Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet"

Transkript

1 Promemoria M2016/01459/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Staffan Löwhagen Förslag till bestämmelser i förordning för att genomföra Nagoyaprotokollet Bakgrund De flesta av världens regeringar har i konventionen om biologisk mångfald åtagit sig att kombinera sin strävan efter ekonomisk utveckling med bevarandet av den biologiska mångfalden i världen. Målen för arbetet inom konventionen är att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och att nyttan av att använda genetiska resurser ska fördelas rättvist. Genetiska resurser och kunskapen om dem är av yttersta vikt för forskning, jordbruk och industrin för att framställa bland annat livsmedel och läkemedel. Det potentiella värdet av de genetiska resurserna har ökat avsevärt i takt med framsteg inom biotekniken. Förhandlingarna om Nagoyaprotokollet 1 har sin bakgrund i ett missnöje som fanns bland fattiga länder, som är rika på genetiska resurser, över hur arbetet med genetiska resurser bedrevs vid genomförandet av konventionen om biologisk mångfald. Det efterfrågades ett system med tydligare ansvarsfördelning mellan parterna för att förebygga att genetiska resurser samlas in och används i strid mot gällande regler i det land där insamlingen skett. Nagoyaprotokollet antogs 2010 och reglerar dels ett rättssäkert tillträde till genetiska resurser och en rättvis vinstdelning vid användandet av resurserna, dels bevarande av urfolks traditionella kunskap som rör genetiska resurser. Inom EU genomförs Nagoyaprotokollet till stor del med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen. EU-förordningen trädde i kraft den 12 okt- 1 Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och rättvis och skälig fördelning av den nytta som uppstår vid deras utnyttjande till konventionen om biologisk mångfald.

2 2 ober 2014 men dess centrala bestämmelser för och tillsyn av användare, började tillämpas den 12 oktober EU-förordningen kompletteras av genomförandeförordning (EU) 2015/1866 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användares efterlevnad och bästa praxis, som beslutades av kommissionen den 13 oktober Genomförandeförordningen innehåller närmare bestämmelser om användarnas skyldigheter enligt EU-förordningen. Regeringen har i propositionen 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser (beslutad den 7 april 2016) föreslagit ändringar i miljöbalken för att komplettera EU-förordningen och genomföra Nagoyaprotokollet i de delar där EU-förordningen inte genomför protokollet. I propositionen föreslås i huvudsak en ny straffbestämmelse, en bestämmelse som innebär att tillämpningsområdet för vissa grundläggande skyldigheter i EU-förordningen utvidgas och ett bemyndigande att meddela bestämmelser om skyldigheter att lämna viss information. Propositionen kan laddas ner från regeringens hemsida, /prop /. Utöver de föreslagna ändringarna i miljöbalken, behövs ytterligare bestämmelser på förordningsnivå för att genomföra Nagoyaprotokollet. Förslagen i denna remiss Allmänt I denna remiss föreslås dels en ny förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser (genresursförordningen), dels ändringar i flera gällande förordningar. Den nya förordningen innehåller i huvudsak bestämmelser om myndighetsansvar kopplat till EUförordningen och Nagoyaprotokollet, upplysningsbestämmelser och en bestämmelse som innebär att EU-förordningens bestämmelser om deklarationsskyldighet utvidgas. De förordningsändringar som föreslås innebär i huvudsak att miljöbalkens tillsynsregler ska tillämpas på EUförordningen och genomförandeförordningen och att Naturvårdsverket ska ansvara för tillsynen, att miljösanktionsavgift ska kunna tas ut vid överträdelser av deklarationsskyldigheter som följer av EU-förordningen och att Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om tillsynsoch prövningsavgifter. Nedan kommenteras vissa delar av förslagen närmare. Syftet med de bestämmelser som föreslås är att Sverige ska kunna ratificera Nagoyaprotokollet och följa EU-förordningen.

3 Utvidning av EU-förordningens tillämpningsområde Regeringen har propositionen om Nagoyaprotokollet föreslagit att tillämpningsområdet för vissa grundläggande skyldigheter i EU-förordningen utvidgas genom en ny bestämmelse, 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. Utvidgningen syftar till att på lagnivå genomföra delar av Nagoyaprotokollet avseende traditionell kunskap som inte genomförs med EU-förordningens eller genomförandeförordningens reglering av traditionell kunskap. 2 Även andra bestämmelser i EU-förordningen och genomförandeförordningen som gäller användning av traditionell kunskap bör på motsvarande sätt utvidgas till att gälla viss traditionell kunskap som annars inte omfattas av dessa förordningar. Sådana bestämmelser kan meddelas på förordningsnivå och lämpligen hänvisa till sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. 3 Deklarationsskyldighet I propositionen redogörs för de deklarationsskyldigheter som följer av EU-förordningen och genomförandeförordningen. 3 I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna deklaration och annan information. Syftet med bemyndigandet är att på förordnings- eller föreskriftsnivå i fråga om traditionell kunskap kunna utvidga tillämpningsområdet för deklarationsskyldigheterna i EU-förordningen och dess genomförandeförordning. 4 Bestämmelsen i 7 första stycket i förslaget till ny genresursförordning är en upplysningsbestämmelse som hänvisar till de bestämmelser i EUförordningen och genomförandeförordningen som ålägger användare deklarationsskyldighet. Genom 7 andra stycket utvidgas tillämpningsområdet för EU-förordningens och genomförandeförordningens deklarationsskyldigheter till att även gälla sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. Behörig myndighet Enligt EU-förordningen ska Sverige utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för tillämpningen av EU-förordningen. Genom en ändring i Naturvårdsverkets instruktion är verket sedan den 1 april 2015 behörig myndighet. 5 Enligt det förslag som nu remitteras ska Natur- 2 Prop. 2015/16:161, s Prop. 2015/16:161, s Prop. 2015/16:161, s samt 8 kap. 6 miljöbalken i författningsförslaget. 5 8 b förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket, som infördes genom förordning (2015:124) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket. Förordningsändringen trädde i kraft den 1 april 2015.

4 4 vårdsverket fortfarande vara behörig myndighet enligt EU-förordningen men bestämmelsen flyttas från Naturvårdsverkets instruktion till 3 första stycket genresursförordningen. Enligt 3 andra stycket genresursförordningen ska Naturvårdsverket dessutom, i fråga om sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken, fullgöra vissa av de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten. Bestämmelsen i 3 andra stycket genresursförordningen avser inte samtliga uppgifter som behörig myndighet har enligt EU-förordningen och genomförandeförordningen. Eftersom 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken bara innebär ett utvidgat tillämpningsområde i fråga om traditionell kunskap, behöver inte myndighetsuppgifter som enbart avser användning av genetiska resurser omfattas av 3 andra stycket genresursförordningen. Vidare behöver inte heller bestämmelser om kommunikation med kommissionen omfattas, eftersom EU saknar lagstiftning för sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. Tillsynsansvar och annat myndighetsansvar De behöriga myndigheterna ska enligt EU-förordningen ansvara för kontroller av användarnas efterlevnad, dvs. utöva tillsyn. För att Naturvårdsverket ska kunna utöva tillsyn över att EU-förordningen följs, behöver EU-förordningen kompletteras med nationella tillsynsbestämmelser. I 26 kap. 5 miljöbalken finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att balkens tillsynsbestämmelser ska gälla för EU-förordningar. Sådana bestämmelser finns i 2 kap. miljötillsynsförordningen (2011:13). Denna remiss omfattar ett förslag till ändring i miljötillsynsförordningen, i syfte att dels göra 26 kap. miljöbalken tillämpligt på EU-förordningen, dels utpeka Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet för EUförordningen och genomförandeförordningen. Tillsynsansvaret föreslås även gälla för det utvidgade tillämpningsområdet. Varken i EU-förordningen eller i genomförandeförordningen anges tydligt att ansökan eller begäran om registrering av en samling enligt artikel 5.2 i EU-förordningen ska lämnas till behörig myndighet och att det är den myndigheten som ska pröva ansökan. Däremot framgår av artikel 4 i genomförandeförordningen att det är behörig myndighet som ska genomföra kontroller av registrerade samlingar enligt artikel 5.4 i EU-förordningen. För tydlighets skull föreslås därför bestämmelser om att ansökan om registrering görs till Naturvårdsverket och att Naturvårdsverket prövar dessa ansökningar, 5 och 6 genresursförordningen. Naturvårdsverket föreslås få meddela föreskrifter om prövnings- och tillsynsavgifter för dels verkets prövning av ansökningar om registrering av samlingar, dels myndighetens tillsyn.

5 Enligt artikel 29 i Nagoyaprotokollet har parter till protokollet en skyldighet att rapportera om genomförandet av protokollet. I fråga om de delar av Nagoyaprotokollet som genomförs med EU-förordningen, åligger rapporteringsskyldigheten EU såsom part. För att EU ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet har medlemsstaterna därför enligt artikel 16 i EU-förordningen en motsvarande skyldighet att rapportera till kommissionen. I fråga om de delar av Nagoyaprotokollet som inte ryms inom EU:s lagstiftningskompetens och alltså inte genomförs med EU-förordningen, behöver Sverige däremot rapportera enligt artikel 29 i Nagoyaprotokollet. Sådan rapportering rör dels de svenska bestämmelserna om användning av sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken, dels eventuell svensk reglering av tillträde till genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser. 5 Miljösanktionsavgifter I propositionen om Nagoyaprotokollet har regeringen uttalat att överträdelser av deklarationsskyldigheterna i artikel 7 i EU-förordningen lämpligen regleras med miljösanktionsavgifter. 6 Enligt artikel 7.1 i EUförordningen ska medlemsstaterna begära att mottagare av forskningsmedel som avser användning av genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser deklarerar att de visar tillbörlig aktsamhet i enlighet med artikel 4. Deklarationsskyldigheten för de enskilda mottagarna framgår av artikel i genomförandeförordningen. Enligt artikel 7.2 i EU-förordningen ska användare i det slutliga utvecklingsstadiet för en produkt som utvecklats via användning av genetiska resurser eller traditionell kunskap lämna en deklaration till behörig myndighet om att de har uppfyllt skyldigheterna i artikel 4. Samtidigt ska användaren lämna viss närmare angiven information. I denna remiss föreslås två nya paragrafer i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Förslaget till ny 2 kap. 4 avser överträdelse av artikel 7.2 i EU-förordningen. Förslaget till ny 2 kap. 5 avser överträdelse av artikel i genomförandeförordningen. Bestämmelserna innebär att miljösanktionsavgift ska tas ut när deklaration inte lämnats in till Naturvårdsverket i rätt tid. Om deklaration inte lämnas in eller lämnas in för sent, försvåras Naturvårdsverkets tillsynsarbete och det finns en risk att myndigheten inte får kännedom om att genetiska resurser eller traditionell kunskap används. Miljösanktionsavgiften föreslås uppgå till kronor. Om deklarationen lämnats in i tid, men inte motsvarar kraven i EUförordningen eller genomförandeförordningen, kan Naturvårdsverket med stöd av bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken förelägga användaren att komplettera deklarationen. Det bedöms därför inte vara nödvändigt att även sanktionera sådana brister med miljösanktionsavgift. 6 Prop. 2015/16:161, s. 28.

6 6 Överklagande av beslut EU-förordningen och genomförandeförordningen innehåller bestämmelser om beslut som ska fattas av den behöriga myndigheten i vissa situationer. Således kan den behöriga myndigheten behöva fatta beslut om registrering och avregistrering av samlingar i enlighet med artikel 5 i EU-förordningen och artiklarna 3 och 4 i genomförandeförordningen och besluta om sådana korrigerande åtgärder eller insatser som användaren ska vidta enligt artikel 9 i EU-förordningen. Genom förslagen i denna remiss kan Naturvårdsverket, såsom behörig myndighet och tillsynsmyndighet, fatta sådana beslut. Som tillsynsmyndighet kan Naturvårdsverket med stöd av 26 kap. miljöbalken även fatta andra tillsynsbeslut som behövs för att EU-förordningen ska följas. Därutöver kommer Naturvårdsverket att kunna fatta beslut om avgifter för myndighetens tillsyn och prövning enligt EU-förordningen och genomförandeförordningen och besluta om miljösanktionsavgifter om deklarationer enligt EU-förordningen eller genomförandeförordningen inte lämnats in i tid. Ett mindre antal samlingar kan antas vara aktuella för registrering enligt EU-förordningen. Eftersom EU-förordningen bara gäller för användning av genetiska resurser som tillträtts den 12 oktober 2014 eller senare, kan det antas att dess tillämpning inledningsvis blir begränsad. Endast ett fåtal beslut om miljösanktionsavgifter kan förväntas årligen. Naturvårdsverkets beslut kommer att kunna överklagas till mark- och miljödomstol och domstolens domar och beslut kommer att kunna överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Beslut om tillsyn och avgifter enligt miljöbalken överklagas i begränsad utsträckning. Det är rimligt att anta att tillsyns- och avgiftsbeslut avseende EU-förordningen eller genomförandeförordningen kommer att överklagas i motsvarande låga omfattning. De bestämmelser som föreslås i denna remiss bedöms därför medföra en försumbar ökning av domstolarnas arbetsbörda.

7 Svensk författningssamling Förordning om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser; SFS Utkom från trycket utfärdad den [] Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen, och 2. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis. 2 Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 6 miljöbalken i fråga om 7 andra stycket, och 8 kap. 7 regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Myndighetsansvar 3 Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt artikel 6.1 i förordning (EU) nr 511/2014. Naturvårdsverkets ansvar som behörig myndighet enligt artikel 7.2, artikel 7.3 i fråga om kontakter med förmedlingsinstitutionen och behöriga nationella myndigheter och artiklarna 7.4, 7.5, 9, 10.1 och 12.c i förordning (EU) nr 511/2014 och artiklarna 5, 6, 7.1 och 7.2 i förordning (EU) 2015/1866 gäller även i fråga om sådana traditionella kunskaper som omfattas av 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. 4 Naturvårdsverket ska 1. vidta kompletterande åtgärder enligt artikel 13 i förordning (EU) 511/2014, 2. företräda Sverige i det samrådsforum som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 511/2014, och 3. ansvara för Sveriges rapporteringsskyldighet enligt a) artikel 16 i förordning (EU) 511/2014, och 1

8 SFS b) artikel 29 i Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, i fråga om andra åtgärder som vidtagits för att genomföra protokollet än sådana åtgärder som ska rapporteras enligt artikel 16 i förordning (EU) 511/2014. Register över samlingar 5 En ansökan om registrering av en samling enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 511/2014 ska lämnas till Naturvårdsverket. 6 Naturvårdsverket prövar ansökningar om registrering av samlingar enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 511/2014. Deklarationsskyldighet 7 I artikel 7.2 i förordning (EU) 511/2014 finns bestämmelser om skyldigheter för den som använder en genetisk resurs eller en traditionell kunskap som rör en sådan resurs. I artikel i förordning (EU) 2015/1866 finns bestämmelser om skyldigheter för den som tar emot forskningsmedel som avser användning av en sådan resurs eller kunskap. Skyldigheterna i artikel 7.2 i förordning (EU) 511/2014 och i artikel i förordning (EU) 2015/1866 gäller även den som använder en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. Tillsyn och avgifter 8 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och 2 kap. 10 a miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om avgifter finns i 7 kap. 4 a förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Straff och förverkande 9 Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap. miljöbalken. Överklagande 10 I 19 kap. 1 tredje stycket miljöbalken finns bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol. Denna förordning träder i kraft den [15 september] På regeringens vägnar 2 UNDERSKRIFT1 Underskrift2

9 (Miljö- och energidepartementet) SFS 3

10 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS Utkom från trycket utfärdad den [] Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska införas en ny paragraf, 7 kap. 4 a, av följande lydelse. 7 kap. 4 a Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens 1. prövning enligt 6 förordningen (2016:000) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser, och 2. tillsyn enligt 2 kap. 10 a miljötillsynsförordningen (2011:13). Denna förordning träder i kraft den [15 september] På regeringens vägnar UNDERSKRIFT1 Underskrift2 (Miljö- och energidepartementet) 1

11 Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13); SFS 2016 Utkom från trycket utfärdad den [] Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13) dels att 2 kap. 6 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 10 a av följande lydelse. 2 kap. 6 I 7 10 a fördelas ansvaret för den operativa tillsynen i fråga om 1. områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken, 2. skydd för djur- och växtarter enligt 8 kap. miljöbalken, 3. natur- och kulturmiljö enligt 12 kap. miljöbalken, 4. stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 miljöbalken, 5. rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, 6. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen, och 8. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis. 10 a Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om förordning (EU) nr 511/2014 och förordning (EU) 2015/1866, när det gäller sådana genetiska resurser och traditionella kunskaper som avses i förordning (EU) nr 511/2014 och sådana traditionella kunskaper som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken. Denna förordning träder i kraft den [15 september] På regeringens vägnar UNDERSKRIFT1 1

12 SFS Underskrift2 (Miljö- och energidepartementet) 2

13 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter; SFS Utkom från trycket utfärdad den [] Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 och 5, och närmast före 2 kap. 4 en ny rubrik av följande lydelse. EU-förordningen om tillträde till genetiska resurser 4 För en överträdelse av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i den förordningen eller en sådan traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med kronor. 5 För en överträdelse av artikel i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis genom att, i fråga om en sådan genetisk resurs eller traditionell kunskap som avses i förordning (EU) 511/2014 eller en traditionell kunskap som avses i 8 kap. 5 andra stycket miljöbalken, inte i rätt tid lämna en deklaration ska en miljösanktionsavgift betalas med kronor. Denna förordning träder i kraft den [15 september] På regeringens vägnar UNDERSKRIFT1 Underskrift2 (Miljö- och energidepartementet) 1

14 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket; SFS Utkom från trycket utfärdad den [] Regeringen föreskriver att 8 b förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket 1 ska upphöra att gälla den [15 september] På regeringens vägnar UNDERSKRIFT1 Underskrift2 (Miljö- och energidepartementet) 1 Senaste lydelse av 8 b 2015:124. 1

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Bilaga om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från fartyg; utfärdad 6T. Härigenom föreskrivs följande. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Läs mer

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i det i Nagoya

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Göteborgs botaniska trädgårds yttrande över departementspromemoria om lagstiftning för genomförande av Nagoya-protokollet (Dnr M2014/1331/R).

Göteborgs botaniska trädgårds yttrande över departementspromemoria om lagstiftning för genomförande av Nagoya-protokollet (Dnr M2014/1331/R). 150518 Miljö- och energidepartementet Göteborgs botaniska trädgårds yttrande över departementspromemoria om lagstiftning för genomförande av Nagoya-protokollet (Dnr M2014/1331/R). Kontaktperson: Mari Källersjö

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet

Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet Promemoria 2015-03-13 Miljö- och energidepartementet Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet Promemorians huvudsakliga innehåll Uttrycket biologisk mångfald används för att beskriva variationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om energideklaration för byggnader; SFS 2006:985 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Remissvar Promemoria - Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet

Remissvar Promemoria - Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet YTTRANDE 1(6) Datum 2015-05-12 Diarienr 2015/707 Er referens Thérèse Burman Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet 103 33 Stockholm Remissvar Promemoria - Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik; SFS 2016:1212 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter; SFS 2008:889 Utkom från trycket den 25 november 2008 utfärdad den 13 november 2008. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande. Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden. PM 2015:69 RV (Dnr 110-310/2015) Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Remiss från Miljö- och energidepartementet

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Remissvar: Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet

Remissvar: Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Stockholm den 18 maj 2015 Remissvar: Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet Referens: M2014/1331/R Läkemedelsindustriföreningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14) Dir. 2016:54 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2016. Utvidgning av och

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516050 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för returpapper; SFS 2014:1074 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2015:367 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om infrastrukturavgifter på väg; utfärdad den 19 december 2014. SFS 2014:1564 Utkom från trycket den 30 december 2014 Regeringen föreskriver 1 följande. Innehåll och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät; SFS 2016:534 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2006:643 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2011:925 Utkom från trycket den 12 juli 2011 utfärdad den 30 juni 2011. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:802 Utkom från trycket den 8 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011. Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2003:616 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer