Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd"

Transkript

1 KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd Kl Gruppmöten Ärenden 1. Månadens blombukett Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete Nya medborgarförslag Nya motioner Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Hyresavtal Dahlandergymnasiet Taxa för uthyrning av Säters Motionscentral Avgiftsfritt vid utökad lovplikt för områdesbestämmelser i Säters kommun Ny avtalsperiod , ALMI Företagspartner Interpellationer/frågor Information från revisionen Rapporter Delgivningar Säter Sixten Carlsson Ordförande /Stina Stenberg kanslichef Kallelsen utsändes till ersättarna för kännedom.

2 SÄTERS KOMMUN -2- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA 14/010 Månadens blombukett Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN -3- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA14/021 Nytt medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om IDA-avdrag för ideellt arbete lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Bo Bergman, Säter. Medborgarens förslag: Vi har en tanke om att göra det möjligt för engagerade ideellt arbetande föreningsmänniskor att få någon form av uppskattning tillbaka av samhället för sin ovärderliga arbetsinsats. Genom att exempelvis få en skattelättnad för sin ideella arbetsinsats förmedlas budskap till den engagerade personen. Vi värdesätter ditt arbete. Det är v viktigt att det fortsätter och vi vill därför visa vår uppskattning. Principen är egentligen enkel som ROT och RUT-avdraget. Nu vill vi till denna skara lägga till IDA-avdrag för IDeellt Arbete. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 -4-

5 SÄTERS KOMMUN -5- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Nya medborgarförslag Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN -6- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Nya motioner Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN -7- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA12/398 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Ärendebeskrivning Under år 1999 utbetalade Säters kommun ett villkorat aktieägartillskott till Säterbostäder på 14,1 miljoner kronor för att täcka kostnader med anledning av rivning av 84 lägenheter på Åsenområdet i Säter. Syftet med rivningen och aktieägartillskottet var att minska antalet tomma lägenheter och att ge Säterbostader en långsiktig stabil ekonomi. När bolaget konsoliderats skulle aktieägartillskottet återbetalas. KF 7/1998. När Säterbostäder några år senare sålde lägenhetsbeståndet i Ulfshyttan behövde kommunen inte skjuta till medel för att klara bolagets förlust på 5 miljoner kronor. Säterbostäder klarade den kostnaden med egna medel, men kostnaden skulle få avräknas vid återbetalningen av det utgivna aktieägartillskottet år 1999, därmed så återstår ett villkorat aktieägartillskott på 9 miljoner kronor beslutades i likalydande beslut i Kommunstyrelsen och Säterbostäder att det villkorade aktieägartillskottet skulle återbetalas under perioden , vilket innebar en genomsnittlig återbetalning om 1,5 miljoner kronor per år. Återbetalningen skulle ske i samband med bokslutet där föregående års återbetalning bestäms vid ett avstämningsmöte mellan de bägge parterna i februari/mars. KS 100/2008. Någon återbetalning har inte kunnat ske under Bolaget har inte uppnått ett resultat som möjliggör en återbetalning. Samtidigt går bolaget in i en ny fas med nya utmaningar i form av nybyggnation, stambyten samt om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Fågelsången, vilket kommer att kräva så väl i anspråkstagande av bolagets egna kapital, som ny upplåning med kommunal borgen. En ny lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag har trätt i kraft från , vilket reglerar värdeöverföringar från bolag till ägare ytterligare. För att få en korrekt hantering av återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet har yttrande inhämtats från såväl kommunens revisorer KPMG som Säterbostäders revisorer PWC Öhrlings. Emil Forsling från PWC Öhrlings föreslår ett tvåstegsförfarande. Säterbostäder återbetalar det villkorade aktieägartillskott på 9 mkr till kommunen. I steg 2 utökar Säterbostäder aktiekapitalet med 9 mkr genom en nyemission. Kommunen investerar det utbetalda aktieägartillskottet i nya aktier i bolaget. Med en kombination av återbetalning av aktieägartillskott till kommunen och nyemittering av aktier i Säterbostäder AB kan kommunen stärka sitt kapital motsvarande återbetalning av aktieägartillskottet samtidigt som Säterbostäder AB bibehåller en av ägaren önskad nivå på eget kapital. Genom utökat aktiekapital kan kommunen erhålla avkastning på investerade medel med högre belopp än tidigare. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 SÄTERS KOMMUN -8- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Uppdra åt styrelsen för Säterbostäder att genomföra återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 9 mkr. 2. Uppdra åt styrelsen för Säterbostäder att utöka aktiekapitalet genom en nyemission på 9 mkr. 3. Återinvestera återbetalningen av villkorat aktieägartillskott i nya aktier för 9 mkr. 4. Att det krav på återbetalning av villkorat aktieägartillskott som ställdes i Kommunfullmäktiges beslut i KF 7/1998 härmed skall vara uppfyllt. Mats Nilsson anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar: Återremittera ärendet till ekonomienheten för ytterligare utredning av skattemässiga konsekvenser av återbetalning av ägartillskottet. Mats Nilsson, Göran Johansson och Lars-Evert Dahlberg anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Uppdra åt styrelsen för Säterbostäder att genomföra återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 9 mkr. 2. Uppdra åt styrelsen för Säterbostäder att till kommande stämma lägga förslag till en nyemission på 9 mkr. 3. Återinvestera återbetalningen av villkorat aktieägartillskott i nya aktier för 9 mkr. 4. Att det krav på återbetalning av villkorat aktieägartillskott som ställdes i Kommunfullmäktiges beslut i KF 7/1998 härmed skall vara uppfyllt. Mats Nilsson, Göran Johansson och Lars-Evert Dahlberg anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i ärendet. Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 -9- SÄTERS KOMMUN EKONOMIENHETEN Kommunstyrelsen Dnr 2012: Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Förslag till beslut Kommunfullmäktiger beslutar 1. Uppdra år styrelsen för Säterbostäder att genomföra återbetalning av villkorat aktieägartillskott med 9 mkr 2. Uppdra åt styrelsen för Säterbostäder att till kommande stämma lägga förslag till en nyemission på 9 mkr 3. Återinvestera återbetalningen av villkorat aktieägartillskott i nya aktier för 9 mkr 4. Att det krav på återbetalning av villkorat aktieägartillskott som ställdes i Kommunfullmäktiges beslut i KF 7/1998 härmed skall vara uppfyllt Ärendebeskrivning Under år 1999 utbetalade Säters kommun ett villkorat aktieägartillskott till Säterbostäder på 14,1 miljoner kronor för att täcka kostnader med anledning av rivning av 84 lägenheter på Åsenområdet i Säter. Syftet med rivningen och aktieägartillskottet var att minska antalet tomma lägenheter och att ge Säterbostader en långsiktig stabil ekonomi. När bolaget konsoliderats skulle aktieägartillskottet återbetalas. KF 7/1998. När Säterbostäder några år senare sålde lägenhetsbeståndet i Ulfshyttan behövde kommunen inte skjuta till medel för att klara bolagets förlust på 5 miljoner kronor. Säterbostäder klarade den kostnaden med egna medel, men kostnaden skulle få avräknas vid återbetalningen av det utgivna aktieägartillskottet år 1999, därmed så återstår ett villkorat aktieägartillskott på 9 miljoner kronor beslutades i likalydande beslut i Kommunstyrelsen och Säterbostäder att det villkorade aktieägartillskottet skulle återbetalas under perioden , vilket innebar en Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

10 -10- SÄTERS KOMMUN EKONOMIENHETEN genomsnittlig återbetalning om 1,5 miljoner kronor per år. Återbetalningen skulle ske i samband med bokslutet där föregående års återbetalning bestäms vid ett avstämningsmöte mellan de bägge parterna i februari/mars. KS 100/2008. Någon återbetalning har inte kunnat ske under Bolaget har inte uppnått ett resultat som möjliggör en återbetalning. Samtidigt går bolaget in i en ny fas med nya utmaningar i form av nybyggnation, stambyten samt om- och tillbyggnad av det särskilda boendet Fågelsången, vilket kommer att kräva så väl i anspråkstagande av bolagets egna kapital, som ny upplåning med kommunal borgen. En ny lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag har trätt i kraft från , vilket reglerar värdeöverföringar från bolag till ägare ytterligare. För att få en korrekt hantering av återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet har yttrande inhämtats från såväl kommunens revisorer KPMG som Säterbostäders revisorer PWC Öhrlings. Emil Forsling från PWC Öhrlings föreslår ett tvåstegsförfarande. Säterbostäder återbetalar det villkorade aktieägartillskott på 9 mkr till kommunen. I steg 2 utökar Säterbostäder aktiekapitalet med 9 mkr genom en nyemission. Kommunen investerar det utbetalda aktieägartillskottet i nya aktier i bolaget. Med en kombination av återbetalning av aktieägartillskott till kommunen och nyemittering av aktier i Säterbostäder AB kan kommunen stärka sitt kapital motsvarande återbetalning av aktieägartillskottet samtidigt som Säterbostäder AB bibehåller en av ägaren önskad nivå på eget kapital. Genom utökat aktiekapital kan kommunen erhålla avkastning på investerade medel med högre belopp än tidigare. Bilagor: Yttrande från KPMG respektive PWC Öhrlings Ekonomienheten i Säters kommun Bert Stabforsmo Ekonomichef Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn: vx Fax: E - post: Hemsida:

11 -11- kpmg Client Year-end Säters Kommun Prepared by Date W/P reference Margareta Sandberg Återbetalning av aktieägartillskott Bakgrund Under 1999 betalade Säters kommun ett villkorat aktieägartillskott till Säterbostäder på tkr för att täcka kostnader som bolaget haft för att riva fastigheter. Rivningen förorsakade en nedskrivning som genererade ett underskott före skatt på tkr. Aktieägartillskottet redovisades som en intäkt i resultaträkningen. Enligt Kfs beslut 1998 utgör tillskjutet belopp ett villkorat aktieägartillskott. Om någon formell handling har upprättats framgår inte. Under 2008 har kommunstyrelsen beslutat att tkr av aktieägartillskottet ska återbetalas under åren med tkr per år och att återbetalning ska ske i samband med bokslutet varje år. Av det ursprungliga aktieägartillskottet på tkr ska tkr inte återbetalas. Detta på grund av att kommunen inte behövde skjuta till medel i samband med avyttring av lägenheter i Ulfshyttan då en förlust uppstod med 5 mkr. Om någon formell handling upprättats framgår inte. Enligt årsredovisningen 2012 ingår aktieägartillskott med kr i balanserade vinstmedel. Gällande regleverk Bolaget Redovisning återbetalning Återbetalning av aktieägartillskott regleras i Aktiebolagslagen (ABL) 17 kap där det framgår hur vinstutdelning från bolaget får ske. Enligt ABL är en återbetalning av ett aktieägartillskott att jämställas med en vinstutdelning. Enligt ABL 17 kap 3 får en värdeöverföring inte äga rum om det inte finns full täckning för bolagets egna kapital. En utdelning får därmed inte ske med mer än att bolagets registrerade kapital inte påverkas. Beräkningen grundar sig på den senast fastställda balansräkningen. Vid beräkning av om det finns fritt eget kapital att dela ut måste man även beakta händelser som inträffat på nya året. Om bolaget är ett moderföretag måste man även ta hänsyn till de krav som ställs på hela koncernens egna kapital i form av likviditet och ställning i övrigt. Beslut om vinstutdelning regleras i 18 kap och enligt 1 fattas beslutet av bolagsstämman. Det finns inte möjlighet för någon annan part att ta detta beslut. Om aktierna på stämman Page 1

12 kpmg -12- företräds av en kommunrepresentant är det den personen som företräder aktierna som har rätten att besluta om utdelningen. Ett förslag till vinstutdelning skall upprättas av styrelsen eller av annan förslagsställare där det framgår av ett motiverat yttrande om vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till reglerna om bolagets egna kapital i 17 kap. I Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns begränsningar i värdeöverföringar som innebära en begräsningsregel för hur mycket vinst som får delas ut till ägarna. Om återbetalning av aktieägartillskott omfattas av begränsningsregeln framgår inte av lagtexten varför den frågan bör utredas. Begränsningsreglerna kan innebära att en återbetalning kommer att ske under en mycket längre period än vad kommunen önskar. Skatteregler återbetalning Skattemässigt är återbetalning av ett aktieägartillskott i normalfallet att betrakta som återbetalning av ett lån. Återbetalningen är inte skattemässigt avdragsgill för bolaget i samband med återbetalningen. För bolag inom den kommunala sektorn gäller särskilda regler för bidrag som lämnas för att täcka underskott i den löpande driften. De utgör i de flesta fallen ett driftsbidrag skattemässigt och redovisas som en intäkt som beskattas. I detta fall vet vi inte om aktieägartillskottet har beskattats i inkomstdeklarationen. Detta måste undersökas för att hanteringen av återbetalningen ska ske korrekt. Redovisning omvandling till aktiekapital Om bolaget har fritt eget kapital som kan omvandlas till bundet kapital så måste bolagsstämman fatta beslut om en fondemission enligt reglerna i ABL kap 12. Ett förslag till beslut måste upprättas av styrelsen eller annan enligt 12 kap 3. Beroende på hur ägaren vill att bundet kapital skall ökas kan hela eller delar av beloppet bli aktiekapital. Visst belopp kan även bli s.k. överkursfond. Aktieboken uppdateras efter nyemissionen. Kommunen Redovisning återbetalning Redovisning av återbetalning av aktieägartillskott i kommunen beror på hur det ursprungliga tillskottet har redovisats. Om det ursprungliga tillskottet redovisades som en ökning av andelarnas värde i balansräkningen skall återbetalningen minska andelarnas värde. Om tillskottet redovisades som ett lämnat driftsbidrag eller om andelarnas värde skrevs ner, skall återbetalningen redovisas som en finansiell intäkt. Redovisning omvandling till aktiekapital Redovisningen av omvandling av aktieägartillskott till aktiekapital i kommunen är beroende av hur det ursprungliga tillskottet redovisades. Om tillskottet ökade värdet på andelarna när tillskottet lämnades görs endast en förändring av bilagan till balansposten där det framgår vilka nya aktier som tillkommit i stället för fordran för tillskottet. Om tillskottet tidigare Page 2

13 kpmg -13- redovisades som ett driftsbidrag ökas inte värdet på andelarna då det skulle innebära en uppskrivning av andelarna. En uppskrivning är möjlig att göra enligt KRL 6 kap 6. Page 3

14 -14- Säterbostäder AB Återbetalning av aktieägartillskott Bakgrund Säterbostäder AB har, genom ekonomichef Christina Lundvall, givit PwC i uppdrag att läsa och kommentera de underlag som Säter kommun låtit framta för att belysa möjligheterna till återbetalning av de ägartillskott som Säterbostäder AB mottog 1999 i samband med bolagets rivningar av fastigheter. PwC har, genom Emil Forsling, genomfört detta muntligen och framfört ett synsätt på hur en återbetalning skulle kunna genomföras med fördelar för kommunen och bolaget. För att framföra detta som underlag för beslut i kommunen har Säterbostäder AB efterfrågat en skriftlig beskrivning av tidigare avgiven muntlig redogörelse. Avgränsning PwC har, ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv, i detta PM beskrivit ett sätt hur en återbetalning kan ske. Det finns andra sätt att genomföra återbetalningen men detta PM beskriver endast ett. Syftet med detta PM är att beskriva ett tänkbart scenario mellan Säters Kommun och dess helägda dotterbolag Säterbostäder AB. PwC frånsäger sig ansvar i de fall detta PM används i annat syfte. Återbetalning av aktieägartillskott Återbetalning av aktieägartillskott regleras i Aktiebolagslagen. Återbetalning kan (förenklat) ske då bolaget har fritt eget kapital och i de fall endast ske i den omfattning återbetalningen täcks av fritt eget kapital. Återbetalningen skall även rymmas inom vad som är rimligt för bolagets framtida åtaganden gällande likviditet och ställning i övrigt detta förbehåll tar syfte på bolagets fortsatta verksamhet, finansiering och åtaganden. Lagstiftningen ger ingen direkt vägledning om vad som skall finnas kvar i form av fritt eget kapital för att uppfylla ovanstående regler för försiktighet. PwC har heller inte till uppgift att bedöma hur stor del fritt eget kapital som bör finnas kvar i verksamheten efter återbetalning av ägartillskott. Förenklat kan vi anta att bolaget kan återbetala aktieägartillskott i den omfattning det ryms inom fritt eget kapital. Redovisning av återbetalat aktieägartillskott Redovisning av återbetalningen sker via balansräkningen genom att fritt eget kapital minskas hos bolaget. Hos kommunen sker s k reversering av hur bokföringen gjordes vid tidpunkten för tillskottet. Om tillskottet redovisades via resultaträkningen sker motsvarande redovisning via resultaträkningen vid återbetalningen. Enligt de uppgifter som PwC har erhållit kostnadsförde Säters Kommun ägartillskottet när det tillsköts varför en intäktsföring skall ske vid återbetalningen.

15 -15- Återbetalningen minskar enligt detta resonemang det egna kapitalet i Säterbostäder AB och höjer resultatet och det egna kapitalet i Säters Kommun med motsvarande belopp. Behov av framtida kapital Ovanstående återbetalning kan ske utan ytterligare åtgärder. Säterbostäder AB har då ett kraftigt minskat eget kapital, samtidigt som bolaget, enligt uppgift, ska genomföra väsentliga investeringar i nära framtid. Säter kommun kan då välja att stärka sitt dotterbolag genom att stärka det egna kapitalet. Det kan ske genom ökning av aktiekapitalet genom s k nyemission. Nyemissionen kan ske till det belopp som ägaren anser är rimligt och sättas i relation till det behov som anses bör finnas hos bolaget. Hela beloppet kan tillföras aktiekapitalet, men det kan även delas upp i aktiekapital och fritt eget kapital. Redovisning av nyemission Redovisning av nyemissionen sker hos bolaget genom ökning av aktiekapitalet, bundet och fritt kapital beroende på hur nyemissionen genomförs. I kommunen redovisas nyemissionen som ökning av andelar i dotterbolag. Sammanfattning Återbetalning av Säter kommuns ägartillskott begränsas ytterst till det fria egna kapitalet. Vid en återbetalning påverkas bolaget genom minskat eget kapital och kommunen genom ökat resultat och ökat eget kapital. Genom att som ägare ta delansvar för bolagets finansiering vid kraftig investering kan ökning av aktiekapitalet ske i efter återbetalning av aktieägartillskott. Ökning av aktiekapitalet kan ske genom s k nyemission och ökar då eget kapital i Säterbostäder AB samt andel i dotterbolag hos Säter kommun. Sammanfattningsvis konstateras att vid en kombination av återbetalning av aktieägartillskott till kommunen och nyemittering av aktier i Säterbostäder AB kan kommunen stärka sitt kapital motsvarande återbetalning av aktieägartillskottet samtidigt som Säterbostäder AB bibehåller en av ägaren önskad nivå på eget kapital. Falun Emil Forsling Auktoriserad revisor 2 av 2

16 SÄTERS KOMMUN -16- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA13/319 Hyresavtal Dahlandergymnasiet Ärendebeskrivning: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att upprättat hyresavtal med Klövern avseende Dahlandergymnasiet godkänns. På grund av förändring i verksamheten har Barn- och utbildningsnämnden (BUN) önskat att befintligt hyresavtal gällande Dahlandergymnasiet förhandlas om. De nya förutsättningarna innebär en minskning sett till tidigare hyresavtal. Förslaget till hyreskontrakt innebär minskat hyrda ytor med följande: dels en totalkostnadsminskning, dels lagt ihop flera ytor i samma kontrakt, dels förändrat löptiden för att passa BUNs verksamhetstider, d.v.s. skolår istället för kalenderår. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat hyresavtal med Klövern avseende Dahlandergymnasiet, fastigheten Skönvik 1:6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna upprättat hyresavtal med Klövern avseende Dahlandergymnasiet, fastigheten Skönvik 1:6. Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 -17- SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 258 Dnr: BN 13/439 Hyresavtal Dahlandergymnasiet Ärendebeskrivning På grund av förändring i verksamheten har Barn- och utbildningsnämnden (BUN) önskat att befintligt hyresavtal gällande Dahlandergymnasiet förhandlas om. De nya förutsättningarna innebär en minskning sett till tidigare hyresavtal. Ärendets handläggning Hyresförhandlingar med fastighetsägaren Klövern har hållits som resulterade i ett förslag till hyreskontrakt som dels minskat hyrda ytor med följande: - totalkostnadsminskning, dels lagt ihop flera ytor i samma kontrakt och - dels förändrat löptiden för att passa BUNs verksamhetstider, d.v.s. skolår istället för kalenderår. Samhällsbyggnadsnämnden tog följande beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Skicka förslag till avtal till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till hyresavtal. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat hyresavtal med Klövern avseende Dahlandergymnasiet. Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 -30-

31 -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 SÄTERS KOMMUN Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att taxan för uthyrning av Säters Motionscentralen fastställs till 80 kr/tim för föreningar och 160 kr/tim för övriga, privata, företag m.m. Motionscentralen likställs med Stora Skedvi och Klockarskolans gymnastiksal -35- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA13/336 Taxa för uthyrning av Säters Motionscentral Taxor för denna typ av anläggningar, motionshallar m.m., regleras i beslut från kommunfullmäktige med diarienummer KA10/157 daterat Kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar vikten av att informera föreningar, företag, privatpersoner och berörda om de nya lokalerna. Ett kommande sammanträde i kommunstyrelsen förläggs till Motionscentralen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Taxan för uthyrning av Säters Motionscentralen fastställs till 80 kr/tim för föreningar och 160 kr/tim för övriga, privata, företag m.m. 2. Motionscentralen inkluderas som ett objekt i förteckningen över lokalhyror. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Taxan för uthyrning av Säters Motionscentralen fastställs till 80 kr/tim för föreningar och 160 kr/timme för övriga, privata, företag m.m. 2. Motionscentralen inkluderas som ett objekt i förteckningen över lokalhyror. Justerande sign Utdragsbestyrkande

36 -36- SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 287 Dnr: BN 13/535 Taxa för uthyrning av Säters Motionscentralen Ärendebeskrivning I samband med att driftsavtal för motionscentralen upprättas är det lämpligt att även fastställa taxan som ska gälla för uthyrning av lokalen. Taxor för denna typ av anläggningar, motionshallar m.m., regleras i beslut från kommunfullmäktige med diarienummer KA10/157 daterat Förvaltningen föreslår att Motionscentralen likställs med Stora Skedvi och Klockarskolans gymnastiksal varför taxan blir: 80 kr/tim för föreningar 160 kr/tim för övriga, privata, företag m.m. (Alla priser är exklusive moms) Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen: Föreslå kommunfullmäktige att fastslå taxorna för Motionscentralen samt inkludera Motionscentralen som ett objekt i förteckningen över lokalhyror. Motivering till beslut En enhetlig policy för taxor inom kommunens idrottsanläggningar gör det enkelt för föreningar och innevånare att nyttja anläggningarna. Motionscentralen är en anläggning som finns tillgänglig för såväl föreningar som övriga i Säters kommun och bör därför inkluderas i arbetet med taxor. Justerande sign Utdragsbestyrkande

37 SÄTERS KOMMUN -37- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA13/300 Avgiftsfritt vid utökad lovplikt för områdesbestämmelser i Säters kommun Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ingen avgift ska debiteras i enlighet med tilllämpligt lagrum i PBL för bygglov, samt enligt de bestämmelser som gäller avseende rivningslov och marklov för den utökade lovplikten. Detta skall gälla för samtliga områdesbestämmelser i Säters kommun där utökad lovplikt finns. Beslutet föreslås gälla från Områdesbestämmelser för Säters innerstad togs fram år I samband med detta bestämdes att ingen avgift skall debiteras för bygglov/marklov gällande den utökade lovplikten för områdesbestämmelserna i Säters innerstad. Likställighetsprincipen enligt kommunallagen är en sådan princip som innebär att kommunen skall behandla alla invånare lika och inte får favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att vi exempelvis har taxor som gäller lika för alla. Områdesbestämmelser finns idag för Säters innerstad, Dammsjöområdet, Solvarbo by, Solfångare Bergbacken, Sjukhuset mm och Bispbergs gruva mm. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Ingen avgift ska debiteras i enlighet med tillämpligt lagrum i PBL för bygglov, samt enligt de bestämmelser som gäller avseende rivningslov och marklov för den utökade lovplikten. Detta skall gälla för samtliga områdesbestämmelser i Säters kommun där utökad lovplikt finns. 2. Beslutet gäller från Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Ingen avgift ska debiteras i enlighet med tillämpligt lagrum i PBL för bygglov, samt enligt de bestämmelser som gäller avseende rivningslov och marklov för den utökade lovplikten. Detta skall gälla för samtliga områdesbestämmelser i Säters kommun där utökad lovplikt finns. 2. Beslutet gäller från Justerande sign Utdragsbestyrkande

38 -38- SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 245 Dnr: BN 13/498 Avgiftsfritt vid utökad lovplikt för områdesbestämmelser i Säters kommun Ärendebeskrivning Områdesbestämmelser för Säters innerstad togs fram år I samband med detta bestämdes att ingen avgift skall debiteras för bygglov/marklov gällande den utökade lovplikten för områdesbestämmelserna i Säters innerstad. Likställighetsprincipen enligt kommunallagen är en sådan princip som innebär att kommunen skall behandla alla invånare lika och inte får favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att vi exempelvis har taxor som gäller lika för alla. Områdesbestämmelser finns idag för Säters innerstad, Dammsjöområdet, Solvarbo by, Solfångare Bergbacken, Sjukhuset mm och Bispbergs gruva mm. Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: Ingen avgift ska debiteras i enlighet med tillämpligt lagrum i PBL för bygglov, samt enligt de bestämmelser som gäller avseende rivningslov och marklov för den utökade lovplikten. Detta skall gälla för samtliga områdesbestämmelser i Säters kommun där utökad lovplikt finns. 2. Beslutet föreslås gälla från Justerande sign Utdragsbestyrkande

39 SÄTERS KOMMUN -39- KALLELSE Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf Dnr KA13/308 Ny avtalsperiod , ALMI Företagspartner Ärendebeskrivning Under 2013 har diskussioner pågått om ALMI mellan ägarna, staten och de regionala ägarna representerade av en särskild förhandlingsgrupp samordnad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Diskussionerna resulterade i en överenskommelse mellan parterna om fortsatt samverkan kring de regionala ALMI bolagen. Utöver det har Region Dalarna accepterat samverkansavtalet (direktionen beslut ) inför den nya avtalsperioden. Överenskommelser träffas rörande aktieägartillskott, ägarfrågor och verksamheten inom ALMI Företagspartner Gävle Dala AB. I detta ärende redovisas nivåer för det ägartillskott som ska betalas av Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för finansiering av den regionala delen av det årliga ägartillskottet. Direktionen har beslutat godkänna redovisat förslag till ägardirektiv för ALMI Gävle Dala Företagspartner AB. Direktionen rekommenderar därutöver kommuner och landsting att var och en för sig; ta beslut om ägartillskott enligt bilagd fördelning godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan regionala parter i Dalarna (avtalet blir giltigt och träder i kraft när samtliga parter beslutat anta detsamma). För Säters del uträknat från befolkningsandelen, (á ) vilket utgör 3,9 % av länets befolkning, innebär det en årlig baskostnad (eventuell indexuppräkning kan tillkomma som enligt samverkansavtalet 2 kan under avtalsperioden komma att höjas med som högst 8% ) på kr. Förslaget om ägartillskott för baskostnaden är en höjning med 8% jmf med ingångsvärdet för tidigare period. Totalt finansierar kommuner och landsting med kr enligt förslaget. Finansering för 2014 inryms inom förvaltningens budget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar 1. Säters kommun beslutar om ägartillskott enligt förslag till fördelning. 2. Säters kommun godkänner föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan regionala parter i Dalarna (avtalet blir giltigt och träder i kraft när samtliga parter beslutat anta detsamma). forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Genom beslut den 22 november 2001 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att, efter samråd med

Läs mer

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson

Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och Roger Karlsson KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-13 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 13 april 2015 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Iris Carlsson-Rustas och

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten

Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten 14 OKTOBER 2008 Utvecklad ägarstyrning för landstinget och kommunerna i Norrbotten Bakgrund I denna promemoria redovisas processen med framtagning av nya styrdokument (bolagsordning och aktieägaravtal)

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer