VARUMÄRKESPLATTFORM. Eskilstuna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKESPLATTFORM. Eskilstuna 2013"

Transkript

1 VARUMÄRKESPLATTFORM Eskilstuna 2013

2 Innehåll Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Huvudbudskap Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Svagheter Förutsättningar Hur vi är Riktning & så vill vi uppfattas Vad & hur vi kommunicerar

3 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen FÖRUTSÄTTNINGAR

4 Inledning Eskilstuna* är en plats dit människor har flyttat genom århundranden. Visst har vi många utmaningar att hantera, men det finns också oändligt många anledningar att vara stolt över denna vackra plats. det handlar INTE om att ta fram en slogan! Eskilstuna är dock en okänd kommun och stoltheten bland invånarna är ganska låg. Det visar den varumärkesundersökning som vi genomfört. Vi är många invånare och verksamma som vill förändra detta och stärka Eskilstunas attraktivitet och identitet. Hösten 2012 startade därför arbetet med Varumärket Eskilstuna, under ledning av Eskilstuna Marknadsföring och Eskilstuna kommun. I arbetet har vi haft stöd av en varumärkesgrupp som bland annat representerat näringsliv, föreningsliv, högskola, media och kommunen. Men framförallt har vi fått många inspel från invånarna. Ambitionen har varit att skapa ett brett nätverksarbete och en hög grad av involvering. Sammanlagt har cirka 2000 intressenter bidragit på olika sätt. Varumärket Eskilstuna ägs gemensamt av oss alla som bor och verkar i Eskilstuna. Tillsammans skapar vi en attraktiv och framgångsrik plats att bo på, besöka och verka i. "I vår globala värld konkurrerar platser över hela världen med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar något som ligger till grund för ett gott samhälle. Genom att kraftsamla invånare, näringsliv och offentliga aktörer kring Place Branding, det vill säga att gemensamt arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar att lyckas i konkurrensen något alla som bor och verkar på platsen har nytta av. Helena Nordström, företaget Placebrander * Med Eskilstuna avses hela det geografiska område som ingår i Eskilstuna kommun.

5 Om varumärkesplattformen Varumärket Eskilstuna skapas av alla oss som bor och verkar i Eskilstuna. Med gemensamma krafter kan vi påverka bilden av Eskilstuna. Varumärkesplattformen är ett av verktygen. I varumärkesplattformen har vi sammanfattat invånarnas uppfattning om Eskilstuna och utifrån det definierat vilka vi är, vad som gör oss speciella, vilka känslor platsen framkallar och vad vi vill associeras med. Genom att utgå från varumärkesplattformen kan alla vi som bor och verkar här bygga en tydlig och enhetlig bild av Eskilstuna. Vi behöver vara medvetna om att varumärket skapar förväntningar som vi ska möta upp och gärna överträffa. Varumärkesarbete handlar med andra ord om att lova något som vi ska kunna hålla, det vill säga vårt varumärkeslöfte. Varumärkesplattformen ska: Lokalt: Vara ett stöd för plats- och verksamhetsutveckling. Skapa en enhetlig bild av Eskilstuna. Skapa stolthet kring det vi har och är. Ge alla som bor och verkar i Eskilstuna en plattform att kommunicera utifrån. Nationellt och internationellt: Tydliggöra platsen Eskilstuna. Öka kännedomen om och attraktionskraften för Eskilstuna regionalt, nationellt och internationellt. det handlar INTE om att ta fram en slogan!

6 Analyser & aktiviteter Ett varumärke för en plats ska bygga på invånarnas egen uppfattning om platsen. Invånarna är de viktigaste bärarna av varumärket - det finns inga reklamkampanjer som kan konkurrera med den bild som de som bor och verkar på platsen förmedlar. Även omvärldens bild behöver vägas in i varumärkesarbetet. För att få ett bra underlag att utgå från har vi genomfört följande aktiviteter. Möten och föredragningar Ett 50-tal möten och föredragningar med lokala och nationella intressenter Analyser & undersökningar Kvantitativ varumärkesundersökning Bilden av Eskilstuna med 3000 respondenter, varav 1000 från Eskilstuna. Medieanalys Så speglades Eskilstuna i medier utanför Eskilstuna under Granskning och analys av tidigare genomförda undersökningar. Djupintervjuer av 15 nyckelaktörer i varumärkesarbetet. Workshops med totalt 350 deltagare Besöksnäringen Föreningslivet Invånarna Kommunala pensionärsrådet Kommunala invandrarrådet Näringslivet Utställningar & aktiviteter Ordmoln som sammanfattar svar på frågan Vad vill du att Eskilstuna ska vara känt för i framtiden? har använts vid ett flertal tillfällen och lockat många att bidra. Monter på mässan Eskilstuna inspirerar arrangerad av Eskilstuna kommun. Eskilstunabåten - en affärsmötes- och inspirationsresa för aktörer i Eskilstuna på temat varumärke. Utställning om varumärket i Fristadssalen, Stadshuset. Webbplatsen varumarketeskilstuna.se har bland annat arrangerat en fototävling och ordmoln. Jag är Eskilstuna På på Twitter har invånare turats om att förmedla sin bild av Eskilstuna under en vecka. Kontot startade den 12 april. Tyck till om varumärkesplattformen Två öppna workshops där förslaget till varumärkesplattform har diskuterats.

7 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Svagheter Förutsättningar HUR VI ÄR

8 Vår historia Eskilstuna har en intressant historia som har stor betydelse för bilden av dagens Eskilstuna. Sedan forntiden har Rekarnebygden varit ett bördigt område, där människor valt att bosätta sig. Storgårdar växte fram och en av de tidigaste invånarna vi vet namnet på är den mäktiga Sigrid, som kring 1000-talet lät bygga en bro vid nuvarande Sundbyholm. I anslutning till den bekostade hon den stora Sigurdsristningen. Brofästet och ristningen finns kvar än idag. Strax därefter kom munken och missionären Eskil hit. Han blev biskop över Tuna stift som hade sitt centrum i Tuna by, vid dagens Eskilstuna. Efter Eskils död uppfördes en gravkyrka för hans reliker. Platsen blev en viktig vallfartsort och kring 1170 byggde munkorden Johanniterna upp ett kloster kring Eskils gravkyrka. Torshälla, som var en viktig hamn och handelsplats vid åns mynning i Mälaren, fick stadsprivilegier En tätort växte även fram i anslutning till Johanniterklostret, längs dagens Köpmangatan. Där levde och arbetade hantverkare, krogmadamer, drängar och pigor. Endast män kunde vara medlem i yrkesskrån, men som änka kunde även kvinnor bedriva verksamhet. När Gustav Vasa drog in klostrets rättigheter övergick ägorna till kungen. Hertig Karl (senare Karl IX) började bygga ett stenslott på platsen. Det stod färdigt 1620 och fick namnet Eskilstuna Huus. Kungamakten satsade också på att utveckla handel och järnhantering. Vid Tunafors uppstod ett stadssamhälle med smedsfamiljer erbjöd kung Karl X Gustaf, Reinhold Rademacher att flytta sin smidesmanufaktur från Riga till Eskilstuna. När smedjorna byggts upp utfärdades stadsprivilegier för staden den 25 oktober Kungen dog strax därefter och Sverige styrdes av änkedrottning Hedvig Eleonora, som ägnade stort intresse åt Eskilstuna, som var ett av de områden som reserverats för hennes underhåll. Genom ett riksdagsbeslut 1771 grundades Eskilstuna Fristad. Här fick småföretagare inom metallförädling fritt bedriva sin verksamhet utan skråtvång och tullavgifter. Fristaden utvecklades under 1800-talet och industristaden Eskilstuna växte fram. Fabriker som Gevärsfaktoriet, Munktells mekaniska verkstad och Jernbolaget spelade stor roll för stadens utveckling till framgångsrik industristad. Mot slutet av 1800-talet grundades nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen, vilka engagerade både kvinnor och män. Framför allt nykterhetsrörelsen förbättrade livet för många familjer. Arbetarrörelsen uppstod vid århundradets slut. Järn- och metallarbetareförbundet välkomnade dock inte den stora mängd kvinnor som utförde fabriksarbete i hemmet, med bland annat slipning och putsning. Industrin fortsatte att gå på högvarv in på 1900 talet. Fler kvinnor började lönearbeta och människor som flytt andra världskriget fick jobb direkt vid ankomsten. Fabrikerna rekryterade även arbetare från resten av Sverige och från bland annat Tyskland, Grekland, Finland och forna Jugoslavien. Industrisamhällets omstrukturering medförde en stor kris med cirka förlorade jobb och en stark utflyttning. Efter krisåren under talen vände trenden i slutet av 1990-talet och utvecklingen varit mycket positiv. Idag är Eskilstuna en av Sveriges starkast växande städer tack vare medvetna satsningar på kommunikationer, Mälardalens högskola och en bra samverkansanda. Läs mer om vår historia på: eskilstuna.se och i Eskilskällan som är en gemensam webbplats för Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer.

9 Bilden av Eskilstuna idag Genom varumärkesundersökningar, workshops, medieanalys och andra studier har vi fått fram en bild av hur invånarna och omvärlden ser på Eskilstuna idag. Invånarnas bild. Mer än hälften av invånarna har en positiv helhetsbild av staden. Många nämner ord som industristad, Parken Zoo och GUIF. Majoriteten av de tillfrågade invånarna tycker att Eskilstuna tar ett miljöansvar och många uppmärksammar möjligheten till friluftsliv och närheten till vatten och storstad. Men de associerar även Eskilstuna med arbetslöshet och kriminalitet. Övriga Sveriges bild. Bland invånare i Mälardalen och i övriga Sverige är Eskilstuna som plats relativt okänd. De känner främst till att Eskilstuna har Parken Zoo, idrottslaget GUIF och rockgruppen Kent. Ord som industristad och arbetarkommun associeras också till Eskilstuna. Medias bild. Medieanalysen visar den svenska mediebilden under Bland de mer positiva bilderna finns artiklar om den satsande miljöstaden, gasellföretag och entreprenörer. Rockgruppen Kent och dess ursprung i Eskilstuna nämns ofta och rollen som handbollsstad lyfts fram. Parken Zoo får både ris och ros. Svenskt Näringsliv lyfter i en artikel fram möjligheterna med en ökande befolkning, de goda tågförbindelserna och den växande högskolan. Men Eskilstuna speglas även genom ämnen som arbetslöshet och skottlossning. Tidigare undersökningar. I granskningen av tidigare genomförda undersökningar är de största styrkorna miljömässig hållbarhet, grönområden, sjukvård och föreningsliv. De största svagheterna är invånarnas brist på stolthet, arbetsmöjligheterna, avsaknad av variation och modernitet i kulturutbudet, låg kulturkonsumtion, upplevd otrygghet och lågt bostadsbyggande. Workshops. I de workshops som genomförts har deltagarna framför allt varit stolta över att det är vackert och naturskönt med Eskilstunaån och de stora sjöarna. Det aktiva föreningslivet lyfts fram i form av idrott med både bredd och elit. Många är stolta över miljöarbetet och mångfalden men även industrihistorian och alla innovationer. Musiklivet och Kent är framträdande liksom Mälardalens högskola och Parken Zoo. Deltagarna är mindre stolta över arbetslösheten, kriminaliteten, otryggheten och gnälligheten. Eskilstuna som person. Eskilstuna beskrivs som en vacker, öppen, välkomnande idrotts- och musikintresserad föreningsstad som vill utvecklas, men som samtidigt är lite gnällig, blyg och har ganska dåligt självförtroende. Ordmoln. Invånare och verksamma har medverkat till att skapa ordmoln som sammanfattar vad de vill att Eskilstuna ska vara känt för i framtiden. Där dominerar framför allt kulturstad, musikstad och entreprenörsanda men även idrottsstad, Eskilstunaån och trygghet förekommer frekvent.

10 Varumärkeshjulet Varumärkeshjulet är ett verktyg och en modell som hjälper oss att ta till vara på de resultat som framkommit i varumärkes-undersökningar och workshops. Genom hjulet sammanställs resultaten i form av tillgångar, fördelar, värden och Eskilstunas personlighet. Personligheten hjälper oss slutligen att utmejsla Eskilstunas position som sammanfattar våra största styrkor och berättar vilken plats vi vill ha i omvärldens medvetande och hur vi vill uppfattas. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

11 Tillgångar Tillgångarna berättar konkret vad varumärket har. De går att ta på rent fysiskt, se eller beskrivas på annat sätt. Rademachersmedjorna Munktellstaden Sundbyholm Parken Zoo Torshälla Eskilstunaån, Mälaren och Hjälmaren Bra kommunikationer Läget i Mälardalen & Stockholm Unika industrihistoriska miljöer Många innovativa företag Globala framgångsrika företag Logistikcentra Mälardalens högskola Fördelar Beskriver vilka fördelar som tillgångarna ger mottagaren. Ska vara konkreta och påvisbara. Kultur Upplevelser Vatten & naturskönt. Nära till allt En del av Stockholmsregionen Uppfinningsrikedom Kompetens inom innovation och tillverkningsindustri Utveckling TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Friluftsområden Stort föreningsliv & aktiva studieförbund Framgångsrik idrott, Eskilstuna GUIF & Smederna Kent & aktivt musikliv Miljöarbete & rättvis handel Springpride Jämställdhetsarbete Hela världen bor i Eskilstuna Aktiviteter Engagemang Miljökompetens Hållbarhet Mångfald

12 Tillgångar och fördelar TILLGÅNGAR Några av Eskilstunas allra största tillgångar är de kulturhistoriska miljöerna i form av Rademachersmedjorna och Munktellstaden, med bland annat fyra museer i en industrihistorisk miljö. Parken Zoo är ett av Sveriges största besöksmål och det allra starkaste varumärket. Hela Sundbyholmsområdet lockar många besökare till slottet, båthamnen, vandringslederna, Sigurdsristningen och inte minst travbanan. Torshälla är en av Sveriges äldsta städer med gammal bebyggelse och ett fantastiskt läge vid Mälaren. Eskilstunas geografiska läge i Mälardalen är en stor tillgång. Vi har mycket bra kommunikationer och ett gynnsamt läge i en del av Sveriges mest expansiva region. Här är det nära till det mesta, även om kommunen har invånare. Läget mellan Mälaren och Hjälmaren med Eskilstunaån som förbinder de två sjöarna ger möjligheter till naturupplevelser och ett naturskönt boende. Vi har lång tradition av tillverkningsindustri och idag har vi flera framgångsrika globala företag, som exempelvis Volvo CE, Stiga Sports och Assa, samtidigt som vi har en rik flora av små och medelstora innovativa företag. Här finns även kombiterminal och logistikpark som kombinerar motorväg, järnväg och flyg och därmed ger gynnsamma förhållanden för näringslivet. Mälardalens högskolas expansion bidrar tillsammans med Munktell Science Park med kreativa miljöer och kompetens. Eskilstunas omfattande föreningsliv och många studieförbund är en stor tillgång. Ur detta engagemang kommer ett aktivt idrottsliv med stor bredd och framgångsrik elit inom exempelvis fotboll, handboll, speedway och basket. Det har även bidragit till det aktiva musiklivet i form av Balsta musikslott, körer, jazz och Sveriges äldsta musikskola. Det är ingen slump att Kent, ett av Sveriges mest framgångsrika popband, kommer härifrån. Arbetet med hållbarhetsfrågor har lyft fram Eskilstuna i strålkastarljuset. Vi tar hållbarhetsfrågorna längre än vad de flesta andra gör och är nationellt och internationellt ledande inom miljöarbetet. Vi är dessutom framgångsrika inom hållbar handel, vi är föregångare inom HBTQ-området och internationellt erkända för vårt jämställdhetsarbete. Sist men inte minst så bor hela världen i Eskilstuna. Genom århundranden har människor flyttat till Eskilstuna, och än idag väljer många att människor från andra länder att bosätta sig här. Här finns mångfald, många idéer, kreativitet och oändliga möjligheter att utveckla internationella samarbeten. FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

13 Värden Våra värden sammanfattar det du känner när du kommer i kontakt med Eskilstuna. Närhet Det är enkelt att bo i Eskilstuna, det är nära till allt. Det är även lätt att ta sig till och från Eskilstuna. Innovativt Här upplever du en lång tradition av nytänkande och uppfinningar som har lett fram till framgångsrika företag och innovativa tankesätt och miljöer. Framåtanda Vi har genom århundranden vågat prova nya lösningar. Idag förvandlas den gamla industristaden till en modern och vacker storstad och 80-talens kriser har vänts till framåtanda. Engagerad Här finns många eldsjälar och du kan uppleva ett livaktigt engagemang i föreningslivet, inte minst inom idrott och musik. Miljömedvetenhet Eskilstuna ligger långt fram inom de flesta miljöområden. Här är det lätt att göra bra miljöval, handla rättvisemärkt och leva ett miljösmart liv. Öppenhet Här möter du en mångfald av människor med bakgrund i många olika länder. Till Eskilstuna har det kommit människor från hela världen under århundranden. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION

14 Personlighet Personligheten avser Eskilstuna som plats och påverkas bland annat av historien, människorna, företagen, föreningarna. Personligheten ska genomsyra all kommunikation. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Välkomnande Generös Drivande Sportig Enkel Jordnära Innovativ Föreningsaktiv Ärlig Ansvarstagande Miljökompetent Naturnära Mångkulturell Miljömedveten Framåtanda Musikintresserad Öppen Omtänksam Idérik Engagerad

15 Öppen Eskilstuna är en välkomnande och mångkulturell stad med invånare från världens alla hörn som kommit hit under århundranden. Här finns respekt och en nyfikenhet gentemot det som är nytt eller annorlunda. Här är det enkelt. De flesta når det mesta inom tio minuter och vi har en tradition av samarbete och samverkan. Visserligen har Eskilstuna svagt självförtroende och kan ibland vara lite gnällig, blyg och reserverad. Men Eskilstuna är i grunden förändringsbenägen, har lätt att ta till sig nya idéer, är ärlig och delar gärna med sig av både åsikter och kunskaper. Välkomnande Enkel Ärlig Mångkulturell Öppen

16 Omtänksam Eskilstuna är en jordnära och generös stad som känner ansvar och visar respekt för både människor och miljö. Eskilstuna har flera år i rad funnits på topplistan över Sveriges Miljöbästa kommun, är framgångsrik på rättvis handel och skänker varje år mycket pengar till välgörenhet. Vi är internationellt erkända för arbetet med jämställdhet och en föregångare inom HBTQ-frågor. Här finns en naturlig omtanke, ansvarstagande och en stor miljömedvetenhet. Generös Jordnära Ansvarstagande Miljömedveten Omtänksam

17 Idérik Eskilstuna har en stolt industritradition. Här har personligheter som Reinhold Rademacher, C.E Johansson och Theofron Munktell verkat, vilket bidragit till att vi idag har framgångsrika globala företag. Eskilstuna är än idag ledande inom tillverkningsindustri och har spetskompetens inom produktions- och materialteknik samt industridesign. Vi har framförallt många små och medelstora innovativa företag och är internationellt erkända för vår miljökompetens. Mälardalens högskola och Munktell Science Park bidrar med kompetens och kreativa miljöer och samarbetar nära kommun och näringsliv, lokalt och globalt. Sammantaget är Eskilstuna en idérik stad med driv och framåtanda som går sin egen väg och har en stark vilja att utvecklas. Drivande Innovativ Miljökompetens Framåtanda Idérik

18 Engagerad Eskilstuna är en aktiv och sportig stad som intresserar sig för idrott. Här finns stolthet och engagemang för såväl elitidrott som breddidrott och framgångarna är många. Vi värdesätter bredden av föreningar och studieförbund. Musikintresset är stort och finns i många former, vilket alla våra lokala band, körer, musikskolan och Balsta musikslott är bra bevis på. Härifrån kommer Kent, ett av Sveriges mest framgångsrika popband. Vi vistas gärna i våra centralt belägna friluftsområden eller njuter av naturen runt Eskilstunaån, vid Mälaren eller Hjälmaren. Sportig Föreningsaktiv Naturnära Musikintresserad Här är det nära till det mesta, vilket underlättar för ett aktivt liv, inte minst för familjer. Engagerad

19 Svagheter Varumärkesundersökningarna och de workshops som genomförts pekar även på Eskilstunas svagheter. För att skapa en attraktiv stad krävs att vi antar ett antal utmaningar. Eskilstuna delar problem med andra svenska industristäder i omvandling. Arbetslöshet och otrygghet är de största utmaningarna. Det låga bostadsbyggandet i en snabbt växande stad är en annan utmaning. Många vill bosätta sig här och därför krävs en satsning på fler bostäder. Eskilstunabornas konsumtion av kultur är relativt svag och utbudet behöver moderniseras. Innerstaden får lågt betyg av invånarna. Gnälligheten och Eskilstunas dåliga självförtroende har diskuterats i våra workshops och det finns en stark vilja till förändring. Ett mer övergripande problem är att Eskilstuna är relativt okänt i jämförelse med andra städer.

20 Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Svagheter Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Förutsättningar Hur vi är RIKTNING & SÅ VILL VI UPPFATTAS

21 Vision En vision blickar in i framtiden och berättar om vår strävan, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas i det långsiktiga perspektivet. Varumärkesplattformen är ett verktyg för att uppnå vår vision. Eskilstunas vision tar avstamp i vår historia. Fristaden har haft stor betydelse för utvecklingen fram till idag. Det var modigt och utmanande att frångå skråväsendet och skapa tullfrihet. Eskilstuna var redan då en stad som präglades av öppenhet och som förstod att nya idéer, nya metoder och kreativa människor, oavsett etnisk bakgrund, var en förutsättning för att utvecklas. En stad fylld av entreprenörsanda och framgångsrika personer som exempelvis Reinhold Rademacher, Theofron Munktell, Mått-Johansson, Jeanette Zetterberg, Albertina Nyström och Ewa Husberg. Nu vill vi återerövra det bästa från historien och skapa ett framtidsorienterat Eskilstuna. År 2020 är vi så framgångsrika att vi är en förebild för företag och människor. Här finns annorlunda upplevelser, inspirerande kultur, framgångsrik idrott, innovativa koncept för utbildning och näringsliv, nydanande metoder för integration och spetskompetens inom klimat och miljö. Eskilstunas vision för 2020 Eskilstuna den stolta Fristaden Vi är modiga och utmanar Vi välkomnar olikheter och idéer Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Att känna till historien är att bygga framtidens Eskilstuna.

22 Position Vår position sammanfattar våra största styrkor och berättar vilken plats vi vill ha i omvärldens medvetande och hur vi vill uppfattas. TILLGÅNGAR FÖRDELAR VÄRDEN PERSONLIGHET POSITION Industri & Innovation Musik & Idrott Miljö & Hållbarhet Lång industritradition inom tillverkningsindustri. Globala framgångsrika företag. Spetskompetens inom produktions- och materialteknik samt industridesign. Många små och medelstora innovativa företag. Kombiterminal och logistikpark. Nära samarbete mellan högskola och näringsliv. Kulturhistoriska industrimiljöer, uppfinningar och framgångsrika personligheter. Mångfald av föreningar. Engagerade eldsjälar. Framgångsrika elitidrottare och elitidrottslag. Stor breddidrott. Ett omfattande och varierat musikliv. Framgångsrika artister och kändisar. En av världens miljösmartaste städer med unika innovationer. Leder arbete för klimatsmarta städer i Europa. Erbjuder testbäddar för miljöteknik. Uppmärksammat jämställdhetsarbete. Framgångsrikt arbete för hållbar handel. Föregångare inom HBTQ-frågor.

23 Varumärkeslöftet Det som platsen lovar att leverera och det som alla aktiviteter ska värderas mot för att vi ska vara trovärdiga. En av världens mest miljösmarta industristäder. detta är ingen slogan!

24 Förflyttning Varumärkesanalysen visar på ett antal styrkor, svagheter och utmaningar vi har att hantera för att skapa en mer attraktiv plats. Förflyttningen ska ses ur ett långsiktigt perspektiv. Vi är idag okända i omvärldens ögon och ska arbeta för att bli mer kända och attraktiva. Många upplever att det gnälls för mycket. Vi behöver lyfta fram Eskilstunas goda sidor och visa på möjlighet till delaktighet och inflytande. Kulturutbudet behöver göras mer känt och attraktivt för invånarna för att Eskilstuna ska ta steg mot att bli en kulturstad. Arbetet för att motverka upplevelsen av otrygghet behöver intensifieras. Arbetslösheten och den låga utbildningsnivån är två av de största utmaningarna. Satsningar på fler jobb och höjd kompetens är viktiga förflyttningar. Att få en levande och attraktiv stadskärna har mycket stor påverkan på varumärket. Torshällas gamla stadskärna och läget vid Mälaren innebär en stor potential. OKÄNDA GNÄLLIGA LÅG KULTURKONSUMTION OTRYGGHET LÅG UTBILDNINGSNIVÅ OUTNYTTJAD INNERSTAD POTENTIAL I TORSHÄLLA ATTRAKTIVA STOLTA KULTURSTAD TRYGGHET HÖJD KOMPETENS LEVANDE STADSKÄRNA ATTRAKTIVT BOENDE & BESÖKSMÅL

25 Innehåll Inledning Analyser & aktiviteter Varumärkesplattformen Vår historia Bilden av Eskilstuna Tillgångar & fördelar Värden Personlighet Vision Vår position Varumärkeslöftet Behov av förflyttning Huvudbudskap Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Svagheter Förutsättningar Hur vi är Riktning & så vill vi uppfattas VAD & HUR VI KOMMUNICERAR

26 Huvudbudskap Det här är våra övergripande budskap och byggstenar som vi ska utgå ifrån när vi skapar skarp kommunikation. Vi ska inte formulera oss på det här viset, men vi vill att mottagaren ska uppfatta Eskilstuna så här. Industri & innovation: Vi har stark industritradition och vackra och kreativa industrihistoriska miljöer. Vi tror på den moderna industristaden och är ledande inom tillverkningsindustrin. Vi är en stad med banbrytande uppfinningar och nytt innovativt tänkande. Vi har framgångsrika företag som sätter avtryck över hela världen. Musik & idrott: Vi har ett starkt föreningsliv med många eldsjälar. Vi älskar musik i alla former. Vi skapar möjligheter för dagens och framtidens artister. Vi engagerar oss i breddidrotten och är stolta över våra elitidrottslag. Vi erbjuder ett aktivt familjeliv. Miljö & hållbarhet: Vi driver hållbarhetsfrågorna längre än de flesta andra. Vi har ett miljöarbete i världsklass. Vi är internationellt erkända för vårt jämställdhetsarbete. Vi är föregångare inom HBTQ-frågor. Vi handlar rättvisemärkt Vi är omtänksamma och generösa. Vi erbjuder den bästa logistiken när vi kombinerar motorväg, järnväg och flyg.

27 Utgångspunkter i det fortsatta arbetet Vi vill bli associerade med vår position. Den bygger på två funktioner: 1. Industri och innovation samt miljö och hållbarhet är våra huvudbudskap. Det är där Eskilstuna har sina största styrkor. 2. Musik och idrott är stödjande budskap. Här ligger fokus på invånarna och ett gott liv. För att nå dit ska vi berätta om våra främsta tillgångar. Våra värden ska genomsyra vår kommunikation; närhet, innovativt, framåtanda, engagerad, miljömedvetenhet, öppenhet. Sättet vi uttrycker oss på ska stämma med vår personlighet: öppen, omtänksam, idérik och engagerad. Det vi uttrycker ska gå i linje med vårt löfte: Världens mest miljösmarta industristad. Platsutveckling och kommunikation ska alltid gå hand i hand. Det vi lovar i kommunikationen ska säkras genom ständig utveckling av platsen och verksamheter. Fokus i kommunikationen ska ligga på bevisen som stödjer vår valda position genom konkreta exempel från Eskilstuna. Vi ska inte kommunicera position och löfte som en slogan. Kommunikationsarbetet ska bygga på delaktighet. Så många invånare och verksamma som möjligt ska kunna kommunicera varumärket samt få verktyg och stöd för sin kommunikation. En årlig handlingsplan tas fram med aktiviteter för att utveckla varumärket i samerkan mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Marknadsföring. Aktörer i Eskilstuna ska involveras i arbetet med handlingsplanen.

28

ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA

ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA ESKILSTUNAS VARUMÄRKESRESA HEJ Eskilstunas varumärkesresa har pågått sedan juni 2012. Vi redovisar här de olika stegen i analysen av Eskilstunas varumärke. I kronologisk ordning

Läs mer

VARUMÄRKET ESKILSTUNA

VARUMÄRKET ESKILSTUNA VARUMÄRKET ESKILSTUNA FÖLJ MED PÅ VARUMÄRKESRESAN! VAR MED OCH BIDRA TILL ESKILSTUNAS VARUMÄRKE Under 0-0 pågår ett arbete med Varumärket Eskilstuna. Hur vill du att Eskilstuna ska vara och uppfattas?

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM VARUMÄRKET TORSHÄLLA

VARUMÄRKESPLATTFORM VARUMÄRKET TORSHÄLLA VARUMÄRKESPLATTFORM VARUMÄRKET TORSHÄLLA Varumärkesplattform för Torshälla ska läsas tillsammans med Varumärkesplattform - policy för arbetet med varumärket Eskilstuna (KSKF/2013:511) 2015-08-13 Varumärkesplattform

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND

BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND BUDSKAPSPLATTFORM FÖR VARUMÄRKET VÄRMLAND VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? Ett varumärke är de värden som en produkt, en organisation eller ett företag som helhet, och dess logotyp, förknippas med. Upplevelsen av

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

Samverkansöverenskommelser för elitidrott

Samverkansöverenskommelser för elitidrott Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret KSKF/2013:456 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Samverkansöverenskommelser för elitidrott Förslag till beslut 1. För samverkansavtal med elitidrott

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Bilden av Eskilstuna kommun 2012

Bilden av Eskilstuna kommun 2012 Bilden av Eskilstuna kommun 1 Syfte Kartlägga centrala målgruppers kunskap om och bild av Eskilstuna kommun. Underlaget/resultatet ska utgöra en av flera grunder i kommunens kommande varumärkesarbete.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.

Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när: Fler än två av tre invånare starkt rekommenderar

Läs mer

Förord. Lars Arvidsson Kommunchef Mariestads kommun

Förord. Lars Arvidsson Kommunchef Mariestads kommun Varumärkesplattform Förord I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Mariestads kommun och vi gör det tillsammans. För att vi ska lyckas med att skapa en tydlig och attraktiv bild finns denna varumärkesplattform.

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM MORA

VARUMÄRKESPLATTFORM MORA ARBETSMATERIAL VARUMÄRKESPLATTFORM MORA 1 Inledning Säg Mora och de allra flesta får positiva känslor, oavsett om de redan bor i Mora eller inte. De positiva känslorna kommer av egna och andras erfarenheter,

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta

Linköpings kommun linkoping.se. Vi är Linköping. Vår stad i själ och hjärta Linköpings kommun linkoping.se Vi är Linköping Vår stad i själ och hjärta Med nytänkande och engagemang skapar vi miljöer där människor trivs, utvecklas och förverkligar sina idéer. Vårt Linköping Linköping

Läs mer

Strategi för miljökommunikation 2015-2019

Strategi för miljökommunikation 2015-2019 Kommunstyrelsen Datum 1 (9) Kommunledningskontoret Kommunikation Isabel Jansson, 016-710 51 03 Strategi för miljökommunikation 2015-2019 Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden Eskilstuna kommun

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Platsvarumärket Mora

Platsvarumärket Mora Platsvarumärket Mora Säg Mora och de allra flesta får positiva känslor, oavsett om de redan bor i Mora eller inte. De positiva känslorna kommer från erfarenheter, upplevelser och berättelser. Tillsammans

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle?

Brand Audit. Hur mår varumärket Gävle? Brand Audit Hur mår varumärket Gävle? Metod & urval Webbenkät 8 Gävlebor Boendeort 6 x 1 Närområdet Besöksort 6 x 1 Närområdet Metod & urval Telefonintervjuer 1 Gävle kommun Företag 1 Närområdet Närområdet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet Utvecklingsstrategi - bilagor LEADER Mellansjölandet 2014-2020 Bilaga 1: SWOT-analys Starka sidor Naturen och naturrikedomen upplevs av många som en viktig och stark faktor för området. Det finns flera

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE!

OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE! OBS: Detta är ett utkast VARUMÄRKESPLATTFORM SÖDERTÄLJE Inledning Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stentuff. Alla platser behöver tillväxt för att må bra - för att kunna erbjuda ett gott

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Ett Södra Ett varumärke

Ett Södra Ett varumärke Ett Södra Ett varumärke Den här presentationen förklarar arbetet med Södras varumärke per mars 2015 och visar den nya visuella identiteten. För frågor kring varumärket kontakta Annica Gerentz För frågor

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform

Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform Svensk Friidrott Vår nya varumärkesplattform 1 2 Svensk Friidrott Varumärkesplattform 2014 Bakgrund Svenska Friidrottsförbundet bestämde sig för att utveckla varumärkesplattformen för Svensk Friidrott.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer