NYTT. Laparoskopi- Innehåll. Blandade aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT. Laparoskopi- Innehåll. Blandade aktiviteter"

Transkript

1 Laparoskopi- NYTT Informationsblad för Svensk förening för laparoskopisk kirurgi, juni 2002 Innehåll Sekreteraren har ordet Aktuell forskning om gallblåsecancer och portmetastaser Appendicitsymposium i Västerås Redaktion Denna tidning ges ut två gånger/år. Nästa nummer kommer i december. Manusstopp 15 november. Redaktör Överläkare Gunnar Edlund, Kirurgkliniken, Östersunds sjukhus Östersund Telefon: Fax: E-post: Layout och tryck Emefté Mediabyrå Jämtlands läns landsting Telefon: sidan 2 sidan 2 sidan 3 Program för 7:e kirurgveckan sidan 4 ST-kongress i Göteborg sidan 6 Reseberättelse San Diego mars 2002 sidan 7 Kallelse till årsmötet sidan 8 Ordföranden har ordet Blandade aktiviteter Det är hektiska tider så här års för de flesta av oss. För oss i styrelsen så innebär det färdigställande av programmet till kirurgveckan som i år hålls i Eskilstuna där Eskilstuna lasarett och Huddinge Universitetssjukhus samverkar kring planeringen. Vi ser alla fram emot en ny kirurgvecka med spännande program. För Laparoskopiföreningens del så hoppas vi och tror att årets program kommer att intressera många och vi hoppas att många av Er kommer att kunna närvara. Årets gästföreläsare är Dr Heine van der Walt verksam i Pretoria, Sydafrika. Han har allt sedan början av 90-talet ägnat sig åt laparoskopisk kirurgi med inriktning fr a på laparoskopisk fundoplikatur. Utveckling av operationsteknik och utveckling av logistiken kring operation för att nedbringa operationstiderna har varit ett av dr van der Walts mål. Efter att, tillsammans med några av föreningens medlemmar, ha besökt honom på plats i Pretoria för drygt ett år sedan och fått se systematiken kring operationerna så kan man kort konstatera att målet är nått. Han har på primära fundoplikaturer en operationstid kring 20 minuter! Dessutom utförs operationerna på ett mycket bra sätt antingen med partiell fundoplikatur enl. Toupet eller med total fundoplikatur enl. Nissen. Det patientflöde man där ser både på mottagning och operation är kanske ingenting vi kan uppnå, men det finns sannolikt delar av verksamheten vi kan lära oss något av. En vanlig dag i Pretoria består av mottagning på förmiddagen med c:a 30 patienter och operation på eftermiddagen mellan och där Heine van der Walt hinner med mellan 6 och 10 operationer beroende på vilka ingrepp som görs. Vi kommer under tisdagen under kirurgveckan få höra en gästföreläsning om dr van der Walts erfarenheter och resultat av c:a 800 laparoskopiska reoperationer av reflux. Om turen och tekniken är med oss så kommer han också att demonstrationsoperera en patient med reflux. Operationen kommer att ske på Huddinge sjukhus och sändas till kongresslokalen i Eskilstuna. Förhoppningsvis kommer operationen också att kunna följas i realtid på nätet så att de som inte kan närvara ändå kan följa ingreppet. Det är dock fortfarande inte helt klart med tekniken och finansieringen av den sessionen. Som Ni kanske anat genom åren så går en relativt stor del av styrelsens arbete åt till att planera föreningens deltagande i kirurgveckan men även andra aktiviteter pågår givetvis. Vi har under våren, tillsammans med ST-läkarna i Göteborg genomfört vår andra ST-kongress. Jag vill här rikta ett stort tack till alla ST-läkare som varit involverade i utformningen av den lyckade kongressen och fr a rikta ett tack till ankaret i gänget Eva Angenete och till vår styrelsemedlem på plats Torsten Olbers. ST-kongressen har varit ett framgångsrikt koncept och från föreningens sida har det hela tiden varit målsättningen att kongressen skall vara för ST-läkare och genomförd av ST-läkare. Det faller sig därför helt naturligt att ST-kongressen i fortsättningen genomförs i KIRUBs regi. Samtal har förts med ordföranden i KIRUB och man är positiv till att ta över denna stafettpinne. ST-läkarna har under de senaste åren fått ett allt större utbud av kurser och möten att välja bland men en hittills bortglömd grupp är yngre färdiga specialister. Vi har därför velat satsa på den gruppen och ett resultat av den satsningen är en kurs laparoskopi för bakjourer som kommer att hållas på Huddinge sjukhus 30 och 31 maj Redan långt innan sista anmälningsdag var kursen fulltecknad, så intresset tycks finnas. Vi hoppas och tror att programmet för kursen skall vara intressant och givande både för deltagarna och för föreläsarna. Vi har under senare år allt mer tydligt noterat att namnet på föreningen ställer till problem för oss. Laparoskopi är ju något som idag är en etablerad metod inom kirurgin och andra delföreningar som handhar frågeställningar kring organsystem/sjukdomar upplever därför, kanske med rätta, att laparoskopin ingår naturligt i deras domäner. Syftet med vår förening är dock något annorlunda. Vår inriktning är ju att tillvarata, sprida kunskap om och stimulera den vidare utvecklingen av minimalinvasiva kirurgiska metoder såväl ur teknisk som kirurgisk synvinkel. Det kan således handla om allt från metodutveckling och utvärdering av laparoskopisk kirurgi till utveckling och utvärdering av robotkirurgi. Det jag vill komma till är att det nu sannolikt är dags att ändra föreningens namn. Det är ju en fråga som varit uppe till diskussion vid flera tidigare tillfällen och som avhandlades på vårt senaste årsmöte. Det som fr.a. har talat emot ett namnbyte har varit att Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi är ett väl inarbetat varumärke. Ett förslag som nu kommit upp är att byta ut laparoskopisk kirurgi mot minimalinvasiv kirurgi. Ett problem med det är namnets längd och att en förkortning av det inte går att uttala. Jag ber Er alla därför att till årsmötet i augusti fundera på ytterligare förslag som vi då gemensamt kan ta ställning till. Jag hoppas att så många som möjligt av Er närvarar vid årsmötet. Jag önskar Er alla en behaglig och vilsam sommar. På återseende vid kirurgveckan i Eskilstuna. Stig Ramel, ordförande

2 Sekreteraren har ordet Föreningen kan glädjas åt ett antal nya medlemmar under innevarande verksamhetsår. Så här långt har det varit ett mötesintensivt år för styrelsen med inte mindre än 9 styrelsemöten, varav sex möten har avhållits som telefonmöten. Dessa möten har bland annat resulterat i en ST-kongress som avhölls i Göteborg april. Kongressen skulle förstås inte blivit av om inte de entusiastiska ST-läkare i Göteborg lagt ned ett fantastiskt arbete. Deras och Torsten Olbers ansträngningar resulterade i en kongress som samlade ett 60-tal STläkare från hela Sverige. Stor del av programmet, som refereras ingående i detta nummer av Lap Nytt, avhandlade kirurgutbildningen av idag. Många goda exempel på hur utbildningen kan systematiseras framfördes av deltagande ST-läkare och övriga bidrog med en intensiv diskussionslusta som gjorde att kongressen blev intressant, och vad vi kunde förstå, uppskattad. Styrelsens arbete har för övrigt till stor del rört sig om planerandet av föreningens program till Kirurgveckan. Kirurgveckan är ju årets stora sammankomst för Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar. Vi hoppas att Laparoskopiföreningens program skall bli intressant och att många har möjlighet att närvara i Eskilstuna. Programmet finns att studera i detalj på annan plats i detta nummer. Nytt för i år i föreningens kursutbud är en kurs i laparoskopisk kirurgi för bakjourer vilken avhölls på Huddinge Arbetet med hemsidan, fortsätter och den har blivit en kommunikationsväg för styrelsen. Vi hoppas förstås att fler av föreningens medlemmar skall besöka hemsidan oftare. Vi planerar att upprätta ett bildoch videoarkiv som förhoppningsvis många kan ha nytta och glädje av. Gå gärna in på hemsidan och lämna förslag på hur du tycker den skall se ut och också gärna på hur du tycker föreningens verksamhet i stort skall se ut och utvecklas. Ha en skön sommar, vi ses i Eskilstuna. Ulf Petersson, Malmö Aktuell forskning om gallblåsecancer och portmetastaser Owe Lundberg, Umeå, presenterade 21 maj sina forskningsresultat i samband med halvtidsdisputation. Diskussionen leddes av prof Eva Haglind, Göteborg. Portmetastaser efter laparoskopisk kolecystektomi Portmetastaser efter laparoskopisk galloperation är ett kliniskt viktigt problem eftersom de flesta galloperationer numera utförs med denna teknik. Gallblåsecancer är en aggressiv cancerform och till skillnad från t.ex. koloncancer är den mera sällan känd preoperativt. Tekniken vid galloperation medför relativt stor risk för perforation med potentiell risk för cancerspridning. När misstänka cancer? Risken för gallblåsecancer ökar med stigande ålder och klinisk vaksamhet är påkallad, särskilt vid förtjockad gallblåsevägg. Förekomst Av laparoskopiskt kolecystektomerade patienter under utvecklade nio patienter portmetastaser. Owe Lundberg jämförde registrerade fall av gallblåsecancer (447) med de som opererats för gallblåsecancer under samma period (270). 55 var opererade laparoskopiskt och 9 av dessa utvecklade således portmetastaser. Samtliga tillhörde gruppen komplett laparoskopiskt opererade (n=37). Histopatologiskt gynnsamma stadier (T0, T1) förekom i 15% av fallen som utvecklade portmetastaser och omräknat innebär det att 1-2 fall per år i Sverige riskerar att få sin cancer spridd pga den laparoskopiska tekniken. Portmetastaser behöver dock inte alltid innebära att cancern är disseminerad. Bukväggsmetastaser efter öppen kirurgi - vad är känt? Ofullständiga uppgifter och delvis motsägelsefulla sådana rapporteras angående förekomsten av bukväggsmetastaser (i ärr) efter öppen gallkirurgi för cancer. Samtliga patienter med PADverifierad gallblåsecancer från 8 universitets- och 24 landsortskliniker under studerades med utgångspunkt från cancerregistret. Jämförelser gjordes med operationsdata. Av 447 patienter med gallblåsecancer opererades 215 med öppen teknik (ej konvertering utan primärt öppen teknik). 177 opererades ej. Beträffande 55 laparoskopiskt opererade, v.g. se ovan. Efter exklusion av 29 feldiagnoser och ofullständiga data återstod 186 patienter, som studerades särskilt. 12 av dessa (6.5%) utvecklade ärrmetastaser i bukvägg. Samtliga dog i sin cancersjukdom efter kort tid (medianöverlevnad 10 månader). Andelen avancerad cancer (T3, T4) var hög (75%). Cancermisstanke förelåg kliniskt relativt ofta (40%) - detta till skillnad från de laparoskopiskt opererade, där misstanke förelåg i mindre omfattning pre- el peroperativt. Även vid öppen kirurgi tros perforation spela en väsentlig roll för utvecklingen av bukväggsmetastaser. Eftersom studien var retrospektiv är troligen den sanna frekvensen underskattad. Överlevnaden var kort, vilket kan innebära att många patienter helt enkelt inte levde tillräckligt länge för att utveckla bukväggsmetastaser. Sammanfattningsvis kan det vara så att skillnaden inte är så stor mellan öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi vad beträffar utvecklingen av bukväggsmetastaser. Önskvärdheten av prospektiva studier framhölls. 2

3 Djurexperimentella studier angående insufflationens betydelse I en djurexperimentell studie på råtta studerades insufflation med koldioxid respektive luft. Studien pekar på att insufflationen i sig snarare än valet av gas har betydelse för intraperitoneal tumörväxt. Kanske är det så att distensionen med minskad cirkulation i bukväggen är den väsentliga faktorn. Öppen kirurgi vid misstanke om cancer Även om data ännu är ofullständiga och flera frågor återstår att lösa rekommenderar Owe Lundberg tills vidare öppen kirurgi vid misstanke på gallblåsecancer. Vid peroperativ misstanke och påbörjad laparoskopisk galloperation rekommenderas konvertering. Försiktighet är nödvändig för att undvika gallblåseperforation. Gunnar Edlund, Östersund (Laparoskopi-Nytts utsände redaktör) Appendicitsymposium i Västerås Den 7 februari anordnade Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi ett endagssymposium om diagnostik och behandling av akut appendicit. Det blev en intensiv dag med 17 föreläsare som vardera höll korta föredrag om 10 minuter. Förmiddagen, respektive eftermiddagen, avslutades med kort diskussion och en sammanfattning som sammanställts av representanter från delföreningarna (Johan Permert, Johanna Österberg och Karin Strigård). Lars Thorén inledde med en historisk exposé med en teckning av Leonardo da Vinci, galenisk sjukdomslära och redogörelse för de första blindtarmsoperationerna. When in doubt, cut it out? Glöm det! Roland Andersson beskrev hur man i Jönköping blivit mer återhållsam med att operera. Han förordade i stället aktiv expektans med upprepade provtagningar och bukpalpationer. Denna strategi hade sänkt frekvensen oskyldiga appar från 33 procent till 13 procent. CRP och LPK är de bästa proverna, endast 2 procent av alla appar har normala prover, enligt Staffan Eriksson. Röntgen kan vara till hjälp i vissa fall, men måste sammanvägas med kliniska fynd. Håkan Jorulf förordade ultraljud på barn och normalviktiga vuxna, för överviktiga vuxna är CT bäst. När det gäller diagnostik på barn är labprover inte så viktiga, utan den kliniska bilden är avgörande, enligt Leif Olsen. Appendicit hos gravida är en svår diagnos och där skulle spiral-ct kunna vara en möjlig väg till snabbare och säkrare diagnos. Stråldosen är numera acceptabel för fostret, menade Stellan Högstedt, gynekolog. Paradigmskifte? Expertgruppens sammanfattning av förmiddagens symposium blev att vi är på väg att överge den gamla inställningen ta bort är aldrig fel till förmån för aktiv expektans, då man utnyttjar tiden för att ta labprover, upprepade palpationer, röntgen vid svåra fall och laparoskopi. Målen bör vara att öka träffsäkerheten i diagnostiken, minska antalet negativa laparotomier/skopier samt att uppnå bättre eller lika bra behandlingsresultat. Antalet perforerade appar bör ej öka. Man kan möjligen skilja på perforerad och icke perforerad app som två olika sjukdomar. Laparoskopi eller öppen operation? Claes Rudberg redogjorde för de studier som jämför laparoskopisk med öppen appendektomi, vilka visade att laparoskopisk operation gav mindre postoperativa smärtor, färre postoperativa sårinfektioner, samma eller kortare vårdtid, möjligen minskad ileusrisk (långtidsuppföljning krävs dock). Vissa studier visade ökad risk för intraabdominella abscesser. Antibiotikabehandling i stället för operation kan användas för utvalda patienter på sjukhus, men recidivfrekvensen är hög enligt en studie som Staffan Eriksson redovisade. Så kallad appendektomi à froid bör endast utföras på specifik indikation. Om målet är att utesluta malignitet efter appabscess är colonröntgen bättre alternativ, enligt Roland Andersson. Undvik nattarbete Expertpanelens sammanfattning av behandlingsalternativen var att konservativ behandling är möjlig, appendektomi à froid bör undvikas och antibiotikaprofylax skall ges inför appendektomi. Man bör välja den operationstyp, laparoskopisk eller öppen, som man själv är mest förtrogen med, och undvika att operera efter midnatt om inte buken kräver det (peritonit). Ämnet akut appendicit belystes från många olika vinklar av duktiga och insatta föreläsare. Tyvärr saknades utrymme för frågor och diskussion i anslutning till föredragen. Tiden var för knapp för att tillåta någon fördjupad debatt eller möjlighet att skapa konsensus kring behandling. Debatten om laparoskopisk kontra öppen appendektomi tog aldrig fart, vilket var en besvikelse! Martin Ljungman kom med ett inlägg till laparoskopins fördel, där han försökte belysa vinsterna med laparoskopisk diagnostik samt åtgärd. Denna metod ger ju oss en bättre överblick över bukhålan än man får via ett växelsnitt, så att man kan fastställa, utesluta och korrigera sin diagnos. I de flesta fall går det ju utmärkt att sedan gå vidare med en laparoskopisk åtgärd. Metodens effektivitet är ju beroende av kirurgens förtrogenhet med denna. Därför måste man satsa på utbildning inom laparoskopi. Vissa kliniker har redan infört lapp-körkort. Sammanfattningsvis var det ett mycket givande symposium, som kunde ha blivit ännu bättre om man fokuserat på färre teman samt fördjupat diskussionerna. Susanna Sandberg, Pernilla Olsson, Johanna Österberg, Mora 3

4 Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi Program för 7:e kirurgveckan, Eskilstuna Tisdag Laparoskopisk fundoplikatio liveoperation Heine van der Walt, Bo Anderberg Telemedicinsk överföring med bredbandsteknik och till Internet från Huddinge Universitetssjukhus. Moderator: Stig Ramel Fria föredrag Moderatorer: Johanna Österberg, Ulf Petersson 9.15 Partiella laparoskopiska fundoplikationer på Ersta B. Håkanson, P. Berggren, I. Farago, O. Ljungqvist, A. Thorell 9.30 Långvariga negativa effekter på gasutbyte och hjärtminutvolym efter koldioxidembolisering U. Jersenius, S. Rubertsson, J. Hultman, D. Arvidsson 9.45 Handportsassisterad laparoskopisk (HALS) staging vid pankreascancer U. Jersenius, G. Ahlberg, A. von Rosen, D. Arvidsson Kan vi operera mer på samma tid? Symposium om logistik Moderator: Carl-Eric Leijonmarck Laparoscopic operation after failed antireflux surgery Gästföreläsning. Heine van der Walt Hur tryggas kvalitén inom antirefluxkirurgin? Symposium tillsammans med SFÖAK Moderatorer: Lars Lundell, Stig Ramel Årsmöte Onsdag Symposium: Obesitas Moderatorer: Mikael Wirén, Hans Lönroth 4

5 Torsdag Symposium om ljumskbråckskirurgi: Vad göra när den primära öppna nätplastiken misslyckats? Moderator: Dag Arvidsson Fria föredrag Moderatorer: Lars-Göran Larsson, Torsten Olbers Handassisterad laparoskopisk vs öppen gastric bypass en prospektiv randomiserad studie M. Sundbom, M. Öhrvall, S. Gustavsson Korttidsresultat av laparoskopisk reglerbar gastric banding vid morbid obesitas S. Bringman, B. Anderberg, J. Apelman, P. Lundquist, M. Wirén, A. Thörne Laparoskopisk biliopankreatisk diversion med duodenal switch T. Olbers, H. Lönroth Laparoskopisk transcystisk choledochusexploration en atraumatisk operationsmetod? C. Strömberg, J. Blomberg, M. Möller, C-E, Leijonmarck Laparoscopic radical prostatectomy: Initial experience after 55 operations compared to the first 35 open retropubic radical prostatectomies Y-H. Wang, M. Waldén, L. Borck ST-symposium: Oväntad choledochussten vad gör vi nu? Moderatorer: G. Edlund, C-E. Leijonmarck Gästföreläsare Dr Heine van der Walt Dr van der Walt är verksam vid Unitas Hospital, Pretoria, Sydafrika. Han har sedan början av 90-talet ägnat sig åt laparaskopisk/minimalinvasiv kirurgi. Han har speciellt intresserat sig för laparaskopisk antireflexkirurgi och där utvecklat och förfinat tekniken för att uppnå optimalt resultat. Han utreder själv alla patienter preoperativt och sköter själv uppföljningen. Dr van der Walt har under åren nedbringat operationstiderna fr. a. genom att åstadkomma en optimal logistik i operationssalen kombinerat med en optimal dissektions- och suturteknik. För en primär antirefluxplastik ligger hans operationstider idag på omkring 20 minuter. Dr van der Walt är, vid sidan av sin kliniska gärning vid det privata sjukhuset Unitas Hospital, också associerad med den medicinska fakulteten vid University of Pretoria. Heine van der Walt kommer inom ramen för Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi s program vid kirurgveckan att demonstrationsoperera en patient med reflexsjukdom och därefter ge en föreläsning om sina erfarenheter av laparoskopisk refundoplikatur. 5

6 ST-kongress i Göteborg Andra ST-kongressen i kirugi gick av stapeln i Göteborg april i år. Platsen för årets kongress var Nya Ullevi konferenscenter. Liksom i fjol kom initiativet från Svensk Förening för laparoskopisk kirugi och arrangörer var ST-läkarna i kirurgi vid SU,Göteborg med stöd av KIRUB. Kongressen stöttades ekonomiskt av Västragötalandsregionen genom Sahlgrenska Universitessjukhuset och av näringslivet. Deltagare från hela landet hade letat sig till Göteborg. Efter en kort introduktion inledde Urban Wingren, Sahlgrenska, under temat kirurgisk handledning genom att som pantomim tvaga sina händer som inför ett stort ingrepp. Auditoriet tystnade. Han lyckades med sin pantomim framföra vad handledning och utveckling innebär både för den blivande och erfarne kirurgen, ömsesidig respekt, förståelse och fokusering på uppgiften. Martin Almqvist, ST-läkare från Malmö presenterade hur man på MAS infört ett system för kirurgisk träning för ST-läkare på en kortvårdsavdelning. Man får körtkort att självständigt utföra operationer när man deltagit i och utfört ingreppen under handledning. Det är ett bra och strukturerat sätt för ST-läkare att lära sig standardingrepp som ljumskbråck, och kolecystektomi. Metoden att dela upp operativa ingrepp i moment som skall läras under handledning kan med fördel överföras på de flesta elektiva ingrepp. David Lyrdal, ST-läkare från Östersund, som nu randutbildade sig på Sahlgrenska berättade om sina erfarenheter om hur arbetet och utbildningen skiljer sig på ett landsortssjukhus jämfört med ett stort universitetssjukhus. ST-läkarna i Örebro får en flygande start på sin utbildning till kirurg med bland annat operativ träning i djurlab., ATLS-utbildning och ortpedisk akututbildning, sådant som man har stor glädje av att kunna som kirurg. En sådan start gör det sannolikt lättare att tillgodogöra sig fortsatt kirurgisk träning. Flera intressanta och lärorika fallpresentationer hölls, och Ulf Angerås, Urban Wingren och Svante Nordgren samtliga från Göteborg och Gunnar Edlund, Östersund utgjorde expertpanel. Videoklipp från operationer visades. Med mentometeromröstning kunde deltagarna välja ett av fem alternativ till fortsatt handläggning av ett specifikt fall. Alternativen diskuterades för att finna den optimala fortsättningen på operationen, eller hur man bäst fortsatte en utredning. Videoklipp med mer spektakulära ingrepp som i tränade händer låter sig göras laparoskopiskt som donornefrektomi vid transplantation och sigmoideumresektion visade på vilken potential den laparoskopiska tekniken har. Anders Edebo och Marcus Langenskiöld, ST-läkare från Göteborg presenterade sina forskningsområden, dr Edebo över endoskopinegativ refluxsjukdom, där han med hjälp av ett högupplösande gastroskop kan diagnosticera esofagit och gradera dessa enligt utseende av slemhinnan, resultat som kommer att presenteras på DDW i USA. Dr Langenskiöld forskar på enzymatisk aktivitet vid colorektal cancer, variationen vid olika stadieindelning av colorektal cancer. Virtuell träning inom laparoskopisk kirurgi med datasimulering och om utvecklingen inom detta området fick vi ta del av genom flera experter på området. Professor Bo Anderberg, Huddinge, redogjorde på ett elegant sätt för utvecklingen av den moderna kirurgin, den minimalinvasiva teknikens utbredning och snabba utveckling. Samarbetet över disciplinerna växer och ytterligare fördelar både medicinskt och ekonomiskt finns att hoppas på. Den tekniska utvecklingen belystes där digitaliseringen ger nya möjligheter till interaktivitet och visuell upplevelse. Utbildningen inom området dryftades, andra utbildare och aktörer än de traditionella universiteten är inom detta området en verklighet. Fokuseringen på operationsfältet och patienten får dock ej missas. Professor Eva Haglind, Sahlgrenska refererade från COLOR-studien där man jämför öppen colonresektion med laparoskopisktassisterad. Studien skall inkludera patienter. Tjugofem sjukhus från sju länder inkluderar patienter. Studien beräknas stänga för inklusion under hösten. Tre- och femårsöverlevnad jämförs mellan grupperna, recidivfrekvens och förekomst av portmetastaser skall studeras årligen. Resultatet kan få stora effekter på framtida kolorektalkirurgi och utbildning inom detta området. Haglind redogjorde också för blodtransfusionens inverkan på resultat vid cancerkirurgi. Blodtransfusion med leukocytfilter ger mindre morbiditet än transfusion med ofiltrerat blod. TEM tekniken som är minimalinvasiv och exakt redogjordes för av Måns Bohe, Malmö. TEM kan användas för diagnostik, palliation och i kurativt syfte vid anorektal cancer. Framtidens kirurgi var fredagens tema. Professor Rune Sjödahl, Linköping beskrev levande kirurgins ställning idag och kirurgins roll i framtidens sjukvård; - Kirurgens roll i framtidens vård kan jämföras med fotbollsmålvaktens, helt avgörande för utgången av matchen, eller för utgången av patientens sjukdomsförlopp. För att fortsätta att vara en attraktiv specialitet måste vi se över vad vi gör med den tid vi lägger ned på arbetet. Kirurger skall ägna sig åt kirurgi, inte annat. Jourarbetets utseende, flexibel arbetstid, fortbildning, tid för utvecklingsarbete är frågor som är avgörande för hur framtidens kirurger skall fortsätta utvecklas,trivas och göra ett bra arbete. Hur skall kirurgin organiseras? Kommer den elektiva kirugin att läggas vid speciella sjukhus. Kommer den privata sektorn utvecklas ytterligare? För att upprätthålla bakjourskompetensen är det viktigt att definiera de områden som krävs för detta. Buk-, kärl- och traumakirurgi är sådana områ- 6

7 den. Samarbetet mellan sjukhus med olika kompetensnivå måste fortsätta att utvecklas för att upprätthålla kvaliteten. Rune Sjödahl och Conny Wallon, Ordförande i KIRUB hade skissat över en framtida utbildningsplan för kirurgi. Basen var 4 års allmänkirurgi innehållande basala kurser, som sedan byggdes på med ytterligare specialistkunskaper med tjänstgöring inom respektive gren så att man på så vis profilerades. Vissa av dessa tjänstgöringar och kurser leder till bakjourskompetens. För att få kvalitet och en jämn nivå är det viktigt att universiteten är med och tar ansvar för framtidens utbildning inom respektive regi. Utbildning och utveckling är frågor med hög priritet inför framtiden. Ansvaret att arrangera framtida STkongresser tas i och med detta över av KIRUB. Detta forum behövs och är en viktig mötesplats för landets yngre kirurger. Till sist vill jag tacka ST-läkarna i Göteborg med Eva Angenete i spetsen som gjort ett stort arbete med att arrangera ST-kongressen, och ett tack till samtliga sponsorer. Johan Wikström ST-läkare, Kirurgkliniken i Mora. Thoracoskopisk främre thoracal stabilisering vid idiopatisk skolios Ett samarbete mellan kirurgiska och ortopediska kliniken Universitetssjukhuset MAS Reseberättelse San Diego mars 2002 Sedan 1996 har ett samarbete mellan ryggsektionen Ortopediska kliniken och Laparoskopisektionen Kirurgiska kliniken utvecklats. Totalt har 24 thoracoskopiska operationer utförts där huvudparten har varit thoracal diskektomi samt revbenshuvudsresektion för att kunna korrigera thorakala deformiteter vid skolios efterföljt av en bakre öppen stabilisering. Syftet har varit att minimera traumat för patienten då thorakotomi ej varit nödvändigt. Fem patienter har också opererats för thorakala diskbråck. För att kunna gå vidare i utvecklingen har ett instrumentarium utvecklats av ett team i USA där doktor Newton, Childrens Hospital, San Diego varit ledande. Med hjälp av detta har en helt thorakoskopisk operation med diskektomi och främre stabilisering som enda åtgärd kunnat utvecklas för isolerad idiopatisk thorakal skolios. Patienten slipper således helt den stora bakre öppna kirurgin. Ett stort antal djuroperationer för utvecklingen av instrumentariet har gjorts innan man började operera patienter för ca två år sedan. Denna teknik blev vi oerhört facinerade av och undertecknad tillsammans med ryggortopeden Acke Ohlin gjorde i mars månad ett tvådagars studiebesök vid Childrens Hospital hos Dr Newton. Indikationen för enbart främre thorakal stabilisering är begränsad till de idiopatiska krökarna som sitter mellan Th 5 till Th 12 och är mellan 45 och 70 grader på patienter som väger mellan 40 till 60 kg. Denna operation görs företrädesvis på flickor under pubertetsåren. Båda operationerna som vi fick vara med om var på två flickor i 12-års åldern med en 45 respektive 51 thorakal krök som enligt röntgen var helt mobil. Hela förloppet studerades från det att patienten anlände till salen till dess att patienten var väckt och transporterad till avdelningen efteråt. Detta var ett heldagsprojekt. Förberedelserna på salen startades klockan 8.00 och båda dagar var man färdig att starta operationen klockan Patienten var sövd med dubbellumentub och högerlungan kollaberades omedelbart efter intubationen för att se om patienten kunde saturera sig väl på en lunga. Uppläggningen av patienten sköttes omsorgsfullt och här fanns många tips att ta åt sig vad gäller effektivitet och arbetsfördelning. Spinal cord monitoring användes rutinmässigt. Dr Newton hade två residents som assistenter och operationen var i detalj planerad och gjordes helt systematiskt enligt ett i förväg väl uppgjort schema. Logistiken från det att patienten kom in på salen tills operationen var färdig var mycket imponerande. Alla personer på salen viste exakt vad han/hon skulle göra vid varje tillfälle och här fanns inte mycket gnissel i maskinen. På första patienten gjorde man sammanlagt sex diskektomier och placerade totalt sju skruvar genom kotkroppen (Th 5-Th 11) och sedan ett stag som fixerades i varje enskild skruv med stor precision. Detta stabiliserande komprimerande stag rätade upp kröken nästan totalt. På andra patienten gjordes sju diskektomier och sattes åtta skruvar. Själva instrumentariet, benämnt Frontier, är utvecklat av dr Newton tillsammans med några övriga kollegor och saluförs av DePuy AcroMed. Instrumentariet beräknas finnas på marknaden till sommaren Dr Newton har utfört ett 100-tal främre fusioner enligt denna modell med mycket gott resultat som också finns dokumenterat i litteraturen. Resultaten förefaller mycket lovande och man har nu planerat en jämförande matchad studie mellan den totalt thorakoskopiska operationen och öppen främre respektive öppen främre och bakre operation. Någon randomisering är ej möjlig då operationsmetoderna är olika vid de deltagande sjukhusen och inlärningskurvan för respektive metod alltför lång. En prospektiv jämförelse kommer att göras. Vi känner oss båda övertygade om att operationsmetoden är välfungerande och säker för patienten och innebär en mycket stor fördel för dessa unga flickor i puberteten med ett påtagligt minskat trauma där man slipper hela den stora bakre operationen. Operationen är också kosmetiskt sett mycket tilltalande. Vi ser fram emot att Frontier-instrumentariet snart kommer på marknaden så att vi kan starta detta projekt. Agneta Montgomery, Malmö 7

8 Kongresskalender 7:e kirurgveckan augusti, Eskilstuna. Endo expo The Society of Laparoendoscopic Surgeons september, New Orleans, USA. Controversies in Minimally Invasive Colorectal Surgery. 3-4 oktober, Leewarden, Nederländerna. American College of Surgeons oktober, San Fransisco, USA. Riksstämman november, Göteborg. AGC-kurs i sutur- och anastomosteknik och laparoskopi februari, Davos, Schweiz. SAGES mars, Los Angeles, USA KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi 2002 Årsmötet äger rum i samband med kirurgveckan i Malmö Tid: Tisdagen den kl Plats: Munktellarenan, Eskilstuna Dagordning Föreningens styrelse Stig Ramel, Huddinge, ordförande Ulf Petersson, Malmö, sekreterare Johanna Österberg, Mora, kassör Gunnar Edlund, Östersund, redaktör Lars-Göran Larsson, Örebro, ledamot Torsten Olbers, Göteborg, ledamot Ted Leinsköld, Linköping, ledamot 1 Val av mötesordförande 2 Val av justeringsmän 3 Föreningens årsberättelse 4 Revisorernas berättelse. 4 Frågan om ansvarsfrihet 5 Årsavgiften för Stadgeenliga val 7 Kommande möten 8 Övriga frågor Sekretariat Ulf Petersson Malmö E-post: Ulf Petersson, sekreterare

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg

Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg Inledning. Kirurgiska kliniken vid KS öppnades vid sjukhusets start 1940. De första decennierna har

Läs mer

Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004

Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004 1(7) 1 Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004 Fyra höstdagar utnyttjades för ett givande studiebesök till kirurgklinikerna i Malmö och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Mina guider

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT

ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT ANALYSERANDE ÅRSRAPPORT 1. Bakgrund och syfte Ryggsjukdomar beräknas kosta den svenska staten 30 miljarder kr årligen och orsakar således förutom stort lidande för den enskilde patienten också en mycket

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Göran Ågren LG Larsson Lotta Schagerström Malin Harrysson Mattias Egberth o Hampus Klockhoff Övre GI sektionen vid Universitetssjukhuset

Läs mer

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg

VO Barnkirurgi. Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Erik Sköldenberg VO Barnkirurgi Utbildningar Kliniskt nätverk Regionsdag högspec. Kirurgi Förslag forskningssamarbete Kirurgisk utveckling: Gastrostomier VO Barnkirurgi: Utbildningsinsatser

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Referat från SIKT s studiebesök i Miami och SAGES mötet i Phoenix 22 25 april 2009

Referat från SIKT s studiebesök i Miami och SAGES mötet i Phoenix 22 25 april 2009 Referat från SIKT s studiebesök i Miami och SAGES mötet i Phoenix 22 25 april 2009 Ett nytt grepp mms://wwwv1.orebroll.se/kir/namnbrickan.wmv NOTES kirurgin (Natural Orifice Transluminal endoscopic Surgery)

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala vårdprogram och riktlinjer är dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Dokumenten tas fram av medarbetare

Läs mer

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000

UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2000 UPPFÖLJNING AV LÄNDRYGGSKIRURGI I SVERIGE 2 AUGUSTI 21 FÖR SVENSK RYGGKIRURGISK FÖRENING BO JÖNSSON BJÖRN STRÖMQVIST 2 INTRODUKTION Denna publikation är en sammanställning av patientuppgifter från år 2

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ

Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ Kursutvärdering av laparoskopisk anastomoskurs 17-19 april 2007 USÖ Kursledningen Ingemar Bolin LG Larsson Göran Ågren Lotta Schagerström Hampus Klockhoff Helene Jansson Vi har vid vår klinik konverterat

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN

UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN UTVECKLINGSPLAN KOLOREKTAL CANCER I NORRA REGIONEN BAKGRUND Koloncancer Incidensen i Sverige av koloncancer är ca 4000 fall per år. Ca 380 per år diagnosticeras i norra regionen. Koloncancer drabbar något

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER

OROFACIAL MEDICIN. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin VÅRSOM 2013 ORAL MEDICIN I AMSTERDAM TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER Nr 3 årgång 3 2013 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin ORAL MEDICIN I AMSTERDAM VÅRSOM 2013 TANDVÅRDSRÄDSLA BISFOSFONATER OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik

Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi Historik 42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började jag som nyutexaminerad lab ass köra

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07

OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Institutionen för Hälsovetenskap TENTAMEN OPERATIONSSJUKVÅRD OCH TRAUMA Del 2 Specialistutbildning inom akutsjukvård 40p Ht -07 Maxpoäng: 107 97% 103-107 = A, Framstående 90% 96-103 = B, Mycket bra 81%

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion

MIK. Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Redaktion SVENSK FÖRENING FÖR MIK MINIMALINVASIV KIRURGI Laparoskopi-NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi, juni 2005 Innehåll Ordförande har ordet sidan 1 On Obesity Surgery sidan

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer