KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS"

Transkript

1 4 688/ Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS Anm. 2. Kpitel 1.3 i de interntionell RID-bestämmelsern: Tillämpningsområde Anm. 1. För utbildning v säkerhetsrådgivre, se istället för vsnittet Trnsport v rdioktiv ämnen sk omftts v ett systemtiskt upplgt strålskyddsprogrm med målet tt säkerhetsställ ett tillräckligt bektnde v strålskyddsåtgärder. Ett strålskyddsprogrm enligt sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002) krävs emellertid inte för v sådn rdioktiv ämnen i ktegori 4 som vses i i dess bestämmelser Om en ändring utförs på ett tryckkärl, tnk, btterivgn eller MEG-continer med ett giltigt, utgånget eller indrget typgodkännnde, sk provning, kontroll och godkännnde begränss till de delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som hr ändrts. Ändringen sk uppfyll de bestämmelser i dess bestämmelser som vr tillämplig vid tiden för ändringen. För ll delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som inte påverks v ändringen är dokumenttionen från det ursprunglig typgodkännndet fortfrnde gällnde. En ändring får omftt ett eller fler tryckkärl, tnkr, btterivgnr eller MEGcontinrr som omftts v typgodkännndet. Ett certifikt som godkänner ändringen sk utfärds till den söknde v ett nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern v den behörig myndigheten i någon fördrgsstt till RID eller v det orgn som utsetts v denn behörig myndighet). För tnkr, btterivgnr eller MEG-continrr, sk en kopi sprs som en del v tnkdokumenttionen. Vrje nsökn om ett godkännndecertifikt för en ändring, sk lämns v den söknde till ett end nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern en end behörig myndighet eller v denn utsett orgn). 5 För cisternvgn, motsvrr termen nvändre termen fordonsinnehvre som vses enligt definitionen i bilg G till COTIF (ATMF) och rtikel 3s i järnvägssäkerhetsdirektivet (Europprlmentets och rådets direktiv 2004/49/EG v den 29 pril 2004 om säkerhet på gemenskpens järnvägr och om ändringr v rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretg och direktiv 2001/14/EG om tilldelning v infrstrukturkpcitet, uttg v vgifter för utnyttjnde v järnvägsinfrstruktur och utfärdnde v säkerhetsintyg) och rtikel 2s i Europprlmentets och rådets direktiv 2008/57/EG v den 17 juni 2008 om driftskomptibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskpen.

2 688/ KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om skydd och förpliktelser i smbnd med v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 9 6 mom., 24 4 mom., 27, 28, 31 1 mom. 5 och 6 punkten och 32 i sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002), nedn TFÄ-förordningen Frligt gods med hög riskpotentil i ndr klsser än klss 7 är sådnt som nges i tbell nedn och som ers i större mängder än de som nges i tbellen. Tbell: : Förteckning över frligt gods med hög riskpotentil Klss Riskgrupp Ämne eller föremål Mängd Tnk (l) c Bulk (kg) d Kolli (kg) Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.2 Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.3 Explosiv ämnen och föremål i smhnteringsgrupp C 0 * 1.4 Explosiv ämnen och föremål med UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, , 0441, 0455, 0456 och Explosiv ämnen och föremål 0 0 * 2 Brndfrlig gser (klssificeringskoder som b 3000 endst innehåller bokstven F) Giftig gser (klssificeringskoder som innehåller bokstävern T, TF, TC, TO, TFC 0 * 0 * eller TOC) med undntg v erosolbehållre 3 Brndfrlig vätskor i förpckningsgrupp I och II 3000 b Okänsliggjord flytnde explosivämnen 0 * 0 * 4.1 Okänsliggjord explosivämnen 0 * 4.2 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 4.3 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 5.1 Oxidernde vätskor i förpckningsgrupp I 3000 b Perklorter, mmoniumnitrt, mmoniumnitrthltig gödselmedel smt mmoniumnitrtemulsioner eller -suspensioner eller - b geler 6.1 Giftig ämnen i förpckningsgrupp I 0 * 0 * 6.2 Smittförnde ämnen i ktegori A (UN 2814 och 2900, förutom nimlt mteril) 0* 0 * 8 Frätnde ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b Ej tillämpligt. b Ovsett mängd gäller inte bestämmelsern om skyddsplner. c Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i tnk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 12. För ämnen som inte är tillåtn för i tnk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. d Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i bulk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 17. För ämnen som inte är tillåtn för i bulk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. * I fråg om tillämpningen v bestämmelsern om skyddsåtgärder se

3 6 688/ Bestämmelser om skyddsplner finns i 11 d i TFÄ-lgen och i 32 i TFÄförordningen Bestämmelsern i , och gäller inte när mängdern erde i kollin på en vgn eller i en storcontiner inte överstiger de mängder som nges i , utom för UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 och 0500 smt utom för undntgn kollin i klss 7 med UN 2910 och 2911 om ktivitetsnivån överstiger A 2 -värdet. Dessutom gäller inte krven i , och när mängdern som ers i tnkr eller i bulk i en vgn eller continer inte överstiger de mängder som nges i Dessutom gäller inte bestämmelsern i dett kpitel för v UN 2912 RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I) och UN 2913 RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I) För rdioktiv ämnen nses bestämmelsern i dett kpitel uppfylld, om bestämmelsern i Convention on Physicl Protection of Nucler Mteri "Convention on Physicl Protection of Nucler Mteril" 18 och IAEA:s cirkulär The Physicl Protection of Nucler Mteril nd Nucler Fcilities 19 tillämps. Anm. I de interntionell RID-bestämmelsern: Kpitel 1.10 Bestämmelser om skydd (Tills vidre blnk.) Definition v frligt gods med hög riskpotentil Som frligt gods med hög riskpotentil definiers sådnt gods som kn missbruks vid terrorbrott och då led till svår konsekvenser, till exempel förlust v åtskillig människoliv och storsklig förstörelse eller, särskilt vseende klss 7, storsklig smhällsekonomisk störning Se punktern ovn. KAPITEL 1.11 INTERNA RÄDDNINGSPLANER FÖR RANGERBANGÅRDAR Anm. Enligt de interntionell RID-bestämmelsern sk för v frligt gods på rngerbngårdr intern nödlägesplner upprätts. Nödlägesplnern sk medför tt vid olyckor eller tillbud på rngerbngårdr ll delktig smrbetr på ett smordnt sätt och tt olyckns eller tillbudets konsekvenser på människoliv eller miljö blir så små som möjligt. Bestämmelsern i dett kpitel nses som uppfylld vid tillämpning v UIC normbld 201 (Crrqige of dngerous goods Emergency plnning guidnce for mrshlling yrds) Version 1 juli 2012.

4 688/ Tbell för klssificering v fyrverkerirtiklr utn provningsdt 1 Typ Innefttr: /Synonym: Definition Specifiktion Klssificering Bomb, sfärisk eller Fyrverkeribomb: Smmnsättning v All slutbomber 1.1G cylindrisk (engelsk: preloded Stjärnbomb: 180 mm 1.1G mortr, shell in Stjärnbomb: 1.1G mortr) > 25 % knllsts som lös en sfärisk eller cylindrisk bomb inuti ett rör, från vilken fyrverkeribomben är vsedd tt vfyrs. Artikeln är klr tt vskjuts. sts och/eller knlleffek Stjärnbomb > 50 mm och < 180 mm Stjärnbomb: 50 mm, eller 60 pyrotekniskt ämne med 25 % knllsts som lös sts och/eller knlleffekt Ämnen och föremål (utom erosolbehållre och kemiklier under tryck) i klss 2 som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, sk enligt och tillordns en i ngiven smlingsbenämning. Följnde kriterier gäller: Ämnen och föremål i klss 2 indels enligt följnde: 8. Kemiklier under tryck: vätskor, pstor eller pulver, tryckstt med en drivgs som uppfyller definitionen för en komprimerd eller kondenserd gs och blndningr v dess gser Förteckning över för närvrnde tillordnde självrektiv ämnen i förpckningr De i kolumnen Förpckningsmetod ngivn kodern OP1 till OP8 hänvisr till förpckningsmetodern i , förpckningsinstruktion P520 (se även ). Självrektiv ämnen som sk ers sk motsvr klssificeringen och de ngivn kontroll- och nödtemperturern (härledd från SADT). För ämnen tillåtn i IBCbehållre, se , förpckningsinstruktion IBC520, och för ämnen som är tillåtn tt ers i tnkr enligt kpitel 4.2, se , UN-tnkinstruktion T23. Anm. Tillordningen i denn tbell vser det tekniskt ren ämnet (såvid inte en koncentrtion under 100 % finns ngiven). För ndr koncentrtioner kn ämnet med bektnde v metodern i testhndboken, del II, och i komm tt klssificers nnorlund. Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod UN-nr (gruppbenämning) 1.2G 1.3G Anmärkningr ACETON-PYROGALLOL- (2-DIAZO OP NAFTOL-5-SULFONAT), SAMPOLYMER AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP B, < ej tillåtet för 1 Denn tbell innehåller en förteckning över klssificeringr v fyrverkerirtiklr, vilken kn nvänds i vsknd v provningsdt från provserie 6 (se ).

5 8 688/2013 Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr UN-nr (gruppbenämning) TEMPERATURKONTROLLERAD AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C < 100 OP (3) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D < 100 OP (5) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYL- 4-METHOXIVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYLVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ETYL- 2-METYLPROPIONAT) ej tillåtet för 1,1 -AZODI-(HEXAHYDROBENSONITRIL) 100 OP ,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) SOM 50 OP VATTENBASERAD PASTA 2,2 -AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL) ej tillåtet för BENSEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, SOM 52 OP PASTA BENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP (BENSYL(ETYL)AMINO)- 100 OP ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID 4-(BENSYL(METYL)AMINO)- 3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 4-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 5-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- <100 OP (9) SULFONSYRAESTER, BLANDNING, TYP D 2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAKLORZINKAT (2:1) 100 OP ,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMTETRAFLUOROBORAT 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUMSULFAT 2,5-DIETOXI- 4-(FENYLSULFONYL)BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID DIETYLENGLYKOL-BIS- (ALLYLKARBONAT) + DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT DIFENYLOXID- 4,4 -DISULFONYLHYDRAZID ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP7 3226

6 688/ Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för 72 OP ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för UN-nr (gruppbenämning) 2,5-DIMETOXI-4-(4-METYL- FENYLSULFONYL)-BENSENDIAZONIUM- ZINKKLORID 4-DIMETYLAMINO-BENSENDIAZONIUM- TRIKLORZINKAT(-1) 4-DIMETYLAMINO-6- (2-DIMETYLAMINOETOXI)TOLUEN-2- DIAZONIUMZINKKLORID N,N -DINITROSO-N,N -DIMETYL- TEREFTALAMID, SOM PASTA N,N -DINITROSOPENTAMETYLENTETRAMIN 82 OP (7) 4-DIPROPYLAMINOBENSEN- 100 OP DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)- 1,3-PERHYDROTIAZIN 2-(2-HYDROXIETOXI)- 1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-4- DIAZONIUMZINKKLORID 3-(2-HYDROXIETOXI)- 4-PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 3-KLOR- 4-DIETYLAMINOBENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-METYLAMINOETYLKARBONYL)-4- (3,4-DIMETYLFENYLSULFONYL)-BENSEN- DIAZONIUM-VÄTESULFAT 4-METYLBENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP METYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT ej tillåtet för NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP SULFONAT NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP NITROSOFENOL ej tillåtet för SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD 3233 ej tillåtet för SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAT 3234 ej tillåtet för TETRAMINOPALLADIUM-(II)-NITRAT ej tillåtet för

7 10 688/2013 Anmärkningr: (1) (Tills vidre blnk.) (2) Etikett EXPLOSIV krävs (förlg nr 1, se ). (3) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke c). (4) (Tills vidre blnk.) (5) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d). (6) (Tills vidre blnk.) (7) Med ett komptibelt spädmedel med en kokpunkt v minst 150 C. (8) Se (9) Denn benämning vser blndningr v 2-DIAZO-1-NAFTOL-4- SVAVELSYRAESTER och 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SVAVELSYRAESTER, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d) Förteckning över klssificerde orgnisk peroxider i förpckningr ORGANISK PEROXID Koncentrtion (%) Spädmedel typ A (%) Spädmedel typ ämne (%) n (%) Inert fst Vtte B (%) 1) Förpckn. metod UN-nr (gruppbenämning) Sekundär fr och nmärkningr DI-ISOPROPYL- > (*) PEROXIDIKARBONAT (*) (*) DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXANOYL) > (*) PEROXID > (*) (som stbil dispersion i vtten) (*) (*) För dess bestämmelser gäller: Biologisk produkter är produkter från levnde orgnismer, som tillverks och distribuers i överensstämmelse med bestämmelser från socil- och hälsovårdsministeriet, vilk kn utge särskild godkännndebestämmelser. Produktern nvänds ntingen för tt förebygg, behndl eller dignosticer sjukdomr hos människor eller djur eller tillhörnde utvecklings-, experiment- eller forskningsändmål. De innefttr, men är inte begränsde till, färdig produkter och hlvfbrikt, såsom vccin Ämnen och föremål i klss 8 indels enligt följnde: C1 C11 Frätnde ämnen utn sekundärfr och föremål som innehåller sådn ämnen: C1 C4 Sur ämnen C1 Oorgnisk vätskor C2 Oorgnisk fst ämnen C3 Orgnisk vätskor C4 Orgnisk fst ämnen C5 C8 Bsisk ämnen C5 Oorgnisk vätskor

8 688/ C6 Oorgnisk fst ämnen C7 Orgnisk vätskor C8 Orgnisk fst ämnen C9 C10 Övrig frätnde ämnen C9 Vätskor C10 Fst ämnen C11 Föremål CF Frätnde brndfrlig ämnen CF1 Vätskor CF2 Fst ämnen CS Frätnde självupphettnde ämnen CS1 Vätskor CS2 Fst ämnen CW Frätnde ämnen, som i kontkt med vtten utvecklr brndfrlig gser CW1 Vätskor CW2 Fst ämnen CO Frätnde oxidernde ämnen CO1 Vätskor CO2 Fst ämnen CT Frätnde giftig ämnen och föremål som innehåller sådn ämnen CT1 Vätskor CT2 Fst ämnen CT3 Föremål CFT Frätnde brndfrlig giftig vätskor COT Frätnde giftig oxidernde ämnen Tillordning v ämnen, inklusive blndningr, som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, till tillämplig benämning i och tillämplig förpckningsgrupp enligt kriteriern i () - (c) kn ske utgående från längden v den kontkttid, som behövs för tt åstdkomm fullständig vävndsdöd v humn hud. Tbell : Tbell som smmnfttr kriteriern i kriteerien Förpckningsgrupstiperiod Exponering- Observtions- Effekt I 3 min 60 min Fullständig vävndsdöd II > 3 min 1 h 14 d Fullständig vävndsdöd III > 1 h 4 h 14 d Fullständig vävndsdöd III - - Korrosionshstighet på ntingen stål eller luminiumytor överstiger 6,25 mm per år vid en testtempertur på 55 ºC vid test på båd mterilen

9 12 688/ Celler och btterier, celler och btterier i utrustning eller celler och btterier förpckde med utrustning, som innehåller någon form v litium sk tillordns UN 3090, 3091, 3480 eller 3481 beroende på vilket som är tillämpligt. De får ers enligt dess benämningr om de uppfyller följnde bestämmelser: (e) celler och btterier sk tillverks enligt ett kvlitetsledningsprogrm som innehåller: (i) en beskrivning v orgnistionsstruktur och personlens nsvr för konstruktion och produktkvlitet, (ii) tillämplig instruktioner som sk nvänds för kontroll och provning, kvlitetskontroll, kvlitetssäkring smt rbetsrutiner, (iii) tillverkningskontroll med lämplig åtgärder för tt förhindr och upptäck inre kortslutning vid tillverkning v celler, (iv) kvlitetsredovisningr som kontrollrpporter, provnings- och klibreringsdt och intyg. Provningsdt sk förvrs och på begärn uppviss för behörig myndighet, (v) ledningens grnskning för tt säkerställ tt kvlitetsledningsprogrmmet fungerr effektivt, (vi) rutin för styrning v dokument och dess revision, (vii) sätt för tt kontroller celler eller btterier som inte överensstämmer med typen provd enligt (), (viii) utbildningsprogrm och kvlificeringsförfrnde för berörd personl, och (ix) metoder för tt kontroller tt slutprodukten är fri från skdor. Anm: Intern kvlitetsledningsprogrm är tillåtn. Tredjeprtcertifiering är inte nödvändig, men metodern ngivn i (i)-(ix) ovn sk vr ordentligt dokumenterde och spårbr. En kopi v kvlitetsledningsprogrmmet sk på begärn uppvis för Säkerhets- och kemiklieverket Tbell A: Förteckning över frligt gods i UN-nummerordning TABELL A FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT GODS I UN-NUMMERORDNING

10 688/ Benämning och beskrivning Klss Klssi ficering s-kod Förpckningsgrupp Etiketter Bestäm. för smembllering UNnr Särbestämmelser Begränsde och reducernde mängder Förpckning Förpckningsinstruktioner Särbestäm. för förpckningen FOTOGEN 3 F1 III L E1 P001 MP19 IBC03 LP01 R PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. 3 F1 I ml E3 P001 MP7 MP PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C över 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C högst 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING, med över 10 % men högst 39 % ktivt klor 3 F1 II C 3 F1 II D 1 L E2 P001 MP19 1 L E2 P001 IBC02 R001 3 F1 III L E1 P001 IBC03 LP01 R O2 III kg E1 P002 IBC08 LP02 R VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 I E0 P402 RR8 MP2 B3 B13 L3 MP19 MP19 MP VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 II ml E2 P402 IBC VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 III L E1 P001 IBC02 R FASTA ÄMNEN eller blndningr v fst ämnen (såsom beredningr och vfll) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flmpunkt högst 60 C 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING (inklusive litiumjonpolymerbtterier) 4.1 F1 II M4 II kg E2 P002 IBC06 R001 0 E0 P903 P903 P903b RR8 PP9 MP15 MP15 MP11

11 14 688/2013 UN-tnkr och bulkcontinrr Specil provisions VAK/RID-tnk Tnkkod Särbestämmelser för Kollin Bulk Lstning, lossning och hntering Instruktioner Särbestämmelser Expressgods Trnsportktegori Frlighetsnummer UNnr , , c) T2 TP2 LGBF 3 W12 CE T11 TP1 TP8 L4BN T7 T7 TP1 TP8 TP28 TP1 TP8 TP28 L1.5BN 2 CE LGBF 2 CE T4 TP1 TP29 LGBF 3 W12 CE SGAN TU3 3 CW24 CW35 CE T13 TP2 TP7 TP38 L10DH TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T3 BK1 BK2 0 W1 CW23 X W1 CW23 CE W1 CW23 CE TP33 2 W1 VW3 CE CE

12 688/ Tbell B: Förteckning över frligt gods i lfbetisk ordning Benämning UN nr GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3383 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3384 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3488 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3489 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3389 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3390 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3381 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3382 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3387 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3388 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3490 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3491 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3385 VATTENREAKTIV, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3386 VATTENREAKTIV, N.O.S. VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, 3256 BRANDFARLIG, N.O.S. KAPITEL Om det i kpitel 3.2, tbell A, kolumn 6, nges tt en särbestämmelse gäller för ett ämne eller föremål, så beskrivs respektive särbestämmelses innebörd och krv nedn. 363 Denn benämning gäller även för flytnde bränslen, ndr än de bränslen som är undntgn enligt , i mängder som överstiger de som nges i kolumn (7) i förteckningen över frligt gods i Tbell A i kpitel 3.2, i inneslutningr integrerde i utrustning eller mskiner (t.ex. genertorer, kompressorer, värmesystem, etc. som del v den ursprunglig konstruktionen v denn utrustning eller mskin. De omftts inte v övrig krv i dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: () inneslutningen sk överensstämm med Säkerhets- och kemiklieverkets

13 16 688/2013 tillverkningskrv (Anm. i de interntionell RID-bestämmelsern med den behörig myndighetens tillverkningskrv i lndet där den tillverks 2 ) (b) ventiler eller öppningr (t.ex. vluftningsnordningr) i inneslutningen som innehåller frligt gods, sk vr stängd under, (c) mskinen eller utrustningen sk vr orienterd på ett sätt som förhindrr ovsiktligt utsläpp v frligt gods och vr säkrd genomlämplig åtgärder för tt håll mskinen eller utrustningen på plts på ett sätt som förhindrr ll förskjutning under, vilken kunn ändrorienteringen eller orsk tt den blir skdd, (d) när inneslutningen hr en volym på mer än 60 liter men högst 450 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på en sid enligt och om volymen är större än 450 liter men högst 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på ll fyr sidor enligt 5.2.2, och (e) När inneslutningen hr en volym på mer än 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen förses med storetiketter utvändigt på ll fyr sidor i enlighet med , krven i sk tillämps och följnde sk nges i godsdeklrtionen: TRANSPORT ENLIGT SÄRBESTÄMMELSE UN 0135 kvicksilverfulmint, fuktt, med minst 20 viktsprocent vtten eller blndning v vtten och lkohol, är inte tillåtet för järnvägs. Kvicksilver(I)klorid (klomel) är ett ämne i klss 9 (UN 3077). 636 () Celler som ingår i utrustning sk inte kunn urldds under så tt tomgångsspänningen sjunker under 2 volt eller under 2/3 v spänningen hos en icke urlddd cell, vrvid den lägst v dess båd spänningr gäller. (b) Beggnde litiumceller och btterier med bruttovikt på högst 500 g vrder, i eller utn utrustning, som smls in tillsmmns med eller utn ndr celler och btterier utn litium och som överlämns för till mellnliggnde berbetningsnläggningr för bortskffnde, omftts inte v dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: (i) bestämmelsern i förpckningsinstruktion P903b är uppfylld, (ii) det finns ett kvlitetssystem för tt säkerställ tt totlmängden litiumceller eller btterier per vgn eller storcontiner inte överstiger 333 kg, (iii) Kollin sk förses med märkningen FÖRBRUKADE LITIUMCELLER. 660 (g) Dokumenttion Vrje vsändning som ers i enlighet med denn särbestämmelse sk åtföljs v en godsdeklrtion som åtminstone innehåller följnde informtion: 2 Till exempel, överensstämmelse med relevnt bestämmelser i Europprlmentets och rådets direktiv 2006/42/EG v den 17 mj 2006 om mskiner och om ändring v direktiv 95/16/EG, publicert i Europeisk gemenskperns officiell tidning nr L157 den 9 juni 2006, s 24-86

14 688/ (i) UN-numret på den gs som finns i inneslutningssystemen förgsbränsle, föregånget v bokstävern UN, (ii) gsens officiell benämning, (iii) numret på etikettförlgn, (iv) ntlet system med gsbränslebehållre, (v) om kondenserd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nettovikten i kg v gsen i vrje inneslutningssystem för gsbränsle nges och om komprimerd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nominell volym i liter hos vrje inneslutningssystem nges följt v det nominell rbetstrycket, och (vi) vsändrens och mottgrens nmn och dress. Ordningsföljden för de uppgifter som nges i (i) (v) sk nges i enlighet med ett v följnde exempel: Exempel 1: UN 1971 NATURGAS, KOMPRIMERAD, 2.1, 1 Inneslutningssystem för gsbränsle på 50 liter totlt, 200 br. Exempel 2: UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S., 2.1, 3 Inneslutningssystem för gsbränsle, vrder innehåller 15 kg nettovikt gs. Anm. All övrig bestämmelser i dess bestämmelser sk tillämps. 661 Anm 1. Enligt i de interntionell RID-bestämmelsern sk OTIF:s sekretrit offentliggör denn informtion på sin webbplts () Vgnr som err frligt gods förpckt i begränsde mängder sk vr märkt enligt på båd långsidorn, såvid vgnen inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får vgnen märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt (b) Storcontinrr som innehåller frligt gods förpckt i begränsde mängder, sk vr märkt enligt på ll fyr sidorn, såvid storcontinern inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får storcontinern märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt Om märkningen som plcerts på storcontinrrn inte är synlig utnför den lstde vgnen, sk smm märkning även plcers på vgnens båd långsidor Reducerde mängder v frligt gods som hr tilldelts kodern E1, E2, E4 och E5 och som hr en högst nettomängd frligt gods per innerförpckning som inte överstiger 1 ml för vätskor och gser smt 1 g för fst ämnen och där den högst nettomängden frligt gods per ytterförpckning inte överstiger 100 g för fst ämnen eller 100 ml för vätskor och gser, omftts endst v följnde bestämmelser: () bestämmelsern i 3.5.2, förutom tt det inte krävs någon melln förpckning om innerförpckningrn är säkert förpckde i en ytterförpckning med stötdämpnde mteril så tt de inte går sönder, punkters eller tt innehållet läcker ut under norml förhållnden, smt tt för vätskor sk ytterförpckningen innehåll tillräckligt med bsorbernde mteril för tt

15 18 688/2013 bsorber det totl innehållet i innerförpckningrn, och: (b) bestämmelsern i Utbytesförfrnde Följnde steg sk följs när fyllningsämnen sk byts ut mot ngivn ämnen eller grupper v ämnen enligt förteckningen i tbell (se även flödesschemt i figur ). Figur : Flödesschem för utbyte v fyllningsämnen med modellvätskor Klssificering v ämnet enligt del 2 i syfte tt bestämm UN-nummer och förpckningsgrupp Finns UN-nummer och förpckningsgrup i utbytesförteckningen? Nej Ytterligre provning krävs (se ) J Är ämnet eller ämnesgruppen nmngiven i utbytesförteckningen? Nej J Är en modellvätsk eller kombintion v sådn ngiven i utbytesförteckningen? Fortsättning i regeln för smlingsbenämningr Nej J Kemisk komptibilitet betrkts som verifierd, om typprovnin-gen med ngivn modellvätskor v förpckningen/ IBC-behållren gett godkänt resultt, dett gäller i förekommnde fll även för vttenhltig lösningr v ämnet.

16 688/ Regel för smlingsbenämningr Vid utbyte v fyllningsämnen, för vilket texten regel för smlingsbenämningr är ngiven i kolumn 5, sk följnde steg och villkor iktts (se även flödesschem i figur ): Figur : Flödesschem för Regel för smlingsbenämningr. Enskild och smlingsbenämningr, lösningr, blndningr och beredningr med texten regel för smlingsbenämningr I utbytesförteckningen. Finns benämningr på ll beståndsdelr i lösningen, blndningen eller beredningen upptgn i utbytes förteckningen? Nej J Hr ll beståndsdelr smm klssificeringskod som lösningen, blndningen eller beredningen? Nej J Är ll beståndsdelr utbytbr med smm modellvätsk resp kombintion v modellvätskor? Nej Är ll beståndsdelr vr för sig eller i kombintion utbytbr med någon v nednstående kombintioner v modellvätskor? Nej Ytterligre provning krävs J J Verifiering v kemisk komptibilitet betrkts som giltig, om typprovningen v förpckningen/ibc-behållren godkänts med ngivn modellvätskor

17 20 688/ (b) de i tillverkningslndet tillämpde ntionell eller interntionell stndrdern för utformning, konstruktion, tillverkning och kontroll, förutstt tt bestämmelsern i uppfylls och gsflskor, storflskor, tryckft, gsflskpket och bärgningstryckkärl v metll är konstruerde så tt sprängförhållndet (sprängtrycket dividert med provtrycket) uppgår till minst: 1,50 för återfyllningsbr tryckkärl; 2,00 för ej återfyllningsbr tryckkärl, Förteckning över förpckningsinstruktioner P002 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och är uppfylld: Smmnstt förpckningr: Högst nettovikt (se ) Innerförpckningr Ytterförpckningr Förpckningsgrupp I Förpckningsgrupp II Förpckningsgrupp III gls plst metll ppper,b,c ppp,b,c 10 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plst (1H1, 1H2) plywood (1D) ppp (1G) Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) styv plst (4H2) Dunkr stål (3A1, 3A2) luminium (3B1, 3B2) plst (3H1, 3H2) 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg 60 kg 60 kg

18 688/ P002 (forts.) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Enkelförpckningr: Ft stål, (1A1 eller 1A2 d ) luminium (1B1 eller 1B2 d ) nnn metll än stål eller luminium (1N1 eller 1N2 d ) plst (1H1 eller 1H2 d ) ppp (1G) e plywood (1D) e Dunkr stål (3A1 eller 3A2 d ) luminium (3B1 eller 3B2 d ) plst (3H1 eller 3H2 d ) Lådor stål (4A1) e luminium (4B2) e nnn metl (4N) e trä (4C1) e plywood (4D) e träfibermteril (4F) e ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet Dess innerförpckningr sk vr dmmtät. b Dess innerförpckningr får inte nvänds om ämnen kn bli flytnde under en (se ). c Dess innerförpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I. d Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I, som kn bli flytnde under en (se ). e Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen som kn bli flytnde under en (se ). P003 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P003 RID/ADR-spesifik särbestämmelse för förpckningen: RR6 För UN 2037 får föremål v metll vid som vgnslst eller komplett lst även förpcks enligt följnde: Föremålen sk smls till enheter på brickor och hålls i rätt läge med ett ändmålsenligt plsthölje. Dess enheter sk stpls och säkrs på lämpligt sätt på pllr.

19 22 688/2013 P112() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P112() (fuktt fst ämne 1.1D) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr ppper, flerskikts, vttenbeständigt plst textilväv textilväv, gummibelgd plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst trä Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) plst (4H2) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Tilläggsbestämmelse: Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 och 0394 sk förpckningrn vr blyfri. PP45 För UN 0072 och 0226 behövs ing mellnförpckningr. P114() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr plst textilväv plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst Fckinredning trä Lådor stål (4A) metll, nnn en stål eller luminium (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) plst (4H2)

20 688/ P114() (forts) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Tilläggsbestämmelser: Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP43 För UN 0342 behövs ing innerförpckningr om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2) eller plst (1H1 eller 1H2) nvänds som ytterförpckningr. P114(b) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114(b) (torrt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr krftppper plst textilväv, dmmtät plstväv, dmmtät Behållre ppp metll ppper plst plstväv, dmmtät trä Krävs inte Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP48 För UN 0508 och 0509 år metllförpckningr inte nvänds. Lådor trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) PP50 För UN 0160, 0161 och 0508 behövs ing innerförpckningr om ft nvänds som ytterförpckningr. PP52 Om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2)nvänds som ytterförpckning för UN 0160 och 0161, så sk de vr tillverkde så tt explosionsfr på grund v stegring v det invändig trycket v inre eller yttre orsker förhindrs.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

maskindirektivet 2006/42/EG

maskindirektivet 2006/42/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN NÄRINGSLIV Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG Andra utgåvan Juni 2010 Inledning till andra utgåvan Direktiv 2006/42/EG är en reviderad version av maskindirektivet,

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer