DOKUMENTATION FRÅN RESILIENS- WORKSHOP I ESKILSTUNA KOMMUN februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION FRÅN RESILIENS- WORKSHOP I ESKILSTUNA KOMMUN 11-12 februari 2013"

Transkript

1 DOKUMENTATION FRÅN RESILIENS- WORKSHOP I ESKILSTUNA KOMMUN februari

2 SAMMANFATTNING BAKGRUND ESKILSTUNA KOMMUN RESILIENSANALYS (RESILIENCE ASSESSMENT) WORKSHOPENS SYFTE OCH UPPLÄGG METOD VAD ÄR EN RESILIENCE ASSESSMENT? 6 RESILIENSANALYSENS FRÅGESTÄLLNINGAR OCH WORKSHOPENS UPPLÄGG 6 KUNSKAPSBAS 8 VAD ÄR RESILIENS OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? 8 Tre antaganden i arbetet med resiliens 8 Tre aspekter av resiliens 10 Dynamiken i systemet: Trösklar och alternerande tillstånd 11 Strategier för resiliens 12 EKOSYSTEMTJÄNSTER 13 BESKRIVNING AV FOKUSOMRÅDEN 15 A. Livsmedelsförsörjning 15 B. Transporter 16 C. Vatten 16 D. Sysselsättning 17 BESKRIVNING AV HOTBILDER: Planetära gränser Klimatförändring Energibrist Global ekonomisk depression 19 6 RESULTAT GRUPPDISKUSSION: FOKUSOMRÅDEN STEG 1: HISTORISK TIDSLINJE STEG 2: TRÖSKLAR STEG 3: VAD INNEBÄR HOTBILDERNA FÖR ERA RESPEKTIVE FOKUSSYSTEM. STEG 4: STRATEGIER FÖR RESILIENS AVSLUTANDE REFLEKTIONER REFERENSER BILAGOR BILAGA 1. DELTAGARLISTA BILAGA 2. WORKSHOP SCHEMA BILAGA 3. HISTORISK TIDSLINJE FÖR ESKILSTUNA KOMMUN BILAGA 4. RESULTAT ORD FÖR ORD KOM IGÅNG ÖVNING: FOKUS OMRÅDE NU OCH I FRAMTIDEN STEG 1: HISTORISK TIDSLINJE STEG 2: TRÖSKLAR STEG 3: VAD INNEBÄR HOTBILDERNA FÖR ERA RESPEKTIVE FOKUSSYSTEM. STEG 4: STRATEGIER FÖR RESILIENS

3 Sammanfattning I samarbete mellan Eskilstuna kommun och Stockholm Resilience Centre genomfördes en tvådagars resiliensworkshop med kommunanställda och forskare. Syftet med workshopen var att översiktligt kartlägga sårbarheter på längre sikt och att hitta strategier för att stärka resiliensen och möjligheten till återhämtning. Arbetet var en del av kommunens arbete med hållbar utveckling och ett sätt att fylla det begreppet med innehåll, att bidra till ett holistiskt perspektiv och till Eskilstunas vision. Resiliens handlar om förmågan hos olika system att hantera förändring och kunna utvecklas och förnyas. För att stärka förmågan att leva i förändring och hantera det oförutsägbara arbetade man under workshopen med fyra olika fokusområden: sysselsättning, transporter, vatten och livsmedelsförsörjning. Genom att studera vad som kontrollerar varje fokusområde kunde större förståelse skapas kring vilka effekter olika kriser kan leda till. Vissa saker är helt oförutsägbara men i bästa fall ringar man åtminstone in möjliga händelser. De kriser som studerades var klimatförändring, energikris, ekonomisk kris och utmaningen att stanna inom de planetära gränserna. Utifrån resiliensteorins strategier inför komplexa system så arbetade man under workshopen slutligen med att identifiera åtgärder som stärker resiliensen. Workshopen var också en del av forskningen vid SRC, och en lärandeprocess för alla inblandade: Vad innebär resiliensperspektivet för en kommun; hur kan en kommun hantera utmaningarna att hålla sig inom planetens gränser och hur kan en kommun arbeta med ekosystemtjänster? Resultaten gör tydligt att det finns mycket att vinna på tvärsektoriellt samarbete. Saker och ting kopplar till varandra och de olika fokusområdena kom fram till liknande slutsatser. Workshopen tydliggjorde viktiga kopplingar mellan alla de olika fokusområdena, t.ex. mellan sysselsättning och livsmedelsförsörjning. Energi-, ekonomi- och klimatkris innebär alla en ökad risk för att det blir dyrare mat. Att öka självförsörjningsgraden skulle i kommunen göra livsmedelsförsörjningen mindre sårbar och innebär ökade möjligheter för sysselsättning. Mycket som idag styr både jordbrukspolitik och arbetsmarknadspolitik ligger dock utanför kommunens rådighet. När det gäller sysselsättningsfrågan är kommunen bara en bland många aktörer, och kommer ofta in när det är för sent. Deltagarna upplevde att resiliensarbetet ger djup till begreppet hållbar utveckling och tillför en ökad förståelse för att svängningar och störningar är en del av systemet, och att det finns gränser att förhålla sig till. Att bli medveten om olika gränser så att man inte eroderar trösklar som inte får tas bort. Formatet för workshopen, att sitta och arbeta med olika kompetenser runt bordet, gav nya perspektiv. Arbetet med en resiliensanalys är långsiktigt och vilka resultat det har på kommunen på lång sikt blir intressant att se. På kort sikt finns ett stort intresse för att gå vidare både med fördjupning för denna grupp men också att bredda arbetet och bjuda in även externa intressenter. 3

4 Bakgrund I februari 2013 hölls en tvådagars workshop i resiliensanalys i Eskilstuna kommun. Eskilstuna Kommun Eskilstuna kommun driver ett ambitiöst miljöarbete. I maj 2011 kontaktade Lars Wiklund Stockholm Resilience Centre 1. I sin roll som miljöstrateger upplever Lars och kollegan Lars- Erik Dahlin att de är medvetna om flera stora hot vilka kommunen inte alltid fångar upp. Det finns stora och långsiktiga frågor som riskerar ramla mellan stolarna. Hur kan en kommun med Eskilstunas ambitioner fånga upp dem? Kommunen har långsiktiga planer, kris- och beredskapsorganisationer och översiktsplaner; allt det är bra men det finns saker som ändå inte hanteras inom kommunkoncernen så som det behövs. Alla kommuner talar om hållbar utveckling, så även Eskilstuna. Men på vilket sätt hanteras det rent konkret? Resilienstänkande är en viktig del av hållbar utveckling, att förstå hur kommunen kan hantera olika förändringar sätter hållbar utveckling i ett sammanhang på ett sätt som saknas i stor utsträckning i Sverige. Eskilstuna Kommun ville därför pröva och se om en resiliensanalys kunde vara värdefull för att komma vidare i arbetet för en hållbar utveckling. Resiliensanalys (Resilience Assessment) Forskningen vid Stockholm Resilience Centre (SRC) fokuserar på resiliens i olika social- ekologiska system, dvs deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Målet med forskningen vid centret är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd. Stockholm Resilience Centre (SRC) ingår i Resilience Alliance, som är ett internationellt forskarnätverk som består av forskare och praktiker från många discipliner som samarbetar för att utforska dynamiken i social- ekologiska system. Inom Resilience Alliance har man arbetat fram en handbok för resiliensanalys - Assessing Resilience in Social- Ecological Systems: Workbook for Practicioners 2. Denna handbok är framför allt inriktad på hushållning av naturresurser och inte anpassad för eller använd i kommunala sammanhang i någon större utsträckning. Cathy Wilkinson är forskare vid SRC och tillika planerare i botten och har med utgångspunkt i handboken skapat en process som ska fungera på lokal, kommunal nivå. Hon har gjort liknande studier i Glasgow och Luleå men arbetet i Eskilstuna är mer djuplodande än de tidigare. Workshopen var en utforskande process, en slags aktionsforskning där handboken från Resilience Alliance kompletterats med andra övningar. Att verkligen tillämpa handboken är i frontlinjen både inom forskningen och inom kommunal förvaltning. 1 Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social- ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. Se mer på stockholmresilience.su.se 2 Resilience Alliance,

5 Workshopens syfte och upplägg Syftet med workshopen var flera och gemensamt formulerat av kommunen och SRC: Fylla begreppet hållbar utveckling med innehåll och bidra till Eskilstunas vision Översiktligt kartlägga sårbarheter på längre sikt Hitta strategier för att stärka resiliensen och möjligheten till återhämtning Bidra till ett holistiskt perspektiv hållbarhetens tre dimensioner Stärka förmågan att leva i förändring och hantera det oförutsägbara Lärande för alla resilience thinking, planetära gränser, ekosystemtjänster m m Ta del av forskning i frontlinjen Workshopen vände sig till tjänstemän inom alla förvaltningar och kommunala bolag, samt förtroendevalda i kommunstyrelsens miljöutskott. Målet var att det skulle finnas representanter från alla kommunens förvaltningar och bolag. Sammanlagt närvarade cirka 25 personer (se bilaga 1 för deltagare). Workshopen var upplagd så att olika presentationer varvades med gruppdiskussioner. Denna rapport ger sammanfattningar av presentationerna och resultaten från diskussionerna under gruppövningarna. Det kompletta arbetsmaterialet som kom fram under workshopen finns i bilaga 3. Workshopen leddes av Cathy Wilkinson. Medverkade gjorde också Louise Hård af Segerstad från Albaeco och My Sellberg, Masterstudent vid Stockholm Resilience Centre som gör sin mastersuppsats 3 på resilienskonceptets tillämpbarhet på kommunal nivå. Workshopens upplägg planerades i samarbete mellan ovan nämnda personer och kommunens miljöstrateger. Lars- Erik Dahlin, Eskilstuna, Louise Hård af Segerstad, Albaeco, Lars Wiklund, Eskilstuna, Cathy Wilkinson och My Sellberg, Stockholm Resilience Centre. 3 Sellberg

6 Metod Vad är en resilience assessment? I en resiliensanalys tittar man bakåt för att lära och sedan framåt. Det är en deltagardriven process som utgår från och arbetar med kunskapen som finns samlad i rummet och gemensamt går igenom ett antal frågeställningar. Handboken för resiliensanalys är väldigt detaljerad i de första stegen men innehåller inte lika mycket kring hur den faktiska förvaltningen ska se ut. Men planerare som arbetat med resiliensanalys beskriver att: - Det innebär en möjlighet att prata om förändring i komplexa system. - Det ger nya verktyg och metoder för analys. - Det ger ett alternativ till ett förhållningssätt som säger: förutse och planera. Det är samtidigt viktigt att poängtera: - Resiliensanalys är inte en mirakelmedicin. - Det finns väldigt få exempel på forskningsartiklar där en fullständig resiliensanalys gjorts i en lokal/kommunal förvaltning. - Denna workshop är utforskande, både forskningsmässigt och ur ett förvaltningsperspektiv. Resiliensanalysens frågeställningar och workshopens upplägg Resiliensanalysen kan sammanfattas med de frågeställningar som ses i figur 1. Figur 1. De frågeställningar som omfattas av en resiliensanalys. Resiliens of what och to what Resilience of what ska svara på frågan vad det är vi vill ska vara resilient. Frågan om to what ska svara på vad vi vill detta önskvärda systemtillstånd ska vara resilient mot. Det handlar alltså om att välja avgränsning av analysen. I detta steg ska beslutsfattare medverka, dvs i en kommun behöver politiker vara med att välja för att skapa legitimitet till processen. Det är viktigt att resultatet av arbetet som läggs ner i analysen är efterfrågat. Vad är det för system eller aspekt av systemet som ska vara resilient? I Eskilstuna valdes följande fyra fokusområden: Sysselsättning Livsmedelsförsörjning Vatten Transporter 6

7 Mot vilka störningar eller kriser vill vi att vårt system ska vara resilienta? De fyra fokusområdena analyserades utifrån hur de kan hantera störningar som relaterar till fyra kriser: Klimatförändring Planetens gränsvillkor 4 (hur håller vi oss inom) Ekonomisk kris Energikris I Eskilstuna gjordes avgränsningen före workshopen. Fokusområdena (resilience of what) och störningarna/kriserna (resilience to what) hade valts ut i samverkan mellan kommunens tjänstemän och workshop- ledarna. Bakgrundsfakta kring fokusområdena och kriserna hade sammanställts som underlagsmaterial. Under workshopen gick vi igenom steg ett och två nedan med syfte att få djupare och gemensam förståelse om varje fokusområde. Dessa steg kan upplevas som tidskrävande men de lägger en viktig grund för de senare mer praktiskt tillämpbara stegen. Steg 1: Historisk tidslinje För att få en gemensam bild av fokusområdet gjorde varje grupp en historisk tidslinje, för de senaste 200 åren. De ställde sig frågan: Vilka nyckelhändelser eller varaktiga förändringar har påverkat vårt fokusområde? Genom att lista händelser genom historien utkristalliseras olika faser och hur de faserna i sin tur har formats av olika förvaltningsstrategier (se figur 3). En ganska detaljerad tidslinje med historiska händelser hade tagits fram innan av kommunen (bilaga 3). Steg 2: Trösklar dynamiken i systemet För att skapa ytterligare förståelse för fokusområdena fick varje grupp identifiera vad som definierar systemet, dvs. vilka krafter som påverkar det. I resilienstermer uttrycks detta som att systemet hålls på plats och att vid viss mått av förändring kan det passera en tröskel, en så kallad tipping point. Det handlar om att förstå dynamiken i systemet. I arbetet ingår också att identifiera alternativa faser, hur ser systemet ut på andra sidan om en tröskel. So what och Now what De två andra frågeställningarna (se figur 1) utgjorde ett steg vardera under workshopen. Steg 3: So what vad betyder det, vilka effekter leder bristen på resiliens till? I tredje steget specificerades vilka effekter som de fyra olika störningarna/kriserna kan ha på respektive fokusområde. Steg 4 Now what - Strategier för resiliens I det sista steget gick varje fokusområde igenom vilka existerande åtgärder och strategier som skulle kunna stärka resiliensen och vilka som skulle kunna införas för att stärka fokusområdets kapacitet att hantera förändring. - Vad kan vi göra? 4 En vetenskaplig artikel i Nature (Rockström m fl 2009) beskrev nio olika processer där människans påverkan är av en sådan omfattning att icke- reversibla förändringar kan ske om vissa gränsvärden passeras. Artikeln tog också ett första steg för att sätta dessa gränsvärden. Se Beskrivning av hotbilder s 17. 7

8 - - - Vilken anpassningsförmåga och transformativ förändringsförmåga finns i vårt fokusområde? Vilka åtgärder har vi idag som stärker resiliensen? Hur kan vi utveckla vår förvaltning för att ytterligare stärka resiliensen? Kunskapsbas Vad är resiliens och varför är det viktigt? Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. För ett ekosystem som en skog kan det handla om att klara av till exempel stormar, bränder och föroreningar. För ett samhälle om förmågan att på ett långsiktigt hållbart sätt hantera politiska oroligheter, en naturkatastrof eller en finanskris. Resiliens innefattar alltså både systemens förmåga att stå emot stress eller förändring och att återuppbygga viktiga funktioner efteråt. I längden kräver detta en förmåga att anpassa sig och förnya sig. Strategier baserade på resilienskonceptet utgår därför från att vi måste förvänta oss överraskningar och de syftar till att stärka systemens förmåga att anpassa sig till framtida förändringar. Vi vill oftast att systemet trots förändringar ska behålla sin identitet. Men vad som är systemets önskvärda identitet är inget som kan definieras av en person eller en smal grupp utan det krävs en hög nivå av delaktighet för att kunna definiera vad som är systemets identitet. Därför bygger resiliensanalysen på en deltagardriven process. 5 Sedan talet har fokus på miljöfrågorna ökat och sedan FNs toppmöte 1992 i Rio finns gemensamma överenskommelser om att arbeta för global hållbar utveckling. Resiliens kan ses som ett sätt att hantera det komplexa samspelet mellan de tre delarna av hållbar utveckling: det ekonomiska, sociala och ekologiska perspektivet. Trots samsynen inom FN så fortsätter ekosystemtjänster att minska och städer fortsätter att expandera sina fotavtryck. Nästan två tredjedelar av ekosystemtjänsterna försämras eller används på ett ohållbart sätt. Arter utrotas i en takt som jorden inte sett sedan det senaste globala massutdöendet för 65 miljoner år sedan. Resiliens är ett nytt perspektiv för att titta på utmaningar som mänskligheten står inför. Det är uppenbart att vi behöver förbättra hur vi styr mot en för hållbar utveckling och nu visar både akademiker och praktiker ett ökande intresse för resiliens. 6 Tre antaganden i arbetet med resiliens Första antagandet: Sociala och ekologiska system är kopplade. Det vi gör mot vår omgivning har effekter. Detta kan låta som en självklarhet men det gäller idag också på global skala. Ett exempel är hur stora bränder i Ryssland år 2010, ledde till produktionsminskningar av vete. Detta innebar att världsmarknadspriset på vete steg vilket fick globala följdverkningar: till exempel i Moçambique där det uppstod 5 Vidare läsning om resiliens: Folke 2006; Walker och Salt 2006 och 2012; Moberg och Simonsen I Storbritannien har man ett Resilience Team inom UK Cabinet Office; ICLEI, en sammanslutning av kommuner för hållbarhet håller sin tredje Resilient city conference ; inom FNs organ för att undvika katastrofer (UNISDR) arbetar man också med resiliens. 8

9 hungerkravaller med dödlig utgång. Inom resiliensteorin talar man därför om social- ekologiska system för att undkomma att de separeras i till exempel olika beslutssammanhang. Ekosystemtjänster är ett koncept som vi använder för att tydliggöra hur ekosystem och samhällen är sammanvävda. Olika mänskliga aktiviteter får effekter på exempelvis produktionen av mat, vatten, fiber och bränsle; de inverkar på våra skydd mot översvämningar, på pollinering, luftkvalitet, klimatreglering och rekreation. År 2005 kom den stora studien Millennium Ecosystem Assessment som mätte produktionskapaciteten hos världens ekosystem att tillhandahålla ekosystemtjänster. 7 (se mer i avsnitt om ekosystemtjänster). Andra antagandet: Social- ekologiska system är komplexa och adaptiva system Att social- ekologiska system är komplexa och adaptiva system innebär att vi inte kan förvänta oss att historien kommer att upprepa sig. Komplexa system kräver andra förhållningssätt än enkla system. Boken Getting to Maybe 8, beskriver att det finns tre slags uppgifter/problem: enkla, komplicerade och komplexa och att dessa kräver olika strategier. En enkel uppgift är som att baka en kaka receptet är viktigt, det är utformat för att fungera varje gång, det krävs ingen sakkunskap men att veta hur man lagar mat ökar möjligheterna att lyckas. Receptet ger instruktion om vad, hur och mängd av olika delar, det ger en standardprodukt och det finns en visshet om att resultatet blir lika varje gång. En komplicerad uppgift är som att skicka en raket till månen. Formlerna är kritiska och nödvändiga, en framgångsrik raketuppskjutning ökar säkerheten att nästa kommer att fungera, det krävs hög kompetens inom många specialområden, och samordning av dessa, saker går att separera i delar och sedan samordna, olika raketer har centrala likheter och det finns en hög nivå av säkerhet i utfallet. En komplex uppgift är som att uppfostra ett barn. Formler har bara en begränsad nytta, att uppfostra ett barn ger inga garantier för att lyckas med nästa, expertis kan hjälpa men det är inte tillräckligt, relationer är nyckeln, delarna kan inte separeras från helheten, varje barn är unikt och det finns en osäkerhet i utfallet. Beroende på vilken typ av uppgift man står inför är olika strategier mer lämpliga. Se tabell 1 för olika kategorier av strategier: ENKELT (baka en kaka) Anta stabilitet, förutsägbarhet Undanröj eller minimera störning Prioritera vetenskaplig kunskap Hierarkisk struktur, uppifrån styrt KOMPLEXT (uppfostra ett barn) Anta förändring och osäkerhet Vårda möjligheter för återhämtning och förnyelse efter störning Kombinera olika typer av kunskap för att skapa lärande Skapa möjligheter för själv- organisation Tabell 1: Olika strategier inför olika uppgifter. Dessa återkommer i steg 4 i analysen. 7 Millennium Ecosystem Assessment, Westley m fl

10 Tredje antagandet: Samordning mellan sektorer och skalnivåer är avgörande Det går inte att hantera olika delar utan att ta hänsyn till helheten. Detta gäller i en kommun liksom i många andra sammanhang. På global nivå illustreras detta till exempel genom konceptet Planetära gränser. Det baseras på en forskningssyntes som visar på nio olika planetära processer som samtidigt är intimt sammankopplade. De nio områdena/processerna är utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad markanvändning, vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, luftpartiklar i atmosfären och miljögifter. Förändrad markanvändning och klimatförändring är två stora drivkrafter bakom förlusten av biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är i sin tur ett bra verktyg för att hantera klimatförändringen. Att satsa storskaligt på biobränsleproduktion kan till exempel vara bra ur klimatsynpunkt men riskerar att på sikt påverka både biologisk mångfald och förmågan till anpassning till förändrat klimat. Detta är ett exempel som visar att helheten måste vara en del av varje analys. Globala utmaningar som utarmningen av biologisk mångfald och klimatförändringen har effekter också ner på lokal skala. Åtgärder på lokal skala måste därför också sättas i ett större sammanhang. Att lösa svenska utmaningar genom att flytta problemen utrikes är ett lika vanligt som känt fenomen. Tre aspekter av resiliens Resiliensen i ett system kan ses i kapaciteten att motstå och anpassa sig till störningar, samt i möjligheten till transformation. Nedan exemplifieras de tre aspekterna av resiliens exempel från vattenmiljöer. 1. Motståndskraft: Motståndskraft betyder att kunna buffra förändringar, att kunna motstå chocker. Floden Themsen har en serie med grindar byggda på talet för att skydda London från stormfloder. År 1990 användes grindarna en eller två gånger per år i genomsnitt, 2003 användes de 14 gånger. De förväntas vara till nytta i endast 50 år till på grund av stigande havsnivåer. 9 De motstår vattenståndet men bidrar inte till anpassning i ett längre perspektiv. Ett annat exempel är hur man byggt upphöjda vägbanor i Nederländerna, de kan alltså motstå ett högre vattenstånd, genom att vattnet hålls borta från vägen. Det tillåter ingen anpassning. Buffrande lösningar är viktiga och ofta bra men det är viktigt att vi inte låter de maskera förändringarna så att vi överraskas om skyddet en dag är otillräckligt. 2. Anpassningsförmåga: Anpassningsförmåga är kapaciteten hos människor i social- ekologiska system att kunna anpassa sig till förändring, t.ex. genom kollektiva åtgärder. Exempel på anpassning i relation till vatten är de flytande flerfamiljshus som byggts på kanalen i Amsterdam. De anpassar sig till vattenståndet. Enligt samma princip har man byggt en flytande bro på Lake Washington i Seattle, USA. I New Orleans, USA, har man 9 SPUR

11 istället byggt hus på styltor som låter översvämmande vattenmassor flyta in under huset, utan att göra skada. 3. Transformation: Transformativ förmåga: att inför och under förändring kunna välja helt nya vägar, att styra mot önskade framtider. Att till exempel välja att lämna stränder utan exploatering för att ge utrymme för vatten att översvämma, eller att överge strandbebyggelse som ligger i översvämningsdrabbade områden. Dynamiken i systemet: Trösklar och alternerande tillstånd För att veta bättre hur vi ska agera, vilka strategier som är lämpliga i vårt fall för att stärka resiliensen behöver vi förstå dynamiken i vårt system. Vi behöver förstå vilka variabler som kontrollerar vårt system. Vi vill också förstå om det finns alternativa tillstånd i vårt system. Ett korallrev kan befinna sig i olika tillstånd (alternate states). Det kan vara ett friskt korallrev med klart vatten och mycket fisk, eller ett övergött rev dominerat av alger. Vi behöver förstå vilka variabler och faktorer (mänskliga eller andra) som påverkar vilket tillstånd revet befinner sig i. Figur 2: Varje boll i bilden motsvarar systemet i ett tillstånd. Djupet på koppen som bollen befinner sig i och höjden på tröskeln mellan olika tillstånd utgörs av vissa variabler. I steg 3 i analysen arbetar vi med att identifiera vilka dessa variabler är. Källa: Bellwood m fl Vi lär oss mer och mer om att många system har inneboende trösklar där systemet skiftar identitet, och när de passerats kan vara svåra att gå tillbaka från. Som resultat av en eller flera störningar såsom klimatförändring, näringstillförsel eller överfiske kan korallrevet skifta från ett klarvattensrev med mycket fisk till ett algöverväxt rev där varken fiske eller turism kan ge inkomst. 11

12 Andra exempel på system som passerat trösklar är den arktiska isen, Östersjön och försaltade marker i Australien. Det är mycket svårt att få de nya tillstånden att gå tillbaka till det tidigare systemet. I och med att vi idag lever i en värld där vi i hög grad är sammankopplade kan effekterna av att en tröskel passerats, sprida sig. Hur vårt system är beroende av andra system är alltså också viktig kunskap för att förstå hur resilient systemet är. Detta kan ses tydligt när det gäller matsäkerhet på lokal nivå. Under krigen fanns omfattande program för att stimulera och uppmuntra människor att producera sin egen mat. Likaså under Kubas oljekris, då 80 % av Havannas mat producerades inom staden. Idag ses liknande rörelser såsom stadsodling och Transition town/omställlning Sverige. Strategier för resiliens Det finns fyra kategorier 10 av strategier. Detta är samma som listades i tabell 1, dvs strategier för att hantera ett komplext problem. Nedan listas kategorierna och ett antal strategier under varje. Att leva med osäkerhet och förändring Buffring Centrala funktioner är överdimensionerade för att minska risken att passera kritiska trösklar (t. ex. Themsens barriär). Redundans Överlappande funktioner; om en brister så finns andra som tar över (t. ex. reservkraftverk på sjukhus). Uppdelning Ledning, kapacitet och kompetens är spridd och fördelad så att samordnad respons och återhämtning är möjliggjord. Då kan kaskadeffekter undvikas. I New York fick man 1977 totalt strömavbrott i hela staden pga av två separata incidenter. Det fanns inga möjligheter att stänga de separata systemen, vilket hade kunnat begränsa störningen. Strategisk framsynthet Förmågan att tänka framåt på ett kvalitativt, sammanhängande och funktionellt sätt, och att tillämpa relevanta insikter på organisationen. Våra väderprognoser är ett bra exempel på detta. Skapa störning Att tillåta små störningar för att undvika katastrofala sådana. Brandövningar är ett exempel, och mindre skogsbränder ett annat. Att lära från kriser Förmågan att inom organisationen lära från kriser och misslyckanden för att bättre hantera framtida kriser. I en brand i Melbourne dog många människor och en stor utredning tillsattes för att lära från den krisen. Skapa möjligheter för själv- organisation Anpassningsbar planering och design Möjliggör övervakning, återkoppling och anpassning av aktiviteter, i första hand av de aktörer som är närmast inom 10 Wilkinson,

13 systemet. Ett exempel på feedback är hur man i Australien vid vattenbrist visade vattennivån på TV varje kväll. Platthet inom organisationen De högre hierarkiska nivåerna inom organisationen bör inte vara för tunga i relation till basen. Starkt hierarkiska system utan formell lokal handlingskompetens är långsamma och oflexibla vid överraskningar som kräver snabba icke- standardiserade lokalt anpassade åtgärder. Utrymme för dynamik över olika skalor Undvika att skapa resiliens på en skala genom att minska den på en annan skala. Mångfald ger bättre återhämtning och förnyelse efter störning Social- ekologiskt minne Dela olika erfarenheter av hur människor har hanterat och anpassat sig till tidigare kriser och störningar. Socialt kapital Ett antal olika funktionella roller i samhället är avgörande för återhämtning eller transformation, t ex nätverkare, ledare, uppfinnare. Vårda dessa. Ekologiskt minne Främja överlappande funktionell mångfald, t ex genom att skydda nyckelarter, förbjuda skörd/jakt under vissa faser, skapa reservat och skyddade områden. Kombinera olika typer av kunskap för att öka lärandet Lokal kunskap Hitta vägar att inkludera lokala aktörers kunskap parallellt med mer vetenskaplig kunskap. När det är nödvändigt med förändring så är lokala aktörer viktiga källor till innovation. Kunskap om processen Förstå hur saker görs, inte bara vad som görs. Det behöver vara en gemensam, pågående lärandeprocess. Ekosystemtjänster Den svenska definitionen på ekosystemtjänster lyder: Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande Den kommer ur Naturvårdsverkets rapport Sammanställd information om Ekosystemtjänster. En annan bra definition kommer från en artikel av Jesper Nyström i Forskning och Framsteg 11 : Ekosystemtjänster ett mått på vår otacksamhet Den knyter an till att ekosystemtjänster också är ett kontroversiellt begrepp. Det finns kulturer som har Moder Naturs rättigheter inskrivna i konstitutionen och ser ekosystemtjänster som en commodification av naturen, dvs de kritiserar att den bara ges ett värde för människan och att den ses som ett varulager. Ekosystemtjänsterna delas normalt in i 4 kategorier 12 : (1) försörjande, (2) reglerande, (3) kulturella och (4) stödjande tjänster. De stödjande tjänsterna är grundläggande processer, t ex fotosyntesen och cirkulation av näringsämnen; dessa tjänster ligger 11 Forskning och Framsteg Millennium Ecosystem Assessment

14 bakom de andra kategorierna av tjänster, och de tas inte alltid upp, för att undvika dubbelräkning. Termen ekosystemtjänster började användas i slutet av talet i kretsar av ekologiska ekonomer. Det var ett sätt att tydliggöra för ekonomer att naturen hade ett värde. Termer som ekologiska varor och tjänster myntades för att de skulle vara intuitiva för ekonomer. Ekosystemtjänster (som det nu kallas) blev mer känt i bredare kretsar i och med forskningsstudien Millennium Ecosystem Assessment (MA) vilket var en global forskningsstudie med över 1000 forskare och experter som pågick mellan år 2000 och I MA- studien bedömdes kapaciteten hos 24 olika typer av ekosystemtjänster. Resultaten visade att produktionen av grödor, boskap och trä ökat de senaste 50 åren vilket lett till ökat välstånd för många. Denna ökning har dock uppnåtts till priset av att andra ekosystemtjänster minskat, framför allt de reglerande tjänsterna. Dessutom har ekosystemens eller resiliens urholkats vilket utgör ett hot mot ekosystemens långsiktiga kapacitet att generera ekosystemtjänster. På Konventionen för Biologisk mångfalds (CBD) 10de partsmöte som hölls i oktober 2010 i Japan togs en ny global vision för biologisk mångfald som nu lyfter fram ekosystemtjänster. By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services... I målsättningen som också beslutades står by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services I svensk lagstiftning kommer CBDs riktlinjer främst fram i de 16 nationella miljömålen. I april 2012 togs två nya etappmål för biologisk mångfald fram som lyfter fram både ekosystemtjänster och resiliens: Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Det första målet har lett till ovan nämnda rapport från Naturvårdsverket Sammanställd information om ekosystemtjänster. Det andra etappmålet har lett till en nytillsatt utredning (januari 2013) som ska synliggöra värdet av ekosystemtjänster. I många sammanhang sätts ett likhetstecken mellan ekosystemtjänster och monetärt värde på tjänsten, dvs att man bara talar om ekosystemtjänster när man sätter pris på dem. Det finns bra exempel på hur ett monetärt värde ger viktig information till beslutsfattare. Det viktiga i en sådan analys är dock inte det ekonomiska värdet utan att se naturens mångfunktionalitet. En mangroveskog som avverkas för att ge plats för dammar med räkodlingar kan generera mycket mer nytta och värde än inkomsterna från räkorna gör. Mangroven utgör ett viktigt skydd mot erosion och är också barnkammare för många kommersiellt viktiga fiskarter. Så innan ett beslut om markanvändning tas måste områdets alla funktioner identifieras för att kunna ta det bästa beslutet. I vissa fall kan det vara motiverat att göra en monetär värdering men i 14

15 första hand syftar arbetet med ekosystemtjänster att synliggöra alla nyttor som till exempel ett markområde ger. Precis som i en resiliensanalys är det viktigt att inkludera alla intressenter i ett område för att identifiera vilka ekosystemtjänster som ett område genererar. Några exempel på ekosystemtjänster: pollinering är en väldigt viktig ekosystemtjänst, över ¾ delar av världens stapelföda är beroende av pollinering. Koldioxidinbindning är en annan ekosystemtjänst som kanske är mer känd. Skydd mot naturkatastrofer är också en ekosystemtjänst. Dock det viktiga är inte vilka saker som räknas som ekosystemtjänster utan det viktiga är att begreppet hjälper till att identifiera vilka nyttor/funktioner som ett område ger, så att beslut som tas är informerade och därmed har möjlighet att göra kloka avvägningar. Att jobba med ekosystemtjänster handlar både om att skydda viktiga processer i naturen men också om att ta naturen till hjälp för att lösa vissa uppgifter. Ett exempel kommer från staden New York som fick problem med dricksvattenkvaliteten. Istället för att investera i ett vattenreningsverk gick man uppströms och såg på markanvändningen i avrinningsområdet. Genom att påverka markanvändningen och stötta den naturligt förekommande vattenreningsfunktionen kunde man undvika att bygga reningsverket. Investeringen slutade på 2 miljarder dollar istället för 9 miljarder dollar som ett reningsverk skulle kosta. I ekosystemen kan det finnas trösklar, det betyder att det inte alltid går att backa och återställa miljöer eller ekosystem som kraschat. Det överfiskade torskbeståndet utanför Newfoundland som inte återhämtar sig trots fiskestopp är ett exempel. Vår övergödda Östersjö ett annat att minska näringsläckaget räcker inte för att återfå ett klart fiskrikt innanhav. Slutsatsen är att systemen passerat en tröskel, och denna typ av tröskeleffekter återfinner forskarna i en rad olika ekosystem jorden runt. I en forskningsartikel från undersökte en forskargrupp huruvida det finns områden (processer) där människans påverkan är av en sådan omfattning att globala effekter och trösklar riskerar att nås. De fann nio olika områden där de bedömde att det fanns sådana risker: utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad markanvändning, vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären samt miljögifter. För vissa av dessa ämnen satte forskarna upp gränsvärden som vi inte bör passera för att undvika irreversibla förändringar. Innanför dessa gränser har vi ett stort handlingsutrymme som vi ska utnyttja smart för att försörja världens befolkning. Beskrivning av fokusområden Inför workshopen i Eskilstuna togs följande beskrivningar fram för respektive fokusområde. A. Livsmedelsförsörjning Eskilstuna är en rik jordbruksbygd. Idag produceras dock bara en mindre del av våra livsmedel från närområdet. Maten kommer istället från hela världen, en global marknad. Vi tar idag för givet att dåliga skördar eller ren missväxt i Sverige lätt kan kompenseras med import. 13 Rockström m fl

16 Jordbruket är sedan länge industrialiserat, produktionsenheterna (gårdar etc) är större och kvarnar, mejerier, slakterier, charkuterier och annan förädling har centraliserats. Stordrift, ökad konkurrens mm har gjort att en mindre del av hushållens budget idag går till mat än tidigare. Från att jordbruket varit den dominerande sysselsättningen arbetar idag endast 1,5 % inom jordbruket. EU:s regelverk styr och har gjort även det svenska jordbruket bidragsberoende. En del av marken ligger i träda på grund av livsmedelsöverskott. Jordbruksmark tas ofta i anspråk för ny bebyggelse och infrastruktur. Principen just- in- time gör att lager till stor del finns på lastbilar. Det påstås att maten i butikerna endast räcker i tre dagar. Några beredskapslager för livsmedel finns inte längre i Sverige. Jordbruksmaskiner drivs i huvudsak av fossila bränslen. Jordbruket är också beroende av import av insatsråvaror som konstgödning, bekämpningsmedel och foder. B. Transporter Transportsektorn är till ca 95 % fossilbränsleberoende. I Eskilstuna står bilismen för 58 % av resorna, kollektivtrafiken för 8 %, cykel 13 % och gång 21 % (år 2010). Den politiska inriktningen är att minska bilismens andel. Sedan några år tillbaka prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik före biltrafik i planeringen. Kollektivtrafiken har byggts ut och turtätheten ökats. Stadsbussarna och vissa personbilar drivs av biogas, som produceras lokalt. Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut. En regionförstoring har skett i och med att pendlingsmöjligheterna har förbättrats genom att Svealandsbanan byggdes och att E20 byggdes om till motorväg Eskilstuna- Stockholm. De som arbetspendlar med tåg är beroende av snabba och tillförlitliga förbindelser, något som det varit och är problem med pendlade personer ut från Eskilstuna och in till Eskilstuna. Eskilstuna har ett utmärkt logistikläge i Sverige och Mälardalen. Här sammanstrålar motorväg, riksvägar, järnvägslinjer och det finns även en flygplats. Lastbilstransporterna har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Kommunens arbete med godsflöden är främst kopplat till kombiterminalen i Folkesta och Eskilstuna logistikpark (ELP) i Kjula. Kombiterminalen är en så kallad torrhamn för omlastning av gods mellan tåg och lastbil och har utvecklats starkt under ett decennium. ELP är en mycket stor satsning från kommunen, bland annat har ett nytt stickspår byggts från Svealandsbanan. Flygfältet inom logistikparken används idag främst för affärsflyg. Kommunen genomför även projektet Trailblazer för att samordna sina livsmedelstransporter genom en omlastningscentral. C. Vatten Rent vatten är grundläggande för människan. Eskilstunas kommunala vattentäkt finns i Hyndevad, där ytvatten från Eskilstunaån filtreras och renas i en grusås. Det finns idag ingen reservvattentäkt. Sjöar och vattendrag inom Eskilstuna kommun uppnår i huvudsak inte kvaliteten god ekologisk status. Det mest omfattande problemet är övergödning, med näringsläckage från jord- och skogsbruk, avloppsreningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och nedfall från luften. Eskilstunaån är i de centrala delarna av Eskilstuna och nedströms så förorenad att den inte är badbar. Metoder för att minska tillförsel av näringsämnen och partiklar från jordbruket har utvecklats. Förorenad mark i tätbebyggelsen riskerar att 16

17 läcka oljor, tungmetaller och gifter till Eskilstunaån. Mycket av dagvattnet från t ex tak och gator rinner orenat ut i ån. Ett sätt att minska föroreningarna är dagvattendammar och motsvarande, som har byggts på några ställen. Avloppsvattnet renas i Ekeby reningsverk i flera steg - mekaniskt, biologiskt, kemiskt och genom den anlagda våtmarken innan det rinner ut i ån, Mälaren och Östersjön. Vissa föroreningar, som hormonstörandeämnen från läkemedel och kemikalier, kan inte reningsverket ta hand om. Småskalig vattenkraft finns i Skogstorp, Tunafors, Faktoriet och Torshälla. D. Sysselsättning Eskilstuna är en gammal anrik industristad, en gång i tiden kanske Sveriges främsta. Femtio- och sextiotalet präglades av högkonjunktur och arbetskraftsbrist. Under dessa år var arbetskraftsinvandringen omfattande. Sedan sjuttiotalet har Eskilstuna dock genomgått en tuff strukturomvandling, där många, kanske , industrijobb försvunnit. En tredjedel av alla anställda i Eskilstuna hade ett yrke som fordrade en kortare eller längre högskoleutbildning år Yrkesarbeten som oftast är starkt kopplade till bygg och tillverkningsindustrin svarade för omkring en fjärdedel. En nästan lika stor grupp finns inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete. Arbetslösheten är en av de högsta i landet, 11,1 % jämfört med riket ca 6,5 % (tredje kvartalet 2011). Arbetslösheten för män är betydligt högre för män än för kvinnor. Utbildningsnivån har utvecklats starkt under senare år men den är fortfarande lägre än riket i genomsnitt. I Eskilstuna har 12 % eftergymnasial utbildning jämfört med 18 % för riket. Försörjningsstödet är i jämförelse med riket högt. Den förra lågkonjunkturen 2008 slog snabbt och hårt mot Eskilstunas näringsliv med kraftigt ökad arbetslöshet som följd. En del av dessa arbetstillfällen återkom inte trots förbättrad konjunktur. De flesta företag i Eskilstuna kommun är relativt små. Nya arbetstillfällen har skapats inom sektorerna företagstjänster, vård och omsorg, bygg samt offentlig förvaltning. Som exempel kan nämnas arbetstillfällen inom lager och logistik, callcenter, Energimyndigheten och Mälardalens högskola. Miljöteknikföretag är en stark tillväxtbransch men ännu finns få sådana företag i Eskilstuna. En näringslivsberedning arbetar för närvarande med att hitta strategier för att öka andelen gröna jobb i Eskilstuna. Arbetsförmedlingen och kommunen försöker gemensamt att hitta metoder för att öka sysselsättningen. Beskrivning av hotbilder: Inför workshopen i Eskilstuna togs följande beskrivningar fram för respektive hotbild. 1. Planetära gränser Jorden befinner sig sedan år i ett relativt stabilt stadium, och det är under denna fas som våra mänskliga civilisationer utvecklats och vuxit. Är människans påverkan av en sådan omfattning att den skulle kunna flytta jorden ur denna fas? Svaret på den 17

18 frågan är planetens gränsvillkor: nio globala processer och deras potentiella tröskelvärden, bortom vilka jordens balans skulle kunna rubbas. De nio globala processerna inkluderar utsläpp av växthusgaser, uttunning av ozonlagret, förändrad markanvändning, vattenanvändning, förlust av biologisk mångfald, försurning av haven, tillförsel av kväve och fosfor till land och hav, aerosoler i atmosfären och miljögifter. Enligt den forskargrupp som gjorde den första analysen har gränsvärdena för tre av dessa globala processer (för klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och kvävetillförsel till biosfären) troligen redan passerats. De nio processerna är starkt sammankopplade passeras ett gränsvärde kan detta påverka möjligheterna att hålla sig inom säkra nivåer för de andra. Effekterna är svåra att förutse, men vattenbrist i områden som tillhandahåller varor eller utfiskning från importländer kan märkas även här. Lokalt är gränsvärdet kring kväve aktuellt i svenska kustzoner och insjöar. Effekterna på en enskild kommun i Sverige kan vara marginella, vi kan ofta maskera effekterna, åtminstone på kort sikt. Hur skulle Eskilstuna påverkas om vi passerar de globala tröskelvärdena? Kan Eskilstuna bidra till att hålla oss innanför de föreslagna gränserna? 2. Klimatförändring FN:s klimatpanel, IPCC, anser att den globala temperaturökningen med 90 % sannolikhet beror på mänsklig påverkan, främst utsläpp av växthusgaser som koldioxid och metan och storskalig skogsavverkning. När medeltemperaturen ökar ger den upphov till förstärkningsmekanismer, som ökar temperaturen ytterligare i en ond cirkel. Förstärkningsmekanismer är t ex att den starka växthusgasen metan frigörs ur tundran och havsbotten, att Grönlandsisen smälter och förlusten av havs- och landis ger mörkare områden som absorberar mer solvärme, att havens förmåga att ta upp koldioxid minskar, att torka medför skogsbränder som frigör bunden koldioxid från träd. Exempel på konsekvenser i Sverige av en ökad global medeltemperatur. Ökad medeltemperatur och extrema värmeböljor Torka Ökad nederbörd med skyfall, översvämningar, jordskred Fler och kraftigare stormar och orkaner Förlust av biologisk mångfald Mer angrepp av skadedjur Ökad smittspridning Bättre odlingsmöjligheter och större skogstillväxt p g a varmare klimat Havshöjning Stora osäkerheter i ekologiska effekter på näringsvävar, mis- match som uppstår då vissa arter styrs av ljus och vissa av temperatur. Allt tyder på att den globala medeltemperaturen kommer fortsätta att stiga. Vi behöver dels minska våra utsläpp av växthusgaser, dels vidta anpassningsåtgärder för att minska påfrestningarna på samhället och naturen. Arbetet med detta finns beskrivet i kommunens klimatplan. Hur kan en kraftig klimatförändring påverka Eskilstuna kommun? 18

19 3. Energibrist Vår moderna civilisation är uppbyggd på ständig tillgång till billig energi. Sedan talet har vi haft tillgång till extremt energirika fossila bränslen i form av stenkol, mineralolja och fossilgas (naturgas). Tillgångarna har varit stora och energiinsatsen för att exploatera tillgångarna har varit jämförelsevis låg. Många bedömare anser - om än inte oomtvistat - att vi närmar oss eller redan befinner oss i ett läge där vi maximerat utvinningen av olja och att produktionen nu kommer att minska successivt. Detta kallas peak oil. De flesta oljekällor har redan nått sin produktionstopp. De fossila bränslena är som bekant ändliga och det görs inte längre några större fyndigheter av lättillgänglig olja. Man måste exploatera oljefält genom djuphavsborrning, utvinning i Arktis etc, vilket i sig är svårt, dyrt, energikrävande och förenat med stora miljörisker. Den nu aktuella utvinningen av petroliumprodukter ur oljesand och oljeskiffer i till exempel Kanada och USA är mycket miljöförstörande och ger betydligt högre utsläpp av koldioxid än konventionell oljeutvinning. I ett läge där 80 % av världens energibehov täcks av ändliga fossila bränslen och energibehovet ständigt ökar, framförallt hos de stora tillväxtnationerna som Kina, Indien och vissa länder i Afrika menar bedömare att en bristsituation kommer att uppstå, med stora prisökningar på energi. Vi har redan sett att oljepriset har uppgått till över 100 dollar per fat, en nivå som tidigare ansågs helt orealistisk. De beredskapslager av olja som Sverige tidigare haft är avvecklade. Alternativen idag till fossil energi är kärnkraft och förnybar energi som bioenergi, vattenkraft, vindkraft, vågkraft och direkt solenergi (värme och el). Men även dessa energikällor är ännu beroende av stödstrukturer baserade på fossil energi (hur mycket beror på vilken systemgräns man väljer). En kraftfull utbyggnad sker idag av anläggningar för förnyelsebar energi, dock från en blygsam nivå. Det finns också en konkurrens om jordbruksmark mellan matodling och bioenergiodling. Ifall energipriserna rusar i höjden (dubbelt, tredubbelt högre eller mer), hur skulle det slå mot Eskilstuna? Eller om en långvarig bristsituation uppstår för energi? 4. Global ekonomisk depression Hög- och lågkonjunkturer kommer och går. Ibland utvecklas en ekonomisk recession till en ekonomisk depression. Det finns ekonomer som menar att världen aldrig varit så skuldsatt som den är idag och att denna finansiella bubbla förr eller senare kommer att spricka, att världsekonomin kommer att falla som ett korthus. Följden blir i så fall en depression som vi aldrig tidigare skådat med oöverskådliga följdverkningar. Hur sannolikt ett sådant scenario är råder det dock delade meningar om bland ekonomer. Vi kan dock se exempel på hur en kraftig ekonomisk nedgång kan se ut, till exempel i Grekland. Om detta händer, hur skulle det slå det mot Eskilstuna kommun som ort? Vilka branscher skulle drabbas först? Vilka skulle drabbas hårdast? Vad skulle hända med skatteunderlaget och den offentliga servicen? Vad händer med sammanhållningen i samhället? 19

20 Resultat Nedan följer summering av resultaten av de övningar som gjordes under workshopen i Eskilstuna. Det fullständiga materialet från övningarna återfinns i bilaga 3. Gruppdiskussion: Fokusområden Deltagarna var indelade i fyra grupper som fick arbeta med varsitt fokusområde. För att komma in i sitt fokusområde diskuterades följande frågor inom respektive grupp: Beskriv fokusområdet så som det ser ut idag. Beskriv hur ert fokusområde skulle se ut om det vore mer resilient. En sammanfattning av diskussionerna presenterat per fokusområde följer nedan. Resultaten är inte faktakontrollerade utan är komna ur en brainstorming- diskussion. Sysselsättning Idag: Mycket hög arbetslöshet. Kommunen växer och det utgör både hot och möjlighet. Idag saknas arbetstillfällen, och framför allt enkla arbetstillfällen. En begränsning ligger i bristande kommunikation. Det finns en stor informell ekonomi, och även svarta jobb. Det finns kompetens ibland människor som inte utnyttjas. Imorgon Hållbara Eskilstuna bygger på regional samplanering; mer mångfald i arbetslivet; en modig arbetsmarknadspolitik; modigt, utmanande ekonomiskt tänkande; grön skola; vi utbildar för framtiden (Mälardalens Högskola central) och ger studievägledning för jobb. Gruppen som hade sysselsättning som fokusområde. 20

Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna

Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna Möjligheter och utmaningar för en trygg livsmedelsförsörjning i Eskilstuna Sammanfattning av Rapport över Resiliensanalys av Eskilstuna kommuns livsmedelsförsörjning Eskilstuna kommuns arbete har letts

Läs mer

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver?

KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATKONSEKVENSER vad händer framöver? KLIMATGRUPPEN:s arbete i Ronneby kommun 2008-2009 Monika Oredsson Planetära gränsvärden Forskning som försöker kvantifiera biologiska och fysiska gränser, utanför

Läs mer

EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET

EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET Försvarsektorns miljödag 13 april 2016 Ulrika Hagbarth 2016-04-20 1 Ekosystemtjänst eller inte: Pollinering Flödesreglering i vattendrag Grundvatten Fotosyntes Järnmalm

Läs mer

LÅNGSAMMA VARIABLER & ÅTER- KOPPLINGAR INNOVATIONS- FÖRMÅGA DELTAGANDE LÄRANDE SOCIAL- EKOLOGISKT MINNE BUFFRING & RESERVER

LÅNGSAMMA VARIABLER & ÅTER- KOPPLINGAR INNOVATIONS- FÖRMÅGA DELTAGANDE LÄRANDE SOCIAL- EKOLOGISKT MINNE BUFFRING & RESERVER LÅNGSAMMA VARIABLER & ÅTER- KOPPLINGAR Hur förbereder vi oss för globala förändringar, t.ex. i ekonomin, klimatet eller energitillgång? Vilka är de gradvisa trender i vårt samhälle och i naturen som minskar

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

Samspel och synergier mellan ekosystemtjänster

Samspel och synergier mellan ekosystemtjänster Illustration: Jerker Lokranz/Azote Samspel och synergier mellan ekosystemtjänster Louise Hård af Segerstad Albaeco louise@albaeco.com Hur gör man en fisk? Foto: Gunnar Aneer/Azote Vem städar i skogen?

Läs mer

Ekosystemtjänster. Sollentuna kommun 11 december, 2014. Louise Hård af Segerstad, Albaeco louise@albaeco.com

Ekosystemtjänster. Sollentuna kommun 11 december, 2014. Louise Hård af Segerstad, Albaeco louise@albaeco.com Ekosystemtjänster Sollentuna kommun 11 december, 2014 Louise Hård af Segerstad, Albaeco louise@albaeco.com Upplägg 1. Vad är ekosystemtjänster och varför? Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Resiliens

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen 1 Ekosystem & ekosystemtjänster FN & Millennium Ecosystem Assessment (2005): -Förlusten av biologisk mångfald är fortsatt dramatisk -60% av

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Klimat och ekosystem i förändring

Klimat och ekosystem i förändring Klimat och ekosystem i förändring Jakob Lundberg, fil. dr. Albaeco & Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet Anthropocene - en mänskligt dominerad värld Image Källa: IGBP Storskaliga störningar

Läs mer

Forskning i praktiken och nuvarande forskningsfronter

Forskning i praktiken och nuvarande forskningsfronter Forskning i praktiken och nuvarande forskningsfronter Dr Sara Borgström sara.borgstrom@su.se Docent Erik Andersson erik.andersson@su.se $$$ Var kommer detta ifrån? $$$ 1990-talet: Integrera naturen i samhälls-ekonomiska

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Naturen till din tjänst

Naturen till din tjänst Naturen till din tjänst Därför behöver både små och stora städer sätta på sig ekosystemtjänstglasögon Fredrik Moberg, fredrik@albaeco.com, @FredrikMoberg Ett nytt sätt att se på världen Regeringens etappmål

Läs mer

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik 2013-05-29 Vad är ekosystem? Ekosystem ett dynamiskt komplex av växt-, djuroch

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Vansbro föreläsningsförening

Vansbro föreläsningsförening Vansbro föreläsningsförening 2014-12-02 Kejsarens nya kläder - Civilingenjör - Författare - Föreläsare + + + - + Positiv återkoppling + + + Negativ återkoppling - - + - + + + Återkoppling Positiv Växande

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006

Vattenplan Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Vattenplan 2013 2021 Revidering av Eskilstuna kommuns vattenplan från 2006 Målet är att diskutera mål, möjliga åtgärder och förslag till utformning av den reviderade planen. I Eskilstuna vill vi ha ett

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Ingenjörsmässig Analys. Klimatförändringarna. Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ingenjörsmässig Analys Klimatförändringarna Föreläsning 2 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Friska ekosystem är grunden för hållbara städer Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Om projektet LAB Local Action for Biodiversity i Helsingborg Sidan 2 Förlust av biologisk mångfald hotar

Läs mer

Ekosystemtjänster skapar mer resilienta städer - hur påverkar det vårt dagliga arbete? Åsa Keane

Ekosystemtjänster skapar mer resilienta städer - hur påverkar det vårt dagliga arbete? Åsa Keane Ekosystemtjänster skapar mer resilienta städer - hur påverkar det vårt dagliga arbete? Åsa Keane 20160519 (asa.keane@white.se, 08-4022574) 1. VARFÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER? 2. VAD KONKRETA EXEMPEL I STADEN?

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Ekosystemtjänster från vetenskap till praktik. Var står vi idag?

Ekosystemtjänster från vetenskap till praktik. Var står vi idag? Ekosystemtjänster från vetenskap till praktik. Var står vi idag? Länsstyrelsen i Kronobergs län 24 januari 2013 Sara Borgström, PhD Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet sarab@stockholmresilience.su.se

Läs mer

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning

Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete. Klimatanpassning Klimatförändringens samhällspåverkan och myndigheternas arbete Klimatanpassning Vad är klimatanpassning? Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens klimat.

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

GRÖN INFRASTRUKTUR - ett sammanhängande nätverk av livsmiljöer, naturområden och ekologiska strukturer (?)

GRÖN INFRASTRUKTUR - ett sammanhängande nätverk av livsmiljöer, naturområden och ekologiska strukturer (?) GRÖN INFRASTRUKTUR - ett sammanhängande nätverk av livsmiljöer, naturområden och ekologiska strukturer (?) Ingrid Boklund Ramböll VEM ÄR JAG? Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Uppsala Universitet

Läs mer

Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI

Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI Klimat, säkerhet och sårbarhet Malin Mobjörk, FOI 1 Disposition 1. Förväntade klimatförändringar Fokus på Sverige 2. Klimatanpassningsarbete i Sverige: organisation och pågående arbete Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Allmän klimatkunskap. Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket. 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Allmän klimatkunskap Fredrik von Malmborg Naturvårdsverket 2008-10-30 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Växthuseffekten Växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE

STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE STOCKHOLMS LÄN 2100 VARMARE OCH BLÖTARE nordens venedig VARMARE OCH BLÖTARE DET FRAMTIDA STOCKHOLMSKLIMATET kommer att utsätta vårt samhälle och vår natur för allt större påfrestningar. Här får du se vad

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: VATTEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe

3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld. Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe 3C4390 Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Fredrik Olsson Masahiko Inoue Mikael Wahlberg Lovisa Stenberg Tim Blöthe Inledning Latinamerika Afrika Asien Sydostasien och oceanerna

Läs mer

EKOLOGI LÄRAN OM. Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.

EKOLOGI LÄRAN OM. Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Ekologi EKOLOGI HUS LÄRAN OM Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i. Biosfären Där det finns liv. Jorden plus en del av atmosfären. Ekosystem

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Lena Lindström, Norrköping 20151013. IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige

Lena Lindström, Norrköping 20151013. IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige Lena Lindström, Norrköping 20151013 IPCC-arbetet, internationellt och i Sverige SMHI har från 2014 regeringsuppdraget att vara nationell kontaktpunkt, "Focal Point", för FNs klimatpanel IPCC: Upprätthålla

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Hur gör man en fisk? Foto: Gunnar Aneer/Azote

Hur gör man en fisk? Foto: Gunnar Aneer/Azote Hur gör man en fisk? Foto: Gunnar Aneer/Azote Vem städar i skogen? Foto: Jören Schön/Azote Ekosystemens direkta och indirekta bidrag Cll människors välbefinnande. Naturvårdsverkets rapport 31 oktober 2012

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Makt och intressen i skogen globala and lokala perspektiv på framtiden Katarina Eckerberg Professor, Stockholm

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster

Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster Micael Bredefeldt Länsstyrelsen Norrbotten Enheten för samhällsskydd Anpassning till ett förändrat

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vind vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Vattenregionen Skåne

Vattenregionen Skåne Projekt InnoVatten Therese Jephson, Projektledare Ann-Marie Camper, Bitr projektledare, Skånes hav och vatten Alexander Lindahl, projektstrateg Dustin Swenson, projektstrateg Vattenregionen Skåne Projekt

Läs mer

H A V S P L A N E R I N G I K R I S T I A N S T A D

H A V S P L A N E R I N G I K R I S T I A N S T A D H A V S P L A N E R I N G I K R I S T I A N S T A D Samordning mellan olika planer Samordning mellan olika planer Havsplan/ÖP ska ge riktlinjer och strategier för Hur havet ska användas (sjöfart, turism/fiske,

Läs mer

Utveckling utan tillväxt?

Utveckling utan tillväxt? Utveckling utan tillväxt? Västra Götalandsregionen och Reväst 2014-03-28 Når vi Det goda livet genom att öka BNP? Lycka BNP och är tillväxt möjlig? Ekologisk Ekonomisk Social hållbarhet Ekologisk Ekonomisk

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige?

Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Klimatet i framtiden Våtare Västsverige? Anna Edman, SMHI Mätningar Modeller Scenarier IPCC SMHI Rossby Centre Globalt regionalt lokalt Mölndal 13 december 2006 Foto Nils Sjödin, SMHI Gudrun den 8 januari

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Permakultur. för ett hållbart lokalt näringsliv. 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt

Permakultur. för ett hållbart lokalt näringsliv. 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt Permakultur för ett hållbart lokalt näringsliv 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt Livets kretslopp Naturen som modell Skogsträdgården - odling med de naturliga ekosystemen som modell

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Naturvård för samhällsutveckling - lärdomar från Kristianstad och världen Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Schultz L. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET TRAFIKVERKETS OMVÄRLDSANALYS 2014 Hösten 2014 TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET Trafikverkets omvärldsanalys 2014 Fokus på två sorters trender: megatrender och transporttrender Bilaga

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Perspektiv på stärkt hållbarhet. Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi

Perspektiv på stärkt hållbarhet. Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi Perspektiv på stärkt hållbarhet Samhällsplanering för en inkluderande grön ekonomi Eva Alfredsson Forskare på KTH och analytiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Samhällsplanering

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck

GREEN TECH. Livsstil. vatten. Luftföroreningar. livskvalitet Elektricitet FOSSILA BRÄNSLEN. Kol. kroppens energi. ekologiska fotavtryck energiformer förnyelsebar energi Klimatförändringar energikällor fossila bränslen kroppens energi VÄDER Naturkatastrofer Växthuseffekten Klimatförändringar KLIMAT & ENERGI klimat- och energipolitik beteende

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden

Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden Utdrag ur Läroplan 2011 som matchar utställningsmoment Den hållbara staden 2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015

Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015 Nytt klimatmål Kf 7 dec 2015 En fossilfri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd Fossilfritt Uppsala 2030 Klimatpositivt Uppsala 2050 Bakgrund till nya klimatmålet

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Resiliens i Urbana System Sara Borgström (Fil. Dr.) Stockholm Resilience Centre Vadskavi med naturentill? Vi

Läs mer

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 1/5 HaV:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Uppdraget Regeringen gav i april 2016 Havs- och vattenmyndigheten och 84 andra myndigheter i uppdrag 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande

Läs mer