Förutom ovanstående personer har projektet knutit till sig lämpliga referenspersoner och handledare beroende på behov och aktiviteter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutom ovanstående personer har projektet knutit till sig lämpliga referenspersoner och handledare beroende på behov och aktiviteter."

Transkript

1

2 1. Bakgrund Projekt Do It Yourself Hantverksaktivism (DIY Hantverksaktivism) har under två år bedrivits i samarbete mellan Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland. Förutom från dessa instanser har projektet finansierat med medel från Statens kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Kortfattas kan projektet sägas ha sitt ursprung i tanken att den traditionella hantverkskunskap som hemslöjdsrörelsen och museivärlden förvaltar, kan vara till nytta för ungdomar i deras vardag idag. Dels som verktyg att skapa det de behöver själva, dels som en katalysator för tankar runt hållbar utveckling, ökad delaktighet och kreativitet. Projektet har bytt namn från Slöjd och byggnadsvård möter DIY till Do It Yourself Hantverksaktivism. Detta i samråd med ungdomar som varit aktiva i projektet. Syfte Projektet har syftat till att; - Uppmuntra ungdomar till skapande aktiviteter, där hjärnans tänk och handens arbete är lika viktiga, som ett sätt att i praktiken förhålla sig till frågor kring design, boende, konsumism, återvinning och hållbar utveckling. - Sprida äldre traditionella hantverkstekniker som ligger till grund både för slöjd- och byggnadsvård och visa fördelarna med dessa tekniker utifrån att de är resurssnåla och kretsloppsanpassade med förnyelsebara råvaror och växande material som byggstenar. - Bidra till ytterligare en arena för unga människor att såväl diskutera som argumentera för och sprida idéer om framtid, återbruk och resursutnyttjande. En arena från vilken unga inte bara kan nå andra unga utan som också når ut i olika delar av samhället. Målgrupp Målgruppen har varit ungdomar mellan år, huvudsakligen bosatta i Södermanlands län med ambitionen att projektet skulle ha en jämn genusmässig fördelning och nå ut till ungdomar med olika etnisk bakgrund. Mål De kvalitativa målen för projektet har varit att öka ungas engagemang för handens arbete samt att ge plats och redskap att arbeta med frågor kring hållbar utveckling, resursutnyttjande, slöjd, hantverk och design på egna villkor. Intentionen har varit att detta skulle ske i etablerade sammanhang där olika åldrar kan ta del av resultatet. Kvantitativa mål har varit att under de två år projektet har genomförts nå minst 200 ungdomar som på olika sätt ska ha deltagit aktivt i workshops med slöjd- och äldre hantverkstekniker, läger- och utställningsverksamhet. Vidare att genom referensgrupper/ referenspersoner skapa en stor delaktighet och inflytande från de unga aktörerna. Ett annat mål har varit att nå ut till en stor publik som får ta del av ungdomarnas arbete och engagemang. På längre sikt är målet med projektet att skapa varaktiga arenor och möjligheter för unga att ägna sig åt slöjd och hantverk utifrån kreativa och hållbara aspekter.

3 2. Upplägg Organisation Sörmlands museum och Hemslöjdsföreningen Sörmland är projektägare. Statens kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor har bidragit med extern finansiering. Projektgrupp Karin Andersson, projektledare, Sörmlands museum, heltidsanställd Hanna Haggren, biträdande projektledare Hemslöjdsföreningen Sörmland engagerad på deltid Tomas Karlsson handledare bygghantverk/ byggnadsvård, Sörmlands museum (under projektets första år) Styrgrupp, projektansvariga Kjell Taawo, byggnadsantikvarie, Sörmlands museum Helena Åberg länshemslöjdskonsulent, Hemslöjdsföreningen Sörmland/ Sörmlands museum Förutom ovanstående personer har projektet knutit till sig lämpliga referenspersoner och handledare beroende på behov och aktiviteter. Samarbetspartner Några viktiga samarbetsparter i projektet är Kulturföreningen Bergatrollen, Studiefrämjandet i Nyköping och i Sörmland, Ungdomsgårdar i länet, kommunernas kulturförvaltningar, länets folkhögskolor, Invandrarklasser på Nyköpings gymnasium, Landstinget Sörmlands övriga kulturorganisationer. Mycket viktiga samarbetsparter har dessutom de ungdomar varit som deltagit i workshops och referensgrupper! 3. Projektets genomförande och tidsplan Projektet startade våren 2010 med rekrytering av projektledare. Under våren 2010 arbetade projektledningen främst med förankringsarbete och kontaktnätsskapande samt några mindre utåtriktade program för att på allvar komma igång med verksamheten under sommaren Samarbete med Kulturföreningen Bergatrollen Under våren 2010 inleddes också ett samarbete med Kulturföreningen Bergatrollen. Där har vi bland annat bistått med material och handledning i att bygga brandväggar och bygga om trapphus i deras Allaktivitetshus Magasinet. Brandväggarna är byggda i så kallad kubbteknik med hjälp av vedträn och lerbruk. En positiv respons på vårt arbete i Magasinet är att man i projektet Den samtida hemslöjden som drivs av bland annat Nämnden för hemslöjdsfrågor har beslutat att göra tre kortfilmer om ungdomar och deras förhållande till slöjd och hantverk. En av dessa filmer handlar om Kulturföreningen Bergatrollens arbete med brandcellerna och några av medlemmarnas syn på hantverk och slöjd. Samarbete med Kulturföreningen Bergatrollen har fortgått även under 2011 bland annat genom de slöjdkvällar som anordnas där varannan vecka i samarbete med Hemslöjdsföreningen. Vidare genom bygga av en ramp för funktionsnedsatta samt genom målningsprojekt av lerväggarna och påbörjandet av byggandet av en slöjdverkstad i Magasinet. Flera av Bergatrollens medlemmar har också deltagit i andra workshops och program, bland annat i Kreativt Forum och utställningen Handkraft? Ja Tack! Publika workshops Projektet har som en viktig del av verksamheten arrangerat publika workshops där vi vänt oss till ungdomar på plats bland annat i samband med musikfestivaler och på ungdomsgårdar. Exempel på detta är att vi haft verkstadstält på festivaler där besökare har kunnat titta in och slöjda men också suttit ner och fått information om projektet och fått utrymme att diskuterats projektets ändamål. Vi har

4 besökt fritidsgårdar och gymnasieklasser vid ett flertal tillfällen och deltagit med olika program. Sammanlagt har vi deltagit i minst 25 större och mindre provapå-workshops under de två åren projektet har fortgått. Kreativt Forum Tillsammans med Studiefrämjandet har projektet arrangerat föreläsningar och praktiska workshops för Sörmlands folkhögskolestudenter. Dessa workshops och föreläsningar har även varit öppna för andra, men eleverna har varit den huvudsakliga målgruppen. Verksamheten startade hösten 2010 och fortsatte under vårterminen Sammanlagt genomfördes fem workshops på olika platser i länet i ämnena smide, traditionella pigment och äggoljetempera, sy om kläder, läderhantverk och traditionellt byggande. Handkraft? Ja tack! Produktion av utställningen Handkraft? Ja tack! Om ungas slöjd och hantverk i en konsumtionstrött värld blev det stora arbetet under våren 2011 med vernissage 3 juli. Inför utställningen samlades en fördjupnings/ utställningsgrupp om ca 15 personer (varav 11 deltog i den slutgiltiga utställningen, se nedan) som träffades och deltog i workshops, studiebesök och slöjdkurser under våren Syftet med de olika programmen var att det skulle leda fram till sommarens utställning. Utställningen visades i Kungstornet i Nyköpingshus och stod kvar till sista augusti. I utställningen deltog elva unga med anknytning till Sörmland. Med projektledningen som bollplank höll de själva i både gestaltning och textproduktion. Det blev en idéutställning som grundar sig i tankar om hur man, med slöjd och hantverk, kan bidra till en bättre och hållbarare värld. Utställningen blev en symbolisk summering och presentation av projektets grundidé och budskap. Den nåddes av ca 6000 besökare och fick mycket bra kritik i media samt i den gästbok som fanns i utställningen. Många besökare var aktiva i utställningens verkstadshörna som alltid stod öppen. Där erbjöds även handledda program varje onsdagseftermiddag under utställningsperioden. Handkraft? Ja Tack! kommer att fungera som stommen i en vandringsutställning i länet som ska kunna byggas på och förändras utifrån platsen den visas på. Härnäst ska utställningen byggas i Eskilstuna i samarbete med Eskilstuna Stadsmuseum, vernissage 20 juni Samarbete med Nyköpings gymnasium - Navet Navet är en skolklass på Nyköpings gymnasium som tar emot nyanlända flyktingar. Klassen består av 25 elever för vilka fokus ligger på att lära sig svenska. Vi har samarbetat två gånger med Navet. Första gången var i juni då klassen hade lägerskola i ett stugområde utanför Nyköping. Då erbjöd vi, under en förmiddag, tre olika slöjdworkshops. Eleverna delades in i smågrupper där varje grupp hade en handledare och ett tema. Dessa var; tälja i färskt trä, luffarslöjd och nåltova i ull. Det andra samarbetet var kring utställningen Ser du löven för alla träd som SHR producerar till hundraårsjubileet Här fick eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper från vår första träff.. Eleverna på Navet har tillverkat fyra löv där vi stått för handledning och material vid tre workshopstillfällen. Eleverna fick självständigt tänka kring idé och utformning av löven. När alla löv var klara firade vi det med en liten vernissage i klassrummet. I sommar ska vi även åka till Liljevalchs tillsammans för att titta på utställningen. Avvikelser från den ursprungliga projektplanen I stort sett har den plan som sattes upp projektet följts även om vissa verksamheter tagit mindre utrymme och andra större än vad som beräknades vid projektplaneringen.

5 4. Information Vi har en stående flyer med information om projektet samt kontaktuppgifter till oss. Projektledare Karin Andersson har visitkort att lämna. Vi dokumenterar vår verksamhet med text, stillbilder och rörliga bilder. Detta material presenteras på vår hemsida och vår facebookgrupp Do It Yourself - Hantverksaktivism. Nya publika workshops marknadsförs med affischer, utskick till vår maillista samt via information på vår facebooksida, våra hemsidor, evenemang i Sörmlands Nyheter och genom hemslöjdsföreningens informationsblad Handlaget. För att marknadsföra projektet har vi kontaktat media och figurerat i såväl dagspress, fackpress, regional TV samt lokalradio. Till utställningen skapades en egen grafisk profil av grafiker på Sörmlands museum. Det blev affischer, flyers, program och annons i Sörmlands Nyheter. 5. Uppföljning och utvärdering Kvantitativa resultat Ca 400 ungdomar har varit delaktiga under korta och långa workshops vilket är ett lyckat resultat då vårt mål var att nå 200 ungdomar. I vår facebookgrupp har vi drygt 440 anhängare som tar del av våra bilder och information. Dessa är dock inte enbart mellan år. 105 folkhögskoleelever har besvarat vår enkät och känner på så vis till vårt projekt. Alla har varit positivt inställda till verksamheten och kommande träffar. Deltagare på fem workshops inom ramen för Kreativt Forum, sammanlagt 65 personer Vi har en maillista till 200 hantverksintresserade ungdomar. Dessa adresser har vi fått under våra verkstäder på festivaler, på skolor och fritidsgårdar. I vårt arbete med Bergatrollens magasin har ungdomarna huggit ca13 kubikmeter ved och blandat ca 20 kubikmeter lerbruk för att sedan mura och putsa med. Resultatet har blivit tre brandceller. Dessutom har en ny trappa byggts inom ramen för projektet. Mellan timmars ideellt arbete från ca 50 ungdomar ligger bakom resultatet. Produktion av utställningen Handkraft? Ja tack! Om ungas slöjd och hantverk i en konsumtionstrött värld som hade drygt 6000 besökare under sommaren Många av dessa slöjdade aktivt i utställningen. I samarbetet med Navet har vi nått ca 40 ungdomar med interkulturell bakgrund. Kvalitativa resultat Vårt samarbete med Kulturföreningen Bergatrollen har varit en lärorik och spännande resa. Flera av våra mål har uppfyllts i detta delprojekt. Arbetet med huset har visat prov på hur hjärnans tänk och handens arbete är lika viktiga. Valet att bygga just kubb och lerväggar bidrar till att sprida kunskap om äldre traditionella hantverkstekniker där en hållbar utveckling är i fokus. Allt material i form av lera, sand, halm, ved och konstruktions-/snickerivirke har hämtats inom en radie av ca 20 km. Annat material är återbruk. Genom att erbjuda kreativa verkstäder på festivaler och fritidsgårdar har vi i viss mån ökat ungas engagemang för handens arbete. Många har provat på att göra saker de inte tidigare gjort, och många har för första gången skapat lustfyllt utan skolans krav. Vårt mål har varit att dessa ungdomar, eller en del av dem, blir återkommande och intresserade på ett djupare plan. Det har uppfyllts genom utställningen Handkraft Ja Tack och vårt samarbete med Kulturföreningen Bergatrollen. Att använda det sociala mediet facebook har gett ett lyckat resultat då anhängarna av vår sida hela tiden ökar. I detta forum har vi möjlighet att visa vår målgrupp att vi är aktiva då vi kontinuerligt kan

6 puffa för aktuella händelser och samtidigt redovisa resultat i form av bilder. I framtiden skulle vi vilja se en sida som drivs av ungdomar själva, exempelvis ett webbaserat diskussionsforum eller en blogg. Produktion av utställningen Handkraft? Ja tack! Om ungas slöjd och hantverk i en konsumtionstrött värld blev det stora arbetet under våren 2011 med vernissage 3 juli. Här kunde vi på allvar arbeta fördjupande och återkommande med en grupp unga. Efter utställningens slut har vi en fortsatt kontakt med många ur utställningsgruppen och de har vid flera tillfällen fungerat som handledare och handledarassistenter i olika slöjdprogram. Vidare har några av dem gått vidare och planerar ett eget projekt Slöjdivism för att stärka slöjden i aktivist- och alternativkretsar. Samarbetet med Navet har gjort att vi nått en målgrupp där många aldrig tidigare varit i kontakt med slöjd eller hantverk. Det har varit ett väldigt lyckat samarbete då handens arbete blivit en bro över kulturer och språksvårigheter. Då vi använt andra projektdeltagare som handledare på Navet har vi byggt en bra bas för ett fortsatt kreativt skapande och nätverkande för eleverna. Projektets fortsatta bearbetning Projektet kommer att integreras i Sörmlands museums ordinarie verksamhet. Den stora satsningen 2012 blir Handkraft Ja Tack i Eskilstuna sommaren 2012 i samarbete med Eskilstuna stadsmuseum. Utställningen kommer att föregripas av uppsökande verksamhet och kontaktskapande i Eskilstuna under våren Vi hoppas även kunna visa utställningen i Katrineholm under hösten Vi kommer också att fortsätta samarbetet med kulturföreningen Bergatrollen. Bland annat genom att Hemslöjdsföreningens slöjdträffar som bedrivs varannan onsdag har flyttat in i Magasinet och därmed bidrar till att öka åldersspridningen i huset. Som en intressant effekt av projektet kan nämnas att Kulturföreningen Bergatrollen under 2012 planerar att driva ett eget projekt, Slöjdivism där syftet är att sprida kunskapen om slöjd och hantverk inom Aktivist- och Alternativscenen. Några av de mest drivande i Slöjdivistprojektet deltog även i utställningen Handkraft? Ja tack! I Bergatrollens Slöjdivistprojekt kommer vi från Sörmlands museum att finnas med som bollplank och i vissa delar som samarbetspart. Via de nätverk vi byggt upp på folkhögskolorna finns goda möjligheter att även i framtiden bedriva verksamheter som Kreativt Forum. Vi planerar också att fortsätta samarbetet med Nyköpings gymnasium och Navet liksom finnas med på vissa öppna evenemang och festivaler. 6. Arkivmaterial/dokumentation Vi dokumenterar vår verksamhet med text, stillbilder och rörliga bilder. Detta material presenteras på vår hemsida och i vår facebookgrupp Do it yourself hantverksaktivism. Hemsida; Allt material arkiveras på Sörmlands museum. Under året kommer projektet att sammanställas i en såkallad titta-in på museets hemsida. Med text och bild ska man digitalt kunna titta in i projektet och få en inblick i den resa vi gjort. Nyckelföremål kommer att väljas ut till museets samlingar, främst från utställningen men också från andra aktiviteter. I mars 2012 kommer en slutrapport med bilder att produceras som ett sätt att marknadsföra och sprida kunskap om projektet.

7 Bilaga 1 Bildmaterial Dokumentation av Kulturföreningen Bergatrollen s arbete med Magasinet i Nyköping, sommaren och hösten En del av projektet Do It Yourself hantverksaktivism.

8 Dokumentation av Kulturföreningen Bergatrollen s arbete med Magasinet i Nyköping, sommaren och hösten 2010 (fortsättning). En del av projektet Do It Yourself hantverksaktivism.

9 Dokumentation av vår öppna verksamet. En del av projektet Do It Yourself hantverksaktivism. Dokumentation av vår verkstad på Typ en festival, Nyköping, sommaren Dokumentation av vår verkstad på Nynäsfesten, Nynäs, sommaren Dokumentation av vår verkstad på Lokstallarna, Katrineholm, hösten 2010.

10 Dokumentation av arbetet med utställningen Handkraft? Ja tack!, vår och sommar En del av projektet Do It Yourself hantverksaktivism.

11 Dokumentation av arbetet med utställningen Handkraft? Ja tack!, vår och sommar 2011 (fortsättning). En del av projektet Do It Yourself hantverksaktivism.

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Sörmland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN?

HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN? HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN? 1. SÄTT EN RUBRIK: Notera först vilket prioriterat område (strategi/idé) handlingsplanen berör. 2. VAD: Beskriv på ett kort men tydligt sätt vad som ska göras 3. HUR: Sammanställ

Läs mer

Verksamhetsberättelse (Vad har hänt föreningsåret 2012)

Verksamhetsberättelse (Vad har hänt föreningsåret 2012) Verksamhetsberättelse (Vad har hänt föreningsåret 2012) 15 augusti 2011-15 augusti 2012 Det har varit mycket verksamhet under hela året, och detta är ett urval av allt som har hänt. Bl.a. har det varit

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och tankar

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

NYHETSBREV SEPTEMBER 16

NYHETSBREV SEPTEMBER 16 Nyhetsbrev från Hemslöjden. NYHETSBREV SEPTEMBER 16 Handmade Issues och Alice Bah Kuhnke Årets upplaga av Handmade Issues den 7 september på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm blev ett lyckat evenemang.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-11-26 R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-11-26 8(24) 302 Ekofestival2014 i Sala; projektplan Dnr 2011/132 INLEDNING Presentation av planering och genomförande av en

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt

Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt Katarina Sipos Stockholms universitet katarina.sipos@edu.su.se Maud Baumgarten Stockholms universitet maud.baumgarten@edu.su.se Christina Grönvik

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Projektfinal 21-27 november 2015

Projektfinal 21-27 november 2015 Projektfinal 21-27 november 2015 Projektet Olika avtryck har genomförts i Arvika, Eda och Årjäng under åren 2013-2015. Arvsfonden har finansierat projektet och de samverkande organisationerna har varit

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND

ARRANGÖRENS LILLA LATHUND ARRANGÖRENS LILLA LATHUND Handledning för kontrollanter 1 INNEHÅLL SÅ HÄR GÅR DET TILL 4 SKAPA SOCIALT ENGAGEMANG 6 NÅGRA SNABBA 8 CHECKLISTA 11 Om du behöver mer hjälp, stöd eller råd är du välkommen

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Slutrapport, projekt Nyfikeby

Slutrapport, projekt Nyfikeby 1 Göteborg 2009-12-01 Slutrapport, projekt Nyfikeby Inledning Vad är Nyfikeby? Nyfikeby är en webbplats för barn i förskoleålder och upp till lågstadieålder. Den öppnar för publik under 2010. Barnen behöver

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland Vi äger vår tid en monumental stickperformance med 80 personer på Färöarna Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 1 Bakgrund I en allt mer tidseffektiv och digitaliserad värld väljer många människor

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga Avdelning förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2006-03-08 Dnr 05-004/165 Handläggare: Karin Aleberg Lövgren Tfn: 08-508 14 109 Till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Näktergalens förskola

Näktergalens förskola Hände under hösten Samarbete inleddes på riktigt med Skånetrafikens trafikutvecklare och marknadsförare I oktober träffade Skånetrafiken oss och pedagogerna för planering av Skånetrafikens besök i förskola/skola.

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Rapport av Barnteaterakademins Dramatikerprojektet 2011 Sammanfattning Under 2011 genomförde Barnteaterakademin ett skrivprojekt i Trollhättan och Alingsås. I Dramatikerprojektet fick nio unga människor

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Nordiskt Hemslöjdsläger

Nordiskt Hemslöjdsläger Nordiskt Hemslöjdsläger 30 juni 5 juli 2013 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund hälsar välkommen till sommarens Nordiska hemslöjdsläger vid Visjön i Östergötland. Missa inte chansen att slöjda tillsammans

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer