ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw Gustavsson Sirvan Mostafaey Lars-Erik Nilsson Björn Moum Bo Hasselblad, ersättare för Kenneth Axelsson Åsa Merving Sören Söderström Astrid-Marie Jonsson Lars Rasch Ej tjänstgörande Kerstin Gustavsson Lars-Åke Bergstrand Marianne Sandberg Ulf Dahl Anki Sjöö-Törner Anders Byström Emmelie Dahl Carl Donnér Lennart Pettersson Carin Palm Mira Wedenberg Närvarorätt Övriga deltagande Kerstin Skarin, kommunchef Rune Tessin Bertil Jonsson Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Thomas Lidberg och Lars Rasch Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Thomas Lidberg Lars Rasch ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunstyrelse Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ks 1 Dnr 2012-KS Namninsamling med begäran om folkomröstning Den 14 december 2012 överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning rörande bevarandet av grundskoleverksamhet i Långbrott. Om det krävs även bygga en ny grundskola anpassad för framtiden. Kommunledningsförvaltningens handläggning Förutsättningar för kommunal folkomröstning Enligt 5 kap 23 Kommunallagen kan frågan om att hålla folkomröstning i en fråga väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna (folkinitiativ). Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Har ett folkinitiativ väckts skall fullmäktige besluta om att en folkomröstning skall hållas om frågan som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar emot förslaget. I det fall kommunfullmäktige skall besluta om att folkomröstning skall hållas skall fullmäktige besluta om datum för omröstningen, frågan och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, vallokaler och vallokalernas öppettider, röstsedlarnas antal och utseende, hur röstning skall ske samt när resultatet skall vara klart. En folkomröstning är enbart rådgivande. Granskning av namnunderskrifter Det finns inte någon särskild reglering om hur kontrollen av initiativtagarnas underskrifter skall ske. Det är upp till respektive kommun att bestämma hur denna kontroll skall gå till. Namninsamlingen innehåller underskrifter. Kansliavdelningen har granskat samtliga underskrifter utifrån de kriterier som anges i Kommunallagen.

3 forts Ks 1 Vad avser kontroll av att de som undertecknat insamlingen är röstberättigade kommunmedlemmar har denna granskning skett slumpmässigt. I granskningen har 246 poster underkänts eftersom de inte har innehållit samtliga uppställda kriterier. Detta innebär att namninsamlingen innehåller 958 godkända underskrifter. För att frågan om kommunal folkomröstning skall väckas krävs 905 namnunderskrifter. Namninsamlingen uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunfullmäktige skall ta ställning till frågan om folkomröstning. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera resultatet av granskningen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för avgörande.

4 Ks 2 Dnr 2012-KS Grundskolans organisering och lokalisering utredning I maj 2012 lades utredningen om Långbrottsskolan fram. Utifrån grundfrågan i utredningsdirektivet har fyra olika alternativ belysts med lösningar och kostnader för var och ett. Utifrån kommunens ekonomiska situation kan konstateras att det inte finns investeringsutrymme för att förverkliga något av de alternativ som lyftes fram som möjliga lösningar på Långbrottsskolans framtida lokalisering. Det råder därtill stark tveksamhet till om det är lämpligt att etablera en grundskola på Facettenområdet. I Åtvidabergs kommun finns ett lokalöverskott vad gäller skollokaler. Det medför att barn- och utbildningsförvaltningen får bära kostnader för lokaler med låg nyttjandegrad vilket i praktiken tar resurser från den pedagogiska verksamheten. Kommunens grundskoleverksamhet står även inför stora pedagogiska utmaningar då cirka 25 procent av avgångseleverna i grundskolan går ut utan att ha fått godkända betyg i samtliga ämnen. Kommunen har att ta ställning till vilken inriktning grundskolefrågan i Åtvidabergs tätort skall ta. En satsning på nya skollokaler får till konsekvens att utrymmet för pedagogiska satsningar minskar. De lokaler som används idag för förskoleverksamheten i Eksätter uppfyller inte de krav som ställs utifrån bland annat arbetsmiljölagstiftning och bestämmelser i miljöbalken. Det finns sedan tidigare långt framskridna planer framtagna avseende en ny förskola på Långbrottsområdet. Kommunstyrelsens handläggning Kommunstyrelsen har vid sammanträde i oktober 2012 beslutat uppdra till kommunchefen att utreda förutsättningarna för grundskolans organisering och lokalisering i tätorten. Utgångspunkten för utredningen skulle vara att skolverksamheten i tätorten förläggs på två enheter i stället för dagens tre enheter.

5 forts Ks 2 Kommunstyrelsen har vidare beslutat uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till finansiering och lokalisering av ny förskola i Långbrottsområdet. Direktivet kompletterades med möjlighet att utforma förskolan med en egen profil samt möjlighet till egen kosthållning och/eller förutsättningar för tillagningskök. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning I anslutning till ett extra planerings- och ekonomiutskott den 3 januari 2013 har information avseende utredning om grundskolans organisering och lokalisering lämnats till samtliga partier. Planerings- och ekonomiutskottet har vid nämnda sammanträde beslutat överlämna utredningen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar som företrädare för majoritetspartierna att - under förutsättning av att fullmäktige inte beslutar om att folkomröstning skall hållas utifrån utredningen om grundskolans organisering och lokalisering Tre till Två daterad , uppdra till förvaltningsorganisationen att genomföra utredningens intentioner. Lars Rasch yrkar att en fortsatt grundskoleverksamhet skall finnas i Långbrott och att en ny skola byggs anpassad för den verksamheten. Sören Söderström yrkar bifall till Lennart Haraldssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande.

6 forts Ks 2 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av att fullmäktige inte beslutar om att folkomröstning skall hållas utifrån utredningen om grundskolans organisering och lokalisering Tre till Två daterad , uppdra till förvaltningsorganisationen att barn och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs F-3 på enheten Centralskolan barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs 4-9 på enheten Alléskolan barn och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Grebo- och Björsäter skola för elever i årskurs F-6 grundsärskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på Alléskolan kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar avseende trafiklösningar och utemiljö för skolbarnen fastighetsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar främst avseende byggnader på Centralskolan och Alléskolan fastighetsförvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med extern aktör uppföra en förskola och iordningställa en pedagogisk utemiljö för verksamheten i enlighet med förslaget. I förskolan ska möjlighet till egen kosthållning finnas. Den externa aktören står för finansiering av investering och kommunen skall ha möjlighet att köpa fastigheten. Kommunfullmäktige beslutar att anta den för ovanstående åtgärder framtagna investeringsplanen. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av grundskolans investeringar sker genom upptagande av lån.

7 forts Ks 2 En månadsvis uppföljning av projektet skall ske och kommer att presenteras som informationspunkt på respektive kommunstyrelsesammanträde. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande. Anteckning till protokollet Lennart Pettersson begär och får till protokollet antecknat att vänsterpartiet stöder Lars Rasch yrkande i detta ärende.

8 Ks 3 Dnr 2013-KS Kommunens låneskuld år 2013 Kommunfullmäktige har i samband med antagande av budget för 2013 beslutat att kommunens låneskuld under år 2013 får uppgå till högst 205,5 miljoner kronor. Kommunen har nu att revidera detta beslut då ett antagande av utredningen om grundskolans organisering och lokalisering kräver ett utökat lånebehov om 22 miljoner kronor för investeringar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld under år 2013 får uppgå till högst 227,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut i ärendet antaget av kommunfullmäktige i november 2012

9 Ks 4 Dnr 2012-KS ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun - antagande Kommunens nuvarande drogpolitiska handlingsprogram ersätts av en ANDT-strategi i enlighet med riksdagens beslut om en gemensam nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken. Strategin omfattar allt från hälsofrämjande-, förebyggande-, brottsbekämpande- till behandlande och rehabiliterande insatser inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak. Kommunen har tillsammans med landstinget huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I kommunen är följande verksamheter berörda: förskolan, skolan, alkohol- och tobakstillsyn, individ- och familjeomsorgen, missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering. ANDT-strategin för Åtvidabergs kommun avser perioden Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag.

10 Ks 5 Dnr 2012-KS ÅBRÅ aktivitetsplan 2013 ÅBRÅs styrgrupp har utarbetat en aktivitetsplan för 2013 utifrån behov i fokusområdena för det drog- och brottsförebyggande arbetet. De prioriterade områdena kräver samverkan inom kommunen samt med landsting och närpolis. Aktiviteterna riktas mot olika målgrupper och olika arenor i samhället. Samtliga aktiviteter skall återrapporteras till ÅBRÅ senast december ÅBRÅ skall återrapportera till kommunfullmäktige i februari Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar godkänna aktivitetsplan för 2013 avseende ÅBRÅs verksamhet. Återrrapport skall ske till kommunfullmäktige i februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna aktivitetsplan för 2013 avseende ÅBRÅs verksamhet. Återrrapport skall ske till kommunfullmäktige i februari 2014.

11 Ks 6 Dnr 2012-KS Barnomsorgsregler revidering Barn- och utbildningsutskottets handläggning Barn- och utbildningschefen informerar om de uppdateringar som förvaltningen föreslår i dokumentet för Regler och taxa för förskola och fritidshem. De huvudsakliga förändringarna i dokumentet avser förtydliganden kring avsnitten Barn i behov av särskilt stöd, Förskoleplats i två kommuner, Sjukdom, Ledighet samt Uppsägning och Behandling av personuppgifter. Förutom dessa uppdateringar hade utskottet följande åsikter om dokumentet: Ändring 1: Sid 5, under rubriken Avgifter och underrubriken Förskoleverksamhet skall texten ändras till: Från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 14 juni det år barnet fyller 6 år, betalas 62,5 % av ovanstående taxa, förutom perioden 15 juni 14 augusti, respektive år, då full taxa erläggs. Ändring 2: Sid 7 (9), under rubriken Avgiftsgrundande inkomst, och underrubriken Vad som inte räknas som inkomst, skall punkten Introduktionsersättning ändras till Etableringsersättning. Barn- och utbildningsutskottets beslut Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa reviderade Barnomsorgsregler enligt förvaltningens förslag med ovanstående två ändringar. Kommunstyrelsens handläggning Sören Söderström föreslår att det av reglerna bör framgå att ansökan om plats även kan göras på blankett som tillhandahålles av förvaltningen i de fall den sökande saknar tillgång till dator.

12 forts Ks 6 Kommunstyrelsen biträder Sören Söderströms förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade Barnomsorgsregler i enlighet med barn- och utbildningsutskottets förslag. Av reglerna bör framgå att ansökan om plats även kan göras på blankett som tillhandahålles av förvaltningen i de fall den sökande saknar tillgång till dator.

13 Ks 7 Dnr 2012-KS Riktlinjer för alkoholservering förslag Enligt 8 kap 9 alkohollagen är kommunen skyldig att ha riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen. Åtvidabergs kommuns nuvarande riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd antogs 1996 i samband med att ansvaret för handläggning av serveringstillstånd övertogs av kommunerna från länsstyrelsen. Någon revidering av riktlinjerna har inte skett sedan dess. Målet med riktlinjerna är att de skall hjälpa till att upprätthålla alkohollagens intentioner och därigenom skapa förutsättningar för en återhållsam serveringskultur och bidra till en god restaurangmiljö. Förslag till riktlinjer har tagits fram av Gunnar Widström, alkoholhandläggare för Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommuner. Riktlinjerna skall revideras vart fjärde år. Förslag till riktlinjer har varit ute på remiss. Miljönämnden har inkommit med ett yttrande. Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med miljönämndens yttrande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för alkoholservering i enlighet med föreliggande förslag.

14 Ks 8 Dnr 2012-KS Renhållningstaxa 2013 Kommunfullmäktige har den antagit renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun att gälla från och med 1 januari, Renhållning drift och taxa 2013 i Åtvidabergs kommun. Det kommunala renhållningsansvaret sköts av Åtvidabergs Renhållning AB. Åtvidabergs Renhållning AB är ett helägt kommunalt bolag. Den totala kostnaden för avfallsverksamheten år 2013 kommer att öka med cirka 0.35 mkr. De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre entreprenadkostnader. Kostnaden för slamhanteringen av enskilda avloppsanläggningar skall justeras under 2013 med 170 tkr (21,5 %) på grund av ökade entreprenadkostnader. Finansiering av de totala avfallskostnaderna 12.8 mkr föreslås att under 2013 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Hushållsavfalls- och latrintaxa mkr (ökning 2,6 %), slamtaxa 0,96 mkr (ökning 21,5 %), tipptaxa 0.4 mkr, hyresintäkt och försäljning av återvinningsmaterial beräknas till 0,41 mkr. Förslag till justering av renhållningstaxan (bilaga 1) enligt nedan: 1. Avgifter för hushållsavfall och latrin höjning med 2,6 procent 2. Avgifter för slamtömning höjning med 21,5 procent Åtvidabergs Renhållning ABs handläggning Styrelsen i Åtvidabergs Renhållning AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 november 2012 och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa för 2013 för vidarebefordran till Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige.

15 forts Ks 8 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag att gälla från och med 1 februari 2013.

16 Ks 9 Dnr 2012-KS VA- taxa 2013 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den , 27 antagit taxa att gälla för Åtvidabergs vatten- och avloppsanläggningar och med ikraftträdande från den Gällande taxestruktur som har antagits av kommunfullmäktige är anpassad till 2007 års va-lag som reglerar kommunernas uppgift att tillhandahålla Va-tjänster till innevånarna, Lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412), LAV. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Åtvidabergs kommun genom Åtvidabergs Vatten AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Åtvidabergs Vatten AB. VA- taxa omfattar anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutningen) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Huvudprinciper för avgiftssättning: Självkostnadsprincipen. Huvudmannen får ta ut avgifter för nödvändiga kostnader för att anlägga och driva anläggningen av de avgiftsskyldiga men inte mer ( 30 LAV). Nyttoprincipen. Kostnaden ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist ( 31 LAV). Här gäller fortsatt nyttoprincipen för fördelningen inom VA-kollektivet (fastigheter inom verksamhetsområdet för VA). För samma leverans av tjänster till fastigheter som har samma förhållanden (användningssätt) på fastigheten ska avgiften vara lika oavsett var i kommunen man bor. Branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag för VA-taxa har legat till grund för Åtvidabergs Vattens VA-taxa. Förslaget bygger på tidigare rättspraxis och har uppdaterats ett antal gånger under åren och kan därmed väl tillgodose kravet på skälig och rättvis fördelning.

17 forts Ks 9 Va drift och taxa 2013 i Åtvidabergs kommun Det kommunala VA-ansvaret sköts av Åtvidabergs Vatten AB inom av kommunfullmäktige fastställda sex VA-verksamhetsområden. Åtvidabergs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag. VA- kostnaderna i 2013 års budget har beräknats öka med 0.9 mkr (driftkostnad total 23.9 mkr). De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre drifts- och kapitalkostnader. Intäkterna fördelas på tre olika brukarkategorier, VA abonnent fastighet, slamavgifter enskilda avloppsbrunnar och VA abonnent allmänna gator, torg mm., en fjärde intäkt kommer från periodiserade anläggningsavgifter (VA anslutning av nya fastigheter inom VA-verksamhetsområden, ex Falerum nya vattenabonnenter) Kostnaderna skall till 100 % täckas av intäkterna från brukarkollektivet, dvs. anslutna abonnenter till den allmänna VA-anläggningen Finansieringen av de totala VA kostnaderna 23.9 mkr föreslås att under 2013 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Abonnent fastighet och abonnent allmänna ytor 23.7 mkr (ökning 4 %), slamavgifter 0.15 mkr från abonnent enskilda brunnar samt intäkt från periodiserade anläggningsavgifter som beräknas till cirka 0.05 mkr. Beräknat utfall av föreslagen brukningstaxa (inkl.moms) för typhus A och B. Fastighet Typhus A kr/år kr/år (3.7 %) Typhus B kr/år kr/år (2,5 %) Typhus A: Enbostadshus, våningsyta 150 kvm, tomtyta 800 kvm, förbrukning 150 kbm/år Typhus B: Flerbostadshus, våningsyta kvm, 15 lägenheter, tomtyta 800 kvm, förbrukning kbm/år

18 forts Ks 9 Anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutning av fastighet till vasystem inom VO) Anläggningsavgiften föreslås oförändrad i 2013 års taxa, vilket medför ett utfall på typhus A enligt följande: Anläggningsavgift kr (taxa 09) och kr (taxa 10) Avgiften för typhus B, utfall: Anläggningsavgift kr (taxa 09) och kr (taxa 10). Förslag till justering av brukningstaxa för abonnent fastighet/ allmänna ytor enligt nedan: 1. Avgifter för brukningsavgifter enligt 14 a) höjning med 6,0 % b) ingen höjning 0 % c) höjning med 6,0 % och d) höjning med 6,0 % och 15, höjning med 6.0 %. (Anm. Fasta delar av taxan höjning 6,0 %, rörlig del av taxan d v s.förbrukning kbm ingen höjning innebär att den totala taxehöjningen blir ca 3.7 %. för typhus A). Åtvidabergs Vatten ABs handläggning Styrelsen i Åtvidabergs Vatten AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 november 2012 och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa för 2013 för vidarebefordran till Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta VA-taxa för Åtvidabergs kommun i enlighet med ovan redovisat förslag att gälla från och med 1 februari 2013.

19 Ks 10 Dnr 2012-KS Fullmäktiges sammanträden dagtid ändrad tid Kommunfullmäktige har beslutat att förlägga sina sammanträdestider dagtid under innevarande mandatperiod. Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att initiera och utveckla arbetsformerna för fullmäktige. Som ett led i detta arbete har demokratiberedningen utvärderat fullmäktiges sammanträdestider för att få ett underlag till en rekommendation om nuvarande sammanträdestid skall kvarstå eller inte. Demokratiberedningens handläggning Demokratiberedningen har vid sitt sammanträde i november 2012 diskuterat möjligheten att förlägga fullmäktiges sammanträden med början kl i stället för som idag kl Det har noterats att flera ledamöter lämnar sammanträdet tidigare innan mötet avslutats. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträdestid från och med februari 2013 skall vara kl

20 Ks 11 Dnr 2011-KS Justering av budget för investeringsprojekt Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt fastighetsförvaltningen föreslår att budget för redovisade investeringsprojekt justeras. Flera projekt behöver utökade medel eller justeras på annat sätt. Av kommunchef Andreas Capilla och ekonomichef Stefan Nilsson upprättad tjänsteskrivelse framgår de behov som föreligger. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sammanträde den 3 januari 2013 beslutat föreslå att budget för redovisade investeringsprojekt justeras enligt förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att budget för nedanstående investeringsprojekt justeras enligt följande. Projekt nr 0215, Renovering av Långbrottskolan, etapp 2: Projektet föreslås minskas i investeringsbudgeten, eftersom en renovering av Långbrottskolan inte är aktuell för närvarande. Justering av budget: Minskning med tkr. Projekt nr 1109, Sportfält Edberga: Avsatta medel för Sportfält Edberga föreslås tas bort, då åtgärden inte längre är aktuell. Justering av budget: Minskning av budget 700 tkr. Projekt nr 0216, Sporthallen/Tennishall: Medel föreslås tillsättas pga ökade kostnader i projekten gentemot ursprungsbudget. Justering av budget: Tillägg med 1300 tkr

21 forts Ks 11 Projekt nr 1205, Hållplats Fågelsången: Extra budgetmedel behövs för detta projekt, då kostnaderna blivit högre än ursprungsplanen pga ändrat marknadsläge och justerad utformning. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt nr 0114, Facetten lokalanpassning (kommersiella fastigheter): Medel bör tillsättas enligt tidigare beslut om årlig tilldelning till projektet. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt 1207, Bredbandsutbyggnad (kommersiell investering): Medel behöver tillsättas då vissa sträckor ej fått full extern kostnadstäckning, samt för materialkostnader då kunder nu ansluter sig enligt byalagsmodellen. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt 0210, Grebo skola: Ett tilläggsanslag är nödvändigt pga ändrings- och tilläggsarbeten. Justering av budget: Tillägg med tkr. Nytt projekt, Anpassning av avbördningskanal: Kommunen ansvarar för att den kanal som delvis löper mellan Disponentens Allé och Kopparvallens arena har avsedd funktion för avbördning av sjösystemet uppströms enligt vattendom och inte påverkar avbördningsfunktionen. Justering av budget: Tillägg med 1200 tkr. Nytt projekt, Anpassning av utrymningsvägar vid Björkbacken: Nödutrymningsvägar och brandavskiljningar uppfyller inte ställda krav. Justering av budget: Tillägg med 600 tkr.

22 Ks 12 Dnr 2012-KS Årsprognos Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde en årsprognos baserad på utfall till och med november månad Av redovisningen framgår att budget anger ett resultat om 14,1 miljoner kronor. Prognostiserat resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 3,7 miljoner kronor. Prognos för slutavräkning för kommunalskatt samt kommunal fastighetsavgift är 3,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för verksamhetens nettokostnader överstiger budget med 21,3 miljoner kronor. Prognos för finansnetto är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Prognos om återbetalning av AFA med 9,7 miljoner kronor. Prognostiserat resultat inklusive återbetalning av AFA-premier (jämförelsestörande post) uppgår till 6,0 mkr.

23 Ks 13 Dnr 2012-KS Översyn biblioteket Diskussion om att flytta biblioteket har pågått en längre tid. Det finns idag outhyrda lokaler som kan anpassas för biblioteksverksamheten inom kommunens eget fastighetsbestånd. Åtvidabergs Bibliotek ligger beläget på Tilasplan. Bibliotekets lokaler hyrs idag av extern fastighetsägare. Lokalerna är uppsagda till 31 mars för omförhandling. Kommunstyrelsens fastighetsutskott har hänskjutit ärendet till planerings- och ekonomiutskottet på grund av att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda innan en flytt av biblioteket kan vara aktuellt. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att en flytt av Åtvidabergs bibliotek för närvarande inte är aktuellt. Inriktningen om att flytta biblioteket kvarstår dock men vid ett senare tillfälle. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag.

24 Ks 14 Dnr 2012-KS Kvinnofrid ansökan om stimulansmedel Åtvidabergs kommun har arbetat med våld i nära relationer sedan Under några år erbjöds utbildningsinsatser som riktade sig brett till flera berörda områden. Parallellt med detta sammankallades en arbetsgrupp med medarbetare från samtliga aktörer som gemensamt tog fram en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller en faktadel som beskriver våld i nära relation samt beskriver respektive myndighets ansvarsområde. Den beskriver kommunens samverkan med Kvinnofrid Centrala där även andra kommuner, landstinget, polis, åklagare samt kriminalvård ingår. Handlingsplanen innehåller även en verksamhetsplan och kontaktlista. Den är antagen av kommunfullmäktige och gäller Det är nu aktuellt med en revidering av handlingsplanen samt att utveckla den vidare. Ansökan skall ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 17 december 2012 undertecknad av behörig företrädare för kommunen. Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet ställer sig bakom ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom vård- och omsorgsutskottets beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom vård- och omsorgsutskottets beslut.

25 Ks 15 Dnr 2012-KS Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för 2013 Enligt 9 kap 2 alkohollagen är kommunen ålagd att årligen inlämna en tillsynsplan till länsstyrelsen. Tillsynsplanen skall betraktas som en handlingsplan för kommande års praktiska tillsynsarbete av befintliga serveringstillstånd inom kommunen. Alkoholhandläggaren beskriver en positiv inställning från krögarna till tillsynerna. En årlig avgift betalas av krögarna till dessa tillsyner med utgångspunkt i självfinansieringsprincipen. Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsutskottets förslag.

26 Ks 16 Dnr 2012-KS Gåva till kommunen Åtvidabergs kommun har att ta ställning till följande gåvor till kommunen i form av konstverk: Anita Tennorth har som gåvogivare skänkt följande konstverk: Ring them Bells av Caroline Blixt Kvinna av Albin Amelin Hurricane av Curry Melin Erling Johansson har som gåvogivare skänkt nedan angivna konstverk: Åtvidabergsbild nr 1 Kv Torpeden Åtvidabergsbild nr 2 Adelsnäs Åtvidabergsbild nr 3 Klockarängen Åtvidabergsbild nr 4 Verksgatan Åtvidabergsbild nr 5 Motiv med Gamla kyrkan och klockstapeln Åtvidabergsbild nr 6 Templet Åtvidabergsbild nr 7 Bykstugan Åtvidabergsbild nr 8 Vy över bysjön och arbetarbostäder i Adelsnäs Åtvidabergsbild nr 9 Solkanonen/Kanonkullen Åtvidabergs kommun har rätt att besluta om placeringen av konstverken. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar mottaga ovan angivna gåvor i form av konstverk. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att införa gåvorna i kommunens konstregister. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

27 Ks 17 Dnr 2012-KS Information om LUPP sammanställning av resultat Kommunfullmäktige har beslutat att Åtvidabergs kommun hos Ungdomsstyrelsen ansöker om deltagande i ungdomsenkäten Lupp 2012 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Demokratiberedningen har inom ramen för utveckling av demokratiarbetet med speciell inriktning mot ungdomar för avsikt att under 2012 genomföra Ungdomsstyrelsens enkät Lupp som är ett sätt att kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån detta kunna utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Frågorna handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. Ungdomsstyrelsen poängterade att det är viktigt att det finns en vilja hos kommunerna som genomför enkäten att åstadkomma en förändring utifrån de resultat som framkommer av enkäten Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för enkätens genomförande. LUPP-enkäten omfattar åldersgruppen år. Enkäten omfattar inte elever utanför kommunen. Svarsfrekvensen uppgick till 98 procent på Alléskolan och 73 procent på Facetten. Projektledare Anna Södergren lämnar vid dagens sammanträde med Demokratiberedningen en översiktlig redovisning av enkätens genomförande och de frågor som direkt berör Demokratiberedningen. Enkäten ger kommunen ett brett material om hur unga upplever sin livssituation och är ett bra sätt att öka kunskapen om kommunens ungdomar. Ett stort arbete tar nu vid för att analysera resultaten från LUPP som så småningom skall utmynna i ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. En väl genomförd analys ger kommunen ett bättre underlag för ungdomspolitiska prioriteringar.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-03-02

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-03-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw Gustavsson Sirvan Mostafaey

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Thomas Lidberg (S) Maria Eklund (S) Peder

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdagen den 27 februari, kl. 13.30-15.05. Mötet ajournerades kl. 14.55-15.00 Beslutande ledamöter Kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Fastighetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, 13,30-15.00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Lars-Erik Nilsson (M) Sören Söderström (C) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga.

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesdatum 2015-02-25. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare se bilaga. Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Borken, Yxnerum Hotel & Conference, Yxnerum, 25 februari 2015, kl 13.30 15.15 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Erica åhdin (S), Beryl

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Elisabeth Edlund (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Carl Donnér

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.40 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-05

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-09-05 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Lars-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 17.30 18.45 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 09.00 12.00, 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Fastighetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Konferensrummet, Roothvillan, 13,30-16,00 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad (M) Sören Söderström (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.30 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Fastighetsutskott 2013-11-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, 13,30-15,50 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Elisabet Edlund (S) Sören Söderström

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Kommunal författningssamling Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 03/KS 0100 Datum: 2003-03-24 Paragraf: KF 89 Reviderande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 16.00

Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 16.00 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 13.30 16.00 Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Erica Nåhdin (S), ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30-11.00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Henrik Axelsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer