Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten"

Transkript

1 Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

2 Drift i all ära, men din kompetens behöver också underhållas Modernt Underhåll vänder sig till alla som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag, energiföretag och större fastigheter där det krävs en långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten. Bra underhållsarbete ger verkligen resultat. Och även om du redan idag tycker att ni gör ett bra jobb så törs vi lova att det kan bli ännu bättre. Moderna metoder och verktyg för underhållsarbete hjälper dig att kartlägga sammanhang, skapa bra rutiner och se till att rätt personer får information och vet hur de ska agera vid varje givet tillfälle. Det handlar om struktur, ledarskap och företagsekonomi. Med vår utbildning i Modernt Underhåll kan vi uppdatera din kunskap och öka dina förutsättningar att lyckas. Vi kombinerar lärarledda lektioner med distansutbildning på Internet vilket gör att du kan utbilda dig och jobba samtidigt. Utbilda dig eller dina medarbetare i modernt underhållstänkande. Det lönar sig. Det kan många av våra nöjda kunder intyga. Modernt Underhåll Målet med utbildningen Modernt Underhåll är att deltagarna ska lära sig metoder och angreppssätt för att kunna utveckla underhållsverksamheten och öka driftsäkerheten på det egna företaget. I blocken varvas teori med eget arbete som ger de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna leda och driva driftsäkerhetsarbetet. Utbildningen är ett paket bestående av fyra fristående kursblock, vilka består av en två dagars träff och ett antal distanskurser via Internet. Du bör har gått igenom de distanskurser som tillhör de kursblock du anmäler dig till innan träffen.

3 Tänk-efter-före har räddat många företag från dyra driftstopp. Utbilda dig i Modernt Underhåll du också. Det lönar sig. Det första blocket ger dig grundläggande kunskaper om hur ett modernt underhållsarbete bör fungera. Du får en djupare insikt om hur företagets lönsamhet påverkas genom en högre driftsäkerhet och bättre kontroll på underhållsekonomin. Slutligen tittar vi på om uppföljningen av underhållet sker på ett effektivt sätt med hjälp av viktiga nyckeltal. Block 1: Driftsäkerhet och Lönsamt Underhåll Kursen vänder sig till Kursblocket lämpar sig väl för alla som behöver en förståelse för sambanden mellan en väl fungerande underhållsverksamhet och driftsäkerhet, hög produktivitet och ökad lönsamhet. Kursens innehåll Dag 1: Introduktion till underhållet En översiktlig genomgång av utbildningen Modernt Underhåll. Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar företaget. Grundläggande begrepp som används inom underhållet. Anläggningseffektivitet Hur effekten av ett väl fungerande underhåll mäts. Genomgång av TAK Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. Effektiva metoder som kan användas för att öka tillgängligheten. Dag 2: Underhållets lönsamhet Ett kostnadseffektivt underhåll arbetar för att skapa kundnytta med hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad. Skapa en helhetssyn med fokus på underhållsbristkostnader för en ökad lönsamhet i företaget. Underhållsekonomi Underhållskostnader kontra underhållets påverkan på företagets lönsamhet. Mätning och uppföljning av underhållet med hjälp av nyckeltal. Distanskurser Introduktion till underhåll De grundläggande förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt underhåll. Anläggningseffektivitet Driftsäkerhet och anläggningseffektivitet med nyckeltalet TAK; Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. Underhållsekonomi Grunderna för att förstå det ekonomiska samspelet i företaget.

4 I detta kursblock får du lära dig hur underhållet formas genom policy, strategier och mål samt hur du kan följa upp målen. Du får en ökad förståelse för olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stödoch informationssystem samt hur dessa samverkar. Du får även goda kunskaper om hur underhållsarbetet påverkar arbetsmiljön samt hur arbetet påverkas av gällande lagar och krav. Block 2: Underhållets ledning och organisation Kursen vänder sig till Kursblocket lämpar sig väl för de som behöver en förståelse för hur underhållet ska ledas och organiseras på ett effektivt sätt i syfte att erhålla en hög driftsäkerhet. Kursens innehåll Dag 1: Underhållsplan Underhållets vision, strategier och mål för ökad driftsäkerhet. Genomgång av varför en policy behövs och hur den bör formuleras. Den övergripande planen av åtgärder, resurser och administration för att uppnå och bibehålla en hög driftsäkerhet. Mätning och uppföljning av underhållets mål. Underhållsplanering Ett effektivt underhåll kräver en mycket god planering av åtgärder och resurser för att uppnå och bibehålla en hög driftsäkerhet. Arbetsordern medför att förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder kan hanteras och återrapporteras på ett effektivt sätt. Dag 2: Stödsystem Datorstödet i underhållet ökar kontinuerligt och gör arbetet effektivare. En effektiv planering av underhållsåtgärder, erfarenhetsåterföring och analyser av underhållet kräver ett underhållssystem. Tillgängliga resurser bör hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Organisationsteori Välj den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav. Underhållet är uppbyggt på kompetens, det gäller att bibehålla och öka denna. Samhällets krav på underhållet Arbetsmiljö och andra lagar, regler och krav som ställs på underhållet. Distanskurser Underhållsplan Hur man skapar en policy, strategier och mål samt en gemensam plan för rätt dimensionering av resurser. Planering av underhåll En effektiv planering och beredning ger ett bättre resultat och ökar driftsäkerheten. Datorn i underhållet Att använda datorer är en självklarhet idag, men hur kan datorstödet användas mer effektivt i underhållet? Organisation Hur man bygger upp en väl fungerande verksamhet utifrån ställda krav. Arbetsmiljö Lagar, regler och andra krav som påverkar underhållet.

5 Detta kursblock visar hur du kan tillämpa olika underhållsstrategier för att skapa ett effektivt förebyggande underhåll och öka driftsäkerheten till optimal kostnad. Du lär dig olika metoder och verktyg som du kan använda i din egen verksamhet. Vi sätter fokus på hur du kan förutse och förebygga funktionsfel. Block 3: Effektivt förebyggande underhåll Kursen vänder sig till Alla som behöver en förståelse för hur underhållet ska utvecklas i syfte att effektivt förebygga fel och nå en ökad driftsäkerhet. Kursens innehåll Dag 1: Felsökningsmetodik och problemlösning Grunden för det förebyggande underhållet är att ha mycket god kunskap om felteori, det vill säga de typer av fel som kan uppstå, felorsaker, felutveckling och vilka konsekvenser de kan få. Arbeta effektivt då fel uppstår systematisk felsökning minskar tiden vid driftstopp. Hur vi kan förutse samt förebygga eller eliminera de fel och problem som ännu inte har uppkommit. Metoder och verktyg för felsökningsmetodik och problemlösning. Riskanalys Genomgång av begreppet risk och de risker som kan uppstå i verksamheten. Planera, effektivisera och optimera det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenserna av identifierade risker. Metoder och verktyg för riskanalyser, exempelvis; FMEA, MTO och RCM. Dag 2: Tillståndsbaserat underhåll Fördelar som kan uppnås med tillståndsbaserat underhåll. Kriterier för ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll. Presentation av olika metoder och verktyg för tillståndskontroll. Fel kan förebyggas genom att ha en god kännedom om förhållandet mellan friktion, nötning och smörjning. Reservdelsstrategier Reservdelshanteringen är nyckeln för att uppnå en hög driftsäkerhet. Strategier kring reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd. Kostnader respektive bristkostnader för reservdelar samt effektivisering av reservdelshanteringen. Distanskurser Felsökningsmetodik Arbeta systematiskt för att snabbt kunna identifiera, förebygga och eliminera fel. Riskanalys Metoder för att förutse och undvika eller eliminera risker, både personella och materiella. Tillståndskontroll Strategier, metoder och verktyg för att bygga upp ett kostnadseffektivt tillståndsbaserat underhåll. Tribologi Läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Reservdelsstrategi God tillgång till kritiska reservdelar är A och O för att minska tiden vid driftstopp. Skapa en strategi för detta!

6 Det sista blocket ger dig en helhetssyn på Ständiga Förbättringar, vilket ger en god grund för att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar. Du lär dig metoder och verktyg som du kan använda i ditt eget förbättringsarbete. Vi tittar även på sambanden mellan väl genomförda projekt/upphandlingar och hög driftsäkerhet. Block 4: Ständiga Förbättringar och Framtidens underhåll Kursen vänder sig till Alla som arbetar med företagets förbättringsarbete och speciellt de personer som leder och utvecklar ständiga förbättringar genom nya arbetssätt, metoder och verktyg. Kursens innehåll Dag 1: Förbättringsprocessen Varför vi måste arbeta med Ständiga Förbättringar och vad det ger för effekter på företagets lönsamhet. Se verksamheten som ett antal processer och skapa en processyn. Framgångsfaktorer för att skapa ett levande, kontinuerligt och långsiktigt förbättringsarbete. Fallgropar som måste undvikas för att hålla förbättringsarbetet vid liv. Metoder och verktyg för Ständiga Förbättringar Genomgång av strategiska metoder och verktyg för Ständiga Förbättringar, till exempel Kaizen, 5S, Sex sigma, PDCA och förbättringsgrupper. Förbättrande underhåll är ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten. Använd operatörerna mer effektivt i det löpande underhållsarbetet. Dag 2: Upphandling och effektiva projekt Upphandling är en av de viktigaste underhållsinsatserna. När, hur och i vilken omfattning ska underhållet delta i inköpsprocessen? Köp ny utrustning underhållsmedvetet och genomför livscykelanalyser (LCC/LCP) för att välja den mest kostnadseffektiva lösningen. Köpta tjänster och funktionsavtal samt regelverk och villkor vid upphandling. Hur man arbetar effektivt med upphandling och investeringsprojekt. Framtidens underhåll Sammanfattning av kursen Modernt Underhåll reflektion och diskussioner om innehållet och effekten av utbildningen. Genomgång av olika framtidsscenarier och diskussion kring hur framtidens underhåll kan komma att se ut. Presentation av de europeiska kraven på underhåll och vägen mot certifiering. Distanskurser Ständiga Förbättringar Förbättringsprocessen Introduktion till vad en ständig förbättring innebär, vad den ger för effekt och hur förbättringsarbetet hålls levande. Ständiga Förbättringar Metoder och verktyg Presentation av metoder och verktyg som används vid förbättringsarbetet. Operatörsunderhåll Hur operatören medverkar för att öka driftsäkerheten och skapa ett effektivare underhåll. Upphandling underhållsmedvetet inköp av utrustning genom att se hela livscykeln, från projektering till skrotning. Effektiva projekt En grundkurs i att arbeta effektivt med projekt.

7 Gå vidare och bli certifierad expert Modernt Underhåll ger dig även de förkunskaper som krävs för att kunna gå vidare för att tentera och bli certifierad expert inom ledning av underhåll enligt EFNMS. Kursavgift Varje enskilt block kostar kronor. Vid samtidig anmälan till alla fyra blocken är priset kronor. Moms tillkommer. Kontakta oss för offert om du vill utbilda fler än tre personer. Våra kunder Utbildningen Modernt Underhåll har funnits i över 15 års tid och det är ett stort antal företag som har genomgått utbildningen. Här är några av våra kunder: AIT Akzo Nobel AstraZeneca Billerud Coca-Cola Drycker Domsjö Fabriker DynaMate EKA Chemicals Emhart Glass Sweden Ena Energi Eskilstuna Energi & Miljö Eurenco Bofors Forsmarks Kraftgrupp Gävle Energi Holmen Paper Härnösand Energi & Miljö Jämtkraft Kanthal Mondi Packaging Dynäs Mälarenergi Nordhydraulik OKG Outokumpu Ovako Steel Pfizer Health Sandvik SCA Scaninge Siemens SKF Sverige Spendrups Stora Enso Södra Cell Telge Nät Uppsala Energi Volvo

8 Avs. Mainsys AB, Varvsgatan 10, Härnösand Mainsys är ett kunskapsföretag med inriktning på utbildning till industrin. Vi erbjuder flexibla utbildningslösningar med lärarledda kursdagar i kombination med distansutbildning via Internet. Mainsys Kompetensutveckling Mainsys utvecklar din yrkeskompetens......med den mix av kurser och utbildningsformer som passar dig bäst. För alla som inte vill eller kan vara borta längre tider passar distansstudier bra. De perioder som du måste vara borta från din arbetsplats minimeras och kurstiden utnyttjas effektivt! Våra distansstudier är en kombination av lärarledda kursdagar, distansutbildningar via Internet, tester, gruppövningar och inlämningsuppgifter. Validering och kartläggning Med vår valideringsmetod behöver ni inte längre skicka medarbetare på kurser i något som de redan kan. Vi hittar kunskapsluckorna hos individer och grupper inom företaget och hjälper till att finna lämpliga utbildningar. Drift, underhåll och produktion Vi har ett brett utbud av kurser inom underhållsområdet, allt från korta distanskurser via Internet till Modernt Underhåll ett paket som kan leda fram till certifiering enligt EFNMS för de som så önskar. Vi har också utbildningar inom exempelvis operatörsunderhåll, Ständiga Förbättringar, ritningsläsning, toleranser och mätteknik, lager och logistik, materiallära, effektiva projekt, effektiv kvalitetsledning m fl. Skydd och säkerhet Trycksatta anordningar, Lokala säkerhetsföreskrifter, Livsmedelshygien, Arbetsmiljö, GMP, Miljö och kretslopp m fl. Mainsys AB Telefon: Härnösand Varvsgatan Härnösand Eskilstuna Munktell Science Park Portgatan Eskilstuna

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur

Underhållsseminarium i Kuala Lumpur en tidning från idhammargruppen nummer fyra 2008 Operativ styrning ger kontroll på verksamheten sidan 8 Varför outsourcing? sidan 4 Underhållsseminarium i Kuala Lumpur sidan 3 ledare Seminarium Idhammar

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer