Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna"

Transkript

1 Informationssökning för studenter på de humanistiska och teologiska fakulteterna Foto: Anja Hoppe. HT-biblioteken Höstterminen 2014

2 Inledning... 3 Sökstrategi och sökteknik... 5 Några generella söktips... 7 Trunkering... 7 Kombinera söktermer (Boolesk söklogik)... 7 Frassökning... 7 Fritext... 8 Ämnesord... 8 Tesaurer... 8 Nyckelord... 8 Index... 8 Fasetter... 8 Att söka olika typer av material... 9 Böcker, rapporter etc LIBRIS... 9 Lovisa... 9 LUBsearch Kortkataloger Katalog Tidskrifter, artiklar och dagstidningar Tryckta tidskrifter och artiklar Elektroniska tidskrifter och artiklar Dagstidningar Databaser Bibliografier Vetenskapliga publikationer Uppsatser Publicera din egen uppsats Fjärrlån Att komma åt licensierat e-material hemifrån Att hitta vetenskaplig litteratur via verktyg som inte tillhandahålls av bibliotek Söktjänster Metasöktjänster Myndigheter och organisationer Ämnesportaler Ämnesguider Att hantera information Källkritik Referenshantering och citering Stöd till studenter Bibliotekets undervisning Boka en bibliotekarie Humlab-kurser Lösenordsportalen - StiL/Lucat My folder i LUBsearch Studentportalen Studieverkstaden Talböcker

3 Inledning Att kunna söka och hantera information är viktigt såväl under högskolestudierna som senare i arbetslivet. Man behöver känna till hur information organiseras och var man söker olika typer av material för att kritiskt kunna bedöma om det man hittar är användbart. Som student vid Lunds universitet (LU) har du via din StiLidentitet tillgång till en mängd informationsresurser som t.ex. vetenskapliga tidskrifter, databaser och e-böcker. I detta kompendium ges en introduktion till informationssökning för studenter som läser på de humanistiska och teologiska fakulteterna vid LU. Texten är avsedd som ett komplement till den undervisning och handledning i informationssökning som ges vid biblioteken. Detta kompendium i PDF-format finns på HTbibliotekens hemsida: HT-biblioteken består av SOL-biblioteket Böcker och tidskrifter inom språk- och litteraturämnena men även övriga ämnen som har sin undervisning vid SOL-centrum samt kursböcker LUX-biblioteket Böcker och tidskrifter främst inom arkeologi och antikens historia, filosofi, historia, teologi och religionsvetenskap, de kulturvetenskapliga ämnena (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, humanistisk informatik, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier, kulturadministration, modevetenskap, musikvetenskap och museologi), samt kursböcker 3

4 x X. LUX-biblioteket 22. SOL-biblioteket För att hitta allt material som är intressant för dig som student måste du ibland besöka flera bibliotek. Alla bibliotek vid Lunds universitet ingår i ett nätverk, Lunds universitets bibliotek (LUB). Vi samverkar och delar på många resurser och tjänster. Vi har två gemensamma bibliotekskataloger, Lovisa och LUBsearch, och gemensamt lånekort. På LUBs gemensamma webbplats (http://www.lub.lu.se/) hittar du information om universitetets samtliga bibliotek och deras tjänster. 4

5 Sökstrategi och sökteknik Att söka information till ett uppsatsarbete är en process som du behöver gå igenom flera gånger. I början söker man ofta litteratur av mer översiktlig karaktär men när man efterhand har blivit mer insatt i ämnet vill man ha mer specifikt material. Att vara medveten om processens steg samt att behärska söktekniken är därför av stor vikt. En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Till att börja med, försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information. För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk, t.ex. Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och om vilka forskare som är tongivande inom ditt valda ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer. Innan du börjar söka information bör du ha tänkt över följande: Vad ska du använda informationen till? Hur mycket material behöver du? När ska ditt arbete vara klart? Vilken typ av material behöver du? Behöver du orienterande eller specifikt material? Behöver du böcker, artiklar eller någon annan sorts material? Ska materialet vara av vetenskaplig karaktär? I vilka källor kan du hitta lämpligt material? Är det lämpligt att söka i bibliotekskataloger eller i någon annan databas? Finns det några databaser som är särskilt intressanta för ditt ämne? Finns det någon myndighet eller organisation som kan ha relevant material i frågan? Kan du ha nytta av material som ligger fritt på webben? Hur söker du fram materialet i de olika källorna? Vilka sökfunktioner (trunkering, ämnesord/tesaurus, Boolesk söklogik, begränsningsmöjligheter m.m.) finns i de databaser du har valt att använda och hur fungerar de? Vilka söktermer är intressanta för dig? Ska du använda övergripande eller mer specifika begrepp? Ska söktermerna vara på svenska eller något annat språk? Bör du göra ytterligare avgränsningar? Var medveten om att sökprocessen sällan är rak eller enkel. Ofta behöver man justera söktermerna efter hand som arbetet fortskrider. Genom att dokumentera dina sökningar kan du arbeta mer systematiskt och spara mycket tid. Var beredd på att backa, omformulera och ompröva. Den uppgift du ska genomföra och den tid du har till ditt förfogande avgör omfattningen av dina sökningar. Var inställd på att informationssökning tar tid! 5

6 Formulera frågeställningen Överblick av ämnet Formulera informationsbehov Val av resurs att söka i Val av sökmetod, sökord och sökteknik Sökning Läs och värdera information Bearbeta och strukturera information Skriv Slutgiltigt arbete Modell över informationssökningens roll i arbetet med en större skrivuppgift Cajsa Andersson och Viktoria Hörnlund (2006) 6

7 Några generella söktips För att optimera din sökning måste du ofta använda de specialfunktioner som finns i respektive sökverktyg (t.ex. bibliotekskataloger och databaser). Det är viktigt att poängtera att olika sökverktyg erbjuder olika sökfunktioner och de kan även fungera på olika sätt. För bästa resultat, läs sökverktygens hjälptexter! Trunkering Genom trunkering (ofta asterisktecknet *) breddas sökningen. Tecknet ersätter då en eller flera bokstäver. På engelska benämns trunkering Wildcard. Exempel 1: medeltid* söker på medeltid, medeltiden, medeltida o.s.v. Exempel 2: ameri*a* söker på america, american, amerika, amerikas o.s.v. Kombinera söktermer (Boolesk söklogik) Med Boolesk söklogik kan du bredda eller begränsa din sökning genom att kombinera söktermer på olika sätt. De vanligaste Booleska operatorerna är AND, NOT och OR. AND (alt. OCH eller +) mellan söktermer begränsar sökningen. Varje träff innehåller alla använda söktermer. Risken är att du kan missa relevant material. - Vid sökningen socialhistoria AND Sverige innehåller varje träff båda dessa termer. NOT (alt. INTE eller -) mellan söktermer begränsar sökningen. Träffarna innehåller den första termen men inte den andra. En risk med sådan sökning är att du kan missa relevant material. - Vid sökningen socialhistoria NOT Sverige utesluts allt som innehåller Sverige. OR (alt. ELLER) mellan söktermer breddar sökningen. Varje träff innehåller båda eller någon av termerna. Med synonyma eller likartade söktermer kan du täcka upp flera aspekter i samma sökning. Risken är att du får många irrelevanta träffar. - Vid sökningen socialhistoria OR kvinnohistoria innehåller alla träffar antingen båda eller någon av dessa termer. I vissa söksystem finns de Booleska sökoperatorerna inbyggda i sökformuläret, AND är ibland underförstått. Observera att detta skiljer sig åt i olika sökverktyg, vissa underförstår i stället funktionen OR eller tolkar flera termer i rad som en fras. Frassökning Vid frassökning, t.ex. Alice i Underlandet, innehåller träffarna exakt den angivna frasen, alltså alla angivna ord i den angivna ordningen. I vissa söksystem använder man citattecken för att markera att man söker på en fras, i andra system söker man t.ex. i ett speciellt fält. 7

8 Fritext Fritext kan också kallas för Valfria sökord, Sök i alla fält, Generell eller All fields m.m. Fritext används för att söka i all inlagd information som finns om t.ex. boken eller artikeln. Ibland kan det innebära att hela texter genomsöks, så kallad fulltextsökning. Fritext ger en bred sökning men du riskerar samtidigt att få många irrelevanta träffar. När du använder denna sökfunktion är det viktigt att du tänker på olika möjliga stavningar, böjningar, synonymer samt vilka eventuella språk som är relevanta att söka på. Ämnesord Ämnesord är utvalda för att beskriva innehållet i t.ex. en bok eller artikel. De databaser som använder sig av ämnesord har ett bestämt antal termer som de väljer mellan när de beskriver resursen, d.v.s. termerna är kontrollerade. För att söka på ämnesord behöver du använda dig av exakt dessa termer. I en del databaser finns det index där du kan se vilka termer som används som ämnesord. Den engelska benämningen på denna typ av sökning är Descriptors. Tesaurer Ett sätt att göra en strukturerad och strategisk informationssökning är att använda sig av en tesaurus. En tesaurus består av en lista över de ämnesord (descriptors) som används i databasen. Här anges dessutom ämnesordens förhållande till varandra. I en tesaurus ser du bl.a. hur andra ämnesord är mer övergripande, mer specifika eller har en liknande betydelse som det ämnesord du har sökt på. Denna sökhjälp finns i en del databaser med avancerade sökfunktioner. Nyckelord I vissa söksystem använder man sig av nyckelord. Dessa beskriver materialet ämnesmässigt men är sällan kontrollerade som ämnesord. I en del databaser har nyckelorden valts av artikelförfattarna själva. Eftersom de är okontrollerade gäller det vid sökning att tänka på olika möjliga stavningar, synonymer samt eventuellt olika språk. Den engelska benämningen för nyckelord är Keywords. Index I många databaser finns index (alfabetiska listor) över alla i databasen förekommande författarnamn, titlar, ämnen o.s.v. Index kan vara bra att använda om du ska söka material av en viss författare. Du har då en möjlighet att se eventuella namnvarianter. Fasetter I LIBRIS och LUBsearch använder man fasetter för att begränsa mängden träffar i en bred fritextsökning utifrån vissa kriterier. Sådana kan t.ex. vara publiceringsår, språk och materialtyp. 8

9 Att söka olika typer av material Sökverktygen överlappar ibland delvis varandra. Vissa är inriktade på en speciell typ av material (böcker, elektroniska fulltextartiklar etc.), andra täcker ett visst ämnesområde. Det kan vara bra att veta att Lunds universitetsbibliotek är reservnationalbibliotek, vilket innebär att det finns ett eller flera exemplar av allting som ges ut i tryck i Sverige här i Lund. Böcker, rapporter etc. De viktigaste verktygen för att söka efter böcker, rapporter etc. är våra bibliotekskataloger LIBRIS och Lovisa. Delar av böcker som kapitel och enskilda artiklar ur tidskrifter är normalt inte sökbara i dessa kataloger. Generellt söker du med fördel efter tryckt material i Lovisa när du känner till författaren eller titeln. Använd LIBRIS om du vill söka efter ett ämne eller vill se om det tryckta materialet du letar efter finns i Sverige, t.ex. i samband med ett fjärrlån. Via metasöktjänsten LUBsearch, som möjliggör samtidig sökning i många olika samlingar, hittar du referenser/länkar till både elektroniskt och tryckt material. Tänk på att använda söktermer på alla aktuella språk, t.ex. engelska och svenska, eftersom du söker i data på flera språk samtidigt. LIBRIS LIBRIS (http://libris.kb.se/) är Sveriges nationella bibliotekskatalog. I LIBRIS kan du se vilka böcker och tidskrifter som finns på svenska forsknings- och specialbibliotek samt på en del större folkbibliotek. I LIBRIS, till skillnad från Lovisa, finns det en del artiklar förtecknade. Som en del av LIBRIS hittar man även deldatabaser som KVINNSAM och Svensk musikhistorisk bibliografi. I LIBRIS kan du t.ex. göra inställningar för att begränsa sökningar till ett eller några bibliotek, trunkera och maskera tecken i dina sökord, sortera träfflistor på flera sätt och söka med hjälp av ämnesord. LIBRIS hjälpsidor finns på Om boken inte finns vid LUB kan du enkelt göra en fjärrlånebeställning direkt från LIBRIS, när du har skapat ett konto. Lovisa Lovisa (http://lovisa.lub.lu.se/) är den gemensamma katalogen för biblioteken vid Lunds universitet. I Lovisa kan du: ansöka om lånekort se vilka böcker, tidskrifter etc. som finns vid universitetet (men inte enskilda kapitel eller enskilda tidskriftsartiklar) och var de finns 9

10 beställa böcker och tidskrifter ur magasin köa på utlånade böcker kontrollera dina lån och förnya dina kursbokslån. Om du letar efter en specifik titel eller författare kan du med fördel använda dig av Enkel sökning, som egentligen inte är en sökning utan ger en ingång i den alfabetiska listan över innehållet i alla databasens fält för titel, författare, etc. Några tips: Titel: uteslut alltid bestämd och obestämd artikel (en/ett, den/det/de, the o.s.v.) i början av en titel. Författare: skriv författarens efternamn först, gärna följt av förnamn eller initial. Om du letar efter material i ett ämne är Avancerad sökning att rekommendera. Du kan då kombinera flera olika sökbegrepp. Några tips: Generell: används när du vill söka på ett ämne. Prova olika stavningar, synonymer och språk. Långt ifrån allt material har beskrivits med ämnesord i Lovisa och vid en sökning på dem riskerar du därför att missa mycket relevant material. I Lovisa är det därför bättre att söka i sökfältet Generell. Trunkering: använd asterisktecknet (*) för att bredda sökningen. Snabbsök kan vara bra om du är osäker på titeln, men känner till något ord i den, fast inte det första, eller om orden i titeln är väldigt vanliga eller allmänna och författarnamnet är vanligt eller om katalogen innehåller många poster om författarens böcker. Exempel: Du minns att ordet genus förekommer i titeln och du vet att författaren heter Jarlbro i efternamn. LUBsearch Om du söker särskilt efter böcker i LUBsearch får du träffar från Lovisa, LIBRIS, SwePub, och från LUs samling av e-böcker. Vissa e-böcker, som uppslagsverk, fungerar som databaser i elektronisk form och söks fram via Databases A-Z. Begränsa sökningen genom att klicka i Books, e-books och ev. Dissertations/Theses, Reports och Biographies i listan under Source Types. Kortkataloger Katalog Äldre material finns inte alltid inlagt i Lovisa utan måste sökas i kortkataloger. Vid LU är det främst UB som har gammalt material och material utgivet fram t.o.m hittar du i första hand i deras kortkatalog Katalog Katalogen finns tillgänglig via nätet (http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/6166) och består av en alfabetisk och en ämnesdel. 10

11 I den alfabetiska delen söker du normalt en bok på författarens efternamn. Om boken har fler än tre författare eller ingen författare alls söker du på bokens titel. Titlarna sorteras i Katalog efter första substantivet i oböjd form. Exempel: - Svensk grammatik för begynnare - söks på: Grammatik, Svensk för begynnare - En liten svensk litteraturhistoria- söks på: Litteraturhistoria, En liten svensk Tidskrifter söker du på tidskriftens titel och följer då samma regler som för sökning på boktitlar. Ämnesdelen används för att söka litteratur inom ett visst ämnesområde. Det finns en översättningstabell mellan ämnesindelningen i Katalog och de ämnesindelningar som vanligen används på svenska bibliotek. Tidskrifter, artiklar och dagstidningar Det finns olika typer av tidskrifter. Man brukar t.ex. skilja mellan vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga tidskrifter och yrkestidskrifter. De vetenskapliga tidskrifterna brukar ha ämnesredaktörer, som avgör vilka artiklar som ska publiceras i dem. Detta system kallas peer-review. Vetenskapliga artiklar utmärks bl.a. av tydliga referenshänvisningar. Tryckta tidskrifter och artiklar De tryckta tidskrifterna som finns vid Lunds universitets olika bibliotek kan du söka fram via bibliotekskatalogen Lovisa. Däremot är de enskilda artiklarna i tidskrifterna inte sökbara här. För att söka upp artiklar i tryckt form kan du använda dig av olika databaser, t.ex. MLA eller Artikelsök. Här ser du i vilken tidskrift respektive artikel finns. För att beställa fram magasinerade tidskrifter via Lovisa gör du så här: 1. Välj Tidskrift som sökingång vid Enkel sökning i Lovisa. 2. Gå in på tidskriften. 3. Ovanför titeln finns alternativet exemplar. Gå in där och kontrollera om den önskade volymen redan har en egen post. I så fall ska du beställa fram den genom att klicka på aktuell Beställ/Köa-knapp. Du behöver då inte senare precisera vilket nummer av tidskriften du vill ha (punkt 5). Om den önskade volymen inte finns får du gå tillbaks till beståndsposten och klicka på knappen Beställ/Köa vid den aktuella tidskriften. 4. Fyll i ditt lånekortsnummer, välj avhämtningsställe och klicka på Fortsätt. Om du beställer referensmaterial, som t.ex. tidskrifter på UB måste du välja biblioteket du beställer ifrån (i det här fallet alltså UB), eftersom materialet inte skickas till andra bibliotek. 11

12 5. Fyll i vilket år/volym/häfte du vill ha, låt beställningstypen vara Lån och klicka på Fortsätt. 6. Klicka på Bekräfta för att slutligen skicka beställningen. 7. Du får inte alltid något meddelande när du beställer material från magasin till samma bibliotek. Detta gäller t.ex. UB. Vid en sådan beställning kan du hämta/använda boken eller tidskriften efter lunch dagen efter beställningen. Exemplar Beståndsposten Beställ/Köa På HT-biblioteken hittar du många tryckta tidskrifter inom våra HTämnesområden. De kan inte lånas hem, men läsas och kopieras. Vi har samlat dem i en tidskriftsdatabas: Elektroniska tidskrifter och artiklar Elektroniskt material utom e-böcker finns sällan med i bibliotekskatalogerna utan måste sökas separat. Vid Lunds universitet når man detta material via LUBsearch. Tidskrifter söks eller bläddras fram via ejournals & ebooks A-Z eller ejournals & ebooks Subjects. Artiklar kan sökas fram direkt i sökrutan, begränsa träfflistan med hjälp av fasetter. När du söker i en ämnesdatabas, t.ex. LISTA, får du oftast länkar direkt till de fulltexter LU har tillgång till. Från de utländska tidskrifter som finns i tryck vid universitetsbiblioteket går det att beställa artiklar som inskannad PDF-fil. Dagstidningar Universitetsbiblioteket i Lund arkiverar alla svenska dagstidningar i pappersform och som mikrofilm. För närmare information, se UB:s hemsida under Dagstidningar (http://www.ub.lu.se/soeka/dagstidningar). Nyare artiklar kan även finnas tillgängliga i databaserna Artikelsök och Mediearkivet. 12

13 Databaser I databaser hittar du antingen information i fulltextformat eller referenser till material. En del databaser är inriktade på ett visst ämnesområde, t.ex. ATLA (religion) och MLA (språk och litteratur). Andra databaser har en mer generell karaktär, t.ex. Web of Science och JSTOR. På samma sätt hittar du i en del databaser en viss materialtyp, t.ex. Artikelsök (svenska tidskrifts- och tidningsartiklar), i andra är det mer blandat. Du kan söka efter en databastitel eller bläddra ämnesvis för att nå relevanta databaser. Använd Databases A-Z i LUBsearch för att hitta dem. Bibliografier En bibliografi är en systematisk förteckning över litteratur som publicerats i ett visst ämne, under en viss tidsperiod eller från ett viss geografiskt område. Mycket av det material som publiceras idag söks effektivast genom olika databaser eller bibliotekskataloger. Äldre material hittar du främst via tryckta bibliografier. Ett exempel på en sådan är Svensk historisk bibliografi som i tryckt form täcker perioden , medan material från (då bibliografin avslutades) är sökbart i LIBRIS. Vetenskapliga publikationer Ett antal markörer kan visa att en publikation är vetenskaplig: den bygger på tidigare vetenskaplig forskning (kolla referenserna!), den är framställd av någon forskare vid ett universitet eller motsvarande (kolla var författarna jobbar!), den har oftast genomgått en urvalsprocess som kallas peer-review, det vill säga att artikeln har bedömts anonymt av forskare inom ämnet före publiceringen, den kan vara utgiven av ett förlag som har specialiserat sig på vetenskapliga publikationer och ofta framgår det i informationen från tidskriften vilken målgrupp man riktar sig till. Språket ska vara sakligt och påståenden som inte tydligt är författarens egna ska enkelt kunna sökas fram i andra författares verk. Artiklar består oftast av samma tydliga delar: abstract, introduktion, redovisning av metod och material, resultatredovisning, diskussion och slutsatser och sist en litteraturförteckning. Nyare vetenskapliga publikationer som har skrivits av forskare vid Lunds universitet finns beskrivna i LUP, Lunds universitets publikationer (http://lup.lub.lu.se/search/). Posterna härifrån återanvänds i flera andra tjänster, t.ex. i den nationella söktjänsten för svenska lärosätens motsvarande tjänster SwePub (http://swepub.kb.se/) och BASE - Bielefeld Academic Search Engine (http://www.base-search.net/about/en/), där man söker i poster från många institutionella arkiv i många länder. 13

14 Uppsatser Uppsök (http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok) är den nationella databasen för uppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Uppsök är en av söktjänsterna som finns i LIBRIS. På HT-institutionernas webbplatser listas uppsatserna under respektive ämne. Publicera din egen uppsats LUP Student Papers (http://www.lu.se/studera/examen-och-karriar/examensarbeteoch-uppsats) är Lunds universitets uppsatsdatabas och erbjuder en ingång till uppsatser och examensarbeten publicerade vid Lunds universitet. I de flesta fall finns materialet tillgängligt som fulltextdokument att ladda ner. Som student registrerar du din uppsats genom att fylla i ett formulär och ladda upp uppsatsfilen. I och med att en uppsats publiceras i LUP Student Papers blir den automatiskt även tillgänglig i bl.a. Uppsök. Fjärrlån Forskare och studenter vid Lunds universitet kan beställa fjärrlån på material som inte finns på något av Lunds universitets bibliotek. Beställning av fjärrlån kan endast göras på hemmabiblioteket, det bibliotek som är knutet till den institution där man arbetar eller studerar. Innan du beställer fjärrlån ska du kontrollera i Lovisa och LUBsearch att materialet inte finns (vare sig i tryckt eller i elektronisk form) vid Lunds universitets bibliotek. Om det är ett äldre material bör du även kontrollera Katalog Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, lån utanför Norden är avgiftsbelagda (150 kronor per bok). Tidskrifter kan inte fjärrlånas, men kopior av enskilda artiklar kan beställas mot en avgift på 80 kronor per artikel. Lån från bibliotek i Sverige/Norden tar oftast 1-2 veckor. Om den beställda boken är utlånad kan det ta längre tid. Artikelkopior levereras oftast inom en vecka. Vi meddelar via e-post när materialet har kommit. Om du hittar en bok du söker i LIBRIS, så beställ i första hand direkt via LIBRIS. Innan du gör din första beställning måste du skapa ett konto. På HTbibliotekens webbsida om fjärrlån (http://www.htbibl.lu.se/lana/fjarrlan/) finns det direktlänkar till LIBRIS formulär där man kan skapa ett konto. Om du inte hittar boken du söker i LIBRIS, eller om du ska beställa artikelkopior, använder du de beställningsformulär som finns i LUB:s fjärrlånesystem BasILL, Logga in med StiL/Lucat. Att komma åt licensierat e-material hemifrån Om du arbetar utanför LU:s nätverk, exempelvis hemifrån, behöver du logga in med StiL-id. 14

15 Att hitta vetenskaplig litteratur via verktyg som inte tillhandahålls av bibliotek På webben kan du hitta allt från vetenskapligt kontrollerat material, information från myndigheter och organisationer till helt privata åsikter. Exempel på söktjänster med vetenskapligt material är: Google Scholar (http://scholar.google.se/) BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (http://www.base-search.net/) OAIster (http://oaister.worldcat.org/) Observera att dessa tjänster innehåller olika typer av material, även sådant som inte är strikt vetenskapligt. Via Google Scholar når du även licensierat material, sådant LUB prenumererar på, om du arbetar inom LU:s datornätverk eller är inloggad med din StiL-identitet. Söktjänster Söktjänster kallas även sökmaskiner och exempel på sådana är: Bing (http://www.bing.com/?cc=se) Exalead (http://www.exalead.com/search) Google (http://www.google.se) Yahoo (http://se.search.yahoo.com/) Dessa söktjänster använder sig av en sökmotor eller sökrobot som letar upp, hämtar in kopior av och indexerar hemsidor. Själva sökningen sker inte direkt ute på webben utan i detta index. I träfflistan man får vid sökningen leder länkarna till motsvarande resurs på webben. Därför är det av stor betydelse hur ofta indexet uppdateras. Söktjänsterna har olika sätt att rangordna sina träffar, vilket påverkar sökresultatet. Kriterierna som används och de enskilda kriteriernas relevans för varje enskild söktjänst är ofta välbevarade företagshemligheter. Viktiga kriterier är t.ex.: Sidans betydelse mätt via länkstrukturen vem och hur många länkar till webbsidan? Hos Google motsvaras detta av PageRank-värdet. Kvalitetsbedömning av sidorna som länkar till webbsidan i fråga länkning från högkvalitativa webbplatser rankas högre än länkning från sådana som bedöms hålla sämre kvalitet. Sökordens antal och placering hur ofta och var förekommer de använda sökorden på webbsidan? Antal och kvalitet av webbplatser sidan i fråga länkar till. Webbsidans förekomst i andra länksamlingar som anses vara pålitliga, t.ex. Dmoz. 15

16 Numera bearbetas sökresultaten hos Google med hänsyn till sökhistoriken, platsen den sökande befinner sig på samt ytterligare några faktorer och presenteras personifierade. Det innebär naturligtvis stora skillnader i sökresultaten beroende på vilka sökord och vilken söktjänst man använder sig av. Även sponsrade länkar förekommer, d.v.s. företag kan köpa bra placeringar i träfflistorna. Metasöktjänster Metasöktjänster fungerar som sökmaskiner med den skillnaden att du söker i flera separata söktjänster samtidigt. Du får därmed en större täckning än vid sökning i enskilda sökmotorer. LUBsearch är som ovan nämnt en sådan metasöktjänst. Ett exempel på en metasöktjänst utanför Lunds universitet är Clusty/Vivisimo (http://clusty.com/). Precis som när du använder sökmaskiner söker du i tjänster som Clusty igenom stora mängder resurser på webben, men inte alla resurser som finns. Det finns ofta möjlighet till avancerad sökning men det är svårt att begränsa sökningen tillräckligt för att slippa irrelevanta träffar. Ett väldigt specifikt sökord ger bäst resultat. Ska du söka vetenskapligt material är det bra att tänka på att du via vanligt googlande eller en sökning i t.ex. Clusty enbart får fram en liten andel av det så kallade vetenskapliga materialet. Myndigheter och organisationer Många myndigheter och organisationer tillgängliggör mycket informationsmaterial fritt via sina hemsidor. Exempel på myndigheter är: Statistiska centralbyrån (http://www.scb.se/) Naturskyddsföreningen (http://www.naturskyddsforeningen.se/) Skolverket (http://www.skolverket.se/) Ämnesportaler En ämnesportal är en länksamling ofta inriktad på ett specifikt ämnesområde eller mot en speciell målgrupp och ger således en snabb orientering om viktiga webbresurser i ämnet. Men det finns också ämnesportaler av mera generell karaktär. I en ämnesportal bläddrar du dig igenom en systematiskt organiserad struktur till den kategori som du är intresserad av. Ämnesportalerna kan vara av mycket olika kvalitet men ordnas ofta av ämnes- eller informationsspecialister. Urvalet av resurserna är gjort manuellt och innehåller därför en begränsad mängd material. Portalerna är ofta sämre uppdaterade än sökmotorerna. Ett exempel på ämnesportaler är Safir (http://www3.ub.lu.se/safir/). 16

17 Ämnesguider Ämnesbibliotekarierna på HT-biblioteken samlar ingångar till relevant material och resurser inom respektive ämne i ämnesguider. Alla våra ämnesguider hittar du här: Att hantera information Informationssamhället kräver att vi förhåller oss kritiska till den information vi hittar och använder i olika sammanhang. Att källkritiskt granska var informationen är publicerad och av vem är nödvändigt för att kunna avgöra t.ex. kvalitet och trovärdighet. När du sedan själv använder andras material, t.ex. i en uppsats, är det viktigt att du skiljer mellan det som är dina egna tankar och det som är andras. Genom att tydligt markera andras idéer och åsikter med referenser följer du de spelregler som gäller för akademiskt skrivande. Källkritik Oavsett varifrån du hämtar information är det viktigt att vara källkritisk, d.v.s. att värdera informationen. Det är inte minst viktigt att du är extra uppmärksam när du hämtar information från webben eftersom det är betydligt lättare att publicera material där än med annan utgivning. Du bör tänka på: VEM förmedlar informationen? Författare: I vilken utsträckning är materialet författat av en person eller en organisation som anses ha kunskap i det givna ämnesområdet? Nämns författaren i andra källor? På webben är det ett problem att det ofta saknas namn på dem som ligger bakom informationen samt uppgifter om deras kvalifikationer i ämnet. Även om dessa uppgifter finns måste du ifrågasätta deras korrekthet. Utgivare: Utgivande förlag kan vara en indikation på kvalitet. Är förlaget känt för utgivning inom detta ämne? Är det ett akademiskt universitetsförlag? Vad gäller webbdokument är det viktigt att fråga sig vilken organisation som står bakom informationen eller om det är en privatperson. Seriösa organisationer presenterar sig ofta tydligt. VAD innehåller materialet? Trovärdighet: I vilken utsträckning är informationen trovärdig och saknar fel? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll. Ämnestäckning: Hur väl täcker materialet in ämnet? Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor? Vetenskaplighet: Är källan vetenskaplig eller populär? VEM är materialet skrivet för? 17

18 Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen? VARFÖR har man publicerat materialet? Syfte: I vilken utsträckning framställer materialet fakta eller information objektivt och nyanserat? NÄR har materialet skrivits? Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Finns det flera upplagor av en bok brukar det vara bättre att använda den senaste. Kan materialet identifieras som uppdaterat? Ett problem med webben är att dateringen, om denna överhuvudtaget finns, kan stå för olika saker. Datumen kan hänvisa till när materialet först skapades, när det publicerades på webben, när sidan senast var återbesökt av dess skapare eller när materialet uppdaterades. Förutom ovanstående bör du även tänka på följande vad gäller information från webben: Webbsidor som är länkade från en utvärderad sida behöver inte nödvändigtvis vara av samma kvalitet som den sida man ursprungligen befann sig på. Alla sidor måste utvärderas var för sig. På en och samma webbsida kan informationen hämtas från andra webbsidor utan att detta tydligt framgår för dig som användare. Du måste därför vara uppmärksam och kritiskt värdera materialet. Referenshantering och citering Det är viktigt att ange exakt var du har hittat uppgifter och resonemang. Det är även viktigt att det framkommer om du har läst en originaltext eller om du har läst utdrag, resonemang eller tolkningar av texten. I arbetet med att skriva vetenskapliga uppsatser ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av. I vetenskapliga sammanhang kallar man ett antal uppgifter om en viss bok/tidskrift eller liknande för en referens, en förteckning över litteratur kallas för en referenslista. Ibland är det brukligt att man gör separata litteratur- och källförteckningar. Olika institutioner har olika krav angående referenshanteringen. Inom humaniora används oftast Oxfordsystemet som citeringsteknik. I detta system anger man hänvisningarna i noter. Ett annat vanligt system är Harvardsystemet. Detta innebär att du inom parentes, i den löpande texten, anger författare och publiceringsår till det material som du hänvisar till. Tänk på att alltid vara konsekvent i referenshantering och citering! I både LIBRIS och LUBsearch kan du skapa referenser till boken eller artikeln du har sökt på. På LUB:s webbplats finns information om referenshantering (http://www.lub.lu.se/skriva-referera/referera.html). 18

19 Stöd till studenter Biblioteken erbjuder informationsresurser och stöd för studier på alla nivåer. För studenter på grundnivå och uppåt fungerar våra ämnesguider som plattform för tjänster och resurser. Du kan också få hjälp med informationssökning av din ämnesbibliotekarie. Fyll i formuläret för att Boka en bibliotekarie. Vår undervisning med olika typer av seminarier, workshops och sökverkstäder riktar sig till studenter på alla olika nivåer. På vår hemsida tillhandahåller vi också en hel del information, inte minst om våra resurser och tjänster. Bibliotekets undervisning HT-bibliotekens undervisning ingår ofta i HT-kurserna, men även öppna seminarier, workshops och sökverkstäder erbjuds. Det kan t.ex. handla om att lära sig grunderna i att hitta på biblioteket, hur du hittar litteratur till uppsatsen inom just ditt ämne eller hur du laddar upp din uppsats i LUP Student Papers. Kolla vår hemsida eller vår Facebooksida för att få information om de öppna kurstillfällena. 19

20 Boka en bibliotekarie När du inte hittar det du förväntar dig via våra söktjänster, kan du Boka en bibliotekarie (http://www.htbibl.lu.se/soeka/soekhjaelp/boka-en-bibliotekarie/). I ett formulär beskriver du vilken typ av information du behöver, inom vilket ämne och för vilket syfte. Formuläret skickar du in elektroniskt. Det används sedan som underlag vid handledningstillfället. Humlab-kurser Humanistlaboratoriet erbjuder en rad olika kurser som kan vara nyttiga t.ex. för dig som ska skriva uppsats både 7,5-poängskurser och kortare sådana. Det kan handla om statistik, experimentdesign, om att spela in, arbeta med språkkorpusar, om att programmera eller om vetenskapliga metoder i allmänhet. Kortare kurser erbjuds som ger en snabb introduktion i en del programvara som t.ex. Word, Gimp, LaTeX, SPSS, Praat eller som handlar om hur man gör en poster. Mer information hittar du här: Lösenordsportalen - StiL/Lucat Lösenordsportalen (https://passport.lu.se/) använder du för att aktivera din så kallade StiL-identitet eller för att byta lösenord på den. Denna inloggning behövs exempelvis för att kunna använda datorerna, kopiera eller skriva ut vid HTbiblioteken, publicera uppsatser i LUP Student Papers eller för att få tillgång till elektroniska tidskrifter eller e-böcker hemifrån. My folder i LUBsearch I LUBsearch kan du skapa en eller flera mappar för att t.ex. spara sökningar och enskilda artiklar. Dessa kan du även dela med t.ex. dina kurskamrater. 20

Så vill vi ha LIBRIS!

Så vill vi ha LIBRIS! Så vill vi ha LIBRIS! 873 användare tycker om LIBRIS webbsök, informationssökning och interaktivitet Henrik Lindström & Erik Wahlgren Stockholm 2007 Kungl. biblioteket Avdelningen för LIBRIS Innehåll

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Lathund för projektarbetet

Lathund för projektarbetet Lathund för projektarbetet Bromma gymnasiums bibliotek Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om projektarbetet... 3 Grupp eller enskilt?... 4 Loggbok och handledning... 4 Projektprocessen... 5 1. Idéarbete...

Läs mer

Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade söktjänster

Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade söktjänster MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:37 ISSN 1404-0891 Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade

Läs mer

FISS Forskningsinstitutet SSKH Notat 1/2010

FISS Forskningsinstitutet SSKH Notat 1/2010 FISS Forskningsinstitutet SSKH Notat 1/2010 Research Institute SSKH Reports and Discussion Papers Ett steg i taget guide för vetenskapligt skrivande Bettina Lindblom och Anna Henning Svenska social- och

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

INFORMATION PROJEKTARBETSPLATS

INFORMATION PROJEKTARBETSPLATS FoUU-e n h e t e n INFORMATION PROJEKTARBETSPLATS FoUU-enheten Primärvården Göteborg, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

Praktisk handbok i Modern Omvärldsbevakning

Praktisk handbok i Modern Omvärldsbevakning Praktisk handbok i Modern Omvärldsbevakning Uppdrag Utgiven av NewsMachine Praktisk handbok i Modern Omvärldsbevakning NewsMachine Denna bok är utgiven av: NewsMachine AB Blekingegatan 42 SE- 11 2 Stockholm

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Projekt Digitala Läranderesurser

Projekt Digitala Läranderesurser Projekt Digitala Läranderesurser Anne Börjesson Åsa Forsberg Biblioteksdirektionen Lunds universitets Bibliotek April 2008 Projekt Digitala läranderesurser Projektidé 1 Att skapa ett system av webbaserade

Läs mer

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10

Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, Uppsats Annika Andersson 2013-01-10 Adam Backlund &OliwerGrevillius 1990-06-23, 1990-04-02 Sammanfattning Idag finns omkring 625 miljoner webbsidor på

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Användarmanual 2007-11-26 1

Användarmanual 2007-11-26 1 Användarmanual 2007-11-26 1 Urkunds system för automatisk dokumentkontroll kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt användas för att förebygga och upptäcka plagiering från ett omfattande och kontinuerligt

Läs mer

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet Företagsekonomiska institutionen Slutseminariedatum Uppsala Universitet 11 januari 2006 Kandidatuppsats 10 poäng... Sökmarknadsföring att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet... Författare:

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben

Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare och utgivning av äldre skönlitteratur på webben MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:25 ISSN 1654-0247 Vetenskapligt eller ändå skapligt? Om utgivare

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer