Information vid listning på First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information vid listning på First North"

Transkript

1 Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport, årsredovisningen för 2005 samt ett bilagt tillägg innehållande information hänförlig till listningen.

2 Delårsrapport 2006 RayClinic AB är ett företag inom specialiserad cancervård som ska erbjuda avancerade moderna strålbehandlingar till svenska och utländska patienter. Företaget ska även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom avancerade strålbehandlingsmetoder. RayClinic planerar och projekterar den första skandinaviska privata strålbehandlingskliniken i Stockholmsområdet och beräknas invigas under år RayClinic grundades och leds av forskare inom strålbehandling vid Karolinska Institutet (KI). Företagets B-aktier handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC. Halvåret i sammandrag RayClinics omsättning under perioden uppgick till 0,06 Mkr (0,02). Resultatet efter finansiella poster blev -1,0 Mkr (-0,1). RayClinic tar ännu ej emot patienter och omsättningen härrör från bidrag via ett EU-stött ramprogram för bekämpande av cancer där RayClinic är en medlemspart i ett konsortium bestående av Europeiska medicintekniska företag och universitet. RayClinic har under första halvåret tecknat tre viktiga avtal med nya samarbetspartners för upprättandet av kliniken. Avtalen i sin helhet innebär en begränsad insats av eget kapital samtidigt som bolaget får möjlighet att profilera sig med ökad inriktning på omvårdnad och service. RayClinic har i januari signerat ett avtal om tillväxtlån med ALMI Företagspartner i Stockholm på 5,0 Mkr. RayClinic har träffat ett långsiktigt samarbetsavtal med Walloxen AB i Knivsta Kommun för etablering av sin första klinik. Avtalet omfattar hyra av kontorslokaler, diagnostik och behandlingsrum samt investering och uppförande av anpassade behandlingsrum. I avtalet igår även en betydande delfinansiering från fastighetsägaren. RayClinic har tillsammans med fastighetsägaren erhållit bygglov för uppförande av kliniken. RayClinic AB har nyligen tecknat ett avtal om banklån med Östgöta Enskilda Bank. Avtalet omfattar en kredit på 18 Mkr för att finansiera avancerad utrustning för diagnostik och behandling av cancer samt en mindre rörelsekredit. Förhandlingar med leverantörer av utrustningen är i sitt slutskede. RayClinic har startat rekrytering av specialistpersonal och har anställt två nya medarbetare. 1

3 Verksamhet och framtidsutsikter RayClinic har under 2006 fokuserat på förberedelser för att kunna etablera den planerade kliniken. Finansiering genom bank av tung utrustning är säkerställd och ett långsiktigt hyreskontrakt med fastighetägare och samarbetspartner har slutits. Knivsta kommun har beviljat bygglov. Förhandlingar med leverantörer av utrustning är i sitt slutskede. Projekteringsarbetet förväntas vara slutfört i början av september. Grunden är nu lagd för att upphandla kliniken av en byggentrepenör vilket förväntas ske i september. RayClinic har påbörjat rekrytering av specialistpersonal. Installation av system för simulering av strålbehandlingsprocesser planeras i september. Certifieringsarbete skall startas under hösten. Bolaget har under sommaren startat en utveckling av en fixationsutrustning för att underlätta diagnostik och behandling som är under patentering. Styrelsens mål är att under slutet av året inviga kliniken. Mottagande av första patient planeras andra kvartalet Ledningen för RayClinic som första privata skandinaviska bolag inom strålbehandling ser mycket positivt på framtiden. Resultat och f inansiell ställning Omsättning under perioden uppgick till 0,06 Mkr (0,02 Mkr). Resultatet efter finansiella poster var -1,0 Mkr (-0,1 Mkr). Halvårets kassaflöde uppgick till -1,9 Mkr (0,5 Mkr). Vid halvårets slut fanns det cirka 12,1 Mkr i likvida medel. Soliditeten uppgick till 98 procent (50). Totala antalet aktier uppgick till vid rapportperiodens utgång ( ). Personal Vid slutet av perioden uppgick antalet heltidsanställda till noll och antalet deltidsanställda till två. Den största delen av verksamheten har bedrivits genom konsulter. Bolaget förväntas ha fem anställda under slutet av året. Bolagsstämma och årsredovisning RayClinics ordinarie bolagstämma ägde rum den 27 april Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stämman antog styrelsen förslag om ny bolagsordning, optionsprogram och emmissionsbemyndigande. Stämman omvalde sittande styrelse Björn Ekwall, Bengt Lind, Folke Meijer, Sirpa Rissanen, Jan-Ingvar Ingloff, Lars-Olof Nilke och Roger Svensson Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för Offentliggörande av årsredovisning Bolagsstämma Övrig information För mer information var vänlig besök bolagets hemsida eller kontakta VD Roger Svensson tel eller ordförande Björn Ekwall tel Stockholm den 21 augusti 2006 RayClinic AB (publ) 2

4 Resultaträkning Belopp kr Jan jun 2006 Jan jun 2005 Försäljning Kostnad sålda varor - - Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster REDOVISAT RESULTAT Balansräkning Belopp kr Juni 2006 Dec 2005 Tillgångar Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Inventarier Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortsiktiga fodringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 Förändring av eget kapital Belopp kr Juni 2006 Juni 2005 Belopp vid periodens början Nyemissioner Periodens resultat Belopp vid periodens slut Kassaf lödesanalys Belopp kr Juni 2006 Juni 2005 Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde före rörelsekapital Förändring i kortfristiga fodringar Förändring i kortfristiga skulder Kassaflöde före investeringar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde före finansiering Nyemission HALVÅRETS KASSAFLÖDE Nyckeltal Juni 2006 Juni 2005 Rörelsemarginal, % neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg Soliditet, % Medelantalet anställda 1 1 Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie (genomsnittlig antal), kr -0,45-0,12 Resultat per aktie, kr -0,45-0,12 Eget kapital per aktie, kr 6,08 0,54 Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Någon koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolaget är vilande 4

6 Stockholm den 21 augusti 2006 Björn Ekwall Jan-Ingvar Ingloff Folke Meijer Styrelseordförande Sirpa Rissanen Roger Svensson Bengt K Lind Lars-Olof Nilke Verkställande Direktör Översiktlig granskning Till Styrelsen i RayClinic AB (org nr ) Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktlig granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm Leif Lundqvist Auktoriserad revisor 5

7 2005 årsredovisning

8 Innehållsförteckning rayclinic i korthet i sammandrag 3 affärsidé, mål och strategier 3 vd har ordet 4-5 verksamhetsbeskrivning 6 genomförandeplan 7 marknad och omvärld 8 konkurrenter och alternativ 9 organisation och medarbetare 10 risker 11 aktie och aktieägare 12 förvaltningsberättelse 13 resultaträkning 14 kassaflödesanalys 14 balansräkning 15 tilläggsupplysningar 16 noter 16 revisionsberättelse 17 styrelse, ledande befattningshavare, revisorer och advisory board 18 ordlista 19 RayClinic i korthet RayClinic AB (publ) är ett företag inom specialiserad cancervård som skall erbjuda både traditionella behandlingar (kurativa och palliativa) och avancerade IMRT-behandlingar till svenska och utländska patienter. Företaget skall även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom avancerade strålbehandlingsmetoder. RayClinic planerar och projekterar den första svenska privata strålbehandlingskliniken i Stockholmsområdet. Kliniken beräknas invigas under år RayClinic grundades och leds av forskare inom strålbehandling vid Karolinska Institutet. Företagets B-aktier handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC.

9 2005 i sammandrag affärsidé, mål och strategier rayclinic ab i sammandrag RayClinics omsättning under året uppgick till 0,03 Mkr (0,1). Resultatet efter finansiella poster blev -0,3 Mkr (-0,25). Bolaget blev publikt i april och genomförde en publik emission på cirka 15,5 Mkr. Bolaget har idag cirka 400 aktieägare där grundarna är huvudägare. RayClinic har under hösten funnit nya samarbetspartners för upprättandet av en klinik i Stockholmsområdet. Det tidigare samarbetet med Skanska är avslutat. Den nuvarande lösningen innebär en begränsad insats av eget kapital samtidigt som bolaget får möjlighet att profilera sig med ökad inriktning på omvårdnad och service. RayClinic har i december sökt ett ALMI-lån på 5,0 Mkr och fått det godkänt under januari I början av 2006 signerade RayClinic ett långsiktigt samarbetsavtal med Walloxen AB i Knivsta som även går in och delfinansierar kliniken. Enligt plan blir fastighetsägaren också delägare i RayClinic genom en riktad nyemission. RayClinic har tecknat ett samarbetsavtal med Sveriges LantbruksUniversitet (SLU) angående forskning och utveckling inom veterinär djuronkologi. Samarbetet kommer bland annat att leda till strålbehandling av djur en behandling som är kraftigt eftersatt i Europa men välutvecklad i USA. Affärsidé Företaget skall under varumärket RayClinic erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inkluderande optimerad strålterapi, omvårdnad och boendeservice. Företaget skall även, via sina registrerade bifirmor RayEducation och RayEvolution, bedriva utbildning och utvecklingsarbete inom klinisk strålbehandling. RayClinic specialiseras på kurativ och palliativ optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. Bolaget skall komplettera behandlingen med god omvårdnad och boendeservice i harmonisk miljö. RayClinic skall vara kvalitetssäkrat för att patienten skall få bästa tänkbara vård. Bolaget har nära samarbete med Karolinska Institutet, vilket garanterar att behandlingsmetodik och teknik av högsta kvalitet kontinuerligt implementeras i det kliniska rutinarbetet. Mål RayClinic skall bedriva verksamhet i form av ledande specialistkliniker för avancerad strålbehandling med högkvalitativ patientomvårdnad och service. RayEducation och RayEvolution, som på sikt skall bli egna affärsområden, skall säkerställa RayClinics tillgång till specialistkompetens och de senaste behandlingsteknikerna. Strategier RayClinic avser att: Under 2006 inviga en klinik i Stockholmsregionen. Avtala med flera partners om patientunderlag. Inom två år leverera positivt resultat. Utveckla affärsområdet RayEducation för att möta det framtida behovet av specialistpersonal inom området, internt och externt. Utveckla affärsområdet RayEvolution för att tillsammans med samarbetspartner säkerställa ett utvecklingsarbete av hög kvalitet. På sikt expandera verksamheten i form av nya kliniker.

10 4 vd har ordet rayclinic ab VD har ordet Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna och i nuläget också en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I takt med att vi blir allt äldre kommer varannan person förr eller senare att drabbas av cancer. Trots att man ofta ser löpsedlar med budskap som Cancergåtan nära sin lösning eller Nytt cancervaccin framtaget är verkligheten tyvärr ofta en annan. Fortfarande kan endast hälften av alla som insjuknar i cancer kureras. RayClinics mål är att erbjuda cancerpatienter i Sverige och utlandet avancerad cancervård i form av modern strålbehandling och kvalificerad omvårdnad som baseras på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. roger svensson, vd rayclinic ab Ny teknik kan öka andelen tillfrisknande Flera statliga utredningar rekommenderar en ökad användning av strålbehandling vid cancer. Trots det blir idag enbart varannan cancerpatient strålbehandlad. Modern strålbehandling, kombinerad med kirurgi, kan spara frisk vävnad samtidigt som biverkningar på kort och lång sikt minimeras. Strålbehandlingar är dessutom mycket kostnadseffektiva. Världen över introduceras nu optimerad strålbehandling baserad på forskning som redan på 1980-talet initierades på Karolinska Institutet. Genom att variera intensiteten i det strålfält som riktas mot en noggrant diagnostiserad tumörutbredning, fås en starkare fokusering på tumören och en reducerad stråldos i närliggande organ. Forskningsrön visar att tekniken skulle kunna öka andelen tillfrisknande med så mycket som 20 till 30 procent samtidigt som frisk vävnad sparas. Än idag använder sig dock hela 90 procent av världens cirka kliniker av mycket enkel tumördiagnostik och strålbehandlingstekniker av lägre kvalitet. Kvalitetsmedvetna patienter Den generation som nu närmar sig pensionsåldern är mer påläst och välinformerad än tidigare generationer och ställer väsentligt högre krav på vårdkvalitet. Denna generation nöjer sig inte med annat än den bästa tillgängliga behandlingen en behandling som ännu inte är klinisk vardag i Sverige, men som är rutin i USA.

11 vd har ordet rayclinic ab 5 walloxen i knivsta kommun Forskningsrön visar att ny teknik skulle kunna öka andelen tillfrisknande med så mycket som 20 till 30 procent Dessutom, med tanke på de knappa ekonomiska resurser som sjukvården arbetar med ser vi en utveckling mot nationella vårdgarantier inom cancervården även i Sverige. Inslaget av privata försäkringar och konkurrensutsättning av sjukvårdssystemen kommer att öka, då sjukvård inom EU betraktas som en tjänst och därmed omfattas av unionens fyra inre friheter. I samband med en publik emission i september som inbringade cirka 15,5 Mkr listades RayClinic på Nordic OTC. I december ansöktes om ett ALMI-lån på 5 Mkr som beviljades i januari RayClinics finansiella ställning ser därmed god ut och planeringen av kliniken går enligt plan. Styrelsens mål är att inviga kliniken under Olika vägar till patienterna I hela världen behövs år 2020 cirka behandlingsrum, det vill säga en tredubbling av nuvarande antal. Bara i Sverige skulle cirka 12 nya behandlingsrum behövas inom 5-6 år om moderna metoder introduceras. Detta motsvarar den nuvarande totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län. På grund av ideologiska låsningar kring privat sjukvård ser RayClinic små möjligheter att upprätta ett vårdavtal med Stockholms Läns Landsting innan klinikens uppförande. Bolaget riktar sig därför mot patienter med privata sjukförsäkringar samt utländska patienter. Genom medlemskapet i Swecare Foundation kan Bolaget i samverkan med andra privata och offentliga vårdgivare erbjuda utlandspatienter kompletta vårdlösningar med bästa teknik, omvårdnad och service. Bland intressanta områden kan Mellanöstern och Öststaterna nämnas, där svensk specialistvård anses vara i toppklass. Utvecklande år 2005 var ett händelserikt år för RayClinic. Ett nytt samarbete, som för RayClinic innebär en begränsad insats av eget kapital, för upprättandet av en klinik i Stockholmsområdet inleddes. Den nya kliniken som projekteras är belägen i Knivsta kommun med närhet till Arlanda och erbjuder mycket goda rekreationsmöjligheter vilket framförallt gynnar långväga patienter som därmed kan erbjudas en längre tids omvårdnad i behaglig miljö. Vidare tecknades ett samarbetsavtal med Sveriges LantbruksUniversitet gällande veterinär djuronkologi, som kommer att stärka den totala kunskapsbasen inom optimerade strålbehandlingar. Samarbetet syftar till att utveckla och ge smådjur tillgång till avancerad strålbehandling samt att bedriva klinisk forskning och utveckling. En intressant aktie Under 2005 lade vi en bra grund för etableringen av en privat cancerklinik. Följande faktorer kan sammanfatta varför jag och styrelsen bedömer att RayClinic har stora möjligheter till framgång: Engagerade grundare i form av entreprenörer samt forskare från Karolinska Institutet tillsammans med en ledningsgrupp med specialistkompetens Förmåga till spjutspetsbehandlingar och ett starkt varumärke genom Karolinska Institutets holdingbolag som delägare Begränsat utbud av avancerade strålbehandlingar samtidigt som antalet cancerpatienter ökar Möjlighet till ständig utveckling genom samarbeten med bland annat världsledande leverantörer av utrustning och Karolinska Institutet. Min bedömning är att RayClinic har alla möjligheter att lyckas i sin ambition att kombinera förstklassig cancervård med god avkastning till sina ägare. Stockholm i mars 2006 Roger Svensson VD, RayClinic AB (publ)

12 6 verksamhetsbeskrivning rayclinic ab Verksamhetsbeskrivning Under 2005 har RayClinic ägnat mycket arbete åt finansieringsfrågor för att under 2006 kunna etablera den planerade kliniken. Upprättandet av kliniken sker tillsammans med nya samarbetspartners vilket innebär en begränsad egen kapitalinsats. Den första fasen i företagets marknadsföring har under 2005 genomförts med framgång och ett samarbete, vilket kommer att fördjupas under 2006, har påbörjats med SLU gällande veterinär djuronkologi. RayClinic är nu som första svenska privata bolag inom strålbehandling bekant för en majoritet av de svenska onkologerna, privatläkarna samt viktiga delar av försäkringsbranschen. Den klinik som RayClinic avser att etablera i Stockholm skall bedriva individuellt utformad strålbehandling av svenska och utländska cancerpatienter kombinerad med högt kvalificerad omvårdnad. Kliniken, belägen i ett naturskönt område med närhet till Arlanda flygplats, kommer att erbjuda mycket goda möjligheter till vila och rekreation i samband med behandlingarna. Verksamheten skall, utöver kliniken, även omfatta utbildning och utveckling. För detta syfte har RayClinic registrerat de två bifirmorna RayEducation och RayEvolution. När konceptet visat sig bärkraftigt, har Bolaget för avsikt att expandera verksamheten och etablera nya kliniker. RayEducation och RayEvolution kan på sikt bli två egna affärsområden, vilka kan komma att kompletteras av fler affärsområden som exempelvis RayCare, som bland annat skall ombesörja vård och service för klinikens kunder. Intäktsmodell RayClinics kunder kommer från olika remitterande instanser samt utgörs av betalande patienter. Bolagets avsikt är att avtala med försäkringsbolag, den offentliga sjukvården och privata aktörer, vilka finansierar hela systemet av remitterande instanser. RayClinic kan även avtala med remitterande privatsjukhus i Sverige eller utomlands. För vissa patienter, som de från Stockholm Care, sköts förmedlingsverksamheten inklusive omvårdnad och fakturering till patient eller ursprungligt remitterande instans, det vill säga av Stockholm Care. I detta fall är planen att Stockholm Care remitterar patienten till RayClinic, som sköter den strålonkologiska delen och fakturerar Stockholm Care. Global Hospital har motsvarande system. När RayClinic sköter förmedlingen av utlandspatienter, fakturerar Bolaget direkt den remitterande instansen eller beställaren utomlands. Alla länder har sina egna system för remittering. Produkter och tjänster RayClinics metoder ger möjlighet att lösa kapacitetsbristen inom strålbehandling och kapa belastningstoppar i vården. RayClinics koncept med en dedicerad specialistklinik, som inte är belastad av en stor organisation, ger möjlighet att på kort tid introducera de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. Radiobiologisk optimering av strålbehandlingen indikerar en förbättrad bot i storleksordningen procent. Behandlingen blir dessutom billigare eftersom biverkningarna minimeras, samtidigt som efterbehandling kan undvikas. Symptomminskande behandling (palliationer) Strålbehandling i palliativt syfte är mycket vanlig. Ray- Clinic skall erbjuda skräddarsydd strålterapi med syfte att minska cancerrelaterande symptom för patienter med spridd cancersjukdom för vilka kurativ strålterapi inte längre är ett alternativ. RayClinic skall behandla de vanligaste formerna av spridd cancer i palliativt syfte och utföra behandlingar för godartade åkommor, så som artroser. Primärt kommer RayClinic att vända sig till den lokala marknaden. Traditionell strålterapi (RT) Bolaget skall även erbjuda traditionell bestrålningsteknik, inklusive palliationer med standardteknik. De första behandlingarna av tilltänkta patienter från närområdet görs med traditionell teknik för en senare, successiv övergång till mer avancerad IMRT-behandling. RayClinic har för avsikt att avtala om patienter med i första hand Stockholms Läns Landsting, lokala kliniker och försäkringsbolag samt ställa garantier att utan väntetid behandla patienterna. Bolaget har också tidigare fått en indikerad efterfråga på aktuella behandlingar från Norge. Stereotaktisk strålterapi (SRT) För patienter med små tumörer, enstaka metastaser eller godartade missbildningar finns idag flera stereotaktiska tekniker som bygger på att patienten fixeras så att behandlingsområdet blir väl definierat. Denna variant av radioterapi bygger på att fokusera många, relativt enkla strålfält mot tumören, vilket förstärker dosen och inte skadar omgivande, frisk vävnad. Dessa behandlingar har visat sig ge mycket bra resultat. Den totala behandlingstiden sträcker sig från en dag till en

13 genomförandeplan rayclinic ab 7 vecka, med en behandlingsfraktion per dag. Bolaget avser att vidareutveckla tekniken och kommer att fokusera på de vanligaste cancerformerna lämpade för stereotaktisk precisionsbestrålning av primära tumörer. Behandlingen, som är högt specialiserad och kostsam, riktar sig främst till patienter från utlandet. Idag är de intressanta upptagningsländerna Danmark, Norge, Italien, Grekland, Polen, Förenade Arabemiraten och Baltstaterna/Ryssland. De stereotaktiska behandlingarna skall också erbjudas svenska patienter även om det svenska DRG-systemet idag endast betalar en tredjedel av vad en utlandspatient inbringar. RayClinics ambition är att etablera kontakt med ett antal remitterande onkologer och patientförmedlare som kan förse RayClinic med patienter. Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) RayClinic skall erbjuda kostnadseffektiv, intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier. En stor patientgrupp utgörs av personer med medelstora eller stora tumörer, där cancerceller infiltrerat omgivande normalvävnad; till exempel prostata eller cervixcancer i ett sent stadium. IMRT-behandlingar har nyligen påbörjats i Sverige, men förväntas i framtiden bli standard. Bolaget kommer att fokusera på de största tumörgrupper som är lämpade för IMRT; bröst-, lung- och prostatacancer. RayClinics IMRT-behandlingar är avsedda för hela världsmarknaden. Behandlingsformen är relativt ny och kostsam, och resurserna för IMRT mycket små i världen. För långväga patienter ställs också stora krav på service och rekreation, då den totala behandlingstiden är lång. Omvårdnad och service Utöver att patienten skall känna trygghet i erbjudandet om bästa tänkbara strålterapi är det viktigt att vistelsen och behandlingen omgärdas av stor respekt och lyhördhet. En patient färdigbehandlas på 1 till cirka 35 dagar. Vistelsen under behandlingsserien ställer mycket stora krav på omvårdnad, trygghet, bemötande och information. En ideal terapeutisk miljö för cancerpatienter inkluderar boende på kliniken med engagerad och kompetent personal. RayClinic skall ge individuellt baserad omvårdnad till varje patient samt erbjuda service från hemorten till kliniken och tillbaka. Genomförandeplan Bolagets aktionsstrategi är indelad i fyra faser. I första fasen har Bolaget bildats, organisation och ledning formerats och samarbeten inletts. Fasen avslutas med en nyemission. I fas två skall kliniken byggas och utrustas, i tredje fasen skall kliniken vara i drift och i fas fyra, slutligen, skall verksamheten expandera, via nya produkter eller genom att ytterligare kliniker etableras. Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Ledning Bolagsbildning Samarbeten Rekrytering Uppförande av anläggning Marknadsföring Normal drift Volymökning Expansion Fas 1. Initial verksamhet RayClinic grundas och blir operativt. Fasen avslutas med att avtal ingås med leverantörer av utrustning och att finansieringen för uppbyggnaden av kliniken säkerställs. Fas 2. Anläggningen Denna fas fokuseras på att få avtal formaliserade och att anlägga kliniken. Fasen avslutas med att en linjäraccelerator installeras och testas, samt att den första patienten behandlas. RayClinic befinner sig för närvarande i denna fas. Fas 3. Normal drift En period av linjär volymökning med aktiv marknadskontakt tar vid. Forskningen och utvecklingen intensifieras för att snabbt implementera radiobiologiskt optimerad strålterapi. RayClinics mest intressanta milstolpe uppnås när den första patienten behandlas med radiobiologisk optimering. Volymökningen fortsätter linjärt. Fas 4. Expansion Bolaget har sådan volym och erfarenhet att expansionsplaner kan sättas i verket. Den första linjäracceleratorn utnyttjas till nära full kapacitet och ytterligare en installeras. Fler kliniker projekteras.

14 8 marknad och omvärld rayclinic ab Marknad och Omvärld Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka kraftigt. Ungefär varannan idag ung människa kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. International Agency for Research on Cancer uppskattade 1990 antalet cancerfall till mer än åtta miljoner, fördelat i stort lika mellan industrivärlden och tredje världen. Nya prognoser pekar på ett ännu större antal insjuknande i cancer. Stor efterfrågan på strålbehandling Endast hälften av dem som insjuknar i cancer i västvärlden kan kureras. De viktigaste metoderna för cancerbehandling är i dag kirurgi samt strål- och kemoterapi. Totalt strålbehandlas cirka hälften av patienterna, antingen med enbart strålterapi eller i kombination med kirurgi eller kemoterapi. Behovet av kliniker som erbjuder strålterapi är därför omfattande. Inom en tioårs period skulle antalet behandlingsrum åtminstone behöva fördubblas. Till de faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på strålbehandling hör: Stigande insjuknandefrekvens Introduktion av innovativa och resurskrävande tekniker som ökar behandlingskvaliteten Nya tekniker för diagnoser som tidigare inte behandlats Effektiv smärtlindring av spridd cancer med strålbehandling Vetskapen om att strålbehandling är kostnadseffektiv jämförd med andra behandlingsmetoder Utveckling på frammarsch Till följd av mer avancerade diagnostiska och terapeutiska instrument och datoriserad behandlingsplanering har strålterapin utvecklats starkt de senaste decennierna och förbättringar har skett inom alla länkar i behandlingskedjan. Tumördiagnostiken är den första och viktigaste länken i kedjan. Datortomografi och MR-kameror har revolutionerat kartläggningen av tumörområdet med exakta, anatomiska avbildningar. Dessutom kan tumörer diagnostiseras funktionellt med en PET- eller SPECT-kamera, som avbildar tumörens aktivitet genom märkning med en radioaktiv substans. Den funktionella PET-tekniken är idag på kraftig frammarsch och integreras med anatomisk diagnostik. Med dessa nya diagnostiska metoder kan primära tumörer lokaliseras bättre, upptäckas i ett tidigare stadium och metastaser diagnostiseras innan de utgör problem. Nästa länk i kedjan är strålbehandlingsplaneringen, där tredimensionell dosplanering och den radiobiologiskt optimerade strålbehandlingen, IMRT-tekniken, fått sitt genomslag. Den tredje länken, strålterapin, utvecklas ständigt. Inom en tioårsperiod kommer troligtvis så kallade adaptiva tekniker bli allt vanligare där man under behandlingsperioden kontinuerligt återkopplar patientens medicinska reaktioner på behandlingen. Målet att optimera behandlingen för varje patient och samtidigt nå kostnadseffektivitet är idag långtifrån uppnått. Idag behandlas merparten patienter med konventionell teknik, som inte förändrats nämnvärt de senaste decennierna. För få behandlingsrum i nuläget Idag finns cirka kliniker i världen, där de mindre endast har mycket enkla metoder att tillgå. I hela världen behövs år 2020 cirka behandlingsrum, det vill säga en tredubbling, om inte genomströmningen av patienter ökar. Detta innebär teoretiskt, att cirka nya behandlingsrum per år borde byggas. Om de nya efterfrågade metoderna introduceras i stor skala, kommer kapaciteten att minska betydligt, eftersom de är betydligt mer resurskrävande. I Sverige, med nuvarande behandlingskapacitet per cancerincidens (en behandlingsapparat per 780 nya cancerfall), krävs att antalet behandlingsrum ökar till 65 år 2010 jämfört mot dagens 59. För introduktion av ny behandlingsteknik, som IMRT, krävs uppskattningsvis en tioprocentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Detta baseras på att lågt räknat cirka 30

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga Tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB ÅRSREDOVISNING 24 FORMPIPE SOFTWARE AB FormPipe Software AB (publ) org.nr. 556668-665 Innehåll 24 i korthet... 3 VD summerar... 4 FormPipe Softwares verksamhet... 5 Affärsområdet NetDesign... 7 Affärsområdet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2014 Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport Räkenskapsåret 1 januari 31 dec 2014 Kancera AB (publ.) Org nr 556806-8851 Innehållsförteckning VD har ordet... 2 ÅRSREDOVISNING Bolagsstyrningsrapport...

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Året i korthet. Göran Wessman, VD

Året i korthet. Göran Wessman, VD Årsredovisning 2008 2 Året i korthet Viktiga Händelser under 2008 A+ Science-gruppen startade ett omfattande åtgärdsprogram under hösten som kommer att fortgå även under 2009. Vicore Pharmas läkemedelssubstans

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer