AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Storstockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2003"

Transkript

1 SL AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2003

2 12

3 INNEHÅLL Året som gått Vi sätter resenären i fokus Nya behov kräver nya lösningar reser med SL varje dag Så ska vi bli bättre Resenärerna får snabbare besked Det ska bli ännu tryggare att resa på natten Det enkla sättet att resa Hit går dina pengar Så säkrar SL kvaliteten Ny finansiering sänker kostnaderna Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter och kommentarer Styrelse och ledningsgrupp Revisionsberättelse Verksamhetstal

4 På SLs Spårvägsmuseum kan man lära sig om kollektivtrafiken förr och nu och samtidigt ha kul. Adressen är Tegelviksgatan 22. Buss 46 och 66 stannar utanför dörren.

5 Året som gått. Trafiken går allt bättre Tekniska orsaker till stopp i tunnelbanan blir allt färre. Förbättrat samarbete med Banverket är gynnsamt för pendeltågstrafiken. Allt fler nöjda resenärer Andelen nöjda resenärer ökar för tredje året i rad, från 56% som gav oss väl godkänt år 2000 till 64% idag. Förbättringarna inom busstrafiken är speciellt glädjande. Ekonomi i balans För 2003 redovisas ett överskott med 70 Mkr. Satsning på kundinformation Ny reseplanerare Nya pendeltåg beställda Förberedelser för ny depå i Bro. Leveranserna av Vagn 2000 mot avslut 80% av tunnelbanetrafiken körs nu med nya vagnar. Fortsatt offensiv miljösatsning Bränslecellsbussar, biogasbussar, miljöcertifiering. Nytt försäljningssystem med smarta kort Driftstart SLs ekonomi i korthet Belopp i Mkr Nettoomsättning Trafikkostnader Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Skattefinansieringsgrad 52,5% 50,3% Investeringar

6 Vi sätter resenären i fokus. Jag är inspirerad och full av tillförsikt efter mitt dryga halvår som vd för SL. Jag har ägnat ordentligt med tid åt att resa i länet under alla tider på dygnet. Därför kan jag konstatera att vi erbjuder ett bra och prisvärt resande. Följande fakta visar även detta: 95% av SLs avgångar kommer fram i tid. 64% av våra resenärer säger att de är nöjda, 22% säger varken eller. Ett 30-dagarskort är billigare än en full bensintank. Tro inte att vi med dessa fakta i ryggen tänker luta oss tillbaka. Det finns alltid utrymme för förbättringar. Det är där mitt fokus finns. Både stora och små beslut måste föregås av frågan: På vilket sätt är det bra för kunden? Den frågan ska vi på SL ställa oss så ofta vi kan. Därför är det glädjande att kunna visa på förbättringar inom flera områden som gör resandet med SL allt mer attraktivt. Vi har till exempel lyckats minska antalet stopp i trafiken orsakade av tekniska problem. Bättre och snabbare information Ett sådant område är förseningar i trafiken orsakade av vädrets makter. I fjol lyckades vi till exempel minska störningar orsakade av löv och snö på tunnelbanan och Roslagsbanan. Dessa erfarenheter räknar vi med att kunna överföra till pendeltågstrafiken. Tyvärr måste jag konstatera att störningarna på grund av vandalisering och sabotage ökar, något som vi arbetar med att sätta in krafttag emot. Jag hoppas att vi ska kunna minska den frustration som upplevs vid störningar i trafiken på grund av otillräcklig information. Tillsammans med våra entreprenörer ska vi ta fram lösningar för bättre och snabbare information till exempel via Internet och SMS. Under 2003 fick de som reser med Roslagsbanan information om störningar via SMS. Den här uppskattade servicen kommer vi att utöka. För att trafiken ska flyta smidigare har SL tagit ett första steg mot en förarövervakad automatisk körning. Det har skett på den Gröna linjen. Kortfattat innebär det att tunnelbanetågen på bättre sätt tar vara på signalsystemets kapacitet. Förutom att resenären får en mjukare färd går resan snabbare och kapaciteten ökar i hela tunnelbanenätet. En skönare resa kan även resenärerna på pendeltågen räkna med inom de närmaste åren. Vi ska införa en ny typ av pendeltåg som ger samma komfort som de nya vagnarna i tunnelbanan. Miljön som möter resenären ska bli bättre. Klottret är inte bara fult, det skapar också otrivsel. Skadegörelse och bevakning kostar SL drygt 200 miljoner kronor årligen, eller kronor i timmen. Dygnet runt, året runt! Här arbetar vi tillsammans med våra trafikentreprenörer för att hitta lösningar. SL arbetar också med miljöfrågorna i ett större perspektiv. Bussarna som drivs med biogas ska bli fler. Därför byggs en pipeline för biogas från Henriksdals reningsverk till Söderhallarna. Under 2003 kunde stockholmarna även se de första bussarna drivna med bränsleceller. Bussarna, som endast lämnar vattenånga efter sig, är en del av ett större EU-projekt. Jag hoppas att vi kan utöka det internationella samarbetet för att kunna skapa ännu bättre lösningar. I linje med våra miljöambitioner använder vi också enbart el från förnybara källor till all spårtrafik. Vi arbetar också för att bli miljöcertifierade. Tryggare resa för kvinnor Under mitt resande i SL-nätet har jag insett vikten av att vi måste anpassa oss bättre till kvinnor som reser med oss. En majoritet, 56%, av våra resenärer är kvinnor. De jag har träffat har uttryckt för mig att vi brister inom områden som säkerhet och trygghet på kvällar och nätter samt anpassning för barn. Här ska vi bli bättre. För att SL ska bli så bra som kunderna vill ha oss måste vi arbeta både med små och stora frågor. Vi måste bli bättre på att lyssna på våra kunder och ställa frågor av typen: Vad tycker du? Vi ska också utöka vårt samarbete med entreprenörerna för att tillsammans arbeta med frågor som kundbemötande, information, säkerhet och trafikstörningar. Mitt mål är att alla i länet, både boende och besökande, ska välja att åka med SL för att det är det bästa alternativet. Lennart Jangälv vd 4

7 Under mitt första halvår som vd för SL ägnade jag mycket tid åt att resa med SL runt om i länet under alla tider på dygnet. Därför vet jag att SL erbjuder ett bra och prisvärt resande, men att det alltid finns utrymme för att vi ska bli bättre. Med fortsatt hårt arbete och fokus på våra resenärer ska vi få allt fler stockholmare att åka med SL. Vi ska vara det självklara sättet att resa.

8 Nya behov kräver nya lösningar. Varje dag reser stockholmare med SL. Totalt gör länets invånare 400 miljoner resor per år. Under förra året minskade dock antalet resande i kollektivtrafiken något jämfört med Vi får gå tillbaka tio år för att se den senaste minskningen av kollektivtrafikresandet i Stockholms län. Men Stockholms befolkning växer på sikt, enligt prognoser med motsvarande ett Malmö vart femtonde år. Därför planerar SL för att möta nya resenärers behov. Ett mycket glädjande besked under 2003 var att regeringen beslutade att byggandet av Mälartunneln ska påbörjas Med Mälarbanan, som planeras vara färdigbyggd 2011, får tågtrafiken ytterligare två spår genom Stockholm. Därmed försvinner en av de värsta flaskhalsarna i landet. En annan förbättring av pendeltågstrafiken som är på planeringsstadiet är en upprustning och standardhöjning av spåret mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Hela sträckan mellan Stockholm och Nynäshamn blir då dubbelspårig, vilket medför en efterlängtad bättre framkomlighet. Blåbussarna en succé Överallt där blåbussarna, eller så kallade stombusslinjer, införts har kollektivresandet ökat. Dessa bussar går tätt och ofta. De har införts både i innerstaden, från och till regionala centra och för att möta behovet av tvärkommunikationer. Under 2004 tillkommer en ny stombusslinje i Stockholms innerstad, linje 2, som får liknande sträckning som nuvarande linje 46, från Sofia kyrka på Söder till Norrtull. Dessutom blir de nya blåbussarna på denna linje biogasdrivna, ett led i vår miljösatsning på förnyelsebara energikällor. En ständigt svårknäckt nöt är att få tillgång till nya busskörfält. Vi arbetar aktivt för att tillsammans med Vägverket och kommunerna skapa fler busskörfält, vilka gör att trafiken går snabbare och säkrare och att turtätheten ökar. Bussen bryter den onda cirkeln med ökad trängsel. En av de senaste årens största investeringar i ny infrastruktur är Tvärbanan, som blivit en stor succé. Spårvagn är en populär trafikform och vi får ofta frågan om inte fler spårvägslinjer ska byggas. För kollektivtrafiken gäller det alltid att investera i den trafikform som bäst löser behovet. Tvärbanan löser ett mycket påtagligt behov av tvärkommunikation mellan västra och södra Stockholm och planeras bli förlängd både österut från Sickla till Slussen och norrut från Alvik till Solna. Denna utbyggnad har hög prioritet men ännu finns inget definitivt besked om när den kommer att ske, eftersom finansieringen måste lösas. Framtidens resande ställer nya krav Vi justerar ständigt våra planer utifrån länsinvånarnas resmönster. Hur ser det ut i Stockholm 2010 och 2015? Framtidens trafik ställer nya krav och planer finns för att möta utvecklingen. Men alla investeringar måste underkastas en prioritering som utgår från en mängd olika faktorer. Stockholms län har till exempel ett stort glesbygdsområde att ta hänsyn till. Det är därför en del av vårt uppdrag att se till att det finns alternativ för dem som saknar egna färdmedel. Till exempel måste skolungdomar erbjudas goda kommunikationer. Fördelningen av resurser ska vara rättvis utifrån befolkningsunderlag och behov. En annan aspekt av planeringsarbetet är framtida samverkan mellan SL och trafikhuvudmän i andra län. Detta kommer att ta sig uttryck i samordnad buss- och tågtrafik och gemensam prissättning för resor över länsgränserna, allt för att hela regionen ska få en kollektivtrafik som möter invånarnas behov av smidiga och prisvärda kommunikationer. Resandet följer konjunkturen Påstigande under ett vardagsdygn (tusental) En vikande konjunktur har medfört att resandet med SL har minskat för första gången på tio år

9 Diana Awad pendlar varje dag mellan hemmet i Uppsala och Ersta/Sköndals Högskola i Stockholm där hon utbildar sig till socionom. Resan innebär två byten, från tåg till tunnelbana och från tunnelbana till buss. Jag tycker det går bra att pendla, det är både smidigare och billigare än att åka bil. Dessutom kan jag använda en del av restiden till att plugga, och jag kommer fram lugn och avstressad. Utom de gånger tåget eller tunnelbanan är försenade, förstås. Tidhållningen på morgonen kunde vara bättre, säger Diana Awad.

10 reser med SL varje dag. Stockholms län har en femtedel av landets befolkning men står för hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige. SL är landets i särklass största trafikhuvudman personer reser varje dag med SL vilket innebär 2,3 miljoner påstigande under ett vardagsdygn. Mer än 90% av länets invånare reser med SL åtminstone någon gång om året. Varje dag kör tunnelbanan mil och pendeltågen mil. Bussarna rullar drygt mil per dag eller mer än sju varv runt jorden. Hur ser då snittresenären ut? 56% av SLs resenärer är kvinnor och 44% är män. Åldersgruppen under 40 år är överrepresenterad. Därför kan man säga att den typiske resenären är en kvinna i 35-årsåldern och en ung man i 19-årsåldern. Väl fungerande SL-trafik gynnar alla Av länets 1,9 miljoner invånare reser cirka förvärvsarbetande varje dag till sina arbetsplatser. Av dessa väljer i snitt 44% bilen, 38% SL och 18% annat färdsätt. Av dem som reser till och från innerstaden på vardagar väljer sju av tio att åka med SL. Det är lätt att föreställa sig vad som skulle hända om alla som reser kollektivt istället skulle välja att ta bilen trafiken skulle korkas igen totalt. Det är därför SLs verksamhet är helt avgörande för att livet i länet ska fungera. Även bilister drar nytta av en väl fungerande kollektivtrafik som skapar utrymme i trafiken. Den i särklass vanligaste resan är den till och från jobbet. Cirka 80% av resorna är arbetsrelaterade. Mest åker länsinvånarna inom den egna kommunen och till eller från innerstaden. Åsikterna om kollektivtrafiken skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Olika resvanor och behov ger förstås olika prioriteringar. Det absolut viktigaste för vane resenären är att trafiken är pålitlig. Följdriktigt är bättre tid hållning den enskilt viktigaste förbättringen denna grupp efterlyser. Sällanresenären däremot efterlyser smidigare kommunikationsvägar (till exempel fler tvärförbindelser) och tycker att det är dyrt att resa. Prissättningen är styrd av politiska beslut. Under 2003 hade SL drygt 3,3 miljarder kronor i biljettintäkter och drygt 3,8 miljarder i direkt bidrag från landstinget. Eftersom det kostar lika mycket att åka långa och korta sträckor (åtminstone för resenärer som köpt 30-dagarskort) är det relativt sett billigare med längre resor. Att få så många som möjligt som bor i länets kranskommuner att åka kollektivt är ett mål för den regionala planeringen. De regelbundna mätningar som görs varje höst visar att alltfler är nöjda med kvaliteten i kollektivtrafiken. Hösten 2000 var 59% nöjda. År 2003 hade siffran stigit till 64%. Påverkas ständigt av utvecklingen SL-trafiken anpassas kontinuerligt efter ändrade levnadsvanor. Samhället stänger inte längre klockan sex på eftermiddagen rusningstiden ligger numera snarare mellan klockan och Ett annat exempel på anpassning till resvanor är planer ingen av utrymmet i de nya pendeltågsvagnarna som introduceras under Vagnarna byggs så att golv och plattform kommer i samma nivå, vilket avsevärt förenklar på- och avstigning. Banverket måste också anpassa stationernas platt formar. SL har även tagit hänsyn till resenärernas önskemål och planerat för större så kallade flexutrymmen. Det ska bli lättare för resenären att ta med barnvagn, rullator, bagage med mera. Förbättrad information är ett krav som återkommer år efter år. Under 2004 kommer alla nyinflyttade i länet få ett informationspaket om SL med tidtabeller, prova-på-kort, tillfälligt VIP-nummer till kundtjänst, kartor med mera. Detta paket sändes ut på prov förra året och blev mycket väl mottaget. Stockholmarna är våra bästa kvalitetskontrollanter. Trots den kritik som framförs så finns en stor medvetenhet om kollektivtrafikens fördelar. Det som uppskattas mest är att SL är prisvärt, ger många alternativa resvägar, har ett stort utbud och är lättillgängligt. Tunnelbanan och buss störst Påstigande en vardag fördelat på trafikslag (procent) Tunnelbana 45% Pendeltåg 10% Lokaltåg/spårvagn 4% Buss 41% Av de personer som reser med SL varje dag väljer de flesta tunnelbanan. 8

11 Vänninorna Sara, Macki och Kinna tar tunnelbanan till skolan varje dag och åker även ofta på fritiden. De tycker tunnelbanan är ett tryggt resealternativ. Jag tvekar inte att åka när jag vill och tycker att det fungerar bra. Den bästa förändringen på senare år är de nya vagnarna som jag tycker är mycket finare och fräschare än de gamla. Det enda tråkiga är när folk smutsar ner på stationerna, säger Macarena Macki Egana (mitten).

12 Så ska vi bli bättre. SLs ambition är att hela tiden jobba för att utveckla sin service utifrån kundernas behov. Målet är att stockholmarna ska få en kollektivtrafik som de känner sig stolta över och är nöjda med. Det gör vi bland annat genom att lyssna på resenärernas synpunkter och förslag. Med deras önskemål som utgångspunkt kan vi göra ytterligare förbättringar. Genom att vi tillgodoser resenärernas behov kommer allt fler att välja att åka kollektivt. Regelbundna undersökningar, dagliga samtal till Kundtjänst och tusentals synpunkter på sl.se gör att vi vet vad resenärerna tycker om SL. Vi vet att de anser att tidhållning och städning blivit bättre och att antalet nöjda bussåkare ökat från 64% till 70% på ett år. Men vi vet också att de anser att tryggheten kvällstid och personalens bemötande blivit sämre. Förra året kontaktade närmare resenärer SL med synpunkter på trafiken och förslag till förändringar. Det Punktligheten ökar Avgångar i rätt tid (procent) % Pendeltåg Tunnelbana gröna linjen Punktligheten har blivit bättre på tunnelbanans gröna linje och pendeltågen. handlade om allt från nya busslinjer och ökad trygghet till dåligt städade perronger. Resultatet från de regelbundna enkäterna och synpunkterna bearbetas och leder i många fall till åtgärder. Utbyggnaden av Tvärbanan och kontinuerliga förbättringar av stomtrafiken är två exempel på förbättringar som uppskattats av resenärerna. De återkommande enkäterna visar också att miljöfrågor är viktiga för resenärerna. I fjol kom de första vätgasdrivna bussarna som enbart lämnar vattenånga efter sig. Den fortsatta satsningen på förnyelsebar el till tunnelbanan och lokaltågen ligger i linje med de förslag på miljöåtgärder som resenärerna förser SL med. Bättre på att berätta om förbättringar Men det räcker inte med att göra förbättringar. Vi måste också bli bättre på att berätta om nyheter i verksamheten och nå ut till personal och resenärer med information om de förbättringar som genomförs. Vi har därför arbetat fram en ny strategi som ligger till grund för det fortsatta informationsarbetet. Den innebär bland annat att vi fortlöpande ska informera personalen om de förbättringar som görs. Syftet är att öka medarbetarnas motivation att arbeta mot det övergripande målet att fler ska resa med SL. Vi ska också kontinuerligt informera resenärerna om att vi varje dag arbetar för att göra resan både bättre och trevligare. Därigenom hoppas vi att fler ska välja att resa med SL. En titt i backspegeln visar att det påbörjade arbetet också ger resultat. Den mätning som genomfördes hösten 2003 visar att allt fler är nöjda med kvaliteten. I maj 2000 var 56% nöjda. I oktober 2003 hade siffran höjts till 64%. Men fortfarande finns det en hel del som går att förbättra. Målet är 75% nöjda resenärer. 10

13 När José Egana började plugga spanska på Stockholms universitet i Frescati var planen att omedelbart ta körkort. Men jag är väl lite lat av mig. Jag bor på Lidingö och tar mig snabbt och enkelt till Östermalmstorg och vidare till universitetet med röda linjen. Så det lär dröja innan jag tar körkort, säger José Egana. Han är nöjd med kollektivtrafiken men tycker att det kan bli bättre. Jag och mina kompisar är mycket inne i City. Därför skulle jag vilja att bussarna och tunnelbanan går oftare och senare på kvällar och helger.

14 Resenärerna får snabbare besked. När går sista bussen till Nacka? Hur kommer jag snabbast från City till Alvik? Hur ofta går pendeln till Märsta? Varje dag får SL Kundtjänst frågor från resenärer. Den övervägande delen av frågorna, , ställs på sl.se och besvaras av den automatiska Röststyrningstjänsten. Personalen på Kundtjänst besvarar resterande cirka samtal per telefon. Av dem får 85% svar inom tre minuter. De flesta samtalen handlar om hur resenärerna ska ta sig från ett ställe till ett annat och vilken tid som bussen eller pendeltåget går. Webbplatsen får allt större betydelse i vår strävan att förse resenärerna med snabb information. Under 2003 hade sl.se 10,6 miljoner besökare som ville ha besked om färdvägar, tidtabeller och trafikavvikelser. Ständiga förbättringar av webbtjänsten har lett till att besökarantalet stadigt växer och att antalet telefonsamtal till Kundtjänst minskar. Många resenärer utnyttjar också möjligheten att via telefon eller e-post lämna synpunkter medan ett fåtal fortfarande väljer att skicka brev eller fax. Många resenärer har synpunkter Antal resegarantiärenden, telefonsamtal, e-post, brev, fax och besök. Antal Snövintern 2002 orsakade extremt många resegarantianspråk. Under 2003 var antalet synpunkter tillbaka på normal nivå, dock med en liten ökning jämfört med Resegarantin infördes Webbplatsen och trafikupplysningen fick bästa betyg Sedan 2002 samägs Kundtjänst av SL och entreprenörerna. Personalen på Kundtjänst får en mängd faktauppgifter från såväl entreprenörernas personal som allmänheten om vad som händer i kollektivtrafiken. Informationen bearbetas och går snabbt tillbaka till personal i trafiken, som därigenom kan ge resenärerna korrekta besked om exempelvis inställda tåg och förseningar. Mot slutet av året genomfördes en utvärdering av informationskanalerna. 400 storstockholmare över 15 år tillfrågades om de kunde namnge de olika informationskanalerna och hur nöjda de är med dem. Bäst omdöme fick webbplatsen följd av försäljningsombuden och trafikupplysningen. Områden som kan och bör utvecklas för att göra stockholmarna mer nöjda med informationen är spärrvakternas möjlighet att ge information, den röststyrda reseplaneraren och SL Center. Nya tjänster ska ge bättre information För att bli ännu bättre på att informera resenärerna kommer vi under 2004 att testa två nya tjänster vilka beräknas vara i full drift under 2005: Förbättrad reseplanerare på Internet den kommer att ha kartfunktion och göra det möjligt för resenärerna att söka en resa på adressuppgifter. Reseplaneraren finns på SLs webbplats. Genom att skriva varifrån man vill åka och till vilken station man ska får resenären veta resväg, resesätt och hur lång tid det tar. Nytt störningsinformationssystem all information om störningar i kollektivtrafiken ska samlas i en databas. Där bearbetas uppgifterna innan de snabbt förmedlas till resenärerna, busschaufförer, spärrvakter, trafikledare och tågförare. Under 2004 börjar förberedelserna för en kundtjänstservice för det nya resekortet. Det ska fungera som en biljett men också som en börs och laddas med pengar. Kortet kommer att ställa högre krav på personalen, bland annat Kundtjänsten, varför SL ska avsätta större resurser till att utbilda personalen. 12

15 De flesta som ringer eller mejlar till Peter Trulsén och hans kolleger på SL Kundtjänst vill ha trafikupplysning. Resenärerna vill veta hur de ska ta sig från en plats till en annan eller när bussen går. Andra hör av sig med synpunkter och förslag på hur kollektivtrafiken ska bli bättre. Många samtal är från upprörda resenärer som till exempel fått vänta länge på bussen eller pendeltåget. När jag berättar vad det beror på och när bussen eller tåget kommer blir de ofta nöjda. Kan jag göra någon glad blir jag glad, säger Peter Trulsén.

16 Det ska bli ännu tryggare att resa på natten. Vi satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra säkerheten och tryggheten för resenärerna. Bland annat har följande förbättringar skett under 2003: På tunnelbanestationer som saknar nödutgång ger nya brandskyddsåtgärder säkrare utrymning. Under året genomfördes sådana installationer på stationen Zinkensdamm. Ett avancerat rök- och brandlarm ska börja installeras i tunnelbanan under ATC har satts i drift på Roslagsbanan. Det är en säkerhetshöjande teknik som automatiskt stoppar tåget om föraren av någon anledning skulle missuppfatta ljussignalerna. Under 2004 införs ATC även på Tvärbanan. Under 2003 slutfördes även utvecklingen av ett system för larm för folk på spåret, som nu införs på särskilt utsatta stationer. Systemet består bland annat av en laser som sveper över spåret och larmar när obehöriga befinner sig på spåret utefter en plattform. Under förra året byggdes även systemet för dörrsäkerhet om i samtliga nya tunnelbanevagnar. Skadegörelsen ökar Ett problem som SL ständigt brottas med är skadegörelse, bland annat i form av klotter. Under 2003 ökade skadegörelsen med cirka 20%. Detta medför inte bara stora kostnader för SL-trafiken och stor frustration hos personalen. Det orsakar framför allt att resenärerna känner sig mindre trygga i sitt resande och att trafiken störs. Vissa åtgärder har visat sig vara mycket effektiva för att minska skadegörelsen. Efter installation av bevakningskameror i tunnelbanevagnarna har mängden klotter och annan skadegörelse minskat invändigt. Tyvärr har förstörelsen i stället ökat utvändigt på vagnarna och på stationerna. Därför ska nu SL installera bevakningskameror även på stationer och på andra särskilt utsatta platser. Totalt kostade klottersaneringen över 100 miljoner kronor under Med kostnaderna för bevakning blir summan drygt 200 miljoner. Men det är bara en del av den faktiska kostnaden för all skadegörelse. Räknar vi med inställda avgångar, vagnar som tas ur trafik, intäktsbortfall och uteblivet resande som följd av en otrivsam miljö så är kostnaden betydligt högre. Bättre övervakning på kvällar och nätter Den högst prioriterade insatsen under 2004 blir att tillsammans med entreprenörerna förbättra tryggheten nattetid. Våra undersökningar visar att en stor grupp resenärer känner sig otrygga när de reser med tunnelbanan på natten. Därför är det där vi ska koncentrera våra åtgärder. Under vissa tider på kvällar och helgnätter ska alla tunnelbanetåg få två tågvärdar ombord. Tågvärdarna kommer att ha förordnade som ordningsvakter. Utöver personella insatser kommer kameraövervakningen att förbättras och larm att installeras. Ökad trygghet för våra resenärer går hand i hand med ökad säkerhet för personalen. Under 2003 installerades ett system för överfallslarm som skydd för tunnelbaneförare när de förflyttar sig på perrongerna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla olika tekniska lösningar. När det gäller att förebygga skadegörelse, hot och våld satsar vi också stora resurser, men att helt förhindra dessa typer av kriminalitet i kollektivtrafiken kräver en insats från flera samhällsinstitutioner. Förhoppningen är att SL tillsammans med myndigheter och organisationer kan vända trenden och att 2004 blir ett år med tryggare resor för stockholmarna. Vandaliseringen ökar Kostnader för återställandet efter klotter och vandalisering kr kr kr kr kr kr Under 2003 ökade skadegörelsen med cirka 20% jämfört med

17 Lal Talebshah har kört buss i fyra år. Mest arbetar han på kvällar och helger. Han trivs med sitt arbete och uppskattar särskilt den goda stämningen bland kollegorna. Lal känner sig för det mesta trygg i arbetet. Men det är klart att man blir frustrerad ibland. Det händer till exempel att resenärer inte vill betala, eller att ungdomar stökar till det i bussen. Och på helgkvällar kan det stå taxibilar precis överallt vid övergångsställen och busshållplatser då är det en utmaning att vara busschaufför, säger Lal Talebshah.

18 Det enkla sättet att resa. Vi vill att fler resenärer ställer bilen och väljer att åka med SL för att det är enkelt, bekvämt och tryggt. För att nå dit jobbar vi hela tiden med att förbättra resan för resenärerna. Bussar och tåg som kommer och går i tid och information om störningar i trafiken är områden som måste bli bättre för att fler ska åka med oss. Likaså ska smidigare betalningssätt och ökad tillgänglighet bidra till att åka med SL blir det bästa alternativet för stockholmarna. JustNu är samlingsnamnet för ett antal projekt som genom effektiv informationsteknik skapar förutsättningar att ta emot och ge information. Projektet startades under hösten 2002 och består av fem delprojekt: Störningsinformation, Realtid, BussPC, BussKom och Resekortet. Merparten av arbetet planeras vara klart tidigast 2005 men redan 2004 ska några av systemen testas. Genom JustNu ska resenärerna få information om när bussen eller tågen verkligen går. Köer och krånglande växlar kan orsaka förseningar. Resenärerna ska också få bättre information om störningar i trafiken, såväl före som under resan. Detta ska ske med hjälp av modern teknik, via trafikinformatörer och skyltar samt via högtalare på hållplatser och i bussar och tåg. Resa kollektivt är prisvärt jämfört med att åka bil Så svarade i Stockholms län och i hela landet (procent) % Instämmer helt eller delvis Varken eller SL Rikssnitt Tar helt eller delvis avstånd Andelen resenärer som tycker att det är prisvärt att åka kollektivt jämfört med att ta bilen är större i Stockholms län än de som bor i övriga landet. Trafikinformation direkt i mobiltelefonen SL arbetar för att sl.se ska bli en allt viktigare kommunika - tions kanal till resenärerna i framtiden. Den nya generationen mobiltelefoner ökar möjligheten att sprida information direkt till varje resenär. Undersökningar visar att 95% av resenärerna använder mobiltelefonen. I åldersgruppen år är siffran 98%. I takt med att en ny teknisk plattform för störnings- och realtidsinformation installeras kommer SLs reseplanerare på Internet att förbättras. Reseplaneraren informerar resenärerna om hur de ska ta sig från ett ställe till ett annat och hur lång tid resan kommer att ta. Nytt i år blir att reseplaneraren förses med kartfunktion och möjlighet att söka sin resa på adressuppgifter. BussPC och BussKom ger förbättringar för resenärerna. Förutom att bussdatorn via automatiska och digitala skyltar meddelar destination och nästa hållplats, får bussresenären besked om störningar i till exempel tunnelbanan. Med hjälp av BussKom kan bussen meddela var den befinner sig, vilket ger oss möjlighet att informera resenärerna om när bussen verkligen kommer. Smarta kort är framtidens betalningssätt. De kommer att ha ett inbyggt chip som kan lagra mycket information. Förutom att fungera som biljett kan det nya SL-kortet användas som börs och laddas med pengar. En kortläsare läser av chipet via en antenn vilket gör att resenärerna smidigare kan passera spärrar eller gå ombord på bussar. Ett SL-kort som kommer bort eller stulits kan spärras och värdet kan föras över till ett nytt kort. Det nya kortet kan också göra det möjligt för resenärerna att resa på samma kort utanför det egna länet. Förbättringar för funktionshindrade För att resandet ska bli enklare för de cirka funktionshindrade i Stockholms län läggs stora resurser på fler hissar i tunnelbanan och fler bussar med lågt insteg. Under 2003 installerades nio hissar i tunnelbanan och fyra arbeten påbörjades som beräknas bli klara under Samtidigt ökade antalet bussar med lågt insteg till 40 procent. 80% av bussarna ska ha låga insteg år Vid årets utgång ska 132 av totalt 142 entréer i tunnelbanan ha hiss. 16

19 Göran Bergerham är på väg till en kund i City med Roslagsbanan. Göran driver GB Konsult som tidigare hade kontor i centrala Stockholm men har flyttat till Viggbyholm. Det gör att Göran nästan dagligen reser med SL. Det är oslagbart att ta tåget till Tekniska högskolan och vidare till kund. Samma resa med bil tar längre tid och jag vet aldrig om det går att hitta en parkeringsplats. Samtidigt är det en ekonomisk fråga det är betydligt billigare att åka kollektivt än att ta bilen, säger Göran Bergerham.

20 Hit går dina pengar. Moderniserings- och förbättringsarbetet under 2003 innebar att investeringar för 2,4 miljarder kronor gjordes för att göra resandet behagligare, öka säkerheten, minska störningarna i trafiken samt förbättra underhåll. Kostnaden för driften av SLs verksamhet är betydande. Under 2003 uppgick den till drygt 7 miljarder kronor. Genom att upphandla trafiken i konkurrens försäkrar vi oss om att inte betala för mycket. Investeringar för bättre komfort För att öka komforten och minska kostnaderna har SL ökat takten i investeringarna i nya tunnelbanevagnar och tvärbanan. Under det gångna året köpte SL 47 nya tunnelbanevagnar (Vagn 2000) för 987 miljoner kronor. I början av 2004 har den äldre vagnparken till 80% ersatts av Vagn Därmed har SL köpt 271 vagnar för 7,5 miljarder kronor. Bytet av tunnelbanevagnarna har varit ett betydande svenskt industriellt projekt. De nya vagnarna, som rönt stor uppskattning från resenärerna, har införts på halva tiden jämfört med den ursprungliga tidplanen. Flera av SLs investeringar kommer att synas i stadsbilden. Arbetet med Tranebergsbron fortsätter under hela 2004 och en bit in på 2005 då tunnelbanebron ska vara klar att tas i bruk. Då har SL investerat totalt 264 miljoner kronor i ombyggnaden av bron. På stationen i Kristineberg har en permanent plattform ersatt den provisoriska. Det norrgående spåret har flyttats ut till Drottningholmsvägen och en stödmur har byggts för att avskärma tunnelbanan från vägbanan. På Liljeholmens station har det byggts ett däck över de tidigare öppna tunnelbanespåren. Ovanpå tillbyggnaden har bostadshus byggts. Stationen har också fått en ny biljetthall och här ska bussterminalen ligga inomhus. Den totala investeringen för ombyggnad av Liljeholmens station kommer att uppgå till 214 miljoner kronor, varav 110 miljoner kronor under På Skanstulls tunnelbanestation påbörjades genomgripande förändringar under 2003, vilka ska vara klara Här görs en ny gångtunnel under Götgatan, vilken gör att resenären slipper den kraftiga blåsten genom att ett schakt för tryckutjämning har byggts. Entrén byggs om och glasas in. Även entrén vid Ringvägen får en ny biljetthall. Under 2003 investerades 63 miljoner kronor i Skanstulls tunnelbanestation. De kontinuerliga investeringarna i underhåll av systemen, till exempel byte av växlar och räls, är viktiga för att infrastrukturens kvalitet ska upprätthållas med färre driftstörningar och bibehållen säkerhet som följd. Under 2003 uppgick den här typen av reinvesteringar till 340 miljoner kronor. Konstnärlig utsmyckning för behaglig miljö Vår ambition är att resenärerna ska vistas i en behaglig miljö. Därför investeras sedan många år i konstnärlig utsmyckning. Exempel på detta är att biljetthallarna på Stadshagens tunnelbanestation fått en cementmosaik och att Zinkensdamms station klätts med klinkers. Vi arbetar även med tillfälliga utsmyckningar. På Slussens och Fridhemsplans tunnelbanestationer finns svartvita bilder som byts ut varje år. På Odenplans tunnelbanestation får elever från konstoch designhögskolor ställa ut sina verk och de byts ut kvartalsvis. Sedan 1993 har SL även bjudit resenärerna på Poesi på väg, en idé från Londons tunnelbana. För närvarande väljs ett nytt tema med tolv dikter ut varje år. Varje år satsas cirka 10 miljoner kronor på att vårda och utveckla konsten. Investeringar största posten SLs verksamheter 2003 (Mkr) Investeringar Tunnelbana Pendeltåg Lokaltåg/spårvagn 465 Buss Övrigt netto

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010

Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Hur upplever föräldrar och barn skolskjutsen i Norrköping? Enkätundersökning oktober 2010 Rapport upprättad av Nathalie Randeniye, Manpower student, januari 2011 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014

Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB. 2015-05-19 Tjänstekvalitetsrapport 2014 Arriva Sverige AB 2015-05-19 Innehåll Arriva Sverige AB... 1 Arriva Sverige AB... 3 Legal information... 3 Kontaktinformation... 3 Verksamhet... 3 Tillstånd och certifikat... 3 Tjänstekvalitetsrapport...

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP

SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP SAMOT The SERVICE AND MARKET ORIENTED TRANSPORT RESEARCH GROUP Ett ledande forskningscentrum I april 2006 bildades SAMOT, the Service and Market Oriented Transport Research Group. Det är ett Vinn Excellence

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:2 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik om refinansiering av anläggningstillgångar Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:38 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.

GRENSELØSE DATA. Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide. Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech. Grenseløse data GRENSELØSE DATA Exempel från projektet Smart Mobil Reseguide Maria Jernbäcker, projektledare Combitech AB Sverige Maria.jernbacker@combitech.se Om projektet Smart Mobil Reseguide Smart

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket

Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Trygghetshöjande åtgärder finansierade genom Stockholmsförsöket Inledning SL samordnar ett flertal olika investeringar inom ett projekt kallat Trygghetsprojektet. Projektet inför system för kameraövervakning

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22

HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson. VINNOVA rapport VR 2001:22 HUR ÅKER DU? OM HUR FOLK VÄLJER FÄRDMEDEL. Camilla Olsson och Jenny Widell Jonas Eliasson VINNOVA rapport VR 2001:22 VARFÖR VÄLJER FOLK FÄRDMEDEL SOM DE GÖR? Restid och reskostnad är viktigt men inte allt.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi

Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi Hur blir framtidens tågtrafik om resenären får välja? Lotta Schmidt & Susanne Nielsen Skovgaard WSP Analys och Strategi NULÄGET 300 resenärer har fått tycka till om tågresandet mellan Stockholm och Göteborg

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer