NYTT. Laparoskopi- Innehåll. Blandade aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT. Laparoskopi- Innehåll. Blandade aktiviteter"

Transkript

1 Laparoskopi- NYTT Informationsblad för Svensk förening för laparoskopisk kirurgi, juni 2002 Innehåll Sekreteraren har ordet Aktuell forskning om gallblåsecancer och portmetastaser Appendicitsymposium i Västerås Redaktion Denna tidning ges ut två gånger/år. Nästa nummer kommer i december. Manusstopp 15 november. Redaktör Överläkare Gunnar Edlund, Kirurgkliniken, Östersunds sjukhus Östersund Telefon: Fax: E-post: Layout och tryck Emefté Mediabyrå Jämtlands läns landsting Telefon: sidan 2 sidan 2 sidan 3 Program för 7:e kirurgveckan sidan 4 ST-kongress i Göteborg sidan 6 Reseberättelse San Diego mars 2002 sidan 7 Kallelse till årsmötet sidan 8 Ordföranden har ordet Blandade aktiviteter Det är hektiska tider så här års för de flesta av oss. För oss i styrelsen så innebär det färdigställande av programmet till kirurgveckan som i år hålls i Eskilstuna där Eskilstuna lasarett och Huddinge Universitetssjukhus samverkar kring planeringen. Vi ser alla fram emot en ny kirurgvecka med spännande program. För Laparoskopiföreningens del så hoppas vi och tror att årets program kommer att intressera många och vi hoppas att många av Er kommer att kunna närvara. Årets gästföreläsare är Dr Heine van der Walt verksam i Pretoria, Sydafrika. Han har allt sedan början av 90-talet ägnat sig åt laparoskopisk kirurgi med inriktning fr a på laparoskopisk fundoplikatur. Utveckling av operationsteknik och utveckling av logistiken kring operation för att nedbringa operationstiderna har varit ett av dr van der Walts mål. Efter att, tillsammans med några av föreningens medlemmar, ha besökt honom på plats i Pretoria för drygt ett år sedan och fått se systematiken kring operationerna så kan man kort konstatera att målet är nått. Han har på primära fundoplikaturer en operationstid kring 20 minuter! Dessutom utförs operationerna på ett mycket bra sätt antingen med partiell fundoplikatur enl. Toupet eller med total fundoplikatur enl. Nissen. Det patientflöde man där ser både på mottagning och operation är kanske ingenting vi kan uppnå, men det finns sannolikt delar av verksamheten vi kan lära oss något av. En vanlig dag i Pretoria består av mottagning på förmiddagen med c:a 30 patienter och operation på eftermiddagen mellan och där Heine van der Walt hinner med mellan 6 och 10 operationer beroende på vilka ingrepp som görs. Vi kommer under tisdagen under kirurgveckan få höra en gästföreläsning om dr van der Walts erfarenheter och resultat av c:a 800 laparoskopiska reoperationer av reflux. Om turen och tekniken är med oss så kommer han också att demonstrationsoperera en patient med reflux. Operationen kommer att ske på Huddinge sjukhus och sändas till kongresslokalen i Eskilstuna. Förhoppningsvis kommer operationen också att kunna följas i realtid på nätet så att de som inte kan närvara ändå kan följa ingreppet. Det är dock fortfarande inte helt klart med tekniken och finansieringen av den sessionen. Som Ni kanske anat genom åren så går en relativt stor del av styrelsens arbete åt till att planera föreningens deltagande i kirurgveckan men även andra aktiviteter pågår givetvis. Vi har under våren, tillsammans med ST-läkarna i Göteborg genomfört vår andra ST-kongress. Jag vill här rikta ett stort tack till alla ST-läkare som varit involverade i utformningen av den lyckade kongressen och fr a rikta ett tack till ankaret i gänget Eva Angenete och till vår styrelsemedlem på plats Torsten Olbers. ST-kongressen har varit ett framgångsrikt koncept och från föreningens sida har det hela tiden varit målsättningen att kongressen skall vara för ST-läkare och genomförd av ST-läkare. Det faller sig därför helt naturligt att ST-kongressen i fortsättningen genomförs i KIRUBs regi. Samtal har förts med ordföranden i KIRUB och man är positiv till att ta över denna stafettpinne. ST-läkarna har under de senaste åren fått ett allt större utbud av kurser och möten att välja bland men en hittills bortglömd grupp är yngre färdiga specialister. Vi har därför velat satsa på den gruppen och ett resultat av den satsningen är en kurs laparoskopi för bakjourer som kommer att hållas på Huddinge sjukhus 30 och 31 maj Redan långt innan sista anmälningsdag var kursen fulltecknad, så intresset tycks finnas. Vi hoppas och tror att programmet för kursen skall vara intressant och givande både för deltagarna och för föreläsarna. Vi har under senare år allt mer tydligt noterat att namnet på föreningen ställer till problem för oss. Laparoskopi är ju något som idag är en etablerad metod inom kirurgin och andra delföreningar som handhar frågeställningar kring organsystem/sjukdomar upplever därför, kanske med rätta, att laparoskopin ingår naturligt i deras domäner. Syftet med vår förening är dock något annorlunda. Vår inriktning är ju att tillvarata, sprida kunskap om och stimulera den vidare utvecklingen av minimalinvasiva kirurgiska metoder såväl ur teknisk som kirurgisk synvinkel. Det kan således handla om allt från metodutveckling och utvärdering av laparoskopisk kirurgi till utveckling och utvärdering av robotkirurgi. Det jag vill komma till är att det nu sannolikt är dags att ändra föreningens namn. Det är ju en fråga som varit uppe till diskussion vid flera tidigare tillfällen och som avhandlades på vårt senaste årsmöte. Det som fr.a. har talat emot ett namnbyte har varit att Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi är ett väl inarbetat varumärke. Ett förslag som nu kommit upp är att byta ut laparoskopisk kirurgi mot minimalinvasiv kirurgi. Ett problem med det är namnets längd och att en förkortning av det inte går att uttala. Jag ber Er alla därför att till årsmötet i augusti fundera på ytterligare förslag som vi då gemensamt kan ta ställning till. Jag hoppas att så många som möjligt av Er närvarar vid årsmötet. Jag önskar Er alla en behaglig och vilsam sommar. På återseende vid kirurgveckan i Eskilstuna. Stig Ramel, ordförande

2 Sekreteraren har ordet Föreningen kan glädjas åt ett antal nya medlemmar under innevarande verksamhetsår. Så här långt har det varit ett mötesintensivt år för styrelsen med inte mindre än 9 styrelsemöten, varav sex möten har avhållits som telefonmöten. Dessa möten har bland annat resulterat i en ST-kongress som avhölls i Göteborg april. Kongressen skulle förstås inte blivit av om inte de entusiastiska ST-läkare i Göteborg lagt ned ett fantastiskt arbete. Deras och Torsten Olbers ansträngningar resulterade i en kongress som samlade ett 60-tal STläkare från hela Sverige. Stor del av programmet, som refereras ingående i detta nummer av Lap Nytt, avhandlade kirurgutbildningen av idag. Många goda exempel på hur utbildningen kan systematiseras framfördes av deltagande ST-läkare och övriga bidrog med en intensiv diskussionslusta som gjorde att kongressen blev intressant, och vad vi kunde förstå, uppskattad. Styrelsens arbete har för övrigt till stor del rört sig om planerandet av föreningens program till Kirurgveckan. Kirurgveckan är ju årets stora sammankomst för Svensk Kirurgisk Förening och dess delföreningar. Vi hoppas att Laparoskopiföreningens program skall bli intressant och att många har möjlighet att närvara i Eskilstuna. Programmet finns att studera i detalj på annan plats i detta nummer. Nytt för i år i föreningens kursutbud är en kurs i laparoskopisk kirurgi för bakjourer vilken avhölls på Huddinge Arbetet med hemsidan, fortsätter och den har blivit en kommunikationsväg för styrelsen. Vi hoppas förstås att fler av föreningens medlemmar skall besöka hemsidan oftare. Vi planerar att upprätta ett bildoch videoarkiv som förhoppningsvis många kan ha nytta och glädje av. Gå gärna in på hemsidan och lämna förslag på hur du tycker den skall se ut och också gärna på hur du tycker föreningens verksamhet i stort skall se ut och utvecklas. Ha en skön sommar, vi ses i Eskilstuna. Ulf Petersson, Malmö Aktuell forskning om gallblåsecancer och portmetastaser Owe Lundberg, Umeå, presenterade 21 maj sina forskningsresultat i samband med halvtidsdisputation. Diskussionen leddes av prof Eva Haglind, Göteborg. Portmetastaser efter laparoskopisk kolecystektomi Portmetastaser efter laparoskopisk galloperation är ett kliniskt viktigt problem eftersom de flesta galloperationer numera utförs med denna teknik. Gallblåsecancer är en aggressiv cancerform och till skillnad från t.ex. koloncancer är den mera sällan känd preoperativt. Tekniken vid galloperation medför relativt stor risk för perforation med potentiell risk för cancerspridning. När misstänka cancer? Risken för gallblåsecancer ökar med stigande ålder och klinisk vaksamhet är påkallad, särskilt vid förtjockad gallblåsevägg. Förekomst Av laparoskopiskt kolecystektomerade patienter under utvecklade nio patienter portmetastaser. Owe Lundberg jämförde registrerade fall av gallblåsecancer (447) med de som opererats för gallblåsecancer under samma period (270). 55 var opererade laparoskopiskt och 9 av dessa utvecklade således portmetastaser. Samtliga tillhörde gruppen komplett laparoskopiskt opererade (n=37). Histopatologiskt gynnsamma stadier (T0, T1) förekom i 15% av fallen som utvecklade portmetastaser och omräknat innebär det att 1-2 fall per år i Sverige riskerar att få sin cancer spridd pga den laparoskopiska tekniken. Portmetastaser behöver dock inte alltid innebära att cancern är disseminerad. Bukväggsmetastaser efter öppen kirurgi - vad är känt? Ofullständiga uppgifter och delvis motsägelsefulla sådana rapporteras angående förekomsten av bukväggsmetastaser (i ärr) efter öppen gallkirurgi för cancer. Samtliga patienter med PADverifierad gallblåsecancer från 8 universitets- och 24 landsortskliniker under studerades med utgångspunkt från cancerregistret. Jämförelser gjordes med operationsdata. Av 447 patienter med gallblåsecancer opererades 215 med öppen teknik (ej konvertering utan primärt öppen teknik). 177 opererades ej. Beträffande 55 laparoskopiskt opererade, v.g. se ovan. Efter exklusion av 29 feldiagnoser och ofullständiga data återstod 186 patienter, som studerades särskilt. 12 av dessa (6.5%) utvecklade ärrmetastaser i bukvägg. Samtliga dog i sin cancersjukdom efter kort tid (medianöverlevnad 10 månader). Andelen avancerad cancer (T3, T4) var hög (75%). Cancermisstanke förelåg kliniskt relativt ofta (40%) - detta till skillnad från de laparoskopiskt opererade, där misstanke förelåg i mindre omfattning pre- el peroperativt. Även vid öppen kirurgi tros perforation spela en väsentlig roll för utvecklingen av bukväggsmetastaser. Eftersom studien var retrospektiv är troligen den sanna frekvensen underskattad. Överlevnaden var kort, vilket kan innebära att många patienter helt enkelt inte levde tillräckligt länge för att utveckla bukväggsmetastaser. Sammanfattningsvis kan det vara så att skillnaden inte är så stor mellan öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi vad beträffar utvecklingen av bukväggsmetastaser. Önskvärdheten av prospektiva studier framhölls. 2

3 Djurexperimentella studier angående insufflationens betydelse I en djurexperimentell studie på råtta studerades insufflation med koldioxid respektive luft. Studien pekar på att insufflationen i sig snarare än valet av gas har betydelse för intraperitoneal tumörväxt. Kanske är det så att distensionen med minskad cirkulation i bukväggen är den väsentliga faktorn. Öppen kirurgi vid misstanke om cancer Även om data ännu är ofullständiga och flera frågor återstår att lösa rekommenderar Owe Lundberg tills vidare öppen kirurgi vid misstanke på gallblåsecancer. Vid peroperativ misstanke och påbörjad laparoskopisk galloperation rekommenderas konvertering. Försiktighet är nödvändig för att undvika gallblåseperforation. Gunnar Edlund, Östersund (Laparoskopi-Nytts utsände redaktör) Appendicitsymposium i Västerås Den 7 februari anordnade Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi ett endagssymposium om diagnostik och behandling av akut appendicit. Det blev en intensiv dag med 17 föreläsare som vardera höll korta föredrag om 10 minuter. Förmiddagen, respektive eftermiddagen, avslutades med kort diskussion och en sammanfattning som sammanställts av representanter från delföreningarna (Johan Permert, Johanna Österberg och Karin Strigård). Lars Thorén inledde med en historisk exposé med en teckning av Leonardo da Vinci, galenisk sjukdomslära och redogörelse för de första blindtarmsoperationerna. When in doubt, cut it out? Glöm det! Roland Andersson beskrev hur man i Jönköping blivit mer återhållsam med att operera. Han förordade i stället aktiv expektans med upprepade provtagningar och bukpalpationer. Denna strategi hade sänkt frekvensen oskyldiga appar från 33 procent till 13 procent. CRP och LPK är de bästa proverna, endast 2 procent av alla appar har normala prover, enligt Staffan Eriksson. Röntgen kan vara till hjälp i vissa fall, men måste sammanvägas med kliniska fynd. Håkan Jorulf förordade ultraljud på barn och normalviktiga vuxna, för överviktiga vuxna är CT bäst. När det gäller diagnostik på barn är labprover inte så viktiga, utan den kliniska bilden är avgörande, enligt Leif Olsen. Appendicit hos gravida är en svår diagnos och där skulle spiral-ct kunna vara en möjlig väg till snabbare och säkrare diagnos. Stråldosen är numera acceptabel för fostret, menade Stellan Högstedt, gynekolog. Paradigmskifte? Expertgruppens sammanfattning av förmiddagens symposium blev att vi är på väg att överge den gamla inställningen ta bort är aldrig fel till förmån för aktiv expektans, då man utnyttjar tiden för att ta labprover, upprepade palpationer, röntgen vid svåra fall och laparoskopi. Målen bör vara att öka träffsäkerheten i diagnostiken, minska antalet negativa laparotomier/skopier samt att uppnå bättre eller lika bra behandlingsresultat. Antalet perforerade appar bör ej öka. Man kan möjligen skilja på perforerad och icke perforerad app som två olika sjukdomar. Laparoskopi eller öppen operation? Claes Rudberg redogjorde för de studier som jämför laparoskopisk med öppen appendektomi, vilka visade att laparoskopisk operation gav mindre postoperativa smärtor, färre postoperativa sårinfektioner, samma eller kortare vårdtid, möjligen minskad ileusrisk (långtidsuppföljning krävs dock). Vissa studier visade ökad risk för intraabdominella abscesser. Antibiotikabehandling i stället för operation kan användas för utvalda patienter på sjukhus, men recidivfrekvensen är hög enligt en studie som Staffan Eriksson redovisade. Så kallad appendektomi à froid bör endast utföras på specifik indikation. Om målet är att utesluta malignitet efter appabscess är colonröntgen bättre alternativ, enligt Roland Andersson. Undvik nattarbete Expertpanelens sammanfattning av behandlingsalternativen var att konservativ behandling är möjlig, appendektomi à froid bör undvikas och antibiotikaprofylax skall ges inför appendektomi. Man bör välja den operationstyp, laparoskopisk eller öppen, som man själv är mest förtrogen med, och undvika att operera efter midnatt om inte buken kräver det (peritonit). Ämnet akut appendicit belystes från många olika vinklar av duktiga och insatta föreläsare. Tyvärr saknades utrymme för frågor och diskussion i anslutning till föredragen. Tiden var för knapp för att tillåta någon fördjupad debatt eller möjlighet att skapa konsensus kring behandling. Debatten om laparoskopisk kontra öppen appendektomi tog aldrig fart, vilket var en besvikelse! Martin Ljungman kom med ett inlägg till laparoskopins fördel, där han försökte belysa vinsterna med laparoskopisk diagnostik samt åtgärd. Denna metod ger ju oss en bättre överblick över bukhålan än man får via ett växelsnitt, så att man kan fastställa, utesluta och korrigera sin diagnos. I de flesta fall går det ju utmärkt att sedan gå vidare med en laparoskopisk åtgärd. Metodens effektivitet är ju beroende av kirurgens förtrogenhet med denna. Därför måste man satsa på utbildning inom laparoskopi. Vissa kliniker har redan infört lapp-körkort. Sammanfattningsvis var det ett mycket givande symposium, som kunde ha blivit ännu bättre om man fokuserat på färre teman samt fördjupat diskussionerna. Susanna Sandberg, Pernilla Olsson, Johanna Österberg, Mora 3

4 Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi Program för 7:e kirurgveckan, Eskilstuna Tisdag Laparoskopisk fundoplikatio liveoperation Heine van der Walt, Bo Anderberg Telemedicinsk överföring med bredbandsteknik och till Internet från Huddinge Universitetssjukhus. Moderator: Stig Ramel Fria föredrag Moderatorer: Johanna Österberg, Ulf Petersson 9.15 Partiella laparoskopiska fundoplikationer på Ersta B. Håkanson, P. Berggren, I. Farago, O. Ljungqvist, A. Thorell 9.30 Långvariga negativa effekter på gasutbyte och hjärtminutvolym efter koldioxidembolisering U. Jersenius, S. Rubertsson, J. Hultman, D. Arvidsson 9.45 Handportsassisterad laparoskopisk (HALS) staging vid pankreascancer U. Jersenius, G. Ahlberg, A. von Rosen, D. Arvidsson Kan vi operera mer på samma tid? Symposium om logistik Moderator: Carl-Eric Leijonmarck Laparoscopic operation after failed antireflux surgery Gästföreläsning. Heine van der Walt Hur tryggas kvalitén inom antirefluxkirurgin? Symposium tillsammans med SFÖAK Moderatorer: Lars Lundell, Stig Ramel Årsmöte Onsdag Symposium: Obesitas Moderatorer: Mikael Wirén, Hans Lönroth 4

5 Torsdag Symposium om ljumskbråckskirurgi: Vad göra när den primära öppna nätplastiken misslyckats? Moderator: Dag Arvidsson Fria föredrag Moderatorer: Lars-Göran Larsson, Torsten Olbers Handassisterad laparoskopisk vs öppen gastric bypass en prospektiv randomiserad studie M. Sundbom, M. Öhrvall, S. Gustavsson Korttidsresultat av laparoskopisk reglerbar gastric banding vid morbid obesitas S. Bringman, B. Anderberg, J. Apelman, P. Lundquist, M. Wirén, A. Thörne Laparoskopisk biliopankreatisk diversion med duodenal switch T. Olbers, H. Lönroth Laparoskopisk transcystisk choledochusexploration en atraumatisk operationsmetod? C. Strömberg, J. Blomberg, M. Möller, C-E, Leijonmarck Laparoscopic radical prostatectomy: Initial experience after 55 operations compared to the first 35 open retropubic radical prostatectomies Y-H. Wang, M. Waldén, L. Borck ST-symposium: Oväntad choledochussten vad gör vi nu? Moderatorer: G. Edlund, C-E. Leijonmarck Gästföreläsare Dr Heine van der Walt Dr van der Walt är verksam vid Unitas Hospital, Pretoria, Sydafrika. Han har sedan början av 90-talet ägnat sig åt laparaskopisk/minimalinvasiv kirurgi. Han har speciellt intresserat sig för laparaskopisk antireflexkirurgi och där utvecklat och förfinat tekniken för att uppnå optimalt resultat. Han utreder själv alla patienter preoperativt och sköter själv uppföljningen. Dr van der Walt har under åren nedbringat operationstiderna fr. a. genom att åstadkomma en optimal logistik i operationssalen kombinerat med en optimal dissektions- och suturteknik. För en primär antirefluxplastik ligger hans operationstider idag på omkring 20 minuter. Dr van der Walt är, vid sidan av sin kliniska gärning vid det privata sjukhuset Unitas Hospital, också associerad med den medicinska fakulteten vid University of Pretoria. Heine van der Walt kommer inom ramen för Svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi s program vid kirurgveckan att demonstrationsoperera en patient med reflexsjukdom och därefter ge en föreläsning om sina erfarenheter av laparoskopisk refundoplikatur. 5

6 ST-kongress i Göteborg Andra ST-kongressen i kirugi gick av stapeln i Göteborg april i år. Platsen för årets kongress var Nya Ullevi konferenscenter. Liksom i fjol kom initiativet från Svensk Förening för laparoskopisk kirugi och arrangörer var ST-läkarna i kirurgi vid SU,Göteborg med stöd av KIRUB. Kongressen stöttades ekonomiskt av Västragötalandsregionen genom Sahlgrenska Universitessjukhuset och av näringslivet. Deltagare från hela landet hade letat sig till Göteborg. Efter en kort introduktion inledde Urban Wingren, Sahlgrenska, under temat kirurgisk handledning genom att som pantomim tvaga sina händer som inför ett stort ingrepp. Auditoriet tystnade. Han lyckades med sin pantomim framföra vad handledning och utveckling innebär både för den blivande och erfarne kirurgen, ömsesidig respekt, förståelse och fokusering på uppgiften. Martin Almqvist, ST-läkare från Malmö presenterade hur man på MAS infört ett system för kirurgisk träning för ST-läkare på en kortvårdsavdelning. Man får körtkort att självständigt utföra operationer när man deltagit i och utfört ingreppen under handledning. Det är ett bra och strukturerat sätt för ST-läkare att lära sig standardingrepp som ljumskbråck, och kolecystektomi. Metoden att dela upp operativa ingrepp i moment som skall läras under handledning kan med fördel överföras på de flesta elektiva ingrepp. David Lyrdal, ST-läkare från Östersund, som nu randutbildade sig på Sahlgrenska berättade om sina erfarenheter om hur arbetet och utbildningen skiljer sig på ett landsortssjukhus jämfört med ett stort universitetssjukhus. ST-läkarna i Örebro får en flygande start på sin utbildning till kirurg med bland annat operativ träning i djurlab., ATLS-utbildning och ortpedisk akututbildning, sådant som man har stor glädje av att kunna som kirurg. En sådan start gör det sannolikt lättare att tillgodogöra sig fortsatt kirurgisk träning. Flera intressanta och lärorika fallpresentationer hölls, och Ulf Angerås, Urban Wingren och Svante Nordgren samtliga från Göteborg och Gunnar Edlund, Östersund utgjorde expertpanel. Videoklipp från operationer visades. Med mentometeromröstning kunde deltagarna välja ett av fem alternativ till fortsatt handläggning av ett specifikt fall. Alternativen diskuterades för att finna den optimala fortsättningen på operationen, eller hur man bäst fortsatte en utredning. Videoklipp med mer spektakulära ingrepp som i tränade händer låter sig göras laparoskopiskt som donornefrektomi vid transplantation och sigmoideumresektion visade på vilken potential den laparoskopiska tekniken har. Anders Edebo och Marcus Langenskiöld, ST-läkare från Göteborg presenterade sina forskningsområden, dr Edebo över endoskopinegativ refluxsjukdom, där han med hjälp av ett högupplösande gastroskop kan diagnosticera esofagit och gradera dessa enligt utseende av slemhinnan, resultat som kommer att presenteras på DDW i USA. Dr Langenskiöld forskar på enzymatisk aktivitet vid colorektal cancer, variationen vid olika stadieindelning av colorektal cancer. Virtuell träning inom laparoskopisk kirurgi med datasimulering och om utvecklingen inom detta området fick vi ta del av genom flera experter på området. Professor Bo Anderberg, Huddinge, redogjorde på ett elegant sätt för utvecklingen av den moderna kirurgin, den minimalinvasiva teknikens utbredning och snabba utveckling. Samarbetet över disciplinerna växer och ytterligare fördelar både medicinskt och ekonomiskt finns att hoppas på. Den tekniska utvecklingen belystes där digitaliseringen ger nya möjligheter till interaktivitet och visuell upplevelse. Utbildningen inom området dryftades, andra utbildare och aktörer än de traditionella universiteten är inom detta området en verklighet. Fokuseringen på operationsfältet och patienten får dock ej missas. Professor Eva Haglind, Sahlgrenska refererade från COLOR-studien där man jämför öppen colonresektion med laparoskopisktassisterad. Studien skall inkludera patienter. Tjugofem sjukhus från sju länder inkluderar patienter. Studien beräknas stänga för inklusion under hösten. Tre- och femårsöverlevnad jämförs mellan grupperna, recidivfrekvens och förekomst av portmetastaser skall studeras årligen. Resultatet kan få stora effekter på framtida kolorektalkirurgi och utbildning inom detta området. Haglind redogjorde också för blodtransfusionens inverkan på resultat vid cancerkirurgi. Blodtransfusion med leukocytfilter ger mindre morbiditet än transfusion med ofiltrerat blod. TEM tekniken som är minimalinvasiv och exakt redogjordes för av Måns Bohe, Malmö. TEM kan användas för diagnostik, palliation och i kurativt syfte vid anorektal cancer. Framtidens kirurgi var fredagens tema. Professor Rune Sjödahl, Linköping beskrev levande kirurgins ställning idag och kirurgins roll i framtidens sjukvård; - Kirurgens roll i framtidens vård kan jämföras med fotbollsmålvaktens, helt avgörande för utgången av matchen, eller för utgången av patientens sjukdomsförlopp. För att fortsätta att vara en attraktiv specialitet måste vi se över vad vi gör med den tid vi lägger ned på arbetet. Kirurger skall ägna sig åt kirurgi, inte annat. Jourarbetets utseende, flexibel arbetstid, fortbildning, tid för utvecklingsarbete är frågor som är avgörande för hur framtidens kirurger skall fortsätta utvecklas,trivas och göra ett bra arbete. Hur skall kirurgin organiseras? Kommer den elektiva kirugin att läggas vid speciella sjukhus. Kommer den privata sektorn utvecklas ytterligare? För att upprätthålla bakjourskompetensen är det viktigt att definiera de områden som krävs för detta. Buk-, kärl- och traumakirurgi är sådana områ- 6

7 den. Samarbetet mellan sjukhus med olika kompetensnivå måste fortsätta att utvecklas för att upprätthålla kvaliteten. Rune Sjödahl och Conny Wallon, Ordförande i KIRUB hade skissat över en framtida utbildningsplan för kirurgi. Basen var 4 års allmänkirurgi innehållande basala kurser, som sedan byggdes på med ytterligare specialistkunskaper med tjänstgöring inom respektive gren så att man på så vis profilerades. Vissa av dessa tjänstgöringar och kurser leder till bakjourskompetens. För att få kvalitet och en jämn nivå är det viktigt att universiteten är med och tar ansvar för framtidens utbildning inom respektive regi. Utbildning och utveckling är frågor med hög priritet inför framtiden. Ansvaret att arrangera framtida STkongresser tas i och med detta över av KIRUB. Detta forum behövs och är en viktig mötesplats för landets yngre kirurger. Till sist vill jag tacka ST-läkarna i Göteborg med Eva Angenete i spetsen som gjort ett stort arbete med att arrangera ST-kongressen, och ett tack till samtliga sponsorer. Johan Wikström ST-läkare, Kirurgkliniken i Mora. Thoracoskopisk främre thoracal stabilisering vid idiopatisk skolios Ett samarbete mellan kirurgiska och ortopediska kliniken Universitetssjukhuset MAS Reseberättelse San Diego mars 2002 Sedan 1996 har ett samarbete mellan ryggsektionen Ortopediska kliniken och Laparoskopisektionen Kirurgiska kliniken utvecklats. Totalt har 24 thoracoskopiska operationer utförts där huvudparten har varit thoracal diskektomi samt revbenshuvudsresektion för att kunna korrigera thorakala deformiteter vid skolios efterföljt av en bakre öppen stabilisering. Syftet har varit att minimera traumat för patienten då thorakotomi ej varit nödvändigt. Fem patienter har också opererats för thorakala diskbråck. För att kunna gå vidare i utvecklingen har ett instrumentarium utvecklats av ett team i USA där doktor Newton, Childrens Hospital, San Diego varit ledande. Med hjälp av detta har en helt thorakoskopisk operation med diskektomi och främre stabilisering som enda åtgärd kunnat utvecklas för isolerad idiopatisk thorakal skolios. Patienten slipper således helt den stora bakre öppna kirurgin. Ett stort antal djuroperationer för utvecklingen av instrumentariet har gjorts innan man började operera patienter för ca två år sedan. Denna teknik blev vi oerhört facinerade av och undertecknad tillsammans med ryggortopeden Acke Ohlin gjorde i mars månad ett tvådagars studiebesök vid Childrens Hospital hos Dr Newton. Indikationen för enbart främre thorakal stabilisering är begränsad till de idiopatiska krökarna som sitter mellan Th 5 till Th 12 och är mellan 45 och 70 grader på patienter som väger mellan 40 till 60 kg. Denna operation görs företrädesvis på flickor under pubertetsåren. Båda operationerna som vi fick vara med om var på två flickor i 12-års åldern med en 45 respektive 51 thorakal krök som enligt röntgen var helt mobil. Hela förloppet studerades från det att patienten anlände till salen till dess att patienten var väckt och transporterad till avdelningen efteråt. Detta var ett heldagsprojekt. Förberedelserna på salen startades klockan 8.00 och båda dagar var man färdig att starta operationen klockan Patienten var sövd med dubbellumentub och högerlungan kollaberades omedelbart efter intubationen för att se om patienten kunde saturera sig väl på en lunga. Uppläggningen av patienten sköttes omsorgsfullt och här fanns många tips att ta åt sig vad gäller effektivitet och arbetsfördelning. Spinal cord monitoring användes rutinmässigt. Dr Newton hade två residents som assistenter och operationen var i detalj planerad och gjordes helt systematiskt enligt ett i förväg väl uppgjort schema. Logistiken från det att patienten kom in på salen tills operationen var färdig var mycket imponerande. Alla personer på salen viste exakt vad han/hon skulle göra vid varje tillfälle och här fanns inte mycket gnissel i maskinen. På första patienten gjorde man sammanlagt sex diskektomier och placerade totalt sju skruvar genom kotkroppen (Th 5-Th 11) och sedan ett stag som fixerades i varje enskild skruv med stor precision. Detta stabiliserande komprimerande stag rätade upp kröken nästan totalt. På andra patienten gjordes sju diskektomier och sattes åtta skruvar. Själva instrumentariet, benämnt Frontier, är utvecklat av dr Newton tillsammans med några övriga kollegor och saluförs av DePuy AcroMed. Instrumentariet beräknas finnas på marknaden till sommaren Dr Newton har utfört ett 100-tal främre fusioner enligt denna modell med mycket gott resultat som också finns dokumenterat i litteraturen. Resultaten förefaller mycket lovande och man har nu planerat en jämförande matchad studie mellan den totalt thorakoskopiska operationen och öppen främre respektive öppen främre och bakre operation. Någon randomisering är ej möjlig då operationsmetoderna är olika vid de deltagande sjukhusen och inlärningskurvan för respektive metod alltför lång. En prospektiv jämförelse kommer att göras. Vi känner oss båda övertygade om att operationsmetoden är välfungerande och säker för patienten och innebär en mycket stor fördel för dessa unga flickor i puberteten med ett påtagligt minskat trauma där man slipper hela den stora bakre operationen. Operationen är också kosmetiskt sett mycket tilltalande. Vi ser fram emot att Frontier-instrumentariet snart kommer på marknaden så att vi kan starta detta projekt. Agneta Montgomery, Malmö 7

8 Kongresskalender 7:e kirurgveckan augusti, Eskilstuna. Endo expo The Society of Laparoendoscopic Surgeons september, New Orleans, USA. Controversies in Minimally Invasive Colorectal Surgery. 3-4 oktober, Leewarden, Nederländerna. American College of Surgeons oktober, San Fransisco, USA. Riksstämman november, Göteborg. AGC-kurs i sutur- och anastomosteknik och laparoskopi februari, Davos, Schweiz. SAGES mars, Los Angeles, USA KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i svensk Förening för Laparoskopisk Kirurgi 2002 Årsmötet äger rum i samband med kirurgveckan i Malmö Tid: Tisdagen den kl Plats: Munktellarenan, Eskilstuna Dagordning Föreningens styrelse Stig Ramel, Huddinge, ordförande Ulf Petersson, Malmö, sekreterare Johanna Österberg, Mora, kassör Gunnar Edlund, Östersund, redaktör Lars-Göran Larsson, Örebro, ledamot Torsten Olbers, Göteborg, ledamot Ted Leinsköld, Linköping, ledamot 1 Val av mötesordförande 2 Val av justeringsmän 3 Föreningens årsberättelse 4 Revisorernas berättelse. 4 Frågan om ansvarsfrihet 5 Årsavgiften för Stadgeenliga val 7 Kommande möten 8 Övriga frågor Sekretariat Ulf Petersson Malmö E-post: Ulf Petersson, sekreterare

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen.

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen. INBJUDAN Bakgrund Utbildningsprogrammet Spine Academy initierades 2006 genom ett samarbete mellan Svensk Ryggkirurgisk Förening och. Syftet är att erbjuda en basal ryggkirurgisk utbildning samt ge möjlighet

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling?

Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Kan ett nationellt kvalitetsregister bidra till kvalitetsutveckling? Svenskt Bråckregister Pär Nordin Umeå -15 Förutsättning för kvalitetsutveckling Nyfiken på förbättring Ta reda på dina resultat Registrets

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Styrdokument. Nationellt kvalitetsregister för Analcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Nationellt kvalitetsregister för Analcancer 2016-05-10 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Syftet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

Tid: 2015-02-12 2015-02-13 Plats: Calmar Stadshotell

Tid: 2015-02-12 2015-02-13 Plats: Calmar Stadshotell PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Calmar Stadshotell Närvarande: Claes Hjalmarsson, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Jessica Frisk Magnus Fröstorp Ahmed Kassem Pär Myrelid Per Sandström Conny

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999

Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Nationellt kvalitetsregister Cancer rekti 1999 samt tidstrender 1995-1999 Sammanställningen utförd av Onkologiskt centrum Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Kvalitetsregister Cancer rekti 1999 Beställningsadress

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi

Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi Centrum för thoraxkirurgi och intrathorakal kärlkirurgi Överläkare: Prof. dr.med. Martin Teschner HUST Wuhan Klinikum Delmenhorst - Tyskland - Informationer 2009 Patientinformationer Klinikum Delmenhorst

Läs mer

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse

Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse Styrelsens för 4S verksamhetsberättelse för 2007-2008 Styrelsen och sammanträden Ulf Kornerup 4S styrelse har under 2007-2008 bestått av Claes Olerud (ordförande), Hans Tropp ( vice ordförande ), Håkan

Läs mer

Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Kära medlemmar. Redaktion

Laparoskopi-NYTT. Innehåll. Kära medlemmar. Redaktion Laparoskopi-NYTT Informationsblad för Svensk Förening för Minimalinvasiv Kirurgi, december 2004 Innehåll Ordföranden har ordet Redaktion Denna tidning ges ut två gånger/år. Nästa nummer kommer 2004-06-21.

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS

Gallstenssjukdomen. Britt-Marie Karlson, kir klin UAS Gallstenssjukdomen Britt-Marie Karlson, kir klin UAS 2002-02-08 Gallstenssjukdomen naturalhistoria operationsindikationer laparoskopisk / öppen operation ERCP NATURALFÖRLOPP Incidens > 60 år kvinnor 25%

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg

Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg Wiki-KS Kirurgiska Kliniken vid Karolinska sjukhuset till 2015 Av Bertil Hamberger och Torgny Svenberg Inledning. Kirurgiska kliniken vid KS öppnades vid sjukhusets start 1940. De första decennierna har

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Tisdag 16/9 18.00-19.30 Intermediärvård - vem definierar begreppet? Vilka avgränsningar ska gälla gentemot intensivvård? Christina Agvald-Öhman Ordförande SIR och David

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Indikationer för knäplastik, hur gör vi, resultat komplikationer mars 2017 Skåvsjöholm, Åkersberga

Indikationer för knäplastik, hur gör vi, resultat komplikationer mars 2017 Skåvsjöholm, Åkersberga How to Do a TKA Smith & Nephew i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus Implant Research Unit SAVE THE DATE OCH PROGRAM Indikationer för knäplastik, hur gör vi, resultat komplikationer 21-23 mars

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER

Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Kurs om ORTOPEDISKA INFEKTIONER Uppsala 2016 Infektioner i skelett och leder är vanligen förekommande och de förorsakar stort lidande och höga kostnader. Det finns idag på många håll ett välfungerande

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014

Cystektomiregistret. Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Cystektomiregistret Kvalitetsregistrerrapport Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda

Läs mer

Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004

Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004 1(7) 1 Kirurgisk studieresa till Malmö och Göteborg 12-15 sept 2004 Fyra höstdagar utnyttjades för ett givande studiebesök till kirurgklinikerna i Malmö och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Mina guider

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8

Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 Målbeskrivning KIRURGI Termin 8 1. Övergripande syfte och mål För en rad sjukdomar och trauma är kirurgisk behandling en förutsättning för bot, inte sällan i kombination med andra medicinska behandlingar.

Läs mer

Investeringsutredning robot

Investeringsutredning robot LS 150930 bil 1a Investeringsutredning robot Sammanställning Utredningens syfte har varit att klargöra handlingsalternativ för en robotinvestering och tydliggöra konsekvenser av dessa Inledning och bakgrund

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

Tid: 2015-10-01-2015-10-02 Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

Tid: 2015-10-01-2015-10-02 Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Fredensborgs Herrgård, Vimmerby Närvarande: Claes Hjalmarsson, ordförande Lars Abrahamsson, sekreterare Jessica Frisk Magnus Fröstorp Per Loftås Conny Wallon Erik Wellander

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007 Kursreferat Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr Laparoskopikursen i Örebro arrangerades för sjunde året i följd den 13 15 febr. Deltagarna kom denna gång från Lycksele i norr till Helsingborg i söder.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare 040-675 30 59 Sven.Oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-22 Dnr 1600962 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Utredning om den samlade

Läs mer

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU

Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi. Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Urologiska komplikationer vid gynekologisk och obstetrisk kirurgi Ralph Peeker Docent, överläkare Enheten för Urologi, SU Uretärskada Peroperativ diagnos Snar postoperativ diagnos (< 1 vecka) Sen postoperativ

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 15 17 febr 2011

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 15 17 febr 2011 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 15 17 febr 2011 Årets laparoskopist team från Tönsberg Lars Seeberg och Lars Grönvold Kursen i laparoskopisk anastomosteknik arrangerades

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!!

Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Kolorektalcancerprocessen vid CSK-En framgångssaga?-->!! Johan Ottosson Ackrediterad kolorektal kirurg(ebsq)sektionschef Kolorektalsektionen,Kirurgkliniken, LokalPatientprocessledare-LPPL, Kristianstad

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015.

Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Resultat kursutvärdering: Regional utbildningsdag: Thorakal aortasjukdom, 5:e juni 2015. Webbenkäten öppen fr o m 2015-06-08 t o m 2015-06-30. Av 22 deltagare har 17 besvarat enkäten (svarsfrekvens 77

Läs mer

Årsrapport Hysteroskopi 2015

Årsrapport Hysteroskopi 2015 Årsrapport Hysteroskopi 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Hysteroskopi Författare: Stefan Zacharias Delregisteransvarig hysteroskopiregistret Statistisk bearbetning: Gabriel Granåsen Registret underställt

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik nov 2012 USÖ

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik nov 2012 USÖ Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 20 22 nov 2012 USÖ Team priset gick till Suzanne Johansson och Ville Wallenius Sahlgrenska här flankerad av instruktören Göran Ågren

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-20 1 (7) HSN 2016-4774 Handläggare: Mikaela Lingvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Reviderat: Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V)

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014

Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2014 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret avseende patienter som blivit

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning NEUROKIRURGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten neurokirurgi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om handläggning av de medfödda och förvärvade sjukdomar

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus

Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Kirurgisk behandling av fetma: Vad kan vi förväntas uppnå? Anders Thorell, Kirurgkliniken Ersta Sjukhus Obesitas - Behandlingsmodaliteter Livsstilsförändringar Diet regimer Fysisk aktivitet Beteende terapi

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016 Riskanalys Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8 Mars 2016 2016-03-31 Handläggare Mikael Åsén Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen 2016-03-31

Läs mer

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017

Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Välkomna! till kursen i Vetenskapligt Förhållningssätt Ht 2017 Min kom-i-håglista Chefer och handledare och seminariedag Pärm, Närvaro och egen Dator Läxor Statistik (=epidemiologi)! Grupparbete och feed-back

Läs mer

Regional riktlinje för val av operationsmetod

Regional riktlinje för val av operationsmetod Regional riktlinje för val av operationsmetod vid fetma Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012)

Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) Förteckning över kvalitetsregister som drivs helt eller delvis på uppdrag av SFÖAK (uppdaterad, juni 2012) GALLRIKS Huvudman: Jönköpings läns landsting Uppdragsgivare: SKF, SFÖAK och SIKT Regler för utseende

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Hur ska man behandla ett kroniskt serom efter ärrbråckskirurgi?

Hur ska man behandla ett kroniskt serom efter ärrbråckskirurgi? Hur ska man behandla ett kroniskt serom efter ärrbråckskirurgi? Nedan kan ni följa maildiskussionen som förts i detta ämne av bråckprofilerade kirurger i Sverige.Frågan initierades av Sven Bringman Södertälje

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling

Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Nationell nivåstrukturering av analcancerbehandling Information till utredande och remitterande enheter Från och med 1 januari 2017 är de onkologiska klinikerna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet.

Alternativa behandlingar Öronplastik är vanligtvis elektiv kirurgi. Alternativa behandlingsformer kan vara att inte göra något åt problemet. Informerat samtycke - Öronplastik Instruktioner Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om öronplastik, dess risker såväl som alternativa

Läs mer