3. Delårsbokslut Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun"

Transkript

1 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdesplan Delårsbokslut 2013 Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var 4. Bokslutsprognos 5. Upptagande av lån AB Bubergsgården 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun 7. Byggande av en tågperrong i Tvärålund finansiering 8. Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktier i Uminova Innovation 9. Avsägning av uppdrag som ledamot i Vindelnbostäders styrelse, Johan Åsberg 10. Val av ordinarie ledamot i Vindelnbostäders styrelse 11. Val av ersättare i AB Bubergsgårdens styrelse 12. Rapportering av ej verkställda beslut SoL, LSS 13. Anmälan av motioner 14. Enkel fråga

2 Kungörelse Sammanträdesdatum Sida (2) Kommunfullmäktige Vindeln Christer Jonsson Kommunfullmäktiges ordförande Sofia Jonsson Sekreterare Anslaget på kommunens anslagstavla Maria Höglund Nämndsadministrationen

3 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (18) Kommunfullmäktige Upprop och val av justerare Justerande Utdragsbestyrkande

4 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (18) Kommunfullmäktige 118 Dnr 13.K Sammanträdesplan 2014 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdatum för 2013 har tagits fram för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Följande mötesdatum föreslås; Arbets- och personalutskottet (måndagar) 13 januari 25 augusti 10 februari 6 oktober 10 mars 10 november 7 april 8 december 12 maj 9 juni Kommunstyrelsen (tisdagar) 28 januari 9 september 25 februari 21 oktober 25 mars 25 november 22 april 20 maj 16 december 24 juni Kommunfullmäktige (måndagar) 24 februari 22 september 28 april 17 november 23 juni Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet fastställs. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplanen för Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

5

6 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Delårsbokslut 2013 Håkan Ahlman informerar om delårsbokslutet för Resultatet för halvåret är för kommunen +7,4 mkr och för koncernen +9,3 mkr. Budgetavvikelse för nämnderna tkr Budget delår Utfall Budget helår Prognos juni KS UFN SN MBN Totalt Beslutsunderlag - Delårsbokslut daterat den 10 september. Kommunstyrelsen förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsbokslutet. Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

7

8 Delårsbokslut Januari till juni 2013 Delårsbokslut 2013 Sida 1(32)

9 Delårsbokslut 2013 Sida 2(32) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Styrning och ledning... 4 Befolkningsstruktur... 4 Infrastruktur... 4 Personal... 4 Arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro... 4 Viktiga händelser under året... 4 Ekonomi... 5 Måluppföljning delår 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun... 7 Kommunens verksamheter Kommunstyrelsen Utbildning- och fritidsnämnden...12 Socialnämnden...14 Miljö- och byggnadsnämnden Kommunens räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Nothänvisningar Driftsredovisning Investeringsredovisning VA-Verksamheten Resultaträkning Redovisningsprinciper Vindeln Bostäder AB Kommunalt bolag AB Bubergsgården Kommunalt bolag Resultaträkning för de kommunala bolagen Balansräkning för de kommunala bolagen Begreppsförklaringar... 32

10 Delårsbokslut 2013 Sida 3(32) Ordförande har ordet Det känns glädjande att notera en positiv befolkningsutveckling det första halvåret. Vårt mål med positivt flyttnetto har uppfyllts för perioden. Detta bidrar till att det uppdrag vi gett vårt kommunala fastighetsbolag VIBO, att bygga fler lägenheter, blir väldigt angeläget. Vi vill naturligtvis vara säkra på att kunna erbjuda bostad till den som behöver. Kommunen har en god likviditet och vår årsprognos indikerar ett gott resultat för året. Av den anledningen har kommunstyrelsen gett ett uppdrag att se över möjligheten att amortera ytterligare 10 miljoner kronor i år. Det skulle i så fall betyda att vi betalar av 30 mkr av våra lån i år. Då har vi 30 mkr kvar i lån. Att jämföra med att vi 2008 hade 80 mkr i lån. En minskning med 50 mkr på dessa år. Våra verksamheter håller sina totalramar bra. Jag räknar medvetet bort de kostnader som belastar skolan på grund av åtgärderna av Renforsskolans lokaler. Nu ser alla fram emot att få fokusera på verksamhetsutveckling och få arbetsro för både elever och personal. Inom kommunstyrelsens område har vi vakanta tjänster eftersom det visat sig svårt att kunna rekrytera rätt kompetens. Arbetsuppgifterna finns ändå kvar och det gör periodvis att arbetsbelastningen är för hög. Vi kommer under hösten att se över möjligheten att hitta samverkan med andra kommuner när det gäller dessa tjänster. Utmaningen med att långsiktigt klara kompetensförsörjningen och att vara en attraktiv arbetsgivare delar vi med många. Kommunen har därför under våren inlett ett personalpolitiskt utvecklingsarbete som jag hoppas skall visa sig bli en bra grund att bygga på. Den ökade sjukskrivningsnivån ger oss anledning att analysera detta ytterligare. Det känns däremot tryggt att rehabiliteringsrutinerna fungerar bra. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla kvarnområdet enligt vår långsiktiga plan. Kungens och Drottningens besök nu i augusti blev en riktig folkfest. Då kunde vi även återinviga den Finska lekplatsen som vi fick som tack av finska krigsbarn som var i kommunen under andra världskriget. Lågkonjunkturen som vi kände av förra hösten blev kortvarig och idag har vår kommun en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i länet. Vi ligger på ca 3 % första halvåret. Kommunfullmäktige antog budget för 2014 i juni. Det återstår för förvaltningarna att finslipa detaljbudgetar och göra nödvändiga korrigeringar. Jag ser fram emot en spännande höst, där vi bland annat jobbar med att utveckla våra verksamheter för att möta kommuninnevånarnas behov och önskemål. Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson (c)

11 Delårsbokslut 2013 Sida 4(32) Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Vår bedömning utgår från uppnådda resultat stärkta genom nyckeltal i förhållande till de finansiella målen. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt, begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. I en sammantagen bedömning så uppnår Vindelns kommun god ekonomisk hushållning. De finansiella målen är uppnådda, men några av de av kommunfullmäktige satta verksamhetsmålen ännu ej är uppnådda. Styrning och ledning Kommunfullmäktige anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska genomföras och prioriteras. Detta sker genom budget, mål, reglementen, policy och liknande. Styrelse och nämnder ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom de av kommunfullmäktige uppsatta förutsättningarna. Tjänstemän ansvarar för att de politiska besluten genomförs, tar fram underlag för politiska beslut, följer upp verksamheter och redovisar detta till sin styrelse, nämnd Kommunfullmäktige följer upp styrelser och nämndernas verksamhet två gånger per år, i delårsredovisning och årsredovisningen. De kommunala bolagen styrs via deras respektive bolagsordningar och av kommunfullmäktiges ägardirektiv. Befolkningsstruktur Under första delen av 2013 har befolkningen i kommunen ökat med 5 personer jämfört med årsskiftet Den sista juni 2013 var den totala befolkningen i kommunen Antalet födda uppgår hitintills till 26 stycken vilket är i paritet med föregående år. Samtidigt har antalet som avlidit varit något fler än föregående tid förra året, 43 stycken kontra 38 avlidna. Sammantaget leder detta till ett negativt födelsenetto för delår 2013 på totalt -17. I jämförelse med delår 2012 då flyttnettot var -14. Hitintills har det under 2013 flyttat in fler personer i kommunen än som flyttat ut. Totalt har 126 nya invånare flyttat in i kommunen medan 105 stycken valde att lämna kommunen. Detta leder till att till ett positivt flyttnetto om 21 invånare. Senast kommunen hade ett positivt flyttnetto på halvåret var 2010 med Sammantaget så har således befolkningen under första halvåret 2013 ökat med 5 stycken. Infrastruktur Tågtrafiken har fortsatt haft vissa problem, men med ersättningstrafik har det dock fungerat bra. Resecentrat kommer att färdigställas under hösten Beslut om att bygga tågperrong i Tvärålund kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten Personal Arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar kraftigt. Ökningen innebär att målet gällande sjukfrånvaro med stor sannolikhet inte kommer att uppfyllas. Den största ökningen av sjukfrånvaro finns inom socialförvaltningens äldreomsorg. En första analys av frånvaron tyder på att det i första hand är långtidsfrånvaron som ökar, och frånvaroorsaken är i första hand besvär i nacke, axlar och rygg. Rehabiliteringsrutinerna i kommunen fungerar dock tillfredsställande och flera av de personer som är långtidsfrånvarande under våren bedöms kunna återgå i arbete inom det närmaste halvåret. Åtgärderna gällande Renforsskolans arbetsmiljö har fortsatt under våren, och verksamheten flyttar in i lokalerna i samband med höstterminens start. Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, % Delår Totalt för alla arbetstagare 7,12 5,78 6,51 kvinnor 7,55 6,36 6,97 män 5,12 3,04 4,45 personer upp till 29 år 4,29 3,14 4,60 personer mellan år 7,03 5,64 5,24 personer 50 år och äldre 7,80 6,50 8,18 Varav långtidssjukfrånvaro 1 43,72 40,74 42,28 Företagshälsovårdens medverkan i arbetet har medfört att arbetsmiljöproblemen har kunnat mötas med flera olika kompetenser och slutsatserna av undersökningar och åtgärder har samordnats och vi bedömer att resultatet är mycket lovande. Viktiga händelser under året Inom socialförvaltningen infördes i början av året verksamhetsanpassad individuell arbetstidsförläggning, Time Care. En arbetstidsmodell som används i bemanningsplaneringen för att skapa balans mellan verksamheternas behov av bemanning och den anställdes möjlighet att påverka sina arbetstider. Modellen kompletteras senare med systemstödd vikarieförsörjning. Förvaltningen räknar med att detta kommer att underlätta resursplaneringen i 1 Sjukdom 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron

12 Delårsbokslut 2013 Sida 5(32) verksamheten och att våra anställdas möjlighet att arbeta önskad sysselsättningsgrad ska bli bättre. Ledningsorganisationen inom socialförvaltningen har förändrats mot en tydligare indelning i verksamhetsområden. Bakgrunden är bland annat kommunens övertagande av hemsjukvård som genomförs fullt ut from 1/ Inom Utbildnings och Fritidsförvaltningen har inga större organisatoriska förändringar genomförts under det första halvåret. Verksamheten i skolan har påverkats av effekterna av situationen i Renforsskolans lokaler vilket medfört att verksamheten genomförts i andra lokaler. Kommunfullmäktige beslutade i juni att ansvaret för kultur och fritidsfrågor i kommunen övergår till kommunstyrelsen från den 1 september. En ny organisation kommer att formas och fastställas senare under året. Kommunstyrelsens förvaltning utreder möjligheterna till samordning mellan kommunens tekniska verksamheter och Vindelnbostäder. Samverkansmöjligheter med andra kommuner i regionen utreds också. Arbetet med att samordna löneadministrationen med Umeå kommun fortsätter enligt plan. Årets lönerevisionsarbete genomfördes och lönerna för samtliga tillsvidareanställda fastställdes före halvårsskiftet. Vid årets revision tillämpades individuell lönesättning även för Kommunals medlemmar inom samtliga förvaltningar utom socialförvaltningen. Det betyder att Vindelns kommun arbetar sig allt närmare en fungerande lokal lönebildning som stimulerar verksamhetsutveckling och goda arbetsresultat. Ekonomi Periodens resultat Resultatet för perioden januari-juni 2013 uppgår till 7,4 mkr. Årets resultat är budgeterat till 1,3 mkr, enligt den senaste prognosen kommer kommunen att göra ett resultat om 2,7 mkr. Nämndernas resultat En förutsättning för en ekonomi i balans är att verksamheterna följer sin givna budget. En stor medvetenhet har funnits i hela kommunen efter månatliga framtidsprognoser för respektive nämnd. Enligt 2013 års prognos i juni månad så ser utfallet för helår att gå gentemot budget. Budgetavvikelse nämnder Budget Budget Prog. Tkr Utfall delår helår helår KS UFN SN MBN Tot Kommunstyrelsen uppvisar efter perioden en negativ avvikelse på tkr gentemot periodens budget. Främsta orsaken till detta är att arbetet med översiktsplanen i år kostat 0,2 mkr mer än budgeterat. Dessutom har åtgärderna av i Renforsskolan kostat ungefär 0,5 milj. Vinterväghållning har de övervägande kostnaderna under våren, 0,7 milj. Hela års bidraget till vägföreningarna är utbetalt 0,5 milj. Vidare är licenskostnader för verksamhetssystem förskottsbetalda med 0,3 milj. På helår är prognosen dock att förvaltningen håller sig inom sin budgetram. Utbildnings- och fritidsnämnden uppvisar en negativ avvikelse på tkr för perioden gentemot periodens budget. Främsta orsakerna till detta anses vara ökade kostnader inom förskoleverksamheten gällande interkommunala avgifter och annan pedagogisk barnomsorg. Samt kostnader i samband med åtgärdande av lokalerna på Renforsskolan. Prognosen för hela 2013 är ett överskridande av budget med cirka 349 tkr. Denna prognostiserade avvikelse beror på extrakostnader gällande Renforsskolan. Socialnämnden uppvisare en positiv avvikelse på tkr gentemot budget delår. Varit något mindre vikariekostnader än budgeterat under våren och början av sommaren. Totalt går förvaltningen gentemot angiven budgetram i prognosen för helår Däremot så finns det avvikelser emellan de olika verksamheterna. Enskilda ärenden påverkar utfallet i både Individ- och Familjeomsorgen och Handikappomsorgen. Miljö- och byggnadsnämndens resultat för perioden uppgår till cirka +295 tkr i jämförelse med halva årsbudgeten. Den främsta förklaringen till detta är att de årliga tillsynsavgifterna har tagits in under det första halvåret och att intäkterna därför kommer att bli betydligt mindre under det andra halvåret.

13 Delårsbokslut 2013 Sida 6(32) Prognosen för helåret går mot ett överskott om ca 47 tkr. Främst beroende på kartavgifter som tagits in för föregående år under Semesterlöneskuld Vid revisonen av 2012 år delårsrapport uppdagades det blev ett något missvisande resultat att redovisa semesterlöneskulden per / Från och med i år belastar dessa inte verksamheternas resultat i delårsrapporten. Om de skulle ha redovistats på samma sätt som tidigare år skulle detta ha påverkat resultatet enligt följande: KS -634 tkr UFN tkr SN tkr MBN -61 tkr Investeringar Under perioden jan-juni har det kommunen investerat för 4,3 mkr. Motsvarande period i fjol så investerades det för 3,6 mkr. Årets totala investeringsbudget omfattar totalt 13,5 mkr. Inom koncernen har det totalt investerats för 4,4 mkr. Tillgångar och skulder Kommunens tillgångar har minskat från 295,1 mkr delår 2012 till 291,3 mkr delår Kommunens totala tillgångar utgörs till 69,1 % av anläggningstillgångar, varav den största delen härrör till mark, byggnader och tekniska anläggningar. Den del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens skuldsättningsgrad delår 2013 är 40,4 %, i jämförelse med delår 2012 (44,5 %)så har denna minskat med 4,1 procentenheter. De långfristiga skulderna har minskat med 10,0 mkr genom amortering av ett lån till Kommuninvest. De kortfristiga skulderna har minskat med 3,56 mkr. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringen i detta finansiella mått är beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Detta innebär att ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens låneskuldsandel och därmed kostnaden för räntor. Kommunens soliditet uppgår del år 2013 till 56,4 % procent och har därmed ökat med 3,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Detta beroende på att det egna kapitalet ökat med 3,67 procent medan de totala tillgångarna minskat med 1,28 procent. Soliditeten för koncernen har ökat med 2,5 procent i jämförelse med föregående år, till 44,5 procent för delår Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kommunens balanslikviditet, likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder, har ökat jämfört med samma period föregående år med 0,22 till 1,33. Pensionsförpliktelser och borgensåtaganden Den totala pensionsförpliktelsen uppgick vid bokslutet 2012 till 147,0 mkr. Från den 1 januari 2013 har kommunen tecknat en försäkring till en kostnad på 3 mkr som sänker pensionskostnaden med drygt 0,2 mkr per år. De totala borgensåtagandena vid delår 2013 är 117,35 mkr, åtagandet vid delår 2012 var 102,35 mkr. Vid kommunfullmäktige den 26 november 2012 beslutades det att kommunen såsom för egen skuld skulle ingå borgen för Vindeln Bostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 115 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. VA-redovisning Bokslutet för VA-verksamheten visar för delår 2013 ett resultat om 117 tkr. Koncernens resultat I koncernens resultat ingår förutom Vindelns kommun de helägda dotterbolagen Vindeln Bostäder AB och AB Bubergsgården. Koncernresultatet för 2013 är tkr. Vindeln Bostäder AB kommer att fokusera på att komma igång med produktionen av ett nytt hyreshus i centralorten. Tillsammans med en fortsatt utveckling av det kommunala bredbandsnätet för att ytterligare höja kvalitén och driftssäkerheten. AB Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla anläggningen. Bland annat finns det planer på att rusta upp serveringsbyggnaden.

14 Delårsbokslut 2013 Sida 7(32) Måluppföljning delår 2013 samlad bedömning av Vindelns kommun Målet är uppfyllt Målet delvis är uppfyllt Målet är ej uppfyllt Utvärdering ej genomförd Mål Nulägesbedömning Bedömning Kommentar Övergripande mål för alla styrelser, nämnder och bolag För att nå visionen samverkar vi över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att ha ett positivt flyttnetto. Flyttnetto Delår Helår Målet uppfyllt Första halvan av 2013 så har kommunen ett positivt flyttnetto. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla verksamheter och led av beslutsprocesser. Alla styrelser/nämnder ska under 2013 färdigställa en analys av sina verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Vindelns kommun och det lokala näringslivet ska ha ett stort förtroende för varandra. Vi ska stärka vår position som företagarkommun. Målet är att Vindelns kommun ska vara bland de 100 bästa av 290 kommuner på Svenskt Näringslivs rankning Den genomsnittliga sjukfrånvaron av tillgänglig ordinarie arbetstid ska understiga 6 %. Beräkningen innefattar total sjukfrånvarotid som beräknas i årsredovisningen. Inkl långtidssjukskrivningarna. Kommunstyrelsen påbörjade analyserna under föregående år. Utbildning kommer att ske under hösten. Socialnämnden har påbörjat arbetet. Planerad utbildning under oktober. Miljö- och byggnadsnämnden påbörjade analyserna under 2012 men kommer inte att hinna färdigställas under nuvarande år. Analysen är svår att göra då de olika typer av ärenden som handläggs är för få för att man ska få fram ett statistiskt underlag. Vindeln föll 61 placeringar under våren. Nu pågår ett arbete med Företagarna och Svensk handel, för att tillsammans rigga näringslivsverksamheten Den totala sjukfrånvaron var 7,12 % under första halvåret Den största ökningen av sjukfrånvaro finns inom socialförvaltningens äldreomsorg. En första analys av frånvaron tyder på att det i första hand är långtidsfrånvaron som ökar. Målet delvis uppfyllt Utvärdering ej genomförd Målet ej uppfyllt Socialnämnden konstaterar att införandet av nya verksamhetssystem kommer att medföra ökad fakta på detta område. Dessutom ger KPB, Kostnad per Brukare, också underlag för genusuppdelad statistik plats plats plats plats 185 Sjukfrånvaron har stigit från 5,8 % 2012 med 1,32 %-enheter till 7,12 % första halvåret 2013.

15 Delårsbokslut 2013 Sida 8(32) Nöjdmedarbetarindex ligger på 4,7 av 6,00 år Målsättningen är att under 2013 nå 5,0 av 6,00 i nöjdmedarbetarindex var nöjdmedarbetarindex på 4,7 av 6,00. Utvärdering ej genomförd Nytt resultat av mätning kommer under september/oktober Svarsfrekvensen i 2013 medarbetarenkät ska vara 85 %. Medarbetarenkäten kommer att skickas ut under september, utfall klart i oktober. Utvärdering ej genomförd ,2 % ,8 % Finansiella mål Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska under åren inte understiga balanskravet. Prognosen för 2013 går gentemot ett resultat om 2,7 mkr. Balanskravet anses därmed i nuläget uppfyllt Målet uppfyllt Nettoinvesteringarna ska till 100 % finansieras med egna medel. Investeringarna har finansierats med egna medel. Målet uppfyllt Soliditeten (eget kapital, inklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 3,5 %. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid 2012 till 3,2 % Utvärdering ej gjord Soliditeten (eget kapital, exklusive ansvarsförbindelser, i förhållande till de totala tillgångarna) ska 2014 vara minst 55 %. Soliditeten uppgår till 56,4 % Målet uppfyllt Kommunstyrelsen Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun genom att minska energiförbrukningen och volymen hushållsavfall/hushåll samt öka andelen återvunnet material. Mätningar genomförs på helår Utvärdering ej genomförd

16 Delårsbokslut 2013 Sida 9(32) Utbildnings- och fritidsnämnd Skolor med goda möjligheter för barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. Satsningar görs med att utveckla IT som pedagogiskt stöd i undervisning. En Röd tråd i den pedagogiska verksamheten i Vindelns kommun håller på att arbetas fram. Ett pedagogiskt arbete pågår gällande Planering och genomförande av undervisning. Betyg och bedömning har diskuterats i vissa arbetslag Målet delvis uppfyllt. Skola, förskola, kultur och fritidsverksamhet som stimulerar till kreativitet och företagsamhet. Kreativa och företagsamma förslag och idéer mottas och genomförs fortlöpande i hela organisationen. Inom kultur, fritid, förskola och skola tas idéer till vara och utvecklas. Arbete pågår med profilering inom förskola och skola Målet delvis uppfyllt Socialnämnd Socialtjänsten ska arbeta företagsamt och kreativt för att skapa en hälsosam och trygg livsmiljö. Vi ska arbeta för att stärka och tillvarata den enskildes resurser. Insatserna ska präglas av: gott bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens. Resultatet i Socialstyrelsens och SKLs brukar- och verksamhetsundersökning öppna jämförelser Nöjd kund index (NKI), brukare som är mycket eller ganska nöjda placerar Vindeln på ranking 2 för hemtjänsten med 99 % och på ranking 99 för särskilt boende med 89 % i jämförelse med Sveriges 290 kommuner. Den enskilda faktorn trygghet har också bra resultat. Kostnader och insatser inom försörjningsstöd och missbruksvård minskar. Målet uppfyllt Förvaltningen jobbar fortlöpande med dessa frågor. I synnerhet genom projektet Värdegrund. Resultatet av den nya brukarmätningen förväntas under hösten. Den som behöver ska få kontakt med handläggare i äldreomsorgen inom en vecka och beslut om insatser ska fattas inom en månad efter ansökan. Förvaltningen har bemanning av handläggare i äldreomsorgen under kontorstid och beslut om insatser fattas normalt inom en månad. Den lagstadgade tidsgränsen om inflyttning i särskilt boende inom 3 månader från beslut har hittills klarats i samtliga ärenden Målet delvis uppfyllt

17 Delårsbokslut 2013 Sida 10(32) De insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen ska utformas så att de ger förutsättningar till en livssituation utan framtida behov av insatser. Miljö- och byggnadsnämnden Handläggning av ärenden på delegation ska i genomsnitt ej överskrida tre veckor. Arbetet som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen, såsom placeringar enligt LVM och LVU, öppenvård för missbrukare, beviljande av försörjningsstöd och dylikt syftar till att ge förutsättningar till en livssituation utan framtida behov av insatser. Förvaltningen har arbetat aktivt med Arbetsförmedlingen i syfte att bryta långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Handläggningstiderna har tidvis varit betydligt längre tid. En mätning av den genomsnittlig tid för ärendehanteringen är inte möjlig att genomföra. Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt

18 Delårsbokslut 2013 Sida 11(32) Kommunens verksamheter Kommunstyrelsen Styrelseordförande Ewa-May Karlsson (c) \ Förvaltningschef Eric Thorstensson \ Kommunchef Mikael Salomonsson Resultaträkning tkr Utfall Budget Budget Prognos Utfall Bokslut Juni Juni Juni Gemensamma kostnader Kollektivtrafik Fastigheter Räddningstjänst och krishantering Gator och vägar, parker, renhållning Vatten och Avlopp Ers förtroendevalda, partistöd Kommunikation och tillväxt Totalt Ekonomisk analys Resultat delår 2013 jämfört med budget delår 2013 Resultatet för perioden uppgår till cirka tkr kr. Den främsta förklaringen till detta är att översiktsplan har i år kostat 0,2 mkr mer än budgeterat, framtungt. Åtgärder i Renforsskolan har kostat Ks 0,5 milj. För vinterväghållningen är kostnaderna högst under våren, 0,7 milj. Hela års bidraget till vägföreningarna är utbetalt 0,5 milj. Licenskostnader verksamhetssystem förskottsbetalda 0,3 milj. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fler sammanträden under våren än under hösten, samt införandekostnader för digitala handlingar, 0,2 mkr. Resultat delår 2013 jämfört med delår 2012 Resultatet är perioden är 507 tkr mindre än föregående år för samma period. Beror bland annat på lägre lokalkostnader. Prognos helår 2013 jämfört med budget 2013 Prognosen för helåret är ett resultat om +610 tkr, inklusive kapitalkostnader. Elever och lärare på höstadieskolan Renforsskolan i Vindeln har upplevt problem med inomhusmiljön. Planen är att kunna flytta tillbaka till hösten Satsningar på kollektivtrafik forsätter. Resecentrum i Vindeln blir klart efter sommaren. Det blir bland annat större väntrum och förbättrad tillgänglighet. Trafikverket har fått i uppdrag att upphandla byggandet av tågperrong i Tvärålund. Beslut om ett eventuellt byggande kommer att tas under hösten när anbuden kommit in. Framtagande av en ny översiktsplan för kommunen pågår, 5 dialogmöten har hållits för att få in synpunkter. Planen kommer att vara klar senast hösten Kommunen har avsatt 3,5 miljoner som engångshyra för den planerade konstgräsplanen som VIF (Vindelns Idrottsförening)ska bygga i Vindeln. Kultur och Fritidsfrågor kommer från och med 2014 att ligga under kommunstyrelsen. Förslag till organisation mm presenteras för kommunstyrelsen under hösten. Åtgärder för att nå en budget i balans I nuläget är bedömningen att verksamheterna totalt sätt klarar den fastställda budgetramen. Periodens verksamhet Verkställandet av utvecklingsplan för Kvarnområdet fortsätter. Syftet är att etappvis utveckla området som besöksmål och mötesplats för människor, kultur och natur.

19 Delårsbokslut 2013 Sida 12(32) Utbildning- och fritidsnämnden Styrelseordförande Åsa Ahlberg Jonsson (m)\ Förvaltningschef Lars Johansson Resultaträkning tkr Utfall Budget Budget Prognos Utfall Bokslut Juni 2013 Juni Juni Gemensamma kostnader Förskola, fritidshem och pedagogisk om Grundskoleverksamheten Gymnasieskola och Komvux Kultur och Fritid Totalt Ekonomisk analys Resultat delår 2013 jämfört med budget delår 2013 Budgeten för delårsbokslutet är tkr. Periodens utfall blev tkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget med tkr. Avvikelsen beror på ökande kostnader inom förskoleverksamheten gällande interkommunala avgifter och annan pedagogisk omsorg. Även ökade lönekostnader inom grundskolan och kostnader i samband med Renforsskolan har bidragit till avvikelsen. Resultat delår 2013 jämfört med delår 2012 Resultatet för perioden är 868 tkr sämre än föregående år under samma period. Detta beroende på kostnadsökningar inom flertalet av verksamheterna samt att åtgärder gällande Renforsskolan belastar utfallet. De största kostnadsökningarna står förskole- och grundskoleverksamheten för. Prognos helår 2013 jämfört med budget 2013 Prognosen för helåret är en avvikelse på tkr. Avvikelsen beror på extrakostnader gällande Renforsskolan. Dessa kostnader uppgår till 800 tkr. Det finns en risk att dessa extrakostnader kan stiga ytterligare kommande halvår. Åtgärder för att nå en budget i balans Det finns ett antal faktorer som är svåra att påverka i budget Extraordinära kostnader som kan kopplas till Renforsskolan under året har bidragit och kan bidra till ytterligare kostnadsökningar. Elever i behov av särskilt är en annan svårbedömd post. Ansökningar gällande uppstart av privat pedagogiskomsorg innebär strukturella och ekonomiska kostnadsökningar som belastar budget. För att hålla en budget i balans kommer en genomlysning och uppföljning av respektive verksamhetschefs budget att förfinas. Uppföljning gällande interkommunala kostnader ska följas upp en gång per kvartal. Kostnaderna för gymnasieskolan följs upp på individnivå. Inom barnomsorgen kommer genomlysning och uppföljning att göras för att effektivisera verksamheten. Periodens verksamhet Förskolan Lärplattor finns nu ute på alla förskolor. Två utbildningar är genomförda med Mediacenter som kompetensutveckling gällande implementering av lärplattor inom förskolan. Trådlöst nätverk finns i alla förskolor. Bemanning av specialpedagoger inom förskolan har varit lägre under våren. Under hösten 2013 bemannas det upp till normal bemanning. Ytterligare en fristående pedagogisk omsorg startade i början av Beslut finns att genomföra tidsregistreringsverktyget (Nuddisar) i hela förskoleverksamheten i kommunen hösten Granö småbarnsskola har tilldelats ett stipendium för att skapa en matteskolgård. Inom pedagogiskomsorg finns det ytterligare två ansökningar som inkommit till nämnden gällande uppstart av privat pedagogisk omsorg. Grundskolan Trådlösa nätverk och videokanoner finns nu monterade i de flesta klassrum i kommunens skolor. En strävan finns att elever som är i särskilt behov av IT-stöd ska tilldelas en dator, som ska följa eleven under hela skoltiden.

20 Delårsbokslut 2013 Sida 13(32) Satsningar görs för att rusta skolor med utrustning och läromedel. Denna satsning gäller även utemiljön. Ett arbete pågår i Granö skola där elever med hjälp av datorn skriver sig till läsning. Denna metod delges fler verksamheter inom skolsystemet. Under våren 2013 har arbete pågått för att säkerställa inomhusmiljön på Renforsskolan. Undervisning har under denna tid bedrivits i alternativa lokaler inom Vindelns tätort. Den juni genomfördes återflytt till skolan. Under våren påbörjades arbetet Framgång i undervisningen med uppgift att synliggöra, stötta och förstärka pedagogens roll i klassrummet. Inom vuxenutbildningen har SFI ingått i ett samarbete med kranskommunerna runt temat SFI online. Handledning har getts till elever som studerar gymnasiala kurser. Kultur och fritid Kultur Under våren har biblioteket anordnat en mängd arrangemang i samarbete med föreläsningsföreningen, kyrkan, Alla tiders Vindeln, andra kommunala förvaltningar, och studieförbunden i Vindeln. Planeringen av Kulturhuvudstadsåret 2014 fortskrider. Fritid Fritidsgårdsverksamhet har under året bedrivits av Centrumkyrkan, ungdomscafé på fredagar, ungdomsgård i Tvärålund, lördagar samt att Ung i Vindeln har bedrivit gårdsverksamhet på Fritidscentrum onsdagar och fredagar. Allt har skett på kvällstid. Korpen genomförde både sportlovs- och påsklovsaktiviteter på Fritidscentrum. Under våren har 55 arrangemang/matcher genomförts på Fritidscentrum, både hockeymatcher, innebandymatcher, pingisturnering, skyttetävlingar lägerverksamhet och LAN. Simhallen har genomfört en frivillig simskola under vintern, som lockat ett trettiotal barn. I samarbete ned Studiefrämjandet och Röda korset har simskola genomförts för kvinnor med utländsk nationalitet.

21 Delårsbokslut 2013 Sida 14(32) Socialnämnden Styrelseordförande Christer Lundgren (c) \ Förvaltningschef Mats Morin Perioden i siffror tkr Utfall Budget Budget Prognos Utfall Bokslut Juni -13 Juni Juni Administration Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Hälso- och sjukvård Ensamkommande barn Totalt Ekonomisk analys Resultat delår 2013 jämfört med budget delår 2013 Resultatet för perioden uppgår till tkr. Den främsta förklaringen till detta är att det under våren och sommaren varit några mindre personalkostnader än budgeterat. Införandet av Time-Care bedöms ha en positiv verkan på detta. Dels är intäkterna inte periodiserade över året. Resultat delår 2013 jämfört med delår 2012 Utfallet för perioden är tkr mindre vid delåret Detta trots årets löneförhöjningar. Men avveckling av platser och där av personalminskning, samt ökade intäkter för HVB genererar detta resultat. Prognos helår 2013 jämfört med budget 2013 Prognosen för helåret är ett resultat enligt budget. Åtgärder för att nå en budget i balans I nuläget är bedömningen att verksamheterna totalt sätt klarar den fastställda budgetramen. Avvikelser finns dock i de respektive verksamheterna. Förvaltningen fortsätter enligt plan och avser i nuläget inte att vidta några ytterligare åtgärder. Periodens verksamhet Administration/allmänt Införande av nytt verksamhetssystem (Pulsen Combine) för hela socialtjänsten påbörjades under 2012 och fortsätter under 2013 i samverkan med Lycksele och Robertsfors. Planeringsverktyg för schema och bemanning har driftsatts i januari, Time-Care. Översyn av ledningsorganisationen är genomförd. Individ och familjeomsorg/ensamkommande barn Efter start av HVB-hemmet har IFO-kontorets verksamhet utvecklast för ensamkommande barn. Ökade kostnader för placerade barn bidrar till kostnadsöverskridande mot IFO:s kostnadsram. Äldreomsorg Verksamheten är omorganiserad i särskilt boende och ordinärt boende med ny arbetsledning, samt förberett för drift av hemsjukvård. Kommunens hemtjänst har övertagit verksamheten i Åmsele. Handikappomsorg Utredning av lokaler för 12:ans verksamhet har påbörjats under våren Hälso- och sjukvård Enheten tillhör nu organisatoriskt ordinärt boende. Med ny ledning och rekrytering av distriktssköterska är förberedelser gjorda inför hemsjukvårdens övertagande. Hösten 2013 *Införa Time-Care pool *Avveckling av Solhaga G, med 8 platser *Flytt av korttidsplatser från Almagården till Solhaga *Drift av Pulsen Combine inom handikappomsorg och HSL *Flytt av HVB-hemmet till Solhaga *Upphandling av arbetskläder *Jämställdhet och Värdegrundsarbete.

22 Delårsbokslut 2013 Sida 15(32) Miljö- och byggnadsnämnden Styrelseordförande Kenth Ärletun (m)\ Förvaltningschef Jan Olofsson Perioden i siffror tkr Utfall Budget Budget Prognos Utfall Bokslut Juni 2013 Juni Juni Nämnd och styrelse Plan- och Bygg Miljö- och Hälsoskydd Totalt Ekonomisk analys Resultat delår 2013 jämfört med budget delår 2013 Resultatet för perioden uppgår till cirka +293 tkr i jämförelse med halva årsbudgeten. Den främsta förklaringen till detta är att de årliga tillsynsavgifterna har tagits in under det första halvåret och att intäkterna därför kommer att bli betydligt mindre under det andra halvåret. Resultat delår 2013 jämfört med delår 2012 Resultatet är perioden är 292 tkr bättre än föregående år under samma period. Orsaken till detta är att 2012 hade merparten av de årliga tillsynsavgifterna inte tagits in under första halvåret och dessutom belastade periodiserade personalkostnader delårsbokslutet, vilket det inte gör för Prognos helår 2013 jämfört med budget 2013 Prognosen för helåret visar på ett överskott om ca 47tkr. Prognosen är osäker främst beroende på när kostnader för detaljplaner och ersättning för dessa infaller. Överskottet kommer i huvudsak från kartavgifter som tagits in för föregående år under Åtgärder för att nå en budget i balans Det finns för närvarande ingenting som tyder på att nämnden inte kommer att kunna hålla sig inom sin budgetram. Periodens verksamhet Under 2013 har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen fortsatt. Dialogmöten med allmänheten har genomförts på fem platser i kommunen, där den kommande översiktsplanen har diskuterats. Kommunfullmäktige antog i juni 2013 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en så kallad LIS-plan. Miljöoch byggkontoret har tillsammans med övriga kommuner inom Umeåregionen arbetat med att ta fram detta gemensamma planeringsunderlag för tillämpning av strandskyddet och för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Miljö- och byggkontoret har under perioden arbetat intensivt med att ta fram beslutsmallar och internetblanketter för att förenkla och effektivisera arbetet med bland annat tillstånds- och lovgivning. Under 2013 genomför miljö- och byggkontoret liksom under 2012 en tidsredovisning av de arbetsuppgifter som man utför.

23 Delårsbokslut 2013 Sida 16(32) Kommunens räkenskaper Resultaträkning Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen (tkr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Skatteutjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Skatter Periodens resultat Balansräkning (tkr) Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och bostadsrätter Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager och förråd Exploateringsmark Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Därav årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättningar Summa avsättningar SKULDER Långfristiga lån Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder, avsättningar och eget kapital PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

24 Delårsbokslut 2013 Sida 17(32) Kassaflödesanalys (tkr) Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Medel från rörelsen före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Förändring rörelsekapital 274 Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar övr finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 81 Amortering av långfristiga skulder Ökning av långsiktiga fordringar Amortering av utlämnade långfristiga lån Utbetald utdelning 6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

25 Delårsbokslut 2013 Sida 18(32) Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Delårsrapporten är i huvudsak upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning tillämpas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Förändrade redovisningsprinciper Från och med år 2010 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Kommunen har från och med år 2009 anpassat sig till användande av koncernkonto. Sammanställd redovisning För kommunkoncernen har sammanställd redovisning upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Alla transaktioner av väsentlig betydelse har eliminerats i den sammanställda redovisningen. Vid eliminering av koncerninterna mellanhavanden är bolagens transaktioner vägledande och vid differenser mellan åren tillämpas försiktighetsprincipen. Mervärdesskatten ses som en extern kostnad och inga skattejusteringar har gjorts i aktiebolagen med anledning av koncern- interna elimineringar. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag som kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i notapparaten. Intäkter Skatteintäkter Skatteintäkten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skattskyldiga. Sveriges Kommuner och Landstings publicerade decemberprognos för skatteavräkningen används vid beräkningen av årets skatteintäkter. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter för VA och gatukostnadsersättningar tas fr o m år 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet och anslutningsavgifter för VA intäktsfördes i sin helhet. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Kostnader Avskrivningar och avskrivningsmetod Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas: Mark 0 år Exploateringsmark 50 år Byggnader och tekniska anläggningar år Maskiner och inventarier 5-10 år Statligt stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar har tidigare år reducerat tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll ska redovisas som kostnader. Gränsdragning mellan kostnad och investering Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs direkt under inköpsåret. Huvudregeln för om ett inköp kostnadsförs direkt är att förbrukningstiden understiger tre år, s k korttidsinventarier, eller att kostnaden inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, s k inventarier av mindre värde. År 2012 är ett halvt prisbasbelopp kr ( kr). Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Av kommunfullmäktige beslutade placeringsmedel som avses behållas under längre tid klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och värderas till lägst av anskaffningsvärdet och verkligt värde på balansdagen. Syftet med kommunens aktieinnehav är långsiktigt, där största delen av innehavet består av aktier i koncernföretagen. Materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas fr o m år 2010 som förutbetalda intäkter och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet och anslutningsavgifter för VA intäktsfördes i sin helhet. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsförmåner intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunen har tecknat försäkringsavtal avseende inlösen av pensionsskuld per samt försäkring med fortlöpande premiebetalning from avseende kompletterande ålderspension. Från 1 januari 2013 har kommunen tecknat kompletterande försäkring för att sänka framtida pensionskostnader. Hyres- och leasingavtal Kommunen innehar endast leasingavtal som klassas som operationella. Avtalstiden överstiger heller inte tre år. Leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Leasing sker av bilar och multiskrivare. Kommunen har hyresavtal med en avtalstid som sträcker sig längre än tre år. Även dessa klassas som operationella på grundval av sin karaktär.

26 Delårsbokslut 2013 Sida 19(32) Nothänvisningar Not 1 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Verksamhetens intäkter Taxor, avgifter och ersättningar Bidrag från stat och övriga Hyror arrenden Realisationsvinster Övriga intäkter 164 Summa Not 2 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Verksamhetens kostnader Personalkostnader Pensionskostnader Personalsociala kostnader m m Bidragskostnader Tjänsteköp entreprenad, stat, kommun, landsting Realisationsförluster 0 Övriga kostnader Summa Not 3 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Avskrivningar Maskiner och inventarier Byggnader Summa Not 4 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Skatteintäkter Preliminära skatteinbetalningar SKLs augustiprognos för 2012 och 2013 års skatteintäkter innevånare, 2011 års preliminära avräkning 836 kr/inv innevånare, 2012 års preliminära avräkning 525 kr/inv 539 kr/inv innevånare, 2013 års preliminära avräkning kr/inv Årets skatteintäkt Preliminära skatteinbetalningar Slutavräkningsdifferens föregående år Preliminär slutavräkning innevarande år Summa Not 5 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning och LSS-utjämning Strukturbidrag Regleringsbidrag Kommunal fastighetsavgift Konjunkturstöd Summa

27 Delårsbokslut 2013 Sida 20(32) Not 6 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Finansiella intäkter Utdelning Ränteintäkter bank Ränteintäkter kommunföretag Ränteintäkter lånefordringar Räntebidrag Övriga finansiella intäkter Summa Not 7 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Finansiella kostnader Räntekostnader långfristiga lån Räntekostnader koncernföretag Övriga räntekostnader och bankavgifter Summa Not 8 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Justering för ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Summa Not 9 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Försäljning materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Mark och byggnader Summa Not 10 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Nettoinvesteringar Investeringsutgifter Investeringsinkomster Summa Not 11 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärden byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar Exploateringsmark omfört till omsättningstillgång Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Avskrivningar/nedskrivningar byggnader och mark Ingående avskrivningar/nedskrivningar Årets avskrivningar Avskrivning exploateringsmark omfört till omsättningstillgång Årets försäljningar och utrangeringar Justeringspost Utgående ackumulerade investeringsbidrag Utgående ackumulerade avskrivningar/nedskrivningar

28 Delårsbokslut 2013 Sida 21(32) Utgående restvärde byggnader och mark därav: Markreserv* (Tidigare år ingick exploateringsmark) Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Övriga fastigheter Pågående investeringar Avskrivningstider år år år år * På markreserv sker inga avskrivningar. Pågående investeringar avskrivs inte. Ränta aktiveras på pågående investeringar med 2,9 %. Not 12 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar Årets försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Avskrivningar maskiner och inventarier Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar och utrangeringar Justeringspost Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde därav: Maskiner Inventarier Bilar och andra transportmedel Avskrivningstider 5-10 år 5-10 år 5-10 år 5-10 år Not 13 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter Aktier Vindelbostäder AB AB Bubergsgården Länstrafiken i Västerbottens län AB Kommunaktiebolag Övrigt Summa aktier Andelar och bostadsrätter Kommuninvest, andelskapital* Norra Skogsägarna Övre Norrlands Kreditgarantiförening Övriga andelar Summa andelar Obligationer och bostadsrätter Kommuninvest, förlagslån Bostadsrätter Summa obligationer och bostadsrätter

29 Delårsbokslut 2013 Sida 22(32) Summa * Andelskapitalet i Kommuninvest Ek förening avser inbetalt andelskapital år 1998 med kr. Kommuninvest Ek förening har därefter beslutat om insatsemission om sammanlagt kr. Tidigare års emissioner noteras från 2012 i andelarna. Det sammanlagda beloppet av medlemsinsatsen och insatsemissionen är kr per Vindelns kommuns andel av det totala insatskapitalet i Kommuninvest Ek förening är 0,08340 %. Not 14 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Långfristiga fordringar Vindeln Utveckling AB AB Bubergsgården Övriga Summa Not 15 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran kommunföretag Vindelnbostäder AB* Fordran koncernföretag AB Bubergsgården* Övriga fordringar varav: Fordran Ludvika moms Fordran skattekontot Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter varav upplupna skatteintäkter Summa *Fordran AB Bubergsgården avseende bankmedel i Swedbank är 142 tkr (250 tkr). Not 16 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Kassa och bank Kassa och bank Summa Exkluderat kommunföretagens konton i Swedbank har kommunen en kassa och bank på tkr ( tkr). Not 17 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa Not 18 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Avsättningar Avsättning till pensioner Avsättning till pensioner förtroendevalda Löneskatt avsättning till pensioner Löneskatt avsättning till pensioner förtroendevalda Avsättning för bredbandsnät Avsättning för multisportarena Avsättning för kostnad nytt hyreshus Summa Aktualiseringsgrad 94,0% 94,0% 94,0% 94,0% Överskottsfond neg neg neg neg Specifikation avsättning till pensioner inkl löneskatt Pensionsbehållning Förmånsbestämd ålderspension Särskild avtalspension 63 63

30 Delårsbokslut 2013 Sida 23(32) Pension till efterlevande Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) Summa Specifikation avsättning till pensioner förtroendevalda inkl löneskatt Visstidspension Ålderspension Pension till efterlevande Summa Totalsumma Antal visstidsförordnanden Politiker Tjänstemän Avsatt till pensioner Ingående avsättning Nya förpliktelser under året Varav Försäkring Nyintjänad pension Nya efterlevandepensioner Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Övrigt Årets pensionsutbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Avsatt till pensioner förtroendevalda Ingående avsättning Nya förpliktelser under året Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner förtroendevalda Summa totalt avsatt till pensioner Kommunen har ingen överenskommelse om avsättning till särskild avtalspension (ÖK-SAP). Kommunen har tecknat försäkringsavtal avseende inlösen av pensionsskuld per samt försäkring med fortlöpande premieinbetalning fr o m avseende kompletterande ålderspension. Beräkningsmodellen för pensioner är RIPS07. Not 19 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Långfristiga skulder Kommuninvest, rörlig ränta Kommuninvest, fast ränta Summa Kortfristig del av långfristig skuld Summa Förfallotidpunkt mindre än 1 år Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen Not 20 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till kommunföretag Vindeln bostäder AB Övriga skulder

31 Delårsbokslut 2013 Sida 24(32) varav: Skuld affärsmoms Skuld till staten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav: Upplupna löner inkl sociala avgifter Semesterlöneskuld, ferie- och uppehållslöner, okompenserad övertid Pensioner inkl löneskatt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa * Skuld till Vindeln Bostäder AB avseende bankmedel är tkr ( tkr). Not 21 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Ställda säkerheter Borgen för koncernföretaget Vindelnbostäder AB Borgen för egna hem Borgen Hällnäs Folketshusförening Borgen Åmsele Folketshusförening Panter och företagsinteckningar Summa Vindelns kommun har i januari 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommunivest ek förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels förhållande till storleken på medlems kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ek förening Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vindelns kommuns ansvar enligt ovan nämnda ansvarsförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till kr och totala tillgångar till kr Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kr. Not 22 Kommunen Koncernen Kommunen Koncernen Ansvarsförbindelser Pensionsskuld Löneskatt på pensionsskuld Hyresåtaganden Summa

32 Delårsbokslut 2013 Sida 25(32) Driftsredovisning Resultaträkning Redovisning Budget Avvikelse budget Nämnd/styrelse Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Utbildnings- och fritidsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Finans Verksamhetens nettokostnader Finans Skatteintäkter Skatteutjämning och generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Totalt Investeringsredovisning (tkr) Kostnad 2013 Budget 2013 Avvikelse Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Byte av Brandbil Utveckling av Kvarnenområdet Räddningstjänsten Div materiel Miljöreda. MoB Uppgradering Ärende, diariesystemet Snöskoter Virtualiseringsplattform Hanteringssystem för klienter Datalagring Skogsbovägen reparation Renovering VA-nätet Lekplatser. Byte av lekutrustning Resecentrum. Tilläggsbudget Reservvattentäkt Vattenskyddsområden. Hällnäs, Åmsele, Tvärålund, Strycksele VA-verken reparationer Belysning. Byte av kabel och stolpar Renforsskolan. Förlängning lastbrygga Renforsskolan. Ny ugn centralkök Forum. Högtalaranläggning Älvbacken. Lastbrygga Åtgärder enligt ljudutredning Summa kommunstyrelsen Utbildnings- och fritidsnämnden Klövern vikvägg m.m Älvbrinken kontorutrustn Tvärålund inventarier Hällnäs ute- innemiljö Elevdatorer förskola Dator FC m accesspunkter

33 Delårsbokslut 2013 Sida 26(32) Kostnad 2013 Budget 2013 Avvikelse Eldriven sopmaskin Biblioteket inventarier Bänkar simhall Växthuset ute- innemöbler Renforsskolan Komvux Summa utbildning- och fritidsnämnden Socialnämnden Älvbacken trygghetslarm Älvbacken dörrlås It-stöd Pulsen Combine IT utr. Bärbara datorer IT Vikariehant TC Pool Summa socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Totalt

34 Delårsbokslut 2013 Sida 27(32) VA-Verksamheten Resultaträkning (tkr) Not jan-juli Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Nothänvisning Not 1 Verksamhetens intäkter Anslutningsavgifter 0 0 Fasta avgifter Förbrukningsavgifter Övriga intäkter Interna intäkter Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Material Energikostnader Personalkostnader Externt köpta tjänster Övriga kostnader Från kommunen fördelade kostnader Övriga interna kostnader Varav interna personalköp Summa Not 3 Avskrivningar Vattenverk Avloppsverk Vattenledningar Avloppsledningar Maskiner och inventarier Summa Not 4 Finansiella kostnader Intern ränta Summa Internräntan uppgick till 4,0 % år 2011.

35 Delårsbokslut 2013 Sida 28(32) Redovisningsprinciper Delårsrapporten är i huvudsak upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning tillämpas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Den kalkylmässiga räntan är 4,2 % år 2012 för det kapital som finns bundet anläggningstillgångar och nyttjas i VA-verksamheten. Mervärdesskatt på kundfordringar och leverantörsskulder har schablonmässigt beräknats till 25 %. Förändrade redovisningsprinciper Från och med år 2010 tillämpas RKR 18 Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter för VA och gatukostnadsersättningar tas fr.o.m. år 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet och anslutningsavgifter för VA intäktsfördes i sin helhet. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier år 5-10 år Statligt stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar har tidigare år reducerat tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll ska redovisas som kostnader. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs direkt under inköpsåret. Huvudregeln för om ett inköp kostnadsförs direkt är att förbrukningstiden understiger tre år, s k korttidsinventarier, eller att kostnaden inte överstiger ett halvt prisbasbelopp, s k inventarier av mindre värde. År 2010 är ett halvt prisbasbelopp kr ( kr). Materiella anläggningstillgångar Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar redovisas fr.o.m. år 2010 som förutbetalda intäkter och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet och anslutningsavgifter för VA intäktsfördes i sin helhet. Ingen omräkning har skett för de tidigare åren. Slag Fördelningsnyckel Grund Administrativ avdelning Fördelning efter beräknad tidsåtgång för VA-ingenjör, central administration och löneavdelning mm Kostnaderna bokförs centralt Renhållningsavgifter Renhållningstaxa Av kommunfullmäktige beslutad taxa Tippavgifter avloppsslam Deponitaxa Fastställd deponitaxa Pensionskostnad Påslag på lön Fördelas som administrativ kostnad

36 Delårsbokslut 2013 Sida 29(32) Vindeln Bostäder AB Kommunalt bolag Styrelseordförande Stefan Nordström (m)\ VD Mikael Salomonsson Huvuduppgifter Vindeln Bostäders huvudsakliga syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen, möta efterfrågan på ändamålsenliga lokaler för de kommunala verksamheterna samt erbjuda marknaden attraktiva industri- och kontorslokaler. Bolaget är ett aktiebolag med en verksamhet som ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ägs i sin helhet av Vindelns kommun. I uppdraget beskrivs att bolaget förutom att möte efterfrågan av lägenheter och lokaler, på kort och lång sikt ska underhålla fastighetsbeståndet så att värdet över tid består. Bolaget svarar också för driften av det kommunala bredbandsnätet (ViNet) och förväntas på affärsmässiga grunder skapa en kostnadseffektiv drift av nätet med fokus hög kvalité och driftsäkerhet. Initiera till förändring och utveckling av bredbandsnätet för att möta marknadens behov och på så sätt behålla konkurrenskraften. Ägardirektiv I ägardirektivet beskrivs bolagets huvudsakliga uppgift, grundläggande prioriteringar samt övriga direktiv som ska styra av bolagets verksamhet. De grundläggande prioriteringarna är fördelade på tre områden; Vara marknadsledande Bolaget ska vara ledande på marknaden. Genom det egna fastighetsbeståndet, inhyrning och förvärv säkerställa att ändamålsenliga bostäder och lokaler finns att erbjuda hyresgäster och ägarens verksamheter. Vara öppna Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. Vara kostnadseffektiva Bolaget skall fortlöpande effektivisera och utveckla sin verksamhet. Objektivt granska om delar av verksamheten skulle kunna drivas under andra former. Ekonomi Delårsresultatet för 2013 är för bolaget en vinst om tkr. Verksamhet Marknaden har under första halvåret fortsatt att vara stabil med en mycket låg vakansgrad inom samtliga fastighetsbestånd. Efterfrågan på lägenheter i centralorten har fortsatt att vara hög och i mycket större omfattning än vad som funnits att erbjuda. Inom industrilokalbeståndet finns några lokaler vakanta. Varav en större där samtal förs med en eventuellt ny hyresgäst om vilka anpassningar som behöver göras. En del mindre anpassningar har gjorts i bolagets verksamhetslokaler i syfte av att kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter. En del större insatser för att öka driftssäkerheten i det kommunala bredbandsnätet är genomförda och har resulterat i en stabil drift med färre avbrott. Framtiden Det kommande halvåret kommer stort fokus att ligga på att komma igång med produktionen av ett nytt hyreshus i centralorten. Tillsammans med en fortsatt utveckling av det kommunala bredbandsnätet för att ytterligare höja kvalitén och driftssäkerheten. En strategisk utvecklingsplan för bolagets verksamhet ska under hösten arbetas fram under ledning av bolagets nye styrelseordförande.

37 Delårsbokslut 2013 Sida 30(32) AB Bubergsgården Kommunalt bolag Styrelseordförande Lars Waltari (c)\ VD Christer Nygren Huvuduppgifter Bolaget äger den alpina anläggningen Buberget 3 km utanför Vindels tätort. Bolaget ska tillsammans med hyresgästen utveckla anläggningen. Verksamheten ska breddas för att möta efterfrågan på aktiviteter året runt. Anläggningen skall utvecklas till att vara det självklara besöksmålet. Ägardirektiv Bolaget har tre huvud prioriteringar Attraktivitet Bolaget ska öka antalet besökande, anläggningen ska vara det självklara besöksmålet i Umeåregionen. Anläggningen skall vara modern och anpassad efter marknadens behov för att tillgodose besökarnas önskemål. Hög tillgänglighet Anläggningen skall ha väl anpassade öppettider för att på så sätt maximera säsongen Vara kostnadseffektivt Bolaget skall vara kostnadseffektivt, för att i större utsträckning kunna finansieras investeringar i anläggningen. Ekonomi Bolaget erhåller årligen ett ägartillskott, för 2013 uppgår detta till 250 tkr. Delårsresultatet för 2013 blev en vinst om 33,62 tkr efter avskrivningar och skatt. Verksamhet Första halvåret har varit stabilt för bolaget. Arrendatorerna var nöjda med besöksantalet under den gångna säsongen. Vissa inkörs problem med pistning av backarna och liftarna har lösts under perioden. Antalet besökare är stabilhet sett mot föregående år med ca besök. AB Bubergsgården fyller 75 år i år och en aktivitet med anledning att bolaget fyller 75 års har diskuterats, planen är att detta genomförs när backen öppnas i år. Framtiden Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla anläggningen. Bland annat finns det planer på att rusta upp serveringsbyggnaden.

38 Delårsbokslut 2013 Sida 31(32) Resultaträkning för de kommunala bolagen (tkr) Vibo Vibo Buab Buab Verksamhetens intäkter Hyror, arrenden , ,18 250,00 1,00 Verksamhetens kostnader Personalkostnader , ,29-9,11-2,79 Pensionskostnader -123,08-167,63 0,00 Personalsociala kostnader m m -176,47-149,03 0,00 Tjänsteköp, entreprenader , ,90 0,00 Övriga kostnader , ,43-135,35-87,09 Avskrivningar Maskiner och inventarier -545,98-143,07-7,00 Byggnader , ,42-48,14 Finansiella intäkter Utdelning Ränteintäkter bank 4,47 4,39 0,00 Finansiella kostnader Räntekostnader långfristiga lån , ,57 0,00-0,03 Räntekostnader kommunföretag -12,89-248,58-8,06-17,20 Övriga räntekostnader -8,72 Redovisat resultat 1 948, ,64 33,62-106,11 Balansräkning för de kommunala bolagen (tkr) Vibo Vibo Buab Buab ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark och byggnader , , , ,55 Maskiner och inventarier 7 082, , ,15 381,94 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 118,34 Summa anläggningstillgångar , , , ,49 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 2 229, ,23 Övriga Kortfristiga Fordringar 189, ,28 0,84 Förutbet kostnader och upplupna int 1 430,71 142,49 11,47 Kassa och bank , ,73-141,25-250,37 Summa omsättningstillgångar , ,72-140,42-238,90 Summa tillgångar , , , ,59 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL , , , ,15 därav årets resultat , ,64-33,62 106,11 Summa eget kapital , , , ,15 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser , ,48 Summa avsättningar , ,48 SKULDER Långfristiga skulder , ,38-912,00-960,00 Leverantörsskulder , ,50 Övriga skulder , ,24-223,18-147,45 Upplupna kostnader , ,50-8,50 Kortfristiga skulder , ,24-231,68-147,45 Summa skulder, avsättningar och eget kapital , , , ,59

39 Delårsbokslut 2013 Sida 32(32) Begreppsförklaringar Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Avskrivningar är den årliga kostnaden för värdeminskningen av anläggningstiden. Avsättningar är skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer att regleras. Balanslikviditet är omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Det är ett mått på den kortfristiga betalningsberedskapen. Balansräkning visar den ekonomiska ställningen på balansdagen samt hur kapitalet använts (tillgångarna) och anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder). Driftsredovisning visar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader inom kommunens olika verksamhetsområden. I driftsredovisningen ingår även interna mellanhavanden. Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. Finansnetto är ett samlat begrepp för ränteintäkter minus räntekostnader. Ett positivt finansnetto innebär att ränteintäkterna varit större än räntekostnaderna, ett negativt finansnetto att kostnaderna varit större är intäkterna. Förvärvsmetoden innebär att tillgångar och skulder ska värderas med kommunkoncernens anskaffningsvärde som grund och att det egna kapital koncernföretaget har vid förvärvet ska elimineras. Det betyder att endast eget kapital intjänat i koncernföretaget eller förvärvet får medräknas i kommunkoncernens egna kapital. Interränta är kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en verksamhet. Kassaflödesanalys visar hur kommunen fått in pengar och hur de ar använts under året. Här behandlas in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader. Kapitalkostnader är benämningen för kalkylmässig ränta (internränta) på bokfört värde och planenliga avskrivningar. Kortfristiga fordringar och skulder förefaller till betalning inom ett år från balansdagen. Långfristiga fordringar och skulder har en återbetalningstid på mer än ett år från balansdagen. Meritvärde utgörs av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Nedsäkra innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen (det möjliga effektuttaget) i ett elektriskt system. I en fastighet innebär det i praktiken hur många elektriska apparater och hur mycket belysning som man kan använda samtidigt utan att säkringen löser ut. Nedsäkring innebär att den fasta avgiften för el-abonnemanget blir lägre. Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettokostnader består av intäkter som genererats i verksamheten som minskats med verksamhetens kostnader och planenliga avskrivningar. Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är anläggningstillgångar och som på kort tid kan omsättas i likvida medel. Exempel på omsättningstillgångar är banktillgodohavanden, kundfordringar och varulager/förråd. Palliativ vård är vård i livets slutskede. Periodisering är fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisningsperiod (räkenskapsår). Proportionell konsolidering är en konsolideringsmetod som innebär att endast ägd andel av koncernföretagets räkenskapsposter medtas i den sammanställda redovisningen. Minoritetsandelar av räkenskaper i dotterföretag och andra externa intressen i intresseföretags räkenskapsposter ska inte ingå i den sammanställda redovisningen. Rörelsekapital visar skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och visar den finansiella styrkan på kort sikt. Sammanställd redovisning innehåller kommunens samt dess koncernföretags sammanställda resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. Soliditet visar betalningsförmågan på lång sikt och är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga till hur stor del har kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. Övrigt Efter vissa värden så anges föregående års resultat inom bakomföljande parentes.

40 Protokoll Sammanträdesdatum Sida (18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K Bokslutsprognos 2013 Håkan Ahlman informerar om bokslutsprognosen för Kommunfullmäktiges beslut Justerande Utdragsbestyrkande

41

42 Kostnadssammanställning Skatteprognos Bokslut Prognos Budget Avvikelse Budget Kostnadsläge Kostnadsläge Ny skatteutjämning från Fastställd av KF Progn/Budget Befolkning 1/11 aktuellt år Befolkningsförändring jmf året innan Exklusive kapitalkostnader Kommunfullmäktige -826,0-762,0-64,0-780,0-800,0-820,0 Kommunstyrelsen , , ,0 255, , , ,0 Utbildnings- o fritidsnämnden. BUN från , , ,3-950, , , ,8 Gymnasieskola, ingår i BUN från , , , ,1 Socialnämnden , , ,6 17, , , ,2 Miljö- o byggnadsnämnd , , ,0 6, , , ,3 Finansen, fördelade sociala avgifter. AFA 4 589, , ,2-151,0 Ej beslutad kostnadsminskn/intäkstökning 4 817, ,7 Nettokostnad driftbudget , , ,7 187, , , ,5 Löneskatt "gamla" , , ,0 0, , , ,0 Pensioner utbetalningar "gamla" , , ,0 0, , , ,0 Pensionsskuldsförändring, pensionskost -287,2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 Verksamheternas nettokostnad , , ,2 187, , , ,0 Skatteintäkter, egna , , , , , , ,3 Kommunal fastighetsavgift 8 051, , ,0-228, , , ,0 Skatteintäkter, utjämning netto , , , , , , ,0 Skatteintäkter , , , , , , ,3 Ränteintäkter 908,3 908, ,0-618, , , ,0 Räntekostnader , , ,0 781, , , ,0 Fastighetsskatt -26,9-26,9-30,0 3,1-30,0-30,0-30,0 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto , , , , , , ,2 Avskrivningar , , ,0-534, , , ,0 Extra ordinära intäkter/kostnader Resultat 1 040, , , , , , ,2 Finansiellt mål 1% 0,35% 1,32% 0,43% 0,84% 1,00% 1,00%

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Vindelns kommun. Fotograf: Linda Josjö

Delårsbokslut 2011. Vindelns kommun. Fotograf: Linda Josjö Delårsbokslut 2011 Vindelns kommun Fotograf: Linda Josjö FAKTA OM VINDELNS KOMMUN 2011 Yta: 2 651 kvadratkilometer Invånare 2011-06-30 5 485 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 1 Politisk

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsbokslut. Januari till juni Delårsbokslut 2013 Sida 1(22)

Delårsbokslut. Januari till juni Delårsbokslut 2013 Sida 1(22) Delårsbokslut 2013 Sida 1(22) Delårsbokslut Januari till juni 2013 För fullständig version av delårsbokslutet kontakta vindelns.kommun@vindeln.se Fullständig version fastställd av kommunfullmäktige 77

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2015 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Kommunal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp

Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Externredovisning i kommunsektorn 4,5 hp Provmoment: Ten1 Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: Administratörsprogrammet, startår 2014 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-11-06 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer