Utvärderingsrapport SAHIL. Maj Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL"

Transkript

1 Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Metod Beskrivning av projektet Projektet SAHIL...3 Eskilstuna kommun svarar för projektets organisation, deltagarrekrytering samt uppföljning Projektets utformning Samverkan Uppföljning av resultat Resultat Enkät till deltagarna Har projektet ökat möjligheterna för deltagarna att komma i egen försörjning? Har arbetsplatserna fungerat bra för både arbetsgivare och för deltagare? Har utbildningsaktiviteterna gett de avsedda effekterna? Vilka faktorer har medverkat till att deltagarna har blivit mer anställningsbara än tidigare Projektets bidrag till den nationella debatten Sammanfattande utvärdering av projektets resultat Övriga reflektioner

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttningen av personer med utländsk bakgrund utgör det främsta befolkningstillskottet i länet. Under 2008 genomfördes en förstudie för att undersöka hur denna grupp kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden. Projekt SAHIL påbörjades september 2009 och pågår till maj 2013 och syftar till att förbättra möjligheten för personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden att komma i egen försörjning. Projektet har som främsta målgrupp somalier. Enligt planen skulle 30 personer per år delta men i praktiken har 147 personer deltagit eftersom flera personer avslutat under tiden och nya därför tillkommit successivt. Denna fas består av arbete vid olika arbetsplatser samt invävda utbildningsmoment. Ett uppföljningssystem för projektet togs fram av ett externt teknikkonsultföretag under våren Fortlöpande uppföljningar har genomförts inom ramen för projektet. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och ska utvärderas av en extern utvärderare. Ernst & Young har uppdraget att genomföra en avslutande utvärdering av projektet Syfte och avgränsning Uppdraget avser uppföljning och utvärdering av projektet SAHIL. Syftet är att följa upp i vilken utsträckning uppsatta mål för projektet uppnåtts. Utvärderingen ska även belysa på vilket sätt projektet bidragit till utveckling av metoder för liknande arbetsmarknadsåtgärder nationellt. Utvärderingen belyser följande frågor: Har projektet ökat möjligheten för deltagarna att komma i egen försörjning? Har arbetsplatserna som deltagarna verkat vid fungerat bra för både deltagare och arbetsgivare? Har projektet uppnått de definierade målsättningarna kring antal i egen försörjning, förbättringsområden och könsfördelning som angetts i ESF-ansökan? Har de olika utbildningsmomenten givit de avsedda resultaten? Vilka faktorer eller moment i projektet har medverkat till att deltagarna blivit anställningsbara? Målen som formulerats för projektet är: att 50 % av deltagarna ska komma ut i sysselsättning (anställning, starta eget, praktik eller studier). 100 % av deltagarna ska uppleva att de ökat sina kunskaper i svenska. 100 % av deltagarna ska förstå jämställdheten i det svenska arbetslivet. 50 % av de som når projektmålen ska vara kvinnor. Utveckla och stärka befintliga samarbetsformer/arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar. Projektet ska resultera i minst 5 konkreta förbättringar genom samverkan mellan myndigheter och organisationer. 2

4 1.3. Metod Utvärderingen bygger på den uppföljning som gjorts inom ramen för projektet i form av statistik, enkäter och intervjuer. Utöver analys av dokumenterat material har Ernst&Young intervjuat en av projektledarna för projektet SAHIL. Ernst och Young har även medverkat vid framtagande av en utvärderingsstruktur genom en enkät- och intervjumall för deltagarna under projektets sista år. Utvärderingsstrukturen utgår ifrån ESF:s normer och handledning. Presentation av utvärderingens resultat sker i rapportform samt vid ett kunskapsseminarium. 2. Beskrivning av projektet 2.1. Projektet SAHIL Projektet SAHIL inleddes i september 2009 och avslutas i maj Det föregicks av en förstudie kring somaliers integrering på arbetsmarknaden som genomfördes Förstudien omfattade 250 personer och syftet var att identifiera och samla insatser, behov och samarbetsaktörer för en övergripande handlingsplan. Projektet syftar till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden med fokus på de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Möjligheten att arbeta utifrån individens egna förutsättningar ska vidgas. Därutöver avser projektet att utveckla och stärka befintliga samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar. Målet för projektet är att 50 procent 1 av deltagarna ska komma ut i sysselsättning i form av studier, arbete eller startat eget. Av dessa ska minst 50 procent vara kvinnor. Samtliga deltagare ska uppleva att de ökat sina kunskaper i svenska och förstå jämställdheten i svenska arbetslivet. Därutöver ska projektet stärka befintliga samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer och resultera i minst fem konkreta förbättringar. Projektorganisation Eskilstuna kommun svarar för projektets organisation, deltagarrekrytering samt uppföljning. Projektet har en styrgrupp och referensgrupp. Styrgruppen består av projektledare, projektansvariga, en utvecklare från stadsledningskontoret, en representant från Arbetsförmedlingen, en utbildningsanordnare och ytterligare en extern person. Projektet har inte haft någon referensgrupp men har utnyttjat några externa personer som bollplank, bl.a. en somalier från förstudien. Till projektet har även projektekonomer funnits som stöd till projektledarna. Ett problem som funnits under projekttiden har varit en stor omsättning på ekonomer vilket gjort att stödet till projektledarna brustit. Projektledarna uppger att det administrativa arbetet gentemot ESF har varit väldigt tungt och förbrukat en alltför stor del av deras arbetstid. Detta trots att projektledarna upplever att de fått ett mycket bra stöd av handläggaren på ESF som varit till stor hjälp. Det finns två arbetande projektledare och kommunintern utvärderare (en utvecklare inom kommunen) kopplat till projektet. Projektlärarna ansvarar för planering och samordning av undervisning, praktik och deltagare. 1 I ansökan till ESF anges målet 80 procent men det målet inbegriper utöver studier och arbete även praktik. Det operativa målet som projektledningen därför arbetat utifrån har varit 50 procent till arbete eller studier. 3

5 Enligt den intervjuade projektledaren har styrgruppen fungerat väl och utgjort ett viktigt stöd för projektledarna och de som arbetat i projektet Projektets utformning Projektet erbjuder trettio årsplatser utifrån flexibla starter. Om någon slutar erbjuds platsen till en ny deltagare. Målsättningen är att hälften av deltagarna ska vara av somalisk bakgrund och hälften av annan etnisk bakgrund. Initialt var tanken att deltagare skulle introduceras i sammanhållna grupper men eftersom deltagare slutar efterhand i projektet har deltagare successivt rekryterats för att platserna ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Deltagarna kommer till projektet genom anmälan av kommunens försörjningsstödshandläggare, arbetsförmedlingen eller på eget initiativ. Genomsnittligen fördelas platserna mellan tjugofem deltagare med försörjningsstöd och fem från arbetsförmedlingen. Enstaka personer kommer på eget initiativ. Projektets upplägg avser likna arbetslivets förhållanden. Ett informationstillfälle anordnas till de som är intresserade av att påbörja projektet. Vid projektstart ges deltagarna en introduktion av utbildningen. Individuella handlingsplaner med planerade insatser upprättas och följs upp under projekttiden. Handlingsplanerna utgår från deltagarnas individuella förutsättningar. Arbetsförlagt lärande kombineras med teoretisk undervisning. Lärlingsutbildning har fokus på mat, hotell och städ respektive verkstad, lager, logistik. Hemspråksundervisning erbjuds för att påskynda förståelse och svenskinlärningen. Deltagarna kan välja mellan städ- respektive köksutbildning (All världens mat). Köksutbildningen All världens mat ges av Svenska Gourmetakademien och lär deltagarna att laga svensk husmanskost och mat från hemlandet. Städutbildningen har anordnats av företaget Competens i början av projektet. Projektledningen ansåg dock att inslaget arbetsplatsförlagt lärande i utbildningen blev för litet. Därför har städutbildningarna i projektets senare del genomförts av Svenska Gourmetakademin. Valet av städutbildning och köksutbildning har sin bakgrund i att blivande deltagare i förstudien identifierade dessa två områden som intressanta. När det gäller valet av köksutbildningen gjordes bedömningen att det var ett område där det kunde finnas möjlighet att starta eget. Valet av städutbildning grundades på bedömningen att det där finns möjlighet att få anställning. Fem teoretiska utbildningsmoment ingår i projektet; vägen till arbete, sociala koder och social kompetens, livspusslet, arbetsglädje, stresshantering och friskvård samt jämställdhet. Inom ramen för undervisningen har deltagarna fått besöka en rekryteringsmässa, gå igenom platsannonser samt upprätta ett CV och personligt brev. Friskvård i form av promenader och 4

6 utegym har schemalagts. Jämställdhet inom arbetslivet och den privata sfären har diskuterats. Språkträningen har bestått av muntlig träning utan läs- och skrivuppgifter samt arbetsplatsförlagd träning. Under hösten 2012 anordnades intensivkurser i svenska för att möjliggöra fortsatt utbildning. Deltagarna har därutöver erbjudits rådgivning för att starta eget, antingen i grupp eller som en enskild insats Samverkan De samverkansaktörer som omfattas av projektet är Komvux, SFI, Arbetsförmedlingen, Flyktingmottagningen och kommunens Arbetsmarknads- och familjeförvaltning. Aktörerna har ökat sin förståelse för varandras roller och hittat arbetsätt utifrån att individen sätts centrum. Ett samarbete har etablerats med 52 arbetsgivare där deltagarna har fått delta i arbetet och träna språk inom ramen för arbetet. Sex av dessa arbetsplatser har varit inom Eskilstuna kommun och övriga hos privata företag. Det har inte funnits någon bank med arbetsgivare utan matchning har skett specifikt för varje deltagare. Arbetsgivare har kontaktats utifrån varje deltagares individuella förutsättningar. Samverkan mellan aktörerna har skapat nya arbetssätt och resulterat i anställningar. Under 2010 utvecklade två kvinnliga deltagare en idé om läs- och skrivinlärning utifrån hemspråket. Ett Alfabetiseringsprojekt initierades i samverkan mellan SFI, Läs och skrivcenter och projekt Yrkessvenska. Inom projektet anställdes fyra lärare varav två somalisktalande och två arabisktalande. Arbetssättet har införlivats i den ordinarie SFI-undervisningen. Därutöver har samarbetet med Eskilstuna kommuns mångkulturella enhet resulterat i att två kvinnor fått kortare vikariat. Ett utbyte mellan olika projekt har skett utifrån samarbetet med projektet EVA 2. Deltagare som nått sina mål i projektet EVA har medverkat i kurser inom SAHIL. Detta har enligt uppgift lett till arbete och fortsatta studier. Inom ramen för undervisningen inleddes ett samarbete med Korpen där ett tjugotal deltagare fick göra konditionstest, träna kondition och styrka, pröva på skidåkning samt simma. Träningen för deltagarna har fortsatt under våren Organisationer som Companion och IFS har erbjudit coachning till deltagare som intresserat sig för att starta eget. Därutöver har projektledarna för SAHIL under september 2012 medverkat i en utbildningsdag för länsstyrelsen i Södermanland tillsammans med flera kommuner inom länet. Utbildningsdagen avsåg att informera medarbetare inom kommuner och landsting om somaliers situation i Sverige. Ett flertal möten och workshops anordnades under dagen Uppföljning av resultat Validering av kunskaper har skett efter genomförd inlärning genom att deltagarna fått studieintyg samt studiepoäng för gymnasiestudier. Projektet har dokumenterats fortlöpande av projektledarna. En utvärdering genomfördes av en utvecklare inom Eskilstuna kommun i april 2012 utifrån en statistisk sammanställning över vad deltagarna åstadkommit. För insamling av synpunkter har enkäter tilldelats samtliga deltagare och intervjuer har genomförts med projektledarna. 2 Ett RAR- projekt för kortutbildade utomeuropeiska kvinnor med målet att öka integration och medvetenhet kring arbetsmarknad, samhälle samt hälsa och friskvård. 5

7 3. Resultat Mellan har 147 personer deltagit i projektet. Av de deltagande har 61 procent (93 personer) varit kvinnor och 37 procent (54 personer) män. Målsättningen för projektet är att hälften av deltagarna ska vara av somalisk bakgrund och hälften av annan etnisk bakgrund. Deltagare med somalisk bakgrund består av 47 procent som utgör 69 personer. Andelen deltagare från Somalia har inte vid något av uppföljningstillfällena nått upp till målet om 50 procent. Diagram 1: Ursprung för deltagare i projektet Antal Afrika varav Somalia Mellanöstern Asien Övrigt Världsdel Somalia Antal X Närvaron i projektets teoretiska aktiviteter har varit 80 procent vid samtliga aktiviteter. Diagram 2 visar hur deltagandet fördelat sig mellan de olika aktiviteterna d.v.s. jämnt fördelat. Andel av deltagare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diagram 2: Deltagande i teoretiska aktiviteter Vägen till arbete Sociala koder och social kompetens Livspussel Aktivitet Arbetsglädje, stresshantering, friskvård Jämställdhet Man Kvinna 6

8 Diagram 2: Andel deltagare i teoretiska aktiviteter Överlag har deltagandet varit mycket gott. Det går inte att nå 100 procent eftersom en viss frånvaro alltid uppstår av olika skäl. I projektets praktiska aktiviteter har deltagandet varit mer varierande vilket framgår av diagram 3. Di Andel av deltagare 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Diagram 3: Deltagande i praktiska aktiviteter Man Kvinna Aktivitet Diagrammet ovan visar att det framför allt är deltagandet i städutbildning och All världens mat som varit lågt. Av utvärderingen framgår att antalet platser har varit begränsade men cirka 40 procent av deltagarna har deltagit i dessa två utbildningar. En majoritet av dessa har varit kvinnor. Vidare framgår att handlingsplaner har upprättats för nästan samtliga deltagare. Deltagandet i rådgivning, d.v.s. rådgivning till de som intresserat sig för att starta eget har skiftat mellan åren beroende på intresset hos deltagarna. Deltagandet i de olika aktiviteterna har som framgår varit ganska god. Möjligen är andelen som deltagit i arbetsplatsförlagt lärande lågt med tanke på att den aktiviteten är tänkt att vara kärnan i projektets upplägg. Orsakerna till detta är enligt projektledarna att alla deltagare inte hinner ut till arbetsplatserna innan de av olika skäl slutat i projektet. Ett annat skäl är att vissa personer har varit i större behov av språkutbildning och därför inte kommit ut på arbetsplatserna under projekttiden Enkät till deltagarna En enkät har skickats till samtliga deltagare under de fyra åren. Svarsfrekvensen har under de tre första åren varit 64 procent och i 2013 års enkät ca 70 %. Ingen bortfallsanalys är genomförd. Den relativt låga svarsfrekvensen samt de felkällor som ligger i att skriftliga enkäter till personer med låg kunskap i det aktuella språket gör att stor försiktighet bör tas i beaktning då slutsatser dras utifrån enkätsvaren. Följande tabell är hämtad från den utvärdering som gjordes för och beskriver svaren i sex kategorier. Kategorierna utgörs av 7

9 svaren från flera olika kategorier. Detta gäller inte aktiviteter som utgörs av svaren på en fråga i enkäten. 120 Diagram 4: Sammanställning enkätsvar Andel Ej svar Inte nöjd Nöjd Mycket nöjd De slutsatser som drogs av dessa enkätsvar var i korthet: Överlag var deltagarna mycket nöjda Svarsfrekvensen vid frågan om aktiviteter var lägre p.g.a. att alla inte deltagit i dessa Kvinnor är generellt mer nöjda med aktiviteterna än männen En stor andel anser att de fått ökade eller mycket ökade möjligheter till studier eller arbete genom projektet. Män är mer nöjda än kvinnor. Generellt är det många som är nöjda men det kan också bero på att de flesta som hade svarat då fortfarande var inne i projektet och därför kunde vara mer positiva än de är en tid efter att de har slutat. En enkät genomfördes även 2013 och nedan beskrivs i korthet vad som där framkom i de olika frågorna. Det var 54 av 78 deltagare som svarade på enkäten. De allra flesta har besvarat enkäten då de varit närvarande i projektet och kunnat få hjälp med att tolka innebörden i frågorna. Av de 54 svarande var 40 kvinnor, 10 män samt fyra stycken personer som inte hade angivit kön i enkäten. Nedan beskrivs resultatet av 2013 års enkät tillsammans med resultat från fyra djupintervjuer som genomförde med deltagare i mars Diagram 5 redovisar inkomna enkätsvar angående samtliga aktiviteter uppdelade i fyra övergripande kategorier. 8

10 120% Diagram 5: Enkätsvar : Vad tycker du om följande aktiviteter? 2013 Andel 100% 80% 60% 40% 20% 0% Språkträning Arbetsförlagd praktik Utbildningar Diagram 3: Enkätsvar om samtliga aktiviteter Allmän teoretisk del Inget svar Har inte varit givande Har varit intressant men inte påverkat mina möjligheter Har hjälpt Deltagarna har generellt varit positivt inställda till samtliga aktiviteter som SAHIL erbjudit. Mellan procent av de svarande anser att aktiviteterna har hjälpt dem. Arbetsförlagd praktik har upplevts vara det mest givande tätt följt av språkträning. Vid intervjuerna framkom att arbetsförlagd praktik varit en väldigt viktig del för deltagarna eftersom det verkat som en språngbräda ut i arbetslivet. Vidare menar en deltagare att praktiken medfört en närmare kontakt med svenskar, möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar samt vad man gör under en arbetsdag. Deltagaren ansåg att det var mycket givande eftersom denne tidigare enbart varit i kontakt med andra personer med utländsk bakgrund på SFI och Komvux. Vidare tycker deltagarna språkträningen varit givande för att de fått tillfälle att sitta ner tillsammans i gruppen och träna på det svenska språket. Språkträningen har även varit ett bra hjälpmedel inför upprättandet av CV och personligt brev. Det är en stor variation i frågan om utbildningarna har hjälpt deltagarna på väg mot arbete och studier. Det finns även en skillnad i resultatet mellan män och kvinnor avseende utbildningens nytta. Drygt hälften av kvinnorna respektive en tredjedel av männen anser att utbildningarna har hjälpt. Drygt hälften anser dock att utbildningarna har hjälp, vilket verifieras av intervjuer som genomförts med deltagarna. De som valt att genomföra utbildningarna ansåg att de varit väldigt bra. Andra deltagare har avböjt att delta eftersom de önskat arbete inom andra sektorer. Den sista aktiviteten innefattar allmän teoretisk del såsom, sociala koder, kompetens, stresshantering, jämställdhet. Av diagrammet kan man utläsa att enbart hälften anser att allmän teoretisk del har hjälp dem på väg mot arbete och studier medan en fjärdedel har svarat att det varit intressant men inte påverkat deras möjligheter. Vid intervjuer med deltagare framkom att projektet har hjälpt dem att bejaka deras starka respektive svaga sidor, för att upptäcka sin kompetens och förbättra deras självförtroende vid arbetssökning. Detta har lett till att deltagarna kunnat hantera den stress de haft inför svårigheter att finna arbete. I enkäten för 2013 anser majoriteten av de svarande att de lärt sig mycket om jämställdhet, det svenska språket samt hur det svenska samhället fungerar. Deltagarna anser att diskussioner om jämställdhet har varit särskilt givande eftersom deltagare från olika delar i världen fått möjlighet att diskutera kulturella skillnader och jämföra dem med det svenska förhållningssättet till jämställdhet och landets samhällsregler. 9

11 Majoriteten av svarspersonerna anser att delaktigheten i det svenska samhället har ökat i och med projektet. Enligt intervjuerna har deltagarna fått lära sig och förstå kulturen och svenska traditioner samt fått verktyg att anpassa sig till samhället, något de inte haft tidigare. En deltagare anförde att projektet varit mycket givande i den bemärkelse att projektet verkat som en heltidstjänst. Istället för att enbart sitta hemma har de i och med projektet fått möjlighet att bl.a. arbeta, gå på föreläsningar och delta i diskussioner mellan halv nio till tre, fyra på eftermiddagen. Drygt hälften av svarspersonerna anser att de har fått en ökad självsäkerhet med offentliga myndigheter och andra samhällsaktörer genom att delta i SAHIL. Intervjupersoner vittnar om stärkt självförtroende i och med projektet, mycket tack vare medarbetarna. Enligt en intervjuperson har medarbetarna sett till den enskildes mål och arbetat därefter. Vidare anfördes att medarbetarna alltid funnits tillhands när självförtroendet trutit i och med språkförbistringar, vid kontakt med exempelvis arbetsförmedlingen, arbetsgivare och utbildningscenter. Vidare menar de att medarbetarna i projektet alltid svarar och att deltagarna känner att de alltid är välkomna om de har frågor och problem de behöver hjälp med. 4. Har projektet ökat möjligheterna för deltagarna att komma i egen försörjning? Projektet har i olika utsträckning ökat möjligheterna för deltagarna att komma i egen försörjning. I uppföljningen angavs att den genomsnittliga tiden i projektet för de som slutat var drygt sju månader. Av de som avslutat sin tid i projektet är det 52 procent (77 personer) som angett att de fått arbete 3 eller påbörjat studier som orsak till avslut. Av dessa har cirka 62 procent (48 personer) varit kvinnor. Bilden nedan visar hur fördelningen sett t.o.m. maj Det innebär att projektet nått exakt det mål som varit uppsatt för hur många som skulle komma till arbete eller studier efter deltagande i projektet. Aktivitet Arbete Studier Annat Oklart Projekttid slut Kvinna Man Tabellen nedan visar att andelen som är i arbete eller studier sjunkit till ca 20 procent. Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta eftersom projektet bara har nått ca 65 procent av 3 Inom arbete ingår även de 13 personer som gått vidare till Traineejobb 10

12 deltagarna för att göra 90-dagarsuppföljningen. Trots denna statistikbrist finns det skäl att anta att ett flertal personer en tid efter avslut i projektet faller tillbaka till en situation utan egen försörjning. Sysselsättning Arbete Studier Annat Oklart efter 90 dagar Kvinna Man Har arbetsplatserna fungerat bra för både arbetsgivare och för deltagare? Utifrån svaren på enkäterna är de flesta deltagarna nöjda med lärandet knutet till arbetsplatserna. Det mesta tyder på att arbetsplatserna och det lärande som sker där fungerat väl överlag. Stor omsorg har lagts ner på att hitta arbetsplatser som passar individerna och kravet på de arbetsplatser som varit intresserade av att ta emot deltagarna har varit att de ska redovisa ett behov och en vilja att anställa efter projekttidens slut. Projektledarna har hjälpt deltagarna att hitta dessa arbetsplatser men har försökt lämna över dialogen till deltagarna så tidigt som möjligt. Anledningen till att deltagandet i det arbetsplatsknutna lärandet endast är 60 procent beror som tidigare beskrivits på att alla deltagare registrerats även om de bara deltagit i projektet några få dagar. 6. Har utbildningsaktiviteterna gett de avsedda effekterna? Som tidigare beskrivits bör inga långtgående slutsatser dras av enkätresultaten. Speciellt svårt är det att uttala sig om huruvida deltagarna ökat sin förståelse för den svenska inställningen till jämställdhet på arbetsplatser. Utifrån de utvärderingar som vi tagit del av, de djupintervjuer som gjorts, de enkäter som genomförts samt de intervjuer vi gjort med projektledningen vill vi hävda att utbildningsmomenten i stor utsträckning haft avsedda effekter. Effekterna har varit mycket olika beroende på den enskilde individens specifika förutsättningar. De viktigaste inslagen för detta bedömer vi vara knytningen till arbetsplasterna samt inriktningen av språkträningen mot i första hand vardaglig konversation. 7. Vilka faktorer har medverkat till att deltagarna har blivit mer anställningsbara än tidigare Det är uppenbart att flera av deltagarna i SAHIL har befunnit sig i en lång period (ofta flera år) av arbetslöshet och även socialt varit ganska isolerade. De genomförda enkäterna visar att projektet i sig och inte minst vistelsen på arbetsplatserna, har varit en positiv händelse för individerna både vad gäller tron på att komma i egen försörjning och byggande av självförtroende samt tillit till sin egen förmåga. Detta räcker inte för att bli anställningsbar men är viktiga förutsättningar för att över huvudtaget kunna exponera sig på arbetsmarknaden. En annan viktig faktor för anställningsbarheten är möjligheten att få träna det svenska språket. Inriktningen mot att språkträningen enbart ska ske via konversation på arbetsplatser eller de övriga ställen projektdeltagarna vistas på tycks ha varit en lyckad strategi. Projektledarna anger följande faktorer som viktiga för att öka deltagarnas anställningsbarhet: 11

13 Att projektet i sitt sätt att arbeta inriktar sig mot att kartlägga den enskilde individens specifika förutsättningar vid starten. Deltagarens utbildningsbakgrund, sociala situation, intressen och personliga egenskaper kan se väldigt olika ut. Därför bör handlingsplaner och sökandet efter lämpliga arbetsplatser göras utifrån denna kartläggning. Att medarbetarna i projektet har ett coachande förhållningssätt. Utifrån projektledarnas erfarenheter under de tre åren är det mycket centralt att deltagarna själva formulerar sina intressen, ambitioner, konkreta mål och personliga förutsättningar. Deltagarna ska inte placeras på olika arbetsplatser eller få ta del av olika utbildningsinslag. De bör istället få hjälp att söka arbetsplatser och utbildningar de är intresserade av. Det är denna inre drivkraft som är avgörande. Ett sådant förhållningssätt kräver tid och projektledarna menar att de även lagt ner väldigt mycket tid på en dialog med individerna i alla projektets faser. Detta styrks även av de genomförda djupintervjuerna. Den tredje viktiga komponenten som bidrar till deltagarnas anställningsbarhet är enligt projektledningen deltagarnas möjlighet att få möta en konkret arbetsplats. Projektets medarbetare har lagt ner mycket tid på att hitta arbetsplatser som passar i förhållande till deltagarnas intresse och mål. Speciellt för yngre deltagare är mötet med arbetsplatsen ett mycket viktigt inslag som gör att personen ifråga får verktyg att söka sig ut på arbetsmarknaden. 8. Projektets bidrag till den nationella debatten De aktiviteter som genomförts för att sprida kunskap om projektets erfarenheter och bidra till den samhälleliga debatten sammanfattas i följande punkter: Medverkan i Öst-nytt TV4 Beskrivande artiklar i Eskilstunakuriren Inslag i radio Sörmland Forskningsanknytning med erfarenhetsutbyte med liknande projekt i Kanada Erfarenhetsutbyte med flera liknande projekt i Sverige Medverkan i studiedag om Somalia Deltagande i seminarier kring integration Utöver detta har kontakterna med alla arbetsplatser bidragit till att sprida information och erfarenheter knutna till projektets deltagare. 12

14 9. Sammanfattande utvärdering av projektets resultat Mål enligt ESF-ansökan 80 % av deltagarna ska komma ut i sysselsättning (anställning, starta eget, praktik eller studier). Resultat Projektet har haft ett operativt mål att 50 procent av deltagarna ska vid avslut i projektet komma ut till arbete eller studier. Detta mål är uppnått. Någon bedömning av ESF-målet 80 procent där praktik inkluderas kan därför inte göras. Uppföljningen 90 dagar efter avslut pekar på att siffran 50 procent sjunker till cirka hälften av dessa 50 procent. Endast procent av deltagarna har dock kunnat följas upp varför bedömningen är osäker. 100 % av deltagarna ska uppleva att de ökat sina kunskaper i svenska. Eftersom långt ifrån alla har besvarat enkäten går det inte att helt fastställa om målet är uppnått. Av de som svarat finns det ett fåtal som inte varit nöjda med språkträningen. Ett rimligt antagande är att betydligt fler än 90 procent av deltagarna upplever att deras språkkunskaper ökat. 100 % av deltagarna ska förstå jämställdheten i det svenska arbetslivet. 50 % av de som når projektmålen ska vara kvinnor. Så som målet är formulerat går det inte att följa upp. Det enda som går att uttala sig om är att majoriteten av de som svarat på enkäten är nöjda med utbildningen kring jämställdhet. 62 procent av de som direkt efter avslut gått till studier eller arbete var kvinnor. Målet är alltså uppfyllt. Utveckla och stärka befintliga samarbetsformer/arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar. Projektet ska resultera i minst 5 konkreta förbättringar genom samverkan mellan myndigheter och organisationer. 1. Ny metod för hemspråksundervisning för analfabeter. (SFI) 2. Samverkan med Landstinget Sörmland vid projekt med hälsoinriktning 3. Samarbete med Eskilstuna kommuns Mångkulturella enhet angående språkstödjare. 4. Samarbete med Korpen kring bl.a. stresshantering. 5. Framtagande av studiematerial för cirkelledarutbildning 6. Utbildningsdag med Länsstyrelsen Sörmland kring om Somalia 7. Samverkan med 52 arbetsgivare kring arbetsplatsförlagt lärande Målet är uppfyllt. 13

15 9.1. Övriga reflektioner Den sammantagna bedömningen av projekt SAHIL är att projektet i stor utsträckning bidragit till deltagarnas möjligheter att nå arbetet och egen försörjning. Även om arbetsmarknaden inte har varit enkel att komma ut på under de år projektet har pågått har över hälften av deltagarna efter avslut haft sysselsättning i form av arbete eller studier. Detta är bland annat en viktig förutsättning för att underhålla kompetensen i det svenska språket. Även de deltagare som inte gått till annan sysselsättning har upplevt ett de blivit bättre rustade för att kunna söka arbete eller starta företag. En av projektets starka sidor som behöver lyftas fram och som inte framgått i rapporten är att projektledningen hela tiden sökt nya vägar för att komma framåt och lära av de erfarenheter som uppstått under projekttiden. Projekt bör ha en tydlig plan med tydliga mål men framgången ligger ofta i förmågan att ändra planen. På den punkten har projekt SAHIL varit framgångsrikt. Däremot finns det skäl att vara kritisk mot hur uppföljningen av projektet planerats i form av mål och uppföljning. Vårt intryck är att planen har varit alltför fyrkantig vad gäller metoder för uppföljning. För det första är flera av målen formulerade på ett sätt som inte går att följa upp. För det andra har kvantitativa metoder i för stor utsträckning använts som exempelvis skriftliga enkäter och deltagarstatistik. För att fånga vad som egentligen händer med personer som deltar i ett projekt av detta slag bör i större utsträckning fångas med kvalitativa metoder. Exempelvis kunde fler djupintervjuer varje år ha genomförts av en extern utvärderare med hjälp av tolk. Sådana kvalitativa bilder från deltagarna tillsammans med statistiken kring antal som går till arbete eller studier skulle kunna ge mycket bättre kunskap för vidare lärande. Stockholm den 17 maj 2013 Anders Hellqvist Ernst&Young 14

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap

Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Projekt Idea Utvärdering av ett projekt för deltidsarbetslösa Kjell Johansson Lisbeth Lindström Juni 2005 Institutionen för utbildningsvetenskap Abstrakt Följande undersökning är en utvärdering gjord på

Läs mer