69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredag den 6 december 2013 Plats: Skottvångs Grufva, Gnesta Närvarande:, Raymond Jennersjö, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Bibbi Molander, Stefan Andersson, Bertil Karlsson, Lars Andersson,. Adjungerade Birgit Andersson,, Emma Dahlin och Birgitta Blanck. Från valberedningen: Kerstin Landin och Marianne Andersson. 69. Mötets öppnande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 70. Val av sekreterare Till sekreterare vid sammanträdet väljs. 71. Val av justerare för mötet väljs att justera dagens protokoll. 72. Fastställande av dagordning Dagordning fastställs med följande tillägg: 75. Projektbeslut under KulTur e) 2008-I-028/041 Kultur i Rekarnebygden f) 2008-I-028/042 Bettna Brinner 73. Rapporter a) Verksamhets- och ekonomirapport Birgit rapporterar om vad som framkom på nätverksträffen den 27 november: Det handlade om framtida programperiod. Departementet var där och gjorde en dragning. Budget är fastställt och det är mindre budget än innevarande programperiod för CLLD Leader. Det nationella programmet ska vara på kommissionen före den 21 mars Lokalt strategiarbete ska pågå under 2014 och kan lämnas in i början på En urvalskommitté ska tillsättas som beslutar om strategierna, eftersom man beräknar att budgeten inte kan räcka att täcka hela landet med CLLD-områden. Det verkar som det blir Jordbruksverket som blir granskande myndighet, Länsstyrelsen verkar bortkopplad i departementets förslag. Strategierna kommer att bedömas utifrån flera faktorer där kapacitet och effektivitet samt administrativ kapacitet och funktionalitet är viktiga. Det ska vara möjligt att enbart använda en fond och det ska inte vara något hinder. Vad gäller områdets storlek tyder allt på att invånare är möjligt. LAG diskuterade följande angående framtida arbetet: Vi har budget för att bedriva verksamhet i innevarande programperiod till halvårsskiftet 2015 ungefär. Men det bör komma in LAG-potter som kan förskotteras för uppstart av verksamheten för perioden så snart det behövs. Det kan vara svårt att hålla engagemanget ute i bygderna, men vi kanske kan använda LAG-potterna och driva någon typ av förstudiemedel inför programstarten. I det nya programmet får 25% av budget avsättas till administration. Nu har det varit 20%. Men det gäller att tänka till i strategiskrivandet och det kan vara en

2 vinst att vara effektiv då det är ett av kriterierna. Lika så se vilka samarbetsmöjligheter som finns. Vi bör se över stadgarna för att se vad som står vad gäller avveckling osv. Extra driften Birgit och Emma har besökt flera projekt och planen är att träffa samtliga för att checka av hur de ligger till ekonomiskt och i projektgenomförandet. Två projektskolor hölls den 25 november. Paraplyprojekten har fått ut information så vi får större koll hur alla ligger till. Vi har skapat en bra kontakt och projektägarna är glada att få hjälp efter de oklarheter som varit en tid för dem. Ekonomi: Ekonomirapporterna som skickats ut före mötet gicks igenom. Birgit skickar ut en sammanställning på hur det ser ut i dagsläget för de förskott av projektstöd som vi lånat ut till externa projekt. b) Rapport från kontaktpersonerna Lena Ramdani kontaktperson för Utökad verksamhet i hembygdsgården Smedsbygget. Deltog i projektskolan tillsammans med projektet, ingen ytterligare info efter det. Yvonne Oward kontaktperson för Fredrikshall. De har nu fått sitt beslut och Yvonne kommer att ta kontakt med dem. kontaktperson Förstudie Rid- och Körled i Nykvarn. Projektet är det avslutat/nedlagt men de fortsätter att jobba ideellt. Bibbi Molander kontaktperson för Klubblokal till Gyllingsvallen. Projektet jobbar på bra och ligger före i sin tidsplanering. Bilder från projektet finns på Inlandets webb. Bibbi har även träffat Ingela Hertze från projektet Våga säga Nej, De har anställt en ny projektledare. Allt flyter för övrigt på bra i projektet. Stefan Andersson tar över som kontaktperson efter Bibbi som avslutar uppdraget i LAG/styrelsen vid årsskiftet. Bertil Karlsson kontaktperson för Sjökort Båven. Har inget att rapportera. Stefan Andersson kontaktperson Åsborgen Navet i Ärla. De är färdiga och har lämnat in sin slutredovisning. Projektledaren har bjudit in oss till besök, ev att vi kan hålla ett LAG-möte där. Lars Andersson kontaktperson för Ny utebana Nykvarns Bågskytteklubb. De jobbar på bra och de har gjort klart där banan ska ligga.

3 74. Projektbeslut under Växtlust a) 2008-I-027/010 Bredband i Toresund omprövning Bredband i Toresund Diarienummer: 2008-I-027/010 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Sven-Åke Eriksson, tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande Projektets beslutade budget: Projektets nya budget: kronor kronor LAG-potten: kronor LAG-potten: kronor Privat/ideell: kronor Privat/ideell: kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Toresunds Bredband ekonomisk förening ansöker om utökad budget med kronor samt utökad tid t.o.m för projektet Bredband i Toresund. Målsättningen är att alla i området skall få möjlighet att ansluta sig till bredbandet. Uppslutningen vid en första upptaktsträff var god. Intresset ökar för varje samtal som hålls med respektive fastighetsägare. Genom extern information utifrån, möten, myndighetskontakter, kontakt med projektör är målet att ha ett färdigt underlag för att kunna göra en upphandling. Beslutad projektperiod: Ny projektperiod: LAG beslutar att återremittera ansökan om utökad budget och tid för projektet 2008-I-027/010 Bredband i Toresund. Beslutsmotivering: LAG uppmanar projektet att förtydliga vilka kostnader som blivit dyrare och varför de ökat.

4 b) 2008-I-027/015 Hammarby Byanät Jäv: Stefan Andersson anmäler jäv och deltar inte i förhandlingarna. Hammarby Byanät Diarienummer: 2008-I-027/015 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Jonny Granlund, tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande LAG-pott: Privat/ideell resurs: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Hammarby vägsamfällighet söker stöd för att genomföra en förstudie för att ansluta Hammarbyområdet till Eskilstuna stadsnät. Hammarbyområdet är ett gammalt område där ADSL-uppkoppling inte har någon större kapacitet och mobila uppkopplingar inte har täckning. LAG beslutar att att bordlägga ärendet till nästkommande LAG-möte. Beslutsmotivering: Styrelsen är ej beslutsmässig.

5 c) 2008-I-027/016 Sparreholm Fiber 1 Sparreholm Fiber 1 Diarienummer: 2008-I-027/016 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Bengt Elmwall, tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande LAG-pott: Privat/ideell resurs: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: "Sparreholm Fiber 1" -projektgrupp under bildande söker stöd för att undersöka möjligheter till att etablera ett fast optiskt fibernät. Ta fram ekonomiska kalkyler, undersöka rättsliga omständigheter och avtal. Vidare undersökning och plan för det praktiska genomförandet. Genom inhämtande av information och sammanställningar av denna finna vägval för upphandling och etablerandet av fast fibernät. LAG beslutar att återremittera projektansökan för projektet 2008-I-027/016 Sparreholm Fiber 1 till nästkommande möte. Beslutsmotivering: LAG uppmanar projektet att precisera kostnadsbudgeten.

6 d) 2008-I-027/017 Förstudie start av friskola i Sparreholm Förstudie start av friskola i Sparreholm Diarienummer: 2008-I-027/017 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet ideell förening Kontaktpersoner: Birgit Andersson tel , Kontaktperson för delprojektet: Anna Von Post tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 1 Stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart resursutnyttjande LAG-pott: Privat/ideell resurs: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Anna Von Post söker stöd för att genomföra en förstudie för att starta en friskola i Sparreholm. Där ingår att skriva en komplett ansökan till skolinspektionen om att få starta en friskola. LAG beslutar att avslå projektet 2008-I-027/017 Förstudie start av friskola i Sparreholm. Beslutsmotivering: Då det finns ett begränsat utrymma kvar att besluta projekt för inom Växtlust, prioriteras ej detta projekt. Under rådande omständigheter saknar projektet hållbarhet samt att inget akut nedläggningshot finns mot befintlig skola på orten. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

7 75. Projektbeslut under KulTur a) 2008-I-028/037 Ekoguide Landsbygden Ekoguide Landsbygden Diarienummer: 2008-I-028/037 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Jenny Lagergren tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Föreningen medveten konsumtion söker stöd för att utföra en pilotstudie med målet att etablera en Ekoguide på landsbygden. Pilotprojektet fungerar som en planmodell som börjar i Inlandet och möjlighet att forma ett större projekt i framtiden. Ekoguiden finns redan idag etablerad i ett antal städer i landet och man vill nu utöka verktyget för landsbygden. Visionen är att Ekoguiden ska vara en dynamisk karta till ortens gröna smultronställen. En medveten guide som tipsar om ekoalternativ och inspirerar till att konsumera mer medvetet. Projektet går ut på att se utbud, efterfrågan och skapa en arbetsplan för Ekoguiden Inlandet, en bas med kontaktnät och kommunikationskanaler. Projektet avgränsas till ett område i Inlandet, fördelaktigheten Eskilstunas omnejd, där handeln kartläggs och tillsammans med turistbyråer och andra samarbeten kan Ekoguiden som verktyg spridas. I utformningsskedet ska även intresset för aktiviteter som samordnar de olika näringarna ses över och en plan för kommande arrangemang. LAG beslutar att tillstyrka projektet /037 Ekoguide Landsbygden. Beslutsmotivering: Projektet är innovativt då det inte tidigare har provats på landsbygden. Det bidrar till att främja turism och en hållbar utveckling på Leader Inlandets landsbygd. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

8 b) 2008-I-028/038 Inspirationsdag för en levande landsbygd med Kalklinbanan i centrum Jäv: anmäler jäv och deltar inte i förhandlingarna. Inspirationsdag för en levande landsbygd med Kalklinbanan i centrum Diarienummer: 2008-I-028/038 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Ewa Johansson tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Föreningen Kalklinbanans Vänner söker stöd för att genomföra en inspirationsdag. Dagen startar med en guidad tur med buss eller bil efter Kalklinbanan. För att alla ska få uppleva industrihistorien och se vilka möjligheter som kan erbjudas och utvecklas. Inspirationsdagen kommer efter rundturen att genomföra en Workshop i Västermo bygdegård. LAG beslutar att att bordlägga ärendet till nästkommande LAG-möte. Beslutsmotivering: Styrelsen är ej beslutsmässig.

9 c) 2008-I-028/039 Förstudie Kafjärdens Kunskapsturism steg 1 Förstudie Kafjärdens Kunskapsturism steg 1 Diarienummer: 2008-I-028/039 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Jan Brandt tel , Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Nätverket Kafjärdens kunskapsturism söker stöd för att genomföra en förstudie för att börja utveckla projektidén och bygga vidare på det engagemang och intresse som väckts i Kafjärdenbygden, bredda kontaktnätet och fördjupa kunskaperna om den aktuella tidsepoken - Axel Oxenstiernas statsbyggnation. Projektet Kafjärdens Kunskapsturism föreligger i en populärhistorisk idéskiss och konkret projektplan. Steg 1 syftar till att förankra ett redan etablerat informellt nätverk som i en fördjupad förstudie (Steg 2 ) kan utvecklas till en formell organisation. Steg 3 blir att bygga en utställning för kunskapsturism med fokus på rikskanslern Axel Oxenstierna - "europé, statsarkitekt, sörmlänning" på hans fädernesgård Fiholm på Kafjärden i norra Eskilstunakommun. LAG beslutar att tillstyrka projektet 2008-I-028/039 Förstudie Kafjärdens Kunskapsturism steg 1 Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att främja turism- och kulturaktiviteter som bidrar till att stärka utvecklingen i Leader Inlandets område. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

10 d) 2008-I-028/040 Belysning i Logen Belysning i Logen Diarienummer: 2008-I-028/040 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Pia Hansdotter Forss tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Björnlunda Hembygdsförening söker stöd för att dra in ny el och ny belysning i Logen för att på så vis öka möjligheterna till aktiviteter. Elledningarna är idag gamla och utgör en brandfara. Genom att installera godkänd armatur och eluttag görs lokalen tillgänglig och man kan ordna fester, skapa nätverk och hyra ut lokalen. LAG beslutar att avslå /040 Belysning i Logen Beslutsmotivering: Kostnader för investeringar ryms ej inom KulTur. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

11 e) 2008-I-028/041 Kultur i Rekarnebygden Kultur i Rekarnebygden. Diarienummer: 2008-I-028/041 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Peder Lönngren tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Café Fornborgen söker stöd för att skapa fler kulturaktiviteter på landsbygden väster om Eskilstuna tätort. Det blir kulturkvällar med utställningar, provning av olika produkter, musikarrangemang, teatrar m.m. De tänker sig att skapa ett fortsatt kulturellt växande och samverkan i bygden även med lokalproducenter av mat och produkter. Ansökan avser kostnader för mässor och annonsering. LAG beslutar att återremittera projektansökan för projektet 2008-I-028/041 Kultur i Rekarnebygden. Beslutsmotivering: Projektet har tagit upp kostnader för två mässor/event inne i Eskilstuna. LAG önskar förtydligande hur dessa är kopplade till de planerade kulturaktiviteterna; trubadurkvällar, konstutställning etc. samt hur de medverkar till projektets framskridande Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

12 f) 2008-I-028/042 Bettna Brinner Bettna brinner Diarienummer: 2008-I-028/042 Journalnummer: Projektägare: Leader Inlandet Ideell förening Kontaktperson: Birgit Andersson, tel Kontaktperson för delprojektet: Åsa Dahlberg tel Projektperiod: , Leaderprojekt inom axel 3 Främja ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser LAG-potten: Privat/ideell: kronor kronor kronor kronor Projektbeskrivning: Bettna AIS söker stöd för att genomföra en ljusfest i samband med Flens kommuns lyktuppsläpp. Tanken är att det blir ett startskott för en rad framtida aktiviteter. Man vill samla Bettnaborna kring en gemensam fest med kulturella inslag där syftet är att få Bettnaborna att vara med och skapa en lokal anda samt väcka intresse. Det blir en ljusfest där två eldkonstnärer sätter upp en eldshow som kombineras med att Bettnaborna tänder marschaller på vägen till Idrottsplatsen samt lyktuppsläpp och eldkorgar. LAG beslutar att tillstyrka 2008-I-028/042 Bettna Brinner. Villkor: Projektet kontaktar räddningstjänsten innan projektet genomförs för att se om tillstånd krävs för aktiviteten. Beslutsmotivering: Projektet bidrar till att främja turism- och kulturaktiviteter i Leader Inlandets område. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget för stöd av mindre betydelse.

13 76. Gränslandet-uppdraget a) Eget bankkonto För att separera uppdraget i Tilläggsavtalet från Leader Inlandets ordinarie verksamhet föreslås att vi öppnar ett nytt bankkonto för ändamålet. LAG beslutar att uppdra till Birgit att öppnar ett nytt bankkonto för att tydliggöra och separera tilläggsavtalet från Leader Inlandets ordinarie verksamhet. b) Finansiering av kostnader innan rekvisition Det uppdrag inom Extra Driftkostnadsprojektet, som innefattar administration av de externa projekt samt två LAG-ägda paraplyprojekt med delaktiviteter inom Leader Gränslandets område, finansieras endast med Projektstöd från Jordbruksverket. Leader Inlandet lägger inte någon egen medfinansiering som i vår egen verksamhet. Ett likviditetsproblem uppstår därmed, i och med att kostnader ska betalas innan vi kan rekvirera medel via Länsstyrelsen. För Extra Drift kan vi ansöka om utbetalning av ett förskott, men inte i de övriga två projekten. Det beror på att Extra Drift är ett nytt projekt medan i de två andra övertas ägandet av befintliga projekt, där förskott redan ut-betalats till tidigare projektägare. Det finns ett behov av att låna finansiering från Leader Inlandet för utbetalning av kostnader initialt. Pengar som sedan återförs efter utbetalt förskott från Jordbruksverket samt utbetalning av rekvirerade medel. Totalt behov av lån kronor, fördelat på Extra Drift kronor, Unga Entreprenörer kronor samt Förstudiemedel kronor. Förslaget är att lån görs från den övriga offentliga medfinansiering som finns i balansräkningen. Lånet regleras vartefter förskott och rekvirerade medel kommer in. LAG beslutar att anta förslaget att Leader Inlandet lånar ut totalt kronor, fördelat på Extra Drift kronor, Unga Entreprenörer kronor samt Förstudiemedel kronor från den övriga offentliga medfinansiering som finns i balansräkningen samt att lånet regleras vartefter förskott och rekvirerade medel kommer. 77. Verksamhetsplan & Budget för 2014 Förslag på verksamhetsplan för 2014 gicks igenom och följande ändringar föreslogs: Ändringar sid 2 Au mötet den 22 januari ändras till 21 januari. Nätverksträff mars ändras till mars. Vad gäller budgeten för hyran är det en preliminär uppskattning eftersom vi ännu inte har kostnadsunderlag för den framtida kanslilokalen. Budgeten omfördelas för kompetensutvecklingen för personalen. LAG beslutar att fastställa planen med ovanstående ändringar samt uppdrar till Birgit att omfördela budget för kompetens för personal. 78. Revision för 2013 Årsstämman för Leader Inlandet beslutade att utse Lars Claesson samt Taito Arkkukangas till lekmannarevisorer samt att uppdra till LAG att upphandla godkänd/auktoriserad revisor för Föregående år upphandlades tjänsten från Ernst & Young AB, som tillfrågats också inför 2013 års revision. Företaget har meddelat att tidigare offert gäller. LAG beslutar att att upphandla godkänd/auktoriserad revisor från företaget Ernst & Young för 2013 års revision.

14 79. Övriga frågor a) Kanslilokaler Birgit, Emma och Lena R har tittat på de tänkta lokalerna i Järnvägshotellet i Flen. Det var bra att se på plats, eftersom det är svårt att avgöra enbart på ritningar. Lokalerna blir för små och är inte ändamålsenliga för vår verksamhet. Gruppen tittade också på ett annat alternativ intill, som platsmässigt verkar större, men där omfattande ombyggnad behöver göras, vilket enligt representanten för fastighetsbolaget då hamnar långt fram i tiden innan det blir klart. På Au-mötet den 21 november gjordes bedömningen att vi måste hitta andra alternativ till kanslilokaler. Birgit och Lena R fick då i uppdrag att undersöka alternativen. Vid mötet med Gränslandets VU ställdes frågan av dem om övertagande av deras kontrakt i Katrineholm. Alternativet bör utvärderas och även se vilka andra alternativ som kan vara lämpliga. Niklas meddelar att han pratat med VD gällande lokalen i Flen och vi har möjlighet att få ett extra rum samt dispositionsrätt till konferensrum utan extra kostnad. Vi bör ta oss tid för att se lokalerna samt diskutera med ansvarig om möjligheterna för att göra det funktionellt för oss. LAG beslutar att skjuta på beslut tills vi har bra alternativ. Niklas, Ingrid och kanslipersonalen träffas den 12 december på kl 9.00 för att se på lokalerna samt träffas efteråt för att diskutera. 80. Avslutning n tackar för visat intresse och avslutar mötet.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer