ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-04-23 35"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 MULLSJÖ KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige

2 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi. Det övergripande syftet med årsredovisningen är att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra intressenter relevant information om utfallet av verksamheten, dess finansiering samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen finns att beställa hos: Mullsjö kommun Ekonomienheten Box Mullsjö Tfn: Den går även att ladda hem från kommunens hemsida:

3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 4 Viktiga händelser... 6 Finansiell analys... 7 Mullsjö Bostäder AB Mullsjö Energi och Miljö AB Personalredovisning Driftsredovisning Kommunens Investeringsredovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Verksamheternas redovisningar Kommunal Demokrati Kommunkontoret Kollektivtrafik Räddningstjänsten Teknisk verksamhet Kultur- och fritid Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Revisionsberättelse

4 Kommunstyrelsens ordförande Året som gått var året då Mullsjö Kommun via Mullsjö bostäder åter tog beslut om att nyproducera lägenheter. Något som inte hänt i kommunen på 20 år. Detta är mycket positivt och nödvändigt för kommunens utveckling. Under året kom beslutet att regeringen ger Trafikverket direktiv om att möjliggöra tidigareläggning av redan beslutade objekt. Regeringen bedömer att det finns ett antal objekt som har möjlighet att tidigareläggas till Dessa ska särskilt beaktas av Trafikverket i sin planering. Riksväg 26/47 Månseryd Mullsjö är ett av de av regeringen namngivna objekten. Vi är många som under årens lopp har jobbat hårt och aktivt för att vi ska få vägen ombyggd. Jag vill passa på att tacka er alla för ert engagemang och arbete för vägen. Under året har förberedelserna pågått för kommunens övertagande av hemsjukvården vilket skedde den 1 januari 2013 genom en skatteväxling på 34 öre. Detta innebär att vi nu har en och samma huvudman för hemsjukvården och hemtjänsten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under året om en omorganisation inom förskolan. Omorganisationen innebär att den kommunala förskolan blir en del av Gunnarsbo/Sandhems rektorsområde. Detta för att få en bättre helhetsbild över verksamheten. Under senare delen av året har arbetet med bildandet av en regionkommun satts igång efter att regeringen i en promemoria uttalade att Jönköpings län bör få bilda en regionkommun från Under året har även arbetet pågått med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Mullsjö kommun fick en återbetalning av AFA-pengar på 5,6 miljoner kronor. Dessa pengar har använts dels för att lösa kommunens IT-plattform och dels till organisationsförändringar. Kommunens resultat 2012 hamnade på 7,4 miljoner vilket motsvarar 2,3 % av skatter och bidrag. Resultatet ligger klart över kommunfullmäktiges målsättning. Kommunen fortsatte även att amortera under året vilket ledde till en total amortering på 4,7 miljoner kronor. Detta ligger i linje med fullmäktiges mål. Befolkningsmässigt ökade kommunen under året med 36 personer vilket gör att vi den 31 december var Mullsjöbor. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare för ert goda arbete under Henrik Jansson Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Befolkning Antal invånare i Mullsjö kommun var efter 4:e kvartalet Det är en ökning med 36 person sedan förra årsskiftet Åldersstrukturen följer i stort övriga kommuners utveckling. Åldersstrukturen är viktig att följa då den ligger till grund för kommunens utveckling och behovstäckning framåt i tiden. Under 70- och 80-talen flyttade många barnfamiljer till Mullsjö. Dessa finns nu, år senare, i åldersgrupperna kring år och kommer om år börja belasta äldrevården med ett ökat krav på service som följd. Sedan 1970-talet har familjebildningen senarelagts och fler studerar vidare efter gymnasiet. Att gruppen yngre vuxna, åldern år, är relativt liten är därför normalt för mindre orter som Mullsjö. Politik Från och med augusti 2008 styr de borgerliga allianspartierna kommunen, Mullsjö. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Socialdemokraterna 9 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 6 Mullsjö Framtid 5 Folkpartiet 2 Centern 1 Vänsterpartiet 1 Miljöpartiet 3 Totalt 35 platser Näringsliv och arbetsmarknad Mullsjö kommuns beroende av den lokala arbetsmarknaden är mindre än genomsnittskommunen då mer än hälften (51,2 %, 2006) av de boende och yrkesverksamma i Mullsjö pendlade över kommungränsen, de flesta till Jönköping, för att nå sitt arbete. Största pendelströmmarna 2009 Från kommunen till: Till kommunen från: Kvinnor Män Kvinnor Män Jönköping Jönköping Habo Habo Falköping Tidaholm Tidaholm Falköping Övriga Övriga

6 Viktiga händelser Uppföljning av kommunens Miljöprogram och Energi och klimatstrategi, genomförandetiden förlängs till Fördjupad landskaps- och känslighetsanalys för Habo och Mullsjö kommuner antas. Policy mot mutor och bestickning antas. Policy för upplåtelse av kommunal mark vid installation av värmeanläggningar. Antagande av utvecklingsplan för besöksnäringen i Mullsjö kommun Anatagande av detaljplan för nytt äldreboende på fastigheten Sjöryd 1:420 m fl. Anatagande av reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna Beslut om skatteväxling med landstinget för övertagande av hemsjukvården till kommunal regi Revidering av ägardirektiven för kommunens bolag Antagande av handlingsprogram för Trygghet och Säkerhet i Mullsjö kommun Godkännande av avtal med Vattenfall AB om kablifiering av 40 KV ledning vid Gålleryds industriområde Driftsättning av en ny hemsida för kommunen 6

7 Finansiell analys Den svenska ekonomin höll någorlunda fart under tredje kvartalet. Den huvudsakliga drivkraften för tillväxten var inhemsk konsumtion, trots ett högt hushållssparande. För näringslivet ökade produktionen inom både varu- och tjänsteproducerande branscher. Arbetade timmar minskade inom de varuproducerande branscherna vilket innebär att det är en ökad produktivitet som ligger bakom produktionsökningen. Förändring från motsvarande kvartal föregående år (kv ), % Fasta priser, kalenderkorrigerade värden Sämre innan det blir bättre Återhämtningen från finanskrisen vilar fortsatt på en bräcklig grund för världsekonomin. Konjunktursignalerna är spretiga med en positiv tendens i USA och Kina, men fortsatt trögt i Europa. Den svenska ekonomin, som efter exportfallet sista kvartalet i fjol på nytt visat styrka, dras de senaste månaderna med påtagligt svaga indikatorer för den svenska konjunkturen. Årets resultat Årets resultat är +7,5 mkr. Årets justerade resultat efter realisationsförlust är +7,5 mkr. Årets resultat (tkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Årets resultat (tkr) Årets resultat/skatteintäkter & generella bidrag 2,3 % 3,0 % 3,1 % Årets resultat/eget kapital 8,9 % 12,7 % 14,3 % 7

8 Balanskrav och finansiella mål Mullsjö kommun har två finansiella mål. Kommunen har ett resultatmål på 1,0 % av skatteintäkter och generella bidrag. Kommunens nettolåneskuld ska minska i nivå med budgeterat resultat ca 4,7 mkr. Mullsjö kommuns resultat 2012 i procent uppgår till 2,3 %, därmed uppnås målet. Nettoamorteringen 2012 var 4,7 mkr i och med att kommunen amorterade detta, därmed uppnås målet. MBAB gjorde en sen amortering på 5 mkr som kommer att amorteras omgående den hanterad som en kortfristig skuld. Balanskrav Inga underskott finns som ska täckas Intäkts- och kostnadsutveckling Mullsjö kommun måste fortsatt aktivt arbeta med att få kontroll på kostnadsutvecklingen i de verksamheter som kommunen bedriver. Intäkts- och kostnadsutveckling jämfört med föregående år Utv. jmf med föregående år (%) Skatter och statsbidrag 0,3 2,7 4,8 Verksamhetens nettokostnad. 0,9 2,6 4,0 Utv. Jmf med föregående år (mkr.) Skatter och statsbidrag 1,1 8,4 14,5 Verksamhetens nettokostnad -2,9-9,8-11,8 Finansiella nettokostnader -0,5-0,5-1,2 Resultatförändring -2,2 0,1 1,5 Nettokostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%) Bokslut Bokslut Bokslut Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar 93,7 92,7 92,6 Avskrivningar 2,8 3,3 3,5 Nettokostnadsandel 96,5 96,0 96,1 Finansnetto 1,1 1,0 0,8 Nettokost. Andel inkl. finansnetto 97,6 97,0 96,9 Skatter och statsbidrag Skattesatsen 2012 var 21,65 och är något högre än omgivande kommuners. En stor kostnad för kommunen är utjämningssystemet för LSS-kostnader som infördes Systemet syftar till att alla kommuner skall ha likvärdiga kostnader per invånare för LSS-insatser. Summan av kostnader för egen LSS verksamhet +/- bidrag/avgift till systemet delat med antalet invånare ska leda till ungefär samma belopp i alla kommuner. För 2012 har kommunen betalat in en utjämningsavgift på 6,6 mkr och denna summa förväntas växa ytterligare de kommande åren. 8

9 Finansnetto Kommunen blev medlem i Kommuninvest sommaren 2004 och sedan dess har samtliga lån upphandlats. Samtliga lån per den sista december, totalt 217,3 mkr, är upptagna hos Kommuninvest. Pensioner Kommunen har till och med 2012 avsatt ca 16,2 mkr för intjänade pensionsrätter. För den särskilda löneskatten har avsättningen uppgått till ca 3,9 mkr. KPA har värderat den framtida ansvarsförbindelse som kommunen har för intjänade pensionsrätter. Ordinarie Ansvarsförbindelsen enligt prognos från KPA uppgår vid årets slut till 187,7 mkr. Enligt prognosen kommer skulden att börja minska om några år. Investeringar 2012 investerade Mullsjö kommun för 14,7 mkr medan budgeterad investeringsomfattning uppgick till 18,4 mkr efter överföringar. Sett i ett längre perspektiv bör en befolkningsmässig stabil kommuns investeringar, med hänsyn till reinvesteringar och nyinvesteringar, ligga någonstans kring 6-7 % av skatteintäkterna Soliditet/skuldsättningsgrad Soliditet är ett mått på hur stor andel av kommunens tillgångar som är egenfinansierade och visar därmed kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Mullsjö kommuns soliditet förbättrades 2012 till 22,1 % (20,8 %). Förbättringen beror på det positiva resultat samt att man har fortsatt att amortera sina lån. Flertalet kommuner lämnar borgen till sina bolag istället för att vidareförmedla lån som Mullsjö kommun gör. Exkluderas vidareförmedlingen av lån till dotterbolagen uppgår soliditeten till 32,2 %. Mullsjös kommuns soliditet skall jämföras med ett genomsnitt kring 50 % bland i princip alla jämförelsegrupper bland kommuner. Om hänsyn även tas till ansvarsförbindelsen för pensioner har Mullsjö Kommun en negativ soliditet, -27,2 %. D v s kommunens skulder är större än tillgångarna. Kommunens Soliditet (%) Bokslut Bokslut Bokslut Soliditet 22,1 20,8 17,7 exkl. förmedling lån till kommunens bolag 32,2 31,3 26,7 inkl. ansvarsförbindelser pensioner -27,2-29,6-27,1 Soliditetens spegelbild är skuldsättningsgraden som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Bryter man ned skuldsättningen i delar så ser man att Mullsjö Kommun har en hög andel långfristig skuldsättningsgrad. Kommunens Skuldsättningsgrad (%) Bokslut Bokslut Bokslut Total skuldsättningsgrad 77,9 79,2 82,3 varav avsättningar (pensioner) 5,3 5,1 4,2 varav kortfr. Skuldsättningsgrad 17,8 14,0 17,5 varav långfr. Skuldsättningsgrad 54,8 60,1 60,6 9

10 Likviditet, borgensåtagande och förmedlade lån Kommunens likviditet är god och utgör kortsiktigt inget problem. Kommunen har avtal om checkkredit, krediten är 50 mkr och var vid årsskiftet outnyttjad. Mullsjö kommun hittills haft mycket få borgensåtaganden och det finns inga väsentliga risker förknippade med dessa åtaganden men under 2010 har man givit borgen förbindelser på 26 mkr till Mullsjö omsorgsbostäder en kooperativ hyresrättsförening som har tagit över kommunens omsorgsbostäder. Kommunen vidareförmedlar lån till det kommunala bostadsbolaget, Mullsjö Bostäder AB. Bolaget hade under 90-talet ekonomiska problem och rekonstruerades 1997 genom aktieägartillskott från kommunen. Bolaget har sedan dess amorterat på låneskulden. Dagens skuld, 50 mkr, är ungefär hälften av vad bolaget hade innan aktieägartillskottet. Hög uthyrningsgrad och låga räntor har gjort att bolagets resultat därefter varit positivt. Lån samt utnyttjad kredit till Mullsjö Miljö och Energi AB uppgår till 69,4 mkr vid årsskiftet. Kommunens Borgensåtagande (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Borgensåtaganden 26,7 14,8 14,8 varav egna hem 0,1 0,1 0,1 varav föreningar 26,0 14,7 14,7 Kommunens Förmedlande lån (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Mullsjö Bostäder AB 50,0 55,0 57,0 Mullsjö Miljö och Energi AB 69,4 69,4 69,4 Kommunens externa låneskuld exklusive bolagens andel (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Mullsjö Kommun 217,3 222,0 228,4 Kommunens dotter bolag - 119,4-124,4-126,4 Amortering Mullsjö Bostäder -5,0 Förlagslån Kommuninvest -1,3-1,3 0 Netto 91,6 96,3 100,7 Budgetavvikelser och prognossäkerhet Två mått på hur ekonomistyrningen i en kommun fungerar är budgetavvikelserna och prognossäkerheten. Det bör tilläggas att Barn och Utbildningsnämnden under året har fått ett tilläggsanslag på 1,8 mkr till Förskoleverksamheten. Verksamheter visar ett budgetunderskott på -3,7 mkr. Detta kan inte anses vara acceptabelt då budgeten ligger till grund som kommunens styrinstrument. Politiskt satta nivåer och ambitioner måste tydliggöras. Verksamheterna måste återkoppla ekonomiskt satta budgetramar till kvalitativa nivåer och förbättra redovisning av desamma. Prognossäkerheten är viktig för att ha kontroll över ekonomin. I tabellen på nästa sida framgår de budgetavvikelser som prognostiserats vid bokslut samt skillnaden mellan augusti prognosen och bokslut. Prognossäkerheten varierar kraftigt mellan olika verksamhetsområden och enheter. Totalt sett är prognosarbetet inte tillfredsställande. Mellan augustiprognosen och bokslut är det för stor differens på flera program- 10

11 områden. Mullsjö kommuns användning av budgeten som styrinstrument behöver förbättras avsevärt. Likaså behöver prognosarbetet fördjupas och leda till aktiva ställningstaganden och åtgärder i syfte att hålla budgeten. Budgetavvikelse (mkr.) Bokslut Bokslut Bokslut Budgeterat resultat 2,9 4,2 3,0 Årets resultat 7,5 9,7 9,6 Avvikelse 4,6 5,5 6,6 varav verksamheterna -3,7-1,9 0,4 varav finansförv. 8,3 7,4 6,2 Prognossäkerhet (mkr.) Avvikelse mot budget för helår för resp. tidpunkt. Prognos Prognos Bokslut Förändr aug-dec Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Teknisk service Bostadsanpassningsbidrag Lokaler Kostproduktion Kultur- och fritids. vht Förskola * Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Individ och familjeomsorg Institutionsvård Ekonomiskt Bistånd Äldreomsorg Handikappomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltningen S:a vht nettokostnad Skatteintäkter/gen. STB Finansnetto Totalt *Förskolan har fått tilläggsbudget på 1,8 mkr under året. 11

12 Framtid Kommunen har genom åren valt att finansiera sina investeringar och i viss mån ren drift genom ökad skuldsättning. I tider med låga investeringsnivåer har kommunen inte valt att amortera på sina skulder utan använt dessa till att bygga ut verksamheterna. Detta framträder tydligt då resultatutvecklingen och soliditetsnivåer synas. De senaste åren har man amorterat ca 10 Mkr per år enligt de finansiella målen. Målet för 2012 var en amortering på 4,7 mkr och detta har man uppnått. Ansvarsförbindelsen som kommunen har för framtida pensionsförpliktelser kommer att ta en allt större del av verksamheternas resurser i bruk. Inom en års period kommer utbetalningar från tidigare intjänade pensionsrätter från anställda att börja betalas ut. Detta innebär att verksamheternas andel av kommunens totala intäkter måste minska. Kommunen måste arbeta hårt med ekonomistyrningsfrågor och fokus måste ligga på resultatet. Det får inte råda någon konflikt mellan ekonomi och verksamhet, ekonomi måste gå först genom alla led i organisationen och prioriteringar inom kommunens verksamheter måste göras och verkställas. En tydlig linje i alla beslut som fattas måste ske med utgångspunkt i de finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala bolagen Mullsjö kommun äger de två bolagen Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Energi och Miljö AB. Den sammanställda redovisningen eliminerar alla de interna transaktioner som förekommer mellan bolagen samt mellan bolagen och kommunen. Redovisningen visar det (koncernens) samlade resultatet och balansposter efter gjorda elimineringar. Här ingår från och med 2012 även Mullsjö Omsorgsbostäder med 50 %. Koncernens resultat för 2012 är +12,9 mkr. Mullsjö kommun går med överskott om 7,5 mkr. Mullsjö Bostäder AB gör ett överskott om 3,9 mkr och Mullsjö Energi och Miljö AB visar ett överskott om 1,7 mkr. Mullsjö Bostäder AB Verksamhet Bolaget förvaltade 467 lägenheter ( kvm) under året samt 17 lokaler (2 442 kvm). Av bolagets lägenheter är 45 st. belägna i Sandhem och resterande i Mullsjö. Det har inte gjorts några förvärv, avyttringar eller nybyggnationer av fastigheter under året. Fastigheternas totala taxeringsvärden uppgår till tkr. Efter förhandling med hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg, genomfördes hyreshöjning den 1 april. Bostäder med varmhyra samt lokaler höjdes med 2,2 % och bostäder med kallhyra höjdes med 1,8 %. Genomsnittshyran per kvadratmeter var efter årets höjningar 819 kr per kvm och år. Under 2013 planeras att påbörja byggandet av 24 nya lägenheter på Västangård. Området är centralt beläget. Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög och stabil under året. Den genomsnittliga lägenhetsvakansen under året har varit ca 1 st. motsvarande 79 tkr. Under verksamhetsåret har reparation och underhållsåtgärder utförts till en kostnad av ca 5,6 mkr. Stor del av kostnaderna utgörs av löpande lägenhetsunderhåll, vilket oftast utförs i samband med in- och avflyttningar. 12

13 Ekonomi Årets resultat visar en vinst på tkr, detta att jämföra med budgeterat överskott om tkr. Under året har 5 mkr amorterats varefter låneskulden uppgår till 50 mkr. Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 24,3 %. 5-års översikt(tkr) Omsättning Årets resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 24,3 18,3 16,8 16,5 15,0 Likvida medel Mullsjö Energi och Miljö AB Årets ekonomiska resultat Mullsjö Energi & Miljö AB Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall tkr tkr tkr tkr tkr Totalt Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat Fjärrvärme Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat VA Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat Renhållning Intäkter Kostnader

14 Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat I bolaget finns ett skattemässigt outnyttjat underskott i näringsverksamhet från tidigare år som uppgår till tkr innan årets deklaration lämnas in. Kommentarer till resultat Fjärrvärme Under året har ca 22,2 (19,8) 1 GWh värme producerats, vara 0,2 GWh med eldningsolja under Resultatet från fjärrvärmeverksamheten är ca -18 tkr var ett mer normaltvarmt år som har bidragit till en ökad försäljning av fjärrvärme. Vidare har intäkterna ökat efter en justering av fjärrvärme taxan och en ny fjärrvärmekund har tillkommit. Värmeproduktion med stamvedsflis och briketter i förhållande till total värmeproduktionen har ökat till ca 50 % (40 %). Andel flis i bränslet bör öka för att ytterligare reducera kostnaderna. En vidare ökning av andel flisen är endast möjligt efter en ombyggnad av bränsleinmatningen och rökgasreningen i värmeverket. VA Under året har en ökning av oförutsedda driftavbrott på ledningsnät och anläggningar ökat något. Resultatet för VA-verksamheten är ca 678 tkr. En ny anslutning av VA till området västerkärr i Habo kommun har inburit en anslutningsintäkt. År 2012 har också inneburit ökande investeringar i VA-ledningsnät. Ytterligare investeringar kommer att ske under Under 2013 ska också en VA-plan upprättas för Mullsjö kommun föra att kartlägga ytterligare behov av reinvesteringar i VA-ledningsnät och VA-anläggningar. Renhållning Under 2012 har kostnaden för borttransport och hantering av brännbart avfall minskat. Nya avtal om skötsel av återvinningscentralen i Mullsjö och slamsugning i Mullsjö kommun har upphandlats. Verksamheten har gått med ett överskott på ca 941 tkr och en översikt av renhållningstaxan ska genomföras under I övrigt har renhållningsverksamheterna fungerat ungefär som planerat. 14

15 Personalredovisning 2012 Sammanfattning Mullsjö kommun har 473 tjänster med tillsvidareanställning inkl. räddningstjänsten. Det är 468 personer som har tillsvidareanställningar, 5 personer har två tjänster. Tillsvidareanställda tjänster efter verksamhetsgren Tillsvidareanställda Enheten kommunkontoret Social verksamhet Skol- och barnomsorgsverks Teknisk verksamhet Räddningstjänst Totalt anställda Antal tjänster Minskningen av personal inom skolverksamheten fortsätter. Under 2012 har ett flertal lärare (11 personer) begärt tjänstledighet för att prova på arbete hos annan arbetsgivare och av dessa har fem personer sagt upp sig och avslutat sin anställning. IT- och Infoavdelningen har splittrats och har sedan i våras haft en tillfällig lösning. IT-och Infoavdelningen har temporärt tillhört ekonomiavdelningen medan biblioteket beslutades att permanent tillhöra Kultur- och fritidsavdelningen. Kultur- och fritidsavdelningen består av musikskolan, simhallen, biblioteket samt fritidsverksamhet, i form av fritidsgårdar (köps från socialverksamhet). Kultur och fritidsavdelningen ingår i enheten kommunkontoret. Årsarbetare (siffror inom parentes avser 2011) Om kommunens tillsvidareanställda personal omräknas till årsarbetare blir det 397 (399). Under 2012 har inga nya verksamheter startat eller avslutats och det är marginella skillnader i årsarbetare förutom inom skola och barnomsorg där årsarbetarna har sjunkit med 9 årsarbetare. Årsarbetare Tillsvidareanställda Förändring jmf föregående år Åldersstrukturen Den genomsnittliga åldern bland de anställda är 47,1 ( 47,6) Medelålder för kvinnor är 47,5 (48,8) och för män 48 (47,7) år. Årsarbetare och medelålder per verksamhet Årsarbetare Medel Medel Medel ålder 2010 ålder 2011 ålder 2012 Kommunkontoret 33,6 38,4 40,0 51,4 47,8 46,5 Social verksamhet 154,3 161,5 164,8 48,4 47,3 46,8 Skola- och barnomsorg 174,5 165,4 156,3 47,8 48,7 47,9 Teknisk verksamhet 35,8 35,4 35,1 50,2 49,5 50,4 Total 398,2 400,7 396,2 48,6 47,6 47,1 Antal tillsvidareanställda åldersgrupper med 10 års intervall Äldre än Mellan Mellan Mellan Mellan 60 år år år år år 15

16 Kommunkontoret Social verksamhet Skola- och barnomsorg Teknisk verksamhet Räddningstjänst Hela kommunen Procent av alla anställda 19,87% 26% 23,47% 21,56% 9,09% Förändringar som skett i åldersfördelning i jämförelse 2011 är att antalet personer mellan år har minskat med 14 personer, äldre än 60 år är oförändrat och de övriga har ändrats med 11 personer jämt fördelat på åldersintervallerna. Sysselsättningsgrad Totalt Kvinnor Män Sysselsättningsgrad 0-39% % % Total Mer än hälften av kvinnorna som är tillsvidareanställda är deltidsanställda, 52,71 % (52,17 %). Vid samma jämförelse med män är det enbart 9,5 % (10,2 %) som är deltidsanställda. Personalkostnader Löne- och arvodeskostnader inkl. arbetsgivaravgift uppgick till 196,3 mkr (189,0 mkr). Pensionskostnaderna uppgick till 16,7 mkr (16) mkr inklusive löneskatt. I denna summa ingår utbetalning av pensioner med 7,8 mkr (8,3) mkr. Inbetalning till framtida pensioner som de anställda har tjänat in under 2012 är 8,3 mkr (7,8) mkr. Pensionen, som den anställde har tjänat in under ett helt kalenderår, betalas in den 31 mars året efter för placering hos det försäkringsbolag den anställde valt. Löner Medellönen för 2012 är kr/månad i jämfört med kr/månad år Medellönen är räknad på alla anställda med månadslön. För kvinnorna är medellönen kr ( kr) och för männen är den kr ( kr). Semesterlöneskuld Vid arbetsårets slut uppgick semesterlöneskulden till 12,0 (12,4) mkr inklusive personalomkostnader. Antalet ej uttagna semesterdagar 7665 (7808), en minskning med 143 dagar. Uppehållsanställda ingår i beräkningen av semesterlöneskulden, men kan inte omräknas till semesterdagar. Personalrörlighet Under 2012 slutade 47 personer (63 personer) sin tillsvidareanställning. Av dessa var det 22 (23) som gick i pension. Sjuklön Sjuklön har betalats ut med 3 mkr (2,6 mkr) inklusive personalomkostnader under På grund av byte av lönesystem i februari månad kan inte sjukstatistiken på helår erhållas. Långtidssjukskrivningarna minskar vilket medför att den procentuella sjukfrånvaron har minskat. Arbetsskador och Tillbud Anmälda Anmälda Arbetsskador Tillbud Kommunkontoret 1 Social- hälso- och sjukvårdsverksamhet Skol- och barnomsorgsverksamhet Teknisk verksamhet Räddningstjänst Totalt Alla tillbud och arbetsskador rapporteras till skyddskommittén som sammanträder fyra gånger per år. 16

17 Driftsredovisning Nettobelopp i tkr Nämnd/Utskott/Programområde/Enhet Budget Utfall Avvikelse Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Kommunal demokrati Kommunkontor Kollektivtrafik Räddningsverksamhet Tekniska utskottet Teknisk service Bostadsanpassningsbidrag Lokaler Kostproduktion Kultur- och fritidsutskott Barn- och utbildningsnämnden Förskola * Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsvård Ekonomiskt Bistånd Äldreomsorg Handikappomsorg Byggnadsnämnd Miljönämnd Finansförvaltningen S:a verksamhetens nettokostnader * Förskolan har fått tilläggsbudget på 1,8 mkr under året 17

18 Kommunens Investeringsredovisning Investeringsredovisning (tkr.) Utskott/Nämnd Utfall Budget Avvikelse Allmänna utskottet Tekniska utskottet Barn o utb. utskottet Omvårdnadsutskottet Kultur o fritidsutskottet Byggnadsnämnd TOTALT De största investeringsprojekten (tkr.) Utfall Budget Avvikelse Ombyggnad Bibliotek Infocenter Toppbeläggning Konvertering värme Sandhem Inredning Bibliotek och Infocenter Redskap och maskiner

19 Resultaträkning belopp i tkr Noter Koncern Kommun Kommun Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Förändring av ansvarsförbindelse pensioner Årets res. inkl. förändr. ansv.förb. pensioner Kassaflödesanalys Koncern Kommun belopp i tkr Kommun Den löpande verksamheten Resultat före extraordinära poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar Förändring av pensionsavsättning Realisationsvinster/realisationsförluster Justering för rörekapitalets förändring Varav ökning/minskning kortfristiga fordringar Varav ökning/minskning förråd lager Varav ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp av materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upplåning ökning (+)/minskning (-) räntebärande skulder Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av kassa och bank (likvida medel) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22

ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN. Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22 ÅRSREDOVISNING 2013 MULLSJÖ KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige: 2014-04-22 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN. Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55

ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN. Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55 ÅRSREDOVISNING 2010 MULLSJÖ KOMMUN Godkänd av Kommunfullmäktige 2011-05-24 55 MULLSJÖ Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets verksamhet och ekonomi.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer