Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:"

Transkript

1 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan sammanträdet var avslutat, utsågs Rune Backlund till ordförande för punkterna 4 (väntelista för projekt) samt 5 10) Ledamöter: Anita Bohman Bo Hansson Ulla Jacobsson Margareta Olin Sven Düring Rune Backlund Richard Sigfridsson Hans Taremark Berit Adolfsson Tjänstgörande suppleanter: Ove Lundgren Eva Johansson Ej tjänstgörande suppleant: Ulla-Britt Ek Dessutom: Elisabeth Öberg/Leo Jager, huvudsekretariatet Pär Nuder inledde med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till mötet. Han hälsade också Ulla-Britt Ek och Leo Jager speciellt välkomna till sitt första beslutsgruppsmöte. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Bo Hansson utsågs till att justera protokollet.

2 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Beslut om bidrag ur strukturfonderna Genomgång av det ekonomiska läget i programmet Elisabeth Öberg redovisade det ekonomiska läget i programmet. Före dagens beslut har 96% av budgeten intecknats genom beslut. Inteckningsgraden varierar mellan åtgärderna mellan 41 och 109%. En regionvis genomgång visar att de stora regionerna fortfarande har fått mindre pengar än sin befolkningsandel, medan de mindre fått mer än sin befolkningsandel. De två kommuner som fått mest pengar i absoluta tal Öckerö kommun (11,6 milj. kr) resp. SDN Styrsö, Göteborgs kommun (6,4 milj. kr) har också fått betydligt lägre andel av beslutade medel än sin befolkningsandel. Nästan 40% av beslutat belopp är utbetald. Åtgärder som snabbt blev fulltecknade har också högre andel utbetalda medel i förhållande till beslutade. Återförda medel, dvs. medel som återförts till åtgärden därför att projekt blivit billigare än beräknat, uppgår f.n. till drygt kr, motsvarande ca 1% av EU-medlen i programmet. Det är knappast realistiskt att vänta sig att procentandelen ska höjas dramatiskt. Vid dagens möte finns ekonomiska osäkerheter för flera av åtgärderna. Vi väntar på klartecken för att kunna få disponera de resterande kr, som öronmärkts för ALMI (lån till unga entreprenörer), se nedan. Beslut under åtgärd 1.1 måste därför fattas under förutsättning att Beslutsgruppen får disponera dessa medel eller överlämnas till ordföranden för beslut när så skett. Det finns en ansökan om medel under åtgärden 1.3 Turism. F.n. finns inga medel på åtgärden, men det sökta beloppet är lågt, och Beslutsgruppen kan därför överväga att fatta ett villkorat beslut. Detsamma gäller åtgärd 2.1, med kompletteringen att sekretariatet i samråd med två sökande etappindelat/krympt projekt för att Beslutsgruppen skulle ha möjliga alternativ att välja mellan på åtgärden. För åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar väntar vi beslut om överföring från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning inom kort. F.n. finns inte tillräckligt mycket pengar kvar på åtgärden för att fatta beslut utan villkor. Beslutsgruppen kan därför välja mellan att fatta villkorade beslut eller överlämna till ordföranden att fatta beslut när beslutet om överföring av pengar trätt i kraft. Elisabeth Öberg berättade att den rangordning av projekten regionvis som referensgrupperna gjort varit mycket användbar vid sekretariatets förberedelser av ärendena. Information om ALMI-pengarna Av de kr som ursprungligen öronmärktes till ALMI för lån till unga entreprenörer har Beslutsgruppen tidigare fått tillstånd att disponera kr för projekt som främjar nyföretagande. Resterande kr står fortfarande till ALMI:s disposition. Den utlovade regelbundna rapporteringen från NUTEK angående beslutsläget har inte fungerat. Ett lån till unga entreprenörer inom 5b Skärgårdens område har inrapporterats. Vid närmare efterforskningar visade sig företaget ligga på en ö utanför programmet. Om inte lånet avsåg ett annat arbetsställe, på en ö inom Mål 5b Skärgårdens område, är de kr fortfarande intakta. Näringsdepartementet har uppmärksammats på behovet av att få en snabb lösning. De och NUTEK arbetar med frågan.

3 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 3 Anmälan av ärenden som beslutats av ordföranden på delegation Nedanstående ärenden har beslutats av ordföranden på delegation. Samtliga har beslutats i enlighet med det förslag som redovisats för Beslutsgruppen. Protokoll bifogas Ökad egenförsörjning på Koster Växthus Hamn på Ljusterö, Österåkers kommun, mot skärgården Idö Lotsplats Skärgårdskvinnoseminarium Med lärdom från hur kvinnor levde förr i Ornö skärgård Lokal (Donsö) Marin fältskola på Styrsö Kulturturism på Härön Kompetensutveckling, Ornö Kompetensutveckling av lokala företag genom kunskapsspridning kring Ingmarsö-modellen Ev väntelista för projekt Elisabeth Öberg gav en definition på vänte- eller reservlista. Beslutsgruppen upplöses Därefter kan inga nya beslut om medel fattas. Om det visar sig efter årsskiftet att projekt inte blir av, och pengarna återförs till åtgärden, kan inga nya beslut fattas där man kan utnyttja de återförda medlen. Om Beslutsgruppen har fattat villkorade beslut (under förutsättning att medel återförs till åtgärden) kan dessa ersätta de projekt som inte blivit av. Det är mycket viktigt att de sökande görs medvetna om förutsättningarna. Endast sökande som kan vänta på, eller t.o.m. helt avstå från EU-bidraget, kan sättas upp på väntelista. Projekten på väntelistan måste rangordnas. Beslutsgruppen ansåg att två olika slags listor skulle upprättas vid sammanträdet den 3 december Den första listan ska avse färdigberedda och kompletta projektansökningar den ordinarie väntelistan. Den andra listan ska avse projektidéer (alltså inte färdiga ansökningar), och ska överlämnas till nästa beslutande församling för skärgården i strukturfondssammanhang. Projektidélistan ska underlätta starten av arbetet nästa programperiod. Projekten på idélistan kan naturligtvis inte garanteras stöd.

4 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 4 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Företagsstöd. Program för första halvåret 1999 Sökande: Länsstyrelsen i E-län Beslut: Högst kr för år 1999, motsvarande högst 12 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen. Ärende Företagsstöd i skärgården Mål 5b Sökande: Länsstyrelsen i K-län Beslut: Högst kr för 1998 och 1999, motsvarande högst 15% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen.

5 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 5 Ärende Program för företagsutveckling. Företagsstöd Sökande: Länsstyrelsen i AB-län Beslut: Högst kr för år 1998, motsvarande högst 3% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella programmet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande och bidra till etablering av småföretag i lands- och glesbygdsskärgården. Ärende Skärgårdslinjen Sökande: Navet i Havet ek. för. Beslut: Högst kr för år , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Näringslivsutveckling i skärgården. Fem av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande, bidra till ökat samarbete mellan företagen, stimulera nätverksbildningar samt bidra till etablering av småföretag i gles- och landsbygdsskärgården. Kommentar: Projektet har tidigare ansökt under åtgärd 1.3 Turism och då fått avslag p.g.a. medelsbrist. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 6 Åtgärd 1.3 Turism Ärende Marknadsföring av Hanö Sökande: Hanö byalag Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 22 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.3 Turism. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, förlängning av turistsäsongen samt ökad användning av befintliga anläggningar. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö (SKG5b ), samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Kvinnors och ungdomars framtida utveckling på Hjälmarens öar, Valen och Vinön Sökande: Örebro kommun, Östernärke kommundelsförvaltning Beslut: Högst kr för år 2000, motsvarande högst 48 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och utveckling och användning av ny teknik. Kommentar: Äganderätten till investeringarna övergår efter projekttidens slut till ö-kontoret på Vinön.

7 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 7 Ärende Affärsutveckling för kvinnor i Göteborgs södra skärgård (år 2000) Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: högst kr för år 2000, motsvarande högst 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Projektet har tidigare fått stöd för perioden (Dnr SKG5b ). Lägesrapport har inlämnats. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Ärende Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö Sökande: Hanö Hamnförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 23 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: möjlighet till nya arbetstillfällen, lokala initiativ med förankring i bygden och bevara och utveckla kultur- och miljövärden. Villkor: Genomförandet av projektet skall ske i samråd med länsexperterna inom natur- och kulturmiljövård. En förutsättning för att medlen ska kunna betalas ut är att stödmottagaren uppfyller villkoren i Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till den nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Marknadsföring av Hanö (SKG5b ) samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Beröringspunkter finns även till regeringsuppdraget att ta fram ett Miljöoch hushållningsprogram för skärgården samt till förberedelsearbetet för inrättande av en nationalpark på Hanö.

8 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 8 Ärende Djurtransporter i Blekinge skärgård Sökande: Skogsvårdsstyrelsen Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Referensgruppen avstyrker ansökan med hänvisning till de troliga negativa konkurrenseffekterna för privata näringsidkare i regionen. Beslutsgruppen instämmer i referensgruppens bedömning. Ärende Örikets kulturarv Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Ärende Iordningsställande av värdefulla natur- och kulturmiljöer Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning Ärende Levande skärgård Sökande: Gamleby folkhögskola Beslut: Ansökan återremitteras till den regionala referensgruppen Motivering: Ansökan återremitteras för utredning av bl.a. plats för undervisningen. Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

9 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 9 Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Kulturprojekt på Östra Hästholmen och Ytterön Sökande: Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till 5b Skärgårdenprojekten IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (SKG5b samt SKG5b ) och Lokal utvecklingsplan på Östra Hästholmen och Ytterön (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd, region och kommun bifogas, liksom sammanställning över tillgängliga medel. 5. Diskussion med utgångspunkt från nuläget i programmet Planering inför den avslutande delen av nuvarande programperiod Leo Jager berättade kort om sekretariatets arbete med avslutningen av programmet. I juni 1999 skickades en skriftlig uppmaning till alla projektägare till projekt som pågått under 1998, att rekvirera EU-medel för detta år före den 31 augusti Resultatet blev att samtliga projektägare som skulle rekvirera för 1998 nu har lämnat in sina rekvisitioner. Beslutsgruppen har i dag beslutat att bevilja stöd till två länsstyrelser till program för företagsstöd, vilka utbetalats under När rekvisitionerna i båda dessa projekt har lämnats in, vilket ska ske före årsskiftet, kan år 1998 betraktas som avslutat. Nästa steg i avslutningen är att sekretariatet kommer att granska alla pågående projekt för att se om projektägarna har rekvirerat EU-medel löpande och/eller om projektets genomförande har försenats. Förberedelser för nästa strukturfondsperiod Elisabeth Öberg informerade om det aktuella läget. Regeringen har i juli överlämnat sitt förslag till Mål 2- område till Europeiska kommissionen. Mål 5b Skärgårdens öar (förutom öarna i de tre nordligaste länen) kommer i regeringens förslag att ingå i det fullvärdiga Mål 2-område. Däremot har ingen inomregional uppdelning gjorts. Vi har därför i Beslutsgruppens namn skickat en påminnelse till regeringen om att Beslutsgruppen fortfarande anser att skärgården ska vara ett självständigt område. Europeiska kommissionen har inte ännu godkänt Sveriges förslag. Förhandlingar pågår. När godkännandet är klart, kommer regeringen att lämna ut uppdrag till olika organisationer att ta fram program (SPD).

10 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 10 Sverige har då fyra månader på sig att skriva och förankra en SPD, och Europeiska kommissionen har därefter fem månader på sig att godkänna den. Det innebär att vi knappast kan ha ett program igång förrän efter halvårsskiftet SPD:n kommer denna gång att skrivas i två steg en mer översiktlig SPD, och ett mer detaljerat supplement. Formellt ska endast SPD:n godkännas av Europeiska kommissionen. Nästa Mål 2 kommer att finansieras av Regionala utvecklingsfonden och av Sociala fonden (valfritt, men i så fall till minst 5%). Parallellt med Mål 2 kommer dels Mål 3 att finnas, dels Jordbruksfondens landsbygdsutvecklingsprogram (LBU). Inom ramen för LBU kommer både jordbruksstöd m.m. och allmänna insatser för landsbygdsutveckling att finansieras. De nuvarande jordbruksfondsinsatserna inom Mål 5b Skärgården bör alltså i fortsättningen delvis kunna finansieras över LBU. Huvudsekretariatet och GBV har tillsammans med referensgruppssekreterarna inlett arbetet med förberedelser inför nästa programperiod. GBV har gått ut med skrivelse till samtliga länsstyrelser/regionförbund om uppdatering av ö-listan. Referensgruppssekreterarna har börjat att ta fram uppgifter för en nulägesanalys i enlighet med anvisningarna för framtagande av SPD. Vice ordförande Margit Viklund hade meddelat att skärgården, trots påstötningar från henne och andra, inte alls är nämnd i det inlämnade förslaget till SPD för deras region, dvs. mellersta Norrland. Beslutsgruppen blev, mot bakgrund av denna information, än mer bekymrad för skärgårdsområdets framtid nästa strukturfondsperiod. Uppdrogs åt huvudsekreteraren att formulera ett brev, där Beslutsgruppen, mot bakgrund av hur skärgården redovisats i förslagen till Mål 1-program, ånyo framhåller vikten av att den skärgård som finns inom det planerade Mål 2-området, får vara ett självständigt område. 6. Rapporter Övervakningskommittémötet den 1 juni 1999 Elisabeth Öberg meddelade att Övervakningskommittén tillstyrkt överföring av 2,5 milj. kr från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning till åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Vidare tillstyrkte Övervakningskommittén att indexeringsmedlen för år 1998 och 1999 i sin helhet fördes till medel för teknisk assistans. Beslut om dessa ändringar fattas av Europeiska kommissionen inom kort. Protokoll bifogas. Richard Sigfridsson framförde på Övervakningskommittémötet Beslutsgruppens tankar om en egen utvärdering. Richard Sigfridsson berättade att två olika angreppssätt diskuterats. Det ena var en rapport om skärgårdsbornas åsikter om vad programmet inneburit, det andra var en undersökning av vad projekten gett för effekter i förhållande till Beslutsgruppens förväntningar. Elisabeth Öberg betonade att utvärderingen måste koordineras med Övervakningskommitténs utvärdering, så att varken syfte eller tillfrågade personer sammanfaller. Ev kan en sådan utvärdering göras med hjälp av studenter. Uppdrogs till huvudsekreteraren att till nästa sammanträde lägga fram ett förslag.

11 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 11 EU5b-nätverket Elisabeth Öberg meddelade att huvudsekreterargruppen nu övertagit ansvaret för representationen i den s.k. Core group, då GBV dragit sig ur. Sverigerepresentant är Lars Stenström, huvudsekreterare i Mål 5b Gotland, med Henrik Blomberg, huvudsekreterare i Mål 5b Sydöstra, som ersättare. Den årliga konferensen (tema The challenges of reform and the role of networking ), som skulle ha hållits den oktober, har flyttats fram till november eller december i år. Lars Stenström kommer att delta, och därefter skriva en rapport som distribueras till oss. Informell projektuppföljning/utvärdering Elisabeth Öberg informerade kort om läget i följande slumpmässigt utvalda projekt: Museum i Hemsö fästning (Härnösands kommun) Holmöns Båtmuseum(Besökscentrum (Stiftelsen Holmöns Båtmuseum /Besökscentrum) Båtbrygga vid Söderholm (Söderholms samfällighetsförening) Brygga på Östra Eknö (Östra Eknö Byalag) Hanö hamn (Sölvesborgs kommun) IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening) Föreningen Prästgården (Gullholmen/Hermanö företagarförening) Varvsutvecklingen (Öckerö kommun) Servicebyggnader i Kosters hamnar (Nordkosters fiskehamnsförening) Brygga på Kalvsund (Öckerö kommun) Natur- och kulturturism, Tanum (Bohusläns Museum) Rapport från studieresa i Skottland Elisabeth Öberg informerade om den studieresa, som hon deltagit i som ett led i en utbildning som GBV/NUTEK anordnat för huvudsekreterare. Kort reserapport bifogas. Rapport från seminarium om integrerad förvaltning av kustområden Leo Jager informerade om ett seminarium hos Naturvårdsverket den 24 augusti Seminariet utgjorde en led i utvärderingen av Europeiska kommissionens demonstrationsprogram om Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Liknande seminarier har genomförts i alla berörda EU-länder. Demonstrationsprogrammet, som startades 1996, innehåller bl.a. 35 regionala delprojekt i olika EU-länder. Syftet med programmet är dels att kunna bedöma hypotesen att misskötseln av Europas kustområden beror på otillräcklig information om miljön samt bristande administrativ samordning och samråd mellan berörda parterna, dels att framkalla en bred debatt om förvaltning av kustområdena. Representanter från bl.a. de berörda departementen, verken och skärgårdskommunerna deltog i seminariet. På seminariet diskuterades huvudproblemen vid förvaltningen av Sveriges kustområden samt möjliga lösningar på nationell och europeisk nivå. Europeiska kommissionen kommer att ta hänsyn till resultaten av seminariet vid utvärderingen av demonstrationsprogrammet, och samtliga deltagare uppmanades även att skicka in sina skriftliga kommentarer. Mer information finns på programmets hemsida:

12 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Information från referensgrupperna Östergötlands och Kalmar län: Anita Bohman meddelade att referensgruppen haft möte i Oskarshamn med god uppslutning. Gruppen kommer att sammanträda (i Norrköping) inför nästa beslutsgruppsmöte även om regionen inte skulle ha några ansökningar då. Västra Götalands och Hallands län: Hans Taremark framförde en hälsning från referensgruppens ordförande Inger Leek Carlsson, som är nyopererad. Referensgruppen diskuterar projektidéer och följer upp gamla projekt. Nästa möte ska hållas i projektet NIMBUS lokaler på Öckerö. Insjööarna: Rune Backlund berättade att referensgruppens förra möte hållits i just dessa lokaler på Vinön. Nästa möte kommer att hållas på Lurö i Vänern. Det finns flera idéer på gång, bl.a. om kryddodling, brygga och ITprojekt. Ev kommer dessa att vara klara för behandling nästa ansökningsomgång. Referensgruppen kommer att försöka behålla det nätverk som bildats under denna programperiod, även om det inte skulle bli ett separat skärgårdsprogram under nästa period. De kommer också att hålla kontakt med Leader. Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län: Ingen från referensgrupperna för Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län var närvarande. 8. Informations- och strategifrågor Hans Taremark berättade att han håller hemsidan aktuell. 9. Beslutsgruppens sista sammanträde den 3 december 1999 Beslutsgruppens sista sammanträde hålls på Rosenbad i Stockholm den 3 december Om behov finns kan ett telefonmöte arrangeras i slutet av december.

13 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Övriga frågor Ändrad arbetsordning för Beslutsgruppen Leo Jager gick igenom alla väsentliga förändringar som gjorts i förslaget till arbetsordning. Beslutsgruppen ansåg att ansvaret för att kallelse utfärdas till Beslutsgruppens sammanträden även i fortsättningen skulle ligga på ordföranden, och inte, som föreslaget, på huvudsekretariatet. Efter denna ändring godkände Beslutsgruppen de föreslagna förändringarna i arbetsordningen. Uppdaterad version bifogas. Medfinansiering till Beslutsgruppens gemensamma kostnader: Elisabeth Öberg meddelade att Kalmar, Västra Götalands, Stockholms, Blekinge, Östergötlands, Gävleborgs, Jönköpings och Västernorrlands län har betalat in sin del av medfinansieringen. Södermanlands län har beslutat att betala. Västmanlands län har protesterat mot att behöva betala. Resterande län (Värmlands, Skåne, Hallands, Örebro, Uppsala samt Västerbottens län) har inte betalat. Att Norrbottens län inte nämns beror på att de betalade in två gånger vid den förra omgången (1997), och därför fått en räkning på 0 kr. Västerbottens län är det enda län som inte betalade vid den förra omgången, och har därför nu fått en räkning på kr ( kr kr). Uppdrogs åt Bo Hansson och Magnus Holgersson att ta upp frågan på nästa länsrådsmöte. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Rune Backlund, tf ordf. Bo Hansson, justerare

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Genom beslut den 22 november 2001 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att, efter samråd med

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11

Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2014 - - - Innehåll Ny programperiod utökade möjligheter... 3 Året i korthet 2014... 5 Ordlista... 9 Uppdrag och organisation... 11 Förutsättningar för resultatredovisningen...

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.

nyheter.txt startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer. 2002-10-01 RUS nyhetsblad 1 Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB) 2003-04-30 Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april Ett

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport

Stimulansbidrag LOV. Slutrapport Stimulansbidrag LOV Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

2001:01. Samverkan 6.1 Partnerskap nytt inslag i svensk samhällsorganisation eller snarare uppgraderad samverkan?

2001:01. Samverkan 6.1 Partnerskap nytt inslag i svensk samhällsorganisation eller snarare uppgraderad samverkan? 2001:01 Samverkan 6.1 Partnerskap nytt inslag i svensk samhällsorganisation eller snarare uppgraderad samverkan? Utgivarens förord EU-medlemskapet har inneburit nya medel och former för arbetet med regional

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer