Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR"

Transkript

1 Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR ER PROFIL Särskilda regler för personuppgiftsskyddet: Era svar och personuppgifter kommer att läggas ut på internet, såvida ni inte motsätter er detta för att det skulle skada era legitima intressen. I så fall kan vi offentliggöra ert bidrag anonymt. Reglerna om skydd av personuppgifter finns på webbplatsen Europa: 01. Har ni invändningar mot att er identitet lämnas ut? X 02. Är något av undantagen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar 1 relevant för ert svar? Om ja, ange i så fall tydligt vilka delar som inte får lämnas ut, motivera behovet av konfidentiell behandling och översänd en icke-konfidentiell version av ert svar för publicering på kommissionens hemsida. Ange kontaktuppgifter nedan. Namn Organisation som företräds Huvudsaklig verksamhet Johnny Kjellström Regeringskansliet (Näringsdepartementet) Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har ansvar för samordning, notifiering och rapportering av statligt stöd i Sverige, utom inom jord- och skogsbruk, där Landsbygdsdepartementet har huvudansvar. Ort (land) E-postadress Stockholm ANMÄRKNING: Ni uppmanas besvara frågorna i ordningsföljd, men ni måste inte besvara alla frågor. Ni har också möjlighet att lämna kompletterande upplysningar som ni anser vara relevanta och som inte omfattas av frågorna i formuläret. 1 EGT L 145, , s. 43.

2 AVSNITT A: FAKTAUPPGIFTER FÖR ANVÄNDNINGEN AV FÖRORDNINGEN OM STÖD AV MINDRE BETYDELSE Frågor riktade till offentliga myndigheter (lokala och centrala): 1. Har stöd beviljats i enlighet med förordningen om stöd av mindre betydelse inom området för er myndighet (antingen av er myndighet eller av regionala eller kommunala myndigheter)? Om ja, vänligen ange följande, om möjligt årsvis sedan förordningens ikraftträdande (2007): I Sverige tillämpas förordningen om stöd av mindre betydelse (de minimis-förordningen) av ca 10 myndigheter fördelat på ca 25 stödordningar och särskilda uppdrag från regeringen. Den myndighet som främst tillämpar de minimis-stöd är Tillväxtverket. Det lämnas inga kommunala de minimis-stöd i Sverige. I Sverige finns inget centralt de minimis-register, varför nedan en sammanställning av de uppgifter som inkommit från tillämpande myndigheter redovisas. Denna redovisning är således inte heltäckande, men merparten av de minimis-stöden finns redovisade. a. Det totala beloppet stöd av mindre betydelse som beviljats (totalt belopp, medelbelopp per företag, distribution av stödbelopp per företag [upp till euro, euro, euro, euro]). Tillväxtverket beviljar stöd av mindre betydelse inom ramen för program som finansieras med nationella medel men även till projekt som beslutas av Tillväxtverket i egenskap av förvaltande myndighet för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). De program som berörs är: - Produktutveckling av varor och tjänster i små företag ( PU-programmet). Programmet har drivits sedan Syftet med programmet är att stärka företagens affärsnytta och konkurrenskraft genom att föra in extern kompetens i produktutvecklingen. - Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin. Programmet har drivits sedan Syftet med programmet är att stärka leverantörernas konkurrenskraft och marknadsposition genom att stödja företagen i att hitta former för att öka produktiviteten, höja effektiviteten och förbättra kvaliteten. - Miljödrivna marknader. Programmet har drivits sedan 2008 och fram till och med En fortsättning av satsningen görs från 2012 under programbenämningen Miljödriven tillväxt. Syftet med programmet är att ge små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna. - Utvecklingscheckar inom vård och omsorg. Programmet har drivits sedan Syftet med programmet är att öka tillväxten i små företag inom vård och omsorg samt öka innovationstakten inom marknaden. Tillväxtverket har också samordningsansvar för insatser som görs av länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan genom regionala företagsstöd. För ett av dessa stöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, tillämpas gemenskapsbestämmelserna om stöd av mindre betydelse. Stödformen kan medfinansieras med ERUF-medel. En redovisning av denna stödform lämnas också nedan. 2

3 - Regionalt bidrag till företagsutveckling ( FUB ). Stödet har funnits sedan 2000 och benämndes tidigare landsbygdsstöd. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed hållbar regional tillväxt. Bidraget beviljas som investeringsbidrag, mikrobidrag, konsultcheck och samverkansprojekt. Arbetsförmedlingen PU-programmet: Totalt beviljat belopp ( ): 335 mkr. Fördelat på respektive år mkr: (2007) 52.9, (2008) 73.4, (2009) 60.9, (2010) 58.8, (2011) Medelbeloppet per företag var 232 tkr. Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin: Totalt beviljat belopp ( ) var 101 mkr. Fördelat på respektive år mkr: (2007) 19.5, (2008) 21, (2009) 16, (2010) 17.5, (2011) Medelbeloppet per företag var 910 tkr. Distribution av stödbelopp avser väsentligen intervallen euro, euro samt euro. Miljödrivna marknader: Totalt beviljat belopp mkr ( ): 40,1. Medelbeloppet per företag: 35 tkr. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg: Totalt beviljat belopp (2011): 18,2 mkr. Medelbeloppet per företag: 105 tkr. Distribution av stödbelopp avser intervallen upp till euro respektive euro. FUB: Totalt belopp som beviljats ( ) var mkr. Fördelat på respektive år mkr: (2007) 200.8, (2008) 267.5, (2009) 243.5, (2010) 245.4, (2011) Medelbelopp per företag (2011) var drygt kronor. Stöd till start av näringsverksamhet ( ): 2038 mkr, fördelat på 456 mkr (2007), 317 (2008), 262 (2009), 605 (2010) och 398 (2011). Statens jordbruksverk Funktionstest ( ): 7,6 mkr, fördelat på 5 mkr (2006), 1 (2007), 0,4 (2008), 0,2 (2009), 0,6 (2010) och 0,4 (2011). Skogsstyrelsen Stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket (2011): 2,1 mkr. Medelbelopp per sökande var kronor. Almi Företagspartner AB Almis låneverksamhet: 2 mdr kronor per år fördelat på ca lån. Vid lånegivning uttas en ränta som ligger betydligt över referensräntan som anges för när stöd ska beräknas. Statens kulturråd Översättning från svenska till annat språk: 18 miljoner kronor fördelat på ca 150 ärenden per år ( ), varav över 90 % avsåg stöd under kronor per företag. 3

4 Svenska filminstitutet Stöd till biografer: 13,3 miljoner kronor ( ), i snitt kronor per företag Verket för innovationssystem Svenska ESF-rådet Främst planeringsbidrag: 54 miljoner kronor (2011) fördelat på ca 140 stödmottagare, i snitt kronor per stödmottagare. Olika utbildningsprojekt b. Antal stödmottagare om möjligt indelat efter stora, medelstora och små företag. Bifoga också eventuella uppgifter för mikroföretag. Tillväxtverket PU-programmet: beviljades stöd i 1441 ärenden. Stödmottagarna tillhör kategorin små och medelstora företag, varav flertalet är små företag. Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin: beviljades stöd i 143 ärenden. Stödmottagare tillhör kategorierna stora företag och små och medelstora företag. Utgår man från arbetsställenas storlek är flertalet av dem små och medelstora. Tas hänsyn till koncernförhållanden är däremot bilden den motsatta, dvs. flertalet stödmottagare kan räknas som stora företag. Miljödriven tillväxt: beviljades stöd till 39 projekt företag har deltagit i dessa projekt och det har rört sig om små och medelstora företag. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg: 2011 beviljades stöd i 173 ärenden. Stödmottagarna tillhör kategorin små företag. FUB: 2011 beviljades stöd i knappt ärenden. Stödmottagare är små och medelstora företag. (Stora företag har möjlighet att få del av stödet om de ingår i s.k. samverkansprojekt med SMF. Andelen samverkansprojekt är dock mycket liten (1 %.). Arbetsförmedlingen Enbart mikroföretag Almi Företagspartner AB SMF-lån: 86% av lånen är till mikroföretag, 13% till små företag och 1% till medelstora företag. 4

5 Statens kulturråd Små företag, i något enstaka fall medelstora företag. Verket för innovationssystem Beloppsmässigt har mikroföretag erhållit 81%, små företag 13% och medelstora företag 6 %. c. Berörda sektorer, om möjligt i enlighet med Nace-koderna. Tillväxtverket PU-programmet liksom Miljödriven tillväxt och FUB gäller företag inom såväl varu- som tjänsteproduktion, medan leverantörsprogrammet för fordonsindustrin av naturliga skäl har sitt fokus på företag inom verkstadsindustrin med inriktning på komponenter till fordon. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg anknyter till verksamhet inom SNI-koden Q, Vård och omsorg; sociala tjänster. I övrigt, se ovan. d. Eventuella uppgifter om stöd som centrala myndigheter samt regionala/lokala myndigheter har beviljat på er myndighets område. Om ni inte har exakta uppgifter, vänligen gör en uppskattning. 2. Förekommer det skillnader i användningen av förordningen om stöd av mindre betydelse mellan regioner/områden inom er myndighets område (t.ex. om vissa områden tar emot en relativt hög volym av stöd av mindre betydelse jämfört med andra)? Om ja, ange skälen till detta. Tillväxtverket Utnyttjandet av stöd av mindre betydelse sker både inom ramen för program med nationell räckvidd och sådana som är geografiskt avgränsade. PU-programmet, Leverantörsprogrammet för underleverantörer i fordonsindustrun och Miljödriven tillväxt är exempel på stödordningar utan särskilda regionala avgränsningar. Utvecklingscheckar inom vård och omsorg är relativt nystartat och drivs inom ramen för en pilotsatsning där ett antal regioner (Skåne, Halland, Västra Götaland, Södermanland, Stockholm och Gotland) valts ut för genomförandet efter öppen utlysning. När det gäller FUB är stödet avgränsat till de regionala stödområdena A och B samt gles- och landsbygdsområden i hela landet. Vid en granskning av hur stöden i praktiken faller ut kan man se vissa regionala skillnader. För Leverantörsprogrammet för underleverantörer i fordonsindustrin följer utfallet den berörda verkstadsindustrins geografiska tyngdpunkt (dvs. främst Mälardalen, Västra Götaland och Småland). Miljödriven tillväxt sätter relativt större avtryck i de delar av landet där kraftsamling skett genom s.k. miljötekniknoder (Skåne, Halland, Östergötland, Stockholm, Dalarna, Jämtland och Västerbotten). När det gäller FUB sker en prioritering genom fördelning av tillgängliga statliga budgetmedel utifrån en regionalpolitisk behovsbedömning. Det får därmed genomslag i hur stödet fördelar sig beviljades den största andelen av FUB-stödet till företag i Västerbottens- och Västernorrlands län. Arbetsförmedlingen gör bedömningar med hänsyn till lokala och regionala förhållanden. 5

6 Svenska filminstitutet har lämnat beloppsmässigt mest stöd till biografer i storstadsregioner, men i glesbygdslän med ett stort antal stödberättigade biografer förekommer också höga stödbelopp. 3. Vilka stödinstrument (stöd, lån, garantier etc.) har ni använt inom ramen för förordningen om stöd av mindre betydelse? Var god ange skälen till varför ni använde dessa instrument och ange, om möjligt sedan 2007, det totala stödbeloppet för varje instrument och antalet stödmottagare per år. Myndigheterna har inte fått i uppdrag att lämna stöd i annan form än bidrag, utom Almi Företagspartner som beviljar lån till SMF. Övrig info, se ovan. 4. Vilka syften har er myndighet eftersträvat med det beviljade stödet enligt förordningen (såsom regional utveckling, forskning och utveckling etc.)? Om möjligt, gör en uppskattning av procentandelarna för mindre stöd som beviljats för olika syften. Tillväxtverkets m.fl. insatser har primärt och generellt sett syftet att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft. Beroende på programinsats kan kompletterande syften märkas, såsom t.ex. främjande av hållbarhet/miljö, kvinnors företagande, sektorsutveckling m.m. Arbetsförmedlingens stöd har som syfte att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden med utgångspunkt från den enskilda arbetssökandes situation. 5. Har ni gjort en konsekvensbedömning (övergripande eller enskild) för stöden som beviljats? Om ja, förklara och sammanfatta de huvudsakliga resultaten. Ja, uppföljning görs i olika skeden av de svenska myndigheterna, t.ex. innan programsatsningar startas upp, inför beviljandet av enskilda stöd samt i form av uppföljningar och utvärderingar. Se också svar på fråga 9 nedan. 6. Angående åtgärderna för vilka ni har använt förordningen om stöd av mindre betydelse, vad skulle ni möjligen ha gjort om det inte existerade någon sådan förordning? Skulle ni ha utformat stödåtgärderna på ett annorlunda sätt, så de kunde ha fallit inom ramen för den allmänna gruppundantagsförordningen? Skulle ni ha anmält dem? Eller skulle ni inte ha beviljat dem alls? Vänligen ange varför och gör en uppskattning av åtgärdernas proportion inom respektive kategori. I förhållande till Tillväxtverkets ovan redovisade programmen torde den allmänna gruppundantagsförordningen i viss mån kunna utgöra ett andrahandsalternativ. Det gäller främst med avseende på stöd för rådgivnings- och kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Fullständig utbytbarhet är det dock knappast fråga om i dessa delar anpassningar av olika karaktär skulle behöva aktualiseras. När det gäller insatser för produktutveckling (bortom FOU) och marknadsutveckling av olika slag är bestämmelsen om stöd av mindre betydelse särskilt ändamålsenlig och får bedömas svår att ersätta med andra stödmöjligheter inom gällande regelsystem. Alternativet att anmäla stöd till kommissionen ter sig i praktiken mindre framkomligt. Vägande skäl för detta är den tidsåtgång som vanligen är förknippad med anmälan, i synnerhet är detta svårt att hantera om programinsatser ska genomföras inom ramen för regeringsuppdrag med litet snävare tidsramar för start, genomförande och slutredovisning. 6

7 Från stödgivande myndighet inom kultursektorn, Statens kulturråd, har anförts att de minimis-reglerna inte bör tillämpas, utan allt stöd inom kulturområdet bör omfattas av kulturundantaget då stödreglerna har lett till stor osäkerhet vid tillämpning av bestämmelserna. Alternativt bör gruppundantaget för statligt stöd kunna tillämpas även inom kulturområdet, vilket Sverige redan anfört i samband med samrådet kring gruppundantaget. 7. Har er myndighet beviljat statliga stödåtgärder något över taket i den nuvarande förordningen om stöd av mindre betydelse? Om ja, specificera hur ofta sådana åtgärder har beviljats och huruvida åtgärderna beviljades i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen, en godkänd stödordning eller ett individuellt beslut. Nej. 8. I vilken utsträckning har den ekonomiska och finansiella krisen påverkat beviljandet av stöd av mindre betydelse i er medlemsstat? Tillväxtverkets programsatsningar är typiskt sett inriktade på insatser för att utveckla konkurrenskraften hos företagen så har inte kunnat noteras några dramatiska effekter i form av ökad efterfrågan på företagsfinansiering. Däremot har man exempelvis inom Leverantörsprogrammet för underleverantörer inom fordonsindustrin kunnat notera en betydande minskad efterfrågan på stöd under krisåren Även inom PU-programmet har under 2009 kunnat noteras en ökad andel ärenden där beviljat stöd inte lett till utbetalning (till uppemot 25 %). Olika förklaringar till detta kan finnas, det kan t.ex. handla om ökade svårigheter för företag att prioritera strategiska insatser för konkurrenskraftshöjning eller minskat utrymme att bidra till projektens genomförande med egna medel. Almi Företagspartner har med anledning av den ekonomiska krisen fått ökade anslag, med inom övriga program har krisen inte påverkat i nämnvärd utsträckning. Om det har skett någon påverkan, kan ni vänligen beskriva den och ange om och hur era myndigheter har anpassat sin politik för beviljande av statligt stöd? Tillväxtverket: Några särskilda anpassningar av stödprogrammen har inte bedömts motiverade till följd av den ekonomiska krisen. Förklara särskilt huruvida ni har upplevt en ökning av stöd av mindre betydelse som är direkt riktade till företagens svårigheter att få tillgång till finansiering. Vänligen förklara, om möjligt, i vilken utsträckning detta var relevant för små, medelstora respektive stora företag. Ökade anslag till Almi riktade mot lån till SMF. AVSNITT B: ALLMÄNNA POLICYFRÅGOR OM STÖD AV MINDRE BETYDELSE Frågor riktade till samtliga uppgiftslämnare: 9. Beskriv de utifrån er synvinkel främsta positiva ekonomiska effekterna av det stöd som ges i enlighet med förordningen om stöd av mindre betydelse. Motivera ert svar och ge konkreta exempel. Tillväxtverket: Stöd av mindre betydelse kan utformas relativt flexibelt när det gäller stödgrundande kostnader och därmed anpassas till olika behov som kan finnas hos företagen när det gäller affärsutvecklingsinsatser av olika slag. FUB lämnas t.ex. i form av investeringsbidrag, konsultcheck, mikrobidrag och för samverkansprojekt. Vid uppföljning av FUB-stödet har bl.a. kunnat konstateras att företag som beviljats stöd har haft en bättre 7

8 omsättningsutveckling än en kontrollgrupp av företag. Positivt utfall har också kunnat ses med avseende FUB-företagens vinstförändring samt i någon mån även ifråga om företagens förädlingsvärde. Positiva effekter av stödgivning i övrigt som kunnat noteras gäller t.ex. tidigareläggning av utvecklingsprojekt och att det blivit lättare och gått snabbare för mindre företag att komma ut på marknaden med sina produkter. I förlängningen kan stödinsatserna därmed bidra till ökad omsättning och sysselsättning i företagen. Arbetsförmedlingen: Den effekt som eftersträvas genom stöden är att öka sysselsättningen och bidra till att arbetssökande blir självförsörjandewww.hockeyhockeyligan.se 10. Beskriv de utifrån er synvinkel främsta eventuella negativa ekonomiska effekterna hos det stöd som ges i enlighet med förordningen om stöd av mindre betydelse. Motivera ert svar och ge konkreta exempel. I sin nuvarande utformning, med relativt begränsade stödnivåer ser vi inga påtagliga ekonomiska effekter. 11. Anser ni att tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse i praktiken har påverkat konkurrensen och/eller handeln mellan medlemsstater? X Var god ange i vilka fall och varför. Ta i synnerhet hänsyn till de aggregerade effekterna av stöden av mindre betydelse. Har inga belägg för detta. 12. Har ni konkreta exempel där stöd av mindre betydelse som beviljats av en annan medlemsstat/region har haft en effekt på företag i er medlemsstat/region? Nej 13. Anser ni att förordningen om stöd av mindre betydelse har några särskilda positiva eller negativa effekter på små och medelstora företag jämfört med stora företag? Allmänt gäller naturligtvis att de begränsade belopp som ryms inom stöd av mindre betydelse har en relativt större betydelse för nyttan av utvecklingsinsatser som genomförs i mindre företag än i stora företag. AVSNITT C: DEN TEKNISKA UTFORMNINGEN AV FÖRORDNINGEN OM STÖD AV MINDRE BETYDELSE Frågor riktade till samtliga uppgiftslämnare: 14. Utifrån er erfarenhet av tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse, är bestämmelserna om undantag från tillämpningen (artikel 1) tydliga och ändamålsenliga? I huvudsak är bestämmelserna tydliga, dock kan gränsdragningsfrågor vara besvärliga när det handlar om jordbrukssektorn. När det gäller undantaget beträffande företag i ekonomiska svårigheter kan det också finnas utrymme för osäkerhet kring tolkningen, i synnerhet när det gäller mindre företagen som är i en etableringsfas. För en ökad tydlighet skulle 8

9 bestämmelserna i det s.k. allmänna gruppundantaget (förordning (EG) nr 800/2008) kunna anammas, närmare bestämt vad som framgår av artikel 1 punkt 6 c) och punkten 7. Om nej, vänligen förklara vad ni anser behöver förtydligas eller ändras. 15. Utifrån er erfarenhet av tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse, är de specifika bestämmelserna för vägtransportsektorn tydliga och ändamålsenliga (både vad gäller definitionen och taket)? Ja X Nej Bestämmelserna har inte vållat några problem hittills. Om nej, vänligen förklara vad ni anser behöver förtydligas eller ändras. 16. Är den nuvarande åtskillnaden mellan genomsynligt och ej genomsynligt stöd (artikel 2.4) tydlig och ändamålsenlig? JaX Bestämmelserna har inte vållat några problem hittills. Om nej, vänligen förklara vad ni anser behöver förtydligas eller ändras. 17. Utifrån er erfarenhet av tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse, är bestämmelserna om kumulering (artikel 2.5) tydliga och ändamålsenliga? Ja X Bestämmelserna har inte vållat några problem hittills. Om nej, vänligen förklara vad ni anser behöver förtydligas eller ändras. 18. Utifrån er erfarenhet, är definitionen av taket för stöd av mindre betydelse, som är grundat på ett företags mottagna belopp över en treårsperiod, tydlig och ändamålsenlig? X En oklarhet i bestämmelserna gäller begreppet företag. Såvitt har kunnat inhämtas finns bland medlemsstaterna olika tolkningar på denna punkt. Tillväxtverket utgår för närvarande från en vid tolkning där olika företag/juridiska personer som ingår i en koncern ska betraktas som ett och samma företag. En sådan vid tolkning ifrågasätts då och då och det kan finnas praktiska svårigheter att få samlade uppgifter om ev. försumbara stöd som mottagits av olika företag inom en och samma koncern. Särskilt komplicerad är frågan när det gäller koncerner som är verksamma i olika EU-länder. Fråga kan t.ex. uppkomma om försumbart stöd som lämnats av annan medlemsstat ska behöva beaktas. Om nej, vänligen förklara vad ni anser behöver förtydligas eller ändras. Kommande förordning om stöd av mindre betydelse bör tydliggöra vad som gäller i fråga om begreppet företag. Alla möjligheter som kan finnas till en enkel praktisk hantering när det gäller kontrollen av stöd bör då tas fasta på. 9

10 AVSNITT D: KONTROLL Frågor till offentliga myndigheter: 19. Hur säkerställer ni att stödet av mindre betydelse kontrolleras på ett lämpligt sätt? Kontrollen av stöd av mindre betydelse hanteras inom ramen för de administrativa förfarandena kring ansökan och beslut om stöd. 20. Har ni upprättat ett centralt register för stödet? Nej. Om ja, var god beskriv hur ert system fungerar. Förklara om möjligt: a) hur många myndigheter använder och/eller har tillgång till ert centrala register? b) hur skulle ni uppskatta nettokostnaderna (ange om möjligt motsvarigheter för hela mandagar/heltid) för att fastställa och driva registret i motsats till ett decentraliserat system för registrering och kontroll? c) för vilka syften använder ni uppgifterna i ert system? d) täcker ert register endast åtgärder av mindre betydelse eller också statligt stöd? e) om ni jämför situationen före och efter att registret upprättades, vilka är enligt er åsikt de största (positiva och negativa) förändringarna? Om nej, var god förklara varför ni har valt att inte upprätta ett centralt register. Har ni en överblick över de beviljade stöden av mindre betydelse på central nivå genom andra sätt (ange vilka) Övervakningen sker genom att stödmottagarna måste intyga att annat de minimis-stöd inte har beviljats som överstiger tröskelvärdet för anmälan. Stödmottagarna och myndigheterna har dessutom skyldighet att kvarhålla register över stöd i minst tio år. Till detta följer att företag och myndigheter ska följa god redovisningssed. Frågor riktade till samtliga uppgiftslämnare: 21. Har ni haft svårigheter med att tillämpa kontrollbestämmelserna (artikel 3), särskilt vad gäller stödtaket? Ja X Det kan förekomma svårigheter i enskilda fall att bedöma uppgifter som lämnats av ett företag i samband med ansökan om stöd. Osäkerhet kan t.ex. finnas när det gäller redovisade belopp och huruvida det rör sig om medel som beviljats eller faktiskt utbetalats till företaget. Det kan också förekomma att stödbelopp redovisas som inte är relevanta att ta hänsyn vid kontroll av stödtaket för stöd av mindre betydelse. Generellt finns ett betydande behov av tydlig och väl strukturerad information till företagen inför uppgiftslämnande i samband med ansökan om stöd. Om ja, beskriv närmare. 10

11 22. Förklara hur arbetsbelastningen (ange om möjligt motsvarigheter för hela mandagar/heltid) har påverkats av kontrollbestämmelserna (artikel 3), särskilt vad gäller stödtaket och registren som ska föras, och gör om möjligt en uppskattning av den administrativa belastning som detta har orsakat. Arbetsbelastningen till följd av kontrollbestämmelserna är mycket svår att uppskatta, klart är dock att den är långtifrån försumbar. AVSNITT E: DIVERSE Frågor riktade till samtliga uppgiftslämnare: 23. Har ni några andra synpunkter på tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse som inte har behandlats i frågorna ovan? Kommissionen fattar årligen beslut om återkrav för drygt 1 miljard euro. Sett över samtliga 27 medlemsstater kan detta kanske te sig som ett måttligt belopp. Det kan dock på goda grunder antas att här finns ett avsevärt mörkertal av olaglig och oförenlig stödgivning, som sammantaget medför allvarlig snedvridning. I kommissionens moderniseringsmeddelande framkommer också ett tydligt missnöje med medlemsstaternas insatser när det gäller att kontrollera efterlevnaden av regelverket. Samtidigt överväger kommissionen att öka storleken och omfattningen av stödåtgärder som undantas från notifieringsplikten. Detta skulle medföra större ansvar för medlemsstaterna och skärpta krav på effektiv nationell övervakning, men utan att kommissionen ger upp sitt mandat (bl a punkt 21 i meddelandet). Det är emellertid ytterst oklart hur denna bättre ordning ska komma till stånd och vilka mekanismer som är tänkta att införas. Naturligtvis är det i sig positivt om den administrativa belastningen på de berörda medlemsstater och företag kan minskas, liksom om kommissionen kan koncentrera sina resurser på fall av särskild betydelse för den inre marknaden. Sverige anser dock att detta inte får ske till priset av omfattande och ökad olaglig stödgivning och inte heller genom att utrymmet för stöd enligt GBER, de minimis etc tillåts expandera så att de totala stödnivåerna stiger, bl.a. i för Sverige viktiga konkurrentländer. Detta är viktigt inte minst från SMEsynpunkt, där även till synes ganska små belopp kan vara av stor betydelse. Mot denna bakgrund anser Sverige att det väl i och för sig är bra om identifierade oklarheter i de minimis-förordningen åtgärdas och reglerna i olika instrument allmänt stramas upp, men att någon utvidgning, höjning av trösklar etc inte bör diskuteras alls förrän det visas hur efterlevnaden kan garanteras och det klarlagts vad effekten blir. Sverige anser att en utvidgad decentralisering av statsstödskontrollen medför allvarlig risk för mer (olagligt) konkurrenssnedvridande stöd. Det krävs därför övertygande bevisning om att ett nytt system uthålligt eliminerar denna risk. Vänligen bifoga kopior på handlingar eller undersökningar som kan vara relevanta för bedömningen av tillämpningen av förordningen om stöd av mindre betydelse och bidra till arbetet med den kommande översynen av den. Ange om kommissionens avdelningar vid behov får kontakta er för närmare detaljer om den information ni har lämnat. 11

12 Ja X TACK FÖR ERA SVAR! 12

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Nedsättning 0,3 % av fastighetsskatt för vindkraft (Lag 1984:1052 om statlig fastighetsskatt, 3 ).

Nedsättning 0,3 % av fastighetsskatt för vindkraft (Lag 1984:1052 om statlig fastighetsskatt, 3 ). Förteckning över statliga stödordningar1 där stöd beviljas enligt bestämmelserna om s.k. försumbart stöd, dvs. kommissionens förordning (EG) 1998/2006 om tillämpningen av artikel 87 och 88 i fördraget

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

2 Finansiering, genomförande och utvärdering

2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2 Finansiering, genomförande och utvärdering 2.1 FINANSIERING Diagram 4. Finansiering av tillväxtavtal i 15 län (totalt 1 933 miljoner kronor), procentuell andel per kategori Diagram 5. Statlig finansiering

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson Ny förordning RIS Fredrik Olofsson 1 Gruppundantaget RIS-förordningen ej notifierad Begränsningarna i gruppundantaget gäller (Europeiska Kommissionens förordning nr 651/2014 ) Olagligt stöd 2 Strategiskt

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet

Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Budgetåret 2013 Frida Karlman Tillväxtverket 1 Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet Syfte Anslagsmedel

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer

Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer 1 (7) 2015-10-22 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation (2015:208) och GBER stödnivåer Nedan följer en tabellsammanställning av maximala stödnivåer för olika typer av satsningar

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 06.07.2010 K(2010)4494 slutlig Ärende: Statligt stöd nr N 42/2010 Finland Stöd för upphörande av jordbruksproduktion Herr Minister, Kommissionen vill med denna skrivelse

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 2 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08010/RTS N2016/07825/KLS(delvis) Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:3 och 1:3 (2015)

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet

Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Tommy Ytterström, 2015-03-19 Möjlighet till finansieringshjälp för kompetensutveckling för företag och organisationer vid deltagande i uppdragsutbildning hos Mittuniversitetet Inledning Varje år får Länsstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig. Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.05.2009 K(2009)3545 slutlig Ärende: Statligt stöd N 98/2009 Sverige Utbildningsstöd till Scania Herr Minister, 1. FÖRFARANDE (1) Den 17 februari 2009 anmälde Sverige

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/ inventarier (ej fordon), produktutveckling och

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning

Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Utkast till allmän gruppundantagsförordning Reviderad version efter offentliggörande av utkast i EUT Innehållsförteckning Kapitel I... 15 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 15 Artikel 1... 16 Tillämpningsområde...

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens Förklarande anmärkning om dokumentet från GD Konkurrens med utkast till riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2014 2020 1 Sammanhang

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 352/9

Europeiska unionens officiella tidning L 352/9 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/9 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV II Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07810/RTS N2016/07334/KLS(delvis) Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Transparensredovisning via TAM

Transparensredovisning via TAM Transparensredovisning via TAM Webbseminarium 2 december 2016 Näringsdepartementet 1 Dagordning 1. Repetition av regelverket EU:s regelverk och hur det ska tolkas Svensk tillämpning Senaste klargörandena

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Stöd till investeringar och företagsutveckling Stöd kan ges till investeringar i byggnader/anläggningar, marknadsföring, maskiner/inventarier (ej fordon), produktutveckling och extraordinär

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333. Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd. Herr Minister, 1. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2008 K(2008) 7333 Ärende: Statligt stöd nr N 442/2008 Sverige Sjöfartsstöd Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1. Genom en elektronisk anmälan av 2 september 2008 anmälde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0389 (COD) 15485/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 9 december 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 674

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer