Arbetsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, AU :30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde kl 08:30 i Frösörummet

2 -2, AU :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare

3 1, AU :30 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för juli har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för juli 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, AU :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för juli har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Finansrapport för juli 2015 Kundrapport SEB Förslag till beslut Finansrapporten godkänns Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport Juli 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott

6 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 Finansrapport juli Reporäntan sänks till -0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 1 juli att sänka reporäntan från 0,25 procent till - 0,35 procent. Riksbanken motiverar i pressmeddelande beslutet på följande sätt: Inflationen stiger och konjunkturen i Sverige fortsätter att stärkas. Sedan räntebeslutet i april har dessutom kronan blivit starkare än Riksbankens prognos och utvecklingen av växelkursen är en fortsatt risk för inflationsuppgången. I denna osäkra miljö behöver penningpolitiken vara ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen fortsätter att stiga mot målet på 2 procent. Riksbankens direktion har därför beslutat att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till 0,35 procent och att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder från september fram till årets slut. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2015 inom parentes. Reporänta 2015 kv2-0,25 *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Kommunkoncernen byter bank Prognos för reporäntan* kv3 kv4 kv3-0,37-0,41-0,33 (-0,28) (-0,29) (-0,21) 2017 kv3 0,26 (0,38) 2018 kv3 0,81 Utifrån genomförd upphandling avseende banktjänster för kommunen med koncernbolag lämnade Nordea det bästa budet. Byte från Swedbank till Nordea kommer att ske 30 september. Bytet kommer att jämfört med idag medföra dels lägre transaktionskostnader för koncernen, dels utökad kontokredit från 300 till 500 miljoner kronor. Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Vid sex tillfällen under våren och försommaren har intäkter erhållits vid certifikatemissionerna. Totalt har de sex upplåningarna inbringat en intäkt på sammanlagt nära en halv miljon kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni minskade värdet med knappt 15 för att återhämta knappt 9 under juli. Per sista juli är marknadsvärdet 727 mnkr. Hittills under året har marknadsvärdet på portföljen ökat med 24,5 mnkr vilket motsvarar en

7 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 värdestegring på 4,1 %. I diagrammet, Portföljens utveckling, visar de röda markeringar de månader som portföljens marknadsvärde minskat. 3 Sammanfattning portfölj Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 18,5% Aktier Utland 10,1% Alternativa placeringar 8,7% Räntor Sverige 62,3% Upplupna räntor 0,3% Likvida medel, notariat 0,1% Total portfölj 100,0% Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN Stibor 3M + 0,97 % SBAB, FRN Stibor 3M + 0,83 % Nordea FRN Stibor 3M + 1,15 % Nordea Bank Stibor 3M + 1,17 % TeliaSonera FRN Stibor 3M + 1,00 % SEB, FRN Stibor 3M + 1,22 % Electrolux, FRN Stibor 3M + 1,13 % Volvo, FRN Stibor 3M + 1,32 % Fortum, FRN Stibor 3M % SBAB, 2,29 % ,29 %, fast ränta Vattenfall FRN Stibor 3M + 2,35 % Investor FRN Stibor 3M + 1,10 % SBAB, 4,13 % ,13 %, fast ränta Stadshypotek 1580, 3 % ,00 %, fast ränta Nordea Hypotek 2,25% ,25 % fast ränta Stadshypotek ,5% ,50 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Länsförsäkringar, konto ,90 %, fast ränta Summa Räntor Sverige Portföljens utveckling, marknadsvärde Marknadsvärde SEK Tid Avkastning %, rullande 12 månader

8 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli Kommentarer bilaga till finansrapport Koncernkontot Kommunen har per sista juli en likviditet på koncernkontot uppgående till 96 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 317 mnkr (fg månad 319). Per sista juli nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 4,4 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista juli till 300 mnkr. Under april löste kommunen det övertagna lånet från Östersunds- Sport och Eventarena på 18 mnkr och har därefter utökat upplåningen på certifikat med 60 mnkr. Internbank Av certifikatprogrammet på 1 mndr nyttjas per juli 950 mnkr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 300 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och per sista juli har alla fem certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,098 % (maj = - 0,016 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på mnkr sker upplåning med mnkr. Under juni har nyupplåning skett med 400 mnkr. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTNprogrammet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista juli 0,118 % (april = 0,342 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag med mellan 0,44 och 0,47 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 37 månader (föregående månad 38) och kapitalbindningstiden till 23 (21) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta uppgår till 2,42 % (april = 2,50 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till mnkr.

9 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli 2015 FINANSRAPPORT JULI ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo Saldo Internlimit (Kredit 300) Östersunds kommun 127,3 96, (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-4,4 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 23,0 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 150,9 100 Jämtlands Gymnasieförbund 31,2 33,3 10 Jämtlands Räddningtjänstförbund -4,4 14,5 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,5-200,3 317,1 245 Östersunds kommun - Placering fasträntekonto Länsförsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig kapitalbindningstid (månader) Förfall inom 1 år (belopp) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta Östersunds kommun ,34% Östersundshem AB ,25% Jämtkraft AB ,80% Östersunds Rådhus AB ,21% ,42% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat Räntevillkor Aktuell ränta Certifikat 131, SEB 200-0,051% Certifikat 132, SEB 200-0,161% Certifikat 133, SEB 200-0,168% Certifikat 134, Swedbank 100-0,170% Certifikat 135, Swedbank 250-0,161% ,098% Inlåning MTN-program Räntevillkor Aktuell ränta MTN-101: Löptid Stibor 3M + 0,44 0,189% MTN-102: Löptid Stibor 3M + 0,28 0,025% MTN-103: Löptid Stibor 3M + 0,00 0,000% MTN-104: Löptid Stibor 3M + 0,475 0,269% MTN-105: Löptid Stibor 3M + 0,335 0,077% MTN-106: Löptid Stibor 3M + 0,05 0,000% MTN-107: Löptid Stibor 3M + 0,02 0,000% MTN-108: Löptid Stibor 3M + 0,43 0,219% ,118% Vidareutlåning till bolag Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft Certifikat 135 0,449% Jämtkraft Certifikat 132 0,449% Jämtkraft Certifikat 133/134 0,441% Jämtkraft MTN 101 0,609% Jämtkraft MTN 102 0,445% Jämtkraft MTN 104 0,739% Jämtkraft MTN 105 0,547% Jämtkraft MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,660% Östersundshem MTN 103 0,413% Östersundshem 100 MTN 108 0,660% Östersunds Rådhus MTN 106 0,470% ,536% Villkor koncernkonto, ränta act/360

10 1, AU :30 / Bilaga: Finansrapport, juli Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat Östersunds kommun - Ränteswap 140,0 140,0 Period: Villkor: 2,1562 % Östersunds kommun - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: Villkor: 2,10 % Borgensåtagande, Östersunds kommun Koncernenhet Utnyttjat belopp Utnyttjat belopp Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264, , ,6 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0, januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari EKONOMI/FINANS Sven-Ove Nilsson 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli Ante Strängby

11 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport för Östersunds kommun Förvaltad av SEB Wealth Management

12 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun SEB Wealth Management, ST-S3, S STOCKHOLM Växel: , Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson Ansvarig rapport Liliane Rothoff / 11

13 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Portföljavkastning Avkastning (%) Juli 2015 ( ) Helåret 2015 Sedan Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj 1,42 4,07 25,68 2,96 Jämförelseindex * 0,17 0,92 5,25 1,44 Avkastning mot jämförelseindex 1,26 3,15 20,44 Aktier Sverige 4,52 14,12 68,69 10,75 Six Return Index 5,00 15,48 77,65 10,79 Avkastning mot jämförelseindex -0,49-1,36-8,97 Aktier Utland 4,27 13,39 8,59 MSCI World Index 5,14 13,13 8,63 Avkastning mot jämförelseindex -0,87 0,26 Räntor Sverige 0,02 0,04 13,53 0,62 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond 0,44 0,42 9,74 1,41 Avkastning mot jämförelseindex -0,42-0,38 3,80 Alternativa Investeringar -0,12 0,77 1,36 OMRX T-Bill -0,04-0,05 0,13 Avkastning mot jämförelseindex -0,08 0,82 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 11

14 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) Aktier Sverige ,9 Aktier Utland ,2 Räntor Sverige ,4 Upplupen kupongränta ,2 Likvida medel ,1 Alternativa Investeringar ,1 Total portfölj / 11

15 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 857, , , , ,0 Summa Aktier Sverige ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige / 11

16 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C ,8272 7,51 10, ,0 SEB Swedish Ethical Beta 20, , , , ,0 Summa Aktier Utland ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland / 11

17 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Nordea FRN ,50 101, ,9 Nordea Bank FRN ,08 100, ,2 TeliaSonera FRN ,55 100, ,5 SEB FRN ,04 100, ,1 Electrolux FRN ,36 100, ,8 Volvo FRN ,59 101, ,9 Fortum FRN ,43 101, ,9 Vattenfall FRN Call ,00 96, ,1 SBAB FRN ,95 102, ,8 Investor FRN ,70 101, ,9 Volvo Treasury FRN ,02 100, ,8 SBAB FRN ,84 100, ,7 SBAB 4.13% ,58 106, ,0 Stadshypotek % ,87 107, ,2 Nordea Hypotek % ,08 106, ,5 Stadshypotek % ,21 107, , ,8 Summa Räntor Sverige ,8 Kassa Likvida medel ,2 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0, ,2 Summa portfölj Räntor Sverige ,0 7 / 11

18 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 11

19 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 506, , , ,9 Excalibur Fund SEK 1 658, , , ,4 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK , ,23 103, , ,0 Summa Alternativa Investeringar ,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar ,0 9 / 11

20 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 11

21 1, AU :30 / Bilaga: Östersunds kommun Kundrapport Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall SBAB 4.13% KF SBAB Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Stadshypotek % KF C Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Nordea FRN KF NDASS Kupongförfall TeliaSonera FRN KF TLSNSS Kupongförfall Nordea Bank FRN KF NBHSS Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK UTD CREMUS SEK st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 20 st Utdelning SEB Swedish Ethical Beta UTD SWEET 831 st Kupongförfall SEB FRN KF SEB FRN Kupongförfall Electrolux FRN KF ELTLX Kupongförfall Volvo FRN KF VLVY Kupongförfall Fortum FRN KF FRTUM Kupongförfall Nordea Hypotek % KF NDASS Kupongförfall Vattenfall FRN Call KF VATFAL Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Kupongförfall Investor FRN KF INVSA Kupongförfall Volvo Treasury FRN KF VLVY Kupongförfall SBAB FRN KF SBAB Summa / 11

22 2, AU :30 KS: 1443/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Krister Frykberg Arbetsutskottet Medfinansiering av projekt Atlantbanan Atlantbanesamarbetet har pågått sedan början av 1990-talet och har genom åren bidragit till väsentliga förbättringar och restidsförkortningar på Mittbanan och Norra Stambanan. Fortfarande återstår dock stora insatser att göra innan en sammanhängande snabbtågsförbindelse mellan Trondheim och Stockholm är möjlig. Region Jämtland Härjedalen driver för närvarande projektsamarbetet där även Region Gävleborg, länsstyrelsen Västernorrland samt kommunerna i de tre länen utmed bansträckningen medverkar. Östersunds kommun har deltagit i samarbetet sedan det startade, som en av initiativtagarna. Från och med 2016 kommer samarbetet att breddas betydligt. De bägge fylkena i Tröndelag tar för första gången formellt sett del i Atlantbanesamarbetet, vilket naturligtvis är högintressant med tanke på de utmaningar och åtgärdsbehov som finns på andra sidan gränsen. Likaså ska Naboer AB nu ansluta. Arbetet under 2016 kommer bland annat att innefatta en förstudie som till stor del handlar om Meråkerbanen och dess planerade upprustning. En ansökan om interreg-medel för denna förstudie ska lämnas in inom kort. Under 2016 ska också förberedelser göras för att söka ett större treårigt interreg-projekt från Medfinansieringen från Östersunds kommun föreslås vara (sextiotusen) kronor för år Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Brev från Atlantbanans projektledare/region Jämtland Härjedalen Förslag till beslut 1. Projekt Atlantbanan medfinansieras med kronor för år Pengarna tas ur verksamhet 25011, ansvar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

23 2, AU :30 KS: 1443/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen, att. Jan Molde Box Östersund Krister Frykberg Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

24 2, AU :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Krister Frykberg Arbetsutskottet Medfinansiering av projekt Atlantbanan Atlantbanesamarbetet har pågått sedan början av 1990-talet och har genom åren bidragit till väsentliga förbättringar och restidsförkortningar på Mittbanan och Norra Stambanan. Fortfarande återstår dock stora insatser att göra innan en sammanhängande snabbtågsförbindelse mellan Trondheim och Stockholm är möjlig. Region Jämtland Härjedalen driver för närvarande projektsamarbetet där även Region Gävleborg, länsstyrelsen Västernorrland samt kommunerna i de tre länen utmed bansträckningen medverkar. Östersunds kommun har deltagit i samarbetet sedan det startade, som en av initiativtagarna. Från och med 2016 kommer samarbetet att breddas betydligt. De bägge fylkena i Tröndelag tar för första gången formellt sett del i Atlantbanesamarbetet, vilket naturligtvis är högintressant med tanke på de utmaningar och åtgärdsbehov som finns på andra sidan gränsen. Likaså ska Naboer AB nu ansluta. Arbetet under 2016 kommer bland annat att innefatta en förstudie som till stor del handlar om Meråkerbanen och dess planerade upprustning. En ansökan om interreg-medel för denna förstudie ska lämnas in inom kort. Under 2016 ska också förberedelser göras för att söka ett större treårigt interreg-projekt från Medfinansieringen från Östersunds kommun föreslås vara (sextiotusen) kronor för år Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Brev från Atlantbanans projektledare/region Jämtland Härjedalen Förslag till beslut 1. Projekt Atlantbanan medfinansieras med kronor för år Pengarna tas ur verksamhet 25011, ansvar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

25 2, AU :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Kommundirektör Beslutet skickas till Region Jämtland Härjedalen, att. Jan Molde Box Östersund Krister Frykberg Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

26 2, AU :30 / Bilaga: Brev från Atlantbanans projektledare/region Jä... Utskrivet av: Krister Frykberg sb den 14 augusti :33:01 Namn: Viktig information för kommande projektägarskap! : Östersu... Sidan 1 av 2 Från: "Billy Eng" :45:12 Ärende: Till: Viktig information för kommande projektägarskap! Krister Frykberg sb Hej Refererar till tidigare information inom projektsamarbetet Atlantbanan så är flera krafter igång på olika håll sedan maj månad att förlänga projektsamarbetet och även bredda det från 2016 i och med att Fylkena i Norge i form av Sör och Nor Tröndelag även de har för avsikt att kliva in i samarbetet. Bakgrunden är helt enkelt att omgående få till stånd arbetet med elektrifiering och övrig upprustning av Meråkerbanan så att äntligen järnvägsnäten sitter ihop. Beslut och tilldelade pengar finns ju redan i Norge men nu är det Do It som gäller och man ropar igen om ett rejält stöd från Sverige och vårt svenska projektsamarbete för att Meråkerbanan skall bli ett s.k. prioriterat projekt. Bakgrunden är även fortfarande att för aktörer i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg är närheten till och kontakterna med Tröndelag viktig och i järnvägssammanhang en underutnyttjad resurs. Den norska sidan ser också mervärden i att gemensamt med Mitt-Sverige utveckla transport infrastrukturen och näringen kopplad till den. En förbättrad järnvägs infrastruktur mellan våra länder har i 20 år stått högst som huvudmål i projektsamarbetet och det finns väl inga tvivel att detta skulle ha stor strategisk betydelse för utveckling av våra regioner. Det här gäller kommande satsningar för både person som godstrafik. En rejält uppgraderad järnvägsförbindelse mellan mitt-sverige och den starkt expansiva Trondheimsregionen borde därför inte bara vara av regionalt intresse utan även i högsta grad också av nationellt intresse. Målsättningen just nu är att 2016 blir ett viktigt förstudieår för att kartlägga ambitioner, resurser och aktörer m.m. Dessa framtagna prioriteringar av insatser ska under 2016 kunna inom ramen av förstudien skapa en större ansökan inom Interreg. (och/eller i något annat program) att sedan driva perioden 1/ / Dessa rader skriver jag till Dig som kontaktperson för nuvarande projektägare (14 st.) samt i uppdrag från Region Jämtland/Härjedalen (nuvarande huvudägare Atlantbanan) och NABOER AB som leder arbetet parallellt som våra allierade i Norge jobbar på sina förberedelser. Men tiden är mycket knapp för att förverkliga det här och vi räknar att allt med formaliserings och ansökningsarbeten måste vara klart sista augusti. Region Jämtland/Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland samt Region Gävleborg är klara medfinansiärer och därför ställer vi frågan om Östersunds Kommun kan bidra med :- inför Som sagt är tiden mycket knapp och vi har ett viktigt avstampsmöte nu på torsdag i Åre med norrmännen så någon form av besked/förhandsbesked skulle vara glädjande redan denna vecka. Men så fort vi hinner med så kommer vi rulla ut mer information av

Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Anmälningsärenden (KS/2014:3) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-05-05 Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-04-27 16:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27 kl 16.00 i Domsalen -2, KS 2015-04-27 16:00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012 Årsredovisning 2012 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 20-21 MARS 2014 Likviditetsrapport 2013-12-31 samt likviditetsplan 2014 Version: 1 Ansvarig: Annika Jonsson 2(18) Annika Jonsson, ekonomistaben 2014-02-18 Dnr:

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-09-01 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-01 kl 08.30 i domsalen -2, KS 2015-09-01 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2012 Riksgälden Årsredovisning Innehåll 2 3 4 5 8 16 20 22 24 27 29 33 54 55 56 Viktiga händelser 2012 Biträdande riksgäldsdirektören har ordet Vi är statens finansförvaltning Statens internbank Skuldförvaltning

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 OKTOBER 2013

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 OKTOBER 2013 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 OKTOBER 2013 Likviditetsrapport 2013-08-31 (LS/303/2013) Version: 1 Ansvarig: Annika Jonsson Likviditetsrapport 2013-08-31 (LS/303/2013) 2(15) Annika Jonsson

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning

Innehållsförteckning. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning. 5 Sammanställd redovisning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Omvärldsanalys 7 Vision och mål 10 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Finansiell rapport Januari- Mars 2015

Finansiell rapport Januari- Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 13 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 61 Ks 91 Au 100 KS/2015 0215 Finansiell rapport Januari- Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Landshypotek Årsredovisning 2013

Landshypotek Årsredovisning 2013 Landshypotek Årsredovisning 2013 För ett rikare liv på landet Landshypotek Årsredovisning 2013 Sida A Innehåll 2013 i korthet 4 Verksamhetsöversikt 6 2013 i siffror 7 VD har ordet 8 Vår omvärld 10 Landshypotek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer