Tillämpningsanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar"

Transkript

1 RSK Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013

2 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten om valfrihet i vården och/eller utfärdar betalningsförbindelser är de främsta målgrupperna för dokumentet. Se Bilaga 1, angående terminologi. Västra Götalandsregionen (VGR) följer de nationella reglerna för valfrihet i vården, Landstingsförbundets rekommendation A 00:56 samt Riksavtalet för utomlänsvård Länk till Riksavtalet: Riksavtalet Omfattning av patientens valfrihet i vården Patientens valfrihet är möjlig under förutsättning att vården ingår i regionens vårdutbud. Valfrihet i vården omfattar primär- och länssjukvård och inkluderar utredningar och undersökningar, tex röntgenundersökningar. Vårdgivarna tar emot i mån av plats. Regionvård/Högspecialiserad vård ingår inte i valfrihet i vården. Patient boende i VGR har möjlighet att söka vård hos: Primärvård i hela landet både offentlig- och privat vårdgivare med avtal/kontrakt Offentliga sjukhus i hela landet utifrån de remissregler som gäller inom regionen (= inget remisstvång)* Privata vårdgivare som regionen har avtal/kontrakt med, i form av s.k. basavtal respektive tillgänglighetsavtal (se nedan) Privata vårdgivare som andra landsting har avtal/kontrakt med. Avtalen/kontrakten ska vara tillgängliga för västragötalänningar (personer som är folkbokförda i Västra Götaland) Privata läkare och sjukgymnaster som ersätts enligt nationella taxan * Länk till landstingens Remisskrav: Landstingens remisskrav Regionens samverkansavtal Regionen har samverkansavtal med Region Halland och Värmlands läns landsting (gäller endast Säffle sjukhus samt onkologi och förlossningsvård vid Centralsjukhuset i Karlstad). Detta innebär att västragötalänningar kan söka vård på samma villkor som boende i ovan nämnda region/landsting. 2

3 Vård i utlandet Gällande valfrihet i vården och vård i utlandet, se Försäkringskassans webbsida för mer information, Hjälpmedel Enligt Riksavtalet gäller här andra regler för valfrihet i vården. Patienter som besöker andra landsting kan exempelvis få låna hjälpmedel av detta landsting för att underlätta för den funktionshindrade att leva ett normalt liv vid besöket. Vårdlandstingets regelverk för förskrivning av hjälpmedel gäller och vårdlandstinget debiterar hemlandstinget för kostnaden. Uppgår kostnader för köp eller lån av hjälpmedel till mer än kr (enligt förteckning E som gäller fram till ) ska samråd ske med hemlandstinget. Om hjälpmedel kräver någon form av installation, service eller underhåll eller om bostadsförhållandet måste anpassas, ska detta förskrivas och betalas av hemlandstinget. Med andra ord, ingen valfrihet i vården till annat landsting då huvudsyftet är att hjälpmedlet skall användas hemma. Grundprincipen för förskrivning av personliga hjälpmedel inom VGR/Region Halland är att den som har hälso- och sjukvårdsansvaret för patienten/brukaren också har ansvar för hjälpmedelskostnaden, under beaktande av folkbokföringsorten. Vidare information nås via länk nedan: Handbok - personliga hjälpmedel Regler/rutiner för utfärdande av betalningsförbindelse Om betalningsförbindelse krävs ska den utfärdas i förväg. Nedan anges om betalningsförbindelse krävs: Primärvård i hela landet både offentlig- och privat vårdgivare med avtal/kontrakt Ingen betalningsförbindelse krävs. Offentliga sjukhus utanför VGR och region Halland Betalningsförbindelse/remiss krävs om kostnaden för den totala vårdepisoden överstiger kronor. Betalningsförbindelsen/remissen sänds till vårdgivaren samt kopia på betalningsförbindelsen sänds till patienten. För onkologisk vård och planerad förlossningsvård vid Centralsjukhuset i Karlstad, krävs alltid en betalningsförbindelse. För förlossningsvård, skriv följande text: 72 timmars vård i samband med förlossning. 3

4 Privata vårdgivare som regionen har avtal/kontrakt med, i form av s.k. basavtal respektive tillgänglighetsavtal Basavtal Ingen betalningsförbindelse krävs. Tillgänglighetsavtal Lagen om offentlig upphandling styr patienternas möjligheter att välja. De tillgänglighetsavtal som regionen har kan användas utifrån en rangordning. För aktuell rangordning hör med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK). Förutsättningen för att kunna välja vård på dessa avtal är att patienten står på en planeringslista inom den offentliga vården inom VGR eller Region Halland, antingen för besök eller för behandling. Betalningsförbindelsen/remissen sänds till vårdgivaren samt kopia på betalningsförbindelse sänds till patienten. Angående tillgänglighetsavtal se på INKÖPS webbsida: Regionens avtal Privata vårdgivare som andra landsting har avtal/kontrakt med. Kontrakten ska vara tillgängliga för västragötalänningar (personer som är folkbokförda i Västra Götaland). Betalningsförbindelse krävs från första kronan. Betalningsförbindelsen ska skickas till kontaktfunktionen i det landsting patienten söker vård i. Betalningsförbindelsen utfärdas av den enhet som har kostnadsansvaret för valfrihet i vården. Remissen respektive betalningsförbindelsen sänds till det önskade landstingets kontaktpunkt/funktion som vidarebefordrar den till den aktuelle privata vårdgivaren. Länk till kontaktfunktioner i andra landsting: Landstingens kontaktfunktioner Vård hos privata läkare och sjukgymnaster som ersätts enligt nationella taxan. Ingen betalningsförbindelse krävs. Utformning av betalningsförbindelse På betalningsförbindelsen ska det stå angivet vilken vård som efterfrågas, vilken vårdgivare som avses, vilket avtal/kontrakt som används (endast privata vårdgivare med avtal/kontrakt som medger att de kan ta emot utomlänspatienter) samt eventuella krav på indikationer för vården. 4

5 Betalningsförbindelsens längd är 6 månader, alternativt 12 månader vid regelbundna öppenvårdsbesök hos vald privat vårdgivare. Om vårdepisoden överstiger 6 eller 12 månader får vården slutföras. Dock krävs ny betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen ska registreras i IT-systemet - Köpt vård. Anpassning till Marknadsplatsens krav kommer när den lanseras. Blankett för remiss/betalningsförbindelse: Artikelnummer med tryckdatum , SKL Kommentus MediaAB telefon och Länk till föreslagen blankett: Blankett remiss/betalningsförbindelse Se bilaga 2 för Kontaktinformation för utfärdande av betalningsförbindelse. När betalningsförbindelse saknas Om vården getts utan att kravet på betalningsförbindelse har följts, ersätts inte vården i efterhand. Detsamma gäller om den privata vårdgivaren i sitt avtal/kontrakt inte har tillåtelse att ge vård till utomlänspatienter. Psykiatri (ätstörning och beteendestörning) Inom psykiatrin(ätstörning och beteendestörning) gäller följande regler: Den externa vårdgivaren ska varje gång när betalningsförbindelsen förlängs kontakta patientens behandlande läkare och inkomma med en vårdplan. Behandlingshemmet ska också göra en utvärdering efter varje behandlingsomgång. Dialog ska föras när patienten kan fortsätta sin behandling hos ordinarie läkare i öppen eller slutenvård inom VGR. Se Bilaga 4 Handläggningsrutin för psykiatrisk vård på behandlingshem eller motsvarande utanför VGR enligt Valfrihet i vården. med diarienummer RS Resor / kringkostnad Inom VGR/Region Halland samt Värmland (Säffle, onkologisk- och förlossningsvård vid Centralsjukhuset i Karlstad), som regionen har samverkansavtal med, ingår resa mot egenavgift. Detta gäller även de privata vårdgivare som har vårdavtal eller sk tillgänglighetsavtal med VGR. För mer information, hänvisa patienterna till respektive sjukreseenhet. Se bilaga 3 angående kontaktinformation sjukresor. Mer information finns på 1177.se: 1177.se/sjukresor 5

6 Patientens ansvar Patienten kontaktar själv aktuell vårdgivare. För önskad vård hos privata vårdgivare ska patienten förvissa sig om att önskad vårdgivare har avtal/kontrakt för den vård som patienten söker för samt att avtalet/kontraktet medger att önskad vård kan ges till patienten. Avtalet/kontraktet ska: - medge vård för västragötalänningar - omfatta den önskade vården/behandlingen - följa rangordningen, om sådan finns, enligt LOU - kunna ges inom avtalade volymer Om patienten står på någon av regionens planeringslistor ska patienten avsluta sin remiss/vårdbegäran och strykas från planeringslistan. Patienten skall själv ordna med att remiss/vårdbegäran och eventuella journalhandlingar, röntgenutlåtande/bilder översänds till aktuell vårdgivare. Patienten skall förvissa sig om att betalningsförbindelse är utfärdad innan datum för planerat besök respektive operation/behandling utförs. Patienten kan inte få ersättning för vårdavgifter i efterhand. Patienten betalar de patient- och egenavgifter som gäller i det landsting patienten söker vård i. VGR:s regler för högkostnadsskydd i öppen hälso- och sjukvård gäller. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör 6

7 Terminologi Bilaga 1 Avtal/Kontrakt = Formaliserad överenskommelse mellan två eller flera parter Basavtal = Hälso- och sjukvårdsnämndernas avtal inom länssjukvården som komplement till överenskommelserna med regionens sjukhus Betalningsförbindelse = I förväg utfärdat underlag för att vårdgivaren ska kunna fakturera. Högspecialiserad vård/regionvård = Vård som utförs på Universitetssjukhus, eller på något eller några få sjukhus i regionen. Nationella taxan = Vårdgivare som ersätts utifrån lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning Remiss = Handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar för en patient Tillgänglighetsavtal = Av regionen tecknade avtal för att förbättra tillgängligheten till vård. Avropas av sjukhusen i regionen samt av kontaktfunktionen i Uddevalla för utomlänspatienter. Valfrihet = Patienters möjligheter att välja vårdgivare Vårdbegäran = Remiss/egenremiss med begäran om erhållande av hälso- och sjukvård Vårdepisod = Samtliga vårdkontakter med en patient för ett visst hälsoproblem Vårdåtagande = Beslut av mottagande vårdenhet att acceptera vårdbegäran 7

8 Bilaga 2 Kontaktinformation för patienter angående valfrihet Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad) Boende i Fyrbodal (Norra Bohuslän, Dalsland, Trestad) kontaktar NUsjukvården, tel växeln slussar vidare till rätt mottagning. E-post: Postadress: NU-sjukvårdens kansli Trollhättan Göteborgsområdet Bor du i Göteborgs kommun eller någon av kranskommunerna Mölndal, Härryda, Partille eller Öckerö ska du kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhusets valfrihetskansli. Telefon: E-post: Postadress: Valfrihetskansli SU Sjukhusgemensam Ekonomiavdelning Torggatan 1 A, plan Mölndal Mellersta Bohuslän: Boende i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Kärra-Rödbo Telefon: E-post: Postadress: Kungälvs sjukhus Ekonomiavdelningen Valfrihet i vården Kungälv Skaraborg Boende i Skaraborg kontaktar Kärnsjukhuset i Skövde, tel , växeln slussar vidare till rätt mottagning. 8

9 E-post: Södra Älvsborg Boende i Södra Älvsborg kontaktar Södra Älvsborgs sjukhus, tel E-post: 9

10 Bilaga 3 Kontaktinformation angående Sjukresor Göteborg och Södra Bohuslän Tel: Fax: E-post: Norra Älvsborg och Norra Bohuslän Tel: Fax: E-post: Sjukreseenheten i Skaraborg Tel: Fax: E-post: Sjukreseenheten i Södra Älvsborg Tel: Fax: E-post: 10

11 Bilaga 4 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Hälso- och sjukvårdsavdelningen Referens Stephan Ehlers Regional riktlinje för psykiatrisk vård på behandlingshem eller motsvarande utanför Västra Götalandsregionen enligt valfrihet i vården 1 Allmänna förutsättningar: Riktlinjen gäller för alla typer av psykisk sjukdom inklusive ätstörning. Vårdgivaren skall ha vårdavtal med något landsting i Sverige samt vara öppet för utomläns patienter. Vårdavtalet skall omfatta önskad vård/behandling. Vårdgivaren skall vara ansluten till förekommande nationellt kvalitetsregister för patientgruppen. Betalningsförbindelse, se tillämpningsanvisningar valfrihet 2 Handläggningsrutin: 1. Patienten eller dess ombud kontaktar valfrihetssamordnaren. 2. Valfrihetssamordnaren kontaktar ansvarig verksamhetschef inom vuxen- eller barn- och ungdomspsykiatrin som har vårdansvar. Patienter som inte är aktuella inom någon psykiatrisk verksamhet hänvisas till specialistläkare anställda inom Västra Götalandsregionens vuxen- eller barn- och ungdomspsykiatri. Specialistläkaren utfärdar ett intyg baserat på följande frågor: - Huvudsaklig diagnos? - Har behandlingshemmet som patienten vill åberopa rätt vårdnivå och inriktning för patientens diagnos (-er)? - Vilken är målsättningen med vården? - Vad anses vara rimlig behandlingstid? - Har patienten någon annan diagnos eller funktionsnedsättning som gör en behandlingshemsvistelse olämplig? - Hur ska behandlingen följas upp under vårdperioden? - Vilken vårdgivare följer upp behandlingen efter utskrivning från behandlingshemmet? POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: 11

12 - Inhämta medgivande från patienten att vidarebefordra informationen till valfrihetssamordnaren. 3. Intygsskrivande läkare ska informera patienten om önskad vård beviljas eller ej. 4. Valfrihetssamordnaren för en dialog med patient/ombud och informerar om att bedömningsbesök kan ske på önskat behandlingshem. 5. Om patient/ombud och behandlingshem kommer överens om att inleda behandling: - kontaktar valfrihetssamordnaren behandlingshemmet för upprättande av vårdplan och betalningsförbindelse. - vårdplan sänds till uppföljningsansvarig vårdgivare med kopia till valfrihetssamordnare. 6. Efter avslutat behandlingstillfälle ska slutanteckning sändas till uppföljningsansvarig vårdgivare med kopia till valfrihetssamordnare. 12

13 13

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30

Samverkansavtal. om utomlänsvård inom tandvården VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN. 2012-01-01 1.1 Gäller till och med 2012-03-30 VÄSTRA SJUKVÅRDREGIONEN Samverkansnämnden vgregion.se/svn Samverkansavtal om utomlänsvård inom tandvården Underavtal till parternas samverkansavtal inom hälso- och sjukvården i Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer