EXAMENSARBETE. Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:145 CIV Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment AB, Component division Carl-Johan Hed Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Produktionsutveckling 2009:145 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--09/145--SE

2 Förord Denna rapport är den skriftliga presentationen av ett examensarbete genomfört på Volvo construction equipment AB, Component division i Eskilstuna. Examensarbetet är avslutningen på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi med examensinriktning Produktionssystem vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och genomfördes från september 2008 till februari Jag vill passa på att tacka mina handledare Roland Larsson och Ronny Brodd, min chef Stefan Blomqvist samt logistikcontroller Mohammed Salloum, för den hjälp och vägledning de har gett mig under projektets gång. Ett stort tack vill jag också rikta till VCE s packgrupp samt den övriga personalen på logistikavdelningen vid Component division i Eskilstuna. Eskilstuna den 25 februari 2009 Carl-Johan Hed i

3 Sammanfattning Vid Volvo construction equipment AB, Component division i Eskilstuna, har nedväxling i förpackningsstorlekar genomförts som en del i en omfattande omställning mot Volvo Production System och Lean. Genom att producera med mindre satsstorlekar och hemtagningskvantiteter, vill Component division sänka sin kapitalbindning och bli flexiblare mot variationer i produktionen. Dessvärre påverkar nedväxlingen förpackningskostnaden till följd av ytterligare hantering, transport och administration. För Component division är det viktigt att få en god uppfattning om hur alla förpackningskostnader utvecklas med tiden. De vill i framtiden följa ett lämpligt nyckeltal för att se hur effektiva de är inom förpackningslogistik samt hur beslut och förändringar påverkar kostnaden. Målet med examensarbetet är att ta fram en beräkningsmodell för förpackningskostnader som Component division kan använda till nyckeltalsuppföljning samt att ge rekommendationer som kan sänka förpackningskostnaden. Projektet har avgränsats till kostnader som är relaterade till användandet av Volvo standard emballage. Examensarbetet har huvudsakligen bestått av en Benchmarkingstudie av andra enheter inom Volvo construction equipment AB samt genom analys av Component divisions förpackningslogistik och kostnader. Jämförelse visar att det finns skillnader i förpackningslogistiken inom Volvo construction equipment AB och att de producerande enheterna har olika synsätt på förpackningshantering, strategier och principer. Genom att studera andra beräkningsmodeller inom Volvo AB och förpackningslogistiken vid Component division har två beräkningsmodeller för förpackningskostnader framtagits. Den ena för nyckeltalsuppföljning och den andra för att kalkylera årliga nedväxlingskostnader av förpackningsstorlek på artikelnivå. Kostnader som inkluderats i modellerna är användningskostnad för förpackningar, hanteringskostnader samt transportkostnader. För att säkerställa modellernas överensstämmelse med verkligheten har de testats med realla data. Resultatet visar att modellerna är användbara men med vissa anmärkningar. För att Component division i framtiden ska kunna producera sina produkter förpackningseffektivt bör slöserier inom förpackningslogistik minimeras och där möjligt elimineras. Att samtidigt ta lärdom från andra producerande Volvoenheter genom benchmarkingstudier och regelbunden kommunikation med andra förpackningstekniker, är ett bra sätt att utveckla den egna förpackningslogistiken. ii

4 Abstract At Volvo construction equipment AB, Component division in Eskilstuna, packaging downsizing has been implemented as a part of an extensive integration process of Volvo production system and Lean manufacturing. Through production with smaller batch and order sizes, Component division wants to reduce its capital binding and be more flexible to variations in its production system. Packaging downsizing is unfortunately affecting the packaging costs negatively, as a result of additional handling, transportation and packaging administration. It s important for Component division to get a good understanding in how the packaging costs evolve with time. In future, Component division wants to follow a suitable key figure in order to see how effective they are within packaging logistics and how decisions and changes affect costs. The objective with this thesis is to create a calculation model for packaging costs that Component division can use for key figure follow up, as well as to give recommendations in how their packaging costs can be reduced. The thesis has been limited to costs related to the use of Volvo standard packaging. This thesis mainly consists of a benchmarking study on other production units within Volvo construction equipment AB and through analysis of Component divisions packaging logistics and costs. Comparison shows that there are differences in packaging logistics within Volvo construction equipment AB and that the production units have different views on packaging handling, strategies and principles. Through studies of other calculation models within the Volvo Group and packaging logistics at Component division, two calculation models for packaging cost have been created. One for key figure follow up and another for the calculation of yearly packaging downsizing costs, on an item level. Costs that have been included in these models are the cost of packaging use, handling and transportation. The models have been tested with real data to ensure that they correspond with reality. The result shows that they are useable but with some remarks. For Component division and future packaging effective production, it s important that all kinds of waste within packaging logistics are minimized and even eliminated wherever possible. Simultaneously they should draw conclusions from other Volvo units through benchmarking activities and regular communication. These are good ways to further develop Component Divisions own packaging logistics. iii

5 Nomenklatur CMP Components division CS09 Components Step 09 DBR Daily based rental FOH Förpackningomsättningshastighet ISPM-15 International standard for phytosanitarian measures number 15 LEAN Lean manufacturing LOH Lageromsättningshastighet PIA Produkter i arbete TMLP Avdelningen för planering och logistikutveckling VCE Volvo construction equipment AB V-EMB Volvo standardemballage VLC Volvo logistic corporation VPS Volvo production system HLBL Hauler & Loader business line Emballagekonton 80 Components division, Eskilstuna 81 Volvo parts, Eskilstuna Phil emballagesortering, Eskilstuna 980 Volvo emballagedepå, Eskilstuna 29 Volvo emballage, Göteborg Ljungbergs snickeri, Älvängen Volvo emballage, Hedekas iv

6 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar Företagspresentation Volvo Construction Equipment AB Component Division Volvo Logistic Corporation Metod Planering Förstudie Datainsamling Intervjuer Benchmarking Företagsbesök Modellframställning Validitet och reliabilitet Teoretisk referensram Förpackningslogistik Förpackningens funktion Förpackningssystem Volvo emballage Regler och rutiner Förpackningskostnader Transaktionskostnad Förpackningshyra Ersättningskostnad Lean Production Volvo production system Produktionsekonomiska begrepp Täcktid Återpåfyllnadstid Lageromsättningshastighet Kapitalbindning v

7 5 Nulägesanalys vi 5.1 Component Step CS09 idag Förpackningslogistik vid Components division Förpackningshantering vid Component division Produktionsflödet Godsmottagning bingehantering Förpackningssortering Förpackningsdepå Transporter Förpackningskostnader vid Component division Transaktionskostnad Sorteringskostnad Personalkostnad Transportkostnad Hyreskostnad Kostnad för omplock Ersättningskostnad Benchmarking Kostnadsuppföljning Inventering Förpackningssortering Förpackningsstrategier och principer Resultat Uppföljningsmodell Indata Parametrar Förpackningskostnad Sorteringskostnad Transportkostnad Personalkostnader Kostnad för omplock Nyckeltalsberäkning Nedväxlingsmodell Indata Övrig data Förpackning & leverantör... 30

8 7.2.4 Hanteringskostnaderna Fraktkostnaden Diskussion Uppföljningsmodell Datainsamling Nedväxlingsmodell Andra användningsområden Uppdatering Validering Modellernas noggrannhet Uppföljningsmodell Nedväxlingsmodell Förslag på fortsatt arbete Uppföljningsmodell Nedväxlingsmodell Rekommendationer Slutsats Källförteckning Litteratur Tidskrifter och artiklar Manualer och handböcker Internet Internt material Muntliga referenser Bilagor... I 13.1 Bilaga 1 Uppföljningsmodell... I 13.2 Bilaga 2 Nedväxlingsmodell... III 13.3 Bilaga 3 - Benchmarkingfrågor... IV vii

9

10 Inledning 1 Inledning I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet samt en närmare beskrivning av det problemområde arbetet syftar till att undersöka. Kapitlet tar vidare upp de projektmål och avgränsningar som styrt och avgränsat examensarbetet. 1.1 Bakgrund Volvo Construction Equipment AB, Components Division, CMP, har genom projektet Components Step 09, CS09, genomfört stora förändringar med förpackningsstorlekarna i produktionen. Anledningen är en omfattande omställning mot Volvo Production System, VPS, för att i framtiden producera enligt tankegångarna i Lean Production, Lean. Inriktningen i Lean är att bland annat att öka tillverkningsfrekvensen i hela produktionssystemet. Genom att producera med mindre satsstorlekar och hemtagningskvantiteten vill CMP sänka sin kapitalbindning och bli flexiblare mot variationer i produktionen. För förpackningslogistiken innebär det att förpackningsstorlekarna måste anpassas mot nya och mindre artikelnivåer. Nedväxling i förpackningsstorlekar är dessutom viktigt för att ge utrymme till tvåbingehantering i platsbegränsade materialfasader. Figur 1. Exempel på en förpackningsnedväxling. Ett exempel på nedväxling i förpackningsstorlekar och hemtagningskvantitet visas i Figur 1. Antag att en artikels nuvarande hemtagningskvantitet är 1000 stycken förpackade i en helpall, så kallad L-lastpall, med två stycken pallkragar och ett lock. För att minska satsstorleken och hemtagningskvantiteten bereds förpackningen till en hemtagningskvantitet på 500 stycken, förpackade i två stycken halvpallar, K-lastpall, med 250 stycken artiklar i varje förpackning. I det här exemplet ökar antalet förpackningsenheter per hemtagning, från fyra till sex enheter och totalt sett till 12 enheter med avseende på den ursprungliga artikelmängden. På lång sikt kommer fler förpackningsenheter krävas för att hantera den totala mängden artiklar. Förutom förpackningsenheter påverkas också förpackningsvolymen samt förpackningens fyllnadsgrad av nedväxlingen. 1

11 1.2 Syfte Inledning Konsekvensen av förpackningsnedväxling blir ökade kostnader till följd av ytterligare hantering, transport, slitage, etcetera. För CMP är det viktigt att få en bra uppfattning om hur alla förpackningskostnader utvecklas med tiden. CMP vill följa ett lämpligt nyckeltal för att se hur effektiva de är i förpackningslogistiken samt hur beslut och förändringar påverkar förpackningskostnaderna. Examensarbetet syftar till att identifiera de förpackningskostnader som förekommer inom verksamheten samt att undersöka hur andra enheter inom Volvo Construction Equipment AB, VCE, följer upp sina förpackningskostnader. 1.3 Mål Projektets mål är att till dess slut i februari 2009, redovisa en beräkningsmodell för förpackningskostnader som CMP kan använda till nyckeltalsuppföljning. Examensarbetet ska utöver modellen presentera förslag på åtgärder, som CMP kan vidta för att minska sina förpackningskostnader. 1.4 Avgränsningar Modellen kommer endast att inkludera kostnader relaterade till användandet av Volvo standard emballage. Det vill säga kostnader för själva förpackningen och de förpackningshanteringskostnader som uppkommer i Components logistiksystem. För att separera förpackningshantering från materialhantering har följande definition upprättats: Förpackningshantering är aktiviteter där förpackningar, utan att innehålla någon typ av produktionsmaterial eller färdig produkt, på något sätt hanteras, transporteras eller administreras. Hantering innebär till exempel att förpackningar sorteras, byggs, plockas isär eller deponeras. Transporter kan både vara interna eller externa och de administrativa aktiviteterna kan till exempel vara inventering, orderhantering, etcetera. Antaganden skal baseras på nuvarande situation i produktionen och inte framtida lösningar enligt projekt CS09. 2

12 Företagspresentation 2 Företagspresentation I detta kapitel ges en kort presentation av Volvo Construction Equipment AB och projektets uppdragsgivare Component Division i Eskilstuna. Även företaget Volvo Logistic Corporation som har en betydande roll inom Volvos förpackningslogistik presenteras. 2.1 Volvo Construction Equipment AB Volvo Construction Equipment AB, VCE, är den del av Volvokoncernen som tillverkar anläggningsmaskiner. Företaget grundades 1950 då Volvo köpte traktortillverkaren AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna. Efter år av uppköp, hopslagningar och namnbyten blev företaget 1995 ett helägt Volvoföretag och fick sitt nuvarande namn Volvo Construction Equipment AB. Figur 2. Anläggningsmaskiner i Volvo CE s sortiment VCE har idag cirka anställda världen över och produktion finns i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. I Sverige har VCE fyra producerade enheter där två av dem tillverkar färdiga maskiner. I Arvika produceras hjullastare med lyftkapaciteter från fem ton upp till 35 ton och i Braås tillverkas dumprar med lastkapacitet från 25 ton till 45 ton. Anläggningarna i Hallsberg och Eskilstuna tillverkar hytter respektive drivlinekomponenter till både Arvika och Braås. Motorerna till maskinerna tillverkas av Volvo Powertrain i Skövde. Sedan 2006 äger VCE 70 procent av det kinesiska företaget Shandong Lingong Construction Machinery Co och 2007 köptes amerikanska Ingersoll Rand s division för anläggningsmaskiner. Detta gör att VCE idag är världens tredje största aktör på marknaden och erbjuder det bredaste sortimentet av anläggningsmaskiner, se ett urval i Figur 2 (Volvo Construction Equipment). 3

13 2.2 Component Division Företagspresentation Vid CMP i Eskilstuna tillverkas hjulaxlar, transmissioner och kraftuttag, se Figur 3.företaget har cirka 1250 anställda och divisionen har det globala ansvaret över produktion samt utveckling av drivlinor och elektroniska system till VCE s samtliga maskiner. Figur 3. Component Divisions produkter. Eskilstunafabriken, SE-75, tillverkar idag hjulaxlar och transmissioner till hjullastare samt väghyvlar. Även hjulaxlar till Dumper tillverkas i Eskilstuna medan dess transmission tillverkas av Volvo Powertrain i Köping. Kunderna är fabrikerna i Arvika och Braås men export sker också till Iran, Pedeneiras i Brasilien, Goddrich i Candada samt Asheville i USA (Component Division). 2.3 Volvo Logistic Corporation Volvo Logistic Corporation, VLC, utformar och hanterar distributionssystem för fordonsoch flygindustrier över hela världen. Deras kunder finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien och affärsområden de verkar inom är Emballage, Inbound och Outbound. Inom området Emballage erbjuder VLC sina kunder standardiserat och specialkonstruerat emballage för transport och skydd av produktionsmaterial. Lastpall, pallkrage, plastlådor och stålrack är några exempel av förpackningar i sortimentet. Inbound och Outbound säkerställer att kundens valda transportsystem levererar i tid och till rätt plats på ett kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt sätt. Detta genom att samordna transporter och ständig utveckla transportsystemet till det bättre. VLC är ett dotterbolag till Volvo Group AB och är lokaliserat i Arendal utanför Göteborg. Dess terminalverksamhet finns runt om i världen i nära anslutning till deras kunders produktionsenheter (Volvo Logistic Corporation). 4

14 Metod 3 Metod Det här kapitlet beskriver de metoder och tillvägagångssätt som används under projektet. Dessutom presenteras teoretiska förklaringar av metoderna mycket kortfattat. Figur 4 visar examensarbetets upplägg i helhet med metoder och aktiviteter. Arbetet startades med en planeringsfas och övergick därefter till en förstudie av Components förpackningslogistik. Parallellt med förstudien genomfördes en benchmarking av förpackningslogistiken vid dumpertillverkningen i Braås som en del i datainsamlingen. Benchmarking har även genomförts vid hjullastartillverkningen i Arvika. Dessutom har ett företagsbesök vid Logistics huvudkontor i Göteborg genomförts. Figur 4. Examensarbetets aktiviteter. De data som samlats in från förstudien, benchmarkingen och företagsbesöket har i sin tur analyserats och nyttjats till uppbyggandet av modellen. Huvuddelen av denna rapport sammanställdes avslutningsvis och litterära studier har genomförts kontinuerligt under projekttiden. 3.1 Planering Inledningsvis upprättades en projektplan utifrån en projektspecifikation författad av handledarna vid CMP. I projektplanen fastställdes projektets avgränsningar, leveranser, aktivitets- och tidplan samt mål. Enligt Bergman, Klefsjö, (2001) är ett bra tillvägagångssätt vid målformulering metodiken SMART. Med detta menas att målet utformas till att bli specifikt, mätbart, accepterat, rimligt och tidsbestämt. Denna metodik användes vid examensarbetets målformulering. För aktivitets- och tidplanen användes planeringsverktyget Microsoft Project planner, där aktiviteter upprättades i ett Gant-schema. Kontinuerlig uppdatering av aktiviteter och resursutnyttjande har utförts under hela examensarbetet. 5

15 3.2 Förstudie Metod En förstudie genomfördes i projektets tidiga stadium för att ge en ökad förståelse för förpackningslogistik inom Volvo och specifikt vid CMP. Litteratur som huvudsakligen studerats är manualer och handböcker från VLC. Dessutom telefonintervjuades personal från Volvo Emballage. För att kartlägga förpackningshantering och -kostnader inom CMP intervjuades fabrikspersonal och tjänstemän från logistikavdelningen. Direkta observationer av förpackningshanteringen har också vidtagits. 3.3 Datainsamling Under examensarbetet har både kvantitativ och kvalitativ data samlats in och analyserats. Med kvantitativ data menas information som kan beskrivas i siffror eller som på något sätt är mätbart, medan kvalitativ data är illustrationer, utsagor eller omätbara observationer (Infovoice, 2002). De datainsamlingsmetoder som nyttjats är egna undersökningar, intervjuer och direkta observationer. Sammanfattningsvis har data i examensarbetet samlats in från CMP, benchmarkingstudien, personliga intervjuer vid företagsbesöket och telefonintervjuer av VLC Intervjuer Intervjuerna har genomförts i enlighet med intervjuteorin från Andersen, Pettersen (1995). I förhand har ett frågeschema upprättats till respektive korrespondent med en systematisk disposition över de områden som intervjun önskat besvara. En del av frågorna har används internt inom CMP för att delvis ge information men också för att testa frågorna inför externa intervjuer. Intervjumetoder som nyttjats är både telefonintervju och personlig intervju. Frågeschemat finns i bilaga 3 och Benchmarking Det finns olika former av benchmarking och dessa kan definieras utifrån vad som jämförs och vem som jämförelsen görs emot enligt Andersen och Pettersen (1995). I projektet genomfördes en intern processbenchmarking vid dumpertillverkningen i Braås och hjullastartillverkningen i Arvika. Med intern processbenchmarking menas att en jämförelse görs av metoder och praxis i verksamhetsprocesser mellan avdelningar, dotterbolag eller divisioner i den egna koncernen. Denna typ av benchmarking har sin fördel i att information finns lätt tillgänglig och ofta i standardiserad form. Val av benchmarkingpartner gjordes av projektets handledare innan projektstarten. Bland annat efter de fördelar som Andersen och Pettersen (1995) nämner. Det var dessutom känt att både BRAÅS och Arvika låg steget före i utveckling av förpackningslogistik, vilket litteraturen menar är en viktig förutsättning för en benchmarkingstudie. 6

16 Metod Syftet med studien var att undersöka huruvida övriga enheter inom VCE använder nyckeltalsuppföljning för förpackningskostnader i verksamheten. Förutom nyckeltalsuppföljning har också skillnader i förpackningslogistik som till exempel, hantering, inventering, förpackningsprinciper och strategier undersökts. Planering av studien gjordes i samspråk med projektets handledare samt chef vid planering och logistikutveckling, TMLP. För att få frågorna besvarade genomfördes personliga intervjuer med förpackningstekniker och materialstyrare, samt att direkta observationer gjordes av respektive enhets produktionssystem Företagsbesök Företagsbesöket vid VLC i Göteborg gjordes i syfte att studera en beräkningsmodell för förpackningskostnader och för kompletterande intervjuer angående Volvos förpackningssystem. Beräkningsmodellen härstammade från ett tidigare projekt mellan VLC, Volvo personvagnar och Volvo lastvagnar. 3.4 Modellframställning Modellerna är uppbyggda i kalkyleringsverktyget Microsoft Excel. Inledningsvis gjordes litteraturstudie av Excel användarhandbok för att få ökad förståelse av verktyget och möjlighet att skapa en hållbar modellstruktur. 3.5 Validitet och reliabilitet Validitet är den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta (Nationalencyklopedin). För att få validitet i examensarbetet har olika metoder som intervju, direkta observationer och egna undersökningar genomförts i förstudien och datainsamlingen. Dessutom har flertalet källor används för intervjuerna och informationen har verifierats dem emellan. Vidare har examensarbetets intressenter kontinuerligt fått lägespresentationer och kunnat avgöra om författarens tolkning av information och antaganden är rättvisande. Ur modellperspektiv har tester med reell data genomförts i perioder med olika produktionsvolymer samt tester med olika förpackningsscenarion. Detta för att undersöka att beräkningsmodellerna ger rimliga resultat. Reliabilitet i tekniska sammanhang är den sannolikhet med vilken ett visst system fungerar vid en given tidpunkt. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det ska mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana (ibid.). För att påverka modellernas reliabilitet har tydliga beskrivningar och förklaringar av indata, kostnader och variabler integrerats i modellernas gränssnitt. Dessutom har en användarmanual tagits fram av författaren för att tydligt beskriva beräkningsprocessen och insamlingen av data. 7

17 8 Teoretisk referensram 4 Teoretisk referensram I detta kapitel ges en beskrivning av de teorier och begrepp som nyttjats i examensarbetet. En beskrivning ges också av Volvo Emballage och dess rutiner, regler samt förpackningens kostnader. 4.1 Förpackningslogistik Förpackningens betydelse inom ämnet logistik har under senare år förändrats ifrån att enbart fylla funktion som produktskydd till att bli en viktig del i hela logistikkedjan. Ordet emballage kan i många fall användas som synonym för förpackning och dess innebörd är enligt definition från Lumsden, (2006): Alla produkter som framställs av material av något slag och som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte skall betraktas som förpackningar. Förpackningslogistik innebär att utveckla förpackningssystem som ger kostnadseffektiva leveranser av produkter, till rätt plats och i rätt tid. Förpackningar spelar därför en avgörande roll för effektiviteten och lönsamheten i ett logistiksystem (Packforskning, 2000). Tendenserna visar också att förpackningslogistik ses som ett allt mer integrerat system med olika involverade parter genom hela logistikkedjan. Därför är förpackningslogistiken ett inslag till förbättring av effektiviteten och produktiviteten i alla relaterade produktions- och logistikprocesser (Chan, Chan, Choy, 2006) Förpackningens funktion Att förpackningslogistik blivit allt mer involverat i hela logistiksystemet medför att nya krav ställs på förpackningens utformning och funktion. Skydda produkten från mekaniska påkänningar som stötar, vibrationer och tryck har tidigare varit förpackningens primära uppgift men också skydd mot extrema temperaturer, väta och korrosion är viktiga funktioner. Förpackning och produkt, måste även skyddas mot biologiska effekter som till exempel insekter och mikroorganismer. Omgivningen måste även tas i beaktande för att skyddas mot de missöden som kan inträffa vid transport och förvaring. För att hantera och lagra på ett säkert sätt samt minimera logistiska kostnader, är ett standardiserat och modulbaserad förpackningssystem mycket fördelaktigt. Andra viktiga funktioner är att ge information om produkten och dess användning. Till exempel kan information om hur godset ska förvaras, hanteras och transporteras ges av förpackningen. Förpackningen kan också ha en kommersiell funktion med

18 Teoretisk referensram marknadsförande och säljande information. Av ekonomiska skäl och ökad miljömedvetenhet har kravet på returanvändning blivit en allt mer viktigt aspekt för förpackningens funktion (Lumsden, 2006) Förpackningssystem Ett modulbaserat förpackningssystem bygger på att större förpackningar är i storlek multiplar av mindre modeller. Denna typ av system ger en ökad volymeffektivitet vid transporter och kan således reducera kostnader i hela distributionssystemet. Förpackningssystemet kan antigen vara ett flergångssystem där förpackningen återanvänds eller ett engångssystem där förpackningen deponeras efter användning. Tendenser visar att ett flergångssystem används i högre grad när transportavstånden är kortare och mer frekventa medan engångssystem nyttjas i lägre frekvenser och vid längre transportavstånd. 4.2 Volvo emballage Volvo standard emballage, V-EMB, är i stor utsträckning ett modulbaserat förpackningssystem med både engångs- och flergångsförpackningar. V-EMB är avsett för att endast användas för transport och skydd av produktionsmaterial. Lastpallar i förpackningssystemet har kvalitetsmärkning ISPM 15, vilket innebär att förpackningarna är värmebehandlade. Detta för att motverka biologiska effekter i materialet så att förpackningen kan transporteras globalt över kontinentgränserna. Totalt finns cirka 80 förpackningsmodeller i sortimentet av typen Volvo standard, se exempel Figur 5 nedan. Figur 5. Några exempel av Volvo standard emballage Regler och rutiner För att få tillgång till V-EMB, måste varje kund inneha ett registrerat emballagekonto samt uppfylla de regler och rutiner som VLC har för förpackningar. Anledningen är att VLC skall kunna övervaka det V-EMB som finns i flöde och minimera kostnaderna relaterat till V-EMB. Emballagekontot visar bland annat aktuellt saldo hos användaren och transaktioner gjorda till och från. Vid transaktioner mellan användare registreras förpackningen via Volvo Emballage webbsida Emballage pool online och fysiskt med en emballageföljesedel, PMR (Packaging material receipt). Emballageföljesedeln är ett 9

19 Teoretisk referensram kvitto på att förpackningen avgått från eller anlänt till användaren och justerar därmed även emballagekontot. Teoretiskt ser förpackningsflödet ut enligt Figur 6. Distribution av förpackningar sker när order från förste användare registrerats hos VLC. Tom förpackning skickas därefter ut från antingen en närliggande terminal eller depå, beroende på avstånd. En depå är ett lager hos friställande användare som kvalitetssäkrats av VLC för att ansvara för hantering, sortering och lagring av friställda förpackningar. Med friställande användare menas slutanvändare av förpackningen. 10 Figur 6. Teoretiskt förpackningsflöde. Förpackningen packas därefter med produktionsmaterial och skickas vidare till friställaren, till exempel producerande Volvoenhet. I en del fall kan flera parter i logistikkedjan skapa ytterligare värde till produktionsmaterialet innan det anländer till friställaren. Vid Volvo monteringslina friställs förpackningen och skickas nedbrutet enligt packinstruktion ut i depå eller tillbaka till Logistics terminaler (Volvo Logistic Corporation) Förpackningskostnader Förpackningskostnader är de kostnader som direkt kan relateras till användandet av V- EMB. Dessa är transaktionskostnad, hyreskostnad, ersättningskostnad samt övriga kostnader som tvätt av plastförpackningar och eventuella omsorteringskostnader. Kostnader som är relaterade med V-EMB baseras på registrerade PMR och faktureras månadsvis, det vill säga för respektive PMR-period (ibid.) Transaktionskostnad När användaren av V-EMB skickar produktionsmaterial till kund debiteras användaren en transaktionskostnad för förpackningen. I transaktionskostnaden ingår transport-, inköp-, underhåll- samt administrationskostnader som VLC har för förpackningen.

20 Teoretisk referensram Transaktionskostnaden varierar mellan förpackningsmodellerna och är dessutom indelad i tre kostnadszoner,se Figur 7. Figur 7. Transaktionskostnaden zoner. Användare inom grön zon ligger i nära anslutning till Logistics terminaler och har därav den lägsta transaktionskostnaden. Därefter kommer blå zon och sedan röd zon i kostnadsstorlek. Huvudregeln för transaktionskostnaden är att avsändande part betalar. Ett undantag är att Volvo- och Renaultföretag blir debiterade transaktionskostnaden om de är slutanvändare av förpackningen. Ingen transaktionskostnad uppstår vid transport av tomma förpackningar (ibid.) Förpackningshyra Användaren av V-EMB debiteras månadsvis en hyra om förpackningen befinner sig för länge i produktionsflödet. Enligt regel får användaren disponera 21 dagars fritt lager utan att debiteras. För att kalkylera det fria lagret beräknar VLC s faktureringssystem dagligen ut hur stort genomsnittligt utflöde per förpackningsmodell användaren förfogat över de 35 föregående dagarna. Denna kvot multipliceras med 21 dagar och blir då användarens fria lager för den typen av förpackning. Hyran beräknas sedan enligt ekvation 1. Hyreskostn ad ( Lagersaldo Fritt lager ) Kostnad per dag (1) Addering av samtliga använda förpackningsmodeller ger därefter den totala förpackningshyran (ibid.) Ersättningskostnad Om förpackningen skadas till den grad att den inte går att reparera blir användaren debiterad en ersättningskostnad. Skulle dessutom det fysiska saldot vid 11

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015

EXAMENSARBETE. Leveransförbättringar för effektivare flöden. En studie vid Trafikverket Materialservice. Madeleine Älgamo 2015 EXAMENSARBETE Leveransförbättringar för effektivare flöden En studie vid Trafikverket Materialservice Madeleine Älgamo 2015 Civilingenjörsexamen Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning

EXAMENSARBETE. Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning EXAMENSARBETE 2006:011 CIV Förbättrad materialförsörjning av lågvärdesartiklar i kundorderstyrd tillverkning Maria Bäck Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje

EXAMENSARBETE. Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje EXAMENSARBETE 2008:180 CIV Standardiserat arbetssätt i furneringen på Scania Chassi i Södertälje Anders Guvå Håkan Lindell Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen

Läs mer

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics

Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Framtagning och analys av nyckeltal genom kartläggning och fördelning av logistikkostnader på Volvo Parts Supply & Logistics Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB

EXAMENSARBETE. Returhantering vid LensLogistics AB EXAMENSARBETE 2008:151 CIV Returhantering vid LensLogistics AB - en process- och flödesutredning för förbättringar Daniel Mühlbach Oskar Mühlbach Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell

Läs mer

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel

EXAMENSARBETE. Produktionsstyrning med datorhjälpmedel EXAMENSARBETE 2008:220 CIV Produktionsstyrning med datorhjälpmedel Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen

Läs mer

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Effektivisering av lagringsplatser Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet JOHAN STENQVIST ALEXANDER WAHLSTRÖM Institutionen för Teknikens

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag

Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Prestationsmätning i små verktygstillverkande företag Ekonomie Magisteruppsats inom företagsekonomi Författare: Lina Danielsson & Nina Petersson

Läs mer

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta Simon Bosnjakovic Andreas Nevby Rebecca Vang Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning

Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Effektivering av flöden vid Ekeris slutmonteringsavdelning Jonas Hansson Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för produktionsekonomi Vasa 2013 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management

Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management 2004:012 SHU EXAMENSARBETE Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management Fallstudie av tre små tillverkande företag PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors

EXAMENSARBETE. Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB. Anders Hannerfors 2003:229 CIV EXAMENSARBETE Lagra eller icke lagra? en förstudie avseende e-handel av förnödenheter vid SSAB Tunnplåt AB Anders Hannerfors Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB

VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Examensarbete 20 poäng D-nivå VÄRDEFLÖDESANALYS OCH MASKINOPTIMERING VID OSTNOR AB Reg.kod: Oru-Te-AUT067-Mag101/05 Andreas Häll, Per Franzén och Rawad Hadad Automatiseringsingenjörsprogrammet 160 p Örebro

Läs mer

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri

Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri Byggnadslogistiskt arbete för minskat slöseri En studie över arbetsfördelningen vid innerväggsmontage på Tuve Bygg AB:s projekt Stapelbädden etapp 3 Construction logistical work to reduce waste A study

Läs mer

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process

EXAMENSARBETE. Effektivisering av en Business Intelligence-process EXAMENSARBETE 2007:195 CIV Effektivisering av en Business Intelligence-process Petrus Dagman Christian Wigsten Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för

Läs mer

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet

Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet Effektivisering av svetsavdelning, Horredsmattan AB Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet VICTOR OLSSON JONATAN SALLÉN Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

UTREDNING AV OLIKA DISTRIBUTIONSMETODER

UTREDNING AV OLIKA DISTRIBUTIONSMETODER Jesper Brännström UTREDNING AV OLIKA DISTRIBUTIONSMETODER Case: Ab HUR Oy Företagsekonomi 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jesper Brännström Lärdomsprovets

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB.

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB. EXAMENSARBETE 2005:266 CIV Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949 En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB Susanne Öhrvall Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer