EXAMENSARBETE. Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:145 CIV Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division Carl-Johan Hed Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Produktionsutveckling 2009:145 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--09/145--SE

2 Förord Denna rapport är den skriftliga presentationen av ett examensarbete genomfört på Volvo construction equipment AB, Component division i Eskilstuna. Examensarbetet är avslutningen på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi med examensinriktning Produktionssystem vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och genomfördes från september 2008 till februari Jag vill passa på att tacka mina handledare Roland Larsson och Ronny Brodd, min chef Stefan Blomqvist samt logistikcontroller Mohammed Salloum, för den hjälp och vägledning de har gett mig under projektets gång. Ett stort tack vill jag också rikta till VCE s packgrupp samt den övriga personalen på logistikavdelningen vid Component division i Eskilstuna. Eskilstuna den 25 februari 2009 Carl-Johan Hed i

3 Sammanfattning Vid Volvo construction equipment AB, Component division i Eskilstuna, har nedväxling i förpackningsstorlekar genomförts som en del i en omfattande omställning mot Volvo Production System och Lean. Genom att producera med mindre satsstorlekar och hemtagningskvantiteter, vill Component division sänka sin kapitalbindning och bli flexiblare mot variationer i produktionen. Dessvärre påverkar nedväxlingen förpackningskostnaden till följd av ytterligare hantering, transport och administration. För Component division är det viktigt att få en god uppfattning om hur alla förpackningskostnader utvecklas med tiden. De vill i framtiden följa ett lämpligt nyckeltal för att se hur effektiva de är inom förpackningslogistik samt hur beslut och förändringar påverkar kostnaden. Målet med examensarbetet är att ta fram en beräkningsmodell för förpackningskostnader som Component division kan använda till nyckeltalsuppföljning samt att ge rekommendationer som kan sänka förpackningskostnaden. Projektet har avgränsats till kostnader som är relaterade till användandet av Volvo standard emballage. Examensarbetet har huvudsakligen bestått av en Benchmarkingstudie av andra enheter inom Volvo construction equipment AB samt genom analys av Component divisions förpackningslogistik och kostnader. Jämförelse visar att det finns skillnader i förpackningslogistiken inom Volvo construction equipment AB och att de producerande enheterna har olika synsätt på förpackningshantering, strategier och principer. Genom att studera andra beräkningsmodeller inom Volvo AB och förpackningslogistiken vid Component division har två beräkningsmodeller för förpackningskostnader framtagits. Den ena för nyckeltalsuppföljning och den andra för att kalkylera årliga nedväxlingskostnader av förpackningsstorlek på artikelnivå. Kostnader som inkluderats i modellerna är användningskostnad för förpackningar, hanteringskostnader samt transportkostnader. För att säkerställa modellernas överensstämmelse med verkligheten har de testats med realla data. Resultatet visar att modellerna är användbara men med vissa anmärkningar. För att Component division i framtiden ska kunna producera sina produkter förpackningseffektivt bör slöserier inom förpackningslogistik minimeras och där möjligt elimineras. Att samtidigt ta lärdom från andra producerande Volvoenheter genom benchmarkingstudier och regelbunden kommunikation med andra förpackningstekniker, är ett bra sätt att utveckla den egna förpackningslogistiken. ii

4 Abstract At Volvo construction equipment AB, Component division in Eskilstuna, packaging downsizing has been implemented as a part of an extensive integration process of Volvo production system and Lean manufacturing. Through production with smaller batch and order sizes, Component division wants to reduce its capital binding and be more flexible to variations in its production system. Packaging downsizing is unfortunately affecting the packaging costs negatively, as a result of additional handling, transportation and packaging administration. It s important for Component division to get a good understanding in how the packaging costs evolve with time. In future, Component division wants to follow a suitable key figure in order to see how effective they are within packaging logistics and how decisions and changes affect costs. The objective with this thesis is to create a calculation model for packaging costs that Component division can use for key figure follow up, as well as to give recommendations in how their packaging costs can be reduced. The thesis has been limited to costs related to the use of Volvo standard packaging. This thesis mainly consists of a benchmarking study on other production units within Volvo construction equipment AB and through analysis of Component divisions packaging logistics and costs. Comparison shows that there are differences in packaging logistics within Volvo construction equipment AB and that the production units have different views on packaging handling, strategies and principles. Through studies of other calculation models within the Volvo Group and packaging logistics at Component division, two calculation models for packaging cost have been created. One for key figure follow up and another for the calculation of yearly packaging downsizing costs, on an item level. Costs that have been included in these models are the cost of packaging use, handling and transportation. The models have been tested with real data to ensure that they correspond with reality. The result shows that they are useable but with some remarks. For Component division and future packaging effective production, it s important that all kinds of waste within packaging logistics are minimized and even eliminated wherever possible. Simultaneously they should draw conclusions from other Volvo units through benchmarking activities and regular communication. These are good ways to further develop Component Divisions own packaging logistics. iii

5 Nomenklatur CMP Components division CS09 Components Step 09 DBR Daily based rental FOH Förpackningomsättningshastighet ISPM-15 International standard for phytosanitarian measures number 15 LEAN Lean manufacturing LOH Lageromsättningshastighet PIA Produkter i arbete TMLP Avdelningen för planering och logistikutveckling VCE Volvo construction equipment AB V-EMB Volvo standardemballage VLC Volvo logistic corporation VPS Volvo production system HLBL Hauler & Loader business line Emballagekonton 80 Components division, Eskilstuna 81 Volvo parts, Eskilstuna Phil emballagesortering, Eskilstuna 980 Volvo emballagedepå, Eskilstuna 29 Volvo emballage, Göteborg Ljungbergs snickeri, Älvängen Volvo emballage, Hedekas iv

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Företagspresentation Volvo Construction Equipment AB Component Division Volvo Logistic Corporation Metod Planering Förstudie Datainsamling Intervjuer Benchmarking Företagsbesök Modellframställning Validitet och reliabilitet Teoretisk referensram Förpackningslogistik Förpackningens funktion Förpackningssystem Volvo emballage Regler och rutiner Förpackningskostnader Transaktionskostnad Förpackningshyra Ersättningskostnad Lean Production Volvo production system Produktionsekonomiska begrepp Täcktid Återpåfyllnadstid Lageromsättningshastighet Kapitalbindning v

7 5 Nulägesanalys vi 5.1 Component Step CS09 idag Förpackningslogistik vid Components division Förpackningshantering vid Component division Produktionsflödet Godsmottagning bingehantering Förpackningssortering Förpackningsdepå Transporter Förpackningskostnader vid Component division Transaktionskostnad Sorteringskostnad Personalkostnad Transportkostnad Hyreskostnad Kostnad för omplock Ersättningskostnad Benchmarking Kostnadsuppföljning Inventering Förpackningssortering Förpackningsstrategier och principer Resultat Uppföljningsmodell Indata Parametrar Förpackningskostnad Sorteringskostnad Transportkostnad Personalkostnader Kostnad för omplock Nyckeltalsberäkning Nedväxlingsmodell Indata Övrig data Förpackning & leverantör... 30

8 7.2.4 Hanteringskostnaderna Fraktkostnaden Diskussion Uppföljningsmodell Datainsamling Nedväxlingsmodell Andra användningsområden Uppdatering Validering Modellernas noggrannhet Uppföljningsmodell Nedväxlingsmodell Förslag på fortsatt arbete Uppföljningsmodell Nedväxlingsmodell Rekommendationer Slutsats Källförteckning Litteratur Tidskrifter och artiklar Manualer och handböcker Internet Internt material Muntliga referenser Bilagor... I 13.1 Bilaga 1 Uppföljningsmodell... I 13.2 Bilaga 2 Nedväxlingsmodell... III 13.3 Bilaga 3 - Benchmarkingfrågor... IV vii

9

10 Inledning 1 Inledning I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet samt en närmare beskrivning av det problemområde arbetet syftar till att undersöka. Kapitlet tar vidare upp de projektmål och avgränsningar som styrt och avgränsat examensarbetet. 1.1 Bakgrund Volvo Construction Equipment AB, Components Division, CMP, har genom projektet Components Step 09, CS09, genomfört stora förändringar med förpackningsstorlekarna i produktionen. Anledningen är en omfattande omställning mot Volvo Production System, VPS, för att i framtiden producera enligt tankegångarna i Lean Production, Lean. Inriktningen i Lean är att bland annat att öka tillverkningsfrekvensen i hela produktionssystemet. Genom att producera med mindre satsstorlekar och hemtagningskvantiteten vill CMP sänka sin kapitalbindning och bli flexiblare mot variationer i produktionen. För förpackningslogistiken innebär det att förpackningsstorlekarna måste anpassas mot nya och mindre artikelnivåer. Nedväxling i förpackningsstorlekar är dessutom viktigt för att ge utrymme till tvåbingehantering i platsbegränsade materialfasader. Figur 1. Exempel på en förpackningsnedväxling. Ett exempel på nedväxling i förpackningsstorlekar och hemtagningskvantitet visas i Figur 1. Antag att en artikels nuvarande hemtagningskvantitet är 1000 stycken förpackade i en helpall, så kallad L-lastpall, med två stycken pallkragar och ett lock. För att minska satsstorleken och hemtagningskvantiteten bereds förpackningen till en hemtagningskvantitet på 500 stycken, förpackade i två stycken halvpallar, K-lastpall, med 250 stycken artiklar i varje förpackning. I det här exemplet ökar antalet förpackningsenheter per hemtagning, från fyra till sex enheter och totalt sett till 12 enheter med avseende på den ursprungliga artikelmängden. På lång sikt kommer fler förpackningsenheter krävas för att hantera den totala mängden artiklar. Förutom förpackningsenheter påverkas också förpackningsvolymen samt förpackningens fyllnadsgrad av nedväxlingen. 1

11 1.2 Syfte Inledning Konsekvensen av förpackningsnedväxling blir ökade kostnader till följd av ytterligare hantering, transport, slitage, etcetera. För CMP är det viktigt att få en bra uppfattning om hur alla förpackningskostnader utvecklas med tiden. CMP vill följa ett lämpligt nyckeltal för att se hur effektiva de är i förpackningslogistiken samt hur beslut och förändringar påverkar förpackningskostnaderna. Examensarbetet syftar till att identifiera de förpackningskostnader som förekommer inom verksamheten samt att undersöka hur andra enheter inom Volvo Construction Equipment AB, VCE, följer upp sina förpackningskostnader. 1.3 Mål Projektets mål är att till dess slut i februari 2009, redovisa en beräkningsmodell för förpackningskostnader som CMP kan använda till nyckeltalsuppföljning. Examensarbetet ska utöver modellen presentera förslag på åtgärder, som CMP kan vidta för att minska sina förpackningskostnader. 1.4 Avgränsningar Modellen kommer endast att inkludera kostnader relaterade till användandet av Volvo standard emballage. Det vill säga kostnader för själva förpackningen och de förpackningshanteringskostnader som uppkommer i Components logistiksystem. För att separera förpackningshantering från materialhantering har följande definition upprättats: Förpackningshantering är aktiviteter där förpackningar, utan att innehålla någon typ av produktionsmaterial eller färdig produkt, på något sätt hanteras, transporteras eller administreras. Hantering innebär till exempel att förpackningar sorteras, byggs, plockas isär eller deponeras. Transporter kan både vara interna eller externa och de administrativa aktiviteterna kan till exempel vara inventering, orderhantering, etcetera. Antaganden skal baseras på nuvarande situation i produktionen och inte framtida lösningar enligt projekt CS09. 2

12 Företagspresentation 2 Företagspresentation I detta kapitel ges en kort presentation av Volvo Construction Equipment AB och projektets uppdragsgivare Component Division i Eskilstuna. Även företaget Volvo Logistic Corporation som har en betydande roll inom Volvos förpackningslogistik presenteras. 2.1 Volvo Construction Equipment AB Volvo Construction Equipment AB, VCE, är den del av Volvokoncernen som tillverkar anläggningsmaskiner. Företaget grundades 1950 då Volvo köpte traktortillverkaren AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna. Efter år av uppköp, hopslagningar och namnbyten blev företaget 1995 ett helägt Volvoföretag och fick sitt nuvarande namn Volvo Construction Equipment AB. Figur 2. Anläggningsmaskiner i Volvo CE s sortiment VCE har idag cirka anställda världen över och produktion finns i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. I Sverige har VCE fyra producerade enheter där två av dem tillverkar färdiga maskiner. I Arvika produceras hjullastare med lyftkapaciteter från fem ton upp till 35 ton och i Braås tillverkas dumprar med lastkapacitet från 25 ton till 45 ton. Anläggningarna i Hallsberg och Eskilstuna tillverkar hytter respektive drivlinekomponenter till både Arvika och Braås. Motorerna till maskinerna tillverkas av Volvo Powertrain i Skövde. Sedan 2006 äger VCE 70 procent av det kinesiska företaget Shandong Lingong Construction Machinery Co och 2007 köptes amerikanska Ingersoll Rand s division för anläggningsmaskiner. Detta gör att VCE idag är världens tredje största aktör på marknaden och erbjuder det bredaste sortimentet av anläggningsmaskiner, se ett urval i Figur 2 (Volvo Construction Equipment). 3

13 2.2 Component Division Företagspresentation Vid CMP i Eskilstuna tillverkas hjulaxlar, transmissioner och kraftuttag, se Figur 3.företaget har cirka 1250 anställda och divisionen har det globala ansvaret över produktion samt utveckling av drivlinor och elektroniska system till VCE s samtliga maskiner. Figur 3. Component Divisions produkter. Eskilstunafabriken, SE-75, tillverkar idag hjulaxlar och transmissioner till hjullastare samt väghyvlar. Även hjulaxlar till Dumper tillverkas i Eskilstuna medan dess transmission tillverkas av Volvo Powertrain i Köping. Kunderna är fabrikerna i Arvika och Braås men export sker också till Iran, Pedeneiras i Brasilien, Goddrich i Candada samt Asheville i USA (Component Division). 2.3 Volvo Logistic Corporation Volvo Logistic Corporation, VLC, utformar och hanterar distributionssystem för fordonsoch flygindustrier över hela världen. Deras kunder finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och affärsområden de verkar inom är Emballage, Inbound och Outbound. Inom området Emballage erbjuder VLC sina kunder standardiserat och specialkonstruerat emballage för transport och skydd av produktionsmaterial. Lastpall, pallkrage, plastlådor och stålrack är några exempel av förpackningar i sortimentet. Inbound och Outbound säkerställer att kundens valda transportsystem levererar i tid och till rätt plats på ett kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt sätt. Detta genom att samordna transporter och ständig utveckla transportsystemet till det bättre. VLC är ett dotterbolag till Volvo Group AB och är lokaliserat i Arendal utanför Göteborg. Dess terminalverksamhet finns runt om i världen i nära anslutning till deras kunders produktionsenheter (Volvo Logistic Corporation). 4

14 Metod 3 Metod Det här kapitlet beskriver de metoder och tillvägagångssätt som används under projektet. Dessutom presenteras teoretiska förklaringar av metoderna mycket kortfattat. Figur 4 visar examensarbetets upplägg i helhet med metoder och aktiviteter. Arbetet startades med en planeringsfas och övergick därefter till en förstudie av Components förpackningslogistik. Parallellt med förstudien genomfördes en benchmarking av förpackningslogistiken vid dumpertillverkningen i Braås som en del i datainsamlingen. Benchmarking har även genomförts vid hjullastartillverkningen i Arvika. Dessutom har ett företagsbesök vid Logistics huvudkontor i Göteborg genomförts. Figur 4. Examensarbetets aktiviteter. De data som samlats in från förstudien, benchmarkingen och företagsbesöket har i sin tur analyserats och nyttjats till uppbyggandet av modellen. Huvuddelen av denna rapport sammanställdes avslutningsvis och litterära studier har genomförts kontinuerligt under projekttiden. 3.1 Planering Inledningsvis upprättades en projektplan utifrån en projektspecifikation författad av handledarna vid CMP. I projektplanen fastställdes projektets avgränsningar, leveranser, aktivitets- och tidplan samt mål. Enligt Bergman, Klefsjö, (2001) är ett bra tillvägagångssätt vid målformulering metodiken SMART. Med detta menas att målet utformas till att bli specifikt, mätbart, accepterat, rimligt och tidsbestämt. Denna metodik användes vid examensarbetets målformulering. För aktivitets- och tidplanen användes planeringsverktyget Microsoft Project planner, där aktiviteter upprättades i ett Gant-schema. Kontinuerlig uppdatering av aktiviteter och resursutnyttjande har utförts under hela examensarbetet. 5

15 3.2 Förstudie Metod En förstudie genomfördes i projektets tidiga stadium för att ge en ökad förståelse för förpackningslogistik inom Volvo och specifikt vid CMP. Litteratur som huvudsakligen studerats är manualer och handböcker från VLC. Dessutom telefonintervjuades personal från Volvo Emballage. För att kartlägga förpackningshantering och -kostnader inom CMP intervjuades fabrikspersonal och tjänstemän från logistikavdelningen. Direkta observationer av förpackningshanteringen har också vidtagits. 3.3 Datainsamling Under examensarbetet har både kvantitativ och kvalitativ data samlats in och analyserats. Med kvantitativ data menas information som kan beskrivas i siffror eller som på något sätt är mätbart, medan kvalitativ data är illustrationer, utsagor eller omätbara observationer (Infovoice, 2002). De datainsamlingsmetoder som nyttjats är egna undersökningar, intervjuer och direkta observationer. Sammanfattningsvis har data i examensarbetet samlats in från CMP, benchmarkingstudien, personliga intervjuer vid företagsbesöket och telefonintervjuer av VLC Intervjuer Intervjuerna har genomförts i enlighet med intervjuteorin från Andersen, Pettersen (1995). I förhand har ett frågeschema upprättats till respektive korrespondent med en systematisk disposition över de områden som intervjun önskat besvara. En del av frågorna har används internt inom CMP för att delvis ge information men också för att testa frågorna inför externa intervjuer. Intervjumetoder som nyttjats är både telefonintervju och personlig intervju. Frågeschemat finns i bilaga 3 och Benchmarking Det finns olika former av benchmarking och dessa kan definieras utifrån vad som jämförs och vem som jämförelsen görs emot enligt Andersen och Pettersen (1995). I projektet genomfördes en intern processbenchmarking vid dumpertillverkningen i Braås och hjullastartillverkningen i Arvika. Med intern processbenchmarking menas att en jämförelse görs av metoder och praxis i verksamhetsprocesser mellan avdelningar, dotterbolag eller divisioner i den egna koncernen. Denna typ av benchmarking har sin fördel i att information finns lätt tillgänglig och ofta i standardiserad form. Val av benchmarkingpartner gjordes av projektets handledare innan projektstarten. Bland annat efter de fördelar som Andersen och Pettersen (1995) nämner. Det var dessutom känt att både BRAÅS och Arvika låg steget före i utveckling av förpackningslogistik, vilket litteraturen menar är en viktig förutsättning för en benchmarkingstudie. 6

16 Metod Syftet med studien var att undersöka huruvida övriga enheter inom VCE använder nyckeltalsuppföljning för förpackningskostnader i verksamheten. Förutom nyckeltalsuppföljning har också skillnader i förpackningslogistik som till exempel, hantering, inventering, förpackningsprinciper och strategier undersökts. Planering av studien gjordes i samspråk med projektets handledare samt chef vid planering och logistikutveckling, TMLP. För att få frågorna besvarade genomfördes personliga intervjuer med förpackningstekniker och materialstyrare, samt att direkta observationer gjordes av respektive enhets produktionssystem Företagsbesök Företagsbesöket vid VLC i Göteborg gjordes i syfte att studera en beräkningsmodell för förpackningskostnader och för kompletterande intervjuer angående Volvos förpackningssystem. Beräkningsmodellen härstammade från ett tidigare projekt mellan VLC, Volvo personvagnar och Volvo lastvagnar. 3.4 Modellframställning Modellerna är uppbyggda i kalkyleringsverktyget Microsoft Excel. Inledningsvis gjordes litteraturstudie av Excel användarhandbok för att få ökad förståelse av verktyget och möjlighet att skapa en hållbar modellstruktur. 3.5 Validitet och reliabilitet Validitet är den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta (Nationalencyklopedin). För att få validitet i examensarbetet har olika metoder som intervju, direkta observationer och egna undersökningar genomförts i förstudien och datainsamlingen. Dessutom har flertalet källor används för intervjuerna och informationen har verifierats dem emellan. Vidare har examensarbetets intressenter kontinuerligt fått lägespresentationer och kunnat avgöra om författarens tolkning av information och antaganden är rättvisande. Ur modellperspektiv har tester med reell data genomförts i perioder med olika produktionsvolymer samt tester med olika förpackningsscenarion. Detta för att undersöka att beräkningsmodellerna ger rimliga resultat. Reliabilitet i tekniska sammanhang är den sannolikhet med vilken ett visst system fungerar vid en given tidpunkt. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det ska mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana (ibid.). För att påverka modellernas reliabilitet har tydliga beskrivningar och förklaringar av indata, kostnader och variabler integrerats i modellernas gränssnitt. Dessutom har en användarmanual tagits fram av författaren för att tydligt beskriva beräkningsprocessen och insamlingen av data. 7

17 8 Teoretisk referensram 4 Teoretisk referensram I detta kapitel ges en beskrivning av de teorier och begrepp som nyttjats i examensarbetet. En beskrivning ges också av Volvo Emballage och dess rutiner, regler samt förpackningens kostnader. 4.1 Förpackningslogistik Förpackningens betydelse inom ämnet logistik har under senare år förändrats ifrån att enbart fylla funktion som produktskydd till att bli en viktig del i hela logistikkedjan. Ordet emballage kan i många fall användas som synonym för förpackning och dess innebörd är enligt definition från Lumsden, (2006): Alla produkter som framställs av material av något slag och som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte skall betraktas som förpackningar. Förpackningslogistik innebär att utveckla förpackningssystem som ger kostnadseffektiva leveranser av produkter, till rätt plats och i rätt tid. Förpackningar spelar därför en avgörande roll för effektiviteten och lönsamheten i ett logistiksystem (Packforskning, 2000). Tendenserna visar också att förpackningslogistik ses som ett allt mer integrerat system med olika involverade parter genom hela logistikkedjan. Därför är förpackningslogistiken ett inslag till förbättring av effektiviteten och produktiviteten i alla relaterade produktions- och logistikprocesser (Chan, Chan, Choy, 2006) Förpackningens funktion Att förpackningslogistik blivit allt mer involverat i hela logistiksystemet medför att nya krav ställs på förpackningens utformning och funktion. Skydda produkten från mekaniska påkänningar som stötar, vibrationer och tryck har tidigare varit förpackningens primära uppgift men också skydd mot extrema temperaturer, väta och korrosion är viktiga funktioner. Förpackning och produkt, måste även skyddas mot biologiska effekter som till exempel insekter och mikroorganismer. Omgivningen måste även tas i beaktande för att skyddas mot de missöden som kan inträffa vid transport och förvaring. För att hantera och lagra på ett säkert sätt samt minimera logistiska kostnader, är ett standardiserat och modulbaserad förpackningssystem mycket fördelaktigt. Andra viktiga funktioner är att ge information om produkten och dess användning. Till exempel kan information om hur godset ska förvaras, hanteras och transporteras ges av förpackningen. Förpackningen kan också ha en kommersiell funktion med

18 Teoretisk referensram marknadsförande och säljande information. Av ekonomiska skäl och ökad miljömedvetenhet har kravet på returanvändning blivit en allt mer viktigt aspekt för förpackningens funktion (Lumsden, 2006) Förpackningssystem Ett modulbaserat förpackningssystem bygger på att större förpackningar är i storlek multiplar av mindre modeller. Denna typ av system ger en ökad volymeffektivitet vid transporter och kan således reducera kostnader i hela distributionssystemet. Förpackningssystemet kan antigen vara ett flergångssystem där förpackningen återanvänds eller ett engångssystem där förpackningen deponeras efter användning. Tendenser visar att ett flergångssystem används i högre grad när transportavstånden är kortare och mer frekventa medan engångssystem nyttjas i lägre frekvenser och vid längre transportavstånd. 4.2 Volvo emballage Volvo standard emballage, V-EMB, är i stor utsträckning ett modulbaserat förpackningssystem med både engångs- och flergångsförpackningar. V-EMB är avsett för att endast användas för transport och skydd av produktionsmaterial. Lastpallar i förpackningssystemet har kvalitetsmärkning ISPM 15, vilket innebär att förpackningarna är värmebehandlade. Detta för att motverka biologiska effekter i materialet så att förpackningen kan transporteras globalt över kontinentgränserna. Totalt finns cirka 80 förpackningsmodeller i sortimentet av typen Volvo standard, se exempel Figur 5 nedan. Figur 5. Några exempel av Volvo standard emballage Regler och rutiner För att få tillgång till V-EMB, måste varje kund inneha ett registrerat emballagekonto samt uppfylla de regler och rutiner som VLC har för förpackningar. Anledningen är att VLC skall kunna övervaka det V-EMB som finns i flöde och minimera kostnaderna relaterat till V-EMB. Emballagekontot visar bland annat aktuellt saldo hos användaren och transaktioner gjorda till och från. Vid transaktioner mellan användare registreras förpackningen via Volvo Emballage webbsida Emballage pool online och fysiskt med en emballageföljesedel, PMR (Packaging material receipt). Emballageföljesedeln är ett 9

19 Teoretisk referensram kvitto på att förpackningen avgått från eller anlänt till användaren och justerar därmed även emballagekontot. Teoretiskt ser förpackningsflödet ut enligt Figur 6. Distribution av förpackningar sker när order från förste användare registrerats hos VLC. Tom förpackning skickas därefter ut från antingen en närliggande terminal eller depå, beroende på avstånd. En depå är ett lager hos friställande användare som kvalitetssäkrats av VLC för att ansvara för hantering, sortering och lagring av friställda förpackningar. Med friställande användare menas slutanvändare av förpackningen. 10 Figur 6. Teoretiskt förpackningsflöde. Förpackningen packas därefter med produktionsmaterial och skickas vidare till friställaren, till exempel producerande Volvoenhet. I en del fall kan flera parter i logistikkedjan skapa ytterligare värde till produktionsmaterialet innan det anländer till friställaren. Vid Volvo monteringslina friställs förpackningen och skickas nedbrutet enligt packinstruktion ut i depå eller tillbaka till Logistics terminaler (Volvo Logistic Corporation) Förpackningskostnader Förpackningskostnader är de kostnader som direkt kan relateras till användandet av V- EMB. Dessa är transaktionskostnad, hyreskostnad, ersättningskostnad samt övriga kostnader som tvätt av plastförpackningar och eventuella omsorteringskostnader. Kostnader som är relaterade med V-EMB baseras på registrerade PMR och faktureras månadsvis, det vill säga för respektive PMR-period (ibid.) Transaktionskostnad När användaren av V-EMB skickar produktionsmaterial till kund debiteras användaren en transaktionskostnad för förpackningen. I transaktionskostnaden ingår transport-, inköp-, underhåll- samt administrationskostnader som VLC har för förpackningen.

20 Teoretisk referensram Transaktionskostnaden varierar mellan förpackningsmodellerna och är dessutom indelad i tre kostnadszoner,se Figur 7. Figur 7. Transaktionskostnaden zoner. Användare inom grön zon ligger i nära anslutning till Logistics terminaler och har därav den lägsta transaktionskostnaden. Därefter kommer blå zon och sedan röd zon i kostnadsstorlek. Huvudregeln för transaktionskostnaden är att avsändande part betalar. Ett undantag är att Volvo- och Renaultföretag blir debiterade transaktionskostnaden om de är slutanvändare av förpackningen. Ingen transaktionskostnad uppstår vid transport av tomma förpackningar (ibid.) Förpackningshyra Användaren av V-EMB debiteras månadsvis en hyra om förpackningen befinner sig för länge i produktionsflödet. Enligt regel får användaren disponera 21 dagars fritt lager utan att debiteras. För att kalkylera det fria lagret beräknar VLC s faktureringssystem dagligen ut hur stort genomsnittligt utflöde per förpackningsmodell användaren förfogat över de 35 föregående dagarna. Denna kvot multipliceras med 21 dagar och blir då användarens fria lager för den typen av förpackning. Hyran beräknas sedan enligt ekvation 1. Hyreskostn ad ( Lagersaldo Fritt lager ) Kostnad per dag (1) Addering av samtliga använda förpackningsmodeller ger därefter den totala förpackningshyran (ibid.) Ersättningskostnad Om förpackningen skadas till den grad att den inte går att reparera blir användaren debiterad en ersättningskostnad. Skulle dessutom det fysiska saldot vid 11

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011

Lean. att göra mer med mindre. Lean 2011-01-13. 2011 Prolog www.prolog.se. 2011-01-142011-01-13 Prolog 2011 1 Lean att göra mer med mdre Lean 2011-01-13 2 Vad är Lean? Grundtanken med Lean är att mska kostnaderna genom att reducera slöserier i verksamheten Förändrgsledng Utbildng Projektledng Lean en långsiktig

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid

Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion av ledtid Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I den här studien har en analys gjorts av säkerhetslagrets andel av beställningspunkten som funktion

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

VPS transformation. SwePS workshop 080401

VPS transformation. SwePS workshop 080401 Approach för VPS transformation SwePS workshop 080401 Agenda Introduktion transformation Tillvägagångssätt för en VPS - transformation Uppnådda resultat 2008-04-01, Slide 2 En fabrik i världsklass Component

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch.

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EURformat enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser.

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser. Analys av slutmonteringsprocesser utifrån ett kvalitetsperspektiv Oscar Werne, Marcus Bruzelius Institutionen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Bakgrund Tillverkningsföretag

Läs mer

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN

HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN HOS OSS ÄR DU ALDRIG EN I MÄNGDEN Över 14 000 artiklar i lager PÅFYLLNADSLAGER Det tar lång tid att leta rätt artiklar, i rätt dimensioner och kvalitet till ett bra pris. Ofta används inte ens hela kvantiteten

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter D 04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning

Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Ert datum SE-571 29 Nässjö Version 3 Telefon: 0380-727 00 Telefax: 0380-727 19 www.banverket.se Handbok Entreprenadlager Uttag, påfyllning och returhantering samt förvaltning Handläggare: Jan Lidby Tel.

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Uppskatta ledtider för anskaffning

Uppskatta ledtider för anskaffning Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 31 Uppskatta ledtider för anskaffning Begreppet ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en administrativ process.

Läs mer

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline

B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline B&B Services bygger kostnadseffektiva integrationer för B&B Tools Erfarenheter av IBM:s integrationsmotor och Zystems metodik Baseline Niklas Thulin SOA Summit, Stockholm 2009 Agenda OM B&B TOOLS UTMANINGAR

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar

Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Handbok i materialstyrning - Del B Parametrar och variabler B 11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Med ordersärkostnader för inköpsartiklar avses alla de kostnader som är förknippade med att

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson robin.eriksson@abkarlhedin.se Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder

Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder Handbok i materialstyrning - Del C Materialstyrningsmetoder C 31 Täcktidsplanering Materialstyrning innebär förenklat att styra materialflöden genom att för varje artikel och vid varje ordertillfälle fatta

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer

Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Produktivitetsförbättring av manuella monteringsoperationer Sekvensbaserad Aktivitets och Metodanalys (SAM) vid sex nordiska företag BJÖRN JOHANSSON, ANDERS KINNANDER Product and Production Development

Läs mer

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder?

Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Lagerstyrningsakademin.se Är det någon skillnad på våra vanligt använda materialplaneringsmetoder? Stig-Arne Mattsson Det finns nog få frågor inom logistiken där det finns så motsatta uppfattningar som

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version cuh Jan Pettersson 2012-11-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning

En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning En jämförelse av kanbansystem och beställningspunktssystem med avseende på kapitalbindning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Kanbansystem betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem,

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3 AU117G

Introduktion till Lean, dag3 AU117G Introduktion till Lean, dag3 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 (förmiddag)? KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder o PDCA, 5G, 5V, Prioritering, Brainstorm, Orsak-Verkan Jämna ut flödet o Lag, 5S, Rättsäkring

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

LEAN inom Varuförsörjning

LEAN inom Varuförsörjning Mekonomen Grossist - Centrallager LEAN inom Varuförsörjning Strängnäs 2015-06-30 Stockholm 2015-09-30 Daniel Lindholm Nordisk Driftschef lager 1 Mekonomen Grossist AB Ca 160 medarbetare inom Lager, Logistik,

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008

Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008 Brett opp ermene! Katarina Lorentzon SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Nofima Mat, Matforsk, Ås 16 september 2008 Aktuella krav på livsmedelsindustrin Hög leveranssäkerhet Korta tider mellan

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag?

Logistik- och lagerlösningar. Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Logistik- och lagerlösningar Är tredjepartslogistik något för ditt företag? Fokus på kärnverksamheten Att välja en tredjepartslösning och därmed välja att lägga lagerverksamheten på entreprenad är ett

Läs mer

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen

Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen Reducering av elkostnader på returfiber avdelningen UMIT Research Lab 12 oktober 2011 Syfte Utveckla metoder för att minimera elkostnader genom att anpassa produktion till fluktuationer i elpriset. Fallstudie:

Läs mer

Cirkeln har slutits. MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media.

Cirkeln har slutits. MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media. Cirkeln har slutits MediaPlant Group öppnar nu dörrarna till Sveriges enda fullservicecenter för tryckt och optisk media. Välkommen in och se vilka produktionsenheter och tjänster vi samlat under ett och

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.)

Kanban. Marcus Hammarberg. torsdag den 15 september 2011 (v.) Kanban Marcus Hammarberg Kanban? Vad sjutton är Kanban för något? Jag brukar beställa yakiniku... http://blog.huddle.net/wp-content/uploads/2009/08/team-building-exercises-improving-teamwork.jpg Kanban

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt?

Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Välkommen till Projektledning i praktiken Hur hanterar vi projekt? Projekt i praktiken 1. Vad är projekt? 2. Olika typer av projekt. 3. Relation mellan projekt och ordinarie verksamhet. 4. Projektets faser.

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Per Ola Post. Teknisk fysik 1987. Scania 1987 2004. BT/ Toyota 2004-2010. 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS. Gift, tre barn och två katter

Per Ola Post. Teknisk fysik 1987. Scania 1987 2004. BT/ Toyota 2004-2010. 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS. Gift, tre barn och två katter Per Ola Post Teknisk fysik 1987 Scania 1987 2004 BT/ Toyota 2004-2010 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS Gift, tre barn och två katter post@assist.nu 17/10/2012 - page 1 Vad är TPS? TPS fokuserar

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget

TIME-analys Del 2 Mätning och värdering av nuläget TIME-analysen består av fem delar som är uppdelade i tio områden, som var och ett har blanketter som stöd för arbetet. Materialet finns under olika flikar i den fullständiga handboken. Här visas exempel

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se

Lean på svenska skall det vara nödvändigt? www.leanresan.se Lean på svenska skall det vara nödvändigt? The Toyota Way Engagemang gör resultat Tjänster & produkter skapar värde i samhälle Acceptans & ansvar för utma-ningen, Utmaning Lång-siktigt pers-pektiv Noggrann

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer