för och Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för och Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se"

Transkript

1 Framgångsfaktorerr för och effekter av en kombiterminal Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

2 Förord SKL presenterade under 2010 en rapport under namnet Klart vi ska ha en kombiterminal. Denna skrift ger tips och råd till kommuner som funderar på att etablera en kombiterminal. I samband med detta var det många som undrade vad effekterna av en etablering kan bli. Kommunerna motiverar sina etableringar med exempelvis önskemål om att höja markvärdet på kommunens mark, stimulera till ökad sysselsättning och attrahera ny logistikverksamhet. Men hur blir det i verkligheten? Syftet med denna studie har varit att titta på tre etablerade terminaler för att undersöka om de har inneburit positiva effekter för kommunen och i så fall inom vilka områden. Studien har utförts av Martin Sandberg, Robert Sommar och Anna Nilsson på Vectura. Dessutom har Rickard Bergqvist och Johan Woxenius medverkat. Projektledare har varit Cecilia Mårtensson på SKL. Stockholm i maj 2011 Göran Roos Sektionen för infrastruktur och fastigheter 2

3 Innehåll Inledning... 4 Viktiga framgångsfaktorer... 7 Bidrar kombiterminaler till ökade markvärden?... 8 Ger kombiterminaler arbetsmarknadseffekter?... 9 Erfarenheter från terminalerna Vaggeryd Vaggeryd Logistic Center - Skillingaryd Vaggerydsterminalen Etableringar Nässjö Logistic Park Nässjö Höglandsterminalen, Nässjö Etableringar Falköping Logistic Center Skaraborg Kombiterminalen Etableringar Källförteckningar

4 Inledning Bakgrund Vintern 2009/2010 genomförde Vectura, på uppdrag åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en intervjustudie om marknad och förutsättningar för kombiterminaler. Studien finansierades av FoU-gruppen för gator och trafik. I utredningen framhölls en rad faktorer som bör beaktas inför en etablering. Det har nu kommit frågor och önskemål om ytterligare kunskap om dessa faktorer, vilket innebär att det är intressant att fördjupa utredningen och då med utgångspunkt i redan etablerade terminaler. Syfte Syftet med utredningen är att utifrån befintliga kombiterminalsetableringar belysa och tydliggöra effekterna av en kombiterminal samt visa på varför olika etableringar lyckas mer eller mindre bra. Fokus ska ligga på goda exempel. Till utredningen har SKL preciserat följande tre frågeställningar: 1. Hur kan olika faktorer rangordnas/värderas för att tydliggöra en terminals potential? 2. Ger en kombiterminal exploateringseffekter som leder till att kommunens mark stiger i värde? 3. Lockar kombiterminalen till etablering av nya verksamheter i området och leder de i så fall till nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter för kommunen? Målsättning Målsättningen för arbetet är att ge beskrivande svar på de frågeställningar som redovisas ovan. Metodik Utredningen bygger i huvudsak på information inhämtad via intervjuer med personer i verksamhet nära kopplad till kombiterminaler och logistikcenter. Utredningen har fokuserat på terminalerna i: Nässjö Falköping Vaggeryd Kompletterande samtal har även genomförts med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik. 4

5 Sammanfattning och slutsats Det är svårt att visa på tydliga och kvantifierbara samband mellan kommunernas investeringar i terminaletableringar och effekter på arbetsmarknad och exploateringsvärden. Det finns flera skäl till detta. En terminal genererar inte ensam några effekter utan det krävs flera samverkande faktorer för att lyckas. Vilka dessa framgångsfaktorer är och i vilken omfattning de påverkar varierar från fall till fall. De genomförda intervjuerna visar ändå på tydligt positiva effekter avseende arbetstillfällen och exploateringsvärden. Det framgår också att det inte är själva terminalen som genererar de stora effekterna. Det är istället andra närliggande verksamheter som lockats till kommunen genom att de kan dra nytta av terminalen. Ett annat mer praktiskt skäl till att nyttan med en investering är svår att kvantifiera är att det många gånger saknas relevant statistik eller att statistiken av affärsmässiga skäl ogärna offentliggörs. Det är därmed svårt att i förväg bedöma de finansiella riskerna med en terminaletablering. Som motpol till osäkerheten kring en investerings positiva effekter pekar flera av de intervjuade på faran med att inte våga investera och därmed riskera att arbetstillfällen försvinner från kommunen. Vidare är inte alla de mål en kommun satt upp för sin utveckling mätbara i ekonomiska termer. Det kan t.ex. vara en bra boendemiljö där tillgången till arbetsplatser får en avgörande betydelse. Sammanfattningsvis bekräftar den genomförda utredningen att det är svårt att i förväg göra kvantitativa nyttoberäkningar för planerade terminaletableringar. Inför en etablering blir det därmed viktigt att: Tydliggöra målsättningen för etableringen Tydliggöra förutsättningarna (t.ex. marknad, konkurrens, tillgänglighet) Analysera risker (t.ex. konkurrerande terminaler, bristande underlag) Analysera och överväga olika åtgärdsalternativ 5

6 6

7 Viktiga framgångsfaktorer I uppdraget ingår att svara på frågan Hur kan olika faktorer rangordnas/värderas för att tydliggöra en terminals potential?. Alla terminaler har olika förutsättningar vilket gör att framgångsfaktorerna inte kan rangordnas entydigt. För en enskild terminal går det dock att tydliggöra och möjligen även värdesätta vissa förutsättningar (t.ex. läge i förhållande till en marknad eller till strategisk infrastruktur). Dessa faktorer är ofta tydligt kopplade till transportsystemets tillgänglighet och påverkar därmed transportkostnaderna. Andra faktorer är svårare att bedöma (t.ex. omvärldsutveckling, framtida företagsetableringar eller nyetablering/utveckling av konkurrerande terminaler). Dessa faktorer ligger ofta utanför själva transportsystemet. För de terminaler som studerades i den här utredningen finns ändå några faktorer (se nedan) som gemensamt kan pekas ut som viktiga för terminalernas framgångar. Förmågan att attrahera annan verksamhet Avgörande för terminalernas framgång har varit förmågan att attrahera annan verksamhet som utnyttjar de möjligheter och den tillgänglighet terminalen skapar. Det är framförallt denna verksamhet som skapar arbetstillfällen och bidrar till att driva upp kommunens markvärden. Successiv utveckling Terminalerna har börjat i förhållandevis liten skala och sedan successivt växt när marknad och efterfrågan bedömts vara tillräcklig. På så vis har risktagandet kunnat begränsas och spridas över tiden samtidigt som värdefull kunskap har kunnat styra utvecklingen. Yta tillgänglig för utveckling av verksamheten För att möjliggöra en successiv utveckling har terminalerna redan från början haft en långsiktig vision inom vilken mark har avsatts för att möjliggöra expansion av terminal och kringliggande verksamhet. Nära koppling till nationell infrastruktur Terminalerna har ett strategiskt läge i förhållande till nationell infrastruktur med snabb anslutning till stora väg- och järnvägsstråk. Det minskar transportkostnaderna och underlättar samordning med andra terminaler, t.ex. för hamnpendlarna till och från Göteborgs hamn. Strategiskt läge i förhållande till konsumtionsmarknader Terminalernas geografiska lägen i förhållande till stora närliggande konsumtionsmarknader attraherar logistik- och lagerverksamhet. Stora inkommande flöden kan samordnas med järnväg till terminalerna och närliggande logistikcentra. Från dessa ges sedan snabb access med lastbil till butiker, varuhus och andra varumottagare. De terminaler som studerats i utredningen ligger dessutom bra till ur ett större geografiskt perspektiv och har därför attraherat centrallager med Sverige och delar av Norden som marknad. Kommunalt engagemang Flera av de som deltagit i intervjuerna har även pekat på det kommunala engagemanget som avgörande för själva terminaletableringen men också i senare skeden när företag skulle etablera sig i terminalens närområden. Utöver de faktorer som beskrivs ovan finns en rad andra faktorer vilkas betydelse varierar från fall till fall. I utredningen Klart vi ska ha en kombiterminal (SKL, 2010) finns en mer utförlig beskrivning av dessa. 7

8 Bidrar kombiterminaler till ökade markvärden? En kombiterminal kan bidra till att öka värdet på närliggande industrimark. När det gäller markexploatering är det dock en konkurrensfördel om en kommun kan erbjuda bra och billig industrimark till företag som söker lämplig ort att etablera sig i. Därigenom kan arbetstillfällen och skatteintäkter genereras. Därför hålls markpriserna ofta tillbaka. I t.ex. Vaggeryd och Nässjö har dock ökad efterfrågan på mark nu föranlett kommunen att höja markpriserna. I en marknadsundersökning där investerare har gett sin syn på etableringsmöjligheterna i Nässjö kommun rankas områdena närmast terminalen som bästa läge vilket också visar att markpriserna kan variera inom ett område. 8

9 Ger kombiterminaler arbetsmarknadseffekter? De kombiterminaler som studerats har i sig endast skapat ett fåtal arbetstillfällen. Däremot har kringliggande verksamhet och transporter till och från terminalen genererat flera arbetstillfällen. För att ta reda på om det finns statistik eller andra utvärderingar av arbetsmarknadseffekter kontaktades kommunerna med de undersökta kombiterminalerna. Det visade sig att det inte har sammanställts någon statistik eller gjorts några direkta uppföljningar som visar på antal arbetstillfällen som kombiterminalerna har skapat. Spontant svarade flera av de kontaktade personerna att frågan var för tidigt ställd. Insamlingen av statistik försvåras av att det tar ett antal år för verksamheten att stabilisera sig och dessutom har terminalerna utvecklats i etapper. På företagsnivå finns det dock uppgifter som kan användas som exempel. Jysk är sedan ett par år tillbaka igång med sitt Nordenlager i Nässjö. Verksamheten har skapat runt 80 nya direkta och ca 40 indirekta jobb i kommunen. Ett annat exempel är Experts Nordenlager i Vaggeryd. Byggnationen startade under sommarn 2010 och ska vara färdig under andra kvartalet När verksamheten är i full drift beräknar Expert att de behöver medarbetare. I Nässjö kommun används en metod som kallas OneDoor där företag får hjälp med hela etableringsprocessen. Genom detta samarbete uppskattar kommunen att direkta och indirekta logistikjobb har skapats. I Eskilstuna finns det tillgänglig statistik på antal anställda i de företag som har etablerat sig i anslutning till kombiterminalen men det har inte gjorts någon sammanställning. Eskilstuna kommun hänvisar till officiell statistik om godstransporter och varulagring som tydligt visar på en positiv trend. Falköpings terminal togs i drift 2007 och Vaggeryds Där har det ännu inte skapats mer än några enstaka arbetstillfällen. Kommunerna har också olika ekonomiska intressen i kombiterminalerna. De kommuner som betraktar kombiterminalerna som en näringslivsangelägenhet ser det inte som sin uppgift att följa upp antalet arbetstillfällen som kombiterminalen kan bidra med. Detta är också en verksamhet med hård konkurrens mellan kommunerna och det kan medföra en viss ovilja att lämna ut uppgifter om antal arbetstillfällen. Ytterligare en faktor som försvårar möjligheten att utvärdera hur många arbetstillfällen en terminaletablering bidragit till är att många jobb skapas i kringliggande servicenäringar. Det är även viktigt att påpeka att terminaletableringen inte bara skapar arbetstillfällen utan även förhindrar att arbetstillfällen försvinner från orten. Att få en tydlig bild av arbetsmarknadseffekterna är därmed svårt. Ett alternativt angreppssätt kan vara att skatta antalet arbetstillfällen genom att t.ex. använda storleken på etableringsytorna, terminalbolagens omsättning och/eller antal hanterade containrar. Det är tänkbart att göra en sådan modell för att få en generell uppfattning om kombiterminalers förmåga att skapa arbetstillfällen men det blir svårt att tillämpa en och samma modell för att i förväg bedöma enskilda terminalers potential. 9

10 Erfarenheter från terminalerna Vaggeryd Vaggeryd Logistic Center Skillingaryd Vaggeryd Logistic Center Skillingaryd (VLC Skillingaryd) är samlingsnamnet på den logistikpark med tillhörande omlastningsterminal som etablerats vid Båramoområdet i Vaggeryds kommun. Utvecklingen av logistikcentret på Båramoområdet är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet eftersom omlastningsterminalen kommit till på initiativ av främst PGF Logistik AB. VLC Skillingaryd är lokaliserat i direkt anslutning till järnvägen och med direkt access till E4 och avfart 88, Skillingaryd Norra. Lokaliseringen innebär direkt närhet till Vaggeryd, Jönköping och det stora logistikcentret Torsvik. I första hand är VLC Skillingaryd avsett för industri- och logistikverksamhet som har behov av intermodala transporter (www.vaggeryd.se/vlc). Nya industrispår och en bro över järnvägen är infrastrukturinvesteringar som ska förbättra logistiken på området samt områdets attraktivitet. Sex dagar i veckan avgår en containerpendel mellan terminalen i Vaggeryd och Göteborgs hamn (www.pgf.nu). Tågpendeln är en av de längsta pendlarna som trafikerar Göteborgs hamn och uppgår normalt till 650 meter (Göteborgs hamn, 2010). För närvarande satsar terminalen på att utveckla kombitransporter av semitrailers och intill containerterminalen anläggs nu en yta för traileruppställning. Den tredje verksamheten på terminalen är hantering av rundvirke, sågat virke, flis etc. som har ett separat spår. Ytan bredvid spåret är belagd med asfalt för att lätt kunna hållas ren då skogsprodukter av olika slag skräpar ner. En produkt som hanteras flitigt är torvbriketter till fjärrvärmeverk i Sverige (www.pgf.nu). Vaggerydsterminalen Vaggerydsterminalen, i sin nuvarande skepnad, etablerades under Terminalen har hög kapacitet och plats för flera fullängdståg. Totalt har terminalen fem spår och 4 km räls. Terminaloperatören arrenderar en yta motsvarande ca 9 hektar. Hanteringsytan för kombitransporter är ca 650x120 meter varav halva djupet är beredd mark och den andra halvan är tänkt för långtidsuppställning av containers och semitrailers. Hanteringsytan för biobränsle/rundvirke är ca 570x40 meter. Spårmässigt har terminalen två terminalhanteringsspår om 701 meter hinderfritt, ett (för bio/rundvirke) om 550 meter, ett reparationsspår om 140 m samt två uppställningsspår om 842 meter respektive 1001 meter (Tomas Arvidsson, 2010). Terminalen drivs av operatören PGF Tåg AB och är öppen för andra aktörer. Vaggerydsterminalen är Sveriges första torrhamn med railportavtal med Göteborgs hamn. Genom detta avtal erbjuds lagring av otullat gods. Jysk var först med att utnyttja denna tjänst (start hösten 2010). Dessutom har Trafikverket fastställt att omlastningsterminalen är en kommunikationsanläggning av riksintresse (Göteborgs hamn, 2010). 10

11 Figur 1. Vaggerydsterminalen (kan ta emot två fullängdståg samtidigt). Källa: I nuläget är två personer anställda direkt på terminalen. Utökas verksamheten med hantering av t.ex. personbilar, trailers eller rundvirke, kommer sysselsättningen att öka mångfaldigt enligt Peter Rostedt på PGF Logistik AB. Till detta kommer sysselsättning relaterad till lastbilsforsling till och från terminalen, växlingspersonal, etc. Förutom sysselsättning relaterad till driften av terminalen har bygget av terminalen med tillhörande infrastruktur genererat ca 20 arbetstillfällen under sex månader (Tomas Arvidsson). Terminalen har haft en mycket stark volymutveckling under de senaste åren vilket statistiken nedan illustrerar. Tabell 1. Volymutveckling i hanterade TEU 1 på årsbasis för Vaggerydsterminalen. Källa: PGF Logistik AB inledning 2010 sommar 2010 senhöst Terminalen omsätter ca 4-8 miljoner kr årligen. Kommunen är exploatör men marknadsbearbetning görs i samverkan mellan PGF Logistik AB och kommunen. 1 Twenty-foot Equivalent Unit = tjugofots-ekvivalent. En standard baserad på en ISO-container på 20 fots längd (6,10 m), som används som ett statistiskt mått på trafikflödet eller kapacitet. De flesta containrar är 40 fot långa och motsvarar alltså 2 TEU. 11

12 Etableringar Figur 2. Områdesskiss VLC Skillingaryd. Källa: Området som är tillgängligt för etableringar uppgår till drygt 70 hektar. VLC Skillingaryd fick sin första etablering 2010 genom elektronikkedjan Experts nya Nordenlager som successivt kommer att ersätta de fyra lager som nu finns i Norden. Den nya byggnaden kommer att ha en yta på drygt m². Byggnationen startade under sommarn 2010 och beräknas vara färdig under andra kvartalet När verksamheten är i full drift beräknar Expert att de behöver medarbetare på plats. I samband med Experts etablering nämndes närheten till motorväg och järnväg med tillhörande kombiterminal som den främsta anledningen till lokaliseringen till Vaggeryd. I en intervju nämnde Experts nordiska IT- och logistikdirektör Magne Solberg också kommunens arbete: Jag är också mycket nöjd med hur kommunen arbetat och bidragit till goda förutsättningar för vår nya etablering (www.vaggeryd.se/vlc). Kommunen är övertygad om att den fortsatta utvecklingen av VLC Skillingaryd kommer att innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och nytta för både näringsliv och samhälle. Kommunalrådet Bengt Dahlqvist i Vaggeryd säger följande om Experts etablering: Det är en av de största etableringarna i kommunens historia och det kommer att stärka oss, till exempel genom fler arbetstillfällen och förhoppningsvis ökad inflyttning (www.vaggeryd.se). Såväl representanter från PGF Logistik AB som kommuntjänstemän vittnar om ett fortsatt stort intresse för att etablera sig på området. I nuläget pågår diskussioner om ytterligare en etablering i närheten av den tomt som Expert bebygger. Denna etablering kommer initialt att uppgå till ca m 2 byggnadsyta och beräknas generera upp till 70 arbetstillfällen men önskar också option att utöka i framtiden (Louise Skålberg, Vaggeryds kommun). 12

13 I nuläget är tomtmarkspriset i Båramoområdet 85 kr/kvm. Detta pris reviderades 2009 och tidigare uppgick det till 60 kr/kvm. Priset för tomt i skyltläge invid E4:an är 125 kr/kvm. Relativt snart kommer tomtmarkspriset i Båramoområdet att höjas på nytt som ett led i en marknadsanpassning. Enligt Louise Skålberg på Vaggeryds kommun har utvecklingen av omlastningsterminalen på Båramo bidragit till att öka attraktionskraften för etableringar i området och därmed bidragit till att öka värdet/priset på intilliggande mark. Nässjö Logistic Park Nässjö Nässjö är en liten kommun med ca invånare med väl utvecklad infrastruktur för järnväg och väg. Området har vid återkommande tillfällen blivit högt rankat av tidningen Inköp & Logistik bland bästa svenska logistiklägen för etableringar placerade sig Nässjö ihop med Jönköping och Vaggeryd på en fjärde plats på denna ranking (Inköp & Logistik, 2010). Fjärdeplatsen innebar en klar förbättring jämfört med 2005 då Nässjö ihop med Jönköping placerades på sjunde plats (Inköp & Logistik, 2005). Förklaringen är framför allt stora logistiketableringar på sammanlagt ca m 2 de senaste åren i Nässjö och Jönköping (Inköp & Logistik, 2010), vilket betonar vikten av koncentration av logistikanläggningar för att ett område ska betraktas som logistiskt attraktivt. Nässjö har haft en förmåga att skapa intresse för logistikfrågor såväl internt inom kommunen som externt. Kommunen har etablerat ett antal nätverk och bolag som erbjuder tjänster och support till befintliga företag och potentiella etablerare. En av de största etableringarna är ett centrallager för den skandinaviska marknaden av det danska företaget Jysk vilket har beskrivits i kapitlet om arbetsmarknader. Jysk framhåller gärna den goda kontakten med kommunen och lokala representanter i kombination med att Köpenhamn kan nås inom två och en halv timme och Stockholm inom två timmar som de främsta anledningarna till valet av Nässjö som etableringsort. Kommunens näringslivsbolag, Nässjö Näringsliv AB (NNAB), har varit framträdande i sin roll som utvecklare. Bolaget initierades genom en resa i kommunen där olika företag besöktes och fick möjlighet att diskutera och påverka den strategiska inriktningen av ett näringslivsbolag. Sedan 90-talet har kommunerna i Nässjö och Jönköping finansierat en logistikprofessur för att stärka logistikämnet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 13

14 Höglandsterminalen, Nässjö Figur 3. Höglandsterminalen. Källa: Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB. Höglandsterminalen har etablerats i området Gamlarp. Terminalen underlättar kombitransporter mellan lastbil och tåg. Intresset för terminalen har varit stort, från såväl små, medelstora som stora företag. Terminalen sysselsätter idag ca 5-7 personer och ca chaufförer genom lastbilsforsling till och från terminalen, till detta kommer flera personer som utför växling, etc. (Anders Wittskog, Höglandsterminalen). Invid kombiterminalen tillhandahåller Granen Logistik förutsättningar för 3:e och 4:e partslogistiktjänster genom etableringar av lagerlokaler lämpliga för distribution och med möjlighet för företag att hyra egen yta. Kombiterminalen i Nässjö gick tämligen snabbt att etablera och flera olika faktorer samverkade till det gynnsamma resultatet. Ortens långa historia av järnväg har, i kombination med läget invid stambanan, sannolikt bidragit till att många aktörer tidigt ställde sig positiva till etableringen. En nyckelfaktor för terminalens etablering har varit NNAB och deras engagemang och arbete. I detta sammanhang bör betydelsen av eldsjälar framhållas. Investeringen i den initiala fasen uppgick till ca miljoner, varav ca hälften har finansierats genom EU-bidrag. Terminalen byggdes utan att någon avsiktsförklaring för driften hade skrivits på. Vid färdigställande hade ett samägt bolag för terminaldrift etablerats där åkeri-, entreprenad- och återvinningsföretaget Transab äger 50 % och Nässjö kommun 50 %. Den lika ägarfördelningen anses vara en styrka då den kräver engagemang och ömsesidigt beslutande för att driften ska fungera. Terminalen har sedan dess byggts ut och investeringen uppgår nu totalt till ca 45 miljoner kronor. Trafikverket har hittills inte bidragit med någon substantiell finansiering och anläggningen ägs av kommunen. Sammanfattningsvis står det klart att terminalen har haft en lyckosam utveckling och en snabb etableringsprocess. 14

15 Höglandsterminalen har regelbunden trafik till Göteborgs hamn (fem dagar i veckan) och Ruhrområdet i Tyskland (tre dagar i veckan). Under 2008 fanns två dagliga tågpendlar till och från Göteborgs hamn. SCT Rail som startade under senare delen av 2007 gick sedermera i konkurs varför volymerna på terminalen minskade kraftigt under Trafiken till och från Göteborgs hamn drivs numera av Green Cargo och trafiken till och från Ruhrområdet av det nederländska transportföretaget Van Dieren Maritime (www.vandierenmaritime.nl). Höglandsterminalen har en torrhamnsfunktionalitet gentemot Göteborgs hamn och är en del av Göteborgs hamns railportsystem. Förutom dagens trafik kommer CargoNet att flytta sin trafik från Ljungarumsterminalen i Jönköping och därmed förlägga stora delar av sin trafik till terminalen i Nässjö efter årsskiftet 2010/2011. Denna trafik väntas uppgå till ca fyra tåg per dag. Tabell 2. Volymutveckling på årsbasis för Höglandsterminalen (hanterade TEU). Källa: Anders Wittskog, Höglandsterminalen prognos Omsättningen för 2010 är ungefär 15 miljoner kronor på årsbasis med en stark prognostiserad tillväxt för Marknadsbearbetning sker i tät kontakt mellan terminalbolaget och Nässjö kommun och representanter från Nässjö Näringsliv AB (Anders Wittskog, Höglandsterminalen). Etableringar Jysk har sedan ett par år sitt nordiska lager i Nässjö. Verksamheten har skapat runt 80 nya direkta och ca 40 indirekta jobb i kommunen. Ett annat företag som har etablerat sig i Nässjö på grund av kombiterminalen är Rusta (eget stickspår). Företagets lager i kommunen sysselsätter omkring 70 personer. Bland de större transportörer som finns i området kan nämnas Transab och DSV. Andra stora logistiketableringar på Gamlarpområdet är Posten med en av sina tolv terminaler (eget stickspår), Tura Scandinavia, Telia och Nilfisk. Falköping Logistic Center Skaraborg Arbetet med att etablera en kombiterminal som ska hantera gods i Skaraborg har pågått sedan början av Falköpings kommun ingick i EU-projektet SustAccess som syftade till att öka användningen av miljövänliga transporter. Efter inledande diskussion och dialog med grannkommuner om lämpliga lägen för en kombiterminal tog utvecklingen fart Under 2006 genomfördes den första fasen då hårdgjorda ytor och två spår om ca 300 m anlades och avtal skrevs med en terminaloperatör. En sammanslutning av två åkerier/lasbilscentraler stod initialt för driften av terminalen (50 % AAbolagen och 50 % LBC Falköping). Förutom kombiterminalen fanns sedan tidigare en terminal för rundvirkeshantering som i huvudsak användes av Stora Enso. Både kombiterminalen med tillhörande byggnader och rundvirkesterminalen ägs av kommunen. Kombiterminalen består även av ett mindre arrenderat område i öster (ca m 2 ) som gränsar till grannfastigheten (Västgöta Lagerterminal AB) vilken också är ägare till denna yta. Total yta för terminalen inklusive arrenderat område är ca m 2. Förutom byggnaderna i figuren nedan har nuvarande terminaloperatör ISS Trafficare uppfört ett lagertält på det arrenderade området motsvarande ca 700 m 2. 15

16 Kombiterminal fas 1 (inkl. 4000m 2 kallager) Rundvirkesterminal Figur 4. Nuläge för Logistic Center Skaraborg. Källa: Kombiterminalen Den första trafiken från kombiterminalen gick till Göteborgs hamn och startades under mars Tåget avgick initialt tre gånger i veckan men trafiken ökades strax till fem gånger per vecka. Efter ägarbyte 2009 övertogs tågtransporten av Svensk Logistikpartner och strax därefter övergick terminaldriften via upphandling till ISS Trafficare då det tidigare terminalbolaget likviderats. Terminaldriften övergick till ISS Trafficare den 1 juli 2009 och terminalavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Svensk Logistikpartner beslöt lägga ner sin pendel till Göteborgs hamn vid årsskiftet 2009/2010. Våren 2010 startade Green Cargo med en vagnsgrupp till Göteborgs hamn med fyra avgångar per vecka kopplat till existerande vagnslasttrafik. Förutom trafiken till Göteborgs hamn har Falköping länge varit en nod i Green Cargos vagnslastsystem med fyra avgångar per vecka. Varken representanter för terminaloperatör eller kommun framhåller konkurrens med närliggande kombiterminaler som något stort problem. Däremot framhålls att det pågår diskussioner i närliggande orter om ytterligare terminaletableringar. Skulle dessa realiseras finns en stor risk för ökad konkurrens och kannibalism mellan terminalerna, vilket kan leda till att effektiviteten och lönsamheten minskar då volymer ska fördelas på flera. I slutändan riskerar detta att minska tågtransporters konkurrenskraft. Förutom tågtransporter förfogar också terminalen över ca m 2 kallager som i nuläget är uthyrt till olika företag varav några använder det traditionella vagnslastsystemet för transporter till och från sina lagerlokaler. När Stora Enso lämnar den mindre och äldre rundvirkesterminal som finns intill kombiterminalen övertas och utvecklas denna av kombiterminaloperatören ISS Trafficare AB. Trafiken på rundvirkesterminalen intill kombiterminalen väntas uppgå till ca tre tåg i veckan initialt efter överlämnandet. Under november 2010 står Stora Ensos nya terminal för rundvirke färdig. Stora Enso har för avsikt att transportera motsvarande åtta till tio heltåg i veckan från sin terminal. 16

17 Tabell 3. Volymutveckling på årsbasis för kombiterminalen i Falköping (hanterade TEU och antal tåg). Källa: Leif Bigsten, Falköpings kommun prognos Kombiterminal TEU >10000 Rundvirkesterminal ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 5-6 tåg/vecka Stora Ensos rundvirkesterminal 8-10 tåg/vecka På kombi- och rundvirkesterminalen arbetar idag ca 1-2 personer på respektive terminal. Stora Ensos nya terminal kommer att sysselsätta 5-10 personer. För service på truckar, lok och vagnar samt för växling kommer ca 2-3 personer att behövas, för forsling i anknytning till de olika terminalerna ca chaufförer. Förutom sysselsättning relaterad till driften av terminalen har även bygget av terminalen med tillhörande infrastruktur genererat ca 20 arbetstillfällen under sex månader. (Bertil Svarén, Falköpings kommun; Leif Bigsten, Falköpings kommun). Kombiterminalen och rundvirkesterminalen omsätter i dagsläget ca 3-4 miljoner kronor årligen. Marknadsbearbetning sköts av terminaloperatörer men i samverkan med bl.a. utvecklingschefen på Falköpings kommun för att säkerställa att den är koordinerad (Leif Bigsten, Falköpings kommun). Etableringar Månsarpområdet som innefattar kombiterminalen och Stora Ensos nya rundvirkesterminal omfattar totalt en yta om ca 70 hektar. Området är tänkt som ett etableringsområde för logistik och industrirelaterade verksamheter. Stora Ensos terminal är i storleksklassen m 2 i första fasen och m 2 fullt utbyggd. I tillägg till Stora Ensos etablering pågår diskussioner med andra potentiella etableringar om totalt ca m 2 lagerytor. Etableringsarbetet leds av kommunala tjänstemän i projektform och anses vara mycket långsiktigt. Området ägs av kommunen vilket framhävs som något positivt eftersom kommunen kan ansvara för helheten (terminaler och logistikpark) samtidigt som långsiktigheten säkras. 17

18 Stora Ensos rundvirkesterminal Kombiterminal fas 2 Ytor för kommande etableringar Befintlig kombiterminal och rundvirkesterminal Figur 5. Logistic Center Skaraborg, vision. Källa: I nuläget är tomtmarkspriset i området 45 kr/kvm. Kommunen kommer att genomföra en marknadsanpassning av tomtmarkspriset under 2011 baserat på gjorda investeringar i infrastruktur, m.m. och priset kommer troligen justeras till ca 100 kr/kvm (Leif Bigsten, Falköpings kommun). Sammantaget kan utvecklingsprocessen för kombiterminalen anses ha varit ganska krokig med byte av terminaloperatör och stora trafikförändringar. Utan starkt engagerade tjänstemän på kommunen hade terminalen med tillhörande logistikpark sannolikt inte kunnat etableras så snabbt och framgångsrikt. Trots mindre framgång för kombiterminalen än väntat på kort sikt visade det sig att arbetet med utformningen av området med tillhörande infrastruktur attraherade en annan typ av verksamhet, nämligen rundvirkeshantering för Stora Enso. Dessutom pågår flera diskussioner med potentiella etablerare för vilka just närheten till spårinfrastuktur och kombiterminal är mycket viktig. Etableringen av Stora Enso visar också på vikten av att planera för en genomtänkt infrastrukturlösning med effektiv tågproduktion för hela området där det finns flexibilitet och möjlighet för flera typer av terminaler och etableringar. 18

19 Källförteckningar Referenser A terminal that is definitely on the right track. Göteborgs hamn (2010) Inköp & Logistik (2010) Sveriges 20 bästa logistiklägen 2010 Inköp & Logistik (2005) Sveriges 20 bästa logistiklägen 2005 Klart vi ska ha en kombiterminal, SKL (2010) Intervjuer Mats Andersson, ISS Trafficare Bernt Arehäll, Affärsområdeschef, Eskilstuna Logistik Per Aronsson, Transab Tomas Arvidsson, Konsult, PGF Trans AB Henning Berggren, Marknadsansvarig PGF, Vaggerydsterminalen Leif Bigsten, Utvecklingschef, Falköpings kommun Bengt Dahlqvist, Vaggeryds kommun Tomas Frej, ISS Trafficare Stina Granberg, Planerings- och utvecklingschef, Nässjö kommun Claes Johansson, VD, Nässjö Näringsliv Holger Jonasson, Marknadsdirektör, Nässjö Näringsliv Mikael Jonsson, Näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun Johan Lindström, ISS Trafficare AB, Falköpings kombiterminal Peter Rostedt, PGF Trans AB Louise Skålberg, Vaggeryds kommun Bertil Svarén, Falköpings kommun Anders Wittskog, Höglandsterminalen Bo Wictorin, Analytiker näringslivsstatistik, Eskilstuna kommun Internet

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

VAGGERYD LOGISTIC CENTER

VAGGERYD LOGISTIC CENTER VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vaggeryd Logistic Center sätter standarden för vår satsning att bli en av norra Europas viktigaste logistiska knutpunkter. Berry Lilja, kommunalråd Vaggeryds kommun VAGGERYD LOGISTIC

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö!

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö! Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden Nässjö! Bilden ovan: Nässjö är verkligen järnvägsstaden intygade Stf regionchef Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminal Klart vi ska ha en kombiterminal Frågor och svar om etablering av kombiterminaler Klart vi ska ha en kombiterminal Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna

Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Samordnade transporter vilka är miljökonsekvenserna Olof Moen Att upphandla med miljökrav och sociala krav Upphandling 24 Stockholm 2012-09-27 Logistik i kommunens varuförsörjningskedja Olof Moen MÄTBARHET

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING

VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING VAR SKA TERMINALEN LIGGA? 11 NOVEMBER 2011 SAMMANFATTNING En kombiterminal ska ligga där det finns underlag, där det finns behov och ett tillräckligt stort godsflöde. Den ska drivas av kundbehov och måste

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel

Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitioner (samverkansmodeller - informationssystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel tat, fråga, liknande Hur kan företag påverka och bli påverkade av ambitier (samverkansmodeller - informatissystem - teknik) Umeå 13 Nov 2013 Fredrik Bärthel ch punktlista Bothnian Green Logistics Corridor

Läs mer

Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC.

Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC. Avslutsrapport utvecklingsprojektet KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTRUM, KLC. SAMMANFATTNING Kommunfullmäkige i Katrineholms kommun beslutade 2008 att bygga ett Logistikcentrum med kombiterminal och vagnslastterminal.

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR)

Remiss av betänkandet Framtidens flygplatser utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70) (Dnr N2007/8184/IR) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida Den tillgängliga regionen 2007-12-14 Remissyttrande 1(6) Harry Wiesel Dnr: 07-459 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Framtidens

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn

Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen Helsingborgs Hamn Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Västhamnen 1. TÄVLINGEN i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för containerterminalen Helsingborgs

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd

Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd PM 2014-09-23 Utredning av ytbehov för framtida kombiterminal Stockholm syd - Delutredning i samband med framtagande av detaljplan för Mörby del 5 Medverkande vid framtagande av denna utredning har från

Läs mer

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB

Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Kommunstyrelsen 2009-03-16 62 144 Arbets- och personalutskottet 2009-02-23 53 111 Dnr 09.113-10 marskf11 Ansökan om delägarskap för Luleå kommun i Svenska Kommun Försäkrings AB Bilagor: Bolagsordning Aktieägaravtal

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten 2013-09-03

Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten 2013-09-03 Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten 2013-09-03 2002 H&M etablerar i Eskilstuna Geografiskt läge Kompetensförsörjning Nätverk kommun, näringsliv 2 Ex transportflöde Arbetspendling i Mälardalen

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer