Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft 4. Verksamhetsstöd och uppdrag till vissa organisationer Almi Invest Östra Mellansverige AB. Beslut om medfinansiering 6. Nedre Dalälvens Utvecklings AB. Myggbekämpningen i Nedre Dalälven. Beslut om medfinansiering Länstransportplan 7. Länstransportplan. Genomförandeplan Länstransportplan. Åtgärder för statlig medfinansiering Länstransportplan. Gång- och cykelväg Heby-Morgongåva 10. Länstransportplan. Gång- och cykelväg Jälla-Hov Välfärd och FoU-stöd

2 11. Stöd till evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård Återrapportering till Sveriges Kommuner och Landsting 12. Skol-BIM (Barn i missbruksmiljöer). Projektmedel från Folkhälsomyndigheten Yttranden 13. Länsstyrelsen Uppsala län. Lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid Mälaren Internt 14. Verksamhetsplan Handlingsplaner 15. Assembly of European Regions (AER). Medlemskap och Sverigesamordning 16. RegLab Medlemskap. 17. Almedalsveckan Förbundsstyrelsens studieresa Samlokalisering med landstinget. Avsiktsförklaring 20. STUNS styrelse. Utseende av ordinarie ledamot och ersättare 21. Styrgrupp Östra Mellansverige strukturfonder. Utseende av ledamot och ersättare 22. En bättre sits. Utseende av ledamöter 23. Klimat- och infrastrukturberedningen. Uppdragsbeskrivning Inbjudningar/konferenser 24. Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Inbjudan från Stockholmsregionens Europaförening tillsammans med övriga svenska regionkontor i Bryssel samt SKL till en konferens den mars i Bryssel Information/Rapporter 25. Ordförandens rapporter AER-möte i Ankara december 2014 Strategiseminarium på SKL den 21 januari om det fortsatta arbetet med regionfrågan Möte med tillväxt- och landsbygdsminister Sven-Eric Bucht den 21 januari Möte med landstingets och kommunernas politiska ledningar den 27 januari 26. Bättre liv för sjuka äldre, uppföljning av det länsgemensamma arbetet (skriftlig)

3 27. ALMI Företagspartner Uppsala (skriftlig) 28. Sverigeförhandlingen (om framtidens järnvägsnät) (muntlig och skriftlig) Anmälningar Regeringsbeslut Övrigt Näringsdepartementet. Förordnande av ordförande i Övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet Näringsdepartementet. Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter Näringsdepartementet. Regleringsbrev förbudgetåret 2015 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden inom utgiftsområde 19. Regional tillväxt Näringsdepartementet. Villkor mm för budgetåret 2015 för Gotlandskommun, landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebros, Gävleborgs och Jämtlands län samt samverksansorgan inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden inom utgiftsområde 19 regionmal tillväxt Näringsdepartementet. Uppdrag att lämna förslag på objekt som bör få byggstartas och objekt som bör få förberedas för byggstart Näringsdepartementet. Medel för uppdrag att omprogrammera och utveckla det regionala analys- och prognosverktyget raps Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv Näringsdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv Socialdepartementet. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende länsstyrelserna Regionförbundet Sörmland. Nominering till EUs strukturfondspartnerskap Regionförbundet Örebro. SKL. Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten överenskommelse för 2015

4 Republic of Turkey. Ministry for EU Affairs. Turkeys new European union strategy Delegationsbeslut Erbjudande om att delta i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetaprogrammet Central Baltic Skrivelse från arbetsutskottet Beslut om 1:1 medel 2014

5 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/224 Anna-Lena Jansson Verksamhetsstöd och uppdrag till vissa organisationer 2015 Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att godkänna bifogat förslag till verksamhetsstöd för företagsfrämjande organisationer år 2015, att godkänna ägaranvisning för Almi samt uppdrag för Vallonbruk Uppland, STUNS/UIC, Drivhuset, Ung Företagsamhet, Connect att uppdra till ordföranden att godkänna uppdrag för Coompanion, samt att från anslaget anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder avsätta kr till Almi och kr till Uppsala BIO. Ärende Varje år fördelar regionförbundet ekonomiskt verksamhetsstöd till vissa företags- och turismfrämjande organisationer. Det totalt beloppet uppgår 2015 till kr. Därutöver anslås kr till Visit Uppland för utförande av länsturismuppdraget inom regionförbundets ram. Inför 2015 föreslås vissa förändringar av stödets fördelning. I och med regionförbundets utträde ur Turismakademin frigörs kr som från 2015 omfördelas till Almi och Visit Uppland. Smärre justeringar inom ramen skapar dessutom utrymme för ökat stöd till Drivhuset och Drivhuset. Störst stöd fördelas till Almi, eftersom regionförbundet är delägare i bolaget till 49 procent. Almi Företagspartner Moderbolag föreslås öka sitt anslag till Almi Uppsala inför 2015 med ca kr till totalt kr. Det förhöjda anslaget gäller Tillväxtrådgivning som är en ny produkt inom Almis kunderbjudande. Förbundsstyrelsen föreslås svara upp mot detta erbjudande och därigenom bidra med kr till Almi genom verksamhetsstöd. Från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder avsätts kr till Almi och kr till Uppsala BIO, för att svara upp mot erbjudande från Almi Moderbolag och leva upp till ingångna överenskommelser med Vinnova kring Uppsala BIO. Regionförbundet har under november 2014 genomfört verksamhetsbesök och fört en dialog om nya uppdragsavtal med Almi, Connect, Coompanion, Drivhuset, STUNS/UIC, Ung Företagsamhet, Uppsala BIO och Vallonbruk Uppland. Bilagor: Verksamhetsstöd till organisationer 2015 Ägaranvisning/uppdragsavtal 2015 för Almi, Connect, Drivhuset, STUNS/UIC, Ung Företagsamhet, Uppsala BIO, Vallonbruk Uppland 1 (1)

6 Arbetsutskottet Dnr: RFUL 2014/224 Anna-Lena Jansson Verksamhetsstöd till organisationer 2015 Inför 2015 har en omprioritering av medel inom Regionförbundets verksamhet frigjort utrymme för att medge ökat verksamhetsstöd till vissa företagsfrämjande organisationer. Dessa fördelas enligt följande: Vallonbruk i Uppland Vallonbruk i Uppland arbetar för att bevara, beskriva, utveckla och marknadsföra Vallonbruken Oförändrat anslag på kr. Almi Företagspartner Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Almi Företagspartner Moderbolag föreslås öka sitt anslag till Almi Uppsala inför 2015 med ca kr till totalt kr. Enligt fördelningsmodellen kan den regionala ägaren möta detta till en andel på 49 %, med högst kr. Det förhöjda anslaget gäller Tillväxtrådgivning som är en ny produkt inom Almis kunderbjudande. Förbundsstyrelsen föreslås svara upp mot detta erbjudande med kr och därigenom bidra med kr till Almi genom verksamhetsstöd. Återstående medel på kr tillskjuts från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder. VisitUppland VisitUppland ansvarar för Länsturismverksamheten som bidrar till att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft. Förbundsstyrelsen har beslutat att lägga ner Turismakademin. Av de kr som därigenom frigörs flyttas kr till VisitUppland för fortsatta insatser på kompetensutveckling av företag och entreprenörer inom besöksnäringen. Verksamhetsstödet till Visit Uppland uppgår därigenom till kr. Stödet till Visit Uppland bokförs under separat ansvarskod i regionförbundets budget. Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

7 Turismakademin Förbundsstyrelsen har beslutat att stödet till Turismakademin dras in helt från och med 2015, då verksamheten inte når sina mål. Anslaget har uppgått till totalt kr under 2014, vilket frigör medel till andra ändamål. STUNS STUNS samlar beslutsfattare kring gemensamma frågor i skärningspunkten mellan universitet, näringsliv och samhälle. Oförändrat anslag på kr till STUNS samt till STUNS Energi. Uppsala Innovation Center (UIC) Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. Till regionens företagsinkubator UIC föreslås en ökning av anslaget med kr under 2015 till totalt för att säkra en långsiktig drift av verksamheten. Det står klart att samtliga inkubatorer får minskat nationellt anslag från Vinnova, även om beslutsprocessen i det nya inkubatorprogrammet inte är helt klart ännu.. Finansieringen från SKB halveras tillfälligt under Anslaget till nationella programmet BIG6 Sweden avslutas helt. En fortsatt substantiellt stöd från regionförbundet tillförs UIC större ekonomisk stabilitet i ett utsatt skede. Stödet till UIC utbetalas via STUNS, som är huvudägare för UIC. Förväntningar finns att UIC kommer att bli aktiv part i kommande ERUF-finansierade projekt. Stockholmsregionens Europaförening (SEU) SEU är Stockholmsregionens representationskontor i Bryssel som arbetar med intressebevakning och påverkan gentemot aktörer inom EU:s beslutsstruktur. Medlemsavgiften till SEU hålls oförändrad på kr. För kostnader för tillkommande uppdrag efter avrop avsätts kr, enligt överenskommen handlingsplan. Uppsala BIO Uppsala BIO arbetar med att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Har drivits med stöd av Vinnova och regionen sedan (5)

8 Enligt en ny finansieringsmodell från Vinnova avtrappas det statliga stödet till Uppsala BIO samtidigt som den regionala medfinansieringen förväntas öka. Under 2015 och 2016 uppgår anspråket på regionförbundet till kr. Nivån ökar sedan till kr för Föreslås att regionförbundet medfinanserar Uppsala BIO med kr från verksamhetstöd 2015 och ytterligare kr från anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder. Villkoren för medlen regleras i särskilt uppdragsavtal mellan regionförbundet och Uppsala BIO. Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet utvecklar grundskole- och gymnasieelevers kreativitet och företagsamhet. Oförändrat anslag på kr. Drivhuset Drivhuset arbetar högskolenära med att utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv hos unga. Drivhuset föreslås få en mindre utökning av stödet från kr till Drivhuset är en liten organisation som uppvisar mycket goda resultat. Ett utökat stöd ger Drivhuset förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare. Coompanion Coompanion är företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag. Oförändrat anslag på kr. Uppdraget ses över och omförhandlas, dock på samma ekonomiska nivå. Connect Sammanför tillväxtföretag med kompetens och kapital genom investerarnätverk och språngbrädeprocess. Connect har visat på en mycket god och resultatinriktad verksamhet under året, trots liten organisation. Connect föreslås erhålla en ökning från kr till kr i verksamhetsstöd för att säkra en fortvarighet i regionen. 3 (5)

9 Myggbekämpning Medel för myggbekämpning täcks under med 1:1-medel på kr/år. AER Medlemsavgift på kr flyttas från verksamhetsstöd över till kostnad för kansliet. 4 (5)

10 Sammanställning verksamhetsstöd Verksamhetsstöd, 2015, Konto 6994, Ansvar 3170 Organisation 2015 Kommentar Almi ökning med Ytterligare kr från 1:1. VisitUppland 0 Ökning med kr förs till konto 3140 STUNS Ung Företagsamhet Coompanion Drivhuset Stockholms Europaförening (SEF) Vallonbruk Uppland AER Turismakademin ökning med kr Varav kr köp av tjänster flyttas över till kansliet (medlemsavg) Uppsala Bio Ytterligare kr från 1:1. Uppsala Innovation Cent 500 tkr till BiG 6 år Utökning med kr 2015 STUNS Energi Connect Uppsala ökning med kr Belastar 1:1-medel med kr/år under Myggbekämpning Summa Summa Finansiering Verksamhetsstöd (5)

11 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Uppsala AB Almi Företagspartner Uppsala AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet Uppsala län (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren Uppdrag Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. 2 Vision, affärsidé och värdegrund Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet. 3 Mål och nyckelmått För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål. Almi-koncernen inför fr o m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s k balanced score card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år), kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1. Bolaget ska i sin verksamhet under 2015 eftersträva att uppnå följande mål: 1. Förädlingsvärdet (se definition i bilaga nr 2) för bolagets kunder ska utvecklas bättre än hos övriga småföretag i regionen. 2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi (se definition i bilaga nr 2). 3. Insatser mot unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än vad som motsvarar dessa gruppers andel av totalt antal företag i regionen. 4. Medarbetarnas totalbetyg avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 (se definition i bilaga nr 2). 5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus. 6. Andelen kundtid (se definition i bilaga nr 2) ska uppgå till minst 80 procent. Verksamhetsstöd 2015, bilaga Agaranvisn Almi Sid 1(5)

12 7. Bolagets styrelse ska, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa mål för bolaget avseende antal unika kunder och leveranser inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. 8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader (se definitioner i bilaga nr 2). 9. Avkastningen i låneverksamheten (se definition i bilaga nr 2) ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %. 10. Medverka till att minst 150 företag startas av personer med utländsk bakgrund, varav 40 % av kvinnor. 11. Mentorverksamheten ska omfatta minst 80 mentorpar. 12. Öka samverkan med samtliga kommuner i Uppsala län bl a genom att varje kommun ska ha en ansvarig rådgivare samt besök från Almi minst två gånger per månad. 13. Genomföra en kundundersökning hos kommunerna om Almis aktivitetsnivå varvid bolaget ska uppnå minst åtta (8) av tio (10) i snitt på en tiogradig skala. Bolaget ska senast vid årsstämman 2016 lämna en skriftlig rapport till ägarna hur målen har uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser. Därutöver ska bolaget till ägarna rapportera i enlighet med föreliggande uppdragsavtal (bilaga 3). 4 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Bolaget ska öka kännedomen om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. 4.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. 4.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis samtliga nationella kunderbjudanden inom rådgivning. Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar, avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom bolagets verksamhetsområde. Verksamhetsstöd 2015, bilaga Agaranvisn Almi Sid 2(5)

13 Omfattningen av Mentor Utveckla Företag och IFS-rådgivningen, finansierade av ägarnas driftsanslag, ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Bolaget ska i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper. Bolaget ska fortsatt upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter. Den Tillväxtrådgivning som bolaget erbjuder ska komplettera och vara en självklar del i det företagsstöd som totalt erbjuds inom Uppsala läns innovationssystem. Företag som kan vara aktuella för tillväxtrådgivning ska alltid erbjudas de insatser som ger företaget den bästa utvecklingen på lång sikt. Eftersom det finns flera företagsfrämjande aktörer i länet behövs en löpande dialog mellan dessa. Aktörerna, i första hand bolaget och Uppsala Innovation Centre, ska därför föra en regelbunden dialog om vad som ger aktuella företag den bästa utvecklingen - månadsvis och även vid behov påkallat av en part - under första genomförandeåret. Aktörerna ska även genomföra en halvtidsavstämning i juni och en avstämning i slutet av 2015 för att ytterligare utvärdera effekterna av Tillväxtrådgivningen. Representant från ägarna ska ges tillfälle att delta vid halvtids- och slututvärderingarna samt ska få minnesanteckningar från de månadsvisa dialogmötena. Ägarna avser att gemensamt utvärdera Tillväxtrådgivningen och fatta beslut för 2016 i särskild ordning. 5 Övriga anvisningar Bolaget ska i övrigt 1. bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, Uppländsk Drivkraft 3.0, genom att erbjuda rådgivning och lån till regionens konkurrenskraftiga branscher; kunskapsintensiv industri, life science, energi och miljö, informationsteknik och KIBSföretag samt genomföra specifika aktiviteter som bidrar till en stark och hållbar besöksnäring, 2. aktivt driva och samverka i projekt inom kommande EU-program med syfte att utveckla konkurrenskraftiga företag, 3. medverka i innovationsnätverk med STUNS, UIC m fl, 4. samverka med Almi Invest vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas samt medverka i andra typer av finansiella instrument som kan uppkomma i EU-sammanhang, 5. intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer, 6. i kommande projekt fokusera på befintliga företags internationalisering, 7. bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas, 8. implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens, 9. anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott, Verksamhetsstöd 2015, bilaga Agaranvisn Almi Sid 3(5)

14 10. fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och dess verksamhet, 11. utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt 12. uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen. 6 Finansiering av verksamheten Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2015 medel enligt följande: Moderbolag Regional ägare Summa Driftsanslag Tillväxtrådgivning * Summa driftsanslag Projekt mentor export/import Förstärkning IFS-rådgivn Summa särskilda medel Total * Denna satsning förutsätter att de regionala ägarna får tillgång till särskild regional finansiering varför beloppen är preliminära och ska ses som en maximal ram. Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte når eller bedöms inte nå i verksamhetsplanen angivna mål. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Verksamhetsstöd 2015, bilaga Agaranvisn Almi Sid 4(5)

15 Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv, har upprättats i tre originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Stockholm den 2014 Uppsala den 2014 Almi Företagspartner AB Regionförbundet Uppsala län Göran Lundvall [..] Catharina Blom Bilagor: 1 Målstruktur och nyckelmått Definitioner av mål och nyckelmått 3 Uppdragsavtal Verksamhetsstöd 2015, bilaga Agaranvisn Almi Sid 5(5)

16 Dnr: RFUL 2014/224 Uppdrag till Connect Uppsala 2015 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Connect är del av satsningen för att nå visionen. Connect ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Connect särskilt bidrar till lyder: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Öka näringslivets internationalisering (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden. För 2015 ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd till företagsfrämjande organisationer bidra till - att det har startats minst 700 nya företag, varav minst 40 % leds av kvinnor. (Bas 32 %) - att 600 företag har fått stöd att utveckla sin verksamhet, varav minst 40 % leds av kvinnor. I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Connect att föreslå sådana förändringar. Syfte

17 Connect skall: - sammanföra entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital Mål för Connects verksamhet genomföra minst 18 språngbrädor - genomföra minst 3 Investeringsforum - upprätthålla Uppsalas investerarnätverk till minst 40 medlemmar - genomföra minst 5 aktiviteter årligen av karaktären information, inspiration och nätverk för minst 100 deltagare, exempelvis o BIO-PUB o ICT-PUB o Piazza - vidareutveckla samverkan med Uppsala Innovation Centre och komplettera övriga delar av innovationssystemet. - aktivt delta i aktörsnätverket (4 gånger/år) - medverka till att synliggöra Regionförbundet - utöka närvaron i hela länet. - i enlighet med den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt ska Connect kontinuerligt arbeta med att jämställdhetsintegrera sin verksamhetet. Ett av målen för verksamheten är att nå minst 25 % kvinnor i språngbrädorna. Ett annat mål är att behålla minst 20 % kvinnor bland investerare, (2013: 21 % (9 av 42). Ett tredje mål är att genomföra minst en aktiviteter under året som specifikt främjar kvinnors företagande. - aktivt delta i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Indikatorer att följa under året - Faktiskt genomförda investeringar i SEK - Antal bolag som får nya investeringar - Investeringar som hanteras via investerare i nätverket (Mål 15 mkr) - Investeringar som hanteras via andra kontakter Antal bolag som fått finansiering eller delfinansiering genom nätverket(mål 6) - Antal bolag som fått finansiering genom andra finansiärer (mål 4) - Samtliga indikatorer redovisas fördelat på kön, ålder, etnisk bakgrund och bransch Uppföljning Connect skall årligen rapportera till regionförbundet: 1. senast 1 juli (i samband med fakturering), enkel halvårsrapport 2. senast oktober/november i ett avstämningsmöte redogöra för verksamhetsåret 3. senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport som redovisar måluppfyllelse av uppdragsavtalet, i form av exempelvis verksamhetsberättelse. Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. Anslag 2015 Verksamhetsstöd: kr

18 Verksamhetsstödet betalas ut vid två tillfällen, 1 februari och 1 juli. Första fakturan ska biläggas med underlag i form av en verksamhetsplan och andra fakturan ska biläggas en halvårsrapport i punktform. Betalning 30 dagar netto. Uppsala den februari 2015 Uppsala den februari Virginie Delporte Catharina Blom VD Regiondirektör Connect Uppsala Regionförbundet Uppsala län

19 Dnr: RFUL 2014/224 Uppdrag till STUNS/UIC 2015 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom STUNS/UIC är del av satsningen för att nå visionen. STUNS/UIC ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som STUNS/UIC särskilt bidrar till lyder: Erbjud rådgivning och stöd till kvinnor och män som vill förverkliga sina idéer genom eget företagande. (Innovativ region) Främja framväxt av nya tillväxtbolag (Innovativ region) Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Öka näringslivets internationalisering (Innovativ region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden. För 2015 ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd till företagsfrämjande organisationer bidra till - att det har startats minst 700 nya företag, varav minst 40 % leds av kvinnor. (Bas 32 %) - att 600 företag har fått stöd att utveckla sin verksamhet, varav minst 40 % leds av kvinnor.

20 I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på STUNS/UIC att föreslå sådana förändringar. STUNS/UIC arbetar med årligen framtagen Verksamhetsplan och Handlingsplan som motsvarar de krav som ingår i uppdragsavtalet för att få finansiering. Verksamhetsplanen och Handlingsplanen följs upp regelbundet i UICs styrelse och i STUNS, där Regionförbundet är representerad. I handlingsplanen finns exempelvis målet att öka närvaron i hela länet. Det regionala perspektivet ska ständigt beaktas. Uppföljning STUNS/UIC skall årligen rapportera till regionförbundet: 1. senast 1 juli (i samband med fakturering), enkel halvårsrapport 2. senast oktober/november i ett avstämningsmöte redogöra för verksamhetsåret 3. senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport som redovisar måluppfyllelse av uppdragsavtalet, i form av exempelvis verksamhetsberättelse. Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. Anslag 2015 Verksamhetsstöd: kr, fördelat på kr i varaktigt verksamhetsstöd och kr som särskild förstärkning under Verksamhetsstödet betalas ut vid två tillfällen, 1 februari och 1 juli. Första fakturan ska biläggas med underlag i form av en verksamhetsplan och andra fakturan ska biläggas en halvårsrapport i punktform. Betalning 30 dagar netto. Uppsala den februari 2015 Uppsala den februari Christina Frimodig Catharina Blom VD Regiondirektör STUNS Regionförbundet Uppsala län

21 Dnr: RFUL 2014/224 Uppdrag till Ung Företagsamhet (UF) 2015 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Ung företagsamhet är del av satsningen för att nå visionen. UF ska vara väl förtrogna med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Ung Företagsamhet särskilt bidrar till lyder: Utveckla det lokala företagsklimatet. (Innovativ region) Stärk barn och ungas kreativitet och entreprenöriella förmåga samt intresse för naturvetenskap och teknik. (Kompetent region) De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden. För 2015 ska regionförbundets verksamhetsstöd och projektstöd till företagsfrämjande organisationer bidra till - att det har startats minst 700 nya företag, varav minst 40 % leds av kvinnor. (Bas 32 %) - att 600 företag har fått stöd att utveckla sin verksamhet, varav minst 40 % leds av kvinnor. I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med nationellt eller annat uppdrag ligger det på Ung Företagsamhet att föreslå sådana förändringar. 1

22 Syfte UF skall: - inspirera ungdomar i samtliga gymnasieskolor i länet till entreprenörskap och nyföretagande genom UFs utbildningskoncept Mål för UFs verksamhet jobba för att det nationella målet om att 40 procent av eleverna deltar i UF till år 2015/16 uppnås. Lokalt mål för UF Uppsala är 30 % - arrangera en årlig UF-mässa i länet och utse bästa UF-företag för deltagande i nationell UF-tävling - bredda UF till fler yrkesprogram på fler skolor i länet, - vidareutveckla samverkan med framförallt Drivhuset men även med andra företagsfrämjande aktörer - aktivt delta i aktörsnätverket (4 gånger/år) - Utveckla Alumni-verksamheten med fler medlemmar samt genomföra minst en aktivitet under året som specifikt främjar unga kvinnors entreprenörskap. - medverka till att synliggöra Regionförbundet i externa aktiviteter. - utöka närvaron i hela länet, t ex genom att genomföra en gemensamt arrangerad aktivitet per kommun och år. - I enlighet med den regionala handlingsplanen för Jämställd tillväxt ska Ung Företagsamhet kontinuerligt arbeta med att jämställdhetsintegrera sin verksamhetet under året. UF ska även under 2014 utveckla sin plan inför 2015, och integrera UFlärarna i arbetet.. - aktivt delta i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Indikatorer att följa under året - antal UF-elever uppdelat på flickor och pojkar som deltagit i verksamheten under året - antal UF-företag under året - fördelning av UF-företag på olika program - antal UF-företag som ställer ut på årlig mässa - nytt (nya) utbildningsprogram och skola (or) som deltar i UFs verksamhet - antal nya lärare som utbildats i UF-konceptet. - Samtliga indikatorer redovisas fördelat på kön, ålder, etnisk bakgrund och bransch Uppföljning UF skall årligen rapportera till regionförbundet: 1. senast 1 juli (i samband med fakturering), enkel halvårsrapport 2. senast oktober/november i ett avstämningsmöte redogöra för verksamhetsåret 3. senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport som redovisar måluppfyllelse av uppdragsavtalet, i form av exempelvis verksamhetsberättelse. Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet. 2

23 Anslag 2015 Verksamhetsstöd kr. Verksamhetsstödet betalas ut vid två tillfällen, 1 februari och 1 juli. Första fakturan ska biläggas med underlag i form av en verksamhetsplan och andra fakturan ska biläggas en halvårsrapport i punktform. Betalning 30 dagar netto. Uppsala den februari 2015 Uppsala den februari Sofi Lahyani Catharina Blom Regionchef Regiondirektör Ung Företagsamhet Uppsala Regionförbundet Uppsala län 3

24 Dnr: RFUL 2014/224 Uppdrag till Vallonbruk i Uppland 2015 Uppsala län ingår i en av landets främsta tillväxtregioner. Tjänste- och servicesektorn växer starkt och flera branscher hävdar sig väl i den internationella konkurrensen. I Uppsala län finns en grogrund för fler och växande företag. För att klara den globala konkurrensen måste kraft hämtas ur de lokala och regionala resurserna. Det bästa näringslivsklimatet och förutsättningarna för utveckling skapas genom ökad samverkan och mobilisering, på flera plan. RUS - en gemensam strategisk agenda Som grundplatta för länets tillväxtarbete ligger den nya regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0. Denna strategi är fastställd i förbundsfullmäktige och utgör den politiska kompass som det regionala tillväxtarbetet söker stöd i. Den regionala visionen är att Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år Verksamheten inom Vallonbruk i Uppland är del av satsningen för att nå visionen. Vallonbruk i Uppland ska vara väl förtroget med innehållet i RUS. Utvecklingsstrategin innehåller mål och förslag till åtaganden. Det mål och åtaganden som Vallonbruk i Uppland särskilt bidrar till lyder: Mål: Vid 2015 års slut: Omsättningen från besöksnäringen i Uppsala län ska fördubblas till år (Bas: 1773 mkr är 20110, TEM2010) Uppsalaregionen ska vara den bästa storstadsregionen att bo i (Bas: snitt 122 bland länets kommuner år 2012, målnivå 2012: Stockholms län: 91. Fokus.) Åtaganden: Samverka för stärkt och hållbar besöksnäring Utveckla Uppsalaregionen till kreativt kraftcentrum, med ett dynamiskt konst- och kulturliv präglat av nytänkande och historia i levande gestaltning De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att uppnå strategins mål och åtaganden.

25 I den mån uppdraget behöver modifieras så att det stämmer överens med annat uppdrag ligger det på Vallonbruk i Uppland att föreslå sådana förändringar. Syfte Föreningen Vallonbruk i Uppland är en paraplyorganisation för de uppländska vallonbruken och en del av besöksnäringen. Föreningens uppgift är att marknadsföra de uppländska vallonbruken samt att genom samarbete med myndigheter, företag, föreningar och organisationer och andra aktörer verka för ett utökat antal besökare samt att skapa framtidstro i vallonbruken. Mål för Vallonbruk i Uppland verksamhet Ytterligare utveckla rollen som paraplyorganisation och samordnare inom besöksnäringen i vallonbruken. - Genom att informera och ha seminarier etc ge verktyg åt brukens olika aktörer att höja kunskapsnivån om hur en ökad besöksnäring bidrar till att stärka ortens näringsliv och organisationer. - Genomföra en guideutbildning med certifiering och fortbildning av befintliga guider. Cirka 30 guider förväntas delta. - Hålla turistbyrå öppen hela sommaren samt under resten av året i reducerad omfattning. - Administrera Vallonbruksveckan och genomföra aktörssamverkan (Ca 4 gånger/år) - Delta på 3 mässor. - Ytterligare utveckla hemsidan - Arbeta för att hitta produkter som attraherar ännu fler samarbetspartners. - Värva fler medlemmar. - Utveckla våra internationella kontakter, främst Belgiska ambassaden och Vallonien. - Ta initiativ till och delta i nätverksbyggande mellan brukens aktörer och andra parter involverade i besöksnäringen som t ex Visit Roslagen, Visit Uppland, Regionförbundet, och Länsstyrelsen. - Medverka till att synliggöra Regionförbundet. - I enlighet med den regionala handlingsplanen för jämställd tillväxt kontinuerligt arbeta med att jämställdehetsintegrera sin verksamhet. - Aktivt delta i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Indikatorer att följa under året. - Antal besökare under Antal gemensamma aktiviteter i Vallonbruken. - Antal deltagande aktörer under Antal besökare på turistbyrån under Samtliga indikatorer redovisas fördelat på kön, ålder, etnisk bakgrund och bransch. Uppföljning Vallonbruk i Uppland skall årligen rapportera till regionförbundet: 1. senast 1 juli (i samband med fakturering), enkel halvårsrapport 2. senast oktober/november i ett avstämningsmöte redogöra för verksamhetsåret 3. senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport som redovisar måluppfyllelse av uppdragsavtalet, i form av exempelvis verksamhetsberättelse. Redovisningar till andra finansiärer bör med fördel även lämnas till Regionförbundet.

26 Anslag 2015 Verksamhetsstöd: kr Verksamhetsstödet betalas ut vid två tillfällen, 1 februari och 1 juli. Första fakturan ska biläggas med underlag i form av en verksamhetsplan och andra fakturan ska biläggas en halvårsrapport i punktform. Betalning 30 dagar netto. Uppsala den februari 2015 Uppsala den februari Stefan Wårdsäter Catharina Blom Ordförande och verksamhetsledare Regiondirektör Vallonbruk i Uppland Regionförbundet Uppsala län

27 Förbundsstyrelsen Dnr: RFUL 2014/251 Anna-Lena Jansson Almi Invest Östra Mellansverige AB. Beslut om medfinansiering Arbetsutskottet föreslår att förbundsstyrelsen beslutar att från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder avsätta kr per år för medfinansering av Almi Invest Östra Mellansverige fond II, samt att nytt beslut om medel för 2018 och 2019 fattas under år 2017 efter utvärdering av resultaten från de första åren. Ärende Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit verksamhet sedan Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående budgetperiod för EU:s regionalfond. Almi Invest Östra Mellansverige är ett av fondprojekten. För att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på kapital och för att säkerställa fortsatt tillväxtstöd pågår nu arbete med att säkerställa finansieringen av fond II. Resultat hittills fond I Sedan start och t o m Q har följande genomförts i Almi Invest Östra Mellansverige: Drygt 400 företag har utvärderats. (Uppsala 109) 38 nyinvesteringar har genomförts.(uppsala 11) Ett 60-tal följdinvesteringar har genomförts i portföljbolagen. Totalt har 347 Mkr tillförts portföljbolagen (Uppsala 137 Mkr), varav 127 Mkr från Almi Invest (Uppsala 44 Mkr). Beslut om investering har tagits i ytterligare ett tiotal bolag där investeringar uteblivit av olika anledningar. Ett omfattande arbete i portföljbolagen har genomförts genom bl a styrelserepresentation. Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i september 2015, har investerat i 40 portföljbolag i Östra Mellansverige och att dessa sammanlagt har tillförts närmare 400 Mkr (inklusive privata medinvesterare). Satsningen på regionala riskkapitalbolag i hela Sverige fungerar väl. Utvärdering visar att: Det finns stor efterfrågan på fondernas verksamhet/erbjudande God investeringstakt med effektiva processer sedan starten 2009 Fonderna uppvisar goda resultat så här långt 1 (2)

28 Satsningen attraherar privat kapital: för varje offentlig krona investerar det privata kapitalet 1,7 kronor Nära hälften av de tillfrågade privata investerarna säger i enkät från 2011 att de troligen inte skulle genomfört någon investering om inte Almi Invest hade beslutat att investera. Saminvesteringsmodellen har fungerat som en katalysator för att mobilisera regionalt privat kapital. Fonderna har sedan starten byggt upp legitimitet och fungerande processer för sin verksamhet. Både privata medinvesterare och företag uttrycker förtroende för fonderna. Exitfasen har inletts och värdeutvecklingen i företagen ligger i linje med branschens praxis. Det finns även ett brett stöd bland fondens regionala medfinansiärer. Fond II-projektets syfte Avsikten med projektet är att bygga en fond som kan säkra fortsatta riskkapitalinvesteringar i regionen. Tidplan och budget Projektet löper pågår och omfattar kr, varav Regionförbundet Uppsala län föreslås bidra med kr, fördelat på kr per år i fem år. Projektets totala finansiering (kr) EU:s regionalfond (ERUF) Almi Invest ALMI Invest, revolverade medel från Fond I Region Örebro Region Östergötland Länsstyrelsen Västmanland Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Summa offentlig finansiering Bilagor: Projektansökan Projektbeskrivning för fond II Budget- och finansieringsplan 2 (2)

29 Till Regionförbundet Uppsala Projektansökan: Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2 Ansökande/Projektägare/kontaktperson: Kontaktperson: Mikael Karlsson Organisation/företag: Almi Invest Östra Mellansverige AB Postadress: S:t Larsgatan 18, Linköping E-postadress: Telefon: Sökt belopp: kr fördelad på 3-5 år (projektet omfattar totalt kr) Sammanfattande projektbeskrivning Almi Invests affärsidé är att investera riskkapital i bolag i tidig fas med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska möta ett tydligt kundbehov och bör även ha ambition samt potential att konkurrera och växa internationellt. Ledningen ska bestå av drivna entreprenörer eller team med förmåga att bygga framgångsrika företag. Bakgrund/problemställning (skäl för projektet) Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit verksamhet sedan Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående strukturfondsperiod där Almi Invest Östra Mellansverige är ett av fondprojekten. Det finns en brist på riskkapital inom regionen och här spelar Almi Invest en viktig roll, såväl som katalysator för riskkapital till företag men också som en spridare av kunskap och erfarenhet inom området. Almi Invest har en viktig funktion som utgår ifrån det offentligas roll som en ansvarsfull och aktiv ägare. Det som är vägledande för offentligt ägande är att vara affärsmässig samtidigt som riskkapitalverksamheten ska bidra till ökad samhällsnytta. För mer information, se bifogad affärsplan bl a kapitel 1,2 och 4. Projektets syfte Bolagets övergripande uppdrag är att bidra till långsiktigt ökad tillväxt och i regionen. Detta görs genom att investera i och därmed främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Projektets resultatmål - Att investera i företag. - Att investera 126 Mkr i dessa bolag. - Att bidra till att bolagen tillförs ytterligare minst 175 Mkr från andra medfinansiärer, dvs att de totalt tillförs minst 300 Mkr. För mer information se affärsplan, kapitel 5.6. Sida 1 av 3

30 Projektets effektmål - Att bidra till ökad tillväxt i regionen. - Att målbolagen växer och genererar minst 200 nya arbetstillfällen tills dess att fonden har avyttrat sina innehav. Och att det skapat en bra grund för fortsatt tillväxt i dessa företag, under perioden då fonden inte längre är delägare. - Att bidra till ökad kunskap om riskkapital som finansieringsform hos regionens företagare. För mer information kring mål, se affärsplan kapitel 5.6. Projektets målgrupp SME-företag. Typiska investeringssituationer är: - Utvecklingskapital till bolag som är nära en marknadslansering, där fondens insats gör att produkten/tjänsten kan färdigställas och testas mot marknaden. - Marknadskapital till bolag med en produkt/tjänst som nått kommersialiseringsfasen, är testad ev kunder men som behöver kapital för att genomföra en bredare marknadslansering. - Expansionskapital till bolag med en verksamhet som är igång, men som behöver kapital för att ta nästa steg och expandera sin verksamhet t ex på nya marknader eller inom nya segment. För mer detaljerad information kring investeringskriterier och målgrupp se affärsplan kapitel 6.1. Projektets innehåll (huvudsakliga aktiviteter) - Aktiviteter i syfte att hitta investeringsobjekt, dvs företag som söker finansiering (inkl mycket nätverksbyggande). - Analys och bedömning av möjliga investeringar. - Genomförande av investeringar. - Aktivt ägarengagemang i syfte att utveckla företagen vi är delägare i. - Avyttring av våra innehav i respektive företag. För mer information, t ex om investeringsplanen, se bifogad affärsplan kapitel 9.3. Regionala aktiviteter - Ökad närvaro i hela Regionen, fasta kontorsplatser och kontinuerlig närvaro i alla län. - Fördjupat samarbete med inkubatorerna inom Regionen. - En tydligare modell för samarbete med privata, regionala investerare. - Nyttja de lokala och regionala forum och nätverk som redan finns för att träffa exempelvis kommunala näringslivschefer och företagare. Exempelvis finansdagar, innovationsråd, Connect och företagarfrukostar. - Det nära samarbetet med Almi Företagspartner ses över för att se hur vi kan bli ännu bättre på att arbeta som varandras fångstarmar. Detta för att skapa optimala lösningar för det enskilda företaget. - Samverkan med andra tillväxtstödjande projekt, t ex ERUF-finansierade Tillväxtlyftet, stärks. Sida 2 av 3

31 Långsiktighet Avsikten med projektet är att bygga en framgångsrik Fond 2 och därmed tillsammans med Fond 1 kunna skapa en tillräckligt stor fond och en kritisk massa för en revolverande verksamhet. I slutet av fondperioden avser Almi Invest att avyttra sitt ägande i portföljbolagen. De medel som frigörs vid respektive avyttring behålls i det regionala fondbolaget för fortsatta riskkapitalinvesteringar i regionen. Uppföljning Varje kvartal görs en uppföljning och värdering av varje innehav. Projektet har som mål att vara en aktiv ägare i samtliga bolag, både under förvaltningsfas (att bygga bolag) och under exitfas. Möjlighet till insyn, te x genom styrelseposition är ett villkor i våra avtal med portföljbolagen. VD rapporterar löpande till styrelsen (där regionerna erbjuds representation) om fondens förvaltning och de olika innehavens utveckling. Årligen görs även en redovisning av driftkostnader och investeringar. Årlig uppföljning omfattar även redovisning av bland annat antal anställda (kvinnor och män) samt omsättning i portföljbolagen. Följeforskning följer upp resultat och utfall under hela programperioden. Resultatspridning Resultat sprids bl a genom vår hemsida, där investeringar och andra nyheter publiceras. Styrelsen får kontinuerlig information, och där är de regionala intressenterna representerade. Pressreleaser görs av investeringar mm och får på så sätt en allmän spridning. Projektorganisation Almi Invest Östra Mellansverige styrs av en egen styrelse som består av representanter från samtliga län samt av en representant från Almi Invest/Almi Företagspartner. I dagsläget finns även, utöver det, en oberoende ordförande. För investeringsbeslut finns en investeringskommitté (IK). I Regionen är bemanningen en Fund Manager och ett antal Investment Managers. I dagsläget finns sex Investment Managers inom regionen, varav två med bas i Uppsala, som kommer vara engagerade i fondens verksamhet. Dessa har relevant utbildning, gedigen erfarenhet och är affärsmässiga med en stark regional förankring. Moderbolaget Almi Invest samordnar fondbolagens verksamheter och svarar för centrala kontakter, affärsstöd, kommunikation och ekonomi. Budget och finansiering Se separat bilaga Budget och finansieringsplan samt kapitel 9 i affärsplanen. Linköping den 21 november 2014 Mikael Karlsson Sida 3 av 3

32 Almi Invest Östra Mellansverige AB Affärsplan för fond nr II

33 Innehåll 1 Inledning Utfall Fond Bransch- och geografisk fördelning Investeringsfas Investerat i regionen samt nyckeltal Erfarenheter / Lärdomar Vad säger forskningen? EU strukturfonder ERUF programperiod Regelverk Sådd och Expansion Marknadsförutsättningar Nationellt Östra Mellansverige Affärsidé, mål & strategi Almi Invest Övergripande affärsmål Strategi Hållbar utveckling Affärsmodell Strategiskt fokus för Regionen Målsättning för Almi Invest Östra Mellansverige II Investeringsprocess Investeringsstrategi Aktivt ägande Avyttring Organisationen Styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) Ekonomisk plan Fondens storlek och finansiering Finansiering Almi Invest Östra Mellansverige II Investeringsplan Förväntad verksamhet efter projekttiden Slutsatser Källor

34 1 Inledning Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit riskkapitalverksamhet sedan Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående strukturfondsperiod Totalt uppgår fonderna till 1,2 miljarder och är i normalfallet finansierade av ERUF (50 %), Almi (25 %) och regionala parter (25 %). Även Tillväxtverket och Norrlandsfonden (Övre Norrland) har deltagit i den regionala finansieringen. Vid årsskiftet 2012/2013 gick Innovationsbrons riskkapitalverksamhet samman med Almi Invest vilket möjliggjorde en nationell tillgång på såddkapital till unga tillväxtbolag i riktigt tidiga skeden. Almi Invest har en viktig funktion som utgår ifrån det offentligas roll som den ansvarsfulla och aktiva ägaren. Det som är vägledande för offentligt ägande är att vara affärsmässig samtidigt som riskkapitalverksamheten ska bidra till ökad samhällsnytta. Almi Invest har sedan start tillsammans med partners beslutat om investeringar om ca 2,6 miljarder, varav nära 900 miljoner kronor kommer från regionala fonder och över 1,7 miljarder utgörs av attraherat privat kapital. Majoriteten av investeringarna sker i s.k. mikroföretag med 0-9 anställda. Nyinvesteringsperioden för dessa åtta fondprojekt avslutas i september Satsningen har lett till att säkerställa en kontinuerlig tillgång på riskkapital i hela landet i tidiga faser. Väl upparbetade investeringsprocesser har bidragit till att Almi Invest fått legitimitet bland både medinvesterare och portföljbolag samt skapat ett internationellt fotavtryck, där EU nu talar om den Svenska modellen/almi Invest som ett lyckat exempel. För att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på kapital och för att säkerställa fortsatt tillväxtstöd pågår nu arbete med att säkerställa finansieringen av fond nr II. Forskning och internationell erfarenhet visar att offentliga venture capital-satsningar kräver långsiktighet för att kunna bidra till bestående resultat och effekter. 1 Följeforskningen visar att det finns stor efterfrågan på fondernas verksamhet/erbjudande. 2 Vårt mål är att skapa långsiktig regional och nationell tillväxt genom företag som växer i omsättning och sysselsättning. Almi har för avsikt att medfinansiera nya fondprojekt med upp till 400 miljoner kronor. Tillsammans med ERUF medel och regionala partners finansiering kan fonderna tillsammans uppgå till ca 1,5 miljard. Detta för att täcka finansieringsbehovet av riskkapital i tidiga faser avseende nästa strukturfondsperiod Affärsplanen avser Almi Invest Östra Mellansverige fond II för perioden Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod , Rapport 0171, Juli Tillväxtverket, Följeforskning 2012, Regionala riskkapitalfonder, Rapport Mars Tillväxtverket, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder, Implementering och lärdomar 3

35 2 Utfall Fond 1 Almi Invest Östra Mellansverige (AI ÖMS) bildades 2009 för att öka tillgången på riskkapital i Regionen. Totalt tillfördes 176 Mkr varav hälften från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), resterande belopp tillfördes från Almi och regionerna. Regionen består av länen Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland, nedan kallad Regionen. Sedan start och t o m Q har följande genomförts i ÖMS: Drygt 400 företag har utvärderats. 38 nyinvesteringar har genomförts. Ett 60-tal följdinvesteringar har genomförts i portföljbolagen. Totalt har 347 Mkr tillförts portföljbolagen, varav 127 Mkr från Almi Invest. Beslut om investering har tagits i ytterligare ett tiotal bolag där investeringar uteblivit av olika anledningar. Ett omfattande arbete i portföljbolagen har genomförts genom bl a styrelserepresentation. Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i september 2015, har investerat i 40 portföljbolag i Regionen och att dessa sammanlagt har tillförts närmare 400 Mkr (inklusive de privata medinvesterarna). 2.1 Bransch- och geografisk fördelning Almi Invest investerar i alla branscher och nedan visas till vänster nationellt och till höger fördelningen i Regionen. Inom Östra Mellansverige finns välkända skillnader i industristruktur. Det mest uppenbara är Life Science-området vilket i huvudsak är koncentrerat till Uppsala- och i viss mån Linköpingsregionen. Övriga branscher finns representerade i hela NUTS-området, även om styrkeförhållandena varierar. Regionen som helhet ligger dock nära riksgenomsnittet. Fördelningen är baserad på antal bolag och visar en god spridning mellan olika branscher. Almi Invest 6% 10% 34% 16% 19% 15% IT/ Kommunikation Life Science Industri/ Transport Handel Energi/ Miljöteknik Övrigt Östra Mellansverige 8% 16% 35% 22% 19% 4

36 2.2 Investeringsfas Avseende investeringsfas så sker den absoluta majoriteten i tidiga skeden (startup/tidig fas/tidig expansion). De kategorierna är oftast mikroföretag med 0-9 anställda. Start Up benämns även i andra sammanhang som sådd. Investeringar i tidiga faser innebär en högre risk, men det är viktigt att våga göra dessa eftersom det är i dessa tidiga faser som det råder stor brist på kapital. Flera av de tidiga investeringarna har börjat generera intäkter och därmed också kvalificerat sig för följdinvesteringar. Almi Invest Östra Mellansverige 6% 16% Start Up 12% 12% 36% 42% Tidig fas Tidig expansion Expansion 26% 50% Start Up = Företaget registrerat, initial utvvecklingsfas Tidig Fas= Företaget etablerat, initial fsg igång Tidig expansion = Etablerad fsg, men neg kassaflöde Expansion = Omsättning ökar, nyanställningar 2.3 Investerat i regionen samt nyckeltal Fram till och med Q har Almi Invest investerat cirka 127 Mkr i Regionen. Investeringspartners har bidragit med ytterligare 220 Mkr. Den sammanlagda investeringssumman uppgår alltså för närvarande till 347 Mkr. Varje offentlig krona från Almi Invest har därmed genererat ytterligare drygt 1,7 kr till bolaget. Merparten av medfinansieringen kommer från privata investerare/affärsänglar. Prognosen pekar mot att när nuvarande fond stängs för nyinvesteringar vid kommande årsskifte så har 40 företag tillförts närmare 400 Mkr. Nationellt* Regionalt utfall Q3 Prognos Budget Dealflow st 400 st 500 Antal portföljbolag 241 st 38 st st Investerat belopp Almi 905 Mkr 127 Mkr 149 Mkr 159 Mkr** Invest Investerat belopp Mkr 217 Mkr 251 Mkr 159 Mkr medfinansiär Totalt investerat belopp Mkr 344 Mkr 400 Mkr 318 Mkr * avser endast ursprungliga Almi Invest (dvs inte gamla Innovationsbron) ** fel beräknat belopp i initiala ansökan, endast 149 Mkr finns tillgängligt för investeringar och allt kommer enl prognos att investeras 5

37 Om man ser till uppväxling av den regionala finansieringen så är prognosen att 1 regional krona totalt genererar 9 kronor riskkapital till regionen. 56% 11% 11% 22% Region Almi ERUF Partner Investeringarnas fördelning länsvis är hittills ojämn. Nedan visar investerat kapital och några andra nyckeltal per Q i de olika regionala fonderna. Regionalt utfall Örebro Sörmland Uppsala Östergötland Västmanland sep 2014 Dealflow * 43 st 49 st 109 st 81 st 64 st Antal 5 st 3 st 11 st 13 st 6 st portföljbolag Investerat 9 Mkr 8,5 Mkr 44 Mkr 50,5 Mkr 14,5 Mkr Almi Invest Investerat 13 Mkr 9 Mkr 93 Mkr 80,5 Mkr 25,5 Mkr medfinansiär Totalt investerat belopp 22 Mkr 17,5 Mkr 137 Mkr 131 Mkr 40 Mkr * Av 346 propåer, idag är siffran drygt Östergötland Örebro Västmanland Uppsala Sörmland Investeringspartner Regional fond 6

38 Ett av de nyckeltal vi följer upp är antal skapade arbetstillfällen. De visar en tydligt positiv men långsamt ökande trend. Eftersom den genomsnittliga innehavstiden i portföljbolagen endast är ca 2 år har vi valt att inte redovisa dessa siffror i denna rapport. Vår mätmetod, som läser av bolagets årsredovisningar,släpar dessutom varför sysselsättningsstatistiken inte ger en rättvisande bild. Över tid kommer effekten på sysselsättningen att vara betydande. 2.4 Erfarenheter / Lärdomar Det finns en efterfrågan på det vi erbjuder, dvs tidigt riskkapital i kombination men ett aktivt delägarskap. En väl fungerande investeringsprocess är etablerad och har resulterat i engagemang i ett 40-tal företag vilket är i nivå med budget för programperioden. En bra fondstruktur och organisation har byggts upp under perioden. Det har funnits en tillräcklig kritiska massa i fondstorlek vilket har medfört en möjlighet att arbeta långsiktigt bland annat genom att kunna delta i följdfinansieringar av portföljbolag. Arbetssättet att vara aktiva ägare i portföljbolagen för att kunna bidra till att utveckla dessa har etablerats. I och med sammanslagningen och integrationen med Innovationsbrons tidiga riskkapitalverksamhet (såddinvesteringar) finns ett väl fungerande team med relevant erfarenhet och kompetens. Under perioden har ett etablerat nätverk byggts upp med olika aktörer såsom: o Företagsinkubatorer o Innovationssystem/universitet/högskolor o Almi Rådgivning/lån o Banker, patent- och juristbyråer o Privata investerare affärsänglar samt nationella och internationella större aktörer. Anknytningen till kringliggande aktörer och system, på såväl regional, nationell som internationell bas, har utvecklats men kan och bör stärkas ytterligare. Under perioden har varumärket etablerats och blivit allt mer känt. Synligheten av Almi Invests riskkapitalverksamhet i regionerna behöver ständigt förbättras t ex genom att öka PR aktiviteter, stärka den uppsökande verksamheten, nå ut i fler entreprenöriella nätverk samt etablera fler relationer med potentiella medinvesterare. Såddverksamheten (fd Innovationsbron) har huvudsakligen varit fokuserad kring större universitetsorter, men bredare behov finns. 2.5 Vad säger forskningen? Ramböll Management Consulting har sedan 2009 löpande utvärderat de regionala riskkapitalfondernas verksamhet på uppdrag av Tillväxtverket. I de senaste rapporterna Följeforskning 2012, Regionala riskkapitalfonder 3, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder 4 samt rapporten Behov av venture capital i Sverige under EU:s programperiod görs följande slutsatser: 3 Tillväxtverket, Följeforskning 2012, Regionala riskkapitalfonder, Rapport Mars Tillväxtverket, Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder, Implementering och lärdomar 5 Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod , Rapport 0171, Juli

39 Satsningen på regionala riskkapitalbolag i hela Sverige är välskött och väl fungerande. Det finns stor efterfrågan på fondernas verksamhet/erbjudande God investeringstakt med effektiva processer sedan starten 2009 Fonderna uppvisar goda resultat så här långt Satsningen attraherar privat kapital: för varje offentlig krona investerar det privata kapitalet 1,7 kronor Nära hälften av de tillfrågade privata investerarna säger i enkät från 2011 att de troligen inte skulle genomfört någon investering om inte Almi Invest hade beslutat att investera. Saminvesteringsmodellen har fungerat som en katalysator för att mobilisera regionalt privat kapital. Fonderna har sedan starten bygt upp ligitimitet och fungerande processer för sin verksamhet. Både privata medinvesterare och företag uttrycker förtroende för fonderna. Exitfasen har inletts och värdeutvecklingen i företagen ligger i linje med branschens praxis. Det finns även ett brett stöd bland fondens regionala medfinansiärer för satsningens logik, samt stora förhoppningar om att fonderna skall bidra till regional tillväxt. 3 EU strukturfonder 3.1 ERUF programperiod Nytt för programperioden är det nationella regionalfondsprogrammets inriktning som skall främja innovation, energieffektivisering och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital. Det finns 8 regionala strukturfondsprogram, ett för vardera NUTS region. I och med integreringen av Innovationsbrons och Almi Invests verksamheter 2013 så arbetar Almi Invest idag med investeringar från sådd- till expansionsfas. Såddfas innebär företag som befinner sig i det direkta startskedet och ännu inte hunnit generera intäkter. Företag i expansionsfas finns redan på marknaden och är inne i tidiga skeden av expansion och tillväxt. För den nya programperioden kommer Almi Invest att inkludera både sådd och expansion i de regionala fondprojekten. Det tydliggör och förenklar erbjudandet till entreprenörer och företagsledningar. Inriktningens legitimitet bekräftas av den externa analysen/rapporten Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod Rapporten slår fast att investerade belopp inom tidigt riskkapital i Sverige har mer än halverats sedan år Antalet företag som tar del av venture capital är dock relativt konstant över tid, vilket betyder att genomsnittsinvesteringarna har minskat i storlek. Detta som ett resultat av det offentliga kapitalet täckt upp. Antalet aktiva venture capital-fonder minskar, framförallt de privat finansierade. Investeringarna är starkt koncentrerade till storstadsregionerna och koncentrationen tycks ha ökat under senare år. Rapporten påvisar således att det finns goda argument för att fortsatt använda EU:s regionalfond till riskkapitalsatsningar. Det finns en efterfrågan i tidiga faser som det tillgängliga utbudet inte möter fullt ut. Utvärderarens lyfter fram tre huvudargument: 8

40 Företagens intresse för de åtta regionala venture capital-fondernas erbjudanden är stort Resultaten hittills visar att denna saminvesteringsmodell bidrar till att mobilisera privat kapital, framförallt från privatpersoner/affärsänglar. Satsningen tycks alltså fungera som en katalysator för en regional struktur av privata investeringar, vilket är i linje med det övergripande målet för EU:s regionalfond att bidra till strukturpåverkan i Sveriges regioner. Forskning och internationell erfarenhet visar att offentliga venture capital-satsningar kräver långsiktighet för att kunna bidra till bestående resultat och effekter Regelverk Sådd och Expansion Under den innevarande programperioden har fondbolagen arbetat enligt ett EU regelverk benämnt Paripassu vilket innebär att investeringar i nya bolag görs på kommersiella villkor och är inte att betrakta som stadsstöd. I och med att Almi Invest under den nya programperioden kommer att arbeta med både sådd och tidig expansionsfas så kommer även andra regelverk att styra investeringarna. Syftet är att ha en större flexibilitet när det kommer till medfinansiering i de allra tidigaste faserna. Detta är ännu inte helt klarlagt, men Almi Invest arbetar med att få tydlighet i regelverket. Målsättningen är att vi ska kunna arbeta enligt nedanstående modell, dvs att relevant regelverk tillämpas beroende på investeringsfas. 6 Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod , Rapport 0171, Juli

41 4 Marknadsförutsättningar 4.1 Nationellt Tillgången på riskkapital i Sverige har minskat dramatiskt de senaste åren. År 2008 investerades 4,8 miljarder kronor i venture capital. Idag är den siffran nere på 1,8 miljarder kronor, vilket är en minskning med mer än 60 %. 7 Även antalet aktiva riskkapitalbolag har reducerats. År beräknades ca 50 bolag vara aktiva, vilket kan jämföras med ca 150 i början av 2000-talet. 8 Detta innebär att behovet av offentligt riskkapital i tidig fas har ökat och blivit ännu viktigare för att utveckla unga tillväxtföretag. Det traditionella privata riskkapitalet fokuserar oftast på något större företag med stabilare och mer etablerad verksamhet och därmed lägre risker. Det offentliga riskkapitalet kan ta högre risk och dela risk med tillgängligt privat kapital. Studier visar att det offentliga riskkapitalet ligger mer stabilt och kan överbrygga konjunktursvängningar till nytta för både entreprenörer samt medinvesterare som vill dela risk. Det har också visats att de offentliga aktörerna investerar till högre grad i så kallade microföretag (0-9 anställda), jämfört med det privata kapitalet som föredrar större och mer etablerade företag. 9 Det är i de tidigaste riskfyllda faserna med osäker avkastning som det offentliga riskkapitalet bäst kan fylla sin roll som marknadskompletterande investerare. Det är också där finansieringsgapet är som störst och privata aktörer ofta saknas. Det går i linje med Timbros forskning (Roger Svensson) som säger att offentliga aktörer bör gå in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det offentliga riskkapitalet som arbetar på ett sätt som har stöd i forskningen, d.v.s.att arbeta med innovativa bolag i tidiga faser. 10 Även i Riksrevisionens rapport konstateras att det offentliga riskkapitalet satsas i fel faser, undantaget var Almi Invest som: visar att det är möjligt att investera i företagens tidiga utveckling, är den statliga aktören som är mest inriktad på företag i tidiga faser, hela 68 % av nyinvesteringar gick till startup fasen, vilket är mer än dubbelt så hög andel som någon annan statlig aktör redovisar Tillväxtanalys, Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013, Rapport 2013:07, Tillväxtverket, Behovet av venture capital i Sverige under EU:s programperiod , Rapport 0171, Juli Tillväxtanalys, Riskkapitalmarknaden i Sverige 2013, Rapport 2013:07, Timbro, Roger Svensson, Statlig finansiering till småföretag?, Maj Riksrevisionen, Statens insatser för riskkapitalförsörjning i senaste laget (RiR 2014:1),

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2015-01-22 Förbundsstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 29 januari kl 9-12 Plats: Regionförbundet Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-09-29 37 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm- Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017 Dnr 16-071 Sammanfattning Almi Företagspartner Stockholm Sörmlands

Läs mer

Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

Ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-03 LS 2015-1052 Handläggare: Robert Larsson Ankom Stockholms läns landsting 2015-09- 1 1 I Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-11-28 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland - 2015 Förslag till

Läs mer

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457

27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 27 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland 2016 RS160457 Ärendet För att genomföra ägaranvisningens intentioner föreslås att Region Hallands del av basanslaget ligger kvar på samma nivå som de senaste

Läs mer

Ägaranvisnmgar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland

Ägaranvisnmgar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-1052 Landstingsstyrelsen Ägaranvisnmgar Almi Företagspartner Stockholm Sörmland Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-06 TRN 2015-0133 Handläggare: Roland Engkvist Tillväxt- och regionplanenämnden Ägaranvisningar Almi Företagspartner

Läs mer

Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1405-0683 Landstingsstyrelsen Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Allmänna utskottet 2013-10-04

Allmänna utskottet 2013-10-04 2013-10-04 kl.09.00 10.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Ägaranvisningar till styrelsen för ALMI Företagspartner Halland AB

Ägaranvisningar till styrelsen för ALMI Företagspartner Halland AB 1 (7) Ägaranvisningar till styrelsen för ALMI Företagspartner Halland AB ALMI Företagspartner Halland AB, nedan kallat bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Region Halland (49 %). Ägarna

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2016-01-28 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde OBS! Tid: Torsdagen den 4 februari kl 9-16. Mötet inleds med föredragningar, därefter gruppmöten och till sist beslut. Efter den gemensamma lunchen

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Reviderade ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Reviderade ägaranvisningar Almi Företagspartner Stockholms Sörmland AB Tillväxt- och regionplanefötvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1 (4) TJÄNSTE UTLÅTANDE 2016-08-26 TRN 2016-0088 Handläggare: Roland Engkvist Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:76 LS 1307-0923 LS 1307-0932 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV II Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07810/RTS N2016/07334/KLS(delvis) Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer