Delårsrapport Januari juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport Januari juni 2014 STOCKHOLM 14 JULI 2014 SEB:s investeringar i kundverksamheten har skapat en starkare, stabilare och effektivare plattform. De nordiska företags- och kapitalmarknaderna har blivit allt mer aktiva. SEB är fast besluten att stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Annika Falkengren SEB Delårsrapport januari juni

2 Delårsrapport första halvåret 2014 Rörelseintäkter Miljarder kronor 10,6 10,3 11,0 10,4 11,1 Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Rörelseresultatet för första halvåret 2014 uppgick till 10,1 mdr kr (Jämförelsetal första halvåret 2013) Rörelseintäkterna uppgick till 21,5 mdr kr (20,2) och rörelsekostnaderna till 10,9 mdr kr (11,2). Kreditförluster, netto, uppgick till 0,5 mdr kr (0,5), och kreditförlustnivån var 0,08 procent (0,08). Nettoresultatet uppgick till 8,1 mdr kr (6,8) och vinsten per aktie var 3:67 kr (3:10). Räntabiliteten var 13,1 procent (12,5). Rörelseresultat Miljarder kronor 4,8 4,6 5,0 4,9 5,3 Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Räntabilitet Procent 14,0 13,4 14,1 12,6 13,8 Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2014 uppgick till 5,3 mdr kr (Jämförelsetal andra kvartalet 2013) Rörelseintäkterna uppgick till 11,1 mdr kr (10,6) och rörelsekostnaderna till 5,5 mdr kr (5,6). Kreditförluster, netto, uppgick till 0,3 mdr kr (0,3), och kreditförlustnivån var 0,08 procent (0,09). Nettoresultatet uppgick till 4,2 mdr kr (3,8) och vinsten per aktie var 1:90 kr (1:73). Räntabiliteten var 13,8 procent (14,0). Volymer (Jämförelsetal 30 juni 2013) Utlåningen till företag ökade med 52 mdr kr och utlåningen till hushåll med 26 mdr kr. Utlåning till allmänheten totalt uppgick till mdr kr (1 290). Kv2-13 Kv3-13 Kv4-13 Kv1-14 Kv2-14 Kärnprimärkapitalrelation (Basel III) Procent 15,7 16,0 15,0 15,0 14,2 Totalt uppgick inlåning från allmänheten till 890 mdr kr (898). Företagsinlåningen minskade med 21 mdr kr och hushållsinlåningen ökade med 24 mdr kr. Förvaltat kapital uppgick till mdr kr. Jämfört med motsvarande kvartal 2013 ökade det förvaltade kapitalet med 218 mdr kr, netto, varav nya volymer utgjorde 45 mdr kr, netto. Kapital och likviditet (Jämförelsetal 30 juni 2013) Kärnprimärkapitalrelationen var 16,0 procent (14,2). Bruttosoliditetsgraden var 4,0 procent. Kv2*-13 Kv3*-13 Kv4*-13 Kv1-14 Kv2-14 * Pro forma Likviditetstäckningsgraden var 127 procent (114). Likviditetsreserven uppgick till 342 mdr kr och de totala likvida tillgångarna till 699 mdr kr. SEB Delårsrapport januari juni

3 VD har ordet Världsekonomin fortsatte att ta sig upp på fastare mark under det första halvåret. De regionala olikheterna har dock fortsatt att prägla utvecklingen där tillväxten i Europa hämmades av hög statsskuldsättning och arbetslöshet. Affärsklimatet var mer positivt, vilket märktes i form av högre aktivitet bland nordiska och tyska företag och på kapitalmarknaderna med fler börsintroduktioner och företagsförvärv. Men, man måste hålla i minnet att tiderna är exceptionella. Såväl inflation som ränteläge är nere på mycket låga nivåer och stödåtgärderna från centralbankerna i eurozonen och USA går nu in på sitt sjunde år. Detta har bland annat lett till att de verkliga riskerna inte syns i kreditspreadarna och att tillgångsvärden ökat kraftigt. Omständigheter som dessa kräver försiktighet och motståndskraft. Inom SEB är vi måna om att råda kunderna att ha ett långsiktigt perspektiv och att uppmuntra en förstärkt sparandekultur. Ett exempel på detta är att vi har infört amorteringskrav på alla nya bolån. Steg för steg levererar vi på vår långsiktiga affärsplan I början av 2013 tydliggjorde SEB den långsiktiga affärsplanen. Målen är att vara den ledande nordiska banken för företag och institutioner och den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum. Vi föresatte oss att fördjupa relationerna med våra kunder, att fortsätta växa inom våra styrkeområden i Norden och Tyskland och att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten. Nu, halvvägs genom planen, nådde vi en avkastning för det första halvåret på 13,1 procent och vår kärnprimärkapitalrelation var 16 procent. Som den ledande nordiska företagsbanken har vi kunnat dra nytta av förbättringarna i affärsklimatet. Företagskunderna utgör två tredjedelar av vår kreditexponering och vi har en topposition när det gäller företagsförvärv i Norden, liksom i de nordiska marknaderna för aktiehandel, företagsobligationer och syndikerade lån. SEB är också den ledande arrangören i världen av gröna obligationer. Rörelseintäkterna ökade för alla divisioner och särskilt mycket inom Merchant Banking. Ränte- och provisionsnettot ökade med 7 respektive 12 procent jämfört med för ett år sedan. Rörelsekostnaderna minskade med 3 procent och vi håller fast vid vårt mål om att kostnaderna ska understiga 22,5 miljarder kronor i år liksom nästa år. Fortsatt tillväxt i alla hemmamarknader Idag med vår bredare bas har vi en bättre och effektivare tillväxtmotor. Utanför Sverige visar alla våra hemmamarknader en tvåsiffrig resultattillväxt jämfört med för ett år sedan. Med vår relationsbanksmodell har vi i Sverige under det senaste året attraherat 7 procent fler storföretagskunder och valts som husbank av 7 procent eller fler mindre och medelstora företagskunder. Privatkunderna uppskattar vårt rådgivningsinriktade sparerbjudande med fokus på allokering mellan tillgångsslag. Intäkter +7% Kostnader -3% Nytt förvaltat kapital, netto, 42 mdr kr H1, 2014 H1, 2014 Avkastning 13,1% Kärnprimärkapital 16,0% H1, 2014 Banker behöver förutsägbarhet för att fullt ut kunna stötta samhällsekonomin Jag anser att bankerna fyller en viktig roll när det gäller att bidra till återhämtningen i den reala ekonomin. För att kunna göra det behöver vi vara lönsamma och finansiellt starka så att vi inte tvingas minska utlåningen när konjunkturen vänder nedåt. Det skulle förstärka svängningarna. På lång sikt kan avsaknaden av harmonierade regelverk påverka konkurrenskraften för det svenska banksystemet och därmed de facto ha en negativ inverkan på den reala ekonomin. Vi är också beroende av stabila och förutsägbara skatteregler och myndighetskrav. Sunda banker behöver sunda regelverk. Bekräftelse av vår strategiska inriktning Vi strävar alltid efter att möta kundernas långsiktiga behov genom att utveckla och investera i bättre erbjudanden på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt. Detta bekräftades nyligen av Fitch som uppgraderade utsikterna för SEB:s A+ rating för lång upplåning till positiv utifrån bankens låga risknivå, bredare intjäning och ökade lönsamhet. Karaktärsdrag som alla präglar en försiktig och sund bank. Vår inriktning på att vara Relationsbanken i vår del av världen kvarstår och det till nytta för våra kunder och aktieägare. SEB Delårsrapport januari juni

4 Koncernen Andra kvartalet Rörelseresultatet uppgick till Mkr (4 783). Nettoresultatet (efter skatt) uppgick till Mkr (3 791). Rörelseintäkter Rörelseintäkterna uppgick till Mkr (10 648). Räntenettot ökade med 6 procent till Mkr (4 677). Kv2 Kv1 Kv2 Mkr Kunddrivet räntenetto Räntenetto från övriga aktiviteter Summa Det kunddrivna räntenettot ökade med 542 Mkr, eller 13 procent, jämfört med det andra kvartalet 2013 och med 143 Mkr jämfört med det första kvartalet. Snittvolymerna för både ut- och inlåning ökade medan marginalerna minskade i det lägre ränteläget. Som ett resultat av de lägre räntorna minskade också räntenettot från övriga aktiviteter; med 276 Mkr jämfört med motsvarande kvartal Det var stabilt jämfört med det första kvartalet. I det första kvartalet anpassades metoden för internprissättning för att bättre spegla durationen i företagsoch hushållsinlåningen. Prissättningen speglar också förändringarna i Basel III-regelverken avseende antaganden om högre stabilitet i inlåningen. Provisionsnettot uppgick till Mkr (3 811). Jämfört med första kvartalet ökade provisionsnettot med 483 Mkr. Den positiva utvecklingen berodde på en högre aktivitetsnivå inom alla divisioner samt på den generellt goda börsutvecklingen. Det var också positiva säsongsmässiga resultateffekter inom kortverksamheten och inom värdepapperslån (där intäkterna var cirka 90 Mkr högre än motsvarande period förra året). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 845 Mkr (1 087). Jämfört med första kvartalet var minskningen 234 Mkr. Volatiliteten i finansmarknaderna minskade till mycket låga nivåer och räntekurvorna planade ut ytterligare. Även om nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre, var aktivitetsnivån inom hela tradingverksamheten hög. Rörelseintäkterna för affärsområdet Markets, inom division Stora Företag och Institutioner, ökade med totalt 20 procent jämfört med det första kvartalet. Livförsäkringsintäkter, netto, ökade med 22 procent till 844 Mkr (689). Det berodde delvis på att under det andra kvartalet 2013 var utfallet för den traditionella försäkringsverksamheten i Danmark ovanligt lågt. Övriga intäkter, netto, uppgick till 234 Mkr (384). Säsongsmässiga utdelningar och resultat från intressebolag låg på en normal nivå. I det andra kvartalet 2013 återköptes förlagslån till ett belopp om 1 miljard kronor vilket fick en positiv resultateffekt på 201 Mkr. Rörelsekostnader Rörelsekostnaderna uppgick till Mkr, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med samma kvartal förra året (5 585). Jämfört med det första kvartalet ökade kostnaderna med 3 procent. Det berodde främst på säsongseffekter. Kreditförlustreserveringar Kreditförluster, netto uppgick till 283 Mkr (291). Kreditförlustnivån var 8 baspunkter. Problemlånen minskade med 681 Mkr till Mkr under det andra kvartalet. Här ingick individuellt värderade osäkra lånefordringar på 4,238 Mkr, portföljvärderade lånefordringar, oreglerade >60 dagar, på Mkr och omstrukturerade lånefordringar till ett belopp på 350 Mkr. Den totala reserveringsgraden för individuellt värderade osäkra lånefordringar och den totala reserveringsgraden för problemlån förstärktes till 100 (77) respektive 74 (67) procent. Skatt Den totala skattekostnaden var Mkr (975) vilket motsvarade en effektiv skattesats på 21 procent. Avvecklade verksamheter Nettoresultatet från de avvecklade verksamheterna var noll (-17). Övrigt totalresultat Övrigt totalresultat var negativt och uppgick till -410 Mkr (166). Värderingen av nettopensionsskulden, enligt IAS 19, gav en negativ effekt på Mkr (-91). Det berodde främst på den marknadsbaserade diskonteringsräntan i Sverige som fastställts till 3,0 procent, jämfört med 3,8 procent vid slutet av det första kvartalet. Den negativa effekten motverkades delvis av att pensionsplanernas tillgångar ökade i värde. Nettoeffekten från värderingen av de poster i balansräkningen som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen, det vill säga kassaflödessäkringar och tillgångar som kan säljas, var positiv och uppgick till Mkr (257). Förändringen i värderingen berodde på att både räntor och spreadar fortsatte att minska under det andra kvartalet Under samma period 2013 ökade dessa eller var stabila. Därutöver försvagades den svenska kronan under Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period 2013 för resultaträkningen. Affärsvolymerna jämförs med den 30 juni 2013, om inget annat anges. SEB Delårsrapport januari juni

5 Första halvåret Rörelseresultatet uppgick till Mkr (8 500). Nettoresultatet (efter skatt) uppgick till Mkr (6 803). Rörelseintäkter Rörelseintäkterna uppgick till Mkr (20 199). Räntenettot ökade med 7 procent till Mkr (9 136). Jan - jun Förändring Mkr % Kunddrivet räntenetto Räntenetto från övriga aktiviteter Summa Det kunddrivna räntenettot ökade med Mkr jämfört med det första halvåret Denna ökning berodde främst på att de genomsnittliga lånevolymerna ökade och lånemarginalerna förbättrades. Inlåningsvolymer och marginaler sammantaget påverkade i mindre utsträckning men ändå positivt. Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 376 Mkr jämfört med motsvarande period Anpassningen av metoden för internprissättning som beskrivs på den föregående sidan påverkade också halvårets räntenetto från övriga aktiviteter. Provisionsnettot uppgick till Mkr (7 058). Ökningen på 12 procent jämfört med det första halvåret 2013, berodde dels på att företagen mer aktivt sökte finansiering i skuld- och syndikeringsmarknaderna, dels på värdepapperslån samt att företagsrådgivningen ökade. Provisionerna från förvaltat kapital och depåförvaring ökade på grund av högre aktivitet och tillgångsvärden, men motverkades delvis av låga prestationsrelaterade intäkter. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 6 procent till Mkr (2 041). Lägre marknadsvolatilitet påverkade tradingverksamheten. Livförsäkringsintäkter, netto, uppgick till Mkr (1 571). Ökningen berodde dels på högre marknadsvärden, dels på att premieintäkterna ökade. Övriga intäkter, netto, uppgick till 234 Mkr (393). De bestod av säkringsredovisningseffekter, försäljning av värdepapper samt utdelningar. Rörelsekostnader Rörelsekostnaderna uppgick till Mkr, vilket var en minskning med 3 procent jämfört med samma period förra året (11 173). Kreditförlustreserveringar Kreditförluster, netto uppgick till 541 Mkr (547). Kreditförlustnivån var 8 baspunkter. Problemlånen minskade med Mkr till Mkr jämfört med förra året. Skatt Den totala skattekostnaden var Mkr (1 680) vilket motsvarade en effektiv skattesats på 20 procent. Den förväntade effektiva skattesatsen för helåret, exklusive kapitalvinster, är 20 procent. Avvecklade verksamheter Nettoresultatet från de avvecklade verksamheterna var noll (-17). Övrigt totalresultat Övrigt totalresultat uppgick till 765 Mkr (228). Värderingen av nettopensionsskulden, enligt IAS 19, gav en negativ effekt på Mkr (685). Den marknadsbaserade diskonteringsräntan för den svenska pensionsskulden var 3,0 procent jämfört med 3,8 vid årsskiftet. Pensionsplanernas tillgångar ökade i värde. Nettoeffekten från värderingen av de poster i balansräkningen som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen, det vill säga kassaflödessäkringar och tillgångar som kan säljas, var positiv och uppgick till Mkr (2013 var den negativ, -457 Mkr). Förändringen i värderingen berodde på att både räntor och spreadar minskade under det första halvåret Under samma period 2013 ökade dessa eller var stabila. Därutöver försvagades den svenska kronan under Affärsvolymer Balansomslutningen per den 30 juni 2014 uppgick till miljarder kronor (2 596). Utlåningen till allmänheten uppgick till miljarder kronor, en ökning med 98 miljarder på ett år och med 85 miljarder kronor sedan årsskiftet. Jun Dec Jun Miljarder kronor Offentlig förvaltning Hushåll Företag Repor Skuldinstrument Utlåning till allmänheten SEB:s totala kreditportfölj (inklusive åtaganden utanför balansräkningen) uppgick till miljarder kronor (1 858). Jämfört med andra kvartalet 2013 ökade hushållsvolymerna i den totala kreditportföljen med 27 miljarder kronor. Sammantaget ökade segmenten företag och fastighetsförvaltning med 87 miljarder kronor. Cirka 90 procent av kreditexponeringen ligger på Norden och Tyskland och 7 procent på Baltikum. Exponeringen på Ukraina och Ryssland uppgick till cirka 1,8 miljarder kronor, med hänsyn taget till externa garantier. SEB:s verksamhet i både länderna baseras på utlåning från de lokala dotterbolagen till lokala dotterbolag till bankens kunder i SEB:s nordiska och tyska kärnverksamhet. SEB Delårsrapport januari juni

6 Inlåningen från allmänheten uppgick till 890 miljarder kronor, en minskning med 8 miljarder kronor sedan den 30 juni 2013 och ökning med 41 miljarder kronor sedan årsskiftet. Hushållsinlåningen ökade med 14 miljarder kronor sedan årsskiftet och företagsinlåningen med 15 miljarder kronor. Jun Dec Jun Miljarder kronor Offentlig förvaltning Hushåll Företag Repor In- och upplåning från allmänheten Den 30 juni 2014 uppgick förvaltat kapital till miljarder kronor (1 387) och vid årsskiftet till miljarder kronor. Nettoinflödet sedan årsskiftet uppgick till 42 miljarder kronor medan marknadsvärdet ökade med 88 miljarder kronor. Depåförvaringsvolymen uppgick till miljarder kronor (5 411). Tillgångar och skulder som innehas för försäljning SEB ingick en överenskommelse att sälja kortinlösenverksamheten, Euroline AB, till Nordic Capital. Köpeskillingen uppgick till 2,2 mdr kr. I och med köpet omklassificerades Euroline-relaterade tillgångar och skulder i balansräkningen till raderna tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Affären kommer att slutföras under det fjärde kvartalet i år, då en kapitalvinst på cirka 1,9 miljarder kronor kommer att redovisas. SEB har en möjlighet att investera upp till 25 procent i Nordic Capitals kortinlösenverksamhet. Eurolines rörelseresultat för de första sex månaderna uppgick till 84 Mkr. Marknadsrisk Aktiviteterna i handelslagret drivs av kundernas efterfrågan. Detta bekräftas av att SEB sedan årsskiftet bara haft en förlustdag. Value-at-Risk (VaR) i handelslagret var under halvåret i snitt 106 Mkr. I genomsnitt förväntas koncernen, med 99 procents sannolikhet, inte förlora mer än detta belopp under en period på tio handelsdagar. Likviditet och långfristig upplåning Relationen mellan ut- och inlåning var 143 procent (134), exklusive skuldinstrument och repor. Under det första halvåret förföll 64 miljarder kronor i långfristig finansiering och 69 miljarder kronor emitterades. 46 procent av nyemissionerna bestod av säkerställda obligationer, 41 procent av seniora obligationer och 13 procent av förlagslån. Vid slutet av kvartalet uppgick likviditetsreserven till 342 miljarder kronor (411). De totala likvida tillgångarna, som bland annat omfattar handelslagret och outnyttjat utrymme för säkerställda obligationer, uppgick till 699 miljarder kronor (686). Finansinspektionen kräver att likviditetstäckningsgraden (beräknat enligt för Sverige anpassade regler) skall vara minst 100 procent, totalt, samt i vardera euro och USdollar. Vid slutet av kvartalet uppgick likviditetstäckningsgraden till 127 procent (114) och till 330 och 345 procent för US-dollar respektive euro. Bankens ambition är att alltid ha en stabil finansiering. SEB:s interna strukturella likviditetsmått, som kallas core gap och mäter relationen mellan stabil finansiering och tillgångar som inte är likvida, var 113 procent. Baselkommitténs långfristiga likviditetsmått (det så kallade NSFR-måttet) är ännu inte fastställt. Basel-kommittén publicerade i januari 2014 ett uppdaterat förslag som nu är ute på remiss. Rating I juni omvärderade Fitch utsikterna för SEB:s långfristiga kreditbetyg för senior upplåning, från A+ stabil till A+ positiv. Fitch anser att SEB:s riskprofil alltmer liknar de banker som rankas som AA- och baserar sin omvärdering på förbättringarna i lönsamheten liksom den strategiska inriktningen att utöka den svenska kontorsrörelsen. Utsikterna för SEB:s långfristiga kreditbetyg för senior upplåning - A1 enligt Moody s och A+ enligt Standard & Poor s - omvärderades till negativa. Orsaken var ratingbolagens syn på hur EU-direktivet om återhämtning och avveckling av banker och förordningen om en EU-gemensam bankakut påverkar kreditinstitut i EU. Kapitalposition Kapitalkraven under CRR/CRD IV-regelverken, så kallat Basel III, trädde i kraft 1 januari Kapitaltäcknings-förordningen (CRR) gäller inom hela EU från årets början. Kapitaltäckningsdirektivet (CRD IV) träder i kraft som svensk lag 1 augusti SEB kommer att anpassa mätningen allt eftersom den svenska lagstiftningen klargörs. Se sid 31 för detaljinformation om SEB:s kapitalposition. Följande tabell visar kapitalrelationerna enligt Basel III. Jun Dec Jun Kapitalkrav, Basel III Riskexponeringsbelopp, mdr kr Kärnprimärkapitalrelation, % Primärkapitalrelation, % Total kapitalrelation, % Bruttosoliditetsgrad, % Uppskattning för respektive jämförperiod baserad på SEB:s tolkning av det kommande regelverket. Den totala kapitalrelationen ökade på grund av en nyemission av förlagslån under det andra kvartalet Långsiktiga finansiella mål Kapitaltäckningsdirektivet införs i svensk lag och träder i kraft den 1 augusti Detaljerna kommer att specificeras i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd som förväntas publiceras under hösten. Minimikraven, målsättningen och kapitalbasens utformning kan komma att omprövas enligt de slutgiltiga reglerna. SEB:s långsiktiga finansiella mål är: - att utdelningen per aktie skall vara 40 procent eller mer av vinst per aktie varje år, SEB Delårsrapport januari juni

7 - att upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation (Basel III) på 13 procent, och - att skapa en konkurrenskraftig avkastning på kapitalet. Banken strävar över tid efter att nå en lönsamhet på 15 procent. Per den 30 juni 2014 uppgick kärnprimärkapitalrelationen (Basel III) till 16,0 procent och räntabiliteten för perioden uppgick till 13,1 procent. Risker och osäkerhetsfaktorer SEB tar kredit-, marknads-, likviditets-, IT och operationella samt livförsäkringsrisker. Koncernens riskstruktur och dess risk-, likviditets- och kapitalhantering beskrivs mer detaljerat i SEB:s årsredovisning för 2013 (sidorna 36-48). Ytterligare information finns i Fact Book (på engelska) som publiceras kvartalsvis. Även om det finns positiva tecken på en ekonomisk återhämtning, kvarstår stora globala obalanser och om centralbankerna minskar likviditetsstödet till de finansiella marknaderna kan svårbedömda direkta och indirekta effekter uppstå. Under 2014 ökade osäkerheten på marknaderna i och med den geopolitiska utvecklingen i Ukraina och Mellanöstern. Anpassningar i internrapporteringen SEB har sedan 2012 gradvis anpassat internrapporteringen så att Basel-III kraven ska vara helt inarbetade i verksamheten. Under 2012 och 2013 allokerades 16 respektive 23 miljarder kronor till divisionerna från den centrala funktionen fördelades ytterligare 10 miljarder kronor ut. Under samma period har internprissättningen justerats för att bättre reflektera finansieringskostnaderna och effekterna från att införa Basel III-kraven. En sådan effekt är att prissättningen bättre återspeglar inlåningens stabilitet. Under 2014 ledde detta till ett högre kundrelaterat räntenetto för halvåret jämfört med för ett år sedan och, som ett resultat, lägre räntenetto för treasuryfunktionen. Nya lokaler i Stockholmsområdet SEB samlar den större delen av verksamheten i Stockholm i nya lokaler i Arenastaden i Solna. Flytten berör cirka medarbetare och påbörjas 2017 för att avslutas året därpå. Kontoret på Kungsträdgårdsgatan 8 berörs inte. Händelser efter kvartalsslutet I juli ingick SEB Venture Capital ett avtal att sälja sitt 45- procentiga innehav av aktier i Tail-f Systems till Cisco. Den skattefria kapitalvinsten uppgick till 350 Mkr. SEB Delårsrapport januari juni

8 Stockholm den 14 juli 2014 Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten för januari-juni 2014 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför. Marcus Wallenberg Styrelseordförande Urban Jansson Vice ordförance Jesper Ovesen Vice ordförande Johan H. Andresen Ledamot Signhild Arnegård Hansen Ledamot Samir Brikho Ledamot Winnie Fok Ledamot Birgitta Kantola Ledamot Maria Lindblad Ledamot* Tomas Nicolin Ledamot Sven Nyman Ledamot Magdalena Olofsson Ledamot* Annika Falkengren Verkställande director och koncernchef * utsedd av de anställda Presskonferens och sändning via nätet Presskonferensen kl den 14 juli 2014 på Kungsträdgårdsgatan 8 med VD och koncernchef Annika Falkengren kan följas i direktsändning på svenska på och samtidigt tolkad till engelska på Den finns också tillgänglig i efterhand. Telefonkonferens Telefonkonferensen som äger rum kl den 14 juli 2014, med VD och koncernchef Annika Falkengren, ekonomioch finansdirektör Jan Erik Back och chefen för Investor Relations Ulf Grunnesjö, är tillgänglig på telefonnummer +44(0) eller +46(0) , konferens- ID: (inringning minst tio minuter i förväg). Konferensen är även tillgänglig i efterhand på Finansiell kalender 23 oktober 2014 Delårsrapport januari-september januari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Ytterligare upplysningar lämnas av: Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör Tel: Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations Tel: , mobil Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör Tel , mobil Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Stockholm Telefon: Organisationsnummer: Ytterligare finansiell information finns tillgänglig i SEB:s Fact Book som publiceras varje kvartal på (på engelska). SEB Delårsrapport januari juni

9 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Kompletterande redovisningsregler för koncerner (RFR 1). Moderbolaget har upprättat delårsrapporten i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitutioner och värdepappersbolag. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer (RFR 2) tillämpats. Från och med räkenskapsåret 2014 träder nya och ändrade standarder avseende konsolidering i kraft: IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 Separata finansiella rapporter och IAS 28 Investeringar i intresseföretag och joint ventures. Dessa ändringar har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter eller på dess kapitaltäckning och stora exponeringar. I framtiden kan reglerna om bestämmande inflytande i IFRS 10 innebära att vissa fonder konsolideras om sakförhållanden ändras, vilket skulle innebära en ökad balansomslutning. Ändringarna innebär ytterligare upplysningar, framför allt avseende andelar i icke-konsoliderade strukturerade företag. Från 2014 gäller även förtydliganden för när kvittning av finansiella tillgångar och skulder får ske enligt IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering. Ett tillägg till IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt att fortsätta tillämpa säkringsredovisning när ett derivat överlåts till en central clearingmotpart. Upplysningskraven i IAS 36 Nedskrivning av tillgångar har ändrats med avseende på återvinningsvärdet för icke-finansiella tillgångar som skrivits ned. Dessa ändringar har inte påverkat koncernens finansiella rapporter eller dess kapitaltäckning och stora exponeringar. Från 2014 presenterar SEB nedskrivningar av övertagna materiella tillgångar på raden Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar i stället för som Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar. Syftet är att bättre spegla den likartade karaktären på nedskrivning av tillgångar som övertagits för att skydda fordringar på motparter och kreditförluster. Ändringen har inte haft en väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. I alla övriga väsentliga aspekter, är koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder samt presentation oförändrade jämfört med årsredovisningen Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för perioden 1 januari 2014 till 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements, ISRE 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Stockholm den 14 juli 2014 PricewaterhouseCoopers AB Peter Nyllinge Auktoriserad revisor Huvudansvarig Magnus Svensson Henryson Auktoriserad revisor SEB Delårsrapport januari juni

10 SEB-koncernen Resultaträkning SEB-koncernen Kv2 Kv1 Kv2 Jan - jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter, netto Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Nettoresultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Nettoresultat Minoritetens andel Aktieägarnas andel Kvarvarande verksamhet Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:90 1:77 1:74 3:67 3:11 6:74 Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 1:89 1:76 1:72 3:65 3:09 6:69 Total verksamhet Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:90 1:77 1:73 3:67 3:10 6:74 Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 1:89 1:76 1:72 3:65 3:08 6:69 Totalresultat SEB-koncernen Kv2 Kv1 Kv2 Jan - jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Nettoresultat Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen: Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar Omräkning utländsk verksamhet Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Förmånsbestämda pensionsplaner Övrigt totalresultat (netto efter skatt) Totalresultat Minoritetens andel Aktieägarnas andel SEB Delårsrapport januari juni

11 Balansräkning SEB-koncernen 30 jun 31 dec 30 jun Mkr Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Övrig utlåning till centralbanker Utlåning till övriga kreditinstitut 1) Utlåning till allmänheten Finansiella tillgångar till verkligt värde * Finansiella tillgångar som kan säljas * Finansiella tillgångar som innehas till förfall * Tillgångar som innehas för försäljning 900 Aktier och andelar i intresseföretag Materiella och immateriella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till centralbanker och kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Skulder till försäkringstagare Emitterade värdepapper Övriga finansiella skulder till verkligt värde Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Övriga skulder Avsättningar Efterställda skulder Totalt eget kapital Summa skulder och eget kapital * Varav obligationer och andra räntebärande värdepapper ) Utlåning till kreditinstitut samt likvida placeringar hos andra direkta deltagare i system för överföring av betalningar mellan banker. En balansräkning med mer detaljerad information finns i Fact Book. Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden SEB-koncernen 30 jun 31 dec 30 jun Mkr Säkerheter ställda för egna skulder 1) Säkerheter ställda för skulder till försäkringstagarna För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda säkerheter 2) Ansvarsförbindelser Åtaganden ) Varav tillgångar pantsatta för säkerställda obligationer Mkr ( / ). 2) Värdepapperslån Mkr (58 046/76 366) och pantsatta men ej utnyttjade obligationer Mkr (50 367/53 371). SEB Delårsrapport januari juni

12 Nyckeltal - SEB-koncernen Kv2 Kv1 Kv2 Jan - jun Helår Totala verksamheter Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på totala tillgångar, % Räntabilitet på riskexponeringsbelopp, % K/I-tal Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:90 1:77 1:73 3:67 3:10 6:74 Vägt antal aktier, miljoner 2) Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 1:89 1:76 1:72 3:65 3:08 6:69 Vägt antal aktier efter utspädning, miljoner 3) Substansvärde per aktie, kr 62:47 60:45 55:93 62:47 55:93 62:10 Eget kapital per aktie, kr 56:27 54:60 49:93 56:27 49:93 56:33 Aktieägarnas kapital, genomsnitt miljarder kr Kreditförlustnivå, % Likviditetstäckningsgraden 4), % Kapitalkrav, Basel III 5) : Riskexponeringsbelopp, Mkr Uttryckt som kapitalkrav, Mkr Kärnprimärkapitalrelation, % Primärkapitalrelation, % Total kapitalrelation, % Antal befattningar 1) Depåförvaring, miljarder kronor Förvaltat kapital, miljarder kronor ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. 2) Utfärdat antal aktier uppgick till SEB ägde A-aktier för långsiktiga aktieprogrammen vid årsskiftet Under 2014 har SEB inte återköpt några och aktier har sålts. Per 30 juni 2014 ägde SEB således A-aktier till ett marknadsvärde av 444 Mkr. 3) Beräknad utspädning baserad på ett bedömt ekonomiskt värde för de långsiktiga incitamentsprogrammen. 4) Enligt vid varje tidpunkt gällande regler från Finansinspektionen. 5) Uppskattning för respektive jämförelseperiod baserad på SEB:s tolkning av det kommande regelverket. I SEB:s Fact Book, finns denna tabell tillgänglig (på engelska) med nio kvartals historik. SEB Delårsrapport januari juni

13 Resultaträkning kvartalsvis - SEB-koncernen Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter, netto Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Nettoresultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter 6-17 Nettoresultat Minoritetens andel Aktieägarnas andel Kvarvarande verksamhet Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:90 1:77 1:93 1:71 1:74 Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 1:89 1:76 1:92 1:70 1:72 Total verksamhet Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 1:90 1:77 1:93 1:71 1:73 Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 1:89 1:76 1:92 1:70 1:72 SEB Delårsrapport januari juni

14 Resultaträkning per division och affärsområde SEB-koncernen Jan-jun 2014, Mkr Stora företag & Institutioner Kontorsrörelsen Kapitalförvaltning Liv Baltikum Övrigt Elimineringar SEBkoncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Livförsäkringsintäkter, netto Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat Kapitalförvaltning och Liv utgör tillsammans den nya divisionen Liv & Kapitalförvaltning, men rapporteras fortfarande separat.. SEB Delårsrapport januari juni

15 SEB:s marknader SEB tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster och rådgivning i Sverige och i de baltiska länderna. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking, utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Därutöver betjänar SEB företagskunder och institutioner genom sitt internationella nätverk. Resultat fördelat per land Fördelning landvis jan -jun Mkr % % % % Sverige Norge Danmark Finland Tyskland* Estland Lettland Litauen Övriga länder och elimineringar Totalt *Exklusive centraliserad treasuryverksamhet Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelseresultat i lokal valuta Utlåningsvolymerna i Sverige ökade med 67 miljarder kronor Rörelseresultaten förbättrades kraftigt jämfört med förra året Sänkta rörelsekostnader överlag Kommentarer till det första halvåret Rörelseresultatet i Sverige ökade med 3 procent. Sammantaget ökade divisionernas resultat med 19 procent. Det motverkades av lägre intäkter i den centrala treasuryfunktionen på grund av dels lågräntemiljön, dels en kapitalvinst under Rörelseintäkterna i Sverige ökade något, med ett stärkt ränte- och provisionsnetto. Både inom företags- och privatkundssegmentet ökade ut- och inlåningsvolymerna. Provisionsintäkterna ökade främst inom depåförvaring, förvaltat kapital och kurtage. Rörelsekostnaderna minskade med 3 procent. I Norge var andra kvartalets rörelseintäkter högre än det första. Intäkter ökade med 6 procent jämfört det första halvåret Inom Stora Företag och Institutioner ökade client coverage och delar av företagsrådgivningen väsentligt. En hög aktivitetsnivå och förbättrade rörelseintäkter i kombination med att rörelsekostnaderna minskat med 9 procent jämfört med samma period 2013 ledde till ett 15 procent högre rörelseresultat. I Danmark ledde en stark utveckling inom företagsfinansiering och företagsrådgivning samt engångseffekter i form av återförda kostnader till att rörelseresultatet ökade med 42 procent jämfört med samma period förra året. Rörelsekostnaderna minskade med 9 procent. I Finland ökade rörelseresultatet med 27 procent jämfört med för ett år sedan. Inom Stora Företag och Institutioner ökade rörelseresultatet med 30 procent trots att vissa engångseffekter gjorde att rörelsekostnaderna ökade med 17 procent. Kapitalförvaltningen bibehöll de stabila intäkterna och kostnaderna. I Tyskland ökade rörelseresultatet med 46 procent jämfört med det första halvåret Det huvudsakliga skälet var affärsområdet Markets resultat och att framstegen inom företagsrådgivning fortsatte. SEB:s position som företagsbank i Tyskland förbättrades ytterligare genom korsförsäljning, obligationsmandat och nya kunder. Kapitalförvaltningens rörelseresultat var lägre på grund av lägre rörelseintäkter. I Estland var rörelseresultatet stabilt. I Lettland ökade rörelseresultatet när kreditförlusterna halverades jämfört med det första halvåret I Litauen ökade intäkterna, kostnaderna minskade och kreditkvaliteten förbättrades. Se vidare informationen om Division Baltikum. SEB Delårsrapport januari juni

16 Stora Företag & Institutioner Stora Företag & Institutioner erbjuder affärsbank- och investmentbanktjänster riktade till stora företag och institutioner, främst i Norden och Tyskland. Kunderna betjänas också genom en omfattande internationell närvaro. Resultaträkning Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Antal befattningar 1) ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. Rörelseresultatet ökade med 27 procent Fortsatt förbättrad kundaktivitet, särskilt inom rådgivningsrelaterade områden Marknaden för gröna obligationer, där SEB är global marknadsledare, uppvisade rekordnivåer i emissioner Kommentarer till det första halvåret De positiva trenderna från det första kvartalet 2014 fortsatte in i det andra och världsekonomin tog sig sakta upp på fastare mark men med stora regionala skillnader. Skandinavien och Tyskland fortsatte att förbättras men påverkades till stor del av att deflationsrisken inom eurozonen kvarstår. I tillägg till oroligheterna i Ukraina medförde även utvecklingen i Mellanöstern osäkerhet. Tecknen från början av året på att företagen har fått större tillförsikt bestod. SEB fortsatte att utnyttja sin etablerade affärsmodell och hjälpte företagskunderna genomföra en mängd olika aktiviteter. Konkurrensen var fortsatt stark, huvudsakligen driven av ett överskottsutbud av likviditet, från både nordiska och internationella banker. Rörelseintäkterna under det första halvåret 2014 uppgick till Mkr, en ökning med 15 procent gentemot motsvarande period 2013 (8 000). Intäkterna inom samtliga affärsområden ökade på grund av de högre aktivitetsnivåerna. Arbetet med kostnadseffektivitet fortsatte och rörelsekostnaderna uppgick till Mkr (4 143). Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlusterna på 196 Mkr hölls följaktligen låga (84). Rörelseresultatet uppgick till Mkr, vilket innebar en ökning på 27 procent gentemot första halvåret föregående år (3 773). Markets levererade i linje med motsvarande period föregående år. Räntehandeln utmanades av det låga ränteläget samt låga volatilitetsnivåer. Även valutahandeln påverkades av låg volatilitet men presterade efter omständigheterna väl. De aktierelaterade områdena förbättrades, särskilt inom primärmarknaden. Transaction Banking hade en positiv utveckling under det första halvåret 2014, huvudsakligen driven av ökade affärsvolymer. Depåförvaringsvolymen uppgick till miljarder kronor (5 411). Corporate & Investment Banking överträffade motsvarande period föregående år. I den positiva marknadsutvecklingen var resultatet för de rådgivningsbaserade tjänsterna i linje med det första kvartalet. SEB höll fast vid den långsiktiga strategin att fördjupa kundrelationerna med utgångspunkt i den nordiska och tyska kundbasen. SEB Delårsrapport januari juni

17 Kontorsrörelsen Kontorsrörelsen erbjuder banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och medelstora företag i Sverige, samt korttjänster i de fyra nordiska länderna. Resultaträkning Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar 1 Kreditförluster, netto Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Antal befattningar 1) ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. Rörelseresultatet ökade med 26 procent Förenklad rådgivning kring sparande Kortinlösenverksamheten, Euroline AB, avyttrades Kommentarer till det första halvåret Det starka resultatet från det första halvåret drevs främst av ökad kundaktivitet och lägre kostnader. Satsningen på att attrahera fler företagskunder fortsatte och cirka helkunder välkomnades. Det totala antalet helkunder bland företag uppgick till Antalet helkunder i privatsegmentet ökade med cirka till Ett nytt helhetserbjudande kring sparande och förenklad rådgivning mottogs väl av kunderna. Ett ytterligare steg i utvecklingen av betalningstjänster togs i juni när SWISHbetalningar från privatpersoner till företag blev möjliga. Rörelseintäkterna ökade med 8 procent jämfört med samma period under 2013 främst beroende på att räntenettot ökade. Rörelsekostnaderna minskade med 6 procent till Mkr. Kreditförlusterna uppgick till 270 Mkr. Bolåneportföljen ökade med 12 miljarder och uppgick till 386 miljarder kronor. (SEB: s totala bolåneportfölj i Sverige ökade med 12 miljarder till 394 miljarder kronor). Individuella amorteringsplaner infördes och är numera norm i alla kundrådgivningsmöten. Företagskundernas efterfrågan på ny finansiering var fortsatt relativt låg till följd av det rådande makroekonomiska läget. Utlåningen till företag ökade med 2 miljarder till 171 miljarder kronor och marginalerna var oförändrade. Den totala inlåningen ökade med 7 miljarder till 234 miljarder kronor. Kortverksamheten uppvisade en fortsatt vinsttillväxt, upp 24 procent jämfört med föregående år. Detta var ett resultat av både sänkta kostnader och ökade intäkter. Under andra kvartalet tecknades ett avtal om försäljning av kortinlösenverksamheten, Euroline AB, till Nordic Capital. SEB kommer att ha ett nära samarbete med Euroline efter att affären slutförts för att kunna behålla inlösentjänster som en del av företagserbjudandet. Förvärvet av Business Eurocards verksamhet i Finland slutfördes och överfördes till SEB Kort från och med den 1 april. SEB erbjuder nu varumärket Eurocard i samtliga nordiska länder. SEB Delårsrapport januari juni

18 Kapitalförvaltning Kapitalförvaltning erbjuder ett brett spektrum av kapitalförvaltning och rådgivning, samt ett ledande nordiskt private banking-erbjudande, till institutioner och kapitalstarka privatpersoner. Resultaträkning Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Full year Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Antal befattningar 1) ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. Rörelseresultat förbättrades med 16 procent och förvaltat kapital nådde en historisk toppnivå på mdr kr Private Banking fortsatte att attrahera nya kunder och volymer SEB vann flera nya diskretionära mandat av betydande storlek bland institutionella kunder Kommentarer till det första halvåret En betydligt högre optimism bland investerare bidrog till en positiv utveckling på aktiemarknaden under de första sex månaderna. Jämfört med det första halvåret 2014 ökade det genomsnittliga förvaltade kapitalet. Det berodde dels på högre nettoinflöden, dels på den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Marginalerna var något lägre på grund av vissa nytillkomna större mandat. Rörelseresultatet ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Basprovisionerna ökade till Mkr (1 351) drivet av de högre genomsnittliga tillgångsvärdena på det förvaltade kapitalet. Kurtageintäkterna och räntenettot ökade med 11 respektive 12 procent jämfört med det första halvåret De prestationsbaserade intäkterna minskade från 120 Mkr till 64 Mkr, på grund av lägre intäkter från ett större diskretionärt mandat. Rörelsekostnaderna var stabila under det första halvåret. Private Banking attraherade 21 miljarder kronor i nya volymer under det första halvåret, vilket var något mer än föregående år. Volymtillväxten kom huvudsakligen från de mest förmögna kunderna i alla geografiska marknader. Private Banking-kunderna investerade också aktivt i många av de börsintroduktioner som genomfördes under det första halvåret. Inom den institutionella kapitalförvaltningen låg försäljningen under det första halvåret på en historiskt stark nivå och flera nya mandat har vunnits. Lanseringen av nya Tier 1 produkter, såsom SEB Micro Finance fund 2, fortsatte att väcka stort intresse bland kunderna. Fonder som förvaltas av SEB utgjorde en allt större andel av kundernas totala nysparande. Privatkunderna efterfrågade SEB:s allokeringsprodukter, såsom SEB:s strategifonder, i allt högre grad. Affärsområdets förvaltade kapital ökade med 18 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till en historisk toppnivå på miljarder kronor (1 302). SEB Delårsrapport januari - juni

19 Liv Liv erbjuder livförsäkringstjänster med fokus på fondförsäkring till privatpersoner och företag, främst i Sverige, Danmark och Baltikum. Resultaträkning Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Livförsäkringsintäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Antal befattningar 1) ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. Rörelseresultatet ökade med 23 procent Stark tillväxt i både premier och förvaltat kapital Högsta återbäringsräntan bland de danska pensionsbolagen Kommentarer till det första halvåret Försäljningen i Sverige och Danmark utvecklades väl jämfört med föregående år. Arbetet med att skapa en stark liv- och pensionsförsäkringsverksamhet i de baltiska länderna fortsatte. Fortsatt hög kapitalavkastning i kombination med solida solvensmarginaler har gjort att SEB Pension i Danmark kan erbjuda marknadens högsta återbäringsränta. Detta har bidragit till ett positivt inflöde av nya affärsvolymer. Som en konsekvens har skiftet från traditionella produkter till fondförsäkringsprodukter i Danmark avtagit. Den svenska marknaden växer i båda segmenten fondförsäkring och traditionell försäkring. Det finns ett förnyat intresse för traditionella produkter. Rörelseresultatet för första halvåret ökade med 23 procent till Mkr (853). De fondförsäkringsrelaterade intäkterna ökade med 5 procent och fortsatte att stå för den största andelen av intäkterna. Ökningen berodde främst på ökande fondvärden men även högre premievolymer bidrog. Intäkterna från traditionell och riskförsäkring ökade också från föregående år. De totala rörelseintäkterna ökade med 8 procent. Kostnaderna minskade med 2 procent från föregående år. Första kvartalets kostnader påverkades positivt av en återföring av tidigare kostnadsförd moms inom SEB Pension i Danmark. Premieinkomsten från såväl nya som befintliga försäkringar ökade. Under första halvåret uppgick premieinkomsten till 18 miljarder kronor vilket var 17 procent högre än förra året. Ökningen var framför allt relaterad till den svenska och danska verksamheten. Den vägda försäljningsvolymen för nya försäkringar ökade med 10 procent till 22 miljarder kronor. Fondförsäkring svarade för 85 procent av den totala försäljningen (86) och den företagsbetalda andelen var 73 procent (69). Det totala fondförsäkringsvärdet uppgick till 255 miljarder kronor, vilket är 20 miljarder högre än vid årsskiftet. Under det första halvåret uppgick nettoinflödet till 3 miljarder kronor vartill kommer en positiv värdeförändring på 17 miljarder. Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 536 miljarder kronor 1). 1) IPS och pensionsfonder ingår från 2014 med 27 miljarder kronor. SEB Delårsrapport januari juni

20 Baltikum Division Baltikum tillhandahåller banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och medelstora företagskunder i Estland, Lettland och Litauen. De baltiska fastighetsbolagen ingår i divisionen. I Fact Book presenteras den fullständiga baltiska geografiska segmentindelningen inklusive andra aktiviteter i regionen. Resultaträkning Kv2 Kv1 Kv2 Jan-jun Helår Mkr % 2013 % % 2013 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter, netto Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Vinster och förluster från materiella och immateriella tillgångar Kreditförluster, netto Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Antal befattningar 1) ) Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden. Baltikum (exkl fastighetsbolagen) Rörelseresultat K/I-tal Allokerat kapital, miljarder kronor Räntabilitet, % Rörelseresultatet ökade med 35 procent jämfört med första halvåret 2013 SEB utsågs av Euromoney till bästa bank i Estland Litauen godkändes att bli den 19:e medlemmen av eurozonen från och med januari 2015 Kommentarer till det första halvåret De baltiska konsumenterna visar fortsatt en högre optimism. Reallöneökningar och lägre arbetslöshet har tillsammans bidragit till en fortsatt stabil ökning av privatkonsumtionen, vilket i sin tur bidrar till ökad BNP. Exporten från de baltiska länderna har dock visat en något svagare trend till följd av konflikten mellan Ryssland och Ukraina. SEB lanserade Home Chooser, en internet-baserad sökportal för bostäder till salu. Den nya plattformen som är gratis och öppen för alla i Estland och Lettland, har uppskattats av kunderna. I Estland och Litauen har SEB lanserat uppgraderade internetbanker. Lånevolymen i Baltikum låg stabilt på 103 miljarder kronor. Utlåningen för hushåll och företag ökade i Estland. I Lettland minskade utlåningsvolymerna medan de var oförändrade i Litauen. Utlåningsmarginalerna förblev relativt stabila i hela portföljen med något högre marginaler på nya företagslån. Baltiska husbankskunder har ökat med på 12 månader och inlåningsvolymen blev totalt 81 miljarder kronor (70). Trots rådande låga inlåningsmarginaler i hela Baltikum ökade räntenettot med 16 procent på ett år. Rörelseresultatet var 35 procent högre än motsvarande period förra året och problemlånen minskade med 42 procent. Kreditförlusterna minskade med 57 procent jämfört med motsvarande period förra året och kreditförlustnivån blev 15 baspunkter för det första halvåret. SEB utsågs till bästa bank i Estland av Euromoney och till bästa depåbank i Estland, Litauen och Lettland av Global Finance magazine. För fjärde året i rad rankades SEB i Lettlands hållbarhetsindex i guldkategorin. De baltiska fastighetsbolagen hade tillgångar till ett totalt bokfört värde på 2,788 Mkr (2,632). SEB Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 STOCKHOLM 23 APRIL 2015 Vi verkar i exceptionella tider, där negativa räntor har vänt upp och ner på ekonomiska sanningar. Det påverkar kundernas beteende. Även under dessa

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2013

Delårsrapport Januari september 2013 Delårsrapport Januari september 2013 STOCKHOLM 24 OKTOBER 2013 Under de första nio månaderna förbättrades företagsklimatet. Vår ökade intjäning återspeglar SEB:s roll som en rådgivnings- och aktivitetsdriven

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 STOCKHOLM 23 APRIL 2013 I det återhållsamma affärsklimatet har vi fortsatt att stärka affärsverksamheten i alla våra hemmamarknader och antalet kunder har ökat. Annika Falkengren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 STOCKHOLM 24 APRIL 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Första kvartalet 2012 - rörelseresultat 3,7 miljarder kronor (4,3) Resultatet före kreditförluster uppgick till 3,9 mdr kr (3,8). Rörelseintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 STOCKHOLM 4 FEBRUARI 2016 Vi har fortsatt att stötta våra kunder under ett exceptionellt år. Slutet på 2015 innebär att SEB:s treåriga affärsplan avslutats. Vi har genomfört det

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2014 Som Relationsbank är vi övertygade om att en hög kundnöjdhet driver långsiktig lönsamhet. Kunderna var mer aktiva under 2013 och SEB nådde en högre avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Tillägg av den 7 februari 2014 till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Medium Term Note-program i svenska kronor

Tillägg av den 7 februari 2014 till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Medium Term Note-program i svenska kronor Datum: 7 februari 214 Tillägg av den 7 februari 214 till grundprospekt avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Medium Term Note-program i svenska kronor Tillägg till grundprospekt avseende Skandinaviska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 STOCKHOLM 25 OKTOBER 2012 Delårsrapport januari september 2012 De första nio månaderna 2012 - rörelseresultat 11,6 mdr kr (12,2) Resultat före kreditförluster ökade med 10 procent till 12,2 mdr kr (11,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 STOCKHOLM 31 JANUARI 2013 Bokslutskommuniké 2012 2012 - rörelseresultat 14,2 mdr kr (15,0) Resultatet för helåret påverkades av poster av engångskaraktär och förändrade redovisningsprinciper införda under

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2014

Delårsrapport Januari september 2014 Delårsrapport Januari september 2014 STOCKHOLM 23 OKTOBER 2014 Än en gång är det tydligt att uppgången i världsekonomin är skör och att företagen är mer avvaktande. I det här klimatet ger vårt fokus på

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 STOCKHOLM 29 JANUARI 2015 Vi är övertygade om att hög kundnöjdhet är grunden för långsiktig lönsamhet. Under 2014, växte vår kundbas ytterligare och alla divisioner förbättrade sitt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011

Delårsrapport januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 STOCKHOLM 14 JULI 2011 Första halvåret rörelseresultat 8,7 miljarder kronor (4,0) Resultatet före kreditförluster ökade med 16 procent till 7,5 mdr kr (6,4) och nettoresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

2011 - rörelseresultat 15,3 miljarder kronor (11,4)

2011 - rörelseresultat 15,3 miljarder kronor (11,4) Bokslutskommuniké 2011 STOCKHOLM 7 FEBRUARI 2012 2011 - rörelseresultat 15,3 miljarder kronor (11,4) Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 15,3 mdr kr (11,4). Nettoresultatet från den kvarvarande

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer