Information vid listning på First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information vid listning på First North"

Transkript

1 Information vid listning på First North RayClinic AB (publ) Januari 2007 Med anledning av RayClinic AB:s listning på First North har följande informationsdokument upprättats. Det består av senaste delårsrapport, årsredovisningen för 2005 samt ett bilagt tillägg innehållande information hänförlig till listningen.

2 Delårsrapport 2006 RayClinic AB är ett företag inom specialiserad cancervård som ska erbjuda avancerade moderna strålbehandlingar till svenska och utländska patienter. Företaget ska även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom avancerade strålbehandlingsmetoder. RayClinic planerar och projekterar den första skandinaviska privata strålbehandlingskliniken i Stockholmsområdet och beräknas invigas under år RayClinic grundades och leds av forskare inom strålbehandling vid Karolinska Institutet (KI). Företagets B-aktier handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC. Halvåret i sammandrag RayClinics omsättning under perioden uppgick till 0,06 Mkr (0,02). Resultatet efter finansiella poster blev -1,0 Mkr (-0,1). RayClinic tar ännu ej emot patienter och omsättningen härrör från bidrag via ett EU-stött ramprogram för bekämpande av cancer där RayClinic är en medlemspart i ett konsortium bestående av Europeiska medicintekniska företag och universitet. RayClinic har under första halvåret tecknat tre viktiga avtal med nya samarbetspartners för upprättandet av kliniken. Avtalen i sin helhet innebär en begränsad insats av eget kapital samtidigt som bolaget får möjlighet att profilera sig med ökad inriktning på omvårdnad och service. RayClinic har i januari signerat ett avtal om tillväxtlån med ALMI Företagspartner i Stockholm på 5,0 Mkr. RayClinic har träffat ett långsiktigt samarbetsavtal med Walloxen AB i Knivsta Kommun för etablering av sin första klinik. Avtalet omfattar hyra av kontorslokaler, diagnostik och behandlingsrum samt investering och uppförande av anpassade behandlingsrum. I avtalet igår även en betydande delfinansiering från fastighetsägaren. RayClinic har tillsammans med fastighetsägaren erhållit bygglov för uppförande av kliniken. RayClinic AB har nyligen tecknat ett avtal om banklån med Östgöta Enskilda Bank. Avtalet omfattar en kredit på 18 Mkr för att finansiera avancerad utrustning för diagnostik och behandling av cancer samt en mindre rörelsekredit. Förhandlingar med leverantörer av utrustningen är i sitt slutskede. RayClinic har startat rekrytering av specialistpersonal och har anställt två nya medarbetare. 1

3 Verksamhet och framtidsutsikter RayClinic har under 2006 fokuserat på förberedelser för att kunna etablera den planerade kliniken. Finansiering genom bank av tung utrustning är säkerställd och ett långsiktigt hyreskontrakt med fastighetägare och samarbetspartner har slutits. Knivsta kommun har beviljat bygglov. Förhandlingar med leverantörer av utrustning är i sitt slutskede. Projekteringsarbetet förväntas vara slutfört i början av september. Grunden är nu lagd för att upphandla kliniken av en byggentrepenör vilket förväntas ske i september. RayClinic har påbörjat rekrytering av specialistpersonal. Installation av system för simulering av strålbehandlingsprocesser planeras i september. Certifieringsarbete skall startas under hösten. Bolaget har under sommaren startat en utveckling av en fixationsutrustning för att underlätta diagnostik och behandling som är under patentering. Styrelsens mål är att under slutet av året inviga kliniken. Mottagande av första patient planeras andra kvartalet Ledningen för RayClinic som första privata skandinaviska bolag inom strålbehandling ser mycket positivt på framtiden. Resultat och f inansiell ställning Omsättning under perioden uppgick till 0,06 Mkr (0,02 Mkr). Resultatet efter finansiella poster var -1,0 Mkr (-0,1 Mkr). Halvårets kassaflöde uppgick till -1,9 Mkr (0,5 Mkr). Vid halvårets slut fanns det cirka 12,1 Mkr i likvida medel. Soliditeten uppgick till 98 procent (50). Totala antalet aktier uppgick till vid rapportperiodens utgång ( ). Personal Vid slutet av perioden uppgick antalet heltidsanställda till noll och antalet deltidsanställda till två. Den största delen av verksamheten har bedrivits genom konsulter. Bolaget förväntas ha fem anställda under slutet av året. Bolagsstämma och årsredovisning RayClinics ordinarie bolagstämma ägde rum den 27 april Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stämman antog styrelsen förslag om ny bolagsordning, optionsprogram och emmissionsbemyndigande. Stämman omvalde sittande styrelse Björn Ekwall, Bengt Lind, Folke Meijer, Sirpa Rissanen, Jan-Ingvar Ingloff, Lars-Olof Nilke och Roger Svensson Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för Offentliggörande av årsredovisning Bolagsstämma Övrig information För mer information var vänlig besök bolagets hemsida eller kontakta VD Roger Svensson tel eller ordförande Björn Ekwall tel Stockholm den 21 augusti 2006 RayClinic AB (publ) 2

4 Resultaträkning Belopp kr Jan jun 2006 Jan jun 2005 Försäljning Kostnad sålda varor - - Övriga externa kostnader Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar inventarier Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster REDOVISAT RESULTAT Balansräkning Belopp kr Juni 2006 Dec 2005 Tillgångar Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Inventarier Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga kortsiktiga fodringar Förutbetalda kostnader Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 Förändring av eget kapital Belopp kr Juni 2006 Juni 2005 Belopp vid periodens början Nyemissioner Periodens resultat Belopp vid periodens slut Kassaf lödesanalys Belopp kr Juni 2006 Juni 2005 Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde före rörelsekapital Förändring i kortfristiga fodringar Förändring i kortfristiga skulder Kassaflöde före investeringar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde före finansiering Nyemission HALVÅRETS KASSAFLÖDE Nyckeltal Juni 2006 Juni 2005 Rörelsemarginal, % neg neg Avkastning på eget kapital, % neg neg Soliditet, % Medelantalet anställda 1 1 Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie (genomsnittlig antal), kr -0,45-0,12 Resultat per aktie, kr -0,45-0,12 Eget kapital per aktie, kr 6,08 0,54 Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Någon koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolaget är vilande 4

6 Stockholm den 21 augusti 2006 Björn Ekwall Jan-Ingvar Ingloff Folke Meijer Styrelseordförande Sirpa Rissanen Roger Svensson Bengt K Lind Lars-Olof Nilke Verkställande Direktör Översiktlig granskning Till Styrelsen i RayClinic AB (org nr ) Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktlig granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm Leif Lundqvist Auktoriserad revisor 5

7 2005 årsredovisning

8 Innehållsförteckning rayclinic i korthet i sammandrag 3 affärsidé, mål och strategier 3 vd har ordet 4-5 verksamhetsbeskrivning 6 genomförandeplan 7 marknad och omvärld 8 konkurrenter och alternativ 9 organisation och medarbetare 10 risker 11 aktie och aktieägare 12 förvaltningsberättelse 13 resultaträkning 14 kassaflödesanalys 14 balansräkning 15 tilläggsupplysningar 16 noter 16 revisionsberättelse 17 styrelse, ledande befattningshavare, revisorer och advisory board 18 ordlista 19 RayClinic i korthet RayClinic AB (publ) är ett företag inom specialiserad cancervård som skall erbjuda både traditionella behandlingar (kurativa och palliativa) och avancerade IMRT-behandlingar till svenska och utländska patienter. Företaget skall även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom avancerade strålbehandlingsmetoder. RayClinic planerar och projekterar den första svenska privata strålbehandlingskliniken i Stockholmsområdet. Kliniken beräknas invigas under år RayClinic grundades och leds av forskare inom strålbehandling vid Karolinska Institutet. Företagets B-aktier handlas inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC.

9 2005 i sammandrag affärsidé, mål och strategier rayclinic ab i sammandrag RayClinics omsättning under året uppgick till 0,03 Mkr (0,1). Resultatet efter finansiella poster blev -0,3 Mkr (-0,25). Bolaget blev publikt i april och genomförde en publik emission på cirka 15,5 Mkr. Bolaget har idag cirka 400 aktieägare där grundarna är huvudägare. RayClinic har under hösten funnit nya samarbetspartners för upprättandet av en klinik i Stockholmsområdet. Det tidigare samarbetet med Skanska är avslutat. Den nuvarande lösningen innebär en begränsad insats av eget kapital samtidigt som bolaget får möjlighet att profilera sig med ökad inriktning på omvårdnad och service. RayClinic har i december sökt ett ALMI-lån på 5,0 Mkr och fått det godkänt under januari I början av 2006 signerade RayClinic ett långsiktigt samarbetsavtal med Walloxen AB i Knivsta som även går in och delfinansierar kliniken. Enligt plan blir fastighetsägaren också delägare i RayClinic genom en riktad nyemission. RayClinic har tecknat ett samarbetsavtal med Sveriges LantbruksUniversitet (SLU) angående forskning och utveckling inom veterinär djuronkologi. Samarbetet kommer bland annat att leda till strålbehandling av djur en behandling som är kraftigt eftersatt i Europa men välutvecklad i USA. Affärsidé Företaget skall under varumärket RayClinic erbjuda svenska och utländska patienter individuellt utformad vård, inkluderande optimerad strålterapi, omvårdnad och boendeservice. Företaget skall även, via sina registrerade bifirmor RayEducation och RayEvolution, bedriva utbildning och utvecklingsarbete inom klinisk strålbehandling. RayClinic specialiseras på kurativ och palliativ optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. Bolaget skall komplettera behandlingen med god omvårdnad och boendeservice i harmonisk miljö. RayClinic skall vara kvalitetssäkrat för att patienten skall få bästa tänkbara vård. Bolaget har nära samarbete med Karolinska Institutet, vilket garanterar att behandlingsmetodik och teknik av högsta kvalitet kontinuerligt implementeras i det kliniska rutinarbetet. Mål RayClinic skall bedriva verksamhet i form av ledande specialistkliniker för avancerad strålbehandling med högkvalitativ patientomvårdnad och service. RayEducation och RayEvolution, som på sikt skall bli egna affärsområden, skall säkerställa RayClinics tillgång till specialistkompetens och de senaste behandlingsteknikerna. Strategier RayClinic avser att: Under 2006 inviga en klinik i Stockholmsregionen. Avtala med flera partners om patientunderlag. Inom två år leverera positivt resultat. Utveckla affärsområdet RayEducation för att möta det framtida behovet av specialistpersonal inom området, internt och externt. Utveckla affärsområdet RayEvolution för att tillsammans med samarbetspartner säkerställa ett utvecklingsarbete av hög kvalitet. På sikt expandera verksamheten i form av nya kliniker.

10 4 vd har ordet rayclinic ab VD har ordet Cancer är en av de allvarligaste sjukdomarna och i nuläget också en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. I takt med att vi blir allt äldre kommer varannan person förr eller senare att drabbas av cancer. Trots att man ofta ser löpsedlar med budskap som Cancergåtan nära sin lösning eller Nytt cancervaccin framtaget är verkligheten tyvärr ofta en annan. Fortfarande kan endast hälften av alla som insjuknar i cancer kureras. RayClinics mål är att erbjuda cancerpatienter i Sverige och utlandet avancerad cancervård i form av modern strålbehandling och kvalificerad omvårdnad som baseras på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. roger svensson, vd rayclinic ab Ny teknik kan öka andelen tillfrisknande Flera statliga utredningar rekommenderar en ökad användning av strålbehandling vid cancer. Trots det blir idag enbart varannan cancerpatient strålbehandlad. Modern strålbehandling, kombinerad med kirurgi, kan spara frisk vävnad samtidigt som biverkningar på kort och lång sikt minimeras. Strålbehandlingar är dessutom mycket kostnadseffektiva. Världen över introduceras nu optimerad strålbehandling baserad på forskning som redan på 1980-talet initierades på Karolinska Institutet. Genom att variera intensiteten i det strålfält som riktas mot en noggrant diagnostiserad tumörutbredning, fås en starkare fokusering på tumören och en reducerad stråldos i närliggande organ. Forskningsrön visar att tekniken skulle kunna öka andelen tillfrisknande med så mycket som 20 till 30 procent samtidigt som frisk vävnad sparas. Än idag använder sig dock hela 90 procent av världens cirka kliniker av mycket enkel tumördiagnostik och strålbehandlingstekniker av lägre kvalitet. Kvalitetsmedvetna patienter Den generation som nu närmar sig pensionsåldern är mer påläst och välinformerad än tidigare generationer och ställer väsentligt högre krav på vårdkvalitet. Denna generation nöjer sig inte med annat än den bästa tillgängliga behandlingen en behandling som ännu inte är klinisk vardag i Sverige, men som är rutin i USA.

11 vd har ordet rayclinic ab 5 walloxen i knivsta kommun Forskningsrön visar att ny teknik skulle kunna öka andelen tillfrisknande med så mycket som 20 till 30 procent Dessutom, med tanke på de knappa ekonomiska resurser som sjukvården arbetar med ser vi en utveckling mot nationella vårdgarantier inom cancervården även i Sverige. Inslaget av privata försäkringar och konkurrensutsättning av sjukvårdssystemen kommer att öka, då sjukvård inom EU betraktas som en tjänst och därmed omfattas av unionens fyra inre friheter. I samband med en publik emission i september som inbringade cirka 15,5 Mkr listades RayClinic på Nordic OTC. I december ansöktes om ett ALMI-lån på 5 Mkr som beviljades i januari RayClinics finansiella ställning ser därmed god ut och planeringen av kliniken går enligt plan. Styrelsens mål är att inviga kliniken under Olika vägar till patienterna I hela världen behövs år 2020 cirka behandlingsrum, det vill säga en tredubbling av nuvarande antal. Bara i Sverige skulle cirka 12 nya behandlingsrum behövas inom 5-6 år om moderna metoder introduceras. Detta motsvarar den nuvarande totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län. På grund av ideologiska låsningar kring privat sjukvård ser RayClinic små möjligheter att upprätta ett vårdavtal med Stockholms Läns Landsting innan klinikens uppförande. Bolaget riktar sig därför mot patienter med privata sjukförsäkringar samt utländska patienter. Genom medlemskapet i Swecare Foundation kan Bolaget i samverkan med andra privata och offentliga vårdgivare erbjuda utlandspatienter kompletta vårdlösningar med bästa teknik, omvårdnad och service. Bland intressanta områden kan Mellanöstern och Öststaterna nämnas, där svensk specialistvård anses vara i toppklass. Utvecklande år 2005 var ett händelserikt år för RayClinic. Ett nytt samarbete, som för RayClinic innebär en begränsad insats av eget kapital, för upprättandet av en klinik i Stockholmsområdet inleddes. Den nya kliniken som projekteras är belägen i Knivsta kommun med närhet till Arlanda och erbjuder mycket goda rekreationsmöjligheter vilket framförallt gynnar långväga patienter som därmed kan erbjudas en längre tids omvårdnad i behaglig miljö. Vidare tecknades ett samarbetsavtal med Sveriges LantbruksUniversitet gällande veterinär djuronkologi, som kommer att stärka den totala kunskapsbasen inom optimerade strålbehandlingar. Samarbetet syftar till att utveckla och ge smådjur tillgång till avancerad strålbehandling samt att bedriva klinisk forskning och utveckling. En intressant aktie Under 2005 lade vi en bra grund för etableringen av en privat cancerklinik. Följande faktorer kan sammanfatta varför jag och styrelsen bedömer att RayClinic har stora möjligheter till framgång: Engagerade grundare i form av entreprenörer samt forskare från Karolinska Institutet tillsammans med en ledningsgrupp med specialistkompetens Förmåga till spjutspetsbehandlingar och ett starkt varumärke genom Karolinska Institutets holdingbolag som delägare Begränsat utbud av avancerade strålbehandlingar samtidigt som antalet cancerpatienter ökar Möjlighet till ständig utveckling genom samarbeten med bland annat världsledande leverantörer av utrustning och Karolinska Institutet. Min bedömning är att RayClinic har alla möjligheter att lyckas i sin ambition att kombinera förstklassig cancervård med god avkastning till sina ägare. Stockholm i mars 2006 Roger Svensson VD, RayClinic AB (publ)

12 6 verksamhetsbeskrivning rayclinic ab Verksamhetsbeskrivning Under 2005 har RayClinic ägnat mycket arbete åt finansieringsfrågor för att under 2006 kunna etablera den planerade kliniken. Upprättandet av kliniken sker tillsammans med nya samarbetspartners vilket innebär en begränsad egen kapitalinsats. Den första fasen i företagets marknadsföring har under 2005 genomförts med framgång och ett samarbete, vilket kommer att fördjupas under 2006, har påbörjats med SLU gällande veterinär djuronkologi. RayClinic är nu som första svenska privata bolag inom strålbehandling bekant för en majoritet av de svenska onkologerna, privatläkarna samt viktiga delar av försäkringsbranschen. Den klinik som RayClinic avser att etablera i Stockholm skall bedriva individuellt utformad strålbehandling av svenska och utländska cancerpatienter kombinerad med högt kvalificerad omvårdnad. Kliniken, belägen i ett naturskönt område med närhet till Arlanda flygplats, kommer att erbjuda mycket goda möjligheter till vila och rekreation i samband med behandlingarna. Verksamheten skall, utöver kliniken, även omfatta utbildning och utveckling. För detta syfte har RayClinic registrerat de två bifirmorna RayEducation och RayEvolution. När konceptet visat sig bärkraftigt, har Bolaget för avsikt att expandera verksamheten och etablera nya kliniker. RayEducation och RayEvolution kan på sikt bli två egna affärsområden, vilka kan komma att kompletteras av fler affärsområden som exempelvis RayCare, som bland annat skall ombesörja vård och service för klinikens kunder. Intäktsmodell RayClinics kunder kommer från olika remitterande instanser samt utgörs av betalande patienter. Bolagets avsikt är att avtala med försäkringsbolag, den offentliga sjukvården och privata aktörer, vilka finansierar hela systemet av remitterande instanser. RayClinic kan även avtala med remitterande privatsjukhus i Sverige eller utomlands. För vissa patienter, som de från Stockholm Care, sköts förmedlingsverksamheten inklusive omvårdnad och fakturering till patient eller ursprungligt remitterande instans, det vill säga av Stockholm Care. I detta fall är planen att Stockholm Care remitterar patienten till RayClinic, som sköter den strålonkologiska delen och fakturerar Stockholm Care. Global Hospital har motsvarande system. När RayClinic sköter förmedlingen av utlandspatienter, fakturerar Bolaget direkt den remitterande instansen eller beställaren utomlands. Alla länder har sina egna system för remittering. Produkter och tjänster RayClinics metoder ger möjlighet att lösa kapacitetsbristen inom strålbehandling och kapa belastningstoppar i vården. RayClinics koncept med en dedicerad specialistklinik, som inte är belastad av en stor organisation, ger möjlighet att på kort tid introducera de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet. Radiobiologisk optimering av strålbehandlingen indikerar en förbättrad bot i storleksordningen procent. Behandlingen blir dessutom billigare eftersom biverkningarna minimeras, samtidigt som efterbehandling kan undvikas. Symptomminskande behandling (palliationer) Strålbehandling i palliativt syfte är mycket vanlig. Ray- Clinic skall erbjuda skräddarsydd strålterapi med syfte att minska cancerrelaterande symptom för patienter med spridd cancersjukdom för vilka kurativ strålterapi inte längre är ett alternativ. RayClinic skall behandla de vanligaste formerna av spridd cancer i palliativt syfte och utföra behandlingar för godartade åkommor, så som artroser. Primärt kommer RayClinic att vända sig till den lokala marknaden. Traditionell strålterapi (RT) Bolaget skall även erbjuda traditionell bestrålningsteknik, inklusive palliationer med standardteknik. De första behandlingarna av tilltänkta patienter från närområdet görs med traditionell teknik för en senare, successiv övergång till mer avancerad IMRT-behandling. RayClinic har för avsikt att avtala om patienter med i första hand Stockholms Läns Landsting, lokala kliniker och försäkringsbolag samt ställa garantier att utan väntetid behandla patienterna. Bolaget har också tidigare fått en indikerad efterfråga på aktuella behandlingar från Norge. Stereotaktisk strålterapi (SRT) För patienter med små tumörer, enstaka metastaser eller godartade missbildningar finns idag flera stereotaktiska tekniker som bygger på att patienten fixeras så att behandlingsområdet blir väl definierat. Denna variant av radioterapi bygger på att fokusera många, relativt enkla strålfält mot tumören, vilket förstärker dosen och inte skadar omgivande, frisk vävnad. Dessa behandlingar har visat sig ge mycket bra resultat. Den totala behandlingstiden sträcker sig från en dag till en

13 genomförandeplan rayclinic ab 7 vecka, med en behandlingsfraktion per dag. Bolaget avser att vidareutveckla tekniken och kommer att fokusera på de vanligaste cancerformerna lämpade för stereotaktisk precisionsbestrålning av primära tumörer. Behandlingen, som är högt specialiserad och kostsam, riktar sig främst till patienter från utlandet. Idag är de intressanta upptagningsländerna Danmark, Norge, Italien, Grekland, Polen, Förenade Arabemiraten och Baltstaterna/Ryssland. De stereotaktiska behandlingarna skall också erbjudas svenska patienter även om det svenska DRG-systemet idag endast betalar en tredjedel av vad en utlandspatient inbringar. RayClinics ambition är att etablera kontakt med ett antal remitterande onkologer och patientförmedlare som kan förse RayClinic med patienter. Intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) RayClinic skall erbjuda kostnadseffektiv, intensitetsmodulerad strålterapi för avancerade tumörstadier. En stor patientgrupp utgörs av personer med medelstora eller stora tumörer, där cancerceller infiltrerat omgivande normalvävnad; till exempel prostata eller cervixcancer i ett sent stadium. IMRT-behandlingar har nyligen påbörjats i Sverige, men förväntas i framtiden bli standard. Bolaget kommer att fokusera på de största tumörgrupper som är lämpade för IMRT; bröst-, lung- och prostatacancer. RayClinics IMRT-behandlingar är avsedda för hela världsmarknaden. Behandlingsformen är relativt ny och kostsam, och resurserna för IMRT mycket små i världen. För långväga patienter ställs också stora krav på service och rekreation, då den totala behandlingstiden är lång. Omvårdnad och service Utöver att patienten skall känna trygghet i erbjudandet om bästa tänkbara strålterapi är det viktigt att vistelsen och behandlingen omgärdas av stor respekt och lyhördhet. En patient färdigbehandlas på 1 till cirka 35 dagar. Vistelsen under behandlingsserien ställer mycket stora krav på omvårdnad, trygghet, bemötande och information. En ideal terapeutisk miljö för cancerpatienter inkluderar boende på kliniken med engagerad och kompetent personal. RayClinic skall ge individuellt baserad omvårdnad till varje patient samt erbjuda service från hemorten till kliniken och tillbaka. Genomförandeplan Bolagets aktionsstrategi är indelad i fyra faser. I första fasen har Bolaget bildats, organisation och ledning formerats och samarbeten inletts. Fasen avslutas med en nyemission. I fas två skall kliniken byggas och utrustas, i tredje fasen skall kliniken vara i drift och i fas fyra, slutligen, skall verksamheten expandera, via nya produkter eller genom att ytterligare kliniker etableras. Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Ledning Bolagsbildning Samarbeten Rekrytering Uppförande av anläggning Marknadsföring Normal drift Volymökning Expansion Fas 1. Initial verksamhet RayClinic grundas och blir operativt. Fasen avslutas med att avtal ingås med leverantörer av utrustning och att finansieringen för uppbyggnaden av kliniken säkerställs. Fas 2. Anläggningen Denna fas fokuseras på att få avtal formaliserade och att anlägga kliniken. Fasen avslutas med att en linjäraccelerator installeras och testas, samt att den första patienten behandlas. RayClinic befinner sig för närvarande i denna fas. Fas 3. Normal drift En period av linjär volymökning med aktiv marknadskontakt tar vid. Forskningen och utvecklingen intensifieras för att snabbt implementera radiobiologiskt optimerad strålterapi. RayClinics mest intressanta milstolpe uppnås när den första patienten behandlas med radiobiologisk optimering. Volymökningen fortsätter linjärt. Fas 4. Expansion Bolaget har sådan volym och erfarenhet att expansionsplaner kan sättas i verket. Den första linjäracceleratorn utnyttjas till nära full kapacitet och ytterligare en installeras. Fler kliniker projekteras.

14 8 marknad och omvärld rayclinic ab Marknad och Omvärld Behovet av avancerad cancervård är enormt och förväntas öka kraftigt. Ungefär varannan idag ung människa kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. International Agency for Research on Cancer uppskattade 1990 antalet cancerfall till mer än åtta miljoner, fördelat i stort lika mellan industrivärlden och tredje världen. Nya prognoser pekar på ett ännu större antal insjuknande i cancer. Stor efterfrågan på strålbehandling Endast hälften av dem som insjuknar i cancer i västvärlden kan kureras. De viktigaste metoderna för cancerbehandling är i dag kirurgi samt strål- och kemoterapi. Totalt strålbehandlas cirka hälften av patienterna, antingen med enbart strålterapi eller i kombination med kirurgi eller kemoterapi. Behovet av kliniker som erbjuder strålterapi är därför omfattande. Inom en tioårs period skulle antalet behandlingsrum åtminstone behöva fördubblas. Till de faktorer som bidrar till den ökade efterfrågan på strålbehandling hör: Stigande insjuknandefrekvens Introduktion av innovativa och resurskrävande tekniker som ökar behandlingskvaliteten Nya tekniker för diagnoser som tidigare inte behandlats Effektiv smärtlindring av spridd cancer med strålbehandling Vetskapen om att strålbehandling är kostnadseffektiv jämförd med andra behandlingsmetoder Utveckling på frammarsch Till följd av mer avancerade diagnostiska och terapeutiska instrument och datoriserad behandlingsplanering har strålterapin utvecklats starkt de senaste decennierna och förbättringar har skett inom alla länkar i behandlingskedjan. Tumördiagnostiken är den första och viktigaste länken i kedjan. Datortomografi och MR-kameror har revolutionerat kartläggningen av tumörområdet med exakta, anatomiska avbildningar. Dessutom kan tumörer diagnostiseras funktionellt med en PET- eller SPECT-kamera, som avbildar tumörens aktivitet genom märkning med en radioaktiv substans. Den funktionella PET-tekniken är idag på kraftig frammarsch och integreras med anatomisk diagnostik. Med dessa nya diagnostiska metoder kan primära tumörer lokaliseras bättre, upptäckas i ett tidigare stadium och metastaser diagnostiseras innan de utgör problem. Nästa länk i kedjan är strålbehandlingsplaneringen, där tredimensionell dosplanering och den radiobiologiskt optimerade strålbehandlingen, IMRT-tekniken, fått sitt genomslag. Den tredje länken, strålterapin, utvecklas ständigt. Inom en tioårsperiod kommer troligtvis så kallade adaptiva tekniker bli allt vanligare där man under behandlingsperioden kontinuerligt återkopplar patientens medicinska reaktioner på behandlingen. Målet att optimera behandlingen för varje patient och samtidigt nå kostnadseffektivitet är idag långtifrån uppnått. Idag behandlas merparten patienter med konventionell teknik, som inte förändrats nämnvärt de senaste decennierna. För få behandlingsrum i nuläget Idag finns cirka kliniker i världen, där de mindre endast har mycket enkla metoder att tillgå. I hela världen behövs år 2020 cirka behandlingsrum, det vill säga en tredubbling, om inte genomströmningen av patienter ökar. Detta innebär teoretiskt, att cirka nya behandlingsrum per år borde byggas. Om de nya efterfrågade metoderna introduceras i stor skala, kommer kapaciteten att minska betydligt, eftersom de är betydligt mer resurskrävande. I Sverige, med nuvarande behandlingskapacitet per cancerincidens (en behandlingsapparat per 780 nya cancerfall), krävs att antalet behandlingsrum ökar till 65 år 2010 jämfört mot dagens 59. För introduktion av ny behandlingsteknik, som IMRT, krävs uppskattningsvis en tioprocentig ökning av den totala behandlingskapaciteten. Detta baseras på att lågt räknat cirka 30

15 konkurrenter och alternativ rayclinic ab 9 procent av patienterna skulle behandlas med IMRT och behandlingstiden per patient optimistiskt räknat kommer att ta cirka 30 procent längre tid i rutin. Omräknat till antal nya behandlingsrum, skulle det i Sverige behövas tolv rum år 2010, den totala kapaciteten för all strålbehandling i Stockholms Län idag. Då är inte hänsyn tagen till att strålbehandling är en underutnyttjad behandlingsform. Tillväxtfaktorer Flera faktorer talar för en ökad användning av strålterapi: En årlig global ökning på tre procent per år av antalet insjuknande i cancer (1,2 procent i Sverige). Patientindividuell optimering av strålterapi för att öka kvaliteten, vilket därmed förbättrar hälsoläget och minskar sjukvårdskostnaderna. Marknaden för individuellt anpassad strålbehandlingsteknik (IMRT) är ny och mogen för storskalig klinisk utveckling. I år kommer endast ett hundratal kliniker att ha startat IMRT-behandlingar i liten skala. Under kommande år väntas den årliga tillväxten uppgå till över 30 procent. Möjlighet till stereotaktisk behandling av små tumörer och metastaser, vilka tidigare inte kunnat optimeras radiobiologiskt. Ökat behov av att använda strålterapi i smärtstillande syfte, vilket rekommenderas av SBU. Strålterapi är en billig behandlingsform jämfört med till exempel kemoterapi, trots större initiala kostnader. (SBU-rapport 1 och 2) Ökade synergieffekter som resultat av gen- och molekylärbiologisk forskning. Ökad medvetenhet om nya, möjliga och bättre strålbehandlingsmetoder. Cancerbehandling i framtiden Utvecklingen inom molekylärbiologin och sekvenseringen av det mänskliga genomet kommer troligen att ge nya möjligheter att mer framgångsrikt behandla cancer med tumörsökande, smarta droger eller genterapi och även förebygga cancer med vacciner. Metoderna kan troligen nå viss framgång för vissa, men långtifrån alla tumörtyper. Strålbehandling, och särskilt avancerad sådan, är den enda metod där man kan dosera en definierad volym med en noggrannhet på en procent. Förmodligen kommer också användandet av strålbehandling för indikationer där sådan behandling tidigare inte varit möjlig att öka ytterligare. Utvecklingen inom molekylärbiologin och den funktionella genometiken kommer förhoppningsvis också att leda till att det blir möjligt att förutsäga individens strålkänslighet och på så sätt skräddarsy behandlingen. Konkurrenter och alternativ Landstingsägda kliniker Alla svenska strålbehandlingskliniker är potentiella konkurrenter. På grund av den generella bristen på strålbehandlingskapacitet i Sverige är dock behovet större än tillgången, vilket ger RayClinic möjlighet att beroende på politisk vilja inom landstingen, avlasta sjukvården och därmed få fördelaktiga avtal. Stockholm Care/Karolinska Universitetssjukhuset Tidigare har Stockholm Care AB (SCAB) tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset (KS) bedrivit omfattande stereotaktisk strålterapi på utländska patienter. Denna verksamhet har dock nästan upphört på grund av kapacitetsbrist. Även om denna verksamhet återupptas, kommer den troligtvis att bedrivas utanför ordinarie arbetstid. RayClinic välkomnar en sådan utveckling då det innebär att Sveriges, liksom Karolinskas, goda rykte skulle öka utomlands. Utländska vårdgivare/kliniker Utländska vårdgivare kan komma att söka etablering på den svenska marknaden för strålbehandling. RayClinic bedömer dock att sådana aktörer troligen inte välkomnas av de svenska landstingen, då de begränsar möjligheten att rekrytera personal. Kliniker som har delar av RayClinics koncept som grund, kan komma att etableras utomlands. Mot dessa svarar RayClinic med att marknadsföra ett varumärke som borgar för behandlingar i toppklass kombinerat med kvalificerad omvårdnad.

16 10 organisation och medarbetare rayclinic ab Advisory Board Karl-Evert Mosten Hans Svensson Hans Lindroth Styrelse Ordförande Björn Ekwall VD Roger Svensson Verksamhetsområden Ekonomi Forskning/ Utveckling Bengt Lind Roger Svensson Onkologi/ Radiologi Strålbehandling Omvårdnad/ Service Sirpa Rissanen Marknadsföring/ Försäljning Jan Ingloff Projektledning Behandlingsteknik Kvalitetsarbete och certifiering Ansvarar för behandlingsformer Medicinskt ansvarig Ansvarar för strålbehandlingkedjan Ansvarar för och Profilerar Omvårdnad/Service Klinik och hotel Kontaktar massmedia, kliniker Avtalar med landsting och försäkringsbolag Medarbetare 1 Kvalitetssäkringskonsult 2 Doktorander 2 Ex-arbetare 4 Onkologisköterskor 4 Tekniker 1 Undersköterska 2 CT-simulator 2 Dosplanering 1 Sjukhusfysiker 1 Ingenjör 1 Receptionist 1 Assistent 1 Sjuksköterska 1 Säljare 1 Sekreterare Organisation och medarbetare Affärsområden Utöver RayClinic, som skall bedriva strålbehandlingsklinik, har två bifirmor registrerats; RayEducation och RayEvolution. Dessa skall på sikt bli egna affärsområden och i ett senare skede eventuellt övergå i helägda dotterbolag. RayEducation har som mål att utbilda och vidareutbilda specialister, såväl internt som externt, som del i en välutvecklad personalpolitik och därmed sörja för att klinikverksamheten har yrkesskicklig personal. RayEducation skall även samarbeta med andra strålbehandlingskliniker samt ha ett nära samarbete med utvalda högskolor. RayEvolutions verksamhet har fokus på att utveckla nya behandlingstekniker och metoder av spjutspetskaraktär genom att bygga goda relationer med externa samarbetspartner vid Karolinska Institutet och andra internationellt erkända institutioner och kliniker. RayEvolution skall även utföra egna kliniska studier samt bevaka och tillvarata de forskningsrön som presenteras världen över. Medarbetare Förutom en deltidsanställd VD, Roger Svensson, och forskningschef, Bengt Lind, har RayClinic idag inga anställda. En projekteringsgrupp på cirka tio personer bestående av projektchef, arkitekter och diverse konsulter för strålbehandlingsrum är dock etablerad. Inom det första året skall ett tiotal personer rekryteras för att etablera den kliniska verksamheten och ansvara för administrationen. Under de första två åren kommer all specialistpersonal att rekryteras genom ledningsgruppens nätverk. Samtliga arbetar eller har arbetat i branschen eller närliggande områden. Personalpolitik och rekrytering RayClinic skall attrahera personal genom ett starkt varumärke, en nära koppling till Karolinska Institutet samt genom att erbjuda en innovativ arbetsmiljö med stora möjligheter att utveckla behandlingsmetoder och spjutspetsteknik. Förutom att arbeta i en god miljö skall personalen känna engagemang genom att erbjudas delägarskap. Bolaget vill även aktivt bidra till att utveckla medarbetarnas intressen genom kontinuerlig vidareutbildning och delaktighet i verksamheterna hos RayEducation och RayEvolution. På längre sikt skall medarbetarna även få möjlighet att arbeta utomlands på RayClinics dotterkliniker. Advisory board Advisory board, Bolagets expertråd, består idag av personer från tidigare företagsbildningar och forskningscentrum för strålbehandling med specialistkompetens inom området medicinsk strålningsfysik samt affärsutveckling. Målet är att ytterligare förstärka Advisory Board genom att involvera en person med internationellt erkänd klinisk kompetens. Externa konsulter ISO-certifiering Planering har inletts för kvalitetscertifiering av verksamheten. Arbetet kommer att ledas av ett konsultbolag specialiserat på kvalitetsutvecklingsarbete inom vård.

17 risker rayclinic ab 11 Risker I egenskap av relativt nystartat företag är RayClinic exponerat för ett antal risker. De största riskerna utgörs av konkurrenter, eventuell konflikt med Stockholms Läns Landsting, rekryteringsproblem, förseningar samt finansiella felberäkningar på grund av minskad efterfrågan. För att minimera dessa risker har Bolaget, utöver att som förberedelse skapa en klar bild av olika riskscenarion, planerat och vidtagit en rad åtgärder. Konkurrenter Risk: Etablerade konkurrenter tränger in på marknaden. Åtgärd: Bolaget skall snabbt etablera sig och liera sig med lämpliga samarbetspartner samt vidta nödvändiga åtgärder för kvalitetssäkring av sitt erbjudande. RayClinic har, genom att erbjuda spetskompetens i kombination med mycket goda rekreationsmöjligheter, redan nu en stor konkurrensfördel. Konflikt med Stockholms Läns Landsting Risk: En konflikt med Stockholms Läns Landsting kan innebära sänkt allmänt förtroende och uteblivna avtal. En sådan konflikt skulle framförallt ha sitt ursprung i den ideologiska uppfattningen att privata aktörer stjäl personal och patienter från landstinget. I detta sammanhang utgör även andra ideologiska aspekter på privat sjukvård en risk för RayClinic. Åtgärd: RayClinic arbetar hårt för att undvika en sådan konflikt. Genom att avlasta den landstingsägda sjukvården samt erbjuda högkvalitativ vård och utbildning av specialistpersonal minimeras risken. RayClinic har emellertid beslutat att verksamheten inledningsvis inte skall baseras på vårdavtal med landstinget, utan att merparten av marknadsföringen skall ske gentemot försäkringsbolag och utländska aktörer. Rekryteringsproblem Risk: RayClinic misslyckas med att rekrytera den nyckelpersonal som krävs för att etablera en framgångsrik klinik framförallt i expansionsfasen. Åtgärd: Samarbetet med RayClinics partners ökar möjligheten till tillgång av nyckelpersonal. Genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö, marknadsmässiga löner och delägarskap maximerar Bolaget möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersonal. RayClinic har redan tillgång till all väsentlig nyckelpersonal i ägarkretsen för den initiala verksamheten. Förseningar i anläggningen Risk: Problem att få anläggningen operativ enligt tidsplan. Åtgärd: Genom noggrann projektering och kvalitetsutvecklingsarbete samt genomarbetade kravspecifikationer skall tidsplanen hållas. Finansiell risk Risk: Ett sämsta scenario utvecklar sig med minskande patientströmmar och uteblivna vårdavtal. Åtgärd: Antalet anställda skall stå i proportion till intäkter, utgifter för anläggning och utrustning står i viss proportion till omsättning. Finansiella risker delas således mellan Bolaget och dess partners.

18 12 aktie och aktieägare rayclinic ab Aktie och aktieägare RayClinics B-aktier handlas sedan den 20 september 2005 inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC. En handelspost uppgår till 500 B-aktier. Kursutveckling och omsättning B-aktiens kurs minskade under 2005 med 31 procent. Vid årets slut var kursen 10,70 kronor. Högsta betalkurs under året var 15,50 kronor (22 september) och lägsta kurs var 8,60 kronor (16 november). Under 2005 omsattes aktier. Aktien handlades under 41 av totalt 72 handelsdagar. Aktiekapital Aktiekapitalet i RayClinic AB (publ) uppgick den 31 december 2005 till kronor fördelat på lika många aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster medan en B-aktie berättigar till en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Under året genomfördes två riktade nyemissioner, en fondemission samt en publik nyemission vilka totalt inbringade Utdelningspolicy och aktieutdelning Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägarna ska baseras på RayClinics långsiktiga resultatutveckling och finansiella ställning i övrigt. För 2005 föreslås ingen utdelning. Aktieägarkontakt RayClinic har som mål att fortlöpande tillhandahålla en saklig och rättvisande redovisning av bolagets verksamhet till aktieägare, kapitalmarknad och media genom ekonomisk rapportering och pressmeddelanden vid viktiga affärshändelser. Aktuell information finns tillgänglig på Ledningen är också tillgänglig för frågor. Kontaktperson är: Roger Svensson, Verkställande direktör Telefon: E-post: Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2005 till cirka RayClinic, Aktien Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Det utländska ägandet uppgick vid årets slut till mindre än fem procent. Styrelse och ledning äger tillsammans 46,6 procent av antalet aktier och 82,9 procent av rösterna Konsortialavtal Grundarna har ingått ett avtal mellan varandra enligt vilket man kommit överens om att bland annat teckna samtliga A-aktier i Bolaget, vilka representerar cirka 75 procent av rösterna. Enligt avtalet är man också ense om att hålla innehavet av A-aktier samlat inom en krets i vilken det råder ömsesidigt förtroende och en samsyn med avseende på Bolagets framtida utveckling SEP 05 OKT NOV DEC JAN 06 FEB (c) SIX Ägare Antal Antal Totalt Andel Antal A-aktier B-aktier antal aktier aktier,% röster,% Familjen Svensson-Rissanen ,6 40,8 Bengt K Lind ,6 40,8 Tuvedalen Limited ,0 2,6 Thenberg & Kinde FK AB ,9 1,3 Göteborgs Mäklarbyrå Jan Svanberg AB ,0 1,0 Karolinska Institutet Holding AB ,3 0,7 Jan-Ingvar Ingloff ,3 0,7 Bertil Löthman ,8 0,6 Bertil Hållsten ,6 0,5 Karl-Evert Mosten ,4 0,4 Övriga ,5 10,6 Totalt Bolaget har genomfört aktieemissioner till följande villkor: Förändring antal Totalt antal Totalt antal Nominellt Aktie- Datum Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier aktier belopp, kr k apital, kr 2001 Bildande , Riktad nyemission , , Riktad nyemission , , Riktad nyemission , , Fondemission , Nyemission , Riktad nyemission ,

19 förvaltningsberättelse rayclinic abb 13 Förvaltningsberättelse RayClinic AB (publ) Organisationsnummer Verksamhetens art och inriktning Bolaget skall bedriva verksamhet inom strålbehandling, forskning och utveckling av avancerade strålbehandlingsmetoder och tekniker, samt därmed förenlig verksamhet. Bakgrund RayClinic grundades i mars 2002 av forskare vid Medicinsk Strålningsfysik på Karolinska Institutet. Karolinska Institutet, som under 1980-talet lade grunden för metoden optimerad strålterapi, är nu också delägare i företaget och representerade i styrelsen. Ledningsgruppen består av sju nyckelpersoner med kompletterande specialistkunskaper inom området optimerad strålterapi, onkologi och omvårdnad samt företagande, omvärldskunskap, marknadsföring och försäljning. Alla nyckelpersoner är delägare i företaget. RayClinic har idag tillgång till all den specialistpersonal som krävs för den dagliga driften av en klinik. Händelser under 2005 I april 2005 blev RayClinic publikt och genomförde då en publik emission på cirka 15,5 Mkr. Bolaget har idag cirka 400 aktieägare varav grundarna är huvudägare. Företagets B-aktier handlas nu inofficiellt på NGM Nordic OTC under symbolen RCLN OTC. Emissionen skedde med avsikt att utveckla verksamheten och att under 2006 öppna den första strålbehandlingskliniken i Stockholmsområdet. RayClinic har under hösten 2005 funnit nya samarbetspartners för upprättandet av en första klinik. Den nuvarande lösningen innebär en begränsad insats av eget kapital samtidigt som möjligheten att profilera sig med ökad inriktning på omvårdnad och service växer. Det tidigare planerade samarbetet med Skanska är avslutat. Organisation och personal RayClinic har två deltidsanställda. Den största delen av verksamheten har bedrivits genom oavlönat arbete samt genom konsulter. Forskning och utveckling RayClinic ingår i det internationella konsortiet BIO-CARE som finansieras av EUs sjätte ramprogram. Konsortiets medlemmar arbetar med att ta fram avancerad apparatur och metoder för noggrann diagnos av tumörer. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Det ALMI-lån på 5,0 Mkr som RayClinic ansökte om i december 2005 godkändes under januari Vidare signerade RayClinic, i början av 2006, ett långsiktigt samarbetsavtal med Walloxen AB i Knivsta som även går in och delfinansierar kliniken. Enligt plan blir fastighetsägaren också delägare i RayClinic genom en riktad nyemission. Förväntad framtida utveckling RayClinic ämnar utveckla verksamheten efter de strategiskt uppsatta målen. Under 2006 förväntas den första strålbehandlingskliniken invigas i Stockholmsområdet. Ägarförhållanden Bolagets största ägare är Familjen Svensson-Rissanen och Bengt K Lind som sammanlagt äger 43,2 procent av aktierna. Omsättning och resultat RayClinics omsättning under 2005 uppgick till 0,03 Mkr (0,1). Resultatet efter finansiella poster blev -0,3 Mkr (-0,25). Beträffande Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning, jämte till dessa hörande noter. Förslag till resultatdisposition I och med emissionen har den första fasen i företagets marknadsföring genomförts med framgång. RayClinic är nu som första svenska privata bolag inom strålbehandling bekant för majoriteten av de svenska onkologerna, privatläkarna samt viktiga delar av försäkringsbranschen. Ett samarbete med SLU, vilket kommer att fördjupas under 2006, har inletts gällande veterinär djuronkologi. Samarbetet kommer bland annat att leda till strålbehandling av djur. Förslag till behandling av förlust Till bolagsstämmans förfogande står följande förlust: Balanserat resultat kr Årets resultat kr kr Styrelsen föreslår att förlusten behandlas enl.följande: I december ansökte RayClinic om ett ALMI-lån på 5,0 Mkr. I ny räkning överförs kr kr

20 14 resultaträkning kassaflödesanalys rayclinic ab Resultaträkning Kr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 2, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat - - Årets resultat Kassaflödesanalys Kr 12/31/05 12/31/04 Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Skatt 0 0 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring, kortfr fordringar Förändring, kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer