VARUMÄRKESPLATTFORM. Eskilstuna 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKESPLATTFORM. Eskilstuna 2013"

Transkript

1 VARUMÄRKESPLATTFORM Eskilstuna 2013

2 Innehåll Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Huvudbudskap Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Svagheter Förutsättningar Hur vi är Riktning & så vill vi uppfattas Vad & hur vi kommunicerar

3 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen FÖRUTSÄTTNINGAR

4 Inledning Eskilstuna* är en plats dit människor har flyttat genom århundranden. Visst har vi många utmaningar att hantera, men det finns också oändligt många anledningar att vara stolt över denna vackra plats. det handlar INTE om att ta fram en slogan! Eskilstuna är dock en okänd kommun och stoltheten bland invånarna är ganska låg. Det visar den varumärkesundersökning som vi genomfört. Vi är många invånare och verksamma som vill förändra detta och stärka Eskilstunas attraktivitet och identitet. Hösten 2012 startade därför arbetet med Varumärket Eskilstuna, under ledning av Eskilstuna Marknadsföring och Eskilstuna kommun. I arbetet har vi haft stöd av en varumärkesgrupp som bland annat representerat näringsliv, föreningsliv, högskola, media och kommunen. Men framförallt har vi fått många inspel från invånarna. Ambitionen har varit att skapa ett brett nätverksarbete och en hög grad av involvering. Sammanlagt har cirka 2000 intressenter bidragit på olika sätt. Varumärket Eskilstuna ägs gemensamt av oss alla som bor och verkar i Eskilstuna. Tillsammans skapar vi en attraktiv och framgångsrik plats att bo på, besöka och verka i. "I vår globala värld konkurrerar platser över hela världen med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar något som ligger till grund för ett gott samhälle. Genom att kraftsamla invånare, näringsliv och offentliga aktörer kring Place Branding, det vill säga att gemensamt arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar att lyckas i konkurrensen något alla som bor och verkar på platsen har nytta av. Helena Nordström, företaget Placebrander * Med Eskilstuna avses hela det geografiska område som ingår i Eskilstuna kommun.

5 Om varumärkesplattformen Varumärket Eskilstuna skapas av alla oss som bor och verkar i Eskilstuna. Med gemensamma krafter kan vi påverka bilden av Eskilstuna. Varumärkesplattformen är ett av verktygen. I varumärkesplattformen har vi sammanfattat invånarnas uppfattning om Eskilstuna och utifrån det definierat vilka vi är, vad som gör oss speciella, vilka känslor platsen framkallar och vad vi vill associeras med. Genom att utgå från varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och enhetlig bild av Eskilstuna. Vi behöver vara medvetna om att varumärket skapar förväntningar som vi ska möta upp och gärna överträffa. Varumärkesarbete handlar med andra ord om att lova något som vi ska kunna hålla, det vill säga vårt varumärkeslöfte. Varumärkesplattformen ska: Lokalt: Vara ett stöd för plats- och verksamhetsutveckling. Skapa en enhetlig bild av Eskilstuna. Skapa stolthet kring det vi har och är. Ge alla som bor och verkar i Eskilstuna en plattform att kommunicera utifrån. Nationellt och internationellt: Tydliggöra platsen Eskilstuna. Öka kännedomen om och attraktionskraften för Eskilstuna regionalt, nationellt och internationellt. det handlar INTE om att ta fram en slogan!

6 Analyser & aktiviteter Ett varumärke för en plats ska bygga på invånarnas egen uppfattning om platsen. Invånarna är de viktigaste bärarna av varumärket - det finns inga reklamkampanjer som kan konkurrera med den bild som de som bor och verkar på platsen förmedlar. Även omvärldens bild behöver vägas in i varumärkesarbetet. För att få ett bra underlag att utgå från har vi genomfört följande aktiviteter. Möten och föredragningar Ett 50-tal möten och föredragningar med lokala och nationella intressenter Analyser & undersökningar Kvantitativ varumärkesundersökning Bilden av Eskilstuna med 3000 respondenter, varav 1000 från Eskilstuna. Medieanalys Så speglades Eskilstuna i medier utanför Eskilstuna under Granskning och analys av tidigare genomförda undersökningar. Djupintervjuer av 15 nyckelaktörer i varumärkesarbetet. Workshops med totalt 350 deltagare Besöksnäringen Föreningslivet Invånarna Kommunala pensionärsrådet Kommunala invandrarrådet Näringslivet Utställningar & aktiviteter Ordmoln som sammanfattar svar på frågan Vad vill du att Eskilstuna ska vara känt för i framtiden? har använts vid ett flertal tillfällen och lockat många att bidra. Monter på mässan Eskilstuna inspirerar arrangerad av Eskilstuna kommun. Eskilstunabåten - en affärsmötes- och inspirationsresa för aktörer i Eskilstuna på temat varumärke. Utställning om varumärket i Fristadssalen, Stadshuset. Webbplatsen varumarketeskilstuna.se har bland annat arrangerat en fototävling och ordmoln. Jag är Eskilstuna På på Twitter har invånare turats om att förmedla sin bild av Eskilstuna under en vecka. Kontot startade den 12 april. Tyck till om varumärkesplattformen Två öppna workshops där förslaget till varumärkesplattform har diskuterats.

7 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Svagheter Förutsättningar HUR VI ÄR

8 Vår historia Eskilstuna har en intressant historia som har stor betydelse för bilden av dagens Eskilstuna. Sedan forntiden har Rekarnebygden varit ett bördigt område, där människor valt att bosätta sig. Storgårdar växte fram och en av de tidigaste invånarna vi vet namnet på är den mäktiga Sigrid, som kring 1000-talet lät bygga en bro vid nuvarande Sundbyholm. I anslutning till den bekostade hon den stora Sigurdsristningen. Brofästet och ristningen finns kvar än idag. Strax därefter kom munken och missionären Eskil hit. Han blev biskop över Tuna stift som hade sitt centrum i Tuna by, vid dagens Eskilstuna. Efter Eskils död uppfördes en gravkyrka för hans reliker. Platsen blev en viktig vallfartsort och kring 1170 byggde munkorden Johanniterna upp ett kloster kring Eskils gravkyrka. Torshälla, som var en viktig hamn och handelsplats vid åns mynning i Mälaren, fick stadsprivilegier En tätort växte även fram i anslutning till Johanniterklostret, längs dagens Köpmangatan. Där levde och arbetade hantverkare, krogmadamer, drängar och pigor. Endast män kunde vara medlem i yrkesskrån, men som änka kunde även kvinnor bedriva verksamhet. När Gustav Vasa drog in klostrets rättigheter övergick ägorna till kungen. Hertig Karl (senare Karl IX) började bygga ett stenslott på platsen. Det stod färdigt 1620 och fick namnet Eskilstuna Huus. Kungamakten satsade också på att utveckla handel och järnhantering. Vid Tunafors uppstod ett stadssamhälle med smedsfamiljer erbjöd kung Karl X Gustaf, Reinhold Rademacher att flytta sin smidesmanufaktur från Riga till Eskilstuna. När smedjorna byggts upp utfärdades stadsprivilegier för staden den 25 oktober Kungen dog strax därefter och Sverige styrdes av änkedrottning Hedvig Eleonora, som ägnade stort intresse åt Eskilstuna, som var ett av de områden som reserverats för hennes underhåll. Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad. Här fick småföretagare inom metallförädling fritt bedriva sin verksamhet utan skråtvång och tullavgifter. Fristaden utvecklades under 1800-talet och industristaden Eskilstuna växte fram. Fabriker som Gevärsfaktoriet, Munktells mekaniska verkstad och Jernbolaget spelade stor roll för stadens utveckling till framgångsrik industristad. Mot slutet av 1800-talet grundades nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, vilka engagerade både kvinnor och män. Framför allt nykterhetsrörelsen förbättrade livet för många familjer. Arbetarrörelsen uppstod vid århundradets slut. Järn- och metallarbetareförbundet välkomnade dock inte den stora mängd kvinnor som utförde fabriksarbete i hemmet, med bland annat slipning och putsning. Industrin fortsatte att gå på högvarv in på 1900 talet. Fler kvinnor började lönearbeta och människor som flytt andra världskriget fick jobb direkt vid ankomsten. Fabrikerna rekryterade även arbetare från resten av Sverige och från bland annat Tyskland, Grekland, Finland och forna Jugoslavien. Industrisamhällets omstrukturering medförde en stor kris med cirka förlorade jobb och en stark utflyttning. Efter krisåren under talen vände trenden i slutet av 1990-talet och utvecklingen varit mycket positiv. Idag är Eskilstuna en av Sveriges starkast växande städer tack vare medvetna satsningar på kommunikationer, Mälardalens högskola och en bra samverkansanda. Läs mer om vår historia på: eskilstuna.se och i Eskilskällan som är en gemensam webbplats för Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer.

9 Bilden av Eskilstuna idag Genom varumärkesundersökningar, workshops, medieanalys och andra studier har vi fått fram en bild av hur invånarna och omvärlden ser på Eskilstuna idag. Invånarnas bild. Mer än hälften av invånarna har en positiv helhetsbild av staden. Många nämner ord som industristad, Parken Zoo och GUIF. Majoriteten av de tillfrågade invånarna tycker att Eskilstuna tar ett miljöansvar och många uppmärksammar möjligheten till friluftsliv och närheten till vatten och storstad. Men de associerar även Eskilstuna med arbetslöshet och kriminalitet. Övriga Sveriges bild. Bland invånare i Mälardalen och i övriga Sverige är Eskilstuna som plats relativt okänd. De känner främst till att Eskilstuna har Parken Zoo, idrottslaget GUIF och rockgruppen Kent. Ord som industristad och arbetarkommun associeras också till Eskilstuna. Medias bild. Medieanalysen visar den svenska mediebilden under Bland de mer positiva bilderna finns artiklar om den satsande miljöstaden, gasellföretag och entreprenörer. Rockgruppen Kent och dess ursprung i Eskilstuna nämns ofta och rollen som handbollsstad lyfts fram. Parken Zoo får både ris och ros. Svenskt Näringsliv lyfter i en artikel fram möjligheterna med en ökande befolkning, de goda tågförbindelserna och den växande högskolan. Men Eskilstuna speglas även genom ämnen som arbetslöshet och skottlossning. Tidigare undersökningar. I granskningen av tidigare genomförda undersökningar är de största styrkorna miljömässig hållbarhet, grönområden, sjukvård och föreningsliv. De största svagheterna är invånarnas brist på stolthet, arbetsmöjligheterna, avsaknad av variation och modernitet i kulturutbudet, låg kulturkonsumtion, upplevd otrygghet och lågt bostadsbyggande. Workshops. I de workshops som genomförts har deltagarna framför allt varit stolta över att det är vackert och naturskönt med Eskilstunaån och de stora sjöarna. Det aktiva föreningslivet lyfts fram i form av idrott med både bredd och elit. Många är stolta över miljöarbetet och mångfalden men även industrihistorian och alla innovationer. Musiklivet och Kent är framträdande liksom Mälardalens högskola och Parken Zoo. Deltagarna är mindre stolta över arbetslösheten, kriminaliteten, otryggheten och gnälligheten. Eskilstuna som person. Eskilstuna beskrivs som en vacker, öppen, välkomnande idrotts- och musikintresserad föreningsstad som vill utvecklas, men som samtidigt är lite gnällig, blyg och har ganska dåligt självförtroende. Ordmoln. Invånare och verksamma har medverkat till att skapa ordmoln som sammanfattar vad de vill att Eskilstuna ska vara känt för i framtiden. Där dominerar framför allt kulturstad, musikstad och entreprenörsanda men även idrottsstad, Eskilstunaån och trygghet förekommer frekvent.

10 Varumärkeshjulet Varumärkeshjulet är ett verktyg och en modell som hjälper oss att ta till vara på de resultat som framkommit i varumärkes-undersökningar och workshops. Genom hjulet sammanställs resultaten i form av tillgångar, fördelar, värden och Eskilstunas personlighet. Personligheten hjälper oss slutligen att utmejsla Eskilstunas position som sammanfattar våra största styrkor och berättar vilken plats vi vill ha i omvärldens medvetande och hur vi vill uppfattas. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

11 Tillgångar Tillgångarna berättar konkret vad varumärket har. De går att ta på rent fysiskt, se eller beskrivas på annat sätt. Rademachersmedjorna Munktellstaden Sundbyholm Parken Zoo Torshälla Eskilstunaån, Mälaren och Hjälmaren Bra kommunikationer Läget i Mälardalen & Stockholm Unika industrihistoriska miljöer Många innovativa företag Globala framgångsrika företag Logistikcentra Mälardalens högskola Fördelar Beskriver vilka fördelar som tillgångarna ger mottagaren. Ska vara konkreta och påvisbara. Kultur Upplevelser Vatten & naturskönt. Nära till allt En del av Stockholmsregionen Uppfinningsrikedom Kompetens inom innovation och tillverkningsindustri Utveckling TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Friluftsområden Stort föreningsliv & aktiva studieförbund Framgångsrik idrott, Eskilstuna GUIF & Smederna Kent & aktivt musikliv Miljöarbete & rättvis handel Springpride Jämställdhetsarbete Hela världen bor i Eskilstuna Aktiviteter Engagemang Miljökompetens Hållbarhet Mångfald

12 Tillgångar och fördelar TILLGÅNGAR Några av Eskilstunas allra största tillgångar är de kulturhistoriska miljöerna i form av Rademachersmedjorna och Munktellstaden, med bland annat fyra museer i en industrihistorisk miljö. Parken Zoo är ett av Sveriges största besöksmål och det allra starkaste varumärket. Hela Sundbyholmsområdet lockar många besökare till slottet, båthamnen, vandringslederna, Sigurdsristningen och inte minst travbanan. Torshälla är en av Sveriges äldsta städer med gammal bebyggelse och ett fantastiskt läge vid Mälaren. Eskilstunas geografiska läge i Mälardalen är en stor tillgång. Vi har mycket bra kommunikationer och ett gynnsamt läge i en del av Sveriges mest expansiva region. Här är det nära till det mesta, även om kommunen har invånare. Läget mellan Mälaren och Hjälmaren med Eskilstunaån som förbinder de två sjöarna ger möjligheter till naturupplevelser och ett naturskönt boende. Vi har lång tradition av tillverkningsindustri och idag har vi flera framgångsrika globala företag, som exempelvis Volvo CE, Stiga Sports och Assa, samtidigt som vi har en rik flora av små och medelstora innovativa företag. Här finns även kombiterminal och logistikpark som kombinerar motorväg, järnväg och flyg och därmed ger gynnsamma förhållanden för näringslivet. Mälardalens högskolas expansion bidrar tillsammans med Munktell Science Park med kreativa miljöer och kompetens. Eskilstunas omfattande föreningsliv och många studieförbund är en stor tillgång. Ur detta engagemang kommer ett aktivt idrottsliv med stor bredd och framgångsrik elit inom exempelvis fotboll, handboll, speedway och basket. Det har även bidragit till det aktiva musiklivet i form av Balsta musikslott, körer, jazz och Sveriges äldsta musikskola. Det är ingen slump att Kent, ett av Sveriges mest framgångsrika popband, kommer härifrån. Arbetet med hållbarhetsfrågor har lyft fram Eskilstuna i strålkastarljuset. Vi tar hållbarhetsfrågorna längre än vad de flesta andra gör och är nationellt och internationellt ledande inom miljöarbetet. Vi är dessutom framgångsrika inom hållbar handel, vi är föregångare inom HBTQ-området och internationellt erkända för vårt jämställdhetsarbete. Sist men inte minst så bor hela världen i Eskilstuna. Genom århundranden har människor flyttat till Eskilstuna, och än idag väljer många att människor från andra länder att bosätta sig här. Här finns mångfald, många idéer, kreativitet och oändliga möjligheter att utveckla internationella samarbeten. FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

13 Värden Våra värden sammanfattar det du känner när du kommer i kontakt med Eskilstuna. Närhet Det är enkelt att bo i Eskilstuna, det är nära till allt. Det är även lätt att ta sig till och från Eskilstuna. Innovativt Här upplever du en lång tradition av nytänkande och uppfinningar som har lett fram till framgångsrika företag och innovativa tankesätt och miljöer. Framåtanda Vi har genom århundranden vågat prova nya lösningar. Idag förvandlas den gamla industristaden till en modern och vacker storstad och 80-talens kriser har vänts till framåtanda. Engagerad Här finns många eldsjälar och du kan uppleva ett livaktigt engagemang i föreningslivet, inte minst inom idrott och musik. Miljömedvetenhet Eskilstuna ligger långt fram inom de flesta miljöområden. Här är det lätt att göra bra miljöval, handla rättvisemärkt och leva ett miljösmart liv. Öppenhet Här möter du en mångfald av människor med bakgrund i många olika länder. Till Eskilstuna har det kommit människor från hela världen under århundranden. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

14 Personlighet Personligheten avser Eskilstuna som plats och påverkas bland annat av historien, människorna, företagen, föreningarna. Personligheten ska genomsyra all kommunikation. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Välkomnande Generös Drivande Sportig Enkel Jordnära Innovativ Föreningsaktiv Ärlig Ansvarstagande Miljökompetent Naturnära Mångkulturell Miljömedveten Framåtanda Musikintresserad Öppen Omtänksam Idérik Engagerad

15 Öppen Eskilstuna är en välkomnande och mångkulturell stad med invånare från världens alla hörn som kommit hit under århundranden. Här finns respekt och en nyfikenhet gentemot det som är nytt eller annorlunda. Här är det enkelt. De flesta når det mesta inom tio minuter och vi har en tradition av samarbete och samverkan. Visserligen har Eskilstuna svagt självförtroende och kan ibland vara lite gnällig, blyg och reserverad. Men Eskilstuna är i grunden förändringsbenägen, har lätt att ta till sig nya idéer, är ärlig och delar gärna med sig av både åsikter och kunskaper. Välkomnande Enkel Ärlig Mångkulturell Öppen

16 Omtänksam Eskilstuna är en jordnära och generös stad som känner ansvar och visar respekt för både människor och miljö. Eskilstuna har flera år i rad funnits på topplistan över Sveriges Miljöbästa kommun, är framgångsrik på rättvis handel och skänker varje år mycket pengar till välgörenhet. Vi är internationellt erkända för arbetet med jämställdhet och en föregångare inom HBTQ-frågor. Här finns en naturlig omtanke, ansvarstagande och en stor miljömedvetenhet. Generös Jordnära Ansvarstagande Miljömedveten Omtänksam

17 Idérik Eskilstuna har en stolt industritradition. Här har personligheter som Reinhold Rademacher, C.E Johansson och Theofron Munktell verkat, vilket bidragit till att vi idag har framgångsrika globala företag. Eskilstuna är än idag ledande inom tillverkningsindustri och har spetskompetens inom produktions- och materialteknik samt industridesign. Vi har framförallt många små och medelstora innovativa företag och är internationellt erkända för vår miljökompetens. Mälardalens högskola och Munktell Science Park bidrar med kompetens och kreativa miljöer och samarbetar nära kommun och näringsliv, lokalt och globalt. Sammantaget är Eskilstuna en idérik stad med driv och framåtanda som går sin egen väg och har en stark vilja att utvecklas. Drivande Innovativ Miljökompetens Framåtanda Idérik

18 Engagerad Eskilstuna är en aktiv och sportig stad som intresserar sig för idrott. Här finns stolthet och engagemang för såväl elitidrott som breddidrott och framgångarna är många. Vi värdesätter bredden av föreningar och studieförbund. Musikintresset är stort och finns i många former, vilket alla våra lokala band, körer, musikskolan och Balsta musikslott är bra bevis på. Härifrån kommer Kent, ett av Sveriges mest framgångsrika popband. Vi vistas gärna i våra centralt belägna friluftsområden eller njuter av naturen runt Eskilstunaån, vid Mälaren eller Hjälmaren. Sportig Föreningsaktiv Naturnära Musikintresserad Här är det nära till det mesta, vilket underlättar för ett aktivt liv, inte minst för familjer. Engagerad

19 Svagheter Varumärkesundersökningarna och de workshops som genomförts pekar även på Eskilstunas svagheter. För att skapa en attraktiv stad krävs att vi antar ett antal utmaningar. Eskilstuna delar problem med andra svenska industristäder i omvandling. Arbetslöshet och otrygghet är de största utmaningarna. Det låga bostadsbyggandet i en snabbt växande stad är en annan utmaning. Många vill bosätta sig här och därför krävs en satsning på fler bostäder. Eskilstunabornas konsumtion av kultur är relativt svag och utbudet behöver moderniseras. Innerstaden får lågt betyg av invånarna. Gnälligheten och Eskilstunas dåliga självförtroende har diskuterats i våra workshops och det finns en stark vilja till förändring. Ett mer övergripande problem är att Eskilstuna är relativt okänt i jämförelse med andra städer.

20 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Svagheter Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Förutsättningar Hur vi är RIKTNING & SÅ VILL VI UPPFATTAS

21 Vision En vision blickar in i framtiden och berättar om vår strävan, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas i det långsiktiga perspektivet. Varumärkesplattformen är ett verktyg för att uppnå vår vision. Eskilstunas vision tar avstamp i vår historia. Fristaden har haft stor betydelse för utvecklingen fram till idag. Det var modigt och utmanande att frångå skråväsendet och skapa tullfrihet. Eskilstuna var redan då en stad som präglades av öppenhet och som förstod att nya idéer, nya metoder och kreativa människor, oavsett etnisk bakgrund, var en förutsättning för att utvecklas. En stad fylld av entreprenörsanda och framgångsrika personer som exempelvis Reinhold Rademacher, Theofron Munktell, Mått-Johansson, Jeanette Zetterberg, Albertina Nyström och Ewa Husberg. Nu vill vi återerövra det bästa från historien och skapa ett framtidsorienterat Eskilstuna. År 2020 är vi så framgångsrika att vi är en förebild för företag och människor. Här finns annorlunda upplevelser, inspirerande kultur, framgångsrik idrott, innovativa koncept för utbildning och näringsliv, nydanande metoder för integration och spetskompetens inom klimat och miljö. Eskilstunas vision för 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden Vi är modiga och utmanar Vi välkomnar olikheter och idéer Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Att känna till historien är att bygga framtidens Eskilstuna.

22 Position Vår position sammanfattar våra största styrkor och berättar vilken plats vi vill ha i omvärldens medvetande och hur vi vill uppfattas. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Industri & Innovation Musik & Idrott Miljö & Hållbarhet Lång industritradition inom tillverkningsindustri. Globala framgångsrika företag. Spetskompetens inom produktions- och materialteknik samt industridesign. Många små och medelstora innovativa företag. Kombiterminal och logistikpark. Nära samarbete mellan högskola och näringsliv. Kulturhistoriska industrimiljöer, uppfinningar och framgångsrika personligheter. Mångfald av föreningar. Engagerade eldsjälar. Framgångsrika elitidrottare och elitidrottslag. Stor breddidrott. Ett omfattande och varierat musikliv. Framgångsrika artister och kändisar. En av världens miljösmartaste städer med unika innovationer. Leder arbete för klimatsmarta städer i Europa. Erbjuder testbäddar för miljöteknik. Uppmärksammat jämställdhetsarbete. Framgångsrikt arbete för hållbar handel. Föregångare inom HBTQ-frågor.

23 Varumärkeslöftet Det som platsen lovar att leverera och det som alla aktiviteter ska värderas mot för att vi ska vara trovärdiga. En av världens mest miljösmarta industristäder. detta är ingen slogan!

24 Förflyttning Varumärkesanalysen visar på ett antal styrkor, svagheter och utmaningar vi har att hantera för att skapa en mer attraktiv plats. Förflyttningen ska ses ur ett långsiktigt perspektiv. Vi är idag okända i omvärldens ögon och ska arbeta för att bli mer kända och attraktiva. Många upplever att det gnälls för mycket. Vi behöver lyfta fram Eskilstunas goda sidor och visa på möjlighet till delaktighet och inflytande. Kulturutbudet behöver göras mer känt och attraktivt för invånarna för att Eskilstuna ska ta steg mot att bli en kulturstad. Arbetet för att motverka upplevelsen av otrygghet behöver intensifieras. Arbetslösheten och den låga utbildningsnivån är två av de största utmaningarna. Satsningar på fler jobb och höjd kompetens är viktiga förflyttningar. Att få en levande och attraktiv stadskärna har mycket stor påverkan på varumärket. Torshällas gamla stadskärna och läget vid Mälaren innebär en stor potential. OKÄNDA GNÄLLIGA LÅG KULTURKONSUMTION OTRYGGHET LÅG UTBILDNINGSNIVÅ OUTNYTTJAD INNERSTAD POTENTIAL I TORSHÄLLA ATTRAKTIVA STOLTA KULTURSTAD TRYGGHET HÖJD KOMPETENS LEVANDE STADSKÄRNA ATTRAKTIVT BOENDE & BESÖKSMÅL

25 Innehåll Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Huvudbudskap Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Svagheter Förutsättningar Hur vi är Riktning & så vill vi uppfattas VAD & HUR VI KOMMUNICERAR

26 Huvudbudskap Det här är våra övergripande budskap och byggstenar som vi ska utgå ifrån när vi skapar skarp kommunikation. Vi ska inte formulera oss på det här viset, men vi vill att mottagaren ska uppfatta Eskilstuna så här. Industri & innovation: Vi har stark industritradition och vackra och kreativa industrihistoriska miljöer. Vi tror på den moderna industristaden och är ledande inom tillverkningsindustrin. Vi är en stad med banbrytande uppfinningar och nytt innovativt tänkande. Vi har framgångsrika företag som sätter avtryck över hela världen. Musik & idrott: Vi har ett starkt föreningsliv med många eldsjälar. Vi älskar musik i alla former. Vi skapar möjligheter för dagens och framtidens artister. Vi engagerar oss i breddidrotten och är stolta över våra elitidrottslag. Vi erbjuder ett aktivt familjeliv. Miljö & hållbarhet: Vi driver hållbarhetsfrågorna längre än de flesta andra. Vi har ett miljöarbete i världsklass. Vi är internationellt erkända för vårt jämställdhetsarbete. Vi är föregångare inom HBTQ-frågor. Vi handlar rättvisemärkt Vi är omtänksamma och generösa. Vi erbjuder den bästa logistiken när vi kombinerar motorväg, järnväg och flyg.

27 Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Vi vill bli associerade med vår position. Den bygger på två funktioner: 1. Industri och innovation samt miljö och hållbarhet är våra huvudbudskap. Det är där Eskilstuna har sina största styrkor. 2. Musik och idrott är stödjande budskap. Här ligger fokus på invånarna och ett gott liv. För att nå dit ska vi berätta om våra främsta tillgångar. Våra värden ska genomsyra vår kommunikation; närhet, innovativt, framåtanda, engagerad, miljömedvetenhet, öppenhet. Sättet vi uttrycker oss på ska stämma med vår personlighet: öppen, omtänksam, idérik och engagerad. Det vi uttrycker ska gå i linje med vårt löfte: Världens mest miljösmarta industristad. Platsutveckling och kommunikation ska alltid gå hand i hand. Det vi lovar i kommunikationen ska säkras genom ständig utveckling av platsen och verksamheter. Fokus i kommunikationen ska ligga på bevisen som stödjer vår valda position genom konkreta exempel från Eskilstuna. Vi ska inte kommunicera position och löfte som en slogan. Kommunikationsarbetet ska bygga på delaktighet. Så många invånare och verksamma som möjligt ska kunna kommunicera varumärket samt få verktyg och stöd för sin kommunikation. En årlig handlingsplan tas fram med aktiviteter för att utveckla varumärket i samerkan mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring. Aktörer i Eskilstuna ska involveras i arbetet med handlingsplanen.

28

ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA

ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA HEJ Eskilstunas varumärkesresa har pågått sedan juni 2012. Vi redovisar här de olika stegen i analysen av Eskilstunas varumärke. I kronologisk ordning

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020

Vision och utvecklingsprogram för hållbar utveckling till 2020 Här finns alltid något att göra, alltid en förening att gå med i, alltid någon idrott att delta i, alltid något kulturellt att gå till. Boshra Rizkallah, Hovsjö, säljare på konditori Vision och utvecklingsprogram

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Läs den här skriften noga och tänk på vad den har att säga. Använd det i ditt dagliga arbete.

Läs den här skriften noga och tänk på vad den har att säga. Använd det i ditt dagliga arbete. Spirit of Malmberg Ända sedan Jöns Mattisson-Malmberg grundade företaget 1866 har vi arbetat för att ta vara på vår värld och dess resurser. Först som smedja och brunnsborrare, sedan som verkstads- och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 3 18 januari 2012 FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 18 januari Välkomna! Kort tillbakablick Idéer till åtgärder

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer