Prospekt Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt Sammanfattning"

Transkript

1 Prospekt Sammanfattning av DnB NOR Råvaruobligation Energi 2008/2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 11

2 Oslo, 18. september 2008 Ord med stor begynnelsebokstav i sammanfattningen skall ha den betydelse som anges i Registreringsdokumentet, kapitel 2, Definisjoner och i Verdipapirdokumentet, kapitel 3, Verdipapirinformasjon. Viktig information Sammanfattningen har utarbetats enbart som introduktion till prospektet. Informationen är således inte uttömmande. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på investerarens egen helhetsbedömning av Prospektet och eventuell ny information om Bolaget och/eller Lånet. Eventuella tvister rörande den information som ges i Prospektet kan åsamka käranden kostnader för exempelvis översättning av Prospektet innan ärendet kan behandlas. Styrelsen kan bli ersättningsansvarig när det gäller upplysningarna i sammanfattningen, om sammanfattningen skulle vara missvisande, felaktig eller motsägelsefull i förhållande till övriga delar av Prospektet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 11

3 1. Medlemmar av styrelsen och ledningen, rådgivare och revisorer Bolagets styrelse består av följande personer: Namn Befattning Medlemmar Anne Carine Tanum Styrelseordförande Bent Pedersen Vice ordförande Per Hoffmann Styrelseledamot Kai Nyland Styrelseledamot Torill Rambjør Styrelseledamot Ingjerd Skjeldrum Styrelseledamot Kari Marie Lotsberg Styrelseledamot Rune Bjerke Koncernchef Suppleanter för de anställdas rep. Jorunn Løvås Suppleant Sverre Finstad Suppleant Bolagets ledning består av följande personer: Namn Befattning Rune Bjerke Koncernchef Bjørn Erik Næss Finansdirektör Ottar Ertzeid Koncerndirektör DnB NOR Markets Cathrine Klouman Koncerndirektör IT Liv Fiksdahl Koncerndirektör Drift Leif Teksum Koncerndirektör Företagsmarknad och betaltjänster Åsmund Skår Koncerndirektör Privatmarknad Tom Rathke Koncerndirektör Liv och kapitalförvaltning Anne-Brit Folkvord Koncerndirektör personal Rådgivare för bolaget eller lånet är inte specificerade. Bolagets revisor för perioden (finansiell information finns redovisad i Registreringsdokumentet daterat 22 oktober 2007) har varit auktoriserade revisorn Geir Julsvoll på PricewaterhouseCoopers AS. Ernst & Young AS valdes under ordinär bolagsstämma i DnB NOR ASA, 30 april 2008, till ny revisor för samtliga bolag i koncernen från och med Erbjudandet och förväntad tidsplan Teckningserbjudandet presenteras endast i Sverige och är offentligt. Teckning sker hos DnB NOR Bank ASA från och med den 22 september 2008 till och med den 24 oktober Ifylld teckningsblankett skall ha inkommit till DnB NOR Bank ASA senast kl den 24 oktober 2008 för att beaktas. Teckningsavgifter: 2,00 procent av tecknat belopp. Låneramen är SEK och första tranche minst SEK Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 11

4 Tilldelningen av obligationer kommer att meddelas obligationsinnehavarna skriftligen. Tilldelade obligationer kan omsättas från Emissionsdatum. Så snart som möjligt efter Emissionsdatum kommer det totala teckningsbeloppet att offentliggöras på Om teckningsbeloppet överstiger SEK kommer en proportionerlig fördelning att genomföras. Betalning skall ske fortlöpande genom teckningsperioden, sista betalningsdag är 31 oktober Lånet kan komma att noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid OMX Nordic Exchange Stockholm eller annan marknadsplats. Obligationerna kan omsättas fritt. Upplåningen ingår som en del i Låntagarens generella finansiering. 3. Nyckeltal Nyckeltal för DnB NOR Bank ASA 2:a kvartalet 2008: etagsmarknad och betaltjänster Privatmarknad DnB NOR Markets DnB NORD /Kolumn 1:/ Procent Kostnadskvot Inlåningstäckning 1)3) Kapitalavkastning, annualiserat 4)5) Antal årsverk per 30 juni 6) För Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 11

5 Nyckeltal för DnB NOR Bank ASA 2:a kvartalet 2008: /kolumnrubriker:/ 2:a kvartalet :a kvartalet :a halvåret :a halvåret 2007 Året 2007 /tabellen:/ Ränteanalys 1. Sammanlagda räntemarginaler 2. Räntemarginal på vanlig utlåning till kunder (%) 3. Räntemarginal på insättning från kunder (%) Räntabilitet/lönsamhet 4. Netto andra rörelseintäkter i procent av sammanlagda intäkter (%) 5. Kostnadskvot (%) 6. Avkastning på eget kapital, annualiserad (%) Soliditet 7. Kärnkapitaltäckning vid periodens slut (%) 8. Kärnkapital inkl. 50 % av periodens resultat 9. Kapitaltäckning vid periodens slut (%) 10. Kapitaltäckning inkl. 50 % av periodens resultat 11. Kärnkapital vid periodens slut (miljoner kronor) 12. Riskviktad volym vid periodens slut (miljoner kronor) Utlåningsportfölj och nedskrivningar Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 11

6 13. Periodens individuella nedskrivningar i procent av den genomsnittliga nettoutlåningen till kunder, annualiserad 14. Periodens nedskrivningar i procent av nettoutlåningen till kunder, annualiserad 15. Netto nödlidande och nedskrivna engagemang i procent av nettoutlåningen till kunder 16. Netto nödlidande och nedskrivna engagemang vid periodens slut (miljoner kronor) Likviditet 17. Inlåningstäckning vid periodens slut (%) Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 11

7 Personal 18. Antal årsverk vid periodens slut Riskfaktorer relaterade till Låntagaren: Kreditrisk gäller alla kundfordringar, huvudsakligen utlåning. Kreditrisk är risk för förlust som beror på att Bolagets motparter (kunder) inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisk relaterar främst till bankverksamhetens långsiktiga investeringar i egenkapitalinstrument. Marknadsrisk uppstår till följd av Bolagets öppna positioner på marknaderna för valuta, räntor och eget kapital samt handel och kundutlåning/-inlåning. Likviditetsrisk är risken för att Bolaget inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Operationell risk är risken för förlust som beror på svagheter eller fel i processer och system, fel begångna av anställda eller externa händelser. Affärsrisk är risk för förlust på grund av förändrade externa förhållanden som till exempel situationen på marknaden eller att myndigheterna ändrar reglerna. Risken inbegriper också omdömesrisk. Affärsrisk uppstår på grund av oväntade ändringar i intäkter på grund av externa faktorer. Riskfaktorer relaterade till Lånet: Alla obligationsinvesteringar är förenade med risk. Risken är knuten till generella svängningar på värdepappersmarknaden, växlande likviditet för en obligation och bolagsspecifika riskfaktorer. Det är i huvudsak tre riskfaktorer som tillsammans utgör investerarnas totala riskexponering vid investering i ett obligationslån: likviditetsrisk, ränterisk och generell marknadsrisk. Avkastningen i DnB NOR:s Råvaruobligation Energi 2008/2011 avgörs av värdeutvecklingen för Råvaruindex. I händelse av att värdet för Råvaruindex stiger under lånets löptid, kommer Obligationsinnehavaren att få ett Tilläggsbelopp motsvarande minst 60 % av värdeökningen för Råvaruindex. Om Råvaruindexets värde inte stiger under lånets löptid får Obligationsinnehavaren vid Förfallodatum endast ut investerat belopp (exkl. teckningskostnader). Startvärdet för indexet fastställs som det aritmetiska genomsnittet av värdena för Index vid värderingstidpunkten den 7:e kalenderdagen i varje månad, förutsatt att denna dag är en Beräkningsdag i perioden fr o m november 2008 t o m januari 2009 (3 noteringspunkter). Slutvärdet för indexet fastställs som det aritmetiska genomsnittet av värdena för Index vid värderingstidpunkten den 24:e kalenderdagen i varje månad, förutsatt att denna dag är en Beräkningsdag i perioden fr o m april 2011 t o m oktober 2011 (7 noteringspunkter). Om Index uppvisar nettotillväxt under observationsperioden ger snittberäkningen lägre avkastning än om avkastningen fastställts utifrån en avläsning vid en tidpunkt nära observationsperiodens slut. Nettofall i Index under observationsperioden ger vid en dylik snittberäkning högre avkastning än om avkastningen fastställts utifrån en avläsning vid en tidpunkt nära observationsperiodens slut. Återbetalning av investerat belopp garanteras bara på Förfallodatum. Vid försäljning av obligationen före Förfallodatum sker en avstämning mot gällande marknadskurs som kan vara både lägre eller högre än parikurs, beroende på värdeutvecklingen för Råvaruindex samt rådande marknadsförhållanden. Detta inkluderar marknadskurser för de affärer Låntagaren gör på marknaden för att säkerställa investerarens avkastning på värdeutvecklingen för Råvaruindex. Aktieindexobligationen lämpar sig därmed för investerare som har för avsikt att behålla sin investering fram till Förfallodagen. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 11

8 Inför investeringsbeslut uppmanas den enskilda investeraren att utvärdera aktuell obligation utifrån Värdepappersdokumentet och den broschyr som tagits fram för DnB NOR:s Råvaruobligation Energi 2008/2011 och jämföra med andra investeringsalternativ. Avkastningen från marknaderna som ingår i Råvaruindex kommer alltid att vara förenad med osäkerhet. För att sätta sig in i de riskfaktorer som är relaterade till DnB NOR Bank ASA uppmanas investerare att ta del av Registreringsdokument for Låntagare daterat 22 oktober 2007 samt Tillägg till Registreringsdokument daterat 19 december 2007, 10 mars 2008, 14 mars 2008, 17 juni 2008 och 18. september Market Maker-avtal har ej ingåtts för Lånet. 4. Ytterligare information om Låntagaren Bolaget grundades 10 september 2002 men rötterna går tillbaka ända till 1822 då Christiania Sparebank grundades. DnB NOR Bank ASA är idag ett helägt dotterbolag till DnB NOR ASA och ingår i DnB NOR-koncernen. Koncernen DnB NOR Bank omfattar banken och bankens dotterbolag. Låntagare är ett allmänt aktiebolag (ASA) underställt norsk lag och hemmahörande i Oslo. Låntagaren är registrerad i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisationsnummer Bolaget har ett flertal dotterbolag. Bolaget är indelat i tre affärsområden: Företagsmarknad och betaltjänster Företagsmarknad och betaltjänster betjänar norska bolag inom alla segment, svenska mellanstora och stora företag samt internationella verksamheter där DnB NOR Bank ASA har eller kan bygga upp, ensamt eller i samverkan med andra, en konkurrensfördel baserad på relationer, expertis eller produkter. Privatmarknad Privatmarknaden betjänar 2,2 miljoner privatkunder och småföretag under märkesnamnen DnB NOR, Postbanken och Nordlandsbanken. DnB NOR Markets DnB NOR Markets erbjuder ett brett spektrum av värdepapper och investeringstjänster. DnB NOR Markets består av följande enheter: Valuta/Räntor/Kredit/Egendom Aktiehandel/Analys Corporate Finance Värdepapperstjänster Koncernens treasury-funktion lyder under DnB NOR Markets. DnB NORD DnB NORD grundades i december 2005 och ägs till 51 procent av DnB NOR och till 49 procent av Norddeutsche Landesbank, NORD/LB. Banken har sitt huvudkontor i Köpenhamn och betjänar över privat- och företagskunder genom 172 filialer och kontor i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. 5. Verksamhet och förväntad utveckling Förväntad utveckling Även om bakslagen på finansmarknaden också gjort avtryck i bankkoncernens räkenskaper och verksamhet är den underliggande, långsiktiga utvecklingen för bankkoncernen fortsatt god. Återvinningen av värden på placeringar i finansmarknaden går som planerat och merparten av bankkoncernens verksamhet är skyddad mot allvarligare effekter. DnB NOR Bank förväntar sig därför att bankkoncernens relativa position stärks. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 11

9 Trots en viss nedgång i den förväntade tillväxten framöver har bankkoncernen en bred och fin plattform för vidare tillväxt. Det är också sannolikt att kreditmarginalerna kommer att förbättras på de norska marknaderna. Bankkoncernen kommer att satsa brett på att stärka kundrelationerna och öka intäktsunderlaget från kundkontakterna, bl a genom att erbjuda flera finansiella produkter till ett stort antal kunder. Samverkan mellan bankkoncernens enheter skall även den stärkas. Man satsar också hårt på att kunna erbjuda de internationella enheternas kunder samma produktbredd som i Norge. Löptidseffekterna som hänger samman med tidigare värdefall på obligationer kommer löpande att ge intäkter under kommande kvartal, förutsatt att kreditmarginalerna inte förändras. Kostnadsprogrammet och de nya målen för kostnadsutvecklingen i den norska verksamheten får fortsatt hög effekt för bankkoncernen under kommande kvartal. Man räknar med att använda omstruktureringsmedel för sammanlagt 970 miljoner kronor under programmets löptid. Arbetet med att öka effektiviteten i hela bankkoncernen kommer att fortsätta, däribland arbetet med att öka produktiviteten i den internationella verksamheten. Framöver kommer detta att betinga en reducerad kostnadskvot. Den fortsatta oron på finansmarknaden är emellertid en osäkerhetsfaktor och det är också möjligt att en fortsatt nedgång på egendomsmarknaden kan komma att påverka bankkoncernens resultat. Nedskrivningar av utlåning kan öka i omfattning till följd av den sviktande konjunkturen både i Norge och övriga världen. Utgångspunkten är emellertid mycket positiv med historiskt låga nivåer för nödlidande lån och kreditförluster. Det är fortfarande sannolikt att de individuella nedskrivningarna kommer att ligga på en historiskt låg nivå under Gruppnedskrivningarna är direkt knutna till konjunkturutvecklingen, kvaliteten i portföljerna och utlåningsportföljens storlek och sammansättning och kan på kort sikt utvecklas på ett annat sätt än de individuella nedskrivningarna. Tack vare en stabil kapitalgrund och fortsatt god tillgång på finansiering, har bankkoncernen mycket goda förutsättningar för de närmaste åren. Baserat på situationen vid utgången av andra kvartalet, bibehålls målet om ett rörelseresultat före nedskrivningar och skatt för 2008 motsvarande det för Likaledes kommer man att upprätthålla fastställt resultatmål för Förändringar hos Låntagaren Det har inte skett några väsentliga negativa förändringar hos Låntagaren efter den senaste revisionsberättelsen. 6. Större aktieägare och transaktioner med närstående parter Låntagaren ägs helt av DnB NOR ASA. DnB NOR ASA hade vid årsskiftet 2007/2008 utfärdat 1 332,7 miljoner aktier fördelat på cirka aktieägare. Bolagets 20 största aktieägare var per 31 juli 2008: Aktieägare Antal aktier Ägarandel i % Staten ved Nærings- og Handelsdepartementet ,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,36 Capital Research/Capital International ,63 Folketrygdfondet ,57 Jupiter Asset Management ,48 Barclays Global Investors ,47 Fidelity ,31 Putnam ,02 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 11

10 Deutsche Bank AG/DWS Investments ,99 Pioneer Investments ,93 DnB NOR Kapitalforvaltning ,73 Oslo Pensjonsforsikring ,72 Nordea Funds ,63 Julius Baer Asset Management ,61 Orkla ASA ,58 Goldman Sachs Funds ,54 Zenit Asset Management ,52 Neuberger Berman ,48 JP Morgan Funds ,45 ING Fund ,43 Totalt ,47 Transaktioner med närstående parter kommer för DnB NOR Bank-koncernen att bestå av bland annat finansiering av DnB NOR Finans samt utlåning till, och inbetalningar från, bankens utländska filialer. Placering av överskottslikviditet och täckning av dotterbolagets finansieringsbehov kommer att ingå som en naturlig del av bankens löpande verksamhet. 7. Finansiella upplysningar Samtliga belopp anges i norska kronor (NOK). Resultaträkning för DnB NOR Bank ASA 2:a kvartalet 2008: /Rubriker för sifferkolumner:/ Företagsmarknad och betaltjänster 2:a kvartalet Privatmarknad 2:a kvartalet DnB NOR Markets 2:a kvartalet DnB NORD 2: kvartalet /Vänster kolumn:/ Belopp i miljoner kronor Netto ränteintäkter ordinarie verksamhet Räntor från allokerat kapital Netto ränteinkomster Netto övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat före nedskrivningar och skatt Nettovinst varaktiga och immateriella tillgångar Nedskrivningar på utlåning och förlust vid försäljning av tillgångar Rörelseresultat före skatt *) Varav kostnader fördelade på koncernen Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 11

11 Genomsnittliga balansposter för DnB NOR Bank ASA per 2:a kvartalet 2008: /Rubriker för sifferkolumner:/ Företagsmarknad och betaltjänster 2:a kvartalet Privatmarknad 2:a kvartalet DnB NOR Markets 2:a kvartalet DnB NORD 2:a kvartalet /Vänsterkolumn:/ Belopp i miljarder kronor Nettoutlåning till kunder1) Inlåning från kunder1) 1) Baserat på nominella värden, inkluderar utlåning till och insättningar från kreditinstitut. Väsentliga ändringar Det har inte skett några väsentliga förändringar i koncernen DnB NOR Banks ekonomiska ställning efter det senast offentliggjorda bokslutet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 11

SAMMANFATTNING ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR Petro FX 2009/2011

SAMMANFATTNING ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Sammanfattning av DnB NOR Petro FX 2009/2011 Sammanfattningen utgör tillsammans med Registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA daterat den 19 november 2008, tillägg till Registreringsdokumentet

Läs mer

Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014

Prospekt. Sammanfattning. DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 Prospekt Sammanfattning av DnB NOR:s Aktieindexobligation Top-Picks Asia 2009/2014 Sammanfattningen utgör tillsammans med Registreringsdokumentet för DnB NOR Bank ASA daterat den 19 november 2008, tillägg

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer

NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER 15-10676 DEN 27 JULI 2015 TILL PROSPEKT DATERAT DEN 2 JULI 2015 NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer Detta dokument ( Tilläggsprospektet

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2015-07-17 Viktig Information Detta prospekt ( Grundprospektet ) avser Skandinaviska Enskilda

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2013-12-16 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 6 RISKFAKTORER 15 RISKER

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER 15-10678 DATERAT DEN 27 JULI 2015 TILL GRUNDPROSPEKT DATERAT DEN 12 JUNI 2015 NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende

Läs mer

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Goldman Sachs International Morgan Stanley SEB Enskilda UBS Investment Bank Co-Managers

Läs mer

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart

PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Rörlig, 100 % vid emissionsstart PROSPEKT 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 6.6.2014-9.8.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2014-07-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 5 SAMMANFATTNING 5 RISKFAKTORER

Läs mer

DnB NOR Europa Top Value

DnB NOR Europa Top Value Sista teckningsdag: 21 januari 2011 Kapitalskyddad investering DnB NOR Europa Top Value Kapitalskyddad investering med avkastning kopplad till en korg av europeiska aktier DnB NOR Europa Top Value DnB

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019

PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014. Emittent: Ålandsbanken Abp. Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 PROSPEKT 29.1.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2014 Emittent: Ålandsbanken Abp Lånetid: 3.2.2014 4.2.2019 Emissionskurs: Lånekapital: Rörlig, 100 % vid emissionsstart Högst 30.000.000 euro

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 13 februari 2014 Diarienummer: 14-471 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008 Detta grundprospekt har publicerats 7/10 2008 NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008 Inom ramen för detta grundprospekt ( Grundprospekt ) avser Nordea Bank AB (publ)

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 februari 2014 (diarienr 14-471) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2014 Tilläggsprospektets diarienr 14-6302 Swedbank AB (publ) Program för

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juli 2010 Diarienummer: 10-5831 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer