SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (38) Plats Sessionssalen, Centrumhuset, Götene, den 21 januari 2009, kl ; Beslutande Se sammanträdeslista Övriga deltagande Se deltagarlista Utses att justera Olle Kraft Fredrik Larsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 januari 2009, kl Underskrifter Sekreterare... Lars-Olof Carlson Paragrafer 1-26 Ordförande... Bo Bergsten (kd) Justerande... Olle Kraft Fredrik Larsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Godkännande av föredragningslistan... 3 Verksamhetsrapporter... 4 Kommunstyrelsens arbetssätt... 5 Detaljbudget Kommunstyrelsens styrkort Upphandling av lån för Götene kommun... 9 Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner Detaljplan för Hönsäter 5:4, 5:12 m fl, Hällekis tätort, Götene kommun - Samråd Detaljplan för del av Majåker och Mården, Götene tätort, Götene kommun - Samråd Program till detaljplan för Råbäcks hamn, Götene kommun - Samråd15 Detaljplan Kv. Flintan (f.d. fastighet för fyrverkeriexperterna vid E 20) Framtidsplan Ansökan om bidrag till förstudie projekt Österängs Ångsåg Miljö- och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter Samhällsföreningen i Lundbrunn, energibidrag Motion (s) införande av sjukvårdslarm inom räddningstjänsten Skara/Götene Motion (s) angående fria resor i kommunen för de som fyllt 75 år Styrprinciper bolag Slutrapport för förstudie om biogas och projektplan för "Gasdriven tung trafik" Servicenämndens yttrande angående motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn Revidering av riktlinjer för förskolefrågor Samtjänstavtal mellan Götene kommun och försäkringskassan Förteckning över avgivna yttranden om förköpsärenden Förteckning över fattade delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens beslut 310/08. Anmälda vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari Delgivningar Val till Gymnasium Skaraborg... 38

3 Kommunstyrelsen Ks 1 09/KS9 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes. Kommunstyrelsens överläggningar: Ordförande Bo Bergsten (kd) hälsar välkommen till årets första möte med kommunstyrelsen och den nygamla ledamoten Ann-Marie Widegren (m) och ersättaren Anders Johansson (mp). Ordföranden anmäler vidare extra ärende angående val av representant för Götene kommun i Gymnasium Skaraborg.

4 Kommunstyrelsen Ks 2 09/KS11 Verksamhetsrapporter Informationen noteras. Verksamhetsrapport från ledningsgruppen redovisas.

5 Kommunstyrelsen Ks 3 09/KS20 Kommunstyrelsens arbetssätt Beslut fattas på kommunstyrelsens möte den 4 februari Föreligger förslag till kommunstyrelsens arbetssätt av den 21 januari 2009.

6 Kommunstyrelsen Ks 4 08/KS63 Detaljbudget 2009 Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2009 fastställes enligt bilaga. Sammanfattning Genomgång av detaljbudget 2009 sker.

7 Kommunstyrelsen Ks 5 08/KS477 Kommunstyrelsens styrkort 2009 Kommunstyrelsens styrkort för 2009 fastställes, med nedanstående redaktionella ändring, enligt bilaga till denna paragraf. Styrkortet ska följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Kommunstyrelsen överläggningar: Anna Dahlström (c): Punkten Utveckling / Ändras till: Fler företag i kommunen / redaktionell ändring. Enligt kommunallagen och lagen om kommunalredovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. En utvärdering ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut. I budget 2009 har respektive beredning redovisat sina mål, GPS. Utifrån dessa har kommunstyrelsen att arbeta fram ett styrkort för kommunstyrelsens ansvarsområden. Förslag på denna redovisas i separat bilaga. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Ks 5 forts

8 Kommunstyrelsen Expedieras till: Rogher Selmosson Maria Andersson Per Santesson Britt-Inger Menzter

9 Kommunstyrelsen Ks 6 08/KS167 Upphandling av lån för Götene kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Ekonomichefen bemyndigas att under 2009 göra upphandling av tillkommande lån för Götene kommun med upp till 70 miljoner kr dvs. exkl. omsättning av befintliga lån. Ekonomichefen bemyndigas att, utöver ovan låneram, besluta om inlösen eller omsättning för lån som löper ut under Särskilt beslut krävs om upphandling av lån då detta inte regleras i vare sig finansieringspolicyn eller i delegationsordningen för kommunstyrelsen. (Under året beräknas en översyn av finansieringspolicyn att genomföras.) Budget 2009, som antogs av kommunfullmäktige 24 november 2008, medför att nya lån måste upphandlas, då investeringarna inte skattefinansieras till 100%. Förutom de beslutade investeringarna för 2009 kommer även beslutade men ej genomförda investeringsprojekt under 2008 att troligtvis överföras till Samtliga dessa investeringsprojekt påverkar kommunens likviditetsbehov under Upphandlingsbehovet för 2008 beräknades till 70 mnkr enligt beslut kommunfullmäktige 96, 26 maj Eftersom investeringsvolymen under 2008 minskades har endast 20 mnkr utnyttjats. Föreslaget upphandlingsbehov om 70 mnkr avser endast tillkommande lån. För lån som under året löper ut kan ekonomichefen besluta om inlösen eller omsättning. Ett sådant beslut medför således inte att den befintliga låneportföljen utökas. Under 2009 kommer 20 mnkr av kommunens fasta lån att löpa ut.

10 Kommunstyrelsen Ks 6 forts I föreslagen upphandlingsram om 70 mnkr ingår inte heller upphandlingar som Götene kommun gör i koncernbanken för sina bolag dvs. som kommunen upplånar för vidareutlåning. Bolagen har egna lånetak för vilka kommunfullmäktige fattar särskilda beslut och som ekonomichefen kan upphandla. För närvarande ( ) uppgår låneramarna för bolagen enligt följande: Götene Vatten och Värme AB, 120 mnkr (Kf 12, 2006) Götene Bostäder AB, 115 mnkr (Kf 10, 2006) Medeltidens Värld AB, f.n. 10 mnkr, (Kf 126, 2008) Götene Industrier AB, 10 mnkr (Kf 126, 2008) Kommunfullmäktige kan fatta nya beslut om dessa, varmed respektive bolags lånetak inte ingår i detta beslut. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Expedieras till: Maria Andersson Britt-Inger Menzter Per Santesson

11 Kommunstyrelsen Ks 7 08/KS469 Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner 2008 att anta reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner Se bilaga till denna paragraf. Attestreglementet inklusive bilagor har uppdaterats utifrån nuvarande rutiner och organisation. Verksamhetskonsekvenser Beskriv de verksamhetsmässiga konsekvenserna av beslutet Miljökonsekvenser Beskriv de ekonomiska konsekvenserna av beslutet Bilagor till akten Reglemente inklusive bilagor enligt förslag daterat Expedieras till: Maria Andersson Britt-Inger Mentzer

12 Kommunstyrelsen Ks 8 08/KS478 Detaljplan för Hönsäter 5:4, 5:12 m fl, Hällekis tätort, Götene kommun - Samråd Ingen erinran mot planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Miljö- och bygglovnämnden får delegation på att antaga detaljplanen. Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt detaljplan för Hönsäter 5:4 och 5:12 m fl. Hällekis tätort för samråd. Planen avser reglering av mark väster om Paroc, på båda sidor av vägen mot Kinnekulle Camping samt Parocs tomtgräns mot sydväst. Samrådstiden är 10 dec jan Gällande detaljplan är en äldre utvidgning av stadsplanen för Hällekis samhälle som fastställdes av länsstyrelsen i februari I gällande plan redovisades en ny vägsträckning som aldrig blivit genomförd och syftet med planen är att konfirmera dessa befintliga förhållande i en ny detaljplan samt en utvidgning i sydväst i gräns mot Natura 2000 område. Detaljplanen är av begränsat allmänt intresse och kommunfullmäktige föreslås därför delegera beslut att antaga detaljplanen till Miljö- och bygglovnämnden.

13 Kommunstyrelsen Ks 9 08/KS479 Detaljplan för del av Majåker och Mården, Götene tätort, Götene kommun - Samråd Ingen erinran mot planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Miljö- och bygglovnämnden får delegation på att antaga detaljplanen. Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt detaljplan för del av kv. Majåker och Mården för samråd. Planen avser ändring av detaljplanen så att den tidigare järnvägsbanken ändras till tomtmark för industri. Planändringen ger möjlighet för Götene Kyltransporter att uppföra ytterligare byggnad som kyl- och fryslager i anslutning till befintlig lagerbyggnad. Samrådstiden är 10 dec jan Förberedande utskottet har poängterat att informationen till allmänheten är viktig om att Götene Kyltransporter utför gång- och cykelväg längs Vättlösavägen som kompensation för den avskurna promenadvägen på gamla järnvägsbanken. Götene Kyltransporter har behov av att uppföra ytterligare byggnad som kyl- och fryslager i anslutning till befintliga lagerbyggnader. Ytterligare expansion inom befintlig tomt är inte möjlig och därför kommer bolaget att förvärva mark väster om befintlig. För att kunna genomföra dessa planer erfordras att gällande detaljplan ändras med avseende på den tidigare järnvägsbanken (Tj = järnvägsändamål). Järnvägsbanken utnyttjas som promenadväg av Göteneborna och Götene Kyltransporter bekostar som kompensation en gång- och Ks 9 forts.

14 Kommunstyrelsen cykelväg söder om Vättlösavägen. Därigenom förbinds befintlig gångoch cykelväg längs Järnvägsgatan via sträckan söder om Vättlösavägen med gc-vägen mot Källstorp eller till Brännaskogen. Detaljplanen är av begränsat allmänt intresse och kommunfullmäktige föreslås därför delegera beslut att antaga detaljplanen till Miljö- och bygglovnämnden.

15 Kommunstyrelsen Ks 10 08/KS480 Program till detaljplan för Råbäcks hamn, Götene kommun - Samråd Området runt Råbäcks hamn är ett viktigt utvecklingsområde för Götene kommun. Platsen kan vara lämplig för ett Naturum kopplat till biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Allmänhetens tillgång till området säkerställs genom att kommunen blir intressent i tillfartsvägen. Utformningen av området måste ske så att man som funktionshindrad även fortsättningsvis kan ta sig ner till hamnen. I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot programmet Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt program till detaljplan för Råbäcks hamn för samråd. Programmet avser upprättande av detaljplan för att säkerställa tillgängligheten till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid Råbäcks hamn. Planen skall även reglera trafiken till hamnen samt möjliggöra nybyggande av fritidsstugor för uthyrning längs klevkanten. Samrådstiden är 10 dec jan Råbäcks hamn är ett viktigt besöksmål för kommunen. Med sitt natursköna läge, fritidsbåtshamnen och den kultur- och industrihistoriskt intressanta miljön är Råbäcks hamn ett utvecklingsområde för Götene kommun. Viktigt att man som funktionshindrad även fortsättningsvis ska kunna ta sig ner till hamnen. För att undvika trafik över Råbäcks gård har ägaren i samråd med kommunen utfört en alternativ tillfart till hamnen. Det är viktigt att vägen till området är trafiksäker och framkomlig för busstrafik samt att Ks 10 forts.

16 Kommunstyrelsen den avslutande backen till hamnen antingen åtgärdas så att tung trafik kan köra eller att den skisserade bussparkeringen genomförs.

17 Kommunstyrelsen Ks 11 09/KS15 Detaljplan Kv. Flintan (f.d. fastighet för fyrverkeriexperterna vid E 20) Kommunen skall ta hänsyn till samrådet med länsstyrelsen angående omgivande fornminnen. Viktigt att ta hänsyn till de närboendes synpunkter i samrådet. För att möjliggöra en expansion för industriändamål vill kommunen med enkelt planförfarande genomföra en detaljplan för området med en utvidgning norrut. Det tidigare planområdet på 0,24 ha utökas med 0,64 ha.

18 Kommunstyrelsen Ks 12 08/KS489 Framtidsplan Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare uppmanas att lämna in de yrkanden som finns till kommunstyrelsens förberedande utskott. Ärendet går åter till kommunstyrelsens förberedande utskott. Kommunstyrelsens överläggningar: Många yrkanden om ändringar i texten har redovisats vid partiöverläggningarna. Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningen att revidera den nuvarande framtidsplanen. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på revideringar med kommunledningen som styrgrupp. Huvuddragen i den befintliga framtidsplanen har behållits men texter har uppdaterats och kompletterats utifrån nuläge och tankar framåt. Planen består av två delar där del 1 är Framtidsplan och del 2 är Översiktsplan

19 Kommunstyrelsen Ks 13 08/KS456 Ansökan om bidrag till förstudie projekt Österängs Ångsåg Avslå Österängs Ångsågsförenings ansökan för medel till en förstudie av utvecklingspotentialen av projektet Österängs ångsåg. Motiveringen för avslaget är att Götene kommun är medfinansiär i EU: s landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER där föreningen beviljats bidrag. Projekt som beviljas LEADER-stöd kan normalt inte beviljas ytterligare kommunala anslag såvida inte kommunen är medaktör i projektet. Österängs ångsåg ideell förening har genom ordföranden Erik Bergholtz i skrivelse av den 18 november 2008 ansökt om medfinansiering om kr från Götene kommun för förstudie rörande utredning om utvecklingspotentialen för projektet Österängs ångsåg. Förening har ansökt om medel från EU:s landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER. I ansökan till LEADER har föreningen redovisat att de avser att söka medel från Götene kommun för medfinansiering. Stefan Rubach har i skrivelse av den 27 november 2008 meddelat föreningen att då fritid & förenings bidrag riktar sig till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har ansökan överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling. Verksamhetskonsekvenser Informationen till sökande av LEADER-stöd bör informeras särskilt om möjligheterna och förhållandet mellan LEADER-medel och kommunala medel tydligt redan innan projektansökan inlämnas till LEADER.

20 Kommunstyrelsen Ks 13 forts Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Expedieras till: Österängs Ångsåg ideell förening Stefan Rubach

21 Kommunstyrelsen Ks 14 08/KS44 Miljö- och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Götene kommun ansöker hos länsstyrelsen om att kommunen får ta över tillsynen över alla vattenskyddsområden i Götene kommun och då även ta över dispensrätten enligt föreskrifterna. Under förutsättning av att länsstyrelsen bifaller kommunfullmäktiges ansökan delegeras tillsynen och dispensrätten enligt föreskrifterna till miljö och bygglovnämnden. Miljö- och bygglovnämnden har den 26 februari 2008, 32 bland annat hemställt till kommunfullmäktige att ansöka om att ta över tillsynen över alla vattenskyddsområden i Götene kommun och då även ta över dispensrätt enligt föreskrifterna. Förberedande utskottet har den 27 februari 2008, 81 bland annat beslutat att frågan om klarläggande av kostnaderna för miljö och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter sätts upp som kommande ärende till kommunstyrelsens förberedande utskott. Av mejl av den 12 maj 2008 från Ann-Christine Hagaeus framgår att när det gäller vattenskyddsområdet bedömer miljö- och byggförvaltningen att det är kostnadsneutralt. Den som ligger inom skyddsområdet och vill ha tex. ett tillstånd betalar för detta, det är således verksamhetsutövaren /markägaren som står för kostnaden. I de fall kommunen eller GVVAB är markägare eller verksamhetsutövare inom området gäller samma sak. I meddelande av den 28 oktober 2008 har länsstyrelsen översänt förslag till beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Botten, Kärret och vägens grundvattentäkter. Länsstyrelsen har ställt ett antal frågor Ks 14 forts.

22 Kommunstyrelsen till Götene Vatten & Värme som man är tacksam att få synpunkter från på. Frågorna har även översänts till Miljö- Hälsa i Lidköping och Götene kommun. Ärendet har behandlats vid sammanträdet med kommunstyrelsens förberedande utskott den 21 maj 2008, 223 och den 12 november 2008, 399. Föreligger förtydligande av miljö- och bygglovnämndens beslut 32 från den 26 februari 2008 och förberedande utskottets sammanträde 399/08 genom skrivelse av den 9 december 2008 från Ann-Christine Hagaeus och Ann-Charlotte Williamsson.

23 Kommunstyrelsen Ks 15 08/ KS501 Samhällsföreningen i Lundbrunn, energibidrag Finansiering av kommunalt bidrag om kr sker genom att kvarstående medel för år 2008, av anslaget till bygdegårdar och folkets hus föreningar, förs över till Bidraget utbetalas genom kultursekreteraren under förutsättning att Boverket beviljar statligt bidrag. Lundsbrunns Samhällsförening avser att söka ett ekonomiskt stöd från Boverket för att konvertera sitt uppvärmningssystem i bygdegården. Kostnaden för åtgärden är beräknad till kronor. Det stöd man kan söka från Boverket uppgår till kronor, men förutsätter att Götene kommun samtidigt bidrar med 30 % av den totala kostnaden vilket motsvarar kronor. I budgeten för år 2008 finns det kvar kronor avsedda att användas som bidrag för olika investeringsbehov i bygdegårdar och folket hus föreningar. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser Åtgärden leder till en effektivare och billigare energianvändning. Ekonomiska konsekvenser Kvarstående medel om kronor av anslaget till investeringsbidrag för bygdegårdar och folket hus föreningar överförs till 2009 som resultatöverföring. Bilagor till akten Skrivelse från kommunens energirådgivare Expedieras till: Lundsbrunns samhällsförening Lena Santesson

24 Kommunstyrelsen Ks 16 07/KS218 Motion (s) införande av sjukvårdslarm inom räddningstjänsten Skara/Götene Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås med hänvisning till att ansvarsfördelningen mellan kommunen och sjukvårdshuvudmannen, Västra Götalands regionen inte kan definieras tydligt och att inte Socialstyrelsens regelverk och därmed patientsäkerheten kan garanteras. Kommunstyrelsen skall framföra Götene kommuns åsikt om för långa inställelsetider för akutsjukvård via ambulans till sjukvårdshuvudmannen Västra Götalandsregionen. I motion av den 23 maj 2007 har Åsa Karlsson (s) och Ove Karlsson (s) för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkat att servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa sjukvårdslarm inom räddningstjänsten. Kommunfullmäktige har den 28 maj 2007, 74 beslutat: Motionen överlämnas till servicenämnden i Skara/Götene för yttrande till kommunstyrelsen i Götene. Föreligger protokoll från servicenämnden Skara Götene av den 16 augusti 2007, 34. Av protokollet framgår att servicenämnden har beslutat att ställa sig positiv till motionen. I skrivelse av den 8 oktober 2007 redovisar räddningschef Kent Holmberg att kostnaden för sjukvårdslarm 1:a året uppgår till kr. Påföljande år blir kostnaden kr. Vidare noteras att det medicinska ansvaret för akutsjukvården har Västra Götalandsregionen som också därmed måste ansvara för att personalen får en adekvat sjukvårdsutbildning. Regionen får också ansvara för den medicinska utrustningen. Ks 16 forts.

25 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förberedande utskott har den 7 november 2007, 311 lämnat räddningschefen i uppdrag att till kommunstyrelsens förberedande utskott den 18 december 2007 komplettera med statistik på utryckningar som skulle behöva MRI-bil och en analys av vad det skulle innebära. Jenny Mörk har fått i uppdrag att ta en diskussion med regionen om vad kommunen kan förvänta sig av regionen. Förberedande utskottet har den 18 december 2007, 375 beslutat att Kommundirektör Rogher Selmosson får i uppdrag att utreda hur kommunens sjukvårdsorganisation skulle kunna klara en lösning kring sjukvårdslarm och vad detta skulle innebära kontra kommunens sjukvårdsansvar. Föreligger sakutlåtande av den 12 december 2008 från Siv Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Sven-Ove Andersson, vård och omsorgschef gällande motion in införande av sjukvårdslarm.

26 Kommunstyrelsen Ks 17 08/KS426 Motion (s) angående fria resor i kommunen för de som fyllt 75 år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Tekniska nämnden får uppdraget att följa utvecklingen i de kommuner som beslutat införa fria resor till de som fyllt 75 år, samt den utredning som Västtrafik gör. Motionen är därmed färdigbehandlad. Förberedande utskottet har den 18 november 2008, 416 givit tekniska nämnden i uppdrag att komma in med yttrande över motion från Per Thorstensson (s) angående fria resor för de som fyllt 75 år. Föreligger yttrande från tekniska nämnden i skrivelse av den 18 december Av yttrande framgår att nämnden av Västtrafik AB efterfrågat en kostnadskalkyl för ett eventuellt införande av kostnadsfritt resande i kollektivtrafiken inom respektive kommun för de som är 75 år och äldre. Västtrafik AB har meddelat att bolaget håller på med en utvärdering av pågående projekt med fria resor för äldre och att Västtrafik har meddelat att de återkommer när utvärderingen är klar.

27 Kommunstyrelsen Ks 18 08/KS448 Styrprinciper bolag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att följande styrprinciper gäller från 24 april 2009 för Götene kommuns bolag med Anna Dalströms ändringsyrkande. Se bilagor till denna paragraf. Kommunstyrelsens överläggningar: Anna Dahlström (c): Budget den årliga budgetdagen istället för nuvarande lydelse. Styrelsen tillstyrker Anna Dalströms ändringsyrkande. Kommundirektören fick på bolagsdagen den 24 april 2008 i uppdrag att ta fram nya styrprinciper för kommunens bolag. Arbetet har skett i samverkan med de tre bolagens VD. Inriktningen har varit att skapa tre dokument som hänger samman men som också är skiljda åt vad gäller innehåll. Del 1 tar upp de övergripande styrprinciperna del 2 är ägardirektiven och del 3 är bolagsordningen. Ägardirektiv och bolagsordning har likadana rubriker för alla tre bolagen men sedan olika text under rubriken. Bilagor: Styrprinciper samt förslag till ägardirektiv och bolagordningar från Götene Vatten och Värme, Götene Bostäder och Medeltidens Värld.

28 Kommunstyrelsen Ks 19 07/KS119 Slutrapport för förstudie om biogas och projektplan för "Gasdriven tung trafik" Ärendet går åter till kommunstyrelsens förberedande utskott för behandling av frågan om åtgärdsplan. Många yrkande i texten. Uppmana kommunstyrelsen att lämna in de yrkanden som finns. Ärendet går åter till ksfu Kommunfullmäktige beslutade i april år 2007 att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en förstudie angående biogas. Slutrapport har inlämnats till kommunstyrelsens förberedande utskott Till slutrapporten hör ett omfattande arbetsmaterial. Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för en satsning på biogas i kommunen. Under arbetet med förstudien har ett projekt förberetts där tung lastbilstrafik skall kunna köras med sk. Dual fuel teknik (fordonsgas/diesel samtidigt). Klimatinvesteringspengar (KLIMP) har därvid beviljats från naturvårdsverket. Det är Business Region Göteborg AB (BRG) som har beviljats medel för sitt Klimatinvesteringsprogram och där Götene kommun står som Huvudman för genomförande av åtgärd nr 11, som handlar om Dual fuel teknik. Ett avtal mellan BRG och kommunen har upprättats. För kommunens del innebär projektet ingen extra kostnad (förutom en viss administration) Ansvaret för genomförandet av åtgärderna åligger Huvudmannen. Om projektet av någon anledning inte kan genomföras skall en återbetalning av medel ske. Det är dock viktigt att projektstarten kan ske redan i december och att administrationsmedlen kan börja användas. Den första lägesrapporten till BRG skall ske under januari 2009.

29 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. Verksamhetskonsekvenser Utvärderingen av projektet ger i fullskala drifterfarenheter av att köra tunga fordon som drivs med metan på svenska vägar. Om projektet faller väl ut kan det komma att få mycket stor spridningseffekt och betydelse för hur snabbt fossil diesel kan ersättas med biobaserad metan. Projektet innebär också uppförande av ett tankställe för biogas Miljökonsekvenser Götene kommun ligger nära målet om att vara fossilbränsleoberoende senast år 2010 på alla områden med undantag av trafiken, där det kan bli svårt att nå ända fram. Biogas som bränsle ger inget långsiktigt tillskott av koldioxid till atmosfären, eftersom det produceras genom nedbrytning av organiskt material, som i sin tur tar upp koldioxid vid bildandet. Totalt leder åtgärden till en minskning av drygt ton koldioxid per år. Förutom de effekter som beskrivs ovan som framförallt bidrar till att nå miljömålet Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan, ger biogasdrivna fordon även effekter inom andra miljömålskategorier, delvis beroende på vilket rötningssubstrat som används vid produktionen av biogasen. Framförallt berörs miljömålet en God bebyggd miljö genom hållbara avfallssystem, genom rötning av avloppsslam och genom minskat buller från fordonen, samt miljömålet Ett rikt odlingslandskap då rötning av jordbruksprodukter ger större möjligheter för jordbruken att bedrivas långsiktigt samt återföring av rötningsrest eftersom biogödsel ersätter handelsgödsel och slutligen miljömålet Ingen övergödning då flera av rötningsanläggningarna separerar rötningsresten i flera fraktioner som ger bönderna en större möjlighet att dosera rätt näringstillförsel. Ekonomiska konsekvenser Administrationsmedlen för att driva projektet är beräknade till ca kronor på tre år. Om projektet inte kan genomföras står Götene kommun för denna kostnad Bilagor till akten 2 bilagor.

30 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. Expedieras till: Gert Rahm Birgitta Gärdefors

31 Kommunstyrelsen Ks 20 07/KS437 Servicenämndens yttrande angående motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Götene kommuns målsättning att servera närodlad mat så långt som det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart kvarstår. Motionen är därmed färdigbehandlad. Kommunstyrelsens överläggningar: Motionen från (s) av den 11 aug 2007 om närproducerad mat bör tas med i denna behandling. I motion av den 11 aug 2007 har Jesper Sandahl (mp) Kenth Selmosson (s) och Evalena Öman (v) lagt förslag att kommunen framdeles bara skall servera ekologisk producerade alternativt svensk företrädelsevis närproducerad frukt, grönsaker, rotfrukter och juice i förskolor och skolor. Kommunfullmäktige har den 10 december 2007, 219 beslutat att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Förberedande utskottet har den 8 januari 2008, 14 beslutat att motionen överlämnas till servicenämnden för avlämnande av förslag till svar på motionen och att till förslaget skall redovisas hur det ser ut idag med servering av ekologisk producerade alternativt svensk företrädelsevis närproducerad frukt, grönsaker, rotfrukter och juice i förskolor och skolor. I skrivelse av den 11 november 2008 har Kristina Fahlgren-Palm på uppdrag av servicenämnden lämnat yttrande med anledning motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn.

32 Kommunstyrelsen Ks 21 08/KS14 Revidering av riktlinjer för förskolefrågor Revidera riktlinjer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Se bilaga till denna paragraf. I anslutning till kommunfulläktiges beslut den 24 november 2008, 190 om införande av vårdnadsbidrag lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att uppdatera och förändra texten på sid. 7 i riktlinjerna samt att genomföra de av Anna Dalström (c) förordade redaktionella ändringarna. Föreligger av barn och kunskap reviderade riktlinjer enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

33 Kommunstyrelsen Ks 22 08/KS491 Samtjänstavtal mellan Götene kommun och försäkringskassan Godkänna kommunstyrelsens förberedande utskotts beslut att teckna samtjänstavtal med försäkringskassan som innebär att medborgarkontoret kommer att utföra informations- och servicetjänster för försäkringskassans räkning. Försäkringskassan förändrar sin organisation och arbetssätt. I Götene kommer försäkringskassan enbart ha ett kontor för bokade besök.för att lösa servicen till kommuninvånarna i Götene kommun vill försäkringskassan ingå ett samverkansavtal med kommunen. Avtalet innebär att kommunens medborgarkontor för försäkringskassans räkning utför arbetsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgifter. För att utföra dessa informations- och servicetjänster ersätter försäkringskassan Götene kommun med kr/år. Försäkringskassan ansvarar också för att berörd personal får utbildning för att kunna hantera frågorna. Verksamhetskonsekvenser Medborgarkontoret får ytterligare ett uppdrag som idagsläget bedöms kunna rymmas inom den befintliga verksamheten.omfattningen av uppdraget bedöms i dagsläget inte innebära så stor belastning. Utvärdering bör göras efter en tid för att se vilken tidsåtgång som detta innebär. Miljökonsekvenser Positivt att kommuninvånarna i Götene kan få information på plats och inte behöver åka till andra orter.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 7ARVIKA KOMMUN Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-01-15 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-17.00 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (s) Nils-Gunnar Andersson (s) Mats Johansson (s),

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan 10.00-11.30 Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer