Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån)"

Transkript

1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Borås Golfklubb Höstårsmöte 2010 Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) Onsdagen den 24 november kl

2 Ordföranden har ordet En för Borås golfklubb tuff säsong börjar lida mot sitt slut. Belastningen på Södra banan har dock inte varit så hög som förväntat, så tillgängligheten har varit förvånansvärt god. Banan har dessutom lyckligtvis varit i mycket gott skick hela säsongen. Ombyggnationerna på Norra banan har efter förseningar pga den hårda vintern flutit på i bra tempo. De nya greenområdena är jättefina sedan länge, medan vissa arbeten återstår på en del fairways. Öppningen av banan planeras ske under maj månad även om Södra banan kanske öppnas mycket tidigare. Finansieringsfrågan för de sista fyra miljoner kronorna, som behövdes enligt de investeringsbeslut som fattades på årsmötet i november 2009, har dragit ut på tiden. Slutligen har emellertid några lokala företag gått in som borgenärer för den utökade krediten hos banken, vilket vi är väldigt tacksamma för. Det ekonomiska utfallet för 2010 beräknas bli sämre än budgeterat främst beroende på senareläggning av Norra banans öppnande och därmed minskade greenfeeintäkter. Den ökade kapitalbindningen liksom högre avskrivningar behöver finansieras, så styrelsen kommer att föreslå en höjning av årsavgiften för fullbetalande medlem på 500 kr. Samtidigt föreslås greenfeen för Norra banan öka till 550 kr (vardagar 450) med en nedsättning på 100 kr i början av säsongen beroende på banans skick. Efter sju intressanta och händelserika år som klubbens ordförande tackar jag för mig och önskar den nya styrelsen och klubben fortsatt framgång! För styrelsen/ulf Grahm, ordförande 2

3 Kallelse till Årsmöte (Höstmöte) Datum:Onsdagen den 24 november 2010 Tid: Plats Högskolan i Borås, OBS nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) Förslag till föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Val av årsmötesordförande och sekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av kallelse till årsmötet 5. Fastställande av föredragningslista 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 7. Fastställande för verksamhetsåret 2011 av a) verksamhetsplan b) budget c) avgifter 8. Val av klubbens ordförande för Val av klubbens vice ordförande för Val av 2 styrelseledamöter för Val av 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för Val av 2 revisorer jämte revisorssuppleanter för Val av valberedning tre ledamöter för 2011, av vilka en skall utses som ordförande 14. Val av ombud till Västergötlands Golfförbunds årsmöte Motioner och styrelsens förslag. styrelsens förslag på årsavgiftshöjning styrelsens förslag på höjning av greenfeen på Norra banan styrelsens förslag på höjning av medlemsstaket till 2200 (+100) medlemmar styrelsens förslag på att utrymmet för upplåningen via banken utökas till att omfatta 23.5 miljoner (+1 miljon) 16. Övriga frågor 17. Mötet avslutas Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 17 november på klubben och på hemsidan 3

4 Mål för 2011 Slutföra ombyggnaden av Norra banan och sätta den i skick för spel under våren. Verka för god tillgänglighet till banorna (NB, SB och TB) för klubbens medlemmar. Hålla fortsatt hög nivå på skötsel, underhåll och förbättringar av Södra banan och övningsområden. Nytt skötselprogram kommer att introduceras på Norra banan. Banorganisation och arbetssätt skall ses över i samband med tillsättandet av ny banchef Verka för idrotten golf med breddverksamhet för alla samt resultatinriktad junior- och elitverksamhet. Med hjälp av nya träningsområdet, Pulsen Golfcenter, och teknikbanan öppna upp golfen för fler nya golfare. Stabilisera klubbens ekonomi efter de omfattande investeringarna de senaste åren. Förstärka organisationen inom marknadsföringsområdet. 4

5 Budgetförslag Investeringar och finansiering 2010 har i hög utsträckning präglats av ombyggnationen av norra banan, en kärv ekonomisk situation som förstärkts av lägre greenfeeintäkter då norra banan varit stängd hela året och ett arbete med att säkra klubbens finansiering. Att bygga om en golfbana är ett omfattande projekt som är svårt att kostnadsberäkna, dels med anledning av att man inte på förhand kan veta markens beskaffenhet, hur djupt till fast mark eller kanske behöver man spränga, och dels hur mycket material som går åt. Dessutom så uppstår ofta merarbeten, vilka är kloka att genomföra när man ändå gräver. När vi nu är nära att summera projektet för i år så är vi uppe i en investering om 18,3 mkr, vilket är högre än beslutade 16,8 mkr. Under 2011 så föreslås till årsmötet vissa kompletterande åtgärder avseende norra banan till en kostnad om 1,2 mkr, såsom att bygga ett antal nya tees samt ett antal bunkrar i linje med arkitektens förslag. Arbetena kommer i första hand att ske under våren före öppnandet respektive under senhösten. Klubbens finansiering har slutligen lösts med dels tillfälliga extra medlemslån om drygt 1 mkr (i poster om 15 tkr, vilka återbetalas efter 5 år), samt framförallt ett lån om 4 mkr, där fyra av våra sponsorer har gått in som borgenärer. Detta lån löper också över 5 år med rak amortering kvartalsvis. För att säkerställa framtida amorteringar och slutbetalning av lån så kommer kommande maskininvesteringar att finansieras genom leasing. Resultatbudget Styrelsens budgetförslag för 2011 innebär ett nollresultat och innefattar på intäktssidan en höjning av årsavgiften för seniorer med 500 kr, ökade greenfeeintäkter samt övertagande av driving range. På kostnadssidan märks framförallt ökade kostnader för banskötsel års resultat beräknas till knappt -1,5 mkr, jämfört med budgeterade -0,5 mkr. Huvudorsakerna är betydligt mindre greenfeeintäkter än budgeterat. Nedan redovisas resultat- och balansräkningar, samt finansieringsanalys i tkr för Borås Golfklubb-koncernen, inklusive dotterföretaget Borås Golf AB. 5

6 Mål /Verksamhetsplaner för 2011 Elit- och juniorverksamheten Spelarna skall vara ett gott föredöme på och utanför banan. Herrelitlaget siktar på en topplacering på Lag-SM. Damelitlaget siktar på en topplacering på Lag-SM Juniorlaget siktar på finalspel i JSM lag. Lovande ungdomsspelare skall stimuleras att delta i elitverksamheten. Alla elitspelare skall förstå och arbeta efter den bestämda bidragsmodellen. Elitverksamheten skall vara tillgänglig och användbar för övriga medlemmar. Spelarna skall vara till hjälp i klubbens övriga verksamhet. Teamen kommer att erbjudas olika former av träningsupplägg beroende på förmåga, ålder, intresse mm. Team Pulsen skall utvecklas. SGF:s satsning Grönt Ljus genomförs på alla nivåer Nätverk skapas av experter inom olika områden som kostrådgivning, sjukgymnastik, styrketräning mm. Träningsrundorna på banan skall bli fler. Mer träning på närspel/inspel. Tränings- och tävlingsutbyte skall ske med våra grannklubbar. Alla juniorer skall ges möjligheten att delta i något läger. Deltagandet skall ökas i Skandia Tour och JMI. Samarbetet med gymnasium med golfinriktning skall utökas Fler ledare skall rekryteras för juniorverksamheten och dessa skall ta ett ökat ansvar för verksamheten Fler ungdomar skall rekryteras och fler aktiviteter skapas i Golfskolan och Teamen. Satsning skall, under vintersäsongen ske på att bygga upp juniorernas styrka, rörlighet och balans. Serielagen i åldersklasserna satsar på en topplacering i distriktet. Ban- anläggningsavdelningen. Färdigställa moderniseringen av Norra Banan. Föreslå investeringar i maskiner och annan utrustning som krävs för att hålla banor, träningsområden, fastigheter samt övriga tillgångar i bästa möjliga skick och på för miljön hållbara alternativ. Efter årsmötesbeslut verkställa investeringar. Skapa möjlighet att träna golf 12 månader om året. Upprätta, uppdatera och följa de program som beslutats för underhåll av banor, övningsområden, fastigheter samt övriga tillgångar. Ban- anläggningskommitté Företräda medlemmarna och rekommendera till ban- anläggningsavdelningen och styrelsen vilka förändringar som kan/bör göras. Kommittén agerar som stöd/extra resurs för ban- anläggningsavdelningen på Borås GK. När styrelsen uppdrar, utarbeta en framtidsplan tillsammans med banavdelningen som utgör ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar. Utgöra stöd för framtagning av program för underhåll etc. Damverksamheten Se till att ha roligt tillsammans. Försöka locka fler damer/tjejer till torsdagsgolfen. Erbjuda aktiviteter utanför golfen för att förstärka gemenskapen. Anordna kurser riktade till damer och tjejer. Skicka veckobrev med inbjudan till tävlingar via . 6

7 Tävlingsverksamheten Tävlingsledare skall erbjudas utbildning i GIT-systemet, samt domarkurs. Tävlingsdeltagare skall erbjudas bra organiserade tävlingar. Klubbtävlingarna skall delvis förnyas. Golfveckan skall arrangeras på ett för medlemmarna lockande och bra sätt. Mejlutskick för kommande tävlingar. Träffar för nya medlemmar och andra som aldrig tävlat. Handicap- och regelverksamheten Medlemmarna skall erbjudas utbildning i regelfrågor. Tävlingsledare skall erbjudas utbildning i Spel- och Tävlingshandboken. Lokala regler och bestämmelser skall uppdateras fortlöpande. Banornas markeringar skall justeras fortlöpande. Handlägger handicapfrågor. Reklamverksamheten Deltagande i klubbens sponsorsgrupp skall vara attraktivt och ses som ett bättre alternativ än något annat erbjudande. Aktiviteter för reklamköparna skall arrangeras för att skapa trivsel och samhörighet. Nuvarande och nya produkter ska paketeras, marknadsföras och säljas i en allt större omfattning än tidigare. Medlemsservice Informationen till medlemmarna skall utökas genom nyhetsbrev, hemsidan. Kvällsaktiviteter med föredrag och social samvaro skall erbjudas medlemmarna. Utbildning och information skall erbjudas så att snabbare och säkrare spel uppnås. Nya medlemmar skall inbjudas till en informationsträff på klubben. Golfstarterfunktionen skall vidareutvecklas. Golfvärdar skall utbildas för att kunna ha golfvärdskap främst under helgerna och verka även på banorna för att bidra till snabbare spel. Rekrytera nya golfare med hjälp av träningsområdet med teknikbanan. Seniorverksamheten För äldre medlemmar i klubben skall tävlingar arrangeras som skall bidra till att skapa en social gemenskap. Regelutbildning för äldre medlemmar skall arrangeras under vinterhalvåret för att hålla regelkunskaperna up to date. Gemensamhetsträffar anordnas under vintern på tisdagar för social samvaro, träningsmöjligheter och regelkunskap. Äldre medlemmarnas förutsättningar för meningsfyllt golfspel under trivsamma former skall tillvaratas. 4-kamp för herrar +65 och damer +50 genomförs under året. Involverade klubbar är Borås, Alingsås, Bredared och Ulricehamn. Utbildning av seniorer att fungera som tävlingsledare, framförallt inom Opal, samt att ställa upp som funktionärer i olika klubbaktiviteter. Handigolf Att organisera golfverksamhet för funktionshindrade. Göra känt inom rehabilitering och skolor att golf är möjligt även för funktionshindrade. Under säsongen försöka arrangera en tävling inom handigolfen. Ta fram och distribuera informationsmaterial. 7

8 RESULTATRÄKNING Utfall Budget Prognos Budget INTÄKTER Medlemsavgifter Greenfee Företagsgolf Sponsorintäkter Kommunala och statliga bidrag Hyresintäkter Skogsintäkter Bingointäkter Kioskintäkter Rangeintäkter 600 Aktiverat eget arbete Återvunnen moms Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Föreningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Planenliga avskrivningar Finansiellt netto Skatt Redovisat resultat

9 BALANSRÄKNING Per den 31/ Utfall Budget Prognos Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark Markanläggningar Bananläggningar Övningsområde med byggnad Pågående nyanläggning Norra banan Bevattningsanläggning Klubbhusbyggnader Verkstäder och bodar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Uppl.intäkter o kortfr. fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningsskuld Lån Kommunlån Medlemslån Tillfälligt medlemslån Minnesfond Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Uppl. kostnader o förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Beviljade krediter Checkräkningskredit Lån

10 KASSAFLÖDESANALYS Utfall Budget Prognos Budget Ingående likvida medel Internt tillförda medel, exkl finansnetto Finansnetto Tillfört från verksamheten Övningsområde med rangebyggnad Norra banan Maskiner för banan Övrigt Summa investeringar Ökning (minskning) av banklån Ökning (minskning) av checkräkningsskuld Ökning (minskning) av kommunlån Ökning (minskning) av medlemslån Ökning (minskning) av medlemslån Förändring i finansiering Utgående likvida medel Borås den 17 november 2010 Ulf Grahm Krister Lundgren Tony Olofsson Marita Olsson Claes Fridell Roy Persson 10

11 Förslag på avgifter för år 2011 Seniorer (22 år och äldre) Aktiva A kr (+500) Aktiva B kr (+400) Vardagsspel Greenfeemedlem kr (+200) C-medlem 1600 kr (+200) Medlemslån betalas Passiv 800 kr (oföränd) Städavgift 300 kr (+100) Aktiva upp till 64år, Ej GFM o Utlandsmedl. Köavgift 300 kr (oföränd) Styrelse, kommittéordf, anställda 1600kr (+200) Juniorer (13 till 21 år) Aktiva kr (+200) Greenfeemedlem 900 kr (+150) Passiv 700 kr (oföränd) Städavgift 300 kr (+100) Ej GFM och Utlandsmedlem Köavgift 300 kr (+100) Knattar (upp till 12 år) Aktiva 900 kr (+100) Greenfeemedlem 600 kr (+100) Passiv 700 kr (oföränd) Köavgift 50 kr (oföränd) Övriga avgifter Inträdesavgift 600 kr (+100) Medlemslån kr (oföränd) Medlemslån betalas i samband med inträde i klubben som fullvärdig medlem från det år man fyller 30 år. För tidigare medlemmar gäller de inträdesavgifter och medlemslån som gällde då han/hon blev medlem Årsavgifterna skall vara betalda senast den 28februari Vid försenad betalning kommer en påminnelseavgift på 100 kr att läggas till beloppet vid utskick av påminnelsefaktura. 11

12 Valberedningens förslag till styrelse verksamhetsåret 2011 Antalet ledamöter i styrelsen. Med tanke på arbetsbelastningen med nya banan och klubbens ekonomi, föreslås att styrelsen utökas med 1 ledamot. Val av ordförande Krister Lundgren Nyval 1 år Val av vice ordförande Johanna Parkhagen Nyval 1 år Val av ledamöter Tina Andersson Helene Rödby Roy Persson Val av suppleanter Per backe Stefan Carlsson Nyval 2 år Nyval 2 år Omval 2 år Omval 1 år Nyval 1 år Revisorer Peter Emanuelsson Kent Ivarsson Revisorsuppleanter Bernt Höglund Alf Holmberg Omval 1 år Omval 1 år Omval 1 år Omval 1 år 12

13 Styrelsens förslag: Styrelsens föreslår en höjning av årsavgiften med 500 kr för fullbetalande medlem (öviga enligt bilaga). Styrelsens föreslår en höjning av greenfeen på Norra banan till 450 kr vardagar och 550 kr helgdagar. Styrelsens föreslår en höjning av medlemstaket till 2200 (+100) medlemmar. Styrelsens föreslår att utrymmet för upplåning i bank utökas till 23,5 miljoner kr (+1,0 miljon jämfört med beslut i november 2009). 13

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte November 2014 Björketorpsbladet Bobban...kommer till årsmötet Kallelse till årsmöte Ordföranden har ordet 12 Ordföranden har ordet Golfvänner! Golfsäsongen i år har varit lång och vi kunde tidigt komma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer