Tertialuppföljning, september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialuppföljning, september 2014"

Transkript

1 Tertialuppföljning, september 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2014 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2014 Resultatjämförelse Noter till resultatjämförelse Investeringsuppföljning 25 KS Kommunledningsförvaltning 26 KS Konsult- och serviceförvaltning 36 Samhällsbyggnadsförvaltning 46 - Samhällsbyggnadsnämnd 55 - Kultur- och fritidsnämnd 62 Bildningsnämnd - Bildningsförvaltning 68 Välfärdsförvaltning 82 - Omsorgsnämnd 89 - Humanistisk nämnd 95 Totalt nämnderna 100 Delårsrapport 1-8/2014 Resultaträkning, kommunen 102 Kassaflödesanalys, kommunen 103 Balansräkning, kommunen 104 Nothänvisningar, kommunen 105 Resultaträkning, koncernen 108 Balansräkning, koncernen 109 Nothänvisningar, koncernen 110 Redovisningsprinciper 112 Bolagen Rodretkoncernen och Rodret i Örnsköldsvik AB 116 Övik Energi AB 118 AB Övikshem 120 Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB 121 Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB 122 Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB 123 Örnsköldsvik Airport AB 125 Bilaga: Finansrapport per

3 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Kommunledningsförvaltningens sammanfattning och slutsatser God ekonomisk hushållning och ekonomimålen uppnås Bedömningen enligt Tertialuppföljning, september är att Örnsköldsviks kommun förväntas ha en god ekonomisk hushållning Denna bedömning bygger på totalbetygen i GPS:ens fem perspektiv, måluppfyllelsegraden av kommunfullmäktiges delmål avseende ekonomin och övrig finansiell analys. Samtliga perspektiv (medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, utveckling och förnyelse samt ekonomi i balans) på totalnivå når minst betyget godkänt, två av perspektiven bedöms uppnå betyget bra. Betyget i perspektivet ekonomi i balans ligger precis i gränsen mellan betyget godkänt och bra. Kommunfullmäktiges delmål om att resultatet före extraordinära poster årligen under mandatperioden ska uppgå till 1-2% av skatteintäkter och statsbidrag underlättar möjligheterna att infria balanskravet. Kommunens resultat i prognosen, +69 Mkr, motsvarar 2,4% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunen i nuläget beräknas nå kommunfullmäktiges delmål. Prognosens intäkter exklusive realisationsvinster från försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgår till +55 Mkr, vilket innebär att även balanskravet bedöms infrias Av totalt prognostiserade 130 Mkr i investeringar 2014 avser 99 Mkr skattefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktiges delmål kring investeringar anger att ramen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 500 Mkr för mandatperioden , med en riktpunkt på 125 Mkr per år. Utifrån tidigare års investeringsnivå och lagd prognos bedöms målet kunna uppnås vid mandatperiodens slut. Vid en bedömning av ekonomisk styrka jämfört med övriga kommuner har 14 finansiella nyckeltal från 2013 använts. Bedömningen visar att Örnsköldsviks kommun avseende ekonomisk styrka placerar sig ungefär i mitten av landets kommuner. Prognos bättre än budget Resultatet i Budget 2014 uppgick till +42 Mkr, vilket motsvarade ett resultat på +1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetens nettokostnad var i budgeten planerad att öka med 6,0%, vilket var mer än den planerade ökningen av skatteintäkter och statsbidrag, 4,5%. Höjd skattesats med 30 öre, där skatteväxling gjorts med landstinget för kommunens övertagande av hemsjukvård, förklarar en ökning med 1,3% på intäktssidan. En högre ökningstakt på nettokostnaden, främst utifrån att kommunerna under fjolåret erhöll återbetalning av tidigare erlagda avtalspremier, förklarar den resultatförsämring som var planerad inför Prognostiserat resultat för kommunen uppgår 2014 till +69 Mkr, vilket är 27 Mkr bättre än budgeterat. Förbättringen återfinns inom skatteintäkter/statsbidrag vilka förväntas öka mer jämfört med budgeterat. Totalt beräknas nettokostnaden öka med 6,0%, vilket är oförändrat sedan budgettillfället medan skatteintäkter och statsbidrag bedöms öka med 5,3% jämfört med föregående år. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

4 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Från att under många år ha haft ett finansnetto på Mkr till ett finansnetto i dagsläget på nära noll är det än mer nödvändigt att ha en bra balans mellan verksamhetens nettokostnad samt skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetens nettokostnad bedöms i prognosen uppgå till 97,7% av skatteintäkter och statsbidrag. Målsättningen de närmsta åren bör vara att hålla kvar verksamhetens nettokostnad kring 98% som andel av skatteintäkter och statsbidrag för att resultatet ska nå nivån för kommunfullmäktiges delmål. AFA Försäkring har aviserat att även inbetalda premier för 2004 kan komma att återbetalas till kommunerna. För Örnsköldsviks kommun skulle detta innebära 25 Mkr i intäktsförstärkning. Beslut är ännu ej fattat och senaste beskedet från SKL var att eventuell återbetalning av premier förväntas ske först under Prognosen innehåller inte några effekter av återbetalda AFA-premier både utifrån att beslut ännu inte har fattats samt av att direktiv om när en eventuell återbetalning ska intäktsföras saknas. En bra balans mellan verksamhetens nettokostnad samt skatteintäkter och statsbidrag är även en förutsättning för att kunna hantera svängningar inom finansnettot utan att behöva riskera en ekonomi i balans. En större marginal mellan verksamhetskostnader samt skatteintäkter och statsbidrag skapar även ett bra utrymme för självfinansiering av kommande pensionsutbetalningar och investeringar, vilket undviker en belastning på finansnettot som följd. Befolkningsutvecklingen samt inkomstutvecklingen i riket är de viktigaste faktorerna för att skatteintäkter och statsbidrag ska utvecklas tillfredsställande. Efter en befolkningsminskning 2013 visar årets sju första månader på en gynnsam utveckling, vilket ligger till grund för en bedömd befolkningsökning Denna bedömda ökning ger positiva ekonomiska effekter 2015 och framåt. Även rikets inkomstutveckling har förstärkts, vilket medfört bättre slutavräkningar för Nämndernas prognos bättre än budget Nämndernas totala resultat förväntas uppgå till +26 Mkr, vilket är 15 Mkr bättre än budgeterat resultatmål. Alla nämnder utom omsorgsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget eller bättre. Underskottet inom omsorgsnämnden återfinns främst inom personlig assistans, inom hemtjänsten samt inom särskilt boende. Underskottet inom särskilt boende förklaras av att planerade åtgärder inte har kommit i gång och gett den effekt i den takt som önskats. För att begränsa underskotten och komma i balans är det ytterst viktigt att alla beräknade åtgärder genomförs och får ekonomisk effekt samt att arbetet med åtgärder fortsätter. Bolagen prognostiserar positiva resultat Bolagskoncernen prognostiserar ett resultat på +106 Mkr för 2014, vilket är 55 Mkr bättre än budgeterat. Förbättringen förklaras främst av engångsintäkter i samband med Tjänstecentrums försäljning av fastigheter, Övikshems avyttring av dotterbolaget Söfab samt av Övikshems kommunkoncerninterna försäljning av fastighet till kommunen. Övik Energi-koncernens prognos uppgår till +23 Mkr, vilket är 7 Mkr bättre än budgeterat. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om försäljning av Arken att den eventuella reavinst som uppstår vid försäljning ska delas ut till kommunen som i sin tur ska använda medlen till amortering. Med anledning av att alla effekter av försäljningen ännu inte är kända ingår ingen utdelning från bolagskoncernen till kommunen i nuvarande prognos. Kommunledningsförvaltningen beräknar effekten i nuläget uppgå till Mkr. Låneskulden fortsätter att minska För tredje året i rad har kommunkoncernen kunnat minska sin upplåning betydligt, totalt har nära 1 Mdkr amorterats sedan Under perioden januari till augusti har koncernen amorterat 527 Mkr. En fortsatt minskning av låneskulden är planerad, dock inte i de senaste årens nivå. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

5 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Framtiden För att även fortsättningsvis ha en god ekonomisk hushållning bör målsättningen vara ett resultat som minst motsvarar +2% av skatteintäkter och statsbidrag. En hög resultatnivå ger större möjligheter att framåt parera osäkerhetsfaktorer såsom eventuella negativa skatteintäktsprognoser, nya verksamhetsbehov och pensionsåtaganden. För att nå dit bör också verksamhetens nettokostnad under den närmsta tiden understiga skatteintäkter och statsbidrag med 2%. Ett starkt resultat och en måttlig investeringsnivå de kommande åren skulle även möjliggöra amorteringar, vilket därmed skulle sänka framtida finansiella kostnader och på sikt uppnå en stärkt ekonomi. Förutsättningarna och ekonomin 2015 och framåt framgår av rapporten Ekonomiskt läge , september GPS - Styrmodell för Örnsköldsviks kommun Utgångspunkt för Örnsköldsviks kommuns verksamhetsstyrning är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål som antogs i samband med fastställande av Budget 2011 och som gäller för hela mandatperioden De perspektiv och framgångsfaktorer som förvaltningsorganisationen arbetat fram harmoniserar väl med beslutade kommunfullmäktigemål. Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur de olika perspektiven samverkar. De perspektiv som betygssätts är medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Perspektiven betygsätts i intervallet 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. Utifrån satta betyg genereras en bedömning som också åskådliggörs med olika färger. Nuvarande styrkort infördes 2011 och förändringen från föregående år visas med en pil för respektive perspektiv. Arbetet med att utveckla modellen fortsätter och det innebär att den kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

6 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Vision Mål - KF GPS - Övergripande styrkort 2014 Möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass - att leva och arbeta i och att besöka A. En trygg och säker kommun B. En klimatsmart kommun C. En öppen och tillgänglig kommun D. En kommun med starkt och långsiktigt hållbart näringsliv E. En kommun med attraktiva och hållbara livsmiljöer F. En lärande kommun med verksamhet i utveckling och med en långsiktigt hållbar ekonomi G. En attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare H. En aktiv part i byggande av framtidens region Framgångsfaktorer Perspektiv Medborgarnytta verksamhet arbetsgivare balans förnyelse Effektiv Attraktiv Ekonomi i Utveckling och 3,6 3,7 4,0 3,5 3,5 3,5 Jmf m föreg år +0,1 +0,2 +0,2 +0,2-0,2-0,0 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (20%) 1.2 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (40%) 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (40%) 2.1 Utveckling av 3.1 Jämställda 4.1 Positivt resultat (50%) 5.1 Kreativ miljö (20%) verksamhets- och arbetsplatser med kvalitetsprocesser (30%) mångfald (20%) 3,6 3,9 3,6 3,9 3,4 2.2 Hög tillgänglighet (30%) 3.2 Gott ledarskap och 4.2 Strategiska 5.2 Regional nöjda kompetenta investeringar (20%) utveckling (30%) medarbetare (45%) 3,6 4,1 4,0 2,9 3,4 2.3 Engagerade medarbetare (40%) 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (35%) 4.3 God ekonomistyrning (30%) 5.3 Attraktivare och mer hållbar livsmiljö (25%) 3,9 4,0 2,7 3,2 3,6 5.4 Starkt företagsklimat (25%) 3,4 Betygsintervall Bedömning 4,25 till 5 Mycket bra 3,5 till 4,25 Bra 2,5 till 3,5 Godkänt 1,75 till 2,5 Svagt 1 till 1,75 Dåligt Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och finansiella mål. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och nämndsmålen görs i samband med årsbokslut. Uppföljning av förvaltningsorganisationens styrkort Förvaltningsorganisationens styrkort innehåller fem perspektiv och respektive perspektiv innehåller 3-4 breda framgångsfaktorer som är av långsiktig karaktär. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS. För alla perspektiv utgörs totalbetyget av en viktning mellan de framgångsfaktorer som anges nedan. Det genomsnittliga betyget för alla perspektiv uppgår i prognosen för 2014 till 3,6, det är totalt sett en förbättring från föregående år med 0,1. Samtliga enskilda perspektivbetyg uppgår minst godkänt och perspektiven medborgarnytta och effektiv verksamhet når de högsta betygen i prognosen med 3,7 respektive 4,0. Övriga perspektiv ligger precis på gränsen mellan godkänt och bra. 1 Medborgarnytta (Betyg 3,7 Bra) Perspektivet Medborgarnytta består av framgångsfaktorerna Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang, Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen samt Medborgarna ska uppleva trygghet. I den kommunala verksamheten pågår många aktiviteter inom dessa områden, men målen mäts genom ett antal utvalda indikatorer. Det slutliga betyget sätts genom att föra samman de olika verksamheternas enskilda betyg med en övergripande bedömning. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

7 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Det totala betyget för denna tertialuppföljning 2014 är 3,7, att jämföra med 2013 års totalbetyg 3,6. Högsta betyget har även denna gång framgångsfaktorn Medborgarna ska uppleva trygghet. 1.1 Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang (Betyg 3,6 - Bra) Framgångsfaktorn Medborgarna ska känna delaktighet och engagemang följs upp genom att mäta kommunmedborgarnas upplevelse av delaktighet/inflytande via Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning (30%), möjlighet till engagemang/forum och mötesplatser (20%), antal deltagare och engagemang (20%) samt förvaltningarnas egna mått (30%). Nöjd-inflytande-index (NII) från mätningen 2014 är 40. Genomsnittet i samtliga 119 deltagande kommuner i de två senaste undersökningarna är 41. Detta ger betyg 3. Betyget för deltagandet i Världsklass 2015 beräknas till 4,5 som i bokslutet Förvaltningarnas betyg är sammantaget 3,5 vilket är detsamma som vid bokslutet Ett par förändringar har dock ändå skett, nämligen en sänkning av betyget för samhällsbyggnadsförvaltningen med 0,7 och en höjning av välfärdsförvaltningens med 0,5. I kommunens förvaltningar finns forum för delaktighet som t.ex. dialogmöten, matråd, handikappråd, pensionärsråd, diskussionsforum på fritidsgårdar, föräldraråd och lokala skolstyrelser, samrådsmöten och engagemangsgrupper i särskilda frågor. Övriga aktiviteter för delaktighet är bl.a. informationsinsatser och sådana verksamheter som bygger på delaktighet från medborgarna. Bland annat märks på senare tid inflytandefestival, natur- och friluftsråd och -ting och kulturdialog inom samhällsbyggnadsförvaltningen, arbete för brukarinflytande inom särskilt och ordinärt boende inom välfärdsförvaltningen, arbetet inom Världsklass 2015 och olika samrådsförfaranden inom kommunledningsförvaltningen samt det medborgarengagemang som sker på flera mindre orter i kommunen i samband med mottagningen av asylsökande. Antalet forum i kommunens verksamhet bedöms även denna gång till Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen (Betyg 3,6 - Bra) Örnsköldsviks kommun deltar i SCB:s stora undersökning Nöjd-medborgar-index där medborgarna ger betyg på kommunens olika verksamheter. Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen följs upp via Nöjdmedborgar-index från SCB:s medborgarundersökning (50%) samt förvaltningarnas egna mått (50%). Nöjdmedborgar-index (NMI) från den senaste mätningen 2014 är 52, samma index som genomsnittet i samtliga 119 deltagande kommunerna är 54. Detta ger betyg 3. Det sammantagna betyget är 3,6, vilket totalt innebär en höjning med 0,4 från bokslutet Förvaltningarnas egna mått ger ett betyg på 4,3, vilket är en förbättring med 0,7 sedan årsskiftet. Förändringen kommer framförallt av en höjning av välfärdsförvaltningens betyg. Denna framgångsfaktor handlar bland annat om bemötande- och nöjdhetsfrågor inom särskilt och ordinärt boende i välfärdsförvaltningen, och enligt senaste öppna jämförelsen ligger särskilt boende över rikssnittet när det gäller bemötande. Här ingår också bland annat arbetet med att implementera äldreomsorgens nationella värdegrund och kommunens värdeord. Framgångsfaktorn handlar också om arbete med handläggningstider, serviceåtaganden, medborgaråterkoppling och bemötandeutbildningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen, e- tjänste- och företagsklimatfrågor inom kommunledningsförvaltningen samt ny kost- och livsmedelspolicy och specialkostriktlinje och arbetet med kommunens framtida stadshus inom konsult- och serviceförvaltningen. 1.3 Medborgarna ska uppleva trygghet (Betyg 3,9 - Bra) Medborgarna ska uppleva trygghet följs upp genom mätning av trygga barn och ungdomar (30%), trygga äldre (30%), jämförelser i riket om trygghet och säkerhet (20%) samt förvaltningarnas övriga egna mått (20%). Betyget för trygga barn och trygga äldre är 4 respektive 3,7. I SKL:s öppna jämförelser för trygghet och säkerhet ligger 37,5% av värdena bland de 25% av kommunerna som har bäst värden, vilket tillsammans med en bedömning av kommunens krishanteringsförmåga sammantaget ger betyget 4,0. Förvaltningarnas egna mått ger betyget 3,9 - en förändring från 3,8 i bokslutet Inom samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar man bland annat med frågor inom IVPA (I väntan på ambulans), trafiksäkerhet och generationsmötesplatser. Andra aktuella frågor är inom konsult- och serviceförvaltningen utformning av trygga förskolor och skolgårdar och minskade allergirisker inom förskolans lokaler. Kommunledningsförvaltningen fortsätter att erbjuda samtliga elever i gymnasiets årskurs ett sommarjobb och inom välfärdsförvaltningen handlar arbetet för att medborgarna ska uppleva trygghet om bland annat ökad patientsäkerhet, att erbjuda ungdomar insats så snart som möjligt när det behövs för att också minska risken för nya insatser samt om förebyggande arbete vid risk för fall, trycksår och undernäring samt om utbildning i att bedöma munhälsa. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

8 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER Effektiv verksamhet (Betyg 4,0 - Bra) Perspektivet effektiv verksamhet består av framgångsfaktorerna Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser, Hög tillgänglighet samt Engagerade medarbetare. Betyget totalt för perspektivet uppgår i prognosen för 2014 till 4,0, en förbättring med 0,2 jämfört med Sammantaget visar resultatet att det systematiska kvalitetsarbetet börjar ta form och få konsekvenser. 2.1 Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser (Betyg 3,9 - Godkänt) Inom kommunen arbetar verksamheterna med system för kvalitetsarbetet för att på ett strukturerat sätt förbättra resultat. Systematiskt arbete håller på att utvecklas för att utvärdera och lära av verksamheternas processer. Ett arbete pågår med att kvalitetssäkra handläggningsprocesser och det kommer att fortgå 2014 och Inom förvaltningarna har kvalitetsgrupper formats för att bland annat leda, mäta och utveckla kvalitetsarbetet, följa upp och utvärdera verksamhet, initiera och samordna förbättringsarbete och underhålla och revidera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. I förbättringsarbetet tittar verksamheterna på andra kommuner för att jämföra och att lära. Inom många områden arbetar verksamheterna med att ta fram mallar, e- tjänster och e-blanketter delvis tillsammans med andra kommuner. För några verksamheter har prioriteringen av verksamhetsutveckling genererat i mer arbete än vad det finns resurser för. 2.2 Hög tillgänglighet (Betyg 4,1 Bra) Kommunens verksamheter arbetar för att utveckla webbplatsen både internt och externt. Arbete pågår för att öka tillgängligheten till information på intranätet samt sprida information till alla medarbetare som inte har tillgång till webben. Information om vissa av kommunens verksamheter finns på Örnsköldsviks kommuns webbplats på lättläst svenska. Det innebär att webbplatsen godkänts utifrån kriterier som tillgänglighet, innehåll, språk, struktur och form. Tillgängliga aktiviteter för kommunens brukare förbättras genom genomförandeplaner. Genomförandeplaneringen är ett viktigt instrument för att ge varje enskild brukare möjlighet till delaktighet och inflytande. För att erbjuda hög tillgänglighet arbetar verksamheterna för att ge snabb hjälp, rådgivning och information när det gäller enkla frågor via telefon. Verksamheterna arbetar med kundenkäter för att fånga upp krav, behov och kundnöjdhet. Arbete pågår också med att införa ett felanmälningssystem som fungerar både som webbtjänst, mobilapplikation och i sociala medier. KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2013 visar på en klar förbättring beträffande svar på e-postfråga från kommunmedborgare från 63% som fick svar inom två arbetsdagar 2012 till 83% Svar på en enkel fråga via telefon med direkt svar fick 43% år 2012 och mätning 2013 visar på en ökning till 48%. Tillgängligheten till bibliotek, simhall och återvinningsstation visar även i jämförelse med andra kommuner ett högt värde. 2.3 Engagerade medarbetare (Betyg 4,0 - Bra) Inom verksamheterna pågår ett arbete med att utveckla ledarskapet och tydliggöra chefsuppdraget. Gemensamma ledningsgruppsmöten anordnas med fokus på ledningsgruppsutveckling, mål, struktur och kultur. Utmaningar består i att vidmakthålla och utveckla engagemang, förhållningssätt, delaktighet och ett flexibelt arbetssätt inför förändring. Ett arbete görs på många håll med att tydliggöra roller, ansvar och mandat samt att arbeta för delaktighet i verksamhetsplanering, målformulering, uppföljning och arbetet med verksamhetsberättelse. Medarbetare utbildas i bl.a. Lean, projektledning, projektverktyg och OneNote och bidrar därmed till ökad kunskap om utveckling och processer. Resultatet från Medarbetarenkäten 2013 visar ett index för medarbetarskap och medskapande som ger totalen 3,97. Medarbetarenkäten analyseras och sedan upprättas handlingsplaner utifrån identifierade förbättringsområden. 3 Attraktiv arbetsgivare (Betyg 3,5 - Godkänt) Kommunens totala betyg för attraktiv arbetsgivare väntas bli 3,5 2014, vilket är en liten förbättring jämfört med utfall Som följd av att några nya mått och viktningar har lagts in i perspektivet är det inte fullt jämförbart med utfall Det högsta totalbetyget väntas kommunledningsförvaltningen få med 4,5 följt av samhällsbyggnadsförvaltningen som väntas få 4,2. Enligt prognosen får välfärdsförvaltningen det lägsta med 3,1. Övriga förvaltningar väntas få strax under 4. Alla förvaltningar väntas ligga på eller något över nivån för utfall Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER Jämställda arbetsplatser med mångfald (Betyg 3,6 - Bra) Jämställda arbetsplatser med mångfald bedöms för 2014 uppnå betyget 3,6. Glädjande är att andelen utlandsfödda medarbetare ökat under det senaste året och prognosen är att det godkända betyget ska kvarstå vid 2014 års slut. Kommunen fortsätter via olika arbetsmarknadsåtgärder anställa invånare med utländsk bakgrund för att öka deras anställningsbarhet på sikt. Andelen män/kvinnor och andelen heltidsanställda kommer i slutet av 2014 att ligga på en godkänd nivå. Andelen heltidsanställda totalt väntas vara drygt 69% vid utgången av 2014, det är i så fall en marginell ökning jämfört med utfall För att den totala andelen heltidsanställda ska öka krävs det framförallt att välfärdsförvaltningen ökar andelen, eftersom övriga förvaltningar redan ligger på en hög nivå, 75% och över. Andelen män kommer enligt prognosen öka marginellt. Tolerans väntas liksom i fjol ligga på högt över godkänd nivå. 3.2 Gott ledarskap och nöjda kompetenta medarbetare (Betyg 4,0 - Bra) I prognosen för 2014 väntas betyget för denna framgångsfaktor bli 4,0, en liten ökning jämfört med utfall Ledarskap och medarbetarskap väntas ligga fortsatt högt över godkänt och det grundas på index ur Medarbetarenkäten. Förvaltningarna arbetar på olika sätt med att ytterligare stärka ledar- och medarbetarskapet bl.a. OneNote-utbildning och Lean-utbildning. 3.3 Friska medarbetare i en bra arbetsmiljö (Betyg 2,7 - Godkänt) Kommunens totala sjukfrånvaro prognostiseras för 2014 till 6,0% av den överenskomna arbetstiden vilket är i nivå med utfall Andelen sjukfrånvaro över 60 dagar väntas i slutet av 2014 vara 3,0% av den överenskomna arbetstiden, en liten ökning från 2,9% I prognosen för 2014 väntas en ökning av sjukfrånvaron inom alla förvaltningar utom välfärdsförvaltningen, där den väntas minska med 0,4 procentenheter jämfört med utfall Alla förvaltningar arbetar aktivt med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Exempel på detta är förebyggande hälsoarbete via förvaltningarnas hälsoinspiratörer, hälsoronder samt hälsoundersökningar som resulterar i personliga hälsoprofiler. Bildningsförvaltningen kommer under året att genomföra ergonomisk utbildning inom förskolan, denna kommer att fortsätta under Grundskolan har nyligen, i samarbete med företagshälsan, genomfört en utbildning kring stress, tidiga signaler och arbetsbelastning. Övriga yrkesgrupper inom grundskolan och samtliga medarbetare inom förskolan ska genomgå denna utbildning under hösten Under året väntas drygt 62% av de anställda vara helt friska eller frånvarande högst fem dagar p.g.a. sjukdom, vilket är kommunens definition på frisktalet. Det är i så fall en förbättring med drygt 3 procentenheter jämfört med Välfärdsförvaltningen antas förbättra frisktalet med 5 procentenheter och väntas få ett frisktal på drygt 55%, vilket är den största anledingen till att det totala frisktalet förbättras. Indexet för medarbetarskap, medskapande och betydelsefullhet bedöms fortsatt ligga över godkänd nivå. 4 Ekonomi i balans (Betyg 3,5 - Godkänt) För att koppla mot kommunfullmäktigemålet om en långsiktigt hållbar ekonomi mäts ekonomi i balans via framgångsfaktorerna positivt resultat (50%), strategiska investeringar (20%) samt god ekonomistyrning (30%). Betyget för ekonomi i balans uppgår i prognosen för 2014 till 3,5, vilket är en försämring med 0,2 jämfört med bokslut Positivt resultat (Betyg 3,9 - Bra) Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Bra) Resultatet i Budget 2014 uppgick till +42 Mkr, vilket motsvarade 1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet bedöms enligt prognosen för 2014 till +69 Mkr vilket innebär 2,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges delmål om att resultatet ska uppgå till % av skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med riket i snitt (markerad som punkt nedan) har kommunen under de senaste åren haft ett något svagare resultat, dock inte avseende prognosen för Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

10 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER Årets resultat efter balanskravsjusteringar i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Bra) I resultatet efter balanskravsjusteringar räknas prognostiserade reavinster på försäljning av mark och fastigheter bort samt eventuellt åberopande av synnerliga skäl. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår i prognosen till +1,9% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed infrias Kommunallagens balanskrav Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Mycket bra) Måttet visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2014 uppgick verksamhetens nettokostnad till 98,5% av skatteintäkter och statsbidrag. I prognosen för 2014 uppgår verksamhetens nettokostnad till 97,7% av skatteintäkter och statsbidrag Nämndsresultat i % av skattemedel (Betyg Godkänt) Budgeterat resultatmål för nämnderna totalt uppgår 2014 till +11,2 Mkr, vilket motsvarar 0,4% av totala skattemedel. I prognosen för 2014 uppgår nämndsresultatet till +25,8 Mkr, vilket motsvarar 0,9% av totala skattemedel. 4.2 Strategiska investeringar (Betyg 2,9 Godkänt) Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar och resultat +1% (Betyg Bra) Måttet visar hur stor andel av avskrivningar plus ett resultat motsvarande 1% av skatteintäkter och statsbidrag som används till skattefinansierade investeringar. I prognosen uppgår skattefinansierade investeringar till 99 Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

11 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER TERTIALUPPFÖLJNING, SEPTEMBER 2014 Mkr. Avskrivningar uppgår till 102 Mkr och ett resultat motsvarande +1% är 29 Mkr. Måttet prognostiseras till 75% (99/131) Investeringsavvikelse i % av årsbudgeterade investeringar (Betyg Svagt) Totala investeringar prognostiseras till 130 Mkr att jämföra med budgeterade 176 Mkr. Avvikelsen 46 Mkr motsvarar 26%. 4.3 God ekonomistyrning (Betyg 3,2 - Godkänt) Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag (Betyg Godkänt) Resultatet i prognosen uppgår till +69 Mkr att jämföra med budgeterade +42 Mkr. Avvikelsen 27 Mkr motsvarar +0,9% Budgetavvikelse i % av skattemedel (Betyg Godkänt) Budgeterat resultatmål för nämnderna totalt uppgår till +11,2 Mkr. I prognosen för 2014 uppgår nämndsresultatet till +25,8 Mkr. Avvikelsen 14,6 Mkr motsvarar +0,5% av totala skattemedel. 5. Utveckling och förnyelse (Betyg 3,5 - Godkänt) Perspektivet utveckling och förnyelse består av framgångsfaktorerna kreativ miljö, regional utveckling, attraktivare och mer hållbar livsmiljö samt starkt företagsklimat. Perspektivbetyget ligger på 3,5 vilket är i nivå med Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE

SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK REDOVISNING PERSONAL- OCH MILJÖBERÄTTELSE ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL SÅ HÄR LÄSER DU ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Örnsköldsviks kommun 6 Förvaltningsberättelse 6 GPS Styrmodell för

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26) Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Året 2013 ett viktigt år för framtida möjligheter... 2 Vision... 4 Verksamhetsmål 2013... 5 Kommunstyrelsen... 5 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer