Kommunstyrelsen (20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Ingemar Nyman, ordförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Närvarande Gunilla Forsberg (KD), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Håkan Wretling, verksamhetschef Elena Jakobsson, äldreomsorgschef Jimmy Johansson, ekonom 19 Julie Johansson, 1: e ekonom 19 Malin Lagerlöf, utredare 20 Bibbi Öberg, kommunsekreterare/informatör 21 Monica Jonsson, flyktingsamordnare 30 Susanne Brändström, personalstrateg 30 Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/1: e miljöinspektör 30 Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg 30 Utses att justera Plats och tid för justering Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Karin Gustafsson, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Budgetramar Förslag till Folkhälsopolitiskt program Grafisk profil Bjurholms kommun... 7 Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % 8 Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Budgetering av anslag för bostadsanpassning Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Information Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden... 20

3 Kommunstyrelsen KS Budgetramar 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fördela budgetramar 2015 enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden tkr tkr tkr 760 tkr Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar inför 2015 års budgetarbete. Underlaget grundar sig på SKL:s skatteprognos samt ett planeringstal på invånare den 1 november Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Budgetberedningens minnesanteckningar, daterad Resultaträkning utifrån budgetberedningens ramförslag Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kultur- och utbildningsnämndens beslut , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen KS Förslag till Folkhälsopolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslutar att ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Riksdagen har fastställt ett övergripande nationellt folkhälsomål; "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Kommunstyrelsen beslutade att ett folkhälsopolitiskt program skall utformas för Bjurholms kommun. Förslag till Folkhälsopolitiskt program har arbetats fram av utredare i samarbete med kommunchef och Bjurholms folkhälsoråd. Folkhälsoarbete innebär att människors hälsa och välbefinnande lyfts in i alla delar av samhällsplaneringen. Utgångspunkten i folkhälsoarbetet är att arbeta målinriktat och systematiskt för att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Syftet med Folkhälsopolitiskt program är att: Tydliggöra gemensamma folkhälsopolitiska mål Tydliggöra folkhälsoarbetet i kommunen Öka förutsättningarna för god samverkan gällande folkhälsoarbete Synliggöra vikten av målmedvetet folkhälsoarbete Förslag till Folkhälsopolitiskt program har varit på remiss till politiska partier, berörda organisationer, funnits tillgängligt på kommunens bibliotek och kommunkontor samt publicerats på kommunens webbplats. Omsorgsnämnden, Miljö- och byggnämnden samt Kultur- och utbildningsnämnden lämnade synpunkter på sina respektive ordinarie sammanträden under april månad. Synpunkter har även inlämnats från kommunens verksamheter. Remissvar samt synpunkter på förslag till Folkhälsopolitiskt program har sammanställts och inarbetats i reviderat förslag till folkhälsopolitiskt program I remissvaren föreslogs bland annat att antalet föreslagna målområden ska kompletteras med målområdet "Ekonomisk och social trygghet".

5 Kommunstyrelsen (forts) KS Vilka målområden som ska prioriteras föreslås av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Revidering av politiskt program utifrån inkomna synpunkter har genomförts av utredare i samarbete med Bjurholms folkhälsoråds presidium. För att möjliggöra start för Bjurholms folkhälsoråd i höst med representation utifrån det nya folkhälsopolitiska programmet behöver ny politisk representation väljas under förutsättning att kommunfullmäktige antar Folkhälsopolitiskt program Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Folkhälsopolitiskt program revideras utifrån inkomna synpunkter enligt förslag. Kommunstyrelsen föreslår att följande målområden ska prioriteras under programperioden : - Delaktighet och inflytande i samhället. - Trygga och goda uppväxtvillkor. - Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. - Livsstilsfaktorer såsom: - Ökad fysisk aktivitet. - Goda matvanor och säkra livsmedel. - Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. - Ekonomisk och social trygghet Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representation till Bjurholms Folkhälsoråd från och med augusti 2014 under förutsättning att förslag till folkhälsopolitiskt program antas av kommunfullmäktige i juni. Två ordinarie ledamöter: 1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika Folkhälsorådets ordförande, 2. Två suppleanter: 1. 2.

6 Kommunstyrelsen (forts) KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa prioriterade målområden samt anta förslag till Folkhälsopolitiskt program Utredarens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Reviderat förslag till Folkhälsopolitiskt program Sammanställning av synpunkter och föreslagna ändringar Remissvar: Arbetsförmedlingen Bjurholm/Vännäs Chefer/arbetsledare, Bjurholms kommun Centerpartiet i Bjurholm Folkpartiet i Bjurholm Moderaterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Kommunchef Utredare Folkhälsorådet

7 Kommunstyrelsen KS Grafisk profil Bjurholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Grafisk profil - Bjurholms kommun. Bjurholms grafiska profil ska göra kommunen tydlig som avsändare och ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Den ska ligga till grund för kommunens alla dokument, trycksaker, utskick, annonser, webb och övriga elektroniska dokument. Grafisk profil för Bjurholms kommun gäller alla kommunens verksamheter. Allt för att varje mottagare snabbt ska förstå att det är Bjurholms kommun som står bakom informationen. Kommunchefen utsåg en arbetsgrupp hösten 2013 som påbörjade arbetet med en Grafisk profil för Bjurholms kommun. Storumans tryckeri har anlitats för att jobba fram den Grafiska profilen. Arbetsgruppen: kommunchef, skol- och socialchef, näringslivsstrateg, miljöstrateg/1: e miljöinspektör och kommunsekreterare/informatör. Kommunsekreterare/informatörens tjänsteskrivelse, daterad Grafisk profil Bjurholms kommun. Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Reservation Dagmar Schröder (S), Karin Gustafsson (S) och Martin Berglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. I nuvarande organisation finns det fem sjukskötersketjänster med dag- och kvällstjänstgöring, varav två på heltid, två med 76,34 % och en med 26,36 %. Samtliga arbetar två av fem helger. Dessutom finns en distriktssköterska inom hemsjukvården med tjänstgöringsgrad om 75 %, dagtid måndag till fredag. Att sjuksköterskorna har många arbetspass i sitt schema gör det svårt för dem att vid behov ta extra arbetspass. Det är svårt att hitta vikarier med kort varsel, vilket innebär att sjuksköterskor tvingas till ensamtjänstgöring med ansvar för alla patienter i särskilt boende. Det förekommer dessutom att sjuksköterskorna i särskilt boende måste ge stöd till distriktssköterska inom hemsjukvården. Dagtid arbetar två sjuksköterskor inom särskilt boende, vilket innebär att de var och en har ansvar för c.a. 30 patienter utspridda på tre olika boenden. Varje sjuksköterska har primärt ansvar för patienter beroende på tjänstgöringsgrad. Att bedriva kvalitetssäkringsarbete och utöva patientansvar kräver tid och engagemang. Att inte ha möjlighet att ägna tillräckligt med tid till patienterna och enheterna bidrar till att arbetet med omvårdnadsplaner, riskskattningar, kvalitetsregister och handledning av personal blir lidande. Samtidigt ställs det allt hårdare krav från Socialstyrelsen på dokumentation, preventivt arbete och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. I dagsläget råder det sjuksköterskebrist i hela landet och bedömningen är att det är näst intill omöjligt att rekrytera en sjuksköterska på 26 % tjänstgöingsgrad med helgtjänstgöring två av fem helger. Om rekryteringen misslyckas kommer det att innebära stora försämringar i schemaläggning för hela sjuksköterskegruppen.

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS De måste då arbeta varannan helg med följden att det blir fler arbetspass under veckan då man arbetar helt ensam inom äldreomsorgen. Med en utökning om 49 % på en detltidstjänst blir det möjligt att att ta större ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av vården. Organisationen blir inte lika sårbar vid korttidsfrånvaro, samt att användning av bemanningsföretag kommer at minska vilket kommer att avspeglas i ekonomin. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Förslag till beslut på sammanträdet Socialdemokraterna; Inte utöka budgetram med 49 % tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst utan klara verksamheten inom befintlig budgetram. Beslutsgång Ordförande ställer besluten mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgsnämndens beslut. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja- röst för bifall till omsorgsnämndens beslut. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

10 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för omsorgsnämndens beslut mot tre nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla omsorgsnämndens beslut. Ledamot/tjänstgörande Ja- röst Nej- röst Avstår ersättare Ingemar Nyman (M) X Dagmar Schröder (S) X Maria Bahlenberg (C) X Ewa Stuge (M) X Bengt Sundling (M) X Ronny Jonsson (C) X Doris Jonsson (FP) X Martin Berglund (S) X Karin Gustafsson (S) X Summa 6 3 Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Förslaget till nattpatrull syftar till att täcka behovet av insatser i kommunen nattetid kommer nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det finns personer med demenssjukdom. Det innebär att nattpersonalen på kommunens särskilda boenden inte kan svara på trygghetslarm nattetid. Allt fler brukare önskar bo kvar i sitt hem längre. För att ge dem den möjligheten behövs nattinsatser. Redan i dagsläget finns beslut med planerade insatser som utförs i första hand av Älvgårdens nattpersonal. Detta innebär att Älvgården lämnas underbemannat en stor del av natten. Efter semestrarna kommer omfattande renovering att utföras på Bjuregården. Under renoveringen ska avdelningarna tömmas. För att inte behöva flytta så många boenden bör beläggningen hållas nere till renoveringen är genomförd. Om detta ska vara genomförbart behöver kommunen kunna erbjuda insatser i ordinärt boende. Den föreslagna nattpatrullen kommer att bestå av 3,96 årsarbetare fördelat på fem personer med en kostnad om kronor /år. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka budgetram med kronor/år för att införa nattpatrull. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en frivillig förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden på 250 kronor i månaden som inte ska ingå i förbehållsbeloppet, att gälla fr.o.m Införa en förbrukningsavgift för att säkerställa att alla brukare på våra särskilda boenden har tillgång till förbrukningsvaror som t.ex. tvättmedel och glödlampor. Brukare som bor på våra särskilda boenden ska köpa in förbrukningsvaror själva. Detta är svårt att genomföra praktiskt. Därför föreslås att en förbrukningsavgift tas ut av brukarna. Avgiftens storlek är enligt konsumentverkets riktlinjer för förbrukningsvaror 100 kronor och 150 i tvättavgift för privata kläder. Vid omvärldsanalyser ser vi att detta blir allt vanligare. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Enligt 5 kap. 5 SoL ska socialnämnden verka för att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). Omvårdnadstaxan på kommunens särskilda boenden harmoniserar inte i dag med omvårdnadstaxa för personer i ordinärt boende. I dagsläget betalar äldre som bor i särskilt boende en omvårdnadstaxa på kronor per månad, medans de som bor i ordinärt boende betalar utifrån nivåtaxa som är kopplad till antal hemtjänsttimmar per vecka. Att tillämpa likvärdighetsprincipen är lämpligt då kommunen fr.o.m börjar arbeta utifrån ny biståndsmodell på särskilda boenden. Nivå 1 hjälp 0-9,9 h/vecka 444 kr/mån Nivå 2 hjälp 10-19,9 h/vecka 888 kr/mån Nivå 3 hjälp h/vecka kr/mån Nivå 4 hjälp 30 h eller mer/vecka kr/mån Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; Återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Omsorgsnämnden Enhetschef Socialchef

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för kost på särskilt boende till kronor per månad, att gälla fr.o.m Brukare på särskilda boenden betalar kronor per månad för kost. Kostnaden för 2013 var kronor per månad. För att få kostnadstäckning föreslås att avgiften höjs till kronor per månad på kommunens samtliga särskilda boenden. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetering av anslag för bostadsanpassning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgeterat anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden, samt att en arbetsgrupp som samråder inför beslut ska tillsättas, bestående av tjänstemän från berörda nämnder. Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) "har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende (1 ). Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag (2 ). I Bjurholms kommun ligger budget för bostadsanpassningsbidrag hos omorgsnämnden. Detta sammanfaller med instruktionen för räkenskapssammandrag 2013 (redovisning av kommunala intäkter och kostnader till SCB) som anger att kostnader för bostadsanpassningsbidrag tillhör verksamhtsblocket "Vård och omsorg". Enligt gällande reglemente i Bjurholms kommun har däremot Miljö- och byggnämnden utsetts ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag. I många kommuner i Sverige konsulteras kompetens inom bygglovsenheter för byggteknisk bedömning av bostadsanpassningar (BAP). Det förekommer också att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag placeras i en sådan nämnd. Däremot är det mycket ovanligt att inte samma nämnd svarar för både beslut om och kostnader för en verksamhet. Om anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden förutsätts att tjänstemän inom tekniska och äldreoch handikappomsorgen samarbetar i ärendena innan beslut. En lämplig arbetsgrupp skulle bestå av byggnadsinspektör, biståndshandläggare och arbetsterapeut. Kommunchefens tjänsteskrivelse. Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med överföra tillsynen av tobak, folköl och läkemedel enligt Tobakslag (1993:581), Alkohollag (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), från omsorgsnämnden till miljö- och byggnämnden med tillhörande förändring i reglemente. Miljö- och byggnämndens reglemente revideras enligt följande tillägg: 3 5. Tobakslagen, både vad gäller tillsyn över de miljöer och lokaler för vilka statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen och tillsyn av handel med tobak och anmälan av denna. 6. Alkohollagen vad gäller tillsyn av folkölsförsäljning. 7. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Vid beslut enligt ovan förslag ska ändring i delegationsordning beslutas om i separat ärende. Miljö- och byggnämnden har föreslagit att omsorgsnämnden överlämnar kontrollen av tobak, folköl och receptfria läkemedel till miljö- och byggnämnden. Nämnden har redan i dag tillsyn över de försäljningsställen som saluför dessa varor. Att överföra tillsynen kan därför ge samordningsvinster. Miljö- och byggnämnden kommer även vid överflyttning att föreslå en taxa som ger intäkter som täcker utgifterna för kontrollen. Med anledning av överföring av tillsyn behöver även omsorgsnämndens reglemente revideras. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bjurholm-Balsjö Skytteförenings, Jaktskytteklubbens, Försvarsutbildarnas och Scouternas gemensamma ansökan om medel för att rädda stugan i Kyrktjärns skytteområde. 2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningarna att år 2015, i konkurrens med andra föreningar, söka bygdeavgiftsmedel. Bjurholm-Balsjö Skytteförening, Jaktskytteklubben, Försvarsutbildarna och Scouterna har en gemensam stuga i anslutning till skytteområdet i Kyrktjärn. Stugan håller på att sjunka ner i jorden och behöver lyftas upp för att inte förstöras. Man bedömmer att arbetet för att rädda stugan kostar kronor. För detta arbete söker man högsta möjliga bidrag från Bjurholms kommun. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Bjurholm Balsjö Skytteförening, Jaktskytte, Försvarsutbildarna och scouternas ansökan, daterad Kommunchef Bjurholm- Balsjö Skytteförening Jaktskytteklubben Försvarsutbildarna Scouterna

18 Kommunstyrelsen Information Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Personalstrateg informerar om sjukstatistik och tillbud. Flyktingsamordnare informerar om flyktingar i Bjurholm. Miljöstrateg, kvalitetsstrateg och kommunchef informerar om verksamhetsutveckling på tekniska. Kvalitetsstrateg informerar om nuläge i målarbetet. Bjurholms Wärdshus, ordförande informerar att det har kommit in fyra intresseanmälningar varav två är av intresse, arbetet fortsätter.

19 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Östervik 1:5, Dnr KS Anställningsavtal Personalstrateg Susanne Brändström från och med tills vidare, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling AB Automattolerans, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling Orientbageriet i Bjurholm AB, Dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Balsjö 2:80, Dnr KS Yttrande över förköp Bredträsk 2:27, Dnr KS Förlängning lönebidrag Bjurholms IF, Dnr KS Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande AMIGO Bjurholms HVB- hem för ensamkommande barn, Dnr KS

20 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, protokoll inspektion hos Överförmyndarverksamheten i Bjurholms kommun enligt 19 kap. 17 föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, Dnr KS Överklagning av Länsstyrelsens beslut (ärende ) angående bearbetningskoncession för energitorvtäkt enligt lag om vissa torvfyndigheter på Beatamyran m.fl. i Bjurholms kommun, Dnr KS Tillväxtverket, lägesrapport DUR Dialog och Utveckling för regional tillväxt period , Dnr KS Kommunfullmäktige beslut 3 Riktlinjer för barnkonsekvensanalys, Dnr KS , beslut 4 Årsredovisning, Dnr KS , 5 Revisorernas granskning av årsredovisning 2013, Dnr KS , Beslut 6 Kommunikationspolicy, Dnr KS , Beslut 13 Omsättning av lån, Dnr KS Provåkers Byastugeförening, Redovisning för utbetalning av bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Dnr KS Kvalitetsstrateg, Trafikbeställning dec 2015 till dec 2016, Dnr KS

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-25 1(24) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2014-03-25 1(24) Birgitta Dahlberg (S) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2014-03-25 1(24) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-15.40 Ajournering 09.50-10.10, 12.10 13.05, 13.25 14.30, 14.50 14.58 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2013-04-02 kl.11.00.... Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(16) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-13.00 Ajournering 09.00-09.20 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 26 januari 2017 kl 18:30 20:45 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Tid och plats för justering Måndag 29 augusti 2016 kl. 17.00 18.45, konferensrum Yngern, kommunhuset

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Måndagen den 3 januari 2011 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Lars Nyberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen (17) Birgitta Dahlberg (S) Kommunkontoret, kl Ingemar Nyman, ordförande

Kommunstyrelsen (17) Birgitta Dahlberg (S) Kommunkontoret, kl Ingemar Nyman, ordförande Kommunstyrelsen 2016-02-02 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-14.15 Ajournering 09.25-09.45, 12.00 13.45 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Lars-Erik Öberg Dagmar Schröder, 2:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen (17) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen (17) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2013-02-12 1(17) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-13.35 Ajournering 09.05-09.25, 11.10 13.05 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Anders Engström

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndag 8 maj 2017 kl. 17.00 19.15, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Bertil Svenson (np) Matilda Drol (s) Eva Johansson (s) Ersättare Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Kommunfullmäktige (26) Folkets hus, kl

Kommunfullmäktige (26) Folkets hus, kl Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (26) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00-15.05 Ajournering 13.10-13.25, 14.30-15.00 Beslutande 24 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Håkan Wretling, kommunchef

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-12-14 Innehåll 181 Godkännande av ärendelista... 211 182 Aktuell sjukfrånvaro Margaretas Park... 212 183 Avgifter gällande hemsjukvård från och med den 1 mars 2016...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) 1 (16) Plats och tid Blosset, torsdagen den 17 november 2016 kl 13:00-15.15 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer