Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna"

Transkript

1 Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna Foto: Anja Hoppe. HT-biblioteken Höstterminen 2014

2 Inledning... 3 Sökstrategi och sökteknik... 5 Några generella söktips... 7 Trunkering... 7 Kombinera söktermer (Boolesk söklogik)... 7 Frassökning... 7 Fritext... 8 Ämnesord... 8 Tesaurer... 8 Nyckelord... 8 Index... 8 Fasetter... 8 Att söka olika typer av material... 9 Böcker, rapporter etc LIBRIS... 9 Lovisa... 9 LUBsearch Kortkataloger Katalog Tidskrifter, artiklar och dagstidningar Tryckta tidskrifter och artiklar Elektroniska tidskrifter och artiklar Dagstidningar Databaser Bibliografier Vetenskapliga publikationer Uppsatser Publicera din egen uppsats Fjärrlån Att komma åt licensierat e-material hemifrån Att hitta vetenskaplig litteratur via verktyg som inte tillhandahålls av bibliotek Söktjänster Metasöktjänster Myndigheter och organisationer Ämnesportaler Ämnesguider Att hantera information Källkritik Referenshantering och citering Stöd till studenter Bibliotekets undervisning Boka en bibliotekarie Humlab-kurser Lösenordsportalen - StiL/Lucat My folder i LUBsearch Studentportalen Studieverkstaden Talböcker

3 Inledning Att kunna söka och hantera information är viktigt såväl under högskolestudierna som senare i arbetslivet. Man behöver känna till hur information organiseras och var man söker olika typer av material för att kritiskt kunna bedöma om det man hittar är användbart. Som student vid Lunds universitet (LU) har du via din StiLidentitet tillgång till en mängd informationsresurser som t.ex. vetenskapliga tidskrifter, databaser och e-böcker. I detta kompendium ges en introduktion till informationssökning för studenter som läser på de humanistiska och teologiska fakulteterna vid LU. Texten är avsedd som ett komplement till den undervisning och handledning i informationssökning som ges vid biblioteken. Detta kompendium i PDF-format finns på HTbibliotekens hemsida: HT-biblioteken består av SOL-biblioteket Böcker och tidskrifter inom språk- och litteraturämnena men även övriga ämnen som har sin undervisning vid SOL-centrum samt kursböcker LUX-biblioteket Böcker och tidskrifter främst inom arkeologi och antikens historia, filosofi, historia, teologi och religionsvetenskap, de kulturvetenskapliga ämnena (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, humanistisk informatik, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, kulturadministration, modevetenskap, musikvetenskap och museologi), samt kursböcker 3

4 x X. LUX-biblioteket 22. SOL-biblioteket För att hitta allt material som är intressant för dig som student måste du ibland besöka flera bibliotek. Alla bibliotek vid Lunds universitet ingår i ett nätverk, Lunds universitets bibliotek (LUB). Vi samverkar och delar på många resurser och tjänster. Vi har två gemensamma bibliotekskataloger, Lovisa och LUBsearch, och gemensamt lånekort. På LUBs gemensamma webbplats (http://www.lub.lu.se/) hittar du information om universitetets samtliga bibliotek och deras tjänster. 4

5 Sökstrategi och sökteknik Att söka information till ett uppsatsarbete är en process som du behöver gå igenom flera gånger. I början söker man ofta litteratur av mer översiktlig karaktär men när man efterhand har blivit mer insatt i ämnet vill man ha mer specifikt material. Att vara medveten om processens steg samt att behärska söktekniken är därför av stor vikt. En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Till att börja med, försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information. För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och om vilka forskare som är tongivande inom ditt valda ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer. Innan du börjar söka information bör du ha tänkt över följande: Vad ska du använda informationen till? Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart? Vilken typ av material behöver du? Behöver du orienterande eller specifikt material? Behöver du böcker, artiklar eller någon annan sorts material? Ska materialet vara av vetenskaplig karaktär? I vilka källor kan du hitta lämpligt material? Är det lämpligt att söka i bibliotekskataloger eller i någon annan databas? Finns det några databaser som är särskilt intressanta för ditt ämne? Finns det någon myndighet eller organisation som kan ha relevant material i frågan? Kan du ha nytta av material som ligger fritt på webben? Hur söker du fram materialet i de olika källorna? Vilka sökfunktioner (trunkering, ämnesord/tesaurus, Boolesk söklogik, begränsningsmöjligheter m.m.) finns i de databaser du har valt att använda och hur fungerar de? Vilka söktermer är intressanta för dig? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar? Var medveten om att sökprocessen sällan är rak eller enkel. Ofta behöver man justera söktermerna efter hand som arbetet fortskrider. Genom att dokumentera dina sökningar kan du arbeta mer systematiskt och spara mycket tid. Var beredd på att backa, omformulera och ompröva. Den uppgift du ska genomföra och den tid du har till ditt förfogande avgör omfattningen av dina sökningar. Var inställd på att informationssökning tar tid! 5

6 Formulera frågeställningen Överblick av ämnet Formulera informationsbehov Val av resurs att söka i Val av sökmetod, sökord och sökteknik Sökning Läs och värdera information Bearbeta och strukturera information Skriv Slutgiltigt arbete Modell över informationssökningens roll i arbetet med en större skrivuppgift Cajsa Andersson och Viktoria Hörnlund (2006) 6

7 Några generella söktips För att optimera din sökning måste du ofta använda de specialfunktioner som finns i respektive sökverktyg (t.ex. bibliotekskataloger och databaser). Det är viktigt att poängtera att olika sökverktyg erbjuder olika sökfunktioner och de kan även fungera på olika sätt. För bästa resultat, läs sökverktygens hjälptexter! Trunkering Genom trunkering (ofta asterisktecknet *) breddas sökningen. Tecknet ersätter då en eller flera bokstäver. På engelska benämns trunkering Wildcard. Exempel 1: medeltid* söker på medeltid, medeltiden, medeltida o.s.v. Exempel 2: ameri*a* söker på america, american, amerika, amerikas o.s.v. Kombinera söktermer (Boolesk söklogik) Med Boolesk söklogik kan du bredda eller begränsa din sökning genom att kombinera söktermer på olika sätt. De vanligaste Booleska operatorerna är AND, NOT och OR. AND (alt. OCH eller +) mellan söktermer begränsar sökningen. Varje träff innehåller alla använda söktermer. Risken är att du kan missa relevant material. - Vid sökningen socialhistoria AND Sverige innehåller varje träff båda dessa termer. NOT (alt. INTE eller -) mellan söktermer begränsar sökningen. Träffarna innehåller den första termen men inte den andra. En risk med sådan sökning är att du kan missa relevant material. - Vid sökningen socialhistoria NOT Sverige utesluts allt som innehåller Sverige. OR (alt. ELLER) mellan söktermer breddar sökningen. Varje träff innehåller båda eller någon av termerna. Med synonyma eller likartade söktermer kan du täcka upp flera aspekter i samma sökning. Risken är att du får många irrelevanta träffar. - Vid sökningen socialhistoria OR kvinnohistoria innehåller alla träffar antingen båda eller någon av dessa termer. I vissa söksystem finns de Booleska sökoperatorerna inbyggda i sökformuläret, AND är ibland underförstått. Observera att detta skiljer sig åt i olika sökverktyg, vissa underförstår i stället funktionen OR eller tolkar flera termer i rad som en fras. Frassökning Vid frassökning, t.ex. Alice i Underlandet, innehåller träffarna exakt den angivna frasen, alltså alla angivna ord i den angivna ordningen. I vissa söksystem använder man citattecken för att markera att man söker på en fras, i andra system söker man t.ex. i ett speciellt fält. 7

8 Fritext Fritext kan också kallas för Valfria sökord, Sök i alla fält, Generell eller All fields m.m. Fritext används för att söka i all inlagd information som finns om t.ex. boken eller artikeln. Ibland kan det innebära att hela texter genomsöks, så kallad fulltextsökning. Fritext ger en bred sökning men du riskerar samtidigt att få många irrelevanta träffar. När du använder denna sökfunktion är det viktigt att du tänker på olika möjliga stavningar, böjningar, synonymer samt vilka eventuella språk som är relevanta att söka på. Ämnesord Ämnesord är utvalda för att beskriva innehållet i t.ex. en bok eller artikel. De databaser som använder sig av ämnesord har ett bestämt antal termer som de väljer mellan när de beskriver resursen, d.v.s. termerna är kontrollerade. För att söka på ämnesord behöver du använda dig av exakt dessa termer. I en del databaser finns det index där du kan se vilka termer som används som ämnesord. Den engelska benämningen på denna typ av sökning är Descriptors. Tesaurer Ett sätt att göra en strukturerad och strategisk informationssökning är att använda sig av en tesaurus. En tesaurus består av en lista över de ämnesord (descriptors) som används i databasen. Här anges dessutom ämnesordens förhållande till varandra. I en tesaurus ser du bl.a. hur andra ämnesord är mer övergripande, mer specifika eller har en liknande betydelse som det ämnesord du har sökt på. Denna sökhjälp finns i en del databaser med avancerade sökfunktioner. Nyckelord I vissa söksystem använder man sig av nyckelord. Dessa beskriver materialet ämnesmässigt men är sällan kontrollerade som ämnesord. I en del databaser har nyckelorden valts av artikelförfattarna själva. Eftersom de är okontrollerade gäller det vid sökning att tänka på olika möjliga stavningar, synonymer samt eventuellt olika språk. Den engelska benämningen för nyckelord är Keywords. Index I många databaser finns index (alfabetiska listor) över alla i databasen förekommande författarnamn, titlar, ämnen o.s.v. Index kan vara bra att använda om du ska söka material av en viss författare. Du har då en möjlighet att se eventuella namnvarianter. Fasetter I LIBRIS och LUBsearch använder man fasetter för att begränsa mängden träffar i en bred fritextsökning utifrån vissa kriterier. Sådana kan t.ex. vara publiceringsår, språk och materialtyp. 8

9 Att söka olika typer av material Sökverktygen överlappar ibland delvis varandra. Vissa är inriktade på en speciell typ av material (böcker, elektroniska fulltextartiklar etc.), andra täcker ett visst ämnesområde. Det kan vara bra att veta att Lunds universitetsbibliotek är reservnationalbibliotek, vilket innebär att det finns ett eller flera exemplar av allting som ges ut i tryck i Sverige här i Lund. Böcker, rapporter etc. De viktigaste verktygen för att söka efter böcker, rapporter etc. är våra bibliotekskataloger LIBRIS och Lovisa. Delar av böcker som kapitel och enskilda artiklar ur tidskrifter är normalt inte sökbara i dessa kataloger. Generellt söker du med fördel efter tryckt material i Lovisa när du känner till författaren eller titeln. Använd LIBRIS om du vill söka efter ett ämne eller vill se om det tryckta materialet du letar efter finns i Sverige, t.ex. i samband med ett fjärrlån. Via metasöktjänsten LUBsearch, som möjliggör samtidig sökning i många olika samlingar, hittar du referenser/länkar till både elektroniskt och tryckt material. Tänk på att använda söktermer på alla aktuella språk, t.ex. engelska och svenska, eftersom du söker i data på flera språk samtidigt. LIBRIS LIBRIS (http://libris.kb.se/) är Sveriges nationella bibliotekskatalog. I LIBRIS kan du se vilka böcker och tidskrifter som finns på svenska forsknings- och specialbibliotek samt på en del större folkbibliotek. I LIBRIS, till skillnad från Lovisa, finns det en del artiklar förtecknade. Som en del av LIBRIS hittar man även deldatabaser som KVINNSAM och Svensk musikhistorisk bibliografi. I LIBRIS kan du t.ex. göra inställningar för att begränsa sökningar till ett eller några bibliotek, trunkera och maskera tecken i dina sökord, sortera träfflistor på flera sätt och söka med hjälp av ämnesord. LIBRIS hjälpsidor finns på Om boken inte finns vid LUB kan du enkelt göra en fjärrlånebeställning direkt från LIBRIS, när du har skapat ett konto. Lovisa Lovisa (http://lovisa.lub.lu.se/) är den gemensamma katalogen för biblioteken vid Lunds universitet. I Lovisa kan du: ansöka om lånekort se vilka böcker, tidskrifter etc. som finns vid universitetet (men inte enskilda kapitel eller enskilda tidskriftsartiklar) och var de finns 9

10 beställa böcker och tidskrifter ur magasin köa på utlånade böcker kontrollera dina lån och förnya dina kursbokslån. Om du letar efter en specifik titel eller författare kan du med fördel använda dig av Enkel sökning, som egentligen inte är en sökning utan ger en ingång i den alfabetiska listan över innehållet i alla databasens fält för titel, författare, etc. Några tips: Titel: uteslut alltid bestämd och obestämd artikel (en/ett, den/det/de, the o.s.v.) i början av en titel. Författare: skriv författarens efternamn först, gärna följt av förnamn eller initial. Om du letar efter material i ett ämne är Avancerad sökning att rekommendera. Du kan då kombinera flera olika sökbegrepp. Några tips: Generell: används när du vill söka på ett ämne. Prova olika stavningar, synonymer och språk. Långt ifrån allt material har beskrivits med ämnesord i Lovisa och vid en sökning på dem riskerar du därför att missa mycket relevant material. I Lovisa är det därför bättre att söka i sökfältet Generell. Trunkering: använd asterisktecknet (*) för att bredda sökningen. Snabbsök kan vara bra om du är osäker på titeln, men känner till något ord i den, fast inte det första, eller om orden i titeln är väldigt vanliga eller allmänna och författarnamnet är vanligt eller om katalogen innehåller många poster om författarens böcker. Exempel: Du minns att ordet genus förekommer i titeln och du vet att författaren heter Jarlbro i efternamn. LUBsearch Om du söker särskilt efter böcker i LUBsearch får du träffar från Lovisa, LIBRIS, SwePub, och från LUs samling av e-böcker. Vissa e-böcker, som uppslagsverk, fungerar som databaser i elektronisk form och söks fram via Databases A-Z. Begränsa sökningen genom att klicka i Books, e-books och ev. Dissertations/Theses, Reports och Biographies i listan under Source Types. Kortkataloger Katalog Äldre material finns inte alltid inlagt i Lovisa utan måste sökas i kortkataloger. Vid LU är det främst UB som har gammalt material och material utgivet fram t.o.m hittar du i första hand i deras kortkatalog Katalog Katalogen finns tillgänglig via nätet (http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/6166) och består av en alfabetisk och en ämnesdel. 10

11 I den alfabetiska delen söker du normalt en bok på författarens efternamn. Om boken har fler än tre författare eller ingen författare alls söker du på bokens titel. Titlarna sorteras i Katalog efter första substantivet i oböjd form. Exempel: - Svensk grammatik för begynnare - söks på: Grammatik, Svensk för begynnare - En liten svensk litteraturhistoria- söks på: Litteraturhistoria, En liten svensk Tidskrifter söker du på tidskriftens titel och följer då samma regler som för sökning på boktitlar. Ämnesdelen används för att söka litteratur inom ett visst ämnesområde. Det finns en översättningstabell mellan ämnesindelningen i Katalog och de ämnesindelningar som vanligen används på svenska bibliotek. Tidskrifter, artiklar och dagstidningar Det finns olika typer av tidskrifter. Man brukar t.ex. skilja mellan vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga tidskrifter och yrkestidskrifter. De vetenskapliga tidskrifterna brukar ha ämnesredaktörer, som avgör vilka artiklar som ska publiceras i dem. Detta system kallas peer-review. Vetenskapliga artiklar utmärks bl.a. av tydliga referenshänvisningar. Tryckta tidskrifter och artiklar De tryckta tidskrifterna som finns vid Lunds universitets olika bibliotek kan du söka fram via bibliotekskatalogen Lovisa. Däremot är de enskilda artiklarna i tidskrifterna inte sökbara här. För att söka upp artiklar i tryckt form kan du använda dig av olika databaser, t.ex. MLA eller Artikelsök. Här ser du i vilken tidskrift respektive artikel finns. För att beställa fram magasinerade tidskrifter via Lovisa gör du så här: 1. Välj Tidskrift som sökingång vid Enkel sökning i Lovisa. 2. Gå in på tidskriften. 3. Ovanför titeln finns alternativet exemplar. Gå in där och kontrollera om den önskade volymen redan har en egen post. I så fall ska du beställa fram den genom att klicka på aktuell Beställ/Köa-knapp. Du behöver då inte senare precisera vilket nummer av tidskriften du vill ha (punkt 5). Om den önskade volymen inte finns får du gå tillbaks till beståndsposten och klicka på knappen Beställ/Köa vid den aktuella tidskriften. 4. Fyll i ditt lånekortsnummer, välj avhämtningsställe och klicka på Fortsätt. Om du beställer referensmaterial, som t.ex. tidskrifter på UB måste du välja biblioteket du beställer ifrån (i det här fallet alltså UB), eftersom materialet inte skickas till andra bibliotek. 11

12 5. Fyll i vilket år/volym/häfte du vill ha, låt beställningstypen vara Lån och klicka på Fortsätt. 6. Klicka på Bekräfta för att slutligen skicka beställningen. 7. Du får inte alltid något meddelande när du beställer material från magasin till samma bibliotek. Detta gäller t.ex. UB. Vid en sådan beställning kan du hämta/använda boken eller tidskriften efter lunch dagen efter beställningen. Exemplar Beståndsposten Beställ/Köa På HT-biblioteken hittar du många tryckta tidskrifter inom våra HTämnesområden. De kan inte lånas hem, men läsas och kopieras. Vi har samlat dem i en tidskriftsdatabas: Elektroniska tidskrifter och artiklar Elektroniskt material utom e-böcker finns sällan med i bibliotekskatalogerna utan måste sökas separat. Vid Lunds universitet når man detta material via LUBsearch. Tidskrifter söks eller bläddras fram via ejournals & ebooks A-Z eller ejournals & ebooks Subjects. Artiklar kan sökas fram direkt i sökrutan, begränsa träfflistan med hjälp av fasetter. När du söker i en ämnesdatabas, t.ex. LISTA, får du oftast länkar direkt till de fulltexter LU har tillgång till. Från de utländska tidskrifter som finns i tryck vid universitetsbiblioteket går det att beställa artiklar som inskannad PDF-fil. Dagstidningar Universitetsbiblioteket i Lund arkiverar alla svenska dagstidningar i pappersform och som mikrofilm. För närmare information, se UB:s hemsida under Dagstidningar (http://www.ub.lu.se/soeka/dagstidningar). Nyare artiklar kan även finnas tillgängliga i databaserna Artikelsök och Mediearkivet. 12

13 Databaser I databaser hittar du antingen information i fulltextformat eller referenser till material. En del databaser är inriktade på ett visst ämnesområde, t.ex. ATLA (religion) och MLA (språk och litteratur). Andra databaser har en mer generell karaktär, t.ex. Web of Science och JSTOR. På samma sätt hittar du i en del databaser en viss materialtyp, t.ex. Artikelsök (svenska tidskrifts- och tidningsartiklar), i andra är det mer blandat. Du kan söka efter en databastitel eller bläddra ämnesvis för att nå relevanta databaser. Använd Databases A-Z i LUBsearch för att hitta dem. Bibliografier En bibliografi är en systematisk förteckning över litteratur som publicerats i ett visst ämne, under en viss tidsperiod eller från ett viss geografiskt område. Mycket av det material som publiceras idag söks effektivast genom olika databaser eller bibliotekskataloger. Äldre material hittar du främst via tryckta bibliografier. Ett exempel på en sådan är Svensk historisk bibliografi som i tryckt form täcker perioden , medan material från (då bibliografin avslutades) är sökbart i LIBRIS. Vetenskapliga publikationer Ett antal markörer kan visa att en publikation är vetenskaplig: den bygger på tidigare vetenskaplig forskning (kolla referenserna!), den är framställd av någon forskare vid ett universitet eller motsvarande (kolla var författarna jobbar!), den har oftast genomgått en urvalsprocess som kallas peer-review, det vill säga att artikeln har bedömts anonymt av forskare inom ämnet före publiceringen, den kan vara utgiven av ett förlag som har specialiserat sig på vetenskapliga publikationer och ofta framgår det i informationen från tidskriften vilken målgrupp man riktar sig till. Språket ska vara sakligt och påståenden som inte tydligt är författarens egna ska enkelt kunna sökas fram i andra författares verk. Artiklar består oftast av samma tydliga delar: abstract, introduktion, redovisning av metod och material, resultatredovisning, diskussion och slutsatser och sist en litteraturförteckning. Nyare vetenskapliga publikationer som har skrivits av forskare vid Lunds universitet finns beskrivna i LUP, Lunds universitets publikationer (http://lup.lub.lu.se/search/). Posterna härifrån återanvänds i flera andra tjänster, t.ex. i den nationella söktjänsten för svenska lärosätens motsvarande tjänster SwePub (http://swepub.kb.se/) och BASE - Bielefeld Academic Search Engine (http://www.base-search.net/about/en/), där man söker i poster från många institutionella arkiv i många länder. 13

14 Uppsatser Uppsök (http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok) är den nationella databasen för uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Uppsök är en av söktjänsterna som finns i LIBRIS. På HT-institutionernas webbplatser listas uppsatserna under respektive ämne. Publicera din egen uppsats LUP Student Papers (http://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/examensarbeteoch-uppsats) är Lunds universitets uppsatsdatabas och erbjuder en ingång till uppsatser och examensarbeten publicerade vid Lunds universitet. I de flesta fall finns materialet tillgängligt som fulltextdokument att ladda ner. Som student registrerar du din uppsats genom att fylla i ett formulär och ladda upp uppsatsfilen. I och med att en uppsats publiceras i LUP Student Papers blir den automatiskt även tillgänglig i bl.a. Uppsök. Fjärrlån Forskare och studenter vid Lunds universitet kan beställa fjärrlån på material som inte finns på något av Lunds universitets bibliotek. Beställning av fjärrlån kan endast göras på hemmabiblioteket, det bibliotek som är knutet till den institution där man arbetar eller studerar. Innan du beställer fjärrlån ska du kontrollera i Lovisa och LUBsearch att materialet inte finns (vare sig i tryckt eller i elektronisk form) vid Lunds universitets bibliotek. Om det är ett äldre material bör du även kontrollera Katalog Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, lån utanför Norden är avgiftsbelagda (150 kronor per bok). Tidskrifter kan inte fjärrlånas, men kopior av enskilda artiklar kan beställas mot en avgift på 80 kronor per artikel. Lån från bibliotek i Sverige/Norden tar oftast 1-2 veckor. Om den beställda boken är utlånad kan det ta längre tid. Artikelkopior levereras oftast inom en vecka. Vi meddelar via e-post när materialet har kommit. Om du hittar en bok du söker i LIBRIS, så beställ i första hand direkt via LIBRIS. Innan du gör din första beställning måste du skapa ett konto. På HTbibliotekens webbsida om fjärrlån (http://www.htbibl.lu.se/lana/fjarrlan/) finns det direktlänkar till LIBRIS formulär där man kan skapa ett konto. Om du inte hittar boken du söker i LIBRIS, eller om du ska beställa artikelkopior, använder du de beställningsformulär som finns i LUB:s fjärrlånesystem BasILL, Logga in med StiL/Lucat. Att komma åt licensierat e-material hemifrån Om du arbetar utanför LU:s nätverk, exempelvis hemifrån, behöver du logga in med StiL-id. 14

15 Att hitta vetenskaplig litteratur via verktyg som inte tillhandahålls av bibliotek På webben kan du hitta allt från vetenskapligt kontrollerat material, information från myndigheter och organisationer till helt privata åsikter. Exempel på söktjänster med vetenskapligt material är: Google Scholar (http://scholar.google.se/) BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (http://www.base-search.net/) OAIster (http://oaister.worldcat.org/) Observera att dessa tjänster innehåller olika typer av material, även sådant som inte är strikt vetenskapligt. Via Google Scholar når du även licensierat material, sådant LUB prenumererar på, om du arbetar inom LU:s datornätverk eller är inloggad med din StiL-identitet. Söktjänster Söktjänster kallas även sökmaskiner och exempel på sådana är: Bing (http://www.bing.com/?cc=se) Exalead (http://www.exalead.com/search) Google (http://www.google.se) Yahoo (http://se.search.yahoo.com/) Dessa söktjänster använder sig av en sökmotor eller sökrobot som letar upp, hämtar in kopior av och indexerar hemsidor. Själva sökningen sker inte direkt ute på webben utan i detta index. I träfflistan man får vid sökningen leder länkarna till motsvarande resurs på webben. Därför är det av stor betydelse hur ofta indexet uppdateras. Söktjänsterna har olika sätt att rangordna sina träffar, vilket påverkar sökresultatet. Kriterierna som används och de enskilda kriteriernas relevans för varje enskild söktjänst är ofta välbevarade företagshemligheter. Viktiga kriterier är t.ex.: Sidans betydelse mätt via länkstrukturen vem och hur många länkar till webbsidan? Hos Google motsvaras detta av PageRank-värdet. Kvalitetsbedömning av sidorna som länkar till webbsidan i fråga länkning från högkvalitativa webbplatser rankas högre än länkning från sådana som bedöms hålla sämre kvalitet. Sökordens antal och placering hur ofta och var förekommer de använda sökorden på webbsidan? Antal och kvalitet av webbplatser sidan i fråga länkar till. Webbsidans förekomst i andra länksamlingar som anses vara pålitliga, t.ex. Dmoz. 15

16 Numera bearbetas sökresultaten hos Google med hänsyn till sökhistoriken, platsen den sökande befinner sig på samt ytterligare några faktorer och presenteras personifierade. Det innebär naturligtvis stora skillnader i sökresultaten beroende på vilka sökord och vilken söktjänst man använder sig av. Även sponsrade länkar förekommer, d.v.s. företag kan köpa bra placeringar i träfflistorna. Metasöktjänster Metasöktjänster fungerar som sökmaskiner med den skillnaden att du söker i flera separata söktjänster samtidigt. Du får därmed en större täckning än vid sökning i enskilda sökmotorer. LUBsearch är som ovan nämnt en sådan metasöktjänst. Ett exempel på en metasöktjänst utanför Lunds universitet är Clusty/Vivisimo (http://clusty.com/). Precis som när du använder sökmaskiner söker du i tjänster som Clusty igenom stora mängder resurser på webben, men inte alla resurser som finns. Det finns ofta möjlighet till avancerad sökning men det är svårt att begränsa sökningen tillräckligt för att slippa irrelevanta träffar. Ett väldigt specifikt sökord ger bäst resultat. Ska du söka vetenskapligt material är det bra att tänka på att du via vanligt googlande eller en sökning i t.ex. Clusty enbart får fram en liten andel av det så kallade vetenskapliga materialet. Myndigheter och organisationer Många myndigheter och organisationer tillgängliggör mycket informationsmaterial fritt via sina hemsidor. Exempel på myndigheter är: Statistiska centralbyrån (http://www.scb.se/) Naturskyddsföreningen (http://www.naturskyddsforeningen.se/) Skolverket (http://www.skolverket.se/) Ämnesportaler En ämnesportal är en länksamling ofta inriktad på ett specifikt ämnesområde eller mot en speciell målgrupp och ger således en snabb orientering om viktiga webbresurser i ämnet. Men det finns också ämnesportaler av mera generell karaktär. I en ämnesportal bläddrar du dig igenom en systematiskt organiserad struktur till den kategori som du är intresserad av. Ämnesportalerna kan vara av mycket olika kvalitet men ordnas ofta av ämnes- eller informationsspecialister. Urvalet av resurserna är gjort manuellt och innehåller därför en begränsad mängd material. Portalerna är ofta sämre uppdaterade än sökmotorerna. Ett exempel på ämnesportaler är Safir (http://www3.ub.lu.se/safir/). 16

17 Ämnesguider Ämnesbibliotekarierna på HT-biblioteken samlar ingångar till relevant material och resurser inom respektive ämne i ämnesguider. Alla våra ämnesguider hittar du här: Att hantera information Informationssamhället kräver att vi förhåller oss kritiska till den information vi hittar och använder i olika sammanhang. Att källkritiskt granska var informationen är publicerad och av vem är nödvändigt för att kunna avgöra t.ex. kvalitet och trovärdighet. När du sedan själv använder andras material, t.ex. i en uppsats, är det viktigt att du skiljer mellan det som är dina egna tankar och det som är andras. Genom att tydligt markera andras idéer och åsikter med referenser följer du de spelregler som gäller för akademiskt skrivande. Källkritik Oavsett varifrån du hämtar information är det viktigt att vara källkritisk, d.v.s. att värdera informationen. Det är inte minst viktigt att du är extra uppmärksam när du hämtar information från webben eftersom det är betydligt lättare att publicera material där än med annan utgivning. Du bör tänka på: VEM förmedlar informationen? Författare: I vilken utsträckning är materialet författat av en person eller en organisation som anses ha kunskap i det givna ämnesområdet? Nämns författaren i andra källor? På webben är det ett problem att det ofta saknas namn på dem som ligger bakom informationen samt uppgifter om deras kvalifikationer i ämnet. Även om dessa uppgifter finns måste du ifrågasätta deras korrekthet. Utgivare: Utgivande förlag kan vara en indikation på kvalitet. Är förlaget känt för utgivning inom detta ämne? Är det ett akademiskt universitetsförlag? Vad gäller webbdokument är det viktigt att fråga sig vilken organisation som står bakom informationen eller om det är en privatperson. Seriösa organisationer presenterar sig ofta tydligt. VAD innehåller materialet? Trovärdighet: I vilken utsträckning är informationen trovärdig och saknar fel? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll. Ämnestäckning: Hur väl täcker materialet in ämnet? Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor? Vetenskaplighet: Är källan vetenskaplig eller populär? VEM är materialet skrivet för? 17

18 Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen? VARFÖR har man publicerat materialet? Syfte: I vilken utsträckning framställer materialet fakta eller information objektivt och nyanserat? NÄR har materialet skrivits? Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Finns det flera upplagor av en bok brukar det vara bättre att använda den senaste. Kan materialet identifieras som uppdaterat? Ett problem med webben är att dateringen, om denna överhuvudtaget finns, kan stå för olika saker. Datumen kan hänvisa till när materialet först skapades, när det publicerades på webben, när sidan senast var återbesökt av dess skapare eller när materialet uppdaterades. Förutom ovanstående bör du även tänka på följande vad gäller information från webben: Webbsidor som är länkade från en utvärderad sida behöver inte nödvändigtvis vara av samma kvalitet som den sida man ursprungligen befann sig på. Alla sidor måste utvärderas var för sig. På en och samma webbsida kan informationen hämtas från andra webbsidor utan att detta tydligt framgår för dig som användare. Du måste därför vara uppmärksam och kritiskt värdera materialet. Referenshantering och citering Det är viktigt att ange exakt var du har hittat uppgifter och resonemang. Det är även viktigt att det framkommer om du har läst en originaltext eller om du har läst utdrag, resonemang eller tolkningar av texten. I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. I vetenskapliga sammanhang kallar man ett antal uppgifter om en viss bok/tidskrift eller liknande för en referens, en förteckning över litteratur kallas för en referenslista. Ibland är det brukligt att man gör separata litteratur- och källförteckningar. Olika institutioner har olika krav angående referenshanteringen. Inom humaniora används oftast Oxfordsystemet som citeringsteknik. I detta system anger man hänvisningarna i noter. Ett annat vanligt system är Harvardsystemet. Detta innebär att du inom parentes, i den löpande texten, anger författare och publiceringsår till det material som du hänvisar till. Tänk på att alltid vara konsekvent i referenshantering och citering! I både LIBRIS och LUBsearch kan du skapa referenser till boken eller artikeln du har sökt på. På LUB:s webbplats finns information om referenshantering (http://www.lub.lu.se/skriva-referera/referera.html). 18

19 Stöd till studenter Biblioteken erbjuder informationsresurser och stöd för studier på alla nivåer. För studenter på grundnivå och uppåt fungerar våra ämnesguider som plattform för tjänster och resurser. Du kan också få hjälp med informationssökning av din ämnesbibliotekarie. Fyll i formuläret för att Boka en bibliotekarie. Vår undervisning med olika typer av seminarier, workshops och sökverkstäder riktar sig till studenter på alla olika nivåer. På vår hemsida tillhandahåller vi också en hel del information, inte minst om våra resurser och tjänster. Bibliotekets undervisning HT-bibliotekens undervisning ingår ofta i HT-kurserna, men även öppna seminarier, workshops och sökverkstäder erbjuds. Det kan t.ex. handla om att lära sig grunderna i att hitta på biblioteket, hur du hittar litteratur till uppsatsen inom just ditt ämne eller hur du laddar upp din uppsats i LUP Student Papers. Kolla vår hemsida eller vår Facebooksida för att få information om de öppna kurstillfällena. 19

20 Boka en bibliotekarie När du inte hittar det du förväntar dig via våra söktjänster, kan du Boka en bibliotekarie (http://www.htbibl.lu.se/soeka/soekhjaelp/boka-en-bibliotekarie/). I ett formulär beskriver du vilken typ av information du behöver, inom vilket ämne och för vilket syfte. Formuläret skickar du in elektroniskt. Det används sedan som underlag vid handledningstillfället. Humlab-kurser Humanistlaboratoriet erbjuder en rad olika kurser som kan vara nyttiga t.ex. för dig som ska skriva uppsats både 7,5-poängskurser och kortare sådana. Det kan handla om statistik, experimentdesign, om att spela in, arbeta med språkkorpusar, om att programmera eller om vetenskapliga metoder i allmänhet. Kortare kurser erbjuds som ger en snabb introduktion i en del programvara som t.ex. Word, Gimp, LaTeX, SPSS, Praat eller som handlar om hur man gör en poster. Mer information hittar du här: Lösenordsportalen - StiL/Lucat Lösenordsportalen (https://passport.lu.se/) använder du för att aktivera din så kallade StiL-identitet eller för att byta lösenord på den. Denna inloggning behövs exempelvis för att kunna använda datorerna, kopiera eller skriva ut vid HTbiblioteken, publicera uppsatser i LUP Student Papers eller för att få tillgång till elektroniska tidskrifter eller e-böcker hemifrån. My folder i LUBsearch I LUBsearch kan du skapa en eller flera mappar för att t.ex. spara sökningar och enskilda artiklar. Dessa kan du även dela med t.ex. dina kurskamrater. 20

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken

E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken E-biblioteket en tjänst från sjukhusbiblioteken Snabbsök Innebär att du söker samtidigt i flera förvalda grupper av databaser. Snabbsök är i första hand avsett för att ge en första orientering i ämnet.

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek

Föreläsning 150831. Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek Föreläsning 150831 Kerstin Annerbo & Åsa Falkerby Linköpings universitetsbibliotek 3 SEPTEMBER 2015 2 Vad är informationskompetens? inse när man behöver information identifiera möjliga informationskällor

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritik Informationssökning och källkritik Inför gymnasiearbetet åk 3 Del 1: Informationssökning Tips i början: Ha en frågeställning klar, t ex Hur påverkar socker kroppen? Börja läsa översiktligt om ditt ämne

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Vasabladet FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Vasabladet Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Vasabladets historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en prenumeration 4 Enkel

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Sökmanual för Retriever

Sökmanual för Retriever Sökmanual för Retriever Sök i fritextfältet 2 Operatorer 2 Citationstecken 3 Paranteser 3 Trunkering 3 Avgränsning tidsperiod 4 Avgränsning källor 5 Utökad sökning och inställningar 6 Speciella sökningar

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Stora PubMed-lathunden

Stora PubMed-lathunden Stora PubMed-lathunden Om databasen PubMed PubMed är en databas som produceras av National Center for Biotechnology Information (NCBI) vid National Library of Medicine (NLM) i USA. Det är den största databasen

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Introduktion till Rättsbanken. Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt

Introduktion till Rättsbanken. Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt Introduktion till Rättsbanken Juridiska Nyheter Domstolspraxis Författningar Riksdagstryck Myndighetspraxis Litteratur Europarätt Schlumberger InfoData AB, Box 34101, 100 26 Stockholm InfoTorg Kundtjänst

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar

Att söka vetenskapliga artiklar Att söka vetenskapliga artiklar En vägledning i systematisk litteratursökning November 2008 Uppdaterad 2011-03-25 Monica Landén Medicinska fakultetens bibliotek Lund Medicinska fakultetens bibliotek Lunds

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet

Källor och källhantering enligt Harvardsystemet Källor och källhantering enligt Harvardsystemet INNEHÅLL Att ange källa... 1 Källförteckning... 1 Tryckta källor... 1 Uppslagsverk... 1 Böcker... 1 Artikel i antologi... 2 Artikel i tidskrift... 2 Artikel

Läs mer

Informationssökning med sökmotorer på gott och ont - vad behöver vi veta?

Informationssökning med sökmotorer på gott och ont - vad behöver vi veta? Informationssökning med sökmotorer på gott och ont - vad behöver vi veta? Nytt och nyttigt på nätet Lars Våge Mittuniversitetets bibliotek Sogndal 2007-09-21 Del 1 Vad är bra med sökmotorerna? Vad erbjuder

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Handbok för examensarbetare LTH:S CIVILINGENJÖRSPROGRAM 2012 LUNDS UNIVERSITET

Handbok för examensarbetare LTH:S CIVILINGENJÖRSPROGRAM 2012 LUNDS UNIVERSITET Handbok för examensarbetare LTH:S CIVILINGENJÖRSPROGRAM 2012 LUNDS UNIVERSITET HANDBOK FÖR EXAMENSARBETARE PÅ LTH:S CIVILINGENJÖRSPROGRAM Lunds Tekniska Högskola 2012 Text: Kajsa-Stina Kalin Omslag och

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Boktips.net manual. Roller i Boktips.net

Boktips.net manual. Roller i Boktips.net Boktips.net manual Villkor och rollfördelning Boktips.net är en del i samarbetet Öppna Bibliotek. Öppna Bibliotek är en gemensam tjänst för Sveriges bibliotek som syftar till att möjliggöra delning av

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer