Riktlinjer tekniska hjälpmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer tekniska hjälpmedel"

Transkript

1 Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun

2

3 RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar, 21år och äldre i alla boendeformer Utarbetad av leg.arbetsterapeut Brittmari Hansson Budget- och verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel i Enköpings Kommun Tel

4 RIKSÖVERGRIPANDE ORGANISATION OCH BESTÄMMELSER... 4 HJÄLPMEDELSORGANISATIONEN I SVERIGE... 4 Tillsynsansvar... 4 Myndigheten för delaktighet (MFD)... 4 Bestämmelser som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedels... 4 HSL Hälso- och sjukvårdslagen... 5 Patientlagen, mer inflytande Patientsäkerhetslagen... 5 LSS Lagen om Särskilt stöd och Service... 6 Hjälpmedel för den dagliga livsföringen... 6 Lagen om medicintekniska produkter... 6 Kvalitetskrav... 6 Förskrivningsprocessen... 6 Behovsbedömning... 7 Specialanpassning... 7 ENKÖPINGS KOMMUNS... 8 ORGANISATION OCH POLICY ANGÅENDE TEKNISKA HJÄLPMEDEL... 8 Ansvarsfördelning Uppsala län... 8 Ansvar Enköpings kommun... 8 Särskilt hjälpmedelsbeslut... 8 Mål för hjälpmedelsverksamheten... 9 Bashjälpmedel... 9 Avancerade hjälpmedel... 9 Enheten Hjälpmedel Uppsala län (HUL)... 9 Sortimentgruppsarbete, upphandling... 9 Definition hjälpmedel...10 Prioriteringsgrunder...10 Prioriteringsordning vid förskrivning av tekniska hjälpmedel...10 Förskrivare, kompetenskrav förskrivningsrätt i Enköpings kommun...11 Skydds- och tvångsåtgärder...11 Hjälpmedel lånas Låntagarens/kundens ansvar...12 Återställning efter nedmonterat hjälpmedel...12 Återlämning...12 Återtagande mot kundens vilja...12 Antal hjälpmedel som får förskrivas...13 Dubbelt boende/ Fritids boende

5 Byte av hjälpmedel...13 Bortskänkande/utrangering av begagnade hjälpmedel...13 Försäljning...13 Information och rådgivning...13 Olycka eller olyckstillbud...14 Stulet eller skadat hjälpmedel:...14 Hygienrutiner och smittskydd samt hantering av riskavfall...14 REGLER GÄLLANDE VISTELSE- OCH BOSTADSORT...14 Vistelse i annan kommun...14 Flytt inom Enköpings kommun...14 Flytt från Enköpings kommun...14 Flytt till Enköpings kommun...14 Förskrivning till person skriven i annan kommun...15 Personer som vistas i Enköpings kommun för vård/behandling...15 Utländsk medborgare som vistas i Enköpings kommun...15 Utlandsvistelse...15 ANDRA VERKSAMHETERS ANSVAR...15 Arbetslivet...15 Landstingets verksamheter...16 Basutrustning för visst boende...16 Fördelning mellan individuella hjälpmedel och basutrustning...17 AVGIFTER TEKNISKA HJÄLPMEDEL Generella villkor vid försäljning och avgiftsbelagda lån av hjälpmedel Försäljning av nya hjälpmedel...22 Avgifter vid tillfälliga lån av hjälpmedel...22 Avgifter vid långvarigt eller kontinuerligt behov av hjälpmedel...23 PRODUKTGRUPPER AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL I ENKÖPINGS KOMMUN HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER

6 RIKSÖVERGRIPANDE ORGANISATION OCH BESTÄMMELSER HJÄLPMEDELSORGANISATIONEN I SVERIGE Tillsynsansvar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samarbetar med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inom det medicintekniska området. IVO ansvarar för granskning av hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter och egentillverkade medicintekniska produkter. Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen av de medicintekniska produkterna och dess tillverkare. Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram förskrifter inom området användning av medicintekniska produkter, förskrivning och utlämnande av medicintekniska produkter samt föreskrift om rapportering av negativa händelser och tillbud. Myndigheten för delaktighet (MFD) Myndigheten för delaktighet är en statlig myndighet som har i uppdrag att verka för att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela samhället. Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet sedan Bestämmelser som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedelsinsatser för personer med funktionshinder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) utgår från gällande lagar och förordningar. Riksdagen stiftar lagar och regeringen tar beslut om förordningar. Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande regler. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Lagen om offentlig upphandling, LOU. Patientsäkerhetslag (2010:659) med ny ordalydelse från om informationsskyldighet Patientdatalagen (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården SOSFS 2008:1 4

7 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2013:6. Lag om medicintekniska produkter(1993:584) Förordning om medicintekniska produkter(1993:876) Patientlagen )(2014:821) 7 kap. 2 gäller från HSL Hälso- och sjukvårdslagen HSL 3 b och18 b SFS 1982:763 Reglerar sjukvårdshuvudmännens ansvar för tekniska hjälpmedel. HSL är ingen rättighetslag. Det går därför inte att överklaga vårdbeslut till domstol. Den lagstadgade skyldigheten för sjukvårdshuvudmannen att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade lyfts fram i just Hälso- och sjukvårdslagen, som utgår från de resurser som tilldelats för ändamålet och enligt de riktlinjer som fastläggs av ansvarig sjukvårdshuvudman. Att landsting och kommuner har dessa skyldigheter innebär inte att en patient har motsvarande rättighet. Det framhålls att en god tillgång till väl fungerande hjälpmedel är en grundläggande förutsättning för att personer med funktionshinder skall kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Enligt HSL är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde i vården. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen vara lätt tillgänglig bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt HSL så gäller inte skyldigheten att tillhandahålla hjälpmedel sådana hjälpmedel som kan erhållas med ekonomiskt stöd från annan huvudman t ex arbetsförmedlingen och försäkringskassan, arbetshjälpmedel på den enskildes arbetsplats, för yrkesinriktad rehabilitering samt särskilda pedagogiska hjälpmedel inom barnomsorgen och skolan. Patientlagen, mer inflytande. Lagen ska säkerställa att personen får mer inflytande över valet av hjälpmedel inom den egna kommunens hjälpmedelssortiment. När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat. Patienten ska få information om de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. Patientsäkerhetslagen Lagen ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att informera om patientlagen. 5

8 LSS Lagen om Särskilt stöd och Service Lagen är en rättighetslag men omfattar inte hjälpmedel, dessa går under HSL. Hjälpmedel för den dagliga livsföringen I propositionen som ledde fram till nu gällande lag framhölls att tekniska hjälpmedel bör omfatta hjälpmedel för den dagliga livsföringen samt hjälpmedel för vård och behandling. Med hjälpmedel för den dagliga livsföringen avses i lagen främst de hjälpmedel som fordras för att den enskilde själv eller med hjälp av någon annan person skall kunna: Tillgodose grundläggande personliga behov (att klä sig, äta, sköta sin hygien m.m.) Förflytta sig, Kommunicera med omvärlden Fungera i hemmet och närmiljön Orientera sig Sköta vardagslivets rutiner i hemmet Gå i skolan Delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter. Lagen om medicintekniska produkter Lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584 reglerar bestämmelser om produkterna, att produkter är säkra, tillförlitliga och lämpade för sitt ändamål när de kommer ut på marknaden. Kvalitetskrav Krav ställs på kvalitetssystem med lokala instruktioner: Vårdgivaren ansvarar för att lagen efterlevs beträffande medicintekniska produkter att det finns rutiner för tillverkning och egentillverkning av medicintekniska produkter att det finns rutiner för användningen och hanteringen av medicintekniska produkter att hälso- och sjukvårdspersonalen får ändamålsenlig utbildning i användandet av medicintekniska produkter att anmälningsplikten avseende olyckor och tillbud är fastställd i en lokal instruktion att det av instruktionen framgår vem eller vilka som har ansvaret att fastställda rutiner och ansvarsfördelningar fortlöpande följs upp, utvecklas och säkras att information om medicintekniska produkter som myndigheter ger ut görs tillgänglig för all personal att kvalitetssystemen ovan är dokumenterade och finns tillgängliga för Socialstyrelsen och andra myndigheter. Förskrivningsprocessen Förskrivare av hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt vilket ansvar som följer av att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren identifierar den enskildes behov och ansvarar för att produkten motsvarar behoven. Förskrivaren ansvarar för att faserna i processen genomförs: Bedöma behovet av insatser 6

9 Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt. Utgå från miljö där hjälpmedlet ska användas Vid behov initiera specialanpassning Instruera, träna och informera Följa upp och utvärdera funktion och nytta Tidigare förskrivna hjälpmedel som ersatts av nya, ska återlämnas och avregistreras Behovsbedömning Förskrivning av hjälpmedel ska utgå från en behovsbedömning som omfattar tillståndets svårighetsgrad, hur angeläget hjälpmedlet är, vilken effekt/nytta hjälpmedlet har för individen, nyttjandegrad, konsekvens om insatsen inte utförs, riskanalys samt kostnadseffektivitet. Den lägsta nivån av nödvändig åtgärd som kompenserar för funktionsnedsättningen skall väljas framför en mer avancerad. Planeringen ska ske i samverkan med kunden som skall ha ett reellt och aktivt inflytande i hela förskrivningsprocessen. Slutliga valet av produkt är dock förskrivarens ansvar. Specialanpassning: Att initiera specialanpassning innebär först undersökning om alternativa hjälpmedel finns som eliminerar behovet av specialanpassning. Om anpassning av hjälpmedlet inte är tillräckligt för att tillgodose behovet behöver hjälpmedlet specialanpassas. Det är en specialanpassning när: produkter kombineras på ett sätt som tillverkaren inte avsett eller godkänt ingrepp görs i konstruktionen eller tillägg görs på en färdig produkt man konstruerar eller tillverkar en ny produkt en färdig produkt används på ett nytt sätt inom ett nytt användningsområde som avviker från tillverkarens anvisning Vid en specialanpassning: ska det vara utrett att det inte finns alternativa hjälpmedel som eliminerar behovet av specialanpassning ska utföraren vara registrerad hos Läkemedelsverket ska alltid en skriftlig anvisning finnas som grund ska produkten märkas med specialanpassad produkt och inte vara CE-märkt ska specialanpassningen dokumenteras av både hjälpmedelstekniker och förskrivare övertar förskrivaren, som utfärdat anvisningen, produktansvaret från tillverkaren och för de egenskaper produkten får. Förskrivaren ska godkänna den utförda specialanpassningen innan kunden kan ta hjälpmedlet i bruk. ansvarar hjälpmedelstekniker, som utfört specialanpassningen för det tekniska utförandet. 7

10 ENKÖPINGS KOMMUNS ORGANISATION OCH POLICY ANGÅENDE TEKNISKA HJÄLPMEDEL Ansvarsfördelning Uppsala län Kommunerna har ansvar för individuellt utprovade hjälpmedel avseende person, 21 år och äldre, med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning i alla boendeformer. Landstinget har ansvar för barn upp till 21år för samma kategorier. Landstinget har dessutom ansvar för individuellt utprovade hjälpmedel gällande syn-, hör-, tal- och ortopediska funktionsnedsättningar hos personer i alla åldrar. Ansvar Enköpings kommun Ansvarig vårdgivare i Enköpings kommun är Vård- och omsorgsnämnden, VON. VON beslutar om hur hjälpmedelsverksamheten ska vara organiserad, fastställer budget och tilldelar resurser, fastställer prioriteringar, föreslår avgifter, fastställer verksamhetens övergripande hjälpmedelspolicy avseende kvalitet och ambitioner i Riktlinjer för tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun. Kommunstyrelsen beslutar om avgifter. Verksamhetsområdeschef för Kommunrehab ansvarar för personal och verksamhet. Budget- och verksamhetsansvarig för tekniska hjälpmedel är underställd verksamhetschefen för kommunrehab där Hjälpmedelsverksamheten ingår. I tjänsten ingår ansvar för utarbetande av riktlinjer, rutiner, inköp, lagerhållning mm. att representera kommunen i det länsövergripande samarbetet i HUL* samt att vara sakkunnig gentemot kommunens verksamheter, politik och brukarorganisationer. * serviceenheten Hjälpmedel Uppsala län. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter med förskrivarbehörighet ansvarar för förskrivning av tekniska hjälpmedel inom geografiska ansvarsområden. Hjälpmedelsbudgeten och policy/regler är kommunövergripande, liksom avtal gällande reparationer och underhåll. Kommunen äger alla tekniska hjälpmedel och har det primära ansvaret. Tidigare organisation med hyrande har upphört till förmån för högre kostnadseffektivitet. Spårbarheten är en viktig del i arbetet med medicintekniska hjälpmedel. Alla individuellt förskrivna hjälpmedel registreras i kommunens IT-system, Procapita. Dokumentation sker regelbundet då hjälpmedel förskrivs eller återlämnas från person. Klassificeringssystemet är internationellt och grundas på hjälpmedlets funktion. Särskilt hjälpmedelsbeslut Vid vissa dyrare och mer avancerade hjälpmedel samt hjälpmedel utanför sortiment, ska förskrivaren göra en förfrågan i ett beredningsunderlag för särskilda beslut. En beredningsgrupp granskar underlagen och yttrar sig rådgivande. Beslut fattas av Budget- och verksamhetsansvarig för tekniska hjälpmedel. Ärenden kan lyftas till Vård- och omsorgsnämnden. 8

11 Mål för hjälpmedelsverksamheten Att utifrån givna resurser tillgodose funktionshindrades behov av säkra och ändamålsenliga tekniska hjälpmedel på ett så snabbt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, i enlighet med gällande riktlinjer för Enköpings kommun. Bashjälpmedel Bashjälpmedel (enklare hjälpmedel) lagerhålls och hanteras i Enköpings kommuns regi samt av upphandlade entreprenörer. Avancerade hjälpmedel Avancerade hjälpmedel såsom manuella rullstolar, elrullstolar, kognitiva hjälpmedel mfl. som fordrar hög teknisk kompetens, hanteras av serviceenheten Hjälpmedel Uppsala län (HUL). Enköpings kommun ingår i ett länsövergripande samarbete mellan länets kommuner och har samverkansavtal med HUL. Enheten Hjälpmedel Uppsala län (HUL) HUL är en serviceenhet som bistår kommunerna i hjälpmedelsfrågor med specialkompetens och praktisk hantering kring avancerade hjälpmedel. Syftet är en kostnadseffektiv hantering med hög kvalitet och säkerhet som gynnar användarna. Ett köp/säljsystem av begagnade hjälpmedel kommunerna emellan med användning av prisgrupper ger en effektiv återanvändning över hela länet med minimal administration. HUL:s uppgifter är: Administration/ beställningar. Förrådshantering Service och hantering av avancerade hjälpmedel (A-hjälpmedel), inklusive reservdelar och tillbehör. Rådgivning av hjälpmedelskonsulenter och tekniker Förskrivarutbildningar Upphandlingar Sortimentsgruppssamordning Sortimentgruppsarbete, upphandling För länets kommuner är det gemensamma sortimentsgruppsarbetet grunden för upphandlingar av tekniska hjälpmedel inom olika produktområden. I sortimentsgruppsarbetet deltar förskrivarrepresentanter från kommunerna och landstinget, hjälpmedelskonsulent och tekniker från HUL samt representanter från brukarorganisationerna. Enligt lagen om offentlig upphandling upphandlas produkter/sortiment, service, rekonditionering, reparationer och transporter av hjälpmedel. Upphandlingarna administreras till största delen av HUL. Respektive sortimentsgruppsrepresentant avses inhämta och föra vidare synpunkter/information till och från förskrivare, brukare och personal i kommunen om hjälpmedelssortimentet. Sortimentet måste ha tillräcklig bredd för att möta alla typer av funktionsnedsättningar. Mångfalden måste värnas för möjligheten att tillgodose funktionshindrade personers olika behov. Mot detta står att ju smalare sortiment desto större kvantiteter av en produkt och därmed bättre prisbild. Risk finns för likriktning vid för stora upphandlingar. 9

12 Förändring av produktområden är policybeslut som fattas av Vård- och omsorgsnämnden. Förändring av sortiment i respektive produktområde fattas av Budget- och verksamhetsansvarig genom beslut av kravspecifikationer föreslagna av förskrivare och sortimentsgrupper. Ett likartat sortiment eftersträvas länsövergripande men lokala skillnader kan förekomma på grund av lokala behov och lokala riktlinjer. Definition hjälpmedel Med hjälpmedel avses i dessa riktlinjer de produkter som kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning och utprovning. Det finns ingen fastställd definition i lag eller författning av begreppet hjälpmedel. Lokala bestämmelser finns som reglerar tillhandahållandet av hjälpmedel. Att förskriva hjälpmedel är en integrerad del i behandling, habilitering och rehabilitering. Hjälpmedlets uppgift är att: -förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga -förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga -kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet. Prioriteringsgrunder Följande tre principer ska enligt riksdagens beslut vara vägledande för alla prioriteringar inom hälso- och sjukvård: 1. Människovärdesprincipen. Alla människor har lika värde och samma rätt till vård oavsett vem de är, vad de har eller gör. Det är endast den samlade bedömningen av behovet som ska avgöra insatsen. 2. Behovs- och solidaritetsprincipen. Resurserna ska främst satsas på de medborgare som har de största behoven. Behoven hos svaga grupper och grupper som har svårt att göra sina röster hörda ska särskilt beaktas. 3. Kostnadseffektivitetsprincipen. En rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör eftersträvas vid valet av olika åtgärder. Principerna är rangordnade. Människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen som går före kostnadseffektivitetsprincipen. Begreppet prioritering innebär att något ges företräde framför något annat. Prioriteringsordning vid förskrivning av tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun Svåra och omfattande funktionsnedsättningar med stort stödbehov prioriteras framför mindre omfattande funktionsnedsättningar med lägre stödbehov. Långvariga, bestående funktionsnedsättningar prioriteras framför övergående, tillfälliga behov. Den lägsta nivån av nödvändig åtgärd som kompenserar för funktionsnedsättningen skall alltid väljas, framför en mer avancerad. De hjälpmedel som tillhandahålls inom område daglig livsföring är de som fordras för att kunden själv eller med hjälp av någon annan ska kunna tillgodose grundläggande personliga aktiviteter såsom att klä sig, att äta/dricka, att klara toalettbesök, att förflytta sig, att sköta sin hygien, att kommunicera, samt att stödja kognitiva förmågor som att strukturera vardagliga aktiviteter, att klara 10

13 tidsuppfattning, att orientera sig, att minnas mm. för att fungera i hemmet och närmiljön. Uppenbar speciell extrautrustning till följd av funktionsnedsättning prioriteras framför produkter som ingår i normal bostadsstandard. Kundens egen aktivitet prioriteras framför personal/anhörigas behov. Hjälpmedel för behandling och träning har låg prioritet och ingår i ringa omfattning. Utanför Enköpings kommuns åtagande gällande personliga hjälpmedel faller: Hjälpmedel för aktiviteter i hemmet utöver grundnivå som förutsätter högre funktionsförmåga såsom hushållsarbete och matlagning Produkter avsedda för vila, förbättrad sömn och återhämtning Produkter som ingår i normal bostadsstandard Arbetshjälpmedel Hjälpmedel till fritidsboende Hjälpmedel till bil Hjälpmedel till resor Grundutrustning hos ansvarig huvudman, daglig verksamhet, skolor, elevhem mm. Hjälpmedel för att utöva sport, hobby, motion eller fritidsaktivitet Då ändrade vanor eller sätt att utföra aktiviteter kan göras Förskrivare, kompetenskrav förskrivningsrätt i Enköpings kommun Förskrivare av tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun avseende rörelsehinder och kognitiva funktionsnedsättningar är legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter anställda i kommunen, anställda av entreprenör som är kontrakterad av Enköpings kommun eller anställd av landstinget, vilka genomgått kravet att delta i genomgång av riktlinjer och anvisningar som gäller för Enköpings kommun. Genomgången utförs av Budget- och verksamhetsansvarig, som därefter godkänner förskrivningsrätten genom att föra upp personerna på en förskrivarlista. Förskrivarutbildningar erbjuds som respektive förskrivare själv ansvarar för att delta i, för upprätthållande av nödvändig kompetens inom de produktområden förskrivaren arbetar. Förskrivare av hjälpmedel till medborgare i Enköpings kommun ska följa riktlinjerna för tekniska hjälpmedel, förskrivningsprocessen och gällande rutiner samt ha god kännedom om aktuella lagar, föreskrifter och förordningar. Förskrivaren ska dokumentera insatserna i patientjournal samt se till att hjälpmedelsinnehav för person registreras i gällande datasystem. Förskrivningsrätten kan återtas vid misskötsel. Skydds- och tvångsåtgärder Sänggrindar, rullstolsbord, bälten och selar till rullstol samt andra hjälpmedel som hindrar en person att resa sig, komma ur sängen eller röra sig fritt kräver personens samtycke för att förskrivas. Se riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 11

14 Hjälpmedel lånas Låntagarens/kundens ansvar Ett förskrivet tekniskt hjälpmedel är ett lån från Enköpings kommun till en specifik kund. Kunden ansvarar för att sköta och vårda hjälpmedlet samt anmäla om reparation behövs. Kunden ansvarar för kontroll vid daglig användning. Ändras behovet ska det anmälas till områdesansvarig förskrivare. När behovet upphör ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort. Hjälpmedlet ska användas till det produkten är avsedd för och på avsett sätt. Information vid förskrivning och information i bruksanvisning ska följas. Om kunden använder och hanterar hjälpmedlet på ett sätt som det inte är avsett för, står kunden själv ansvarig om en olycka inträffar. De flesta lån för kontinuerligt behov, tillhandahålls kostnadsfritt medan tillfälliga lån i vissa fall är avgiftsbelagda. Driftskostnader Kunden står för driftskostnader som elförbrukning, batterier och kostnad för punktering. Om kunden inte själv kan utföra skötsel av hjälpmedlet ska annan person göra det, t ex anhörig eller personal. För kund som är beviljad hemvård och har behov av att personalen utför skötsel, kan det innebära förhöjd hemvårdsavgift. Försäkring Det är kundens ansvar att teckna försäkring. Kunden rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd beträffande hjälpmedel i hemmet och dess närmiljö vid stöld och brand samt att teckna reseförsäkring om hjälpmedlet ska tas med på resa. En ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring är lämplig för att täcka eventuella kostnader för skador som vållats på annan person eller annan persons egendom. Kunden är återbetalningsskyldig för eventuellt skadat eller stulet hjälpmedel, se stycket Stulet eller skadat hjälpmedel Vid resa med elektrisk rullstol, ska kontakt tas med tekniker vid serviceenheten för hjälpmedel. Brukaren ansvarar för att framföra elektrisk rullstol utan fara för sig själv och andra. Återställning efter nedmonterat hjälpmedel Återställningskostnad efter nedmonterat hjälpmedel i kundens bostad, bekostas inte av Enköpings kommun. En enkel återställning görs av leverantör vid nedmontering av stationär taklyft, såsom borttagande av skruvar och spackling av hål i vägg/tak. Återlämning När hjälpmedlen inte längre används eller behovet har förändrats skall hjälpmedlet återlämnas. Användaren/Kunden, anhörig eller personal anmäler till områdesansvarig förskrivare. I första hand står användaren/kunden för transporten. Om svårigheter uppstår med transport, kan kommunens hjälpmedelsverksamhet ombesörja transporten. Återtagande mot kundens vilja Ett förskrivet hjälpmedel kan återtas mot användaren/kundens vilja när hjälpmedlet inte längre passar för kundens aktuella funktionsnedsättningar. när förskrivare bedömer att behovet inte är av den art att fortsatt lån är motiverat utifrån gällande riktlinjer. 12

15 när kunden inte följer givna instruktioner, missköter hjälpmedlet, hanterar eller använder hjälpmedlet på ett osäkert sätt eller på ett sätt som inte hjälpmedlet är avsett för. Antal hjälpmedel som får förskrivas Detta bedöms individuellt. Generellt gäller att ett hjälpmedel per användningsområde förskrivs. Bostadens utformning kan medföra att flera hjälpmedel behövs och kan förskrivas för den funktionsnedsattes möjlighet att klara grundfunktionerna i sin bostad och närmiljö. Vissa hjälpmedel är belagda med avgift för andra hjälpmedlet av samma produktkategori. Dubbelt boende/ Fritids boende Generellt gäller att ett boende utrustas. Två boenden kan i vissa fall utrustas. Person som flyttar hemifrån och har behov av hjälpmedel i gamla hemmet för att fortfarande kunna vistas där periodvis, kan få nödvändiga hjälpmedel förskrivna. Allmänna/gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden utrustas inte, t.ex. tvättstuga, garage. Fritidshus/-boende utrustas inte. Byte av hjälpmedel Byte av hjälpmedel kan göras om det medicinska eller funktionella behovet förändrats eller om befintligt hjälpmedel är utslitet. Bedömningen görs av förskrivare eller teknisk personal vid serviceenheten för hjälpmedel. Eventuella avgiftsbelagda tillbehör ersätts med nya i de fall hjälpmedlet inte repareras. Vid byte av hjälpmedel ska förskrivaren göra en ny bedömning enligt gällande riktlinjer. Bortskänkande/utrangering av begagnade hjälpmedel Endast produkter som är i utgående sortiment eller när hjälpmedlet vid återlämning skulle utrangeras kan bortskänkas. Beslut tas alltid av budgetansvarig, och används mycket restriktivt. Har tillverkarens krav uppfyllts kvarstår produktansvaret hos tillverkaren. När överlåtelse sker, ska skriftlig information om överenskommelsen göras där det framgår att hjälpmedlet överlåtits i befintligt skick, att kommunens hjälpmedelsverksamhet upphör att ansvara för reparationer och inte längre ansvarar för hjälpmedlets säkerhet. Krav på återlämning upphör och mottagaren ansvarar för eventuella reparationer. Försäljning Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Skattefinansierad verksamhet ska inte konkurrera med marknaden. Den försäljning som förekommer gäller endast de produkter som listats upp och beslutats av VON. Listan finns vid kapitlet om avgifter. Information och rådgivning Information om hjälpmedel inom sortiment ska ges. Råd om produkter utanför sortiment kan endast göras om den offentliga verksamhetens personal kan ge opartiska råd utifrån sin profession t ex allmänna råd om vad som kan vara bra att tänka. Råd om alternativa nära inköpsställen samt leverantörsadress kan göras. Ett begränsat antal provartiklar utanför sortiment bör finnas som en service. 13

16 Olycka eller olyckstillbud Om en olycka eller tillbud inträffar i samband med användning av ett hjälpmedel ska hjälpmedlet omedelbart tas ur bruk och orsaken utredas. Avvikelserapport enligt kommunens gällande rutiner lämnas. Stulet eller skadat hjälpmedel: Kunden är ersättningsskyldig till kommunen för lånat hjälpmedel. Får kunden ersättning från försäkringsbolag för skadat eller stulet hjälpmedel ska ersättningen betalas till ägaren av hjälpmedlet, d v s Enköpings kommun. Kommunen bekostar självrisken. Om försäkringen inte täcker förlusten ersätter kommunen hjälpmedlet upp till 2000kr värde. Hjälpmedel överstigande 2000kr värde, debiteras kunden. Kostnad för skada uppkommen vid normal användning av hjälpmedlet ansvarar kommunen för. I uppenbara fall av vårdslöshet debiteras kunden. Hygienrutiner och smittskydd samt hantering av riskavfall Hygienrutiner för kommunal vård i Uppsala län från sektion för vårdhygien vid Akademiska sjukhuset ska följas. Se medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) riktlinjer. REGLER GÄLLANDE VISTELSE- OCH BOSTADSORT Vistelse i annan kommun Individuella hjälpmedel till person som är folkbokförd i Enköpings kommun, men vistas i annan kommun för avtalad vård/anvisad behandling, bekostas av Enköpings kommun. Förskrivningen (bedömning, utprovning, inträning, uppföljning) görs av den part som i avtalet har ansvar för hälso- och sjukvården. Flytt inom Enköpings kommun Förskrivna hjälpmedel medtas vid flytt till annan bostad inom kommunen. Kunden står för transportkostnaden med undantag för flytt av stationär lyft, reglerbar säng och handtag med expanderfäste. Enkelt återställande sker vid nedmontering av stationär lyft av leverantör såsom borttagande av skruvar och spackling av hål i vägg/tak. Flytt från Enköpings kommun Grundpolicyn är att hjälpmedel återlämnas till Enköpings kommun vid flytt från orten. Undantag kan göras för vissa hjälpmedel som behövs omedelbart för den dagliga livsföringen på nya orten, samt vissa specialanpassade hjälpmedel. En riksövergripande överenskommelse om rutin vid flytt över länsgränser finns. Kunden ska i god tid innan flytt kontakta ansvariga förskrivare som efter bedömning överlämnar ärendet till Budget- och verksamhetsansvarig Enköpings kommun. En överenskommelse om ansvarsövertagande görs med blivande ansvarig kommun eller landsting för de hjälpmedel som behöver tas med vid flytt. Försäljning av begagnade hjälpmedel som är förskrivna, kan ske vid utlandsflytt. Flytt till Enköpings kommun Vid inflyttning från annan kommun tas frågor om eventuellt övertagande av hjälpmedel från tidigare kommun av Budget- och verksamhetsansvarig Enköpings kommun. En överenskommelse om ansvarsövertagande görs mellan kommunerna. 14

17 Om en person önskar ta med elrullstol förskriven i annan kommun vid flytt till Enköpings kommun behövs läkarintyg med medicinskt underlag för elrullstol innan beslut om övertagande av hjälpmedlet. Förskrivning till person skriven i annan kommun: Huvudprincipen är att förskrivning endast sker till Enköpings kommuns medborgare. När en person är hemmahörande i annan kommun ansvarar hemlandstinget/hemkommunen för kostnaden för tekniska hjälpmedel. I första hand ska aktuella hjälpmedel tas med från hemkommunen. Vistelsekommunen, alltså Enköpings kommun, är enligt HSL skyldig att tillhandahålla sjukvård, där tekniska hjälpmedel ingår, av akut karaktär. Som en service kan viss tillfällig utlåning ske mot avgift. Enköpings kommun omfattas inte av riksavtal för utomlänsvård, det gäller endast landsting. Personer som vistas i Enköpings kommun för vård/behandling Förskrivning sker i samråd med personens hemlandsting/kommun som står för kostnaden för hjälpmedlet. Utländsk medborgare som vistas i Enköpings kommun: För utländsk medborgare som vistas i Enköpings kommun gäller vid behov av tekniska hjälpmedel att: Utländsk medborgare, vid tillfällig vistelse, turist, får inte hjälpmedel förskrivna utan får själv bekosta hjälpmedel. Som en service kan viss tillfällig utlåning ske mot avgift. För asylsökande personer har landstingen hela ansvaret för alla HSL-insatser. I detta innefattas även hjälpmedel. Kontakt tas med asylsamordnaren, Regelverket är oklart gällande papperslösa/tillståndslösa, hänvisning till Migrationsverket. För personen med uppehållstillstånd, kan hjälpmedel förskrivas. Uppehållstillståndet kontrolleras av förskrivaren. Utlandsvistelse Hjälpmedel som tas med vid utlandsvistelse ska återföras till Enköpings kommun. Kunden står själv för alla kostnader för transport och eventuella reparationer eller reservdelar utomlands. Reseförsäkring rekommenderas för de hjälpmedel som tas med. Gäller det eldriven rullstol ska förskrivaren informeras och tekniker vid HUL, Hjälpmedel Uppsala län, kontaktas före resan. Försäljning av begagnade hjälpmedel som är förskrivna, kan ske vid utlandsflytt. ANDRA VERKSAMHETERS ANSVAR Arbetslivet Hjälpmedel vid yrkesutövning eller till arbetssituation förskrivs inte. Dessa bekostas av arbetsgivare eller försäkringskassa. Daglig verksamhet Daglig verksamhet räknas som arbetsplats, är inget boende. Tekniska hjälpmedel avsedda att användas endast på daglig verksamhet får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedel avsedda för hemmabruk får medtagas. 15

18 Landstingets verksamheter Landstinget står för all utrustning och alla hjälpmedel som endast är avsedda att användas på sjukhus. Hjälpmedel som provas ut under vistelse på sjukhus och där avsikten är att personen kommer att behöva hjälpmedlet hemma efter utskrivningen, bekostas av Enköpings kommun. Enköpings kommun tillhandhåller hjälpmedel i ett basförråd på Enköpings lasarett för att underlätta hemgången, för inträning under sjukhusvistelsen och smidighet i administrationen. Under vistelse på Akademiska sjukhuset rekvireras endast rullstolar med dynor på Enköpings kommuns bekostnad i detta syfte. Skolhjälpmedel för vuxna Skolhuvudmannen har ansvar för att vuxenstuderande elev med funktionsnedsättning ska fungera i skolmiljön och tillgodogöra sig undervisning. Ex arbetsstol/-bord förskrivs inte. Basutrustning för visst boende Basutrustning för ett visst boende ansvarar respektive verksamhetschef i hemtjänst/boende för, enligt arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Utrustningen är inte individuellt förskriven. Det åligger arbetsgivaren att tillse att arbetsmiljön är bra. Boendet utrustas så att miljön motsvarar de behov som de boende och personalen har oavsett vem som för tillfället bor där. Allmänna rullstolar undantas och går under hjälpmedelsverksamhetens ansvar. Hjälpmedelsbudgeten omfattar alla individuellt förskrivna hjälpmedel, som ingår i omvårdnadsarbetet kring en vårdtagare. Hjälpmedelsbudgeten och policy/riktlinjer är kommunövergripande Ansvarsfördelningen mellan individuella hjälpmedel som ingår i kommunens hjälpmedelsverksamhet respektive de olika boendena, är preciserad i tabellform nedan. Vid konflikt mellan Arbetsmiljölagen och HSL står ingen av lagarna över den andra, jämkning måste ske från båda håll. 16

19 Fördelning mellan individuella hjälpmedel och basutrustning Korttidsboende med dygnet runt service där personen inte är skriven Solgårdens korttidsboende och trygghetsplatser, Åsundagårdens gästenhet, Trögdshemmets korttidsplatser och Liljegårdens korttidsplatser. Basutrustning Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende Sängar med tillbehör såsom grindar grindskydd uppresningsstöd dävertar/lyftbågar basmadrasser Lyftar, både mobila och stationära Lyftselar, allmänna för akut behov Hjulsatser Hygienstolar elektriskt höj- och sänkbara Armstöd till toalett vid ny/ombyggnation av boende Duschvagnar Utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar Eldriven vårdarmanövrering av manuell rullstol avsedd för personal. utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar, tyngdtäcken Individuellt förskrivna hjälpmedel Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Förflyttningshjälpmedel: Rollatorer Gåbord manuella och elektriska Rullstolar manuella Rullstolar manuella allmänna Rullstolar elektriska Lyftselar Antidecubitusmadrasser Överflyttningshjälpmedel: vårdbälten/gåbälten glidbrädor, glidmattor vridplattor med eller utan handtag överflyttningsplattformar Duschstolar/pallar Hygienstolar Toalettstolsförhöjningar/handtag Äta/dricka-hjälpmedel 17

20 Omvårdnadsboende med dygnet runt service Gläntan, Kungsgården, Stadsgården, Liljegården, Lillsidans omvårdnadsboende, Björkbacken, Malin, Orion, Rosengården, Tallgården, Trögdshemmet, Åkersbergsvägen 3 och Åsundagården. Basutrustning Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende Sängar med tillbehör såsom grindar grindskydd uppresningsstöd dävertar/lyftbågar basmadrasser Lyftar, både mobila och stationära Lyftselar, allmänna för akut behov Duschvagnar Hygienstolar elektriskt höj- och sänkbara Armstöd till toalett vid ny/ombyggnation av boende Hjulsatser Utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar Eldriven vårdarmanövrering av manuell rullstol avsedd för personal. utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar, tyngdtäcken Individuellt förskrivna hjälpmedel Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Förflyttningshjälpmedel: Rollatorer Gåbord manuella och elektriska Rullstolar manuell Rullstolar manuella allmänna Rullstolar elektriska Överflyttningshjälpmedel vårdbälten/gåbälten glidbrädor, glidmattor vridplattor med eller utan handtag överflyttningsplattformar Lyftselar Antidecubitusmadrasser Toalettstolsförhöjningar Armstöd till toalett Hygiensstolar Duschstolar/pallar Äta/dricka-hjälpmedel osv. enligt beslutade produktgrupper. 18

21 Bostäder med särskild service för vuxna Avsedda för personer med grava fysiska funktionshinder samt kognitiva funktionsnedsättningar. Vulcanusvägen 14, Hornugglegränd 11. Basutrustning Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende Sängar med tillbehör såsom grindar grindskydd uppresningsstöd dävertar/lyftbågar basmadrasser Lyftar, både mobila och stationära Lyftselar, allmänna Hygienstolar elektriskt höj- och sänkbara Hjulsatser Utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar, tyngdtäcken Individuellt förskrivna hjälpmedel Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Förflyttningshjälpmedel Rollatorer Gåbord manuella och elektriska Rullstolar manuell Rullstolar manuella allmänna Rullstolar elektriska Drivaggregat elektiskt för manuell rullstol alternativt elrullstol med vårdarmanövrering avsedd för personal. Överflyttningshjälpmedel vårdbälten/gåbälten glidbrädor, glidmattor vridplattor med eller utan handtag överflyttningsplattformar Lyftselar Antidecubitusmadrasser Toalettstolsförhöjningar Hygiensstolar Duschstolar/pallar Duschvagnar Äta/dricka-hjälpmedel osv. enligt beslutade produktgrupper. 19

22 Bostäder med särskild service för vuxna Avsedda för yngre vuxna personer med LSS-beslut med varierade fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Golfgatan 1. Basutrustning Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende Lyftar, både mobila och stationära Lyftselar, allmänna Hygienstolar elektriskt höj- och sänkbara Hjulsatser Utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar, tyngdtäcken Individuellt förskrivna hjälpmedel Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Förflyttningshjälpmedel Rollatorer Gåbord manuella och elektriska Rullstolar manuell Rullstolar manuella allmänna Rullstolar elektriska Drivaggregat elektiskt för manuell rullstol alternativt elrullstol med vårdarmanövrering avsedd för personal. Överflyttningshjälpmedel vårdbälten/gåbälten glidbrädor, glidmattor vridplattor med eller utan handtag överflyttningsplattformar Lyftselar Sängar med tillbehör såsom grindar grindskydd uppresningsstöd dävertar/lyftbågar hygienmadrasser Antidecubitusmadrasser Toalettstolsförhöjningar Hygiensstolar Duschstolar/pallar Duschvagnar Äta/dricka-hjälpmedel osv. enligt beslutade produktgrupper. 20

23 Bostäder med särskild service för vuxna Avsedda för LSS-personer med varierade fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Bivråksgränd 9, Duvhöksgränd 2, Ekspinnargatan 12-14, Eriksgatan 39, Fotbollsgatan 24-26, Gamla vägen 19, Gånstavägen 16B, Korsängsgatan 77, Parkgatan 49D, Svinnegarnsvägen 7, Torggatan 9, Torggatan 11A-F, Österängen/Korsängsgatan 77, Österängen/Östra Ringgatan/Ågatan 16, Östra Ringgatan 36. Basutrustning Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende Hygienstolar elektriskt tilt-, höj- och sänkbara Hjulsatser utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar, utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar eller tyngdtäcken. Individuellt förskrivna hjälpmedel Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Alla hjälpmedel inom beslutade produktgrupper. Ordinära boenden: Med eller utan hemtjänst/personlig assistans. Basutrustning: Ansvar: Verksamhets/resultatchef för hemtjänst/boende utrustning som helt är avsedd för personalen, t ex matningsstolar, utrustning som inte förskrivs individuellt t ex bäddutrustning, glidlakan, kilkuddar eller tyngdtäcken. Individuellt förskrivna hjälpmedel: Ansvar: Hjälpmedelsverksamheten Alla hjälpmedel inom beslutade produktgrupper. 21

24 AVGIFTER TEKNISKA HJÄLPMEDEL Tekniska hjälpmedel är generellt sett avgiftsfria. Dock förekommer avgifter i några fall och bygger på verksamhetens prioriteringsgrunder. Generella villkor vid försäljning och avgiftsbelagda lån av hjälpmedel. Den försäljning som förekommer gäller endast de produkter som listats upp här nedan och som beslutats av Vård och omsorgsnämnden. Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Lagstiftningen säger att skattefinansierad verksamhet inte ska konkurrera med marknaden, men heller inte ske i vinstsyfte. Försäljning av nya hjälpmedel Följande produkter får tillhandahållas och säljas. Försäljning är en service där moms är pålagd. Produkt Pris (inkl. moms) Käpp trä/metall 160 kr Käpparkerare 30kr Handledsband 30 kr Extra doppsko per 2st 40 kr Påbyggnadsgrepp till käpp 50 kr Korg till rollator 250 kr Bricka till rollator 250 kr Förhöjningsdyna 300 kr Coxitdyna 360 kr Kildyna 300 kr Glidlakan 300 kr Stödkil 400 kr Priset är ett snitt av inköpspris + visst påslag för omkostnader för alla produkter av samma kategori. Pengar återbetalas inte för eventuella återlämnade produkter. Transportkostnader ingår inte. Transportkostnaderna är samma som för Tillfälliga lån. Om rollatorkorg, som är i gott skick, återlämnas, betalar personen 50% av nypriset vid ny utprovning, Korg ersätts utan kostnad i de fall gamla rollatorn inte kan repareras. Begagnade rollatorkorgar säljs till 50% av nypriset. Fabrikationsfel på rollatorkorg, garanti 1år. Försäljning av begagnade hjälpmedel Försäljning av begagnade hjälpmedel som är förskrivna, kan ske vid utlandsflytt. Annars sker försäljning endast av hjälpmedel som är i utgående sortiment, ingår i listan ovan eller när hjälpmedlet vid återlämning skulle utrangeras. Beslut tas alltid av budgetansvarig. Har tillverkarens krav uppfyllts kvarstår produktansvaret hos tillverkaren. När överlåtelse sker, ska skriftlig information om överenskommelsen göras där det framgår att hjälpmedlet överlåtits i befintligt skick, att kommunens hjälpmedelsverksamhet upphör att ansvara för reparationer och inte längre ansvarar för hjälpmedlets säkerhet. Krav på återlämning upphör och mottagaren ansvarar för eventuella reparationer. Avgifter vid tillfälliga lån av hjälpmedel Tillfälliga lån är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift i följande fall: 22

25 1. Till besökare, personer som inte är skrivna i Enköpings kommun. 2. Vid dubbelutrustning till ex sommarstugor och för resebruk. 3. Vid övergående behov av manuell rullstol, arbetsstol och elsängryggstöd efter skada eller operation. Tillfällig utlåning är en service där moms är pålagd. Hyresavgift (inkl.moms) Not Antidecubitusmadrass 200 kr/mån 1) Arbetsstol Elsängryggstöd Hygienstol Manuell rullstol Säng reglerbar exklusive madrass 400 kr/mån 1) Hygienmadrass (vid sänglån) 200 kr/mån 1) Mobil lyft exkl. lyftsele 400 kr/mån 1) Tillfälliga lån övrigt - första B-hjälpmedlet 200 kr/mån 1) Tillfälliga lån övrigt - ytterligare B-hjälpmedel per 0 kr/mån 1) styck 1) Transportkostnad tillkommer Tillfälliga lån kan vara från en månad och uppåt. Transportkostnader för tillfälliga lån och vid försäljning: Låntagaren ansvarar själv för att hämta respektive återlämna hjälpmedlen till kommunen. Om kommunen sköter leverans respektive hämtning debiteras låntagaren. Transportkostnaden är faktisk kostnad enligt avtal med entreprenör. För enkelhets skull har avstånd uppdelas i zoner 0-5km, 5-15km och över 15km. Avgifter vid långvarigt eller kontinuerligt behov av hjälpmedel Individuell förskrivning är en momsbefriad sjukvårdsinsats. Hyresavgift (exkl.moms) Not En rollator avgiftsfri Rollator nr 2 50kr/mån 1) En manuell rullstol avgiftsfri Manuell rullstol nr 2 50 kr/mån 1) Elrullstol 110 kr/mån 2) 1) Under utprovningsperiod kan personen ha två hjälpmedel utan att avgift utgår. 2) Under utprovningsperiod utgår ingen avgift. Transport kan ingå vid dessa lån. Löpande månadsavgifter, rutiner fakturering Löpande månadsavgifter för lån tillämpas. Det främjar intresset av att återlämna lånade produkter snarast då hjälpmedelsbehovet inte längre behövs. Fakturering påbörjas och avslutas med en aktiv beställning men däremellan utgår en faktura per månad automatiskt. Avgifterna påförs redan befintlig faktura om sådan finns för hemtjänst eller larm. Systemet för fakturering följer kommunens avgiftssystem med fasta brytdagar vid månadsskiftet och den 15:e i varje månad. Kortaste låneperiod för hjälpmedel är alltid en hel månad. 23

26 PRODUKTGRUPPER AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL I ENKÖPINGS KOMMUN Produktgrupperna anger vilken policy och ambitionsnivå Vård och omsorgsnämnden, VON, beslutar att Enköpings kommun ska ha. Hjälpmedlen är ordnade i produktområden och klassificerade enligt ISO 9999:2007. Klassificeringen är internationell och grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för kunden. Valet av produktgrupper görs utifrån beslutad prioritering. För att förskrivning ska få ske måste hjälpmedlet tillhöra någon av produktgrupperna i denna lista. Sortimentet av respektive produktområde tas fram i arbetsgrupper för sortiment och avser uppfylla ca 80% av behoven. Arbetet sker genom utarbetande av kravspecifikationer och efterföljande upphandlingar. 04 HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING Fästanordning/Hållare för syrgastub på rollator Doseringshjälpmedel Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Ståstöd Tippbräda 09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD Strumppådragare På- och avklädningskrokar/-pinnar Knappknäppare Flyttbara toalettstolar med och utan hjul (Hygienstolar) Toalettstolsförhöjning fristående, lös tillsats och fast tillsats Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten Toalettpapperstänger Toalettpappershållare Bad- och duschstolar, badbrädor och pallar Duschvagn 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING Kryckkäppar (armbågskryckor, underarmskryckor, axillarkryckor och gåbockar) Tillbehör: Isdubb Gåstativ Rollatorer Tillbehör rollator: påbyggnadsgrepp, käpphållare, ryggstöd Gåbord manuellt och elektriskt Tillbehör gåbord: korg fastskruvad Manuellt drivna rullstolar (tvåhjulsdrivna, spakdrivna, ensidesdrivna, sparkdrivna, vårdarmanövrerade och stårullstolar) Manuell rullstol som är motorunderstödd (Drivaggregat som aktiveras med drivhjulen) Manuell rullstol med ståfunktion Eldriven rullstol med manuell styrning (elmoped/scooter) Eldriven rullstol med motorstyrning. Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar Drivaggregat elektriskt till manuell rullstol 24

27 Drivaggregat till manuell rullstol Rullstolsbord Bälten och selar till rullstolar Glidbrädor, glidmattor och vändningsmattor Vridplattor med eller utan uppresningshandtag Fristående lyftbågar s.k. golvdävertar Repstegar Uppresningsbälten och västar Överflyttningsplattformar Hjullyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor Mobila stålyftar Stationära lyftar Lyftselar 15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET Bestick Sugrör Mugg, Glas Tallrik Pet-emot-kant Ätapparat 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER Arbetsstol och coxitstol Stolar och sitsar med speciell uppresningsfunktion Stegplattor Dynor och underlägg Ryggkuddar och ryggdynor Bälten och selar till sittmöbler Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara Sänglyftar Madrasser Filthållare Ställbara rygg- och benstöd: Manuella och elektriskt sängryggstöd Sänggrindar och lyftbågar att fästa på säng: stöd- o vändhandtag, sängbygel, uppresningsstöd. Förhöjningsklossar och förhöjningsben Stödhandtag av expandertyp Dörr/fönsteröppnare/patentlåsöppnare Portabel ramp: tröskelramp 22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION, INFORMATION Nummerslagningshjälpmedel Ur- och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Bladvändare Manöverorgan specialanpassade för trygghetslarm Inmatningsenheter till datorer 25

28 Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER Fjärrstyrsystem Programvara för omgivningskontroll Påbyggnadsgrepp och adaptrar Hållare Stativ Pinnar Griptänger Antihalkunderlägg Hjulsatser 26

29 RIKTLINJER FÖRSKRIVNING INOM PRODUKTOMRÅDEN Hjälpmedlen är ordnade i produktområden och klassificerade enligt ISO 9999:2007. Klassificeringen är internationell och grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för kunden. Sortimentet av hjälpmedel, som dessa riktlinjer avser, tas fram i arbetsgrupper inom respektive produktområde och avser uppfylla ca 80% av behoven. Förskrivare, som efter utprovning finner att behov inte kan tillgodoses i befintligt sortiment eller att kostnaden överstiger 10000kr, ansöker med beredningsunderlag för särskilt hjälpmedelsbeslut. 04 HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING 0403 Hjälpmedel för andningsbehandling Fästanordning/Hållare för syrgastub på rullstol och rollator Behandlande klinik förser brukare med väska/ryggsäck. Om sådan lösning inte fungerar, kan fästanordning förskrivas genom kommunens hjälpmedelsverksamhet. Om tillbehör finns att beställa från respektive leverantör används dessa i första hand. Specialanpassning tillverkas i andra hand Hjälpmedel för att handha medicin Doseringshjälpmedel Elektroniska medicindosetter får förskrivas till person med kognitiva funktionsnedsättningar som är i behov påminnelsehjälpmedel och inte klarar sitt medicinintag på annat sätt. Syftet är att öka den enskildes egen kontroll, att bli mer självständig, mer oberoende av andra personer. Eventuellt med tillägg av andra behövliga strategier. En förutsättning för förskrivning är att det finns ansvarig person som sköter påfyllnad av medicinerna och inställning av tid, vilket inte utförs av förskrivaren Hjälpmedel för sinnesstimulering Tyngdtäcken Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten då det ligger utanför kommunens hjälpmedelsansvar. Syftet med täcket är medicinskt, för kroppslig avgränsning och trygghet, för hjälp att komma till ro/vila och få förbättrad sömn och återhämtning och därigenom klara dagens aktiviteter. Att kompensera med hjälpmedel för sömnlöshet är inte kommunens ansvar enligt prioriteringsgrunderna Antidecubitushjälpmedel Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Antidecubitusmadrass förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår. Förskrivs inte för komfort eller smärtlindring. Undantag kan göras i livets slutskede. Får inte ersätta andra nödvändiga åtgärder för sårläkning som lägesändring eller intag av föda och dryck. Vissa typer av antidecubitusmadrasser kräver en underliggande madrass av säkerhetsskäl. I de fall ingen lämplig undermadrass för ändamålet finns, får sådan förskrivas. 27

30 0448 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap Ståstöd, Tippbräda Får förskivas till person som inte klarar att stå på annat sätt och som behöver daglig ståträning som inte går att genomföra i träningslokal. Användning av tippbräda kräver personlig assistans eller annan person som sköter tippningen. 09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD 0909 Hjälpmedel för av- och påklädning Strumppådragare, På- och avklädningskrokar/-pinnar, Knappknäppare Får förskrivas till person med funktionsnedsättning som inte klarar momenten på annat sätt. Småöglor, band och dylikt som sys fast på plagg samt skosnören, skohorn mm, får inte förskrivas Hjälpmedel vid toalettbesök Flyttbara toalettstolar med och utan hjul (Hygienstolar) Får förskrivas till person med funktionsnedsättning som inte kan förflytta sig till och från toalett/dusch på annat sätt. Toalettstolsförhöjning fristående, lös tillsats och fast tillsats Får förskrivas till person med funktionsnedsättning för att klara toalettbesök. Tillbehör av typen mjuksits får endast förskrivas när risk för trycksår föreligger. Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning (Toalyft) Får förskrivas till person med funktionsnedsättning för att denne självständigt ska klara uppresning från låga toalettstolar, då inget annat alternativ fungerar. Installationen är en bostadsanpassningsåtgärd. Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten Får förskrivas då stöd är nödvändiga för uppresning eller då nedsatt bålstabilitet föranleder stöd och är nödvändigt för personens möjlighet att klara toalettbesök. Toalettpapperstänger Får förskrivas till person för att klara toalettbesök. Toalettpappershållare Får förskrivas som tillbehör, vilka monteras på förskrivna toalettstolsförhöjare, inte separata hållare. Duschar och lufttorkar att fästa på toaletten Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten, är bostadsanpassningsåtgärd Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch Bad- och duschstolar, badbrädor och pallar Får förskrivas till person med funktionsnedsättning som för sin säkerhet har behov därav i badkar och till duschplats. 28

31 Antihalkmattor och antihalkband Tvättlappar, svampar, borstar, hjälpmedel vid manikyr och pedikyr Badkarslyft (går egentligen under 1236) Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Duschvagn Får förskrivas till person i ordinärt boende och vissa LSS-boenden när funktionsnedsättningen är så stor att duschning inte kan utföras på annat sätt. 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING De enklaste typerna av produkter säljs, liksom vissa tillbehör. Avgifter förekommer Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar Får inte förskrivas, men säljas. Armbågskryckor, underarmskryckor, axillarkryckor och gåbockar Får förskrivas till person med nedsatt balans och/eller gångförmåga. Tillbehör till Armbågskryckor, Underarmskryckor Axillarkryckor och Gåbockar Isdubb får förskrivas medan påbyggnadsgrepp, käpp-parkerare, handledsband, extra doppskor för käppar och kryckkäppar säljs Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna Gåstativ Får förskrivas till person med nedsatt balans och/eller gångförmåga. Rollatorer Får förskrivas till person med nedsatt balans och/eller gångförmåga, som är i behov av stöd vid gående och där enklare hjälpmedel inte är tillräckligt. Om en och samma rollator inte är lämplig både inom- och utomhus i den miljö den är avsedd att användas, kan separata rollatorer för båda användningsområdena förskrivas. Avgift faktureras för andra rollatorn. Tillbehör såsom korg och bricka säljs, medan påbyggnadsgrepp, käpphållare, ryggstöd tillhandahålls kostnadsfritt. Om rollatorkorg, som är i gott skick, återlämnas, betalar personen 50% vid köp av ny. Korg ersätts utan kostnad i de fall gamla rollatorn inte kan repareras. 29

32 Gåbord manuellt och elektriskt Får förskrivas till person med nedsatt uppresningsförmåga, balans och/eller gångförmåga, som är i behov av avlastning eller stöd vid uppresning samt gående och där enklare hjälpmedel inte är tillräckligt. Tillbehör såsom korg och bricka säljs, i den mån det finns, undantag för fastskruvade korgar som tillhandahålls kostnadsfritt Cyklar Två- och trehjulig cykel, Sparkcykel, Parcykel, Tandemcykel, samt tilläggsutrusning till cykel Inga cyklar får förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten Manuellt drivna rullstolar Får förskrivas till person för förflyttning där nedsatt förflyttningsförmåga inte kan kompenseras med gånghjälpmedel, även som komplement till gånghjälpmedel för längre förflyttningar. Om en och samma rullstol inte täcker behovet både inom- och utomhus i den miljö den är avsedd att användas, kan fler än en rullstol förskrivas. Avgift faktureras för andra manuella rullstolen. Lättviktsrullstol, manuell aktivrullstol med kryssram, kan förskrivas till person med behov av aktivt sittande, som har behov av att lyfta rullstolen i/ur bil flera gånger i veckan, själv eller med hjälp av annan person. Förskrivning ska föregås av utprovning på HUL. Reparation/byte av däck och slang till luftpumpade däck, bekostas av användaren. På omvårdnadsboendena finns allmänna rullstolar som kan användas för tillfälliga transporter för personerna som bor där. Rullstolarna är inte personligt förskrivna. Det är en service och avsikten är också att minska behovet av individuellt förskrivna rullstolar om behovet endast är sporadiskt. Ansvaret tas därför av kommunens hjälpmedelsverksamhet som också ombesörjer eventuella reparationer. Manuell rullstol som är motorunderstödd Särskilt hjälpmedelsbeslut Eldriven mekanism som aktiveras med drivringar, förskrivs som alternativ till elrullstol. Avgift faktureras som för elrullstol. Manuell rullstol med ståfunktion Särskilt hjälpmedelsbeslut Får förskrivas person som själv klarar att köra stårullstolen och som är i behov av uppresning för att klara sitt dagliga liv i bostad och närmiljö. Vidare kan rullstol med ståfunktion förskrivas till person som inte kan använda andra ståhjälpmedel, typ tippbräda eller ståstöd, förutsatt att användningen är kontinuerlig, minst 3 ggr/v Motordrivna rullstolar Särskilt hjälpmedelsbeslut Eldrivna rullstolar med manuell styrning (elmoped/scooter) Eldrivna rullstolar med motorstyrning (joystick) Kriterier för förskrivning: Att funktionsförmågan är alltför nedsatt för att kunna hantera manuell rullstol. 30

33 Att gångförmågan är så gott som obefintlig eller praktiskt oanvändbar. Att funktionsnedsättningen inte är av övergående natur. Att endast nedsatt gångförmåga kompenseras, inte cykling. Behovet av elrullstol ska vara av kontinuerlig karaktär och användas regelbundet minst två gånger i veckan under sommarhalvåret. Behovet ska ha väsentlig betydelse för personens dagliga liv. Förvaringsmöjlighet måste finnas. Medicinsk bedömning av läkare krävs vid nyförskrivning samt vid byte av elrullstol om det gått längre tid än tre år från senaste medicinska bedömningen. Bedömningen gäller eventuellt andra inverkande sjukdomar och medicinering, syn hörsel, och psykiskt tillstånd, kognitiva förmåga samt läkarens slutsats om innehavet av elrullstol gagnar personens aktivitet eller motverkar den. Hastigheten begränsas till max 10km/h. Säkerhetsaspekt kan i vissa fall kräva lägre hastighet. Bedömning av den enskildes behov ska göras i den enskildes hem-/närmiljö. Ansökan/beredningsunderlag skrivs och beslut fattas innan tid bokas för provkörning och utprovning påbörjas. Förutsättningar för förskrivning El-rullstolen ska kunna framföras självständigt med eller utan följeslagare, utan fara för den enskilde själv och andra. I trafiken ska omdöme visas. Förskrivaren bedömer om den funktionshindrade uppfyller kraven för elrullstolsanvändande. Kontrakt skrivs och ansvaret övergår till den enskilde. Behovet av elrullstol följs upp efter tre månader samt en gång per år. Avgift faktureras för eldriven rullstol. Elrullstolsanvändarens ansvar: Att använda och sköta normalt underhåll av rullstolen på ett ansvarsfullt sätt. Om inte elrullstolsanvändaren uppfyller sitt ansvar, kan elrullstolen återtas. Elrullstolen är personligt utprovad och ska inte framföras av annan person än den enskilde. Vid däck/slang- reparation bekostas materialet av elrullstolsanvändaren Tilläggsutrustning till rullstolar Drivaggregat Särskilt hjälpmedelsbeslut Drivaggregat till manuell rullstol, alternativt elrullstol med vårdarmanövrering kan förskrivas person med funktionsnedsättning som inte kan köra manuell eller elektrisk rullstol självständigt. Det kan även förskrivas som komplement till den enskildes egen körning om denna inte orkar fullt ut eller inte klarar vissa återkommande situationer. Följande förutsättningar gäller: det ska avlasta namngiven anhörig eller personlig assistent i ordinärt boende eller bostad med särskild service för vuxna, inte för hemtjänstpersonal i ordinärt boende eller omvårdnadsboende förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges/assistentens styrka, ska vara sådan att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt den anhörige/assistenten klarar att köra den utan fara för sig själv och andra 31

34 behovet ska vara av väsentlig betydelse för personens dagliga liv behovet ska vara frekvent och av kontinuerlig karaktär, regelbunden användning på minst 2 gånger/vecka låsbart förvaringsutrymme med laddningsmöjligheter ska finnas där temperaturen är minst 5 grader Celsius. hjälpmedlet sköts ansvarsfullt däck och slang bekostas av låntagaren på samma villkor som för elrullstolar och manuella rullstolar avgift utgår med 110kronor/månad för rullstol inklusive drivaggregat Rullstolsbord Bälten och selar till rullstolar Får förskrivas om rullstolsanvändaren själv kan lossa dem eller ge sitt samtycke. Bord, bälten och selar till rullstol för att förhindra en person att resa sig får inte förskrivas utan personens samtycke. De anvisningar och rutiner som gäller för tvångs- och skyddsåtgärder ska följas, se medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) anvisningar. Hjul och däck Tilläggsutrustning i form av extrahjul, typ FreeWheel eller liknande produkt, kan förskrivas till person med behov av manuell rullstol, som har behov av tillbehöret för att självständigt kunna nyttja sin rullstol aktivt i alla olika underlag och miljöer, samt själv kan ta det av och på rullstolen Hjälpmedel för överflyttning och vändning Glidbrädor, glidmattor och vändningsmattor Vridplattor med eller utan uppresningshandtag Fristående lyftbågar s.k. golvdävertar Repstegar Uppresningsbälten och västar Får förskrivas individuellt. Så kallad stegplatta, får förskrivas när den funktionshindrades möjlighet att själv medverka vid överflyttningar ökar. Produkten går under kategorin fotpallar och fotstöd. Överflyttningshjälpmedel avsedda för användning i bil får inte förskrivas. Överflyttningsplattformar Får förskrivas till person som inte själv klarar att förflytta fötterna men som ändå klarar att medverka vid uppresning Personlyftar Hjullyftar, med lyftselar och/eller lyftslingor Mobila stålyftar Stationära lyftar Förskrivs till person i ordinärt boende och de flesta LSS-boenden. Personlyftar ingår som basutrustning i särskilt boende. Förskrivaren ska noga avväga om personen kan förflyttas på annat sätt. Personens behov av egen medverkan, andra alternativ till överflyttning och rehabliteringsbehovet ska beaktas. 32

35 Stationära personlyftar används när hjullyft inte fungerar, främst på grund av betydande smärttillstånd och av utrymmesskäl. Personlyftar skall kontrolleras 1ggr/år enligt svensk Standard. Badkarsmonterade lyftar och bilmonterade lyftplattformar får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten, de kan i vissa fall sökas genom Försäkringskassan. Lyftselar Förskrivs alltid individuellt. Lyft och sele räknas som en funktionell enhet tillsammans. Selen ska vara godkänd att användas till aktuell lyft. Rutin för periodisk inspektion av lyftselar ska finnas och utföras minst var sjätte månad. 15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET 1503 Matlagningshjälpmedel Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Att tillreda mat är inte en prioriterad grundfunktion Hjälpmedel för att äta och dricka Bestick, Sugrör, Mugg, Glas, Tallrik, Pet-emot-kant och Ätapparat. Att äta och dricka självständigt och om möjligt undvika att behöva bli matad är en prioriterad grundfunktion. Specialvarianter av ovanstående produkter avsedda för personer med funktionsnedsättning i sin grip- och rörelseförmåga får förskrivas för att uppnå större självständighet. 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER Bord Arbetsbord, Sängbord, Läsbord Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten Sittmöbler och sitsar Arbetsstol och coxitstol Arbetsstol och coxitstol får förskrivas till person med nedsatt förflyttningsförmåga som är i behov av sittande förflyttning. Syftet är att frigöra händer och armar till aktivitet i stället för förflyttning. Arbetsstol får förskrivas till person som har svårt att stå om denne inte klarar sig med stationär pall. Arbetsstol får förskrivas till person som inte klarar förflyttning till och från bord på annat sätt. Arbetsstol får inte förskrivas av ergonomiska skäl eller som sittmöbel. Om arbetsstol fungerar bättre som förflyttningshjälpmedel än rullstol, kan arbetsstol förskrivas. Förskrivs endast när behovet är permanent. Efter ortopediska operationer behövs generellt inte arbets- eller coxitstol men kan i undantagsfall utlånas tillfälligt. Avgift utgår. 33

36 Personer inskrivna i vuxenhabiliteringen, som är i behov av specialutrustad arbetsstol för sin möjlighet att klara sittande och där rullstol inte är lämplig, kan förskrivas arbetsstol. Stolar och sitsar med speciell uppresningsfunktion Arbetsstolar och coxitstolar med elhöjning förskrivs endast när uppresning inte fungerar med gaskolvshöjning. Se i övrigt kriterier för förskrivning av arbetsstol. Sits med uppresningsfunktion, katapultsits, får endast förskrivas till personer som inte klarar uppresning med hjälp av förhöjningsdyna eller förhöjningsklossar och där personen bedöms klara riskerna för oförberedd uppresning vid framåtlutning. Vilstolar och fåtöljer får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Pallar och ståstolar Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Benstöd, fotpallar och fotstöd (fotvaggor) Får i huvudsak inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Får endast förskrivas som tillbehör monterade på rullstol eller arbetsstol. Stegplattor får förskrivas när personens möjlighet att själv medverka vid överflyttningar ökar. Dynor och underlägg Ryggkuddar och ryggdynor Kan förskrivas som rullstolstillbehör eller för att uppnå mer aktiv sittställning och därmed öka möjligheterna för självständig aktivitet, t.ex. i matsituation, inte för placering i bil eller för smärtproblematik vid sittande. Får förskrivas när risk för sår föreligger, s.k. antidecubitusanvändning, för både sittande i rullstol eller på stol. Kan utlånas tillfälligt efter olycksfall, utan avgift. Förhöjningdynor, coxitdynor och kildynor Får inte förskrivas, tillhandahålls och säljs. Bälten och selar till sittmöbler Förskrivs om personen ger sitt medgivande för att främja aktivitet, t.ex i matsituation. I syfte att förhindra uppresning får inte bälten och selar förskrivas utan personens samtycke. De anvisningar och rutiner som gäller för tvångs-och skyddsåtgärder ska följas, se medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) anvisningar Sängar Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara Kan förskrivas till person i ordinärt boende som på grund av rörelsenedsättning eller hjärt-lungsjukdom behöver reglerbar säng för förflyttning till- och från säng och lägesändring. Innan säng förskrivs skall möjligheten att anpassa befintlig säng med elektriskt sängryggstöd, förhöjningsklossar, sänglyft, dävert eller andra uppresningshjälpmedel undersökas. Säng får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten om befintlig säng kan anpassas eller på grund av att egen säng är i dåligt skick eller saknas. Säng får inte förskrivas för att personen har en 34

37 olämplig säng eller då behov finns av egen enkelsäng för placeringens skull. Anhörig, vars sängbehov påverkas av förskrivningen, får själv åtgärda sitt sängbehov. Om anpassningsbar standardsäng inte finns, t ex om personen har bäddsoffa eller dubbelsäng, måste personen anskaffa en standardsäng. Undantag görs om förskrivaren bedömer att standardsäng, som anpassas enlig ovan, ändå inte löser behovet vid grava funktionsnedsättningar. I de fallen kan reglerbar säng förskrivas trots att lämplig standardsäng inte finns. Vid stort omvårdnadsbehov kan reglerbar säng förskrivas för anhörigas/personalens möjlighet att klara omvårdnaden av personen, dock inte för enbart bäddning. Sänglyftar Kan förskrivas till person i ordinärt boende som på grund av rörelsenedsättning är i behov av reglerbar höjd för att klara i- och urstigning. Vid stort omvårdnadsbehov kan sänglyft förskrivas för anhörigs/personalens möjlighet att klara omvårdnaden, dock inte för enbart bäddning. Innan sänglyft förskrivs skall dock möjligheten att anpassa sängen till lämplig, fast höjd med hjälp av förhöjningsklossar, undersökas. Madrasser Basmadrass med hygienöverdrag får förskrivas till person i ordinärt boende som tillbehör till förskriven säng. Önskar personen annan typ av madrass får denne själv anskaffa och bekosta madrass. Basmadrass till person i särskilt boende är basutrustning och får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Bäddutrustning Sängkläder/sängutrustning såsom lakan, glidlakan, kuddar, lagringskuddar/kilar, får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. Hänvisas till personen själv eller personalansvarig. Glidlakan och stödkilar tillhandahålls och säljs. Filthållare Förskrivs till person i ordinärt boende för att undvika tryck på personens kropp. Ställbara rygg- och benstöd: Manuella och elektriskt sängryggstöd Förskrivs till person i ordinärt boende för att personen ska kunna resa sig upp i sittande ställning eller på annat sätt lägesändra samt vid behov av högläge i säng av medicinska skäl. Sänggrindar och lyftbågar att fästa på en säng: stöd- och vändhandtag, sängbygel, uppresningsstöd. Kan förskrivas till person i ordinärt boende. Sänggrindar som hindrar en person att komma ur sängen är en skyddsåtgärd. De anvisningar och rutiner som gäller för tvångs- och skyddsåtgärder ska följas, se medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) anvisningar. Förskrivaren ansvarar för att separata grindar/stöd monteras på ett säkert sätt. 35

38 1815 Höjdställbara tillsatser till möbler Förhöjningsklossar och förhöjningsben Kan förskrivas till person med behov av högre höjd på säng, sittplats och bord, dock högst en sittplats per rum. Specialtillverkade klossar endast till sängar. Om möjlighet finns för personen att byta till lämpligare ben att förhöja, är det att föredra, dock inte ett krav Stödanordningar Stödhandtag Stödhandtag av expandertyp kan förskrivas. Särskilda krav för montering föreligger, får endast utföras av godkänd utförare Dörr, fönster och gardinöppnare/-stängare Dörr/fönsteröppnare/patentlåsöppnare Förskrivs till person med nedsatt styrka och gripförmåga. Elektrisk dörr- och fönsteröppnare är bostadsanpassning och bekostas inte genom kommunens hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedel för förflyttning i vertikal ledd Hissar, lyftplattor och trapphissar Förskrivs inte genom hjälpmedelsverksamheten, är bostadsanpassningsåtgärd. Portabel ramp Förskrivs till en persons permanentboende under väntetiden på bostadsanpassning eller då portabel ramp fungerar bättre än en fast ramp. De får inte förskrivas för resebruk enligt prioriteringsordningen. Kan utlånas mot avgift. Tröskelramp kan förskrivas vid akut behov, vid övergående behov eller under en utredningstid då osäkerhet föreligger vilket boende som kommer att bli aktuellt och därför ingen bostadsanpassningsåtgärd utförs. 22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Nummerslagningshjälpmedel Särskilt hjälpmedelsbeslut Får förskrivas till gravt funktionsnedsatt person som inte klarar manövreringen på normal telefon, ens med stora knappar och minnesfunktion. Då det avancerade systemet kräver tillhörande specialtelefon får denna ingå i systemet Varseblivningshjälpmedel Hjälpmedel som kategoriseras till gruppen varseblivning, ur- och klockor, almanackor, kalendrar och planeringssystem får förskrivas till personer med kognitiv funktionsnedsättning med behov av stöd för struktur, minne, tids- och dygnsuppfattning, initiering och avslutning av aktivitet, planering på kort och lång sikt, överblick, påminnelse, orientera sig i sin omgivning/närmiljö för att öka sin självständighet i dagliga aktiviteter. 36

39 Elektroniska medicindosetter, se Ur och klockor Förskrivs till person med kognitiv funktionsnedsättning med behov av stöd för tidsuppfattning och/eller påminnelsefunktion. Personen ska ha svårigheter att förstå vanlig klocka och/eller ha minnessvårigheter. Behovet ska inte kunna tillgodoses med produkt som allmänt förekommer till personer utan eller med lättare svårigheter. Almanackor, kalendrar och planeringssystem Om kostnaden överstiger 10000kr Särskilt hjälpmedelsbeslut Förskrivs till person med kognitiv funktionsnedsättning vars behov inte kan tillgodoses med produkt som allmänt förekommer till personer utan eller med lättare svårigheter som t.ex. vanlig almanacka, dator, kalender- eller påminnelsefunktion i mobiltelefon. Den mobilbaserade plattformen får inte förskrivas, räknas som egenansvar. Utgångspunkt är individens egen smartphone/mobiltelefon där utprovade applikationer installeras, vilka bekostas av hjälpmedelsverksamheten om det är praktiskt genomförbart. Programvara/mjukvara med kognitivt stöd får förskrivas utan den mobila plattformen. Handdator, typ Handisocket eller liknande produkt utan telefondel, får förskrivas. Montering på vägg eller liknande är den enskildes ansvar, liksom batterier och lampor. En förutsättning vid förskrivning är att det finns medansvarig person för kontinuerlig uppföljning och inställning av hjälpmedlet för dagligt bruk, om personen inte klarar det själv. Personliga trygghets- och nödlarm Särskilt hjälpmedelsbeslut Manöverorgan specialanpassade för trygghetslarm Inga former av larmsystem får förskrivas från hjälpmedelsverksamheten. Manöverorgan får förskrivas till gravt funktionsnedsatt person, som inte klarar manövreringen ens med förstorande tillbehör, men inte själva larmet Läshjälpmedel Särskilt hjälpmedelsbeslut Bladvändare Elektrisk bladvändare får förskrivas till gravt funktionsnedsatt person som inte klarar att vända blad eller läsa på annat sätt och det är viktigt för personens integritet att kunna vända blad utan hjälp av personlig assistent. Som tillbehör till elektrisk bladvändare kan hållare/bord förskrivas, då en stabil konstruktion är en förutsättning för säker användning 2236 Inmatningsenheter till datorer Särskilt hjälpmedelsbeslut Får förskrivs till personer med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning som inte klarar standardtangentbord och/eller standardmus. Anpassning avser endast styrning av egen dator och avser produkt som inte allmänt förekommer till personer utan eller med lättare svårigheter. Dator, skrivare och programvara som inte är relaterad till förskrivet manöverorgan får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten. 37

40 Anpassningen kan vara av enklare slag t.ex. alternativ datormus eller styrspak, större eller mindre tangentbord med eller utan överlägg. Anpassningen kan vara avancerad t.ex. huvud-, ögon-, röst-, sug- och blås-, eller hakstyrning. Viss datorutrustning som underlättar kommunikation ansvarar landstingets Taltjänst för. Det avser utrustning som kompenserar personens behov av närkommunikation genom text, tal eller bild. Personer som förskrivits dator före 21år genom Barnhjälpmedelcentralen, får inte dessa hjälpmedel bekostade av kommunens hjälpmedelsverksamhet, när ansvaret övergår vid 21 års ålder Hjälpmedel för kognitivt stöd Kognitivt bildstöd för utförande av dagliga livets aktiviteter Förskrivs till person med kognitiv funktionsnedsättning med behov av individuellt utformat bildstöd såsom foton, pictogram, veckoschema inplastat, magnettavla, bilder av föremål mm. Förskrivs då behovet inte kan tillgodoses med produkt som allmänt förekommer till personer utan eller med lättare svårigheter t.ex. almanacka eller dagbok. Bildstöd förskrivs under ett år till en maximal kostnad av 1000kr. Därefter görs ny bedömning. 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER 2413 Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd Fjärrstyrsystem Särskilt hjälpmedelsbeslut Programvara för omgivningskontroll Får förskrivas till gravt funktionsnedsatt person för att uppnå självständighet i sitt boende för att styra hjälpmedel och produkter från ett avstånd. Systemen är ofta en kombination av åtgärder för bostadsanpassning, kommunens larmenhet och individuella hjälpmedelsverksamheten. Fasta installationer på t.ex. dörrar och fönster är bostadsanpassning. Får förskrivas då behovet inte kan tillgodoses med produkt som allmänt förekommer till personer utan eller med lättare svårigheter t.ex. förenklad fjärrkontroll till TV eller fjärrmanövrering av tändning/släckning av lampor, som är den enskildes eget ansvar Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter armoch/eller hand- och/eller fingergrepp Påbyggnadsgrepp och adaptrar Förstorade grepp typ WWT, cellgummislang kan förskrivas till person med svårigheter att greppa föremål inom kommunens prioriterade grundfunktioner, dock inte påbyggnadsgrepp för käppar och kryckkäppar, vilka säljs. Specialgrepp för handtag och vred till dörr kan förskrivas, dock inte andra specialgrepp såsom nyckelgrepp, universalvred, pollygrepp, multigriptång mm. 38

41 Hållare, Stativ, Pinnar Hållare, stativ och pinnar kan förskrivas till funktionshindrad med nedsatt gripförmåga t ex bestickhållare, stativ/fästanordning för manövreringsorgan, pinnar för att trycka på tangenterna till en dator, att bläddra med mm Förlängare Griptänger Förskrivas till person med nedsatt räckvidd och har svårt att hålla, krama eller nå ett föremål Fästanordningar Antihalkunderlägg Får förskrivas till funktionshindrad för att underlätta matsituation, men inte för tillredning av mat och övrigt hushållsarbete. Får användas för placering under rullstolsdynor och antidecubitusmadrasser så dessa ligger still Hjulsatser Får förskrivas till stolar för förflyttning in- och ut från bord. Får inte förskrivas genom hjälpmedelsverksamheten för användning på omvårdnadsboende. 39

42

43

44 Enköpings kommun, maj 2015

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Mars 2011 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 5 04 27 STIMULATORER...

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel i kommunal hemsjukvård from 2013-09-0101 Hjälpmedel Västerbotten 1 Kommunen ansvarar för: samtliga habiliterings- och rehabiliteringsinsatser i ordinärt boende förskrivning och kostnader för

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel

1. Rutin för utprovning av hjälpmedel - 1 1. Rutin för utprovning av hjälpmedel Patient som kan gå självständigt med eller utan hjälpmedel får inte någon rullstol förskriven av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast för att klara förflyttning

Läs mer

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området Norrbottens kommuner Gemensamma Riktlinjer 2011 2010-12-06 1(3) Innehållsförteckning Sid nr 1. Mål och ansvarsfördelning 1 2. Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 1 - Socialstyrelsen - Läkemedelsverket

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

2015-08-18 1 (16) Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar

2015-08-18 1 (16) Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar Socialnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-18 1 (16) Sid KALLELSE Nämnd Socialnämnden Datum och tid 2015-08-26 Kl. 09.00 Plats Gröna rummet, Socialförvaltningen, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Tvångs och skyddsåtgärder

Tvångs och skyddsåtgärder Bilaga 8. 1 Tvångs och skyddsåtgärder På Socialstyrelsens hemsida finns att läsa om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) (http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-ochskydds

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar ARBETSSTOLAR/FORMGJUTEN SITS Målgrupp/användning Förskrivning av arbetsstol kan göras till person med bestående funktionsnedsättning.

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer