Delårsrapport Januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2014 STOCKHOLM 14 JULI 2014 SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. De nordiska företags- och kapitalmarknaderna har blivit allt mer aktiva. SEB är fast besluten att stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Annika Falkengren SEB Delårsrapport januari juni

2 Delårsrapport första halvåret 2014 Rörelseintäkter Miljarder kronor 10,6 10,3 11,0 10,4 11,1 Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Rörelseresultatet för första halvåret 2014 uppgick till 10,1 mdr kr (Jämförelsetal första halvåret 2013) Rörelseintäkterna uppgick till 21,5 mdr kr (20,2) och rörelsekostnaderna till 10,9 mdr kr (11,2). Kreditförluster, netto, uppgick till 0,5 mdr kr (0,5), och kreditförlustnivån var 0,08 procent (0,08). Nettoresultatet uppgick till 8,1 mdr kr (6,8) och vinsten per aktie var 3:67 kr (3:10). Räntabiliteten var 13,1 procent (12,5). Rörelseresultat Miljarder kronor 4,8 4,6 5,0 4,9 5,3 Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Räntabilitet Procent 14,0 13,4 14,1 12,6 13,8 Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2014 uppgick till 5,3 mdr kr (Jämförelsetal andra kvartalet 2013) Rörelseintäkterna uppgick till 11,1 mdr kr (10,6) och rörelsekostnaderna till 5,5 mdr kr (5,6). Kreditförluster, netto, uppgick till 0,3 mdr kr (0,3), och kreditförlustnivån var 0,08 procent (0,09). Nettoresultatet uppgick till 4,2 mdr kr (3,8) och vinsten per aktie var 1:90 kr (1:73). Räntabiliteten var 13,8 procent (14,0). Volymer (Jämförelsetal 30 juni 2013) Utlåningen till företag ökade med 52 mdr kr och utlåningen till hushåll med 26 mdr kr. Utlåning till allmänheten totalt uppgick till mdr kr (1 290). Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Kärnprimärkapitalrelation (Basel III) Procent 15,7 16,0 15,0 15,0 14,2 Totalt uppgick inlåning från allmänheten till 890 mdr kr (898). Företagsinlåningen minskade med 21 mdr kr och hushållsinlåningen ökade med 24 mdr kr. Förvaltat kapital uppgick till mdr kr. Jämfört med motsvarande kvartal 2013 ökade det förvaltade kapitalet med 218 mdr kr, netto, varav nya volymer utgjorde 45 mdr kr, netto. Kapital och likviditet (Jämförelsetal 30 juni 2013) Kärnprimärkapitalrelationen var 16,0 procent (14,2). Bruttosoliditetsgraden var 4,0 procent. Kv2*-13 Kv3*-13 Kv4*-13 Kv1-14 Kv2-14 * Pro forma Likviditetstäckningsgraden var 127 procent (114). Likviditetsreserven uppgick till 342 mdr kr och de totala likvida tillgångarna till 699 mdr kr. SEB Delårsrapport januari juni

3 VD har ordet Världsekonomin fortsatte att ta sig upp på fastare mark under det första halvåret. De regionala olikheterna har dock fortsatt att prägla utvecklingen där tillväxten i Europa hämmades av hög statsskuldsättning och arbetslöshet. Affärsklimatet var mer positivt, vilket märktes i form av högre aktivitet bland nordiska och tyska företag och på kapitalmarknaderna med fler börsintroduktioner och företagsförvärv. Men, man måste hålla i minnet att tiderna är exceptionella. Såväl inflation som ränteläge är nere på mycket låga nivåer och stödåtgärderna från centralbankerna i eurozonen och USA går nu in på sitt sjunde år. Detta har bland annat lett till att de verkliga riskerna inte syns i kreditspreadarna och att tillgångsvärden ökat kraftigt. Omständigheter som dessa kräver försiktighet och motståndskraft. Inom SEB är vi måna om att råda kunderna att ha ett långsiktigt perspektiv och att uppmuntra en förstärkt sparandekultur. Ett exempel på detta är att vi har infört amorteringskrav på alla nya bolån. Steg för steg levererar vi på vår långsiktiga affärsplan I början av 2013 tydliggjorde SEB den långsiktiga affärsplanen. Målen är att vara den ledande nordiska banken för företag och institutioner och den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum. Vi föresatte oss att fördjupa relationerna med våra kunder, att fortsätta växa inom våra styrkeområden i Norden och Tyskland och att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten. Nu, halvvägs genom planen, nådde vi en avkastning för det första halvåret på 13,1 procent och vår kärnprimärkapitalrelation var 16 procent. Som den ledande nordiska företagsbanken har vi kunnat dra nytta av förbättringarna i affärsklimatet. Företagskunderna utgör två tredjedelar av vår kreditexponering och vi har en topposition när det gäller företagsförvärv i Norden, liksom i de nordiska marknaderna för aktiehandel, företagsobligationer och syndikerade lån. SEB är också den ledande arrangören i världen av gröna obligationer. Rörelseintäkterna ökade för alla divisioner och särskilt mycket inom Merchant Banking. Ränte- och provisionsnettot ökade med 7 respektive 12 procent jämfört med för ett år sedan. Rörelsekostnaderna minskade med 3 procent och vi håller fast vid vårt mål om att kostnaderna ska understiga 22,5 miljarder kronor i år liksom nästa år. Fortsatt tillväxt i alla hemmamarknader Idag med vår bredare bas har vi en bättre och effektivare tillväxtmotor. Utanför Sverige visar alla våra hemmamarknader en tvåsiffrig resultattillväxt jämfört med för ett år sedan. Med vår relationsbanksmodell har vi i Sverige under det senaste året attraherat 7 procent fler storföretagskunder och valts som husbank av 7 procent eller fler mindre och medelstora företagskunder. Privatkunderna uppskattar vårt rådgivningsinriktade sparerbjudande med fokus på allokering mellan tillgångsslag. Intäkter +7% Kostnader -3% Nytt förvaltat kapital, netto, 42 mdr kr H1, 2014 H1, 2014 Avkastning 13,1% Kärnprimärkapital 16,0% H1, 2014 Banker behöver förutsägbarhet för att fullt ut kunna stötta samhällsekonomin Jag anser att bankerna fyller en viktig roll när det gäller att bidra till återhämtningen i den reala ekonomin. För att kunna göra det behöver vi vara lönsamma och finansiellt starka så att vi inte tvingas minska utlåningen när konjunkturen vänder nedåt. Det skulle förstärka svängningarna. På lång sikt kan avsaknaden av harmonierade regelverk påverka konkurrenskraften för det svenska banksystemet och därmed de facto ha en negativ inverkan på den reala ekonomin. Vi är också beroende av stabila och förutsägbara skatteregler och myndighetskrav. Sunda banker behöver sunda regelverk. Bekräftelse av vår strategiska inriktning Vi strävar alltid efter att möta kundernas långsiktiga behov genom att utveckla och investera i bättre erbjudanden på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt. Detta bekräftades nyligen av Fitch som uppgraderade utsikterna för SEB:s A+ rating för lång upplåning till positiv utifrån bankens låga risknivå, bredare intjäning och ökade lönsamhet. Karaktärsdrag som alla präglar en försiktig och sund bank. Vår inriktning på att vara Relationsbanken i vår del av världen kvarstår och det till nytta för våra kunder och aktieägare. SEB Delårsrapport januari juni

4 Koncernen Andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till Mkr (4 783). Nettoresultatet (efter skatt) uppgick till Mkr (3 791). Rörelseintäkter Rörelseintäkterna uppgick till Mkr (10 648). Räntenettot ökade med 6 procent till Mkr (4 677). Kv2 Kv1 Kv2 Mkr Kunddrivet räntenetto Räntenetto från övriga aktiviteter Summa Det kunddrivna räntenettot ökade med 542 Mkr, eller 13 procent, jämfört med det andra kvartalet 2013 och med 143 Mkr jämfört med det första kvartalet. Snittvolymerna för både ut- och inlåning ökade medan marginalerna minskade i det lägre ränteläget. Som ett resultat av de lägre räntorna minskade också räntenettot från övriga aktiviteter; med 276 Mkr jämfört med motsvarande kvartal Det var stabilt jämfört med det första kvartalet. I det första kvartalet anpassades metoden för internprissättning för att bättre spegla durationen i företagsoch hushållsinlåningen. Prissättningen speglar också förändringarna i Basel III-regelverken avseende antaganden om högre stabilitet i inlåningen. Provisionsnettot uppgick till Mkr (3 811). Jämfört med första kvartalet ökade provisionsnettot med 483 Mkr. Den positiva utvecklingen berodde på en högre aktivitetsnivå inom alla divisioner samt på den generellt goda börsutvecklingen. Det var också positiva säsongsmässiga resultateffekter inom kortverksamheten och inom värdepapperslån (där intäkterna var cirka 90 Mkr högre än motsvarande period förra året). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 845 Mkr (1 087). Jämfört med första kvartalet var minskningen 234 Mkr. Volatiliteten i finansmarknaderna minskade till mycket låga nivåer och räntekurvorna planade ut ytterligare. Även om nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre, var aktivitetsnivån inom hela tradingverksamheten hög. Rörelseintäkterna för affärsområdet Markets, inom division Stora Företag och Institutioner, ökade med totalt 20 procent jämfört med det första kvartalet. Livförsäkringsintäkter, netto, ökade med 22 procent till 844 Mkr (689). Det berodde delvis på att under det andra kvartalet 2013 var utfallet för den traditionella försäkringsverksamheten i Danmark ovanligt lågt. Övriga intäkter, netto, uppgick till 234 Mkr (384). Säsongsmässiga utdelningar och resultat från intressebolag låg på en normal nivå. I det andra kvartalet 2013 återköptes förlagslån till ett belopp om 1 miljard kronor vilket fick en positiv resultateffekt på 201 Mkr. Rörelsekostnader Rörelsekostnaderna uppgick till Mkr, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med samma kvartal förra året (5 585). Jämfört med det första kvartalet ökade kostnaderna med 3 procent. Det berodde främst på säsongseffekter. Kreditförlustreserveringar Kreditförluster, netto uppgick till 283 Mkr (291). Kreditförlustnivån var 8 baspunkter. Problemlånen minskade med 681 Mkr till Mkr under det andra kvartalet. Här ingick individuellt värderade osäkra lånefordringar på 4,238 Mkr, portföljvärderade lånefordringar, oreglerade >60 dagar, på Mkr och omstrukturerade lånefordringar till ett belopp på 350 Mkr. Den totala reserveringsgraden för individuellt värderade osäkra lånefordringar och den totala reserveringsgraden för problemlån förstärktes till 100 (77) respektive 74 (67) procent. Skatt Den totala skattekostnaden var Mkr (975) vilket motsvarade en effektiv skattesats på 21 procent. Avvecklade verksamheter Nettoresultatet från de avvecklade verksamheterna var noll (-17). Övrigt totalresultat Övrigt totalresultat var negativt och uppgick till -410 Mkr (166). Värderingen av nettopensionsskulden, enligt IAS 19, gav en negativ effekt på Mkr (-91). Det berodde främst på den marknadsbaserade diskonteringsräntan i Sverige som fastställts till 3,0 procent, jämfört med 3,8 procent vid slutet av det första kvartalet. Den negativa effekten motverkades delvis av att pensionsplanernas tillgångar ökade i värde. Nettoeffekten från värderingen av de poster i balansräkningen som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen, det vill säga kassaflödessäkringar och tillgångar som kan säljas, var positiv och uppgick till Mkr (257). Förändringen i värderingen berodde på att både räntor och spreadar fortsatte att minska under det andra kvartalet Under samma period 2013 ökade dessa eller var stabila. Därutöver försvagades den svenska kronan under Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period 2013 för resultaträkningen. Affärsvolymerna jämförs med den 30 juni 2013, om inget annat anges. SEB Delårsrapport januari juni

5 Första halvåret Rörelseresultatet uppgick till Mkr (8 500). Nettoresultatet (efter skatt) uppgick till Mkr (6 803). Rörelseintäkter Rörelseintäkterna uppgick till Mkr (20 199). Räntenettot ökade med 7 procent till Mkr (9 136). Jan - jun Förändring Mkr % Kunddrivet räntenetto Räntenetto från övriga aktiviteter Summa Det kunddrivna räntenettot ökade med Mkr jämfört med det första halvåret Denna ökning berodde främst på att de genomsnittliga lånevolymerna ökade och lånemarginalerna förbättrades. Inlåningsvolymer och marginaler sammantaget påverkade i mindre utsträckning men ändå positivt. Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 376 Mkr jämfört med motsvarande period Anpassningen av metoden för internprissättning som beskrivs på den föregående sidan påverkade också halvårets räntenetto från övriga aktiviteter. Provisionsnettot uppgick till Mkr (7 058). Ökningen på 12 procent jämfört med det första halvåret 2013, berodde dels på att företagen mer aktivt sökte finansiering i skuld- och syndikeringsmarknaderna, dels på värdepapperslån samt att företagsrådgivningen ökade. Provisionerna från förvaltat kapital och depåförvaring ökade på grund av högre aktivitet och tillgångsvärden, men motverkades delvis av låga prestationsrelaterade intäkter. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 6 procent till Mkr (2 041). Lägre marknadsvolatilitet påverkade tradingverksamheten. Livförsäkringsintäkter, netto, uppgick till Mkr (1 571). Ökningen berodde dels på högre marknadsvärden, dels på att premieintäkterna ökade. Övriga intäkter, netto, uppgick till 234 Mkr (393). De bestod av säkringsredovisningseffekter, försäljning av värdepapper samt utdelningar. Rörelsekostnader Rörelsekostnaderna uppgick till Mkr, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med samma period förra året (11 173). Kreditförlustreserveringar Kreditförluster, netto uppgick till 541 Mkr (547). Kreditförlustnivån var 8 baspunkter. Problemlånen minskade med Mkr till Mkr jämfört med förra året. Skatt Den totala skattekostnaden var Mkr (1 680) vilket motsvarade en effektiv skattesats på 20 procent. Den förväntade effektiva skattesatsen för helåret, exklusive kapitalvinster, är 20 procent. Avvecklade verksamheter Nettoresultatet från de avvecklade verksamheterna var noll (-17). Övrigt totalresultat Övrigt totalresultat uppgick till 765 Mkr (228). Värderingen av nettopensionsskulden, enligt IAS 19, gav en negativ effekt på Mkr (685). Den marknadsbaserade diskonteringsräntan för den svenska pensionsskulden var 3,0 procent jämfört med 3,8 vid årsskiftet. Pensionsplanernas tillgångar ökade i värde. Nettoeffekten från värderingen av de poster i balansräkningen som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen, det vill säga kassaflödessäkringar och tillgångar som kan säljas, var positiv och uppgick till Mkr (2013 var den negativ, -457 Mkr). Förändringen i värderingen berodde på att både räntor och spreadar minskade under det första halvåret Under samma period 2013 ökade dessa eller var stabila. Därutöver försvagades den svenska kronan under Affärsvolymer Balansomslutningen per den 30 juni 2014 uppgick till miljarder kronor (2 596). Utlåningen till allmänheten uppgick till miljarder kronor, en ökning med 98 miljarder på ett år och med 85 miljarder kronor sedan årsskiftet. Jun Dec Jun Miljarder kronor Offentlig förvaltning Hushåll Företag Repor Skuldinstrument Utlåning till allmänheten SEB:s totala kreditportfölj (inklusive åtaganden utanför balansräkningen) uppgick till miljarder kronor (1 858). Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade hushållsvolymerna i den totala kreditportföljen med 27 miljarder kronor. Sammantaget ökade segmenten företag och fastighetsförvaltning med 87 miljarder kronor. Cirka 90 procent av kreditexponeringen ligger på Norden och Tyskland och 7 procent på Baltikum. Exponeringen på Ukraina och Ryssland uppgick till cirka 1,8 miljarder kronor, med hänsyn taget till externa garantier. SEB:s verksamhet i både länderna baseras på utlåning från de lokala dotterbolagen till lokala dotterbolag till bankens kunder i SEB:s nordiska och tyska kärnverksamhet. SEB Delårsrapport januari juni

6 Inlåningen från allmänheten uppgick till 890 miljarder kronor, en minskning med 8 miljarder kronor sedan den 30 juni 2013 och ökning med 41 miljarder kronor sedan årsskiftet. Hushållsinlåningen ökade med 14 miljarder kronor sedan årsskiftet och företagsinlåningen med 15 miljarder kronor. Jun Dec Jun Miljarder kronor Offentlig förvaltning Hushåll Företag Repor In- och upplåning från allmänheten Den 30 juni 2014 uppgick förvaltat kapital till miljarder kronor (1 387) och vid årsskiftet till miljarder kronor. Nettoinflödet sedan årsskiftet uppgick till 42 miljarder kronor medan marknadsvärdet ökade med 88 miljarder kronor. Depåförvaringsvolymen uppgick till miljarder kronor (5 411). Tillgångar och skulder som innehas för försäljning SEB ingick en överenskommelse att sälja kortinlösenverksamheten, Euroline AB, till Nordic Capital. Köpeskillingen uppgick till 2,2 mdr kr. I och med köpet omklassificerades Euroline-relaterade tillgångar och skulder i balansräkningen till raderna tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Affären kommer att slutföras under det fjärde kvartalet i år, då en kapitalvinst på cirka 1,9 miljarder kronor kommer att redovisas. SEB har en möjlighet att investera upp till 25 procent i Nordic Capitals kortinlösenverksamhet. Eurolines rörelseresultat för de första sex månaderna uppgick till 84 Mkr. Marknadsrisk Aktiviteterna i handelslagret drivs av kundernas efterfrågan. Detta bekräftas av att SEB sedan årsskiftet bara haft en förlustdag. Value-at-Risk (VaR) i handelslagret var under halvåret i snitt 106 Mkr. I genomsnitt förväntas koncernen, med 99 procents sannolikhet, inte förlora mer än detta belopp under en period på tio handelsdagar. Likviditet och långfristig upplåning Relationen mellan ut- och inlåning var 143 procent (134), exklusive skuldinstrument och repor. Under det första halvåret förföll 64 miljarder kronor i långfristig finansiering och 69 miljarder kronor emitterades. 46 procent av nyemissionerna bestod av säkerställda obligationer, 41 procent av seniora obligationer och 13 procent av förlagslån. Vid slutet av kvartalet uppgick likviditetsreserven till 342 miljarder kronor (411). De totala likvida tillgångarna, som bland annat omfattar handelslagret och outnyttjat utrymme för säkerställda obligationer, uppgick till 699 miljarder kronor (686). Finansinspektionen kräver att likviditetstäckningsgraden (beräknat enligt för Sverige anpassade regler) skall vara minst 100 procent, totalt, samt i vardera euro och USdollar. Vid slutet av kvartalet uppgick likviditetstäckningsgraden till 127 procent (114) och till 330 och 345 procent för US-dollar respektive euro. Bankens ambition är att alltid ha en stabil finansiering. SEB:s interna strukturella likviditetsmått, som kallas core gap och mäter relationen mellan stabil finansiering och tillgångar som inte är likvida, var 113 procent. Baselkommitténs långfristiga likviditetsmått (det så kallade NSFR-måttet) är ännu inte fastställt. Basel-kommittén publicerade i januari 2014 ett uppdaterat förslag som nu är ute på remiss. Rating I juni omvärderade Fitch utsikterna för SEB:s långfristiga kreditbetyg för senior upplåning, från A+ stabil till A+ positiv. Fitch anser att SEB:s riskprofil alltmer liknar de banker som rankas som AA- och baserar sin omvärdering på förbättringarna i lönsamheten liksom den strategiska inriktningen att utöka den svenska kontorsrörelsen. Utsikterna för SEB:s långfristiga kreditbetyg för senior upplåning - A1 enligt Moody s och A+ enligt Standard & Poor s - omvärderades till negativa. Orsaken var ratingbolagens syn på hur EU-direktivet om återhämtning och avveckling av banker och förordningen om en EU-gemensam bankakut påverkar kreditinstitut i EU. Kapitalposition Kapitalkraven under CRR/CRD IV-regelverken, så kallat Basel III, trädde i kraft 1 januari Kapitaltäcknings-förordningen (CRR) gäller inom hela EU från årets början. Kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV) träder i kraft som svensk lag 1 augusti SEB kommer att anpassa mätningen allt eftersom den svenska lagstiftningen klargörs. Se sid 31 för detaljinformation om SEB:s kapitalposition. Följande tabell visar kapitalrelationerna enligt Basel III. Jun Dec Jun Kapitalkrav, Basel III Riskexponeringsbelopp, mdr kr Kärnprimärkapitalrelation, % Primärkapitalrelation, % Total kapitalrelation, % Bruttosoliditetsgrad, % Uppskattning för respektive jämförperiod baserad på SEB:s tolkning av det kommande regelverket. Den totala kapitalrelationen ökade på grund av en nyemission av förlagslån under det andra kvartalet Långsiktiga finansiella mål Kapitaltäckningsdirektivet införs i svensk lag och träder i kraft den 1 augusti Detaljerna kommer att specificeras i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som förväntas publiceras under hösten. Minimikraven, målsättningen och kapitalbasens utformning kan komma att omprövas enligt de slutgiltiga reglerna. SEB:s långsiktiga finansiella mål är: - att utdelningen per aktie skall vara 40 procent eller mer av vinst per aktie varje år, SEB Delårsrapport januari juni

7 - att upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation (Basel III) på 13 procent, och - att skapa en konkurrenskraftig avkastning på kapitalet. Banken strävar över tid efter att nå en lönsamhet på 15 procent. Per den 30 juni 2014 uppgick kärnprimärkapitalrelationen (Basel III) till 16,0 procent och räntabiliteten för perioden uppgick till 13,1 procent. Risker och osäkerhetsfaktorer SEB tar kredit-, marknads-, likviditets-, IT och operationella samt livförsäkringsrisker. Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapitalhantering beskrivs mer detaljerat i SEB:s årsredovisning för 2013 (sidorna 36-48). Ytterligare information finns i Fact Book (på engelska) som publiceras kvartalsvis. Även om det finns positiva tecken på en ekonomisk återhämtning, kvarstår stora globala obalanser och om centralbankerna minskar likviditetsstödet till de finansiella marknaderna kan svårbedömda direkta och indirekta effekter uppstå. Under 2014 ökade osäkerheten på marknaderna i och med den geopolitiska utvecklingen i Ukraina och Mellanöstern. Anpassningar i internrapporteringen SEB har sedan 2012 gradvis anpassat internrapporteringen så att Basel-III kraven ska vara helt inarbetade i verksamheten. Under 2012 och 2013 allokerades 16 respektive 23 miljarder kronor till divisionerna från den centrala funktionen fördelades ytterligare 10 miljarder kronor ut. Under samma period har internprissättningen justerats för att bättre reflektera finansieringskostnaderna och effekterna från att införa Basel III-kraven. En sådan effekt är att prissättningen bättre återspeglar inlåningens stabilitet. Under 2014 ledde detta till ett högre kundrelaterat räntenetto för halvåret jämfört med för ett år sedan och, som ett resultat, lägre räntenetto för treasuryfunktionen. Nya lokaler i Stockholmsområdet SEB samlar den större delen av verksamheten i Stockholm i nya lokaler i Arenastaden i Solna. Flytten berör cirka medarbetare och påbörjas 2017 för att avslutas året därpå. Kontoret på Kungsträdgårdsgatan 8 berörs inte. Händelser efter kvartalsslutet I juli ingick SEB Venture Capital ett avtal att sälja sitt 45- procentiga innehav av aktier i Tail-f Systems till Cisco. Den skattefria kapitalvinsten uppgick till 350 Mkr. SEB Delårsrapport januari juni

8 Stockholm den 14 juli 2014 Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten för januari-juni 2014 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Marcus Wallenberg Styrelseordförande Urban Jansson Vice ordförance Jesper Ovesen Vice ordförande Johan H. Andresen Ledamot Signhild Arnegård Hansen Ledamot Samir Brikho Ledamot Winnie Fok Ledamot Birgitta Kantola Ledamot Maria Lindblad Ledamot* Tomas Nicolin Ledamot Sven Nyman Ledamot Magdalena Olofsson Ledamot* Annika Falkengren Verkställande director och koncernchef * utsedd av de anställda Presskonferens och sändning via nätet Presskonferensen kl den 14 juli 2014 på Kungsträdgårdsgatan 8 med VD och koncernchef Annika Falkengren kan följas i direktsändning på svenska på och samtidigt tolkad till engelska på Den finns också tillgänglig i efterhand. Telefonkonferens Telefonkonferensen som äger rum kl den 14 juli 2014, med VD och koncernchef Annika Falkengren, ekonomioch finansdirektör Jan Erik Back och chefen för Investor Relations Ulf Grunnesjö, är tillgänglig på telefonnummer +44(0) eller +46(0) , konferens- ID: (inringning minst tio minuter i förväg). Konferensen är även tillgänglig i efterhand på Finansiell kalender 23 oktober 2014 Delårsrapport januari-september januari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Ytterligare upplysningar lämnas av: Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör Tel: Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations Tel: , mobil Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör Tel , mobil Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Stockholm Telefon: Organisationsnummer: Ytterligare finansiell information finns tillgänglig i SEB:s Fact Book som publiceras varje kvartal på (på engelska). SEB Delårsrapport januari juni

9 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1). Moderbolaget har upprättat delårsrapporten i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitutioner och värdepappersbolag. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer (RFR 2) tillämpats. Från och med räkenskapsåret 2014 träder nya och ändrade standarder avseende konsolidering i kraft: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 Separata finansiella rapporter och IAS 28 Investeringar i intresseföretag och joint ventures. Dessa ändringar har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller på dess kapitaltäckning och stora exponeringar. I framtiden kan reglerna om bestämmande inflytande i IFRS 10 innebära att vissa fonder konsolideras om sakförhållanden ändras, vilket skulle innebära en ökad balansomslutning. Ändringarna innebär ytterligare upplysningar, framför allt avseende andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag. Från 2014 gäller även förtydliganden för när kvittning av finansiella tillgångar och skulder får ske enligt IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. Ett tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt att fortsätta tillämpa säkringsredovisning när ett derivat överlåts till en central clearingmotpart. Upplysningskraven i IAS 36 Nedskrivning av tillgångar har ändrats med avseende på återvinningsvärdet för icke-finansiella tillgångar som skrivits ned. Dessa ändringar har inte påverkat koncernens finansiella rapporter eller dess kapitaltäckning och stora exponeringar. Från 2014 presenterar SEB nedskrivningar av övertagna materiella tillgångar på raden Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar i stället för som Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Syftet är att bättre spegla den likartade karaktären på nedskrivning av tillgångar som övertagits för att skydda fordringar på motparter och kreditförluster. Ändringen har inte haft en väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. I alla övriga väsentliga aspekter, är koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder samt presentation oförändrade jämfört med årsredovisningen Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för perioden 1 januari 2014 till 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements, ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Stockholm den 14 juli 2014 PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig Magnus Svensson Henryson Auktoriserad revisor SEB Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2014

Delårsrapport för första kvartalet 2014 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2014 Delårsrapport för första kvartalet 2014 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport för andra kvartalet 2015

Delårsrapport för andra kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 16 juli 20 Delårsrapport för andra kvartalet 20 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Efter en exceptionell början på året såg vi under andra kvartalet

Läs mer

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015

Kv1, 2015. Delårsrapport januari mars 2015 28 april 2015 Kv1, 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Jämfört med fjärde kvartalet 2014 Förbättrat resultat under extraordinära marknadsförhållanden God kostnadskontroll Fortsatt utlåningstillväxt i

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 1 juni 2011 diarienr 11-5340 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 27 oktober 2011 Tilläggsprospektets diarienr 11-11104 Swedbank Hypotek AB (publ) Bostadsobligationer

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer

Swedbank Hypotek AB (publ) Program för bostadsobligationer avsedda för den norska marknaden Med säkerställda obligationer TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 juni 2012 diarienr 12-5765 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 29 oktober 2012 Tilläggsprospektet diarienr 12-11384 Swedbank Hypotek AB (publ) Program

Läs mer

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852)

Andra kvartalet 2011. Januari-juni 2011. jämfört med första kvartalet 2011. Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Andra kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2011 Kvartalets resultat uppgick till 3 452 mkr (3 852) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,02* kronor (2,47) och resultat per aktie efter

Läs mer

Tredje kvartalet 2013

Tredje kvartalet 2013 Tredje kvartalet 2013 Jämfört med andra kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 187 mkr (3 478) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Nordax Group Holding AB

Nordax Group Holding AB 29 april 2015 Nordax Group Holding AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Januari-mars 2015 (Siffror jämfört med januari-mars 2014) Rörelseintäkterna ökade med 21,1 % till 218 MSEK (180) Resultat före kreditförluster

Läs mer

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10%

Rekordhöga intäkter, mn euro Riskjusterat resultat Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år 60% 50% 1 500 40% 30% 20% 10% Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 2 februari 2011 Bokslutskommuniké Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: Nordeas tillväxtstrategi

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations

Kontaktpersoner: Jan Erik Back Ekonomi- och finansdirektör Telefon: 08-22 19 00 E-mail: janerik.back@seb.se. Ulf Grunnesjö Chef Investor Relations Årsredovisning Hög kundaktivitet trots turbulenta finansmarknader och försämrad konjunktur Ökad integration och effektivitet Hög ranking och ökade marknadsandelar på många områden Rörelseresultat 12 471

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010

Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 jämfört med tredje kvartalet 2010 Kvartalets resultat var 2 750 mkr (2 591) Resultat per aktie var 2,37 kronor (2,23) Räntabilitet på eget kapital var 11,7 procent (11,3) K/I-talet

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2012

Skandiabanken Årsredovisning 2012 Skandiabanken Årsredovisning 2012 Innehåll Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Skandiabanken Årsredovisning 2013

Skandiabanken Årsredovisning 2013 Skandiabanken Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 för Sparbanken Skåne AB (publ) Lund den 27 augusti 2015 Första halvåret 2015 innebar stabil volymtillväxt för Sparbanken Skåne. Rörelseresultatet landar på 182 miljoner

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer