Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl ajournering kl Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Eva Ahlström (M) Katarina Andersson (M) Mats Hugosson (C) Sverker Thorén (FP) Olof Nimhed (VDM) Tomas Kronståhl (S) Ingegerd Karlsson (S) Angelica Katsanidou (S) Gunnar Jansson (S) Anna Bodjo (MP) Mariann Gustafsson (V) Peter Hallberg (C), tjg. ers Albert Madebjörk (C), tjg. ers. Ewa Ståhl (S), tjg. ers. Se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Mariann Gustafsson (V) Kommunledningskontoret 21 juni 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabet Olsson Ordförande Justerande Harald Hjalmarsson Mariann Gustafsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 20 juni 2011 Anslaget sätts upp 22 juni 2011 Anslaget tas ned 14 juli 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Elisabet Olsson

2 Kommunstyrelsen 2 (32) Övriga närvarande Anders Helderud (M), ers Peter Johansson (M), ers. Kenneth Hardy Axelsson (FP), ers Peter Hallberg (C), ers Veikko Kärki (S), ers. Berit Thall (S), ers. Tomas Markljung (V), ers. Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör samhällsutveckling , Helena Sjöholm, kommundirektör koncernsamordning Elisabet Olsson, sekreterare Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten 217 Per Allerth, Västervik Miljö & Energi AB 217 Sofia Hjertqvist, samhällsbyggnadsenheten 217 Gun Lindberg, samhällsbyggnadsenheten 217 Erik Rollborn, KPMG 217 Inger Wiman, revisorerna 217 Fredrik Ottosson, KPMG 217 Vildana Zorlak, socialförvaltningen 217 Christel Dorch, barn- och utbildningsförvaltningen 217 Elisabet Sjöstrand, enheten för arbete och kompetens 217 Tanja Levin, kommunledningskontoret 217

3 Kommunstyrelsen 3 (32) Ärendelista 20 juni Upprop och val av justerare 215 Meddelanden 216 Anmälan om delegationsbeslut 217 Kommundirektörerna informerar 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande 223 Hållbarhetsbokslut Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt 228 Förordnande av kommundirektör från 1 juli Medborgarförslag om krav vid upphandling av snöröjning svar 230 Ägardirektiv 2011 för Västervik Miljö & Energi AB tillägg 231 Strategisk plan med budget år Rapporter

4 Kommunstyrelsen 4 (32) Ks 214 Upprop och val av justerare Upprop sker och Mariann Gustafsson (V) utses att justera dagens protokoll.

5 Kommunstyrelsen 5 (32) Ks 215 Meddelanden Dnr 2011/ Finansrapport för kommunkoncernen likviditet och lån, maj 2011.

6 Kommunstyrelsen 6 (32) Ks 216 Anmälan om delegationsbeslut Kommundirektör Carl-Magnus Mårhedens beslut Dnr 2007/ Kommunledningskontorets ansökan 30 maj 2011 om deltagande i etapp 3 av Energimyndighetens program Uthållig kommun läggs till handlingarna. Trafikingenjörens beslut Lokala trafikföreskrifter nr 46-49/11. Beslut enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2011/9-174 Rapport 16 maj 2011 om nyttjandeförbud enligt 3 kap 4 lag mot skydd mot olyckor.

7 Kommunstyrelsen 7 (32) Ks 217 Kommundirektörerna informerar Kommundirektörerna och särskilt kallade informerar om följande aktuella ärenden: - VA-verksamheten information om hur uppdraget från januari 2011 ska återredovisas till kommunstyrelsen, - organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m. 2012, - avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan, - investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, - muddring av farleden in till Västerviks hamn, - detaljplan för Slottsholmen 1 antagande, - hållbarhetsbokslut 2010, - energieffek tiviseringsstrategi för Västerviks kommun, - revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar, - revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar - riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare, - förordnande av kommundirektör från 1 juli 2011, - inköp av konsulttjänst för ekonomichefsfunktionen till dess att en ny ekonomichef finns på plats. Ordföranden, Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) informerar om sina respektive förslag till strategisk plan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl för gruppmöten och lunch.

8 Kommunstyrelsen 8 (32) Ks 218 Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft den 1 januari En av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Enligt kommunledningskontoret skrivelse 9 maj 2011 har en arbetsgrupp arbetat fram förslag till Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län. Parterna är landstinget och länets kommuner. Enligt förslaget övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. Förslaget är även att en trafikstyrelse och ett kollektivtrafikråd inrättas. Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1 januari Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå, vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en mellankommunal utjämning. Ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner,

9 Kommunstyrelsen 9 (32) Ks 218 forts. att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , samt att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Yrkande Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att fullmäktige föreslås besluta att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal, samt att den nya trafikstyrelsen inrättas interimistiskt innan övertagandet sker så att bl.a. innehållet i ambitionshöjningen så tidigt som möjligt kan beslutas. Expedieras till Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen 10 (32) Ks 219 Mellankommunal utjämning med anledning av ändrad organisation för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m Dnr 2011/8-530 Enligt en särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari Under förutsättning av att kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige beslutar om organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i enlighet med förslaget som finns redovisat i separat ärende aktualiseras detta ärende om mellankommunal utjämning. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 14 juni 2011 har det mellan kommunerna diskuterats om behovet av en mellankommunal utjämning under en övergångsperiod. Regionförbundet har gjort beräkningar på alternativa modeller. Primärkommunala nämnden föreslår en mellankommunal utjämning på två år. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till mellankommunal utjämning för åren , samt att en särskild avstämning görs senast november 2012 för att redovisa hur överenskommelsen om mellankommunal utjämning påverkas av nytt förslag till kostnadsutjämning. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen 11 (32) Ks 220 Avtal med Trafikverket om förskottering av förstärkningsåtgärder på Stångådals- och Tjustbanan Dnr 2010/ I tidigare beslut har Regionförbundet i Kalmar län beslutat att i den regionala transportplanen avsätta 100 mnkr till insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan. Det beslutet grundade sig bl.a. på en överenskommelse med Trafikverket om att Trafikverket för sin del skulle avsätta 100 mnkr extra för insatser på de berörda banorna. Avtal har upprättats mellan länets kommuner, däribland Västervik, och Trafikverket att så ska ske. Vidare har den regionala transportplanen nyligen reviderats i syfte att tidigarelägga insatser på Tjustbanan och Stångådalsbanan med syfte att alla aktuella järnvägsinsatser ska ligga inom den närmaste femårsperioden. Detta är ett måste för att i nästa skede, genom förskottering, kunna tidigarelägga genomförandet ytterligare. Förslag till avtal som reglerar förskottering av aktuella insatser har tagits fram. En konkret beskrivning av de insatser som ingår i de sammanlagt 205 mnkr som satsas på extra åtgärder finns också. Avtalet tecknas mellan berörda kommuner i Kalmar län, Linköpings, Åtvidabergs och Kinda kommun samt Trafikverket. Kommunerna i Östergötland föreslås förskottera 7 mnkr och resterande 93 mnkr fördelas mellan kommunerna i Kalmar län efter befolkningsstorlek. För Västerviks del innebär det en förskottering på ca 19 mnkr vilket ska betalas ut med 14,5 mnkr 2012 och resterande del Återbetalning från Trafikverket beräknas ske under åren Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunfullmäktige föreslås besluta att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

12 Kommunstyrelsen 12 (32) Ks 220 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisat förslag till avtal om förskottering av åtgärder på Tjustbanan och Stångådalsbanan godkänns, samt att finansiering sker genom upptagande av lån och att kapitalkostnaden täcks inom ramen för strategisk plan Expedieras till Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen 13 (32) Ks 221 Investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik Dnr 2008/ Enligt nyttjanderättsavtalet mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB (VLI AB) om Västerviks hamnar ska kommunen stå för investeringar i hamnanläggningar och VLI AB ska då betala en höjd nyttjanderättsavgift till kommunen. Den höjda nyttjanderättsavgiften ska motsvara kommunens faktiska tillkommande kapitalkostnader. En förutsättning för denna princip är att parterna är överens om investeringen. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 9 juni 2011 ser hamnoperatören VLI nu möjligheter att ytterligare utveckla sin verksamhet. De nya möjligheterna innebär ökade godsmängder och delvis nya godsslag. För att kunna hantera de ökade godsmängderna krävs bl.a. större asfalterade lagringsytor. Förslag till överenskommelse har tagits fram, vilken är underskriven av VLI. Parterna är överens om åtgärderna samt att investeringen på bedömda 6,8 miljon kr ska hanteras enligt nyttjanderättsavtalets 8. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 161, finns 3,8 mnkr anslaget för investering i hamnplan i Lucernahamnen. Anslaget har inte använts. Om föreslagna investeringar ska kunna genomföras krävs ett ytterligare investeringsutrymme på 3 mnkr. För att täcka de 3 mnkr som krävs föreslås att detta sker genom omdisponering inom kommunstyrelsens befintliga investeringsram. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

14 Kommunstyrelsen 14 (32) Ks 221 forts. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad överenskommelse mellan Västerviks kommun och Västerviks Logistik och Industri AB avseende investering i hamnplan i Lucernahamnen, Västervik, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder avseende tillskapande av större asfalterade lagringsytor, att anslå 3,8 mnkr ur tidigare års ackumulerade investeringsutrymme för redovisade ändamål, samt att resterande belopp på 3 mnkr finansieras genom omdisponering inom kommunstyrelsen investeringsbudget för Expedieras till Bruno Nilsson, samhällsbyggnadsenheten Helena Sjöholm, kommunledningskontoret

15 Kommunstyrelsen 15 (32) Ks 222 Detaljplan för Slottsholmen 1 antagande Dnr 2010/ Kommunstyrelsen beslutade , 198 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Slottsholmen 1. Syftet med detaljplanen är enligt kommunledningskontorets skrivelse 16 juni 2011 i huvudsak att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen BC bostäder, centrum. Inom byggnaden kan därmed bostäder samt verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Bostäder och hotellrum medges inte på entréplanet. Detaljplanen har hanterats med normalt planförfarande och varit utställd på samråd under tiden 10 januari 10 februari 2011 och utställning under tiden 9-30 maj 2011, med förlängd utställningstid till 10 juni Inkomna yttranden, och bemötandet av dessa, framgår av samrådsredogörelsen samt utlåtandet efter utställningen. Samrådet och utställningen har gett upphov till en del ändringar i planhandlingarna. Planhandlingarna består av: - Plankarta, Planbeskrivning, Genomförandebeskriv ning, Behovsbedömning, , rev Fastighetsförteckning, Illustrationskarta, Samrådsredogörelse, Utlåtande efter utställning, Till planen hör även följande underlag: - Modell (Ulf Randers), dec 2010/april 2011, finns på kommunhuset, Fabriksgatan 21 - MKB (DGE Mark och Miljö), Kulturhistorisk utredning (Kalmar läns museum), okt Fördjupad riksintressebeskrivning, konsekvensutredning, bilaga (White arkitekter), april 2011 Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

16 Kommunstyrelsen 16 (32) Ks 222 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Olof Nimhed (VDM) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Tomas Kronståhl (S) med instämmande av Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) yrkar som tillägg att det i planhandlingarna ändras så att formuleringen som anger syftet med detaljplanen ändras till: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Slottsholmen 1 som ska medge en flexibel användning med beteckningen C centrum dock ej bostäder. Inom byggnaden kan därmed verksamheter såsom hotell, andelslägenheter, butik, restaurang och samlingslokaler inrymmas. Med andelslägenheter avses här lägenheter där man vistas under kortare perioder. Proposition Ordföranden ställer först eget bifallsyrkande mot Olof Nimheds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Därefter ställer ordföranden Tomas Kronståhls m.fl. tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utlåtandet och överlämna detaljplanen för Slottsholmen 1 till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Reservation Olof Nimhed (VDM), Tomas Kronståhl (S), Mariann Gustafsson (V) och Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot hela eller del av beslutet till förmån för egna yrkanden. Expedieras till Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen 17 (32) Ks 223 Hållbarhetsbokslut 2010 Dnr 2011/ Västerviks kommun har årligen sedan 2006 redovisat ett Hållbarhetsbokslut genom ett antal utvalda indikatorer som speglar utvecklingen för kommuninnevånarnas miljösituation, livskvalitet och försörjning. Syftet är att redovisa situationen i Västerviks kommun i förhållande till omvärlden och fungera som underlag till beslut om framtida åtgärder. I samband med att Hållbarhetsbokslutet för 2009 redovisades för kommunstyrelsen i juni 2010 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utvärdera arbetet med att ta fram Hållbarhetsbokslut och samtidigt ge förslag till åtgärder som utvecklar bokslutet ytterligare. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 ett förslag till hållbarhetsbokslut för år 2010 med förändringar utifrån de slutsatser som nätverket för hållbar utveckling har tagit fram. Hållbarhetsbokslutet har nu ett ökat fokus på de viktigaste hållbarhetsfrågorna det som är bra och där det finns problem. Analyserna är fördjupade och koncentrerade på utvecklingen i Västervik. Innehållet är kortare och mer lättillgängligt än tidigare dokument, utan att ge avkall på sakinnehåll och bredd. En layoutad populärversion av hållbarhetsbokslutet är under utarbetande och beräknas vara klar till fullmäktige den 30 juni Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Yrkanden Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Anna Bodjo (MP) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar att betydelsen inget samband finns mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt förtydligas i dokumentet till sambandet mellan ökad miljöförstöring och ökad tillväxt syns inte i vår kommun på grund av att produktionen inte alltid sker här. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit Sverker Thoréns yrkande.

18 Kommunstyrelsen 18 (32) Ks 223 forts. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Hållbarhetsbokslut 2010 för Västerviks kommun. Reservation Anna Bodjo (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

19 Kommunstyrelsen 19 (32) Ks 224 Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 7 juni 2011 förslag till energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun. Syftet är att sätta upp långsiktiga mål för en effektivare energianvändning och visa på åtgärder som både ger energieffektivisering och minskade energikostnader. Västerviks kommun har sökt och beviljats bidrag for strategiskt arbete med energieffektivisering för perioden I detta arbete ingår att ta fram en Strategi for energieffektiviseringsarbetet enligt Energimyndighetens modell samt att årligen inrapportera ett antal utvalda energiindikatorer till Energimyndigheten. Strategin utgör en fördjupning av kommunens Energi- och klimatstrategi som antogs år Fokus ligger på energieffektivisering och strategin är begränsad till de områden som kommunen har rådighet över - byggnader och transporter inom egna förvaltningar och bolag. Underlaget till strategin har tagits fram av en projektgrupp med representanter från samhällsbyggnadsenheten och Västervik Miljö & Energi AB. Förslaget har under våren 2011 skickats på remiss till kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Tre remissvar har kommit in och de synpunkter som har kommit fram har beaktats. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 206 att ställa sig bakom inriktningen i energieffektiviseringsstrategin, samt att återremittera ärendet för redaktionell översyn av åtgärdsprogrammet så att teknikspecifika effektiviseringar inte pekas ut samt för inarbetande av synpunkter från Mariann Gustafsson (V) med instämmande av Tomas Kronståhl (S) om att aktivt arbeta med att använda förnyelsebar energi vid nybyggnation och ombyggnation för att kunna uppnå regionförbundets direktiv om fossilbränslefri region Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 15 juni vilka ändringar som gjorts i energieffektiviseringsstrategin sedan mötet 13 juni Sida 19 i energieffektiviseringsstrategin samt ett antal punkter i åtgärdsprogrammet har reviderats i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunstyrelsen 20 (32) Ks 224 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Mariann Gustafsson (V) yrkar att hela raden nr 6 om vindkraft i åtgärdsprogrammet stryks. Proposition Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Energieffektiviseringsstrategi för Västerviks kommun att gälla från 15 juli Reservation Mariann Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Expedieras till Kommunfullmäktige

21 Kommunstyrelsen 21 (32) Ks 225 Revisionsrapport om granskning av placering av barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen svar Dnr 2011/ Revisionen har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat rubricerad revisionsrapport till socialnämnden för kännedom och beaktande. Revisorerna har i rapporten uppmärksammat brister i samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och den formella handläggningen av placeringar av barn och ungdomar inom de båda nämnderna. Ett antal förbättringsområden har lyfts fram. Tjänstemän på socialförvaltningen och på barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten. Socialnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 40 och barn- och utbildningsnämnden vid sammanträde , 74. Båda nämnderna har ställt sig bakom förslaget till svar och överlämnar det till kommunstyrelsen. Av förslaget till svar framgår att rutiner har utarbetats som säkerställer information/samverkan mellan de båda nämnderna. Rutinerna bifogas svaret. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 10 juni 2011 att förslaget till svar överlämnas till revisionen. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens gemensamma förslag till svar på revisionsrapporten om placering av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen och överlämna det till revisionen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Expedieras till Revisorerna Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden

22 Kommunstyrelsen 22 (32) Ks 226 Revisionsrapport om granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut juni 2008-juni 2009 svar Dnr 2010/ Kommunens revisorer har i skrivelse 21 december 2010 överlämnat revisionsrapporten Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Syftet med revisionen är att bedöma hur styrelsen och nämnderna har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen 3 kap. 14 och 6 kap. 4 om att verkställa de beslut som fullmäktige fattar. Sammanfattningsvis konstaterar revisionen att nämnder och styrelser i Västerviks kommun har lyckats med sina uppgifter enligt kommunallagen vad gäller att verkställa de beslut om fullmäktige fattar, då merparten, 85 %, av de granskade besluten har verkställts. Några synpunkter lämnas, bl.a. att dokumenterade rutiner för uppföljning av fullmäktigebeslut som ska verkställas saknas och att kommunfullmäktige där det är möjligt rekommenderas att utforma uppdragsbesluten tydligt avseende tidpunkten för genomförande. Revisionen rekommenderar också att nämnderna i sina beslut tydligt anger om en motion eller medborgarförslag har bifallits eller avslagits. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 5 maj 2011 förslag till svar på revisionsrapporten. Kommunledningskontoret har som en del i internkontrollarbetet genomfört en uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut under Kontrollen visar i likhet med revisionsrapporten att merparten, 88 %, av besluten verkställts och att i övrigt arbete pågår. Kontoret arbetar kontinuerligt med att följa upp verkställighets- och uppdragsbeslut. De synpunkter och rekommendationer som revisionen har lämnat i övrigt har tillgodosetts. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.

23 Kommunstyrelsen 23 (32) Ks 226 forts. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunledningskontorets skrivelse 5 maj 2011 som svar till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut. Expedieras till Revisorerna Ann Svensson, kommunledningskontoret

24 Kommunstyrelsen 24 (32) Ks 227 Riktlinjer för kommunkoncernens roll som praktikanordnare sysselsättning och tillväxt Dnr 2011/ Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2011, i anslutning till ärendet om praktiksamordning, att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare. Kommunledningskontoret redovisar nu i skrivelse 9 juni 2011 förslag till riktlinjer. Riktlinjerna har behandlats och godkänts av koncernledningsgruppen och är nu föremål för facklig behandling. Det är viktigt att betona att riktlinjerna avser den form av praktikplatser som vänder sig till individer som står långt från arbetsmarknaden. När det gäller praktikplatser inom ramen för olika utbildningar ska denna ses som ett naturligt inslag i den löpande verksamheten och ett led i att långsiktigt attrahera nya arbetstagare till kommunen. Kostnaderna för att genomföra riktlinjerna beräknas till 1,4 mnkr år 1 (uppstartsfasen) och till 0,85 mnkr kommande år. Kostnaden för genomförandet föreslås finansieras ur anslaget för Tillväxt och sysselsättning. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna riktlinjer för kommunkoncernen som praktikanordnare, för att bereda plats för aktivering och sysselsättning för individer som står utanför arbetsmarknaden, att 230 årsplatser ska vara framtagna inom kommunkoncernen till september 2012, samt att finansiera förslaget ur anslaget för sysselsättning och tillväxt med 1,4 mnkr år 2012 och 0,85 mnkr vardera år 2013 och år Yrkande Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C), Katarina Andersson (M) och Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att kommunledningskontoret får i uppdrag att senast i april 2012 återkomma till kommunstyrelsen med en avrapportering av beslutet. Mariann Gustafsson (V) yrkar som ändring att finansieringsbeslut endast ska fattas för år 2012 och att beslut för ytterligare år fattas först efter avrapporteringen i april 2012.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer