Kommunstyrelsen (16) Karin Gustafsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-09-24 1(16) Karin Gustafsson (S)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (16) Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl Ajournering , Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice ordförande (C) Ewa Stuge (M) Bengt Sundling (M) Ronny Jonsson (C) Doris Jonsson (FP) Martin Berglund (S) Karin Gustafsson (S) Övriga Närvarande Gunilla Forsberg (KD), ersättare Wolfgang Hoffmann (S), ersättare Birgitta Dahlberg (S), ersättare Tord Classon (S), ersättare Jimmy Johansson, ekonom Julie Johansson, 1: e ekonom Caroline Helmersson, kvalitetsstrateg 50 Elisabet Lycksell, fastighetsingenjör 51, 54 Mattias Olsson, byggnadsinspektör 52 Gunilla Falk, rektor 54 Therese Björklund, förskolechef/rektor 54 Hans-Åke Donnersvärd, kommunchef Utses att justera Ersättare Plats och tid för justering Karin Gustafsson (S) Dagmar Schröder (S) Kommunkontoret, kl Underskrifter...Paragrafer Bibbi Öberg, sekreterare Organ... Ingemar Nyman, ordförande... Karin Gustafsson, justerare ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Bibbi Öberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Månadsuppföljning januari-juli Fastighetsuppföljning januari-juli Delårsrapport Delegering av rätten att fatta beslut om att omsätta lån... 6 Kommunstyrelsens prioriterade mål... 7 Igångsättningstillstånd för ombyggnad Älvgården Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimat rådgivning i Bjurholms kommun Medgivande att Region Västerbotten övertar ALMI Företagspartner Nord AB: s aktieinnehav i Uminova Innovation Information Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av meddelanden... 16

3 Kommunstyrelsen Dnr KS Månadsuppföljning januari-juli 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna månadsuppföljning januari-juli Kommunstyrelsen upprättar månadsuppföljning en gång i månaden med avstämning mot budget. Månadsuppföljningen omfattar tiden från årets början till och med utgången av närmast föregående månad. Månadsuppföljningen redovisas i form av resultaträkning vid sammanträdet. Beslutsunderlag Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Resultaträkning januari-juli Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen Dnr KS Fastighetsuppföljning januari-juli 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner fastighetsuppföljning januari-juli Kommunstyrelsen upprättar fastighetsuppföljning en gång i månaden med avstämning mot budget. Fastighetsuppföljningen omfattar tiden från årets början till och med utgången av närmast föregående månad. Fastighetsuppföljningen redovisas i form av budgetuppföljning för respektive verksamhet vid sammanträdet. Beslutsunderlag Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Budgetuppföljning Bostadsverksamhet. Budgetuppföljning Industri och hantverkshus. Budgetuppföljning Förvaltningsfastigheter. Beslutet ska skickas till Ekonom Fastighetsingenjör

5 Kommunstyrelsen Dnr KS Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport Kommunstyrelsen upprättar en delårsrapport en gång per år. Den omfattar tiden från årets början till och med utgången av juni månad. Delårsrapporten redovisas i vid sammanträdet. Beslutsunderlag Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Delårsrapport Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

6 Kommunstyrelsen Dnr KS Delegering av rätten att fatta beslut om att omsätta lån Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ekonom eller ersättare 1: e ekonom har rätt att för kommunstyrelsens räkning fr.o.m och tills vidare omsätta lån d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning fr.o.m och tills vidare. Bjurholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening sedan Under den närmaste framtiden kommer kommunens samtliga långfristiga lån att omsättas och upphandlas och där kommer Kommuninvest att vara en av parterna. För att detta skall gå så praktiskt och smidigt som möjligt krävs ett beslut från kommunstyrelsen om rätten att fatta beslut om omsättning av lån. Beslutsunderlag Ekonomens tjänsteskrivelse, daterad Beslutet ska skickas till Kommuninvest Ekonom 1: e ekonom Reglemente/Policy

7 Kommunstyrelsen Dnr KS Kommunstyrelsens prioriterade mål Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa dokumentet "Kommunstyrelsens prioriterade mål" med följande målprioriteringar: Målprioritering verksamhetsområdet Personal: - Kommunstyrelsen ska säkerställa en framtida kompetensförsörjning för kommunens verksamheter. Målprioritering verksamhetsområdet Ekonomi: - Kommunstyrelsens uppföljning av sina ansvarsområden ska ske utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. - Kommunstyrelsen ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt inom den egna organisationen som externt mot medborgare, företag och besökare. Målprioritering verksamhetsområdet Miljö- och hälsoskydd: - Kommunstyrelsen ska minska energianvändningen i sina verksamheter samt verka för att medborgarnas och näringsidkarnas energianvändning minskar. - Kommunstyrelsen ska införa avfallssortering i sina verksamheter. Målprioritering verksamhetsområdet Tekniska: - Kommunstyrelsen ska långsiktigt säkerställa en god infrastruktur. Detta innefattar boende och övrig bebyggelse, VA-försörjning, renhållning samt trafikmiljö. - Kommunstyrelsen ska minska energianvändningen i sina verksamheter samt verka för att medborgarnas och näringsidkarnas energianvändning minskar. Målprioritering verksamhetsområdet Tillväxt och utveckling: - Kommunstyrelsen ska säkerställa utveckling av kommunens näringsliv och fritidsutbud som ett led i att bidra till tillväxt och utveckling för en levande bygd. - Kommunstyrelsen ska tydliggöra ansvar och organisationsstruktur inom sina verksamheter.

8 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Målprioritering verksamhetsområdet IT och bredband: - Kommunstyrelsen ska erbjuda alla medborgare och företag en god IT-infrastruktur. - Kommunstyrelsen ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt inom den egna organisationen som externt mot medborgare, företag och besökare. Målprioritering verksamhetsområdet Informationsverksamhet: - Kommunstyrelsen ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt inom den egna organisationen som externt mot medborgare, företag och besökare. Målprioritering verksamhetsområdet Trafikplanering: - Kommunstyrelsen ska verka för en fungerande arbetspendling. Målprioritering verksamhetsområdet Räddningstjänst: - Kommunstyrelsen ska säkerställa en framtida kompetensförsörjning för kommunens verksamheter. Målprioritering verksamhetsområdet Kommunal krishantering: - Kommunstyrelsen ska utveckla samverkan med andra kommuner och organisationer. Målprioritering verksamhetsområdet Flyktingsamordning och inflyttarservice: - Kommunstyrelsen ska säkerställa att integration av nysvenskar går från omhändertagande till tillvaratagande med god kvalitet. - Kommunstyrelsen ska tydliggöra ansvar och organisationsstruktur inom sina verksamheter.

9 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Ärendet har initierats av arbetsgruppen för kommunstyrelsens målarbete, bestående av styrelsens presidium och tjänstemän som varit behjälpliga i arbetet. Utifrån "Övergripande mål för Bjurholms kommun", som antogs i kommunfullmäktige , startade styrelsens arbete med att prioritera mål för dess verksamheter. En arbetsgrupp bildades våren 2012 bestående av styrelsens presidium och tjänstemän. Arbetsgruppen arbetade fram underlag för att ge en bild av styrelsens verksamhetsområden. En workshop genomfördes hösten 2012 i syfte att prioritera mål. Arbetsgruppen fick därefter i uppdrag att sammanställa resultatet från workshopen, det vill säga de målprioriteringar som framkom. Detta har resulterat i dokumentet "Kommunstyrelsens prioriterade mål". För kommunstyrelsen har totalt 15 mål prioriterats - minst ett och max två mål per verksamhetsområde. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens prioriterade mål Förslag till beslut på sammanträdet Ingemar Nyman (M), Målprioritering verksamhetsområdet Flyktingsamordning och inflyttarservice: - Kommunstyrelsen ska säkerställa att integration av nysvenskar går från omhändertagande till tillvaratagande med god kvalitet. - Kommunstyrelsen ska tydliggöra ansvar och organisationsstruktur inom sina verksamheter. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

10 Kommunstyrelsen Dnr KS Igångsättningstillstånd för ombyggnad Älvgården Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnad av Älvgården till sju boendeplatser för dementa enligt kostnadsredovisning till en totalkostnad av kr + moms, vilket innebär en ökning av budget med projekteringskostnaden och del av övriga utgifter. 2. Kommunstyrelsen utser fastighetsingenjör till beställarombud. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska igångsättningstillstånd begäras innan investeringar överstigande kr genomförs. Ombyggnaden är upphandlad som en totalentreprenad och NT Bygg är totalentreprenör. För projektering inkl. förfrågningsunderlag erhölls igångsättningstillstånd på maximalt kr enligt kommunstyrelsens beslut dnr: KS Upparbetad kostnad för detta är kr. I investeringsbudgeten har preliminärt budgeterats kr + moms för projektet. Själva beställningen är försenad bland annat p.g.a. de ej inplanerade byggprojekt som den positiva inflyttningen av fler förskolebarn, grundskoleelever och företag medfört. Vidare har övertagandet av hemsjukvården inneburit att lösningar har tagits fram med placering på Älvgården istället för inom landstingets lokaler som först var tänkt. Andra pågående projekt är Svalan, kommunal ledningsplats, sinnenas trädgård och väntsalen på busstationen. Avdelningen för dementa beräknas vara klar senast till byggsemestern Kostnader Utifrån förfrågningsunderlaget kostar iordningställande av avdelningen med sex boendeplatser inklusive nytt papptak och tilläggsisolering av vindsbjälklaget kr Asbestsanering kr Baskostnad kr

11 Kommunstyrelsen (forts) Dnr KS Betr. sprinkleranläggning var konsultens tolkning att det kravet vid tiden för bygglovsansökan endast avsåg nybyggnation, men Räddningstjänstens kommer att ställa krav på sådan anläggning vilket inte fanns med i förfrågan. Merkostnad ca kr/rum, 6 rum kr Option: Skenor monterade i taket för framtida behov av taklyft Option: Elektrisk handdukstork kr kr Övrigt (ev. sjunde boenderum, filmning avloppsledningar, larmenheter, oförutsett p.g.a. gammal byggnad mm) kr Summa kostnad inkl baskostnad, sprinkler, taklyftskenor, elhandukstork o övrigt kr Beslutsunderlag Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad Kommunfullmäktiges beslut 12, , Dnr KS Förslag till beslut på sammanträdet Ingemar Nyman (M), Tillägg; till sju boendeplatser för dementa. Beslutet ska skickas till Fastighetsingenjör 1: e ekonom

12 Kommunstyrelsen Dnr KS Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimat rådgivning i Bjurholms kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimat rådgivning i Bjurholms kommun, Från 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas för energi- och klimat rådgivningen. Energimyndigheten ser helst att kommunstyrelse eller motsvarande fattar beslut om verksamhetsplanen. Anledningen är att myndigheten vill att kännedomen om energi- och klimatrådgivarens arbete ska öka och att kommunen är medvetna om den resurs som finns inom kommunen. Verksamhetsplanen ska beskriva vilka insatser och aktiviteter som avses genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. Ansökan om stöd till fortsatt kommunal energi- och klimat rådgivning i Bjurholms kommun har gjorts i november Ansökan avser och är beviljats med kr per år. Beslutsunderlag Energi- och klimat rådgivares tjänsteskrivelse, daterad Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimat rådgivning i Bjurholms kommun Beslutet ska skickas till Energimyndigheten Energi- och klimat rådgivare Reglemente/Policy

13 Kommunstyrelsen Dnr KS Medgivande att Region Västerbotten övertar ALMI Företagspartner Nord AB: s aktieinnehav i Uminova Innovation Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubationer. Koncernledningen anser att det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatörer. Uminova Innovation driver två inkubatörer inom sin verksamhet. ALMI Nord är idag en av delägarna till Uminova Innovation. Region Västerbottens Förbundstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, Förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av kronor, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Enligt Region Västerbottens förbundsordning 22 får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad Region Västerbottens missiv, daterad , Dnr 13RV0191. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

14 Kommunstyrelsen Information Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella händelser. Ewa Stuge (M) informerar om Folkhälsorådet. Kommunchef får i uppdrag att arbeta fram ett folkhälsopolitiskt program för beslut i fullmäktige i april Förändrad tjänstemannaorganisation inom alla verksamhetsområden - nya tjänster - tjänsteökning - projektanställningar - förändrade befattningar/titel. Heltid - hur långt har vi kommit? - Har arbetet med att erbjuda heltid för personal på golvet kommit igång? Arbetet är påbörjat. Klarar vi den utökade efterfrågan i förskolan och skolan utifrån befolkningsökningen? Ja. Bostäder - hur är efterfrågan hur lång är kön? Efterfrågan finns och kö finns och är konstant föränderlig.

15 Kommunstyrelsen Redovisning av delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsens antagna delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 1. Ordförande Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheterna Nyby 1:13 och 1:39, Dnr KS Delegering av rätten att fatta beslut om att omsätta lån, Dnr KS Förlängning av lönebidrag Bjurholms IF, Dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Lillarmsjö 4:1, Dnr KS Igångsättningstillstånd Markarbeten Busstationen i Bjurholm, Dnr KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheten Stennäs 6:19, Dnr KS Lönebidrag/Trygghetsanställning Pingstkyrkan, Dnr KS Anställningsavtal kommunchef Hans-Åke Donnersvärd från och med tills vidare, Dnr KS Köp av fastigheten Bjurholm 4:53 f.d. sågverksfastigheten, Dnr KS Företrädelserätt vid försäljning på auktion Bjurholm 4:53, Dnr KS Upphandling Länstrafikens avtal 279, Dnr KS Yttrande Regionalt bidrag till företagsutveckling Gotlands Zoologiska Monteringsateljé, Dnr KS Igångsättningstillstånd Sinnenas Trädgård, KS Yttrande över ansökan om tillstånd att förvärva fastigheterna Slättmark 1:6 och 1:14, Dnr KS Beslut om ersättning sommaren 2013 för sjuksköterskor inom äldre- och handikappomsorgen, Dnr KS Medfinansiering Leader URnära 2014, Dnr KS

16 Kommunstyrelsen Redovisning av meddelanden 1. Kommunfullmäktige Budgetramar 2014, Dnr KS Länsstyrelsen Uppföljning av kommunens arbete med uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Dnr KS Tillväxtverket Lägesrapport DUR Dialog och Utveckling för Regional tillväxt, period , Dnr KS Miljö- och byggnämnden Yttrande gällande uppförande av vindmätningsmaster, Röjdtjärnliden, Dnr MBN Bjurholms kommun Kommunal krishantering Risk- och sårbarhetsanalys, kommunövergripande rapport november 2011, Dnr KS

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35

Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35 Kommunstyrelsen 2010-09-28 1(23) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl. 08.00-16.05 Ajournering 09.15-09.35, 12.20 13.10, 14.20 15.35 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (m) Folke Jonsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer