Produktion: Gotlands Grafiska AB Foto: Marianne Hult. Visby 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion: Gotlands Grafiska AB Foto: Marianne Hult. Visby 2008."

Transkript

1

2 Produktion: Gotlands Grafiska AB Foto: Marianne Hult. Visby 2008.

3 Innehåll Omvärldsanalys 4 Grafer & diagram 8 VD kommenterar Styrelse 11 Redovisning för verksamhetsåret Fem år i sammandrag 16 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Kassaflödesanalys 23 Noter 24 Kapitaltäckning 44 Revisionsberättelse 46 Företagsstyrning 47 Bankledning personal, styrelse, revisorer, huvudmän & valberedning 48 SPARBANKSSTÄMMA HÅLLES I LINDE FÖRE DETTA SKOLA ONSDAGEN DEN 28 MAJ KLOCKAN Innehåll 3

4 Omvärldsanalys SPARBANKERNA INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2007 GLOBAL FINANSORO Ett bestående intryck från 2007 är oron över de globala finansmarknaderna som eskalerade under höstmånaderna. Den amerikanska bolånekrisen en följd av aggressiv utlåning till amerikanska hushåll med låg betalningsförmåga har med värdepapperisering och åtföljande internationell spridning dominerat utvecklingen på finansmarknaderna de senaste månaderna och dämpat konjunkturläget. Från en likviditetskris har bolånekrisen i USA muterat till en global kreditmarknadskris, där riskerna för kreditåtstramning, fastighetskris och en amerikansk recession har ökat. Effekterna på den svenska ekonomin har hittills varit begränsade, men riskerna för att effekterna blir större och mer spridda i hela ekonomin ökar ju längre finansoron pågår. TILLVÄXTEKONOMIERNAS BIDRAG TILL GLOBALA TILLVÄXTEN ÖKAR Den globala ekonomin har vid flera tillfällen under talet utsatts för flera störningar såsom finansiell oro, terrorattacker och rekordhöga råvarupriser men utan att ha hamnat i en långvarig eller djup konjunkturnedgång. Det förefaller som om världsekonomin bättre kan stå emot chocker jämfört med tidigare. Trots farhågor om en ame- rikansk lågkonjunktur och höstens turbulens på de globala finansmarknaderna växte världsekonomin med närmare 5% under 2007, enligt preliminära beräkningar från IMF. Det är i stort sett samma tillväxtökning som för år Tillväxtekonomiernas betydelse för den globala tillväxten blev än tydligare under förra året när det amerikanska tillväxtlokomotivet tappade fart. Även i euroländerna har tillväxttakten dämpats om än inte lika påtagligt som i USA. Den pågående industrialiseringen i Asien bidrar allt mer till den globala tillväxten. Teorin att de större tillväxtekonomierna inte skulle påverkas av den amerikanska konjunkturavmattningen och globala finansoron fick allt större fotfäste. Denna teori har dock ifrågasatts på sistone inte minst när börsutvecklingen på flera tillväxtmarknader börjat falla kraftigt. ÖKAD RISK FÖR AMERIKANSK LÅGKONJUNKTUR Den amerikanska konjunkturavmattningen under 2007 kunde till största delen hänföras till bostadssektorn. Övriga delar av ekonomin växte i en relativt hygglig takt, vilket avspeglades inte minst på arbetsmarknaden. En arbetslöshet kring 5% och fler nya arbetstillfällen om än i en lägre takt visade att ekonomin växte. Den amerikan- 4 Omvärldsanalys

5 ska exportindustrin men även landets inhemska företag stärkte sin ställning till följd av dollarförsvagningen. BNP beräknas ha vuxit med drygt 2% för helåret 2007, vilket dock är den svagaste tillväxten sedan Risken finns att den kraftiga nedgången på bostadsmarknaden sprider sig till andra delar av ekonomin. Ett minskat bostadsbyggande och sjunkande huspriser har ökat oron för att de amerikanska hushållen kommer att hålla hårdare i sina plånböcker den närmaste framtiden. Detta skulle kunna få stora implikationer på den amerikanska tillväxten eftersom den privata konsumtionen svarar för en väsentlig andel av ekonomin, cirka 70% av BNP. Farhågor om en betydligt svagare tillväxt under 2008 och en växande kreditoro i spåren av den amerikanska bolånekrisen har pressat den amerikanska centralbanken (FED) att sänka styrräntan kraftigt på kort tid. Förväntningar om fler räntesänkningar och risken för en djupare konjunkturnedgång har lett till en historisk svag dollarkurs, framför allt gentemot de europeiska valutorna. Den amerikanska konjunkturavmattningen har även spridit sig till den europeiska kontinenten. Exportindustrin pressas allt hårdare av den svagare dollarn. Samtidigt som exporttillväxten växlade ned var de europeiska hushållen försiktiga med att konsumera. Trots en avtagande BNP-tillväxt i euroområdet med drygt 2% under 2007 är inflationstakten alltjämt otillfredsställande hög för den Europeiska Centralbanken (ECB). En ökad oro för den finansiella stabiliteten och en svagare omvärldskonjunktur bidrog emellertid till att ECB avvaktade med ytterligare räntehöjningar under förra året. STARK INHEMSK EFTERFRÅGAN DRIVER SVENSK EKONOMI Den svenska ekonomin försvagades under 2007 efter tre år i rad med en BNP-tillväxt som varit väsentligt högre än den trendmässiga tillväxten. Uppskattningsvis steg BNP med 2 ½ %-3% under 2007 jämfört med drygt 4% rekordåret Konjunkturbilden är dock tudelad. Det är framför allt en lägre exportökning som är den främsta förklaringen till fjolårets konjunkturavmattning. En svagare omvärldskonjunktur och kapacitetsbrister i svensk exportindustri är bidragande orsaker till exportavmattningen. Samtidigt har konkurrenssituationen skärpts för svensk industri i samband med att kronan har stärkts inte minst gentemot den amerikanska dollarn. Förutom en ofördelaktig svensk exportkonjunktur har den omvärderade risksynen på finansmarknaden till följd av finansoron missgynnat Stockholmsbörsen som föll på bred front under andra halvåret i fjol. Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar i svensk ekonomi är fortsatt stark och har hittills inte påverkats i någon större omfattning av den globala konjunkturavmattningen och finansiella oron. Hushållens privata konsumtion hålls uppe av en god disponibelinkomstutveckling via inkomstskattesänkningar och en förbättrad arbetsmarknad. Det starka arbetsmarknadsläget medförde också att lönerna i fjolårets avtalsrörelse hamnande på en betydligt högre nivå jämfört med den föregående avtalsperioden. Riksbankens räntehöjningar under 2007 och oro för att de svenska huspriserna ska vända nedåt i spåren av den globala finansoron har hittills inte rubbat hushållens förtroende om sin egen ekonomi. Investeringarna växte på bred front under Näringslivets expansiva investeringssatsningar fortsatte under 2007 i syfte att utöka en redan fullt utnyttjad produktionskapacitet. Även bostadsbyggandet steg om än i en långsammare takt, delvis till följd av utbudsrestriktioner och högre byggmaterialkostnader. Den underliggande ef- Omvärldsanalys 5

6 terfrågan på bostäder är dock alltjämt stark. Ett stort antal kommuner har brist på bostäder samtidigt som behovet av modernisering av den befintliga bostadsstocken ökar. Offentliga satsningar i infrastrukturen bidrar också till att höja de samlade investeringarna till den högsta nivån sedan början av 1990-talet i relation till bruttonationalprodukten (BNP). SYSSELSÄTTNINGSBOOM OCH LÅG PRODUKTIVITET År 2007 blev ett rekordår på den svenska arbetsmarknaden. Över fler sysselsatta och antalet arbetade timmar var det högsta på över trettio år. Arbetslösheten sjönk till 5,6% i slutet av 2007 från 7% vid årets början. Huvuddelen av sysselsättningsökningen kommer från den privata tjänstesektorn. Baksidan av den ljusa arbetsmarknaden är en tilltagande arbetskraftsbrist och ökade lönekostnader. Även om löneökningstakten inte tilltog nämnvärt under förra året förväntas ingånga avtal och högre löneglidning att väsentligt höja lönetillväxten i svensk ekonomi de närmaste åren. För svenska företag kommer kraven på produktivitetsförbättringar att hamna i fokus inte minst efter tre kvartal i rad med negativ produktivitetstillväxt. ÖKAT INFLATIONSTRYCK OCH HÖGRE RÄNTOR Ett ökat resursutnyttjande i svensk ekonomi bidrog till en fortsatt åtstramning av den svenska penningpolitiken. Riksbanken höjde styrräntan med 100 räntepunkter till 4% under Under hösten och vintern har den finansiella oron blivit allt mer världsomspännande och riskerna för en väsentligt svagare omvärldskonjunktur har ökat. Det har inneburit att räntevapnet för tillfälligt har lagts åt sidan, trots att inflationstakten i svensk ekonomi har nått den högsta nivån på flera år. I december 2007 var ökningen i konsumentprisindex 3,5%. Att inflationsförväntningarna stiger bör dock ge anledning till ökad oro och kan innebära att fjolårets uppgång i inflationen inte var tillfällig. Att Riksbanken ändrar fokus till att motverka en ökad inhemsk inflation kommer sannolikt att ske när väl utvecklingen på de finansiella marknaderna stabiliseras. UTSIKTER 2008 De globala tillväxtutsikterna har skruvats ned för Konjunkturavmattningen i den amerikanska ekonomin blir djupare än förväntat och bidrar till att även övriga världen växer i en lugnare takt. Någon global recession förutses dock inte, såvida inte den amerikanska ekonomin hamnar i en varaktig lågkonjunktur eller att den globala finansoron fördjupas. Riskerna för en sämre global tillväxt har dock påtagligt ökat de senaste månaderna. Att tillväxtekonomierna såsom Kina och Indien skulle kunna undvika en större tillväxtförsvagning vid en kraftigare nedgång i USA förefaller mindre sannolikt inte minst på grund av att ländernas handelsberoende med USA har intensifierats under de senaste åren. Den amerikanska centralbankens kraftiga räntesänkningar under hösten och vintern samt finanspolitiska stimulans åtgärder ökar dock utsikterna för att en djupare konjunkturnedgång kan undvikas under Även om den svenska ekonomin står relativt väl rustad mot en svagare omvärldskonjunktur kommer BNP-tillväxten att dämpas ytterligare under Sveriges relativt starka inhemska sektorer håller dock tillbaka nedgången medan exporten av varor och tjänster begränsas av en svagare omvärldsefterfrågan och ett stigande svenskt kostnadsläge. 6 Omvärldsanalys

7 Omvärldsanalys 7

8 SVENSK BNP-TILLVÄ XT, , KVARTALSVIS SVENSKA RÄNTEUTVECKLINGEN Procent årig statsobligation Riksbankens styrränta 3-månaders statsskuldsväxel Source: Reuters EcoWin 8 Grafer & diagram

9 KRONAN GENTEMOT DOLLARN OCH EURON EUR/SEK USD/SEK Source: Reuters EcoWin BÖRSUTVECKLINGEN, JANUARI 2005= Stockholmsbörsen 160 Globalt börsindex (MSCI) Nasdaq 90 jan mar maj jul sep nov jan 2006 mar maj jul sep nov jan 2007 Source: Reuters EcoWin 2008 Grafer & diagram 9

10 VD, Arne Stenström om 2007 Sparbankernas Riksförbund (SR) har förhandlat fram ett nytt avtal till Sparbankerna med Swedbank AB (SwB) för bl a tillhandahållande av system, utrustning samt drift och förvaltning inom IT-området. SwB har även varit företrädare för Swedbank Hypotek AB, Swedbank Jordbrukskredit AB, Robur fonder AB samt Robur Försäkring AB. För att erhålla det nya avtalet skall ett antal kriterier uppfyllas. Banken har efter flertalet förhandlingar och möten med såväl SR som SwB centralt/lokalt under året nu erhållit avtalet som för samtliga Sparbanker gäller t o m Banken fortsätter det strukturarbete som startade 2005 med fusion mellan Eskelhem Sparbank, Fardhem Pastorat Sparbank och Burs Pastorat Sparbank. Banken har anmält/ansökt till Finansinspektionen att man har för avsikt att bedriva värdepappersrörelse, vilket innebär att rådgivarna bl a kan ge råd om placering i Robur fonder m m. Gotlandskortet MasterCard som lanserades i början av året har slagit mycket väl ut. Kunderna erbjuds förmåner såsom bensinrabatt hos Preem, att kunna knyta det till OK-medlemskap med dess medlemsförmåner, samt rabatt vid övernattning på First Hotel. Möjligheten att sätta in pengar på kontot med samma ränta som E-sparkontot lanserades i början på 2008, och under våren kommer möjligheten att se saldo via sms. Banken har nu en ny logotype som följer överenskommelsen i avtalet med SwB. Hemsidan kommer också att anpassas därefter. På stämman i maj 2007 beslöts enhälligt att banken skall öppna ett nytt kontor i Stånga. De tre kontoren i Till sist vill jag önska min efterträdare Lars- Erik Winberg lycka till. Linde, Burs och Stånga samordnar verksamheten fullt ut vid busstorget i Stånga fr o m den 1:a april Banken kommer nu att ha två kontor (Eskelhem och Stånga), där det utöver ordinarie öppettider har öppet varje torsdag till kl Personalen från Linde, Burs och Stånga följer med till det nya kontoret. Öppethållandet ökas i Stånga från 11 tim/v till 17 tim/v (+54%). Ett av bankens mål har varit att öka utlåningen i SwB Hypotek och SwB Jordbrukskredit, vilket har resulterat i en ökning av placeringar i dessa två från 16,7 mkr föregående år till årets 67,0 mkr (+271%). Glädjande är att rörelseresultatet har ökat från tkr 2006 till tkr 2007 (+36%), och att vi lyckats hålla kostnaderna nere. Jag slutar som VD i banken vid stämman den 28 maj 2008 för att den 1 november bli ålderspensionär. Det har varit ett spännande och intressant arbete att bl a leda det struktureringsarbete som pågår och jag har den fulla övertygelsen om att det arbetet kommer att fortsätta med framgång, vilket skall leda till att Sparbanken Gotland utvecklas till banken med den verkligt stora kundnyttan, där kunderna upplever enkelhet, trygghet och nära service på ett mer personligt sätt än hos övriga banker. Avslutningsvis vill jag tacka personal och kunder för fem härliga år i sparbanken. Jag kommer även fortsättningsvis, med stort intresse, följa Sparbanken Gotlands utveckling. Jag vill också tacka mina styrelsekamrater för ett mycket bra samarbete under åren. 10 VD kommenterar

11 VD Arne Stenström, ordförande Lars-Erik Winberg, vice ordförande Kjell Jacobsson, Rolf Gahm, Ove Vestergren, Börje Lundberg, Stina Stenegård & Personalrepresentant Ing-Marie Johannesson. SPARBANKEN GOTLANDS STYRELSE

12 Redovisning för verksamhetsåret 2007 STYRELSEN FÖR SPARBANKEN GOTLAND får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2007, bankens 136:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AFFÄRSIDÉ Vi är den lokala banken, med personlig service för hushåll och företag med anknytning till Gotland, som erbjuder professionell service på ett lättillgängligt sätt till konkurrensmässiga priser. VISION Sparbanken Gotlands vision är att vara det självklara alternativet för alla som bor och verkar på Gotland hela eller delar av året. VERKSAMHET Verksamheten har sin grund i sparbanksidén, vilket innebär att vinsten stannar i banken för att trygga kundnyttan, bankens soliditet och dess framtida utveckling. Pengar och ekonomi följer människor genom hela livet och därför ska våra kunder kunna komma till oss för att ordna och utveckla sin ekonomi på bästa möjliga sätt. VERKSAMHETSOMRÅDE Sparbankens verksamhetsområde omfattar Gotlands, och bankens verksamhet skall avse främst nämnda område. Banken fortsätter den rörelse som sedan angivna årtal bedrivits av följande sparbanker: år 1868 år 1872 år 1882 Burs Pastorats Sparbank Eskelhems Sparbank Fardhem Pastorats Sparbank BANKLEDNING Bankens ledningsgrupp har följande sammansättning: VD Arne Stenström Kreditchef/Ekonomichef Lars Pettersson Ordförande Lars-Erik Winberg Personalrepresentant Ing-Marie Johannesson SPARBANKEN GOTLANDS STRUKTUR Styrelsen har med stöd av en stor majoritet av huvudmännen beslutat att satsa på ett modernt och rationellt bankkontor vid busstorget i Stånga. Banken samlar alltså resurserna från kontoren i Linde, Burs och Malma i Stånga till ett kontor. Bankkontoret i Eskelhem berörs inte av den här förändringen. 12 Redovisning för verksamhetsåret 2007

13 Vi i Sparbanken Gotland, och det gäller både styrelse och personal, är övertygade om att den här omorganisationen kommer att ge vår bank en verklig skjuts framåt, och vår främsta ambition är att vi även fortsättningsvis skall vara det absolut bästa alternativet för gotländska bankkunder. Vi vill kombinera den stora bankens servicegrad och utbud av banktjänster med den lilla bankens närhet och gemyt. SAMARBETE Nytt avtal tecknades 2007 med Swedbank AB, samt såsom företrädare för Swedbank Hypotek AB, Swedbank Jordbrukskredit AB, Robur AB, Robur Försäkring AB och andra i Swedbank-koncernen ingående svenska företag som bl a tillhandahåller system, utrustning samt drift och förvaltning inom IT-området. Avtalets omfattning är densamma för alla sparbanker som erhållit avtalet. Förhandlingarna har skötts av Sparbankernas Riksförbund (SR). PERSONAL På personalsidan har det skett stora förändringar. Två privatrådgivare har utbildats och certifierats under året, samt ytterligare två har anmälts till privatrådgivarutbildning En heltidstjänst som företagsrådgivare med ansvar för företag/fond/försäkring med certifikat har anställts. PROGNOS Styrelsens prognos för 2008 är ett rörelseresultat minst i nivå med 2007 års resultat. RESULTAT Rörelseresultatet för år 2007 blev tkr (3 077 tkr föregående år), en ökning med 36,0%. Årets kreditförluster uppgick till netto 588 tkr (277 tkr). Räntenettot skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor uppgick till tkr, (8 683 tkr) en ökning med 23,9%. Rörelsekostnaderna exkl. kreditförluster och avskrivningar uppgick till tkr, en ökning med 6,0%. Uppgifter om nyckeltal fem år i sammandrag, som beskriver verksamheten, ställning och avkastning redovisas särskilt. Alla jämförelsetal tidigare år omfattar samtliga fusionerade banker. INLÅNING Inlåningen från allmänheten minskade under året med 7,8 mkr eller 1,9% och uppgick vid årsskiftet till 402,8 mkr. Allmänheten gottgjordes räntor med 10,6 mkr. Marknadsvärdet på den totala förmedlade stocken av fondsparande till Robur AB uppgår vid årsskiftet till 13,0 mkr, en ökning med 11,3%. UTLÅNING Utlåning till allmänheten uppgick vid årets slut till 413,7 mkr, en minskning med 17,9 mkr eller 4,1%. Krediter har dessutom förmedlats och lyfts av till Swedbank Hypotek AB och Swedbank Jordbrukskredit AB. Totalt uppgår den förmedlade lånestocken till 67,0 mkr, en ökning med 271%. AFFÄRSVOLYM Det samlade värdet av kundernas sparande, placeringar och lån i Sparbanken, Swedbank Hypotek AB, Swedbank Jordbrukskredit AB och Robur uppgick till 914,8 mkr, en ökning med 1,6%. Redovisning för verksamhetsåret

14 EGET KAPITAL Det sammanlagda beskattade och obeskattade egna kapitalet uppgår till 43,2 mkr efter föreslagen vinstdisposition. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2007 uppgick till 1,62. Ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen framgår av fem år i sammandrag, nyckeltal samt resultat- och balansräkningar 2003 till LIKVIDITET Likviditeten under året har varit god. de begränsningar som följer av RR 32:06 Redovisning för juridiska personer eller FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. INFORMATION OM RISKER Sparbanken är i sin verksamhet utsatt för flera olika risker som är kopplade till sparbankernas verksamhetsområde. En närmare beskrivning av dessa risker framgår av not 3. ÖVRIGT Stämman i maj 2007 beslöt enhälligt att verksamheterna från Linde, Burs och Stånga skall samordnas i ett nytt kontor i Stånga med beräknad inflyttning under första kvartalet Tillgängligheten kommer att förbättras genom ett ökat öppethållande, samt att personal finns tillgängliga per telefon på ordinarie kontorstider. Banken har fått en ny logotype i enlighet med det avtal som tecknats med Swedbank AB. I början av 2007 lanserade banken Sparbankernas Betal- & Kreditkort, det s k Gotlandskortet - ett MasterCard. Banken har gått in som delägare i Sparbankernas Kort AB. Bolaget ägs av ett antal Sparbanker och kommer i första hand att ge ut och administrera kortkrediter. REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med den 1 januari 2007 tillämpar Sparbanken s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga med 14 Redovisning för verksamhetsåret 2007

15 FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE SPARBANKENS VINST ELLER FÖRLUST Årets resultat enligt balansräkningen utgör tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: Överföring till reservfonden Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Redovisning för verksamhetsåret

16 NYCKELTAL, TKR Endast 2007 har omräknats till de nya redovisningslagarna. Volymutveckling Inlåning från allmänhet Förändring under året i % -1,9 11,9 7,8 16,9 14,1 Utlåning till allmänheten Förändring under året i % -4,1 5,0 13,1 11,6 11,4 Medelomslutning (MO) Förändring mot föregående år i % 2,8 5,0 14,5 13,0 15,6 Affärsvolym ultimo Förändring mot föregående år i % 1,6 13,3 10,1 13,3 13,4 Kapital Kapitaltäckningskvot kapitalbas i % av kapitalbas 1,62 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 11,27 11,15 12,20 12,64 Soliditet: Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 9,3 7,5 7,6 7,8 8,2 16 Fem år i sammandrag

17 Endast 2007 har omräknats till de nya redovisningslagarna. NYCKELTAL, TKR forts Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,4 2,0 2,0 2,3 2,4 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i % av MO 0,9 0,7 0,7 0,8 1,0 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 8,5 6,4 6,9 6,4 8,0 Kostnads-/Intäktsrelation (KI) Summa kostnader efter kreditförluster i förhållande till summa intäkter 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Totala intäkter/genomsnittlig affärsvolym 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 Osäkra fordringar och kreditförluster Rörelseresultat efter kreditförluster/ genomsnittlig affärsvolym 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) 0,0 0,0 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) samt kreditgarantier 1,4 0,6 Övriga uppgifter Medeltal anställda 7,0 6,2 7,8 7,0 6,3 Personalkostnader i % av MO 0,9 0,8 1,4 1,2 1,3 Antal kontor Fem år i sammandrag 17

18 RESULTATRÄKNINGAR, TKR Endast 2007 har omräknats till de nya redovisningslagarna. Resultaträkning Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna adm. kostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster, netto Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Fem år i sammandrag

19 Endast 2007 har omräknats till de nya redovisningslagarna. BALANSRÄKNINGAR, TKR Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Summa skulder Obeskattade reserver Fond för verkl. värde Eget kapital Summa skulder och eget kapital Fem år i sammandrag 19

20 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI-31 DECEMBER, TKR Resultaträkning Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivning på materiella tillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultaträkning

21 BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER, TKR TILLGÅNGAR Not Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäker Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Obeskattade reserver Eget kapital Reservfond Fond för verkl. värde Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Balansräkning 21

22 BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER, TKR forts. POSTER INOM LINJEN Not Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Lånelöften Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter Konsortiet för Sparbanksförsäkring, kollektivt ansvar begränsat enligt avtal, till vårt andelstal. 22 Balansräkning

23 KASSAFLÖDESANALYS, 1 JANUARI-31 DECEMBER, TKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förlust vid avyttring av materiella tillgångar 10 - Avskrivningar Årets skattekostnad Kreditförluster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Minskning/ökning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning övriga tillgångar Minskning/ökning av inlåning från allmänheten Ökning av övriga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar - 6 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upplåning kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av likvida medel Kassa Placering kreditinstitut Clearingskulder Summa likvida medel Kassaflödesanalys 23

24 Noter 1. UPPGIFTER OM SPARBANKEN Styrelsen för Sparbanken Gotland, org. nr , med säte i Eskelhem får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet per 31 december 2007, bankens 136:e verksamhetsår. 2. REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. Sparbankerna tillämpar s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tilllämpning med de begränsningar som följer av RR 32:06 och FFFS 2006:16. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till att sambandet mellan redovisning och beskattning skall tilllämpas. Denna årsredovisning innehåller de första fullständiga finansiella rapporterna upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS. I not finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till lagbegränsad IFRS har påverkat Sparbankens finansiella resultat och ställning samt redovisade kassaflöden. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 15 april Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 28 maj De angivna redovisningsprinciperna har tillämpats vid upprättandet av öppningsbalansräkningen enligt lagbegränsad IFRS per den 1 januari 2007 som förklarar övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt lagbegränsad IFRS. Värderingsgrunder vid upprättande av företagets finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 27). Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 24 Noter

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007 1 Foto: Erik Sundell Innehåll Sid 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2007 5 Redovisning för verksamhetsåret 2007 8 Fem år i sammandrag 10 Förslag till disposition beträffande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTERNATIONELL OCH SVENSK EKONOMI 2008... 2 STYRELSENS KOMMENTAR... 5 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2008... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 FEM ÅR I SAMMANDRAG,

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00

Innehållsförteckning. Ordinarie Sparbanksstämma äger rum fredagen den 23 maj klockan 17.00 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD:s kommentarer 2 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 7 Resultat- och balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys

Läs mer