Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:"

Transkript

1 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan sammanträdet var avslutat, utsågs Rune Backlund till ordförande för punkterna 4 (väntelista för projekt) samt 5 10) Ledamöter: Anita Bohman Bo Hansson Ulla Jacobsson Margareta Olin Sven Düring Rune Backlund Richard Sigfridsson Hans Taremark Berit Adolfsson Tjänstgörande suppleanter: Ove Lundgren Eva Johansson Ej tjänstgörande suppleant: Ulla-Britt Ek Dessutom: Elisabeth Öberg/Leo Jager, huvudsekretariatet Pär Nuder inledde med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till mötet. Han hälsade också Ulla-Britt Ek och Leo Jager speciellt välkomna till sitt första beslutsgruppsmöte. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Bo Hansson utsågs till att justera protokollet.

2 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Beslut om bidrag ur strukturfonderna Genomgång av det ekonomiska läget i programmet Elisabeth Öberg redovisade det ekonomiska läget i programmet. Före dagens beslut har 96% av budgeten intecknats genom beslut. Inteckningsgraden varierar mellan åtgärderna mellan 41 och 109%. En regionvis genomgång visar att de stora regionerna fortfarande har fått mindre pengar än sin befolkningsandel, medan de mindre fått mer än sin befolkningsandel. De två kommuner som fått mest pengar i absoluta tal Öckerö kommun (11,6 milj. kr) resp. SDN Styrsö, Göteborgs kommun (6,4 milj. kr) har också fått betydligt lägre andel av beslutade medel än sin befolkningsandel. Nästan 40% av beslutat belopp är utbetald. Åtgärder som snabbt blev fulltecknade har också högre andel utbetalda medel i förhållande till beslutade. Återförda medel, dvs. medel som återförts till åtgärden därför att projekt blivit billigare än beräknat, uppgår f.n. till drygt kr, motsvarande ca 1% av EU-medlen i programmet. Det är knappast realistiskt att vänta sig att procentandelen ska höjas dramatiskt. Vid dagens möte finns ekonomiska osäkerheter för flera av åtgärderna. Vi väntar på klartecken för att kunna få disponera de resterande kr, som öronmärkts för ALMI (lån till unga entreprenörer), se nedan. Beslut under åtgärd 1.1 måste därför fattas under förutsättning att Beslutsgruppen får disponera dessa medel eller överlämnas till ordföranden för beslut när så skett. Det finns en ansökan om medel under åtgärden 1.3 Turism. F.n. finns inga medel på åtgärden, men det sökta beloppet är lågt, och Beslutsgruppen kan därför överväga att fatta ett villkorat beslut. Detsamma gäller åtgärd 2.1, med kompletteringen att sekretariatet i samråd med två sökande etappindelat/krympt projekt för att Beslutsgruppen skulle ha möjliga alternativ att välja mellan på åtgärden. För åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar väntar vi beslut om överföring från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning inom kort. F.n. finns inte tillräckligt mycket pengar kvar på åtgärden för att fatta beslut utan villkor. Beslutsgruppen kan därför välja mellan att fatta villkorade beslut eller överlämna till ordföranden att fatta beslut när beslutet om överföring av pengar trätt i kraft. Elisabeth Öberg berättade att den rangordning av projekten regionvis som referensgrupperna gjort varit mycket användbar vid sekretariatets förberedelser av ärendena. Information om ALMI-pengarna Av de kr som ursprungligen öronmärktes till ALMI för lån till unga entreprenörer har Beslutsgruppen tidigare fått tillstånd att disponera kr för projekt som främjar nyföretagande. Resterande kr står fortfarande till ALMI:s disposition. Den utlovade regelbundna rapporteringen från NUTEK angående beslutsläget har inte fungerat. Ett lån till unga entreprenörer inom 5b Skärgårdens område har inrapporterats. Vid närmare efterforskningar visade sig företaget ligga på en ö utanför programmet. Om inte lånet avsåg ett annat arbetsställe, på en ö inom Mål 5b Skärgårdens område, är de kr fortfarande intakta. Näringsdepartementet har uppmärksammats på behovet av att få en snabb lösning. De och NUTEK arbetar med frågan.

3 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 3 Anmälan av ärenden som beslutats av ordföranden på delegation Nedanstående ärenden har beslutats av ordföranden på delegation. Samtliga har beslutats i enlighet med det förslag som redovisats för Beslutsgruppen. Protokoll bifogas Ökad egenförsörjning på Koster Växthus Hamn på Ljusterö, Österåkers kommun, mot skärgården Idö Lotsplats Skärgårdskvinnoseminarium Med lärdom från hur kvinnor levde förr i Ornö skärgård Lokal (Donsö) Marin fältskola på Styrsö Kulturturism på Härön Kompetensutveckling, Ornö Kompetensutveckling av lokala företag genom kunskapsspridning kring Ingmarsö-modellen Ev väntelista för projekt Elisabeth Öberg gav en definition på vänte- eller reservlista. Beslutsgruppen upplöses Därefter kan inga nya beslut om medel fattas. Om det visar sig efter årsskiftet att projekt inte blir av, och pengarna återförs till åtgärden, kan inga nya beslut fattas där man kan utnyttja de återförda medlen. Om Beslutsgruppen har fattat villkorade beslut (under förutsättning att medel återförs till åtgärden) kan dessa ersätta de projekt som inte blivit av. Det är mycket viktigt att de sökande görs medvetna om förutsättningarna. Endast sökande som kan vänta på, eller t.o.m. helt avstå från EU-bidraget, kan sättas upp på väntelista. Projekten på väntelistan måste rangordnas. Beslutsgruppen ansåg att två olika slags listor skulle upprättas vid sammanträdet den 3 december Den första listan ska avse färdigberedda och kompletta projektansökningar den ordinarie väntelistan. Den andra listan ska avse projektidéer (alltså inte färdiga ansökningar), och ska överlämnas till nästa beslutande församling för skärgården i strukturfondssammanhang. Projektidélistan ska underlätta starten av arbetet nästa programperiod. Projekten på idélistan kan naturligtvis inte garanteras stöd.

4 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 4 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Företagsstöd. Program för första halvåret 1999 Sökande: Länsstyrelsen i E-län Beslut: Högst kr för år 1999, motsvarande högst 12 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen. Ärende Företagsstöd i skärgården Mål 5b Sökande: Länsstyrelsen i K-län Beslut: Högst kr för 1998 och 1999, motsvarande högst 15% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen.

5 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 5 Ärende Program för företagsutveckling. Företagsstöd Sökande: Länsstyrelsen i AB-län Beslut: Högst kr för år 1998, motsvarande högst 3% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella programmet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande och bidra till etablering av småföretag i lands- och glesbygdsskärgården. Ärende Skärgårdslinjen Sökande: Navet i Havet ek. för. Beslut: Högst kr för år , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Näringslivsutveckling i skärgården. Fem av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande, bidra till ökat samarbete mellan företagen, stimulera nätverksbildningar samt bidra till etablering av småföretag i gles- och landsbygdsskärgården. Kommentar: Projektet har tidigare ansökt under åtgärd 1.3 Turism och då fått avslag p.g.a. medelsbrist. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 6 Åtgärd 1.3 Turism Ärende Marknadsföring av Hanö Sökande: Hanö byalag Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 22 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.3 Turism. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, förlängning av turistsäsongen samt ökad användning av befintliga anläggningar. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö (SKG5b ), samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Kvinnors och ungdomars framtida utveckling på Hjälmarens öar, Valen och Vinön Sökande: Örebro kommun, Östernärke kommundelsförvaltning Beslut: Högst kr för år 2000, motsvarande högst 48 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och utveckling och användning av ny teknik. Kommentar: Äganderätten till investeringarna övergår efter projekttidens slut till ö-kontoret på Vinön.

7 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 7 Ärende Affärsutveckling för kvinnor i Göteborgs södra skärgård (år 2000) Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: högst kr för år 2000, motsvarande högst 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Projektet har tidigare fått stöd för perioden (Dnr SKG5b ). Lägesrapport har inlämnats. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Ärende Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö Sökande: Hanö Hamnförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 23 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: möjlighet till nya arbetstillfällen, lokala initiativ med förankring i bygden och bevara och utveckla kultur- och miljövärden. Villkor: Genomförandet av projektet skall ske i samråd med länsexperterna inom natur- och kulturmiljövård. En förutsättning för att medlen ska kunna betalas ut är att stödmottagaren uppfyller villkoren i Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till den nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Marknadsföring av Hanö (SKG5b ) samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Beröringspunkter finns även till regeringsuppdraget att ta fram ett Miljöoch hushållningsprogram för skärgården samt till förberedelsearbetet för inrättande av en nationalpark på Hanö.

8 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 8 Ärende Djurtransporter i Blekinge skärgård Sökande: Skogsvårdsstyrelsen Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Referensgruppen avstyrker ansökan med hänvisning till de troliga negativa konkurrenseffekterna för privata näringsidkare i regionen. Beslutsgruppen instämmer i referensgruppens bedömning. Ärende Örikets kulturarv Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Ärende Iordningsställande av värdefulla natur- och kulturmiljöer Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning Ärende Levande skärgård Sökande: Gamleby folkhögskola Beslut: Ansökan återremitteras till den regionala referensgruppen Motivering: Ansökan återremitteras för utredning av bl.a. plats för undervisningen. Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

9 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 9 Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Kulturprojekt på Östra Hästholmen och Ytterön Sökande: Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till 5b Skärgårdenprojekten IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (SKG5b samt SKG5b ) och Lokal utvecklingsplan på Östra Hästholmen och Ytterön (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd, region och kommun bifogas, liksom sammanställning över tillgängliga medel. 5. Diskussion med utgångspunkt från nuläget i programmet Planering inför den avslutande delen av nuvarande programperiod Leo Jager berättade kort om sekretariatets arbete med avslutningen av programmet. I juni 1999 skickades en skriftlig uppmaning till alla projektägare till projekt som pågått under 1998, att rekvirera EU-medel för detta år före den 31 augusti Resultatet blev att samtliga projektägare som skulle rekvirera för 1998 nu har lämnat in sina rekvisitioner. Beslutsgruppen har i dag beslutat att bevilja stöd till två länsstyrelser till program för företagsstöd, vilka utbetalats under När rekvisitionerna i båda dessa projekt har lämnats in, vilket ska ske före årsskiftet, kan år 1998 betraktas som avslutat. Nästa steg i avslutningen är att sekretariatet kommer att granska alla pågående projekt för att se om projektägarna har rekvirerat EU-medel löpande och/eller om projektets genomförande har försenats. Förberedelser för nästa strukturfondsperiod Elisabeth Öberg informerade om det aktuella läget. Regeringen har i juli överlämnat sitt förslag till Mål 2- område till Europeiska kommissionen. Mål 5b Skärgårdens öar (förutom öarna i de tre nordligaste länen) kommer i regeringens förslag att ingå i det fullvärdiga Mål 2-område. Däremot har ingen inomregional uppdelning gjorts. Vi har därför i Beslutsgruppens namn skickat en påminnelse till regeringen om att Beslutsgruppen fortfarande anser att skärgården ska vara ett självständigt område. Europeiska kommissionen har inte ännu godkänt Sveriges förslag. Förhandlingar pågår. När godkännandet är klart, kommer regeringen att lämna ut uppdrag till olika organisationer att ta fram program (SPD).

10 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 10 Sverige har då fyra månader på sig att skriva och förankra en SPD, och Europeiska kommissionen har därefter fem månader på sig att godkänna den. Det innebär att vi knappast kan ha ett program igång förrän efter halvårsskiftet SPD:n kommer denna gång att skrivas i två steg en mer översiktlig SPD, och ett mer detaljerat supplement. Formellt ska endast SPD:n godkännas av Europeiska kommissionen. Nästa Mål 2 kommer att finansieras av Regionala utvecklingsfonden och av Sociala fonden (valfritt, men i så fall till minst 5%). Parallellt med Mål 2 kommer dels Mål 3 att finnas, dels Jordbruksfondens landsbygdsutvecklingsprogram (LBU). Inom ramen för LBU kommer både jordbruksstöd m.m. och allmänna insatser för landsbygdsutveckling att finansieras. De nuvarande jordbruksfondsinsatserna inom Mål 5b Skärgården bör alltså i fortsättningen delvis kunna finansieras över LBU. Huvudsekretariatet och GBV har tillsammans med referensgruppssekreterarna inlett arbetet med förberedelser inför nästa programperiod. GBV har gått ut med skrivelse till samtliga länsstyrelser/regionförbund om uppdatering av ö-listan. Referensgruppssekreterarna har börjat att ta fram uppgifter för en nulägesanalys i enlighet med anvisningarna för framtagande av SPD. Vice ordförande Margit Viklund hade meddelat att skärgården, trots påstötningar från henne och andra, inte alls är nämnd i det inlämnade förslaget till SPD för deras region, dvs. mellersta Norrland. Beslutsgruppen blev, mot bakgrund av denna information, än mer bekymrad för skärgårdsområdets framtid nästa strukturfondsperiod. Uppdrogs åt huvudsekreteraren att formulera ett brev, där Beslutsgruppen, mot bakgrund av hur skärgården redovisats i förslagen till Mål 1-program, ånyo framhåller vikten av att den skärgård som finns inom det planerade Mål 2-området, får vara ett självständigt område. 6. Rapporter Övervakningskommittémötet den 1 juni 1999 Elisabeth Öberg meddelade att Övervakningskommittén tillstyrkt överföring av 2,5 milj. kr från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning till åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Vidare tillstyrkte Övervakningskommittén att indexeringsmedlen för år 1998 och 1999 i sin helhet fördes till medel för teknisk assistans. Beslut om dessa ändringar fattas av Europeiska kommissionen inom kort. Protokoll bifogas. Richard Sigfridsson framförde på Övervakningskommittémötet Beslutsgruppens tankar om en egen utvärdering. Richard Sigfridsson berättade att två olika angreppssätt diskuterats. Det ena var en rapport om skärgårdsbornas åsikter om vad programmet inneburit, det andra var en undersökning av vad projekten gett för effekter i förhållande till Beslutsgruppens förväntningar. Elisabeth Öberg betonade att utvärderingen måste koordineras med Övervakningskommitténs utvärdering, så att varken syfte eller tillfrågade personer sammanfaller. Ev kan en sådan utvärdering göras med hjälp av studenter. Uppdrogs till huvudsekreteraren att till nästa sammanträde lägga fram ett förslag.

11 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 11 EU5b-nätverket Elisabeth Öberg meddelade att huvudsekreterargruppen nu övertagit ansvaret för representationen i den s.k. Core group, då GBV dragit sig ur. Sverigerepresentant är Lars Stenström, huvudsekreterare i Mål 5b Gotland, med Henrik Blomberg, huvudsekreterare i Mål 5b Sydöstra, som ersättare. Den årliga konferensen (tema The challenges of reform and the role of networking ), som skulle ha hållits den oktober, har flyttats fram till november eller december i år. Lars Stenström kommer att delta, och därefter skriva en rapport som distribueras till oss. Informell projektuppföljning/utvärdering Elisabeth Öberg informerade kort om läget i följande slumpmässigt utvalda projekt: Museum i Hemsö fästning (Härnösands kommun) Holmöns Båtmuseum(Besökscentrum (Stiftelsen Holmöns Båtmuseum /Besökscentrum) Båtbrygga vid Söderholm (Söderholms samfällighetsförening) Brygga på Östra Eknö (Östra Eknö Byalag) Hanö hamn (Sölvesborgs kommun) IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening) Föreningen Prästgården (Gullholmen/Hermanö företagarförening) Varvsutvecklingen (Öckerö kommun) Servicebyggnader i Kosters hamnar (Nordkosters fiskehamnsförening) Brygga på Kalvsund (Öckerö kommun) Natur- och kulturturism, Tanum (Bohusläns Museum) Rapport från studieresa i Skottland Elisabeth Öberg informerade om den studieresa, som hon deltagit i som ett led i en utbildning som GBV/NUTEK anordnat för huvudsekreterare. Kort reserapport bifogas. Rapport från seminarium om integrerad förvaltning av kustområden Leo Jager informerade om ett seminarium hos Naturvårdsverket den 24 augusti Seminariet utgjorde en led i utvärderingen av Europeiska kommissionens demonstrationsprogram om Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Liknande seminarier har genomförts i alla berörda EU-länder. Demonstrationsprogrammet, som startades 1996, innehåller bl.a. 35 regionala delprojekt i olika EU-länder. Syftet med programmet är dels att kunna bedöma hypotesen att misskötseln av Europas kustområden beror på otillräcklig information om miljön samt bristande administrativ samordning och samråd mellan berörda parterna, dels att framkalla en bred debatt om förvaltning av kustområdena. Representanter från bl.a. de berörda departementen, verken och skärgårdskommunerna deltog i seminariet. På seminariet diskuterades huvudproblemen vid förvaltningen av Sveriges kustområden samt möjliga lösningar på nationell och europeisk nivå. Europeiska kommissionen kommer att ta hänsyn till resultaten av seminariet vid utvärderingen av demonstrationsprogrammet, och samtliga deltagare uppmanades även att skicka in sina skriftliga kommentarer. Mer information finns på programmets hemsida:

12 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Information från referensgrupperna Östergötlands och Kalmar län: Anita Bohman meddelade att referensgruppen haft möte i Oskarshamn med god uppslutning. Gruppen kommer att sammanträda (i Norrköping) inför nästa beslutsgruppsmöte även om regionen inte skulle ha några ansökningar då. Västra Götalands och Hallands län: Hans Taremark framförde en hälsning från referensgruppens ordförande Inger Leek Carlsson, som är nyopererad. Referensgruppen diskuterar projektidéer och följer upp gamla projekt. Nästa möte ska hållas i projektet NIMBUS lokaler på Öckerö. Insjööarna: Rune Backlund berättade att referensgruppens förra möte hållits i just dessa lokaler på Vinön. Nästa möte kommer att hållas på Lurö i Vänern. Det finns flera idéer på gång, bl.a. om kryddodling, brygga och ITprojekt. Ev kommer dessa att vara klara för behandling nästa ansökningsomgång. Referensgruppen kommer att försöka behålla det nätverk som bildats under denna programperiod, även om det inte skulle bli ett separat skärgårdsprogram under nästa period. De kommer också att hålla kontakt med Leader. Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län: Ingen från referensgrupperna för Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län var närvarande. 8. Informations- och strategifrågor Hans Taremark berättade att han håller hemsidan aktuell. 9. Beslutsgruppens sista sammanträde den 3 december 1999 Beslutsgruppens sista sammanträde hålls på Rosenbad i Stockholm den 3 december Om behov finns kan ett telefonmöte arrangeras i slutet av december.

13 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Övriga frågor Ändrad arbetsordning för Beslutsgruppen Leo Jager gick igenom alla väsentliga förändringar som gjorts i förslaget till arbetsordning. Beslutsgruppen ansåg att ansvaret för att kallelse utfärdas till Beslutsgruppens sammanträden även i fortsättningen skulle ligga på ordföranden, och inte, som föreslaget, på huvudsekretariatet. Efter denna ändring godkände Beslutsgruppen de föreslagna förändringarna i arbetsordningen. Uppdaterad version bifogas. Medfinansiering till Beslutsgruppens gemensamma kostnader: Elisabeth Öberg meddelade att Kalmar, Västra Götalands, Stockholms, Blekinge, Östergötlands, Gävleborgs, Jönköpings och Västernorrlands län har betalat in sin del av medfinansieringen. Södermanlands län har beslutat att betala. Västmanlands län har protesterat mot att behöva betala. Resterande län (Värmlands, Skåne, Hallands, Örebro, Uppsala samt Västerbottens län) har inte betalat. Att Norrbottens län inte nämns beror på att de betalade in två gånger vid den förra omgången (1997), och därför fått en räkning på 0 kr. Västerbottens län är det enda län som inte betalade vid den förra omgången, och har därför nu fått en räkning på kr ( kr kr). Uppdrogs åt Bo Hansson och Magnus Holgersson att ta upp frågan på nästa länsrådsmöte. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Rune Backlund, tf ordf. Bo Hansson, justerare

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant:

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant: Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1 Närvarande: Pär Nuder, ordförande Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999 Ledamöter: Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin (fr.o.m. p. 5) Gerthie

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan.

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan. Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 3/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 23 maj 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. ( Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen var

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor

nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor PROTOKOLL s Arbetsutskott Närvarande Magnus Alm studeranderepresenta nt Christer Jönsson professor ordförande Lars Bjørnshauge universitetsbibliotekari e Jan Svensson dekan, professor Övriga Elna Jönsson

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat.

476. Mötets öppnande Föreningens ordförande Milis Ivarsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. Protokoll LEADER Mellansjölandet, LAG-möte, 476-488 Tid: Måndagen den 7 april 2014 kl. 18.00 21.00 Plats: Klockargården, Askersund Närvarande: Milis Ivarsson, Sabina Karlsson, Anders Jansson, Per-Arne

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer