Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård"

Transkript

1 Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Marcela Adamsson Hälso- och sjukvårdsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (9) Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa Ordförandens förslag Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden följande 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar föreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH Skåne, bidrag om totalt kronor under 2016 för finansiering av fortsatt utvecklande av former för delaktighet och inflytande, varav kronor destineras för fortsättning av attitydarbetet i Skåne 2. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar föreningen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH Skåne, kronor för att på ett långsiktigt samt hållbart sätt säkra en fortsättning på arbetet för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne, tillsammans med föreningen Hjärnkoll i Skåne 3. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter kronor till Division psykiatri i förvaltning Skånevård Sund för finansiering av fortsatt utvecklande av former för delaktighet och inflytande 4. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår kronor för att arrangera Skåneveckan Hälso- och sjukvårdsnämnden ger ett utökat uppdrag till sjukvårdsnämnd Sund om kronor under 2016 för finansiering av fortsatt utvecklande av delaktighet och inflytande inom psykiatrin. Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut, , ärende Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa, beviljades NSPH Skåne sammanlagt kronor och s psykiatri i egen C:\pactdok\Beredni ngen för primärvård, psykiatri och tandvård\ \delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa\ HSN_Beslutsförslag.doc x Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (9) regi kronor för utvecklande av former för delaktighet och inflytande och attityder till psykisk ohälsa med återrapportering till Hälsooch sjukvårdsnämnden december För 2015 beräknar Division Psykiatri att använda totalt ca kronor och NSPH Skåne beräknar att använda ca kronor. Arbetet för ökad delaktighet och inflytande samt attitydarbetet i Skåne har påbörjats och utvecklats i positiv riktning med flera utvecklingsprojekt och aktiviteter. Dock återstår fortsatt arbete och insatser att göra varför fortsatt behov av finansiellt stöd finns under I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Aktivitetslista över samarbete NSPH Skåne och Psykiatri Skåne Delrapport avseende Delaktighets- och Inflytandeprojektet NSPH Skåne NSPH Skåne Prognos Rapport Division Psykiatri Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om hur förväntades leva upp till 2014 års PRIO-satsning (PRIO står för Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa ) och dess nya fokus om ökat inflytande och delaktighet på individ- och organisationsnivå. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick vid samma tillfälle i uppdrag att tillsammans med NSPH och berörda professioner fortsätta PRIO-arbetet och att öka inflytande och delaktighet på individ- och organisationsnivå för patienter, brukare och anhöriga. Mot denna bakgrund utarbetades under 2014 förslag till gemensamma principer för ett långsiktigt samarbete och förslag på utvecklingsuppdrag för att utveckla delaktighet och inflytande mellan, Kommunförbundet Skåne och NSPH. De gemensamma principerna och förslaget på utvecklingsuppdrag som tagits fram av de tre parterna, samt en avsiktsförklaring för en fortsättning i annan form för Attitydarbetet i Skåne, beslutades i hälso- och sjukvårdsnämnden, , i ärendet Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa. Ärendet Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa beskriver och omfattar två delar: Delaktighet och inflytande Fortsättning på attitydarbetet i Skåne I samma beslut ( ) beviljades medel för utvecklande av former för delaktighet och inflytande och attityder till psykisk ohälsa enligt nedan:

3 Datum (9) NSPH Skåne kronor: kronor för 2014 och kronor för 2015 s egendrivna psykiatri kronor: kronor för 2014 och kronor för 2015 Bägge parter har inkommit med redovisning över respektive organisations aktiviteter och kostnader. NSPH Skånes redovisning avser till och har kompletterats med en förväntad budget för Division Psykiatri redovisar genomförda aktiviteter och planerade aktiviteter under Redovisning av del om Delaktighet och inflytande 2015 Då oklarheter i tolkningen av uppdraget och användandet av utdelade medel har försenat arbetsprocessen i uppdraget, blev det under våren 2015 nödvändigt att från Hälso- och sjukvårdsavdelningen göra ett förtydligande om vad uppdraget och medlen avsåg. De beviljade medlen till NSPH Skåne och den förvaltningsdrivna psykiatrin gavs till organisationerna var för sig med avsikten att skapa förutsättningar i respektive organisationer för att kunna möta förväntningarna om att öka delaktigheten hos patienter, brukare och anhöriga. NSPH Skåne och den förvaltningsdrivna psykiatrin förväntades inom ramen för ärende, 164, se varandra som partners i planeringen, genomförandet och utvärderingen av de föreslagna uppgifterna och resultat. De avsatta medlen avsåg bland annat att stärka NSPH Skåne som en samordnande funktion för föreningar i Skåne för att utveckla delaktighet- och inflytandearbetet i Skåne. De tilldelade medlen till den förvaltningsdrivna psykiatrin avsåg stärka psykiatrin för att delta i arbetet med NSPH Skåne och skapa förutsättningar inom psykiatrins organisation för att tillåta en ökad delaktighet hos patienter, brukare och anhöriga. Det förtydligades även vad gäller brukarrevisioner att, om parterna själva inte kom överens om annat, så gällde följande: Kostnader som uppstår i respektive organisation i samband med beställning och genomförande av en brukarrevision ska belasta den organisations medel där kostnaden uppstod. Det avses inte i ärendet att parterna ska ersätta varandra ekonomiskt för genomförandet av denna uppgift eller andra uppgifter då NSPH Skåne och den förvaltningsdrivna psykiatrin är partners för genomförandet av föreslagna projekt och uppgifter inom ramen för detta ärende, och saknar därmed en leverantör-kund relation. Arbetet inom delaktighet och inflytande tog sin utgångspunkt i några gemensamma principer. Principerna som återges nedan är de där redovisning och utveckling krävdes: NSPH behöver förtydliga sin organisation Metoder för att mäta effekter av delaktighets- och inflytande arbetet ska utarbetas och dokumenteras

4 Datum (9) I ärendet 164 beslutades också om förslag till tre pilotprojekt under år 2014 och 2015: Kommunicera goda exempel Påbörja utveckling av patient/brukar- och anhörigutbildningar Brukarrevisioner. I enlighet med samma ärende har följande aktiviteter gjorts av parterna, för detaljerad beskrivning se bilagor med respektive parts redovisning: NSPH har förtydligat sin organisation genom bildandet av föreningen NSPH Skåne ( ) och etablerat ett kansli i Malmö där en kanslichef och samordnare anställts. NSPH Skånes avsikt med ett kansli är att skapa goda förutsättningar till utveckling, samordning och utförande av projekt. o Kostnad: kronor belastar NSPH Skåne Arbetet med att utarbeta metoder för att mäta effekter av delaktighets- och inflytande arbetet har påbörjats av Division Psykiatri. Effekter och resultat förväntas följas upp tertiärt på divisionsnivå med inrapportering från de olika verksamhetsområdenas chefer och inflytandesamordnare. Samarbete med NSPH Skåne är möjligt, särskilt på enhetsnivå, för utvecklingen av former som beskriver patienters och anhörigas upplevelse av delaktighet och inflytande. o Kostnad: I nuläget finns inga kostnader för arbetet men framtida kostnader kan uppkomma. Pilotprojekt Kommunicera goda exempel: o Detta projekt har omfattat olika insatser vid skilda tidpunkter och där bägge parter har samarbetat eller drivit igenom aktiviteten. Den kostnadsdrivande aktiviteten har varit en inspirationsdag för medarbetare arrangerad av division psykiatri. NSPH Skåne medverkade under dagen. Syftet var att per verksamhetsområde ta fram konkreta förbättringsförslag ur ett inflytande och delaktighetsperspektiv samt bl.a. informera om brukarstyrda brukarrevisioner. Kostnad: kronor belastar Division Psykiatri Pilotprojekt Påbörja utveckling av patient/brukar- och anhörigutbildningar: o Inom ramen för detta projekt har diverse insatser företagits och en del avses påbörjas under hösten Bland annat har en inventering av pågående patient- och närståendeutbildningar gjorts av Division Psykiatri, gemensamt tar parterna fram en utbildningskatalog och en

5 Datum (9) checklista för kvalitetssäkring av utbildningar har formulerats av NSPH Skåne. Kostnad: kronor belastar NSPH Skåne. För utbildningskatalogen beräknar Division psykiatri en kostnad på ca kronor/år då katalogen förväntas uppdateras årligen. Därtill kommer kostnader för marknadsföring, distribution, m.m. Pilotprojekt Brukarrevisioner: o Projektet avser förankra val av metodik och utbilda i vald metodik, samt genomföra minst tre brukarrevisioner under 2014 och Parterna har enats om tre brukarrevisioner under 2015/2016. Avtal har skrivits mellan Division Psykiatri och NSPH Skåne om antal brukarrevisioner inklusive pris per revision. Division Psykiatri har valt ut vilka verksamheter som ska granskas och har gett dessa tre enheter bidrag för att finansiera genomförandet av revisionerna. Fler insatser har företagits på vägen och en arbetsgrupp bestående av bägge parter har etablerats för att driva igenom arbetet med revisionerna. Kostnad: 5000 kronor belastar NSPH Skåne för arbetsgruppen kronor betalar Division Psykiatri till NSPH Skåne för genomförande av de tre revisionerna. Nedan följer en övergripande redovisning av övriga aktiviteter som gjorts. För detaljerad beskrivning se bifogad redovisning från Division Psykiatri respektive NSPH Skåne: Utskrivningsguiden: Inledande diskussioner om framtagande av en skånsk variant (finns i dagsläget i Danmark) har startat mellan NSPH Skåne och Division Psykiatri. Inga kostnader har ännu uppkommit. Patientforum: Dialogform för att lyfta och samla in patienters idéer, synpunkter, m.m. rörande vårdavdelningar och vårdenheter enligt modell som prövats med framgång i Stockholm. Samverkan sker mellan Division Psykiatri och NSPH Skåne. Kostnad: kronor belastar Division Psykiatri för utbildning av forumledare och stimulansmedel för uppstart och genomförande i BUPs verksamhetsområden. Aktiviteter i heldygnsvården. Projektet avser att stimulera ökade aktiviteter för patienter i heldygnsvården. Kostnad: kronor belastar Division Psykiatri Införande av inflytandeombud: Division psykiatri har godkänt och infört medarbetaruppdraget Inflytandeombud. Inga kostnader har ännu uppkommit. Peer Support Sverige: Division Psykiatri ingår som ett referenslän i en nationella satsning då divisionen driver ett pilotprojekt för

6 Datum (9) införandet av Mentorer i vården. Framtida kostnader tros uppkomma till våren 2016 i samband med utbildning och handledning av Mentorer. Totalt använda medel: Division Psykiatri: Anger en uppskattning på användning av ca kronor för aktiviteter inom ramen för delaktighet och inflytande för år NSPH Skåne: Anger en uppskattning på användning av ca kronor för aktiviteter inom ramen för delaktighet och inflytande för år NSPH Skåne redovisade för perioden januari- augusti att de använt kronor. Föreningen har dock kompletterat med en prognos över hur de avser disponera överskjutande medel från 2015 under Den ingående balansen i 2016 är enligt NSPHs prognos ca kronor, vilket innebär att föreningen beräknar använda ca kronor under Uppföljning 2016 Erfarenheterna av det gemensamma arbetet mellan NSPH och psykiatrin, de föreslagna projekten och utvärderingen av dessa är tänkta som en lärande process för bägge parter med syftet om att långsiktigt bidra till ökad förståelse för varandras organisationer samt leda till beprövade samt utvalda metoder och modeller som kan användas för fortsatt delaktighetsarbete. Division Psykiatri och NSPH Skåne förväntas därför fortsätta arbetet som startats, fullfölja aktiviteter och initiera nya sådana som stödjer en ökad delaktighet och inflytande från patienter, brukare och anhöriga. För att kunna följa utvecklingen av det fortsatta stödet på området delaktighet och inflytande ska Division Psykiatri respektive NSPH Skåne före sommaren 2016 och i anslutning till budgetarbete hösten 2016, redogöra för följande från respektive organisation: Kortfattad beskrivning av aktivitet Uppkomna resultat eller förväntade resultat Kostnad per aktivitet Redovisning av del om Fortsättning på attitydarbetet i Skåne 2015 har i samverkan med patient och närståendeföreningarna inom psykiatriområdet och den nationella kampanjen Hjärnkoll, drivit ett projekt för att förändra attityder och bryta stigma kring psykisk ohälsa. I ärende, 164, , fastslogs att attitydarbetet i Skåne är viktigt men att det bör bedrivas i annan form som kan möjliggöra bättre spridning av attitydarbetet, samt att fördelar sågs om NSPH tog ett större ansvar för samordningen. Kampanjen Hjärnkoll startade 2009 på uppdrag av regeringen och drevs av Handisam, numera Myndigheten för delaktighet, och nätverket NSPH. Kampanjen ingick i regeringens PRIO-satsning.

7 Datum (9) Som en del i s arbete för att utveckla en god, säker och likvärdig vård, beslutade HSN , att fortsätta arbetet med att öka kunskapen och förändra attityder till psykisk ohälsa. Detta skulle ske inom ramen för kampanjen Hjärnkoll i samverkan med nätverket NSPH Skåne. Projektet fick namnet Attityduppdrag Skåne. Attityduppdrag Skåne har förutom arbetet med Hjärnkoll även ansvarat och drivit arbetet med Skåneveckan för psykisk ohälsa. Skåneveckan startade 2010 inom dåvarande psykiatriförvaltningen och hade initialt 15 arrangemang. Skåneveckan arrangeras av och har år 2015 omfattat närmare 60 arrangemang. Finansieringen av Attityduppdraget Skåne har under åren 2009 till 2014 kommit från statligt håll och från. Dessa medel har bl.a. finansierat kostnader för Skåneveckan. Hjärnkoll upphörde som nationell kampanj den 31 december 2014, men övergick i annan form då det från nationellt håll fanns intresse att stimulera till ett fortsatt arbete men med temporär finansiering till dess att nya former för arbetet hittas. Det gavs från nationellt håll även ett fortsatt stöd till den bedömning som gjordes initialt i satsningen med kampanjen om fördelar med att stärka arbetet genom att föreningsnätverket NSPH tog ett större ansvar för samordningen. Detta är även den bedömning som, Hjärnkoll, Attityduppdrag Skåne och NSPH Skåne gjorde Uppföljning 2016 I linje med avsikten i ärendet 164 föreslås att NSPH Skåne får finansiella medel för att tillsammans med föreningen Hjärnkoll i Skåne under 2016 finna en långsiktig och hållbar lösning för samverkan och framtida samarbete. Ett krav på bägge parter för att säkra en fortsättning på arbetet för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne är att organisationerna på ett konstruktivt sätt finner former för att samarbete så att positiva resultat uppnås för attitydarbetet i Skåne. För att kunna följa utvecklingen av detta arbete och de medel som avsätts, ska NSPH Skåne och Hjärnkoll i Skåne inkomma med en gemensam övergripande handlingsplan för hur ovan nämnda situation avses hanteras samt hur man avser samarbeta för att tillsammans säkra en fortsättning på arbetet för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne. Detta ska vara tillhanda senast 31 mars Slutsats Arbetet för ökad delaktighet och inflytande samt attitydarbetet i Skåne har påbörjats och utvecklats i positiv riktning med flera utvecklingsprojekt och aktiviteter. Dock återstår fortsatt arbete och insatser för att främja delaktighet och inflytande samt förändra attityder till psykisk ohälsa i

8 Datum (9) Skåne. För att inte försena eller stanna upp redan påbörjade processer och arbete finns behov av fortsatt finansiellt stöd under Genom att på ett tydligt sätt stödja arbetet om delaktighet, inflytande och attitydförändring kan vara en drivande part för en positiv utveckling av dessa områden. Områden för vilka det sedan tidigare finns lagkrav vilka också förstärkts i ny patientlag (januari 2015). Fortsatt beviljade medel till NSPH Skåne och den förvaltningsdrivna psykiatrin lämnas till organisationerna var för sig men med avsikt att fortsatt skapa förutsättningar i respektive organisationer för att kunna möta förväntningar om att öka delaktigheten hos patienter, brukare och anhöriga. Avsikten är att stärka psykiatrin för att delta i arbetet med NSPH Skåne och skapa förutsättningar inom psykiatrins organisation för att tillåta en ökad delaktighet hos patienter, brukare och anhöriga. NSPH Skåne och den förvaltningsdrivna psykiatrin förväntas utveckla sitt partnerskap för planeringen, genomförandet och utvärderingen av hittills påbörjade aktiviteter. NSPH Skåne förväntas utvecklas som samordnande funktion för föreningar i Skåne för att utveckla delaktighet- och inflytandearbetet i Skåne. NSPH förväntas vidare söka samarbete med Föreningen Hjärnkoll i Skåne i syfte att på ett konstruktivt sätt utveckla samverkan mellan de båda föreningarna. Samsyn krävs för att säkra ett fortsatt arbete och bygga vidare på de goda resultat som attitydarbetet visat på nationellt plan. Ett krav på bägge parter för att säkra en fortsättning på arbetet för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne är att organisationerna på ett konstruktivt sätt finner former för samarbete så att positiva resultat uppnås för attitydarbetet. Ekonomiska konsekvenser och finansiering För 2016 avsätts kronor för finansiering av fortsatt utvecklande av former för delaktighet och inflytande, till föreningen NSPH Skåne, varav kronor destineras för fortsättning av attitydarbetet i Skåne För 2016 avsätts kronor för finansiering av fortsatt arbete för ändrade attityder till psykisk ohälsa i Skåne till föreningen NSPH Skåne tillsammans med föreningen Hjärnkoll i Skåne. För 2016 avsätts kronor till sjukvårdsnämnd Sund för finansiering av fortsatt arbete av utvecklande av former för delaktighet och inflytande inom psykiatrin. För 2016 anslås kronor för att arrangera Skåneveckan 2016.

9 Datum (9) Finansieringen av ovan specificerade poster om totalt kr ska beaktas i budget Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte få några miljökonsekvenser Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå. Uppföljning Redovisning av utvecklingsprojekt för utvecklande av delaktighet och inflytande samt fortsatt utveckling av attitydarbetet i Skåne, återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden december Anna-Lena Hogerud Ordförande Ingrid Bengtsson-Rijavec Hälso- och sjukvårdsdirektör

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Inflytande och delaktighetsprojektet, 2015 (Dnr )

Inflytande och delaktighetsprojektet, 2015 (Dnr ) 150922 Ansvarig: Inflytandestrateg, Division psykiatri, Skånevård Sund Katarina Kina Andersen Marie Gassne Rapport: Inflytande och delaktighetsprojektet, 2015 (Dnr 1402153) Innehållsförteckning 1. Uppdraget

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-21 Dnr 1302793 1 (6) Närsjukvårdsberedningen Psykiatriöverenskommelse 2014

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Pia Landgren Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-24 Dnr 1602011 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Patientavgifter 2017

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1600425 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Initiativärende till Hälso- och

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-10-30 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-20 Dnr 1500885 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Icke-kirurgisk behandling

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 83 93 Datum 2015-11-16 1 (7) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-11-16 09.30-12.00 Plats:

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753127 bim.soerich@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-06-12 1 (7) s Handlingsplan till Ramöverenskommelse

Läs mer

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - sjukvårdsnämnd Kryh. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sjukvårdsnämnd Kryh Katarina Jonasson Förvaltningsstabchef 046-77 08 93 katarina.jonasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-18 Dnr 1601578 1 (5) Sjukvårdsnämnd Kryh Åtgärder med anledning av det ekonomiska

Läs mer

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering

Utveckling av den egendrivna hälsovalsverksamheten i Region Skåne - detaljutformad principmodell för resultathantering Vårdproduktionsberedningen Jan Eric Andersson Ledningsstrateg 046-275 20 35 JanEric.Andersson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-09 Dnr 1102221 1 (6) Vårdproduktionsberedningen Utveckling av den egendrivna

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Bjerstam Handläggare 040-675 30 94 Maria.A.Bjerstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-11 Dnr 1600618 1 (6) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande verksamhetschef 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-02 Dnr 1500031 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten

Datum Dnr I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Bilaga fakta om nationella folkhälsoenkäten Regionstyrelsen Tommy Aspegren Strateg 044-309 35 25 Tommy.Aspegren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1600552 1 (5) Regionstyrelsen Folkhälsoenkät 2017/2018 Ordförandens förslag Ordförande föreslår

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-04-16 Dnr 1102241 1 (6) Närsjukvårdsberedningen Utredning rehabilitering Ordförandens förslag Närsjukvårdsberedningen

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings- och utvecklingsstrateg 0705-37 37 07 Karin.Wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-23 Dnr 1700820 1 (6) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016

Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 Datum: 2016-06-23 Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 Region Skåne och kommunerna i Skåne genom Kommunförbundet Skåne har tillsammans med brukarföreningarna inom psykiatrin

Läs mer

Datum Dnr Budget 2017 arbete för befolkningens hälsa

Datum Dnr Budget 2017 arbete för befolkningens hälsa Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-01-27 Dnr 1600970 1 (6) Folkhälsoberedningen Budget 2017 arbete för befolkningens

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 60 65 Datum 2014-06-17 1 (5) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-06-17, kl. 12.45-13.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Stefan Lamme (M), Ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-22 Dnr 1600962 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Utredning om den samlade

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Bo Fransman Miljöhandläggare 044-309 32 69 Bo.Fransman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1501205 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden s Miljövårdsfond - ansökningar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-18 Dnr 1700225 1 (6) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-02 Dnr 1601845 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Ordförandens förslag 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre

NSPH Skånes vision. Med Brukarkunskap blir vården bättre NSPH Skånes vision Med Brukarkunskap blir vården bättre Conny Allaskog Socionom Anhörig Ordförande SHEDO Representant i NSPH Skåne NSPH Skåne står för Nationell samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne Paraplyorganisation

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Lotta Christofferson Personalstrateg 040-675 30 66 lotta.christofferson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1402519 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Central prioritering

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Maria Bjerstam Handläggare 040-675 30 94 Maria.A.Bjerstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-04 Dnr 1600618 1 (7) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utvecklingsstrateg Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-29 Dnr 1301358 1 (6) Habiliterings-

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 12 18 Datum 2016-04-11 1 (4) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2016-04-11 kl. 14:15 14.25 Plats:

Läs mer

Datum Dnr Regioninterna resursteam inventering och utveckling. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Regioninterna resursteam inventering och utveckling. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-25 Dnr 1601576 1 (5) Personalnämnden Regioninterna resursteam inventering och utveckling

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 8 10 Datum 2015-04-13 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-04-13 11.40-11.45 Plats: Rum

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 11 14 Datum 2015-05-11 1 (3) Protokoll från utskottet för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-05-11 10.30-10.40 Plats: Rum

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård PROTOKOLL 59 67 Datum 2015-09-11 1 (6) Protokoll från beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds sammanträde Tid: 2015-09-11 13.00-14.45 Plats:

Läs mer

Datum Dnr Förslag ökat uppdrag för Skånes universitetssjukvård avseende extraktioner av pacemakerkablage

Datum Dnr Förslag ökat uppdrag för Skånes universitetssjukvård avseende extraktioner av pacemakerkablage Sjukvårdsnämnd SUS Pelle Johnsson Divisionschef 0705-85 76 18 Pelle.Johnsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-06 Dnr 1601033 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Förslag ökat uppdrag för Skånes universitetssjukvård

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Peter Askman Miljöstrateg 044-309 32 93 Peter.Askman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1300749 1 (5) Regionala tillväxtnämnden Fördjupad handlingsplan för Skånes kust

Läs mer

Upphandlingsstrategiutskottet

Upphandlingsstrategiutskottet PROTOKOLL 10 13 Datum 2014-03-20 1 (4) Protokoll från upphandlingsstrategiutskottets sammanträde Tid: 2014-03-20 9-10.00 Plats: Gertrud Bratt/Dockplatsen/Malmö Beslutande Liliana Lindström (M), ordförande

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Patrik Engfors Verksamhetsutvecklare 0451-288 631 Patrik.Engfors@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1602931 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Biljetter och priser Skånetrafiken

Läs mer

Vårdproduktionsberedningen

Vårdproduktionsberedningen Vårdproduktionsberedningen DAGORDNING Datum 2013-03-26 1 (9) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till sammanträde.

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS oktober Ordförandens förslag 1.

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

Projekt Utskrivningsguiden. Med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projekt Utskrivningsguiden. Med stöd av Allmänna Arvsfonden Projekt Utskrivningsguiden Med stöd av Allmänna Arvsfonden Medlemmar Stadgar Att organisera samverkan mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Att arbeta för öka inflytandet för personer med

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1502672 1 (5) Beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 Folkhälsoberedningen Mats Brandström Strateg folkhälsa 040-675 32 87 Mats.Brandstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1503428 1 (6) Folkhälsoberedningen Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Läs mer

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne

Datum Dnr Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne Servicenämnden Stefan Eriksson Enhetschef 040-33 11 06 Stefan.Eriksson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-09 Dnr 1402924 1 (6) Servicenämnden Taxor och avgifter för parkering i Ordförandens förslag

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Malin Kihlman Fastighetsdivisionschef 046-17 78 94 Malin.Kihlman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-19 Dnr 1301306 1 (1) Motion. Investera Skåne ur krisen Ordförandens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-01-13 Dnr 1603625 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Idéburet offentligt

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Tandvårdsutskottet Janeth Lindblad Handläggare janeth.a.lindblad@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-19 Dnr 1401939 1 (8) Tandvårdsutskottet Ökad information om F-tandvård Ordförandens förslag 1. Enheten

Läs mer