ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-23 35"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige

2 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi. Det övergripande syftet med årsredovisningen är att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra intressenter relevant information om utfallet av verksamheten, dess finansiering samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen finns att beställa hos: Mullsjö kommun Ekonomienheten Box Mullsjö Tfn: Den går även att ladda hem från kommunens hemsida:

3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Viktiga händelser... 6 Finansiell analys... 7 Mullsjö Bostäder AB Mullsjö Energi och Miljö AB Personalredovisning Driftsredovisning Kommunens Investeringsredovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Verksamheternas redovisningar Kommunal Demokrati Kommunkontoret Kollektivtrafik Räddningstjänsten Teknisk verksamhet Kultur- och fritid Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Revisionsberättelse

4 Kommunstyrelsens ordförande Året som gått var året då Mullsjö Kommun via Mullsjö bostäder åter tog beslut om att nyproducera lägenheter. Något som inte hänt i kommunen på 20 år. Detta är mycket positivt och nödvändigt för kommunens utveckling. Under året kom beslutet att regeringen ger Trafikverket direktiv om att möjliggöra tidigareläggning av redan beslutade objekt. Regeringen bedömer att det finns ett antal objekt som har möjlighet att tidigareläggas till Dessa ska särskilt beaktas av Trafikverket i sin planering. Riksväg 26/47 Månseryd Mullsjö är ett av de av regeringen namngivna objekten. Vi är många som under årens lopp har jobbat hårt och aktivt för att vi ska få vägen ombyggd. Jag vill passa på att tacka er alla för ert engagemang och arbete för vägen. Under året har förberedelserna pågått för kommunens övertagande av hemsjukvården vilket skedde den 1 januari 2013 genom en skatteväxling på 34 öre. Detta innebär att vi nu har en och samma huvudman för hemsjukvården och hemtjänsten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under året om en omorganisation inom förskolan. Omorganisationen innebär att den kommunala förskolan blir en del av Gunnarsbo/Sandhems rektorsområde. Detta för att få en bättre helhetsbild över verksamheten. Under senare delen av året har arbetet med bildandet av en regionkommun satts igång efter att regeringen i en promemoria uttalade att Jönköpings län bör få bilda en regionkommun från Under året har även arbetet pågått med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Mullsjö kommun fick en återbetalning av AFA-pengar på 5,6 miljoner kronor. Dessa pengar har använts dels för att lösa kommunens IT-plattform och dels till organisationsförändringar. Kommunens resultat 2012 hamnade på 7,4 miljoner vilket motsvarar 2,3 % av skatter och bidrag. Resultatet ligger klart över kommunfullmäktiges målsättning. Kommunen fortsatte även att amortera under året vilket ledde till en total amortering på 4,7 miljoner kronor. Detta ligger i linje med fullmäktiges mål. Befolkningsmässigt ökade kommunen under året med 36 personer vilket gör att vi den 31 december var Mullsjöbor. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ert goda arbete under Henrik Jansson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Befolkning Antal invånare i Mullsjö kommun var efter 4:e kvartalet Det är en ökning med 36 person sedan förra årsskiftet Åldersstrukturen följer i stort övriga kommuners utveckling. Åldersstrukturen är viktig att följa då den ligger till grund för kommunens utveckling och behovstäckning framåt i tiden. Under 70- och 80-talen flyttade många barnfamiljer till Mullsjö. Dessa finns nu, år senare, i åldersgrupperna kring år och kommer om år börja belasta äldrevården med ett ökat krav på service som följd. Sedan 1970-talet har familjebildningen senarelagts och fler studerar vidare efter gymnasiet. Att gruppen yngre vuxna, åldern år, är relativt liten är därför normalt för mindre orter som Mullsjö. Politik Från och med augusti 2008 styr de borgerliga allianspartierna kommunen, Mullsjö. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna 9 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 6 Mullsjö Framtid 5 Folkpartiet 2 Centern 1 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet 3 Totalt 35 platser Näringsliv och arbetsmarknad Mullsjö kommuns beroende av den lokala arbetsmarknaden är mindre än genomsnittskommunen då mer än hälften (51,2 %, 2006) av de boende och yrkesverksamma i Mullsjö pendlade över kommungränsen, de flesta till Jönköping, för att nå sitt arbete. Största pendelströmmarna 2009 Från kommunen till: Till kommunen från: Kvinnor Män Kvinnor Män Jönköping Jönköping Habo Habo Falköping Tidaholm Tidaholm Falköping Övriga Övriga

6 Viktiga händelser Uppföljning av kommunens Miljöprogram och Energi och klimatstrategi, genomförandetiden förlängs till Fördjupad landskaps- och känslighetsanalys för Habo och Mullsjö kommuner antas. Policy mot mutor och bestickning antas. Policy för upplåtelse av kommunal mark vid installation av värmeanläggningar. Antagande av utvecklingsplan för besöksnäringen i Mullsjö kommun Anatagande av detaljplan för nytt äldreboende på fastigheten Sjöryd 1:420 m fl. Anatagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna Beslut om skatteväxling med landstinget för övertagande av hemsjukvården till kommunal regi Revidering av ägardirektiven för kommunens bolag Antagande av handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet i Mullsjö kommun Godkännande av avtal med Vattenfall AB om kablifiering av 40 KV ledning vid Gålleryds industriområde Driftsättning av en ny hemsida för kommunen 6

7 Finansiell analys Den svenska ekonomin höll någorlunda fart under tredje kvartalet. Den huvudsakliga drivkraften för tillväxten var inhemsk konsumtion, trots ett högt hushållssparande. För näringslivet ökade produktionen inom både varu- och tjänsteproducerande branscher. Arbetade timmar minskade inom de varuproducerande branscherna vilket innebär att det är en ökad produktivitet som ligger bakom produktionsökningen. Förändring från motsvarande kvartal föregående år (kv ), % Fasta priser, kalenderkorrigerade värden Sämre innan det blir bättre Återhämtningen från finanskrisen vilar fortsatt på en bräcklig grund för världsekonomin. Konjunktursignalerna är spretiga med en positiv tendens i USA och Kina, men fortsatt trögt i Europa. Den svenska ekonomin, som efter exportfallet sista kvartalet i fjol på nytt visat styrka, dras de senaste månaderna med påtagligt svaga indikatorer för den svenska konjunkturen. Årets resultat Årets resultat är +7,5 mkr. Årets justerade resultat efter realisationsförlust är +7,5 mkr. Årets resultat (tkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Årets resultat (tkr) Årets resultat/skatteintäkter & generella bidrag 2,3 % 3,0 % 3,1 % Årets resultat/eget kapital 8,9 % 12,7 % 14,3 % 7

8 Balanskrav och finansiella mål Mullsjö kommun har två finansiella mål. Kommunen har ett resultatmål på 1,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. Kommunens nettolåneskuld ska minska i nivå med budgeterat resultat ca 4,7 mkr. Mullsjö kommuns resultat 2012 i procent uppgår till 2,3 %, därmed uppnås målet. Nettoamorteringen 2012 var 4,7 mkr i och med att kommunen amorterade detta, därmed uppnås målet. MBAB gjorde en sen amortering på 5 mkr som kommer att amorteras omgående den hanterad som en kortfristig skuld. Balanskrav Inga underskott finns som ska täckas Intäkts- och kostnadsutveckling Mullsjö kommun måste fortsatt aktivt arbeta med att få kontroll på kostnadsutvecklingen i de verksamheter som kommunen bedriver. Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år Utv. jmf med föregående år (%) Skatter och statsbidrag 0,3 2,7 4,8 Verksamhetens nettokostnad. 0,9 2,6 4,0 Utv. Jmf med föregående år (mkr.) Skatter och statsbidrag 1,1 8,4 14,5 Verksamhetens nettokostnad -2,9-9,8-11,8 Finansiella nettokostnader -0,5-0,5-1,2 Resultatförändring -2,2 0,1 1,5 Nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%) Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar 93,7 92,7 92,6 Avskrivningar 2,8 3,3 3,5 Nettokostnadsandel 96,5 96,0 96,1 Finansnetto 1,1 1,0 0,8 Nettokost. Andel inkl. finansnetto 97,6 97,0 96,9 Skatter och statsbidrag Skattesatsen 2012 var 21,65 och är något högre än omgivande kommuners. En stor kostnad för kommunen är utjämningssystemet för LSS-kostnader som infördes Systemet syftar till att alla kommuner skall ha likvärdiga kostnader per invånare för LSS-insatser. Summan av kostnader för egen LSS verksamhet +/- bidrag/avgift till systemet delat med antalet invånare ska leda till ungefär samma belopp i alla kommuner. För 2012 har kommunen betalat in en utjämningsavgift på 6,6 mkr och denna summa förväntas växa ytterligare de kommande åren. 8

9 Finansnetto Kommunen blev medlem i Kommuninvest sommaren 2004 och sedan dess har samtliga lån upphandlats. Samtliga lån per den sista december, totalt 217,3 mkr, är upptagna hos Kommuninvest. Pensioner Kommunen har till och med 2012 avsatt ca 16,2 mkr för intjänade pensionsrätter. För den särskilda löneskatten har avsättningen uppgått till ca 3,9 mkr. KPA har värderat den framtida ansvarsförbindelse som kommunen har för intjänade pensionsrätter. Ordinarie Ansvarsförbindelsen enligt prognos från KPA uppgår vid årets slut till 187,7 mkr. Enligt prognosen kommer skulden att börja minska om några år. Investeringar 2012 investerade Mullsjö kommun för 14,7 mkr medan budgeterad investeringsomfattning uppgick till 18,4 mkr efter överföringar. Sett i ett längre perspektiv bör en befolkningsmässig stabil kommuns investeringar, med hänsyn till reinvesteringar och nyinvesteringar, ligga någonstans kring 6-7 % av skatteintäkterna Soliditet/skuldsättningsgrad Soliditet är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är egenfinansierade och visar därmed kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Mullsjö kommuns soliditet förbättrades 2012 till 22,1 % (20,8 %). Förbättringen beror på det positiva resultat samt att man har fortsatt att amortera sina lån. Flertalet kommuner lämnar borgen till sina bolag istället för att vidareförmedla lån som Mullsjö kommun gör. Exkluderas vidareförmedlingen av lån till dotterbolagen uppgår soliditeten till 32,2 %. Mullsjös kommuns soliditet skall jämföras med ett genomsnitt kring 50 % bland i princip alla jämförelsegrupper bland kommuner. Om hänsyn även tas till ansvarsförbindelsen för pensioner har Mullsjö Kommun en negativ soliditet, -27,2 %. D v s kommunens skulder är större än tillgångarna. Kommunens Soliditet (%) Bokslut Bokslut Bokslut Soliditet 22,1 20,8 17,7 exkl. förmedling lån till kommunens bolag 32,2 31,3 26,7 inkl. ansvarsförbindelser pensioner -27,2-29,6-27,1 Soliditetens spegelbild är skuldsättningsgraden som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Bryter man ned skuldsättningen i delar så ser man att Mullsjö Kommun har en hög andel långfristig skuldsättningsgrad. Kommunens Skuldsättningsgrad (%) Bokslut Bokslut Bokslut Total skuldsättningsgrad 77,9 79,2 82,3 varav avsättningar (pensioner) 5,3 5,1 4,2 varav kortfr. Skuldsättningsgrad 17,8 14,0 17,5 varav långfr. Skuldsättningsgrad 54,8 60,1 60,6 9

10 Likviditet, borgensåtagande och förmedlade lån Kommunens likviditet är god och utgör kortsiktigt inget problem. Kommunen har avtal om checkkredit, krediten är 50 mkr och var vid årsskiftet outnyttjad. Mullsjö kommun hittills haft mycket få borgensåtaganden och det finns inga väsentliga risker förknippade med dessa åtaganden men under 2010 har man givit borgen förbindelser på 26 mkr till Mullsjö omsorgsbostäder en kooperativ hyresrättsförening som har tagit över kommunens omsorgsbostäder. Kommunen vidareförmedlar lån till det kommunala bostadsbolaget, Mullsjö Bostäder AB. Bolaget hade under 90-talet ekonomiska problem och rekonstruerades 1997 genom aktieägartillskott från kommunen. Bolaget har sedan dess amorterat på låneskulden. Dagens skuld, 50 mkr, är ungefär hälften av vad bolaget hade innan aktieägartillskottet. Hög uthyrningsgrad och låga räntor har gjort att bolagets resultat därefter varit positivt. Lån samt utnyttjad kredit till Mullsjö Miljö och Energi AB uppgår till 69,4 mkr vid årsskiftet. Kommunens Borgensåtagande (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Borgensåtaganden 26,7 14,8 14,8 varav egna hem 0,1 0,1 0,1 varav föreningar 26,0 14,7 14,7 Kommunens Förmedlande lån (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Mullsjö Bostäder AB 50,0 55,0 57,0 Mullsjö Miljö och Energi AB 69,4 69,4 69,4 Kommunens externa låneskuld exklusive bolagens andel (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Mullsjö Kommun 217,3 222,0 228,4 Kommunens dotter bolag - 119,4-124,4-126,4 Amortering Mullsjö Bostäder -5,0 Förlagslån Kommuninvest -1,3-1,3 0 Netto 91,6 96,3 100,7 Budgetavvikelser och prognossäkerhet Två mått på hur ekonomistyrningen i en kommun fungerar är budgetavvikelserna och prognossäkerheten. Det bör tilläggas att Barn och Utbildningsnämnden under året har fått ett tilläggsanslag på 1,8 mkr till Förskoleverksamheten. Verksamheter visar ett budgetunderskott på -3,7 mkr. Detta kan inte anses vara acceptabelt då budgeten ligger till grund som kommunens styrinstrument. Politiskt satta nivåer och ambitioner måste tydliggöras. Verksamheterna måste återkoppla ekonomiskt satta budgetramar till kvalitativa nivåer och förbättra redovisning av desamma. Prognossäkerheten är viktig för att ha kontroll över ekonomin. I tabellen på nästa sida framgår de budgetavvikelser som prognostiserats vid bokslut samt skillnaden mellan augusti prognosen och bokslut. Prognossäkerheten varierar kraftigt mellan olika verksamhetsområden och enheter. Totalt sett är prognosarbetet inte tillfredsställande. Mellan augustiprognosen och bokslut är det för stor differens på flera program- 10

11 områden. Mullsjö kommuns användning av budgeten som styrinstrument behöver förbättras avsevärt. Likaså behöver prognosarbetet fördjupas och leda till aktiva ställningstaganden och åtgärder i syfte att hålla budgeten. Budgetavvikelse (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Budgeterat resultat 2,9 4,2 3,0 Årets resultat 7,5 9,7 9,6 Avvikelse 4,6 5,5 6,6 varav verksamheterna -3,7-1,9 0,4 varav finansförv. 8,3 7,4 6,2 Prognossäkerhet (mkr.) Avvikelse mot budget för helår för resp. tidpunkt. Prognos Prognos Bokslut Förändr aug-dec Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Teknisk service Bostadsanpassningsbidrag Lokaler Kostproduktion Kultur- och fritids. vht Förskola * Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Individ och familjeomsorg Institutionsvård Ekonomiskt Bistånd Äldreomsorg Handikappomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltningen S:a vht nettokostnad Skatteintäkter/gen. STB Finansnetto Totalt *Förskolan har fått tilläggsbudget på 1,8 mkr under året. 11

12 Framtid Kommunen har genom åren valt att finansiera sina investeringar och i viss mån ren drift genom ökad skuldsättning. I tider med låga investeringsnivåer har kommunen inte valt att amortera på sina skulder utan använt dessa till att bygga ut verksamheterna. Detta framträder tydligt då resultatutvecklingen och soliditetsnivåer synas. De senaste åren har man amorterat ca 10 Mkr per år enligt de finansiella målen. Målet för 2012 var en amortering på 4,7 mkr och detta har man uppnått. Ansvarsförbindelsen som kommunen har för framtida pensionsförpliktelser kommer att ta en allt större del av verksamheternas resurser i bruk. Inom en års period kommer utbetalningar från tidigare intjänade pensionsrätter från anställda att börja betalas ut. Detta innebär att verksamheternas andel av kommunens totala intäkter måste minska. Kommunen måste arbeta hårt med ekonomistyrningsfrågor och fokus måste ligga på resultatet. Det får inte råda någon konflikt mellan ekonomi och verksamhet, ekonomi måste gå först genom alla led i organisationen och prioriteringar inom kommunens verksamheter måste göras och verkställas. En tydlig linje i alla beslut som fattas måste ske med utgångspunkt i de finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala bolagen Mullsjö kommun äger de två bolagen Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Energi och Miljö AB. Den sammanställda redovisningen eliminerar alla de interna transaktioner som förekommer mellan bolagen samt mellan bolagen och kommunen. Redovisningen visar det (koncernens) samlade resultatet och balansposter efter gjorda elimineringar. Här ingår från och med 2012 även Mullsjö Omsorgsbostäder med 50 %. Koncernens resultat för 2012 är +12,9 mkr. Mullsjö kommun går med överskott om 7,5 mkr. Mullsjö Bostäder AB gör ett överskott om 3,9 mkr och Mullsjö Energi och Miljö AB visar ett överskott om 1,7 mkr. Mullsjö Bostäder AB Verksamhet Bolaget förvaltade 467 lägenheter ( kvm) under året samt 17 lokaler (2 442 kvm). Av bolagets lägenheter är 45 st. belägna i Sandhem och resterande i Mullsjö. Det har inte gjorts några förvärv, avyttringar eller nybyggnationer av fastigheter under året. Fastigheternas totala taxeringsvärden uppgår till tkr. Efter förhandling med hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg, genomfördes hyreshöjning den 1 april. Bostäder med varmhyra samt lokaler höjdes med 2,2 % och bostäder med kallhyra höjdes med 1,8 %. Genomsnittshyran per kvadratmeter var efter årets höjningar 819 kr per kvm och år. Under 2013 planeras att påbörja byggandet av 24 nya lägenheter på Västangård. Området är centralt beläget. Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och stabil under året. Den genomsnittliga lägenhetsvakansen under året har varit ca 1 st. motsvarande 79 tkr. Under verksamhetsåret har reparation och underhållsåtgärder utförts till en kostnad av ca 5,6 mkr. Stor del av kostnaderna utgörs av löpande lägenhetsunderhåll, vilket oftast utförs i samband med in- och avflyttningar. 12

13 Ekonomi Årets resultat visar en vinst på tkr, detta att jämföra med budgeterat överskott om tkr. Under året har 5 mkr amorterats varefter låneskulden uppgår till 50 mkr. Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 24,3 %. 5-års översikt(tkr) Omsättning Årets resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 24,3 18,3 16,8 16,5 15,0 Likvida medel Mullsjö Energi och Miljö AB Årets ekonomiska resultat Mullsjö Energi & Miljö AB Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall tkr tkr tkr tkr tkr Totalt Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat Fjärrvärme Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat VA Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat Renhållning Intäkter Kostnader

14 Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat I bolaget finns ett skattemässigt outnyttjat underskott i näringsverksamhet från tidigare år som uppgår till tkr innan årets deklaration lämnas in. Kommentarer till resultat Fjärrvärme Under året har ca 22,2 (19,8) 1 GWh värme producerats, vara 0,2 GWh med eldningsolja under Resultatet från fjärrvärmeverksamheten är ca -18 tkr var ett mer normaltvarmt år som har bidragit till en ökad försäljning av fjärrvärme. Vidare har intäkterna ökat efter en justering av fjärrvärme taxan och en ny fjärrvärmekund har tillkommit. Värmeproduktion med stamvedsflis och briketter i förhållande till total värmeproduktionen har ökat till ca 50 % (40 %). Andel flis i bränslet bör öka för att ytterligare reducera kostnaderna. En vidare ökning av andel flisen är endast möjligt efter en ombyggnad av bränsleinmatningen och rökgasreningen i värmeverket. VA Under året har en ökning av oförutsedda driftavbrott på ledningsnät och anläggningar ökat något. Resultatet för VA-verksamheten är ca 678 tkr. En ny anslutning av VA till området västerkärr i Habo kommun har inburit en anslutningsintäkt. År 2012 har också inneburit ökande investeringar i VA-ledningsnät. Ytterligare investeringar kommer att ske under Under 2013 ska också en VA-plan upprättas för Mullsjö kommun föra att kartlägga ytterligare behov av reinvesteringar i VA-ledningsnät och VA-anläggningar. Renhållning Under 2012 har kostnaden för borttransport och hantering av brännbart avfall minskat. Nya avtal om skötsel av återvinningscentralen i Mullsjö och slamsugning i Mullsjö kommun har upphandlats. Verksamheten har gått med ett överskott på ca 941 tkr och en översikt av renhållningstaxan ska genomföras under I övrigt har renhållningsverksamheterna fungerat ungefär som planerat. 14

15 Personalredovisning 2012 Sammanfattning Mullsjö kommun har 473 tjänster med tillsvidareanställning inkl. räddningstjänsten. Det är 468 personer som har tillsvidareanställningar, 5 personer har två tjänster. Tillsvidareanställda tjänster efter verksamhetsgren Tillsvidareanställda Enheten kommunkontoret Social verksamhet Skol- och barnomsorgsverks Teknisk verksamhet Räddningstjänst Totalt anställda Antal tjänster Minskningen av personal inom skolverksamheten fortsätter. Under 2012 har ett flertal lärare (11 personer) begärt tjänstledighet för att prova på arbete hos annan arbetsgivare och av dessa har fem personer sagt upp sig och avslutat sin anställning. IT- och Infoavdelningen har splittrats och har sedan i våras haft en tillfällig lösning. IT-och Infoavdelningen har temporärt tillhört ekonomiavdelningen medan biblioteket beslutades att permanent tillhöra Kultur- och fritidsavdelningen. Kultur- och fritidsavdelningen består av musikskolan, simhallen, biblioteket samt fritidsverksamhet, i form av fritidsgårdar (köps från socialverksamhet). Kultur och fritidsavdelningen ingår i enheten kommunkontoret. Årsarbetare (siffror inom parentes avser 2011) Om kommunens tillsvidareanställda personal omräknas till årsarbetare blir det 397 (399). Under 2012 har inga nya verksamheter startat eller avslutats och det är marginella skillnader i årsarbetare förutom inom skola och barnomsorg där årsarbetarna har sjunkit med 9 årsarbetare. Årsarbetare Tillsvidareanställda Förändring jmf föregående år Åldersstrukturen Den genomsnittliga åldern bland de anställda är 47,1 ( 47,6) Medelålder för kvinnor är 47,5 (48,8) och för män 48 (47,7) år. Årsarbetare och medelålder per verksamhet Årsarbetare Medel Medel Medel ålder 2010 ålder 2011 ålder 2012 Kommunkontoret 33,6 38,4 40,0 51,4 47,8 46,5 Social verksamhet 154,3 161,5 164,8 48,4 47,3 46,8 Skola- och barnomsorg 174,5 165,4 156,3 47,8 48,7 47,9 Teknisk verksamhet 35,8 35,4 35,1 50,2 49,5 50,4 Total 398,2 400,7 396,2 48,6 47,6 47,1 Antal tillsvidareanställda åldersgrupper med 10 års intervall Äldre än Mellan Mellan Mellan Mellan 60 år år år år år 15

16 Kommunkontoret Social verksamhet Skola- och barnomsorg Teknisk verksamhet Räddningstjänst Hela kommunen Procent av alla anställda 19,87% 26% 23,47% 21,56% 9,09% Förändringar som skett i åldersfördelning i jämförelse 2011 är att antalet personer mellan år har minskat med 14 personer, äldre än 60 år är oförändrat och de övriga har ändrats med 11 personer jämt fördelat på åldersintervallerna. Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män Sysselsättningsgrad 0-39% % % Total Mer än hälften av kvinnorna som är tillsvidareanställda är deltidsanställda, 52,71 % (52,17 %). Vid samma jämförelse med män är det enbart 9,5 % (10,2 %) som är deltidsanställda. Personalkostnader Löne- och arvodeskostnader inkl. arbetsgivaravgift uppgick till 196,3 mkr (189,0 mkr). Pensionskostnaderna uppgick till 16,7 mkr (16) mkr inklusive löneskatt. I denna summa ingår utbetalning av pensioner med 7,8 mkr (8,3) mkr. Inbetalning till framtida pensioner som de anställda har tjänat in under 2012 är 8,3 mkr (7,8) mkr. Pensionen, som den anställde har tjänat in under ett helt kalenderår, betalas in den 31 mars året efter för placering hos det försäkringsbolag den anställde valt. Löner Medellönen för 2012 är kr/månad i jämfört med kr/månad år Medellönen är räknad på alla anställda med månadslön. För kvinnorna är medellönen kr ( kr) och för männen är den kr ( kr). Semesterlöneskuld Vid arbetsårets slut uppgick semesterlöneskulden till 12,0 (12,4) mkr inklusive personalomkostnader. Antalet ej uttagna semesterdagar 7665 (7808), en minskning med 143 dagar. Uppehållsanställda ingår i beräkningen av semesterlöneskulden, men kan inte omräknas till semesterdagar. Personalrörlighet Under 2012 slutade 47 personer (63 personer) sin tillsvidareanställning. Av dessa var det 22 (23) som gick i pension. Sjuklön Sjuklön har betalats ut med 3 mkr (2,6 mkr) inklusive personalomkostnader under På grund av byte av lönesystem i februari månad kan inte sjukstatistiken på helår erhållas. Långtidssjukskrivningarna minskar vilket medför att den procentuella sjukfrånvaron har minskat. Arbetsskador och Tillbud Anmälda Anmälda Arbetsskador Tillbud Kommunkontoret 1 Social- hälso- och sjukvårdsverksamhet Skol- och barnomsorgsverksamhet Teknisk verksamhet Räddningstjänst Totalt Alla tillbud och arbetsskador rapporteras till skyddskommittén som sammanträder fyra gånger per år. 16

17 Driftsredovisning Nettobelopp i tkr Nämnd/Utskott/Programområde/Enhet Budget Utfall Avvikelse Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Tekniska utskottet Teknisk service Bostadsanpassningsbidrag Lokaler Kostproduktion Kultur- och fritidsutskott Barn- och utbildningsnämnden Förskola * Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsvård Ekonomiskt Bistånd Äldreomsorg Handikappomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltningen S:a verksamhetens nettokostnader * Förskolan har fått tilläggsbudget på 1,8 mkr under året 17

18 Kommunens Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr.) Utskott/Nämnd Utfall Budget Avvikelse Allmänna utskottet Tekniska utskottet Barn o utb. utskottet Omvårdnadsutskottet Kultur o fritidsutskottet Byggnadsnämnd TOTALT De största investeringsprojekten (tkr.) Utfall Budget Avvikelse Ombyggnad Bibliotek Infocenter Toppbeläggning Konvertering värme Sandhem Inredning Bibliotek och Infocenter Redskap och maskiner

19 Resultaträkning belopp i tkr Noter Koncern Kommun Kommun Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Förändring av ansvarsförbindelse pensioner Årets res. inkl. förändr. ansv.förb. pensioner Kassaflödesanalys Koncern Kommun belopp i tkr Kommun Den löpande verksamheten Resultat före extraordinära poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar Förändring av pensionsavsättning Realisationsvinster/realisationsförluster Justering för rörekapitalets förändring Varav ökning/minskning kortfristiga fordringar Varav ökning/minskning förråd lager Varav ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp av materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upplåning ökning (+)/minskning (-) räntebärande skulder Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kassa och bank (likvida medel) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning 2014. Mullsjö kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-05-26 59

Årsredovisning 2014. Mullsjö kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-05-26 59 Årsredovisning 2014 Mullsjö kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-05-26 59 2014 Innehåll Inledning... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Personalredovisning... 12 Driftsredovisning... 15 Investeringsredovisning...

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22

ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22 ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN. Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55

ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN. Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55 ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 MULLSJÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2009-06-23 53

ÅRSREDOVISNING 2008 MULLSJÖ KOMMUN. Kommunfullmäktige 2009-06-23 53 ÅRSREDOVISNING 2008 MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-06-23 53 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi. Det övergripande

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer