för och Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för och Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se"

Transkript

1 Framgångsfaktorerr för och effekter av en kombiterminal Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

2 Förord SKL presenterade under 2010 en rapport under namnet Klart vi ska ha en kombiterminal. Denna skrift ger tips och råd till kommuner som funderar på att etablera en kombiterminal. I samband med detta var det många som undrade vad effekterna av en etablering kan bli. Kommunerna motiverar sina etableringar med exempelvis önskemål om att höja markvärdet på kommunens mark, stimulera till ökad sysselsättning och attrahera ny logistikverksamhet. Men hur blir det i verkligheten? Syftet med denna studie har varit att titta på tre etablerade terminaler för att undersöka om de har inneburit positiva effekter för kommunen och i så fall inom vilka områden. Studien har utförts av Martin Sandberg, Robert Sommar och Anna Nilsson på Vectura. Dessutom har Rickard Bergqvist och Johan Woxenius medverkat. Projektledare har varit Cecilia Mårtensson på SKL. Stockholm i maj 2011 Göran Roos Sektionen för infrastruktur och fastigheter 2

3 Innehåll Inledning... 4 Viktiga framgångsfaktorer... 7 Bidrar kombiterminaler till ökade markvärden?... 8 Ger kombiterminaler arbetsmarknadseffekter?... 9 Erfarenheter från terminalerna Vaggeryd Vaggeryd Logistic Center - Skillingaryd Vaggerydsterminalen Etableringar Nässjö Logistic Park Nässjö Höglandsterminalen, Nässjö Etableringar Falköping Logistic Center Skaraborg Kombiterminalen Etableringar Källförteckningar

4 Inledning Bakgrund Vintern 2009/2010 genomförde Vectura, på uppdrag åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en intervjustudie om marknad och förutsättningar för kombiterminaler. Studien finansierades av FoU-gruppen för gator och trafik. I utredningen framhölls en rad faktorer som bör beaktas inför en etablering. Det har nu kommit frågor och önskemål om ytterligare kunskap om dessa faktorer, vilket innebär att det är intressant att fördjupa utredningen och då med utgångspunkt i redan etablerade terminaler. Syfte Syftet med utredningen är att utifrån befintliga kombiterminalsetableringar belysa och tydliggöra effekterna av en kombiterminal samt visa på varför olika etableringar lyckas mer eller mindre bra. Fokus ska ligga på goda exempel. Till utredningen har SKL preciserat följande tre frågeställningar: 1. Hur kan olika faktorer rangordnas/värderas för att tydliggöra en terminals potential? 2. Ger en kombiterminal exploateringseffekter som leder till att kommunens mark stiger i värde? 3. Lockar kombiterminalen till etablering av nya verksamheter i området och leder de i så fall till nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter för kommunen? Målsättning Målsättningen för arbetet är att ge beskrivande svar på de frågeställningar som redovisas ovan. Metodik Utredningen bygger i huvudsak på information inhämtad via intervjuer med personer i verksamhet nära kopplad till kombiterminaler och logistikcenter. Utredningen har fokuserat på terminalerna i: Nässjö Falköping Vaggeryd Kompletterande samtal har även genomförts med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik. 4

5 Sammanfattning och slutsats Det är svårt att visa på tydliga och kvantifierbara samband mellan kommunernas investeringar i terminaletableringar och effekter på arbetsmarknad och exploateringsvärden. Det finns flera skäl till detta. En terminal genererar inte ensam några effekter utan det krävs flera samverkande faktorer för att lyckas. Vilka dessa framgångsfaktorer är och i vilken omfattning de påverkar varierar från fall till fall. De genomförda intervjuerna visar ändå på tydligt positiva effekter avseende arbetstillfällen och exploateringsvärden. Det framgår också att det inte är själva terminalen som genererar de stora effekterna. Det är istället andra närliggande verksamheter som lockats till kommunen genom att de kan dra nytta av terminalen. Ett annat mer praktiskt skäl till att nyttan med en investering är svår att kvantifiera är att det många gånger saknas relevant statistik eller att statistiken av affärsmässiga skäl ogärna offentliggörs. Det är därmed svårt att i förväg bedöma de finansiella riskerna med en terminaletablering. Som motpol till osäkerheten kring en investerings positiva effekter pekar flera av de intervjuade på faran med att inte våga investera och därmed riskera att arbetstillfällen försvinner från kommunen. Vidare är inte alla de mål en kommun satt upp för sin utveckling mätbara i ekonomiska termer. Det kan t.ex. vara en bra boendemiljö där tillgången till arbetsplatser får en avgörande betydelse. Sammanfattningsvis bekräftar den genomförda utredningen att det är svårt att i förväg göra kvantitativa nyttoberäkningar för planerade terminaletableringar. Inför en etablering blir det därmed viktigt att: Tydliggöra målsättningen för etableringen Tydliggöra förutsättningarna (t.ex. marknad, konkurrens, tillgänglighet) Analysera risker (t.ex. konkurrerande terminaler, bristande underlag) Analysera och överväga olika åtgärdsalternativ 5

6 6

7 Viktiga framgångsfaktorer I uppdraget ingår att svara på frågan Hur kan olika faktorer rangordnas/värderas för att tydliggöra en terminals potential?. Alla terminaler har olika förutsättningar vilket gör att framgångsfaktorerna inte kan rangordnas entydigt. För en enskild terminal går det dock att tydliggöra och möjligen även värdesätta vissa förutsättningar (t.ex. läge i förhållande till en marknad eller till strategisk infrastruktur). Dessa faktorer är ofta tydligt kopplade till transportsystemets tillgänglighet och påverkar därmed transportkostnaderna. Andra faktorer är svårare att bedöma (t.ex. omvärldsutveckling, framtida företagsetableringar eller nyetablering/utveckling av konkurrerande terminaler). Dessa faktorer ligger ofta utanför själva transportsystemet. För de terminaler som studerades i den här utredningen finns ändå några faktorer (se nedan) som gemensamt kan pekas ut som viktiga för terminalernas framgångar. Förmågan att attrahera annan verksamhet Avgörande för terminalernas framgång har varit förmågan att attrahera annan verksamhet som utnyttjar de möjligheter och den tillgänglighet terminalen skapar. Det är framförallt denna verksamhet som skapar arbetstillfällen och bidrar till att driva upp kommunens markvärden. Successiv utveckling Terminalerna har börjat i förhållandevis liten skala och sedan successivt växt när marknad och efterfrågan bedömts vara tillräcklig. På så vis har risktagandet kunnat begränsas och spridas över tiden samtidigt som värdefull kunskap har kunnat styra utvecklingen. Yta tillgänglig för utveckling av verksamheten För att möjliggöra en successiv utveckling har terminalerna redan från början haft en långsiktig vision inom vilken mark har avsatts för att möjliggöra expansion av terminal och kringliggande verksamhet. Nära koppling till nationell infrastruktur Terminalerna har ett strategiskt läge i förhållande till nationell infrastruktur med snabb anslutning till stora väg- och järnvägsstråk. Det minskar transportkostnaderna och underlättar samordning med andra terminaler, t.ex. för hamnpendlarna till och från Göteborgs hamn. Strategiskt läge i förhållande till konsumtionsmarknader Terminalernas geografiska lägen i förhållande till stora närliggande konsumtionsmarknader attraherar logistik- och lagerverksamhet. Stora inkommande flöden kan samordnas med järnväg till terminalerna och närliggande logistikcentra. Från dessa ges sedan snabb access med lastbil till butiker, varuhus och andra varumottagare. De terminaler som studerats i utredningen ligger dessutom bra till ur ett större geografiskt perspektiv och har därför attraherat centrallager med Sverige och delar av Norden som marknad. Kommunalt engagemang Flera av de som deltagit i intervjuerna har även pekat på det kommunala engagemanget som avgörande för själva terminaletableringen men också i senare skeden när företag skulle etablera sig i terminalens närområden. Utöver de faktorer som beskrivs ovan finns en rad andra faktorer vilkas betydelse varierar från fall till fall. I utredningen Klart vi ska ha en kombiterminal (SKL, 2010) finns en mer utförlig beskrivning av dessa. 7

8 Bidrar kombiterminaler till ökade markvärden? En kombiterminal kan bidra till att öka värdet på närliggande industrimark. När det gäller markexploatering är det dock en konkurrensfördel om en kommun kan erbjuda bra och billig industrimark till företag som söker lämplig ort att etablera sig i. Därigenom kan arbetstillfällen och skatteintäkter genereras. Därför hålls markpriserna ofta tillbaka. I t.ex. Vaggeryd och Nässjö har dock ökad efterfrågan på mark nu föranlett kommunen att höja markpriserna. I en marknadsundersökning där investerare har gett sin syn på etableringsmöjligheterna i Nässjö kommun rankas områdena närmast terminalen som bästa läge vilket också visar att markpriserna kan variera inom ett område. 8

9 Ger kombiterminaler arbetsmarknadseffekter? De kombiterminaler som studerats har i sig endast skapat ett fåtal arbetstillfällen. Däremot har kringliggande verksamhet och transporter till och från terminalen genererat flera arbetstillfällen. För att ta reda på om det finns statistik eller andra utvärderingar av arbetsmarknadseffekter kontaktades kommunerna med de undersökta kombiterminalerna. Det visade sig att det inte har sammanställts någon statistik eller gjorts några direkta uppföljningar som visar på antal arbetstillfällen som kombiterminalerna har skapat. Spontant svarade flera av de kontaktade personerna att frågan var för tidigt ställd. Insamlingen av statistik försvåras av att det tar ett antal år för verksamheten att stabilisera sig och dessutom har terminalerna utvecklats i etapper. På företagsnivå finns det dock uppgifter som kan användas som exempel. Jysk är sedan ett par år tillbaka igång med sitt Nordenlager i Nässjö. Verksamheten har skapat runt 80 nya direkta och ca 40 indirekta jobb i kommunen. Ett annat exempel är Experts Nordenlager i Vaggeryd. Byggnationen startade under sommarn 2010 och ska vara färdig under andra kvartalet När verksamheten är i full drift beräknar Expert att de behöver medarbetare. I Nässjö kommun används en metod som kallas OneDoor där företag får hjälp med hela etableringsprocessen. Genom detta samarbete uppskattar kommunen att direkta och indirekta logistikjobb har skapats. I Eskilstuna finns det tillgänglig statistik på antal anställda i de företag som har etablerat sig i anslutning till kombiterminalen men det har inte gjorts någon sammanställning. Eskilstuna kommun hänvisar till officiell statistik om godstransporter och varulagring som tydligt visar på en positiv trend. Falköpings terminal togs i drift 2007 och Vaggeryds Där har det ännu inte skapats mer än några enstaka arbetstillfällen. Kommunerna har också olika ekonomiska intressen i kombiterminalerna. De kommuner som betraktar kombiterminalerna som en näringslivsangelägenhet ser det inte som sin uppgift att följa upp antalet arbetstillfällen som kombiterminalen kan bidra med. Detta är också en verksamhet med hård konkurrens mellan kommunerna och det kan medföra en viss ovilja att lämna ut uppgifter om antal arbetstillfällen. Ytterligare en faktor som försvårar möjligheten att utvärdera hur många arbetstillfällen en terminaletablering bidragit till är att många jobb skapas i kringliggande servicenäringar. Det är även viktigt att påpeka att terminaletableringen inte bara skapar arbetstillfällen utan även förhindrar att arbetstillfällen försvinner från orten. Att få en tydlig bild av arbetsmarknadseffekterna är därmed svårt. Ett alternativt angreppssätt kan vara att skatta antalet arbetstillfällen genom att t.ex. använda storleken på etableringsytorna, terminalbolagens omsättning och/eller antal hanterade containrar. Det är tänkbart att göra en sådan modell för att få en generell uppfattning om kombiterminalers förmåga att skapa arbetstillfällen men det blir svårt att tillämpa en och samma modell för att i förväg bedöma enskilda terminalers potential. 9

10 Erfarenheter från terminalerna Vaggeryd Vaggeryd Logistic Center Skillingaryd Vaggeryd Logistic Center Skillingaryd (VLC Skillingaryd) är samlingsnamnet på den logistikpark med tillhörande omlastningsterminal som etablerats vid Båramoområdet i Vaggeryds kommun. Utvecklingen av logistikcentret på Båramoområdet är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet eftersom omlastningsterminalen kommit till på initiativ av främst PGF Logistik AB. VLC Skillingaryd är lokaliserat i direkt anslutning till järnvägen och med direkt access till E4 och avfart 88, Skillingaryd Norra. Lokaliseringen innebär direkt närhet till Vaggeryd, Jönköping och det stora logistikcentret Torsvik. I första hand är VLC Skillingaryd avsett för industri- och logistikverksamhet som har behov av intermodala transporter (www.vaggeryd.se/vlc). Nya industrispår och en bro över järnvägen är infrastrukturinvesteringar som ska förbättra logistiken på området samt områdets attraktivitet. Sex dagar i veckan avgår en containerpendel mellan terminalen i Vaggeryd och Göteborgs hamn (www.pgf.nu). Tågpendeln är en av de längsta pendlarna som trafikerar Göteborgs hamn och uppgår normalt till 650 meter (Göteborgs hamn, 2010). För närvarande satsar terminalen på att utveckla kombitransporter av semitrailers och intill containerterminalen anläggs nu en yta för traileruppställning. Den tredje verksamheten på terminalen är hantering av rundvirke, sågat virke, flis etc. som har ett separat spår. Ytan bredvid spåret är belagd med asfalt för att lätt kunna hållas ren då skogsprodukter av olika slag skräpar ner. En produkt som hanteras flitigt är torvbriketter till fjärrvärmeverk i Sverige (www.pgf.nu). Vaggerydsterminalen Vaggerydsterminalen, i sin nuvarande skepnad, etablerades under Terminalen har hög kapacitet och plats för flera fullängdståg. Totalt har terminalen fem spår och 4 km räls. Terminaloperatören arrenderar en yta motsvarande ca 9 hektar. Hanteringsytan för kombitransporter är ca 650x120 meter varav halva djupet är beredd mark och den andra halvan är tänkt för långtidsuppställning av containers och semitrailers. Hanteringsytan för biobränsle/rundvirke är ca 570x40 meter. Spårmässigt har terminalen två terminalhanteringsspår om 701 meter hinderfritt, ett (för bio/rundvirke) om 550 meter, ett reparationsspår om 140 m samt två uppställningsspår om 842 meter respektive 1001 meter (Tomas Arvidsson, 2010). Terminalen drivs av operatören PGF Tåg AB och är öppen för andra aktörer. Vaggerydsterminalen är Sveriges första torrhamn med railportavtal med Göteborgs hamn. Genom detta avtal erbjuds lagring av otullat gods. Jysk var först med att utnyttja denna tjänst (start hösten 2010). Dessutom har Trafikverket fastställt att omlastningsterminalen är en kommunikationsanläggning av riksintresse (Göteborgs hamn, 2010). 10

11 Figur 1. Vaggerydsterminalen (kan ta emot två fullängdståg samtidigt). Källa: I nuläget är två personer anställda direkt på terminalen. Utökas verksamheten med hantering av t.ex. personbilar, trailers eller rundvirke, kommer sysselsättningen att öka mångfaldigt enligt Peter Rostedt på PGF Logistik AB. Till detta kommer sysselsättning relaterad till lastbilsforsling till och från terminalen, växlingspersonal, etc. Förutom sysselsättning relaterad till driften av terminalen har bygget av terminalen med tillhörande infrastruktur genererat ca 20 arbetstillfällen under sex månader (Tomas Arvidsson). Terminalen har haft en mycket stark volymutveckling under de senaste åren vilket statistiken nedan illustrerar. Tabell 1. Volymutveckling i hanterade TEU 1 på årsbasis för Vaggerydsterminalen. Källa: PGF Logistik AB inledning 2010 sommar 2010 senhöst Terminalen omsätter ca 4-8 miljoner kr årligen. Kommunen är exploatör men marknadsbearbetning görs i samverkan mellan PGF Logistik AB och kommunen. 1 Twenty-foot Equivalent Unit = tjugofots-ekvivalent. En standard baserad på en ISO-container på 20 fots längd (6,10 m), som används som ett statistiskt mått på trafikflödet eller kapacitet. De flesta containrar är 40 fot långa och motsvarar alltså 2 TEU. 11

12 Etableringar Figur 2. Områdesskiss VLC Skillingaryd. Källa: Området som är tillgängligt för etableringar uppgår till drygt 70 hektar. VLC Skillingaryd fick sin första etablering 2010 genom elektronikkedjan Experts nya Nordenlager som successivt kommer att ersätta de fyra lager som nu finns i Norden. Den nya byggnaden kommer att ha en yta på drygt m². Byggnationen startade under sommarn 2010 och beräknas vara färdig under andra kvartalet När verksamheten är i full drift beräknar Expert att de behöver medarbetare på plats. I samband med Experts etablering nämndes närheten till motorväg och järnväg med tillhörande kombiterminal som den främsta anledningen till lokaliseringen till Vaggeryd. I en intervju nämnde Experts nordiska IT- och logistikdirektör Magne Solberg också kommunens arbete: Jag är också mycket nöjd med hur kommunen arbetat och bidragit till goda förutsättningar för vår nya etablering (www.vaggeryd.se/vlc). Kommunen är övertygad om att den fortsatta utvecklingen av VLC Skillingaryd kommer att innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och nytta för både näringsliv och samhälle. Kommunalrådet Bengt Dahlqvist i Vaggeryd säger följande om Experts etablering: Det är en av de största etableringarna i kommunens historia och det kommer att stärka oss, till exempel genom fler arbetstillfällen och förhoppningsvis ökad inflyttning (www.vaggeryd.se). Såväl representanter från PGF Logistik AB som kommuntjänstemän vittnar om ett fortsatt stort intresse för att etablera sig på området. I nuläget pågår diskussioner om ytterligare en etablering i närheten av den tomt som Expert bebygger. Denna etablering kommer initialt att uppgå till ca m 2 byggnadsyta och beräknas generera upp till 70 arbetstillfällen men önskar också option att utöka i framtiden (Louise Skålberg, Vaggeryds kommun). 12

13 I nuläget är tomtmarkspriset i Båramoområdet 85 kr/kvm. Detta pris reviderades 2009 och tidigare uppgick det till 60 kr/kvm. Priset för tomt i skyltläge invid E4:an är 125 kr/kvm. Relativt snart kommer tomtmarkspriset i Båramoområdet att höjas på nytt som ett led i en marknadsanpassning. Enligt Louise Skålberg på Vaggeryds kommun har utvecklingen av omlastningsterminalen på Båramo bidragit till att öka attraktionskraften för etableringar i området och därmed bidragit till att öka värdet/priset på intilliggande mark. Nässjö Logistic Park Nässjö Nässjö är en liten kommun med ca invånare med väl utvecklad infrastruktur för järnväg och väg. Området har vid återkommande tillfällen blivit högt rankat av tidningen Inköp & Logistik bland bästa svenska logistiklägen för etableringar placerade sig Nässjö ihop med Jönköping och Vaggeryd på en fjärde plats på denna ranking (Inköp & Logistik, 2010). Fjärdeplatsen innebar en klar förbättring jämfört med 2005 då Nässjö ihop med Jönköping placerades på sjunde plats (Inköp & Logistik, 2005). Förklaringen är framför allt stora logistiketableringar på sammanlagt ca m 2 de senaste åren i Nässjö och Jönköping (Inköp & Logistik, 2010), vilket betonar vikten av koncentration av logistikanläggningar för att ett område ska betraktas som logistiskt attraktivt. Nässjö har haft en förmåga att skapa intresse för logistikfrågor såväl internt inom kommunen som externt. Kommunen har etablerat ett antal nätverk och bolag som erbjuder tjänster och support till befintliga företag och potentiella etablerare. En av de största etableringarna är ett centrallager för den skandinaviska marknaden av det danska företaget Jysk vilket har beskrivits i kapitlet om arbetsmarknader. Jysk framhåller gärna den goda kontakten med kommunen och lokala representanter i kombination med att Köpenhamn kan nås inom två och en halv timme och Stockholm inom två timmar som de främsta anledningarna till valet av Nässjö som etableringsort. Kommunens näringslivsbolag, Nässjö Näringsliv AB (NNAB), har varit framträdande i sin roll som utvecklare. Bolaget initierades genom en resa i kommunen där olika företag besöktes och fick möjlighet att diskutera och påverka den strategiska inriktningen av ett näringslivsbolag. Sedan 90-talet har kommunerna i Nässjö och Jönköping finansierat en logistikprofessur för att stärka logistikämnet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 13

14 Höglandsterminalen, Nässjö Figur 3. Höglandsterminalen. Källa: Holger Jonasson, Nässjö Näringsliv AB. Höglandsterminalen har etablerats i området Gamlarp. Terminalen underlättar kombitransporter mellan lastbil och tåg. Intresset för terminalen har varit stort, från såväl små, medelstora som stora företag. Terminalen sysselsätter idag ca 5-7 personer och ca chaufförer genom lastbilsforsling till och från terminalen, till detta kommer flera personer som utför växling, etc. (Anders Wittskog, Höglandsterminalen). Invid kombiterminalen tillhandahåller Granen Logistik förutsättningar för 3:e och 4:e partslogistiktjänster genom etableringar av lagerlokaler lämpliga för distribution och med möjlighet för företag att hyra egen yta. Kombiterminalen i Nässjö gick tämligen snabbt att etablera och flera olika faktorer samverkade till det gynnsamma resultatet. Ortens långa historia av järnväg har, i kombination med läget invid stambanan, sannolikt bidragit till att många aktörer tidigt ställde sig positiva till etableringen. En nyckelfaktor för terminalens etablering har varit NNAB och deras engagemang och arbete. I detta sammanhang bör betydelsen av eldsjälar framhållas. Investeringen i den initiala fasen uppgick till ca miljoner, varav ca hälften har finansierats genom EU-bidrag. Terminalen byggdes utan att någon avsiktsförklaring för driften hade skrivits på. Vid färdigställande hade ett samägt bolag för terminaldrift etablerats där åkeri-, entreprenad- och återvinningsföretaget Transab äger 50 % och Nässjö kommun 50 %. Den lika ägarfördelningen anses vara en styrka då den kräver engagemang och ömsesidigt beslutande för att driften ska fungera. Terminalen har sedan dess byggts ut och investeringen uppgår nu totalt till ca 45 miljoner kronor. Trafikverket har hittills inte bidragit med någon substantiell finansiering och anläggningen ägs av kommunen. Sammanfattningsvis står det klart att terminalen har haft en lyckosam utveckling och en snabb etableringsprocess. 14

15 Höglandsterminalen har regelbunden trafik till Göteborgs hamn (fem dagar i veckan) och Ruhrområdet i Tyskland (tre dagar i veckan). Under 2008 fanns två dagliga tågpendlar till och från Göteborgs hamn. SCT Rail som startade under senare delen av 2007 gick sedermera i konkurs varför volymerna på terminalen minskade kraftigt under Trafiken till och från Göteborgs hamn drivs numera av Green Cargo och trafiken till och från Ruhrområdet av det nederländska transportföretaget Van Dieren Maritime (www.vandierenmaritime.nl). Höglandsterminalen har en torrhamnsfunktionalitet gentemot Göteborgs hamn och är en del av Göteborgs hamns railportsystem. Förutom dagens trafik kommer CargoNet att flytta sin trafik från Ljungarumsterminalen i Jönköping och därmed förlägga stora delar av sin trafik till terminalen i Nässjö efter årsskiftet 2010/2011. Denna trafik väntas uppgå till ca fyra tåg per dag. Tabell 2. Volymutveckling på årsbasis för Höglandsterminalen (hanterade TEU). Källa: Anders Wittskog, Höglandsterminalen prognos Omsättningen för 2010 är ungefär 15 miljoner kronor på årsbasis med en stark prognostiserad tillväxt för Marknadsbearbetning sker i tät kontakt mellan terminalbolaget och Nässjö kommun och representanter från Nässjö Näringsliv AB (Anders Wittskog, Höglandsterminalen). Etableringar Jysk har sedan ett par år sitt nordiska lager i Nässjö. Verksamheten har skapat runt 80 nya direkta och ca 40 indirekta jobb i kommunen. Ett annat företag som har etablerat sig i Nässjö på grund av kombiterminalen är Rusta (eget stickspår). Företagets lager i kommunen sysselsätter omkring 70 personer. Bland de större transportörer som finns i området kan nämnas Transab och DSV. Andra stora logistiketableringar på Gamlarpområdet är Posten med en av sina tolv terminaler (eget stickspår), Tura Scandinavia, Telia och Nilfisk. Falköping Logistic Center Skaraborg Arbetet med att etablera en kombiterminal som ska hantera gods i Skaraborg har pågått sedan början av Falköpings kommun ingick i EU-projektet SustAccess som syftade till att öka användningen av miljövänliga transporter. Efter inledande diskussion och dialog med grannkommuner om lämpliga lägen för en kombiterminal tog utvecklingen fart Under 2006 genomfördes den första fasen då hårdgjorda ytor och två spår om ca 300 m anlades och avtal skrevs med en terminaloperatör. En sammanslutning av två åkerier/lasbilscentraler stod initialt för driften av terminalen (50 % AAbolagen och 50 % LBC Falköping). Förutom kombiterminalen fanns sedan tidigare en terminal för rundvirkeshantering som i huvudsak användes av Stora Enso. Både kombiterminalen med tillhörande byggnader och rundvirkesterminalen ägs av kommunen. Kombiterminalen består även av ett mindre arrenderat område i öster (ca m 2 ) som gränsar till grannfastigheten (Västgöta Lagerterminal AB) vilken också är ägare till denna yta. Total yta för terminalen inklusive arrenderat område är ca m 2. Förutom byggnaderna i figuren nedan har nuvarande terminaloperatör ISS Trafficare uppfört ett lagertält på det arrenderade området motsvarande ca 700 m 2. 15

16 Kombiterminal fas 1 (inkl. 4000m 2 kallager) Rundvirkesterminal Figur 4. Nuläge för Logistic Center Skaraborg. Källa: Kombiterminalen Den första trafiken från kombiterminalen gick till Göteborgs hamn och startades under mars Tåget avgick initialt tre gånger i veckan men trafiken ökades strax till fem gånger per vecka. Efter ägarbyte 2009 övertogs tågtransporten av Svensk Logistikpartner och strax därefter övergick terminaldriften via upphandling till ISS Trafficare då det tidigare terminalbolaget likviderats. Terminaldriften övergick till ISS Trafficare den 1 juli 2009 och terminalavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning. Svensk Logistikpartner beslöt lägga ner sin pendel till Göteborgs hamn vid årsskiftet 2009/2010. Våren 2010 startade Green Cargo med en vagnsgrupp till Göteborgs hamn med fyra avgångar per vecka kopplat till existerande vagnslasttrafik. Förutom trafiken till Göteborgs hamn har Falköping länge varit en nod i Green Cargos vagnslastsystem med fyra avgångar per vecka. Varken representanter för terminaloperatör eller kommun framhåller konkurrens med närliggande kombiterminaler som något stort problem. Däremot framhålls att det pågår diskussioner i närliggande orter om ytterligare terminaletableringar. Skulle dessa realiseras finns en stor risk för ökad konkurrens och kannibalism mellan terminalerna, vilket kan leda till att effektiviteten och lönsamheten minskar då volymer ska fördelas på flera. I slutändan riskerar detta att minska tågtransporters konkurrenskraft. Förutom tågtransporter förfogar också terminalen över ca m 2 kallager som i nuläget är uthyrt till olika företag varav några använder det traditionella vagnslastsystemet för transporter till och från sina lagerlokaler. När Stora Enso lämnar den mindre och äldre rundvirkesterminal som finns intill kombiterminalen övertas och utvecklas denna av kombiterminaloperatören ISS Trafficare AB. Trafiken på rundvirkesterminalen intill kombiterminalen väntas uppgå till ca tre tåg i veckan initialt efter överlämnandet. Under november 2010 står Stora Ensos nya terminal för rundvirke färdig. Stora Enso har för avsikt att transportera motsvarande åtta till tio heltåg i veckan från sin terminal. 16

17 Tabell 3. Volymutveckling på årsbasis för kombiterminalen i Falköping (hanterade TEU och antal tåg). Källa: Leif Bigsten, Falköpings kommun prognos Kombiterminal TEU >10000 Rundvirkesterminal ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 6-7 tåg/vecka ca 5-6 tåg/vecka Stora Ensos rundvirkesterminal 8-10 tåg/vecka På kombi- och rundvirkesterminalen arbetar idag ca 1-2 personer på respektive terminal. Stora Ensos nya terminal kommer att sysselsätta 5-10 personer. För service på truckar, lok och vagnar samt för växling kommer ca 2-3 personer att behövas, för forsling i anknytning till de olika terminalerna ca chaufförer. Förutom sysselsättning relaterad till driften av terminalen har även bygget av terminalen med tillhörande infrastruktur genererat ca 20 arbetstillfällen under sex månader. (Bertil Svarén, Falköpings kommun; Leif Bigsten, Falköpings kommun). Kombiterminalen och rundvirkesterminalen omsätter i dagsläget ca 3-4 miljoner kronor årligen. Marknadsbearbetning sköts av terminaloperatörer men i samverkan med bl.a. utvecklingschefen på Falköpings kommun för att säkerställa att den är koordinerad (Leif Bigsten, Falköpings kommun). Etableringar Månsarpområdet som innefattar kombiterminalen och Stora Ensos nya rundvirkesterminal omfattar totalt en yta om ca 70 hektar. Området är tänkt som ett etableringsområde för logistik och industrirelaterade verksamheter. Stora Ensos terminal är i storleksklassen m 2 i första fasen och m 2 fullt utbyggd. I tillägg till Stora Ensos etablering pågår diskussioner med andra potentiella etableringar om totalt ca m 2 lagerytor. Etableringsarbetet leds av kommunala tjänstemän i projektform och anses vara mycket långsiktigt. Området ägs av kommunen vilket framhävs som något positivt eftersom kommunen kan ansvara för helheten (terminaler och logistikpark) samtidigt som långsiktigheten säkras. 17

18 Stora Ensos rundvirkesterminal Kombiterminal fas 2 Ytor för kommande etableringar Befintlig kombiterminal och rundvirkesterminal Figur 5. Logistic Center Skaraborg, vision. Källa: I nuläget är tomtmarkspriset i området 45 kr/kvm. Kommunen kommer att genomföra en marknadsanpassning av tomtmarkspriset under 2011 baserat på gjorda investeringar i infrastruktur, m.m. och priset kommer troligen justeras till ca 100 kr/kvm (Leif Bigsten, Falköpings kommun). Sammantaget kan utvecklingsprocessen för kombiterminalen anses ha varit ganska krokig med byte av terminaloperatör och stora trafikförändringar. Utan starkt engagerade tjänstemän på kommunen hade terminalen med tillhörande logistikpark sannolikt inte kunnat etableras så snabbt och framgångsrikt. Trots mindre framgång för kombiterminalen än väntat på kort sikt visade det sig att arbetet med utformningen av området med tillhörande infrastruktur attraherade en annan typ av verksamhet, nämligen rundvirkeshantering för Stora Enso. Dessutom pågår flera diskussioner med potentiella etablerare för vilka just närheten till spårinfrastuktur och kombiterminal är mycket viktig. Etableringen av Stora Enso visar också på vikten av att planera för en genomtänkt infrastrukturlösning med effektiv tågproduktion för hela området där det finns flexibilitet och möjlighet för flera typer av terminaler och etableringar. 18

19 Källförteckningar Referenser A terminal that is definitely on the right track. Göteborgs hamn (2010) Inköp & Logistik (2010) Sveriges 20 bästa logistiklägen 2010 Inköp & Logistik (2005) Sveriges 20 bästa logistiklägen 2005 Klart vi ska ha en kombiterminal, SKL (2010) Intervjuer Mats Andersson, ISS Trafficare Bernt Arehäll, Affärsområdeschef, Eskilstuna Logistik Per Aronsson, Transab Tomas Arvidsson, Konsult, PGF Trans AB Henning Berggren, Marknadsansvarig PGF, Vaggerydsterminalen Leif Bigsten, Utvecklingschef, Falköpings kommun Bengt Dahlqvist, Vaggeryds kommun Tomas Frej, ISS Trafficare Stina Granberg, Planerings- och utvecklingschef, Nässjö kommun Claes Johansson, VD, Nässjö Näringsliv Holger Jonasson, Marknadsdirektör, Nässjö Näringsliv Mikael Jonsson, Näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun Johan Lindström, ISS Trafficare AB, Falköpings kombiterminal Peter Rostedt, PGF Trans AB Louise Skålberg, Vaggeryds kommun Bertil Svarén, Falköpings kommun Anders Wittskog, Höglandsterminalen Bo Wictorin, Analytiker näringslivsstatistik, Eskilstuna kommun Internet

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Godstransporter på järnväg Malmö 2015-09-25 Godstransporter på järnväg Arbetsrapport Datum Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 2015-09-25Fel! Hittar inte referenskälla. Erik Hedman

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö!

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö! Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden Nässjö! Bilden ovan: Nässjö är verkligen järnvägsstaden intygade Stf regionchef Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer

Läs mer

VAGGERYD LOGISTIC CENTER

VAGGERYD LOGISTIC CENTER VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vaggeryd Logistic Center sätter standarden för vår satsning att bli en av norra Europas viktigaste logistiska knutpunkter. Berry Lilja, kommunalråd Vaggeryds kommun VAGGERYD LOGISTIC

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

TransportForsK Hamnpendlar och utveckling av torrhamnar i Sverige

TransportForsK Hamnpendlar och utveckling av torrhamnar i Sverige TransportForsK Hamnpendlar och utveckling av torrhamnar i Sverige Maria Mustonen VTI Transportforum 2015-01-09 Agenda Torrhamnsbegreppet Vad är en torrhamn? Situationen i Sverige Fördelar för Göteborgs

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län

SÖRÅKER-TORSBODA LOGISTIKCENTER Timrå kommun, Västernorrlands län Kombiterminal, logistikföretag Indalsälven Upplagsytor gods Torsboda E4 Norrån Kråkholmen Söråker Natura 2000-område Utredningsområde för eventuell framtida utbyggnad till containerhamn FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare

Järnvägsnätsbeskrivning för Falköpings kommuns järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Sidan 1 av 7 2014 Järnvägsnätsbeskrivning för s järnvägsnät i Brogärdet/Marjarp 2014-05-13 och tills vidare Bild: Kombiterminalen vid Marjarp Innehållsförteckning 1 Allmän information 2 Villkor för trafikering

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Dryport Skaraborg / Terminal Skaraborg

Dryport Skaraborg / Terminal Skaraborg 2006-11-28 1 (11) Dryport Skaraborg / Terminal Skaraborg Kommunledningsförvaltningen Utveckling Leif Bigsten Utvecklingschef 0515-851 14 070-593 03 63 leif.bigsten@falkoping.se Falköpings kommun 521 81

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan Bilaga F Styrelsen 2017-02-06 1 Diarenummer: 0003/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Ägardialog Summering och handlingsplan Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Modern teknik för kombitransporter

Modern teknik för kombitransporter Modern teknik för kombitransporter Bakgrund Godstransportrådet Skåne & Blekinge pekar, i projektet KombiSyd II, på alternativa trailertransporter. Bakgrunden är: EU:s direktiv om minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Upphandling av biblioteksdrift

Upphandling av biblioteksdrift 2016-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2016/41 Kulturnämnden Upphandling av biblioteksdrift Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att upphandla driften av kommunens samtliga bibliotek. Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer