Kommunstyrelsen (20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Ingemar Nyman, ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Närvarande Gunilla Forsberg (KD), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Håkan Wretling, verksamhetschef Elena Jakobsson, äldreomsorgschef Jimmy Johansson, ekonom 19 Julie Johansson, 1: e ekonom 19 Malin Lagerlöf, utredare 20 Bibbi Öberg, kommunsekreterare/informatör 21 Monica Jonsson, flyktingsamordnare 30 Susanne Brändström, personalstrateg 30 Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/1: e miljöinspektör 30 Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg 30 Utses att justera Plats och tid för justering Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Karin Gustafsson, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Budgetramar Förslag till Folkhälsopolitiskt program Grafisk profil Bjurholms kommun... 7 Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % 8 Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Budgetering av anslag för bostadsanpassning Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Information Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden... 20

3 Kommunstyrelsen KS Budgetramar 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fördela budgetramar 2015 enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden tkr tkr tkr 760 tkr Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar inför 2015 års budgetarbete. Underlaget grundar sig på SKL:s skatteprognos samt ett planeringstal på invånare den 1 november Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Budgetberedningens minnesanteckningar, daterad Resultaträkning utifrån budgetberedningens ramförslag Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kultur- och utbildningsnämndens beslut , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen KS Förslag till Folkhälsopolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslutar att ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Riksdagen har fastställt ett övergripande nationellt folkhälsomål; "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Kommunstyrelsen beslutade att ett folkhälsopolitiskt program skall utformas för Bjurholms kommun. Förslag till Folkhälsopolitiskt program har arbetats fram av utredare i samarbete med kommunchef och Bjurholms folkhälsoråd. Folkhälsoarbete innebär att människors hälsa och välbefinnande lyfts in i alla delar av samhällsplaneringen. Utgångspunkten i folkhälsoarbetet är att arbeta målinriktat och systematiskt för att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Syftet med Folkhälsopolitiskt program är att: Tydliggöra gemensamma folkhälsopolitiska mål Tydliggöra folkhälsoarbetet i kommunen Öka förutsättningarna för god samverkan gällande folkhälsoarbete Synliggöra vikten av målmedvetet folkhälsoarbete Förslag till Folkhälsopolitiskt program har varit på remiss till politiska partier, berörda organisationer, funnits tillgängligt på kommunens bibliotek och kommunkontor samt publicerats på kommunens webbplats. Omsorgsnämnden, Miljö- och byggnämnden samt Kultur- och utbildningsnämnden lämnade synpunkter på sina respektive ordinarie sammanträden under april månad. Synpunkter har även inlämnats från kommunens verksamheter. Remissvar samt synpunkter på förslag till Folkhälsopolitiskt program har sammanställts och inarbetats i reviderat förslag till folkhälsopolitiskt program I remissvaren föreslogs bland annat att antalet föreslagna målområden ska kompletteras med målområdet "Ekonomisk och social trygghet".

5 Kommunstyrelsen (forts) KS Vilka målområden som ska prioriteras föreslås av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Revidering av politiskt program utifrån inkomna synpunkter har genomförts av utredare i samarbete med Bjurholms folkhälsoråds presidium. För att möjliggöra start för Bjurholms folkhälsoråd i höst med representation utifrån det nya folkhälsopolitiska programmet behöver ny politisk representation väljas under förutsättning att kommunfullmäktige antar Folkhälsopolitiskt program Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Folkhälsopolitiskt program revideras utifrån inkomna synpunkter enligt förslag. Kommunstyrelsen föreslår att följande målområden ska prioriteras under programperioden : - Delaktighet och inflytande i samhället. - Trygga och goda uppväxtvillkor. - Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. - Livsstilsfaktorer såsom: - Ökad fysisk aktivitet. - Goda matvanor och säkra livsmedel. - Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. - Ekonomisk och social trygghet Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representation till Bjurholms Folkhälsoråd från och med augusti 2014 under förutsättning att förslag till folkhälsopolitiskt program antas av kommunfullmäktige i juni. Två ordinarie ledamöter: 1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika Folkhälsorådets ordförande, 2. Två suppleanter: 1. 2.

6 Kommunstyrelsen (forts) KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa prioriterade målområden samt anta förslag till Folkhälsopolitiskt program Utredarens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Reviderat förslag till Folkhälsopolitiskt program Sammanställning av synpunkter och föreslagna ändringar Remissvar: Arbetsförmedlingen Bjurholm/Vännäs Chefer/arbetsledare, Bjurholms kommun Centerpartiet i Bjurholm Folkpartiet i Bjurholm Moderaterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Kommunchef Utredare Folkhälsorådet

7 Kommunstyrelsen KS Grafisk profil Bjurholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Grafisk profil - Bjurholms kommun. Bjurholms grafiska profil ska göra kommunen tydlig som avsändare och ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Den ska ligga till grund för kommunens alla dokument, trycksaker, utskick, annonser, webb och övriga elektroniska dokument. Grafisk profil för Bjurholms kommun gäller alla kommunens verksamheter. Allt för att varje mottagare snabbt ska förstå att det är Bjurholms kommun som står bakom informationen. Kommunchefen utsåg en arbetsgrupp hösten 2013 som påbörjade arbetet med en Grafisk profil för Bjurholms kommun. Storumans tryckeri har anlitats för att jobba fram den Grafiska profilen. Arbetsgruppen: kommunchef, skol- och socialchef, näringslivsstrateg, miljöstrateg/1: e miljöinspektör och kommunsekreterare/informatör. Kommunsekreterare/informatörens tjänsteskrivelse, daterad Grafisk profil Bjurholms kommun. Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Reservation Dagmar Schröder (S), Karin Gustafsson (S) och Martin Berglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. I nuvarande organisation finns det fem sjukskötersketjänster med dag- och kvällstjänstgöring, varav två på heltid, två med 76,34 % och en med 26,36 %. Samtliga arbetar två av fem helger. Dessutom finns en distriktssköterska inom hemsjukvården med tjänstgöringsgrad om 75 %, dagtid måndag till fredag. Att sjuksköterskorna har många arbetspass i sitt schema gör det svårt för dem att vid behov ta extra arbetspass. Det är svårt att hitta vikarier med kort varsel, vilket innebär att sjuksköterskor tvingas till ensamtjänstgöring med ansvar för alla patienter i särskilt boende. Det förekommer dessutom att sjuksköterskorna i särskilt boende måste ge stöd till distriktssköterska inom hemsjukvården. Dagtid arbetar två sjuksköterskor inom särskilt boende, vilket innebär att de var och en har ansvar för c.a. 30 patienter utspridda på tre olika boenden. Varje sjuksköterska har primärt ansvar för patienter beroende på tjänstgöringsgrad. Att bedriva kvalitetssäkringsarbete och utöva patientansvar kräver tid och engagemang. Att inte ha möjlighet att ägna tillräckligt med tid till patienterna och enheterna bidrar till att arbetet med omvårdnadsplaner, riskskattningar, kvalitetsregister och handledning av personal blir lidande. Samtidigt ställs det allt hårdare krav från Socialstyrelsen på dokumentation, preventivt arbete och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. I dagsläget råder det sjuksköterskebrist i hela landet och bedömningen är att det är näst intill omöjligt att rekrytera en sjuksköterska på 26 % tjänstgöingsgrad med helgtjänstgöring två av fem helger. Om rekryteringen misslyckas kommer det att innebära stora försämringar i schemaläggning för hela sjuksköterskegruppen.

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS De måste då arbeta varannan helg med följden att det blir fler arbetspass under veckan då man arbetar helt ensam inom äldreomsorgen. Med en utökning om 49 % på en detltidstjänst blir det möjligt att att ta större ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av vården. Organisationen blir inte lika sårbar vid korttidsfrånvaro, samt att användning av bemanningsföretag kommer at minska vilket kommer att avspeglas i ekonomin. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Förslag till beslut på sammanträdet Socialdemokraterna; Inte utöka budgetram med 49 % tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst utan klara verksamheten inom befintlig budgetram. Beslutsgång Ordförande ställer besluten mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgsnämndens beslut. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja- röst för bifall till omsorgsnämndens beslut. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

10 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för omsorgsnämndens beslut mot tre nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla omsorgsnämndens beslut. Ledamot/tjänstgörande Ja- röst Nej- röst Avstår ersättare Ingemar Nyman (M) X Dagmar Schröder (S) X Maria Bahlenberg (C) X Ewa Stuge (M) X Bengt Sundling (M) X Ronny Jonsson (C) X Doris Jonsson (FP) X Martin Berglund (S) X Karin Gustafsson (S) X Summa 6 3 Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Förslaget till nattpatrull syftar till att täcka behovet av insatser i kommunen nattetid kommer nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det finns personer med demenssjukdom. Det innebär att nattpersonalen på kommunens särskilda boenden inte kan svara på trygghetslarm nattetid. Allt fler brukare önskar bo kvar i sitt hem längre. För att ge dem den möjligheten behövs nattinsatser. Redan i dagsläget finns beslut med planerade insatser som utförs i första hand av Älvgårdens nattpersonal. Detta innebär att Älvgården lämnas underbemannat en stor del av natten. Efter semestrarna kommer omfattande renovering att utföras på Bjuregården. Under renoveringen ska avdelningarna tömmas. För att inte behöva flytta så många boenden bör beläggningen hållas nere till renoveringen är genomförd. Om detta ska vara genomförbart behöver kommunen kunna erbjuda insatser i ordinärt boende. Den föreslagna nattpatrullen kommer att bestå av 3,96 årsarbetare fördelat på fem personer med en kostnad om kronor /år. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka budgetram med kronor/år för att införa nattpatrull. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en frivillig förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden på 250 kronor i månaden som inte ska ingå i förbehållsbeloppet, att gälla fr.o.m Införa en förbrukningsavgift för att säkerställa att alla brukare på våra särskilda boenden har tillgång till förbrukningsvaror som t.ex. tvättmedel och glödlampor. Brukare som bor på våra särskilda boenden ska köpa in förbrukningsvaror själva. Detta är svårt att genomföra praktiskt. Därför föreslås att en förbrukningsavgift tas ut av brukarna. Avgiftens storlek är enligt konsumentverkets riktlinjer för förbrukningsvaror 100 kronor och 150 i tvättavgift för privata kläder. Vid omvärldsanalyser ser vi att detta blir allt vanligare. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Enligt 5 kap. 5 SoL ska socialnämnden verka för att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). Omvårdnadstaxan på kommunens särskilda boenden harmoniserar inte i dag med omvårdnadstaxa för personer i ordinärt boende. I dagsläget betalar äldre som bor i särskilt boende en omvårdnadstaxa på kronor per månad, medans de som bor i ordinärt boende betalar utifrån nivåtaxa som är kopplad till antal hemtjänsttimmar per vecka. Att tillämpa likvärdighetsprincipen är lämpligt då kommunen fr.o.m börjar arbeta utifrån ny biståndsmodell på särskilda boenden. Nivå 1 hjälp 0-9,9 h/vecka 444 kr/mån Nivå 2 hjälp 10-19,9 h/vecka 888 kr/mån Nivå 3 hjälp h/vecka kr/mån Nivå 4 hjälp 30 h eller mer/vecka kr/mån Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; Återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Omsorgsnämnden Enhetschef Socialchef

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för kost på särskilt boende till kronor per månad, att gälla fr.o.m Brukare på särskilda boenden betalar kronor per månad för kost. Kostnaden för 2013 var kronor per månad. För att få kostnadstäckning föreslås att avgiften höjs till kronor per månad på kommunens samtliga särskilda boenden. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetering av anslag för bostadsanpassning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgeterat anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden, samt att en arbetsgrupp som samråder inför beslut ska tillsättas, bestående av tjänstemän från berörda nämnder. Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) "har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende (1 ). Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag (2 ). I Bjurholms kommun ligger budget för bostadsanpassningsbidrag hos omorgsnämnden. Detta sammanfaller med instruktionen för räkenskapssammandrag 2013 (redovisning av kommunala intäkter och kostnader till SCB) som anger att kostnader för bostadsanpassningsbidrag tillhör verksamhtsblocket "Vård och omsorg". Enligt gällande reglemente i Bjurholms kommun har däremot Miljö- och byggnämnden utsetts ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag. I många kommuner i Sverige konsulteras kompetens inom bygglovsenheter för byggteknisk bedömning av bostadsanpassningar (BAP). Det förekommer också att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag placeras i en sådan nämnd. Däremot är det mycket ovanligt att inte samma nämnd svarar för både beslut om och kostnader för en verksamhet. Om anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden förutsätts att tjänstemän inom tekniska och äldreoch handikappomsorgen samarbetar i ärendena innan beslut. En lämplig arbetsgrupp skulle bestå av byggnadsinspektör, biståndshandläggare och arbetsterapeut. Kommunchefens tjänsteskrivelse. Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med överföra tillsynen av tobak, folköl och läkemedel enligt Tobakslag (1993:581), Alkohollag (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), från omsorgsnämnden till miljö- och byggnämnden med tillhörande förändring i reglemente. Miljö- och byggnämndens reglemente revideras enligt följande tillägg: 3 5. Tobakslagen, både vad gäller tillsyn över de miljöer och lokaler för vilka statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen och tillsyn av handel med tobak och anmälan av denna. 6. Alkohollagen vad gäller tillsyn av folkölsförsäljning. 7. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Vid beslut enligt ovan förslag ska ändring i delegationsordning beslutas om i separat ärende. Miljö- och byggnämnden har föreslagit att omsorgsnämnden överlämnar kontrollen av tobak, folköl och receptfria läkemedel till miljö- och byggnämnden. Nämnden har redan i dag tillsyn över de försäljningsställen som saluför dessa varor. Att överföra tillsynen kan därför ge samordningsvinster. Miljö- och byggnämnden kommer även vid överflyttning att föreslå en taxa som ger intäkter som täcker utgifterna för kontrollen. Med anledning av överföring av tillsyn behöver även omsorgsnämndens reglemente revideras. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bjurholm-Balsjö Skytteförenings, Jaktskytteklubbens, Försvarsutbildarnas och Scouternas gemensamma ansökan om medel för att rädda stugan i Kyrktjärns skytteområde. 2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningarna att år 2015, i konkurrens med andra föreningar, söka bygdeavgiftsmedel. Bjurholm-Balsjö Skytteförening, Jaktskytteklubben, Försvarsutbildarna och Scouterna har en gemensam stuga i anslutning till skytteområdet i Kyrktjärn. Stugan håller på att sjunka ner i jorden och behöver lyftas upp för att inte förstöras. Man bedömmer att arbetet för att rädda stugan kostar kronor. För detta arbete söker man högsta möjliga bidrag från Bjurholms kommun. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Bjurholm Balsjö Skytteförening, Jaktskytte, Försvarsutbildarna och scouternas ansökan, daterad Kommunchef Bjurholm- Balsjö Skytteförening Jaktskytteklubben Försvarsutbildarna Scouterna

18 Kommunstyrelsen Information Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Personalstrateg informerar om sjukstatistik och tillbud. Flyktingsamordnare informerar om flyktingar i Bjurholm. Miljöstrateg, kvalitetsstrateg och kommunchef informerar om verksamhetsutveckling på tekniska. Kvalitetsstrateg informerar om nuläge i målarbetet. Bjurholms Wärdshus, ordförande informerar att det har kommit in fyra intresseanmälningar varav två är av intresse, arbetet fortsätter.

19 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Östervik 1:5, Dnr KS Anställningsavtal Personalstrateg Susanne Brändström från och med tills vidare, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling AB Automattolerans, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling Orientbageriet i Bjurholm AB, Dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Balsjö 2:80, Dnr KS Yttrande över förköp Bredträsk 2:27, Dnr KS Förlängning lönebidrag Bjurholms IF, Dnr KS Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande AMIGO Bjurholms HVB- hem för ensamkommande barn, Dnr KS

20 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, protokoll inspektion hos Överförmyndarverksamheten i Bjurholms kommun enligt 19 kap. 17 föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, Dnr KS Överklagning av Länsstyrelsens beslut (ärende ) angående bearbetningskoncession för energitorvtäkt enligt lag om vissa torvfyndigheter på Beatamyran m.fl. i Bjurholms kommun, Dnr KS Tillväxtverket, lägesrapport DUR Dialog och Utveckling för regional tillväxt period , Dnr KS Kommunfullmäktige beslut 3 Riktlinjer för barnkonsekvensanalys, Dnr KS , beslut 4 Årsredovisning, Dnr KS , 5 Revisorernas granskning av årsredovisning 2013, Dnr KS , Beslut 6 Kommunikationspolicy, Dnr KS , Beslut 13 Omsättning av lån, Dnr KS Provåkers Byastugeförening, Redovisning för utbetalning av bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Dnr KS Kvalitetsstrateg, Trafikbeställning dec 2015 till dec 2016, Dnr KS

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer