postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk"

Transkript

1 postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON Vår, var är du? Nu börjar man känna suget efter våren, och nu börjar man märka att det blir ljusare, alla timrar får ställas om! Det är mycket prat om globalisering och outsourcing. Men med julen färskt i minnet så får man väl ända säga att den främste i dessa fall är Tomten. Han är just-in-time, global och har outsourcat både produktion och all leverans av julklapparna. Vi både köper in och levererar dem själva samt till slut även betalar dem. Vilken management guru! Arbetet i den nya föreningen och styrelsen har kommit i gång bra och en massa aktiviteter har föreslagits och planerats. Vi försöker se till att det finns aktiviteter för alla åldrar och alla intressen. Alla i styrelsen har fått ny energi och även medlemmarna verkar ha fått en nystart. Kanske hela Sverige får mer energi och en positiv spiral under året och med fler folk i arbete fortsätter ju högkonjunkturen. AKTIVITETER Vårens aktiviteter har kommit igång med ett antal luncher och nu också IT-luncher. Se mer på hemsidan på vårt Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs. de aktiviteter vi håller på att planera. There can only be one, säger man ofta och det gäller även konkurrens för nätverksföreningar. CHV måste vara konkurrenskraftiga och vara i topp vad gäller attraktivitet, så att våra medlemmar upplever ett mervärde! Göran Lundin - Styrelsen i Civilekonomföreningen Handels Vänner MEDLEMSANTAL EKONOMI Vårt nätverks medlemsantal är just nu och vi räknar med att i slutändan nå minst samma antal som förra året, ca Av medlemmarna är ca 40 % under 37 år och ca en tredjedel är kvinnor. 5 % är personer med examen utanför Handelshögskolan i Göteborg. Med utgångspunkt för dessa siffror försöker vi i styrelsen rikta aktiviteter så att alla åldrar och intressen möts och att nätverket blir ett nätverk där man umgås över gränser. Erfarenhetsutbyte som det hette förr. HEMSIDAN Hemsidorna för de båda föreningarna har blivit EN ny hemsida, I samband med detta har en ny grafisk profil tagits fram som skall ge all kommunikation via och hemsida en enhetlighet. Innehållet skall i slutändan vara allt som tidigare har funnits på båda föreningarnas hemsidor men självklart också lite nytt. Tack Daniel Andersson och Bo Ribbenholt samt vår leverantör Tervix för en gott arbete. POSTEKON Tidningen har bytt lite utseende genom den nya Civilekonomföreningen Handels Vänners namn och borttagande av gamla logotyper etc. Detta nummer av tidningen skickas även till våra annonsörer, samarbetspartners och andra viktiga för att marknadsföra nätverket. Den kan också läsas på hemsidan som en pdf-fil. POSTEKON MAGASIN Nummer: 1/2007 Årgång 15 PostEkon ges ut av: Civilekonomföreningen Handels Vänner Adress Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon Fax E-post Hemsida Bankgiro Postgiro Ansvarig utgivare Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör Jenny Gustavsson Redaktion Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Daniel Andersson, Helena Norling och Göran Lundin. Tryck & layout Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga ex Foto Helena Norling, Lasse Boström CHV är idag en av Sveriges största alumniföreningar med över medlemmar. Varje år möte flera hundra medlemmar på våra aktiviteter (luncher, seminarier, After Work etc). CHV ger medlemmarna en möjlighet att umgås över alla gränser, både åldrar och yrken, med unika möjligheter till nya kontakter och erfarenhetsutbyte. Nästkommande nummer: Nr 2/2007 Manusstopp POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET En uppskattad 20-åring Handels vänners 20-års jubileum firades med en uppskattad After Work i de nya lokalerna på Kungsportsavenyn fredagen den 24e november Stämningen var på topp redan från början och det serverades buffé och förfriskningar. Ett nytt inslag på denna After Work var att alla gäster fick namnbrickor att bära vilket underlättade minglandet och uppskattades av festdeltagarna. Ett 60-tal gäster i blandade åldrar firade de 20 år som har gått sedan Handels Vänner bildades som ett kamratligt nätverk för att främja kontakter mellan alumner från Handelshögskolan i Göteborg. Genom åren har verksamheten utvecklats till att bland annat innefatta matrikelregister, jobb att söka-tjänst samt fler sociala och kunskapshöjande träffar. I och med samgåendet med Civilekonomföreningen Väst tar nu Handels Vänner klivet in i 2007 med löften om en spännande framtid och ännu större medlemsnytta. Festens höjdpunkt var när Handelsspexet uppträdde med några bejublade sånger från tidigare års Spex. Titeln på 2007 års spex är i skrivande stund fortfarande hemlig. Georg Sellman, Elisabeth-Lundh Arvidsson, Torbjörn Hansson, Rolf Arvidsson Anette Claesson Helena Norling, Lotta Abrahamsson Björn Albrektsson, Daniel Andersson Anette Claesson, Björn Albrektsson, Susanne Eriksson Thomas Kjellberg Margit Alard, Margareta Helander Bo Ohlsson, Bertil Friberg Tuve Holmgren, Renée Olsson, Cecilia Halldner Karin Ewerlöf, Ludvig Lindholm, Filip Rodziewicz, Daniel Andersson Göran Lundin, Göran Götberg, Peter Säwenvik POSTEKON MAGASIN

4 REPORTAGE Ett skatteparadis Kurt Rengholt och Anders Larsson underhöll ca 225 intresserade personer på Lindebergs Skattedag, eller Företagardag som den även kallas. För dagen ägnades åt företag och företagarens skatter och pensioner. De inledde dagen med genomgång av skattenyheterna i budgetpropositionen från den nya regeringen. Några av dessa nyheter var fåmansföretagsreglerna som förändras till att bli än mer förmånliga, förmögenhetsskatt som kommer att halveras och fastighetsskatt som radikalt sänks. Därefter följde en genomgång av några punkter inom personbeskattning. Fokus var på motionsförmåner, där de generellt sett är skattefria om de är av enklare slag. Medan golf och ridsport räknas som skattepliktiga lyxsporter. Ett rättsfall från Regeringsrätten innebär att medlemsavgifter som arbetsgivare betalar är skattepliktiga. Om en arbetsgivare betalar för t ex Friskis & Svettis så är den medlemsavgiften en skattepliktig förmån, medan gympakortet är skattefritt. En annan skattepliktig förmån är startavgifter för en tävling, t ex Göteborgsvarvet. Säljer man sin bostad och köper en ny permanentbostad får man uppskov med reavinsten. Tidigare har inte uppskov medgivits för reavinster när man förvärvat en ny utländsk permanentbostad, men nu är det ändrat för att inte strida mot EU-reglerna. Se upp med att andelslägenheter inte betraktas som permanentbostad, tipsade föredragshållarna. Något att tänka på för den som planerar att flytta ut från Sverige för gott. I företag med alltför stadd kassa riskerar ägaren förmögenhetsbeskattning, och överlikviditeten i företaget beskattas som om ägaren ägt tillgångarna direkt (Lex Uggla efter att Magnus Ugglas företag beskattades just på detta sätt). Lex Uggla avskaffas efter årsskiftet 06/07. Men det kommer inte hindra Skatteverket, menade föredragshållarna, att tillämpa reglerna fram till dess. Momsreglerna får allt mer inflytande från EU. Ett sådant exempel på att EU direkt påverkar den svensk skattelagstiftning genom domar från EG-domstolen, är den sk Halifaxdomen. Genom domen förändras 4 POSTEKON MAGASIN reglerna om skatteflykt så att de även omfattar transaktioner som har till syfte att endast vara skatteundandragande ur ett mervärdesskatteperspektiv. Nya regler införs med omvänd skattskyldighet för byggmoms, som omfattar tjänster inom byggsektorn och gäller när köparen är ett byggföretag. Reglerna innebär att köparen redovisar momsen. Föredragshållarna menade att Skatteverket kommer inom momsområdet de närmaste åren att särskilt granska följande; - fastighetsområdet - blandad verksamhet - EG-handel Nya kontrollregler införs fr o m årsskiftet som innebär krav på personalliggare för frisör och restaurangverksamhet. Följs inte detta påförs företaget sanktionsavgifter. Skatteverket räknar att besöka ca 80 % av alla berörda företag för att kontrollera. Även regler om kassaregister kommer att införas för näringsidkare i kontantbranschen. Transfer Pricing - dokumentation krävs för företag med internationella förgreningar. Det omfattar en vid krets av dotterbolag, moderbolag m fl som har transaktioner mellan Sverige och utlandet. Företagen skall dokumentera att de tillämpar den sk armlängdsprincipen på ett korrekt sätt. Alla transaktioner skall ske till rätt pris, som om de sker mellan två oberoende parter. Vi fick även en kort internationell utblick bl a har flera skatteavtal har förändrats; Österrike vilket innebär att den tidigare möjligheten att i Österrike skattefritt sälja fåmansbolagsaktier utan att Sverige haft i Sverige det gäller bara att upptäcka det rätt att beskatta reavinsten, nu förändras. Även skatteavtalet med USA och Peru förändras. Skatteplanering intresserade publiken sig mycket för och föredragshållarna beskrev regelsystemet för fåmansföretag och hur aktieägaren lätt på ett par minuter kliver in i systemet genom att han/hon är aktiv i företaget och bidrar till vinstgenereringen men att det tar fem år att kliva ut. Det är ageranden som får långtgående tidsperspektiv. Området är komplext och beroende på vad aktieägaren gör i företaget och tar ut från företaget beskattas han/hon på olika sätt. Vidare finns regler som innebär att utbetalda löner i bolaget kan utgöra underlag för beräkningen för att räkna fram högsta nivå på utdelning som beskattas i inkomstslaget kapital till aktieägaren. Det gäller att aktieägaren har tagit rätt lönenivå för att kunna utnyttja reglerna. Fåmansföretagsreglerna kan om de med planering utnyttjas rätt - ge till möjlighet att ta ut utdelning till lågbeskattade 20 %. Visdomsorden från föredragshållarna är tänk efter före årets slut, eftersom det påverkar allt framgent. Ett vanligt sätt att flytta tillgångar och fastigheter skatteeffektivt är sk paketering i bolag. Olika paketeringsvarianter presenterades och dess möjligheter och risker och dess skattekonsekvenser. Föredragshållarnas tre goda råd: - Gå igenom dina möjligheter - Uppnå skatteinbesparingar genom långsiktiga planeringsåtgärder (femårsperspektivet) - Gör en årlig hälsokontroll Utöver skatt presenterades pensionssystemet och olika möjligheter att avsätta till pension både i företag och privat av Anna Hagdorn och Urban Kardvik, som är Lindebergs pensionsexperter. Sist men inte minst underhöll Per Fritzell från Galenskaparna oss åhörare med sång och festlighter mellan alla programpunkterna. Han befäste uttrycket att skatt innehåller alltid skratt och som hans egen revisor säger Sk(r)atta skall man alltid Lotta Abrahamsson

5 Thomas Carlström Industrifonden finns på plats i Göteborg Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag som vill växa. Våra investeringar görs på affärsmässiga villkor i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden investerar i svenska företag inom branscherna informations och kommunikationsteknik (ICT), life science, industri och energi. Vi tar aktiv del i arbetet med att bygga värden i portföljbolagen. Industrifonden har redan byggt upp en lovande investeringsportfölj i ett stort antal företag i det dynamiska Västsverige. Denna närvaro förstärker vi nu genom vårt nyöppnade regionala kontor i Göteborg Kontakta Göteborgskontoret: Thomas Carlström, tel , e-post: Tel vx: Adress: World Trade Center, Box 5243, Mässans Gata 18, Göteborg POSTEKON MAGASIN

6 Tjejerna REPORTAGE som går Det har talats mycket om kvinnligt företagande på senare tid. Bland annat kommer regeringen att satsa 100 miljoner kronor för att stärka kvinnligt företagande, meddelade näringsminister Maud Olofsson för ett tag sen. Detta efter att Sverige hamnade på en 20:e plats när de 25 EU-länderna, inklusive Norge, rangordnat andelen kvinnligt företagande i respektive land. En kvinnlig företagare som det går bra för är Therese Albrechtson, 21-årig VD och grundare av Bodyguard Säkerhetsprodukter. Företaget utvecklar, säljer och marknadsför licensfria säkerhetsprodukter för personligt bruk till män och kvinnor såsom sprayer, larm och självförsvarslampor. Bolaget bildades år 2005 och omsatte 1 miljon kronor efter 6 månader. Företaget har endast tre anställda då försäljningsorganisationen i Sverige består av säljare som alla är egenföretagare. Produkterna säljs mestadels till återförsäljare som Teknikmagasinet, Hobbex, Axfood och Järnia men även parfymerier och Pressbyrån. 60 % av försäljningen går via agenter till Norge. Den 8 december erhöll Therese Albrechtson Business Region Göteborgs utmärkelse Årets utmanare 2006 av Tillväxt Mikro, ett tillväxtprojekt inom BRG för företag med upp till fyra anställda. Så här säger hon efter att ha erhållit utmärkelsen, med anledning av regeringens satsning på kvinnor. - Jag vet inte vad det är för skillnad mellan manligt och kvinnligt företagande. Kan vara att kvinnor är mer rädda för att misslyckas, inte bara ekonomiskt. Killar har oftare inställningen att det ordnar sig medan kvinnor är mer trygghetssökande. Kvinnor inser kanske inte alltid vilka pengar som finns i att våga satsa, i ett längre perspektiv. Jag brukar prata om 3 % årlig löneökning kontra 300 % ökning av omsättningen i ditt företag. Det är lite skillnad, det! Therese är mycket ute och föreläser bland ungdomar och märker att det finns många vanföreställningar kring företagande. Att man måste ha mycket pengar för att kunna starta ett företag är en eller att föräldrarna måste vara företagare är en annan. - När de väl prövat att driva företag inser många att det inte var så svårt som de först trott. Började som Ung Företagsamhet-projekt Thereses företag Bodyguard började som ett projekt inom Ung Företagsamhet. Ingen av hennes kollegor har dock fortsatt att driva sina företag vidare, men många säger sig kunna tänka sig att starta eget på 10-års sikt. Varför fler inte fortsätter med sitt företagande kan bero på att det finns en åldersgräns på 20 år för att få starta eget-bidrag. Du skall dessutom ha varit arbetslös en tid för att erhålla detta. - Låt hellre de ungdomar som vill fortsätta med sitt UF-företagande direkt efter gymnasiet få göra det, med hjälp av bidrag i sex månader t ex. Har du väl börjat jobba efter gymnasiet är sannolikheten inte särskilt stor att du säger upp dig för att starta eget, tror Therese. Synen på att ta ett lån för att starta företag var bland Thereses kompisar i stil med Är du inte klok? Men att ta lån för att köpa en lägenhet som kanske sjunker i värde är det ingen som ser någon risk med, konstigt nog. När hon sedan berättade att hon skulle satsa på sitt företag efter gymnasiet istället för att läsa vidare trodde vännerna bestört att hon inte hade kommit in på Handels. Så var inte fallet, men Therese valde att fortsätta driva sitt företag och avvakta med högskolestudier. Starta företag en generationsfråga? Men när 80-talisterna får frågan om vad de har tänkt göra efter skolan brukar tre alternativ radas upp; jobba, plugga eller resa. - Att starta företag finns inte ens på världskartan, menar Therese. Dagens utbildning är även för teoretiskt inriktad. Vid val av utbildning är det enklare att följa med strömmen än att gå sin egen väg, anser Therese. Om man går samma väg som alla andra får man samma resultat som alla andra. Det gäller att hitta sin nisch bara, du behöver inte uppfinna hjulet. Det är inte vad du gör utan hur du gör det, menar Therese. Therese har suttit i styrelsen för Ung Företagsamhet tillsammans med Ulf Spendrup. Tillsammans med bland annat Bert Karlsson och Amelia Adamo har de varit ute och debatterat på skolor om företagande, bland annat med anledning av en bok vid namn Made in Sweden. Ulf reagerar också på att vi i Sverige ser jobba, plugga eller resa som enda alternativ efter skolan. I många andra länder frågar man istället ungdomar hur de har tänkt försörja sig efter skolan, vilket föranleder mer kreativt tänkande. PR som tillväxtstrategi Vad ligger bakom din framgång? Jag tror på mig själv och vågar ta risker. Jag har valt att inte lyssna på nej-sägarna utan sporras av att vilja lyckas och visa att det går. Det är synd att inte fler vågar gå mot strömmen. Mina föräldrar ville att jag skulle läsa på Handels först, men när de märkte att jag hade bestämt mig stöttade de mig. Synen på att ha en examen på papper snarare än att ha praktiskt erfarenhet väger tyvärr fortfarande tyngre, säger Therese, som läser utbildningar i mån av tid. Synen på tillväxt handlar för Therese om att hela tiden sätta nya mål och att se möjligheter istället för problem. Att ha personalansvar med allt vad det innebär betraktas ibland som besvärligt. Men Therese anser snarare att det är en härlig känsla att skapa jobb åt andra människor. Tillväxtstrategin har gått ut på att få artiklar om främst produkterna, därefter företagaren Therese Albrechtson. Ett 60-tal artiklar har det blivit hittills för Bodyguard som har som mål att dubbla försäljningen varje år. Vid pennan, Anneli Egestam 6 POSTEKON MAGASIN

7 mot strömmen! REPORTAGE Är du driftig? Sen år 2000 finns Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg. Det var där som Frida Haavisto och Sofia Bergenstjerna fann varandra. De kunde snabbt konstatera att de som tjejer var i minoritet, liksom det fanns få kvinnor bland alla de inspirerande människor de fick träffa i samband med kurserna. Detta är något som Frida och Sofia reflekterade över när de hade startat företaget Beautiful Business. När de väl började leta fann de ett antal företag som startats av kvinnor och 170 av dem blev föremål för en bok, Beautiful Business, som gavs ut i höstas. Boken har finansierats med hjälp av företagssponsring men i övrigt har Frida och Sofia skrivit, layoutat och gett ut den själv. Syftet med boken är att inspirera fler tjejer att blir mer företagsamma men även att avdramatisera fenomenet att starta eget. I boken nämns bland annat Therese Albrechtson i artikeln intill. Frida och Sofia vill också lyfta fram det roliga och lustfyllda med att driva eget företag. Tjejer är lite mer avvaktande medan killar bara gör, kanske för att det talas mycket om hur svårt det är att starta företag. - Vi tror att tjejer kan behöva en extra knuff för att få ändan ur vagnen, säger Frida Haavisto. Driftig.nu Men dessa driftiga tjejer nöjer sig inte med att skriva en bok om företagsamma kvinnor. De har även skapat sajten driftig.nu, en community och marknadsplats för kvinnliga entreprenörer och driftiga tjejer. På sajten kommer medlemmar och andra intressenter att kunna hitta mentorer, föreläsare, samarbetsparters eller till och med VD. Driftig.nu är ett resultat av något som Frida och Sofia själva saknade på marknaden. Det finns många kvinnliga nätverk, anser de, men inga som vänder sig till denna målgrupp med ett nationellt perspektiv. På så vis hoppas de att sajten skall bidra till att alltfler företag vågar ta steget att starta och driva eget företag. I samband med lansering av sajten den 7 februari på Tekniska museet i Stockholm medverkade även Charlotte Carlsson, Snyggare Internet. Charlotte är en driftig tjej från Gislaved, numera verksam i Göteborg och flitig föreläsare i ämnet företagande. Hon har bland annat föreläst för gymnasie- och högskolor, Ung Företagsamhet, Venture Cup, Drivhuset, Elwira och Entreprenörsdagen i syfte att få fler unga människor att tro på sig själv och sina idéer. Frida och Sofia är på gång att anställa två tjejer som skall arbeta med annonser och partnerskap för driftig.nu. De hoppas även på att kunna få samarbeta med Nutek som på uppdrag av Maud Olofsson skall få fler unga kvinnor att starta eget. Vi på Civilekonomföreningen Handels vänner önskar Frida och Sofia all lycka och framgång! Vid pennan, Anneli Egestam Funderar du på att starta eget? Här kan du få hjälp med att starta eget: BRG, Tillväxt Start, Nyföretagarcentrum, Nutek, Bolagsverket, Elwira, (kvinnligt nätverk) Vill du växa med ditt företag? Inom Business Region Göteborg, BRG, finns tillväxtprogram för dig som redan är etablerad företagare. BRG Tillväxt Mikro, BRG Tillväxt 2000, ALMI Företagspartner, POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE GREAT - IT infrastruktur i Göteborg Har Göteborg ett sämre utgångsläge än Stockholm vad gäller IT-infrastruktur? Hur är situationen för Logistik- och Transportnäringen? Frågan är avgörande för regionens konkurrenskraft. Inte minst ur ett logistik- och transportperspektiv, med Göteborgs Hamn som ett viktigt nav för transporter i Sverige och Nordeuropa. Ämnet var föremål för ett seminarium som GREAT arrangerade. Se faktaruta. Bengt Wennerberg på Business Region Göteborg, BRG framhåller att Göteborgsregionen utvecklas som norra Europas internationella logistikcentrum på grund av att den har det bästa logistiska läget har den bästa samlade infrastrukturen för de fyra transportslagen är centrum för akademisk forskning kring logistik, transporter och relaterad IT Därmed ger Göteborg företagen sänkta logistikkostnader och ökad konkurrenskraft redan idag. Men det kan bli bättre! Tillbaka till hamnen Göteborgs hamn är en viktig port för inflödet av gods till Sverige. Härifrån transporteras varor för miljarder vidare via tåg eller lastbil till övriga landet. Hur kan man informationsmässigt hantera logistikflödet? Svaret på den frågan är att Göteborg måste vara duktiga på IT-lösningar för att fortsätta vara ledande inom logistik. Kenth Lumsden Kenth Lumsden, professor i Integrerade Transportsystem vid Chalmers Tekniska Högskola, menar att det är godset som är intäktsgenererande, inte transporterna i sig. Vi kan diskutera i oändlighet hur vi styr flygplan, men det är passagerarna som genererar intäkterna. Detta glömmer vi ofta bort, säger Kenth. Kostnadsreduktion genom kommunikation Men hur får vi paket och pallar att kommunicera? Kan godset tala om vilken väg det skall ta i systemet? Ett exempel på ineffektivt resursnyttjande är när fyra personer åker varsin taxi hem från krogen. Med hjälp av kommunikation skulle man kunna samåka. Utmaningen ligger i att nyttja information från godset, i exemplet vi människor, till att skapa antingen intäkter eller kostnadsreduktion. Vi har ett kontrollsystem bestående av streckkoder idag och går mot så kallad RFID (Radio Frequency Identification). En låda kan ha 7-8 olika streckkoder, om alla inblandade transportörer har sin egen. Fördelarna med intelligent gods blir mer uppenbara ju närmare slutkunden vi kommer. Där finns också de stora samordningsvinsterna. ICA är ett exempel på företag som vill utveckla sina flöden. Varumärken som Coca-Cola får inte själva leverera till butikerna, utan ICA vill själva optimera sina transporter. Gunnar Stefansson, Ph.D. och programansvarig för Informationssystem i Logistik vid IT-Universitetet, påpekar att vi har många olika intressenter i systemet aktörer kan vara involverade från avsändare till mottagare. Det finns en stor potential för logistikbranschen i att använda RFID-teknik, t ex vid omlastning, menar Gunnar. Med hjälp av data som följer med godset och bättre kontroll över var godset befinner sig, skulle framförhållningen öka för speditörerna. Magnus Holmqvist från Volvo IT Innovation Centre visar ett scenario med transaktionsvolymer i miljardklassen genererade enbart av de största dagligvaruleverantörerna WalMart, Tesco, Ahold m fl, som en följd av ökad RFID användning. Har vi infrastruktur för detta? Magnus menar att utmaningen ligger i att hantera olika typer av kommunikation. RFID används vid identifikation på korta avstånd, 3G/GPRS/WLAN för långa avstånd och webben används för så kallad glocal access. Exempel från verkligheten Konfektionskedjan JC JC är ett företag inom konfektion i RNBkoncernen vilka håller på att utveckla logistikflödet från en traditionell push- till push/pull/push-strategi. Butikerna kan då genom efterfrågestyrning i allt högre grad själva åtnjuta möjligheten att påverka sortimentets djup. Genom täta leveranser från ett centrallager kan butiken få påfyllt de varor som säljer bra, i stället för att behöva rea ut delar av sortimentet. Information om vilka varor som skall till vilken butik är dock avgörande för att denna lösning skall fungera, säger Kristian Lindaur. POSTEKON MAGASIN

9 REPORTAGE Rolf Ågren Bengt Wennerberg, BRG, Gunnar Ahldén, Schenker, Gunnar Stefansson, IT-Universitetet, Rolf Ågren, Great Vision, Lena Holmberg, Moderator Kenth Lumsden, Chalmers, Magnus Holmqvist, Volvo IT, Rickard Holm, Volvo Cars och Kristian Lindaur, JC Exempel från verkligheten - Schenker Schenker, ett tyskt logistikföretag, är ett av Sveriges största e-handelsföretag. På sajten My Schenker tar man emot elektroniska beställningar per dag! Gunnar Ahldén menar att kunderna älskar så kallade KPI:er, Key Performance Indicators, och att leverera. Men kundkrav som realtidsövervakning, spårbarhet och varningssystem ställer höga krav på logistikkedjan. Miljö & Säkerhet Mer än en ¼-del av världens energiresurser används för transporter och då är begrepp som Eco Driving viktigt. Det är ett känt fenomen att förbrukningen ökar vid överhastigheter och 5-10 % sänkning av hastigheten ger stor effekt på miljön. Detta är GREAT: GREAT arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen. GREAT står för Göteborg Region Easy Access Technology. Föreningen består av ett 30-tal aktörer såsom operatörer, kunder och andra företag, kommuner, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen. Statements och mål för 2007: Verka för att det finns tillgång till trådlöst nät i centrala Göteborg Arbeta för att förbättra tillgången och för fler alternativ för accessnäten. Verka för närvaron av aktörer med internationella nät och att ha fler huvudnoder i Göteborg. Informera om antal bredbandskunder uppdelat på olika nivåer och dess utveckling. Göteborgsområdet skall omnämnas i press på IT-infrastrukturområdet. Hemsidan skall vara informationsbärare och ge ett mervärde till Göteborg som etableringsort. Ordförande är Rolf Ågren, vice VD på Volvo IT som kommer att gästa Torsdagslunchen den 8 mars Vill du veta mer om GREAT eller hur man kan bli medlem? Läs på GREATs hemsida, Det är också viktigt att ha fullständig kontroll på fordonen. Geo fencing är ett alarm som utlöses om chauffören kör fel eller befinner sig utanför den planerade rutten. Genom GPRS kan stulna trailers lokaliseras. Områden som kan fortsätta utvecklas är föraradministration och spårbarhet av godset. Men även RFID är ett utvecklingsområde som kan jämföras med när EDI gjorde entré på 80-talet, menar Gunnar. Exempel från verkligheten Volvo Cars Supply Chain Monitoring är ett verktyg för att snabbt sprida information gällande efterfrågan och lagernivåer i en hel leverantörskedja. Det är något vi vill införa för kritiska flöden inom den dagliga materialhanteringsprocessen inom Volvo Cars, säger Rickard Holm, EDI Team Leader. Fördelarna är att kostnader, lagernivåer och inte minst expresskostnader kan minimeras. Ökad konkurrenskraft i Göteborgsregionen Dagens föreläsare framförde sina önskemål för Göteborgsregionen beträffande IT-infrastruktur framöver. Bengt Wennerberg, BRG tillika Logistik och Transport Stiftelsen, LTS, vill ha ett tele- och datanät i världsklass, en internationell standard och standardiserade programvaror. Rickard Holm, Volvo Cars, önskar ökad flexibilitet mellan järnväg, båt, flyg och lastbil. Kristian Lindaur, Klädkedjan JC, önskar effektivare hantering av gods på Landvetter där han anser att det tar för lång tid idag. Magnus Holmqvist, Volvo IT Innovation Center, menar att Göteborg behöver bygga infrastruktur för en virtuell region för att simulera saker mer effektivt. Schenker och Gunnar Ahldén önskar att det görs en satsning på hamnen och att järnvägen flyttar sina spår på Hisingen. Kenth Lumsden på Chalmers vill underlätta för dem som förflyttar sig kommersiellt. Vad gäller fyllnadsgraden finns fortfarande mycket att göra. Sist men inte minst Det gäller att ta små steg på flera områden samtidigt för att åstadkomma en utveckling som ger effekt. Som alltid handlar det om att få näringsliv och transportörer att ställa upp på visionen. Den viktigaste framgångsfaktorn är dock att politikerna fattar beslut om att satsa på att bygga ut bredband och IT-infrastruktur. Detta skulle kunna påverka Göteborgs konkurrenskraft som logistiskt nav i Sverige och Skandinavien markant, avlutar professor Lumsden. Text och bild: Anneli Egestam POSTEKON MAGASIN

10 REPORTAGE Deckarförfattarinnan från Handels Träffar Camilla Läckberg när hon skall hålla ett föredrag för alumner på Handelshögskolan i Göteborg. Hon visar sig vara en färgstark personlighet i en färgstark, röd klänning. I en timma lyssnar vi alla mycket fascinerade till när hon utan en massa OH-bilder berättar om sitt liv och tankar kring författarskapet. Handelshögskolan Det var inte så roligt med statistik på Handels. Den första tentan gick inte bra, men hon kämpade sig igenom hela Handelstiden och fick mycket bra resultat på de sista tentorna, även i statistik! Det hade nog varit för lätt i grundskola och gymnasiet (5.0 i betyg (sic!)) Hela tiden tänkte hon: - Det blir roligare sen! Men första jobbet med ekonomi var inte heller så där kul men hon kämpade på. Familjen och vännerna gav henne sedermera en författarkurs i att skriva KRIM, där hon verkligen började förstå att hon skulle kunna förverkliga sin dröm. Detta var i sig scary; misslyckas man, vad har man kvar då? Första boken var klar länge men kom liksom aldrig iväg till förlaget. När den väl kom iväg så ringde de genast (på en söndag) och ville ge ut den. Hon blev så överraskad så att hon nästan sa nej! Deckarförfattare? En fråga som man ställer sig är hur en som läser till och arbetar med ekonomi hamnar som deckarförfattare? Det kan ju inte vara kurslitteraturen på Handels, även om det fanns böcker som Liket i Balansräkningen av Bengt Karlöf bland andra. Camilla förklarar det med att redan från tidig skoltålder, när man gjorde skoltidningar till jul i stencil form (!) så skrev hon sagor där tomtefar och tomtemor hamnade i ond, bråd död. Hon läste också mer tidningar inriktade på spänning, X9 och lånade mycket deckare på bibblan. Handels har gett henne mycket. Kul erfarenheter genom kåraktiviteter (tidningen EKON), träffade sin make samt fick marknadsföringskunskaper vilket var bra i kontakterna med förlaget. De var visserligen inte så trakterade av att hon, en yngre tjej kom och pratade om produktlansering och promotion: detta är ingen vara, det är en bok... När boken skulle ges ut ville förlaget bara kolla att det stämde att det inte fanns någon polisstation i Fjällbacka. Det var Camilla dock säker på eftersom hon hade kollat med Fjällbackas Säpo, hennes mor. Men hon dubbelkollade som tur var - det fanns en station. Mamman trodde att hon hade frågat om den var söndagsöppen! Hon fick köpa ett gäng bullar och åkte dit med en sammanfattning. Inte så kavat längre satt hon och visade de stora, manliga poliserna texten och var orolig. Det var dock ingen fara. En polis sa till chefen: - Hon verkar känna dig! Hårt arbete Att skriva är hårt arbete, tro inget annat, varnar Camilla oss. Vissa dagar är det inte roligt att gå till jobbet, även om det sker 10 POSTEKON MAGASIN Enfocus Software - Customer Support

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk postekon magasin POSTEKON 4 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN 4 2007 LEDARE POSTEKON Förändringarnas vindar blåser Och tur är väl det! Det finns ett ordspråk

Läs mer

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw

C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw Nr 3-4 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin CHV:s nya ordförande Gunilla Bornmalm-Jardelöw i Postekon: Carin Kindom Ny VD för Svenska Mässan Psykopaten på arbetsplatsen

Läs mer

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg

postekon magasin Medlemmar i världen Tema: - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg postekon magasin # 1 2008 Tema: Medlemmar i världen - Intervjuer med två CHV-medlemmar med uppdrag hos Google i Dublin & Europaparlamentet i Luxemburg Aktiviteter Höstens After Work Stockholmsaktivitet

Läs mer

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge

postekon magasin CHV - Var står föreningen idag? Tema: Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge 3-4 postekon # 2008 magasin Tema: CHV - Var står föreningen idag? Postekon har träffat CHV:s nytillträdde ordförande Hans Winge CHV - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt nätverk POSTEKON MAGASIN

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin

postekon magasin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin postekon magasin Restaurang Basement stjärna i Guide Michelin POSTEKON 1 /2006 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 2006 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lär

Läs mer

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1

postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 postekon magasin POSTEKON 3-4 /2005 Handels Vänner - Nätverket för Alumner vid Handelshögskolan i Göteborg POSTEKON MAGASIN 1 LEDARE POSTEKON #3 Nu lackar det mot jul! Status i föreningen är god. Som den

Läs mer

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB

CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg. Nr 2 2011. POSTEKON magasin. Tema mat. Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Nr 2 2011 CHV - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg POSTEKON magasin Tema mat Märta Jansdotter, Gröna Gårdar Pontus Johansson, Santa Maria AB Italiensk 1 POSTEKON MAGASIN afton # 2 2011 LEDARE POSTEKON

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan 14-15. Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer,

Läs mer

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA

postekon magasin Fastighetsbranschen Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 1 2010 TEMA Nr 1 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Fastighetsbranschen Postekon har träffat: Sven-Erik Eriksson Håkan Hellström Hans Wallenstam 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2010

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA

postekon magasin Media och Sociala medier Peter Tilling Fredrik Johansson C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg Nr 2 2010 TEMA Nr 2 2010 C H V - Alumninätverk Handelshögskolan Göteborg postekon magasin TEMA Media och Sociala medier Postekon har träffat: Peter Tilling Fredrik Johansson 1 POSTEKON MAGASIN # 2 2010 LEDARE POSTEKON

Läs mer

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier

postekon magasin Ren energi - Borevind Aktiviteter: Tema: Reportage: Lär dig spara i aktier postekon # 2 2008 Aktiviteter: Företagskultur Emotionell Intelligens Mobila affärsmöjligheter Ost- och vinprovning Valborgsfirande Placeringar magasin Tema: Ren energi - Borevind Reportage: Lär dig spara

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu!

TINA THÖRNER. Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! Sveriges rallydrottning som lever sitt lyckligaste liv just nu! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2013 Nu över 20 000 medlemmar! SFR:s årsstämma i Örebro Viktigt om din pension Juristen om rättsskydd Alexandra Pascalidou Kris kräver kreativitet! TINA

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad

Årets Företagare Stockholms stad Nummer 1 April 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Skattereglerna för bil i jobbet hindrar verksamheten När staden växer måste alla

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer