Boule Diagnostics Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boule Diagnostics Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Boule Diagnostics Årsredovisning 2010

2 Juridisk friskrivning Denna årsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom hematologiverksamheten, påverkan av konkurrerande produkter och företag, effekten av ekonomiska och konjunkturrelaterade förhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, Årsstämma Boule Diagnostics AB årsstämma 2011 Årsstämma hålls den 3 maj 2011, klockan 17:00 på Nalen, Regeringsg. 74, Stockholm Anmälan sker på eller per telefon Ekonomisk information maj Årsstämma 29 april Delårsrapport för första kvartalet 25 augusti Delårsrapport för andra kvartalet 11 november Delårsrapport för tredje kvartalet Distribution av årsredovisning för 2010 Boule Diagnostics trycker och distribuerar årsredovisningen till de aktieägare som så begärt. 2 Denna årsredovisning har tagits fram på svenska och sedan översatts till en engelsk sammanfattning. I det fall innehållet skiljer sig åt mellan dokumenten så är den svenska informationen i denna trycksak som gäller.

3 Året som gått 4 Boule Diagnostics en tillbakablick 6 VD Ernst Westman har ordet 8 Hematologi en introduktion 12 Per Venges syn på hematologi 15 Vision, mål och strategi 16 Marknadsöversikt 20 Produktutveckling 24 Produkter och teknologi 26 Ingemar Berndtsson 29 Global distribution 30 Förbrukningsvaror OEM-verksamheten, Konkurrensfördelar 32 Att jobba hos Boule 34 Framtidsutsikter 35 Verksamhets- och branschrelaterade risker 36 Innehåll 2010 i siffror 40 Förvaltningsberättelse 42 Rapport över totalresultat för koncernen 45 Rapport över finansiell ställning för koncernen 46 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 48 Rapport över kassaflöden för koncernen 49 Resultaträkningar för moderbolaget 50 Balansräkningar för moderbolaget 51 Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 53 Kassaflödesanalys för moderbolaget 54 Noter till de finansiella rapporterna 55 Styrelsens intygande 82 Revisionsberättelse 83 Legal struktur 84 Bolagstyrning 85 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 86 Företagsledning 88 Femårsöversikt 90 Definitioner (ordlista) 91 3

4 Året som gått i korthet Nettoomsättningen steg med 31% till 229 (175) mkr. Omsättningsökningen är i huvudsak hänförlig till fortsatt ökad försäljning av förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer) samt ökad försäljning av instrument baserade på den plattform som introducerades 2006 med låsta reagens. Bruttomarginalen ökade till 45 (42) %. Den ökade marginalen är främst hänförlig till större försäljnings- och produktionsvoly samt att kostnadsreduktioner av instrument medfört lägre tillverkningskostnad. Koncernens rörelseresultat före finansiella kostnader uppgår till 20 (5) mkr. Koncernens operativa kassaflöde, inklusive investeringar, för 2010 uppgick till 6,2 (2,5) mkr. Kassan vid årets slut uppgick till 18 (12) mkr. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 11 (9) mkr. Ett 5-parts system (Quintus) för hematologianalys har lanserats på utvalda, för Boule viktiga marknader, bl. a. Ryssland, Turkiet och Indien. I USA har Bolaget levererat hematologisystem till en ny viktig kundgrupp inom öppenvården, två olika så kallade Urgent Care Networks. Direktförsäljning till slutkund i Schweiz har etablerats genom ett lokalkontor startat

5 Nyckeltal 2010 Nettoomsättning, mkr 229,4 Bruttoresultat, mkr 102,2 Bruttomarginal, % 45 Rörelseresultat, mkr 20,3 Rörelsemarginal, % 9 Resultat före skatt, mkr 18,7 Resultat efter skatt, mkr 18,9 Soliditet, % 63 Medelantal anställda 147 Ett OEM avtal för utveckling av kontroller för ett specifikt hematologisystem har tecknats med ett av USA s största diagnostikföretag. Ett private label avtal med ett USA baserat företag har tecknats avseende utveckling och tillverkning av reagens till ett system för flödescytometri med diagnostisk tillämpning. Under året har produktlinjen Medonic CA 620 (human och veterinär) lagts ner. Dessa produkter har kunnat ersättas av Medonic M serie (human) samt Exigo (veterinär). Bolaget i korthet Verksamheten omfattar egen utveckling, tillverkning och marknadsföring av blodanalyssystem (instrument, reagens, kalibratorer och kontroller). Boules primära marknad är små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt andra diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom såväl human som veterinär hematologi. Koncernen består av tre rörelsedrivande dotterföretag: Boule Medical AB ( BM ), Clinical Diagnostic Solutions Inc. ( CDS ) och Boule Medical (Beijing) Co. Ltd ( BMB ) med säte respektive i Sverige, USA och Kina. Det pågående projektet för utveckling av ett Point-of-Care (POC) system har kunnat delfinansieras med lån från Almi om 9 mkr som utbetalas under 2010 och Lånet skall amorteras t.o.m

6 Boule Diagnostics en tillbakablick 1956 Första cellräknaren i Europa utvecklas av Erik Öhlin.1969 Swelab Instrument AB bildas av Erik Öhlin.1982 Medonic AB etableras av Ingemar Berndtsson och Bram Bottema.1990 Diagnostikforskningsföretaget Karo Bio Diagnostics AB grundas.1992 Nya ägare av Karo Bio Diagnostics och i samband med ägarbytet ändras namnet till Boule Diagnostics AB.1994 Dotterföretaget Boule Nordic AB bildas. Bolagets huvudfokus är distribution av life science- produkter Boule Diagnostics International AB (Boule) bildas som moderföretag för koncernen Boule förvärvar Swelab Instrument AB Boule förvärvar Medonic AB och BioTrend AB. Boule blir ISO-certifierat.1999 Boule Medical AB skapas genom en sammanslagning av Swelab och Medonic som båda fokuserar på instrument för hematologianalys Boule genomför en riktad nyemission för att finansiera utvecklingen av den nya kärnverksamheten dvs. hematologisystem för human- och veterinärmarknaden Samarbete med Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS) etableras. CDS utvecklar, producerar och marknadsför reagens och kontroller för klinisk diagnostik inom hematologi och kemi Bolaget beslutar om att etablera en pilotreagensfabrik i Sverige Boules hematologisystem Medonic CA 620 erhåller 510(k)-godkännande i USA. Boule förvärvar samarbetspartnern CDS Boule Nordic AB, slås samman med Labdesign AB och bildar 6

7 Nordic Biolabs. Boule äger 50 procent av den nya enheten. Boule avyttrar helt den mikrobiologiska verksamheten i Huddinge som ombildas till Bactus AB. Det helägda produktionsbolaget BMB i Beijing bildas för att sänka produktionskostnaderna och förstärka Bolagets position på den asiatiska marknaden. Boule ingår ett samarbete med Cholestech Inc. (nu Alere) med målet att utveckla ett FDA registrerat hematologisystem med CLIA waived status för patientnära analys, Point-of-Care ( POC ) Bolaget lanserar ny instrumentgeneration med en gemensam plattform för Medonic och Swelab instrument. Den nya instrumentgenerationen får ett mycket positivt mottagande på marknaden Point-of-Care systemet når en viktig milstolpe i form av att Boule kan demonstrera och verifiera POC-produktens funktionalitet. Ett komplett erbjudande av förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer) färdigutvecklas av bolaget för alla instrumentmodeller. CDS erhåller ISOcertifiering vilket innebär att samtliga bolag inom koncernen har ISO 9001 och/eller ISO certifiering Den första kompletta POC-prototypen presenteras. Direktförsäljningsverksamhet i Polen etableras Medonic M-series system erhåller FDA 510(k)-godkännande för marknadsföring i USA Quintus 5-part systemet lanseras. Direktförsäljningsverksamhet i Schweiz etableras. Samtliga 3-parts instrumentmodeller kan produceras i Kina Exigo EOS lanseras. 7

8 VD Ernst Westman har ordet Vår målsättning är att Boule skall vara det mest attraktiva valet för kvalitetsmedvetna hematologikunder världen över. Våra produkter inom bloddiagnostik måste därför hålla högsta internationella klass även framgent. Stärkta av såväl finansiella som operationella framsteg under de senaste åren är vår plan att både öka våra marknadsandelar samt tillföra marknaden nya innovativa produkter. Vi har goda kassaflöden i vår basverksamhet och vi är väl positionerade för att dra nytta av rådande marknadstrender och har en ännu orealiserad potential i såväl befintlig produktportfölj som i pågående utvecklingsprojekt. Vår marknad och affärsmodell Hematologidiagnostik baserat på blodcellräkning, både för human- och veterinärsyften, kan ge en tidig och viktig indikation på olika sjukdomstillstånd. Denna analysmetod spelar en avgörande roll för att diagnostisera och följa upp exempelvis anemi, infektion, cancer, genetiska sjukdomar samt en rad andra sjukdomstillstånd. Boules affärsidé är att utveckla och sälja kompletta hematologisystem av hög kvalitet som under sin produktlivscykel generar återkommande försäljning av förbrukningsvaror med god bruttomarginal. Våra robusta hematologisystem inkluderar dels instrument, dels förbrukningsvaror som reagens, kalibratorer, kontroller samt service/support. Våra system fyller en viktig funktion på mogna marknader men är också en viktig del i uppbyggnaden av infrastrukturen inom hälsovården i utvecklingsländer. När vi summerat 2010 kan vi konstatera att det var ett år med goda framgångar på flera fronter för Boule, inte minst finansiellt. Boule uppvisade en stark försäljningstillväxt inom samtliga produktsegment och på samtliga kontinenter. Försäljningstillväxten och marginalutvecklingen bekräftar även att vår affärsmodell är framgångsrik. Stark finansiell utveckling Försäljningen ökade under 2010 med 31 procent till 229 mkr, trots att flera västerländska marknader fortfarande led av sviterna från den senaste lågkonjunkturen. 8

9 9

10 Den starka försäljningsutvecklingen kommer både från reagensförsäljning och från en fortsatt stark tillväxt för våra hematologiinstrument. Den totala försäljningen av förbrukningsvaror (reagens och kontroller/ kalibratorer) uppgick till 113 mkr, medan instrumentförsäljningen uppgick till 95 mkr. Övrig fakturering (tillbehör, reservdelar, kompletterande produkter och service) stod för resterande 21 mkr. Vår framtida styrka ligger i en fortsatt framgångsrik försäljning av Boules egna instrument, till vilka endast egenproducerade reagens kan användas. Detta ger en bas av återkommande intäkter under instrumentets livslängd. Även försäljningen av kontroller och kalibratorer uppvisar en positiv utveckling av återkommande intäkter på de flesta marknader. Efterfrågan på kontroller är driven av ökat fokus på kvalitets- och regulatoriska krav på flertalet utvecklingsmarknader. Vi satsar medvetet på en stor geografisk bredd och Boule finns idag representerat på över 100 geografiska marknader inkluderande såväl utvecklingsmarknader som mer mogna marknader. Denna spridning är en stor tillgång då den innebär en utökad diversifieringsgrad och därmed förstärkt stabilitet. Trots att vissa regioner haft kraftiga konjunkturnedgångar under senare år har andra marknader uppvisat en kraftigt ökad efterfrågan. I Indien ökade exempelvis vår omsättning år 2010 med 157 procent jämfört med föregående år. Dessutom har Boule lyckats väl på andra utvecklingsmarknader, såsom Turkiet, Brasilien, Ryssland, Mellanöstern och delar av Afrika. Glädjande är även att flera av våra distributörer vittnar om att våra varumärken stärkts och att vi i högre utsträckning finns i slutkundernas medvetande, vilket givetvis hjälper våra distributörer i samband med deras säljarbete. Boules tredelade affärsstrategi Boule har en lång historik inom hematologi som bygger på mer än 50 års sammanhängande arbete inom området. Denna ackumulerade kompetens, baserad på två pionjärers (Wallace Coulter i USA och Erik Öhlin i Sverige) arbete för utvecklingen av teknologin för automatiserad cellräkning, har legat till grund för utformandet av en tredelad affärsstrategi. Den baseras på att vi säljer låsta hematologisystem av hög kvalitet, har ett väl utvecklat globalt distributionsnätverk samt konsekvent arbetar med att flytta hematologidiagnostik närmare patienten. En strategi som redan uppvisat ett bra resultat. 1. Ökat fokus på förbrukningsvaror Boule har utvecklat hematologiinstrument till vilka egentillverkade förbrukningsvaror som reagens, kontroller och kalibratorer har anpassats och optimerats. Boules instrumentplattform, som introducerades på marknaden 2006, är endast kompatibel med Boules egna reagens. Detta ger oss en stark bas av återkommande intäkter med god marginal som sträcker sig över hela livscykeln av det sålda instrumentet, något som gett tydliga avtryck i vår finansiella utveckling under de senaste åren. Vidare har Boule uppnått ett gott internationell renommé avseende kvalitet på reagens, vilket lett till att det idag finns OEM-kunder, som köper reagens från Boule och säljer vidare under eget varumärke. 2. Distributionsnätverket En av Boules viktigaste tillgångar är vårt välfungerande nätverk av distributörer, närmare 200 bolag som tillsammans täcker mer än 100 länder globalt. Vissa av våra distributörssamarbeten sträcker sig över 20 år tillbaks i tiden. Dessa starka och långa relationer är etablerade på såväl utvecklingsmarknader som mer mogna marknader. Genom våra etablerade kanaler får vi en unik räckvidd och en möjlighet att på kort tid nå ut globalt, i samband med exempelvis lanseringar av nya produkter. Den etniska såväl som kulturella mångfald som präglar Boule, tack vare personal från många olika länder, är en viktig framgångsfaktor i samarbetet med distributörsnätverket. 3. Patientnära tester Intresset för patientnära diagnostik inom laboratoriemedicin har haft en tydlig och stark tillväxt under det senaste decenniet. Boule är betjänt av denna utveckling och har utvecklat funktionalitet i befintliga produkter som underlättar tillämpning av hematologidiagnostik närmare patienten. Boules nuvarande hematologisystem ligger därmed i frontlinjen. Boules samlade kunnande har dessutom gjort det möjligt att bedriva utveckling av ett fullt ut patientnära system med arbetsnamnet Boule POC (Point-Of-Care). Detta är ett litet och användarvänligt system med låsta reagenslösningar och som skall ge samma kvalitet på testresultaten som Boules traditionella system. Genom sin enkelhet kan systemet användas på lokala kliniker som idag skickar sina prover till centrallaboratorier. Detta innebär att läkaren, inom loppet av några få minuter, kan erhålla provsvar vilket ger en ökad effektivitet då återbesök kan undvikas och tid relaterad till administration och logistik sparas. Läkaren kan redan i vid ett första besök sätta in erforderlig behandling med större säkerhet eller remittera till annan uppföljning. Framtida utsikter Baserat på vårt finansiella resultat och vår tredelade affärsstrategi har vi en fast tilltro till Bolagets målsättningar och tillväxtmöjligheter. Boule har idag kraftfulla distributionskanaler till en global marknad både på human- och veterinärsidan. Detta är en dubbelriktad aktivitet med dels ett ständigt fokus på att söka öka deras marknadsandelar med Boules etablerade produkter, dels att läsa av marknadens reaktioner på ett tidigt stadium. I december 2010 lanserade Boule 5-partssystemet Quintus som ger ett än mer fördjupat testresultat än vårt bassystem som är ett trepartssystem med en något enklare och robustare uppbyggnad. Quintus riktar sig mot det övre skiktet i våra marknadssegment. Fempartsdifferentiering är en avancerad analysprocess som normalt endast återfinns på väsentligen större system. Detta är ett viktigt tillskott i vår produktportfölj då våra distributörer och deras slutkunder kan erbjudas ett komplett sortiment. Under de närmaste två åren kommer vi att fortsätta att investera i utbyggnaden av våra produktionsanläggningar. Detta för att kunna hantera en förväntad ökad 10

11 efterfrågan på reagens och även för att klara de behov som uppstår i samband med lansering av nästa nya nyckelprodukt, Boule POC. Investeringarna skall möjliggöra en förbättrad produktivitet och förstärkta operativa marginaler. Vi beräknar att kunna lansera Boule POC inom den närmaste tvåårsperioden. Att slutföra utvecklingsarbetet är en huvuduppgift för vårt utvecklingsteam. Samtidigt kommer en stegvis uppbyggnad av produktionsresurser att ske under denna period. Med Boule POC får vi möjlighet att öppna upp ett helt nytt och parallellt affärsområde där just nu ingen annan aktör har lyckats. En av världens största distributörer av POC-system är kontrakterad för den Nordamerikanska marknaden. För att tillvarata vårt globala distributionsnät på bästa sätt utvärderar vi aktivt möjligheter att bredda den befintliga produktportföljen, vilket kan ske i form av egen produktutveckling, partnerskap eller genom förvärv av andra marknadsaktörer. Vi har historiskt varit framgångsrika på att förvärva och integrera nya verksamheter i koncernen. Vi kommer aktivt fortsätta utvärdera möjligheterna att förvärva företag som i huvudsak är verksamma inom diagnostikområdet, dock inte nödvändigtvis inom hematologi. De typer av bolag som i första hand är av intresse är: Mindre företag med attraktiva tekniska lösningar Konkurrenter med kompletterande produkter eller teknologi Konkurrenter med försäljningsvolym som kan ersättas med Boules produkter Företag med produkter som kan säljas till Boules befintliga kundbas genom bolagets omfattande distributionsnät Säljbolag på prioriterade marknader Boule POC till marknaden, dels för att göra investeringar i våra produktionsanläggningar. Boule är inne i ett spännande skede och Bolaget är väl positionerat för att vi ska kunna fortsätta skapa värde för våra aktieägare. Jag ser fram emot att tillsammans med Boules lojala, kunniga och hängivna personal leda Bolaget i en fortsatt expansion på den internationella diagnostikmarknaden. Jag vill samtidigt välkomna såväl befintliga som nya aktieägare att vara med på vår spännande resa. Ernst Westman VD En planerad börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm är en viktig del i vår tillväxtstrategi och skulle ge oss en noterad aktie som kan användas i samband med framtida förvärv. Största delen av investeringsbehoven de närmste åren beräknas självfinansieras. En nyemissionen syftar i huvudsak till att säkerställa finansieringen för att dels ta 11

12 Hematologi en introduktion Blodets sammansättning och funktioner en översikt Blod kan betraktas som en flytande vävnad bestående av blodceller (blodkroppar) och blodplasma. De normala cellerna i blodet är röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter). De röda blodkropparnas huvudsakliga uppgift i kroppen är att transportera syre, vilket de gör med hjälp av hemoglobin. Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och är ett protein som binder och transporterar syre från lungorna ut till kroppens övriga vävnader, såsom musklerna, där hemoglobinet efter att ha lämnat av syre tar upp avfallsprodukten koldioxid och fraktar tillbaka det till lungorna där det lämnar kroppen genom utandningen. Hemoglobin innehåller komplexbundet järn och ger blodet dess röda färg. Halten av hemoglobin i blodet kan ses som ett mått på blodets förmåga att transportera syre och kallas blodvärde. Låg hemoglobinkoncentration är en indikation på blodbrist (anemi). De vita blodkropparna ingår i kroppens immunförsvar och dess viktigaste uppgift är försvaret mot infektionssjukdomar och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande. Halten av olika vita blodkroppar indikerar om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt. De vita blodkropparna kan indelas i granulocyter, lymfocyter och monocyter. Det finns i huvudsak tre typer av granulocyter: neutrofila, basofila och eosinofila granulocyter. Lymfocyter finns i två grupper, B och T-lymfocyter. B-lymfocyter producerar de antikroppar som deltar i immunförsvaret mot främmande ämnen eller celler, exempelvis bakterier som har ytstrukturer, så kallade antigen, som tillåter immunförsvaret att känna igen dem som främmande. T-lymfocyter kan direkt angripa främmande celler genom en antikroppsliknad igenkänning. Monocyten är den största vita blodcellen. Den stimulerar i sin tur andra vita blodceller, exempelvis lymfocyter 12

13 Neutrophils 55-65% Eosinophils 1-5% Basophils 0-1% Monocyte 3-8% Lymphocyte 22-35% som verkar för att försvara kroppen. De neutrofila cellerna är den vanligaste vita blodkroppen. De oskadliggör till exempel mikroorganismer, som har igenkänts av antikroppar, genom fagocytos, genom att äta upp dem. Eosinofilens främsta funktion är att utöva cytotoxicitet mot patogena maskar som är för stora för att kunna fagocyteras och de spelar även en stor roll vid utlösningen av allergiska reaktioner. Basofila granulocyter är mobila alarmceller som cirkulerar runt i blodet. Vid infektion frisläpper de flera inflammatoriska substanser som aktiverar andra delar av försvaret mot främmande ämnen och till exempel bakterier. Blodplättar har som huvuduppgift att bidra till blodets levring (koagulering) vid skador på blodkärlen. En kärl- eller vävnadsskada aktiverar blodplättar som i sin tur aktiverar i plasma lösta proteinfaktorer. Av blodplättarna utsöndrade ämnen sätter igång en kedjereaktion som leder till att ett protein i plasman lokalt omvandlas till ett slags trådar (fibrin). Trådarna bildar ett nät där blodplättar och röda blodkroppar fastnar, vilket leder till att skadan täpps igen och att såret sedan kan läka. En felaktigt utlöst eller för stor koagelbildning kan ge upphov till sjukdomstillståndet blodpropp (trombos). Denna risk ökar vid ett förhöjt antal blodplättar. Ett lågt antal (trombocytopeni) är en vanlig orsak till blödningsbenägenhet. Blodplasma utgör cirka 55 procent av den totala blodvolymen och består till cirka 90 procent av vatten. Dess funktion är att transportera viktiga ämnen som cellerna i kroppens vävnader behöver samt transportera avgivna restprodukter till njurar och lever. I blodplasman finns också speciella plasmaproteiner med olika funktioner, exempelvis för transport av fettsyror med mera. Immunoglobuliner (antikroppar) och koagulationsproteiner är andra viktiga komponenter av blodplasma. 13

14 Hematologi Hematologi är en medicinsk gren som fokuserar på studier av blodet, blodsjukdomar och andra sjukdomar som kan diagnostiseras via blodanalys. Om en läkare misstänker att patienten kan ha blodrelaterad sjukdom så är det lätt att undersöka blodet genom att använda hematologianalyssystem. Denna typ av analys genomförs inom såväl humansom veterinärdiagnostik. Cellräkning Hematologianalysen går ut på att räkna antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar i blodet, vilken volym dessa har med mera, för att diagnostisera en Hematologiskt analysarbete kan göras manuellt eller automatiskt. Automatiserade cellräknare har funnits sedan mitten på 1950-talet, då en cellräknare baserad på impedansmetoden presenterades ungefär samtidigt, men oberoende av varandra, av svensken Erik Öhlin (grundare av Swelab, nu en del av Boules verksamhet) och amerikanen Wallace Coulter. Tidigare utfördes cellräkning av patientens blod manuellt av laboratoriepersonal med hjälp av ett mikroskop. Eftersom tusentals celler analyseras från varje blodprov har automatiska cellräknare högre kapacitet och oftast bättre precision än manuella metoder vilket är en Differentiering av de olika sorterna vita blodkroppar bygger på att celltyperna kan separeras från varandra för att sedan räknas varje sort för sig. Idag finns automatiska cellräknare som kan differentiera de vita blodkropparna i tre fraktioner (3-partsdifferentiering) med hjälp av impedansmetoden och storlek på cellkärnorna, alternativt i fem fraktioner (5-partsdifferentiering) med hjälp av spridningsmönster i laserljus. Manuell differentiering bygger på observation i mikroskop av blodutstryk och att celltyperna identifieras och fördelas med hjälp av kända morfologiska karaktärer rad olika sjukdomstillstånd, såsom anemier, infektioner och leukemier och för att ge andra betydelsefulla hälsoindikationer hos patienten. Efter att en cellräkning (complete blood count, eller CBC) har efterfrågats av läkaren, tas ett blodprov på patienten, varefter blodets sammansättning av blodceller analyseras. Blodprovet genomförs på sjukhus, vårdcentral, klinik, veterinärinrättning eller liknande, och analysen sker på plats om utrustning finns eller på ett kliniskt laboratorium dit provet skickas för analys. fördel då kvalitet är huvudfokus i allt test- och analysarbete. Idag utförs de flesta analyser med hjälp av helautomatiska instrument, vilket betyder att instrumentet späder provet genom att tillsätta reagensvätska, räknar cellerna och skriver ut resultatet. Det finns också halvautomatiska instrument där personalen själv förbereder prover inför en analys, till exempel förspäder provet innan det introduceras i cellräknaren. I vissa fall utförs dock fortfarande analysen manuellt genom mikroskopi, speciellt vid uppföljning av blodbilden för vita blodceller (differentiering). Instrument med möjlighet till 5-partsdifferentiering återfinns framför allt på större laboratorier med efterfrågan på hög kapacitet och mer kvalificerad differentiering. Instrument för 3-partsdifferentierings har vanligtvis en lägre kapacitet och används främst i mindre laboratorier, sjukhusavdelningar, vårdcentraler och kliniker. Mikroskop och kunskap för manuell identifiering finns främst på sjukhuslaboratorier även om en del stora laboratorier också har avancerade bildanalyssystem för automatisering av avläsningen. 14

15 Per Venges syn på hematologi Per Venge, MD, PhD, är Professor vid Medicinska Fakulteten vid Uppsala Universitet. Här delar han med sig av sin syn på hematologi och en del tankar om framtiden. När började man egentligen forska kring blod? Man kan säga att det började redan på de forna egyptiernas tid då genom åderlåtning som är en gammal metod för att kurera personer från sjukdomar. Med hjälp av en koppa tappades blod ur kroppen vilket skulle få det sjuka att komma ut genom blodet och därmed kurera personen. Nutidens hematologi som är något helt annat kan vi härleda till 1800 talet då moderna mikroskop och spectrografer möjliggjorde de första studierna kring vita och röda blodkroppar och blodplättar. Vad är hematologi och varför är det viktigt? Hematologi är en gren inom fysiologin, patologin, internmedicin och pediatrik, och ägnar sig åt studiet av blodet och dess sjukdomar. Man studerar blodsjukdomarnas uppkomst, diagnos, behandling, prognos samt prevention. En blodsjukdom påverkar blodets sammansättning, så som blodceller, hemoglobin (Hb) och proteiner, samt blodets förmåga att koagulera. Detta betyder att vi genom blodprover och analys kan utläsa enormt mycket om en patients hälsa. Vid till exempel infektioner i kroppen så syns detta oftast i blodet vid ett tidigt stadium. Därför är blodprov viktiga. Vad tror du om framtiden inom hematologi? Det finns ett antal prover och analyser som har funnits i många år. Blodvärde t ex, dvs hemoglobinkoncentrationen i blodet eller halten av olika vita blodkroppar som också kan mätas genom blodprov för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt. Jag skulle saga att Hb är det mest frekvent mätta i dagsläget och detta för att det finns smidiga, portabla instrument för att utföra dessa prov. När vi skall analysera t ex vita blodkroppar (leukocyter) så krävs det i bästa fall en tekniker att titta i mikroskop, eller så måste proverna skickas iväg för analys. Därför så tror jag att ha portabla mätinstrument, för att kunna få en snabb indikation om patientens tillstånd kommer att bli avgörande för framtidens vård. Varför är detta så viktigt? Att kunna få omedelbara provsvar är en fördel för både vårdtagaren och vårdgivaren. Dels för att processen kring provtagningen blir smidigare för patienten som inte behöver komma på återbesök, men också för att man slipper hanteringen som ivägskickandet av prover innebär en stor fördel ur ett logistik perspektiv. Att kunna utföra hela provtagningen på plats innebär med andra ord att man rationaliserar processen och kan ge patienten mer effektiv vård. 15

16 Vision, mål och strategi Vision Att bli marknadsledande leverantör av högkvalitativa och användarvänliga hematologisystem för decentraliserad diagnostik på både human- och veterinärmarknaden. Affärsidé Boule utvecklar och säljer kompletta hematologisystem av hög kvalitet som under sin produktlivscykel genererar återkommande försäljning av företagets förbrukningsvaror med hög vinstmarginal Finansiella mål Boule har som målsättning att under de fem närmaste åren nå en försäljningstillväxt som i genomsnitt överstiger tio procent per år, med en EBITA-marginal på 15 procent. Strategi Boules övergripande strategi är att leverera kompletta hematologisystem med förstklassiga prestanda samt att tillhandahålla kundstöd och underhåll under hela systemets livslängd. Boule verkar genom en tredelad affärsstrategi som baseras på en affärsmodell där Bolaget säljer reagenslåsta hematologisystem, har ett starkt distributionsnätverk och arbetar på marknaden för decentraliserad och patientnära hematologidiagnostik. Denna tredelade strategi avspeglas i Boules funktionsbaserade operationella strategier nedan. Total Quality Concept Bolagets strävar efter att tillhandahålla ett eget kvalitetskoncept för hematologidiagnostik, Total Quality Concept ( TQC ) dvs. en komplett systemlösning för att säkerställa tillförlitliga resultat i användarledet. Boule utvecklar, producerar, säljer och marknadsför kompletta hematologisystem vilka består av instrument, reagens, kontroller, kalibratorer samt support/service. Genom att fokusera på hela värdekedjan kan Bolaget garantera hög kvalitet och tillförlitlighet. 16

17 Mission Boules mission är att leverera system som hjälper kunden att snabbt ställa diagnos och som leder till en säkrare och rationellare behandling av patienten. Försäljning och marknadsföring Fokusering på att etablera nya slutkunder av kompletta system, omfattande såväl instrument som förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer). Förbrukningsvaror har stark tillväxtpotential och med dess relativt högre marginaler bidrar de i allt större utsträckning till en väsentlig del av Bolagets lönsamhet. Kraftsamling på Boules största befintliga marknader. På dessa marknader har Boule etablerat en stor installerad bas av system och det finns potential i att öka marknadsandelen genom en aggressivare prissättning av de enklaste systemen. Bearbetning av tillväxtmarknader. Bolaget inriktar sig också på länder med stora satsningar på uppbyggnad eller modernisering av sjukvården. Vid sidan om de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) finns ett antal länder som också haft hög BNP-tillväxt under längre tid och som satsar på investeringar i hälsovård. Boule inriktar sina ansträngningar för att etablera nya distributörer på marknader som Mellanöstern, Afrika och delar av Östeuropa. Utveckla samarbeten med företag som tillverkar produkter som kompletterar Boules hematologisystem. Detta för att kunna erbjuda en bredare och mer attraktiv produktportfölj för Bolagets viktigaste kundsegment. Fortsätta inriktningen på OEM-distribution av system, reagens, kontroller och kalibratorer. Boule bearbetar framförallt företag som har väletablerade och kompletterande marknadskanaler i syfte att öka försäljningen. Forskning och utveckling Produktutvecklingen är en mycket central och prioriterad del av Boules verksamhet. Boule utvecklar instrument, reagens, kalibratorer och kontroller för försäljning både under egna varumärken samt som OEM. Boules övergripande produktutvecklingsstrategi är inriktad på utveckling av användarvänliga, pålitliga, och högkvalitativa system inkluderande instrument, reagens, kalibratorer samt kontroller. Instrumentplattformen är uppbyggd av moduler som ligger till grund för flertalet 17

18 Distributörer Direktförsäljning/ Distributörer Direktförsäljning produktlinjer och kan marknadsföras till olika kundsegment. Boule arbetar kontinuerligt med att lägga till funktionalitet och att kostnadsreducera existerande plattform för att möta kundernas önskemål och krav samt förbättra lönsamheten. Ett prioriterat område inom FoU är att fullfölja utvecklingen av Point-of-Care produkten med avsikt att lansera systemet på veterinärmarknaden 2013 och därefter stegvis lansera systemet på den skandinaviska, europeiska och amerikanska humanmarknaden år Produktion Fortsätta att implementera åtgärder som säkerställer tillfredsställande produktionskapacitet, kapacitetsoptimal produktionsbalans och underlättar samarbete mellan produktionsenheterna. En strategisk andel av instrumenten produceras i anslutning till den svenska utvecklingsenheten för att säkerställa infasning när nya produktmodeller ska gå i produktion. Produktionen av reagens är idag fördelad mellan en mindre produktionsenhet i Sverige och en betydligt större i USA. Försäljning och marknadsföring Boules distributionsnätverk Boules huvudmarknad utgörs primärt av små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier inom öppenvården och diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom human respektive veterinär hematologi. Bolagets produkter och tjänster marknadsförs och säljs genom tre kanaler: Globalt nätverk med närmare 200 distributörer i över 100 länder OEM-distributörer, andra diagnostikföretag med egna distributionskanaler Direktförsäljning på strategiskt viktiga marknader (Sverige, USA, Schweiz och Polen) 18

19 Försäljning genom distributörer Boule Medical (Stockholm) ansvarar för försäljningen av Bolagets produkter globalt, med undantag för Nord- och Sydamerika där CDS (Florida) ansvarar för försäljningen. Den globala distributions- och försäljningsstrukturen är organiserad på följande vis: Europa, 56 distributörer Mellanöstern och Afrika, 45 distributörer Asien/Stillahavsområdet, 32 distributörer Nord och Sydamerika, 54 distributörer År 2010 genererade 20 procent av distributörerna över 80 procent av den totala försäljningen, varav OEMförsäljningen stod för 15 procent och övriga distributörer för 85 procent. På en aggregerad nivå stod försäljningen på den nord- och sydamerikanska marknaden för 52 procent av den totala försäljningen (varav Nordamerika stod för 41 procent), Europa 22 procent, Asien 18 procent och resten av världen 8 procent. Försäljning per region Asien/Pacific 17.7% Europa 22.4% Sydamerika 10.8% Nordamerika 41.5% Afrika/Mellanöstern 7.6% OEM OEM-verksamheten består primärt av produktion av reagens och kontroller som etiketteras med kundens varumärke innan varan når slutmarknaden. OEMreagens säljs idag bl a till två globala diagnostikföretag på humanmarknaden och flera av de största hematologileverantörerna inriktade mot veterinärmarknaden i Nordamerika. Under 2010 stod OEM försäljningen reagens för 15 procent av den totala försäljningen. Direktförsäljning För att säkerställa en direktkontakt med slutkunder har Bolaget även valt att ha en viss direktförsäljning. Idag arbetar elva personer på Boule med direktförsäljning. De arbetar i försäljningsteam om två personer per land i Sverige, Polen och Schweiz. I USA finns en försäljningsstyrka om fem personer som även ansvarar för hantering av distributörssamarbeten. Under 2010 stod direktförsäljning för 9 procent av den totala försäljningen. 19

20 Marknadsöversikt Marknadsstorlek och tillväxt Det totala värdet av den globala marknaden för hematologiinstrument och reagens uppgick 2010 till USD 1,7 miljarder, vilket representerade en tillväxt om 2,4 procent jämfört med 2009.* Sedan 2002 har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 2,4 procent per år. År 2015 beräknas det globala marknadsvärdet uppgå till USD 1,9 miljarder, vilket innebär en årlig tillväxttakt om 2,6 procent under de kommande fem åren. Av den totala försäljningen står instrumentförsäljningen för omkring 30 procent, medan den resterande andelen utgörs av försäljning av reagens och tillhörande förbrukningsvaror. Hematologimarknaden kan delas in två huvudsegment baserat på den kundkategori som tillverkarna av instrumenten vänder sig till: marknaden för centraliserade laboratorier och marknaden för decentraliserad hematologidiagnostik. Marknaden för centraliserade laboratorier Den första kategorin kunder är centrala laboratorier vilken står för omkring 75% av den totala hematologimarknaden**. Detta segment domineras i huvudsak av globala diagnostikföretag såsom Beckman Coulter, Sysmex, Abbott och Siemens. Produkterna inom detta segment bygger på laseroptisk teknologi och där processen är till hög grad automatiserad. Om proverna visar någon typ av avvikelse analyseras blodet manuellt med mikroskopi (alternativt datoriserad digital bildanalys som automatiserar den manuella utvärderingen) för konfirmering eller för att fastställa slutgiltig patologi. Marknaden för decentraliserad hematologidiagnostik Marknaden för decentraliserad hematologidiagnostik står för omkring 25 % av den totala marknaden, så kallad low volume testing**, och utgörs primärt av små och 20

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Boule Diagnostics årsredovisning 2011

Boule Diagnostics årsredovisning 2011 Boule Diagnostics årsredovisning 2011 Historik 1990 Företaget Karo Bio Diagnostics AB grundas. Karo Bio Diagnostics förvärvar samtidigt Phadebact, en produktlinje för diagnostik av infektionssjukdomar

Läs mer

Boule Diagnostics årsredovisning 2012

Boule Diagnostics årsredovisning 2012 Boule Diagnostics årsredovisning 2012 Historik 1990 Företaget Karo Bio Diagnostics AB grundas. Karo Bio Diagnostics förvärvar samtidigt Phadebact, en produktlinje för diagnostik av infektionssjukdomar

Läs mer

Boule Diagnostics Årsredovisning 2013

Boule Diagnostics Årsredovisning 2013 Boule Diagnostics Årsredovisning 2013 Historik 1990 Företaget Karo Bio Diagnostics AB grundas. Karo Bio Diagnostics förvärvar samtidigt Phadebact, en produktlinje för diagnostik av infektionssjukdomar

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma 2013-06-28

Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma 2013-06-28 Anders Ingvarsson (VD) LifeAssays bolagsstämma 2013-06-28 2 LifeAssays - skapat värde under mer än 10 år LifeAssays patenterade teknologi system för patientnära diagnostik från ett enkelt blodprov! System

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2013 Koncern kvartal 3, 1 juli 30 september 2013 Nettoomsättning 4 446 ksek (3 190) EBITDA 718 ksek (-395) Resultat efter skatt 200 ksek (-903; inklusive upplösning av negativ

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012

PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 PRESENTATION VITROLIFES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 24 september 2012 MOTIVERING TILL UTDELNING Fertilitet och Transplantation befinner sig i olika utvecklingsfaser Ett separat ägande ökar de strategiska möjligheter

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD

Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015. Välkommen på årsstämma 2015. Lund den 21 april 2015. Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma i Enzymatica 2015 Lund den 21 april 2015 Fredrik Lindberg, VD Välkommen på årsstämma 2015 VD:S ANFÖRANDE Vem är jag? Fredrik Lindberg VD för Enzymatica sedan den 16 februari 2015.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer