Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Delårsrapport augusti 2014 Ragunda kommun

82 Innehållsförteckning Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Övergripande och administration Utvecklingsstaben Förskola och skola Kulturverksamhet Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Bostadsförvaltning Vård och omsorg Köken Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

83 Ragunda kommuns organisation Politisk organisation RetAB Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen Bygg-och miljönämnd Valnämnd Socialutskott Tjänstemannaorganisation Kommunkansli Administrativ avdelning kommunchef Säkerhetssamordnare Utvecklingsavdelning Personal och löneavdelning Barn och utbildningsavdelning Bygg- och Miljöavdelning Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Vård- och omsorgs -avdelning Överförmyndare Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism 3

84 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2014 samt prognos för hela Kommunen Delårsbokslut 31 augusti 2014 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2014, ett resultat på -3,2 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster uppgår till 222,5 miljoner kronor, vilket utgör 70 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 98 procent. Resultatet under samma period föregående år, uppgick -0,2 miljoner kronor och nettokostnaderna utgjorde 98 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Prognos 2014 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på -8,0 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet, 5,0 mkr. De största enskilda negativa posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Individ-och familjeomsorg (IFO) -9,5 mkr: Beror till största delen av placerade barn och ungdomar, samt försörjningsstöd. Detta med anledning av att antal ärenden ökar generellt. Vård-och omsorg -4,2 mkr: En ökning av hemtjänst/hemsjukvårdstimmar och ökad vårdtyngd på särskilt boende och öppnande av fler platser än budgeterat. Kostnaderna har även ökat för medicinsk färdigbehandlade. Övergripande -2,1 mkr: Ragunda kommun har under 2014 övertagit Quadracoms ADSL-nät och det har inneburit obudgeterade nettodriftskostnader med 0,7 mkr. Vad gäller kommunens skog kommer under 2014 utifrån det låga virkespriset inte att göras några avverkningar. Det innebär förlorade intäkter och enbart kostnader vilket gör ett underskott på -2,1 mkr. Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till 337 miljoner kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 102 procent. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 12,5 mkr + 40,0 mkr för ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende vilket ingår i Ragunda Här tillkommer även ombyggnation av förskola i Bispgården med 7 mkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 5,8 mkr för bredbandssatsningar enligt beslut i kommunfullmäktige Totalt 65,4 mkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 38,5 mkr. I prognosen för helår bedöms 68,9 mkr förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med -3,4 mkr. De stora posterna är etablering av fibernät i och med kommunens delägarskap i stadsnätsbolaget Servanet, ombyggnation av förskola i Bispgården och ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende. God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fyra övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige , 35 KOMPETENS Sjuktalen ska minska till 6% 2015 KOMMUNIKATION 100% budgetdisciplin med positivt resultat på + 2,0% (god ekonomisk hushållning) 2015 KUNDSERVICE Verksamheterna ska bedrivas med 100%-ig god kvalité KREATIVITET Ny teknik, samordning och maximalt utnyttjande av lokaler samt full kostnadstäckning på kommersiella lokaler. Fastigheter som kommunen ej bedriver verksamhet i eller ej har kostnadstäckning för skall försäljas. 4

85 Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Kommunens resultat för 2014 ska enligt det fastställda resultatmålet uppgå till minst +4,9 mkr vilket är 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall per 31 augusti Kommunens resultat uppgår till -3,2 miljoner kronor. Prognos 2014 Kommunens resultat för 2014 beräknas uppgå till -8,0 miljoner kronor. Målet kommer inte att uppnås Omvärldsbevakning Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget i år men svagare utveckling 2016 och 2017, än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläget i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att vi tvingas skruva ner vår tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Källa : SKL Cirk 14:32 5

86 Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2014, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 7,4 procent (4633 personer) av den registerbaserade arbetskraften år. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tid I riket var motsvarande siffra 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 18,4 procent i augusti 2013 till 16,7 procent i augusti Motsvarande siffra i riket var 15,2 procent. Under årets första åtta månader har 271 personer varslats om uppsägning i länet. Under motsvarande period 2013 berördes 263 personer. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti till 8,9 procent (öppet arbetslösa: 3,8 %, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 5,1 procent), vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med augusti I gruppen år uppgick arbetslösheten till 18,9 procent (öppet arbetslösa: 7,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11,5 procent). Vilket är en minskning med 5,8 procent jämfört med augusti För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 32,7 procent (öppet arbetslösa: 19,9 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 12,8 procent). Det är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun invånare. Kommunens befolkning har minskat med 35 personer från årsskiftet, att jämföra med 2013 då kommunens befolkning ökade med 13 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser sämre ut än kalkylerat. I budget för 2014 har vi räknat med 5450 personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 2 % av skatteintäkter och statsbidrag år Årets resultatmål är 1,5 %, vilket motsvarar 5,0 mkr. Detta låga mål kräver en god planering av verksamheterna då minsta negativa avvikelse kan innebära att kravet på god ekonomisk hushållning inte kan hållas. I årets prognos kan vi se att kostnaderna är väsentligt högre än intäkterna på grund av stora underskott i verksamheterna. Det är viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt. Annars är risken stor att skatteoch statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Under resterande del av året är det nödvändigt att man hittar åtgärdsplaner för att nå ett bättre resultat än prognosticerat. Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt +1,7 miljoner kronor, vilket främst beror på positiva slutavräkningar. De finansiella posterna beräknas bli Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 181,2 miljoner kronor. Enligt beslut i Kf ska kommunen amortera lån med 2 mkr/år. Dessutom ska två lån på 1,05 mkr lösas under året. Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 2014 uppgått till 3,7 miljoner kronor. För hela året prognostiseras låneräntor på 5,6 miljoner kronor. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto. Hittills i år har det fötts 35 barn och avlidit 69 personer. Det ger ett födelsenetto på -35 personer. 177 personer har flyttat in till kommunen och 178 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på -1 personer. 6

87 Eget kapital Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 31 augusti 2014 uppgår det egna kapitalet till 54,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor sen årets början. Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer att minska med 8,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet delas in i anläggningskapital och rörelsekapital. Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten och beräknas som skillnaden mellan kommunens omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet uppgår den 31 augusti till -3,7 miljoner kronor vilket är en försämring sedan årets början med 8,5 miljoner kronor. Det beror till stor del på att finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar delvis har har finansieras med eget kapital. Likviditet Den 31 augusti uppgår kommunens likvida medel till 38,7 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut ska finnas 35,0 miljoner kronor i likvida medel. Det innebär att likviditeten om samtliga nu planerade utbetalningar genomförs, minskar från årets början med 16,5 miljoner kronor. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2014 till 17 procent. Sen årets början har soliditeten försämrats med 1% Detta beror till stor del på egen finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar. Terese Bengard, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Ragunda kommuns ungdomsrepresentanter till Landsbygdsriksdagen i Sandviken Hanna Johannesson och Joel Engström. 7

88 Resultaträkning Resultaträkning (mkr) BOKSLUT DELÅr DELÅR BUDGET PROGNOS AVV Verksamhetens nettokostnader -296,2-207,0-210,6-304,4-318,7-14,3 Avskrivningar -12,2-8,4-8,4-12,6-13,0 0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -308,4-215,4-219,0-317,0-331,7-14,7 Skatteintäkter 212,5 142,5 143,3 214,1 215,6 1,5 Generella statsbidrag 113,7 75,9 76,0 113,2 113,4 0,2 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3-0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7-5,8-5,6 0,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Balansräkning Balansräkning (mkr) BOKSLUT DELÅR DELÅR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 230,6 213,9 260,8 Maskiner och inventarier 3,9 4,2 3,9 Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 221,3 267,8 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,4 0,2 Fordringar 22,7 22,5 21,3 Kassa och bank 51,5 49,4 38,7 Summa omsättningstillgångar 74,4 72,3 60,2 SUMMA TILLGÅNGAR 311,8 293,6 328,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 44,7 44,7 57,5 Årets resultat 12,8-0,2-3,2 Summa eget kapital 57,5 44,5 54,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3,5 4,1 3,5 Summa avsättningar 3,5 4,1 3,5 Skulder Långfristiga skulder 181,2 187,1 206,3 Kortfristiga skulder 69,6 57,9 63,9 Summa skulder 250,8 245,0 270,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 311,8 293,6 328,0 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 11,2 11,4 11,2 Pensionsskuld 200,9 190,8 200,9 8

89 Kassaflödesrapport Kassaflödesrapport (mkr) BOKSLUT DRIFT Verksamhetens intäkter 90,8 51,4 57,5 Verksamhetens kostnader -399,2-266,8-276,5 Verksamhetens nettoutbetalningar -308,4-215,4-219,0 Skatter/statsbidrag 326,2 218,4 219,3 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 11,1 8,4 8,4 Driftsnetto 23,9 8,2 5,2 INVESTERINGAR Inköp av värdepapper 0,0 0,0-0,2 Avyttrade värdepapper 0,1 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar inventarier -0,7 0,0 0,0 Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar fastigheter -40,0-20,0-38,5 Avyttrade fastigheter och anläggningar 0,9 0,0 0,0 Investeringsnetto -39,7-20,0-38,7 FINANSIERINGSNETTO Ökning långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 Minskning långfristig fordran 0,2 0,0 0,0 Amortering -3,9 0,0-2,0 Långfristig upplåning 0,0 0,0 27,1 Justering av rörelsekapitalförändring 7,5-2,2-4,3 Finansieringsnetto 3,8-2,2 20,8 Förändring av kassa och bank -12,0-14,0-12,7 Ragunda kommun utsedd till Sveriges bästa Kulturskolekommun 2014! 9

90 Driftsredovisning NÄMND/STYRELSE BOKSLUT DELÅR DELÅR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelse 288,4 196,3 200,8 290,5 303,1-12,6 Återbet AFA -6,2 0,0 0,0-2,0 0,0-2,0 diff arb.givavg -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 Bygg- och miljönämnd 5,3 3,2 2,1 5,2 4,2 1,0 Summa 286,4 200,1 203,5 294,4 308,0-13,6 Utbetalda pensioner 9,6 6,7 7,1 10,0 10,7-0,7 Avskrivningar 12,2 8,4 8,4 12,6 13,0-0,4 Riskkostnader 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa överföring till resultaträkning 308,4 215,4 219,0 317,0 331,7-14,7 Investeringar Projekt (Belopp i Tkr) BUDGET BOKFÖRT AVVIKELSE PROGNOS DIFF ADB. Budget ska fördelas projekt 1 900,0 718, , ,0 0,0 UTÖKNING INVESTBUDGET KF ,0 0, , ,0 0, QUDRACOM 0,0 567,5-567,5 0,0 0, SERVANET 0,0 134,5-134,5 0,0 0, RESERVKRAFT 600,0 0,0 600,0 600,0 0, VENT SKALGRÄND 8,10 750,0 126,7 623,3 750,0 0, TAK GYMNASTIK AO 250,0 107,4 142,6 107,4 142, FÖNSTER HÅ-SKOLAN 250,0 2,7 247,3 300,0-50, ÅTG. BRANDTILLSYN, LARM MM 500,0 201,8 298,2 500,0 0, ENERGIÅTGÄRDER ÖVr.FASTIGHETER 1 000,0 731,8 268,2 890,0 110, ENERGISPARÅTGÄRDER HYRESHUS 250,0 84,5 165,5 250,0 0, AUTOMATISERING DRIFT VA 850,0 410,5 439,5 825,0 25, BYTE VATTENMÄTARE 100,0 131,9-31,9 131,9-31, RENINGSVERK HAMMARSTRAND 2 500, ,6-86, ,6-86, BYTE VATTEN- OCH AVLOPPSLEDN. 100,0 37,4 62,6 37,5 62, DATAPROGRAM FUTURE RENH/VA 145,0 0,0 145,0 0,0 145, HÅRDGÖRING YTOR ÅVC STUGUN 100,0 0,0 100,0 0,0 100, AVJÄMNING TIPP HAMMARSTRAND 400,0 60,1 339,9 400,0 0, MINIREN.VERK STRÖMSNÄS 250,0 0,0 250,0 200,0 50, RENOV. TAK NIPÄNGEN 1 500,0 14, , ,1-314, UPPGRADERING ÄRENDESYSTEM 100,0 0,0 100,0 100,0 0, INVENTARIER KÖK 300,0 3,6 296,4 0,0 0, INVEST HEMVÅRD ÖVERGRIPANDE 500,0 0,0 500,0 500,0 0, INVEST SKOLA/FÖRSKOLA 200,0 0,0 200,0 200,0 0, NY FÖRSKOLA JÄRÅ 7 000, , , , , NYTT ÄLDREBOENDE , , , ,0 0,0 KOMMUNEN TOTALT , , , , ,1 10

91 Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor Inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,46 % för kommunalt reglerad personal. Lägre po-pålägg för personal som vid årets ingång var under 26 år eller över 65 år. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal vilket är ett avsteg från rekommendation 13:1. Den årliga leasingkostnaden redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter år - Fastigheter för affärsverksamhet år - Publika fastigheter år - Fastigheter annan verksamhet år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 11

92 Övergripande och administration Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Politisk verksamhet 2 534, , , , ,3 44,7 Övergripande 8 740, , , , ,4 767,6 Försäljning fastigheter -492,9-30,5-20,0 0,0-20,0 20,0 Administration , , , , , ,3 Skogsdrift ,8 162,4-44, ,0-76, ,6 Trafik 3 907, , , , ,0 540,0 SUMMA , , , , , ,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos Övergripande verksamhet består av förutom kommunövergripande även kansli, personal och säkerhetssamordning. Totalt visar hela verksamheten ett plus på 903,6 tkr per 31 aug. -Kommunövergripande visar ett plus när det gäller återbetalning av moms på ca +330tkr medan driften av Paviljongen visar ett underskott på ca -175tkr per 31 aug. Inom övergripande liksom övriga verksamheter är det nu en strikt återhållsamhet som gäller för att hålla kostnaderna nere. -Kommunövergripande: Prognosen per 1231 visar på ett plus-minus noll resultat. De större avvikelserna gäller främst återbetalning av moms som är högre än budgeterat, på minussidan är det kommunens del i Paviljongen som pekar på ett minus. Kansli Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget, tex vad gäller personalkostnader 32,1 tkr. Ej budgeterad intäkt till följd av handledning av person i sysselsättningsfas finns med i prognosen. De övergripande avgifterna beräknas enligt budget. Utbildningskostnader för personalen har dragits ner med 15 tkr. Personal Överskott i Personalbudgeten då personalchefs lön är högre än den vikarierande personalchefens samt att personal från avdelningen är föräldraledig på 20 % september-december. Överskott i Ragundamodellen då provanställningen för enhetschef avslutades i augusti Överskott i Feriearbete, då löner för ferieanställda blev mindre än beräknat. Överskott i Folkhälsa, på grund av att folkhälsofunktionen arbetade deltid på personalavdelningen mellan april-maj samt outnyttjade beräknade kostnader. Överskott i friskvård (har blivit billigare hos Hotellet sedan vi beslutade att betala per tillfälle istället för en fast summa)och arbetsträning då vi endast haft en person i arbetsträning under året som Ragunda Kommun betalat för, men svårt att säga framtida behov hos FHV. Skogen I delårsrapporten per 0831 visar skogen på ett resultat på 44tkr. Prognosen pekar mot ett resultat på 76tkr det ska ställas i relation till 2014 års budget som är -2200tkr. Anledningen till den stora skillnaden mellan utfall och budget handlar om att kommunen inte har för avsikt att genomföra några försäljningar utifrån rådande skogspriser. Uppföljning av denna situation kommer att ske under november. 12

93 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) Utfallet på 7,3 mkr per 31/8 är 0,5 mkr högre än budget. Vi har bland annat ökade vikariekostnader med 240 tkr, en oförutsedd telefonikostnad för ett felaktigt larm med 85 tkr, portokostnader som är 176 tkr högre än budget. Prognosen pekar på ett underskott med -1,3 mkr. Den största posten, 0,7 mkr, är nettodriftskostnader för det ADSL-nät kommunen övertog från Quadracom när det 10-åriga avtalet löpte ut jan När budget för 2014 fastställdes var kostnaderna för övertagandet okända. Resterande delen av underskottet är till största del vikariekostnader Vilka åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet är svårt att bedöma då administrativa avdelningens kostnader i stort sett är personal. IT-enheten och Kundcenters kostnader består förutom personal av programvarulicenser, funktionsavtal och övriga opåverkbara kostnader. På IT-sidan arbetar vi med att byta ut hyrda dataförbindelser mot egna och på Kundcenter pågår projekt för att minska kostnader för telefonanknytningar genom att införa IT-telefoni som är mycket billigare. Trafik Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget. Kostnaderna för kollektivtrafiken vid progonos i april låg på plus 395 tkr jämfört med budget på helår enligt Länstrafiken. Efter kontakt med dem pekar det fortfarande på ett plus resultat på helår. Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ligger på plus och inge indikationer finns på att det ska förändras i år. Om trafikutbudet inom kommunen förändras kommer kostnaderna att öka. Politik Prognosen pekar på ett litet plusresultat mot budget. Detta tack vare att bidraget för valet blev högre än budgeterat. Sammanträdesarvoden för politisk arbetsgrupp vital demokrati samt extra SU sammanträden har gett ökade kostnader. Deltagande i Ungdomsriksdagen har inneburit rese- och konferenskostnader som ej fanns i budget. Säkerhetssamordning Prognosen pekar på ett plus resultat mot budget. I prognosen har inräknats 2014 års statsbidrag samt ackumulerat överskott sedan tidigare år. Budgeterat för en tre månaders projektanställning för riktad insats inom säkerhetssamordning. Årets händelser Kommunövergripande Från och med denna säsong är det Destination Ragundadalen som driver Paviljongen, de tilldelades tjänstekoncessionen som var ute på anbud tidigare i år. Både Paviljongen och Döda Fallet har visat sig haft fler besökare än tidigare år. I övrigt så är det stort fokus på det ekonomiska läget med tanke på utfallet hittills och att alla verksamheter fått i uppdrag att se över och komma med förslag på åtgärder. Politik Supervalåret 2014 innebär en kostnad för valadministrationen såväl röstmottagare som valhandläggare. Det är svårt att sia om hur stor kostnad ersättningar till röstmottagare kommer att innebära. Detta skapar en viss osäkerhet i prognosen. Under första kvartalet genomfördes extra sammanträden för vital kommunal demokrati vilket har inneburit en del kostnader. Kansli Ett allt mer integrerat arbete med Kundcenter har gett möjlighet till att stödja varandra vid tex sjukfrånvaro och semester. Kommer att utvecklas mer framöver. En omflytt av personal kommer att innebära förändringar i budget från Personal Vikarierande personalchef fr.o.m Lönekartläggning i september 2014 med hjälp av konsult Ulf Larsson. Ny FHV from Uppstart hälsoundersökningar hos FHV Ergonomigenomgång kommunhuset. 13

94 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen har under året arbetats med införande av elektroniska kundfakturor. Detta blir möjligt för våra kunder från och med april. Vi har arbetat intensivt med att implementera systemet Budget och Prognos i hela organisationen. Det har inneburit en ökad samordning och standardisering i budgetprocessen. Vi har från och med i år infört en ny kontoplan, Kommunbas 13. IT-enheten har påbörjat ett stort uppgraderingsprojekt som kommer att pågå hela året. Vi uppgraderar operativsystem, e-postsystem och vår katalogtjänst. Vi har under året kraftfullt förbättrat bandbredden på våra förbindelser mellan H-strand-Bispgården och H-strand-Stugun. I Kundcenter har målsättningen varit att kunna serva medborgarna med ökad tillgänglighet genom att i större grad ta hand om inkommande frågor. Säkerhetssamordning Samarbetet i länet fortsätter. Under början av mandatperioden kommer mycket arbete krävas för att omarbeta de styrande dokumenten samt att utbilda nya politiker i risk och krishanteringens grunder. Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen kommer vi under hösten att uppgradera vårt ekonomisystem till en ny plattfrom. Vi har dessutom initierat ett projekt för att övergå till digitala leverantörsfakturor enligt standarden Svefaktura, vilket kommer att effektivisera fakturahanteringen. På IT-enheten fortsätter arbetet med uppgradering av vår IT-plattform, vilket kommer att innebära en modernisering inom flera områden : operativsystem, Office-paket och e-post. Det innebär helt nya möjligheter till IT-stöd. Vi fortsätter även arbetet med att förbättra våra trådlösa nät på skolorna. Säkerhetssamordning Möjligheterna att spara ackumulerat överskott av statsbidraget till kommande år kommer att begränsas från om med nästa år. Överskott kan komma att tas tillbaka. Framtid Övergripande Vi har ett digert arbete att göra när det gäller det slutliga arbetet med budget kommande år. Vi kommer att planera in året och förtydliga vilka gemensamma aktiviteter vi har att utföra med hjälp av ett årshjul. Bl a ska alla medarbetar-/lönesamtal vara genomförda före årsskiftet. Kansli Verksamheten fortsätter enligt plan för Person i sysselsättningsfas stöttar upp i arkivet och utför uppgifter utifrån kompetens och arbetsförmåga. Handledarbidraget nyttjas framförallt för omkostnader för personal samt eventuell gemensam aktivitet för Kansli. Politik Utifrån val till Riksdag, kommun och landsting kan viss merkostnad tillkomma, utbildning för nya ledamöter planerat till Personal Personalchef åter i arbete i december Fortsätter med Hälsoundersökningar hos Commodia Ragunda kommun på Hammarstrands marknad 11 juli

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun

Årsredovisning. 2012Ragunda kommun Årsredovisning 2012Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 25 28 29 33 36 43 44 46 49 52 54 56 58 61 Kommunalrådet har ordet Ragunda kommun en annorlunda del av Jämtland Finansiell

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer