Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall. Utredningsuppdrag Återströmningsskydd. Kommunstyrelsen godkänner att dessa ärenden tas upp till behandling. 138 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar - att referenstagning vad gäller personalchef pågår. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar - att likvid för försäljning av de gamla skolbyggnaderna i Södvik och Böda inkommit till kommunen. - att utbetalning från EU-projektet till investering i Byxelkroks fiskekaj sker under hösten med ca 1,6 mkr. 139 Dnr 2014/ KS Övertagande av drift för Borgholms Bowlinghall? I tjänsteskrivelse och vid dagens sammanträde redogör fritidsansvarig Jan-Åke Johansson och Daniel Nilsson, sammankallande i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, för ärendet. Frågan är initierad av IFK Borgholms Bowlingssektion med anledning av att Harrys aviserat vinterstängning av verksamheten. Bowlingverksamheten i kommunen har de senaste åren utvecklats och växt. Serielaget har avancerat från division fem till division 2. Antalet ungdomar som spelar ökar hela tiden. Korpen hade den senaste säsongen 24 aktiva lag. Att bygga upp en fungerande bowlingverksamhet tar tid men nu känns det som att bowling är en etablerad sport i Borgholm. Skulle bowlinghallen stängas kommer de lag som spelar seriespel inte kunna fortsätta spela i Borgholm utan blir hänvisade till Kalmar. Då kommer det inte att finnas någon bowlingsektion inom IFK Borgholm kvar. Vid kontakt med representanter från företaget som driver bowlinghallen har följande förslag diskuterats:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) Kommunen hyr bowlinghallen ( ) Kommunen ansvarar för driften (el och fjärrvärme) Kommunen hyr certifierad personal av Harrys till en kostnad av 200 kr/tim inklusive alla avgifter Intäkterna under perioden tillfaller kommunen. Parterna är ännu inte överens om hyressumman, summor mellan tkr/månad har diskuterats. Med hyressumman 20 tkr/månad innebär övertagandet ett nollsummespel för kommunen uppskattat i förhållande till intäkten för bowlingspel, hyressumman 46 tkr/månad innebär ett underskott för kommunen om 157 tkr. Fritidsansvarig efterfrågar nu kommunstyrelsens viljeyttring avseende eventuellt övertagande av ansvar för Borgholm Bowlinghall för att säkerställa möjligheten att spela bowling för allmänhet i Borgholm. Yrkanden Inger Sundbom (S) yrkar att ärendet ska behandlas som ett beslutsärende. Inger Sundbom (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att hyresbeloppet inte får överstiga 30 tkr/månad. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller de båda yrkandena. Beslut Kommunstyrelsen beslutar inför fortsatta förhandlingar a t t a t t a t t godkänna ett eventuellt övertagande av driften av Borgholms Bowlinghall under förutsättning av att den nettoberäknade kostnaden för kommunen inte överstiger 10 tkr/månad innebärande en månadshyra om 30 tkr/månad. vid eventuell kommunal drift måste övrig verksamhet inom företaget vara avgränsad från bowlingverksamheten. under den nu aktuella hyresperioden bör det i dialog med fastighetsägaren utredas om kommunen eller annan ska ta över hyresavtalet för bowlinghallen för att möjliggöra åretruntöppet. 140 Dnr 2014/ KS Budgetramar Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till budgetramar 2015, investeringsbudget 2015 med planering för samt redovisar de politiska prioriteringarna som föreslagits.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) Vid sammanträdet informerar ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg vidare att utbildningsnämnden under året även har äskat följande investeringar som inte behandlats i materialet: Förskola Gärdslösa tkr Nybyggnation förskola Runsten tkr Yrkanden Ilko Corkovic (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att kommunstyrelsen avsätter 4 mkr till renovering av skolbyggnaden i Runsten alternativt nybyggnation innebärande ökad investeringsram 2015 till 35 mkr. Ordföranden konstaterar att utöver Corkovics yrkande bör utbildningsnämndens äskanden ställas under proposition. Proposition utbildningsnämndens äskande förskola Gärdslösa Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen flyttar den äskade investeringen till år Proposition utbildningsnämndens äskande förskola Runsten Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår äskandet. Proposition Corkovics yrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Vid omröstningen avges följande röster: Ja 6 Nej - 4 Avstår - 1 Eddie Forsman (M) Ilko Corkovic (S) Peder Svensson (C) Mikael Almqvist (KD) Inger Sundbom (S) Mats Axelsson (FP) Siv Axelsson (S) Thomas Johnsson (M) Maria Lindmark (MP) Daniel Nilsson (C) Lisbeth Lennartsson (C) Yrkandet avslås därmed. Beslut Kommunstyrelsen beslutar med röstsifforna överlämna följande förslag till budgetramar 2015 och investeringsram 2015 med planering till tillträdande kommunstyrelsen för ställningstagande i samband med budget 2015:

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) Nämnd 2014 Justering Priorit. Kostn.- Budget 2015 Socialnämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsn Bostadsanpassning Överförm. Revision totalt Föreslagna budgetramar förutsätter oförändrad skattesats. Investering Protokollsanteckning Underlaget var otydligt i fråga om medel till kommunens pågående våtmarksprojekt. 200 tkr finns avsatta till den nya Miljö- och hållbarhetsberedningen som ersätter Agenda 21 gruppen. Kommunledningen intygade vid kommunstyrelsens sammanträde att detta är pengar för fortsatt våtmarksarbete, och att medel till Miljö- och hållbarhetsberedningens övriga arbete finns avsatta under kommunfullmäktiges ansvarsområde. Eftersom den summa som kommunen tidigare beslutat att medfinansiera våtmarksprojektet med är 250 tkr/år, inte 200 tkr, så utgår jag ifrån att summan i budget ändras till detta belopp. Annars frångår kommunen både tidigare fattade beslut och överenskommelsen med länsstyrelsen samt smyger igenom en betydande förändring för denna verksamhet på ett mycket oseriöst sätt. Angående anslag till kostverksamheten. Alla partier som är representerade i kommunstyrelsen har ingått i den parlamentariska grupp som jobbat med att ta fram ny kostpolicy. Samtliga partier har där varit överens om att andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunen ska öka. För att detta ska bli möjligt behövs ökade anslag till kostverksamheten. Fastän det finns en stor politisk enighet om mer ekologisk och närproducerad mat saknas avsatta medel för att realisera det i både Utbildnings- och Socialnämndens budget. Miljöpartiet anser att det är viktigt att vi är konsekventa och ger verksamheterna förutsättningar att leva upp till politiska ambitionshöjningar. Därför kommer vi att återkomma med ett äskande om mer pengar till kosten, öronmärkt för att kunna höja andelen ekologisk och närproducerad mat. Maria Lindmark, Miljöpartiet de Gröna 141 Dnr 2014/ KS Äskande om tilläggsbudgetering 2014, socialnämnden. Socialnämnden beslutade att äska om en tilläggsbudgetering för 2014 med anledning av årsprogonosen (-2,2 mkr) och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om utökad bemanning på demensboende nattetid (625 tkr), totalt 2,9 mkr samt att överlämna äskandet till kommunfullmäktige.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar socialnämndens begäran om tilläggsbudget om 2,9 mkr till kommunfullmäktige för ställningstagande. 142 Dnr 2014/ KS Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. Till dagens sammanträde finns upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket Region Syd, Regionförbundet i Kalmar län, Mörbylånga kommun och Borgholms kommun avseende Ölandsleden etapp 2, Cykelturism på Öland Fyr till Fyr. Kommunfullmäktige godkände tre avtal mellan Trafikverket, Borgholms och Mörbylånga kommuner; - Genomförandeavtal avseende cykelturistleden Fyr till fyr på Öland åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. I genomförandeavtalet har överenskommits om skyltning för hela leden. - Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism som ingår i Nationell plan - Avtal om förskottering av medel för cykelvägar för turism som ingår i Regional transportplan för Kalmar län Syftet med detta nya avtal är att reglera parternas ansvar för genomförandet av etapp 2. I avtalet beskrivs - parternas åtagande för planering, projektering, genomförande samt framtida väghållaransvar av de i avtalet angivna åtgärderna. - hur åtgärderna ska finansieras. - ledhuvudmannaskapet för Ölandsleden (etapp 1 och 2). Kostnaden för Ölandsledens 22 mil är bedömd till 90,5 mkr i prisläge augusti Trafikverket finansierar via nationell plan 41 mkr. Resterande del, 49,5 mkr, finansieras av Borgholms och Mörbylånga kommuner, Regionförbundet Kalmar län, Regionala transportplanen för Kalmar län samt Tillväxtverket. Trafikverket har hittills finansierat med 5 mkr medan övriga parter har finansierat med 22,5 mkr. Kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal avser återstoden av den totala kostnaden på 90,5 mkr och uppgår till 63 mkr i prisläge augusti Trafikverket bidrar med 36 mkr och resterande 27 mkr finansieras av kommunerna och Den regionala transportplanen för Kalmar län enligt nedanstående tabell:

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) Åtgärder Mkr Sträckor invid befintliga statliga vägar (32,6 km) 19 Sträckor utmed annan infrastruktur (76,9 km) 35 Projektledning, projektering, mm 9 Summa 63 Finansieringen fördelas enligt nedanstående: Finansiär Summa Nationell plan Regional plan Regionförbund 0 Borgholm kommun 7 1,6 1,6 1,6 1,7 Mörbylånga kommun 7 1,6 1,6 1,6 1,7 Summa mkr 63 15,2 15,2 22,2 10,4 Det framgår att avtalet ska godkännas av Regionförbundet i Kalmar läns regionstyrelse samt av kommunfullmäktige i de båda ölandskommunerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, under förutsättning att övriga medfinansiärer beslutar detsamma, att godkänna upprättat Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, under förutsättning att övriga medfinansiärer beslutar detsamma, a t t godkänna upprättat Medfinansieringsavtal av Ölandsleden etapp 2 - åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykelturism. 143 Dnr 2013/ KS Riktlinjer/checklista för jämställda beslut. Eddie Forsman (M) föreslog i skrivelse att Borgholms kommun utarbetar riktlinjer/checklista för jämställda beslut.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) I skrivelsen hänvisade Forsman till att det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell, ska delas lika och alla medborgares erfarenheter och kunnande ska värderas lika. Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet och jämställdhet leder till ekonomisk tillväxt genom att människors kompetens och skaparkraft främjas. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t ex inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till personalkonsulent Margita Westring att upprätta förslag på riktlinjer/ checklista för jämställda beslut. Vid arbetsutskottets sammanträde fanns upprättat förslag till riktlinjer/checklista. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade förslaget till nämnderna för synpunkter senast Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fanns följande remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden utreder och handlägger ett stort antal inkommande ärenden avseende bygglov, miljö-, hälsoskydd-, livsmedel- och alkoholärenden, BAB (bostadsanpassningsärenden) m m samt genomför tillsyn och kontroll av verksamheter och beviljade lov. Handläggningen av dessa ärenden regleras genom speciallagstiftning och särskilda regelverk. Ärendena handlar vanligen om sökta eller utförda åtgärder på en specifik plats eller i en viss verksamhet. Det handlar sällan om vem, kvinna eller man som sökt tillstånd eller utfört en viss åtgärd. Det går inte att pröva t ex ett bygglov mot checklistan utan bygglovet måste prövas mot den lagstiftning som finns, dvs plan- och bygglagen. Däremot i planärenden och i interna ärenden kan checklistan användas. I planärenden genomförs en omfattande medborgardialog och det är självklart att i denna dialog ta tillvara både kvinnors och mäns erfarenheter och behov och att dessa behov synliggörs. I interna beslut som personalfrågor, arbetsmiljö, organisations- och ledarskapsfrågor kan checklistan också vara ett bra stöd. Kommunens mål med lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män respektive för flickor och pojkar är viktiga och att dessa mål följs upp, inte minst i budgetarbetet och i tilldelningen av resurser till olika ändamål. Socialnämnden nuvarande socialnämnd arbetar med jämställdhet i verksamheterna, det ligger även i det balanserade styrkortet. Riktlinjer/checklista är bra som underlag, men det förutsätter

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) att nya nämndledamöter får utbildning för att arbetet ska kunna fortgå. Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget. Vid sammanträdet diskuterades checklistan och förslag framkom att beslut ska fattas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer och checklista för jämställda beslut att användas vid beslutsfattande i de kommunala nämnderna och bolagen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta riktlinjer och checklista för jämställda beslut att användas vid beslutsfattande i de kommunala nämnderna och bolagen. 144 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) bättre hantering av interpellationer och enkla frågor. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att besvarande av interpellationer och enkla frågor ska placeras i början av kommunfullmäktiges dagordningar direkt efter Allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse framgår att det är upp till fullmäktiges ordförande och presidium att utforma dagordningen. Av Kommunallagen 5 kap 3 framgår att det är fullmäktiges ordförande som ska utfärda en kungörelse till varje sammanträde och att den ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt upplysa om de ärenden som skall behandlas (dagordning). I samband med kommunfullmäktiges sammanträdes början ställs fråga om dagordningen godkänns. Av antagen arbetsordning framgår inte annat än att det är presidiet som tillsammans bestämmer vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Dagordningen sammanställs sedan utifrån 1. ärendenas beskaffenhet 2. eventuell tidsram för beslutet. 3. vidare förläggs informationer och redovisningar till början av sammanträdet med hänsyn till inbjudna föreläsare, medborgare och med respekt för föredragande tjänstemäns arbetstid.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) Presidiets viktning av ärenden/placering på dagordning till sammanträdet utgår alltså i första hand från Kommunallagen 3 kap 9 vari framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 5. val av revisorer, 6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 7. årsredovisning och ansvarsfrihet, 8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och 9. extra val till fullmäktige Kommunledningskontoret kan inte se annat än att det är upp till fullmäktige att avgöra vilka ärenden som anses vara av principiell beskaffenhet och av större vikt i Borgholms kommun och att det är fullmäktiges presidium som bestämmer hur dagordningen ska sammanställas. Överensstämmer inte kommunens bedömning med Kommunallagen om vilka ärenden som ska lyftas i fullmäktige, kan kommunfullmäktige vid kommande revidering av arbetsordning och reglementen (enligt beslut KF ) bestämma hur interpellationer och enkla frågor ska besvaras samt i vissa fall bestämma på vilken politisk nivå övriga ärenden ska beslutas. Konsekvensbeskrivning Om interpellationsdebatterna läggs först på dagordningen till sammanträdena finns det risk att de ärenden som är av principiell beskaffenhet och av större vikt inte hinns med på sammanträdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog efter propositionsställande kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning Yrkande Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till motionen. Daniel Nilsson (C) yrkar avslag på motionen med hänvisning till att beslutsärenden bör behandlas först. Maria Lindmark (MP) stöder Corkovics förslag. Eddie Forsman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mats Axelsson (FP) yrkar att beslutsärenden ska behandlas först eftersom varje interpellation leder till allmänpolitisk debatt. Ordföranden konstaterar att det finns yrkande om avslag på och bifall till motionen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. 145 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) översyn av delegationsordning. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att det ska göras en översyn av gällande delegationsordning som ska underställas kommunfullmäktige för slutlig justering och godkännande. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning då motionen berör frågor gällande rekryteringar inom kommunstyrelsens ansvarsområde. I tjänsteskrivelse bedömer kommunledningskontoret med hänvisning till nedanstående redovisning att motionen ska avslås. Av antaget reglemente framgår att kommunfullmäktige överlämnat till kommunstyrelsen att ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att styrelsen är anställande myndighet för personal inom sitt verksamhetsområde. Utifrån sitt reglemente delegerar kommunstyrelsen sedan arbetsuppgifterna vidare till arbetsutskott eller tjänsteman. Delegationsordningen för kommunstyrelsen beslutas därmed av styrelsen och ska inte underställas kommunfullmäktige. Avseende översyn av delegationsordning görs den kontinuerligt av kommunstyrelsen och eventuell revidering aktualiseras då kommunstyrelsen anser detta lämpligt vilket även framgår av beslut 95/14 då senaste revideringen antogs. Kommunstyrelsens beslut 137/13 att revidera delegationsordningen avseende personalfrågor ligger inom kommunledningskontorets/personalavdelningens uppdrag och arbetet kommer att påbörjas så fort rekryteringen av ny personalchef avslutats. Vidare framgår av kommunfullmäktiges beslut 121/14 att reglementen för kommunstyrelse och övriga nämnder ska revideras under första kvar-

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) talet av varje mandatperiod. Detta innebär att kommunfullmäktige i samband med behandling av det ärendet även kommer att besluta vem som ska ansvara för frågorna som rör kommunen som arbetsgivare. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med hänvisning till ovanstående redovisning. 146 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) återinförande av pedagogiska måltider. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar återföra pedagogiska måltider vid samtliga skolor i kommunen, innebärande att lärare som äter skolmåltid tillsammans med barnen ej behöver betala för sin måltid. Kommunfullmäktige lämnade motionen till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen. 147 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) närpolis i Löttorp. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att närpolis etableras i Löttorp på norra Öland som komplement till polisstationen i Borgholm. Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret avslag på motionen. Av skrivelsen framgår att Polislagen reglerar polisens ansvar för: 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat, 3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen, 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. Polismyndigheten ansvarar för organiseringen av polisens verksamhet. Detta är således inte en kommunal uppgift. Kommunen har dock i remissvar över Geografisk underindelning av Polisregions Syd, anfört att det vore bra om polisen ökade närvaron i kommunen och då framförallt i den norra delen av densamma. Konsekvensanalys Beslutet leder till att juridiskt ansvarig för polisens organisation är den som fattar beslut om densamma. Kommunen kommer vid tecknande av samverkansavtal följa upp huruvida kommunens önskemål beaktas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att avslå motionen då frågan inte ligger inom kommunens ansvarsområde. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen då frågan inte ligger inom kommunens ansvarsområde. 148 Meddelanden och delegationsbeslut. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger densamma tillsammans med inkomna meddelanden till handlingarna (BI- LAGA 1)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) 149 Dnr 2044/ KS Utredningsuppdrag, återströmningsskydd. Till dagens sammanträde finns förslag från Mikael Almqvist (KD) att kommunstyrelsen låter utreda effekterna av kommunfullmäktiges beslut avseende installation av återströmningsskydd i villor m m. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Allmänna bestämmelser för VA (ABVA) för Borgholms kommun att, tillsammans med Råd och anvisningar till ABVA, gälla från och med beslutet vunnit laga kraft, samt att uppdra till Borgholm Energi AB att i Råd och anvisningar till ABVA prioritera införandet av återströmningsskydd så att anläggningar enligt klass 4 åtgärdas senast Av skrivelsen framgår att slutdatum för installation av återströmningsskydd i villor är , därav brådskar en utredning. Vidare framgår att frågeställningen om vilken typ av återströmningsskydd som bör användas inte är en fråga för politiken, huvudfrågan är Vems ansvar och vem betalar? Om det ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och ingå i Borgholm Energis uppdrag så krävs en ändring av tidigare beslut i fullmäktige. Förslaget innebär att kommunstyrelsen tillsätter en utredning i avsikt att undersöka hur andra kommuner har gjort med återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. Utredningen ska ge underlag för beslut som ger möjlighet att förändra tidigare beslut där återströmningsskyddet bekostas av fastighetsägaren samt möjliggöra en förändring i Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp innebärande att återströmningsskydd för villor/fritidshus ska vara en del av VA-kollektivets verksamhet och därmed ingå i Borgholm Energi ABs uppdrag. Vidare bör frågan utredas om mätning av vattenanvändningen ska genomföras i samtliga fastigheter, dvs inte som nu en fast taxa för fritidshusägare, samt med anledning av det också förslag till beslut gällande ny taxekonstruktion. Utredningen bör också klarlägga hur ägare av villor/fritidshus som har installerat återströmningsskydd skall kompenseras och kostnaden för detta. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret a t t utreda - hur andra kommuner löst frågan om återströmningsskydd hos kunder inom kommunalt vattennät. - behovet av vattenmätarkonsol i fritidshus när vattenmätare inte installeras och om det inte räcker med enbart återströmningsskydd.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) - hur de fastighetsägare som redan installerat skyddet kan kompenseras om beslutet kommer att förändras. Återrapportering till nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen för eventuellt beslut i kommunfullmäktige innan årsskiftet. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) tackar ledamöter och ersättare för deras engagemang och intresse i kommunstyrelsen under mandatperioden. Vice ordförande Eddie Forsman (M) tackar ordförande och 2:e vice ordförande och önskar tillträdande kommunstyrelsen lycka till. Siv Axelsson (S) och Inger Sundbom (S) tackar alla för den trevliga gemenskap som varit i kommunstyrelsen under den tid de varit tjänstgörande ersättare.

16 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Kommunkansliet Datum: Riktning: Inkomna Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Youngster - Utvärdering Agneta Östberg / Meddelande till KS REDOVISNING Ungdomsprojekt- Ung ö. Ungdomarnas Ö Framtidens Ö - Youngster I Ingen kritik mot KS handläggning gällande nedläggningen av Runstens skola Justitieombudsmannen Agneta Östberg 2013/ Meddelande till KS BESLUT Nedläggning av Runstens skola I Utbetalning projektstöd Slutsteg Gillberga Naturoch Kulturbrott kronor Länsstyrelsen i Kalmar län 2011/ Meddelande till KS Kopia till ekonomiavdelningen Projekt; Natur- och Kulturbrott Gillberga Agneta Östberg MEDDELANDE I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2013/ Meddelande till KS BESLUT Fastighetsförsäljning, resterande mark på Borgholm Södvik 2: I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2012/ Meddelande till KS BESLUT Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1 (Runstens skola m m) Sidan 1 av 3

17 BILAGA 1 KS Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening I Per Lublins överklagande meddelas inte prövningstillstånd. Överklagandet kommer inte prövas av kammarrätten Kammarrätten i Jönköping Agneta Östberg 2009/ Meddelande till KS BESLUT Försäljning del av Borgholm Böda 1:23, Böda skola Hyreslägenheter, Böda skola I Samtliga arbetsgivare kan hantera pensionsbehållningen enligt PFA på det sätt som står angivet i KAP-KL bilaga 2 punkten 14 utan hinder av att har passerat förutsatt att kapitalet placeras senast Pensionsnämnden Meddelande till KS Agneta Östberg BESLUT I Calmare internationella skola i Kalmar kommun.beslutet om nationellt godkänd idrottsutbildning gäller för fyra antagningsomgångar från och med läsåret 2015/2016. Det sammanlagda antalet platser som utbildningen totalt får omfatta är högst 18 vilket innebär cirka 6 antagningsplatser per år.calmare internationella skola i Kalmar kommun Skolinspektionen Meddelande till KS Agneta Östberg BESLUT I Beslut om geografisk indelning av Polisregion Syd.Slutrapporten finns på Polisens hemsida: -sept/region-syds-georgrafiska-indelning-harbeslutats/ Agneta Östberg Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten 2014/ Meddelande till KS BESLUT Remiss- geografisk underindelning inom Polisregion Syd I Nytt förslag på modell för att förstärka det egna kapitalet.förslag att i framtiden görs detta genom inbetalning av medlemsinsatser. Beslutas på kommande medlemsråd och föreningsstämman Kommuninvest Kopia ekonomiavdelningen Meddelande till KS Agneta Östberg INFORMATION Sidan 2 av 3

18 Handlingar BILAGA 1 KS Utskriftsdatum: Utskriven av: Agneta Östberg Diareenhet: Datum: Riktning: Status: Dokumenttyp Notering: Sekretess: Kommunkansliet Alla Alla DELEGERINGSBESLUT Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening U Transporttillstånd - Torgersson Transport AB Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Lokala trafikföreskrifter 2014 Transporttillstånd U ÖLANDS SKÖRDEFEST tillstyrkt ansökan om offentlig tillställning på torget i Borgholm samt längs Storgatan , Ölands Skördefest. (514.A /2014) Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U VIKINGAMARKNAD i Köpingsvik, , tillstyrkt ansökan Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U LÖPARTÄVLING i Borgholm tillstyrkt ansökan Yttrande Marie-Louise Johansson 2014/ DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark U Kapelluddens Camping har begärt att kommunen som markägare lämnar ett yttrande över Fiskehamnsföreningens skrivelse. Agneta Östberg Sidan 1 av 2

19 Handlingsid I/U/K Beskrivning BILAGA 1 KS Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening Anders Heidenfors Enquist DELEGERINGSBESLUT Sidan 2 av 2

20 BILAGA 1 KS PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN Deltagande i utlandskonferens. 241 Information från verksamheten. 242 Information; skrivelse från Stora Rörs Intresseförening gällande korsningen väg 136/Stora Rörsvägen. 243 Remiss ansökan om hastighetssänkning på väg 136 förbi Södvik. 244 A Fastighetsförsäljning Borgholm Böda 1:23 (gamla Böda skola). 244 B Hyresavtal gällande förskolelokaler, Böda. 245 Riktlinjer/checklista för jämställda beslut. 246 Samverkansöverenskommelse med Frivilliga Radioorganisationen. 247 Remiss vägledning angående tillståndsprövning av vindkraftverk enligt Miljöbalken. 248 Skrivelse översiktsplan/fördjupad översiktsplan med fokus på utveckling östra sidan. 249 Motion (Per Lublin ÖP) närpolis i Löttorp. 250 Utsmyckning av Borgholms torg i samband med Skördefest Samlat grepp gällande marknadsföring/kommunikation. 252 Utveckling av verksamheten, Åkerbobadet. 253 Information under sammanträdet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Föreningslokal för kommunens föreningar. 19 Medborgarförslag; (Fabian Lindfors) skatepark i Borgholm. 20 Ansökan om bidrag till film Under bron. 21 Motion Kulturhus i Kronomagasinet Borgholm. 22 Remiss; Offentlig konst i Kalmar län. 23 Remiss; Kulturplan Kalmar län Motion; Ett riktigt kulturhus i Borgholm. 25 Meddelanden. 26 Delegationsbeslut. Borgholm Energi AB Mötets öppnande. 97 Val av justeringsman. 98 Godkännande av dagordning. 99 Föregående protokoll 100 Restlista. 101 Ekonomisk uppföljning. 102 Nytecknade av lån.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med

Läs mer

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom.

Sam. Lennartsson, ordförande. Daniet Sturesson. Bengt-Gunnar Forsman. Nilsson. (m) Arne Sjögren, tig. ersättare. Sundbom. ÖvF{ga närvarande Utses att: justera IBORGHOLMS KO UN Lennartsson, ordförande Lisbeth Nilsson Daniet Sturesson Kenneth Nilsson Bengt-Gunnar Forsman Eddie Erici, tig ersättare an ne Axefsson Su Sundbom

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30.

KALLELSE. Datum 2015-07-16. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 14.30. KALLELSE Datum 2015-07-16 Sida 1(3) Mathias Brandt Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde 2015-08-25 kl. 9.30 11.30 i Björskogsnäs, från kl 13.00 i Kommunhuset, Plenisalen för att behandla följande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer