POLICY. Försäljning av tobaksvaror, e cigaretter eller motsvarande ska inte förekomma inom Landstinget Västmanlands lokaler.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLICY. Försäljning av tobaksvaror, e cigaretter eller motsvarande ska inte förekomma inom Landstinget Västmanlands lokaler."

Transkript

1

2

3 POLICY 1 (2) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer Utgåva Tobakspolicy UTGÅNGSPUNKTER Landstinget Västmanland arbetar för en god och jämlik vård och hälsa. Fokus ligger på att arbeta hälsoinriktat vilket innebär såväl hälsofrämjande som sjukdomsförebyggande åtgärder. Utvecklingen av detta arbete ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. SYFTE Syftet med tobakspolicyn är att främja en bättre hälsa hos våra medarbetare och patienter genom att göra Landstinget Västmanlands verksamheter och lokaler rökfria. INNEBÖRD Tobakspolicyn gäller för Landstinget Västmanlands alla medarbetare, förtroendevalda, studerande, patienter och besökare. Försäljning av tobaksvaror, e cigaretter eller motsvarande ska inte förekomma inom Landstinget Västmanlands lokaler. Rökning är endast tillåten på speciellt anvisade platser utomhus. Detta gäller även e cigaretter. Rökning under arbetstid ska inte förekomma. Rökning i av arbetsgivaren tillhandahållna arbetskläder ska inte förekomma. Alla patientmöten ska vara tobaksfria. Alla medarbetare ska erbjudas tobaksavvänjning på landstingets bekostnad, 6 8 tillfällen per tolvmånadersperiod. Medarbetare som så önskar ska kunna använda friskvårdsbidraget till tobaksavvänjning. Inneliggande patienter med tobaksbruk ska erbjudas medel mot nikotinberoende efter samråd med behandlande läkare. Vid utskrivning ska patienter med tobaksbruk erbjudas hänvisning eller remiss till landstingets tobaksavvänjning, Tobaksenheten, Västmanlands sjukhus Västerås. Patienter som röker och ska genomgå planerad operation, strålbehandling eller medicineras med biologiska preparat ska remitteras till tobaksavvänjning vid Tobaksenheten, Västmanlands sjukhus Västerås. Undersökningar av andelen rökare och snusare i befolkningen ska genomföras minst var fjärde år. Undersökning av andelen rökare och snusare bland personal och förtroendevalda ska genomföras minst vart annat år. Denna policy ska följas upp i årsredovisning och redovisas till landstingsfullmäktige årligen.

4 POLICY 2 (2) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer Utgåva Tobakspolicy ANSVAR Chefer och arbetsledare ska informera anställda och förtroendevalda om tobakspolicyn. Alla personer som är verksamma inom Landstinget Västmanland ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs. Ytterst hanteras överträdelser mot tobakspolicyn som överträdelse av ordningsregel och ska hanteras av arbetsgivaren. INTERN REFERENS Tobakspolicyn fastställdes av Landstingsfullmäktige och har reviderats vid fullmäktige XX, dnr LTV 14XXXX.

5 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, av Landstinget Västmanland (24,5 %) samt Regionförbundet Örebro län (24,5 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid årsstämma under våren Uppdrag Almi ska bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. 2 Vision, affärsidé och värdegrund Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet är flexibla i tanke och handling och är affärsmässiga i utförandet. 3 Mål och nyckelmått För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål. Almi-koncernen inför fr o m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s k balanced score card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år), kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1. Bolaget ska i sin verksamhet under 2015 eftersträva att uppnå följande mål: 1. Förädlingsvärdet (se definition i bilaga nr 2) för bolagets kunder ska utvecklas bättre än hos övriga småföretag i regionen. 2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi (se definition i bilaga nr 2). 3. Insatser mot unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska vara högre än vad som motsvarar dessa gruppers andel av totalt antal företag i regionen. 4. Medarbetarnas totalbetyg avseende bolaget som arbetsplats ska vara minst 4,0 (se definition i bilaga nr 2). 5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende medarbetarnas ålder, etnicitet och genus. 6. Andelen kundtid (se definition i bilaga nr 2) ska uppgå till minst 80 procent. mälard agaranvisn slutl Sid 1(4)

6 7. Bolagets styrelse ska, med utgångspunkt i moderbolagets underlag för bolagets verksamhetsplan för 2015, fastställa mål för bolaget avseende antal unika kunder och leveranser inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. 8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders driftskostnader (se definitioner i bilaga nr 2). 9. Avkastningen i låneverksamheten (se definition i bilaga nr 2) ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %. Bolaget ska senast vid årsstämman 2016 lämna en skriftlig rapport till ägarna hur målen har uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser. 4 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt. Bolaget ska öka kännedomen om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Bolaget ska i ökad utsträckning inrikta verksamheten mot tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och förnyelseprocesser. Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. 4.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. 4.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis samtliga nationella kunderbjudanden inom rådgivning. Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar, avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom bolagets verksamhetsområde. Omfattningen av Mentor Utveckla Företag och IFS-rådgivningen, finansierade av ägarnas driftsanslag, ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Av driftsanslaget ska tkr användas för Tillväxtrådgivning. Därutöver ska bolaget genomföra uppdrag om särskilda satsningar mot olika målgrupper. Bolaget ska fortsatt upphandla privata konsulter inom rådgivningsverksamheten i syfte att i ökad utsträckning kunna erbjuda spetskompetens inom nya områden samt öka kundernas valmöjligheter. mälard agaranvisn slutl Sid 2(4)

7 5 Övriga anvisningar Bolaget ska i övrigt 1. samverka med Almi Invest vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas, 2. samverka med inom regionen verksamma inkubatorer och science parks, högskola och universitet. 3. intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer, 4. följa den regionala utvecklingsplaneringen i Västmanlands respektive Örebro län 5. aktivt sprida kunskap om sin verksamhet, bl a genom att delta i nätverk med kommunernas näringslivsfunktioner samt kontinuerligt informera samtliga kommunledningar om bolagets verksamhet i samverkan med de regionala ägarna, 6. samverka med övriga regionala organisationer inom området företagsutveckling, 7. verka för att samordna länens olika innovationsstödjande insatser, 8. driva verksamhet kring internationalisering i företag 9. fortsätta arbetet med kvinnors företagande i enlighet med de erfarenheter och metoder man utvecklat i programmet Främja kvinnors företagande, 10. inarbeta tidigare avtalade tilläggsuppdrag från de regionala ägarna gällande innovationer och ägarskiften i företag så att de ingår i bolagets grunduppdrag. 11. tillhandahålla rapporter för bokslut och delårsrapporter till ägarna enligt särskilda riktlinjer samt 12. kommunicera nya projektidéer med båda de regionala ägarna för att möjliggöra gemensamma satsningar 13. bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas, 14. implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens, 15. anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott, 16. fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och dess verksamhet, 17. utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt 18. uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen. mälard agaranvisn slutl Sid 3(4)

8 6 Finansiering av verksamheten Ägarna tillskjuter i relation till sin ägarandel driftsanslag för finansiering av bolagets verksamhet. För 2015 års verksamhet tillskjuter ägarna driftsanslag enligt följande: Moderbolag Västm Örebro Summa Driftsanslag Tillväxtrådgivning Summa Projekt mentor export/import Summa Total Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte når eller bedöms inte nå i verksamhetsplanen angivna mål. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv, har upprättats i fyra originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Västerås den 2014 Örebro den 2014 Landstinget Västmanland Regionförbundet Örebro län Denise Norström Irén Lejegren Stockholm den 2014 Almi Företagspartner AB Göran Lundwall Bilagor: 1 Målstruktur och nyckelmått Definitioner av mål och nyckelmått mälard agaranvisn slutl Sid 4(4)

9 Från idéer till framgångsrika företag Kundperspektiv Ledarskaps- /medarb.persp Processperspektiv Finansiellt perspektiv Strategiska mål Almis kunder är nöjda, framgångsrika och har en hållbar tillväxt Almi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare Almi har en effektiv organisation med fokus på kundnytta Almis finansiella ställning är stabil och uthållig Kritiska framgångsfaktorer Alla kunder upplever Almis insatser som viktiga för framgång Hållbarhetsfrågor ska ingå i dialogen med alla kunder Proaktiva insatser mot alla målgrupper Tydliga individmål Kompetent ledarskap Kompetent kundbemötande Mångfald i den egna organisationen Resurseffektiva och enhetliga arbetsprocesser Tydlig partnerstrategi Ökade insatser mot kunder med tillväxtpotential Kapitalbasen för investeringar och utlåning hålls intakt Resultat över tiden i balans Nyckelmått för regionala dotterbolag (Almi Företagspartner) Almis kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara företag Minst 90% av kunderna rek. Almi Andel unga, kvinnor och invandrare är överrepresenterade hos Almi Medarbetarnas totalbetyg minst 4.0 avseende Almi som arbetsplats Internt mångfaldsmått Andel kundtid minst 80 % Antal kunder respektive volym per resultatställe och per rådgivare Avkastning i låneverksamheten minst 2 % (rullande 12 kvartal) Fritt eget kapital i bolaget motsv 3-6 månaders drift /140520

10 Almi Företagspartner AB Bilaga nr 2 Håkan Zinders Definitioner av nyckelmått Förädlingsvärde Förädlingsvärdet är ett mått på värdet som ett företag tillför genom sin verksamhet. Det beräknas som företagets omsättning minus de kostnader man haft för inköp av varor och tjänster samt avskrivningar (men inte finansiella intäkter och kostnader eller skatter). Kunderna rekommenderar Almi Andelen kunder som i den löpande NKI-undersökningen svarar mycket troligt eller troligt på frågan Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Almi till andra? Medarbetares uppfattning om Almi Snittbetyget på frågan Vilket totalbetyg skulle du vilja ge Almi som arbetsplats? i medarbetarundersökningen ska minst uppgå till 4,0 på en 5-gradig skala. Kundtid Kundtiden definieras som den tid alla anställda medarbetare på ett regionalt dotterbolag registrerat på händelse-id 1XX 4XX i Hogia, d v s Behovsanalys, Uppföljning, KE Rådgivning, KE Finansiering, Marknadsföring/info. Summa rapporterade timmar kundtid divideras med bolagets totala rapporterade arbetstimmar under perioden. Fritt eget kapital och driftskostnader Balansräkningens poster Fritt eget kapital plus Bundna reserver skall uppgå till en nivå som motsvarar 3-6 månaders driftskostnader (resultaträkningens poster Summa Rörelsens kostnader minus Summa projektkostnader) i bolaget. Avkastning låneverksamheten Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal uppgå till minst 2 %. Avkastningen beräknas som resultatet i låneverksamheten (ränteintäkter minus kreditförluster) i förhållande till den genomsnittliga nettolånestocken under perioden. 2 definitioner mål och nyckelmått

11 1 (4) Datum Landstingsgemensamma funktioner Centrum för administration AVTAL OM KOSTSAMVERKAN Landstinget i Uppsala län (LUL) och Landstinget Västmanland läns (LTV) har i tidigare träffad överenskommelse inrättat en gemensam nämnd som ansvarar för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett, Västmanlands sjukhus i Västerås Sala, Köping och Fagersta. Nämnden ansvarar även för cafeteriaverksamhet och personalmatsal i Västerås samt för cafeteriaverksamhet i Köping och Fagersta. Sedan avtalet tecknades har några förändringar skett. Sjukhuset i Fagersta drivs av en extern part, cafeterian i Köping har lagts ut på entreprenad och en ny Rättspsykiatrisk klinik har tillkommit i Sala. Styrelsen i respektive landsting har beslutat att avtalet i sin nuvarande omfattnings ska omförhandlas så att från och med omfattar avtalet inte längre produktion och leverans till Enköpings lasarett. Från och med omfattas inte heller längre produktion och leverans till Akademiska sjukhuset. Avtalet kan dock förlängas i perioder om minst tre månader efter detta. Förlängning ska ske senast nio månader i förväg. Överenskommelsen bygger på att respektive part till en gemensamt finansierad förvaltning uppdrar att för parternas räkning handha de nedan angivna uppgifterna. För att uppnå de fördelar som eftersträvas är det av största vikt att respektive part lojalt och solidariskt följer det som överenskommits om i detta avtal, dvs. att part förbinder sig att inte bedriva med förvaltningen konkurrerande verksamhet. 1 Gemensam nämnd Samverkan sker under ledning av gemensam nämnd enligt 3 kap 3 a kommunallagen. LTV är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i LTV:s organisation. Antalet ledamöter i nämnden skall vara sex ordinarie med sex ersättare. Respektive fullmäktige skall välja ledamöter och ersättare till nämnden. Parterna är överens om att posterna som ordförande och vice ordförande bör rotera mellan de deltagande landstingens företrädare i nämnden.

12 2 (4) Datum Landstingsgemensamma funktioner Centrum för administration Nämndens uppgifter Nämnden skall ansvara för produktion och leverans av kvalitativ god och näringsriktig patientmat till ett konkurrenskraftigt pris för Akademiska sjukhuset, Västmanlands sjukhus i Västerås, Sala och Köping samt Rättspsykiatrin i Sala. Nämnden ansvarar även för cafeteriaverksamhet och personalmatsal i Västerås. Tillkommande enheter för leverans av patientmat m.m. beslutas av parterna. 3 Finansiering Budget skall upprättas så att kostnader och intäkter balanseras. Budgeten upprättas av LTV efter samråd med LUL. Förslag till budget skall tillställas LUL senast den sista september varje år. Kostnaderna för förvaltningen fördelas lika mellan ingående landsting. Om över eller underskott uppstår i bokslut regleras detta årligen genom överenskommelse mellan de samverkande parterna i nämnden. 1 Resultatredovisning Landstingsstyrelsen i LTV beslutar när nämnden senast skall redovisa sin medelsförvaltning under föregående budgetår. 2 Medelsförvaltning LTV förvaltar den gemensamma nämndens medel. LUL har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen. 4 Förvaltningschef Förvaltningschef skall utses av LTV efter samråd med LUL. 5 Administration LTV skall ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden har ansvaret för.

13 3 (4) Datum Landstingsgemensamma funktioner Centrum för administration Insyn i förvaltningen Samverkande part har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive fullmäktige i de samverkande landstingen tertialvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 7 Särskilda villkor Detta samverkansavtal förutsätter för sin giltighet att det godkänts av landstingsfullmäktige i respektive landsting. 8 Övriga befogenheter Nämnden har befogenhet att, inom ramen för vad kommunallagen tillåter, åta sig matförsörjningsuppgifter för primärkommuner och andra externa organisationer. Nämnden har befogenhet att förhandla med andra landsting eller primärkommuner som önskar delta i samarbetet. Vidare har nämnden befogenhet att pröva och eventuellt föreslå att omfattningen av samarbetet utvidgas till andra områden än vad som regleras i detta avtal. Beslut om ytterligare parter i samarbetet eller att omfattningen av samarbetet skall utvidgas till andra områden skall fattas genom beslut i respektive landsting. 9 Avtalstid Detta avtal gäller från och med under förutsättning att fullmäktige i de samverkande landstingen har godkänt avtalet. Från och med omfattas inte längre produktion och leverans till Akademiska sjukhuset. Avtalet kan dock förlängas i perioder om minst tre månader efter detta. Förlängning ska ske senast nio månader i förväg. För avtalets upphörande i sin helhet krävs likalydande beslut i respektive landstingsfullmäktige. Vid ett upphörande av verksamheten i sin helhet eller om någon part vill frånträda avtalet skall särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående

14 4 (4) Datum Landstingsgemensamma funktioner Centrum för administration formerna för detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna. 10 Tvist Tvister angående tolkning och /eller tillämpningen av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan de samverkande parterna, skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas skall tvister avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Landstinget Västmanland Landstinget i Uppsala län

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Svar på Interpellation D.nr LTV Angående kompetens på akutmottagningarna. Barbro Larsson (C) ställer frågor kring bemanningen av länets akutmottagningar: Använder Landstinget Västmanland AT läkare/icke legitimerade läkare i jourlinjerna på akutmottagningarna? Om så är fallet: inom vilka specialiteter? Om så är fallet: har Landstinget Västmanland sänkt sina krav på patientsäkerheten? På Västmanlands Sjukhus Västerås akutmottagning är det specialistläkare med team som tar emot patienterna enligt följande: Vardagar Medicinkliniken Kirurgkliniken Ortopedkliniken I teamet finns AT läkare. Under annan tid tar AT läkare/underläkare emot patienter men det finns alltid specialist i jour närvarande på akutmottagningen. Ingen AT lämnas ensam någon gång under dygnet. På Västmanlands Sjukhus Köpings akutmottagning bemannas akutmottagningen enligt följande: Vardagar Tre läkare varav en alltid är specialist inom internmedicin. All övrig tid bemannas mottagningen med erfaren ST läkare alternativt en kombination av mindre erfaren ST/specialistläkare eller ATläkare/specialistläkare. AT läkare eller mindre erfaren specialistläkare tjänstgör aldrig ensamma. Vår bedömning är att den satsning som påbörjades 2009 på specialistläkare med team och det förhållandet att AT läkare aldrig tjänstgör ensamma på akutmottagningarna visar att vi inte sänkt våra ambitioner avseende patientsäkerheten. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg (S) Landstingsråd

30 Svar på interpellationen Självmorden i Västmanland av Barbro Larsson (C) Barbro Larsson tar upp en mycket angelägen och aktuell fråga, inte minst för oss i Västmanland. Under de två senaste åren har vårt län toppat statistiken över begångna självmord. Självmorden har ökat över hela landet men tyvärr mest hos oss. Skälen bakom ökningen känner vi inte till än, varken i riket eller i Västmanland. Det Barbro Larsson frågar är varför landstingsstyrelsen inte fått rätt underlag till styrelsen då alla självmord ska rapporteras och hur ansvarigt landstingsråd ska göra för att säkerställa underlaget till styrelsen. Interpellanten tycks utgå ifrån att uppgifterna som publiceras i media är de rätta och av landstinget redovisade siffrorna felaktiga, åtminstone om de avviker från medieföretegens (?) Sanningen är nog den att det är oerhört svårt att redovisa en rätt siffra på så svårt område som självmord. Vi måste alltid räkna med ett mörkertal i och med att en del självmord aldrig kan ordentligt fastställas som ett sådant eller till exempel ett olycksfall. I det aktuella fallet som interpellanten refererar till var det just frågan om skillnaden mellan konstaterade självmord och motsvarande siffra inklusive oklara dödsfall. Landstinget hade de konstaterade fallen i sin rapport medan media valde att inkludera 23 oklara dödsfall. Inget av siffrorna är egentligen fel men utgår från olika beräkningsgrund. Som ansvarigt landstingsråd vill jag gärna redovisa den statistik som vårt landsting, SKL eller Socialstyrelsen tillhandhåller. Juha Rundgren (V) Landstingsråd

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204.

Härmed kallas till årsstämma i Almi Företagspartner AB, 556481-6204. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2015 Härmed kallas

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2012-10-23 12OLL4352 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer Landstingsdirektören

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektstöd 2015-02-17 Tjänsteskrivelse 1 (6) 1(6) Lena Kihl Dnr: 14-280 Sida Till Nämnden för regional tillväxt Medfinansiering av Almi Invest Östra Mellansverige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer