SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-01-21 1(38)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (38) Plats Sessionssalen, Centrumhuset, Götene, den 21 januari 2009, kl ; Beslutande Se sammanträdeslista Övriga deltagande Se deltagarlista Utses att justera Olle Kraft Fredrik Larsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 januari 2009, kl Underskrifter Sekreterare... Lars-Olof Carlson Paragrafer 1-26 Ordförande... Bo Bergsten (kd) Justerande... Olle Kraft Fredrik Larsson (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Godkännande av föredragningslistan... 3 Verksamhetsrapporter... 4 Kommunstyrelsens arbetssätt... 5 Detaljbudget Kommunstyrelsens styrkort Upphandling av lån för Götene kommun... 9 Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner Detaljplan för Hönsäter 5:4, 5:12 m fl, Hällekis tätort, Götene kommun - Samråd Detaljplan för del av Majåker och Mården, Götene tätort, Götene kommun - Samråd Program till detaljplan för Råbäcks hamn, Götene kommun - Samråd15 Detaljplan Kv. Flintan (f.d. fastighet för fyrverkeriexperterna vid E 20) Framtidsplan Ansökan om bidrag till förstudie projekt Österängs Ångsåg Miljö- och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter Samhällsföreningen i Lundbrunn, energibidrag Motion (s) införande av sjukvårdslarm inom räddningstjänsten Skara/Götene Motion (s) angående fria resor i kommunen för de som fyllt 75 år Styrprinciper bolag Slutrapport för förstudie om biogas och projektplan för "Gasdriven tung trafik" Servicenämndens yttrande angående motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn Revidering av riktlinjer för förskolefrågor Samtjänstavtal mellan Götene kommun och försäkringskassan Förteckning över avgivna yttranden om förköpsärenden Förteckning över fattade delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens beslut 310/08. Anmälda vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari Delgivningar Val till Gymnasium Skaraborg... 38

3 Kommunstyrelsen Ks 1 09/KS9 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkännes. Kommunstyrelsens överläggningar: Ordförande Bo Bergsten (kd) hälsar välkommen till årets första möte med kommunstyrelsen och den nygamla ledamoten Ann-Marie Widegren (m) och ersättaren Anders Johansson (mp). Ordföranden anmäler vidare extra ärende angående val av representant för Götene kommun i Gymnasium Skaraborg.

4 Kommunstyrelsen Ks 2 09/KS11 Verksamhetsrapporter Informationen noteras. Verksamhetsrapport från ledningsgruppen redovisas.

5 Kommunstyrelsen Ks 3 09/KS20 Kommunstyrelsens arbetssätt Beslut fattas på kommunstyrelsens möte den 4 februari Föreligger förslag till kommunstyrelsens arbetssätt av den 21 januari 2009.

6 Kommunstyrelsen Ks 4 08/KS63 Detaljbudget 2009 Detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2009 fastställes enligt bilaga. Sammanfattning Genomgång av detaljbudget 2009 sker.

7 Kommunstyrelsen Ks 5 08/KS477 Kommunstyrelsens styrkort 2009 Kommunstyrelsens styrkort för 2009 fastställes, med nedanstående redaktionella ändring, enligt bilaga till denna paragraf. Styrkortet ska följas upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Kommunstyrelsen överläggningar: Anna Dahlström (c): Punkten Utveckling / Ändras till: Fler företag i kommunen / redaktionell ändring. Enligt kommunallagen och lagen om kommunalredovisning ska i budgeten anges finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. En utvärdering ska ske i samband med delårsbokslut och årsbokslut. I budget 2009 har respektive beredning redovisat sina mål, GPS. Utifrån dessa har kommunstyrelsen att arbeta fram ett styrkort för kommunstyrelsens ansvarsområden. Förslag på denna redovisas i separat bilaga. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Ks 5 forts

8 Kommunstyrelsen Expedieras till: Rogher Selmosson Maria Andersson Per Santesson Britt-Inger Menzter

9 Kommunstyrelsen Ks 6 08/KS167 Upphandling av lån för Götene kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Ekonomichefen bemyndigas att under 2009 göra upphandling av tillkommande lån för Götene kommun med upp till 70 miljoner kr dvs. exkl. omsättning av befintliga lån. Ekonomichefen bemyndigas att, utöver ovan låneram, besluta om inlösen eller omsättning för lån som löper ut under Särskilt beslut krävs om upphandling av lån då detta inte regleras i vare sig finansieringspolicyn eller i delegationsordningen för kommunstyrelsen. (Under året beräknas en översyn av finansieringspolicyn att genomföras.) Budget 2009, som antogs av kommunfullmäktige 24 november 2008, medför att nya lån måste upphandlas, då investeringarna inte skattefinansieras till 100%. Förutom de beslutade investeringarna för 2009 kommer även beslutade men ej genomförda investeringsprojekt under 2008 att troligtvis överföras till Samtliga dessa investeringsprojekt påverkar kommunens likviditetsbehov under Upphandlingsbehovet för 2008 beräknades till 70 mnkr enligt beslut kommunfullmäktige 96, 26 maj Eftersom investeringsvolymen under 2008 minskades har endast 20 mnkr utnyttjats. Föreslaget upphandlingsbehov om 70 mnkr avser endast tillkommande lån. För lån som under året löper ut kan ekonomichefen besluta om inlösen eller omsättning. Ett sådant beslut medför således inte att den befintliga låneportföljen utökas. Under 2009 kommer 20 mnkr av kommunens fasta lån att löpa ut.

10 Kommunstyrelsen Ks 6 forts I föreslagen upphandlingsram om 70 mnkr ingår inte heller upphandlingar som Götene kommun gör i koncernbanken för sina bolag dvs. som kommunen upplånar för vidareutlåning. Bolagen har egna lånetak för vilka kommunfullmäktige fattar särskilda beslut och som ekonomichefen kan upphandla. För närvarande ( ) uppgår låneramarna för bolagen enligt följande: Götene Vatten och Värme AB, 120 mnkr (Kf 12, 2006) Götene Bostäder AB, 115 mnkr (Kf 10, 2006) Medeltidens Värld AB, f.n. 10 mnkr, (Kf 126, 2008) Götene Industrier AB, 10 mnkr (Kf 126, 2008) Kommunfullmäktige kan fatta nya beslut om dessa, varmed respektive bolags lånetak inte ingår i detta beslut. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Expedieras till: Maria Andersson Britt-Inger Menzter Per Santesson

11 Kommunstyrelsen Ks 7 08/KS469 Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner 2008 att anta reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner Se bilaga till denna paragraf. Attestreglementet inklusive bilagor har uppdaterats utifrån nuvarande rutiner och organisation. Verksamhetskonsekvenser Beskriv de verksamhetsmässiga konsekvenserna av beslutet Miljökonsekvenser Beskriv de ekonomiska konsekvenserna av beslutet Bilagor till akten Reglemente inklusive bilagor enligt förslag daterat Expedieras till: Maria Andersson Britt-Inger Mentzer

12 Kommunstyrelsen Ks 8 08/KS478 Detaljplan för Hönsäter 5:4, 5:12 m fl, Hällekis tätort, Götene kommun - Samråd Ingen erinran mot planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Miljö- och bygglovnämnden får delegation på att antaga detaljplanen. Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt detaljplan för Hönsäter 5:4 och 5:12 m fl. Hällekis tätort för samråd. Planen avser reglering av mark väster om Paroc, på båda sidor av vägen mot Kinnekulle Camping samt Parocs tomtgräns mot sydväst. Samrådstiden är 10 dec jan Gällande detaljplan är en äldre utvidgning av stadsplanen för Hällekis samhälle som fastställdes av länsstyrelsen i februari I gällande plan redovisades en ny vägsträckning som aldrig blivit genomförd och syftet med planen är att konfirmera dessa befintliga förhållande i en ny detaljplan samt en utvidgning i sydväst i gräns mot Natura 2000 område. Detaljplanen är av begränsat allmänt intresse och kommunfullmäktige föreslås därför delegera beslut att antaga detaljplanen till Miljö- och bygglovnämnden.

13 Kommunstyrelsen Ks 9 08/KS479 Detaljplan för del av Majåker och Mården, Götene tätort, Götene kommun - Samråd Ingen erinran mot planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Miljö- och bygglovnämnden får delegation på att antaga detaljplanen. Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt detaljplan för del av kv. Majåker och Mården för samråd. Planen avser ändring av detaljplanen så att den tidigare järnvägsbanken ändras till tomtmark för industri. Planändringen ger möjlighet för Götene Kyltransporter att uppföra ytterligare byggnad som kyl- och fryslager i anslutning till befintlig lagerbyggnad. Samrådstiden är 10 dec jan Förberedande utskottet har poängterat att informationen till allmänheten är viktig om att Götene Kyltransporter utför gång- och cykelväg längs Vättlösavägen som kompensation för den avskurna promenadvägen på gamla järnvägsbanken. Götene Kyltransporter har behov av att uppföra ytterligare byggnad som kyl- och fryslager i anslutning till befintliga lagerbyggnader. Ytterligare expansion inom befintlig tomt är inte möjlig och därför kommer bolaget att förvärva mark väster om befintlig. För att kunna genomföra dessa planer erfordras att gällande detaljplan ändras med avseende på den tidigare järnvägsbanken (Tj = järnvägsändamål). Järnvägsbanken utnyttjas som promenadväg av Göteneborna och Götene Kyltransporter bekostar som kompensation en gång- och Ks 9 forts.

14 Kommunstyrelsen cykelväg söder om Vättlösavägen. Därigenom förbinds befintlig gångoch cykelväg längs Järnvägsgatan via sträckan söder om Vättlösavägen med gc-vägen mot Källstorp eller till Brännaskogen. Detaljplanen är av begränsat allmänt intresse och kommunfullmäktige föreslås därför delegera beslut att antaga detaljplanen till Miljö- och bygglovnämnden.

15 Kommunstyrelsen Ks 10 08/KS480 Program till detaljplan för Råbäcks hamn, Götene kommun - Samråd Området runt Råbäcks hamn är ett viktigt utvecklingsområde för Götene kommun. Platsen kan vara lämplig för ett Naturum kopplat till biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Allmänhetens tillgång till området säkerställs genom att kommunen blir intressent i tillfartsvägen. Utformningen av området måste ske så att man som funktionshindrad även fortsättningsvis kan ta sig ner till hamnen. I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot programmet Miljö- och bygglovnämnden har den 11 december 2008 översänt program till detaljplan för Råbäcks hamn för samråd. Programmet avser upprättande av detaljplan för att säkerställa tillgängligheten till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid Råbäcks hamn. Planen skall även reglera trafiken till hamnen samt möjliggöra nybyggande av fritidsstugor för uthyrning längs klevkanten. Samrådstiden är 10 dec jan Råbäcks hamn är ett viktigt besöksmål för kommunen. Med sitt natursköna läge, fritidsbåtshamnen och den kultur- och industrihistoriskt intressanta miljön är Råbäcks hamn ett utvecklingsområde för Götene kommun. Viktigt att man som funktionshindrad även fortsättningsvis ska kunna ta sig ner till hamnen. För att undvika trafik över Råbäcks gård har ägaren i samråd med kommunen utfört en alternativ tillfart till hamnen. Det är viktigt att vägen till området är trafiksäker och framkomlig för busstrafik samt att Ks 10 forts.

16 Kommunstyrelsen den avslutande backen till hamnen antingen åtgärdas så att tung trafik kan köra eller att den skisserade bussparkeringen genomförs.

17 Kommunstyrelsen Ks 11 09/KS15 Detaljplan Kv. Flintan (f.d. fastighet för fyrverkeriexperterna vid E 20) Kommunen skall ta hänsyn till samrådet med länsstyrelsen angående omgivande fornminnen. Viktigt att ta hänsyn till de närboendes synpunkter i samrådet. För att möjliggöra en expansion för industriändamål vill kommunen med enkelt planförfarande genomföra en detaljplan för området med en utvidgning norrut. Det tidigare planområdet på 0,24 ha utökas med 0,64 ha.

18 Kommunstyrelsen Ks 12 08/KS489 Framtidsplan Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare uppmanas att lämna in de yrkanden som finns till kommunstyrelsens förberedande utskott. Ärendet går åter till kommunstyrelsens förberedande utskott. Kommunstyrelsens överläggningar: Många yrkanden om ändringar i texten har redovisats vid partiöverläggningarna. Kommundirektören fick i uppdrag av kommunledningen att revidera den nuvarande framtidsplanen. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på revideringar med kommunledningen som styrgrupp. Huvuddragen i den befintliga framtidsplanen har behållits men texter har uppdaterats och kompletterats utifrån nuläge och tankar framåt. Planen består av två delar där del 1 är Framtidsplan och del 2 är Översiktsplan

19 Kommunstyrelsen Ks 13 08/KS456 Ansökan om bidrag till förstudie projekt Österängs Ångsåg Avslå Österängs Ångsågsförenings ansökan för medel till en förstudie av utvecklingspotentialen av projektet Österängs ångsåg. Motiveringen för avslaget är att Götene kommun är medfinansiär i EU: s landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER där föreningen beviljats bidrag. Projekt som beviljas LEADER-stöd kan normalt inte beviljas ytterligare kommunala anslag såvida inte kommunen är medaktör i projektet. Österängs ångsåg ideell förening har genom ordföranden Erik Bergholtz i skrivelse av den 18 november 2008 ansökt om medfinansiering om kr från Götene kommun för förstudie rörande utredning om utvecklingspotentialen för projektet Österängs ångsåg. Förening har ansökt om medel från EU:s landsbygdsutvecklingsprojekt LEADER. I ansökan till LEADER har föreningen redovisat att de avser att söka medel från Götene kommun för medfinansiering. Stefan Rubach har i skrivelse av den 27 november 2008 meddelat föreningen att då fritid & förenings bidrag riktar sig till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har ansökan överlämnats till kommunstyrelsen för vidare behandling. Verksamhetskonsekvenser Informationen till sökande av LEADER-stöd bör informeras särskilt om möjligheterna och förhållandet mellan LEADER-medel och kommunala medel tydligt redan innan projektansökan inlämnas till LEADER.

20 Kommunstyrelsen Ks 13 forts Miljökonsekvenser - Ekonomiska konsekvenser - Bilagor - Expedieras till: Österängs Ångsåg ideell förening Stefan Rubach

21 Kommunstyrelsen Ks 14 08/KS44 Miljö- och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Götene kommun ansöker hos länsstyrelsen om att kommunen får ta över tillsynen över alla vattenskyddsområden i Götene kommun och då även ta över dispensrätten enligt föreskrifterna. Under förutsättning av att länsstyrelsen bifaller kommunfullmäktiges ansökan delegeras tillsynen och dispensrätten enligt föreskrifterna till miljö och bygglovnämnden. Miljö- och bygglovnämnden har den 26 februari 2008, 32 bland annat hemställt till kommunfullmäktige att ansöka om att ta över tillsynen över alla vattenskyddsområden i Götene kommun och då även ta över dispensrätt enligt föreskrifterna. Förberedande utskottet har den 27 februari 2008, 81 bland annat beslutat att frågan om klarläggande av kostnaderna för miljö och bygglovnämndens framställning till kommunfullmäktige om övertagande av tillsynsuppgifter sätts upp som kommande ärende till kommunstyrelsens förberedande utskott. Av mejl av den 12 maj 2008 från Ann-Christine Hagaeus framgår att när det gäller vattenskyddsområdet bedömer miljö- och byggförvaltningen att det är kostnadsneutralt. Den som ligger inom skyddsområdet och vill ha tex. ett tillstånd betalar för detta, det är således verksamhetsutövaren /markägaren som står för kostnaden. I de fall kommunen eller GVVAB är markägare eller verksamhetsutövare inom området gäller samma sak. I meddelande av den 28 oktober 2008 har länsstyrelsen översänt förslag till beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Botten, Kärret och vägens grundvattentäkter. Länsstyrelsen har ställt ett antal frågor Ks 14 forts.

22 Kommunstyrelsen till Götene Vatten & Värme som man är tacksam att få synpunkter från på. Frågorna har även översänts till Miljö- Hälsa i Lidköping och Götene kommun. Ärendet har behandlats vid sammanträdet med kommunstyrelsens förberedande utskott den 21 maj 2008, 223 och den 12 november 2008, 399. Föreligger förtydligande av miljö- och bygglovnämndens beslut 32 från den 26 februari 2008 och förberedande utskottets sammanträde 399/08 genom skrivelse av den 9 december 2008 från Ann-Christine Hagaeus och Ann-Charlotte Williamsson.

23 Kommunstyrelsen Ks 15 08/ KS501 Samhällsföreningen i Lundbrunn, energibidrag Finansiering av kommunalt bidrag om kr sker genom att kvarstående medel för år 2008, av anslaget till bygdegårdar och folkets hus föreningar, förs över till Bidraget utbetalas genom kultursekreteraren under förutsättning att Boverket beviljar statligt bidrag. Lundsbrunns Samhällsförening avser att söka ett ekonomiskt stöd från Boverket för att konvertera sitt uppvärmningssystem i bygdegården. Kostnaden för åtgärden är beräknad till kronor. Det stöd man kan söka från Boverket uppgår till kronor, men förutsätter att Götene kommun samtidigt bidrar med 30 % av den totala kostnaden vilket motsvarar kronor. I budgeten för år 2008 finns det kvar kronor avsedda att användas som bidrag för olika investeringsbehov i bygdegårdar och folket hus föreningar. Verksamhetskonsekvenser - Miljökonsekvenser Åtgärden leder till en effektivare och billigare energianvändning. Ekonomiska konsekvenser Kvarstående medel om kronor av anslaget till investeringsbidrag för bygdegårdar och folket hus föreningar överförs till 2009 som resultatöverföring. Bilagor till akten Skrivelse från kommunens energirådgivare Expedieras till: Lundsbrunns samhällsförening Lena Santesson

24 Kommunstyrelsen Ks 16 07/KS218 Motion (s) införande av sjukvårdslarm inom räddningstjänsten Skara/Götene Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås med hänvisning till att ansvarsfördelningen mellan kommunen och sjukvårdshuvudmannen, Västra Götalands regionen inte kan definieras tydligt och att inte Socialstyrelsens regelverk och därmed patientsäkerheten kan garanteras. Kommunstyrelsen skall framföra Götene kommuns åsikt om för långa inställelsetider för akutsjukvård via ambulans till sjukvårdshuvudmannen Västra Götalandsregionen. I motion av den 23 maj 2007 har Åsa Karlsson (s) och Ove Karlsson (s) för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkat att servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa sjukvårdslarm inom räddningstjänsten. Kommunfullmäktige har den 28 maj 2007, 74 beslutat: Motionen överlämnas till servicenämnden i Skara/Götene för yttrande till kommunstyrelsen i Götene. Föreligger protokoll från servicenämnden Skara Götene av den 16 augusti 2007, 34. Av protokollet framgår att servicenämnden har beslutat att ställa sig positiv till motionen. I skrivelse av den 8 oktober 2007 redovisar räddningschef Kent Holmberg att kostnaden för sjukvårdslarm 1:a året uppgår till kr. Påföljande år blir kostnaden kr. Vidare noteras att det medicinska ansvaret för akutsjukvården har Västra Götalandsregionen som också därmed måste ansvara för att personalen får en adekvat sjukvårdsutbildning. Regionen får också ansvara för den medicinska utrustningen. Ks 16 forts.

25 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förberedande utskott har den 7 november 2007, 311 lämnat räddningschefen i uppdrag att till kommunstyrelsens förberedande utskott den 18 december 2007 komplettera med statistik på utryckningar som skulle behöva MRI-bil och en analys av vad det skulle innebära. Jenny Mörk har fått i uppdrag att ta en diskussion med regionen om vad kommunen kan förvänta sig av regionen. Förberedande utskottet har den 18 december 2007, 375 beslutat att Kommundirektör Rogher Selmosson får i uppdrag att utreda hur kommunens sjukvårdsorganisation skulle kunna klara en lösning kring sjukvårdslarm och vad detta skulle innebära kontra kommunens sjukvårdsansvar. Föreligger sakutlåtande av den 12 december 2008 från Siv Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Sven-Ove Andersson, vård och omsorgschef gällande motion in införande av sjukvårdslarm.

26 Kommunstyrelsen Ks 17 08/KS426 Motion (s) angående fria resor i kommunen för de som fyllt 75 år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Tekniska nämnden får uppdraget att följa utvecklingen i de kommuner som beslutat införa fria resor till de som fyllt 75 år, samt den utredning som Västtrafik gör. Motionen är därmed färdigbehandlad. Förberedande utskottet har den 18 november 2008, 416 givit tekniska nämnden i uppdrag att komma in med yttrande över motion från Per Thorstensson (s) angående fria resor för de som fyllt 75 år. Föreligger yttrande från tekniska nämnden i skrivelse av den 18 december Av yttrande framgår att nämnden av Västtrafik AB efterfrågat en kostnadskalkyl för ett eventuellt införande av kostnadsfritt resande i kollektivtrafiken inom respektive kommun för de som är 75 år och äldre. Västtrafik AB har meddelat att bolaget håller på med en utvärdering av pågående projekt med fria resor för äldre och att Västtrafik har meddelat att de återkommer när utvärderingen är klar.

27 Kommunstyrelsen Ks 18 08/KS448 Styrprinciper bolag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att följande styrprinciper gäller från 24 april 2009 för Götene kommuns bolag med Anna Dalströms ändringsyrkande. Se bilagor till denna paragraf. Kommunstyrelsens överläggningar: Anna Dahlström (c): Budget den årliga budgetdagen istället för nuvarande lydelse. Styrelsen tillstyrker Anna Dalströms ändringsyrkande. Kommundirektören fick på bolagsdagen den 24 april 2008 i uppdrag att ta fram nya styrprinciper för kommunens bolag. Arbetet har skett i samverkan med de tre bolagens VD. Inriktningen har varit att skapa tre dokument som hänger samman men som också är skiljda åt vad gäller innehåll. Del 1 tar upp de övergripande styrprinciperna del 2 är ägardirektiven och del 3 är bolagsordningen. Ägardirektiv och bolagsordning har likadana rubriker för alla tre bolagen men sedan olika text under rubriken. Bilagor: Styrprinciper samt förslag till ägardirektiv och bolagordningar från Götene Vatten och Värme, Götene Bostäder och Medeltidens Värld.

28 Kommunstyrelsen Ks 19 07/KS119 Slutrapport för förstudie om biogas och projektplan för "Gasdriven tung trafik" Ärendet går åter till kommunstyrelsens förberedande utskott för behandling av frågan om åtgärdsplan. Många yrkande i texten. Uppmana kommunstyrelsen att lämna in de yrkanden som finns. Ärendet går åter till ksfu Kommunfullmäktige beslutade i april år 2007 att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en förstudie angående biogas. Slutrapport har inlämnats till kommunstyrelsens förberedande utskott Till slutrapporten hör ett omfattande arbetsmaterial. Förstudien visar att det finns goda förutsättningar för en satsning på biogas i kommunen. Under arbetet med förstudien har ett projekt förberetts där tung lastbilstrafik skall kunna köras med sk. Dual fuel teknik (fordonsgas/diesel samtidigt). Klimatinvesteringspengar (KLIMP) har därvid beviljats från naturvårdsverket. Det är Business Region Göteborg AB (BRG) som har beviljats medel för sitt Klimatinvesteringsprogram och där Götene kommun står som Huvudman för genomförande av åtgärd nr 11, som handlar om Dual fuel teknik. Ett avtal mellan BRG och kommunen har upprättats. För kommunens del innebär projektet ingen extra kostnad (förutom en viss administration) Ansvaret för genomförandet av åtgärderna åligger Huvudmannen. Om projektet av någon anledning inte kan genomföras skall en återbetalning av medel ske. Det är dock viktigt att projektstarten kan ske redan i december och att administrationsmedlen kan börja användas. Den första lägesrapporten till BRG skall ske under januari 2009.

29 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. Verksamhetskonsekvenser Utvärderingen av projektet ger i fullskala drifterfarenheter av att köra tunga fordon som drivs med metan på svenska vägar. Om projektet faller väl ut kan det komma att få mycket stor spridningseffekt och betydelse för hur snabbt fossil diesel kan ersättas med biobaserad metan. Projektet innebär också uppförande av ett tankställe för biogas Miljökonsekvenser Götene kommun ligger nära målet om att vara fossilbränsleoberoende senast år 2010 på alla områden med undantag av trafiken, där det kan bli svårt att nå ända fram. Biogas som bränsle ger inget långsiktigt tillskott av koldioxid till atmosfären, eftersom det produceras genom nedbrytning av organiskt material, som i sin tur tar upp koldioxid vid bildandet. Totalt leder åtgärden till en minskning av drygt ton koldioxid per år. Förutom de effekter som beskrivs ovan som framförallt bidrar till att nå miljömålet Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan, ger biogasdrivna fordon även effekter inom andra miljömålskategorier, delvis beroende på vilket rötningssubstrat som används vid produktionen av biogasen. Framförallt berörs miljömålet en God bebyggd miljö genom hållbara avfallssystem, genom rötning av avloppsslam och genom minskat buller från fordonen, samt miljömålet Ett rikt odlingslandskap då rötning av jordbruksprodukter ger större möjligheter för jordbruken att bedrivas långsiktigt samt återföring av rötningsrest eftersom biogödsel ersätter handelsgödsel och slutligen miljömålet Ingen övergödning då flera av rötningsanläggningarna separerar rötningsresten i flera fraktioner som ger bönderna en större möjlighet att dosera rätt näringstillförsel. Ekonomiska konsekvenser Administrationsmedlen för att driva projektet är beräknade till ca kronor på tre år. Om projektet inte kan genomföras står Götene kommun för denna kostnad Bilagor till akten 2 bilagor.

30 Kommunstyrelsen Ks 19 forts. Expedieras till: Gert Rahm Birgitta Gärdefors

31 Kommunstyrelsen Ks 20 07/KS437 Servicenämndens yttrande angående motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Götene kommuns målsättning att servera närodlad mat så långt som det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart kvarstår. Motionen är därmed färdigbehandlad. Kommunstyrelsens överläggningar: Motionen från (s) av den 11 aug 2007 om närproducerad mat bör tas med i denna behandling. I motion av den 11 aug 2007 har Jesper Sandahl (mp) Kenth Selmosson (s) och Evalena Öman (v) lagt förslag att kommunen framdeles bara skall servera ekologisk producerade alternativt svensk företrädelsevis närproducerad frukt, grönsaker, rotfrukter och juice i förskolor och skolor. Kommunfullmäktige har den 10 december 2007, 219 beslutat att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. Förberedande utskottet har den 8 januari 2008, 14 beslutat att motionen överlämnas till servicenämnden för avlämnande av förslag till svar på motionen och att till förslaget skall redovisas hur det ser ut idag med servering av ekologisk producerade alternativt svensk företrädelsevis närproducerad frukt, grönsaker, rotfrukter och juice i förskolor och skolor. I skrivelse av den 11 november 2008 har Kristina Fahlgren-Palm på uppdrag av servicenämnden lämnat yttrande med anledning motion Mat utan bekämpningsmedelsrester till våra barn.

32 Kommunstyrelsen Ks 21 08/KS14 Revidering av riktlinjer för förskolefrågor Revidera riktlinjer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Se bilaga till denna paragraf. I anslutning till kommunfulläktiges beslut den 24 november 2008, 190 om införande av vårdnadsbidrag lämnade kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att uppdatera och förändra texten på sid. 7 i riktlinjerna samt att genomföra de av Anna Dalström (c) förordade redaktionella ändringarna. Föreligger av barn och kunskap reviderade riktlinjer enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

33 Kommunstyrelsen Ks 22 08/KS491 Samtjänstavtal mellan Götene kommun och försäkringskassan Godkänna kommunstyrelsens förberedande utskotts beslut att teckna samtjänstavtal med försäkringskassan som innebär att medborgarkontoret kommer att utföra informations- och servicetjänster för försäkringskassans räkning. Försäkringskassan förändrar sin organisation och arbetssätt. I Götene kommer försäkringskassan enbart ha ett kontor för bokade besök.för att lösa servicen till kommuninvånarna i Götene kommun vill försäkringskassan ingå ett samverkansavtal med kommunen. Avtalet innebär att kommunens medborgarkontor för försäkringskassans räkning utför arbetsuppgifter som inte innebär myndighetsutövning eller kräver tillgång till personuppgifter. För att utföra dessa informations- och servicetjänster ersätter försäkringskassan Götene kommun med kr/år. Försäkringskassan ansvarar också för att berörd personal får utbildning för att kunna hantera frågorna. Verksamhetskonsekvenser Medborgarkontoret får ytterligare ett uppdrag som idagsläget bedöms kunna rymmas inom den befintliga verksamheten.omfattningen av uppdraget bedöms i dagsläget inte innebära så stor belastning. Utvärdering bör göras efter en tid för att se vilken tidsåtgång som detta innebär. Miljökonsekvenser Positivt att kommuninvånarna i Götene kan få information på plats och inte behöver åka till andra orter.

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer