Kommunstyrelsen (20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Ingemar Nyman, ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2014-05-27 1(20) Martin Berglund. Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, 2014-05-28 kl.09.00.... Ingemar Nyman, ordförande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl Ajournering , , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Närvarande Gunilla Forsberg (KD), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Håkan Wretling, verksamhetschef Elena Jakobsson, äldreomsorgschef Jimmy Johansson, ekonom 19 Julie Johansson, 1: e ekonom 19 Malin Lagerlöf, utredare 20 Bibbi Öberg, kommunsekreterare/informatör 21 Monica Jonsson, flyktingsamordnare 30 Susanne Brändström, personalstrateg 30 Veronica Tengman Bylund, miljöstrateg/1: e miljöinspektör 30 Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg 30 Utses att justera Plats och tid för justering Karin Gustafsson (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter... Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Karin Gustafsson, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Budgetramar Förslag till Folkhälsopolitiskt program Grafisk profil Bjurholms kommun... 7 Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % 8 Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Budgetering av anslag för bostadsanpassning Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Information Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden... 20

3 Kommunstyrelsen KS Budgetramar 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fördela budgetramar 2015 enligt följande: Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Miljö- och byggnämnden tkr tkr tkr 760 tkr Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar inför 2015 års budgetarbete. Underlaget grundar sig på SKL:s skatteprognos samt ett planeringstal på invånare den 1 november Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Budgetberedningens minnesanteckningar, daterad Resultaträkning utifrån budgetberedningens ramförslag Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kultur- och utbildningsnämndens beslut , Dnr KUN Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen KS Förslag till Folkhälsopolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens beslutar att ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Riksdagen har fastställt ett övergripande nationellt folkhälsomål; "Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Kommunstyrelsen beslutade att ett folkhälsopolitiskt program skall utformas för Bjurholms kommun. Förslag till Folkhälsopolitiskt program har arbetats fram av utredare i samarbete med kommunchef och Bjurholms folkhälsoråd. Folkhälsoarbete innebär att människors hälsa och välbefinnande lyfts in i alla delar av samhällsplaneringen. Utgångspunkten i folkhälsoarbetet är att arbeta målinriktat och systematiskt för att uppnå en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Syftet med Folkhälsopolitiskt program är att: Tydliggöra gemensamma folkhälsopolitiska mål Tydliggöra folkhälsoarbetet i kommunen Öka förutsättningarna för god samverkan gällande folkhälsoarbete Synliggöra vikten av målmedvetet folkhälsoarbete Förslag till Folkhälsopolitiskt program har varit på remiss till politiska partier, berörda organisationer, funnits tillgängligt på kommunens bibliotek och kommunkontor samt publicerats på kommunens webbplats. Omsorgsnämnden, Miljö- och byggnämnden samt Kultur- och utbildningsnämnden lämnade synpunkter på sina respektive ordinarie sammanträden under april månad. Synpunkter har även inlämnats från kommunens verksamheter. Remissvar samt synpunkter på förslag till Folkhälsopolitiskt program har sammanställts och inarbetats i reviderat förslag till folkhälsopolitiskt program I remissvaren föreslogs bland annat att antalet föreslagna målområden ska kompletteras med målområdet "Ekonomisk och social trygghet".

5 Kommunstyrelsen (forts) KS Vilka målområden som ska prioriteras föreslås av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Revidering av politiskt program utifrån inkomna synpunkter har genomförts av utredare i samarbete med Bjurholms folkhälsoråds presidium. För att möjliggöra start för Bjurholms folkhälsoråd i höst med representation utifrån det nya folkhälsopolitiska programmet behöver ny politisk representation väljas under förutsättning att kommunfullmäktige antar Folkhälsopolitiskt program Förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Folkhälsopolitiskt program revideras utifrån inkomna synpunkter enligt förslag. Kommunstyrelsen föreslår att följande målområden ska prioriteras under programperioden : - Delaktighet och inflytande i samhället. - Trygga och goda uppväxtvillkor. - Att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. - Livsstilsfaktorer såsom: - Ökad fysisk aktivitet. - Goda matvanor och säkra livsmedel. - Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. - Ekonomisk och social trygghet Kommunstyrelsen beslutar att välja följande representation till Bjurholms Folkhälsoråd från och med augusti 2014 under förutsättning att förslag till folkhälsopolitiskt program antas av kommunfullmäktige i juni. Två ordinarie ledamöter: 1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika Folkhälsorådets ordförande, 2. Två suppleanter: 1. 2.

6 Kommunstyrelsen (forts) KS Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa prioriterade målområden samt anta förslag till Folkhälsopolitiskt program Utredarens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut Reviderat förslag till Folkhälsopolitiskt program Sammanställning av synpunkter och föreslagna ändringar Remissvar: Arbetsförmedlingen Bjurholm/Vännäs Chefer/arbetsledare, Bjurholms kommun Centerpartiet i Bjurholm Folkpartiet i Bjurholm Moderaterna i Bjurholm Socialdemokraterna i Bjurholm Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen Kultur- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Omsorgsnämnden Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; ärendet Folkhälsopolitiskt program återremitteras till utredare för fortsatt beredning i samråd med nuvarande Folkhälsoråd. Folkhälsopolitiska programmet ska börja att gälla och omfatta kommande mandatperiod. Nuvarande Folkhälsoråd fortsätter nuvarande mandatperiod ut. Kommunchef Utredare Folkhälsorådet

7 Kommunstyrelsen KS Grafisk profil Bjurholms kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Grafisk profil - Bjurholms kommun. Bjurholms grafiska profil ska göra kommunen tydlig som avsändare och ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Den ska ligga till grund för kommunens alla dokument, trycksaker, utskick, annonser, webb och övriga elektroniska dokument. Grafisk profil för Bjurholms kommun gäller alla kommunens verksamheter. Allt för att varje mottagare snabbt ska förstå att det är Bjurholms kommun som står bakom informationen. Kommunchefen utsåg en arbetsgrupp hösten 2013 som påbörjade arbetet med en Grafisk profil för Bjurholms kommun. Storumans tryckeri har anlitats för att jobba fram den Grafiska profilen. Arbetsgruppen: kommunchef, skol- och socialchef, näringslivsstrateg, miljöstrateg/1: e miljöinspektör och kommunsekreterare/informatör. Kommunsekreterare/informatörens tjänsteskrivelse, daterad Grafisk profil Bjurholms kommun. Kommunfullmäktige

8 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för utökad tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst med 49 % Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Reservation Dagmar Schröder (S), Karin Gustafsson (S) och Martin Berglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. I nuvarande organisation finns det fem sjukskötersketjänster med dag- och kvällstjänstgöring, varav två på heltid, två med 76,34 % och en med 26,36 %. Samtliga arbetar två av fem helger. Dessutom finns en distriktssköterska inom hemsjukvården med tjänstgöringsgrad om 75 %, dagtid måndag till fredag. Att sjuksköterskorna har många arbetspass i sitt schema gör det svårt för dem att vid behov ta extra arbetspass. Det är svårt att hitta vikarier med kort varsel, vilket innebär att sjuksköterskor tvingas till ensamtjänstgöring med ansvar för alla patienter i särskilt boende. Det förekommer dessutom att sjuksköterskorna i särskilt boende måste ge stöd till distriktssköterska inom hemsjukvården. Dagtid arbetar två sjuksköterskor inom särskilt boende, vilket innebär att de var och en har ansvar för c.a. 30 patienter utspridda på tre olika boenden. Varje sjuksköterska har primärt ansvar för patienter beroende på tjänstgöringsgrad. Att bedriva kvalitetssäkringsarbete och utöva patientansvar kräver tid och engagemang. Att inte ha möjlighet att ägna tillräckligt med tid till patienterna och enheterna bidrar till att arbetet med omvårdnadsplaner, riskskattningar, kvalitetsregister och handledning av personal blir lidande. Samtidigt ställs det allt hårdare krav från Socialstyrelsen på dokumentation, preventivt arbete och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvården. I dagsläget råder det sjuksköterskebrist i hela landet och bedömningen är att det är näst intill omöjligt att rekrytera en sjuksköterska på 26 % tjänstgöingsgrad med helgtjänstgöring två av fem helger. Om rekryteringen misslyckas kommer det att innebära stora försämringar i schemaläggning för hela sjuksköterskegruppen.

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS De måste då arbeta varannan helg med följden att det blir fler arbetspass under veckan då man arbetar helt ensam inom äldreomsorgen. Med en utökning om 49 % på en detltidstjänst blir det möjligt att att ta större ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av vården. Organisationen blir inte lika sårbar vid korttidsfrånvaro, samt att användning av bemanningsföretag kommer at minska vilket kommer att avspeglas i ekonomin. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med omsorgsnämndens beslut: öka omsorgsnämndens budgetram med kronor per år för att utöka tjänstgöringsgrad för en sjukskötersketjänst från 26,36 % till 75 %, d.v.s. med 49 %. Förslag till beslut på sammanträdet Socialdemokraterna; Inte utöka budgetram med 49 % tjänstgöringsgrad av sjukskötersketjänst utan klara verksamheten inom befintlig budgetram. Beslutsgång Ordförande ställer besluten mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller omsorgsnämndens beslut. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja- röst för bifall till omsorgsnämndens beslut. Nej- röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.

10 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Omröstningsresultat Med 6 ja- röster för omsorgsnämndens beslut mot tre nej- röster för Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla omsorgsnämndens beslut. Ledamot/tjänstgörande Ja- röst Nej- röst Avstår ersättare Ingemar Nyman (M) X Dagmar Schröder (S) X Maria Bahlenberg (C) X Ewa Stuge (M) X Bengt Sundling (M) X Ronny Jonsson (C) X Doris Jonsson (FP) X Martin Berglund (S) X Karin Gustafsson (S) X Summa 6 3 Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen Dnr KS Ökning av budgetram för införande av nattpatrull Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Förslaget till nattpatrull syftar till att täcka behovet av insatser i kommunen nattetid kommer nya föreskrifter från Socialstyrelsen om bemanning på särskilda boenden där det finns personer med demenssjukdom. Det innebär att nattpersonalen på kommunens särskilda boenden inte kan svara på trygghetslarm nattetid. Allt fler brukare önskar bo kvar i sitt hem längre. För att ge dem den möjligheten behövs nattinsatser. Redan i dagsläget finns beslut med planerade insatser som utförs i första hand av Älvgårdens nattpersonal. Detta innebär att Älvgården lämnas underbemannat en stor del av natten. Efter semestrarna kommer omfattande renovering att utföras på Bjuregården. Under renoveringen ska avdelningarna tömmas. För att inte behöva flytta så många boenden bör beläggningen hållas nere till renoveringen är genomförd. Om detta ska vara genomförbart behöver kommunen kunna erbjuda insatser i ordinärt boende. Den föreslagna nattpatrullen kommer att bestå av 3,96 årsarbetare fördelat på fem personer med en kostnad om kronor /år. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka budgetram med kronor/år för att införa nattpatrull. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa nattpatrull inom befintlig budget. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till införande av förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en frivillig förbrukningsavgift på samtliga särskilda boenden på 250 kronor i månaden som inte ska ingå i förbehållsbeloppet, att gälla fr.o.m Införa en förbrukningsavgift för att säkerställa att alla brukare på våra särskilda boenden har tillgång till förbrukningsvaror som t.ex. tvättmedel och glödlampor. Brukare som bor på våra särskilda boenden ska köpa in förbrukningsvaror själva. Detta är svårt att genomföra praktiskt. Därför föreslås att en förbrukningsavgift tas ut av brukarna. Avgiftens storlek är enligt konsumentverkets riktlinjer för förbrukningsvaror 100 kronor och 150 i tvättavgift för privata kläder. Vid omvärldsanalyser ser vi att detta blir allt vanligare. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Enligt 5 kap. 5 SoL ska socialnämnden verka för att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). Omvårdnadstaxan på kommunens särskilda boenden harmoniserar inte i dag med omvårdnadstaxa för personer i ordinärt boende. I dagsläget betalar äldre som bor i särskilt boende en omvårdnadstaxa på kronor per månad, medans de som bor i ordinärt boende betalar utifrån nivåtaxa som är kopplad till antal hemtjänsttimmar per vecka. Att tillämpa likvärdighetsprincipen är lämpligt då kommunen fr.o.m börjar arbeta utifrån ny biståndsmodell på särskilda boenden. Nivå 1 hjälp 0-9,9 h/vecka 444 kr/mån Nivå 2 hjälp 10-19,9 h/vecka 888 kr/mån Nivå 3 hjälp h/vecka kr/mån Nivå 4 hjälp 30 h eller mer/vecka kr/mån Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Förslag till beslut på sammanträdet Kommunstyrelsen; Återremittera ärendet - Införande av enhetlig omvårdnadstaxa inom äldreomsorgen, till omsorgsnämnden för att avvakta centralt beslut. Omsorgsnämnden Enhetschef Socialchef

14 Kommunstyrelsen Dnr KS Höjning av avgift för kost på särskilda boenden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för kost på särskilt boende till kronor per månad, att gälla fr.o.m Brukare på särskilda boenden betalar kronor per månad för kost. Kostnaden för 2013 var kronor per månad. För att få kostnadstäckning föreslås att avgiften höjs till kronor per månad på kommunens samtliga särskilda boenden. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Kommunfullmäktige

15 Kommunstyrelsen Dnr KS Budgetering av anslag för bostadsanpassning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgeterat anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden, samt att en arbetsgrupp som samråder inför beslut ska tillsättas, bestående av tjänstemän från berörda nämnder. Lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB) "har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende (1 ). Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i denna lag (2 ). I Bjurholms kommun ligger budget för bostadsanpassningsbidrag hos omorgsnämnden. Detta sammanfaller med instruktionen för räkenskapssammandrag 2013 (redovisning av kommunala intäkter och kostnader till SCB) som anger att kostnader för bostadsanpassningsbidrag tillhör verksamhtsblocket "Vård och omsorg". Enligt gällande reglemente i Bjurholms kommun har däremot Miljö- och byggnämnden utsetts ansvara för kommunens bostadsanpassningsbidrag. I många kommuner i Sverige konsulteras kompetens inom bygglovsenheter för byggteknisk bedömning av bostadsanpassningar (BAP). Det förekommer också att ansvaret för bostadsanpassningsbidrag placeras i en sådan nämnd. Däremot är det mycket ovanligt att inte samma nämnd svarar för både beslut om och kostnader för en verksamhet. Om anslag för bostadsanpassning ska ligga kvar hos omsorgsnämnden förutsätts att tjänstemän inom tekniska och äldreoch handikappomsorgen samarbetar i ärendena innan beslut. En lämplig arbetsgrupp skulle bestå av byggnadsinspektör, biståndshandläggare och arbetsterapeut. Kommunchefens tjänsteskrivelse. Omsorgsnämndens beslut , Dnr ON Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen Dnr KS Förslag till övertagande av kontroll/tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel från omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från och med överföra tillsynen av tobak, folköl och läkemedel enligt Tobakslag (1993:581), Alkohollag (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), från omsorgsnämnden till miljö- och byggnämnden med tillhörande förändring i reglemente. Miljö- och byggnämndens reglemente revideras enligt följande tillägg: 3 5. Tobakslagen, både vad gäller tillsyn över de miljöer och lokaler för vilka statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen och tillsyn av handel med tobak och anmälan av denna. 6. Alkohollagen vad gäller tillsyn av folkölsförsäljning. 7. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Vid beslut enligt ovan förslag ska ändring i delegationsordning beslutas om i separat ärende. Miljö- och byggnämnden har föreslagit att omsorgsnämnden överlämnar kontrollen av tobak, folköl och receptfria läkemedel till miljö- och byggnämnden. Nämnden har redan i dag tillsyn över de försäljningsställen som saluför dessa varor. Att överföra tillsynen kan därför ge samordningsvinster. Miljö- och byggnämnden kommer även vid överflyttning att föreslå en taxa som ger intäkter som täcker utgifterna för kontrollen. Med anledning av överföring av tillsyn behöver även omsorgsnämndens reglemente revideras. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Miljö- och byggnämndens beslut , Dnr MBN Kommunfullmäktige

17 Kommunstyrelsen Dnr KS Medel för att rädda stuga i Kyrktjärns skytteområde Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bjurholm-Balsjö Skytteförenings, Jaktskytteklubbens, Försvarsutbildarnas och Scouternas gemensamma ansökan om medel för att rädda stugan i Kyrktjärns skytteområde. 2. Kommunstyrelsen uppmanar föreningarna att år 2015, i konkurrens med andra föreningar, söka bygdeavgiftsmedel. Bjurholm-Balsjö Skytteförening, Jaktskytteklubben, Försvarsutbildarna och Scouterna har en gemensam stuga i anslutning till skytteområdet i Kyrktjärn. Stugan håller på att sjunka ner i jorden och behöver lyftas upp för att inte förstöras. Man bedömmer att arbetet för att rädda stugan kostar kronor. För detta arbete söker man högsta möjliga bidrag från Bjurholms kommun. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Bjurholm Balsjö Skytteförening, Jaktskytte, Försvarsutbildarna och scouternas ansökan, daterad Kommunchef Bjurholm- Balsjö Skytteförening Jaktskytteklubben Försvarsutbildarna Scouterna

18 Kommunstyrelsen Information Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Personalstrateg informerar om sjukstatistik och tillbud. Flyktingsamordnare informerar om flyktingar i Bjurholm. Miljöstrateg, kvalitetsstrateg och kommunchef informerar om verksamhetsutveckling på tekniska. Kvalitetsstrateg informerar om nuläge i målarbetet. Bjurholms Wärdshus, ordförande informerar att det har kommit in fyra intresseanmälningar varav två är av intresse, arbetet fortsätter.

19 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Östervik 1:5, Dnr KS Anställningsavtal Personalstrateg Susanne Brändström från och med tills vidare, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling AB Automattolerans, Dnr KS Yttrande över Regionalt bidrag till företagsutveckling Orientbageriet i Bjurholm AB, Dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Balsjö 2:80, Dnr KS Yttrande över förköp Bredträsk 2:27, Dnr KS Förlängning lönebidrag Bjurholms IF, Dnr KS Kommunstyrelsens 2: e vice ordförande AMIGO Bjurholms HVB- hem för ensamkommande barn, Dnr KS

20 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden Länsstyrelsen, protokoll inspektion hos Överförmyndarverksamheten i Bjurholms kommun enligt 19 kap. 17 föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, Dnr KS Överklagning av Länsstyrelsens beslut (ärende ) angående bearbetningskoncession för energitorvtäkt enligt lag om vissa torvfyndigheter på Beatamyran m.fl. i Bjurholms kommun, Dnr KS Tillväxtverket, lägesrapport DUR Dialog och Utveckling för regional tillväxt period , Dnr KS Kommunfullmäktige beslut 3 Riktlinjer för barnkonsekvensanalys, Dnr KS , beslut 4 Årsredovisning, Dnr KS , 5 Revisorernas granskning av årsredovisning 2013, Dnr KS , Beslut 6 Kommunikationspolicy, Dnr KS , Beslut 13 Omsättning av lån, Dnr KS Provåkers Byastugeförening, Redovisning för utbetalning av bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Dnr KS Kvalitetsstrateg, Trafikbeställning dec 2015 till dec 2016, Dnr KS

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Sid. Kommunfullmäktige 2010-12-13 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.20 15.15 Ajournering 13.30 13.35, 14.07 14.45 Beslutande 27 ordinarie och fyra ersättare Övriga Kurt-Allan Egelby, kommunchef

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-13.25 Ajournering 09.30-09.50, 11.50 13.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-23 1(28) Karin Gustafsson (S)

Kommunstyrelsen 2014-09-23 1(28) Karin Gustafsson (S) Kommunstyrelsen 2014-09-23 1(28) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-15.20 Ajournering 09.55-10.15, 12.20 13.25, 14.00 14.50 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer