KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS"

Transkript

1 4 688/ Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS Anm. 2. Kpitel 1.3 i de interntionell RID-bestämmelsern: Tillämpningsområde Anm. 1. För utbildning v säkerhetsrådgivre, se istället för vsnittet Trnsport v rdioktiv ämnen sk omftts v ett systemtiskt upplgt strålskyddsprogrm med målet tt säkerhetsställ ett tillräckligt bektnde v strålskyddsåtgärder. Ett strålskyddsprogrm enligt sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002) krävs emellertid inte för v sådn rdioktiv ämnen i ktegori 4 som vses i i dess bestämmelser Om en ändring utförs på ett tryckkärl, tnk, btterivgn eller MEG-continer med ett giltigt, utgånget eller indrget typgodkännnde, sk provning, kontroll och godkännnde begränss till de delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som hr ändrts. Ändringen sk uppfyll de bestämmelser i dess bestämmelser som vr tillämplig vid tiden för ändringen. För ll delr v tryckkärlet, tnken, btterivgnen eller MEG-continern som inte påverks v ändringen är dokumenttionen från det ursprunglig typgodkännndet fortfrnde gällnde. En ändring får omftt ett eller fler tryckkärl, tnkr, btterivgnr eller MEGcontinrr som omftts v typgodkännndet. Ett certifikt som godkänner ändringen sk utfärds till den söknde v ett nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern v den behörig myndigheten i någon fördrgsstt till RID eller v det orgn som utsetts v denn behörig myndighet). För tnkr, btterivgnr eller MEG-continrr, sk en kopi sprs som en del v tnkdokumenttionen. Vrje nsökn om ett godkännndecertifikt för en ändring, sk lämns v den söknde till ett end nmält orgn v typ A (Anm. enligt de interntionell RID-bestämmelsern en end behörig myndighet eller v denn utsett orgn). 5 För cisternvgn, motsvrr termen nvändre termen fordonsinnehvre som vses enligt definitionen i bilg G till COTIF (ATMF) och rtikel 3s i järnvägssäkerhetsdirektivet (Europprlmentets och rådets direktiv 2004/49/EG v den 29 pril 2004 om säkerhet på gemenskpens järnvägr och om ändringr v rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretg och direktiv 2001/14/EG om tilldelning v infrstrukturkpcitet, uttg v vgifter för utnyttjnde v järnvägsinfrstruktur och utfärdnde v säkerhetsintyg) och rtikel 2s i Europprlmentets och rådets direktiv 2008/57/EG v den 17 juni 2008 om driftskomptibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskpen.

2 688/ KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om skydd och förpliktelser i smbnd med v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 9 6 mom., 24 4 mom., 27, 28, 31 1 mom. 5 och 6 punkten och 32 i sttsrådets förordning om v frlig ämnen på järnväg (195/2002), nedn TFÄ-förordningen Frligt gods med hög riskpotentil i ndr klsser än klss 7 är sådnt som nges i tbell nedn och som ers i större mängder än de som nges i tbellen. Tbell: : Förteckning över frligt gods med hög riskpotentil Klss Riskgrupp Ämne eller föremål Mängd Tnk (l) c Bulk (kg) d Kolli (kg) Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.2 Explosiv ämnen och föremål 0 * 1.3 Explosiv ämnen och föremål i smhnteringsgrupp C 0 * 1.4 Explosiv ämnen och föremål med UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, , 0441, 0455, 0456 och Explosiv ämnen och föremål 0 0 * 2 Brndfrlig gser (klssificeringskoder som b 3000 endst innehåller bokstven F) Giftig gser (klssificeringskoder som innehåller bokstävern T, TF, TC, TO, TFC 0 * 0 * eller TOC) med undntg v erosolbehållre 3 Brndfrlig vätskor i förpckningsgrupp I och II 3000 b Okänsliggjord flytnde explosivämnen 0 * 0 * 4.1 Okänsliggjord explosivämnen 0 * 4.2 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 4.3 Ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b 5.1 Oxidernde vätskor i förpckningsgrupp I 3000 b Perklorter, mmoniumnitrt, mmoniumnitrthltig gödselmedel smt mmoniumnitrtemulsioner eller -suspensioner eller - b geler 6.1 Giftig ämnen i förpckningsgrupp I 0 * 0 * 6.2 Smittförnde ämnen i ktegori A (UN 2814 och 2900, förutom nimlt mteril) 0* 0 * 8 Frätnde ämnen i förpckningsgrupp I 3000 b Ej tillämpligt. b Ovsett mängd gäller inte bestämmelsern om skyddsplner. c Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i tnk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 12. För ämnen som inte är tillåtn för i tnk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. d Ett ngivet värde i denn kolumn gäller endst om i bulk är tillåten enligt kpitel 3.2, tbell A, kolumn 10 eller 17. För ämnen som inte är tillåtn för i bulk, sknr uppgiften i denn kolumn betydelse. * I fråg om tillämpningen v bestämmelsern om skyddsåtgärder se

3 6 688/ Bestämmelser om skyddsplner finns i 11 d i TFÄ-lgen och i 32 i TFÄförordningen Bestämmelsern i , och gäller inte när mängdern erde i kollin på en vgn eller i en storcontiner inte överstiger de mängder som nges i , utom för UN 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 och 0500 smt utom för undntgn kollin i klss 7 med UN 2910 och 2911 om ktivitetsnivån överstiger A 2 -värdet. Dessutom gäller inte krven i , och när mängdern som ers i tnkr eller i bulk i en vgn eller continer inte överstiger de mängder som nges i Dessutom gäller inte bestämmelsern i dett kpitel för v UN 2912 RADIOAKTIVT ÄMNE, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I) och UN 2913 RADIOAKTIVT ÄMNE, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I) För rdioktiv ämnen nses bestämmelsern i dett kpitel uppfylld, om bestämmelsern i Convention on Physicl Protection of Nucler Mteri "Convention on Physicl Protection of Nucler Mteril" 18 och IAEA:s cirkulär The Physicl Protection of Nucler Mteril nd Nucler Fcilities 19 tillämps. Anm. I de interntionell RID-bestämmelsern: Kpitel 1.10 Bestämmelser om skydd (Tills vidre blnk.) Definition v frligt gods med hög riskpotentil Som frligt gods med hög riskpotentil definiers sådnt gods som kn missbruks vid terrorbrott och då led till svår konsekvenser, till exempel förlust v åtskillig människoliv och storsklig förstörelse eller, särskilt vseende klss 7, storsklig smhällsekonomisk störning Se punktern ovn. KAPITEL 1.11 INTERNA RÄDDNINGSPLANER FÖR RANGERBANGÅRDAR Anm. Enligt de interntionell RID-bestämmelsern sk för v frligt gods på rngerbngårdr intern nödlägesplner upprätts. Nödlägesplnern sk medför tt vid olyckor eller tillbud på rngerbngårdr ll delktig smrbetr på ett smordnt sätt och tt olyckns eller tillbudets konsekvenser på människoliv eller miljö blir så små som möjligt. Bestämmelsern i dett kpitel nses som uppfylld vid tillämpning v UIC normbld 201 (Crrqige of dngerous goods Emergency plnning guidnce for mrshlling yrds) Version 1 juli 2012.

4 688/ Tbell för klssificering v fyrverkerirtiklr utn provningsdt 1 Typ Innefttr: /Synonym: Definition Specifiktion Klssificering Bomb, sfärisk eller Fyrverkeribomb: Smmnsättning v All slutbomber 1.1G cylindrisk (engelsk: preloded Stjärnbomb: 180 mm 1.1G mortr, shell in Stjärnbomb: 1.1G mortr) > 25 % knllsts som lös en sfärisk eller cylindrisk bomb inuti ett rör, från vilken fyrverkeribomben är vsedd tt vfyrs. Artikeln är klr tt vskjuts. sts och/eller knlleffek Stjärnbomb > 50 mm och < 180 mm Stjärnbomb: 50 mm, eller 60 pyrotekniskt ämne med 25 % knllsts som lös sts och/eller knlleffekt Ämnen och föremål (utom erosolbehållre och kemiklier under tryck) i klss 2 som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, sk enligt och tillordns en i ngiven smlingsbenämning. Följnde kriterier gäller: Ämnen och föremål i klss 2 indels enligt följnde: 8. Kemiklier under tryck: vätskor, pstor eller pulver, tryckstt med en drivgs som uppfyller definitionen för en komprimerd eller kondenserd gs och blndningr v dess gser Förteckning över för närvrnde tillordnde självrektiv ämnen i förpckningr De i kolumnen Förpckningsmetod ngivn kodern OP1 till OP8 hänvisr till förpckningsmetodern i , förpckningsinstruktion P520 (se även ). Självrektiv ämnen som sk ers sk motsvr klssificeringen och de ngivn kontroll- och nödtemperturern (härledd från SADT). För ämnen tillåtn i IBCbehållre, se , förpckningsinstruktion IBC520, och för ämnen som är tillåtn tt ers i tnkr enligt kpitel 4.2, se , UN-tnkinstruktion T23. Anm. Tillordningen i denn tbell vser det tekniskt ren ämnet (såvid inte en koncentrtion under 100 % finns ngiven). För ndr koncentrtioner kn ämnet med bektnde v metodern i testhndboken, del II, och i komm tt klssificers nnorlund. Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod UN-nr (gruppbenämning) 1.2G 1.3G Anmärkningr ACETON-PYROGALLOL- (2-DIAZO OP NAFTOL-5-SULFONAT), SAMPOLYMER AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP B, < ej tillåtet för 1 Denn tbell innehåller en förteckning över klssificeringr v fyrverkerirtiklr, vilken kn nvänds i vsknd v provningsdt från provserie 6 (se ).

5 8 688/2013 Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr UN-nr (gruppbenämning) TEMPERATURKONTROLLERAD AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C < 100 OP (3) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP C, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D < 100 OP (5) AZODIKARBONAMID, BEREDNING TYP D, TEMPERATURKONTROLLERAD < ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYL- 4-METHOXIVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(2,4-DIMETYLVALERONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ETYL- 2-METYLPROPIONAT) ej tillåtet för 1,1 -AZODI-(HEXAHYDROBENSONITRIL) 100 OP ,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) ej tillåtet för 2,2 -AZODI(ISO-BUTYRONITRIL) SOM 50 OP VATTENBASERAD PASTA 2,2 -AZODI(2-METYLBUTYRONITRIL) ej tillåtet för BENSEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, SOM 52 OP PASTA BENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP (BENSYL(ETYL)AMINO)- 100 OP ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID 4-(BENSYL(METYL)AMINO)- 3-ETOXIBENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 4-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP (2) 5-SULFONYLKLORID 2-DIAZO-1-NAFTOL- <100 OP (9) SULFONSYRAESTER, BLANDNING, TYP D 2,5-DIBUTOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAKLORZINKAT (2:1) 100 OP ,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMZINKKLORID 2,5-DIETOXI-4-MORFOLINO- BENSENDIAZONIUMTETRAFLUOROBORAT 2,5-DIETOXI-4-(4-MORFOLINYL)- BENSENDIAZONIUMSULFAT 2,5-DIETOXI- 4-(FENYLSULFONYL)BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID DIETYLENGLYKOL-BIS- (ALLYLKARBONAT) + DIISOPROPYLPEROXIDIKARBONAT DIFENYLOXID- 4,4 -DISULFONYLHYDRAZID ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP7 3226

6 688/ Självrektivt ämne Koncentrtion (%) Förpckningsmetod Anmärkningr ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för 72 OP ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för ej tillåtet för 100 OP ej tillåtet för UN-nr (gruppbenämning) 2,5-DIMETOXI-4-(4-METYL- FENYLSULFONYL)-BENSENDIAZONIUM- ZINKKLORID 4-DIMETYLAMINO-BENSENDIAZONIUM- TRIKLORZINKAT(-1) 4-DIMETYLAMINO-6- (2-DIMETYLAMINOETOXI)TOLUEN-2- DIAZONIUMZINKKLORID N,N -DINITROSO-N,N -DIMETYL- TEREFTALAMID, SOM PASTA N,N -DINITROSOPENTAMETYLENTETRAMIN 82 OP (7) 4-DIPROPYLAMINOBENSEN- 100 OP DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID ej tillåtet för 2-(N,N-ETOXIKARBONYLFENYLAMINO)-3- METOXI-4- (N-METYL-N-CYKLOHEXYLAMINO)- BENSENDIAZONIUM-ZINKKLORID N-FORMYL-2-(NITROMETYLEN)- 1,3-PERHYDROTIAZIN 2-(2-HYDROXIETOXI)- 1-(PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN-4- DIAZONIUMZINKKLORID 3-(2-HYDROXIETOXI)- 4-PYRROLIDIN-1-YL)-BENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 3-KLOR- 4-DIETYLAMINOBENSEN- DIAZONIUMZINKKLORID 2-(N,N-METYLAMINOETYLKARBONYL)-4- (3,4-DIMETYLFENYLSULFONYL)-BENSEN- DIAZONIUM-VÄTESULFAT 4-METYLBENSENSULFONYLHYDRAZID 100 OP METYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- BENSENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT ej tillåtet för NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL- 100 OP SULFONAT NATRIUM-2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT 100 OP NITROSOFENOL ej tillåtet för SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIV VÄTSKA, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAD 3233 ej tillåtet för SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV OP (8) SJÄLVREAKTIVT FAST ÄMNE, PROV, TEMPERATURKONTROLLERAT 3234 ej tillåtet för TETRAMINOPALLADIUM-(II)-NITRAT ej tillåtet för

7 10 688/2013 Anmärkningr: (1) (Tills vidre blnk.) (2) Etikett EXPLOSIV krävs (förlg nr 1, se ). (3) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke c). (4) (Tills vidre blnk.) (5) Azodikrbonmidberedningr, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d). (6) (Tills vidre blnk.) (7) Med ett komptibelt spädmedel med en kokpunkt v minst 150 C. (8) Se (9) Denn benämning vser blndningr v 2-DIAZO-1-NAFTOL-4- SVAVELSYRAESTER och 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SVAVELSYRAESTER, som uppfyller kriteriern i testhndboken del II, stycke d) Förteckning över klssificerde orgnisk peroxider i förpckningr ORGANISK PEROXID Koncentrtion (%) Spädmedel typ A (%) Spädmedel typ ämne (%) n (%) Inert fst Vtte B (%) 1) Förpckn. metod UN-nr (gruppbenämning) Sekundär fr och nmärkningr DI-ISOPROPYL- > (*) PEROXIDIKARBONAT (*) (*) DI-(3,5,5-TRIMETYLHEXANOYL) > (*) PEROXID > (*) (som stbil dispersion i vtten) (*) (*) För dess bestämmelser gäller: Biologisk produkter är produkter från levnde orgnismer, som tillverks och distribuers i överensstämmelse med bestämmelser från socil- och hälsovårdsministeriet, vilk kn utge särskild godkännndebestämmelser. Produktern nvänds ntingen för tt förebygg, behndl eller dignosticer sjukdomr hos människor eller djur eller tillhörnde utvecklings-, experiment- eller forskningsändmål. De innefttr, men är inte begränsde till, färdig produkter och hlvfbrikt, såsom vccin Ämnen och föremål i klss 8 indels enligt följnde: C1 C11 Frätnde ämnen utn sekundärfr och föremål som innehåller sådn ämnen: C1 C4 Sur ämnen C1 Oorgnisk vätskor C2 Oorgnisk fst ämnen C3 Orgnisk vätskor C4 Orgnisk fst ämnen C5 C8 Bsisk ämnen C5 Oorgnisk vätskor

8 688/ C6 Oorgnisk fst ämnen C7 Orgnisk vätskor C8 Orgnisk fst ämnen C9 C10 Övrig frätnde ämnen C9 Vätskor C10 Fst ämnen C11 Föremål CF Frätnde brndfrlig ämnen CF1 Vätskor CF2 Fst ämnen CS Frätnde självupphettnde ämnen CS1 Vätskor CS2 Fst ämnen CW Frätnde ämnen, som i kontkt med vtten utvecklr brndfrlig gser CW1 Vätskor CW2 Fst ämnen CO Frätnde oxidernde ämnen CO1 Vätskor CO2 Fst ämnen CT Frätnde giftig ämnen och föremål som innehåller sådn ämnen CT1 Vätskor CT2 Fst ämnen CT3 Föremål CFT Frätnde brndfrlig giftig vätskor COT Frätnde giftig oxidernde ämnen Tillordning v ämnen, inklusive blndningr, som inte är upptgn i kpitel 3.2, tbell A, till tillämplig benämning i och tillämplig förpckningsgrupp enligt kriteriern i () - (c) kn ske utgående från längden v den kontkttid, som behövs för tt åstdkomm fullständig vävndsdöd v humn hud. Tbell : Tbell som smmnfttr kriteriern i kriteerien Förpckningsgrupstiperiod Exponering- Observtions- Effekt I 3 min 60 min Fullständig vävndsdöd II > 3 min 1 h 14 d Fullständig vävndsdöd III > 1 h 4 h 14 d Fullständig vävndsdöd III - - Korrosionshstighet på ntingen stål eller luminiumytor överstiger 6,25 mm per år vid en testtempertur på 55 ºC vid test på båd mterilen

9 12 688/ Celler och btterier, celler och btterier i utrustning eller celler och btterier förpckde med utrustning, som innehåller någon form v litium sk tillordns UN 3090, 3091, 3480 eller 3481 beroende på vilket som är tillämpligt. De får ers enligt dess benämningr om de uppfyller följnde bestämmelser: (e) celler och btterier sk tillverks enligt ett kvlitetsledningsprogrm som innehåller: (i) en beskrivning v orgnistionsstruktur och personlens nsvr för konstruktion och produktkvlitet, (ii) tillämplig instruktioner som sk nvänds för kontroll och provning, kvlitetskontroll, kvlitetssäkring smt rbetsrutiner, (iii) tillverkningskontroll med lämplig åtgärder för tt förhindr och upptäck inre kortslutning vid tillverkning v celler, (iv) kvlitetsredovisningr som kontrollrpporter, provnings- och klibreringsdt och intyg. Provningsdt sk förvrs och på begärn uppviss för behörig myndighet, (v) ledningens grnskning för tt säkerställ tt kvlitetsledningsprogrmmet fungerr effektivt, (vi) rutin för styrning v dokument och dess revision, (vii) sätt för tt kontroller celler eller btterier som inte överensstämmer med typen provd enligt (), (viii) utbildningsprogrm och kvlificeringsförfrnde för berörd personl, och (ix) metoder för tt kontroller tt slutprodukten är fri från skdor. Anm: Intern kvlitetsledningsprogrm är tillåtn. Tredjeprtcertifiering är inte nödvändig, men metodern ngivn i (i)-(ix) ovn sk vr ordentligt dokumenterde och spårbr. En kopi v kvlitetsledningsprogrmmet sk på begärn uppvis för Säkerhets- och kemiklieverket Tbell A: Förteckning över frligt gods i UN-nummerordning TABELL A FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT GODS I UN-NUMMERORDNING

10 688/ Benämning och beskrivning Klss Klssi ficering s-kod Förpckningsgrupp Etiketter Bestäm. för smembllering UNnr Särbestämmelser Begränsde och reducernde mängder Förpckning Förpckningsinstruktioner Särbestäm. för förpckningen FOTOGEN 3 F1 III L E1 P001 MP19 IBC03 LP01 R PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. 3 F1 I ml E3 P001 MP7 MP PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C över 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S. (ångtryck vid 50 C högst 110 kp) 1268 PETROLEUMDESTILLAT, N.O.S. eller PETROLEUMPRODUKTER, N.O.S KALCIUMHYPOKLORIT, TORR BLANDNING, med över 10 % men högst 39 % ktivt klor 3 F1 II C 3 F1 II D 1 L E2 P001 MP19 1 L E2 P001 IBC02 R001 3 F1 III L E1 P001 IBC03 LP01 R O2 III kg E1 P002 IBC08 LP02 R VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 I E0 P402 RR8 MP2 B3 B13 L3 MP19 MP19 MP VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 II ml E2 P402 IBC VATTENREAKTIV VÄTSKA, N.O.S. 4.3 W1 III L E1 P001 IBC02 R FASTA ÄMNEN eller blndningr v fst ämnen (såsom beredningr och vfll) INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S., med flmpunkt högst 60 C 3481 LITIUMJONBATTERIER I UTRUSTNING eller LITIUMJONBATTERIER FÖRPACKADE MED UTRUSTNING (inklusive litiumjonpolymerbtterier) 4.1 F1 II M4 II kg E2 P002 IBC06 R001 0 E0 P903 P903 P903b RR8 PP9 MP15 MP15 MP11

11 14 688/2013 UN-tnkr och bulkcontinrr Specil provisions VAK/RID-tnk Tnkkod Särbestämmelser för Kollin Bulk Lstning, lossning och hntering Instruktioner Särbestämmelser Expressgods Trnsportktegori Frlighetsnummer UNnr , , c) T2 TP2 LGBF 3 W12 CE T11 TP1 TP8 L4BN T7 T7 TP1 TP8 TP28 TP1 TP8 TP28 L1.5BN 2 CE LGBF 2 CE T4 TP1 TP29 LGBF 3 W12 CE SGAN TU3 3 CW24 CW35 CE T13 TP2 TP7 TP38 L10DH TU14 TU38 TE21 TE22 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T7 TP2 TP7 L4DH TU14 TE21 TM2 T3 BK1 BK2 0 W1 CW23 X W1 CW23 CE W1 CW23 CE TP33 2 W1 VW3 CE CE

12 688/ Tbell B: Förteckning över frligt gods i lfbetisk ordning Benämning UN nr GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3383 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3384 BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3488 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3489 BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3389 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3390 FRÄTANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3381 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3382 N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3387 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3388 OXIDERANDE, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3490 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3491 VATTENREAKTIV, BRANDFARLIG, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3385 VATTENREAKTIV, N.O.S. GIFTIG VÄTSKA VID INANDNING, 3386 VATTENREAKTIV, N.O.S. VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, 3256 BRANDFARLIG, N.O.S. KAPITEL Om det i kpitel 3.2, tbell A, kolumn 6, nges tt en särbestämmelse gäller för ett ämne eller föremål, så beskrivs respektive särbestämmelses innebörd och krv nedn. 363 Denn benämning gäller även för flytnde bränslen, ndr än de bränslen som är undntgn enligt , i mängder som överstiger de som nges i kolumn (7) i förteckningen över frligt gods i Tbell A i kpitel 3.2, i inneslutningr integrerde i utrustning eller mskiner (t.ex. genertorer, kompressorer, värmesystem, etc. som del v den ursprunglig konstruktionen v denn utrustning eller mskin. De omftts inte v övrig krv i dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: () inneslutningen sk överensstämm med Säkerhets- och kemiklieverkets

13 16 688/2013 tillverkningskrv (Anm. i de interntionell RID-bestämmelsern med den behörig myndighetens tillverkningskrv i lndet där den tillverks 2 ) (b) ventiler eller öppningr (t.ex. vluftningsnordningr) i inneslutningen som innehåller frligt gods, sk vr stängd under, (c) mskinen eller utrustningen sk vr orienterd på ett sätt som förhindrr ovsiktligt utsläpp v frligt gods och vr säkrd genomlämplig åtgärder för tt håll mskinen eller utrustningen på plts på ett sätt som förhindrr ll förskjutning under, vilken kunn ändrorienteringen eller orsk tt den blir skdd, (d) när inneslutningen hr en volym på mer än 60 liter men högst 450 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på en sid enligt och om volymen är större än 450 liter men högst 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen etiketters utvändigt på ll fyr sidor enligt 5.2.2, och (e) När inneslutningen hr en volym på mer än 1500 liter, sk mskinen eller utrustningen förses med storetiketter utvändigt på ll fyr sidor i enlighet med , krven i sk tillämps och följnde sk nges i godsdeklrtionen: TRANSPORT ENLIGT SÄRBESTÄMMELSE UN 0135 kvicksilverfulmint, fuktt, med minst 20 viktsprocent vtten eller blndning v vtten och lkohol, är inte tillåtet för järnvägs. Kvicksilver(I)klorid (klomel) är ett ämne i klss 9 (UN 3077). 636 () Celler som ingår i utrustning sk inte kunn urldds under så tt tomgångsspänningen sjunker under 2 volt eller under 2/3 v spänningen hos en icke urlddd cell, vrvid den lägst v dess båd spänningr gäller. (b) Beggnde litiumceller och btterier med bruttovikt på högst 500 g vrder, i eller utn utrustning, som smls in tillsmmns med eller utn ndr celler och btterier utn litium och som överlämns för till mellnliggnde berbetningsnläggningr för bortskffnde, omftts inte v dess bestämmelser om de uppfyller följnde villkor: (i) bestämmelsern i förpckningsinstruktion P903b är uppfylld, (ii) det finns ett kvlitetssystem för tt säkerställ tt totlmängden litiumceller eller btterier per vgn eller storcontiner inte överstiger 333 kg, (iii) Kollin sk förses med märkningen FÖRBRUKADE LITIUMCELLER. 660 (g) Dokumenttion Vrje vsändning som ers i enlighet med denn särbestämmelse sk åtföljs v en godsdeklrtion som åtminstone innehåller följnde informtion: 2 Till exempel, överensstämmelse med relevnt bestämmelser i Europprlmentets och rådets direktiv 2006/42/EG v den 17 mj 2006 om mskiner och om ändring v direktiv 95/16/EG, publicert i Europeisk gemenskperns officiell tidning nr L157 den 9 juni 2006, s 24-86

14 688/ (i) UN-numret på den gs som finns i inneslutningssystemen förgsbränsle, föregånget v bokstävern UN, (ii) gsens officiell benämning, (iii) numret på etikettförlgn, (iv) ntlet system med gsbränslebehållre, (v) om kondenserd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nettovikten i kg v gsen i vrje inneslutningssystem för gsbränsle nges och om komprimerd gs finns i inneslutningssystemen för gsbränsle sk nominell volym i liter hos vrje inneslutningssystem nges följt v det nominell rbetstrycket, och (vi) vsändrens och mottgrens nmn och dress. Ordningsföljden för de uppgifter som nges i (i) (v) sk nges i enlighet med ett v följnde exempel: Exempel 1: UN 1971 NATURGAS, KOMPRIMERAD, 2.1, 1 Inneslutningssystem för gsbränsle på 50 liter totlt, 200 br. Exempel 2: UN 1965 KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S., 2.1, 3 Inneslutningssystem för gsbränsle, vrder innehåller 15 kg nettovikt gs. Anm. All övrig bestämmelser i dess bestämmelser sk tillämps. 661 Anm 1. Enligt i de interntionell RID-bestämmelsern sk OTIF:s sekretrit offentliggör denn informtion på sin webbplts () Vgnr som err frligt gods förpckt i begränsde mängder sk vr märkt enligt på båd långsidorn, såvid vgnen inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får vgnen märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt (b) Storcontinrr som innehåller frligt gods förpckt i begränsde mängder, sk vr märkt enligt på ll fyr sidorn, såvid storcontinern inte innehåller nnt frligt gods för vilket märkning med storetiketter enligt krävs. I det senre fllet får storcontinern märks enbrt med storetiketter eller med både storetikettern enligt och märkningen enligt Om märkningen som plcerts på storcontinrrn inte är synlig utnför den lstde vgnen, sk smm märkning även plcers på vgnens båd långsidor Reducerde mängder v frligt gods som hr tilldelts kodern E1, E2, E4 och E5 och som hr en högst nettomängd frligt gods per innerförpckning som inte överstiger 1 ml för vätskor och gser smt 1 g för fst ämnen och där den högst nettomängden frligt gods per ytterförpckning inte överstiger 100 g för fst ämnen eller 100 ml för vätskor och gser, omftts endst v följnde bestämmelser: () bestämmelsern i 3.5.2, förutom tt det inte krävs någon melln förpckning om innerförpckningrn är säkert förpckde i en ytterförpckning med stötdämpnde mteril så tt de inte går sönder, punkters eller tt innehållet läcker ut under norml förhållnden, smt tt för vätskor sk ytterförpckningen innehåll tillräckligt med bsorbernde mteril för tt

15 18 688/2013 bsorber det totl innehållet i innerförpckningrn, och: (b) bestämmelsern i Utbytesförfrnde Följnde steg sk följs när fyllningsämnen sk byts ut mot ngivn ämnen eller grupper v ämnen enligt förteckningen i tbell (se även flödesschemt i figur ). Figur : Flödesschem för utbyte v fyllningsämnen med modellvätskor Klssificering v ämnet enligt del 2 i syfte tt bestämm UN-nummer och förpckningsgrupp Finns UN-nummer och förpckningsgrup i utbytesförteckningen? Nej Ytterligre provning krävs (se ) J Är ämnet eller ämnesgruppen nmngiven i utbytesförteckningen? Nej J Är en modellvätsk eller kombintion v sådn ngiven i utbytesförteckningen? Fortsättning i regeln för smlingsbenämningr Nej J Kemisk komptibilitet betrkts som verifierd, om typprovnin-gen med ngivn modellvätskor v förpckningen/ IBC-behållren gett godkänt resultt, dett gäller i förekommnde fll även för vttenhltig lösningr v ämnet.

16 688/ Regel för smlingsbenämningr Vid utbyte v fyllningsämnen, för vilket texten regel för smlingsbenämningr är ngiven i kolumn 5, sk följnde steg och villkor iktts (se även flödesschem i figur ): Figur : Flödesschem för Regel för smlingsbenämningr. Enskild och smlingsbenämningr, lösningr, blndningr och beredningr med texten regel för smlingsbenämningr I utbytesförteckningen. Finns benämningr på ll beståndsdelr i lösningen, blndningen eller beredningen upptgn i utbytes förteckningen? Nej J Hr ll beståndsdelr smm klssificeringskod som lösningen, blndningen eller beredningen? Nej J Är ll beståndsdelr utbytbr med smm modellvätsk resp kombintion v modellvätskor? Nej Är ll beståndsdelr vr för sig eller i kombintion utbytbr med någon v nednstående kombintioner v modellvätskor? Nej Ytterligre provning krävs J J Verifiering v kemisk komptibilitet betrkts som giltig, om typprovningen v förpckningen/ibc-behållren godkänts med ngivn modellvätskor

17 20 688/ (b) de i tillverkningslndet tillämpde ntionell eller interntionell stndrdern för utformning, konstruktion, tillverkning och kontroll, förutstt tt bestämmelsern i uppfylls och gsflskor, storflskor, tryckft, gsflskpket och bärgningstryckkärl v metll är konstruerde så tt sprängförhållndet (sprängtrycket dividert med provtrycket) uppgår till minst: 1,50 för återfyllningsbr tryckkärl; 2,00 för ej återfyllningsbr tryckkärl, Förteckning över förpckningsinstruktioner P002 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och är uppfylld: Smmnstt förpckningr: Högst nettovikt (se ) Innerförpckningr Ytterförpckningr Förpckningsgrupp I Förpckningsgrupp II Förpckningsgrupp III gls plst metll ppper,b,c ppp,b,c 10 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plst (1H1, 1H2) plywood (1D) ppp (1G) Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) styv plst (4H2) Dunkr stål (3A1, 3A2) luminium (3B1, 3B2) plst (3H1, 3H2) 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg 60 kg 60 kg

18 688/ P002 (forts.) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION (FASTA ÄMNEN) P002 Enkelförpckningr: Ft stål, (1A1 eller 1A2 d ) luminium (1B1 eller 1B2 d ) nnn metll än stål eller luminium (1N1 eller 1N2 d ) plst (1H1 eller 1H2 d ) ppp (1G) e plywood (1D) e Dunkr stål (3A1 eller 3A2 d ) luminium (3B1 eller 3B2 d ) plst (3H1 eller 3H2 d ) Lådor stål (4A1) e luminium (4B2) e nnn metl (4N) e trä (4C1) e plywood (4D) e träfibermteril (4F) e ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet Dess innerförpckningr sk vr dmmtät. b Dess innerförpckningr får inte nvänds om ämnen kn bli flytnde under en (se ). c Dess innerförpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I. d Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen i förpckningsgrupp I, som kn bli flytnde under en (se ). e Dess förpckningr får inte nvänds för ämnen som kn bli flytnde under en (se ). P003 FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P003 RID/ADR-spesifik särbestämmelse för förpckningen: RR6 För UN 2037 får föremål v metll vid som vgnslst eller komplett lst även förpcks enligt följnde: Föremålen sk smls till enheter på brickor och hålls i rätt läge med ett ändmålsenligt plsthölje. Dess enheter sk stpls och säkrs på lämpligt sätt på pllr.

19 22 688/2013 P112() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P112() (fuktt fst ämne 1.1D) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr ppper, flerskikts, vttenbeständigt plst textilväv textilväv, gummibelgd plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst trä Lådor stål (4A) luminium (4B) nnn metll (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) cellplst (4H1) plst (4H2) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Tilläggsbestämmelse: Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 och 0394 sk förpckningrn vr blyfri. PP45 För UN 0072 och 0226 behövs ing mellnförpckningr. P114() FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr plst textilväv plstväv Behållre metll plst trä Säckr plst textilväv, med beklädnd eller beläggning v plst Behållre metll plst Fckinredning trä Lådor stål (4A) metll, nnn en stål eller luminium (4N) trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) plst (4H2)

20 688/ P114() (forts) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114() (fuktt fst ämne) Tilläggsbestämmelser: Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) Vid nvändning v tät ft med vtgbr topp som ytterförpckningr behövs ing mellnförpckningr. Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP43 För UN 0342 behövs ing innerförpckningr om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2) eller plst (1H1 eller 1H2) nvänds som ytterförpckningr. P114(b) FÖRPACKNINGSINSTRUKTION P114(b) (torrt fst ämne) Följnde förpckningr är tillåtn, om de llmänn bestämmelsern i och och de särskild bestämmelsern i är uppfylld: Innerförpckningr Mellnförpckningr Ytterförpckningr Säckr krftppper plst textilväv, dmmtät plstväv, dmmtät Behållre ppp metll ppper plst plstväv, dmmtät trä Krävs inte Särbestämmelser för förpckningen: PP26 För UN 0077, 0132, 0234, 0235 och 0236 sk förpckningrn vr blyfri. PP48 För UN 0508 och 0509 år metllförpckningr inte nvänds. Lådor trä, ordinär (4C1) trä med dmmtät väggr (4C2) plywood (4D) träfibermteril (4F) ppp (4G) Ft stål (1A1, 1A2) luminium (1B1, 1B2) nnn metll (1N1, 1N2) plywood (1D) ppp (1G) plst (1H1, 1H2) PP50 För UN 0160, 0161 och 0508 behövs ing innerförpckningr om ft nvänds som ytterförpckningr. PP52 Om ft v metll (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 eller 1N2)nvänds som ytterförpckning för UN 0160 och 0161, så sk de vr tillverkde så tt explosionsfr på grund v stegring v det invändig trycket v inre eller yttre orsker förhindrs.

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning v yggprodukter Certifieringsregel 130 Värmepumpr Förord Certifieringsregler eskriver villkor för certifiering v yggprodukter genom SP Certifiering. De utgörs dels v produktspecifik och dels

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER

UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER UTÅTGÅENDE VRIDFÖNSTER Anvisning för lgring, montering, skötsel och underhåll INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport 2 Levernsmottgning 2 Lgring på byggpltsen 2 Byggskedet Montering 2 Fogning/Drevning 3 Justering

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning SIDHÄNGDA FÖNSTER FASTA KARMAR FÖNSTERDÖRRAR INNEHÅLL Levernsskedet Trnsport Levernsmottgning Lgring på byggpltsen Byggskedet Montering Fogning/Drevning 3 Justering 4 Bruksskedet

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område avseende Tx för prövning och tillsyn inom miljöblkens område vseende år 2012 och tills vidre Inlednde bestämmelser 1 Denn tx gäller vgifter för Sndvikens kommuns kostnder för prövning och tillsyn enligt miljöblken

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Säkerhetsdtbld Upphovsrätt, 2014, 3M Compny Smtlig rättigheter förbehålln. Kopiering och/eller nedlddning v denn informtion i syfte tt tillgodogör sig 3M :s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselnvisning H-fönster Levernsskedet Förutom nednstående nvisningr kn kompletternde informtion erhålls i HusAMA 98, kp NSC. TRANSPORT Under trnsport sk fönster skydds mot fukt och nederbörd

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm:

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm: 537/2013 5 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - -

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell.

SKI Rapport 01:9. Granskning av SKB:s förslag ti inkapslingsteknik. Mats Lundin Oskar Gustafsson Bernt von Bromsen Eva Troell. SE0100128 SKI Rpport 01:9 ',! 1 Grnskning v SKB:s förslg ti inkpslingsteknik Mts Lundin Oskr Gustfsson Bernt von Bromsen Ev Troell Jnuri 2001 ISSN 1104-1374 ^9/20 ^Slm. I ISRN SKI-R-01/9-SE PLEASE BE AWARE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder

Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5. 1 Grunder Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 1 Grunder FÖRSVARSMAKTEN 2012 10 30 09 831:64733 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 (Unibest

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVC 13. Kompakt elpanna med klimatstyrd värmeautomatik, belastningsvakt, expansionskärl och cirkulationspump. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PB SE - Elpnn EVC EVC FLIK, FLIK FLIK FLIK Kompkt elpnn med klimtstrd värmeutomtik, belstningsvkt, expnsionskärl och cirkultionspump Konstruktion EVC är en kompkt elpnn med måtten x x mm. I pnnns utrustning

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01

INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN. UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER. Publiceringsdatum: 2011-09-01 INSTRUKTION FÖR FÖRSVARSMAKTEN UNIFORMSBESTÄMMELSER 2009 v 1. 4 KAPITEL 1 AV 8 GRUNDER Publiceringsdtum: 2011-09-01 FÖRSVARSMAKTEN 2011-08-29 14 515:63099 Högkvrteret Instruktion för Försvrsmkten, Uniformsbestämmelser

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Utbildning av kompositbranschen

Utbildning av kompositbranschen 1mrs 2010 Utildning v kompositrnshen Certifieringskrv vers 1.4 Plst- & Kemiföretgen - Kompositvdelningen - plst- & kemiföretgen the swedish plstis & hemils federtion Plst- & Kemiföretgen Tel +46 (0)8-783

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer