Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall. Utredningsuppdrag Återströmningsskydd. Kommunstyrelsen godkänner att dessa ärenden tas upp till behandling. 138 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar - att referenstagning vad gäller personalchef pågår. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar - att likvid för försäljning av de gamla skolbyggnaderna i Södvik och Böda inkommit till kommunen. - att utbetalning från EU-projektet till investering i Byxelkroks fiskekaj sker under hösten med ca 1,6 mkr. 139 Dnr 2014/ KS Övertagande av drift för Borgholms Bowlinghall? I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör fritidsansvarig Jan-Åke Johansson och Daniel Nilsson, sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, för ärendet. Frågan är initierad av IFK Borgholms Bowlingssektion med anledning av att Harrys aviserat vinterstängning av verksamheten. Bowlingverksamheten i kommunen har de senaste åren utvecklats och växt. Serielaget har avancerat från division fem till division 2. Antalet ungdomar som spelar ökar hela tiden. Korpen hade den senaste säsongen 24 aktiva lag. Att bygga upp en fungerande bowlingverksamhet tar tid men nu känns det som att bowling är en etablerad sport i Borgholm. Skulle bowlinghallen stängas kommer de lag som spelar seriespel inte kunna fortsätta spela i Borgholm utan blir hänvisade till Kalmar. Då kommer det inte att finnas någon bowlingsektion inom IFK Borgholm kvar. Vid kontakt med representanter från företaget som driver bowlinghallen har följande förslag diskuterats:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) Kommunen hyr bowlinghallen ( ) Kommunen ansvarar för driften (el och fjärrvärme) Kommunen hyr certifierad personal av Harrys till en kostnad av 200 kr/tim inklusive alla avgifter Intäkterna under perioden tillfaller kommunen. Parterna är ännu inte överens om hyressumman, summor mellan tkr/månad har diskuterats. Med hyressumman 20 tkr/månad innebär övertagandet ett nollsummespel för kommunen uppskattat i förhållande till intäkten för bowlingspel, hyressumman 46 tkr/månad innebär ett underskott för kommunen om 157 tkr. Fritidsansvarig efterfrågar nu kommunstyrelsens viljeyttring avseende eventuellt övertagande av ansvar för Borgholm Bowlinghall för att säkerställa möjligheten att spela bowling för allmänhet i Borgholm. Yrkanden Inger Sundbom (S) yrkar att ärendet ska behandlas som ett beslutsärende. Inger Sundbom (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att hyresbeloppet inte får överstiga 30 tkr/månad. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller de båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar inför fortsatta förhandlingar a t t a t t a t t godkänna ett eventuellt övertagande av driften av Borgholms Bowlinghall under förutsättning av att den nettoberäknade kostnaden för kommunen inte överstiger 10 tkr/månad innebärande en månadshyra om 30 tkr/månad. vid eventuell kommunal drift måste övrig verksamhet inom företaget vara avgränsad från bowlingverksamheten. under den nu aktuella hyresperioden bör det i dialog med fastighetsägaren utredas om kommunen eller annan ska ta över hyresavtalet för bowlinghallen för att möjliggöra åretruntöppet. 140 Dnr 2014/ KS Budgetramar Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till budgetramar 2015, investeringsbudget 2015 med planering för samt redovisar de politiska prioriteringarna som föreslagits.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) Vid sammanträdet informerar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg vidare att utbildningsnämnden under året även har äskat följande investeringar som inte behandlats i materialet: Förskola Gärdslösa tkr Nybyggnation förskola Runsten tkr Yrkanden Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att kommunstyrelsen avsätter 4 mkr till renovering av skolbyggnaden i Runsten alternativt nybyggnation innebärande ökad investeringsram 2015 till 35 mkr. Ordföranden konstaterar att utöver Corkovics yrkande bör utbildningsnämndens äskanden ställas under proposition. Proposition utbildningsnämndens äskande förskola Gärdslösa Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen flyttar den äskade investeringen till år Proposition utbildningsnämndens äskande förskola Runsten Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår äskandet. Proposition Corkovics yrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja 6 Nej - 4 Avstår - 1 Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Peder Svensson (C) Mikael Almqvist (KD) Inger Sundbom (S) Mats Axelsson (FP) Siv Axelsson (S) Thomas Johnsson (M) Maria Lindmark (MP) Daniel Nilsson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Yrkandet avslås därmed. Beslut Kommunstyrelsen beslutar med röstsifforna överlämna följande förslag till budgetramar 2015 och investeringsram 2015 med planering till tillträdande kommunstyrelsen för ställningstagande i samband med budget 2015:

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) Nämnd 2014 Justering Priorit. Kostn.- Budget 2015 Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsn Bostadsanpassning Överförm. Revision totalt Föreslagna budgetramar förutsätter oförändrad skattesats. Investering Protokollsanteckning Underlaget var otydligt i fråga om medel till kommunens pågående våtmarksprojekt. 200 tkr finns avsatta till den nya Miljö- och hållbarhetsberedningen som ersätter Agenda 21 gruppen. Kommunledningen intygade vid kommunstyrelsens sammanträde att detta är pengar för fortsatt våtmarksarbete, och att medel till Miljö- och hållbarhetsberedningens övriga arbete finns avsatta under kommunfullmäktiges ansvarsområde. Eftersom den summa som kommunen tidigare beslutat att medfinansiera våtmarksprojektet med är 250 tkr/år, inte 200 tkr, så utgår jag ifrån att summan i budget ändras till detta belopp. Annars frångår kommunen både tidigare fattade beslut och överenskommelsen med länsstyrelsen samt smyger igenom en betydande förändring för denna verksamhet på ett mycket oseriöst sätt. Angående anslag till kostverksamheten. Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen har ingått i den parlamentariska grupp som jobbat med att ta fram ny kostpolicy. Samtliga partier har där varit överens om att andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen ska öka. För att detta ska bli möjligt behövs ökade anslag till kostverksamheten. Fastän det finns en stor politisk enighet om mer ekologisk och närproducerad mat saknas avsatta medel för att realisera det i både Utbildnings- och Socialnämndens budget. Miljöpartiet anser att det är viktigt att vi är konsekventa och ger verksamheterna förutsättningar att leva upp till politiska ambitionshöjningar. Därför kommer vi att återkomma med ett äskande om mer pengar till kosten, öronmärkt för att kunna höja andelen ekologisk och närproducerad mat. Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna 141 Dnr 2014/ KS Äskande om tilläggsbudgetering 2014, socialnämnden. Socialnämnden beslutade att äska om en tilläggsbudgetering för 2014 med anledning av årsprogonosen (-2,2 mkr) och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om utökad bemanning på demensboende nattetid (625 tkr), totalt 2,9 mkr samt att överlämna äskandet till kommunfullmäktige.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar socialnämndens begäran om tilläggsbudget om 2,9 mkr till kommunfullmäktige för ställningstagande. 142 Dnr 2014/ KS Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. Till dagens sammanträde finns upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket Region Syd, Regionförbundet i Kalmar län, Mörbylånga kommun och Borgholms kommun avseende Ölandsleden etapp 2, Cykelturism på Öland Fyr till Fyr. Kommunfullmäktige godkände tre avtal mellan Trafikverket, Borgholms och Mörbylånga kommuner; - Genomförandeavtal avseende cykelturistleden Fyr till fyr på Öland åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. I genomförandeavtalet har överenskommits om skyltning för hela leden. - Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism som ingår i Nationell plan - Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism som ingår i Regional transportplan för Kalmar län Syftet med detta nya avtal är att reglera parternas ansvar för genomförandet av etapp 2. I avtalet beskrivs - parternas åtagande för planering, projektering, genomförande samt framtida väghållaransvar av de i avtalet angivna åtgärderna. - hur åtgärderna ska finansieras. - ledhuvudmannaskapet för Ölandsleden (etapp 1 och 2). Kostnaden för Ölandsledens 22 mil är bedömd till 90,5 mkr i prisläge augusti Trafikverket finansierar via nationell plan 41 mkr. Resterande del, 49,5 mkr, finansieras av Borgholms och Mörbylånga kommuner, Regionförbundet Kalmar län, Regionala transportplanen för Kalmar län samt Tillväxtverket. Trafikverket har hittills finansierat med 5 mkr medan övriga parter har finansierat med 22,5 mkr. Kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal avser återstoden av den totala kostnaden på 90,5 mkr och uppgår till 63 mkr i prisläge augusti Trafikverket bidrar med 36 mkr och resterande 27 mkr finansieras av kommunerna och Den regionala transportplanen för Kalmar län enligt nedanstående tabell:

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) Åtgärder Mkr Sträckor invid befintliga statliga vägar (32,6 km) 19 Sträckor utmed annan infrastruktur (76,9 km) 35 Projektledning, projektering, mm 9 Summa 63 Finansieringen fördelas enligt nedanstående: Finansiär Summa Nationell plan Regional plan Regionförbund 0 Borgholm kommun 7 1,6 1,6 1,6 1,7 Mörbylånga kommun 7 1,6 1,6 1,6 1,7 Summa mkr 63 15,2 15,2 22,2 10,4 Det framgår att avtalet ska godkännas av Regionförbundet i Kalmar läns regionstyrelse samt av kommunfullmäktige i de båda ölandskommunerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning att övriga medfinansiärer beslutar detsamma, att godkänna upprättat Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att övriga medfinansiärer beslutar detsamma, a t t godkänna upprättat Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. 143 Dnr 2013/ KS Riktlinjer/checklista för jämställda beslut. Eddie Forsman (M) föreslog i skrivelse att Borgholms kommun utarbetar riktlinjer/checklista för jämställda beslut.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) I skrivelsen hänvisade Forsman till att det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell, ska delas lika och alla medborgares erfarenheter och kunnande ska värderas lika. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och jämställdhet leder till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t ex inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till personalkonsulent Margita Westring att upprätta förslag på riktlinjer/ checklista för jämställda beslut. Vid arbetsutskottets sammanträde fanns upprättat förslag till riktlinjer/checklista. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslaget till nämnderna för synpunkter senast Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns följande remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden utreder och handlägger ett stort antal inkommande ärenden avseende bygglov, miljö-, hälsoskydd-, livsmedel- och alkoholärenden, BAB (bostadsanpassningsärenden) m m samt genomför tillsyn och kontroll av verksamheter och beviljade lov. Handläggningen av dessa ärenden regleras genom speciallagstiftning och särskilda regelverk. Ärendena handlar vanligen om sökta eller utförda åtgärder på en specifik plats eller i en viss verksamhet. Det handlar sällan om vem, kvinna eller man som sökt tillstånd eller utfört en viss åtgärd. Det går inte att pröva t ex ett bygglov mot checklistan utan bygglovet måste prövas mot den lagstiftning som finns, dvs plan- och bygglagen. Däremot i planärenden och i interna ärenden kan checklistan användas. I planärenden genomförs en omfattande medborgardialog och det är självklart att i denna dialog ta tillvara både kvinnors och mäns erfarenheter och behov och att dessa behov synliggörs. I interna beslut som personalfrågor, arbetsmiljö, organisations- och ledarskapsfrågor kan checklistan också vara ett bra stöd. Kommunens mål med lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män respektive för flickor och pojkar är viktiga och att dessa mål följs upp, inte minst i budgetarbetet och i tilldelningen av resurser till olika ändamål. Socialnämnden nuvarande socialnämnd arbetar med jämställdhet i verksamheterna, det ligger även i det balanserade styrkortet. Riktlinjer/checklista är bra som underlag, men det förutsätter

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) att nya nämndledamöter får utbildning för att arbetet ska kunna fortgå. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget. Vid sammanträdet diskuterades checklistan och förslag framkom att beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer och checklista för jämställda beslut att användas vid beslutsfattande i de kommunala nämnderna och bolagen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta riktlinjer och checklista för jämställda beslut att användas vid beslutsfattande i de kommunala nämnderna och bolagen. 144 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) bättre hantering av interpellationer och enkla frågor. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att besvarande av interpellationer och enkla frågor ska placeras i början av kommunfullmäktiges dagordningar direkt efter Allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse framgår att det är upp till fullmäktiges ordförande och presidium att utforma dagordningen. Av Kommunallagen 5 kap 3 framgår att det är fullmäktiges ordförande som ska utfärda en kungörelse till varje sammanträde och att den ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt upplysa om de ärenden som skall behandlas (dagordning). I samband med kommunfullmäktiges sammanträdes början ställs fråga om dagordningen godkänns. Av antagen arbetsordning framgår inte annat än att det är presidiet som tillsammans bestämmer vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Dagordningen sammanställs sedan utifrån 1. ärendenas beskaffenhet 2. eventuell tidsram för beslutet. 3. vidare förläggs informationer och redovisningar till början av sammanträdet med hänsyn till inbjudna föreläsare, medborgare och med respekt för föredragande tjänstemäns arbetstid.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) Presidiets viktning av ärenden/placering på dagordning till sammanträdet utgår alltså i första hand från Kommunallagen 3 kap 9 vari framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 5. val av revisorer, 6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 9. extra val till fullmäktige Kommunledningskontoret kan inte se annat än att det är upp till fullmäktige att avgöra vilka ärenden som anses vara av principiell beskaffenhet och av större vikt i Borgholms kommun och att det är fullmäktiges presidium som bestämmer hur dagordningen ska sammanställas. Överensstämmer inte kommunens bedömning med Kommunallagen om vilka ärenden som ska lyftas i fullmäktige, kan kommunfullmäktige vid kommande revidering av arbetsordning och reglementen (enligt beslut KF ) bestämma hur interpellationer och enkla frågor ska besvaras samt i vissa fall bestämma på vilken politisk nivå övriga ärenden ska beslutas. Konsekvensbeskrivning Om interpellationsdebatterna läggs först på dagordningen till sammanträdena finns det risk att de ärenden som är av principiell beskaffenhet och av större vikt inte hinns med på sammanträdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog efter propositionsställande kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning Yrkande Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen med hänvisning till att beslutsärenden bör behandlas först. Maria Lindmark (MP) stöder Corkovics förslag. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mats Axelsson (FP) yrkar att beslutsärenden ska behandlas först eftersom varje interpellation leder till allmänpolitisk debatt. Ordföranden konstaterar att det finns yrkande om avslag på och bifall till motionen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. 145 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) översyn av delegationsordning. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att det ska göras en översyn av gällande delegationsordning som ska underställas kommunfullmäktige för slutlig justering och godkännande. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning då motionen berör frågor gällande rekryteringar inom kommunstyrelsens ansvarsområde. I tjänsteskrivelse bedömer kommunledningskontoret med hänvisning till nedanstående redovisning att motionen ska avslås. Av antaget reglemente framgår att kommunfullmäktige överlämnat till kommunstyrelsen att ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att styrelsen är anställande myndighet för personal inom sitt verksamhetsområde. Utifrån sitt reglemente delegerar kommunstyrelsen sedan arbetsuppgifterna vidare till arbetsutskott eller tjänsteman. Delegationsordningen för kommunstyrelsen beslutas därmed av styrelsen och ska inte underställas kommunfullmäktige. Avseende översyn av delegationsordning görs den kontinuerligt av kommunstyrelsen och eventuell revidering aktualiseras då kommunstyrelsen anser detta lämpligt vilket även framgår av beslut 95/14 då senaste revideringen antogs. Kommunstyrelsens beslut 137/13 att revidera delegationsordningen avseende personalfrågor ligger inom kommunledningskontorets/personalavdelningens uppdrag och arbetet kommer att påbörjas så fort rekryteringen av ny personalchef avslutats. Vidare framgår av kommunfullmäktiges beslut 121/14 att reglementen för kommunstyrelse och övriga nämnder ska revideras under första kvar-

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) talet av varje mandatperiod. Detta innebär att kommunfullmäktige i samband med behandling av det ärendet även kommer att besluta vem som ska ansvara för frågorna som rör kommunen som arbetsgivare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. 146 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) återinförande av pedagogiska måltider. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar återföra pedagogiska måltider vid samtliga skolor i kommunen, innebärande att lärare som äter skolmåltid tillsammans med barnen ej behöver betala för sin måltid. Kommunfullmäktige lämnade motionen till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen. 147 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) närpolis i Löttorp. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att närpolis etableras i Löttorp på norra Öland som komplement till polisstationen i Borgholm. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret avslag på motionen. Av skrivelsen framgår att Polislagen reglerar polisens ansvar för: 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat, 3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. Polismyndigheten ansvarar för organiseringen av polisens verksamhet. Detta är således inte en kommunal uppgift. Kommunen har dock i remissvar över Geografisk underindelning av Polisregions Syd, anfört att det vore bra om polisen ökade närvaron i kommunen och då framförallt i den norra delen av densamma. Konsekvensanalys Beslutet leder till att juridiskt ansvarig för polisens organisation är den som fattar beslut om densamma. Kommunen kommer vid tecknande av samverkansavtal följa upp huruvida kommunens önskemål beaktas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att avslå motionen då frågan inte ligger inom kommunens ansvarsområde. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen då frågan inte ligger inom kommunens ansvarsområde. 148 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger densamma tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BI- LAGA 1)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) 149 Dnr 2044/ KS Utredningsuppdrag, återströmningsskydd. Till dagens sammanträde finns förslag från Mikael Almqvist (KD) att kommunstyrelsen låter utreda effekterna av kommunfullmäktiges beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från och med beslutet vunnit laga kraft, samt att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt klass 4 åtgärdas senast Av skrivelsen framgår att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är , därav brådskar en utredning. Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är Vems ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige. Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och kostnaden för detta. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret a t t utreda - hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. - behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) - hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Återrapportering till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen för eventuellt beslut i kommunfullmäktige innan årsskiftet. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) tackar ledamöter och ersättare för deras engagemang och intresse i kommunstyrelsen under mandatperioden. Vice ordförande Eddie Forsman (M) tackar ordförande och 2:e vice ordförande och önskar tillträdande kommunstyrelsen lycka till. Siv Axelsson (S) och Inger Sundbom (S) tackar alla för den trevliga gemenskap som varit i kommunstyrelsen under den tid de varit tjänstgörande ersättare.

16 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Kommunkansliet Datum: Riktning: Inkomna Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Youngster - Utvärdering Agneta Östberg / Meddelande till KS REDOVISNING Ungdomsprojekt- Ung ö. Ungdomarnas Ö Framtidens Ö - Youngster I Ingen kritik mot KS handläggning gällande nedläggningen av Runstens skola Justitieombudsmannen Agneta Östberg 2013/ Meddelande till KS BESLUT Nedläggning av Runstens skola I Utbetalning projektstöd Slutsteg Gillberga Naturoch Kulturbrott kronor Länsstyrelsen i Kalmar län 2011/ Meddelande till KS Kopia till ekonomiavdelningen Projekt; Natur- och Kulturbrott Gillberga Agneta Östberg MEDDELANDE I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2013/ Meddelande till KS BESLUT Fastighetsförsäljning, resterande mark på Borgholm Södvik 2: I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2012/ Meddelande till KS BESLUT Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m m) Sidan 1 av 3

17 BILAGA 1 KS Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2009/ Meddelande till KS BESLUT Försäljning del av Borgholm Böda 1:23, Böda skola Hyreslägenheter, Böda skola I Samtliga arbetsgivare kan hantera pensionsbehållningen enligt PFA på det sätt som står angivet i KAP-KL bilaga 2 punkten 14 utan hinder av att har passerat förutsatt att kapitalet placeras senast Pensionsnämnden Meddelande till KS Agneta Östberg BESLUT I Calmare internationella skola i Kalmar kommun.beslutet om nationellt godkänd idrottsutbildning gäller för fyra antagningsomgångar från och med läsåret 2015/2016. Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 18 vilket innebär cirka 6 antagningsplatser per år.calmare internationella skola i Kalmar kommun Skolinspektionen Meddelande till KS Agneta Östberg BESLUT I Beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd.Slutrapporten finns på Polisens hemsida: -sept/region-syds-georgrafiska-indelning-harbeslutats/ Agneta Östberg Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten 2014/ Meddelande till KS BESLUT Remiss- geografisk underindelning inom Polisregion Syd I Nytt förslag på modell för att förstärka det egna kapitalet.förslag att i framtiden görs detta genom inbetalning av medlemsinsatser. Beslutas på kommande medlemsråd och föreningsstämman Kommuninvest Kopia ekonomiavdelningen Meddelande till KS Agneta Östberg INFORMATION Sidan 2 av 3

18 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Kommunkansliet Alla Alla DELEGERINGSBESLUT Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening U Transporttillstånd - Torgersson Transport AB Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter 2014 Transporttillstånd U ÖLANDS SKÖRDEFEST tillstyrkt ansökan om offentlig tillställning på torget i Borgholm samt längs Storgatan , Ölands Skördefest. (514.A /2014) Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U VIKINGAMARKNAD i Köpingsvik, , tillstyrkt ansökan Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U LÖPARTÄVLING i Borgholm tillstyrkt ansökan Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U Kapelluddens Camping har begärt att kommunen som markägare lämnar ett yttrande över Fiskehamnsföreningens skrivelse. Agneta Östberg Sidan 1 av 2

19 Handlingsid I/U/K Beskrivning BILAGA 1 KS Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening Anders Heidenfors Enquist DELEGERINGSBESLUT Sidan 2 av 2

20 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Deltagande i utlandskonferens. 241 Information från verksamheten. 242 Information; skrivelse från Stora Rörs Intresseförening gällande korsningen väg 136/Stora Rörsvägen. 243 Remiss ansökan om hastighetssänkning på väg 136 förbi Södvik. 244 A Fastighetsförsäljning Borgholm Böda 1:23 (gamla Böda skola). 244 B Hyresavtal gällande förskolelokaler, Böda. 245 Riktlinjer/checklista för jämställda beslut. 246 Samverkansöverenskommelse med Frivilliga Radioorganisationen. 247 Remiss vägledning angående tillståndsprövning av vindkraftverk enligt Miljöbalken. 248 Skrivelse översiktsplan/fördjupad översiktsplan med fokus på utveckling östra sidan. 249 Motion (Per Lublin ÖP) närpolis i Löttorp. 250 Utsmyckning av Borgholms torg i samband med Skördefest Samlat grepp gällande marknadsföring/kommunikation. 252 Utveckling av verksamheten, Åkerbobadet. 253 Information under sammanträdet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Föreningslokal för kommunens föreningar. 19 Medborgarförslag; (Fabian Lindfors) skatepark i Borgholm. 20 Ansökan om bidrag till film Under bron. 21 Motion Kulturhus i Kronomagasinet Borgholm. 22 Remiss; Offentlig konst i Kalmar län. 23 Remiss; Kulturplan Kalmar län Motion; Ett riktigt kulturhus i Borgholm. 25 Meddelanden. 26 Delegationsbeslut. Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 97 Val av justeringsman. 98 Godkännande av dagordning. 99 Föregående protokoll 100 Restlista. 101 Ekonomisk uppföljning. 102 Nytecknade av lån.

240 Dnr 2014/208-031 KS

240 Dnr 2014/208-031 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 240 Dnr 2014/208-031 KS Deltagande i utlandskonferens. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson deltar i studieresa tillsammans

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

266 Dnr 2014/226-106 KS

266 Dnr 2014/226-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 266 Dnr 2014/226-106 KS Information; utökat driftåtagande. IT-chef Niklas Palmquist informerar om det uppdrag han i egenskap av gemensam IT-chef erhållit av Mörbylånga kommun

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

173 Dnr 2014/210-041 KS

173 Dnr 2014/210-041 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS

Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (17) Dagens sammanträde är enligt överenskommelse med ledamöterna i kommunstyrelsen öppet för allmänheten. 64 Dnr 2013/134-106 KS Information om projektet Youngsters (Ung ö,

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden.

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information Kommunchef Christina Madeling informerar om att personalchef Krister Kronzell begärt och beviljats 50 % tjänstledighet. Frågan om delegation av personalchefens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade

192 Dnr 2011/164-001 KS. Återrapportering utredning utförande av teknisk service (skattefinansierade SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om utsänt PM gällande Strategiutveckling Ölands Gymnasium och minnesanteckningar från möte med KLT angående

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Innan sammanträdets början, framför ordförande Jan Erici (M) kommunfullmäktiges tack till Rolf Nilsson för den positiva nyhetsbevakning som han förmedlat under sina 41

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering

113 Dnr 2013/176-822 KS. Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 113 Dnr 2013/176-822 KS Övertagande av Åkerbobadet samt verksamhetsövergång, återrapportering av uppdrag. lyfts ärendet för diskussion. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

112 Dnr 2012/195-020 KS

112 Dnr 2012/195-020 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 112 Dnr 2012/195-020 KS Lönerevision 2013. Personalchef Krister Kronzell redogör för årets lönerevision. Det noteras att 3 % är budgeterat i löneökning för år 2013 och

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar. Fullmäktige har 35 ledamöter. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 1 (10) FAGERSTA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2012:6 Arbetsordning för kommunfullmäktige och dess beredningar Antagen av kommunfullmäktige (KF)1991-12-17, 152, att gälla från1992-01-01. Ändringar antagna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning. 198 Dnr 2012/175-008 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (18) 196 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 197 Godkännande av dagordning. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets dagordning.

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun.

Vidare meddelar kommunchef Christina Madeling att en mark- och exploateringsingenjör. 205 Dnr 2012/65-055 KS. Bredbandsstrategi för Borgholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 204 Information. Kommunchef Christina Madeling bjöd 2013-09-16 in till Samverkansmöte angående asylförläggningar i Borgholms kommun. Inbjudna var Migrationsverket, länsstyrelsen,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden:

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 140 Godkännande av kungörelse Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 141 Godkännande av dagordning Ordförande Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer