Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. Närvarande. Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL. För kännedom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "201 5-06-05. Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. Närvarande. Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL. För kännedom"

Transkript

1 Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 28 maj 2015, kl l0-15, konferensrum, Savoy hotell Närvarande Britta Flinkfeldt Jansson (s) kommunforb. Peter Roslund (s) Kf Niklas Nordström (s) Fyrkanten Peter Waara (s) Östra Norrbotten Ulrika Nilsson, NLL pl-10 Anna Lindberg, NLL Anita Lindfors, Kommunfürb Glenn Berggård (v) NLL Anders Öberg (s) NLL Anders Josefsson (m) NLL Anna-Stina Nilsson (c) NLL Linda Frohm (m) Östra Norrbotten Kenneth Sjaunja, NLL Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL För kännedom Lars Alriksson (m) Kf Jeanette Wäppling (v) Kf Yvonne Stålnacke (s) Kf Lotta,A.man (s) Kf Robert Bemhardsson (s) LKF Kristina Zackrisson (s) LKF Helena Öhlund (s) Fyrkanten Maria Stenberg (s) NLL Agneta Granström (mp) NLL Kent Ögren (s) NLL Agneta Lipkin (s) NLL Kenneth Backgård (ns) NLL Dan Ankarholm (ns) NLL Anna Hövenmark (v), NLL Linnéa Ekman, (m) NLL Jens Sundström (þ), NLL Kenneth Sandberg (mp), NLL Dagordning 1 Mötesordforande Britta Flinkfeldt Jansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Till justerare väljs Anders Öberg. 3 Dagordningen godkänns. 4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 5 Info - Norrbotniabanan Ulrika Nilsson informerar att Norrbotniabanegruppens ansökan från regional fonden, ERUF inte kommer att godkännas av Tillväxtverket. Det innebär att budgeten halveras till drygt 5,9 miljoner kr samt att det blir ett tvåårigt projekt. Projektägare blir Skellefteå kommun. NBBG uppgift är att påverka, ta fram faktaunderlag, kritiskt granska Trafikverkets ingångsdata, kapacitetsberäkningar och samhällsekonomiska analyser. Under dessa två år projektet pågår tas ställning till hur arbetet behöver organiseras i framtiden kontra rollen till Norrbotniabanan AB och beroende på om regeringen beslutar om en jämvägsplan. 1 AÅ^

2 Peter Rosluncl tillägger att han slutar som ordfiirande i NBBG och Lorenz Burman tar vid. IIan ftirtydligar hur viktigt det är rned korrekta prognoser och att påverkansarbetet fortsätter samt att diskutera hur formeringen av arbetet ska se ut i framtiden. Kommuner och landsting är betydande medfinansiärer samt näringslivet går in med medel vilket är symboliskt viktigt. 6 På gång inom infrastrukturområdet Ulrika Nilsson redogör for utfallet av passagerare och biljettpris samt intäkter på Tromsölinjen. Flyglinjen Arctic Airlink startade trafikeringen sträckan Oulu - Luleå - Tromsö janu ari Linjen trafikeras av operatören Next Jet med en SAÂB 340 med 33 sittplatser. Passagcrarutvccklingen bedöms som bra och hittills reser i snitt 100 passagerare i veckan på sträckan vilket är i nivå med beläggningsprognosen ftir 2015.I startskedet har en prissättning använts ftir att nå passagerare och snittpriset är då lägre än budgeterat vilket också innebär att intäkterna är lägre än budget. Utifrån utvecklingen har bolagets styrelse beslutat att justera målbilden ftir antalet passagerare till nivån 130 passagerare i veckan och att snittpriset sänks från 1933 kr till 1547 kr. Vecka 21 nåddes den högsta kabinfaktorn hittills, 47 %o,vtlket motsvarar 157 passagerare. Aven om en kontinuerlig uppftiljning och rapportering sker kommer en fordjupad rapport efter 6 månader. B ñr ta del av rapporten.. Europaforum Norra Sverige, EFNS:s har lämnat synpunkter om EU:s halvtidsutvärdering av vitboken für transportsystemet och genomfìirandet av TEN-T stomnät Fokus?ir två frågor, att påverka EU-kommissionen och svenska regeringen så att intressenter kring Bottniska korridoren inbjuds till arbetsgrupper (EU-kommissionen) och konidorforum (svenska regeringen) ftir stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet samt att korridorsamordnare utses. Den andra frågan är att EFNS motsätter sig att medel flytttas från CEF-fonden till den sk. Junkerplanen, fonden ftir europeiska strategiska investeringar ftir fler jobb och tillväxt. Ulrika Nilsson informerar om vikten att delta tillsammans med andra i påverkansorganisationer på EU nivå. Nonbottens Läns Landsting är medlem i CPMR Östersjökommission och representeras av Anna-Stina Nordmark Nilsson i transportgruppen och Anders Öberg i energigruppen. TEN-T Core network corridores är exempel på frågor som diskuteras inom CPMR och där ett påverkansarbete sker i dialogen med EU-kommissionen och även med regionens medlemmar. Det är avgörande att öka ftirståelse och kunskap om exempelvis vikten av attfävara en del av EU-kommissionens arbetsgrupper och lyfta in Bottniska korridoren i stomnätskorridoren Skandinaviska-Medelhavet. I dessa sammanhang blir det också tydligt att dessa frågeställningar delas med flera andra medlemsregioner som också ligger utanftir Corc corridores. Sverigeft)rhandlingarna besökte Norrbotten och träffade politiker och tjänstemän, länsstyrelsen, LKAB, SSAB och näringslivsorganisationer. Uppdraget är främst höghastighetsbanor, tillgänglighet storstäder, nya bostäder ochjärnväg i norra Sverige. Fokus är på olika nyttor (bostads, näringslivs-, arbetsmarknads-, resenärs-, miljö-, och social nytta.) där kommunerna själva och Trafikverket tar fram de olika nyttoberäkningarna vilket sedan ska beskrivas i rapporten som ska redovisas i slutet pä Å 2

3 Budskapet lir tydligt från våra beslutsfattare och industrin vilka allvarliga konsekvenser det medfür om inte nödvlindiga satsningar görs på järnväg - Malmbanan och Norrbotniabanan. Avsaknad av kapacitet gör att konkurrenskraften allvarligt hotas ffjr bl.a. SSAB, LKAB, SCA, Smurfit Kappa. 7 Arktiska frågor Jenny Mozgovoy återkopplar till EU-kommissionens konsultation om Arktis som tillväxtberedningen svarade på innan jul. Det är främst offentliga, olika organisationer från Sverige och Finland som svarat. Yärt att notera, vilket fürvånade DG Mare, är att externa aktörer som svarat lyfter miljöperspektivet som viktigast men de som bor inom arktiska området lyfter infrashuktur som avgörande für att leva, bo och verka i området. Processen fortsätter under våren och DG Mare anordnar en rad möten med tjänstemän fìir att ftirdjupa sig i några avsnitt. Den29 april var det ett möte i Rovaniemi om infrastruktur, gruvor, ursprungsbefolkning m.m. EU kommissionen (DG Mare) kommer under året att arbeta fram ett ftirslag till en EU policy om Arktis. Den 13 maj var Arktiskt forum på UD och där deltog av tillväxtberedningen utsedda politiker, Kent Ögren, Agneta Lipkin, Robert Bernhardsson (Niklas Nordström hade ftirhinder). Ansvariga tjänstekvinnor Jenny Mozgovoy och Anita Lindfors deltog. Utrikesdepartementet füreträddes av Krister Bringéus, arktisk ambassadör, Stefan Gullgren, chef ftir enheten lor Östra Europa och Centralasien och Mikae I Anzén, kansliråd. Övriga repre senterade Mi lj ödepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Försvarsdepartementet, Länsstyrelsen Västerbotten, Polarforskningsinstitutet, Sametinget, North Sweden och Region Västerbotten. Övrig information läggs till handlingarna. 8 Europaforum Norra Sverige Anders Josefsson informerar från rapportörsmötet och besluten om ftirdelning av uppdrag. Ordfürande är fortsättningsvis Erik Bergqvist, Region Västerbotten och vice är Anders Josefsson. Sekretariatet är kvar i Region Jämtland Härjedalen. Fördelning i fokusområden für rapportörerna från Norrbotten är enligt floljande: Infrastruktur/energi - Maria Stenberg. Sammanhållningspolitik; Ellinor Söderlund och samordnare är Jenny Mozgovoy. Näringslivspolitik/FoUl: Anders Josefsson. Respektive fokusgrupp har möten i juni, innan rapportörsmöte via telefon den22l6 samt ett ffsiskt möte den 11/9 ftir fortsatt verksamhetsplanering. Det utökade rapportrapportörsmötet är 8-9 okt Bryssel (nedresa 7/10) vilket syftar till att positionera norra Sverige samt bredda kunskapen bland fler politiker. Aktuella frågor som kommer att lyftas är infrastruktur, energiunionen, OECD-studien och sammanhållningspolitik. Målgruppen är politiker och beräknat deltagare per län är drygt 15. Kommunfürbundet Norrbotten tar in anmälan. Tillväxtberedningen beslutar erbjuda de tretton ledamöterna att delta och att ansvariga tjänstemän skickar inbjudan och information vad som gäller. 3 AÁ

4 9 Testbädd fär nytt transportsyetem - Ânno Utsi, Gör n Bcrglund Swere -MEf,'OS Information till regionala aktörer ftir att visa nya innovationer som Swerea- MEFOS arbetar med vilket ger möjligheter ftir tillväxt och regional nytta. Det nya transportsystemet är fürarlöst och ger lägre anläggningskostnad, driftkostnad samt underhållsarbete kan göras utan driftsstopp. Samarbete sker med bl.a. industrin, LTU, universitet, energimyndigheten och stor del av finansiering kommer från privata medel. Första steget är attbyggaen testbana inne på SSAB:s område fiir malmtransporter. Testbanan gynnar även forskning på Swerea MEFOS och LTU samt stärker regionen och det prioriterade området "Tester i kallt klimat" och ger nya arbetstillfüllen. Därfür är det viktigt att arbetet är känt och ftirankrat i regionen. Medel kommer att sökas från ERUF från insatsområdet infrastruktur fiir innovationer av transportsystem. 10 Det regionala strategiarbetet Kenneth Sjaunja redogör om de regionala aktörernas (Lst, NLL, Kf) samarbete, virtuellt projektkontor med gemensamma prioriteringar utifrån den regionala strategin. Anspråken på medfinansieringen är höga och rena "driftprojekt" kan inte få finansiering s t "regionen" är mer tydlig om utvecklingsbehov och satsningar utifrån strategier som RUS, nationella strategin och Ewopa2020. Regional medfinansiering av strukturfonder 2015,landstinget medfinansierar 24 mkr till 14 EU projekt och länsstyrelsen medfinansierar 47 mv till 18 EU projekt. Under ären har landstinget beviljat drygl170 miljoner i regionala utvecklingsmedel vilket gör att landstingets utvecklingsmedel under denna period växlas upp drygt l1 gånger med andra finansiåirers medel. Sammantaget kommer det att bli nödvändigt med tydliga prioriteringar utifrån regionens behov samt att regionen bör kunna "beställa" projekt inom områden som saknas. Tyvärr är det flera liknande projekt som kommer igen, och frågan är; hur många år ska projekt fortgå innan exit! Ett krav på projektägare bör vara att gå vidare till exempelvis Horizon, annan finansiering, etablering av verksamhet eller annan typ av exit beroende på projektets syfte. Det hårda trycket på medfinansiering avser inte endast ovanstående program där projektägare söker pengar. Anita Lindfors informerar att prioriterade områden inom lokalt ledd utveckling är godkända av jordbruksverket. Kommunerna i Norrbotten ingår i sex områden; Tornedalen 2020, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, Leader Polaris 2020, Spira Mare2020, Lappland 2020 ochleader område Vindclälvcn. Britta Flinkfeldt Jansson och Anders Josefsson rapporterar från nationella forumet für regional tillväxt och attraktionskraft. En dialog mellan regeringen och regionala füreträdare für att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga och attraktiva regioncr. Frågor som lyftes var kompetensforsörjning och arbetsmarknadsfrågor. De regionala aktörerna lyfte bland annat validering som ett viktigt verktyg für att synliggöra kompetens och öka matchningen på arbetsmarknaden. Regeringens nyligen aviserade regionreform, där àr budskapet en positiv inställning till de som ansöker om regionbildning. övriga frågor 4 z,

5 som behandlades var bredbandsutbyggnad där varje län får resurser till en bredbandssamordnare. Samt bostadsftirsörjning och stadsutveckling diskuterades. 11 OECD studie John Kostet informerar om läget för genomforande av studien für de 14 regionerna. Varje region har skickat in svar på OECD:s frågeunderlag vilka blir en sammanställning for varje land. Intervjuer och granskningar kommer att utgå från sammanställningarna. Underlaget bygger på länets befintliga strategier, program och rapporter. Områden som belyses är exempelvis råvarornas betydelse & potential, smart specialisering & universitets roll, infrastruktur, demografisk utmaning, kompetensbehov, jämställdhet och utbildningsnivå samt bredband, IT och e-tjänster. Studie är ftir hela NSPA-regionen med regionala fallstudier på cirka l0 sidor per region. Tillväxtberedningen beslutar att uppdra till ansvariga att tillse att underlaget visar på den diversifiering i näringslivsstrukturen som finns vilket ger olika forutsättningar i regionen. I övrigt läggs informationen till handlingarna. 12 Kapitalftirsörjning - marknadskomplettering Niklas Jonsson, ALMI Nord AB informerar om deras affürsområden; lån, rådgivning och riskkapital. Kunderna med ambition att växa finns i alla branscher. Under 2014beviljades lån till 168 loretag och 45 o/o av kunderna finns i inlandet. Det pågår en utredning om översyn av statliga insatser für füretagsfinansiering och hur dagens statliga finansieringsinsatser möter de behov som den privata marknaden inte tillgodoser. Vi befinner oss i en värld som är global, teknikutvecklingen skerjättefort, konkurrensen hårdnar, etc vilket ställer andra krav. Det har även blivit skärpta kreditmarknadsregleringar. Utifrån dessa olika utmaningar fiiretagen möter gör Almi satsningar inom låneverksamheten. Genom att bl.a. öka tillgången på innovationslån och erbjuda större innovationslån. En ny låneform blir, "tillväxtlån ftir innovativa fiiretag" som inte via kassaflödet klarar amortering och räntor für vanliga banklån/almilån. Almi fiirhandlar om fürlusttäckningsmedel från Europeiska investeringsfonden, EIF till Almis Mikrolån. Det skulle göra att Almi kan ta högre kreditrisker och stötta fler nya füretagare som har svårt att lämna privata säkerheter - t ex invandrare och unga. ALMI Nord AB har betydelse som marknadskompletterande. Lar-Olov Söderström, Norrlandsfonden redogör ftir rollen som marknadskompletterande, i de fem nordliga länen, genom att erduda topplån till floretag med tillväxtambitioner. Norrlandsfonden bildades utifrån behovet av ett diversifierat näringsliv genom kapital från LKAB. Norrlandsfonden är en stiftelse med eget kapital på I mrd som fiirvaltas väl och riktar sig till alla branscher, nybildade ftiretag samt kan ha en stor riskgrad. Det är en liten organisation med regionala och snabba beslut som samarbetar med olika banker och fuller "finansieringsgapet" mellan bank och füretag. Det är av stor betydelse att det finns bankkontor i samtliga kommuner i inlandet lor att ñ en spridning av de finansiella insatserna. Problemet är att bankerna har höga avkastningskrav och tar ut höga avgifter vilket är ett problem für nya ftiretag. 5 Å

6 Produkterna som erhjrrds är flexihla topplån, konvertibla skuldebrev och garantier/borgensåtaganden. Man stödjer även utveckling och tillväxt genom satsningar på ung füretagsamhet, Venture Cap, kvinnligt nawerk samt på Incubator verksamhet. Ola Rönnqvist, Partnerinvest Norr (BD och AC) startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB. Bolagets kapital kommer till hälften från EU;s strukturfondsmedel och den andra hälften från ALMI Invest AB, Norrlandsfonden samt regionala aktörer. Totalt handlar det om 179 mkr som kan revolveras, dvs återinvesteras. Krav vid en investering är minst 50Yo privatkapital. Partnerinvest Norr investerar mellan I - 10 mkr på marknadsmässiga villkor och branschneutralt. Stor vikt läggs vid "rätt" entreprenör och fìirutsättningar lor lönsamhet och tillväxt. Huvudfokus är på fìiretag i expansionsfas eller i mognadsfas. Det finns stort behov av insatser i tidiga skeden och det kan vara svårt med privata investerare som hellre satsar på säkrare investeringar och expansioner. Av 527 loretag som Partnerinvest varit i kontakt med har det gjorts investeringar i 40 ftiretag, ca 20%o har tackat nej och 20%o har inte återkommit. Det finns en rädsla hos en del entreprenörer att ta in ägarkapital. Behov av riskkapital åir större i inlandet. Det är viktigt med duktiga füretagsrådgivare i inlandet och att bankerna inte stänger ner kontoren. Det finns många olika finansiärer och generellt konstateras att det saknas inte alltid riskkapital. Däremot saknas riskvillig såddfinansiering i tidiga skeden och där kan det beroende på bransch, riskbedömning skilja mellan möjlighet att ñ investeringarllån med olika höga kostnader. Eventuellt borde det ligga i samhällets intresse att främja innovationer och füretag i dessa skeden med exempelvis ftirmånliga lånekreditgarantier. 13 övríga frågor Nästa möte, torsdag 18 september ki Lokal: Sammanträdesrum l, Kommunfürbundet lokaler, Kungsgatan 23 B 14 Avslutning Ordfürande Britta Flinkfeldt Jansson tackar für visat intresse och avslutar mötet. Ordfürande J "â Anders Öberg Justerare 6

Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. 3 Februari 2015, kl 10-15, sammanträdesrum 1, Kommunförbundet.

Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. 3 Februari 2015, kl 10-15, sammanträdesrum 1, Kommunförbundet. Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 3 Februari 2015, kl 10-15, sammanträdesrum 1, Kommunförbundet. Britta Flinkfeldt Jansson (s) kommunförb. Peter Roslund (s) Kf Niklas Nordström (s) Fyrkanten

Läs mer

Tillväxtberedningen. Dagordning

Tillväxtberedningen. Dagordning Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 16 april 2014, kl 13-16, styrelserummet, landstingshuset. Monica Carlsson (v) NLL Per-Arne Kerttu (c) NLL Peter Roslund (s) Piteå Britt Westerlund (s) NLL Närvarande

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Internationella beredningens protokoll

Internationella beredningens protokoll Internationella beredningens protokoll Sammanträdet den 16 september 2015 Glenn Berggård, ordf. Maria Stenberg Anders Öberg Jens Sundström 1-13 Närvarande Agneta Lipkin (adjungerad) Anders Josefsson (adjungerad)

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Årsrapport Internationella beredningen

Årsrapport Internationella beredningen Årsrapport Internationella beredningen 2015-2016 Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 september 2015 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Småland och Öarna Uppstartsmöte Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges inledande synpunkter på sammanhållningspolitiken efter 2020.

Europaforum Norra Sveriges inledande synpunkter på sammanhållningspolitiken efter 2020. Datum och mottagare (Sveriges regering, EU kommissionen och parlamentet, SKL, etc) Europaforum Norra Sveriges inledande synpunkter på sammanhållningspolitiken efter 2020. Europaforum Norra Sverige (EFNS)

Läs mer

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop

DELTAGARE. Tempen på länet. Namn Företag/Organisation Workshop Anita Johansson Länsstyrelsen Norrbotten Hur skapar vi ett attraktivt Anita Lindfors Kommunförbundet Luleå-Austin, From High-Tech Anna Lindberg Norrbottens läns landsting Jämställdhet och mångfald - nyckeln

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet N2017/05430/TIF Näringsdepartementet Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Yttrandet lämnas gemensamt av och. Det är oerhört glädjande att Norrbotniabanan återigen tar

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Landstingets bolag. Henrik Berg, Regionala enheten. Landstingets verksamhetsmål: Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald Landstingets bolag Henrik Berg, Regionala enheten Landstingets verksamhetsmål: Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Mål för regional utveckling: Attraktiva livsmiljöer och mångfald

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

RKM,, -)k REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM,, -)k REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM,, -)k Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutan de PROTOKOLL tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix Enligt närvarolistan på sidan 2 1(5)

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland

Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Partnerinvest Norr Fondprojekt Övre Norrland Slutrapport 2015-10-14 Ola Rönnqvist VD/Fund Manager Partnerinvest Norr Sammanfattning: Projektet avslutades 2015-09-30. Sen start av verksamheten i relation

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2017

Verksamhetsdirektiv 2017 Verksamhetsdirektiv 2017 Fastställt vid Ägarråd 20170201 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

YTTRANDE RKM anser att Norrlands läns landsting bör bli ansvaring för regionens kollektivtrafik.

YTTRANDE RKM anser att Norrlands läns landsting bör bli ansvaring för regionens kollektivtrafik. Datum: Beteckning: RKM 74:2016 071 Ert datum: Er beckning: 2016-06-30 Fi2016/02568/K YTTRANDE Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2016:48 Regional indelning tre nya län (dnr Fi2016/02568/K)

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg TMALL 0141 Presentation v 1.0 Verklighetslabb digital järnväg Öppnar upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-12-14 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-12-10 Tid: 9-11 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer