Boule Diagnostics Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boule Diagnostics Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Boule Diagnostics Årsredovisning 2010

2 Juridisk friskrivning Denna årsrapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom hematologiverksamheten, påverkan av konkurrerande produkter och företag, effekten av ekonomiska och konjunkturrelaterade förhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, Årsstämma Boule Diagnostics AB årsstämma 2011 Årsstämma hålls den 3 maj 2011, klockan 17:00 på Nalen, Regeringsg. 74, Stockholm Anmälan sker på eller per telefon Ekonomisk information maj Årsstämma 29 april Delårsrapport för första kvartalet 25 augusti Delårsrapport för andra kvartalet 11 november Delårsrapport för tredje kvartalet Distribution av årsredovisning för 2010 Boule Diagnostics trycker och distribuerar årsredovisningen till de aktieägare som så begärt. 2 Denna årsredovisning har tagits fram på svenska och sedan översatts till en engelsk sammanfattning. I det fall innehållet skiljer sig åt mellan dokumenten så är den svenska informationen i denna trycksak som gäller.

3 Året som gått 4 Boule Diagnostics en tillbakablick 6 VD Ernst Westman har ordet 8 Hematologi en introduktion 12 Per Venges syn på hematologi 15 Vision, mål och strategi 16 Marknadsöversikt 20 Produktutveckling 24 Produkter och teknologi 26 Ingemar Berndtsson 29 Global distribution 30 Förbrukningsvaror OEM-verksamheten, Konkurrensfördelar 32 Att jobba hos Boule 34 Framtidsutsikter 35 Verksamhets- och branschrelaterade risker 36 Innehåll 2010 i siffror 40 Förvaltningsberättelse 42 Rapport över totalresultat för koncernen 45 Rapport över finansiell ställning för koncernen 46 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen 48 Rapport över kassaflöden för koncernen 49 Resultaträkningar för moderbolaget 50 Balansräkningar för moderbolaget 51 Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 53 Kassaflödesanalys för moderbolaget 54 Noter till de finansiella rapporterna 55 Styrelsens intygande 82 Revisionsberättelse 83 Legal struktur 84 Bolagstyrning 85 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 86 Företagsledning 88 Femårsöversikt 90 Definitioner (ordlista) 91 3

4 Året som gått i korthet Nettoomsättningen steg med 31% till 229 (175) mkr. Omsättningsökningen är i huvudsak hänförlig till fortsatt ökad försäljning av förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer) samt ökad försäljning av instrument baserade på den plattform som introducerades 2006 med låsta reagens. Bruttomarginalen ökade till 45 (42) %. Den ökade marginalen är främst hänförlig till större försäljnings- och produktionsvoly samt att kostnadsreduktioner av instrument medfört lägre tillverkningskostnad. Koncernens rörelseresultat före finansiella kostnader uppgår till 20 (5) mkr. Koncernens operativa kassaflöde, inklusive investeringar, för 2010 uppgick till 6,2 (2,5) mkr. Kassan vid årets slut uppgick till 18 (12) mkr. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 11 (9) mkr. Ett 5-parts system (Quintus) för hematologianalys har lanserats på utvalda, för Boule viktiga marknader, bl. a. Ryssland, Turkiet och Indien. I USA har Bolaget levererat hematologisystem till en ny viktig kundgrupp inom öppenvården, två olika så kallade Urgent Care Networks. Direktförsäljning till slutkund i Schweiz har etablerats genom ett lokalkontor startat

5 Nyckeltal 2010 Nettoomsättning, mkr 229,4 Bruttoresultat, mkr 102,2 Bruttomarginal, % 45 Rörelseresultat, mkr 20,3 Rörelsemarginal, % 9 Resultat före skatt, mkr 18,7 Resultat efter skatt, mkr 18,9 Soliditet, % 63 Medelantal anställda 147 Ett OEM avtal för utveckling av kontroller för ett specifikt hematologisystem har tecknats med ett av USA s största diagnostikföretag. Ett private label avtal med ett USA baserat företag har tecknats avseende utveckling och tillverkning av reagens till ett system för flödescytometri med diagnostisk tillämpning. Under året har produktlinjen Medonic CA 620 (human och veterinär) lagts ner. Dessa produkter har kunnat ersättas av Medonic M serie (human) samt Exigo (veterinär). Bolaget i korthet Verksamheten omfattar egen utveckling, tillverkning och marknadsföring av blodanalyssystem (instrument, reagens, kalibratorer och kontroller). Boules primära marknad är små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården samt andra diagnostikföretag i form av OEM-kunder inom såväl human som veterinär hematologi. Koncernen består av tre rörelsedrivande dotterföretag: Boule Medical AB ( BM ), Clinical Diagnostic Solutions Inc. ( CDS ) och Boule Medical (Beijing) Co. Ltd ( BMB ) med säte respektive i Sverige, USA och Kina. Det pågående projektet för utveckling av ett Point-of-Care (POC) system har kunnat delfinansieras med lån från Almi om 9 mkr som utbetalas under 2010 och Lånet skall amorteras t.o.m

6 Boule Diagnostics en tillbakablick 1956 Första cellräknaren i Europa utvecklas av Erik Öhlin.1969 Swelab Instrument AB bildas av Erik Öhlin.1982 Medonic AB etableras av Ingemar Berndtsson och Bram Bottema.1990 Diagnostikforskningsföretaget Karo Bio Diagnostics AB grundas.1992 Nya ägare av Karo Bio Diagnostics och i samband med ägarbytet ändras namnet till Boule Diagnostics AB.1994 Dotterföretaget Boule Nordic AB bildas. Bolagets huvudfokus är distribution av life science- produkter Boule Diagnostics International AB (Boule) bildas som moderföretag för koncernen Boule förvärvar Swelab Instrument AB Boule förvärvar Medonic AB och BioTrend AB. Boule blir ISO-certifierat.1999 Boule Medical AB skapas genom en sammanslagning av Swelab och Medonic som båda fokuserar på instrument för hematologianalys Boule genomför en riktad nyemission för att finansiera utvecklingen av den nya kärnverksamheten dvs. hematologisystem för human- och veterinärmarknaden Samarbete med Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS) etableras. CDS utvecklar, producerar och marknadsför reagens och kontroller för klinisk diagnostik inom hematologi och kemi Bolaget beslutar om att etablera en pilotreagensfabrik i Sverige Boules hematologisystem Medonic CA 620 erhåller 510(k)-godkännande i USA. Boule förvärvar samarbetspartnern CDS Boule Nordic AB, slås samman med Labdesign AB och bildar 6

7 Nordic Biolabs. Boule äger 50 procent av den nya enheten. Boule avyttrar helt den mikrobiologiska verksamheten i Huddinge som ombildas till Bactus AB. Det helägda produktionsbolaget BMB i Beijing bildas för att sänka produktionskostnaderna och förstärka Bolagets position på den asiatiska marknaden. Boule ingår ett samarbete med Cholestech Inc. (nu Alere) med målet att utveckla ett FDA registrerat hematologisystem med CLIA waived status för patientnära analys, Point-of-Care ( POC ) Bolaget lanserar ny instrumentgeneration med en gemensam plattform för Medonic och Swelab instrument. Den nya instrumentgenerationen får ett mycket positivt mottagande på marknaden Point-of-Care systemet når en viktig milstolpe i form av att Boule kan demonstrera och verifiera POC-produktens funktionalitet. Ett komplett erbjudande av förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer) färdigutvecklas av bolaget för alla instrumentmodeller. CDS erhåller ISOcertifiering vilket innebär att samtliga bolag inom koncernen har ISO 9001 och/eller ISO certifiering Den första kompletta POC-prototypen presenteras. Direktförsäljningsverksamhet i Polen etableras Medonic M-series system erhåller FDA 510(k)-godkännande för marknadsföring i USA Quintus 5-part systemet lanseras. Direktförsäljningsverksamhet i Schweiz etableras. Samtliga 3-parts instrumentmodeller kan produceras i Kina Exigo EOS lanseras. 7

8 VD Ernst Westman har ordet Vår målsättning är att Boule skall vara det mest attraktiva valet för kvalitetsmedvetna hematologikunder världen över. Våra produkter inom bloddiagnostik måste därför hålla högsta internationella klass även framgent. Stärkta av såväl finansiella som operationella framsteg under de senaste åren är vår plan att både öka våra marknadsandelar samt tillföra marknaden nya innovativa produkter. Vi har goda kassaflöden i vår basverksamhet och vi är väl positionerade för att dra nytta av rådande marknadstrender och har en ännu orealiserad potential i såväl befintlig produktportfölj som i pågående utvecklingsprojekt. Vår marknad och affärsmodell Hematologidiagnostik baserat på blodcellräkning, både för human- och veterinärsyften, kan ge en tidig och viktig indikation på olika sjukdomstillstånd. Denna analysmetod spelar en avgörande roll för att diagnostisera och följa upp exempelvis anemi, infektion, cancer, genetiska sjukdomar samt en rad andra sjukdomstillstånd. Boules affärsidé är att utveckla och sälja kompletta hematologisystem av hög kvalitet som under sin produktlivscykel generar återkommande försäljning av förbrukningsvaror med god bruttomarginal. Våra robusta hematologisystem inkluderar dels instrument, dels förbrukningsvaror som reagens, kalibratorer, kontroller samt service/support. Våra system fyller en viktig funktion på mogna marknader men är också en viktig del i uppbyggnaden av infrastrukturen inom hälsovården i utvecklingsländer. När vi summerat 2010 kan vi konstatera att det var ett år med goda framgångar på flera fronter för Boule, inte minst finansiellt. Boule uppvisade en stark försäljningstillväxt inom samtliga produktsegment och på samtliga kontinenter. Försäljningstillväxten och marginalutvecklingen bekräftar även att vår affärsmodell är framgångsrik. Stark finansiell utveckling Försäljningen ökade under 2010 med 31 procent till 229 mkr, trots att flera västerländska marknader fortfarande led av sviterna från den senaste lågkonjunkturen. 8

9 9

10 Den starka försäljningsutvecklingen kommer både från reagensförsäljning och från en fortsatt stark tillväxt för våra hematologiinstrument. Den totala försäljningen av förbrukningsvaror (reagens och kontroller/ kalibratorer) uppgick till 113 mkr, medan instrumentförsäljningen uppgick till 95 mkr. Övrig fakturering (tillbehör, reservdelar, kompletterande produkter och service) stod för resterande 21 mkr. Vår framtida styrka ligger i en fortsatt framgångsrik försäljning av Boules egna instrument, till vilka endast egenproducerade reagens kan användas. Detta ger en bas av återkommande intäkter under instrumentets livslängd. Även försäljningen av kontroller och kalibratorer uppvisar en positiv utveckling av återkommande intäkter på de flesta marknader. Efterfrågan på kontroller är driven av ökat fokus på kvalitets- och regulatoriska krav på flertalet utvecklingsmarknader. Vi satsar medvetet på en stor geografisk bredd och Boule finns idag representerat på över 100 geografiska marknader inkluderande såväl utvecklingsmarknader som mer mogna marknader. Denna spridning är en stor tillgång då den innebär en utökad diversifieringsgrad och därmed förstärkt stabilitet. Trots att vissa regioner haft kraftiga konjunkturnedgångar under senare år har andra marknader uppvisat en kraftigt ökad efterfrågan. I Indien ökade exempelvis vår omsättning år 2010 med 157 procent jämfört med föregående år. Dessutom har Boule lyckats väl på andra utvecklingsmarknader, såsom Turkiet, Brasilien, Ryssland, Mellanöstern och delar av Afrika. Glädjande är även att flera av våra distributörer vittnar om att våra varumärken stärkts och att vi i högre utsträckning finns i slutkundernas medvetande, vilket givetvis hjälper våra distributörer i samband med deras säljarbete. Boules tredelade affärsstrategi Boule har en lång historik inom hematologi som bygger på mer än 50 års sammanhängande arbete inom området. Denna ackumulerade kompetens, baserad på två pionjärers (Wallace Coulter i USA och Erik Öhlin i Sverige) arbete för utvecklingen av teknologin för automatiserad cellräkning, har legat till grund för utformandet av en tredelad affärsstrategi. Den baseras på att vi säljer låsta hematologisystem av hög kvalitet, har ett väl utvecklat globalt distributionsnätverk samt konsekvent arbetar med att flytta hematologidiagnostik närmare patienten. En strategi som redan uppvisat ett bra resultat. 1. Ökat fokus på förbrukningsvaror Boule har utvecklat hematologiinstrument till vilka egentillverkade förbrukningsvaror som reagens, kontroller och kalibratorer har anpassats och optimerats. Boules instrumentplattform, som introducerades på marknaden 2006, är endast kompatibel med Boules egna reagens. Detta ger oss en stark bas av återkommande intäkter med god marginal som sträcker sig över hela livscykeln av det sålda instrumentet, något som gett tydliga avtryck i vår finansiella utveckling under de senaste åren. Vidare har Boule uppnått ett gott internationell renommé avseende kvalitet på reagens, vilket lett till att det idag finns OEM-kunder, som köper reagens från Boule och säljer vidare under eget varumärke. 2. Distributionsnätverket En av Boules viktigaste tillgångar är vårt välfungerande nätverk av distributörer, närmare 200 bolag som tillsammans täcker mer än 100 länder globalt. Vissa av våra distributörssamarbeten sträcker sig över 20 år tillbaks i tiden. Dessa starka och långa relationer är etablerade på såväl utvecklingsmarknader som mer mogna marknader. Genom våra etablerade kanaler får vi en unik räckvidd och en möjlighet att på kort tid nå ut globalt, i samband med exempelvis lanseringar av nya produkter. Den etniska såväl som kulturella mångfald som präglar Boule, tack vare personal från många olika länder, är en viktig framgångsfaktor i samarbetet med distributörsnätverket. 3. Patientnära tester Intresset för patientnära diagnostik inom laboratoriemedicin har haft en tydlig och stark tillväxt under det senaste decenniet. Boule är betjänt av denna utveckling och har utvecklat funktionalitet i befintliga produkter som underlättar tillämpning av hematologidiagnostik närmare patienten. Boules nuvarande hematologisystem ligger därmed i frontlinjen. Boules samlade kunnande har dessutom gjort det möjligt att bedriva utveckling av ett fullt ut patientnära system med arbetsnamnet Boule POC (Point-Of-Care). Detta är ett litet och användarvänligt system med låsta reagenslösningar och som skall ge samma kvalitet på testresultaten som Boules traditionella system. Genom sin enkelhet kan systemet användas på lokala kliniker som idag skickar sina prover till centrallaboratorier. Detta innebär att läkaren, inom loppet av några få minuter, kan erhålla provsvar vilket ger en ökad effektivitet då återbesök kan undvikas och tid relaterad till administration och logistik sparas. Läkaren kan redan i vid ett första besök sätta in erforderlig behandling med större säkerhet eller remittera till annan uppföljning. Framtida utsikter Baserat på vårt finansiella resultat och vår tredelade affärsstrategi har vi en fast tilltro till Bolagets målsättningar och tillväxtmöjligheter. Boule har idag kraftfulla distributionskanaler till en global marknad både på human- och veterinärsidan. Detta är en dubbelriktad aktivitet med dels ett ständigt fokus på att söka öka deras marknadsandelar med Boules etablerade produkter, dels att läsa av marknadens reaktioner på ett tidigt stadium. I december 2010 lanserade Boule 5-partssystemet Quintus som ger ett än mer fördjupat testresultat än vårt bassystem som är ett trepartssystem med en något enklare och robustare uppbyggnad. Quintus riktar sig mot det övre skiktet i våra marknadssegment. Fempartsdifferentiering är en avancerad analysprocess som normalt endast återfinns på väsentligen större system. Detta är ett viktigt tillskott i vår produktportfölj då våra distributörer och deras slutkunder kan erbjudas ett komplett sortiment. Under de närmaste två åren kommer vi att fortsätta att investera i utbyggnaden av våra produktionsanläggningar. Detta för att kunna hantera en förväntad ökad 10

11 efterfrågan på reagens och även för att klara de behov som uppstår i samband med lansering av nästa nya nyckelprodukt, Boule POC. Investeringarna skall möjliggöra en förbättrad produktivitet och förstärkta operativa marginaler. Vi beräknar att kunna lansera Boule POC inom den närmaste tvåårsperioden. Att slutföra utvecklingsarbetet är en huvuduppgift för vårt utvecklingsteam. Samtidigt kommer en stegvis uppbyggnad av produktionsresurser att ske under denna period. Med Boule POC får vi möjlighet att öppna upp ett helt nytt och parallellt affärsområde där just nu ingen annan aktör har lyckats. En av världens största distributörer av POC-system är kontrakterad för den Nordamerikanska marknaden. För att tillvarata vårt globala distributionsnät på bästa sätt utvärderar vi aktivt möjligheter att bredda den befintliga produktportföljen, vilket kan ske i form av egen produktutveckling, partnerskap eller genom förvärv av andra marknadsaktörer. Vi har historiskt varit framgångsrika på att förvärva och integrera nya verksamheter i koncernen. Vi kommer aktivt fortsätta utvärdera möjligheterna att förvärva företag som i huvudsak är verksamma inom diagnostikområdet, dock inte nödvändigtvis inom hematologi. De typer av bolag som i första hand är av intresse är: Mindre företag med attraktiva tekniska lösningar Konkurrenter med kompletterande produkter eller teknologi Konkurrenter med försäljningsvolym som kan ersättas med Boules produkter Företag med produkter som kan säljas till Boules befintliga kundbas genom bolagets omfattande distributionsnät Säljbolag på prioriterade marknader Boule POC till marknaden, dels för att göra investeringar i våra produktionsanläggningar. Boule är inne i ett spännande skede och Bolaget är väl positionerat för att vi ska kunna fortsätta skapa värde för våra aktieägare. Jag ser fram emot att tillsammans med Boules lojala, kunniga och hängivna personal leda Bolaget i en fortsatt expansion på den internationella diagnostikmarknaden. Jag vill samtidigt välkomna såväl befintliga som nya aktieägare att vara med på vår spännande resa. Ernst Westman VD En planerad börsintroduktion på NASDAQ OMX Stockholm är en viktig del i vår tillväxtstrategi och skulle ge oss en noterad aktie som kan användas i samband med framtida förvärv. Största delen av investeringsbehoven de närmste åren beräknas självfinansieras. En nyemissionen syftar i huvudsak till att säkerställa finansieringen för att dels ta 11

12 Hematologi en introduktion Blodets sammansättning och funktioner en översikt Blod kan betraktas som en flytande vävnad bestående av blodceller (blodkroppar) och blodplasma. De normala cellerna i blodet är röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter). De röda blodkropparnas huvudsakliga uppgift i kroppen är att transportera syre, vilket de gör med hjälp av hemoglobin. Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och är ett protein som binder och transporterar syre från lungorna ut till kroppens övriga vävnader, såsom musklerna, där hemoglobinet efter att ha lämnat av syre tar upp avfallsprodukten koldioxid och fraktar tillbaka det till lungorna där det lämnar kroppen genom utandningen. Hemoglobin innehåller komplexbundet järn och ger blodet dess röda färg. Halten av hemoglobin i blodet kan ses som ett mått på blodets förmåga att transportera syre och kallas blodvärde. Låg hemoglobinkoncentration är en indikation på blodbrist (anemi). De vita blodkropparna ingår i kroppens immunförsvar och dess viktigaste uppgift är försvaret mot infektionssjukdomar och ta hand om bakterier, virus och andra ämnen som är främmande. Halten av olika vita blodkroppar indikerar om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt. De vita blodkropparna kan indelas i granulocyter, lymfocyter och monocyter. Det finns i huvudsak tre typer av granulocyter: neutrofila, basofila och eosinofila granulocyter. Lymfocyter finns i två grupper, B och T-lymfocyter. B-lymfocyter producerar de antikroppar som deltar i immunförsvaret mot främmande ämnen eller celler, exempelvis bakterier som har ytstrukturer, så kallade antigen, som tillåter immunförsvaret att känna igen dem som främmande. T-lymfocyter kan direkt angripa främmande celler genom en antikroppsliknad igenkänning. Monocyten är den största vita blodcellen. Den stimulerar i sin tur andra vita blodceller, exempelvis lymfocyter 12

13 Neutrophils 55-65% Eosinophils 1-5% Basophils 0-1% Monocyte 3-8% Lymphocyte 22-35% som verkar för att försvara kroppen. De neutrofila cellerna är den vanligaste vita blodkroppen. De oskadliggör till exempel mikroorganismer, som har igenkänts av antikroppar, genom fagocytos, genom att äta upp dem. Eosinofilens främsta funktion är att utöva cytotoxicitet mot patogena maskar som är för stora för att kunna fagocyteras och de spelar även en stor roll vid utlösningen av allergiska reaktioner. Basofila granulocyter är mobila alarmceller som cirkulerar runt i blodet. Vid infektion frisläpper de flera inflammatoriska substanser som aktiverar andra delar av försvaret mot främmande ämnen och till exempel bakterier. Blodplättar har som huvuduppgift att bidra till blodets levring (koagulering) vid skador på blodkärlen. En kärl- eller vävnadsskada aktiverar blodplättar som i sin tur aktiverar i plasma lösta proteinfaktorer. Av blodplättarna utsöndrade ämnen sätter igång en kedjereaktion som leder till att ett protein i plasman lokalt omvandlas till ett slags trådar (fibrin). Trådarna bildar ett nät där blodplättar och röda blodkroppar fastnar, vilket leder till att skadan täpps igen och att såret sedan kan läka. En felaktigt utlöst eller för stor koagelbildning kan ge upphov till sjukdomstillståndet blodpropp (trombos). Denna risk ökar vid ett förhöjt antal blodplättar. Ett lågt antal (trombocytopeni) är en vanlig orsak till blödningsbenägenhet. Blodplasma utgör cirka 55 procent av den totala blodvolymen och består till cirka 90 procent av vatten. Dess funktion är att transportera viktiga ämnen som cellerna i kroppens vävnader behöver samt transportera avgivna restprodukter till njurar och lever. I blodplasman finns också speciella plasmaproteiner med olika funktioner, exempelvis för transport av fettsyror med mera. Immunoglobuliner (antikroppar) och koagulationsproteiner är andra viktiga komponenter av blodplasma. 13

14 Hematologi Hematologi är en medicinsk gren som fokuserar på studier av blodet, blodsjukdomar och andra sjukdomar som kan diagnostiseras via blodanalys. Om en läkare misstänker att patienten kan ha blodrelaterad sjukdom så är det lätt att undersöka blodet genom att använda hematologianalyssystem. Denna typ av analys genomförs inom såväl humansom veterinärdiagnostik. Cellräkning Hematologianalysen går ut på att räkna antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar i blodet, vilken volym dessa har med mera, för att diagnostisera en Hematologiskt analysarbete kan göras manuellt eller automatiskt. Automatiserade cellräknare har funnits sedan mitten på 1950-talet, då en cellräknare baserad på impedansmetoden presenterades ungefär samtidigt, men oberoende av varandra, av svensken Erik Öhlin (grundare av Swelab, nu en del av Boules verksamhet) och amerikanen Wallace Coulter. Tidigare utfördes cellräkning av patientens blod manuellt av laboratoriepersonal med hjälp av ett mikroskop. Eftersom tusentals celler analyseras från varje blodprov har automatiska cellräknare högre kapacitet och oftast bättre precision än manuella metoder vilket är en Differentiering av de olika sorterna vita blodkroppar bygger på att celltyperna kan separeras från varandra för att sedan räknas varje sort för sig. Idag finns automatiska cellräknare som kan differentiera de vita blodkropparna i tre fraktioner (3-partsdifferentiering) med hjälp av impedansmetoden och storlek på cellkärnorna, alternativt i fem fraktioner (5-partsdifferentiering) med hjälp av spridningsmönster i laserljus. Manuell differentiering bygger på observation i mikroskop av blodutstryk och att celltyperna identifieras och fördelas med hjälp av kända morfologiska karaktärer rad olika sjukdomstillstånd, såsom anemier, infektioner och leukemier och för att ge andra betydelsefulla hälsoindikationer hos patienten. Efter att en cellräkning (complete blood count, eller CBC) har efterfrågats av läkaren, tas ett blodprov på patienten, varefter blodets sammansättning av blodceller analyseras. Blodprovet genomförs på sjukhus, vårdcentral, klinik, veterinärinrättning eller liknande, och analysen sker på plats om utrustning finns eller på ett kliniskt laboratorium dit provet skickas för analys. fördel då kvalitet är huvudfokus i allt test- och analysarbete. Idag utförs de flesta analyser med hjälp av helautomatiska instrument, vilket betyder att instrumentet späder provet genom att tillsätta reagensvätska, räknar cellerna och skriver ut resultatet. Det finns också halvautomatiska instrument där personalen själv förbereder prover inför en analys, till exempel förspäder provet innan det introduceras i cellräknaren. I vissa fall utförs dock fortfarande analysen manuellt genom mikroskopi, speciellt vid uppföljning av blodbilden för vita blodceller (differentiering). Instrument med möjlighet till 5-partsdifferentiering återfinns framför allt på större laboratorier med efterfrågan på hög kapacitet och mer kvalificerad differentiering. Instrument för 3-partsdifferentierings har vanligtvis en lägre kapacitet och används främst i mindre laboratorier, sjukhusavdelningar, vårdcentraler och kliniker. Mikroskop och kunskap för manuell identifiering finns främst på sjukhuslaboratorier även om en del stora laboratorier också har avancerade bildanalyssystem för automatisering av avläsningen. 14

15 Per Venges syn på hematologi Per Venge, MD, PhD, är Professor vid Medicinska Fakulteten vid Uppsala Universitet. Här delar han med sig av sin syn på hematologi och en del tankar om framtiden. När började man egentligen forska kring blod? Man kan säga att det började redan på de forna egyptiernas tid då genom åderlåtning som är en gammal metod för att kurera personer från sjukdomar. Med hjälp av en koppa tappades blod ur kroppen vilket skulle få det sjuka att komma ut genom blodet och därmed kurera personen. Nutidens hematologi som är något helt annat kan vi härleda till 1800 talet då moderna mikroskop och spectrografer möjliggjorde de första studierna kring vita och röda blodkroppar och blodplättar. Vad är hematologi och varför är det viktigt? Hematologi är en gren inom fysiologin, patologin, internmedicin och pediatrik, och ägnar sig åt studiet av blodet och dess sjukdomar. Man studerar blodsjukdomarnas uppkomst, diagnos, behandling, prognos samt prevention. En blodsjukdom påverkar blodets sammansättning, så som blodceller, hemoglobin (Hb) och proteiner, samt blodets förmåga att koagulera. Detta betyder att vi genom blodprover och analys kan utläsa enormt mycket om en patients hälsa. Vid till exempel infektioner i kroppen så syns detta oftast i blodet vid ett tidigt stadium. Därför är blodprov viktiga. Vad tror du om framtiden inom hematologi? Det finns ett antal prover och analyser som har funnits i många år. Blodvärde t ex, dvs hemoglobinkoncentrationen i blodet eller halten av olika vita blodkroppar som också kan mätas genom blodprov för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt. Jag skulle saga att Hb är det mest frekvent mätta i dagsläget och detta för att det finns smidiga, portabla instrument för att utföra dessa prov. När vi skall analysera t ex vita blodkroppar (leukocyter) så krävs det i bästa fall en tekniker att titta i mikroskop, eller så måste proverna skickas iväg för analys. Därför så tror jag att ha portabla mätinstrument, för att kunna få en snabb indikation om patientens tillstånd kommer att bli avgörande för framtidens vård. Varför är detta så viktigt? Att kunna få omedelbara provsvar är en fördel för både vårdtagaren och vårdgivaren. Dels för att processen kring provtagningen blir smidigare för patienten som inte behöver komma på återbesök, men också för att man slipper hanteringen som ivägskickandet av prover innebär en stor fördel ur ett logistik perspektiv. Att kunna utföra hela provtagningen på plats innebär med andra ord att man rationaliserar processen och kan ge patienten mer effektiv vård. 15

16 Vision, mål och strategi Vision Att bli marknadsledande leverantör av högkvalitativa och användarvänliga hematologisystem för decentraliserad diagnostik på både human- och veterinärmarknaden. Affärsidé Boule utvecklar och säljer kompletta hematologisystem av hög kvalitet som under sin produktlivscykel genererar återkommande försäljning av företagets förbrukningsvaror med hög vinstmarginal Finansiella mål Boule har som målsättning att under de fem närmaste åren nå en försäljningstillväxt som i genomsnitt överstiger tio procent per år, med en EBITA-marginal på 15 procent. Strategi Boules övergripande strategi är att leverera kompletta hematologisystem med förstklassiga prestanda samt att tillhandahålla kundstöd och underhåll under hela systemets livslängd. Boule verkar genom en tredelad affärsstrategi som baseras på en affärsmodell där Bolaget säljer reagenslåsta hematologisystem, har ett starkt distributionsnätverk och arbetar på marknaden för decentraliserad och patientnära hematologidiagnostik. Denna tredelade strategi avspeglas i Boules funktionsbaserade operationella strategier nedan. Total Quality Concept Bolagets strävar efter att tillhandahålla ett eget kvalitetskoncept för hematologidiagnostik, Total Quality Concept ( TQC ) dvs. en komplett systemlösning för att säkerställa tillförlitliga resultat i användarledet. Boule utvecklar, producerar, säljer och marknadsför kompletta hematologisystem vilka består av instrument, reagens, kontroller, kalibratorer samt support/service. Genom att fokusera på hela värdekedjan kan Bolaget garantera hög kvalitet och tillförlitlighet. 16

17 Mission Boules mission är att leverera system som hjälper kunden att snabbt ställa diagnos och som leder till en säkrare och rationellare behandling av patienten. Försäljning och marknadsföring Fokusering på att etablera nya slutkunder av kompletta system, omfattande såväl instrument som förbrukningsvaror (reagens, kontroller och kalibratorer). Förbrukningsvaror har stark tillväxtpotential och med dess relativt högre marginaler bidrar de i allt större utsträckning till en väsentlig del av Bolagets lönsamhet. Kraftsamling på Boules största befintliga marknader. På dessa marknader har Boule etablerat en stor installerad bas av system och det finns potential i att öka marknadsandelen genom en aggressivare prissättning av de enklaste systemen. Bearbetning av tillväxtmarknader. Bolaget inriktar sig också på länder med stora satsningar på uppbyggnad eller modernisering av sjukvården. Vid sidan om de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) finns ett antal länder som också haft hög BNP-tillväxt under längre tid och som satsar på investeringar i hälsovård. Boule inriktar sina ansträngningar för att etablera nya distributörer på marknader som Mellanöstern, Afrika och delar av Östeuropa. Utveckla samarbeten med företag som tillverkar produkter som kompletterar Boules hematologisystem. Detta för att kunna erbjuda en bredare och mer attraktiv produktportfölj för Bolagets viktigaste kundsegment. Fortsätta inriktningen på OEM-distribution av system, reagens, kontroller och kalibratorer. Boule bearbetar framförallt företag som har väletablerade och kompletterande marknadskanaler i syfte att öka försäljningen. Forskning och utveckling Produktutvecklingen är en mycket central och prioriterad del av Boules verksamhet. Boule utvecklar instrument, reagens, kalibratorer och kontroller för försäljning både under egna varumärken samt som OEM. Boules övergripande produktutvecklingsstrategi är inriktad på utveckling av användarvänliga, pålitliga, och högkvalitativa system inkluderande instrument, reagens, kalibratorer samt kontroller. Instrumentplattformen är uppbyggd av moduler som ligger till grund för flertalet 17

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION Årsredovisning 2014 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om Allenex 6 Rätt donator till rätt mottagare 8 Transplantationsdiagnostik en global och värdefull nischmarknad 12 Världsledande

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsbeskrivning Det här är Biotage 3 Biotages verksamhet och affärsmodell 4 Vd har ordet 6 Finansiella mål 8 Strategi 9 Styrelseordförande har ordet 11 Marknad 12 Erbjudande

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

06 Årsredovisning 2006

06 Årsredovisning 2006 06 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 VD har ordet 6 Marknad 10 Vårt erbjudande 12 Emergency Services 14 Cardiovascular Disease Management

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. 07/08 Innehåll Koncernöversikt 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategier 8 Aktien 10 Marknadernas drivkrafter 12 Medicinska system 14 Avlyssningssäkra kommunikationssystem 20 Medarbetare

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014

ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 ENZYMATICA AB (PUBL) Årsredovisning 2014 1 ENZYMATICA ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Innehållsförteckning 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Enzymatica på två minuter 5 Marknadsöversikt 6 Trender och potential

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OBSERVE MEDICAL INFÖR LISTNING PÅ FIRST NORTH JUNI 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North ENZYMATICA AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007 Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknik och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom två affärsområden: Konsumentprodukter, trådlösa Bluetooth-headsets under

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer