ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw Gustavsson Sirvan Mostafaey Lars-Erik Nilsson Björn Moum Bo Hasselblad, ersättare för Kenneth Axelsson Åsa Merving Sören Söderström Astrid-Marie Jonsson Lars Rasch Ej tjänstgörande Kerstin Gustavsson Lars-Åke Bergstrand Marianne Sandberg Ulf Dahl Anki Sjöö-Törner Anders Byström Emmelie Dahl Carl Donnér Lennart Pettersson Carin Palm Mira Wedenberg Närvarorätt Övriga deltagande Kerstin Skarin, kommunchef Rune Tessin Bertil Jonsson Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Thomas Lidberg och Lars Rasch Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Thomas Lidberg Lars Rasch ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunstyrelse Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ks 1 Dnr 2012-KS Namninsamling med begäran om folkomröstning Den 14 december 2012 överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning rörande bevarandet av grundskoleverksamhet i Långbrott. Om det krävs även bygga en ny grundskola anpassad för framtiden. Kommunledningsförvaltningens handläggning Förutsättningar för kommunal folkomröstning Enligt 5 kap 23 Kommunallagen kan frågan om att hålla folkomröstning i en fråga väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna (folkinitiativ). Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Har ett folkinitiativ väckts skall fullmäktige besluta om att en folkomröstning skall hållas om frågan som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar emot förslaget. I det fall kommunfullmäktige skall besluta om att folkomröstning skall hållas skall fullmäktige besluta om datum för omröstningen, frågan och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade, vallokaler och vallokalernas öppettider, röstsedlarnas antal och utseende, hur röstning skall ske samt när resultatet skall vara klart. En folkomröstning är enbart rådgivande. Granskning av namnunderskrifter Det finns inte någon särskild reglering om hur kontrollen av initiativtagarnas underskrifter skall ske. Det är upp till respektive kommun att bestämma hur denna kontroll skall gå till. Namninsamlingen innehåller underskrifter. Kansliavdelningen har granskat samtliga underskrifter utifrån de kriterier som anges i Kommunallagen.

3 forts Ks 1 Vad avser kontroll av att de som undertecknat insamlingen är röstberättigade kommunmedlemmar har denna granskning skett slumpmässigt. I granskningen har 246 poster underkänts eftersom de inte har innehållit samtliga uppställda kriterier. Detta innebär att namninsamlingen innehåller 958 godkända underskrifter. För att frågan om kommunal folkomröstning skall väckas krävs 905 namnunderskrifter. Namninsamlingen uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunfullmäktige skall ta ställning till frågan om folkomröstning. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera resultatet av granskningen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för avgörande.

4 Ks 2 Dnr 2012-KS Grundskolans organisering och lokalisering utredning I maj 2012 lades utredningen om Långbrottsskolan fram. Utifrån grundfrågan i utredningsdirektivet har fyra olika alternativ belysts med lösningar och kostnader för var och ett. Utifrån kommunens ekonomiska situation kan konstateras att det inte finns investeringsutrymme för att förverkliga något av de alternativ som lyftes fram som möjliga lösningar på Långbrottsskolans framtida lokalisering. Det råder därtill stark tveksamhet till om det är lämpligt att etablera en grundskola på Facettenområdet. I Åtvidabergs kommun finns ett lokalöverskott vad gäller skollokaler. Det medför att barn- och utbildningsförvaltningen får bära kostnader för lokaler med låg nyttjandegrad vilket i praktiken tar resurser från den pedagogiska verksamheten. Kommunens grundskoleverksamhet står även inför stora pedagogiska utmaningar då cirka 25 procent av avgångseleverna i grundskolan går ut utan att ha fått godkända betyg i samtliga ämnen. Kommunen har att ta ställning till vilken inriktning grundskolefrågan i Åtvidabergs tätort skall ta. En satsning på nya skollokaler får till konsekvens att utrymmet för pedagogiska satsningar minskar. De lokaler som används idag för förskoleverksamheten i Eksätter uppfyller inte de krav som ställs utifrån bland annat arbetsmiljölagstiftning och bestämmelser i miljöbalken. Det finns sedan tidigare långt framskridna planer framtagna avseende en ny förskola på Långbrottsområdet. Kommunstyrelsens handläggning Kommunstyrelsen har vid sammanträde i oktober 2012 beslutat uppdra till kommunchefen att utreda förutsättningarna för grundskolans organisering och lokalisering i tätorten. Utgångspunkten för utredningen skulle vara att skolverksamheten i tätorten förläggs på två enheter i stället för dagens tre enheter.

5 forts Ks 2 Kommunstyrelsen har vidare beslutat uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag till finansiering och lokalisering av ny förskola i Långbrottsområdet. Direktivet kompletterades med möjlighet att utforma förskolan med en egen profil samt möjlighet till egen kosthållning och/eller förutsättningar för tillagningskök. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning I anslutning till ett extra planerings- och ekonomiutskott den 3 januari 2013 har information avseende utredning om grundskolans organisering och lokalisering lämnats till samtliga partier. Planerings- och ekonomiutskottet har vid nämnda sammanträde beslutat överlämna utredningen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar som företrädare för majoritetspartierna att - under förutsättning av att fullmäktige inte beslutar om att folkomröstning skall hållas utifrån utredningen om grundskolans organisering och lokalisering Tre till Två daterad , uppdra till förvaltningsorganisationen att genomföra utredningens intentioner. Lars Rasch yrkar att en fortsatt grundskoleverksamhet skall finnas i Långbrott och att en ny skola byggs anpassad för den verksamheten. Sören Söderström yrkar bifall till Lennart Haraldssons yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande.

6 forts Ks 2 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning av att fullmäktige inte beslutar om att folkomröstning skall hållas utifrån utredningen om grundskolans organisering och lokalisering Tre till Två daterad , uppdra till förvaltningsorganisationen att barn och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs F-3 på enheten Centralskolan barn- och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Åtvidabergs centralort för elever i årskurs 4-9 på enheten Alléskolan barn och utbildningsförvaltningen ska bedriva pedagogisk verksamhet i Grebo- och Björsäter skola för elever i årskurs F-6 grundsärskolan bedriver sin pedagogiska verksamhet på Alléskolan kultur och samhällsbyggnadsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar avseende trafiklösningar och utemiljö för skolbarnen fastighetsförvaltningen ska i enlighet med investeringsplanen genomföra erforderliga förändringar främst avseende byggnader på Centralskolan och Alléskolan fastighetsförvaltningen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med extern aktör uppföra en förskola och iordningställa en pedagogisk utemiljö för verksamheten i enlighet med förslaget. I förskolan ska möjlighet till egen kosthållning finnas. Den externa aktören står för finansiering av investering och kommunen skall ha möjlighet att köpa fastigheten. Kommunfullmäktige beslutar att anta den för ovanstående åtgärder framtagna investeringsplanen. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av grundskolans investeringar sker genom upptagande av lån.

7 forts Ks 2 En månadsvis uppföljning av projektet skall ske och kommer att presenteras som informationspunkt på respektive kommunstyrelsesammanträde. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande. Anteckning till protokollet Lennart Pettersson begär och får till protokollet antecknat att vänsterpartiet stöder Lars Rasch yrkande i detta ärende.

8 Ks 3 Dnr 2013-KS Kommunens låneskuld år 2013 Kommunfullmäktige har i samband med antagande av budget för 2013 beslutat att kommunens låneskuld under år 2013 får uppgå till högst 205,5 miljoner kronor. Kommunen har nu att revidera detta beslut då ett antagande av utredningen om grundskolans organisering och lokalisering kräver ett utökat lånebehov om 22 miljoner kronor för investeringar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld under år 2013 får uppgå till högst 227,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut i ärendet antaget av kommunfullmäktige i november 2012

9 Ks 4 Dnr 2012-KS ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun - antagande Kommunens nuvarande drogpolitiska handlingsprogram ersätts av en ANDT-strategi i enlighet med riksdagens beslut om en gemensam nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken. Strategin omfattar allt från hälsofrämjande-, förebyggande-, brottsbekämpande- till behandlande och rehabiliterande insatser inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak. Kommunen har tillsammans med landstinget huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I kommunen är följande verksamheter berörda: förskolan, skolan, alkohol- och tobakstillsyn, individ- och familjeomsorgen, missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering. ANDT-strategin för Åtvidabergs kommun avser perioden Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta ANDT-strategi för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag.

10 Ks 5 Dnr 2012-KS ÅBRÅ aktivitetsplan 2013 ÅBRÅs styrgrupp har utarbetat en aktivitetsplan för 2013 utifrån behov i fokusområdena för det drog- och brottsförebyggande arbetet. De prioriterade områdena kräver samverkan inom kommunen samt med landsting och närpolis. Aktiviteterna riktas mot olika målgrupper och olika arenor i samhället. Samtliga aktiviteter skall återrapporteras till ÅBRÅ senast december ÅBRÅ skall återrapportera till kommunfullmäktige i februari Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar godkänna aktivitetsplan för 2013 avseende ÅBRÅs verksamhet. Återrrapport skall ske till kommunfullmäktige i februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna aktivitetsplan för 2013 avseende ÅBRÅs verksamhet. Återrrapport skall ske till kommunfullmäktige i februari 2014.

11 Ks 6 Dnr 2012-KS Barnomsorgsregler revidering Barn- och utbildningsutskottets handläggning Barn- och utbildningschefen informerar om de uppdateringar som förvaltningen föreslår i dokumentet för Regler och taxa för förskola och fritidshem. De huvudsakliga förändringarna i dokumentet avser förtydliganden kring avsnitten Barn i behov av särskilt stöd, Förskoleplats i två kommuner, Sjukdom, Ledighet samt Uppsägning och Behandling av personuppgifter. Förutom dessa uppdateringar hade utskottet följande åsikter om dokumentet: Ändring 1: Sid 5, under rubriken Avgifter och underrubriken Förskoleverksamhet skall texten ändras till: Från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 14 juni det år barnet fyller 6 år, betalas 62,5 % av ovanstående taxa, förutom perioden 15 juni 14 augusti, respektive år, då full taxa erläggs. Ändring 2: Sid 7 (9), under rubriken Avgiftsgrundande inkomst, och underrubriken Vad som inte räknas som inkomst, skall punkten Introduktionsersättning ändras till Etableringsersättning. Barn- och utbildningsutskottets beslut Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa reviderade Barnomsorgsregler enligt förvaltningens förslag med ovanstående två ändringar. Kommunstyrelsens handläggning Sören Söderström föreslår att det av reglerna bör framgå att ansökan om plats även kan göras på blankett som tillhandahålles av förvaltningen i de fall den sökande saknar tillgång till dator.

12 forts Ks 6 Kommunstyrelsen biträder Sören Söderströms förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade Barnomsorgsregler i enlighet med barn- och utbildningsutskottets förslag. Av reglerna bör framgå att ansökan om plats även kan göras på blankett som tillhandahålles av förvaltningen i de fall den sökande saknar tillgång till dator.

13 Ks 7 Dnr 2012-KS Riktlinjer för alkoholservering förslag Enligt 8 kap 9 alkohollagen är kommunen skyldig att ha riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen. Åtvidabergs kommuns nuvarande riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd antogs 1996 i samband med att ansvaret för handläggning av serveringstillstånd övertogs av kommunerna från länsstyrelsen. Någon revidering av riktlinjerna har inte skett sedan dess. Målet med riktlinjerna är att de skall hjälpa till att upprätthålla alkohollagens intentioner och därigenom skapa förutsättningar för en återhållsam serveringskultur och bidra till en god restaurangmiljö. Förslag till riktlinjer har tagits fram av Gunnar Widström, alkoholhandläggare för Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommuner. Riktlinjerna skall revideras vart fjärde år. Förslag till riktlinjer har varit ute på remiss. Miljönämnden har inkommit med ett yttrande. Förslaget till riktlinjer har ändrats i enlighet med miljönämndens yttrande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för alkoholservering i enlighet med föreliggande förslag.

14 Ks 8 Dnr 2012-KS Renhållningstaxa 2013 Kommunfullmäktige har den antagit renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun att gälla från och med 1 januari, Renhållning drift och taxa 2013 i Åtvidabergs kommun. Det kommunala renhållningsansvaret sköts av Åtvidabergs Renhållning AB. Åtvidabergs Renhållning AB är ett helägt kommunalt bolag. Den totala kostnaden för avfallsverksamheten år 2013 kommer att öka med cirka 0.35 mkr. De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre entreprenadkostnader. Kostnaden för slamhanteringen av enskilda avloppsanläggningar skall justeras under 2013 med 170 tkr (21,5 %) på grund av ökade entreprenadkostnader. Finansiering av de totala avfallskostnaderna 12.8 mkr föreslås att under 2013 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Hushållsavfalls- och latrintaxa mkr (ökning 2,6 %), slamtaxa 0,96 mkr (ökning 21,5 %), tipptaxa 0.4 mkr, hyresintäkt och försäljning av återvinningsmaterial beräknas till 0,41 mkr. Förslag till justering av renhållningstaxan (bilaga 1) enligt nedan: 1. Avgifter för hushållsavfall och latrin höjning med 2,6 procent 2. Avgifter för slamtömning höjning med 21,5 procent Åtvidabergs Renhållning ABs handläggning Styrelsen i Åtvidabergs Renhållning AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 november 2012 och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa för 2013 för vidarebefordran till Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige.

15 forts Ks 8 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för Åtvidabergs kommun i enlighet med föreliggande förslag att gälla från och med 1 februari 2013.

16 Ks 9 Dnr 2012-KS VA- taxa 2013 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den , 27 antagit taxa att gälla för Åtvidabergs vatten- och avloppsanläggningar och med ikraftträdande från den Gällande taxestruktur som har antagits av kommunfullmäktige är anpassad till 2007 års va-lag som reglerar kommunernas uppgift att tillhandahålla Va-tjänster till innevånarna, Lagen om allmänna vattentjänster (2 006:412), LAV. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Åtvidabergs kommun genom Åtvidabergs Vatten AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Åtvidabergs Vatten AB. VA- taxa omfattar anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutningen) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). Huvudprinciper för avgiftssättning: Självkostnadsprincipen. Huvudmannen får ta ut avgifter för nödvändiga kostnader för att anlägga och driva anläggningen av de avgiftsskyldiga men inte mer ( 30 LAV). Nyttoprincipen. Kostnaden ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist ( 31 LAV). Här gäller fortsatt nyttoprincipen för fördelningen inom VA-kollektivet (fastigheter inom verksamhetsområdet för VA). För samma leverans av tjänster till fastigheter som har samma förhållanden (användningssätt) på fastigheten ska avgiften vara lika oavsett var i kommunen man bor. Branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag för VA-taxa har legat till grund för Åtvidabergs Vattens VA-taxa. Förslaget bygger på tidigare rättspraxis och har uppdaterats ett antal gånger under åren och kan därmed väl tillgodose kravet på skälig och rättvis fördelning.

17 forts Ks 9 Va drift och taxa 2013 i Åtvidabergs kommun Det kommunala VA-ansvaret sköts av Åtvidabergs Vatten AB inom av kommunfullmäktige fastställda sex VA-verksamhetsområden. Åtvidabergs Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag. VA- kostnaderna i 2013 års budget har beräknats öka med 0.9 mkr (driftkostnad total 23.9 mkr). De ökade kostnaderna utgörs i huvudsak av högre drifts- och kapitalkostnader. Intäkterna fördelas på tre olika brukarkategorier, VA abonnent fastighet, slamavgifter enskilda avloppsbrunnar och VA abonnent allmänna gator, torg mm., en fjärde intäkt kommer från periodiserade anläggningsavgifter (VA anslutning av nya fastigheter inom VA-verksamhetsområden, ex Falerum nya vattenabonnenter) Kostnaderna skall till 100 % täckas av intäkterna från brukarkollektivet, dvs. anslutna abonnenter till den allmänna VA-anläggningen Finansieringen av de totala VA kostnaderna 23.9 mkr föreslås att under 2013 fördelas på de olika brukarkategorierna enligt följande: Abonnent fastighet och abonnent allmänna ytor 23.7 mkr (ökning 4 %), slamavgifter 0.15 mkr från abonnent enskilda brunnar samt intäkt från periodiserade anläggningsavgifter som beräknas till cirka 0.05 mkr. Beräknat utfall av föreslagen brukningstaxa (inkl.moms) för typhus A och B. Fastighet Typhus A kr/år kr/år (3.7 %) Typhus B kr/år kr/år (2,5 %) Typhus A: Enbostadshus, våningsyta 150 kvm, tomtyta 800 kvm, förbrukning 150 kbm/år Typhus B: Flerbostadshus, våningsyta kvm, 15 lägenheter, tomtyta 800 kvm, förbrukning kbm/år

18 forts Ks 9 Anläggningsavgifter (engångsavgift vid anslutning av fastighet till vasystem inom VO) Anläggningsavgiften föreslås oförändrad i 2013 års taxa, vilket medför ett utfall på typhus A enligt följande: Anläggningsavgift kr (taxa 09) och kr (taxa 10) Avgiften för typhus B, utfall: Anläggningsavgift kr (taxa 09) och kr (taxa 10). Förslag till justering av brukningstaxa för abonnent fastighet/ allmänna ytor enligt nedan: 1. Avgifter för brukningsavgifter enligt 14 a) höjning med 6,0 % b) ingen höjning 0 % c) höjning med 6,0 % och d) höjning med 6,0 % och 15, höjning med 6.0 %. (Anm. Fasta delar av taxan höjning 6,0 %, rörlig del av taxan d v s.förbrukning kbm ingen höjning innebär att den totala taxehöjningen blir ca 3.7 %. för typhus A). Åtvidabergs Vatten ABs handläggning Styrelsen i Åtvidabergs Vatten AB har behandlat ärendet vid sammanträde den 13 november 2012 och därvid beslutat att godkänna förslaget till taxa för 2013 för vidarebefordran till Åtvidabergs kommuns kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta VA-taxa för Åtvidabergs kommun i enlighet med ovan redovisat förslag att gälla från och med 1 februari 2013.

19 Ks 10 Dnr 2012-KS Fullmäktiges sammanträden dagtid ändrad tid Kommunfullmäktige har beslutat att förlägga sina sammanträdestider dagtid under innevarande mandatperiod. Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att initiera och utveckla arbetsformerna för fullmäktige. Som ett led i detta arbete har demokratiberedningen utvärderat fullmäktiges sammanträdestider för att få ett underlag till en rekommendation om nuvarande sammanträdestid skall kvarstå eller inte. Demokratiberedningens handläggning Demokratiberedningen har vid sitt sammanträde i november 2012 diskuterat möjligheten att förlägga fullmäktiges sammanträden med början kl i stället för som idag kl Det har noterats att flera ledamöter lämnar sammanträdet tidigare innan mötet avslutats. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträdestid från och med februari 2013 skall vara kl

20 Ks 11 Dnr 2011-KS Justering av budget för investeringsprojekt Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt fastighetsförvaltningen föreslår att budget för redovisade investeringsprojekt justeras. Flera projekt behöver utökade medel eller justeras på annat sätt. Av kommunchef Andreas Capilla och ekonomichef Stefan Nilsson upprättad tjänsteskrivelse framgår de behov som föreligger. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sammanträde den 3 januari 2013 beslutat föreslå att budget för redovisade investeringsprojekt justeras enligt förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att budget för nedanstående investeringsprojekt justeras enligt följande. Projekt nr 0215, Renovering av Långbrottskolan, etapp 2: Projektet föreslås minskas i investeringsbudgeten, eftersom en renovering av Långbrottskolan inte är aktuell för närvarande. Justering av budget: Minskning med tkr. Projekt nr 1109, Sportfält Edberga: Avsatta medel för Sportfält Edberga föreslås tas bort, då åtgärden inte längre är aktuell. Justering av budget: Minskning av budget 700 tkr. Projekt nr 0216, Sporthallen/Tennishall: Medel föreslås tillsättas pga ökade kostnader i projekten gentemot ursprungsbudget. Justering av budget: Tillägg med 1300 tkr

21 forts Ks 11 Projekt nr 1205, Hållplats Fågelsången: Extra budgetmedel behövs för detta projekt, då kostnaderna blivit högre än ursprungsplanen pga ändrat marknadsläge och justerad utformning. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt nr 0114, Facetten lokalanpassning (kommersiella fastigheter): Medel bör tillsättas enligt tidigare beslut om årlig tilldelning till projektet. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt 1207, Bredbandsutbyggnad (kommersiell investering): Medel behöver tillsättas då vissa sträckor ej fått full extern kostnadstäckning, samt för materialkostnader då kunder nu ansluter sig enligt byalagsmodellen. Justering av budget: Tillägg med tkr. Projekt 0210, Grebo skola: Ett tilläggsanslag är nödvändigt pga ändrings- och tilläggsarbeten. Justering av budget: Tillägg med tkr. Nytt projekt, Anpassning av avbördningskanal: Kommunen ansvarar för att den kanal som delvis löper mellan Disponentens Allé och Kopparvallens arena har avsedd funktion för avbördning av sjösystemet uppströms enligt vattendom och inte påverkar avbördningsfunktionen. Justering av budget: Tillägg med 1200 tkr. Nytt projekt, Anpassning av utrymningsvägar vid Björkbacken: Nödutrymningsvägar och brandavskiljningar uppfyller inte ställda krav. Justering av budget: Tillägg med 600 tkr.

22 Ks 12 Dnr 2012-KS Årsprognos Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde en årsprognos baserad på utfall till och med november månad Av redovisningen framgår att budget anger ett resultat om 14,1 miljoner kronor. Prognostiserat resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 3,7 miljoner kronor. Prognos för slutavräkning för kommunalskatt samt kommunal fastighetsavgift är 3,4 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för verksamhetens nettokostnader överstiger budget med 21,3 miljoner kronor. Prognos för finansnetto är 0,1 miljoner kronor bättre än budget. Prognos om återbetalning av AFA med 9,7 miljoner kronor. Prognostiserat resultat inklusive återbetalning av AFA-premier (jämförelsestörande post) uppgår till 6,0 mkr.

23 Ks 13 Dnr 2012-KS Översyn biblioteket Diskussion om att flytta biblioteket har pågått en längre tid. Det finns idag outhyrda lokaler som kan anpassas för biblioteksverksamheten inom kommunens eget fastighetsbestånd. Åtvidabergs Bibliotek ligger beläget på Tilasplan. Bibliotekets lokaler hyrs idag av extern fastighetsägare. Lokalerna är uppsagda till 31 mars för omförhandling. Kommunstyrelsens fastighetsutskott har hänskjutit ärendet till planerings- och ekonomiutskottet på grund av att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda innan en flytt av biblioteket kan vara aktuellt. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att en flytt av Åtvidabergs bibliotek för närvarande inte är aktuellt. Inriktningen om att flytta biblioteket kvarstår dock men vid ett senare tillfälle. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag.

24 Ks 14 Dnr 2012-KS Kvinnofrid ansökan om stimulansmedel Åtvidabergs kommun har arbetat med våld i nära relationer sedan Under några år erbjöds utbildningsinsatser som riktade sig brett till flera berörda områden. Parallellt med detta sammankallades en arbetsgrupp med medarbetare från samtliga aktörer som gemensamt tog fram en handlingsplan. Handlingsplanen innehåller en faktadel som beskriver våld i nära relation samt beskriver respektive myndighets ansvarsområde. Den beskriver kommunens samverkan med Kvinnofrid Centrala där även andra kommuner, landstinget, polis, åklagare samt kriminalvård ingår. Handlingsplanen innehåller även en verksamhetsplan och kontaktlista. Den är antagen av kommunfullmäktige och gäller Det är nu aktuellt med en revidering av handlingsplanen samt att utveckla den vidare. Ansökan skall ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 17 december 2012 undertecknad av behörig företrädare för kommunen. Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet ställer sig bakom ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom vård- och omsorgsutskottets beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom vård- och omsorgsutskottets beslut.

25 Ks 15 Dnr 2012-KS Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för 2013 Enligt 9 kap 2 alkohollagen är kommunen ålagd att årligen inlämna en tillsynsplan till länsstyrelsen. Tillsynsplanen skall betraktas som en handlingsplan för kommande års praktiska tillsynsarbete av befintliga serveringstillstånd inom kommunen. Alkoholhandläggaren beskriver en positiv inställning från krögarna till tillsynerna. En årlig avgift betalas av krögarna till dessa tillsyner med utgångspunkt i självfinansieringsprincipen. Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med vård- och omsorgsutskottets förslag.

26 Ks 16 Dnr 2012-KS Gåva till kommunen Åtvidabergs kommun har att ta ställning till följande gåvor till kommunen i form av konstverk: Anita Tennorth har som gåvogivare skänkt följande konstverk: Ring them Bells av Caroline Blixt Kvinna av Albin Amelin Hurricane av Curry Melin Erling Johansson har som gåvogivare skänkt nedan angivna konstverk: Åtvidabergsbild nr 1 Kv Torpeden Åtvidabergsbild nr 2 Adelsnäs Åtvidabergsbild nr 3 Klockarängen Åtvidabergsbild nr 4 Verksgatan Åtvidabergsbild nr 5 Motiv med Gamla kyrkan och klockstapeln Åtvidabergsbild nr 6 Templet Åtvidabergsbild nr 7 Bykstugan Åtvidabergsbild nr 8 Vy över bysjön och arbetarbostäder i Adelsnäs Åtvidabergsbild nr 9 Solkanonen/Kanonkullen Åtvidabergs kommun har rätt att besluta om placeringen av konstverken. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar mottaga ovan angivna gåvor i form av konstverk. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen att införa gåvorna i kommunens konstregister. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kultur- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

27 Ks 17 Dnr 2012-KS Information om LUPP sammanställning av resultat Kommunfullmäktige har beslutat att Åtvidabergs kommun hos Ungdomsstyrelsen ansöker om deltagande i ungdomsenkäten Lupp 2012 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Demokratiberedningen har inom ramen för utveckling av demokratiarbetet med speciell inriktning mot ungdomar för avsikt att under 2012 genomföra Ungdomsstyrelsens enkät Lupp som är ett sätt att kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utifrån detta kunna utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Frågorna handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. Ungdomsstyrelsen poängterade att det är viktigt att det finns en vilja hos kommunerna som genomför enkäten att åstadkomma en förändring utifrån de resultat som framkommer av enkäten Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för enkätens genomförande. LUPP-enkäten omfattar åldersgruppen år. Enkäten omfattar inte elever utanför kommunen. Svarsfrekvensen uppgick till 98 procent på Alléskolan och 73 procent på Facetten. Projektledare Anna Södergren lämnar vid dagens sammanträde med Demokratiberedningen en översiktlig redovisning av enkätens genomförande och de frågor som direkt berör Demokratiberedningen. Enkäten ger kommunen ett brett material om hur unga upplever sin livssituation och är ett bra sätt att öka kunskapen om kommunens ungdomar. Ett stort arbete tar nu vid för att analysera resultaten från LUPP som så småningom skall utmynna i ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. En väl genomförd analys ger kommunen ett bättre underlag för ungdomspolitiska prioriteringar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer