Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Peter Hallberg (C), tjg. ers Albert Madebjörk (C), tjg. ers. Ewa Ståhl (S), tjg. ers. Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mariann Gustafsson (V) Kommunledningskontoret 21 juni 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Mariann Gustafsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 20 juni 2011 Anslaget sätts upp 22 juni 2011 Anslaget tas ned 14 juli 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (32) Övriga närvarande Anders Helderud (M), ers Peter Johansson (M), ers. Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers Peter Hallberg (C), ers Veikko Kärki (S), ers. Berit Thall (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling , Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning Elisabet Olsson, sekreterare Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten 217 Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB 217 Sofia Hjertqvist, samhällsbyggnadsenheten 217 Gun Lindberg, samhällsbyggnadsenheten 217 Erik Rollborn, KPMG 217 Inger Wiman, revisorerna 217 Fredrik Ottosson, KPMG 217 Vildana Zorlak, socialförvaltningen 217 Christel Dorch, barn- och utbildningsförvaltningen 217 Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens 217 Tanja Levin, kommunledningskontoret 217

3 Kommunstyrelsen 3 (32) Ärendelista 20 juni Upprop och val av justerare 215 Meddelanden 216 Anmälan om delegationsbeslut 217 Kommundirektörerna informerar 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande 223 Hållbarhetsbokslut Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt 228 Förordnande av kommundirektör från 1 juli Medborgarförslag om krav vid upphandling av snöröjning svar 230 Ägardirektiv 2011 för Västervik Miljö & Energi AB tillägg 231 Strategisk plan med budget år Rapporter

4 Kommunstyrelsen 4 (32) Ks 214 Upprop och val av justerare Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll.

5 Kommunstyrelsen 5 (32) Ks 215 Meddelanden Dnr 2011/ Finansrapport för kommunkoncernen likviditet och lån, maj 2011.

6 Kommunstyrelsen 6 (32) Ks 216 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2007/ Kommunledningskontorets ansökan 30 maj 2011 om deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun läggs till handlingarna. Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter nr 46-49/11. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2011/9-174 Rapport 16 maj 2011 om nyttjandeförbud enligt 3 kap 4 lag mot skydd mot olyckor.

7 Kommunstyrelsen 7 (32) Ks 217 Kommundirektörerna informerar Kommundirektörerna och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - VA-verksamheten information om hur uppdraget från januari 2011 ska återredovisas till kommunstyrelsen, - organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, - investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, - muddring av farleden in till Västerviks hamn, - detaljplan för Slottsholmen 1 antagande, - hållbarhetsbokslut 2010, - energieffek tiviseringsstrategi för Västerviks kommun, - revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar, - revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar - riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare, - förordnande av kommundirektör från 1 juli 2011, - inköp av konsulttjänst för ekonomichefsfunktionen till dess att en ny ekonomichef finns på plats. Ordföranden, Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) informerar om sina respektive förslag till strategisk plan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

8 Kommunstyrelsen 8 (32) Ks 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft den 1 januari En av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Enligt kommunledningskontoret skrivelse 9 maj 2011 har en arbetsgrupp arbetat fram förslag till Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län. Parterna är landstinget och länets kommuner. Enligt förslaget övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. Förslaget är även att en trafikstyrelse och ett kollektivtrafikråd inrättas. Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1 januari Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå, vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en mellankommunal utjämning. Ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

9 Kommunstyrelsen 9 (32) Ks 218 forts. att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , samt att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att fullmäktige föreslås besluta att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal, samt att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Expedieras till Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen 10 (32) Ks 219 Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 Enligt en särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari Under förutsättning av att kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige beslutar om organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i enlighet med förslaget som finns redovisat i separat ärende aktualiseras detta ärende om mellankommunal utjämning. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 14 juni 2011 har det mellan kommunerna diskuterats om behovet av en mellankommunal utjämning under en övergångsperiod. Regionförbundet har gjort beräkningar på alternativa modeller. Primärkommunala nämnden föreslår en mellankommunal utjämning på två år. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning för åren , samt att en särskild avstämning görs senast november 2012 för att redovisa hur överenskommelsen om mellankommunal utjämning påverkas av nytt förslag till kostnadsutjämning. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen 11 (32) Ks 220 Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan Dnr 2010/ I tidigare beslut har Regionförbundet i Kalmar län beslutat att i den regionala transportplanen avsätta 100 mnkr till insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan. Det beslutet grundade sig bl.a. på en överenskommelse med Trafikverket om att Trafikverket för sin del skulle avsätta 100 mnkr extra för insatser på de berörda banorna. Avtal har upprättats mellan länets kommuner, däribland Västervik, och Trafikverket att så ska ske. Vidare har den regionala transportplanen nyligen reviderats i syfte att tidigarelägga insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan med syfte att alla aktuella järnvägsinsatser ska ligga inom den närmaste femårsperioden. Detta är ett måste för att i nästa skede, genom förskottering, kunna tidigarelägga genomförandet ytterligare. Förslag till avtal som reglerar förskottering av aktuella insatser har tagits fram. En konkret beskrivning av de insatser som ingår i de sammanlagt 205 mnkr som satsas på extra åtgärder finns också. Avtalet tecknas mellan berörda kommuner i Kalmar län, Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun samt Trafikverket. Kommunerna i Östergötland föreslås förskottera 7 mnkr och resterande 93 mnkr fördelas mellan kommunerna i Kalmar län efter befolkningsstorlek. För Västerviks del innebär det en förskottering på ca 19 mnkr vilket ska betalas ut med 14,5 mnkr 2012 och resterande del Återbetalning från Trafikverket beräknas ske under åren Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunfullmäktige föreslås besluta att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

12 Kommunstyrelsen 12 (32) Ks 220 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns, samt att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen 13 (32) Ks 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik Dnr 2008/ Enligt nyttjanderättsavtalet mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB (VLI AB) om Västerviks hamnar ska kommunen stå för investeringar i hamnanläggningar och VLI AB ska då betala en höjd nyttjanderättsavgift till kommunen. Den höjda nyttjanderättsavgiften ska motsvara kommunens faktiska tillkommande kapitalkostnader. En förutsättning för denna princip är att parterna är överens om investeringen. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 9 juni 2011 ser hamnoperatören VLI nu möjligheter att ytterligare utveckla sin verksamhet. De nya möjligheterna innebär ökade godsmängder och delvis nya godsslag. För att kunna hantera de ökade godsmängderna krävs bl.a. större asfalterade lagringsytor. Förslag till överenskommelse har tagits fram, vilken är underskriven av VLI. Parterna är överens om åtgärderna samt att investeringen på bedömda 6,8 miljon kr ska hanteras enligt nyttjanderättsavtalets 8. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 161, finns 3,8 mnkr anslaget för investering i hamnplan i Lucernahamnen. Anslaget har inte använts. Om föreslagna investeringar ska kunna genomföras krävs ett ytterligare investeringsutrymme på 3 mnkr. För att täcka de 3 mnkr som krävs föreslås att detta sker genom omdisponering inom kommunstyrelsens befintliga investeringsram. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

14 Kommunstyrelsen 14 (32) Ks 221 forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Expedieras till Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten Helena Sjöholm, kommunledningskontoret

15 Kommunstyrelsen 15 (32) Ks 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande Dnr 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , 198 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Slottsholmen 1. Syftet med detaljplanen är enligt kommunledningskontorets skrivelse 16 juni 2011 i huvudsak att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen BC bostäder, centrum. Inom byggnaden kan därmed bostäder samt verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Bostäder och hotellrum medges inte på entréplanet. Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd på samråd under tiden 10 januari 10 februari 2011 och utställning under tiden 9-30 maj 2011, med förlängd utställningstid till 10 juni Inkomna yttranden, och bemötandet av dessa, framgår av samrådsredogörelsen samt utlåtandet efter utställningen. Samrådet och utställningen har gett upphov till en del ändringar i planhandlingarna. Planhandlingarna består av: - Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskriv ning, Behovsbedömning, , rev Fastighetsförteckning, Illustrationskarta, Samrådsredogörelse, Utlåtande efter utställning, Till planen hör även följande underlag: - Modell (Ulf Randers), dec 2010/april 2011, finns på kommunhuset, Fabriksgatan 21 - MKB (DGE Mark och Miljö), Kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum), okt Fördjupad riksintressebeskrivning, konsekvensutredning, bilaga (White arkitekter), april 2011 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

16 Kommunstyrelsen 16 (32) Ks 222 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Olof Nimhed (VDM) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) yrkar som tillägg att det i planhandlingarna ändras så att formuleringen som anger syftet med detaljplanen ändras till: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen C centrum dock ej bostäder. Inom byggnaden kan därmed verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Med andelslägenheter avses här lägenheter där man vistas under kortare perioder. Proposition Ordföranden ställer först eget bifallsyrkande mot Olof Nimheds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Därefter ställer ordföranden Tomas Kronståhls m.fl. tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Reservation Olof Nimhed (VDM), Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot hela eller del av beslutet till förmån för egna yrkanden. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (32) Ks 223 Hållbarhetsbokslut 2010 Dnr 2011/ Västerviks kommun har årligen sedan 2006 redovisat ett Hållbarhetsbokslut genom ett antal utvalda indikatorer som speglar utvecklingen för kommuninnevånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning. Syftet är att redovisa situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden och fungera som underlag till beslut om framtida åtgärder. I samband med att Hållbarhetsbokslutet för 2009 redovisades för kommunstyrelsen i juni 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utvärdera arbetet med att ta fram Hållbarhetsbokslut och samtidigt ge förslag till åtgärder som utvecklar bokslutet ytterligare. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 ett förslag till hållbarhetsbokslut för år 2010 med förändringar utifrån de slutsatser som nätverket för hållbar utveckling har tagit fram. Hållbarhetsbokslutet har nu ett ökat fokus på de viktigaste hållbarhetsfrågorna det som är bra och där det finns problem. Analyserna är fördjupade och koncentrerade på utvecklingen i Västervik. Innehållet är kortare och mer lättillgängligt än tidigare dokument, utan att ge avkall på sakinnehåll och bredd. En layoutad populärversion av hållbarhetsbokslutet är under utarbetande och beräknas vara klar till fullmäktige den 30 juni Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Yrkanden Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Anna Bodjo (MP) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar att betydelsen inget samband finns mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt förtydligas i dokumentet till sambandet mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt syns inte i vår kommun på grund av att produktionen inte alltid sker här. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Sverker Thoréns yrkande.

18 Kommunstyrelsen 18 (32) Ks 223 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Reservation Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen 19 (32) Ks 224 Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 förslag till energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun. Syftet är att sätta upp långsiktiga mål för en effektivare energianvändning och visa på åtgärder som både ger energieffektivisering och minskade energikostnader. Västerviks kommun har sökt och beviljats bidrag for strategiskt arbete med energieffektivisering för perioden I detta arbete ingår att ta fram en Strategi for energieffektiviseringsarbetet enligt Energimyndighetens modell samt att årligen inrapportera ett antal utvalda energiindikatorer till Energimyndigheten. Strategin utgör en fördjupning av kommunens Energi- och klimatstrategi som antogs år Fokus ligger på energieffektivisering och strategin är begränsad till de områden som kommunen har rådighet över - byggnader och transporter inom egna förvaltningar och bolag. Underlaget till strategin har tagits fram av en projektgrupp med representanter från samhällsbyggnadsenheten och Västervik Miljö & Energi AB. Förslaget har under våren 2011 skickats på remiss till kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Tre remissvar har kommit in och de synpunkter som har kommit fram har beaktats. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 206 att ställa sig bakom inriktningen i energieffektiviseringsstrategin, samt att återremittera ärendet för redaktionell översyn av åtgärdsprogrammet så att teknikspecifika effektiviseringar inte pekas ut samt för inarbetande av synpunkter från Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) om att aktivt arbeta med att använda förnyelsebar energi vid nybyggnation och ombyggnation för att kunna uppnå regionförbundets direktiv om fossilbränslefri region Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 15 juni vilka ändringar som gjorts i energieffektiviseringsstrategin sedan mötet 13 juni Sida 19 i energieffektiviseringsstrategin samt ett antal punkter i åtgärdsprogrammet har reviderats i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunstyrelsen 20 (32) Ks 224 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Mariann Gustafsson (V) yrkar att hela raden nr 6 om vindkraft i åtgärdsprogrammet stryks. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Reservation Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen 21 (32) Ks 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar Dnr 2011/ Revisionen har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat rubricerad revisionsrapport till socialnämnden för kännedom och beaktande. Revisorerna har i rapporten uppmärksammat brister i samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och den formella handläggningen av placeringar av barn och ungdomar inom de båda nämnderna. Ett antal förbättringsområden har lyfts fram. Tjänstemän på socialförvaltningen och på barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. Socialnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 40 och barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde , 74. Båda nämnderna har ställt sig bakom förslaget till svar och överlämnar det till kommunstyrelsen. Av förslaget till svar framgår att rutiner har utarbetats som säkerställer information/samverkan mellan de båda nämnderna. Rutinerna bifogas svaret. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 10 juni 2011 att förslaget till svar överlämnas till revisionen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma förslag till svar på revisionsrapporten om placering av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen och överlämna det till revisionen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Revisorerna Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

22 Kommunstyrelsen 22 (32) Ks 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar Dnr 2010/ Kommunens revisorer har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat revisionsrapporten Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Syftet med revisionen är att bedöma hur styrelsen och nämnderna har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen 3 kap. 14 och 6 kap. 4 om att verkställa de beslut som fullmäktige fattar. Sammanfattningsvis konstaterar revisionen att nämnder och styrelser i Västerviks kommun har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen vad gäller att verkställa de beslut om fullmäktige fattar, då merparten, 85 %, av de granskade besluten har verkställts. Några synpunkter lämnas, bl.a. att dokumenterade rutiner för uppföljning av fullmäktigebeslut som ska verkställas saknas och att kommunfullmäktige där det är möjligt rekommenderas att utforma uppdragsbesluten tydligt avseende tidpunkten för genomförande. Revisionen rekommenderar också att nämnderna i sina beslut tydligt anger om en motion eller medborgarförslag har bifallits eller avslagits. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 maj 2011 förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningskontoret har som en del i internkontrollarbetet genomfört en uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut under Kontrollen visar i likhet med revisionsrapporten att merparten, 88 %, av besluten verkställts och att i övrigt arbete pågår. Kontoret arbetar kontinuerligt med att följa upp verkställighets- och uppdragsbeslut. De synpunkter och rekommendationer som revisionen har lämnat i övrigt har tillgodosetts. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

23 Kommunstyrelsen 23 (32) Ks 226 forts. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Expedieras till Revisorerna Ann Svensson, kommunledningskontoret

24 Kommunstyrelsen 24 (32) Ks 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2011, i anslutning till ärendet om praktiksamordning, att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare. Kommunledningskontoret redovisar nu i skrivelse 9 juni 2011 förslag till riktlinjer. Riktlinjerna har behandlats och godkänts av koncernledningsgruppen och är nu föremål för facklig behandling. Det är viktigt att betona att riktlinjerna avser den form av praktikplatser som vänder sig till individer som står långt från arbetsmarknaden. När det gäller praktikplatser inom ramen för olika utbildningar ska denna ses som ett naturligt inslag i den löpande verksamheten och ett led i att långsiktigt attrahera nya arbetstagare till kommunen. Kostnaderna för att genomföra riktlinjerna beräknas till 1,4 mnkr år 1 (uppstartsfasen) och till 0,85 mnkr kommande år. Kostnaden för genomförandet föreslås finansieras ur anslaget för Tillväxt och sysselsättning. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare, för att bereda plats för aktivering och sysselsättning för individer som står utanför arbetsmarknaden, att 230 årsplatser ska vara framtagna inom kommunkoncernen till september 2012, samt att finansiera förslaget ur anslaget för sysselsättning och tillväxt med 1,4 mnkr år 2012 och 0,85 mnkr vardera år 2013 och år Yrkande Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C), Katarina Andersson (M) och Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunledningskontoret får i uppdrag att senast i april 2012 återkomma till kommunstyrelsen med en avrapportering av beslutet. Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att finansieringsbeslut endast ska fattas för år 2012 och att beslut för ytterligare år fattas först efter avrapporteringen i april 2012.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 31 januari 2011 kl. 8.30 15.00 ajournering kl. 8.35-13.00, 13.25-13.35 Harald Hjalmarsson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 22 mars 2013 kl. 9.00 11.20 Tomas Kronståhl (S), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Gunnar Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 28 maj 2012 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 12.00-14.15

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 oktober 2011 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.10-13.30 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 19 december 2011 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 11.50-13.40 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 376-380 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 maj 2012 kl. 8.00 14.45 ajournering kl. 12.20-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 149-151, 153-169 Christin Rampeltin

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl ,

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl ajournering kl , Kommunstyrelsen 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 16 september 2013 kl. 8.30-15.15 ajournering kl. 12.00-13.45, 14.15-14.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 274-281,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 29 februari 2016 kl. 14.30 16.10 Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Harald Hjalmarsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Kommunstyrelsen 1 (33) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 11 juni 2012 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 11.15-14.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 193-210, 212-217 Christin Rampeltin

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/

7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (50) 2016-09-26 Kf Ks 297 7. Införande av e-förslag i Västerviks kommun samt avskaffande av medborgarförslag Dnr 2014/374-109 Kommunfullmäktiges presidium har

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (36) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 18 april 2011 kl. 8.00 14.55 ajournering kl. 8.15-13.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 129-134, 138-152 Christin Rampeltin

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Kommunstyrelsen 1 (24) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 februari 2015 kl. 8.30 11.50 ajournering kl. 10.20-11.15 Tomas Kronståhl(S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Kommunstyrelsen 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 23 mars 2015 kl. 8.30 12.05 ajournering kl. 10.30-11.05 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (26) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 10 april 2012 kl. 8.00 14.50 ajournering kl. 11.45-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550

8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (42) 2016-03-21 Kf 8. Hamnsamverkan mellan Oskarshamns, Hultsfreds och Västerviks kommuner avsiktsförklaring Dnr 2016/32-550 Oskarshamns Hamn AB (OHAB) för förhandlingar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl ajournering kl Kommunstyrelsen 1 (21) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 8 februari 2016 kl. 8.30 15.15 ajournering kl. 12.00-14.00 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S), 22-23,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer