Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Delårsrapport augusti 2014 Ragunda kommun

82 Innehållsförteckning Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesrapport Driftsredovisning Investeringar Redovisningsprinciper Ord och uttryck Övergripande och administration Utvecklingsstaben Förskola och skola Kulturverksamhet Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Bostadsförvaltning Vård och omsorg Köken Bygg- och miljönämnden Överförmyndarnämnden Förbund

83 Ragunda kommuns organisation Politisk organisation RetAB Kommunfullmäktige Revision Överförmyndarnämnd Kommunstyrelsen Bygg-och miljönämnd Valnämnd Socialutskott Tjänstemannaorganisation Kommunkansli Administrativ avdelning kommunchef Säkerhetssamordnare Utvecklingsavdelning Personal och löneavdelning Barn och utbildningsavdelning Bygg- och Miljöavdelning Individ- och familjeomsorg Teknisk verksamhet Vård- och omsorgs -avdelning Överförmyndare Samägda företag och förbund Jämtlands Gymnasium Samordningsförbundet i Jämtlands län Jämtlands Räddningsförbund Regionförbundet i Jämtlands län Förenade småkommuners aktiebolag (FSF) Jämtland-Härjedalen Turism 3

84 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen i Ragunda kommun får härmed avge redovisning för perioden januari augusti 2014 samt prognos för hela Kommunen Delårsbokslut 31 augusti 2014 Ragunda kommun redovisar per den 31 augusti 2014, ett resultat på -3,2 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster uppgår till 222,5 miljoner kronor, vilket utgör 70 procent av kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 98 procent. Resultatet under samma period föregående år, uppgick -0,2 miljoner kronor och nettokostnaderna utgjorde 98 procent av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter. Prognos 2014 Prognosen för hela året visar mot ett resultat på -8,0 miljoner kronor, vilket är 13,0 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet, 5,0 mkr. De största enskilda negativa posterna i prognosen, jämfört med budget, utgörs av: Individ-och familjeomsorg (IFO) -9,5 mkr: Beror till största delen av placerade barn och ungdomar, samt försörjningsstöd. Detta med anledning av att antal ärenden ökar generellt. Vård-och omsorg -4,2 mkr: En ökning av hemtjänst/hemsjukvårdstimmar och ökad vårdtyngd på särskilt boende och öppnande av fler platser än budgeterat. Kostnaderna har även ökat för medicinsk färdigbehandlade. Övergripande -2,1 mkr: Ragunda kommun har under 2014 övertagit Quadracoms ADSL-nät och det har inneburit obudgeterade nettodriftskostnader med 0,7 mkr. Vad gäller kommunens skog kommer under 2014 utifrån det låga virkespriset inte att göras några avverkningar. Det innebär förlorade intäkter och enbart kostnader vilket gör ett underskott på -2,1 mkr. Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till 337 miljoner kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till 102 procent. Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 12,5 mkr + 40,0 mkr för ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende vilket ingår i Ragunda Här tillkommer även ombyggnation av förskola i Bispgården med 7 mkr. Under året har investeringsbudgeten utökats med 5,8 mkr för bredbandssatsningar enligt beslut i kommunfullmäktige Totalt 65,4 mkr. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 38,5 mkr. I prognosen för helår bedöms 68,9 mkr förbrukas. Det innebär en avvikelse mot budget med -3,4 mkr. De stora posterna är etablering av fibernät i och med kommunens delägarskap i stadsnätsbolaget Servanet, ombyggnation av förskola i Bispgården och ny-och ombyggnation av Björkhammars äldreboende. God ekonomisk hushållning I Lagen om god ekonomisk hushållning framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fyra övergripande finansiella mål som är fastställda av Kommunfullmäktige , 35 KOMPETENS Sjuktalen ska minska till 6% 2015 KOMMUNIKATION 100% budgetdisciplin med positivt resultat på + 2,0% (god ekonomisk hushållning) 2015 KUNDSERVICE Verksamheterna ska bedrivas med 100%-ig god kvalité KREATIVITET Ny teknik, samordning och maximalt utnyttjande av lokaler samt full kostnadstäckning på kommersiella lokaler. Fastigheter som kommunen ej bedriver verksamhet i eller ej har kostnadstäckning för skall försäljas. 4

85 Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning Kommunens resultat för 2014 ska enligt det fastställda resultatmålet uppgå till minst +4,9 mkr vilket är 1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfall per 31 augusti Kommunens resultat uppgår till -3,2 miljoner kronor. Prognos 2014 Kommunens resultat för 2014 beräknas uppgå till -8,0 miljoner kronor. Målet kommer inte att uppnås Omvärldsbevakning Den nya skatteunderlagsprognosen visar en något större ökning av skatteunderlaget i år men svagare utveckling 2016 och 2017, än vad förra prognosen visade. Ändringarna beror främst på att vi nu räknar med starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster har reviderats ner mot slutet av perioden. Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. För helåret 2014 beräknas inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är dubbelt så snabbt som En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Vi förutser att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer i snabbare takt och att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläget i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. De låga talen gör att vi tvingas skruva ner vår tidigare bedömning för i år. Mot bakgrund av den optimism som präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året skett av den svenska kronan är det troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att arbetslösheten sjunker mer markant under Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Källa : SKL Cirk 14:32 5

86 Mål och målstyrning Kommunfullmäktige beslutade att anta en ekonomistyrningspolicy där styrmodell för målstyrning redovisas. Arbetsmarknad och sysselsättning Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland augusti 2014, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 7,4 procent (4633 personer) av den registerbaserade arbetskraften år. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma tid I riket var motsvarande siffra 7,8 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet har också minskat, från 18,4 procent i augusti 2013 till 16,7 procent i augusti Motsvarande siffra i riket var 15,2 procent. Under årets första åtta månader har 271 personer varslats om uppsägning i länet. Under motsvarande period 2013 berördes 263 personer. Den totala arbetslösheten i Ragunda uppgick i augusti till 8,9 procent (öppet arbetslösa: 3,8 %, arbetssökande som deltar i program med aktivitetsstöd 5,1 procent), vilket är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med augusti I gruppen år uppgick arbetslösheten till 18,9 procent (öppet arbetslösa: 7,4 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd 11,5 procent). Vilket är en minskning med 5,8 procent jämfört med augusti För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten i Ragunda till 32,7 procent (öppet arbetslösa: 19,9 procent, arbetssökande i program med aktivitetsstöd: 12,8 procent). Det är en minskning med 5,4 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Befolkning Den 31/8 har Ragunda kommun invånare. Kommunens befolkning har minskat med 35 personer från årsskiftet, att jämföra med 2013 då kommunens befolkning ökade med 13 personer under årets första åtta månader. Befolkningsutvecklingen ser sämre ut än kalkylerat. I budget för 2014 har vi räknat med 5450 personer. Framtiden I kommunens ekonomistyrningspolicy finns en plan för att uppnå resultatet 2 % av skatteintäkter och statsbidrag år Årets resultatmål är 1,5 %, vilket motsvarar 5,0 mkr. Detta låga mål kräver en god planering av verksamheterna då minsta negativa avvikelse kan innebära att kravet på god ekonomisk hushållning inte kan hållas. I årets prognos kan vi se att kostnaderna är väsentligt högre än intäkterna på grund av stora underskott i verksamheterna. Det är viktigt att budgetavvikelser i god tid rapporteras, så att åtgärder kan vidtas. Vad vi kan se under kommande år är att intäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna. Det innebär att man i större omfattning måste planera för och lägga förslag på större strukturella förändringar som ger stora kostnadsminskningar på sikt. Annars är risken stor att skatteoch statsbidragsintäkterna inte täcker kostnaderna för kommande års verksamheter. Under resterande del av året är det nödvändigt att man hittar åtgärdsplaner för att nå ett bättre resultat än prognosticerat. Finansiering Kommunens finansiering består främst av skatter och statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för skatter och statsbidrag redovisas en avvikelse på totalt +1,7 miljoner kronor, vilket främst beror på positiva slutavräkningar. De finansiella posterna beräknas bli Lån och räntor Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 181,2 miljoner kronor. Enligt beslut i Kf ska kommunen amortera lån med 2 mkr/år. Dessutom ska två lån på 1,05 mkr lösas under året. Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 2014 uppgått till 3,7 miljoner kronor. För hela året prognostiseras låneräntor på 5,6 miljoner kronor. Vi har just nu både negativt födelsenetto och flyttnetto. Hittills i år har det fötts 35 barn och avlidit 69 personer. Det ger ett födelsenetto på -35 personer. 177 personer har flyttat in till kommunen och 178 personer har flyttat ut. Det ger ett flyttningsnetto på -1 personer. 6

87 Eget kapital Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 31 augusti 2014 uppgår det egna kapitalet till 54,3 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,2 miljoner kronor sen årets början. Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer att minska med 8,0 miljoner kronor. Det egna kapitalet delas in i anläggningskapital och rörelsekapital. Rörelsekapitalet är det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten och beräknas som skillnaden mellan kommunens omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet uppgår den 31 augusti till -3,7 miljoner kronor vilket är en försämring sedan årets början med 8,5 miljoner kronor. Det beror till stor del på att finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar delvis har har finansieras med eget kapital. Likviditet Den 31 augusti uppgår kommunens likvida medel till 38,7 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut ska finnas 35,0 miljoner kronor i likvida medel. Det innebär att likviditeten om samtliga nu planerade utbetalningar genomförs, minskar från årets början med 16,5 miljoner kronor. En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner låneskulden för att minska kommunens räntekostnader eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar. Soliditet Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten uppgår den 31 augusti 2014 till 17 procent. Sen årets början har soliditeten försämrats med 1% Detta beror till stor del på egen finansiering av ny-och ombyggnation av Björkhammar. Terese Bengard, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Ragunda kommuns ungdomsrepresentanter till Landsbygdsriksdagen i Sandviken Hanna Johannesson och Joel Engström. 7

88 Resultaträkning Resultaträkning (mkr) BOKSLUT DELÅr DELÅR BUDGET PROGNOS AVV Verksamhetens nettokostnader -296,2-207,0-210,6-304,4-318,7-14,3 Avskrivningar -12,2-8,4-8,4-12,6-13,0 0,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -308,4-215,4-219,0-317,0-331,7-14,7 Skatteintäkter 212,5 142,5 143,3 214,1 215,6 1,5 Generella statsbidrag 113,7 75,9 76,0 113,2 113,4 0,2 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3-0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7-5,8-5,6 0,2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 12,8-0,2-3,2 5,0-8,0-13,0 Balansräkning Balansräkning (mkr) BOKSLUT DELÅR DELÅR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 230,6 213,9 260,8 Maskiner och inventarier 3,9 4,2 3,9 Finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,1 Summa anläggningstillgångar 237,4 221,3 267,8 Omsättningstillgångar Förråd 0,2 0,4 0,2 Fordringar 22,7 22,5 21,3 Kassa och bank 51,5 49,4 38,7 Summa omsättningstillgångar 74,4 72,3 60,2 SUMMA TILLGÅNGAR 311,8 293,6 328,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 44,7 44,7 57,5 Årets resultat 12,8-0,2-3,2 Summa eget kapital 57,5 44,5 54,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3,5 4,1 3,5 Summa avsättningar 3,5 4,1 3,5 Skulder Långfristiga skulder 181,2 187,1 206,3 Kortfristiga skulder 69,6 57,9 63,9 Summa skulder 250,8 245,0 270,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 311,8 293,6 328,0 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 11,2 11,4 11,2 Pensionsskuld 200,9 190,8 200,9 8

89 Kassaflödesrapport Kassaflödesrapport (mkr) BOKSLUT DRIFT Verksamhetens intäkter 90,8 51,4 57,5 Verksamhetens kostnader -399,2-266,8-276,5 Verksamhetens nettoutbetalningar -308,4-215,4-219,0 Skatter/statsbidrag 326,2 218,4 219,3 Finansiella intäkter 0,8 0,5 0,2 Finansiella kostnader -5,8-3,7-3,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 11,1 8,4 8,4 Driftsnetto 23,9 8,2 5,2 INVESTERINGAR Inköp av värdepapper 0,0 0,0-0,2 Avyttrade värdepapper 0,1 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar inventarier -0,7 0,0 0,0 Avyttrade maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 Investering i materiella anl.tillgångar fastigheter -40,0-20,0-38,5 Avyttrade fastigheter och anläggningar 0,9 0,0 0,0 Investeringsnetto -39,7-20,0-38,7 FINANSIERINGSNETTO Ökning långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 Minskning långfristig fordran 0,2 0,0 0,0 Amortering -3,9 0,0-2,0 Långfristig upplåning 0,0 0,0 27,1 Justering av rörelsekapitalförändring 7,5-2,2-4,3 Finansieringsnetto 3,8-2,2 20,8 Förändring av kassa och bank -12,0-14,0-12,7 Ragunda kommun utsedd till Sveriges bästa Kulturskolekommun 2014! 9

90 Driftsredovisning NÄMND/STYRELSE BOKSLUT DELÅR DELÅR BUDGET PROGNOS AVVIKELSE Kommunstyrelse 288,4 196,3 200,8 290,5 303,1-12,6 Återbet AFA -6,2 0,0 0,0-2,0 0,0-2,0 diff arb.givavg -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,0 Bygg- och miljönämnd 5,3 3,2 2,1 5,2 4,2 1,0 Summa 286,4 200,1 203,5 294,4 308,0-13,6 Utbetalda pensioner 9,6 6,7 7,1 10,0 10,7-0,7 Avskrivningar 12,2 8,4 8,4 12,6 13,0-0,4 Riskkostnader 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa överföring till resultaträkning 308,4 215,4 219,0 317,0 331,7-14,7 Investeringar Projekt (Belopp i Tkr) BUDGET BOKFÖRT AVVIKELSE PROGNOS DIFF ADB. Budget ska fördelas projekt 1 900,0 718, , ,0 0,0 UTÖKNING INVESTBUDGET KF ,0 0, , ,0 0, QUDRACOM 0,0 567,5-567,5 0,0 0, SERVANET 0,0 134,5-134,5 0,0 0, RESERVKRAFT 600,0 0,0 600,0 600,0 0, VENT SKALGRÄND 8,10 750,0 126,7 623,3 750,0 0, TAK GYMNASTIK AO 250,0 107,4 142,6 107,4 142, FÖNSTER HÅ-SKOLAN 250,0 2,7 247,3 300,0-50, ÅTG. BRANDTILLSYN, LARM MM 500,0 201,8 298,2 500,0 0, ENERGIÅTGÄRDER ÖVr.FASTIGHETER 1 000,0 731,8 268,2 890,0 110, ENERGISPARÅTGÄRDER HYRESHUS 250,0 84,5 165,5 250,0 0, AUTOMATISERING DRIFT VA 850,0 410,5 439,5 825,0 25, BYTE VATTENMÄTARE 100,0 131,9-31,9 131,9-31, RENINGSVERK HAMMARSTRAND 2 500, ,6-86, ,6-86, BYTE VATTEN- OCH AVLOPPSLEDN. 100,0 37,4 62,6 37,5 62, DATAPROGRAM FUTURE RENH/VA 145,0 0,0 145,0 0,0 145, HÅRDGÖRING YTOR ÅVC STUGUN 100,0 0,0 100,0 0,0 100, AVJÄMNING TIPP HAMMARSTRAND 400,0 60,1 339,9 400,0 0, MINIREN.VERK STRÖMSNÄS 250,0 0,0 250,0 200,0 50, RENOV. TAK NIPÄNGEN 1 500,0 14, , ,1-314, UPPGRADERING ÄRENDESYSTEM 100,0 0,0 100,0 100,0 0, INVENTARIER KÖK 300,0 3,6 296,4 0,0 0, INVEST HEMVÅRD ÖVERGRIPANDE 500,0 0,0 500,0 500,0 0, INVEST SKOLA/FÖRSKOLA 200,0 0,0 200,0 200,0 0, NY FÖRSKOLA JÄRÅ 7 000, , , , , NYTT ÄLDREBOENDE , , , ,0 0,0 KOMMUNEN TOTALT , , , , ,1 10

91 Redovisningsprinciper Leverantörsfakturor Inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat årets redovisning. Utställda fakturor efter årskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor Upplupna räntor har redovisats som kortfristig skuld. Outtagna semesterdagar, ferielön och okompenserad övertid har redovisats som kortfristig skuld. Personalomkostnadspålägget har interndebiterats styrelser och nämnder med 38,46 % för kommunalt reglerad personal. Lägre po-pålägg för personal som vid årets ingång var under 26 år eller över 65 år. Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde minus ev investeringsbidrag och efter avdrag för avskrivningar. Statsbidrag hänförda till redovisningsåret har tillgodogjorts årets redovisning. Avsättning för pensioner Intjänade fr o m 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Den avgiftsbestämda delen av pensionsskulden har bokförts som kortfristig skuld. Beräkning har skett enligt RIPS 07 Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas samt värdepapper, långfristiga fordringar. Leasing Samtliga leasingavtal har klassificerats som s.k. operationella leasingavtal vilket är ett avsteg från rekommendation 13:1. Den årliga leasingkostnaden redovisas som rörelsekostnad i resultaträkningen. VA-redovisning För VA-verksamheten upprättas en separat redovisning som kan hämtas på kommunen. Lånekostnader För lånekostnader tillämpas huvudmetoden, d v s räntor belastar den period de hänförs till. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider som normalt tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Byggnader och mark - Mark Obegränsad - Verksamhetsfastigheter år - Fastigheter för affärsverksamhet år - Publika fastigheter år - Fastigheter annan verksamhet år - Bostäder 50 år Maskiner och inventarier - Datorer 3-5 år - Maskiner 10 år - Övriga inventarier 5-10 år Ord och uttryck Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Balansräkning Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Omsättningstillgångar Likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd. Rörelsekapital Fritt eget kapital, utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Anläggningskapital Anläggningskapital = Anläggningstillgångar-avsättningarlångfristiga skulder. Eget kapital Kommunens totala kapital består av summan av anläggningskapital och rörelsekapital. Kortfristiga skulder Skulder med en löptid understigande ett år. Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år. Avsättningar Skulder eller åtaganden där det exakta beloppet inte är känt. Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egna finansierade tillgångar. Nettokostnader Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel. Driftredovisning Omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Ett sammandrag av verksamheternas kostnader och intäkter förs till resultaträkningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisningen visar hur kommunens investeringar fördelar sig på olika verksamhetsområden under året. Nettoinvesteringarna förs in i betalningsflödesrapporten. 11

92 Övergripande och administration Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Gun Fahlander Ekonomiskt utfall - nettokostnader Verksamhet Bokslut 2013 Delår 2013 Delår 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Politisk verksamhet 2 534, , , , ,3 44,7 Övergripande 8 740, , , , ,4 767,6 Försäljning fastigheter -492,9-30,5-20,0 0,0-20,0 20,0 Administration , , , , , ,3 Skogsdrift ,8 162,4-44, ,0-76, ,6 Trafik 3 907, , , , ,0 540,0 SUMMA , , , , , ,6 Ekonomiskt utfall Kommentarer utfall per 31/8 samt prognos Övergripande verksamhet består av förutom kommunövergripande även kansli, personal och säkerhetssamordning. Totalt visar hela verksamheten ett plus på 903,6 tkr per 31 aug. -Kommunövergripande visar ett plus när det gäller återbetalning av moms på ca +330tkr medan driften av Paviljongen visar ett underskott på ca -175tkr per 31 aug. Inom övergripande liksom övriga verksamheter är det nu en strikt återhållsamhet som gäller för att hålla kostnaderna nere. -Kommunövergripande: Prognosen per 1231 visar på ett plus-minus noll resultat. De större avvikelserna gäller främst återbetalning av moms som är högre än budgeterat, på minussidan är det kommunens del i Paviljongen som pekar på ett minus. Kansli Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget, tex vad gäller personalkostnader 32,1 tkr. Ej budgeterad intäkt till följd av handledning av person i sysselsättningsfas finns med i prognosen. De övergripande avgifterna beräknas enligt budget. Utbildningskostnader för personalen har dragits ner med 15 tkr. Personal Överskott i Personalbudgeten då personalchefs lön är högre än den vikarierande personalchefens samt att personal från avdelningen är föräldraledig på 20 % september-december. Överskott i Ragundamodellen då provanställningen för enhetschef avslutades i augusti Överskott i Feriearbete, då löner för ferieanställda blev mindre än beräknat. Överskott i Folkhälsa, på grund av att folkhälsofunktionen arbetade deltid på personalavdelningen mellan april-maj samt outnyttjade beräknade kostnader. Överskott i friskvård (har blivit billigare hos Hotellet sedan vi beslutade att betala per tillfälle istället för en fast summa)och arbetsträning då vi endast haft en person i arbetsträning under året som Ragunda Kommun betalat för, men svårt att säga framtida behov hos FHV. Skogen I delårsrapporten per 0831 visar skogen på ett resultat på 44tkr. Prognosen pekar mot ett resultat på 76tkr det ska ställas i relation till 2014 års budget som är -2200tkr. Anledningen till den stora skillnaden mellan utfall och budget handlar om att kommunen inte har för avsikt att genomföra några försäljningar utifrån rådande skogspriser. Uppföljning av denna situation kommer att ske under november. 12

93 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) Utfallet på 7,3 mkr per 31/8 är 0,5 mkr högre än budget. Vi har bland annat ökade vikariekostnader med 240 tkr, en oförutsedd telefonikostnad för ett felaktigt larm med 85 tkr, portokostnader som är 176 tkr högre än budget. Prognosen pekar på ett underskott med -1,3 mkr. Den största posten, 0,7 mkr, är nettodriftskostnader för det ADSL-nät kommunen övertog från Quadracom när det 10-åriga avtalet löpte ut jan När budget för 2014 fastställdes var kostnaderna för övertagandet okända. Resterande delen av underskottet är till största del vikariekostnader Vilka åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet är svårt att bedöma då administrativa avdelningens kostnader i stort sett är personal. IT-enheten och Kundcenters kostnader består förutom personal av programvarulicenser, funktionsavtal och övriga opåverkbara kostnader. På IT-sidan arbetar vi med att byta ut hyrda dataförbindelser mot egna och på Kundcenter pågår projekt för att minska kostnader för telefonanknytningar genom att införa IT-telefoni som är mycket billigare. Trafik Prognosen pekar på ett plusresultat mot budget. Kostnaderna för kollektivtrafiken vid progonos i april låg på plus 395 tkr jämfört med budget på helår enligt Länstrafiken. Efter kontakt med dem pekar det fortfarande på ett plus resultat på helår. Kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst ligger på plus och inge indikationer finns på att det ska förändras i år. Om trafikutbudet inom kommunen förändras kommer kostnaderna att öka. Politik Prognosen pekar på ett litet plusresultat mot budget. Detta tack vare att bidraget för valet blev högre än budgeterat. Sammanträdesarvoden för politisk arbetsgrupp vital demokrati samt extra SU sammanträden har gett ökade kostnader. Deltagande i Ungdomsriksdagen har inneburit rese- och konferenskostnader som ej fanns i budget. Säkerhetssamordning Prognosen pekar på ett plus resultat mot budget. I prognosen har inräknats 2014 års statsbidrag samt ackumulerat överskott sedan tidigare år. Budgeterat för en tre månaders projektanställning för riktad insats inom säkerhetssamordning. Årets händelser Kommunövergripande Från och med denna säsong är det Destination Ragundadalen som driver Paviljongen, de tilldelades tjänstekoncessionen som var ute på anbud tidigare i år. Både Paviljongen och Döda Fallet har visat sig haft fler besökare än tidigare år. I övrigt så är det stort fokus på det ekonomiska läget med tanke på utfallet hittills och att alla verksamheter fått i uppdrag att se över och komma med förslag på åtgärder. Politik Supervalåret 2014 innebär en kostnad för valadministrationen såväl röstmottagare som valhandläggare. Det är svårt att sia om hur stor kostnad ersättningar till röstmottagare kommer att innebära. Detta skapar en viss osäkerhet i prognosen. Under första kvartalet genomfördes extra sammanträden för vital kommunal demokrati vilket har inneburit en del kostnader. Kansli Ett allt mer integrerat arbete med Kundcenter har gett möjlighet till att stödja varandra vid tex sjukfrånvaro och semester. Kommer att utvecklas mer framöver. En omflytt av personal kommer att innebära förändringar i budget från Personal Vikarierande personalchef fr.o.m Lönekartläggning i september 2014 med hjälp av konsult Ulf Larsson. Ny FHV from Uppstart hälsoundersökningar hos FHV Ergonomigenomgång kommunhuset. 13

94 Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen har under året arbetats med införande av elektroniska kundfakturor. Detta blir möjligt för våra kunder från och med april. Vi har arbetat intensivt med att implementera systemet Budget och Prognos i hela organisationen. Det har inneburit en ökad samordning och standardisering i budgetprocessen. Vi har från och med i år infört en ny kontoplan, Kommunbas 13. IT-enheten har påbörjat ett stort uppgraderingsprojekt som kommer att pågå hela året. Vi uppgraderar operativsystem, e-postsystem och vår katalogtjänst. Vi har under året kraftfullt förbättrat bandbredden på våra förbindelser mellan H-strand-Bispgården och H-strand-Stugun. I Kundcenter har målsättningen varit att kunna serva medborgarna med ökad tillgänglighet genom att i större grad ta hand om inkommande frågor. Säkerhetssamordning Samarbetet i länet fortsätter. Under början av mandatperioden kommer mycket arbete krävas för att omarbeta de styrande dokumenten samt att utbilda nya politiker i risk och krishanteringens grunder. Administrativa avdelningen (Ekonomi, IT och Kundcenter) På ekonomiavdelningen kommer vi under hösten att uppgradera vårt ekonomisystem till en ny plattfrom. Vi har dessutom initierat ett projekt för att övergå till digitala leverantörsfakturor enligt standarden Svefaktura, vilket kommer att effektivisera fakturahanteringen. På IT-enheten fortsätter arbetet med uppgradering av vår IT-plattform, vilket kommer att innebära en modernisering inom flera områden : operativsystem, Office-paket och e-post. Det innebär helt nya möjligheter till IT-stöd. Vi fortsätter även arbetet med att förbättra våra trådlösa nät på skolorna. Säkerhetssamordning Möjligheterna att spara ackumulerat överskott av statsbidraget till kommande år kommer att begränsas från om med nästa år. Överskott kan komma att tas tillbaka. Framtid Övergripande Vi har ett digert arbete att göra när det gäller det slutliga arbetet med budget kommande år. Vi kommer att planera in året och förtydliga vilka gemensamma aktiviteter vi har att utföra med hjälp av ett årshjul. Bl a ska alla medarbetar-/lönesamtal vara genomförda före årsskiftet. Kansli Verksamheten fortsätter enligt plan för Person i sysselsättningsfas stöttar upp i arkivet och utför uppgifter utifrån kompetens och arbetsförmåga. Handledarbidraget nyttjas framförallt för omkostnader för personal samt eventuell gemensam aktivitet för Kansli. Politik Utifrån val till Riksdag, kommun och landsting kan viss merkostnad tillkomma, utbildning för nya ledamöter planerat till Personal Personalchef åter i arbete i december Fortsätter med Hälsoundersökningar hos Commodia Ragunda kommun på Hammarstrands marknad 11 juli

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport augusti. 2015 Ragunda kommun

Delårsrapport augusti. 2015 Ragunda kommun Delårsrapport augusti 2015 Ragunda kommun Innehållsförteckning 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 Ragunda kommuns organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer