Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213

2 HÄNT UNDER Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten och skapa ett forum för vårdnadshavare att ställa frågor om fattade beslut, framtida planer och enskilda verksamheter. Här träffas kommunens förskolechef, grundskolechef, chefen för bildning, kultur och fritid och föräldrarrepresentanter från alla kommunens skolor och förskolor. 3 3 MerÖppet på biblioteket I september 213 införde bilioteket MerÖppet vilket innnebär att det är möjligt att besöka biblioteket mellan kl 7-22 alla dagar. Den nya satsningen gjorde att besöksantalet under årets sista månader ökade med nästan 4% jämfört med samma tid 212. Ny badhörna i simhallen Under våren och sommaren fick simhallen ett nytt reningsverk. I samband med renoveringen byggdes även en ny badhörna för de yngre barnen. 3 Ny skatepark och konstgräsplan Under hösten 213 invigdes en hett efterlängtad konstgräsplan och en helt ny skatepark på Kungsvalla IP. Fler tjänster inom miljö- och hälsoskydd Under året beslutades att inte bygga vidare på den samverkan med Motala kommun som inletts gällande miljö- och hälsoskydd. Istället skapades ytterligare en tjänst så att miljö- och hälsoskyddsenheten sedan hösten 213 består av fyra medarbetare. Hemsjukvårdsreform Hösten 213 arbetade social sektor med förberedelserna för övertagandet av hemsjukvården. Ny personal rekryterades och en ny hemsjukvårdsenhet med kontor i Företagshuset skapades. Ansvarsskiftet skedde 2 januari Förbifarten är invigd Måndagen den 9 september hölls den officiella invigningen av Vadstenas nya förbifart. Den nya vägen, en nästan fem km lång förbifart runt Vadstena, började att byggas i maj 212. Förbifarten är indelad i tre delsträckor, som är avgränsade med fyra cirkulationsplatser. Vägen gör det möjligt för trafiken att köra runt istället för genom Vadstenas tätort.

3 INNEHÅLL OM VADSTENA KOMMUN... 4 DEL1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Kommunstyrelsens ordförande... 6 Kommunövergripande mål... 7 Analys av omvärld och kommun... 8 Finansiell analys... 9 Personalredovisning DEL 2 NÄMNDERNAS REDOVISNING Kommunfullmäktige Överförmyndaren Valnämnden Kommunstyrelsen Fritids- och tekniska nämnden Bygg- och miljönämnden Kulturnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Vatten- och avfallsnämnden DEL 3 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING DEL 4 FINANSIELL REDOVISNING Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Notförteckning REDOVISNINGSPRINCIPER... 62

4 4 OM VADSTENA OM VADSTENA KOMMUN Organisation Revision KOMMUNFULLMÄKTIGE Överförmyndare Valnämnd Kommunstyrelsen Fritids- och teknisk nämnd Kommunala bolag Vadstena Fastighets AB (1 %) Stiftelsen Vadstena slotts möblering (1 %) VÖKBY Bredband AB (2 %) Bygg- och miljönämnd Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Vatten- och avfallsnämnd Gemensam nämnd med Motala kommun VADSTENA I SIFFROR 213 MANDATFÖRDELNING Antal invånare (31/12 213) Antal invånare per km 2 4 Skatt kommunen 21,33 Årets resultat (mnkr) Kommunen 14,7 Kommunkoncernen 15,8 Soliditet (%) Kommunen 64 Kommunkoncernen 4 Låneskuld (mnkr) Kommunen Kommunkoncernen 18,5 Socialdemokraterna Moderaterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna

5 5 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

6 6 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Framtidstro! Vi har nu lagt ännu ett år bakom oss och Vadstena vår fantastiska kommun känns inte äldre utan strålar som aldrig förr. När vårsolens strålar nu skiner på slott och kyrka samtidigt som man känner den framtidstro som nu börjar bli högst påtaglig i oss vadstenabor så är det lätt att må gott. Vi vadstenabor blir förresten allt fler. Under 213 ökade antalet med 45 till sammanlagt personer. Det är nu det andra året i rad vi ökar. Att befolkningen ökat två år i rad har inte hänt sedan början på 199-talet! Detta är glädjande på flera sätt. Fler invånare innebär ökade skatteintäkter för kommunen men också fler som kan handla i våra butiker, delta i föreningslivet och på andra sätt göra vår stad rikare. Fler invånare betyder också fler som kan arbeta hos de arbetsgivare som finns i kommunen. För att långsiktigt kunna bli ännu fler så måste det också startas produktion av bostäder i Vadstena. I dag råder brist på bostäder vilket är ett allvarligt problem. Den grupp som ökar mest under 213 är de som flyttar till Vadstena från andra delar av Sverige. Om det inte finns bostäder som passar så kan ju detta inte fortsätta. Ett starkt 213 Vi kunde för 212 presentera det starkaste resultatet på många år i Vadstena. Resultatet i år är också starkt, 14,8 mnkr. Precis som 212 kommer sig dock detta till stor del av inbetalningar av engångskaraktär. Den samlade nämndverksamheten visar visserligen på ett mindre underskott för 213 men den samlade känslan är att vi nu börjar hitta formerna för hur vi både kan budgetera och leda, styra och följa upp våra verksamheter med hjälp av resursfördelningssystem och styrmodell. Det hela hade dock inte varit möjligt utan ett hårt och hängivet arbete hos alla fantastiska medarbetare i kommunen. Det saknas dock inte utmaningar. Precis som tidigare så går konjunkturen upp och ned och Vadstena har bara att åka med på den resan. Vissa år kan bli bättre medan andra blir svagare än önskat. Vi har dock ett bra utgångsläge och med en skopa framtidstro, fler vadstenabor och kloka satsningar så känns framtiden ändå på intet sätt skrämmande. Hänt och på gång Det gångna året har bjudit på både stort och smått. Jag vill dock ändå peka på några saker som jag tror bidrar till framtidstron och utvecklingen i Vadstena. Vi har en ny och aktuell översiktsplan. Den gamla var sedan 199. Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att kunna arbeta vidare med utvecklingen av kommunen. Nu arbetar vi med att planera mer i detalj för var det är möjligt att bygga och att knyta kontakter med de företag som vill satsa i vår kommun. För att detta ska bli så bra som möjligt så arbetar vi nu bland annat med riktlinjer för bostadsförsörjning och planering för trafik och parkeringar i kommunen. I arbetet med att utveckla våra skollokaler så närmar vi oss nu skarpt läge för de första delarna. Det handlar om en ny förskola där nuvarande förskolan Vitsippan ligger och ombyggnad av köket på förskolan Gullvivan. Dessa båda delar beräknas vara klara till sommaren 215 och då kan alla förskolebarn i Vadstena erbjudas både närlagad mat och fräscha och ändamålsenliga lokaler. Konstgräsplanen på Kungsvalla har kommit på plats och simhallen kunde under hösten åter öppna efter installation av nytt reningsverk och uppbyggnaden av en helt ny lekmiljö för de minsta barnen. Stora torget har också gjorts mer inbjudande och jag längtar redan efter att få se träden där i full grönska. Redan under 214 kommer också en satsning göras på den marina servicen och vi hoppas kunna ha både fler båtplatser och en sjömack på plats till sommaren. Vi kan dock inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta med vårt enträgna arbete att utveckla Vadstena. Vi måste visa att Vadstena är en viktig del av vår region, där vi bidrar med unika kvaliteter. Vi måste våga föra Vadstena in i framtiden! Tack! Utan alla fantastiska medarbetare, invånare, näringsidkare och andra så vore dock inte Vadstena någonting. Därför vill jag rikta ett varmt tack till er alla. Tillsammans bygger vi framtidens Vadstena! Jan Sundström (M) Kommunstyrelsens ordförande

7 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7 Kommunövergripande mål Vadstena kommuns vision livsmiljön för dig spänner över många områden och kan ses som ett uttryck för en helhetssyn på människors livssituation. Ambitionen är att Vadstena kommun ska erbjuda en god livsmiljö. Det skall vara möjligt att kombinera ett attraktivt boende med ett stimulerande arbete och en rik fritid. Mål 1: VÄXANDE VADSTENA Mål 2: EKOLOGISKT HÅLLBART Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för arbete, boende och fritid. En förutsättning för positiv befolkningsutveckling är en god arbetsmarknad, bra näringslivsklimat, välplanerad infrastruktur och välfungerande kommunikationer, ett offensivt bostadsbyggande, god tillgång till byggnadsklara tomter samt möjlighet till aktiv fritid. Vadstena når god livskvalitet genom att utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen. Vi som lever nu får inte rycka undan förutsättningarna för kommande generationer. Våra livsmiljöer ska vara vackra och trivsamma, vi ska må bra samt ha tid och plats för naturupplevelser. Människan ska inte utsättas för hälsoskadliga utsläpp eller gifter. Mål 3: DEMOKRATI & INFLYTANDE Mål 4: GOD HUSHÅLLNING MED RESURSER Vadstena kännetecknas av att samtliga kommuninvånare och kommunanställda ges möjlighet till inflytande över kommunens verksamheter. Genom samverkan i olika former av enkäter, samverkansavtal eller samrådsgrupper skapas delaktighet. Med Medborgarservice, särskild informatörtjänst, aktuell och tydlig webbplats ges förutsättningar för att lätt hitta, hämta och lämna information. Kommunens resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Detta bygger på lagen om god ekonomisk hushållning och innebär att nästa generation inte ska betala för den verksamhet som bedrivs idag. Med lagens begrepp, god ekonomisk hushållning, avses att resurserna kommer kommuninvånarna till del på bästa tänkbara sätt.

8 8 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Analys av omvärld & kommun Världen Utsikterna i omvärlden ljusnar och rader av konjunkturindikatorer pekar uppåt och läget på de finansiella marknaderna har stabiliserats. I Euroområdet har utvecklingen vänt upp och BNP har under de tre senaste kvartalen vuxit i storlek. Överlag har stämningsläget i Euroområdet förbättrats påtagligt. Skillnaderna i förutsättningar mellan olika Euroländer kommer dock vara fortsatt stora. Med en arbetslöshet på 5 procent i Tyskland och 25 procent i Spanien och Grekland är skillnaderna i konkurrenskraft uppenbart stora. Stora utmaningar kvarstår och det kommer att ta tid innan situationen i Euroområdet fullt ut har stabiliserats. I USA har konjunkturförbättringen kommit väsentligt längre. Tillväxten i BNP har under andra halvan av 213 legat mellan 3 och 4 procent i årstakt. Arbetslösheten har gradvis sjunkit och nivån på 6,5 procent som tidigare angavs som gräns för de penningpolitiska stimulanserna har redan i stort sett nåtts. Storbritannien har också överraskat under senare tid och tillväxten har tagit rejäl fart. Liksom Storbritannien är de nordiska grannländerna av stor betydelse som mottagare av svensk export, men där har inte utvecklingen varit lika positiv som i Storbritannien. I Norge har tillväxten bromsat in och i Finland har BNP backat två år i rad. I Danmark har BNP samtidigt varit i stort sett oförändrad. Sverige Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt svagt under 213. Tillväxten i BNP stannade vid,9 procent jämfört med 1,3 procent 212. Den svaga utvecklingen är i huvudsak en följd av vikande export och investeringar. Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har däremot fortsatt växa i bra takt. Men sammantaget har produktionen stått i stort sett still under stora delar av 213. Tillväxten i svensk ekonomi fick dock bättre fart under slutet av året och exporten och importen av varor var förhållandevis stark i december. Kommunernas ekonomi Under 213 förstärktes kommunernas intäkter med 7,6 miljarder kronor av tillfälliga återbetalningar av avtalsförsäkringspremier från AFA Försäkring. Sammanfattningsvis är kommunernas preliminära resultat 15,7 miljarder kronor 213, vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. mer utrymme i driftbudgeterna. Under de senaste åren har behoven från demografiska förändringar inneburit kostnadsökningar på ungefär en halv procent i kommunerna. För att klara ökade behov krävs att kommunerna klarar av att anpassa kostnaderna inom de verksamheter där behoven minskar. Befolkning 31 december 213 hade kommunen invånare. Det är 45 kommuninvånare fler än året innan. 213 föddes 55 barn vilket är 12 färre än under 212 och antalet döda var 81 vilket är 3 färre än 212. Födelsenettot blev -26 jämfört med -17 år 212. Flyttningsnettot, d.v.s. inflyttade minus utflyttade blev 71 vilket är 33 högre jämfört med 212. Flyttningen inom länet, inom Sverige och från/till utlandet gav tillsammans ett positivt flyttningsnetto. Medelåldern i Vadstena är 47,7 vilket är något högre än 212 då den var 47,5. Arbetsmarknad Vid 213 års utgång var den öppna arbetslösheten i Vadstena 2,3 procent, vilket är lägre jämfört med samma period 212 då den var 3 procent. Arbetslösheten 213 har varit lägre mot såväl riksgenomsnittet (3,6 procent) som länet (3,7 procent). De öppet arbetslösa har därmed i jämförelse med 212 minskat med,1 procentenheter i hela riket och med,2 procentenheter i länet. Arbetslösheten bland unga mellan år är 3,2 procent i Vadstena vilket är lägre jämfört med såväl riket (3,8 procent) som med länet (4, procent). Svenskt Näringslivs årliga rapport visar att vid årsskiftet 213/14 var andelen aktivt företagsamma människor i Östergötland 1 procent av befolkningen (16-74 år). Det är en marginell uppgång med,1 procentenheter jämfört med förra mätningen men företagsamheten i Östergötland är fortsatt låg i jämförelse med övriga Sverige. Ydre kommun är länets mest företagsamma kommun i förhållande till befolkningen, medan Finspång är den minst företagsamma. Vadstena hamnar på tredje plats med 15,4 procent andel företagssamma jämfört Ydre som har 18,5 procent. Vadstena visar en ökning med,2 procent jämfört med förra året. 212 låg Vadstena i topp vad gällde ökningstakten bland unga företagare med 17,5 procent men 213 blev det en minskning med 9,7 procent. Kvinnors nyföretagsamhet är mest frekvent i Vadstena kommun av länets kommuner. Av 1 kvinnor i arbetsför ålder i kommunen blev 12,4 individer företagsamma under det gångna året. Omfattande investeringar i kommunerna leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver Källa: Makronytt 1/214, Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån

9 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 Finansiell analys Den modell som Vadstena kommun väljer för den finansiella analysen kallas RK-modellen. Denna modell syftar till att analysera fyra viktiga perspektiv som ska leda till en finansiell bedömning av kommunen och därmed bedöma huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Var och en av de fyra delarna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal som ska belysa ställningen och utvecklingen, i de flesta fall under den senaste treårsperioden. Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Resultat Resultatet kartläggs och utreds. Utvecklingen av olika intäkter och kostnader bedöms. Investeringarna belyses även under detta avsnitt. Kapacitet Det andra perspektivet benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Det handlar om att redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju svagare kapacitet, desto mindre förmåga har kommunen att klara framtida finansiella problem. Risk Området beskriver hur kommunen är exponerat finansiellt. Här analyseras borgensåtagande och pensionsskuld. En god ekonomisk hushållning visar även kommunens förmåga att på kort och lång sikt möta finansiella problem. Kontroll En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. I detta perspektiv analyseras hur ekonomiska planer följs. RESULTAT Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? KAPACITET Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? RISK Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? KONTROLL Vilken kontroll har kommunen över den finansiella utvecklingen?

10 1 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Resultat & kapacitet Förändring av kostnader och intäkter FÖRÄNDRING I % Verksamhetens nettokostnader 4,7-1, ,6 än den för skatteintäkter och utjämning. 214 bedöms inga nya återbetalningar av försäkringspremier ske vilket kan leda till ännu högre ökning av verksamhetens nettokostnader om inte takten på kostnadsutvecklingen sänks. Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 3,6 1,6 2,9 Det är viktigt att fortsätta bevaka nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En sund ekonomisk utveckling speglas av att skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna. Tabellen visar hur nettokostnader och skatteintäkter och bidrag förändrats under perioden Kostnaderna inklusive avskrivningar har ökat med 2,7 procent medan verksamhetens intäkter har minskat med 3 procent. 212 ökade intäkter framförallt beroende på en återbetalning av avtalsförsäkringspremier på 7,5 mnkr. 213 kom ytterligare en återbetalning på 7,2 mnkr. Exklusive återbetalningarna ökade intäkterna med,3 procent 212 och minskade med 2,7 procent 213. Köpta tjänster har ökat med 3,3 mnkr, vilket främst beror på en ökning avseende köpt verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Intäkterna för försäljningen till andra kommuner minskade med 2,6 mnkr till följd av både färre elever och lägre intäkt per elev på Vadstena gymnasiet. Kostnaderna för lokaler ökade med 2 mnkr till följd av utökade medel för fastighetsunderhåll. Årets realisationsvinster uppgick till 845 tkr. Procent Nettokostnader Skatteintäkter Nettokostnads och skatteutveckling För att ha en god kontroll av kommunens ekonomi är det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling i förhållande till skatteintäkter och bidrag. Nettokostnaderna har ökat med 4,7 procent jämfört med 212 vilket är högre än ökningstakten för skatteintäkter och utjämning som var 3,6 procent. Det är en negativ utveckling. Exkluderas återbetalningen av försäkringspremier från såväl 212 som 213 ökade verksamhetens nettokostnader med 4,6 procent, som även det är en högre ökningstakt Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning PROCENT Verksamhetens andel Avskrivningarnas andel Finansnettots andel Nettokostnadsandel inklusive finansnetto Nyckeltalen i tabellen ovan talar om hur stor andel den löpande verksamheten tar i anspråk av skatter och bidrag. Det utrymme som blir kvar kan användas till amortering av låneskuld, finansiering av investeringar samt sparande. Verksamheten exklusive avskrivningar tog i anspråk 92,3 procent av skatter och statsbidrag under 213 vilket är en ökning från 212. Avskrivningarnas andel har också ökat något. De finansiella intäkterna har ökat i lägre takt än de finansiella kostnaderna under 213. Det ger ett finansnetto på,7 mnkr vilket medför en minskad andel. Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto ökar något och tar större andel av skatter och bidrag vilket minskar utrymmet för investeringar. Investeringsvolym Investeringsvolym, netto, mnkr Nettoinvesteringar/ avskrivningar, procent 92, , , ,2 124 Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 29,9 mnkr under 213 vilket är betydligt högre än tidigare år. Budgeten var 69,6 mnkr. Några projekt är försenade men kommer att sättas igång senare, däribland om- och tillbyggnad av skollokaler och kök. Om nettoinvesteringar genom avskrivningar är under 1 innebär det att kommunen inte reinvesterar sina materiella anläggningstillgångar i samma takt som de skrivs av. Det var tidigare 3,9,2 95,9 91,3 3,8,4 94, ,9 3,6, 98,5

11 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 fallet i Vadstena men i och med 213 är den trenden bruten. Finansiering av investeringar Kvar av skatteintäkter efter drift, mnkr Självfinansieringsgrad i procent ,6 Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfinansieringsgraden. Den mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter som återstår när den löpande driften är finansierad. Mer än 1 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärkts. Självfinansieringsgraden är hög i Vadstena till följd av de senaste årens stora överskott, men har under 213 blivit lägre än tidigare. Självfinansieringsgraden är dock ändå så hög att kommunen har kunnat finansiera investeringarna med egna medel utan att ta upp nya lån under , ,4 114 De finansiella kostnaderna 213 uppgår till 1,9 mnkr jämfört med 875 tkr år 212 och består av framförallt av ränta på pensionsskulden. Den sänkta diskonteringsräntan på pensionsavsättningen gav en finansiell kostnad på 1,8 mnkr och låg bakom ökningen av de finansiella kostnaderna 213. Kommunen hade inga kostnader för räntor på upptagna lån då kommunen under 213 inte haft några sådana. Årets resultat Årets resultat i tkr Årets resultat/skatter och bidrag, procent Årets resultat/eget kapital, procent , Årets resultat uppgår till 14,7 mnkr, vilket är 11,4 mnkr bättre än budgeterat resultat som var 3,3 mnkr. Det är ett av Vadstenas större överskott sedan kommunen nybildades. Återbetalda försäkringspremier på 7,2 mnkr är en starkt bidragande orsak, men också högre skatteintäkter än budgeterat bidrog till överskottet. Totalt gick nämnderna med ett underskott på 536 tkr. Resultatet i förhållande till skatter och bidrag är 8,1 procent. 4,1 8,1 5,3 1,5 3,5 Finansnetto Finansnettot, d.v.s. kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna har gått från underskott till överskott. De finansiella intäkterna 213 uppgår till 2,6 mnkr jämfört med 2,4 mnkr år 212. Intäkterna har ökat till följd av högre räntor på likvida medel samt ersättning från Vadstena Fastighets AB avseende räntekompensation för att de lånar med kommunal borgen. tkr Kommunen Koncernen 4 Ränteintäkter Räntekostnader Kommunens finansnetto , tkr Resultat kommunen och koncernen Balanskravsavstämning Vadstena kommun har klarat det lagstadgade balanskravet sedan det infördes år 2, med undantag för år 24 då ett underskott uppstod. Enligt kommunallagen ska kommunen återställa det egna kapitalet senast tre år efter det år det uppstod (tidigare två år). Överskott 25 och 26 återställde 24 års underskott. Årets resultat på 14,7 mnkr ska reduceras med realisationsvinster på 845 tkr för att komma fram till balanskravsresultatet för året som då blir 13,9 mnkr. Sedan tidigare finns 1,5 mnkr avsatta i en resultatutjämningsreserv. Av årets resultat kan därmed ytterligare 6,7 mnkr läggas till reserven om erforderligt beslut fattas.

12 12 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BALANSKRAVSUTREDNING Årets resultat - avgår realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjustering Medel till resultatutjämningsreserv -1 5 Medel från resultatutjämningsreserv Årets resultat efter balanskravsjustering Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långfristiga finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten uppgår 213 till 64,3 procent. Det är en förbättring jämfört med tidigare år och det beror på att eget kapital har ökat mer än tillgångarna. PROCENT Soliditet 64,3 61,6 59,7 Soliditet inkl ansvarsförbindelse Tillgångsförändring 4,2 9,2-9,9 Förändring eget kapital 8,9 12,6 3,6 Enligt kommunal redovisningslag ska pensioner intjänade före 1998 inte redovisas i balansräkningen utan finnas som en ansvarsförbindelse. Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensioner vid beräkningen av soliditeten försämras den radikalt och hamnar på -11 procent. Ansvarsförbindelsen ökade med 13 mnkr (6,6 procent) mellan 212 och 213. Den sänkta diskonteringsräntan påverkade skulden med 15,8 mnkr medan utbetalningar gjorde att skulden minskade med 8,7. Skuldsättningsgrad PROCENT Total skuldsättningsgrad 35,7 38,4 4,3 - varav avsättningar 7,2 6,2 7,2 - varav kortfristig skuldsättningsgrad 27,5 31,6 32,1 - varav långfristig skuldsättningsgrad,9,6 1,

13 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13 Den del av tillgångarna som inte har finansierats med egna medel benämns skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har minskat och uppgår nu till 35,7 procent. Den kortfristiga skuldsättningsgraden har minskat medan den långfristiga har ökat något. Under 212 amorterades kommunens sista lån på 1 mnkr och nya lån har inte behövt tas upp under 213. Det medför att den långfristiga skuldsättningsgraden är mycket låg. De kortfristiga fordringarna påverkas av vilka fakturor som finns bokförda som förutbetalda vid årsskiftet. Kommunalskatt En viktig del av bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att påverka sina inkomstkällor. En hög kommunalskatt ger t.ex. ett mer begränsat handlingsutrymme att generera en intäktsökning denna väg. Den totala kommunalskatten inklusive landstingsskatt men exklusive kyrkoavgiften uppgick 213 till 32,25 kr för Vadstena kommun, vilket är en ökning med 1 kr och 15 öre mot tidigare år. Kommunen ökade skattesatsen med 5 öre och landstinget med 65 öre. 212 skedde en skatteväxlingen avseende kollektivtrafiken som minskade kommunens skattesats med 42 öre och ökade landstingets skattesats med motsvarande summa. I länet var genomsnittlig skatt under 213 (ovägt) 32,11 och i riket 32,47. Den totala kommunalskatten i Vadstena ligger därmed högre jämfört med länet men lägre än riket. Det finansiella handlingsutrymmet minskade då kommunen höjde skatten 213. SKATTESATS % Kommunal skattesats, Vadstena Kommunal skattesats, länet Kommunal skattesats, riket Risk & kontroll 21,33 21,19 21,55 2,83 21,16 21,45 21,25 21,45 21,56 Likviditet För att mäta den kortfristiga betalningsberedskapen används måttet kassalikviditet. Är måttet 1 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgår till 89 procent och är i något bättre än 212. Återbetalningen av avtalsförsäkringspremier på 7,2 mnkr under hösten har bidragit till detta. Kommunen delar tillsammans med koncernbolaget Vadstena Fastighets AB på en checkkredit på 15 mnkr. Läggs hela checkkrediten till likvida medel blir kassalikviditeten 18,5 procent vilket bedöms som mycket tillfredsställande. Likvida medel, tkr Tillgängliga medel, tkr Kassalikviditet, procent Kassalikviditet inkl. checkkredit, procent Kassalikviditet exkl. semesterlöneskuld, procent Rörelsekapital, tkr I de kortfristiga skulderna ingår semesterlöneskulden med 15,8 mnkr. Hela skulden kommer inte att omsättas under ett år och därför redovisas även kassalikviditeten exklusive semesterlöneskulden för att få ett mer rättvisande nyckeltal. Kassalikviditeten blir då 112, procent. Läggs även checkkrediten på 15 mnkr till detta så blir kassalikviditeten hela 136 procent. Det innebär att kommunens likviditet är god. Finansiella nettotillgångar , 18,5 112, ,7 14,4 17, ,2 88,2 87, Tkr Omsättningstillgångar + finansiella anl.tillgångar Kort- och långfristiga skulder Fin. nettotillgångar Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap på medellång sikt. De finansiella nettotillgångarna har förstärkts sedan några år tillbaka, framförallt beroende på amortering av lån. De finansiella nettotillgångarna är positiva och bidrar till att kommunens medelfristiga betalningsberedskap har blivit bättre. Räntor och valutor Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk för eventuella kursförluster vid utlandslån. Varken någon valutarisk eller ränterisk föreligger för Vadstena då kommunen inte har några lån. Under 212

14 14 14 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE amorterades 1 mnkr och kommunen är sedan dess lånefri. Att kommunen kunnat amortera av lån är en viktig komponent för att minska den risk som lån utgör och där har kommunen haft en mycket positiv utveckling. Samtidigt finns ett behov av att investera och enligt den plan som finns för de kommande åren kommer investeringarna att öka. Det bidrar till att kommunen behöver ta upp nya lån för att finansiera dessa investeringar. I gengäld kommer tillgångarna att öka. Borgensåtagande och koncernens resultat Tkr Borgensåtaganden - varav kommunägda företag - varav övriga företag Koncernens resultat Stora borgensåtagande kan betyda en väsentlig finansiell risk då kommunen kan komma att infria ett borgensåtagande i form av lösen av lån eller ägartillskott. Vadstena kommun har ett borgensåtagande på mnkr eller kr/invånare. 99 procent av kommunens hela borgensåtagande (164,5 mnkr) avser borgen till kommunens helägda bostadsbolag Vadstena Fastighetsbolag AB. Risken för att behöva infria borgensåtagandet för Vadstena Fastighets AB bedöms som mycket låg. 1 mnkr avser borgen för det delägda bolaget VÖKBY Bredband AB. Risken för att infria borgen till VÖKBY Bredband AB bedöms även den som låg. 211 fanns en borgen på 3 mnkr för Idé-köp AB som köpt byggnaderna på Vätterviksbadet. Men då kommunen gjorde fel vid fastighetsregleringen fick kommunen tillfälligt gå i borgen för företaget. Borgen upphörde under våren 212. Från 211 finns inte längre någon borgen för egna hem och småhus. Kommunen har inte längre några borgensförpliktelser gentemot föreningar. Kommuninvest Vadstena kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. 31 december 213 var 278 (274 medlemmar 31 december 212) kommuner och landsting medlemmar. Samarbetet kring finansiella tjänster har varit framgångsrikt då så stor del av Sveriges kommuner och landsting samverkar. All upplåning i Kommuninvest sker med stöd av solidarisk borgen, såsom för egen skuld. Denna kombineras med ett avtal borgensmännen emellan och innehåller bestämmelser om i vilken ordning en borgensman kan fördela eventuella krav från långivaren. Grundtanken i avtalet är att varje borgensman har ett slutligt ansvar för ett belopp som motsvarar vad borgensmannen har lånat via Kommuninvest. Risk för borgensinfriande bedöms som liten. Pensionsåtaganden Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår 213 till 229 mnkr, varav den största delen (92 procent) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. 211 ökade både avsättningen och ansvarsförbindelsen med sammanlagt 21 mnkr, p.g.a. att diskonteringsräntan som används vid beräkningen av skulden sänktes. 212 var ökningen totalt 575 tkr. 213 blev det en ny sänkning av diskonteringsräntan och pensionsåtagandena ökade med totalt 17,6 mnkr. Pensionsåtaganden inkl. löneskatt, tkr Ansvarsförbindelsen Avsättningar pensionsskuld Tot pensionsåtagande tkr Prognos förändring av pensionsskuld Framtida pensionsutbetalningar utgör en risk när dessa på sikt ökar. I tabellen på nästa sida visas hur prognosen för utbetalningarna ökar med 1,6 mnkr, 22 procent, mellan Pensionskostnaderna är en del av kommunens verksamhetskostnader.

15 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15 tkr Prognos utbetalningar pensioner Budgetföljsamhet och prognossäkerhet En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av att bedriva verksamhet med tilldelat budgetanslag, det vill säga att det finns en budgetföljsamhet i kommunen. Om budgetföljsamheten är svag finns risk att kommunen inte klarar balanskravet. Måttet visar hur ekonomistyrningen i kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning upprätthålls. 14 1,1 mnkr. Övriga nämnder visar mindre avvikelser mot budget. Budgetföljsamheten har varit betydligt bättre de två senaste åren jämfört med tidigare år även om det varierar mellan nämnderna. Finansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på 11,9 mnkr och avser till största delen de återbetalda avtalsförsäkringspremierna på 7,2 mnkr, högre skatteintäkter och överskott på anslaget till löneöversyn. Socialnämnden fick under året ett tilläggsanslag på 375 tkr till projektet att införa hemsjukvård i kommunen 214 och 695 tkr till utbildning- och inventeringskostnader. Kommunstyrelsen fick under året 3 tkr i tilläggsanslag för arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram och barn- och utbildningsnämnden fick 1 mnkr till verksamhetsutveckling. Totalt beslutade kommunfullmäktige om 2 37 tkr i tilläggsanslag under 213. Tkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Uppföljning april 525 Delårs bokslut (aug) 8 Bokslut Finansiella mål Vadstena kommun har beslutat om ett antal finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning. Valnämnd ( Mål för god ekonomisk hushållning Måluppfyllelse Överförmyndare Revisorer Årets resultat bör uppgå till minst 7 miljoner kronor 14,7 mnkr Fritids- och tekn. nämnd Bygg- och miljönämnd Kulturnämnd Barn- och utb.nämnd Socialnämnd Verksamhetens nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än vad intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning gör, procent Nettokostn 4,7 Skatteintäkt 3,6 Netto Finansförvaltning Soliditeten bör öka eller hållas oförändrad, procent 212: 61,6 213: 64,3 Ökning Summa En god prognossäkerhet innebär att kommunen har lättare att korrigera eventuella svackor i ekonomin på kort sikt. I tabellen ovan redovisas hur nämndernas resultat är jämfört med inlämnade prognoser under året. Nämndernas budgetavvikelse under 213 visar ett underskott på 536 tkr. Prognoserna under året tydde på ett underskott på som mest 3,3 mnkr men till följd av åtgärder och positiv utveckling blev det sammantaget nästintill en budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott gentemot budget på 1,9 mnkr medan fritids- och tekniska nämnden visar ett överskott på Målet är uppfyllt Målet är ej uppfyllt Två av tre mål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda 213. Ett stort överskott uppfyller resultatmålet med det dubbla. Nettokostnaderna har dessvärre ökat i högre takt än skatter och utjämning vilket är en försämring som på sikt kan leda till ett negativt resultat. Soliditeten har ökat till följd av att eget kapital har ökat i högre grad än tillgångarna.

16 16 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomichefens avslutande kommentarer + Ett starkt resultat för året God betalningsförmåga Bra budgetföljsamhet Nettokostnaderna ökar i snabbare takt än vad intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning gör Sammanfattningsvis Nämnderna har till övervägande delen lyckats utföra sin verksamhet inom tilldelade ramar. Åtgärder och anpassningar har gett effekt. Betalningsförmågan på kort sikt är i likhet med förra året mycket god då tillgängliga medel täcker kortfristiga skulder i erforderlig grad. Betalningsförmågan på medellång sikt är god och i nivå med 212. Kommunens långfristiga finansiella förmåga har också förbättrats då soliditeten ökat. Investeringar har under året finansierats med egna medel vilket innebär att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärkts även om budgeten för kommande år innebär att investeringar till viss del behöver finansieras via lån då investeringsbehovet är större än kommunens eget finansiella handlingsutrymme. Nettokostnaderna har återigen börjat öka i högre takt än intäkterna från skatter och utjämning. Det kan på sikt leda till ett negativt resultat då det budgeterade resultat kommande år inte har tagit höjd för negativa avvikelser. Slutsats Att utveckla och anpassa verksamheten till tilldelad ram är en framgångsfaktor för en långsiktig stabil och god ekonomi i kommunen. Marie Hillman ekonomichef RESULTAT RISK KAPACITET KONTROLL = HÖG = LÅG = HÖG = MEDEL

17 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17 Personalredovisning Inom personalområdet 213 har fokus lagts på utveckling av kommunens arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöorganisation. ÅR 27 Antal anställda Antal årsarb ,3 Förändring Anställda Förändring Årsarbetare Antal % Antal % -13-2, Bland annat har en gemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts. Arbetsmiljögrupper har inrättats inom kommunens olika verksamhetsområden. Svårigheter att rekrytera skyddsombud på arbetsplatserna har dock försenat arbetet i grupperna. En kommungemensam medarbetarenkät har utarbetats i syfte att få en bättre bild av hur medarbetarna upplever kommunen som attraktiv arbetsgivare och resultatet redovisas i mars 214. Under året har sjukfrånvaron minskat något, men är fortfarande hög. Beslut har fattats om nya riktlinjer och stöd för rehabilitering och målsättningen är att intensifiera arbetet med aktiva rehabiliteringsinsatser. En satsning på friskvård skedde bl.a. genom en friskvårdsvecka under hösten i samverkan med kommunens personalförening samt att beslut har fattats om införande av friskvårdsbidrag från och med 214. Lönenivån i kommunen ligger väl till i förhållande till övriga kommuner. Fortfarande är lönespridningen något låg inom befattningsgrupperna och behöver öka för att ytterligare möjliggöra lönekarriär i det egna yrket. 213 genomfördes individuell lönesättning och lönesamtal för samtliga tillsvidareanställda. Arbete pågår för att möjliggöra att medarbetare får den sysselsättningsgrad de önskar. För att i viss mån möta önskemålen hos medarbetarna ges möjlighet för medarbetare att arbeta fyllnadstid utöver sin sysselsättningsgrad via korttidsbemanningen. 213 utfördes ca 13 timmar mertid och det motsvarar ungefär sju årsarbetare. Personalstatistik Vid årsskiftet 213/14 hade kommunen 529 tillsvidareanställda. Antalet årsarbetare var 48. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda var 91 procent. Social sektor hade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 88 procent och den genomsnittliga sysselsättningsgraden för sektorn för bildning, kultur och fritid var 94 procent. Omsorgen är den verksamhet där flest anställda är sysselsatta, 48 procent. Hit räknas all vård och , , ,4-4,3-3,6 omsorg om funktionsnedsatta. 35 procent av de anställda är sysselsatta inom barnomsorg och skola. Den tillgängliga arbetstiden 213 var timmar vilket inkluderar de tidsbegränsat anställdas arbetstid. I denna tid är frånvaro på grund av längre obetalda tjänstledigheter borträknad timmar övertid och timmar mertid genomfördes. Antalet sjukfrånvarotimmar var och frånvaro på grund av semester utgjordes av timmar. Övrig frånvaro utgjorde timmar , -5,4-1,8-4, Förändring av antal anställda och antal årsarbetare ÅLDER Summa Antal anställda fördelat på ålder ,5-2, Totalt Antal anställda som fyller 65 år under perioden

18 18 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medelåldern för de tillsvidaranställda är 48 år där männens medelålder är 51 år och kvinnornas är 48 år. Under perioden beräknas 126 personer att fylla 65 år. Av dessa arbetar 51 personer inom barnomsorg och skola. 54 personer är anställda i social sektor, större andelen som undersköterskor i äldreomsorg. Under 213 var den externa avgångsprocenten bland de tillsvidareanställda 1,8 procent, vilket motsvarar 57 medarbetare. Av dessa sades åtta medarbetare upp på grund av arbetsbrist, 19 medarbetare avgick med pension och 3 medarbetare lämnade kommunen på egen begäran och gick vidare till annan arbetsgivare. Den interna rörligheten, tillsvidareanställda som gick vidare till annan befattning eller annan verksamhet, var 4,9 procent. Under 213 rekryterades 5 medarbetare och av dessa var 13 externrekryterade och 37 internrekryterade. Internrekryteringarna består främst av tidsbegränsat anställda som fått en tillsvidareanställning. De ledig tjänster som varit mest svårrekryterade har varit sjuksköterskor, förskollärare och lärare inom språk, matematik och naturvetenskap. 34 tjänster annonserades externt. Kostnader i samband med rekrytering var 157 tkr under 213. Genomsnittslön i kommunen var kr efter 213 år lönerevision. För majoriteten av befattningarna ligger medellönen över genomsnittet för befattningen enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommunstatistik. Lönespridningen inom flera befattningskategorier är dock låg och behöver öka för att öka möjligheterna att göra lönekarriär i yrket. Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaro Tabellen nedan visar kommunens sjukfrånvaro utifrån den lagstadgade redovisningen. SJUKFRÅNVARO % Totalt Kvinnor Män 29 år och yngre 3-49 år 5 år och äldre Totalt som varat i 6 dagar eller mer 213 6,2 6,4 4,9 4,2 4,8 8,3 41, ,3 6,6 4,7 6,2 3,2 7,4 34, , 5,2 4,2 3,4 3,9 6,3 46,9 29 5,7 6, 4,1 5,2 4,6 6,6 55,7 Den totala sjukfrånvaron har minskat något från föregående år. Sjukfrånvaron är dock fortfarande hög i jämförelse med 21. Den högsta sjukfrånvaron finns inom gruppen 5 år eller äldre. Det totala antalet sjukfrånvarodagar var 16 9 dagar. Av dessa bestod 3 4 dagar av korttidsfrånvaro 14 dagar eller mindre samt 9 88 dagar av sjukfrånvaro 9 dagar eller mer. 4 personer i kommunen hade varit sjukskrivna mer än 9 dagar och 6 personer hade varit frånvarande från arbetet mer än sex tillfällen under ett år. Kommunens rehabiliteringsarbete inriktas främst på dessa båda grupper med aktiva insatser i samverkan med Försäkringskassan och företagshälsovården. Kostnader för sjukfrånvaro Kommunen har betalat ut 2,4 mnkr i sjuklön (exklusive lönebikostnader) till anställda med månadslön och 176 tkr till timvikarier. Motsvarande siffror för 212 var 2,3 mnkr respektive 136 tkr. Frisknärvaro Med nyckeltalet frisknärvaro mäts den andel av kommunens tillsvidareanställda som inte varit sjukfrånvarande under året. Kommunens frisknärvaro var 31,88 procent 213 vilket är en minskning från föregående år. Kvinnor har en frisknärvaro om 29,44 procent och män 44,66 procent. Då sjukfrånvaron som helhet samtidigt minskade kan en förklaring vara den influensaepidemi som drabbade Vadstena och övriga landet under våren 213 vilket gjorde att fler medarbetare var hemma från jobbet på grund av sjukdom, dock endast under ett fåtal dagar. Arbetsskador och tillbud Andelen arbetsskadeanmälningar 213 var 44 stycken. Anmälningarna kom främst från vård och omsorgsverksamheten och den främsta orsaken till arbetsskadeanmälningar var olycksfall. Sju av fallen har lett till sjukskrivning, fem av dessa till sjukskrivning mer än sju dagar. Antalet anmälda tillbud var 68 stycken 213. Hälften av tillbuden rör händelser som skulle kunna lett till olycksfall, hälften rör händelser kopplat till psykosociala faktorer och hot och våld i arbetet. Jämställdhet 85 procent av den tillsvidareanställda personalen är kvinnor. Stora verksamhetsområden som vård, skola och barnomsorg är starkt kvinnodominerade. Fördelningen mellan könen har varit nästan oförändrad de senaste åren. Det finns flera skäl till detta stabila förhållande, t.ex. att personalrörligheten är liten samt att det är svårt att rekrytera medarbetare av det underrepresenterade könet till de lediga befattningarna då urvalet av sökande är litet. Bland de tidsbegränsat anställda är könsfördelningen densamma som för tillsvidareanställd personal.

19 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

20 2 DEL 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kvinnor arbetar i högre grad deltid än män. Av det totala antalet anställda medarbetare är andelen deltidsanställda 37 procent. Av de deltidsanställda utgör kvinnorna 34 procent och männen 3 procent. Kvinnornas medellön utgör 88 procent av männens medellön, där mäns medellön är kr och kvinnors är kr. Jämförelsen tar inte hänsyn till yrkestillhörighet. För de större yrkesgrupperna var löneskillnaden mellan män och kvinnor inte lika stora. Undersköterska, lärare och förskollärare är löneskillnaderna mellan män och kvinnor mindre än 2 procent. Kvinnors ohälsa är högre än mäns. 213 var sjukfrånvarotalet för kvinnor var 6,4 procent och för män 4,9 procent. Könsfördelningen bland chefer är 7 procent kvinnor och 3 procent män. Könsfördelningen är ojämn så till vida att fördelningen inte motsvarar könsfördelningen i det totala antalet anställda Semester- och övertidsskuld Kommunens sem.dagar semester- övertidstimmar och övertidsskuld minskade med 351 tkr 213 jämfört med 212. Skulden är nu 15,8 mnkr och minskningen bokfördes som en kostnadsminskning i resultaträkningen. Störst minskning var det inom barn- och utbildningsnämnden med 596 tkr. Antalet semesterdagar och övertidstimmar följer inte alltid kostnadsutvecklingen då kostnaderna påverkas av lönen som de med sparade semesterdagar och timmar har. Antalet dagar respektive timmar ger därför en mer informativ bild av hur skulden utvecklas. Enligt tabellen nedan går att utläsa att antalet semesterdagar har minskat med 443 dagar (-4,9 procent) sedan 213 och antalet timmar har minskat med 949 (-14,2 procent). 315 respektive 84 av dessa dagar och timmar avser barn- och utbildningsnämnden sem.dagar övertidstimmar Semester- och övertidsskuld i antal dagar resp. timmar mnkr ,3 16,5 16,2 16,1 15, Semester- och övertidsskuld

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

2012 Ett händelserikt år.

2012 Ett händelserikt år. ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Ett händelserikt år. Förra året var ett händelserikt år. Det var då det första spadtaget togs för vår nya handelsplats Entré Båstad och året då ungdomarnas skejtpark invigdes.

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision

Läs mer

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95

Innehållsförteckning. Räkenskaper. Resultaträkning... 92 Finansieringsanalys... 93 Balansräkning... 94 Noter... 95 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 12 Vision, mål och omvärldsanalys... 17 Servicedeklarationer... 20 Verksamheter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Årsredovisning 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Årsredovisning 2013 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet

Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 19 mars 2014 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: I tur att justera Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Planeringsförutsättningarna är en sammanställning av statistik som ska ge kommunfullmäktige ett underlag för beslut om budget och verksamhetsplanen i det kommunövergripande

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun 13 Årsredovisning Hudiksvalls kommun Kommunens samlade verksamhet Demokratibereding Kommunfullmäktige Revision Valberedning Allmänt utskott Utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Valnämnd Omsorgsnämnden Kommunkoncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 10 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer