Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Peter Hallberg (C), tjg. ers Albert Madebjörk (C), tjg. ers. Ewa Ståhl (S), tjg. ers. Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mariann Gustafsson (V) Kommunledningskontoret 21 juni 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Mariann Gustafsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 20 juni 2011 Anslaget sätts upp 22 juni 2011 Anslaget tas ned 14 juli 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (32) Övriga närvarande Anders Helderud (M), ers Peter Johansson (M), ers. Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers Peter Hallberg (C), ers Veikko Kärki (S), ers. Berit Thall (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling , Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning Elisabet Olsson, sekreterare Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten 217 Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB 217 Sofia Hjertqvist, samhällsbyggnadsenheten 217 Gun Lindberg, samhällsbyggnadsenheten 217 Erik Rollborn, KPMG 217 Inger Wiman, revisorerna 217 Fredrik Ottosson, KPMG 217 Vildana Zorlak, socialförvaltningen 217 Christel Dorch, barn- och utbildningsförvaltningen 217 Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens 217 Tanja Levin, kommunledningskontoret 217

3 Kommunstyrelsen 3 (32) Ärendelista 20 juni Upprop och val av justerare 215 Meddelanden 216 Anmälan om delegationsbeslut 217 Kommundirektörerna informerar 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande 223 Hållbarhetsbokslut Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt 228 Förordnande av kommundirektör från 1 juli Medborgarförslag om krav vid upphandling av snöröjning svar 230 Ägardirektiv 2011 för Västervik Miljö & Energi AB tillägg 231 Strategisk plan med budget år Rapporter

4 Kommunstyrelsen 4 (32) Ks 214 Upprop och val av justerare Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll.

5 Kommunstyrelsen 5 (32) Ks 215 Meddelanden Dnr 2011/ Finansrapport för kommunkoncernen likviditet och lån, maj 2011.

6 Kommunstyrelsen 6 (32) Ks 216 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2007/ Kommunledningskontorets ansökan 30 maj 2011 om deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun läggs till handlingarna. Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter nr 46-49/11. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2011/9-174 Rapport 16 maj 2011 om nyttjandeförbud enligt 3 kap 4 lag mot skydd mot olyckor.

7 Kommunstyrelsen 7 (32) Ks 217 Kommundirektörerna informerar Kommundirektörerna och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - VA-verksamheten information om hur uppdraget från januari 2011 ska återredovisas till kommunstyrelsen, - organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, - investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, - muddring av farleden in till Västerviks hamn, - detaljplan för Slottsholmen 1 antagande, - hållbarhetsbokslut 2010, - energieffek tiviseringsstrategi för Västerviks kommun, - revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar, - revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar - riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare, - förordnande av kommundirektör från 1 juli 2011, - inköp av konsulttjänst för ekonomichefsfunktionen till dess att en ny ekonomichef finns på plats. Ordföranden, Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) informerar om sina respektive förslag till strategisk plan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

8 Kommunstyrelsen 8 (32) Ks 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft den 1 januari En av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Enligt kommunledningskontoret skrivelse 9 maj 2011 har en arbetsgrupp arbetat fram förslag till Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län. Parterna är landstinget och länets kommuner. Enligt förslaget övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. Förslaget är även att en trafikstyrelse och ett kollektivtrafikråd inrättas. Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1 januari Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå, vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en mellankommunal utjämning. Ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

9 Kommunstyrelsen 9 (32) Ks 218 forts. att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , samt att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att fullmäktige föreslås besluta att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal, samt att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Expedieras till Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen 10 (32) Ks 219 Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 Enligt en särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari Under förutsättning av att kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige beslutar om organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i enlighet med förslaget som finns redovisat i separat ärende aktualiseras detta ärende om mellankommunal utjämning. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 14 juni 2011 har det mellan kommunerna diskuterats om behovet av en mellankommunal utjämning under en övergångsperiod. Regionförbundet har gjort beräkningar på alternativa modeller. Primärkommunala nämnden föreslår en mellankommunal utjämning på två år. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning för åren , samt att en särskild avstämning görs senast november 2012 för att redovisa hur överenskommelsen om mellankommunal utjämning påverkas av nytt förslag till kostnadsutjämning. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen 11 (32) Ks 220 Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan Dnr 2010/ I tidigare beslut har Regionförbundet i Kalmar län beslutat att i den regionala transportplanen avsätta 100 mnkr till insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan. Det beslutet grundade sig bl.a. på en överenskommelse med Trafikverket om att Trafikverket för sin del skulle avsätta 100 mnkr extra för insatser på de berörda banorna. Avtal har upprättats mellan länets kommuner, däribland Västervik, och Trafikverket att så ska ske. Vidare har den regionala transportplanen nyligen reviderats i syfte att tidigarelägga insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan med syfte att alla aktuella järnvägsinsatser ska ligga inom den närmaste femårsperioden. Detta är ett måste för att i nästa skede, genom förskottering, kunna tidigarelägga genomförandet ytterligare. Förslag till avtal som reglerar förskottering av aktuella insatser har tagits fram. En konkret beskrivning av de insatser som ingår i de sammanlagt 205 mnkr som satsas på extra åtgärder finns också. Avtalet tecknas mellan berörda kommuner i Kalmar län, Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun samt Trafikverket. Kommunerna i Östergötland föreslås förskottera 7 mnkr och resterande 93 mnkr fördelas mellan kommunerna i Kalmar län efter befolkningsstorlek. För Västerviks del innebär det en förskottering på ca 19 mnkr vilket ska betalas ut med 14,5 mnkr 2012 och resterande del Återbetalning från Trafikverket beräknas ske under åren Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunfullmäktige föreslås besluta att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

12 Kommunstyrelsen 12 (32) Ks 220 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns, samt att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen 13 (32) Ks 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik Dnr 2008/ Enligt nyttjanderättsavtalet mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB (VLI AB) om Västerviks hamnar ska kommunen stå för investeringar i hamnanläggningar och VLI AB ska då betala en höjd nyttjanderättsavgift till kommunen. Den höjda nyttjanderättsavgiften ska motsvara kommunens faktiska tillkommande kapitalkostnader. En förutsättning för denna princip är att parterna är överens om investeringen. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 9 juni 2011 ser hamnoperatören VLI nu möjligheter att ytterligare utveckla sin verksamhet. De nya möjligheterna innebär ökade godsmängder och delvis nya godsslag. För att kunna hantera de ökade godsmängderna krävs bl.a. större asfalterade lagringsytor. Förslag till överenskommelse har tagits fram, vilken är underskriven av VLI. Parterna är överens om åtgärderna samt att investeringen på bedömda 6,8 miljon kr ska hanteras enligt nyttjanderättsavtalets 8. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 161, finns 3,8 mnkr anslaget för investering i hamnplan i Lucernahamnen. Anslaget har inte använts. Om föreslagna investeringar ska kunna genomföras krävs ett ytterligare investeringsutrymme på 3 mnkr. För att täcka de 3 mnkr som krävs föreslås att detta sker genom omdisponering inom kommunstyrelsens befintliga investeringsram. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

14 Kommunstyrelsen 14 (32) Ks 221 forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Expedieras till Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten Helena Sjöholm, kommunledningskontoret

15 Kommunstyrelsen 15 (32) Ks 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande Dnr 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , 198 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Slottsholmen 1. Syftet med detaljplanen är enligt kommunledningskontorets skrivelse 16 juni 2011 i huvudsak att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen BC bostäder, centrum. Inom byggnaden kan därmed bostäder samt verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Bostäder och hotellrum medges inte på entréplanet. Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd på samråd under tiden 10 januari 10 februari 2011 och utställning under tiden 9-30 maj 2011, med förlängd utställningstid till 10 juni Inkomna yttranden, och bemötandet av dessa, framgår av samrådsredogörelsen samt utlåtandet efter utställningen. Samrådet och utställningen har gett upphov till en del ändringar i planhandlingarna. Planhandlingarna består av: - Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskriv ning, Behovsbedömning, , rev Fastighetsförteckning, Illustrationskarta, Samrådsredogörelse, Utlåtande efter utställning, Till planen hör även följande underlag: - Modell (Ulf Randers), dec 2010/april 2011, finns på kommunhuset, Fabriksgatan 21 - MKB (DGE Mark och Miljö), Kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum), okt Fördjupad riksintressebeskrivning, konsekvensutredning, bilaga (White arkitekter), april 2011 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

16 Kommunstyrelsen 16 (32) Ks 222 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Olof Nimhed (VDM) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) yrkar som tillägg att det i planhandlingarna ändras så att formuleringen som anger syftet med detaljplanen ändras till: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen C centrum dock ej bostäder. Inom byggnaden kan därmed verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Med andelslägenheter avses här lägenheter där man vistas under kortare perioder. Proposition Ordföranden ställer först eget bifallsyrkande mot Olof Nimheds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Därefter ställer ordföranden Tomas Kronståhls m.fl. tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Reservation Olof Nimhed (VDM), Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot hela eller del av beslutet till förmån för egna yrkanden. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (32) Ks 223 Hållbarhetsbokslut 2010 Dnr 2011/ Västerviks kommun har årligen sedan 2006 redovisat ett Hållbarhetsbokslut genom ett antal utvalda indikatorer som speglar utvecklingen för kommuninnevånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning. Syftet är att redovisa situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden och fungera som underlag till beslut om framtida åtgärder. I samband med att Hållbarhetsbokslutet för 2009 redovisades för kommunstyrelsen i juni 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utvärdera arbetet med att ta fram Hållbarhetsbokslut och samtidigt ge förslag till åtgärder som utvecklar bokslutet ytterligare. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 ett förslag till hållbarhetsbokslut för år 2010 med förändringar utifrån de slutsatser som nätverket för hållbar utveckling har tagit fram. Hållbarhetsbokslutet har nu ett ökat fokus på de viktigaste hållbarhetsfrågorna det som är bra och där det finns problem. Analyserna är fördjupade och koncentrerade på utvecklingen i Västervik. Innehållet är kortare och mer lättillgängligt än tidigare dokument, utan att ge avkall på sakinnehåll och bredd. En layoutad populärversion av hållbarhetsbokslutet är under utarbetande och beräknas vara klar till fullmäktige den 30 juni Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Yrkanden Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Anna Bodjo (MP) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar att betydelsen inget samband finns mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt förtydligas i dokumentet till sambandet mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt syns inte i vår kommun på grund av att produktionen inte alltid sker här. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Sverker Thoréns yrkande.

18 Kommunstyrelsen 18 (32) Ks 223 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Reservation Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen 19 (32) Ks 224 Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 förslag till energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun. Syftet är att sätta upp långsiktiga mål för en effektivare energianvändning och visa på åtgärder som både ger energieffektivisering och minskade energikostnader. Västerviks kommun har sökt och beviljats bidrag for strategiskt arbete med energieffektivisering för perioden I detta arbete ingår att ta fram en Strategi for energieffektiviseringsarbetet enligt Energimyndighetens modell samt att årligen inrapportera ett antal utvalda energiindikatorer till Energimyndigheten. Strategin utgör en fördjupning av kommunens Energi- och klimatstrategi som antogs år Fokus ligger på energieffektivisering och strategin är begränsad till de områden som kommunen har rådighet över - byggnader och transporter inom egna förvaltningar och bolag. Underlaget till strategin har tagits fram av en projektgrupp med representanter från samhällsbyggnadsenheten och Västervik Miljö & Energi AB. Förslaget har under våren 2011 skickats på remiss till kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Tre remissvar har kommit in och de synpunkter som har kommit fram har beaktats. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 206 att ställa sig bakom inriktningen i energieffektiviseringsstrategin, samt att återremittera ärendet för redaktionell översyn av åtgärdsprogrammet så att teknikspecifika effektiviseringar inte pekas ut samt för inarbetande av synpunkter från Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) om att aktivt arbeta med att använda förnyelsebar energi vid nybyggnation och ombyggnation för att kunna uppnå regionförbundets direktiv om fossilbränslefri region Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 15 juni vilka ändringar som gjorts i energieffektiviseringsstrategin sedan mötet 13 juni Sida 19 i energieffektiviseringsstrategin samt ett antal punkter i åtgärdsprogrammet har reviderats i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunstyrelsen 20 (32) Ks 224 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Mariann Gustafsson (V) yrkar att hela raden nr 6 om vindkraft i åtgärdsprogrammet stryks. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Reservation Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen 21 (32) Ks 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar Dnr 2011/ Revisionen har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat rubricerad revisionsrapport till socialnämnden för kännedom och beaktande. Revisorerna har i rapporten uppmärksammat brister i samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och den formella handläggningen av placeringar av barn och ungdomar inom de båda nämnderna. Ett antal förbättringsområden har lyfts fram. Tjänstemän på socialförvaltningen och på barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. Socialnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 40 och barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde , 74. Båda nämnderna har ställt sig bakom förslaget till svar och överlämnar det till kommunstyrelsen. Av förslaget till svar framgår att rutiner har utarbetats som säkerställer information/samverkan mellan de båda nämnderna. Rutinerna bifogas svaret. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 10 juni 2011 att förslaget till svar överlämnas till revisionen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma förslag till svar på revisionsrapporten om placering av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen och överlämna det till revisionen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Revisorerna Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

22 Kommunstyrelsen 22 (32) Ks 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar Dnr 2010/ Kommunens revisorer har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat revisionsrapporten Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Syftet med revisionen är att bedöma hur styrelsen och nämnderna har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen 3 kap. 14 och 6 kap. 4 om att verkställa de beslut som fullmäktige fattar. Sammanfattningsvis konstaterar revisionen att nämnder och styrelser i Västerviks kommun har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen vad gäller att verkställa de beslut om fullmäktige fattar, då merparten, 85 %, av de granskade besluten har verkställts. Några synpunkter lämnas, bl.a. att dokumenterade rutiner för uppföljning av fullmäktigebeslut som ska verkställas saknas och att kommunfullmäktige där det är möjligt rekommenderas att utforma uppdragsbesluten tydligt avseende tidpunkten för genomförande. Revisionen rekommenderar också att nämnderna i sina beslut tydligt anger om en motion eller medborgarförslag har bifallits eller avslagits. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 maj 2011 förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningskontoret har som en del i internkontrollarbetet genomfört en uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut under Kontrollen visar i likhet med revisionsrapporten att merparten, 88 %, av besluten verkställts och att i övrigt arbete pågår. Kontoret arbetar kontinuerligt med att följa upp verkställighets- och uppdragsbeslut. De synpunkter och rekommendationer som revisionen har lämnat i övrigt har tillgodosetts. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

23 Kommunstyrelsen 23 (32) Ks 226 forts. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Expedieras till Revisorerna Ann Svensson, kommunledningskontoret

24 Kommunstyrelsen 24 (32) Ks 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2011, i anslutning till ärendet om praktiksamordning, att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare. Kommunledningskontoret redovisar nu i skrivelse 9 juni 2011 förslag till riktlinjer. Riktlinjerna har behandlats och godkänts av koncernledningsgruppen och är nu föremål för facklig behandling. Det är viktigt att betona att riktlinjerna avser den form av praktikplatser som vänder sig till individer som står långt från arbetsmarknaden. När det gäller praktikplatser inom ramen för olika utbildningar ska denna ses som ett naturligt inslag i den löpande verksamheten och ett led i att långsiktigt attrahera nya arbetstagare till kommunen. Kostnaderna för att genomföra riktlinjerna beräknas till 1,4 mnkr år 1 (uppstartsfasen) och till 0,85 mnkr kommande år. Kostnaden för genomförandet föreslås finansieras ur anslaget för Tillväxt och sysselsättning. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare, för att bereda plats för aktivering och sysselsättning för individer som står utanför arbetsmarknaden, att 230 årsplatser ska vara framtagna inom kommunkoncernen till september 2012, samt att finansiera förslaget ur anslaget för sysselsättning och tillväxt med 1,4 mnkr år 2012 och 0,85 mnkr vardera år 2013 och år Yrkande Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C), Katarina Andersson (M) och Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunledningskontoret får i uppdrag att senast i april 2012 återkomma till kommunstyrelsen med en avrapportering av beslutet. Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att finansieringsbeslut endast ska fattas för år 2012 och att beslut för ytterligare år fattas först efter avrapporteringen i april 2012.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 april 2014 kl. 8.00 8.30 Tomas Kronståhl (S), ordf. Harald Hjalmarsson (M) Christin Rampeltin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10

Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Kommunstyrelsen 1 (25) Plats och tid Västerviks Bostads AB, Spötorget 1, Västervik 3 oktober 2011 kl. 8.00 14.25 ajournering kl. 10.45-13.00, 14.00-14.10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 276-279

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer