Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. Närvarande. Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL. För kännedom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "201 5-06-05. Protokoll. Tillväxtberedningen. Tid och plats. Närvarande. Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL. För kännedom"

Transkript

1 Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 28 maj 2015, kl l0-15, konferensrum, Savoy hotell Närvarande Britta Flinkfeldt Jansson (s) kommunforb. Peter Roslund (s) Kf Niklas Nordström (s) Fyrkanten Peter Waara (s) Östra Norrbotten Ulrika Nilsson, NLL pl-10 Anna Lindberg, NLL Anita Lindfors, Kommunfürb Glenn Berggård (v) NLL Anders Öberg (s) NLL Anders Josefsson (m) NLL Anna-Stina Nilsson (c) NLL Linda Frohm (m) Östra Norrbotten Kenneth Sjaunja, NLL Jenny Mozgovoy, NLL, p 1-7 John Kostet, NLL För kännedom Lars Alriksson (m) Kf Jeanette Wäppling (v) Kf Yvonne Stålnacke (s) Kf Lotta,A.man (s) Kf Robert Bemhardsson (s) LKF Kristina Zackrisson (s) LKF Helena Öhlund (s) Fyrkanten Maria Stenberg (s) NLL Agneta Granström (mp) NLL Kent Ögren (s) NLL Agneta Lipkin (s) NLL Kenneth Backgård (ns) NLL Dan Ankarholm (ns) NLL Anna Hövenmark (v), NLL Linnéa Ekman, (m) NLL Jens Sundström (þ), NLL Kenneth Sandberg (mp), NLL Dagordning 1 Mötesordforande Britta Flinkfeldt Jansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Till justerare väljs Anders Öberg. 3 Dagordningen godkänns. 4 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 5 Info - Norrbotniabanan Ulrika Nilsson informerar att Norrbotniabanegruppens ansökan från regional fonden, ERUF inte kommer att godkännas av Tillväxtverket. Det innebär att budgeten halveras till drygt 5,9 miljoner kr samt att det blir ett tvåårigt projekt. Projektägare blir Skellefteå kommun. NBBG uppgift är att påverka, ta fram faktaunderlag, kritiskt granska Trafikverkets ingångsdata, kapacitetsberäkningar och samhällsekonomiska analyser. Under dessa två år projektet pågår tas ställning till hur arbetet behöver organiseras i framtiden kontra rollen till Norrbotniabanan AB och beroende på om regeringen beslutar om en jämvägsplan. 1 AÅ^

2 Peter Rosluncl tillägger att han slutar som ordfiirande i NBBG och Lorenz Burman tar vid. IIan ftirtydligar hur viktigt det är rned korrekta prognoser och att påverkansarbetet fortsätter samt att diskutera hur formeringen av arbetet ska se ut i framtiden. Kommuner och landsting är betydande medfinansiärer samt näringslivet går in med medel vilket är symboliskt viktigt. 6 På gång inom infrastrukturområdet Ulrika Nilsson redogör for utfallet av passagerare och biljettpris samt intäkter på Tromsölinjen. Flyglinjen Arctic Airlink startade trafikeringen sträckan Oulu - Luleå - Tromsö janu ari Linjen trafikeras av operatören Next Jet med en SAÂB 340 med 33 sittplatser. Passagcrarutvccklingen bedöms som bra och hittills reser i snitt 100 passagerare i veckan på sträckan vilket är i nivå med beläggningsprognosen ftir 2015.I startskedet har en prissättning använts ftir att nå passagerare och snittpriset är då lägre än budgeterat vilket också innebär att intäkterna är lägre än budget. Utifrån utvecklingen har bolagets styrelse beslutat att justera målbilden ftir antalet passagerare till nivån 130 passagerare i veckan och att snittpriset sänks från 1933 kr till 1547 kr. Vecka 21 nåddes den högsta kabinfaktorn hittills, 47 %o,vtlket motsvarar 157 passagerare. Aven om en kontinuerlig uppftiljning och rapportering sker kommer en fordjupad rapport efter 6 månader. B ñr ta del av rapporten.. Europaforum Norra Sverige, EFNS:s har lämnat synpunkter om EU:s halvtidsutvärdering av vitboken für transportsystemet och genomfìirandet av TEN-T stomnät Fokus?ir två frågor, att påverka EU-kommissionen och svenska regeringen så att intressenter kring Bottniska korridoren inbjuds till arbetsgrupper (EU-kommissionen) och konidorforum (svenska regeringen) ftir stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet samt att korridorsamordnare utses. Den andra frågan är att EFNS motsätter sig att medel flytttas från CEF-fonden till den sk. Junkerplanen, fonden ftir europeiska strategiska investeringar ftir fler jobb och tillväxt. Ulrika Nilsson informerar om vikten att delta tillsammans med andra i påverkansorganisationer på EU nivå. Nonbottens Läns Landsting är medlem i CPMR Östersjökommission och representeras av Anna-Stina Nordmark Nilsson i transportgruppen och Anders Öberg i energigruppen. TEN-T Core network corridores är exempel på frågor som diskuteras inom CPMR och där ett påverkansarbete sker i dialogen med EU-kommissionen och även med regionens medlemmar. Det är avgörande att öka ftirståelse och kunskap om exempelvis vikten av attfävara en del av EU-kommissionens arbetsgrupper och lyfta in Bottniska korridoren i stomnätskorridoren Skandinaviska-Medelhavet. I dessa sammanhang blir det också tydligt att dessa frågeställningar delas med flera andra medlemsregioner som också ligger utanftir Corc corridores. Sverigeft)rhandlingarna besökte Norrbotten och träffade politiker och tjänstemän, länsstyrelsen, LKAB, SSAB och näringslivsorganisationer. Uppdraget är främst höghastighetsbanor, tillgänglighet storstäder, nya bostäder ochjärnväg i norra Sverige. Fokus är på olika nyttor (bostads, näringslivs-, arbetsmarknads-, resenärs-, miljö-, och social nytta.) där kommunerna själva och Trafikverket tar fram de olika nyttoberäkningarna vilket sedan ska beskrivas i rapporten som ska redovisas i slutet pä Å 2

3 Budskapet lir tydligt från våra beslutsfattare och industrin vilka allvarliga konsekvenser det medfür om inte nödvlindiga satsningar görs på järnväg - Malmbanan och Norrbotniabanan. Avsaknad av kapacitet gör att konkurrenskraften allvarligt hotas ffjr bl.a. SSAB, LKAB, SCA, Smurfit Kappa. 7 Arktiska frågor Jenny Mozgovoy återkopplar till EU-kommissionens konsultation om Arktis som tillväxtberedningen svarade på innan jul. Det är främst offentliga, olika organisationer från Sverige och Finland som svarat. Yärt att notera, vilket fürvånade DG Mare, är att externa aktörer som svarat lyfter miljöperspektivet som viktigast men de som bor inom arktiska området lyfter infrashuktur som avgörande für att leva, bo och verka i området. Processen fortsätter under våren och DG Mare anordnar en rad möten med tjänstemän fìir att ftirdjupa sig i några avsnitt. Den29 april var det ett möte i Rovaniemi om infrastruktur, gruvor, ursprungsbefolkning m.m. EU kommissionen (DG Mare) kommer under året att arbeta fram ett ftirslag till en EU policy om Arktis. Den 13 maj var Arktiskt forum på UD och där deltog av tillväxtberedningen utsedda politiker, Kent Ögren, Agneta Lipkin, Robert Bernhardsson (Niklas Nordström hade ftirhinder). Ansvariga tjänstekvinnor Jenny Mozgovoy och Anita Lindfors deltog. Utrikesdepartementet füreträddes av Krister Bringéus, arktisk ambassadör, Stefan Gullgren, chef ftir enheten lor Östra Europa och Centralasien och Mikae I Anzén, kansliråd. Övriga repre senterade Mi lj ödepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet, Försvarsdepartementet, Länsstyrelsen Västerbotten, Polarforskningsinstitutet, Sametinget, North Sweden och Region Västerbotten. Övrig information läggs till handlingarna. 8 Europaforum Norra Sverige Anders Josefsson informerar från rapportörsmötet och besluten om ftirdelning av uppdrag. Ordfürande är fortsättningsvis Erik Bergqvist, Region Västerbotten och vice är Anders Josefsson. Sekretariatet är kvar i Region Jämtland Härjedalen. Fördelning i fokusområden für rapportörerna från Norrbotten är enligt floljande: Infrastruktur/energi - Maria Stenberg. Sammanhållningspolitik; Ellinor Söderlund och samordnare är Jenny Mozgovoy. Näringslivspolitik/FoUl: Anders Josefsson. Respektive fokusgrupp har möten i juni, innan rapportörsmöte via telefon den22l6 samt ett ffsiskt möte den 11/9 ftir fortsatt verksamhetsplanering. Det utökade rapportrapportörsmötet är 8-9 okt Bryssel (nedresa 7/10) vilket syftar till att positionera norra Sverige samt bredda kunskapen bland fler politiker. Aktuella frågor som kommer att lyftas är infrastruktur, energiunionen, OECD-studien och sammanhållningspolitik. Målgruppen är politiker och beräknat deltagare per län är drygt 15. Kommunfürbundet Norrbotten tar in anmälan. Tillväxtberedningen beslutar erbjuda de tretton ledamöterna att delta och att ansvariga tjänstemän skickar inbjudan och information vad som gäller. 3 AÁ

4 9 Testbädd fär nytt transportsyetem - Ânno Utsi, Gör n Bcrglund Swere -MEf,'OS Information till regionala aktörer ftir att visa nya innovationer som Swerea- MEFOS arbetar med vilket ger möjligheter ftir tillväxt och regional nytta. Det nya transportsystemet är fürarlöst och ger lägre anläggningskostnad, driftkostnad samt underhållsarbete kan göras utan driftsstopp. Samarbete sker med bl.a. industrin, LTU, universitet, energimyndigheten och stor del av finansiering kommer från privata medel. Första steget är attbyggaen testbana inne på SSAB:s område fiir malmtransporter. Testbanan gynnar även forskning på Swerea MEFOS och LTU samt stärker regionen och det prioriterade området "Tester i kallt klimat" och ger nya arbetstillfüllen. Därfür är det viktigt att arbetet är känt och ftirankrat i regionen. Medel kommer att sökas från ERUF från insatsområdet infrastruktur fiir innovationer av transportsystem. 10 Det regionala strategiarbetet Kenneth Sjaunja redogör om de regionala aktörernas (Lst, NLL, Kf) samarbete, virtuellt projektkontor med gemensamma prioriteringar utifrån den regionala strategin. Anspråken på medfinansieringen är höga och rena "driftprojekt" kan inte få finansiering s t "regionen" är mer tydlig om utvecklingsbehov och satsningar utifrån strategier som RUS, nationella strategin och Ewopa2020. Regional medfinansiering av strukturfonder 2015,landstinget medfinansierar 24 mkr till 14 EU projekt och länsstyrelsen medfinansierar 47 mv till 18 EU projekt. Under ären har landstinget beviljat drygl170 miljoner i regionala utvecklingsmedel vilket gör att landstingets utvecklingsmedel under denna period växlas upp drygt l1 gånger med andra finansiåirers medel. Sammantaget kommer det att bli nödvändigt med tydliga prioriteringar utifrån regionens behov samt att regionen bör kunna "beställa" projekt inom områden som saknas. Tyvärr är det flera liknande projekt som kommer igen, och frågan är; hur många år ska projekt fortgå innan exit! Ett krav på projektägare bör vara att gå vidare till exempelvis Horizon, annan finansiering, etablering av verksamhet eller annan typ av exit beroende på projektets syfte. Det hårda trycket på medfinansiering avser inte endast ovanstående program där projektägare söker pengar. Anita Lindfors informerar att prioriterade områden inom lokalt ledd utveckling är godkända av jordbruksverket. Kommunerna i Norrbotten ingår i sex områden; Tornedalen 2020, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård, Leader Polaris 2020, Spira Mare2020, Lappland 2020 ochleader område Vindclälvcn. Britta Flinkfeldt Jansson och Anders Josefsson rapporterar från nationella forumet für regional tillväxt och attraktionskraft. En dialog mellan regeringen och regionala füreträdare für att fortsätta utveckla konkurrenskraftiga och attraktiva regioncr. Frågor som lyftes var kompetensforsörjning och arbetsmarknadsfrågor. De regionala aktörerna lyfte bland annat validering som ett viktigt verktyg für att synliggöra kompetens och öka matchningen på arbetsmarknaden. Regeringens nyligen aviserade regionreform, där àr budskapet en positiv inställning till de som ansöker om regionbildning. övriga frågor 4 z,

5 som behandlades var bredbandsutbyggnad där varje län får resurser till en bredbandssamordnare. Samt bostadsftirsörjning och stadsutveckling diskuterades. 11 OECD studie John Kostet informerar om läget för genomforande av studien für de 14 regionerna. Varje region har skickat in svar på OECD:s frågeunderlag vilka blir en sammanställning for varje land. Intervjuer och granskningar kommer att utgå från sammanställningarna. Underlaget bygger på länets befintliga strategier, program och rapporter. Områden som belyses är exempelvis råvarornas betydelse & potential, smart specialisering & universitets roll, infrastruktur, demografisk utmaning, kompetensbehov, jämställdhet och utbildningsnivå samt bredband, IT och e-tjänster. Studie är ftir hela NSPA-regionen med regionala fallstudier på cirka l0 sidor per region. Tillväxtberedningen beslutar att uppdra till ansvariga att tillse att underlaget visar på den diversifiering i näringslivsstrukturen som finns vilket ger olika forutsättningar i regionen. I övrigt läggs informationen till handlingarna. 12 Kapitalftirsörjning - marknadskomplettering Niklas Jonsson, ALMI Nord AB informerar om deras affürsområden; lån, rådgivning och riskkapital. Kunderna med ambition att växa finns i alla branscher. Under 2014beviljades lån till 168 loretag och 45 o/o av kunderna finns i inlandet. Det pågår en utredning om översyn av statliga insatser für füretagsfinansiering och hur dagens statliga finansieringsinsatser möter de behov som den privata marknaden inte tillgodoser. Vi befinner oss i en värld som är global, teknikutvecklingen skerjättefort, konkurrensen hårdnar, etc vilket ställer andra krav. Det har även blivit skärpta kreditmarknadsregleringar. Utifrån dessa olika utmaningar fiiretagen möter gör Almi satsningar inom låneverksamheten. Genom att bl.a. öka tillgången på innovationslån och erbjuda större innovationslån. En ny låneform blir, "tillväxtlån ftir innovativa fiiretag" som inte via kassaflödet klarar amortering och räntor für vanliga banklån/almilån. Almi fiirhandlar om fürlusttäckningsmedel från Europeiska investeringsfonden, EIF till Almis Mikrolån. Det skulle göra att Almi kan ta högre kreditrisker och stötta fler nya füretagare som har svårt att lämna privata säkerheter - t ex invandrare och unga. ALMI Nord AB har betydelse som marknadskompletterande. Lar-Olov Söderström, Norrlandsfonden redogör ftir rollen som marknadskompletterande, i de fem nordliga länen, genom att erduda topplån till floretag med tillväxtambitioner. Norrlandsfonden bildades utifrån behovet av ett diversifierat näringsliv genom kapital från LKAB. Norrlandsfonden är en stiftelse med eget kapital på I mrd som fiirvaltas väl och riktar sig till alla branscher, nybildade ftiretag samt kan ha en stor riskgrad. Det är en liten organisation med regionala och snabba beslut som samarbetar med olika banker och fuller "finansieringsgapet" mellan bank och füretag. Det är av stor betydelse att det finns bankkontor i samtliga kommuner i inlandet lor att ñ en spridning av de finansiella insatserna. Problemet är att bankerna har höga avkastningskrav och tar ut höga avgifter vilket är ett problem für nya ftiretag. 5 Å

6 Produkterna som erhjrrds är flexihla topplån, konvertibla skuldebrev och garantier/borgensåtaganden. Man stödjer även utveckling och tillväxt genom satsningar på ung füretagsamhet, Venture Cap, kvinnligt nawerk samt på Incubator verksamhet. Ola Rönnqvist, Partnerinvest Norr (BD och AC) startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB. Bolagets kapital kommer till hälften från EU;s strukturfondsmedel och den andra hälften från ALMI Invest AB, Norrlandsfonden samt regionala aktörer. Totalt handlar det om 179 mkr som kan revolveras, dvs återinvesteras. Krav vid en investering är minst 50Yo privatkapital. Partnerinvest Norr investerar mellan I - 10 mkr på marknadsmässiga villkor och branschneutralt. Stor vikt läggs vid "rätt" entreprenör och fìirutsättningar lor lönsamhet och tillväxt. Huvudfokus är på fìiretag i expansionsfas eller i mognadsfas. Det finns stort behov av insatser i tidiga skeden och det kan vara svårt med privata investerare som hellre satsar på säkrare investeringar och expansioner. Av 527 loretag som Partnerinvest varit i kontakt med har det gjorts investeringar i 40 ftiretag, ca 20%o har tackat nej och 20%o har inte återkommit. Det finns en rädsla hos en del entreprenörer att ta in ägarkapital. Behov av riskkapital åir större i inlandet. Det är viktigt med duktiga füretagsrådgivare i inlandet och att bankerna inte stänger ner kontoren. Det finns många olika finansiärer och generellt konstateras att det saknas inte alltid riskkapital. Däremot saknas riskvillig såddfinansiering i tidiga skeden och där kan det beroende på bransch, riskbedömning skilja mellan möjlighet att ñ investeringarllån med olika höga kostnader. Eventuellt borde det ligga i samhällets intresse att främja innovationer och füretag i dessa skeden med exempelvis ftirmånliga lånekreditgarantier. 13 övríga frågor Nästa möte, torsdag 18 september ki Lokal: Sammanträdesrum l, Kommunfürbundet lokaler, Kungsgatan 23 B 14 Avslutning Ordfürande Britta Flinkfeldt Jansson tackar für visat intresse och avslutar mötet. Ordfürande J "â Anders Öberg Justerare 6

Tillväxtberedningen. Dagordning

Tillväxtberedningen. Dagordning Protokoll Tillväxtberedningen Tid och plats 16 april 2014, kl 13-16, styrelserummet, landstingshuset. Monica Carlsson (v) NLL Per-Arne Kerttu (c) NLL Peter Roslund (s) Piteå Britt Westerlund (s) NLL Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353

MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 MISSIV 1(2) 2014-03-11 LJ 2014/353 Landstingsstyrelsen Enterprise Europé Network - EEN Med anledning av regionbildning görs i enlighet med regionbildningskommitténs förslag en översyn av sex organisationer

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Märtha Puranen Tillväxtverket

Märtha Puranen Tillväxtverket Märtha Puranen Tillväxtverket Hur har norra Sverige implementerat Lissabonstrategin i strukturfonderna 2007-20132013 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige Europaforum norra Sverige välkomnar den nya

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet

Botniska korridoren. Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011. Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Botniska korridoren Trafikverkets branschråd för kommunikationer Luleå 18 november 2011 Maria Öberg Forskningsingenjör Luleå Tekniska Universitet Projektet.. Har en stark bakgrund (Mål2-projekt 2008-2011,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT

Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121) N2008/8770/ENT LANDSTINGSSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 26 mars 2009 Dnr 2404-08 Britt Westerlund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Innovationer och företagande Sveriges framtid (SOU 2008:121)

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se

Aktuella frågor. Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten. Utbildningsdepartementet. viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Aktuella frågor 150602 Viktoria Mattsson Forskningspolitiska enheten viktoria.mattsson@regeringskansliet.se Utbildningsminister Gustav Fridolin Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset.

Justerat protokoll och bilagor finns för påseende i kommunhuset. HOFORS KOMMUN 1 (11) Tid och plats Kommunhuset, konferensrum Stollen 08.15-12:10 ande Diana Blomgren (s) ordförande Birgitta Lööf (s) Patrik Nordström (s) ersätter Maria Pärssinen (s) Benny Eriksson (s)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen.

Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Stiftelsen Norrlandsfonden lämnar följande remissynpunkter på utredningen. Norrlandsfondens sammanfattande

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:74

Regeringens skrivelse 2010/11:74 Regeringens skrivelse 2010/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB Skr. 2010/11:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2011

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Delgivningar Protokoll Länshandikapprådet 2012-12-07 Protokoll Kommunikationspolitiska rådet 2013-01-24 Skrivelse till Näringsdepartementet, Synpunkter från Tillväxtberedningen i Norrbotten inför framtagandet

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer