De svenska bankernas krishantering i Baltikum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De svenska bankernas krishantering i Baltikum"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr xx De svenska bankernas krishantering i Baltikum - Strategier och hantering av övertagna fastigheter Författare: Mikael Halvarsson Niklas Olsson Stockholm 2010 Handledare: Niklas Arvidsson

2 Sammanfattning Titel: Författare Institution Examensarbete nummer Handledare Nyckelord De Svenska bankernas krishantering i Baltikum - Strategier och hantering av övertagna fastigheter Mikael Halvarsson och Niklas Olsson Institutionen för Fastigheter och Byggande, Centrum för Bank och Finans xx Niklas Arvidsson Baltikum, Banker, Fastigheter, Finanskris, Krishantering Sedan Sovjetunionens upplösning har de Baltiska länderna upplevt en period av stark finansiell tillväxt. Under början av 2000-talet började dock tydliga tecken synas på att marknaderna var överhettade, symptom på detta var bland annat en påtaglig kredittillväxt och skenande fastighetspriser. Under denna period hade många utländska banker, varav flera svenska etablerat sig i regionen. När den globala finanskrisen anlände till Baltikum spräcktes den växande bubblan. Budgetunderskott, ökad arbetslöshet och recession blev några av följderna. I spåren av krisen fick både privatpersoner och företag problem med att betala sina lånekostnader. För att begränsa sina kreditförluster har de svenska bankerna varit tvungna att agera. Både SEB och Swedbank har utvecklat organisationer för att hantera ovan beskrivna situation. Swedbank har valt att bilda ett separat fastighetsbolag, en strategi som går att känna igen från den svenska krisen på 1990-talet. SEB har istället valt att hantera problematiken internt inom banken. Utöver organisationsstrukturen är de svenska bankernas förehavanden i dagsläget relativt lika. Full fokus ligger i dagsläget på den så kallade övertagandeprocessen. SEB och Swedbank köper in de fastigheter som borgat för numera fallerade krediter på exekutiva auktioner. Övertagandeprocessen kommer att följas av en period med förvaltning och värdeskapande. När marknaden sedan är mogen skall fastigheterna avyttras, hur denna avyttring kommer att te sig exakt är det än så länge svårt att sia om. Om några år hoppas bankerna dock kunna sälja de nu förvärvade fastigheterna med vinst och på så sätt begränsa sina kreditförluster. En faktor som försvårar situationen för de svenska bankerna är de bitvis underutvecklade legala systemen. Konkurslagstiftningarna i de baltiska länderna har aldrig prövats i de proportioner som nu är aktuella. Det kan ta lång tid från konkurs till exekutiv auktion, systemen är överbelastade. Den tredimensionella fastighetsbildningen är en annan komplicerande faktor. Ett lägenhetskomplex kan innehålla hundratals olika fastigheter vilket kan försvåra både vid auktioner och vid förvaltning. Målet med denna uppsats är att beskriva de svenska bankernas strategier och taktiker under denna krishantering. Fokus ligger primärt på hanteringen av fastigheter men även den övergripande målsättning som krishanteringen besörjer omskrivs. Med hjälp av en SWOT-analys kommer skillnader mellan bankernas olika strategier samt deras övergripande målsättning att analyseras. I

3 Abstract Title: Authors Department Thesis number Supervisor Keywords Swedish bank s crisis management in the Baltic States - Strategies and management of acquired properties Mikael Halvarsson och Niklas Olsson Department of Real Estate and Construction Management, Centre for Banking and Finance xx Niklas Arvidsson Baltic States, Banks, Properties, Financial crisis, Crisis management Since the fall of the Soviet Union, all of the Baltic countries have experienced a period of strong financial growth. In the beginning of the 21st century clear indications began to appear that the Baltic markets were overheated. Symptoms of this included a massive increase in credit growth and soaring property prices. During this period many foreign banks, including several Swedish ones established themselves in the region. When the global financial crisis arrived to the Baltic States the growing bubble burst. Budget deficit, rising unemployment and economic recession were some of the consequences. In the wake of the crisis both private citizens and local businesses showed problems paying their loans. To limit their losses, the Swedish banks have been forced to act. Both SEB and Swedbank have developed organizations to handle the situation. Swedbank has chosen to set up a separate property company, a strategy that can be recognized from the Swedish crisis in the 1990s. SEB has chosen to deal with the problem internally. Apart from the organizational differences the Swedish banks works in a similar way. The focus is now on the so-called takeover process. SEB and Swedbank buy properties that have vouched for now defaulted loans at public auctions. The takeover process will be followed by a period of asset management and value creation. In a later phase when the Baltic markets are in a better place the properties shall be disposed of. Exactly how this sale will appear is too soon to predict. In a few years the Swedish banks hope to sell the acquired properties with profits and thus limit their credit losses. Something that makes it difficult for the Swedish banks is the partly underdeveloped legal systems. Bankruptcy laws have never been tested in these proportions before. It sometimes takes a very long time from the bankruptcy to the auction, the systems are overloaded. The threedimensional property laws are another complicating factor. An apartment complex may contain hundreds of properties. This makes auctions and facility management very complex. The aim of this paper is to describe the Swedish banks strategies and tactics during this crisis. The focus is primarily on the management of the properties but also the overall objective of the crisis management. With the help of a SWOT analysis, the differences between the banks strategies and their overall goal will be analyzed. II

4 Förord Detta examensarbete skrevs vid Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm under perioden mars till maj Handledare för examensarbetet har varit ekon.dr Niklas Arvidsson och examinator har varit Professor Kent Eriksson. Först och främst vill vi tacka vår handledare Niklas Arvidsson. Vidare vill vi även tacka samtliga representanter från SEB, Swedbank och Ektornet som tagit sig tid och ställt upp på våra intervjuer. Tack, utan er medverkan hade färdigställandet av examensarbetet omöjliggjorts. Stockholm, Maj 2010 Mikael Halvarsson och Niklas Olsson III

5 Sammanfattning... I Abstract...II Förord...III Innehållsförteckning... IV Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Problemformulering och frågeställning Syfte och mål Analysmodell Val av analysmodell Vad är en SWOT-analys? Tillämpning Metod Avgränsningar och klargöranden Forskningsansats Datainsamlingsmetod Metodproblem Bakgrund Den svenska finanskrisen på 1990-talet i korthet Bakomliggande faktorer till krisen krisförlopp och åtgärder Krishanteringen Utvecklingen i Baltikum Från Sovjetunionens upplösning till den finansiella överhettningen Baltikum drabbas av den globala finanskrisen Situationen i Baltikum idag Det samhällsekonomiska läget Bankernas situation SEB:s krishantering i Baltikum Strategi och hantering av fastigheter Övertagandeprocessen Förvaltning och värdeskapande Möjliga Exitstrategier Övergripande målsättning Swedbanks krishantering i Baltikum Bildandet av Ektornet Strategi och hantering av fastigheter Övertagandeprocessen Förvaltning och värdeskapande Möjliga Exitstrategier Övergripande målsättning...16 IV

6 6. Framtidsprognos Baltikum Samhällsekonomisk framtid Bankernas utmaningar Analys Introduktion till analys Swedbanks strategier beträffande krishantering SEB:s strategier beträffande krishantering Bankernas övergripande målsättning med krishanteringen SWOT-Analys av bankernas övergripande målsättning Diskussion Konklusion Källförteckning...23 Appendix A...25 V

7 1. Introduktion 1.1 Bakgrund Våren 2008 beskådades de första symptomen som pekade på att den globala finanskrisen anlänt till de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen). Krisen fördjupades första kvartalet år 2009 och ett ekonomiskt läge med stora budgetunderskott, tilltagande arbetslöshet samt omfattande kreditförluster uppdagades. De baltiska länderna tillsammans med Ukraina drabbades värst av den globala finanskrisen i hela Europa. 1 De baltiska länderna hade från sönderfallet av Sovjetunionen och ända fram till finanskrisens intåg åtnjutit en period av stark finansiell tillväxt. 2 Dock började tecken på att de baltiska ekonomierna var överhettade att dyka upp under det tidiga 2000-talet. Överhettningssymptomen var bland annat skenande fastighetspriser, en snabbt växande utlandsskuld och en hög kredittillväxt. 3 Överhettningen av de baltiska ekonomierna utlöste i kombination med den globala finanskrisen en djup ekonomisk kris som i dagsläget fortfarande är brinnande aktuell och därmed långt ifrån över. Tre av de svenska storbankerna (Nordea, SEB och Swedbank) hade genom bland annat uppköp av lokala banker etablerat sig på de baltiska marknaderna. De svenska bankerna erhöll på så vis ansenliga marknadsandelar i Baltikum och förlade en betydande del av sin låneportfölj i regionen. 4 Mest ivriga att expandera i Östeuropa var SEB och Swedbank som i mångt och mycket krigade om marknadsandelarna. Detta skapade en situation som karaktäriserades av aggressiva och vidlyftiga utlåningskampanjer. Tiden från etableringen fram till krisens utbrott genererade vinster för bankerna i och med väl tilltagna räntemarginaler. I vissa sammanhang benämns bankernas aggressiva utlåning som ett lånerally. 5 De svenska bankernas totala engagemang i Baltikum var i februari 2010 ca 400 miljarder kronor. 6 Säkerheterna vid utlåningen bestod till största del av fastigheter. När antalet inställda betalningar snabbt ökade i och med krisens fördjupande förvärrades situationen ytterligare. Situationen tvingade bankerna att överta säkerheterna och därmed fick bankerna en mängd fastigheter i knäet. Detta i ett skede där utvecklingen av fastighetspriserna var starkt negativ. I och med denna utveckling hade bankerna inget annat val än att skriva ned värdena på sina låneportföljer i den baltiska regionen. 7 Ovanstående beskrivna problematik har tvingat bankerna att agera och krishantering har fått högsta prioritet i regionen. I dagsläget handlar krishanteringen i mångt och mycket om hur bankerna skall hantera de övertagna fastigheterna på bästa sätt. 1 Erik Berglöf, Stefan Ingves, Erik Berglöf, Stefan Ingves, Meelis Mandel, Stefan Ingves,

8 1.2 Problemformulering och frågeställning Den problematik som beskrivits under rubrik 1.1 är omfattande och resurskrävande. Frågorna är många och svaren är sällan okomplicerade. Hur hanterar de svenska bankerna krisen i Baltikum, vilka strategier nyttjas och vilken är den övergripande målsättningen med hanteringen av fastigheterna? Ovanstående frågeställningar gör att läsaren med lätthet kan härleda huvudfrågeställningen för denna uppsats: Vad är de eventuella styrkorna och svagheterna i bankernas respektive strategier för kris- och fastighetshantering i Baltikum? 1.3 Syfte och mål Syftet med denna uppsats är att utreda hur de svenska bankerna som haft störst engagemang i Baltikum (SEB och Swedbank) hanterar sina nödlidande krediter som uppstått i kölvattnet av den överhettning som präglat regionens finansmarknader sedan det tidiga 2000-talet. Vidare handlar det om vilken taktik bankerna använder sig av gällande hanteringen av fastigheterna som de tvingats överta vid inställda betalningar samt hur bankerna har organiserat sig kring ovanstående problematik. Huvudsyftena med denna studie är: att redogöra för bankernas strategier angående fastighetshantering i krisens Baltikum samt beskriva hur denna hantering går till i praktiken att belysa och analysera eventuella skillnader mellan bankernas strategier och huruvida dessa strategier besörjer en övergripande målsättning Målsättningen med denna uppsats är att analysera bankernas strategier och övergripande målsättningar angående fastighetshanteringen i Baltikum utifrån vår tillämpade analysmodell. 2

9 2. Analysmodell 2.1 Val av analysmodell Huvudfrågeställningen som skall besvaras i denna uppsats fordrar en analysmodell som är mångsidig. Då uppsatsen behandlar problematik av komplex natur är en analysmodell där mer än ett perspektiv kan nagelfaras nödvändig. Då uppsatsen antar ett helhetsgrepp kring bankernas fastighetshantering i Baltikum skulle en ensidig analysmodell vara otillräcklig. Ovanstående betraktat ter sig en så kallad SWOT-analys som ett naturligt val då den kan hantera frågeställningar och strategier av mångsidig karaktär. 2.2 Vad är en SWOT-analys? SWOT är en akronym där de fyra bokstäverna står för: Strength (Styrka) Weakness (Svaghet) Opportunity (möjlighet) Threat (Hot) SWOT-analysen utvecklades av forskare på Stanford Research Institute under 1960-talet och har därefter använts i mycket hög utsträckning i varierande sammanhang. Modellen är uppdelad efter interna och externa faktorer samt positiva och negativa egenskaper (se Figur 1). Analysmodellen bygger till stor del på att identifiera specifika egenskaper under de olika kategorierna och sedan dra slutsatser utifrån detta. 8 Figur 1. SWOT-analysen förkroppsligad som en matris. 9 8 Lawrence G Fine, Baseras på: 3

10 2.3 Tillämpning Med hjälp av SWOT-analysen kan bankernas strategier och övergripande målsättningar som avhandlas i denna uppsats analyseras. Vad är egentligen styrkorna och svagheterna med dessa valda strategier? Vilka hot och möjligheter kan urskiljas? Samma frågor kan givetvis också ställas kring bankernas övergripande målsättningar. Bankernas strategier angående fastighetshanteringen i Baltikum skall analyseras med hjälp av ovan beskriva analysmodell. Genom modellens samtliga fyra kvadranter kommer styrkor, svagheter, möjligheter och hot att identifieras. 3. Metod 3.1 Avgränsningar och klargöranden Denna uppsats kommer enbart att beröra SEB:s och Swedbanks förehavanden på de baltiska finansmarknaderna. När det gäller övertagandet av säkerheter vid förfallna lån kommer fokus att ligga på fastigheter. Den i titeln benämnda krishanteringen innefattar till stor del hantering av de fastigheter som borgat för numera fallerade krediter. Vid övergripande resonemang kommer bankernas aktiviteter att benämnas som krishantering. Aktiviteter direkt kopplade till fastigheter kommer dock att benämnas fastighetshantering. I vissa sammanhang benämns Baltikum som en homogen region vilket endast delvis är korrekt. Många likheter föreligger givetvis, men stora skillnader förekommer också varav flera är av betydande karaktär för denna uppsats. Skillnader förekommer bland annat beträffande ländernas legala infrastruktur, finansiella utveckling och politiska stabilitet. Generellt kommer även uppsatsförfattarna att benämna regionen som Baltikum. Vid behov kommer dock regionens länder att belysas separat för att påvisa skillnader, ofta återgivet i exempelform. 3.2 Forskningsansats Arbetsprocessen för denna uppsats kommer att bedrivas enligt en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod är motiverad då vi kommer att intervjua ett fåtal personer med god kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Då en kvalitativ forskningsmetod ger utrymme för variation i arbetsprocessen fungerar en sådan forskningsmetod väl för denna uppsats. 10 Vi vill skapa en djupare förståelse för läsaren angående huvudsyftena (se rubrik 1.3) som uppsatsen avser att bringa klarhet kring. 10 Jarl Backman,

11 3.3 Datainsamlingsmetod Lämplig litteratur kommer att studeras utifrån uppsatsens problemformulering och frågeställning. I och med att uppsatsen i mångt och mycket fokuserar på nutid samt framtid är mängden skrivna böcker begränsad. Detta leder till en situation där artiklar, rapporter samt övrig nyhetsrapportering får ett påtagligt utrymme. När författarna sökt relevant text till uppsatsen har det främst skett på Internet. Information har sökts via KTHB:s katalog, Google scholar samt direkt på diverse ekonomitidningars hemsidor. Vidare har vi även sökt på relevanta myndigheters hemsidor, exempelvis Finansinspektionen och Riksbanken. Exempel på ord och fraser som förekommit vid sökandet av information är: Finanskris Baltikum, Ektornet, SEB Baltikum och Swedbank Baltikum. Då mängden tryckt litteratur kring uppsatsens ämne är begränsad har data och information inhämtats fördelaktigt genom muntliga intervjuer. Vi har kontaktat och fått till stånd fem stycken intervjuer med personer som förmodas besitta relevanta kunskaper inom uppsatsens ämnesområde. Intervjuer har genomförts med två personer på SEB, en person på Swedbank och två personer på Swedbanks dotterbolag Ektornet. För information om intervjuobjektens positioner inom organisationerna, se källförteckningen. Då vi träffade företrädarna för SEB samtidigt fick den intervjun något av en diskussionskaraktär, därför kommer den i fotnoterna och i källförteckning benämnas som en intervju. Intervjuobjekten har kontaktats genom uppsatsförfattarnas personliga kontaktnät samt rekommendationer från de berörda bankerna. Varje intervju varade i cirka en timma och genomfördes enligt semistrukturerad modell. Samtalen spelades in med hjälp med av en diktafon, det gjordes för att underlätta sammanställningen av intervjuerna samt för att på ett korrekt sätt kunna citera och återge intressanta resonemang som intervjuobjekten delgivit oss. Exempel på intervjufrågor bifogas som Appendix A. 3.4 Metodproblem Gällande tryckt litteratur finns begränsningar som tidigare nämnts under rubrik 3.3. Dessa begränsningar har vi försökt att balansera med hjälp av intervjuerna. Samtliga intervjuer har genomförts med personer som är anställda på de berörda bankerna. Detta kan möjligen utgöra ett problem då ett visst mått av partiskhet lätt kan infinna sig. Vi har strävat efter att skapa en mer nyanserad bild av situationen bland annat med hjälp av publikationer från myndigheter vars roll är att övervaka bankernas förehavanden (främst Riksbanken samt Finansinspektionen). Vidare har vi haft detta i beaktning under både intervjutillfällena och skrivprocessen. 5

12 4. Bakgrund 4.1 Den svenska finanskrisen på 1990-talet i korthet Den finanskris som drabbade Sverige på 1990-talets första hälft benämns i många sammanhang som en bankkris. Krisen började i bankerna och andra finansiella institut men utvecklades under hösten år 1992 till en mer omfattande systemkris. 11 Krisen var inte på något vis en svensk företeelse, våra nordiska grannländer hamnade också i ekonomiska besvär under samma tidsperiod även om Danmark klarade sig betydligt bättre än de övriga länderna Bakomliggande faktorer till krisen Den förmodligen enskilt största bakomliggande faktorn till krisen var den omfattande kredittillväxten som hade sitt ursprung i de regulatoriska lättnader kring kreditgivning i banksystemet som gjordes år Förändringen gjorde att utlåningen släpptes fri och efterfrågan på framför allt fastighetskrediter sköt i höjden. 13 När prisutvecklingen beträffande fastigheter sedermera blev negativ drabbades bankerna av betydande kreditförluster. 14 Avregleringen år 1985 skapade också turbulens angående den svenska penningpolitiken. Penningpolitiken var alltför expansiv vilket var en motsägelse gentemot målet med en fast växelkurs. 15 Situationen nådde sin klimax år 1992 med kraftigt höjda räntor som följd krisförlopp och åtgärder Hösten 1990 beskådades de första tendenserna på att den svenska ekonomin var på väg in i en period av svårigheter. Det följande krisförloppet blev sedan intensivt och nya bekymmer uppdagades med jämna mellanrum. År 1991 drabbades bankerna av kreditförluster som gick att härleda till utlåning med fastigheter som säkerhet. Ovanstående ledde till att staten ingrep och utfäste lånegarantier till bankerna. Berörda myndigheter tyckte inte att ovan beskrivna händelse indikerade på en systemkris. Våren 1992 hopade sig problemen ånyo för bankerna. Det rapporterades om ansenliga kreditförluster och återigen utfördes räddningsaktioner från statligt håll. 17 Hösten 1992 gick krisen in i ett djupare och betydligt mer allvarligt skede. Fastighetspriserna fortsatte att sjunka vilket skapade nya betungande kreditförluster för redan hårt pressade banker. Det stod nu klart för beslutsfattare och samtliga berörda myndighetsorgan att Sverige befann sig mitt i en brinnande systemkris. Situationen blev än mer prekär när utländska långivare tog bort eller begränsade sina krediter till Sverige vilket skapade likviditetsbrist hos de svenska bankerna. 11 Stefan Ingves, Göran Lind Peter Howells, Keith Bain Lars Wohlin, Stefan Ingves, Göran Lind Lars Wohlin Stefan Ingves, Göran Lind Ibidem 6

13 Den nionde september 1992 gick Gota AB i konkurs, detta föranledde att finansdepartementet gav en garanti om att inga liknande konkurser skulle tillåtas inträffa. 18 Efter den omskakande hösten 1992 förbättrades läget successivt tack vare ett uppsving för realekonomin Krishanteringen För att hantera de nödlidande krediterna bildade somliga banker särskilda pantvårdsbolag, primärt skulle dessa hantera fastigheter. Exempelvis bildade Sparbanken bolaget Tornet 20 medan Nordbanken bildade Securum. Staten spelade en avgörande roll i krishanteringen. Exempel på stabiliserande åtgärder var bland annat inrättandet av bankstödsnämnden och omfattande likviditetsstöd till bankerna. I efterhand kan det konstateras att den svenska krishanteringsmodellen var förhållandevis effektiv. Den svenska modellen har blivit omnämnd och framlyfts i vissa sammanhang som ett tillvägagångssätt vid hanteringen av bankkriser. Förutom bildandet av pantvårdsbolag innefattar denna modell även en transparent redovisning av krediter, stor öppenhet kring problemen samt en politisk enighet gällande krishanteringen. 21 De lärdomar som bankerna och myndigheterna erhöll genom denna kris kan mycket väl ha förbättrat Sveriges hantering av den globala finanskrisen som senare skulle uppstå Utvecklingen i Baltikum Tillsammans med vissa andra europeiska banker hade både SEB och Swedbank under 2000-talet etablerat sig och satsat på de baltiska marknaderna. Detta skedde framför allt efter att de baltiska länderna beviljats EU-medlemskap år Följden av denna utveckling blev en hård kamp om marknadsandelar. Volymtänkande verkade vara modellen då bankerna sänkte sina marginaler och aggressivt sålde lån till de baltiska kunderna. Plötsligt var det betydligt enklare att låna pengar, folk gavs nu för första gången möjligheten att leva som västeuropéer och suget efter en högre levnadsstandard var stort. Denna strävan att leva som västeuropéer avsåg inte enbart människors boende. Fina bilar och andra kapitalvaror införskaffades av dem som hade råd. Många belånade sina lägenheter i just detta syfte. Den ekonomiska optimismen genererade i att lägenheter ibland köptes på ren spekulation. Än mer spekulativ var handeln med rättigheter till lägenheter under byggnation. 23 Lånen som bankerna erbjöd var utformade efter västeuropeisk modell med hög belåningsgrad samt långa amorteringstider. Länderna var inte tillräckligt välutvecklade för att klara av denna lånekonstruktion. Om bankerna hade anammat en mer försiktig hållning beträffande utlåningen hade krisen antagligen inte blivit lika djup, åtminstone inte på den privata marknaden Stefan Ingves, Göran Lind Stefan Ingves, Göran Lind, Stefan Ingves, Göran Lind Intervju SEB Intervju Swedbank 7

14 Viktigt att nämna i sammanhanget är de svenska bankernas dominerande ställning på de baltiska marknaderna. Tillsammans är SEB och Swedbank marknadsledande i samtliga av de berörda länderna Från Sovjetunionens upplösning till den finansiella överhettningen Sedan Sovjetunionens upplösande har de baltiska länderna upplevt en stark ekonomisk tillväxt. Denna utveckling i Baltikum har benämnts som något av ett mirakel. Den positiva trenden grundlades bland annat genom ländernas tidiga marknadsreformer. Andra faktorer som spelade in var ett effektivt skattesystem, bra företagsklimat och en fast växelkurs som gynnade handeln med andra länder. Parallellt med ovanstående förändringar upplevde de baltiska länderna en utveckling av tilltagande finansiell integration med utländska banker. I och med detta exponerades länderna mot utländsk valuta. Denna finansiella integration gav de baltiska länderna ett betydande kredittillflöde. I början av 2000-talet började de baltiska ekonomierna visa tecken på överhettning. 26 Tydliga tecken på detta var bland annat den ansenliga kredittillväxten och de skenande fastighetspriserna. Exempelvis fördubblades fastighetspriserna i Lettland under Överhettning var mest påtaglig under åren 2005 och 2006 med bland annat en märkbar välståndsutveckling som följd. 27 Intressant att nämna i sammanhanget är att Riksbanken redan år 2005 varnade i sin stabilitetsrapport om den makroekonomiska utvecklingen i Baltikum Baltikum drabbas av den globala finanskrisen Den globala finanskrisen slog till mot Baltikum våren 2008 för att förvärras ytterligare under Krisen i kombination med den rådande överhettningen skapade sammantaget en allvarlig ekonomisk situation med bland annat recession, arbetslöshet och kreditförluster som följd. 29 Den globala finanskrisen förvärrade den ekonomiska situationen i Baltikum ytterligare. En central händelse kring fördjupandet av krisen var när den Lettiska staten tvingades ta över och därmed rädda landets näst största bank Parex. 30 Expertis inom området menar dock att Baltikum förmodligen hade hamnat i en ekonomisk kris även utan den globala finanskrisen, framför allt på grund av de stora obalanserna i ekonomin. 31 Andra bedömare menar att den globala finanskrisen inte enkom var negativ. Även om den fördjupade den ekonomiska krisen så förhindrade den bubblan från att växa sig än större Stefan Ingves, Erik Berglöf, Martin Andersson, Stefan Ingves, Erik Berglöf, Stefan Ingves, Intervju Swedbank 8

15 5. Situationen i Baltikum idag 5.1 Det samhällsekonomiska läget Det generella ekonomiska läget i Baltikum är att krisen nu håller på att plana ut. Expertis bedömer att vi redan beskådat de värsta siffrorna beträffande arbetslöshet och fall i BNP. Vidare handlar det om en gradvis positiv utveckling, framför allt i Estland. De baltiska länderna har i dagsläget olika ekonomiska förutsättningar då de drabbats olika hårt av krisen och därmed skiljer sig återhämtningstakten. 33 Vidare kan även nämnas att den ekonomiska framtidsprognosen generellt ser betydligt mycket ljusare ut i Baltikum än i Ukraina. 34 Estland är det land i regionen som fram till idag har klarat krisen bäst och har därmed ljusast framtidsutsikter. Under år 2009 var landet en av få stater i Europa som låg under treprocentsgränsen beträffande budgetunderskott. 35 Sista kvartalet år 2009 visade Estland upp ett positivt resultat i BNP. Den eventuella men troliga anslutningen till Euron under år 2011 stärker även den Estlands framtidsutsikter. Ovanstående sammantaget kan tolkas som att Estland har lämnat krisen bakom sig. 36 Beträffande situationen i Lettland så ser den inte lika positiv ut som i Estland. Lettland är det land i Baltikum som drabbats absolut hårdast av den finansiella krisen. Lettland befinner sig fortfarande i en ekonomisk recession, men exporten och industrin börjar visa tecken på återhämtning. Ett möjligt tillvägagångssätt för Lettland att nå en stabilisering är att försöka investera sig ur krisen. 37 Situationen i Litauen påminner till viss del om läget i Lettland, dock har Litauen numera tagit sig ur den ekonomiska recessionen. Den ekonomiska stabiliseringen sker framför allt på grund av exportindustrins starka återhämtning, framför allt inom skogsbruk och papper. 38 Litauen har inte enbart ekonomiska svårigheter som avgör landets utveckling, landet ligger även långt efter i utformningen av den legala infrastrukturen Bankernas situation Efterfrågan på krediter minskade drastiskt i och med den ekonomiska krisen. Marknaden för utlåning har mer eller mindre försvunnit. 40 Utlåningen till kommersiella fastigheter har avstannat helt, medan det fortfarande förekommer utlåning till privatbostadsaffärer. Nivån på denna utlåning är i dagsläget betydligt lägre än perioden innan krisen som karaktäriserades av en finansiell överhettning. Orsaken till den låga efterfrågan på krediter är ett resultat av det svaga konjunkturläget, bankerna vill fortfarande bedriva utlåning men låntagarna saknas Intervju SEB 34 Intervju Swedbank SEB, Eastern European Outlook, Intervju 1 Ektornet 38 Mikael Johansson, Intervju Swedbank 40 Intervju 1 Ektornet 41 Intervju SEB 9

16 Bankernas primära fokus ligger i dagsläget på krishantering. Krishanteringen i detta initiala skede handlar mycket om de fastigheter som borgat för de förfallna lånen. För att möjliggöra ett övertagande av fastigheterna måste kunden försättas i konkurs. Fastigheterna säljs sedan på exekutiva auktioner där bankerna har som målsättning att köpa upp de flesta av objekten I dagsläget kretsar krishanteringen till stor del kring denna övertagandeprocess då det är många auktioner som bankerna skall närvara på. I Baltikum tillämpas en tredimensionell fastighetsbildning vilket problematiserar situationen ytterligare. En kommersiell fastighet kan till exempel vara indelad i flera olika fastigheter, indelningen kan ske även i våningsplan. Därmed kan banken ha flera olika engagemang i en och samma fastighet. 44 Denna finkornighet 45 kan vara ett problem bland annat vid auktionstillfällena 46 och den eventuellt följande fastighetsförvaltningen 47. Bankerna har beviljat lån med skiftande fastigheter som pant. Objekten som nu är aktuella för övertagande är således olika till både karaktär och värden. Den tredimensionella fastighetsbildningen i kombination med att det rör sig om förhållandevis små ekonomier leder till att fastighetsvärdena är tämligen låga. Nämnvärt är att det saknas en utvecklad hyresmarknad för privatbostäder i de baltiska länderna, det finns ingen direkt motsvarighet till de svenska hyresrätterna SEB:s krishantering i Baltikum SEB integrerade de baltiska delarna av sin östeuropeiska division till huvudbolaget år Dessförinnan hade all verksamhet i Östeuropa varit samlad i en speciell enhet. Syftet med förändringen var att skapa en närhet till den baltiska marknaden som befann sig i en period av stark tillväxt. Under denna förändringsprocess började SEB skönja varningstecken på att de baltiska finansmarknaderna var överhettade. En initial åtgärd som banken vidtog var att strypa utlåningen. När krisen slog till mot Baltikum insåg banken att åtgärder skulle krävas för att begränsa de förmodade kreditförlusterna. Som en följd av detta skapades en Baltisk division under försommaren Denna division är helt inkorporerad i banken och har till uppgift att köpa in och förvalta de fastigheter som borgat för lånen. Den påtagliga skillnaden mot tidigare blir att beslut som fattades lokalt numera kommer att fattas på huvudkontoret i Stockholm. 49 SEB:s baltiska division är tydligt integrerad med bankens övriga organisation, se Figur 2. Figur 2. SEB:s baltiska division i förhållande till den övriga organisationen Intervju 2 Ektornet 43 Intervju SEB 44 Intervju 1 Ektornet 45 Ibidem 46 Intervju 2 Ektornet 47 Intervju SEB 48 Intervju 2 Ektornet 49 Intervju SEB

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och Kristofer Nilsson Karl Stenson Copyright Kristofer Nilsson och Karl Stenson 2010 Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Markexploatering i södra Spanien

Markexploatering i södra Spanien Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 35 Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad,

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136 Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen

Läs mer

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010

Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT 2010 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 33 Kandidatprogram Fastighet & Finans Kandidatnivå, 15 hp Finanskrisens påverkan på svenska fastighetsbolags refinansiering Examensarbete VT

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker

Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande studie mellan svenska storbanker Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr. Kreditgivning till små- och medelstora företag En jämförande

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 223 Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll

Läs mer

Vilken bank väljer du?

Vilken bank väljer du? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Nina Aknooni Charlotte Carlsson Vilken bank väljer du? - en nyckeltalsanalys av de fyra storbankerna i Sverige Which bank do you choose? a ratio analysis of

Läs mer

Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering

Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 261 Fastighetsutveckling och Finansiella tjänster Magisternivå, 30 hp Preferensaktier och obligationer som fastighetsfinansiering Författare:

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Kandidatuppsats

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Sveriges storbankers kreditgivningsprocesser

Sveriges storbankers kreditgivningsprocesser Joakim Karlsson Ejwertz Andreas Karlsson Sveriges storbankers kreditgivningsprocesser Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-15 Hans Lindkvist 0 1 Sammanfattning Banker kallas ofta för motorn

Läs mer

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Uppsala universitet Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Författare: Kristoffer Jarmelid och Axel Zetterblom

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3. Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet & Finans Centrum för Bank och Finans Nr 3 Ägarlägenheter ur ett bank- och kreditgivningsperspektiv.

Läs mer

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden

Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Bolånetaket och dess påverkan på bolånemarknaden Mattias Arnkvist och Magnus Vitasp Persson 2012 Examensarbete, C-nivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsförmedling

Läs mer

Lönsamhet i svenska banker En tidsserieanalys av de svenska storbankernas lönsamhet och risktagande

Lönsamhet i svenska banker En tidsserieanalys av de svenska storbankernas lönsamhet och risktagande Lönsamhet i svenska banker En tidsserieanalys av de svenska storbankernas lönsamhet och risktagande Kandidatuppsats: Industriell och Finansiell Ekonomi Vårterminen 2015 Handledare: Ted Lindblom Författare:

Läs mer

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 16 Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Författare: Louise Bergman Evelina Åkerlind Stockholm

Läs mer

Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy

Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende införandet av Burgundy Institutionen för Fastigheter o ch Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 8 Nya handelsplattformar för värdepapper fördjupning avseende

Läs mer

Bankernas kreditprocess för privatpersoner

Bankernas kreditprocess för privatpersoner EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Bankernas kreditprocess för privatpersoner En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen Caroline Dalhäll Cecilia

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn

Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn Författare Martin Ljunggren Tobias

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv

Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 25 Lockpriser på Stockholms bostadsrättsmarknad utifrån köparnas perspektiv Författare: Handledare Sofia Törnqvist

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer