Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober Närvarande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:"

Transkript

1 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan sammanträdet var avslutat, utsågs Rune Backlund till ordförande för punkterna 4 (väntelista för projekt) samt 5 10) Ledamöter: Anita Bohman Bo Hansson Ulla Jacobsson Margareta Olin Sven Düring Rune Backlund Richard Sigfridsson Hans Taremark Berit Adolfsson Tjänstgörande suppleanter: Ove Lundgren Eva Johansson Ej tjänstgörande suppleant: Ulla-Britt Ek Dessutom: Elisabeth Öberg/Leo Jager, huvudsekretariatet Pär Nuder inledde med att hälsa mötesdeltagarna välkomna till mötet. Han hälsade också Ulla-Britt Ek och Leo Jager speciellt välkomna till sitt första beslutsgruppsmöte. 1. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2. Föregående protokoll Protokollet lades till handlingarna. 3. Val av justerare Bo Hansson utsågs till att justera protokollet.

2 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Beslut om bidrag ur strukturfonderna Genomgång av det ekonomiska läget i programmet Elisabeth Öberg redovisade det ekonomiska läget i programmet. Före dagens beslut har 96% av budgeten intecknats genom beslut. Inteckningsgraden varierar mellan åtgärderna mellan 41 och 109%. En regionvis genomgång visar att de stora regionerna fortfarande har fått mindre pengar än sin befolkningsandel, medan de mindre fått mer än sin befolkningsandel. De två kommuner som fått mest pengar i absoluta tal Öckerö kommun (11,6 milj. kr) resp. SDN Styrsö, Göteborgs kommun (6,4 milj. kr) har också fått betydligt lägre andel av beslutade medel än sin befolkningsandel. Nästan 40% av beslutat belopp är utbetald. Åtgärder som snabbt blev fulltecknade har också högre andel utbetalda medel i förhållande till beslutade. Återförda medel, dvs. medel som återförts till åtgärden därför att projekt blivit billigare än beräknat, uppgår f.n. till drygt kr, motsvarande ca 1% av EU-medlen i programmet. Det är knappast realistiskt att vänta sig att procentandelen ska höjas dramatiskt. Vid dagens möte finns ekonomiska osäkerheter för flera av åtgärderna. Vi väntar på klartecken för att kunna få disponera de resterande kr, som öronmärkts för ALMI (lån till unga entreprenörer), se nedan. Beslut under åtgärd 1.1 måste därför fattas under förutsättning att Beslutsgruppen får disponera dessa medel eller överlämnas till ordföranden för beslut när så skett. Det finns en ansökan om medel under åtgärden 1.3 Turism. F.n. finns inga medel på åtgärden, men det sökta beloppet är lågt, och Beslutsgruppen kan därför överväga att fatta ett villkorat beslut. Detsamma gäller åtgärd 2.1, med kompletteringen att sekretariatet i samråd med två sökande etappindelat/krympt projekt för att Beslutsgruppen skulle ha möjliga alternativ att välja mellan på åtgärden. För åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar väntar vi beslut om överföring från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning inom kort. F.n. finns inte tillräckligt mycket pengar kvar på åtgärden för att fatta beslut utan villkor. Beslutsgruppen kan därför välja mellan att fatta villkorade beslut eller överlämna till ordföranden att fatta beslut när beslutet om överföring av pengar trätt i kraft. Elisabeth Öberg berättade att den rangordning av projekten regionvis som referensgrupperna gjort varit mycket användbar vid sekretariatets förberedelser av ärendena. Information om ALMI-pengarna Av de kr som ursprungligen öronmärktes till ALMI för lån till unga entreprenörer har Beslutsgruppen tidigare fått tillstånd att disponera kr för projekt som främjar nyföretagande. Resterande kr står fortfarande till ALMI:s disposition. Den utlovade regelbundna rapporteringen från NUTEK angående beslutsläget har inte fungerat. Ett lån till unga entreprenörer inom 5b Skärgårdens område har inrapporterats. Vid närmare efterforskningar visade sig företaget ligga på en ö utanför programmet. Om inte lånet avsåg ett annat arbetsställe, på en ö inom Mål 5b Skärgårdens område, är de kr fortfarande intakta. Näringsdepartementet har uppmärksammats på behovet av att få en snabb lösning. De och NUTEK arbetar med frågan.

3 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 3 Anmälan av ärenden som beslutats av ordföranden på delegation Nedanstående ärenden har beslutats av ordföranden på delegation. Samtliga har beslutats i enlighet med det förslag som redovisats för Beslutsgruppen. Protokoll bifogas Ökad egenförsörjning på Koster Växthus Hamn på Ljusterö, Österåkers kommun, mot skärgården Idö Lotsplats Skärgårdskvinnoseminarium Med lärdom från hur kvinnor levde förr i Ornö skärgård Lokal (Donsö) Marin fältskola på Styrsö Kulturturism på Härön Kompetensutveckling, Ornö Kompetensutveckling av lokala företag genom kunskapsspridning kring Ingmarsö-modellen Ev väntelista för projekt Elisabeth Öberg gav en definition på vänte- eller reservlista. Beslutsgruppen upplöses Därefter kan inga nya beslut om medel fattas. Om det visar sig efter årsskiftet att projekt inte blir av, och pengarna återförs till åtgärden, kan inga nya beslut fattas där man kan utnyttja de återförda medlen. Om Beslutsgruppen har fattat villkorade beslut (under förutsättning att medel återförs till åtgärden) kan dessa ersätta de projekt som inte blivit av. Det är mycket viktigt att de sökande görs medvetna om förutsättningarna. Endast sökande som kan vänta på, eller t.o.m. helt avstå från EU-bidraget, kan sättas upp på väntelista. Projekten på väntelistan måste rangordnas. Beslutsgruppen ansåg att två olika slags listor skulle upprättas vid sammanträdet den 3 december Den första listan ska avse färdigberedda och kompletta projektansökningar den ordinarie väntelistan. Den andra listan ska avse projektidéer (alltså inte färdiga ansökningar), och ska överlämnas till nästa beslutande församling för skärgården i strukturfondssammanhang. Projektidélistan ska underlätta starten av arbetet nästa programperiod. Projekten på idélistan kan naturligtvis inte garanteras stöd.

4 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 4 Beslut Åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården Ärende Företagsstöd. Program för första halvåret 1999 Sökande: Länsstyrelsen i E-län Beslut: Högst kr för år 1999, motsvarande högst 12 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen. Ärende Företagsstöd i skärgården Mål 5b Sökande: Länsstyrelsen i K-län Beslut: Högst kr för 1998 och 1999, motsvarande högst 15% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. En av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen.

5 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 5 Ärende Program för företagsutveckling. Företagsstöd Sökande: Länsstyrelsen i AB-län Beslut: Högst kr för år 1998, motsvarande högst 3% av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella programmet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Företagsutveckling i skärgården. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande och bidra till etablering av småföretag i lands- och glesbygdsskärgården. Ärende Skärgårdslinjen Sökande: Navet i Havet ek. för. Beslut: Högst kr för år , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.1 Näringslivsutveckling i skärgården. Fem av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, ökat nyföretagande, bidra till ökat samarbete mellan företagen, stimulera nätverksbildningar samt bidra till etablering av småföretag i gles- och landsbygdsskärgården. Kommentar: Projektet har tidigare ansökt under åtgärd 1.3 Turism och då fått avslag p.g.a. medelsbrist. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.2 Främja de traditionella näringarna i skärgården med hänsyn till miljö-, natur- och kulturvärden Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

6 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 6 Åtgärd 1.3 Turism Ärende Marknadsföring av Hanö Sökande: Hanö byalag Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 22 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Utveckling av arbete och näringsliv, åtgärd 1.3 Turism. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen, förlängning av turistsäsongen samt ökad användning av befintliga anläggningar. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö (SKG5b ), samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar Ärende Kvinnors och ungdomars framtida utveckling på Hjälmarens öar, Valen och Vinön Sökande: Örebro kommun, Östernärke kommundelsförvaltning Beslut: Högst kr för år 2000, motsvarande högst 48 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och utveckling och användning av ny teknik. Kommentar: Äganderätten till investeringarna övergår efter projekttidens slut till ö-kontoret på Vinön.

7 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 7 Ärende Affärsutveckling för kvinnor i Göteborgs södra skärgård (år 2000) Sökande: Göteborgs stad, SDN Styrsö Beslut: högst kr för år 2000, motsvarande högst 50 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel överförs till åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 1 Arbete och näringsliv, åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: mer arbetstillfällen och ökat nyföretagande bland kvinnor och ungdomar. Kommentar: Projektet har tidigare fått stöd för perioden (Dnr SKG5b ). Lägesrapport har inlämnats. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer Ärende Kultur- och utbildningsfrämjande åtgärder på Hanö Sökande: Hanö Hamnförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 23 % av de stödberättigade kostnaderna. Hela beloppet utbetalas under förutsättning av att medel kan återvinnas i åtgärden, och att de stödberättigade kostnaderna vid projektets slut uppgår till minst samma belopp som i beslutet. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. Tre av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: möjlighet till nya arbetstillfällen, lokala initiativ med förankring i bygden och bevara och utveckla kultur- och miljövärden. Villkor: Genomförandet av projektet skall ske i samråd med länsexperterna inom natur- och kulturmiljövård. En förutsättning för att medlen ska kunna betalas ut är att stödmottagaren uppfyller villkoren i Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till den nu aktuella 5b Skärgårdenansökan Marknadsföring av Hanö (SKG5b ) samt till de redan beviljade projekten Utveckling av Hanö (SKG5b ) och Hanö hamn (SKG5b ). Beröringspunkter finns även till regeringsuppdraget att ta fram ett Miljöoch hushållningsprogram för skärgården samt till förberedelsearbetet för inrättande av en nationalpark på Hanö.

8 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 8 Ärende Djurtransporter i Blekinge skärgård Sökande: Skogsvårdsstyrelsen Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Referensgruppen avstyrker ansökan med hänvisning till de troliga negativa konkurrenseffekterna för privata näringsidkare i regionen. Beslutsgruppen instämmer i referensgruppens bedömning. Ärende Örikets kulturarv Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Ärende Iordningsställande av värdefulla natur- och kulturmiljöer Sökande: Länsstyrelsen i D-län Beslut: Beslutsgruppen beslutar att inte bevilja projektet stöd Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 2 Natur och kulturmiljö, åtgärd 2.1 Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer. På grund av medelsbrist på denna åtgärd måste dock ansökan avslås. Summa beslutade medel för åtgärden: kr Åtgärd 3.1 Informationsteknik Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.2 Service- och transportförsörjning Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr Åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning Ärende Levande skärgård Sökande: Gamleby folkhögskola Beslut: Ansökan återremitteras till den regionala referensgruppen Motivering: Ansökan återremitteras för utredning av bl.a. plats för undervisningen. Summa beslutade medel för åtgärden: 0 kr

9 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 9 Åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården Ärende Kulturprojekt på Östra Hästholmen och Ytterön Sökande: Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening Beslut: Högst kr för , motsvarande högst 24 % av de stödberättigade kostnaderna. Motivering: Det aktuella projektet ryms inom prioritet 4 Lokal mobilisering, åtgärd 4.1 Stärk kulturen och den lokala identiteten i skärgården. Två av de åtgärdsspecifika urvalskriterierna är tillämpliga: utveckla kulturattraktioner, evenemang och kulturella miljöer och lokala initiativ med förankring i bygden. Kommentar: Kopplingar finns t.ex. till 5b Skärgårdenprojekten IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (SKG5b samt SKG5b ) och Lokal utvecklingsplan på Östra Hästholmen och Ytterön (SKG5b ). Summa beslutade medel för åtgärden: kr Totalsumma för fattade beslut den : kr Fattade beslut per åtgärd, region och kommun bifogas, liksom sammanställning över tillgängliga medel. 5. Diskussion med utgångspunkt från nuläget i programmet Planering inför den avslutande delen av nuvarande programperiod Leo Jager berättade kort om sekretariatets arbete med avslutningen av programmet. I juni 1999 skickades en skriftlig uppmaning till alla projektägare till projekt som pågått under 1998, att rekvirera EU-medel för detta år före den 31 augusti Resultatet blev att samtliga projektägare som skulle rekvirera för 1998 nu har lämnat in sina rekvisitioner. Beslutsgruppen har i dag beslutat att bevilja stöd till två länsstyrelser till program för företagsstöd, vilka utbetalats under När rekvisitionerna i båda dessa projekt har lämnats in, vilket ska ske före årsskiftet, kan år 1998 betraktas som avslutat. Nästa steg i avslutningen är att sekretariatet kommer att granska alla pågående projekt för att se om projektägarna har rekvirerat EU-medel löpande och/eller om projektets genomförande har försenats. Förberedelser för nästa strukturfondsperiod Elisabeth Öberg informerade om det aktuella läget. Regeringen har i juli överlämnat sitt förslag till Mål 2- område till Europeiska kommissionen. Mål 5b Skärgårdens öar (förutom öarna i de tre nordligaste länen) kommer i regeringens förslag att ingå i det fullvärdiga Mål 2-område. Däremot har ingen inomregional uppdelning gjorts. Vi har därför i Beslutsgruppens namn skickat en påminnelse till regeringen om att Beslutsgruppen fortfarande anser att skärgården ska vara ett självständigt område. Europeiska kommissionen har inte ännu godkänt Sveriges förslag. Förhandlingar pågår. När godkännandet är klart, kommer regeringen att lämna ut uppdrag till olika organisationer att ta fram program (SPD).

10 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 10 Sverige har då fyra månader på sig att skriva och förankra en SPD, och Europeiska kommissionen har därefter fem månader på sig att godkänna den. Det innebär att vi knappast kan ha ett program igång förrän efter halvårsskiftet SPD:n kommer denna gång att skrivas i två steg en mer översiktlig SPD, och ett mer detaljerat supplement. Formellt ska endast SPD:n godkännas av Europeiska kommissionen. Nästa Mål 2 kommer att finansieras av Regionala utvecklingsfonden och av Sociala fonden (valfritt, men i så fall till minst 5%). Parallellt med Mål 2 kommer dels Mål 3 att finnas, dels Jordbruksfondens landsbygdsutvecklingsprogram (LBU). Inom ramen för LBU kommer både jordbruksstöd m.m. och allmänna insatser för landsbygdsutveckling att finansieras. De nuvarande jordbruksfondsinsatserna inom Mål 5b Skärgården bör alltså i fortsättningen delvis kunna finansieras över LBU. Huvudsekretariatet och GBV har tillsammans med referensgruppssekreterarna inlett arbetet med förberedelser inför nästa programperiod. GBV har gått ut med skrivelse till samtliga länsstyrelser/regionförbund om uppdatering av ö-listan. Referensgruppssekreterarna har börjat att ta fram uppgifter för en nulägesanalys i enlighet med anvisningarna för framtagande av SPD. Vice ordförande Margit Viklund hade meddelat att skärgården, trots påstötningar från henne och andra, inte alls är nämnd i det inlämnade förslaget till SPD för deras region, dvs. mellersta Norrland. Beslutsgruppen blev, mot bakgrund av denna information, än mer bekymrad för skärgårdsområdets framtid nästa strukturfondsperiod. Uppdrogs åt huvudsekreteraren att formulera ett brev, där Beslutsgruppen, mot bakgrund av hur skärgården redovisats i förslagen till Mål 1-program, ånyo framhåller vikten av att den skärgård som finns inom det planerade Mål 2-området, får vara ett självständigt område. 6. Rapporter Övervakningskommittémötet den 1 juni 1999 Elisabeth Öberg meddelade att Övervakningskommittén tillstyrkt överföring av 2,5 milj. kr från åtgärd 3.3 Kompetensutveckling, distansutbildning och forskning till åtgärd 1.4 Förbättrade villkor för kvinnor och ungdomar. Vidare tillstyrkte Övervakningskommittén att indexeringsmedlen för år 1998 och 1999 i sin helhet fördes till medel för teknisk assistans. Beslut om dessa ändringar fattas av Europeiska kommissionen inom kort. Protokoll bifogas. Richard Sigfridsson framförde på Övervakningskommittémötet Beslutsgruppens tankar om en egen utvärdering. Richard Sigfridsson berättade att två olika angreppssätt diskuterats. Det ena var en rapport om skärgårdsbornas åsikter om vad programmet inneburit, det andra var en undersökning av vad projekten gett för effekter i förhållande till Beslutsgruppens förväntningar. Elisabeth Öberg betonade att utvärderingen måste koordineras med Övervakningskommitténs utvärdering, så att varken syfte eller tillfrågade personer sammanfaller. Ev kan en sådan utvärdering göras med hjälp av studenter. Uppdrogs till huvudsekreteraren att till nästa sammanträde lägga fram ett förslag.

11 Beslutsgruppens sekretariat 9/99 11 EU5b-nätverket Elisabeth Öberg meddelade att huvudsekreterargruppen nu övertagit ansvaret för representationen i den s.k. Core group, då GBV dragit sig ur. Sverigerepresentant är Lars Stenström, huvudsekreterare i Mål 5b Gotland, med Henrik Blomberg, huvudsekreterare i Mål 5b Sydöstra, som ersättare. Den årliga konferensen (tema The challenges of reform and the role of networking ), som skulle ha hållits den oktober, har flyttats fram till november eller december i år. Lars Stenström kommer att delta, och därefter skriva en rapport som distribueras till oss. Informell projektuppföljning/utvärdering Elisabeth Öberg informerade kort om läget i följande slumpmässigt utvalda projekt: Museum i Hemsö fästning (Härnösands kommun) Holmöns Båtmuseum(Besökscentrum (Stiftelsen Holmöns Båtmuseum /Besökscentrum) Båtbrygga vid Söderholm (Söderholms samfällighetsförening) Brygga på Östra Eknö (Östra Eknö Byalag) Hanö hamn (Sölvesborgs kommun) IT och möjligheter i Karlskrona skärgård (Östra Hästholmens och Ytteröns samhällsförening) Föreningen Prästgården (Gullholmen/Hermanö företagarförening) Varvsutvecklingen (Öckerö kommun) Servicebyggnader i Kosters hamnar (Nordkosters fiskehamnsförening) Brygga på Kalvsund (Öckerö kommun) Natur- och kulturturism, Tanum (Bohusläns Museum) Rapport från studieresa i Skottland Elisabeth Öberg informerade om den studieresa, som hon deltagit i som ett led i en utbildning som GBV/NUTEK anordnat för huvudsekreterare. Kort reserapport bifogas. Rapport från seminarium om integrerad förvaltning av kustområden Leo Jager informerade om ett seminarium hos Naturvårdsverket den 24 augusti Seminariet utgjorde en led i utvärderingen av Europeiska kommissionens demonstrationsprogram om Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Liknande seminarier har genomförts i alla berörda EU-länder. Demonstrationsprogrammet, som startades 1996, innehåller bl.a. 35 regionala delprojekt i olika EU-länder. Syftet med programmet är dels att kunna bedöma hypotesen att misskötseln av Europas kustområden beror på otillräcklig information om miljön samt bristande administrativ samordning och samråd mellan berörda parterna, dels att framkalla en bred debatt om förvaltning av kustområdena. Representanter från bl.a. de berörda departementen, verken och skärgårdskommunerna deltog i seminariet. På seminariet diskuterades huvudproblemen vid förvaltningen av Sveriges kustområden samt möjliga lösningar på nationell och europeisk nivå. Europeiska kommissionen kommer att ta hänsyn till resultaten av seminariet vid utvärderingen av demonstrationsprogrammet, och samtliga deltagare uppmanades även att skicka in sina skriftliga kommentarer. Mer information finns på programmets hemsida:

12 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Information från referensgrupperna Östergötlands och Kalmar län: Anita Bohman meddelade att referensgruppen haft möte i Oskarshamn med god uppslutning. Gruppen kommer att sammanträda (i Norrköping) inför nästa beslutsgruppsmöte även om regionen inte skulle ha några ansökningar då. Västra Götalands och Hallands län: Hans Taremark framförde en hälsning från referensgruppens ordförande Inger Leek Carlsson, som är nyopererad. Referensgruppen diskuterar projektidéer och följer upp gamla projekt. Nästa möte ska hållas i projektet NIMBUS lokaler på Öckerö. Insjööarna: Rune Backlund berättade att referensgruppens förra möte hållits i just dessa lokaler på Vinön. Nästa möte kommer att hållas på Lurö i Vänern. Det finns flera idéer på gång, bl.a. om kryddodling, brygga och ITprojekt. Ev kommer dessa att vara klara för behandling nästa ansökningsomgång. Referensgruppen kommer att försöka behålla det nätverk som bildats under denna programperiod, även om det inte skulle bli ett separat skärgårdsprogram under nästa period. De kommer också att hålla kontakt med Leader. Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län: Ingen från referensgrupperna för Norrlandskusten, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län samt Skåne och Blekinge län var närvarande. 8. Informations- och strategifrågor Hans Taremark berättade att han håller hemsidan aktuell. 9. Beslutsgruppens sista sammanträde den 3 december 1999 Beslutsgruppens sista sammanträde hålls på Rosenbad i Stockholm den 3 december Om behov finns kan ett telefonmöte arrangeras i slutet av december.

13 Beslutsgruppens sekretariat 9/ Övriga frågor Ändrad arbetsordning för Beslutsgruppen Leo Jager gick igenom alla väsentliga förändringar som gjorts i förslaget till arbetsordning. Beslutsgruppen ansåg att ansvaret för att kallelse utfärdas till Beslutsgruppens sammanträden även i fortsättningen skulle ligga på ordföranden, och inte, som föreslaget, på huvudsekretariatet. Efter denna ändring godkände Beslutsgruppen de föreslagna förändringarna i arbetsordningen. Uppdaterad version bifogas. Medfinansiering till Beslutsgruppens gemensamma kostnader: Elisabeth Öberg meddelade att Kalmar, Västra Götalands, Stockholms, Blekinge, Östergötlands, Gävleborgs, Jönköpings och Västernorrlands län har betalat in sin del av medfinansieringen. Södermanlands län har beslutat att betala. Västmanlands län har protesterat mot att behöva betala. Resterande län (Värmlands, Skåne, Hallands, Örebro, Uppsala samt Västerbottens län) har inte betalat. Att Norrbottens län inte nämns beror på att de betalade in två gånger vid den förra omgången (1997), och därför fått en räkning på 0 kr. Västerbottens län är det enda län som inte betalade vid den förra omgången, och har därför nu fått en räkning på kr ( kr kr). Uppdrogs åt Bo Hansson och Magnus Holgersson att ta upp frågan på nästa länsrådsmöte. Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. Elisabeth Öberg, huvudsekr. Justeras: Pär Nuder, ordf. Rune Backlund, tf ordf. Bo Hansson, justerare

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant:

Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999. Närvarande: Pär Nuder, ordförande. Tjänstgörande suppleant: Beslutsgruppens sekretariat 10/99 1 Närvarande: Pär Nuder, ordförande Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 december 1999 Ledamöter: Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin (fr.o.m. p. 5) Gerthie

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 1/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 24 januari 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Märit Friberg Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin Ulla

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1 Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/96 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 november 1996 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Märit Friberg Berit Adolfsson Margit Viklund Margareta Olin Ulla

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. . Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998

Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. . Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998 Beslutsgruppen för mål 5b Skärgården 3/98 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 15 maj 1998 Närvarande: Margit Viklund, vice ordf. (Då Margit Viklund var jävig vid ett beslutsärende(nr 98-26), tjänstgjorde

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm

Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Beslutsgruppens sekretariat 1999-01-26 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 9 december 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordförande (Margit Viklund tjänstgjorde som ordförande vid föredragning av ärendena

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan.

Dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 13, se nedan. Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 3/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 23 maj 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. ( Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen var

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer

Skärgårdsliv. Fler kan få mer Skärgårdsliv Fler kan få mer Beslutsgruppen kan numera medge EU-stöd med 40 respektive 50 procent av den offentliga finansieringen för delar av programmet Mål 5b Skärgården. Det beslutade EU-kommissionen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet Elforsk rapport 11:76 Mats Andersson November 2011 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer