HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET"

Transkript

1 HANDLINGS- KRAFT FÖR KLIMATET OM SVENSKA KOMMUNERS ARBETE FALKENBERG ESKILSTUNA GÄVLE VÄXJÖ ÖVERTORNEÅ

2 Naturvårdsverket Beställningsadress: Naturvårdsverket, Kundtjänst, Stockholm. Tel , telefax E-post: Internet: Omslagsfoto: IdéoLuck arkiv Typografi och layout: IdéoLuck AB Upplaga: 2000 ex Tryck: ISBN: Danagårds Grafi ska AB, pdf Projektledare: Kerstin Backman Hannerz

3 HANDLINGSKRAFT I SVENSKA KOMMUNER! I skuggan av prat om framtida utmaningar och avvaktande inställning i väntan på starkare styrmedel och ny teknik befinner sig flera svenska kommuner redan mitt i arbetet för att minska klimatpåverkan. I denna skrift får en handfull kliva fram i syfte att inspirera andra till insatser för jordens klimat. De kommuner som här får gestalta goda exempel är Växjö, Falkenberg, Eskilstuna, Gävle och Övertorneå. Ett urval kommuner med stora skillnader vad gäller geografiskt läge, storlek och övriga förutsättningar rapporterar här själva om sina klimatsatsningar. Exemplen visar att det tycks ha varit enklast att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning. En förklaring är att kommunen har stor rådighet inom detta område. Fjärrvärmeutbyggnad och konvertering till förnybara bränslen kan också genomföras utan inverkan på människors bekvämlighet eller livsstil. Energiproduktion kan påverkas genom detaljplaner och genom att kommunen satsar på vind- och/eller vattenkraft eller installerar kraftvärmeverk i egen regi. Inte heller här försvåras åtgärder av inverkan på enskildas livsstil. Svårt minska utsläppen från transporter De största utsläppsreduktionerna har således hittills gjorts på uppvärmningsområdet. Det tycks däremot vara svårare att åstadkomma en koldioxidreduktion genom att påverka transport- och resemönster. Kommuner kan gynna kollektivtrafiken genom fria bussresor och underlätta cykelresor, men det är svårare att påverka enskildas och företagens val av drivmedel och fordon. En del kommuner har dock lyckats få lokala bensinstationer att sälja etanol samt att förorda miljövänliga transporter för tjänsteresor. Ett flertal försök görs också med så kallad mobility management i syfte att påverka resenären innan resan påbörjats. Livsmedelsförsörjningen hör uppenbart inte till de områden som i första hand kopplas till insatser för minskad klimatpåverkan, trots att livsmedelssektorn står för cirka 20 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige. Maten är den del av hushållens konsumtion som kräver mest energi. Undersökningar visar att det är möjligt att minska energianvändningen med 30 procent utan att kosten förändras. Genom medvetna kostval kan ytterligare energi sparas. 1 Här har vi ett område som har en stor potential i den fortsatta koldioxidjakten. 1 Handla för framtiden! Om mat och miljö i det framtida samhället (NV rapport 4900) Verktyg, möjligheter och hinder Även Miljöbalken framstår som ett viktigt redskap i koldioxidjakten. Balken kan bland annat användas för att i samband med tillståndsprövning villkora att spillvärme från en industris produktion ska användas även för till exempel uppvärmning i fjärrvärmenätet. I Sverige är vi dåliga på att använda industrins överskottsvärme till ytterligare ändamål. En förklaring kan vara brister i kommunikationen mellan kommuner och industrin. En annan att vi har olika skatteregler för koldioxidutsläpp för industrin respektive kommunerna. Ett viktigt redskap som också utnyttjas av allt fler kommuner och företag är konsumentintresset. Information om att överskottsvärme från ett företag används för uppvärmningsändamål, och på så sätt ger en begränsad klimateffekt, kan vara ett starkt försäljningsargument för samma företag. Ur kommunal synvinkel kan kunskapsöverföring vara ett sätt att bereda mark för andra åtgärder, men ökad kunskap kan också leda till attityd- och beteendeförändringar förutsatt att hushåll och individer tar till sig budskapen. Många kommuner informerar idag om vad varje medborgare faktiskt kan göra i det egna hemmet. Ett exempel är dessa Klimattips för privatpersoner som sprids av Växjö kommun: Mät dina egna koldioxidutsläpp Sänk inomhustemperaturen, släck i tomma rum och använd energisnåla apparater. Installera träpelletseldning istället för den gamla oljebrännaren. Installera solfångare för värme och tappvarmvatten. Anslut dig till fjärrvärmen/närvärmen. Köp lokalt producerade livsmedel för att minska långväga mattransporter. Kör mjukt och håll hastighetsgränserna. Cykla/gå korta sträckor, åk kollektivt/samåk så ofta som möjligt. Gå med i eller starta en bilpool med grannar/ arbetskamrater. Mer om hur andra gjort och planerar att göra finner du i denna skrift. Notera särskilt de enskilda kommunernas åsikter om framgångsfaktorer och hinder i arbetet för minskad klimatpåverkan. Här finns kanske tips som både underlättar arbetet i din kommun och som gör att framtida problem kan undvikas.

4 DENNA SKRIFT ÄR EN DEL AV EN SERIE OM TRE RAPPORTER VARS SYFTE ÄR ATT VISA PÅ VERKTYG OCH GE INSPIRATION I ARBETET FÖR ATT NÅ MILJÖMÅLET BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN. UTGÅNGSPUNKT FÖR MATERIALETS INRIKTNING HAR VARIT DEN ENKÄT OM KOMMUNALT KLIMATARBETE SOM NATURVÅRDSVERKET GENOMFÖRDE VÅREN/SOMMAREN FÖRUTOM DENNA RAPPORT INGÅR ÄVEN PÅ VÄG MOT KLIMATMÅLET SÅ KAN DEN FYSISKA PLANERINGEN BIDRA SAMT EN SKRIFT OM UTVÄRDERING AV KOMMUNALA KLIMATINSATSER, I SERIEN OM LOKALT KLIMATARBETE.

5 INNEHÅLL HANDLINGSKRAFT I SVENSKA KOMMUNER! FART PÅ VINDSNURRORNA I FALKENBERG Klimatsatsningar i Falkenberg Framgångsfaktorer Hinder ESKILSTUNA TAR TAG I TRAFIKEN Klimatsatsningar i Eskilstuna Framgångsfaktorer Hinder CYKLISTER FÖRST I GÄVLE Klimatsatsningar i Gävle Framgångsfaktorer Hinder SNART FOSSILBRÄNSLEFRITT I VÄXJÖ? Klimatsatsningar i Växjö Framgångsfaktorer Hinder FRIA BUSSRESOR I ÖVERTORNEÅ Klimatsatsningar i Övertorneå Framgångsfaktorer Hinder

6 FART PÅ VINDSNURRORNA I FALKENBERG JAN-OLOF ANDERSSON AGENDA 21-SAMORDNARE FALKENBERGS KOMMUN 4 OM VI ÄTER KRETSLOPPSNÄRING IFRÅN EMBRYO TILL KÄRING. OM KLOROFYLLAN BLIR VÅR NUBBE IFRÅN SPERMIE TILL GUBBE. SÄKERT VI OM NÅGRA ÅR GOD KLIMATPÅVERKAN FÅR! Falkenbergs energibolag vågar sticka ut hakan och säljer uteslutande Bra miljöval el, ett led i ett målmedvetet arbete för att profilera sig på miljöområdet. Kommunen har tagit vara på sina förutsättningar som vindkraftsproducent och arbetar systematiskt för att öka sin vindbaserade elproduktion inom sina geografiska gränser. Klimatfrågan har prioritet. Redan i 1986 års energiplan beslutade Falkenbergs kommun att minska sin oljeanvändning och i stället satsa på miljövänliga alternativ. Sedan dess har både användning och produktion av energi från förnybara källor ökat markant. Cirka 30 procent av den el som används inom nätområdet var 2001 klassad som Bra Miljöval. Om de påbörjade projekten faller ut enligt tidplan kommer den förnybara el som produceras inom kommunens gränser att täcka konsumtionsbehovet i kommunen före 2010 förutsatt att konsumtionen inte ökar. Miljö och folkhälsa Kopplingarna mellan miljö och folkhälsa kommer till uttryck i den övergripande policyn: Falkenberg ska bli Sveriges renaste kommun beträffande Energi Mat Miljö från I policyn finns bland annat skrivningar om att hållbar utveckling, kretsloppstänkande och Agenda 21-andan ska genomsyra samtliga styrdokument i kommunen. Det gäller bland annat Energiplan (2000), Planeringsförutsättningar (2002), Miljö- och kretsloppsprogram (2001), Folkhälsoplan (2002) samt Miljöpolicyn för upphandling. Samtliga program är anpassade till de nationella miljömålen samt WHO:s mål. Även översiktsplaner och socialförvaltningens miljöstrategiprogram etc genomsyras av den övergripande policyn. Varje förvaltning och bolag har en anställd med Agenda 21-ansvaret inbyggt i tjänsten. De flesta arbetsplatser har miljö- och/eller friskvårdsombud. Bolagen, Falkenberg energi AB (FEAB), Falkenbergs vatten och renhållning AB (FAV- UR MILJÖ OCH KRETSLOPPSPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN Mål Energianvändningen för uppvärmning ska uttryckt i kwh per kvadratmeter, minska med 14 procent. Den uppåtgående trenden med ökande elanvändning exklusive uppvärmning ska brytas. Den förnybara energin som produceras i kommunen ska öka med 52 procent från 291 GWh till 444 GWh, samtidigt som de fossila bränslena och den kärnkraftsproducerade elen ska minska med motsvarande mängd. Utnyttjandet av den lokalt producerade elen, garanterad vattenoch vindkraft, ska senast år 2002 ha ökat med 25 GWh. Falkenbergs kommun ska arbeta för att energi i det avfall som uppstår i kommunen, utnyttjas på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt. Förslag till åtgärder Ökad energirådgivning till samtliga hushåll och företag i kommunen avseende: mer effektiv drift och underhåll av värme- och ventilationssystem, förbättrade drifts- och underhållsinstruktioner, installation av energireducerande utrustning, ökad användning och effektivisering av värmeväxlare och värmepumpar, förbättrad belysning genom installation av högfrekvensdon, effektiva ljuskällor, väl utformade armaturer och effektiv styrning, mer effektiva elapparater, exempelvis vitvaror och datorer, mer effektivt styrd ventilation, installation av vedeldningspannor med ackumulatortank.

7 FALKENBERG MER ÄN BARA ULLARED Yta: 1115,3 km 2 Folkmängd: invånare Kommunen ligger mitt i Halland och är ytmässigt den största i länet. Falkenberg sträcker sig cirka tre mil längs kusten och nära fem mil in i landet. Falkenbergs kommun präglas av ett brett näringsliv med både små och medelstora företag. En stark och levande landsbygd ger även den sysselsättning. I Ullared ligger Sveriges största turistmål, varuhuset GeKås med cirka tre miljoner besökare per år. Turismen är en av kommunens viktigaste näringar. RAB) och bostadsbolaget Fabo har dessutom heltidsanställda miljöchefer/-ingenjörer. Samtliga bolag har miljölednings-system och ett, Fabo, är certifierat enligt ISO Falkenberg energi har idag tre elbilar som körs på vindkraft, en hybrid och servicefordon på RME. I miljöpolicyn finns mål att till 2010 inte använda fordon som drivs på fossila bränslen. KLIMATSATSNINGAR I FALKENBERG Den totala energianvändningen (uppvärmning, övrig el, transport, övrig bränsleförbrukning) bland hushållen i kommunen har minskat från kwh per person till mellan 1986 och Större delen beror på lägre energianvändning för uppvärmning. Hushållen i Falkenberg minskade sin totala energiförbrukning med cirka åtta procent från 1986 till TRAFIK Flera projekt möts i MöTs Kommunens satsningar för att minska klimatpåverkan inom transportsektorn är till stor del koncentrerad till MöTsprojektet, ett samverkansprojekt mellan Vägverket Väst och Falkenbergs kommun, MöTs = Miljö- och Trafiksäkerhet. Ytterligare fem västsvenska kommuner ingår i MöTs-familjen. Dessa är Arvika, Säffle, Uddevalla, Ulricehamn och Vara. Projektet startade 1999 på initiativ av Agenda 21-kontoret. MöTs i Falkenberg jobbar just nu med en mängd olika insatser för att förbättra miljön och säkerheten på och kring vägarna i kommunen. Exempel på delprojekt och aktiviteter är: Bilen och miljön Bensinstationer och biltillbehörsfirmor arbetar för att minska miljöpåverkan i sin verksamhet. Tre bensinstationer i projektgruppen går mot en miljödiplomering vilket är Sverigeunikt! Diskussioner förs kring alternativa bränslen; etanol, gas, el etc. Trafiksäkerhet ingår i arbetet. Säkra och miljövänliga transporter Transporter i kommunal regi ska kvalitetssäkras ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt och policys skapas för kommunens olika verksamheter. Ätradalens hemtjänstområde är föregångare och har med hjälp av logistik och utbildning minskat sitt resande i bil väsentligt. Detta ger mer tid till vården, minskade kostnader samt säkerhets- och miljövinster. Sparsamt körsätt (EcoDriving) Drygt 100 personer i tre kommunala bolag har under hösten 2001 lärt sig köra planerat så att mindre bränsle behövs och säkerheten ökar. De sänkte den genomsnittliga förbrukningen med cirka 14 procent samtidigt som medelhastigheten ökade med fyra km/h. Även utökad teoriutbildning inom miljö och trafiksäkerhet ingår. Det finns även utbildning för tung trafik, Heavy EcoDriving. Cykelkommunen Delprojekt cykel består av flera samverkande delar; Hälsotrampare, Hjälmar och säker cykling, Cyklande företag, Cykelkommunen, Cykla-till-jobbet kampanj, Aktiviteter och information. Samordning görs med satsningen Sätt Falkenberg i rörelse, se vidare i avsnittet om folkbildning. Mycket handlar om attityder och beteende i trafiken. Ett cykelnätverk finns med cykelhandlare, cykelklubb, Agenda 21 m.fl. Bilpool för privatpersoner Möjlighet att ha bil utan att köpa/äga en egen. Poolen är unik i sitt upplägg då den ideella föreningen inte äger några egna fordon. Bilarna finns istället hos Falkenbergs biluthyrning som hyr ut per timma eller per dygn till medlemmarna. Prisvärt och miljövänligt. Trafiksvenska för invandrare Lärare och elever på SFI (Svenska för invandrare) lär sig mer om trafik med hjälp av materialet Trafik på svenska, broschyrer och olika informationsfilmer. Två aktivitetsdagar har genomförts med programpunkterna; Säker cykel, barn i bil/trafiken, trafikregler, körkortsinformation, cykelskola. I stan utan min bil Bilfritt i Falkenbergs centrum och i andra europeiska städer års arrangemang betydde ett utökat samarbete, fler akti- 5

8 6 viteter och väl fungerande avspärrningar. Huvudsyften; uppmuntra nya resmönster i linje med hållbar utveckling, erbjuda alternativa transportmedel samt ge möjlighet för invånare och besökare att återupptäcka en tystare, tryggare och renare stad. MöTs-dialogen Ett 60-tal personer från olika företag, föreningar och organisationer i kommunen har träffats vid två tillfällen för att prata miljö, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsfrågor. Många goda idéer kom fram och de viktigaste arbetsområdena är; cykling, kollektivtrafik, bilfritt centrum, skolan, attityder/beteende i trafiken, godstransporter, trafikbuller och bilanvändning. Läs mer om projektet på Ny transportpolicy Arbete med en kommunal transportpolicy med vidhängande förslag till åtgärder samt rutiner för att välja transport. I denna föreslås att: Resor och transporter i kommunen ska minimeras, dock ej utan att påverka att givna uppdrag och uppställda mål i verksamheten kan genomföras. Övergång till förnybara drivmedel ska uppmuntras. Minsta möjliga energiförbrukning ska eftersträvas vid alla transporter. Resor och transporter ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Resor och transporter ska genomföras så att de så lite som möjligt påverkar miljön. Resor och transporter ska genomföras så att den negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Innan resan genomförs ska frågan ställas om resan/ transporten över huvud taget är tillräckligt viktig för verksamheten för att den ska genomföras. Ska den genomföras så ska det göras så att den påverkar miljön och människors hälsa minimalt. I de fall kommunens anställda väljer att resa med bil används följande prioriteringslista; kommunens bilpooler, bilpool hos övriga bolag eller förvaltningar, biluthyrning samt i sista fall egen privatbil. Ickeresealternativ som IT, e-post, video/tv-konferens, telefonkonferens etc ska alltid prioriteras. Policyn föreslår även att varje förvaltning och bolag upprättar en egen plan för trafik- och miljöåtgärder. I planen ska bland annat redovisas hur transporterna ska minska och hur biltransporter kan ersättas med mindre miljöbelastande dito. Policyn föreslår även att förvaltningarna ska gå vidare och se över leveranser och varutransporter, skolskjutsar, färdtjänst, arbetsfordon samt resor till och från arbetet. ENERGI Beslut om affärsidén: Endast förnybar energi Falkenbergs energibolag antog i oktober 2001 affärsidén att i samarbete med leverantörer av Bra Miljöval el erbjuda elenergi i Sverige. Produktionen av förnybar el via vind- och vattenkraft är i kommunen cirka 220 GWh. Genomförs de planerade vindparksutbyggnaderna till år 2010 kommer det inom kommunen att produceras tillräckligt med förnybar el för att tillfredsställa hela kommunens behov. Redan idag märks positiva effekter av satsningar på förnybar energi. Vindkraftsparken Falkenbergsporten byggdes 1999 och producerar årligen cirka 12,5 GWh. Detta minskar inköpen av mix-el med motsvarande mängd när vindkraften ersätter importerad kolkraft och kärnkraft var 67 procent av kommunens (FEABs) elproduktion baserad på förnybar el, 2001 motsvarade andelen Bra Miljöval el 75 procent. År 2002 beräknas den uppgå till 88 procent av den totala försäljningen. Cirka 30 procent av den el som produceras av samtliga elproducenter inom nätområdet 2001 var märkt med Bra miljöval. Vattenkraft Av den el som produceras inom kommunen kommer större delen från vattenkraft, cirka 200 GWh (mer än 30 procent av Hallands vattenkraftproduktion). I kommunen finns 20 kraftverk, ägda av Sydkraft, Falkenberg Energi (FEAB) samt av privata ägare.

9 TOTAL ELKONSUMTION I FALKENBERG 1997 Totalt förbrukas 500 GWh fördelad på 320 GWh till uppvärmning och 180 GWh till hushålls- och driftel. Produktionen av förnybar el via vind- och vattenkraft är i kommunen cirka 220 GWh. Genomförs de planerade vindparksutbyggnaderna till år 2010 kommer det inom kommunen att produceras tillräckligt med förnybar el för att tillfredsställa hela kommunens behov. 7 Vindkraft Falkenbergs kommun intar en positiv inställning till vindkraftsutbyggnad. År 2002 var sammanlagt 21 vindkraftverk med en elproduktion på cirka 15 GWh i drift inom kommunens gränser. Detta är mer än en tredjedel av Hallands produktion. Utanför Falkenberg finns tio vindkraftverk samlade i en park. Tre av dessa verk drivs i andelsform i en ekonomisk förening. Intresserade från hela landet kan teckna andelar i denna förening. Varje andel kostar kr (och behåller sitt värde) samt berättigar andelsägaren till en leverans om kwh per år. Han/hon kan köpa så många andelar som motsvarar årskonsumtionen. Föreningen har inga krav på lönsamhet. Övriga vindkraftverk ägs av företag. Detta ger dem möjlighet att profilera sig på miljöområdet. Mer information finns på Solvärme Användningen av solvärme i Falkenberg startade med några privata byggen mot slutet av 1970-talet tog kommunen sin första egna anläggning i drift med uppvärmning av en badanläggning utomhus. Två år senare uppfördes en liknande anläggning. Inspirerade av kommunens satsningar, den nya solfångartekniken, energirådgivningen samt statligt stöd byggdes snabbt ett 25-tal privata anläggningar, främst i småhus beslöt kommunen att bygga världens största solfångarfält för hetvattenproduktion. Den totala solfångarytan är m 2. Solfångaranläggningen är kopplad till det befintliga fjärrvärmenätet via en ackumulatortank. Genom mätcentralen vid Chalmers tekniska högskola har mycket lärdom dragits av denna anläggning Fjärrvärme Fjärrvärmeverket i Falkenberg består av en panna på åtta MW samt två mindre på tre respektive två MW. Pannorna eldas med flis. Det finns dessutom två i reserv, som under rik- tigt kalla vintrar används och drivs med fossilgas (fem respektive sex MW). Under 2001 förbrukades 34 GWh. Under 2001 var 130 abonnenter anslutna, (35 enfamiljsoch 95 flerfamiljs- eller butiksfastigheter), sammanlagt en tredjedel av alla fastigheter som är möjliga att ansluta i innerstaden. Fyra närvärmeverk finns. Under 2001 förbrukade åtta anslutna abonnenter fyra GWh. Abonnenterna återfinns utanför stadskärnan. I kommunens mindre tätorter finns flera abonnenter möjliga att ansluta till närvärmeverk enligt kommunens fjärrvärmeplan för I dessa mindre tätorter bor cirka invånare. Under 2002 kommer fjärrvärmen att passera Ätran söderut. En ledning dras under floden och skolor, äldreenheter, villaområden och näringsliv kommer att anslutas. Kapaciteten i Falkenbergs Fjärrvärmeverk kommer att byggas ut så att en fördubbling av antalet anslutna i Falkenbergs stad kan bli möjlig. Utbyggnad av närvärmeverken är planerad i Energiplan , men får ses i ett längre perspektiv. Energirådgivning Falkenberg anställde sin första energirådgivare Energibesiktningar av bostadshus, teknisk och ekonomisk rådgivning samt utbildning och information är exempel på energirådgivarens uppgifter. Tjänsten finns kvar, men kommunen har även avtal om energirådgivning med Hallands energikontor som sedan 1995 finns i Falkenberg. LIP Under perioden för lokala investeringsprogram ansökte Falkenbergs kommun bland annat om bidrag till olika energiprojekt. Falkenberg blev först i raden att erhålla LIP-bidrag. Två mindre projekt för energiomställning genomfördes. Båda handlade om att använda spannmålsspill för energi och på så sätt utnyttja förnybart material. Bidrag från LIP utgick med 27 procent, i ena fallet kr till HBK Lantmän i

10 Vindparken vid Falkenbergsmotet, som ständigt överröstas av trafi kbullret från intilliggande motorväg (E6). 8 Falkenberg och i det andra fallet kr till Slöinge Lantmän. Under våren 1999 startade biopannan på HBK Lantmän. Under skördeperioden samma år producerades cirka MWh vilket på årsbas innebär en produktion av cirka MWh termisk energi. För de två följande åren 2000 och 2001 har den årliga energiproduktionen varit cirka MWh för vardera året. Målet för investeringen var en årlig produktion mellan till MWh. Värmepumpar Värmepumpar kan förordas i klimatkampen för att få bort beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av byggnader, speciellt om den el som försörjer pumparna är Bra miljöval el. I Falkenberg finns sedan mitten av 1990-talet ett beslut om att installation av värmepumpar är anmälningspliktigt till Miljö- och hälsoskyddskontoret. År 2000 behandlade kommunen 44 ärenden rörande värmepumpar, år 2001 var den siffran 131. Första halvåret 2002 anmäldes 67 värmepumpar. Biogas Ett mindre verk för framställning av biogas finns vid Smedjeholmens reningsverk (två GWh). Gasen används till el och värme för internt bruk. LIVSMEDEL Matkultur Falkenberg För att minska miljöbelastning och negativ klimatpåverkan startades 1999 projektet Matkultur Falkenberg. Aktörer inom matens alla led deltar, från producenter, livsmedelsindustri, distributörer, butiker, restauranger och storkök samt övriga konsumenter.

11 Projektets syfte är att uppmärksamma konsumenterna på matens betydelse för hälsa och miljö och att försöka få falkenbergarna att göra medvetna matval för att minska miljöpåverkan och främja hälsan. Projekt Matkultur Falkenberg ska sprida kunskap om hälso- och miljömedvetna matval genom att: Energieffektivisera i alla led. Prioritera säsongsanpassad mat. Prioritera lokalt odlad och producerad mat. Arbeta för att få bort hälsofarliga och onödiga tillsatser i mat. Efterfråga mat som ej är genmanipulerad. Stimulera till ökad ekologisk odling och djuruppfödning. Arbeta för gemensam marknadsföring. Öka kunskapen om tillagning av sinnlig, god och hälsosam mat. Sprida matglädje. Följande aktiviteter har genomförts inom projektet Matkultur Falkenberg: Skolor och förskolor Inom skolområdet i kommunen finns 45 enheter, 43 av dessa har i dag egen tillverkning av mat. Sju skolkök arbetar med kravmärkta produkter vid tillagning och/eller odling. Tre skolor, personal och elever, har utbildats om projektet Matkultur Falkenberg. Energieffektivisering har vidtagits i samtliga kök. Livsmedelsbutiker Två butiker har medverkat i en demonstration av närodlade och kravmärkta varor. Vid inventering av samtliga livsmedelsbutiker kan konstateras att andelen ekologiska produkter ökat. Andelen närproducerad mjölk från Vapnö gård har ökat i butikerna och försäljning /beställning av KRAV-märkta morötter har mer än fördubblats under 2002 jämfört med 2001 (750 kg 2001 och kg 2002). Kravmorötternas frammarsch är till större delen en följd av projektet Matkultur i Falkenberg. Av total morotsförsäljning svarar Kravmorötterna för cirka 25 procent (2002). Försörjning Lokala distributörer har sedan hösten 2001 startat ett samarbete för att minska transport av mat samt öka närodlade och ekologiska produkter i skolor och daghem. En utförligare utvärdering genomförs efter projekttidens slut under ILLUSTRATION: DICK HOLST, ANSLUTEN TILL REKLAM & PRESSHUSET I FALKENBERG AB

12 10 FOLKBILDNING Kunskapsuppbyggnad är en viktig del i miljö- och klimatarbetet. Information sprids på flera olika sätt: Broschyrer Broschyrer om bland annat växthuseffekten, ozonskiktet, marknära ozon, tips till hushållen etc har tagits fram. Dessa sprids till frisersalonger, tandläkarmottagningar, övriga vårdinrättningar med väntsalar, bibliotek etc. De finns också på kommunens hemsida klicka på Informationsbroschyrer. Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev skickas fyra gånger om året till cirka 600 prenumeranter, större företag, samhällsföreningar etc. Här finns bland annat nyheter om klimatpåverkan. Utbildningar Miljöekonomisk körning (Eco Driving, läs mer under avsnittet om klimatåtgärder på transportområdet). Miljödiplomering och kampanjer Miljödiplomering av bensinstationer Föreståndare och personal på tre bensinstationer har fått miljöutbildning för att bland annat minska sin klimatpåverkan. Målet för bensinstationerna är att bli miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. Två av dem kommer att bli klara under Gröna trafikskolor En trafikskola i Falkenberg har certifikat att utbilda i miljöekonomisk körning (även för tung trafik), Eco Driving. Falkenbergs naturskyddsförening tog initiativ till utbildning och certifiering av dessa bilskolor under Sätt Falkenberg i rörelse Kampanjen Håll Falkenberg i rörelse! startade år Hittills har cirka personer lämnat in så kallade aktivitetskort. Varje kort innehåller 20 rörelseaktiviteter på minst 30 minuter. Sammanlagt har falkenbergarna lovat röra på sig timmar. Bland aktiviteterna finns alternativet att cykla till och från jobbet i stället för att åka bil. Uppskattningsvis har timmar eller cirka mil cykelåkande ersatt bilkörning under perioden 1 januari 2001 till den 30 juni FRAMGÅNGSFAKTORER Politisk enighet Det råder politisk enighet över gränserna om kommunens övergripande miljöpolicy. Detta gäller också de flesta av satsningarna på en hållbar utveckling i kommunen. Senaste exemplet är kommunstyrelsens ansökan till energimyndigheten om att medverka i projektet Uthållig energikommun. Bra miljöval som affärsidé Det kommunägda energibolaget Falkenberg energi AB har som affärsidé att endast producera och sälja Bra miljöval el till lägsta marknadspris. Vindkraftsutbyggnaden har underlättats bland annat av: Ekonomisk förening som ägare av vindkraft Genom att låta en ekonomisk förening stå som huvudman för vindkraftverk blir inte bristande kommunala resurser ett hinder och även privatpersoner och företag i andra kommuner med sämre förutsättningar för vindkraftsproduktion ges möjlighet att köpa vindkraftsel. Vindkraftverk vid motorväg Genom att förlägga vindkraftverk till trafikstråk ökar inte bullerstörda områden och acceptansen för vindkraftverken hos allmänheten ökar. Nätverksbyggande med helhetsperspektiv Sedan 1997 har Agenda 21-kontoret byggt upp ett 20-tal nätverk, som har regelbundna träffar där bland annat minskad klimatpåverkan finns på agendan. Nätverken finns i alla dimensioner; i kommunala verksamheter (7), näringslivet (5),

13 En Hållbar Energiutveckling är ett bidrag till att Skapa förutsättningar för kommande generationer att tillgodose sina behov. Källa: Bruntlandrapporten, Agenda 21, Miljöbalken 11 FOTO: ROLAND ALEXANDERSSON, SANDBOLET, FALKENBERG hushåll och boende (4). Dessutom finns kopplingar både regionalt, nationellt och internationellt (vänorter och partnerkommuner ). Nätverken är gränsöverskridande där både hårda och mjuka verksamheter möts. Detta är viktigt för den ömsesidiga förståelsen och för att ett samhälle ska kunna ta klimatsteg i rätt riktning med bred förankring. Som exempel kan nämnas Nätverksgruppen Näringsrådets miljögrupp med Hallands transport, ett transportföretag med ett 80-tal lastbilar i fordonsflottan. Företaget opererar över hela Europa och fick efter ett genomgripande miljöarbete med påföljande ISO14000-certifiering kommunens Miljöpris I samma grupp sitter kursgården Sandbolet, som bland annat ordnar kurser i kretsloppstänkande. HINDER Kortsiktiga ekonomiska intressen och trögt politiskt system Finansierings- och beslutsprocesser är ofta tröga, vilket delvis är en följd av det demokratiska systemet med fyraårsintervall mellan politiska val. Svårt motivera åtgärder Opersonligheten det ges ingen direkt personlig vinning åt den som lyckas bäst med klimatpåverkansåtgärder. Brist på uppmuntran Lokal och regional uppmuntran är sällsynt. Möjligheter till uppmuntran från det nationella planet finns, men grundas oftast på ett komplicerat ansökningsförfarande med oviss utgång. Mer information finns på

14 ESKILSTUNA TAR TAG I TRAFIKEN LARS-ERIK DAHLIN MILJÖSTRATEG ESKILSTUNA KOMMUN 12 FÖR ATT NÅ VÅRT LOKALA MÅL ATT MINSKA UTSLÄPPEN AV KOLDIOXID MED 50 PROCENT TILL 2010 KRÄVS KRAFTFULLA INSATSER INOM TRANSPORT- OCH TRAFIKOMRÅDET. DETTA ÄR I SIG EN MÄKTIG UTMANING SOM TILL STORA DELAR LIGGER FRAMFÖR OSS. Eskilstuna kommun vill påverka resandet eller transporten redan innan den börjat. Ansatsen kallas för mobile management och är ett alternativ till ny infrastruktur och restriktioner. Begreppet används såväl inom EU som av de flesta länder på kontinenten för att beskriva mjuka åtgärder som syftar till att på olika sätt påverka trafiken och dess tillväxt. I Eskilstuna har hela 90 procent av stadsbebyggelsen knutits till det biobränslebaserade fjärrvärmenätet. Eskilstunas totala koldioxidutsläpp har reducerats med cirka 40 procent fram till 2001 jämfört med klimatalliansens basår 1987, (se följande stycke) mycket tack vare övergång från olja till biobaserad fjärvärme. Ekologisk profil Eskilstuna är sedan 1993 medlem i Klimatalliansen, en sammanslutning av mellaneuropeiska städer med målet att till 2010 halvera utsläppen av koldioxid jämfört med Sedan 1999 kan kommunen titulera sig Ekokommun med ambitionen att långsiktigt utvecklas med en hållbar social, ekonomisk och ekologisk profil. Under hösten 2002 kommer kommunfullmäktige i Eskilstuna att besluta om ett handlingsprogram för hållbar utveckling med miljö- och folkhälsomål. Handlingsprogrammet innehåller förslag på satsningar inom en mängd olika områden som bland annat berör klimatområdet som transporter, avfall, energi etc. Eskilstunakoncernens miljöarbete följs upp i ett miljöbokslut som en del i kommunens årsredovisning. Miljöbokslut har lämnats sedan För att stärka det egna miljöarbetet har kommunen under 2001 beslutat att införa ett miljöledningssystem i enlighet med EMAS. TRAFIK KLIMATSATSNINGAR I ESKILSTUNA Ett miljöanpassat transportsystem, Eskilstuna-MaTs Eskilstuna kommun arbetar för att minska skadliga utsläpp från transportsektorn. Projektet omfattar bland annat åtgärder som bussgator, busskörfält, signalprioritering och andra åtgärder inom infrastrukturen med syfte att förbättra framkomlighet, räta ut linjesträckningar etc för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig och attraktiv. Målsättningen är att minska resorna med bil. 2 Eskilstuna kommun har tagit fram MaTs- projektet som ett led i arbetet för att nå uppsatta lokala miljömål och miljöanpassa Eskilstunas transportsystem. Agenda 21-anda med stor delaktighet har präglat projektet som förgrenat sig i tre olika resultatriktningar, miljömål, indikatorer samt ett åtgärdsprogram. Åtgärderna presenteras inom ramen för följande sex reformområden; samhällsplanering, cykelstaden, utvecklad kollektivtrafik, miljöanpassad biltrafik, företagens transporter samt så kallad mobility management. Mobility management Angreppssättet i mobility management bygger på att med kommunikation, utbildning, marknadsföring och samordning, minska behovet av transporter och se till att de transporter som behövs genomförs på ett miljöanpassat sätt. I programmet för Eskilstuna-MaTs uttrycks detta som nedan : Skillnaden mellan traditionell trafikplanering och mobility management kan främst sägas vara att den förra främst sysslat med att på olika sätt tillgodose efterfrågan på rörlighet utan att ifrågasätta den, medan mobility management försöker påverka efterfrågan. Mobility management kan också ses som mjukvaran (attityd och beteendepåvekan) som gör att vi får ett bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det handlar alltså om att på olika sätt effektivisera användandet av infrastrukturen. Många av de åtgärder som ingår i paraplybegreppet mobility 2 LIP projekt om totalt 30 milj.kr - statligt bidrag 15 miljoner kronor.

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen.

Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköping och Linköping den klimatambitiösa regionen. Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2008-2012 KLIMATAMBITIÖSA NORRKÖPING KLIMATINVESTERINGSPROGRAM FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 2008 2012 Bilaga

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Lokala spjutspetsar och utmaningar

Lokala spjutspetsar och utmaningar Lokala spjutspetsar och utmaningar Klimatkommunernas erfarenheter och idéer till arbetet med Färdplan 2050 Klimatkommunerna rapport 2012 1 Bakgrund Sveriges regering inledde hösten 2011 det långsiktiga

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun

Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Energi- och klimatstrategi för Sundsvalls kommun Strategin omfattar följande delar: A: Prioriterade åtgärder B: Förutsättningar för energi- och klimatstrategi C: Den totala energianvändningen i Sundsvall

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3

Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp 3 ~SAlA Bilaga KS 2011/114/2 ~ KOMMUN 1112) 2011-05-09 ANSÖKAN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Lisa Granström Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Ink. ANSÖKAN Sala kommuns ansökan till Uthållig kommun etapp

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING 4 1.1 Vad säger lagen? 4 1.2 Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer