Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Delårsrapport augusti 2014 Ragunda kommun

82 Innehållsförteckning Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Övergripande och administration Utvecklingsstaben Förskola och skola Kulturverksamhet Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Bostadsförvaltning Vård och omsorg Köken Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

83 Ragunda kommuns organisation Politisk organisation RetAB Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen Bygg-och miljönämnd Valnämnd Socialutskott Tjänstemannaorganisation Kommunkansli Administrativ avdelning kommunchef Säkerhetssamordnare Utvecklingsavdelning Personal och löneavdelning Barn och utbildningsavdelning Bygg- och Miljöavdelning Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Vård- och omsorgs -avdelning Överförmyndare Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism 3

84 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2014 samt prognos för hela Kommunen Delårsbokslut 31 augusti 2014 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2014, ett resultat på -3,2 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster uppgår till 222,5 miljoner kronor, vilket utgör 70 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 98 procent. Resultatet under samma period föregående år, uppgick -0,2 miljoner kronor och nettokostnaderna utgjorde 98 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Prognos 2014 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på -8,0 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet, 5,0 mkr. De största enskilda negativa posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Individ-och familjeomsorg (IFO) -9,5 mkr: Beror till största delen av placerade barn och ungdomar, samt försörjningsstöd. Detta med anledning av att antal ärenden ökar generellt. Vård-och omsorg -4,2 mkr: En ökning av hemtjänst/hemsjukvårdstimmar och ökad vårdtyngd på särskilt boende och öppnande av fler platser än budgeterat. Kostnaderna har även ökat för medicinsk färdigbehandlade. Övergripande -2,1 mkr: Ragunda kommun har under 2014 övertagit Quadracoms ADSL-nät och det har inneburit obudgeterade nettodriftskostnader med 0,7 mkr. Vad gäller kommunens skog kommer under 2014 utifrån det låga virkespriset inte att göras några avverkningar. Det innebär förlorade intäkter och enbart kostnader vilket gör ett underskott på -2,1 mkr. Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till 337 miljoner kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 102 procent. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 12,5 mkr + 40,0 mkr för ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende vilket ingår i Ragunda Här tillkommer även ombyggnation av förskola i Bispgården med 7 mkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 5,8 mkr för bredbandssatsningar enligt beslut i kommunfullmäktige Totalt 65,4 mkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 38,5 mkr. I prognosen för helår bedöms 68,9 mkr förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med -3,4 mkr. De stora posterna är etablering av fibernät i och med kommunens delägarskap i stadsnätsbolaget Servanet, ombyggnation av förskola i Bispgården och ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende. God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fyra övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige , 35 KOMPETENS Sjuktalen ska minska till 6% 2015 KOMMUNIKATION 100% budgetdisciplin med positivt resultat på + 2,0% (god ekonomisk hushållning) 2015 KUNDSERVICE Verksamheterna ska bedrivas med 100%-ig god kvalité KREATIVITET Ny teknik, samordning och maximalt utnyttjande av lokaler samt full kostnadstäckning på kommersiella lokaler. Fastigheter som kommunen ej bedriver verksamhet i eller ej har kostnadstäckning för skall försäljas. 4

85 Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Kommunens resultat för 2014 ska enligt det fastställda resultatmålet uppgå till minst +4,9 mkr vilket är 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall per 31 augusti Kommunens resultat uppgår till -3,2 miljoner kronor. Prognos 2014 Kommunens resultat för 2014 beräknas uppgå till -8,0 miljoner kronor. Målet kommer inte att uppnås Omvärldsbevakning Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget i år men svagare utveckling 2016 och 2017, än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläget i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att vi tvingas skruva ner vår tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Källa : SKL Cirk 14:32 5

86 Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2014, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 7,4 procent (4633 personer) av den registerbaserade arbetskraften år. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tid I riket var motsvarande siffra 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 18,4 procent i augusti 2013 till 16,7 procent i augusti Motsvarande siffra i riket var 15,2 procent. Under årets första åtta månader har 271 personer varslats om uppsägning i länet. Under motsvarande period 2013 berördes 263 personer. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti till 8,9 procent (öppet arbetslösa: 3,8 %, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 5,1 procent), vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med augusti I gruppen år uppgick arbetslösheten till 18,9 procent (öppet arbetslösa: 7,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11,5 procent). Vilket är en minskning med 5,8 procent jämfört med augusti För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 32,7 procent (öppet arbetslösa: 19,9 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 12,8 procent). Det är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun invånare. Kommunens befolkning har minskat med 35 personer från årsskiftet, att jämföra med 2013 då kommunens befolkning ökade med 13 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser sämre ut än kalkylerat. I budget för 2014 har vi räknat med 5450 personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 2 % av skatteintäkter och statsbidrag år Årets resultatmål är 1,5 %, vilket motsvarar 5,0 mkr. Detta låga mål kräver en god planering av verksamheterna då minsta negativa avvikelse kan innebära att kravet på god ekonomisk hushållning inte kan hållas. I årets prognos kan vi se att kostnaderna är väsentligt högre än intäkterna på grund av stora underskott i verksamheterna. Det är viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt. Annars är risken stor att skatteoch statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Under resterande del av året är det nödvändigt att man hittar åtgärdsplaner för att nå ett bättre resultat än prognosticerat. Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt +1,7 miljoner kronor, vilket främst beror på positiva slutavräkningar. De finansiella posterna beräknas bli Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 181,2 miljoner kronor. Enligt beslut i Kf ska kommunen amortera lån med 2 mkr/år. Dessutom ska två lån på 1,05 mkr lösas under året. Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 2014 uppgått till 3,7 miljoner kronor. För hela året prognostiseras låneräntor på 5,6 miljoner kronor. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto. Hittills i år har det fötts 35 barn och avlidit 69 personer. Det ger ett födelsenetto på -35 personer. 177 personer har flyttat in till kommunen och 178 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på -1 personer. 6

87 Eget kapital Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 31 augusti 2014 uppgår det egna kapitalet till 54,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor sen årets början. Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer att minska med 8,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet delas in i anläggningskapital och rörelsekapital. Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten och beräknas som skillnaden mellan kommunens omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet uppgår den 31 augusti till -3,7 miljoner kronor vilket är en försämring sedan årets början med 8,5 miljoner kronor. Det beror till stor del på att finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar delvis har har finansieras med eget kapital. Likviditet Den 31 augusti uppgår kommunens likvida medel till 38,7 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut ska finnas 35,0 miljoner kronor i likvida medel. Det innebär att likviditeten om samtliga nu planerade utbetalningar genomförs, minskar från årets början med 16,5 miljoner kronor. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2014 till 17 procent. Sen årets början har soliditeten försämrats med 1% Detta beror till stor del på egen finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar. Terese Bengard, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Ragunda kommuns ungdomsrepresentanter till Landsbygdsriksdagen i Sandviken Hanna Johannesson och Joel Engström. 7

88 Resultaträkning Resultaträkning (mkr) BOKSLUT DELÅr DELÅR BUDGET PROGNOS AVV Verksamhetens nettokostnader -296,2-207,0-210,6-304,4-318,7-14,3 Avskrivningar -12,2-8,4-8,4-12,6-13,0 0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -308,4-215,4-219,0-317,0-331,7-14,7 Skatteintäkter 212,5 142,5 143,3 214,1 215,6 1,5 Generella statsbidrag 113,7 75,9 76,0 113,2 113,4 0,2 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3-0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7-5,8-5,6 0,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Balansräkning Balansräkning (mkr) BOKSLUT DELÅR DELÅR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 230,6 213,9 260,8 Maskiner och inventarier 3,9 4,2 3,9 Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 221,3 267,8 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,4 0,2 Fordringar 22,7 22,5 21,3 Kassa och bank 51,5 49,4 38,7 Summa omsättningstillgångar 74,4 72,3 60,2 SUMMA TILLGÅNGAR 311,8 293,6 328,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 44,7 44,7 57,5 Årets resultat 12,8-0,2-3,2 Summa eget kapital 57,5 44,5 54,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3,5 4,1 3,5 Summa avsättningar 3,5 4,1 3,5 Skulder Långfristiga skulder 181,2 187,1 206,3 Kortfristiga skulder 69,6 57,9 63,9 Summa skulder 250,8 245,0 270,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 311,8 293,6 328,0 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 11,2 11,4 11,2 Pensionsskuld 200,9 190,8 200,9 8

89 Kassaflödesrapport Kassaflödesrapport (mkr) BOKSLUT DRIFT Verksamhetens intäkter 90,8 51,4 57,5 Verksamhetens kostnader -399,2-266,8-276,5 Verksamhetens nettoutbetalningar -308,4-215,4-219,0 Skatter/statsbidrag 326,2 218,4 219,3 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 11,1 8,4 8,4 Driftsnetto 23,9 8,2 5,2 INVESTERINGAR Inköp av värdepapper 0,0 0,0-0,2 Avyttrade värdepapper 0,1 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar inventarier -0,7 0,0 0,0 Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar fastigheter -40,0-20,0-38,5 Avyttrade fastigheter och anläggningar 0,9 0,0 0,0 Investeringsnetto -39,7-20,0-38,7 FINANSIERINGSNETTO Ökning långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 Minskning långfristig fordran 0,2 0,0 0,0 Amortering -3,9 0,0-2,0 Långfristig upplåning 0,0 0,0 27,1 Justering av rörelsekapitalförändring 7,5-2,2-4,3 Finansieringsnetto 3,8-2,2 20,8 Förändring av kassa och bank -12,0-14,0-12,7 Ragunda kommun utsedd till Sveriges bästa Kulturskolekommun 2014! 9

90 Driftsredovisning NÄMND/STYRELSE BOKSLUT DELÅR DELÅR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelse 288,4 196,3 200,8 290,5 303,1-12,6 Återbet AFA -6,2 0,0 0,0-2,0 0,0-2,0 diff arb.givavg -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 Bygg- och miljönämnd 5,3 3,2 2,1 5,2 4,2 1,0 Summa 286,4 200,1 203,5 294,4 308,0-13,6 Utbetalda pensioner 9,6 6,7 7,1 10,0 10,7-0,7 Avskrivningar 12,2 8,4 8,4 12,6 13,0-0,4 Riskkostnader 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa överföring till resultaträkning 308,4 215,4 219,0 317,0 331,7-14,7 Investeringar Projekt (Belopp i Tkr) BUDGET BOKFÖRT AVVIKELSE PROGNOS DIFF ADB. Budget ska fördelas projekt 1 900,0 718, , ,0 0,0 UTÖKNING INVESTBUDGET KF ,0 0, , ,0 0, QUDRACOM 0,0 567,5-567,5 0,0 0, SERVANET 0,0 134,5-134,5 0,0 0, RESERVKRAFT 600,0 0,0 600,0 600,0 0, VENT SKALGRÄND 8,10 750,0 126,7 623,3 750,0 0, TAK GYMNASTIK AO 250,0 107,4 142,6 107,4 142, FÖNSTER HÅ-SKOLAN 250,0 2,7 247,3 300,0-50, ÅTG. BRANDTILLSYN, LARM MM 500,0 201,8 298,2 500,0 0, ENERGIÅTGÄRDER ÖVr.FASTIGHETER 1 000,0 731,8 268,2 890,0 110, ENERGISPARÅTGÄRDER HYRESHUS 250,0 84,5 165,5 250,0 0, AUTOMATISERING DRIFT VA 850,0 410,5 439,5 825,0 25, BYTE VATTENMÄTARE 100,0 131,9-31,9 131,9-31, RENINGSVERK HAMMARSTRAND 2 500, ,6-86, ,6-86, BYTE VATTEN- OCH AVLOPPSLEDN. 100,0 37,4 62,6 37,5 62, DATAPROGRAM FUTURE RENH/VA 145,0 0,0 145,0 0,0 145, HÅRDGÖRING YTOR ÅVC STUGUN 100,0 0,0 100,0 0,0 100, AVJÄMNING TIPP HAMMARSTRAND 400,0 60,1 339,9 400,0 0, MINIREN.VERK STRÖMSNÄS 250,0 0,0 250,0 200,0 50, RENOV. TAK NIPÄNGEN 1 500,0 14, , ,1-314, UPPGRADERING ÄRENDESYSTEM 100,0 0,0 100,0 100,0 0, INVENTARIER KÖK 300,0 3,6 296,4 0,0 0, INVEST HEMVÅRD ÖVERGRIPANDE 500,0 0,0 500,0 500,0 0, INVEST SKOLA/FÖRSKOLA 200,0 0,0 200,0 200,0 0, NY FÖRSKOLA JÄRÅ 7 000, , , , , NYTT ÄLDREBOENDE , , , ,0 0,0 KOMMUNEN TOTALT , , , , ,1 10

91 Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor Inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,46 % för kommunalt reglerad personal. Lägre po-pålägg för personal som vid årets ingång var under 26 år eller över 65 år. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal vilket är ett avsteg från rekommendation 13:1. Den årliga leasingkostnaden redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter år - Fastigheter för affärsverksamhet år - Publika fastigheter år - Fastigheter annan verksamhet år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 11

92 Övergripande och administration Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Politisk verksamhet 2 534, , , , ,3 44,7 Övergripande 8 740, , , , ,4 767,6 Försäljning fastigheter -492,9-30,5-20,0 0,0-20,0 20,0 Administration , , , , , ,3 Skogsdrift ,8 162,4-44, ,0-76, ,6 Trafik 3 907, , , , ,0 540,0 SUMMA , , , , , ,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos Övergripande verksamhet består av förutom kommunövergripande även kansli, personal och säkerhetssamordning. Totalt visar hela verksamheten ett plus på 903,6 tkr per 31 aug. -Kommunövergripande visar ett plus när det gäller återbetalning av moms på ca +330tkr medan driften av Paviljongen visar ett underskott på ca -175tkr per 31 aug. Inom övergripande liksom övriga verksamheter är det nu en strikt återhållsamhet som gäller för att hålla kostnaderna nere. -Kommunövergripande: Prognosen per 1231 visar på ett plus-minus noll resultat. De större avvikelserna gäller främst återbetalning av moms som är högre än budgeterat, på minussidan är det kommunens del i Paviljongen som pekar på ett minus. Kansli Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget, tex vad gäller personalkostnader 32,1 tkr. Ej budgeterad intäkt till följd av handledning av person i sysselsättningsfas finns med i prognosen. De övergripande avgifterna beräknas enligt budget. Utbildningskostnader för personalen har dragits ner med 15 tkr. Personal Överskott i Personalbudgeten då personalchefs lön är högre än den vikarierande personalchefens samt att personal från avdelningen är föräldraledig på 20 % september-december. Överskott i Ragundamodellen då provanställningen för enhetschef avslutades i augusti Överskott i Feriearbete, då löner för ferieanställda blev mindre än beräknat. Överskott i Folkhälsa, på grund av att folkhälsofunktionen arbetade deltid på personalavdelningen mellan april-maj samt outnyttjade beräknade kostnader. Överskott i friskvård (har blivit billigare hos Hotellet sedan vi beslutade att betala per tillfälle istället för en fast summa)och arbetsträning då vi endast haft en person i arbetsträning under året som Ragunda Kommun betalat för, men svårt att säga framtida behov hos FHV. Skogen I delårsrapporten per 0831 visar skogen på ett resultat på 44tkr. Prognosen pekar mot ett resultat på 76tkr det ska ställas i relation till 2014 års budget som är -2200tkr. Anledningen till den stora skillnaden mellan utfall och budget handlar om att kommunen inte har för avsikt att genomföra några försäljningar utifrån rådande skogspriser. Uppföljning av denna situation kommer att ske under november. 12

93 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) Utfallet på 7,3 mkr per 31/8 är 0,5 mkr högre än budget. Vi har bland annat ökade vikariekostnader med 240 tkr, en oförutsedd telefonikostnad för ett felaktigt larm med 85 tkr, portokostnader som är 176 tkr högre än budget. Prognosen pekar på ett underskott med -1,3 mkr. Den största posten, 0,7 mkr, är nettodriftskostnader för det ADSL-nät kommunen övertog från Quadracom när det 10-åriga avtalet löpte ut jan När budget för 2014 fastställdes var kostnaderna för övertagandet okända. Resterande delen av underskottet är till största del vikariekostnader Vilka åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet är svårt att bedöma då administrativa avdelningens kostnader i stort sett är personal. IT-enheten och Kundcenters kostnader består förutom personal av programvarulicenser, funktionsavtal och övriga opåverkbara kostnader. På IT-sidan arbetar vi med att byta ut hyrda dataförbindelser mot egna och på Kundcenter pågår projekt för att minska kostnader för telefonanknytningar genom att införa IT-telefoni som är mycket billigare. Trafik Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget. Kostnaderna för kollektivtrafiken vid progonos i april låg på plus 395 tkr jämfört med budget på helår enligt Länstrafiken. Efter kontakt med dem pekar det fortfarande på ett plus resultat på helår. Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ligger på plus och inge indikationer finns på att det ska förändras i år. Om trafikutbudet inom kommunen förändras kommer kostnaderna att öka. Politik Prognosen pekar på ett litet plusresultat mot budget. Detta tack vare att bidraget för valet blev högre än budgeterat. Sammanträdesarvoden för politisk arbetsgrupp vital demokrati samt extra SU sammanträden har gett ökade kostnader. Deltagande i Ungdomsriksdagen har inneburit rese- och konferenskostnader som ej fanns i budget. Säkerhetssamordning Prognosen pekar på ett plus resultat mot budget. I prognosen har inräknats 2014 års statsbidrag samt ackumulerat överskott sedan tidigare år. Budgeterat för en tre månaders projektanställning för riktad insats inom säkerhetssamordning. Årets händelser Kommunövergripande Från och med denna säsong är det Destination Ragundadalen som driver Paviljongen, de tilldelades tjänstekoncessionen som var ute på anbud tidigare i år. Både Paviljongen och Döda Fallet har visat sig haft fler besökare än tidigare år. I övrigt så är det stort fokus på det ekonomiska läget med tanke på utfallet hittills och att alla verksamheter fått i uppdrag att se över och komma med förslag på åtgärder. Politik Supervalåret 2014 innebär en kostnad för valadministrationen såväl röstmottagare som valhandläggare. Det är svårt att sia om hur stor kostnad ersättningar till röstmottagare kommer att innebära. Detta skapar en viss osäkerhet i prognosen. Under första kvartalet genomfördes extra sammanträden för vital kommunal demokrati vilket har inneburit en del kostnader. Kansli Ett allt mer integrerat arbete med Kundcenter har gett möjlighet till att stödja varandra vid tex sjukfrånvaro och semester. Kommer att utvecklas mer framöver. En omflytt av personal kommer att innebära förändringar i budget från Personal Vikarierande personalchef fr.o.m Lönekartläggning i september 2014 med hjälp av konsult Ulf Larsson. Ny FHV from Uppstart hälsoundersökningar hos FHV Ergonomigenomgång kommunhuset. 13

94 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen har under året arbetats med införande av elektroniska kundfakturor. Detta blir möjligt för våra kunder från och med april. Vi har arbetat intensivt med att implementera systemet Budget och Prognos i hela organisationen. Det har inneburit en ökad samordning och standardisering i budgetprocessen. Vi har från och med i år infört en ny kontoplan, Kommunbas 13. IT-enheten har påbörjat ett stort uppgraderingsprojekt som kommer att pågå hela året. Vi uppgraderar operativsystem, e-postsystem och vår katalogtjänst. Vi har under året kraftfullt förbättrat bandbredden på våra förbindelser mellan H-strand-Bispgården och H-strand-Stugun. I Kundcenter har målsättningen varit att kunna serva medborgarna med ökad tillgänglighet genom att i större grad ta hand om inkommande frågor. Säkerhetssamordning Samarbetet i länet fortsätter. Under början av mandatperioden kommer mycket arbete krävas för att omarbeta de styrande dokumenten samt att utbilda nya politiker i risk och krishanteringens grunder. Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen kommer vi under hösten att uppgradera vårt ekonomisystem till en ny plattfrom. Vi har dessutom initierat ett projekt för att övergå till digitala leverantörsfakturor enligt standarden Svefaktura, vilket kommer att effektivisera fakturahanteringen. På IT-enheten fortsätter arbetet med uppgradering av vår IT-plattform, vilket kommer att innebära en modernisering inom flera områden : operativsystem, Office-paket och e-post. Det innebär helt nya möjligheter till IT-stöd. Vi fortsätter även arbetet med att förbättra våra trådlösa nät på skolorna. Säkerhetssamordning Möjligheterna att spara ackumulerat överskott av statsbidraget till kommande år kommer att begränsas från om med nästa år. Överskott kan komma att tas tillbaka. Framtid Övergripande Vi har ett digert arbete att göra när det gäller det slutliga arbetet med budget kommande år. Vi kommer att planera in året och förtydliga vilka gemensamma aktiviteter vi har att utföra med hjälp av ett årshjul. Bl a ska alla medarbetar-/lönesamtal vara genomförda före årsskiftet. Kansli Verksamheten fortsätter enligt plan för Person i sysselsättningsfas stöttar upp i arkivet och utför uppgifter utifrån kompetens och arbetsförmåga. Handledarbidraget nyttjas framförallt för omkostnader för personal samt eventuell gemensam aktivitet för Kansli. Politik Utifrån val till Riksdag, kommun och landsting kan viss merkostnad tillkomma, utbildning för nya ledamöter planerat till Personal Personalchef åter i arbete i december Fortsätter med Hälsoundersökningar hos Commodia Ragunda kommun på Hammarstrands marknad 11 juli

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 3 juni 2014 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2014-05-27 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 3 juni, kl 08.00 Information

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport. Ragunda kommun

Delårsrapport. Ragunda kommun Delårsrapport 2013 Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 10 11 12 13 14 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer