KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS"

Transkript

1 4 688/ Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS Anm. 2. Kpitel 1.3 i de interntionell RID-bestämmelsern: Tillämpningsområde Anm. 1. För utbildning v säkerhetsrådgivre, se istället för vsnittet Trnsport v rdioktiv ämnen sk omftts v ett systemtiskt upplgt strålskyddsprogrm med målet tt säkerhetsställ ett tillräckligt bektnde v strålskyddsåtgärder. Ett strålskyddsprogrm enligt sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002) krävs emellertid inte för v sådn rdioktiv ämnen i ktegori 4 som vses i i dess bestämmelser Om en ändring utförs på ett tryckkärl, tnk, btterivgn eller MEG-continer med ett giltigt, utgånget eller indrget typgodkännnde, sk provning, kontroll och godkännnde begränss till de delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som hr ändrts. Ändringen sk uppfyll de bestämmelser i dess bestämmelser som vr tillämplig vid tiden för ändringen. För ll delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som inte påverks v ändringen är dokumenttionen från det ursprunglig typgodkännndet fortfrnde gällnde. En ändring får omftt ett eller fler tryckkärl, tnkr, btterivgnr eller MEGcontinrr som omftts v typgodkännndet. Ett certifikt som godkänner ändringen sk utfärds till den söknde v ett nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern v den behörig myndigheten i någon fördrgsstt till RID eller v det orgn som utsetts v denn behörig myndighet). För tnkr, btterivgnr eller MEG-continrr, sk en kopi sprs som en del v tnkdokumenttionen. Vrje nsökn om ett godkännndecertifikt för en ändring, sk lämns v den söknde till ett end nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern en end behörig myndighet eller v denn utsett orgn). 5 För cisternvgn, motsvrr termen nvändre termen fordonsinnehvre som vses enligt definitionen i bilg G till COTIF (ATMF) och rtikel 3s i järnvägssäkerhetsdirektivet (Europprlmentets och rådets direktiv 2004/49/EG v den 29 pril 2004 om säkerhet på gemenskpens järnvägr och om ändringr v rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretg och direktiv 2001/14/EG om tilldelning v infrstrukturkpcitet, uttg v vgifter för utnyttjnde v järnvägsinfrstruktur och utfärdnde v säkerhetsintyg) och rtikel 2s i Europprlmentets och rådets direktiv 2008/57/EG v den 17 juni 2008 om driftskomptibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskpen.

2 688/ KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om skydd och förpliktelser i smbnd med v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 9 6 mom., 24 4 mom., 27, 28, 31 1 mom. 5 och 6 punkten och 32 i sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002), nedn TFÄ-förordningen Frligt gods med hög riskpotentil i ndr klsser än klss 7 är sådnt som nges i tbell nedn och som ers i större mängder än de som nges i tbellen. Tbell: : Förteckning över frligt gods med hög riskpotentil Klss Riskgrupp Ämne eller föremål Mängd Tnk (l) c Bulk (kg) d Kolli (kg) Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.2 Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.3 Explosiv ämnen och föremål i smhnteringsgrupp C 0 * 1.4 Explosiv ämnen och föremål med UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, , 0441, 0455, 0456 och Explosiv ämnen och föremål 0 0 * 2 Brndfrlig gser (klssificeringskoder som b 3000 endst innehåller bokstven F) Giftig gser (klssificeringskoder som innehåller bokstävern T, TF, TC, TO, TFC 0 * 0 * eller TOC) med undntg v erosolbehållre 3 Brndfrlig vätskor i förpckningsgrupp I och II 3000 b Okänsliggjord flytnde explosivämnen 0 * 0 * 4.1 Okänsliggjord explosivämnen 0 * 4.2 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 4.3 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 5.1 Oxidernde vätskor i förpckningsgrupp I 3000 b Perklorter, mmoniumnitrt, mmoniumnitrthltig gödselmedel smt mmoniumnitrtemulsioner eller -suspensioner eller - b geler 6.1 Giftig ämnen i förpckningsgrupp I 0 * 0 * 6.2 Smittförnde ämnen i ktegori A (UN 2814 och 2900, förutom nimlt mteril) 0* 0 * 8 Frätnde ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b Ej tillämpligt. b Ovsett mängd gäller inte bestämmelsern om skyddsplner. c Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i tnk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 12. För ämnen som inte är tillåtn för i tnk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. d Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i bulk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 17. För ämnen som inte är tillåtn för i bulk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. * I fråg om tillämpningen v bestämmelsern om skyddsåtgärder se

3 6 688/ Bestämmelser om skyddsplner finns i 11 d i TFÄ-lgen och i 32 i TFÄförordningen Bestämmelsern i , och gäller inte när mängdern erde i kollin på en vgn eller i en storcontiner inte överstiger de mängder som nges i , utom för UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 och 0500 smt utom för undntgn kollin i klss 7 med UN 2910 och 2911 om ktivitetsnivån överstiger A 2 -värdet. Dessutom gäller inte krven i , och när mängdern som ers i tnkr eller i bulk i en vgn eller continer inte överstiger de mängder som nges i Dessutom gäller inte bestämmelsern i dett kpitel för v UN 2912 RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I) och UN 2913 RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I) För rdioktiv ämnen nses bestämmelsern i dett kpitel uppfylld, om bestämmelsern i Convention on Physicl Protection of Nucler Mteri "Convention on Physicl Protection of Nucler Mteril" 18 och IAEA:s cirkulär The Physicl Protection of Nucler Mteril nd Nucler Fcilities 19 tillämps. Anm. I de interntionell RID-bestämmelsern: Kpitel 1.10 Bestämmelser om skydd (Tills vidre blnk.) Definition v frligt gods med hög riskpotentil Som frligt gods med hög riskpotentil definiers sådnt gods som kn missbruks vid terrorbrott och då led till svår konsekvenser, till exempel förlust v åtskillig människoliv och storsklig förstörelse eller, särskilt vseende klss 7, storsklig smhällsekonomisk störning Se punktern ovn. KAPITEL 1.11 INTERNA RÄDDNINGSPLANER FÖR RANGERBANGÅRDAR Anm. Enligt de interntionell RID-bestämmelsern sk för v frligt gods på rngerbngårdr intern nödlägesplner upprätts. Nödlägesplnern sk medför tt vid olyckor eller tillbud på rngerbngårdr ll delktig smrbetr på ett smordnt sätt och tt olyckns eller tillbudets konsekvenser på människoliv eller miljö blir så små som möjligt. Bestämmelsern i dett kpitel nses som uppfylld vid tillämpning v UIC normbld 201 (Crrqige of dngerous goods Emergency plnning guidnce for mrshlling yrds) Version 1 juli 2012.

4 688/ Tbell för klssificering v fyrverkerirtiklr utn provningsdt 1 Typ Innefttr: /Synonym: Definition Specifiktion Klssificering Bomb, sfärisk eller Fyrverkeribomb: Smmnsättning v All slutbomber 1.1G cylindrisk (engelsk: preloded Stjärnbomb: 180 mm 1.1G mortr, shell in Stjärnbomb: 1.1G mortr) > 25 % knllsts som lös en sfärisk eller cylindrisk bomb inuti ett rör, från vilken fyrverkeribomben är vsedd tt vfyrs. Artikeln är klr tt vskjuts. sts och/eller knlleffek Stjärnbomb > 50 mm och < 180 mm Stjärnbomb: 50 mm, eller 60 pyrotekniskt ämne med 25 % knllsts som lös sts och/eller knlleffekt Ämnen och föremål (utom erosolbehållre och kemiklier under tryck) i klss 2 som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, sk enligt och tillordns en i ngiven smlingsbenämning. Följnde kriterier gäller: Ämnen och föremål i klss 2 indels enligt följnde: 8. Kemiklier under tryck: vätskor, pstor eller pulver, tryckstt med en drivgs som uppfyller definitionen för en komprimerd eller kondenserd gs och blndningr v dess gser Förteckning över för närvrnde tillordnde självrektiv ämnen i förpckningr De i kolumnen Förpckningsmetod ngivn kodern OP1 till OP8 hänvisr till förpckningsmetodern i , förpckningsinstruktion P520 (se även ). Självrektiv ämnen som sk ers sk motsvr klssificeringen och de ngivn kontroll- och nödtemperturern (härledd från SADT). För ämnen tillåtn i IBCbehållre, se , förpckningsinstruktion IBC520, och för ämnen som är tillåtn tt ers i tnkr enligt kpitel 4.2, se , UN-tnkinstruktion T23. Anm. Tillordningen i denn tbell vser det tekniskt ren ämnet (såvid inte en koncentrtion under 100 % finns ngiven). För ndr koncentrtioner kn ämnet med bektnde v metodern i testhndboken, del II, och i komm tt klssificers nnorlund. Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod UN-nr (gruppbenämning) 1.2G 1.3G Anmärkningr ACETON-PYROGALLOL- (2-DIAZO OP NAFTOL-5-SULFONAT), SAMPOLYMER AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP B, < ej tillåtet för 1 Denn tbell innehåller en förteckning över klssificeringr v fyrverkerirtiklr, vilken kn nvänds i vsknd v provningsdt från provserie 6 (se ).

5 8 688/2013 Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr UN-nr (gruppbenämning) TEMPERATURKONTROLLERAD AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C < 100 OP (3) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D < 100 OP (5) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYL- 4-METHOXIVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYLVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ETYL- 2-METYLPROPIONAT) ej tillåtet för 1,1 -AZODI-(HEXAHYDROBENSONITRIL) 100 OP ,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) SOM 50 OP VATTENBASERAD PASTA 2,2 -AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL) ej tillåtet för BENSEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, SOM 52 OP PASTA BENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP (BENSYL(ETYL)AMINO)- 100 OP ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID 4-(BENSYL(METYL)AMINO)- 3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 4-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 5-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- <100 OP (9) SULFONSYRAESTER, BLANDNING, TYP D 2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAKLORZINKAT (2:1) 100 OP ,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMTETRAFLUOROBORAT 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUMSULFAT 2,5-DIETOXI- 4-(FENYLSULFONYL)BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID DIETYLENGLYKOL-BIS- (ALLYLKARBONAT) + DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT DIFENYLOXID- 4,4 -DISULFONYLHYDRAZID ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP7 3226

6 688/ Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för 72 OP ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för UN-nr (gruppbenämning) 2,5-DIMETOXI-4-(4-METYL- FENYLSULFONYL)-BENSENDIAZONIUM- ZINKKLORID 4-DIMETYLAMINO-BENSENDIAZONIUM- TRIKLORZINKAT(-1) 4-DIMETYLAMINO-6- (2-DIMETYLAMINOETOXI)TOLUEN-2- DIAZONIUMZINKKLORID N,N -DINITROSO-N,N -DIMETYL- TEREFTALAMID, SOM PASTA N,N -DINITROSOPENTAMETYLENTETRAMIN 82 OP (7) 4-DIPROPYLAMINOBENSEN- 100 OP DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)- 1,3-PERHYDROTIAZIN 2-(2-HYDROXIETOXI)- 1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-4- DIAZONIUMZINKKLORID 3-(2-HYDROXIETOXI)- 4-PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 3-KLOR- 4-DIETYLAMINOBENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-METYLAMINOETYLKARBONYL)-4- (3,4-DIMETYLFENYLSULFONYL)-BENSEN- DIAZONIUM-VÄTESULFAT 4-METYLBENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP METYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT ej tillåtet för NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP SULFONAT NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP NITROSOFENOL ej tillåtet för SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD 3233 ej tillåtet för SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAT 3234 ej tillåtet för TETRAMINOPALLADIUM-(II)-NITRAT ej tillåtet för

7 10 688/2013 Anmärkningr: (1) (Tills vidre blnk.) (2) Etikett EXPLOSIV krävs (förlg nr 1, se ). (3) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke c). (4) (Tills vidre blnk.) (5) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d). (6) (Tills vidre blnk.) (7) Med ett komptibelt spädmedel med en kokpunkt v minst 150 C. (8) Se (9) Denn benämning vser blndningr v 2-DIAZO-1-NAFTOL-4- SVAVELSYRAESTER och 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SVAVELSYRAESTER, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d) Förteckning över klssificerde orgnisk peroxider i förpckningr ORGANISK PEROXID Koncentrtion (%) Spädmedel typ A (%) Spädmedel typ ämne (%) n (%) Inert fst Vtte B (%) 1) Förpckn. metod UN-nr (gruppbenämning) Sekundär fr och nmärkningr DI-ISOPROPYL- > (*) PEROXIDIKARBONAT (*) (*) DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXANOYL) > (*) PEROXID > (*) (som stbil dispersion i vtten) (*) (*) För dess bestämmelser gäller: Biologisk produkter är produkter från levnde orgnismer, som tillverks och distribuers i överensstämmelse med bestämmelser från socil- och hälsovårdsministeriet, vilk kn utge särskild godkännndebestämmelser. Produktern nvänds ntingen för tt förebygg, behndl eller dignosticer sjukdomr hos människor eller djur eller tillhörnde utvecklings-, experiment- eller forskningsändmål. De innefttr, men är inte begränsde till, färdig produkter och hlvfbrikt, såsom vccin Ämnen och föremål i klss 8 indels enligt följnde: C1 C11 Frätnde ämnen utn sekundärfr och föremål som innehåller sådn ämnen: C1 C4 Sur ämnen C1 Oorgnisk vätskor C2 Oorgnisk fst ämnen C3 Orgnisk vätskor C4 Orgnisk fst ämnen C5 C8 Bsisk ämnen C5 Oorgnisk vätskor

8 688/ C6 Oorgnisk fst ämnen C7 Orgnisk vätskor C8 Orgnisk fst ämnen C9 C10 Övrig frätnde ämnen C9 Vätskor C10 Fst ämnen C11 Föremål CF Frätnde brndfrlig ämnen CF1 Vätskor CF2 Fst ämnen CS Frätnde självupphettnde ämnen CS1 Vätskor CS2 Fst ämnen CW Frätnde ämnen, som i kontkt med vtten utvecklr brndfrlig gser CW1 Vätskor CW2 Fst ämnen CO Frätnde oxidernde ämnen CO1 Vätskor CO2 Fst ämnen CT Frätnde giftig ämnen och föremål som innehåller sådn ämnen CT1 Vätskor CT2 Fst ämnen CT3 Föremål CFT Frätnde brndfrlig giftig vätskor COT Frätnde giftig oxidernde ämnen Tillordning v ämnen, inklusive blndningr, som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, till tillämplig benämning i och tillämplig förpckningsgrupp enligt kriteriern i () - (c) kn ske utgående från längden v den kontkttid, som behövs för tt åstdkomm fullständig vävndsdöd v humn hud. Tbell : Tbell som smmnfttr kriteriern i kriteerien Förpckningsgrupstiperiod Exponering- Observtions- Effekt I 3 min 60 min Fullständig vävndsdöd II > 3 min 1 h 14 d Fullständig vävndsdöd III > 1 h 4 h 14 d Fullständig vävndsdöd III - - Korrosionshstighet på ntingen stål eller luminiumytor överstiger 6,25 mm per år vid en testtempertur på 55 ºC vid test på båd mterilen

9 12 688/ Celler och btterier, celler och btterier i utrustning eller celler och btterier förpckde med utrustning, som innehåller någon form v litium sk tillordns UN 3090, 3091, 3480 eller 3481 beroende på vilket som är tillämpligt. De får ers enligt dess benämningr om de uppfyller följnde bestämmelser: (e) celler och btterier sk tillverks enligt ett kvlitetsledningsprogrm som innehåller: (i) en beskrivning v orgnistionsstruktur och personlens nsvr för konstruktion och produktkvlitet, (ii) tillämplig instruktioner som sk nvänds för kontroll och provning, kvlitetskontroll, kvlitetssäkring smt rbetsrutiner, (iii) tillverkningskontroll med lämplig åtgärder för tt förhindr och upptäck inre kortslutning vid tillverkning v celler, (iv) kvlitetsredovisningr som kontrollrpporter, provnings- och klibreringsdt och intyg. Provningsdt sk förvrs och på begärn uppviss för behörig myndighet, (v) ledningens grnskning för tt säkerställ tt kvlitetsledningsprogrmmet fungerr effektivt, (vi) rutin för styrning v dokument och dess revision, (vii) sätt för tt kontroller celler eller btterier som inte överensstämmer med typen provd enligt (), (viii) utbildningsprogrm och kvlificeringsförfrnde för berörd personl, och (ix) metoder för tt kontroller tt slutprodukten är fri från skdor. Anm: Intern kvlitetsledningsprogrm är tillåtn. Tredjeprtcertifiering är inte nödvändig, men metodern ngivn i (i)-(ix) ovn sk vr ordentligt dokumenterde och spårbr. En kopi v kvlitetsledningsprogrmmet sk på begärn uppvis för Säkerhets- och kemiklieverket Tbell A: Förteckning över frligt gods i UN-nummerordning TABELL A FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT GODS I UN-NUMMERORDNING

10 688/ Benämning och beskrivning Klss Klssi ficering s-kod Förpckningsgrupp Etiketter Bestäm. för smembllering UNnr Särbestämmelser Begränsde och reducernde mängder Förpckning Förpckningsinstruktioner Särbestäm. för förpckningen FOTOGEN 3 F1 III L E1 P001 MP19 IBC03 LP01 R PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. 3 F1 I ml E3 P001 MP7 MP PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C över 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C högst 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING, med över 10 % men högst 39 % ktivt klor 3 F1 II C 3 F1 II D 1 L E2 P001 MP19 1 L E2 P001 IBC02 R001 3 F1 III L E1 P001 IBC03 LP01 R O2 III kg E1 P002 IBC08 LP02 R VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 I E0 P402 RR8 MP2 B3 B13 L3 MP19 MP19 MP VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 II ml E2 P402 IBC VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 III L E1 P001 IBC02 R FASTA ÄMNEN eller blndningr v fst ämnen (såsom beredningr och vfll) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flmpunkt högst 60 C 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING (inklusive litiumjonpolymerbtterier) 4.1 F1 II M4 II kg E2 P002 IBC06 R001 0 E0 P903 P903 P903b RR8 PP9 MP15 MP15 MP11

11 14 688/2013 UN-tnkr och bulkcontinrr Specil provisions VAK/RID-tnk Tnkkod Särbestämmelser för Kollin Bulk Lstning, lossning och hntering Instruktioner Särbestämmelser Expressgods Trnsportktegori Frlighetsnummer UNnr , , c) T2 TP2 LGBF 3 W12 CE T11 TP1 TP8 L4BN T7 T7 TP1 TP8 TP28 TP1 TP8 TP28 L1.5BN 2 CE LGBF 2 CE T4 TP1 TP29 LGBF 3 W12 CE SGAN TU3 3 CW24 CW35 CE T13 TP2 TP7 TP38 L10DH TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T3 BK1 BK2 0 W1 CW23 X W1 CW23 CE W1 CW23 CE TP33 2 W1 VW3 CE CE

12 688/ Tbell B: Förteckning över frligt gods i lfbetisk ordning Benämning UN nr GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3383 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3384 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3488 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3489 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3389 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3390 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3381 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3382 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3387 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3388 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3490 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3491 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3385 VATTENREAKTIV, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3386 VATTENREAKTIV, N.O.S. VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, 3256 BRANDFARLIG, N.O.S. KAPITEL Om det i kpitel 3.2, tbell A, kolumn 6, nges tt en särbestämmelse gäller för ett ämne eller föremål, så beskrivs respektive särbestämmelses innebörd och krv nedn. 363 Denn benämning gäller även för flytnde bränslen, ndr än de bränslen som är undntgn enligt , i mängder som överstiger de som nges i kolumn (7) i förteckningen över frligt gods i Tbell A i kpitel 3.2, i inneslutningr integrerde i utrustning eller mskiner (t.ex. genertorer, kompressorer, värmesystem, etc. som del v den ursprunglig konstruktionen v denn utrustning eller mskin. De omftts inte v övrig krv i dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: () inneslutningen sk överensstämm med Säkerhets- och kemiklieverkets

13 16 688/2013 tillverkningskrv (Anm. i de interntionell RID-bestämmelsern med den behörig myndighetens tillverkningskrv i lndet där den tillverks 2 ) (b) ventiler eller öppningr (t.ex. vluftningsnordningr) i inneslutningen som innehåller frligt gods, sk vr stängd under, (c) mskinen eller utrustningen sk vr orienterd på ett sätt som förhindrr ovsiktligt utsläpp v frligt gods och vr säkrd genomlämplig åtgärder för tt håll mskinen eller utrustningen på plts på ett sätt som förhindrr ll förskjutning under, vilken kunn ändrorienteringen eller orsk tt den blir skdd, (d) när inneslutningen hr en volym på mer än 60 liter men högst 450 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på en sid enligt och om volymen är större än 450 liter men högst 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på ll fyr sidor enligt 5.2.2, och (e) När inneslutningen hr en volym på mer än 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen förses med storetiketter utvändigt på ll fyr sidor i enlighet med , krven i sk tillämps och följnde sk nges i godsdeklrtionen: TRANSPORT ENLIGT SÄRBESTÄMMELSE UN 0135 kvicksilverfulmint, fuktt, med minst 20 viktsprocent vtten eller blndning v vtten och lkohol, är inte tillåtet för järnvägs. Kvicksilver(I)klorid (klomel) är ett ämne i klss 9 (UN 3077). 636 () Celler som ingår i utrustning sk inte kunn urldds under så tt tomgångsspänningen sjunker under 2 volt eller under 2/3 v spänningen hos en icke urlddd cell, vrvid den lägst v dess båd spänningr gäller. (b) Beggnde litiumceller och btterier med bruttovikt på högst 500 g vrder, i eller utn utrustning, som smls in tillsmmns med eller utn ndr celler och btterier utn litium och som överlämns för till mellnliggnde berbetningsnläggningr för bortskffnde, omftts inte v dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: (i) bestämmelsern i förpckningsinstruktion P903b är uppfylld, (ii) det finns ett kvlitetssystem för tt säkerställ tt totlmängden litiumceller eller btterier per vgn eller storcontiner inte överstiger 333 kg, (iii) Kollin sk förses med märkningen FÖRBRUKADE LITIUMCELLER. 660 (g) Dokumenttion Vrje vsändning som ers i enlighet med denn särbestämmelse sk åtföljs v en godsdeklrtion som åtminstone innehåller följnde informtion: 2 Till exempel, överensstämmelse med relevnt bestämmelser i Europprlmentets och rådets direktiv 2006/42/EG v den 17 mj 2006 om mskiner och om ändring v direktiv 95/16/EG, publicert i Europeisk gemenskperns officiell tidning nr L157 den 9 juni 2006, s 24-86

14 688/ (i) UN-numret på den gs som finns i inneslutningssystemen förgsbränsle, föregånget v bokstävern UN, (ii) gsens officiell benämning, (iii) numret på etikettförlgn, (iv) ntlet system med gsbränslebehållre, (v) om kondenserd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nettovikten i kg v gsen i vrje inneslutningssystem för gsbränsle nges och om komprimerd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nominell volym i liter hos vrje inneslutningssystem nges följt v det nominell rbetstrycket, och (vi) vsändrens och mottgrens nmn och dress. Ordningsföljden för de uppgifter som nges i (i) (v) sk nges i enlighet med ett v följnde exempel: Exempel 1: UN 1971 NATURGAS, KOMPRIMERAD, 2.1, 1 Inneslutningssystem för gsbränsle på 50 liter totlt, 200 br. Exempel 2: UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S., 2.1, 3 Inneslutningssystem för gsbränsle, vrder innehåller 15 kg nettovikt gs. Anm. All övrig bestämmelser i dess bestämmelser sk tillämps. 661 Anm 1. Enligt i de interntionell RID-bestämmelsern sk OTIF:s sekretrit offentliggör denn informtion på sin webbplts () Vgnr som err frligt gods förpckt i begränsde mängder sk vr märkt enligt på båd långsidorn, såvid vgnen inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får vgnen märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt (b) Storcontinrr som innehåller frligt gods förpckt i begränsde mängder, sk vr märkt enligt på ll fyr sidorn, såvid storcontinern inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får storcontinern märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt Om märkningen som plcerts på storcontinrrn inte är synlig utnför den lstde vgnen, sk smm märkning även plcers på vgnens båd långsidor Reducerde mängder v frligt gods som hr tilldelts kodern E1, E2, E4 och E5 och som hr en högst nettomängd frligt gods per innerförpckning som inte överstiger 1 ml för vätskor och gser smt 1 g för fst ämnen och där den högst nettomängden frligt gods per ytterförpckning inte överstiger 100 g för fst ämnen eller 100 ml för vätskor och gser, omftts endst v följnde bestämmelser: () bestämmelsern i 3.5.2, förutom tt det inte krävs någon melln förpckning om innerförpckningrn är säkert förpckde i en ytterförpckning med stötdämpnde mteril så tt de inte går sönder, punkters eller tt innehållet läcker ut under norml förhållnden, smt tt för vätskor sk ytterförpckningen innehåll tillräckligt med bsorbernde mteril för tt

15 18 688/2013 bsorber det totl innehållet i innerförpckningrn, och: (b) bestämmelsern i Utbytesförfrnde Följnde steg sk följs när fyllningsämnen sk byts ut mot ngivn ämnen eller grupper v ämnen enligt förteckningen i tbell (se även flödesschemt i figur ). Figur : Flödesschem för utbyte v fyllningsämnen med modellvätskor Klssificering v ämnet enligt del 2 i syfte tt bestämm UN-nummer och förpckningsgrupp Finns UN-nummer och förpckningsgrup i utbytesförteckningen? Nej Ytterligre provning krävs (se ) J Är ämnet eller ämnesgruppen nmngiven i utbytesförteckningen? Nej J Är en modellvätsk eller kombintion v sådn ngiven i utbytesförteckningen? Fortsättning i regeln för smlingsbenämningr Nej J Kemisk komptibilitet betrkts som verifierd, om typprovnin-gen med ngivn modellvätskor v förpckningen/ IBC-behållren gett godkänt resultt, dett gäller i förekommnde fll även för vttenhltig lösningr v ämnet.

16 688/ Regel för smlingsbenämningr Vid utbyte v fyllningsämnen, för vilket texten regel för smlingsbenämningr är ngiven i kolumn 5, sk följnde steg och villkor iktts (se även flödesschem i figur ): Figur : Flödesschem för Regel för smlingsbenämningr. Enskild och smlingsbenämningr, lösningr, blndningr och beredningr med texten regel för smlingsbenämningr I utbytesförteckningen. Finns benämningr på ll beståndsdelr i lösningen, blndningen eller beredningen upptgn i utbytes förteckningen? Nej J Hr ll beståndsdelr smm klssificeringskod som lösningen, blndningen eller beredningen? Nej J Är ll beståndsdelr utbytbr med smm modellvätsk resp kombintion v modellvätskor? Nej Är ll beståndsdelr vr för sig eller i kombintion utbytbr med någon v nednstående kombintioner v modellvätskor? Nej Ytterligre provning krävs J J Verifiering v kemisk komptibilitet betrkts som giltig, om typprovningen v förpckningen/ibc-behållren godkänts med ngivn modellvätskor

17 20 688/ (b) de i tillverkningslndet tillämpde ntionell eller interntionell stndrdern för utformning, konstruktion, tillverkning och kontroll, förutstt tt bestämmelsern i uppfylls och gsflskor, storflskor, tryckft, gsflskpket och bärgningstryckkärl v metll är konstruerde så tt sprängförhållndet (sprängtrycket dividert med provtrycket) uppgår till minst: 1,50 för återfyllningsbr tryckkärl; 2,00 för ej återfyllningsbr tryckkärl, Förteckning över förpckningsinstruktioner P002 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och är uppfylld: Smmnstt förpckningr: Högst nettovikt (se ) Innerförpckningr Ytterförpckningr Förpckningsgrupp I Förpckningsgrupp II Förpckningsgrupp III gls plst metll ppper,b,c ppp,b,c 10 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plst (1H1, 1H2) plywood (1D) ppp (1G) Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) styv plst (4H2) Dunkr stål (3A1, 3A2) luminium (3B1, 3B2) plst (3H1, 3H2) 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg 60 kg 60 kg

18 688/ P002 (forts.) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Enkelförpckningr: Ft stål, (1A1 eller 1A2 d ) luminium (1B1 eller 1B2 d ) nnn metll än stål eller luminium (1N1 eller 1N2 d ) plst (1H1 eller 1H2 d ) ppp (1G) e plywood (1D) e Dunkr stål (3A1 eller 3A2 d ) luminium (3B1 eller 3B2 d ) plst (3H1 eller 3H2 d ) Lådor stål (4A1) e luminium (4B2) e nnn metl (4N) e trä (4C1) e plywood (4D) e träfibermteril (4F) e ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet Dess innerförpckningr sk vr dmmtät. b Dess innerförpckningr får inte nvänds om ämnen kn bli flytnde under en (se ). c Dess innerförpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I. d Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I, som kn bli flytnde under en (se ). e Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen som kn bli flytnde under en (se ). P003 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P003 RID/ADR-spesifik särbestämmelse för förpckningen: RR6 För UN 2037 får föremål v metll vid som vgnslst eller komplett lst även förpcks enligt följnde: Föremålen sk smls till enheter på brickor och hålls i rätt läge med ett ändmålsenligt plsthölje. Dess enheter sk stpls och säkrs på lämpligt sätt på pllr.

19 22 688/2013 P112() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P112() (fuktt fst ämne 1.1D) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr ppper, flerskikts, vttenbeständigt plst textilväv textilväv, gummibelgd plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst trä Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) plst (4H2) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Tilläggsbestämmelse: Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 och 0394 sk förpckningrn vr blyfri. PP45 För UN 0072 och 0226 behövs ing mellnförpckningr. P114() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr plst textilväv plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst Fckinredning trä Lådor stål (4A) metll, nnn en stål eller luminium (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) plst (4H2)

20 688/ P114() (forts) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Tilläggsbestämmelser: Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP43 För UN 0342 behövs ing innerförpckningr om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2) eller plst (1H1 eller 1H2) nvänds som ytterförpckningr. P114(b) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114(b) (torrt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr krftppper plst textilväv, dmmtät plstväv, dmmtät Behållre ppp metll ppper plst plstväv, dmmtät trä Krävs inte Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP48 För UN 0508 och 0509 år metllförpckningr inte nvänds. Lådor trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) PP50 För UN 0160, 0161 och 0508 behövs ing innerförpckningr om ft nvänds som ytterförpckningr. PP52 Om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2)nvänds som ytterförpckning för UN 0160 och 0161, så sk de vr tillverkde så tt explosionsfr på grund v stegring v det invändig trycket v inre eller yttre orsker förhindrs.

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 september 2013 688/2013 Kommuniktionsministeriets förordning om ändring v kommuniktionsministeriets förordning om v frlig ämnen på järnväg Utfärdd

Läs mer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer 2 4 687/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C 5.5.3 Särskilda bestämmelser för kollin, fordon och containrar innehållande ämnen som medför risk för kvävning när dessa används för kylning eller

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll 4/.4/SE/1 Brnd-/brndgsspjäll TNR-SE Typgodkänt v SITAC, typgodkännnde nr 002/07 TROX Sverige AB Telefon: +4 (0) 594 114 70 Fx: +4 (0) 594 114 71 Johnneslundsvägen 3 e-mil info@trox.se SE-194 1 Upplnds

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 537/2013 (Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg) På sidan 3, i raderna 15 och

Läs mer

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopass Bypass-oljeavskiljare av betong för markförläggning Instlltionsnvisning Oleopss Bypss-oljevskiljre v etong för mrkförläggning Figur 1 P C H G F E D B I J L M Q 0 O N O Innehåll: Uppyggnd och ingående komponenter... 1 Hlssystem... 2 Lossning... 2 Schkt,

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 september 2013 687/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 537/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen påväg

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Tanktransportdagen 2015

Tanktransportdagen 2015 Tanktransportdagen 2015 Björn Antonsson MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Tel vxl 0771 240 240 registrator@msb.se

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 24.11.2015 L 306/31 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2119 v den 20 novemer 2015 om fstställnde v BAT-slutstser för produktion v träserde skivor, i enlighet med Europprlmentets och rådets direktiv

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 538/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Josefine Gullö Camilla Oscarsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6 Explosiva ämnen och föremål 1.4 Brandfarliga gaser 2.1 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2 Giftiga gaser 2.3 8. Flyktutrustning för varje medlem i. Till exempel

Läs mer

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Bilaga A Allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 17 april 2003 Nr 313 INNEHÅLL Nr Sidan 313 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Nmnet på motortillverkren: Mercury Mrine Adress: W6250 W. Pioneer

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen Tanktransportdagarna 7 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Multilaterala avtal Nyheter i ADR/RID 2017 Magnus Nygren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 200/225/250 OptiMax 90-10201K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs.

Bruksanvisning FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD. Läs före användning. NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Dtorstyrd symskin Bruksnvisning Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN

Stûv 16-in [sv] instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace FÖR FACKMANNEN zione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção instlce instlltion instlltie instllzione instlción instlção

Läs mer

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA

Bruksanvisning. Läs före användning. Läs när ytterligare information behövs. Datorstyrd symaskin FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR BILAGA Bruksnvisning Dtorstyrd symskin FÖRBEREDELSER Läs före nvändning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR Läs när ytterligre informtion ehövs. BILAGA Viktig säkerhetsnvisningr Läs dess säkerhetsnvisningr innn

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 1083 1085 1084 2011-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG

Försäkran om överensstämmelse - för fritidsbåtar med jetmotor med kraven i direktivet 94/25/EG med ändringar och tillägg i direktivet 2003/44/EG Försäkrn om överensstämmelse - för fritidsbåtr med jetmotor med krven i direktivet 94/25/EG med ändringr och tillägg i direktivet 2003/44/EG Tillverkre: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01

User Manual. Model EMM2363 8221913-54-01 User Mnul Model EMM2363 8221913-54-01 S Symbolet på produktet eller på pkken ngiver, t dette produkt ikke må behndles som husholdningsffld. Det skl i stedet overgives til en ffldssttion for behndling f

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ]

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ] MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor Statens industriverks författningssamling Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Lödda värmeväxlare, XB

Lödda värmeväxlare, XB Lödd värmeväxlre, XB Beskrivning/nvändning XB är en lödd plttvärmeväxlre utveckld för nvändning i fjärrvärmesystem t ex, luftkonditionering, värme, tppvrmvtten. XB lödd plttvärmeväxlre tillverks med fler

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00 Tentmen i Mtemtik, HF9 9 dec 6, kl. 8:-: Emintor: Armin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Stenholm, Elis Sid För godkänt betyg krävs v m poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs,

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare

Solatube. Solatube 330 DS Dagsljussystem Solatube 750 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Hammare Öppen tklösning För innertkslösning, se ksidn. Soltue Soltue 330 DS Dgsljussystem Soltue 750 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr List över tillehör* Ytterkupol lterntiv Antl. 750 DS Kupol med Ryender

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer