Ineffektiv ''chockbehandling"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ineffektiv ''chockbehandling""

Transkript

1 CHILE SOLIDARITET Ineffektiv ''chockbehandling" Det chilenska folk1<tt1 öde, dter8peglat i en arti kel i DDR Chile upplever idag en allvarlig kris som genom siq långvarighet o<;h effekt på många olika o!jlriden håller på att framkalla krisartade följder för landets ekonomi. Krisen är en följd av att fascismen till makten återfört det utländska monopolkapitalet, finansoligarkin och storgodsägarna. Steg för steg har det gamla samhället återupprättats och det är inte någon tillfällighet att juntans teknorater allmänt kallas "chicago boys". Ar 1975 minskade den interna bruttoproduktionen (IBP)fmed 14,7 % jämfört med år Minskningen per capita var 16,2 %. Arbetarnas realinkomster sjönk ännu kraftigare. Under folkfrontsregeringens tid utgjorde arbetarnas andel av nationalinkomstenl 59 %. Enligt juntans språkrör El Mercurio (juli 1976) utgjorde andelen då 40 %. En skrivelse från de tio största fackorganisationerna i landet till juntan i maj visade att över hälften av arbetarna förtjänade bara 431 pesos i månader, frånsett barnbidragen, vilket är hälften av vad som I) IBP= bruttonationalproduktionen (BN Pl minus exp<l'l"ten av kapital. 2) Nationalinkomsten delas i tre andelar - arbetarnas (dvs. löntagarnas). kapitalägarna o.:h pensionärernas. ansågs vara nödvändigt för att försörja en medelstor familj. KRAFTIGA PRISSTEGRINGAR För att bättre kunna bedöma minskningen i arbetarnas köpkraft bör man jämföra den nominella \ ~ löneökningen sedan september 1973 med prisstegringarna under samma period. Om t.ex. den nominella lönen för den lägsta kategorin _av tjänstemän har fördubblats fram till maj 1976 har däremot: - brödet blivit 345 gånger dyrare - riset,, 412,,,, - sockret,, 516,,,, - oljan,, 338,,,, - resorna,, 250,,,, Juntan försvarar sig med att låglöntagarna har fått större lönelyft än genomsnittet. Vet'kligheten är dock en annan. Det är alltid arbetarna och de lägre tjänstemännen som betalar för att "utländska investeringar" skall dras till landet och ges överstora vinster. KRAFI'IG ARBETSLÖSHET Den katastrofala situationen i arbetslivet beror till stor del också på den enorma massan av arbetslösa. Universitetet i Santiago har beräknat att det i Storsantiago råder en arbetslöshetsprocent på 18. Härtill kan man ännu foga 3 % som anställts i kommunala arbeten på en lön som ligger under minimilönen och utan socialskydd. I landets övriga regioner är situatioo~n ännu värre. T.ex. i Mc~ var, ~nligt - officiell $t4ltistijt, 25 % 4lV arbetarna arbetslösa i december 1975.

2 J : J, I -I f EN "CHOCKBEHANDLING" SOM FJ KRÅVER KOMMENTARER Den ekonomiska tillbakagången i olika industribranscher visar klart hur allvarligt problemet är. T.ex. minskade byggnadsverksamheten med 40 % år 1975 och samma tendens håller i sig i år. Byggnadsmaterialindustrin har minskat produktionen med hälften jämfört med Senaste år minskade den totala industriproduktionen med 23,5 % jämfört med Under detta års fyra första månader minskade bitproduktionen med 25 % jämfört med 1974 då den redan var under 70 % av föregåend års. Samma sak gäller den elektroniska industrin (-50 %), den kemiska industrin (-21 %), textilindustrin (-37%). Allt detta är följder av militärjuntans och dess rådgivares ekonomiska politik som följer den s.k. chicago-skolan om en "chockbehandling" med främsta syfte att bromsa inflationen genom att minska de offentliga utgifterna. I själva verket har denna politik bara ruinerat många små och medelstora infusri- och handelsföretag. T.ex. i Arica var det i mitten av detta år bara 18 % av företagen som höll sig uppe. Krisen tar sig förstås även uttryck i friställingar och omfattande "kollektiva semestrar". T.ex. har kolutvinningen minskat med 31 % och salpeterproduktionen med 19 % under de fyra första månaderna i år. Den officiella förklarningen, som El Mercurio gör sig till tolk för, går ut på att de "mindre länsamma utvinningsenheterna bör stängas. Det betyder alltså arbetslöshet för nya kontingenter av arbetare och en ytterligare minskning av landets produktionskapacitet. Inom jordbruket är situationen inte mycket bättre. Genom juntans upphävande av jordreformen har 24,5 % av den bevattnade jorden som åren delades ut inom ramen för jordreformen igen getts åter till de gamla ägarna. I många fall har bönder som fått en jordlott blivit tvungna att sälja den för att deras statsbidrag upphört. Inte nöjda med detta vill storgodsägarna och de kapitalister som vill investera i jordbruket kasta omkull hela jordreformen för att få till stånd jordägoförhållanden som tjänar deras intressen. Detta i sin tur skulle medföra en ny invandring av arbetskraft till städerna. DIKTATURENS "EKONOMISKA POLITIK" Vi ska ge några exempel på regeringens "sparsamhet" på andra områden. Budgeten för år 1976 anslår 2,8 miljarder pesos för armen mot 1,1 miljard för hälsovården, bostadsproduktionen, de offentliga arbetena och jordbruket. Försvarsministeriet förfogar över en dollarfond som är 70 gånger större än Undervisningsministeriets. Även om det inte längre finns något parlament finns det ett budgetanslag under detta namn på 8,1 miljard pesos som i själva verket går till regimens ökända hemliga polis, DINA. De chilenska truppernas upprustning sker inte bara genom "biståndet" från Pentagon utan även, givetvis, på folkets bekostnad. Det är därför inte ägnat att förvåna att <ten politik med "fria" priser och "minskade offentliga utgifter" som regeringen för inte har bromsat inftationen som under det första halvåret i år steg till 90 % MED ÖPPNA ÖGON Denna politik stir i skarp konflikt inte bara med de arbetande massornas utan även stora delar av det nationella borgerskapets intressen - inte heller det har ju längre rätt att uttrycka sig genom fritt valda politiska partier. Men grunderna för terrorystemet skakar. De allvarliga följderna av "chockbehandligen" som gett det utländska monopolkapitalet möjlighet att lägga händerna på landets materiella och mänskliga tillgångar har öppnat ögonen på allt flera. Det är allt flera som fördömer juntans brott och godtyckliga politik. Idag kan de svekfulla generalerna i. Santiago känna sig allvarligt hotade av den ökande och allt bredare protesten. Å VEN FACKET HÖJER HUVUDET Tiotals fackorganisationer bedriver en ständig kamp, med legala och illegala medel. Militärjuntan har inte lyckats upprätta en foglig fackorganisation som skulle neutralisera fackcentralen CUT:s underjordiska verksamhet och allra minst förinta dess basorganisationer. Planerna på en ny arbetslag som syftar till att eliminera den gamla fackliga strukturen har misslyckats. Regimen har inte med våld lyckats bryta arbetarnas motstånd, av fruktan att framkalla en ny våg av protester inom den internationella fackrörelsen och den demokratiska och progressiva opinionen i hela världen. Även juntans planer på att skrota ned hela socialskyddet står inför samma öde. Uppmuntrad av dessa framgångar har fackorganisationerna och arbetarna allt öppnare fört fram sina krav. Tio fackorganisationer

3 .::~ :...-. ~ ----~- CHILE SOLIDARITET.. som representerar över medlemmar har lagt fram en rad ekonomiska och sociala krav, bl.a. avskaffandet av dekret 198 som förbjuder fackliga val, strejker, kollektivförhandlingar och den gamla fackcentralen CUT. Detta dokument visar att juntas åtgärder inte kan ge en lösning på relationerna mellan arbetare och arbetsgivare, utan tvärtom bara rorsvårar dem, att de även. försvårar arbetarnas ekonomiska och sociala situation och leder till omfattande arbetskonflikter. DE STÅR INTE ENSAMMA Arbetarna i Chile är inte ensamma om att kräva ett slut på fascistdiktaturen. Allt bredare sektorer av industrin, handeln och jordbruket vänder ryggen åt diktaturen och kräver demokratiska rättigheter. Samtidigt stöds dessa krav av en stor del av världsopinionen som chockeras av de ständiga brotten mot de mänskliga rättigheterna i Chile. Ett återupprättande av des.sa rättigheter i Chile kan inte ske under de förhållanden som den fascistiska juntan skapat. Det krävs grundläggande förändringar, djupare än de som landets ekonomiska och sociala utveckling idag är en illustration för. Kampen måste ännu vinnas Den fascistiska militärkuppen i Chile och juntans herravälde upprör ständigt den demokratiska och progressiva opinionen i hela världen och särskilt arbetarklassen. Protesterna har blivit så starka att de överraskar t.o.m. kuppmakarna själva. Inte bara den internationella arbetar- och fackrörelsen och världsopinionen har fördömt en regim som fängslar, mördar och förvandlar ett helt land till ett koncentrationsläger för alla dem som måste leva av sitt arbete. Även många socialistiska och kapitalistiska stater har brutit sina diplomatiska relationer med juntan och därmed utsatt den för en internationell isolering som allvarligt bekymrar härskarna i Santiago och representanterna för den nationella oligarkin och de multinationella bolagen. Men tre år har redan gått. Även om de internationella solidaritetsaktionerna, pressen från världsopi-, nionen, fördömanden från internationella organisationer som FN, ILO, UNESCO, och särskilt den internationella fackrörelsens stödaktioner har lett till avsevärda framgångar och befriat från Pinochets fängelser hundratals chilenska patrioter och demokrater, genom att upprätthålla juntans internationella isolering och förhindra många försök att återupprätta handelsförbindelserna. Trots det måste erkännas att kampen mot terror och förtryck i Chile ännu återstår att vinna. Ledarna för folkfronten, sådana som Luis Corvalan, Exequiel Ponce, Fernando Flores, Erich Schnake, Victor Diaz, Bautista von Schwoven, Jorge Montes och fackledarna Mario Navarro, Manuel Dinamarca, Jaime Donatto och många andra patrioter som det chilenska folket älskar och respekterar - alla är de ännu i fängelse. Att få dem frigivna vore en stor seger för motståndet och den internationella solidariteten över den fascistiska juntan. Det är dags att intensifiera solidaritetsaktionerna och stöda den svåra men sega kamp som arbetarna och folket i Chile för, ty det utländska kapitalet, de multinationella bolagen och imperialismen upphör inte med sitt bistånd till den chilenska diktaturen i form av., P. Rubio DE LATINAMERIKANSKA UNIVERSITETEN MOT JUNTAN Det andra mötet för de latinamerikanska univenlteten (EULA Il) samlade representanter för 40 universitet 115 latlnamerlkamka länder. Det anklagade den cbuemka juntan, dels Uuaskyaa metoder och deu brott mot kulturen. Mötets resolutioner kräver en rad specifika solldarltetaaktloner tw förmån för CbUe och alla andra länder som falllt offer för fascismen.

4 ~)).. f krediter, vapen och politiskt stöd. De solidaritetsaktioner som äger rum runt om i världen och som vi kan redogöra för bara ofullständigt visar klart att det finns oerhörda möjligheter att intensifiera bojkotten mot juntan, att förhindra nya krediter, att. motsätta sig ett upp skov av juntans skulder, att öka regimens internationella isolering - allt i syfte att återupprätta de demokratiska och fackliga samt de grundläggande mänskliga rättigheterna i Chile. SOLIDARITET! Förutom en moralisk och materiell solidaritet från alla håll kämpar fackrörelsen för: - att isolera juntan i hela världen genom en bojkott av lufttransporterna från och till Chile genom vilka juntan försöker lätta på den nationella ekonomins svårigheter, - att förhindra alla vapenleveranser till Santiago, - att förhindra ett återupptagande av de ekonomiska relationerna med juntan och särskilt en förlängning av betalningstiden för Chiles skulder, - att uppnå frigivning för alla fångar. HUR HAR BOJKO'ITEN LYCKATS! Den transportbojkott som beslöts av de internationella transportarbe tarorganisationerna efter statskuppen har tillämpats i många länder av hamnarbetare. Detta är fallet i Sverige i många hamnar, i USA längs västkusten och särskilt San Francisco, i Storbritannien i många hamnar, i Australien, Italien och i Japan. På de australiska flyfälten vägras det chilenska flygbolaget LAN landsningstillstånd. Bojkotten mot varor från Chile gäller särskilt koppar och salpeter. I Sverige har hamnarbetarna stoppat importen av frukt från Chile genom att vägra lossa fartygen. I Italien har arbetarna i företagen Grundig, Kofler, Fiat och Alfa-Sud beslutat vägra arbeta med chilensk koppar som material. Arbetarna vid Pirelli har krävt att företaget importerar sin koppar från något annat land än Chile. V APENLEVERANSERNA BÖR OCKSÅ STOPPAS Detta är det främsta kravet som deltagarna vid solidaritetskoferensen i San Francisco i slutet av senaste år förde fram till den amerikanska regeringen. I Storbritannien har ledningen.for_ fackcentralen TUC meddelat regeringen att "ingen militärutrustning, särskilt flygplan och fartygsmotorer, får levereras till Chile innan demokratin återupprättats". Den skotska kommitten till Chiles försvar som krävt att regerin gen stoppar leveransen av u-båtar till Chile har avslöjat att brittiska regeringen planerade att sälja delar av u-båter till den chilenska krigsmarinen via en agent. Arbetarna vid varvet ifråga lade genast beslag på delarna och krä\ de att Transport arbetarförbundet skulle utsträcka bojkotten till alla marinbaser i landet. Dessa initiativ har varit mycket fruktbara ty labourregeringen har uppskjutit leveransen av u-båtarna åtminstone ända tills juntan betalat sina skulder på 14 miljoner dollars. Leveransen av den första u-båten väckte stor förtrytelse bland den brittiska allmänheten och särskilt fackorganisationerna. Howell John, en av ledarna i Mekanikerförbundet, förklarade att det var det samma som att "sälja gaskamrar till nazityskland". I Italien har arbetarna vid Fiat och Alfa-Sud krävt att dessa multinationella företag inte upprättar någon rustningsindustri i Chile via sitt dotterbolag Fiat-Concorde i Argentina.... I OUSA, den fackliga enhetsorganisationen för arbetarna i Afrika, är en av de organisationer som grundade Internationella fackliga kommitten för solidaritet med arbetarna och folket i Chile. Detta var naturligt av en organisation som säger sig "stöda folken som kämpar för sin självständighet och varje annan kamp mot utsugning och dominans". På samma sätt som apratheid för OUSA inte är ett problem som angår bara afrikaner är även Chile en utmaning till alla mänskors samvete och solidaritet. För OUSA är det chilenska folkets kamp en del av alla förtryckta folks kamp för "suveränitet, kontroll över de egna naturresurserna och struktuella förändringar som tryggar ett lands utveckling". Därför har OUSA:s kongress i Tripoli försäkrat det chilenska folket om sin "fulla solidaritet i dess modiga kamp mot Pinochets blodiga AFRIKA OCH CHILE junta och för ett nytt samhälle i Chile. för Chiles självständighet mot de imperialistiska amerikanska aggressionerna". Vid den Internationella fackliga solidaritetskommittens möte i maj informerade OUSA:s representant om sin organisations ansträngningar framförallt ifråga om informationen om Chile. Både OUSA:s och medlemsorganisationernas press återger en mängd Yiktiga nyheter om Chile. Även de internationella fackorganisationernas beslut att isolera juntan har väckt genklang i Afrika. T.ex. vid ett regionalt fackligt möte i Alger beslöt de afrikanska hamnarbetama att bojkotta juntans fartyg. Deras beslut trädde i kraft den 1 maj.

5 r. ~ JUNTAN ISOLERAD I DE INTERNATIONELLA ORGANEN En FN-kommission har utrett de internationella organens inställning till juntan och kommit till att man praktiskt taget kan tala om en "bojkott" inom FN. ILO Arbetarrepresentanterna vid den 61 arbetskonferensen vägrade att erkänna närvaron av juntans "officiella" fackliga representanter och beslöt i stället att en delegation från den förbjudna fackcentralen CUT skulle delta. ILO:s administrativa råd har tagit ställning till en rapport av kommitten för facklig frihet i Chile och riktat den chilenska regeringens uppmärksamhet vid den fara för friheten som består i att fackledare hålls fängslade utan åtal och dom samt uppmanat regeringen att följa kommittens rekommendation att frige fackledarna eller döma dem enligt en procedur som ger garantier för försvar och opartisk dom. Administrativa rådet har på uppmaning av arbetarrepresentantema föreslagit att alla relationer mellan ILO och Chile revideras. Största delen av medlemmarna, bland dem FVF:s medlemsorganisationer, har uttalat sig för effektivare åtgärder av ILO mot den fascistiska chilenska regimens antifackliga förtryckspolitik. UNESCO Som en följd av enhälliga protester har UNESCO beslutat avlysa den kurs för personalskolning som dess byrå i Santiago skulle ha hållit i slutet av april. Bl.a. internationella lärarförbundet FISE har uppmanat alla sina medlemmar' i hela världen att stärka bojkotten mot den chilenska juntan inom undervisning och kulturarbete. INTERNATIONELL SOLIDARITETSKAMPANJ Senaste jul kom solidariteten till uttryck genom leveransen av 162 ton varor - kläder, skor, undervisningsmaterial, läkemedel, osv. - som delades ut till chilenska famil- - jer, framförallt sådana som drabbats av förtrycket. Många länder deltog i detta initiativ: Algeriet, Finland, Ungern, Tyska demokratiska republiken, Tyska förbundsrepubliken, Rumänien, Sverige, Schweiz, Tjeckoslovakien. Sovjetunionen, Jugoslavien, Österrike, Danmark, USA, Australien. Fackorganisationerna och särskilt FVF:s medlemsorganisationer gar initiativet sitt aktiva stöd. I Japan har fackorganisationerna organiserat en omfattande solidaritetsinsamling i ~lken arbetarna bidrar med en viss procent av sin lön. I de socialistiska länderna har upprättats speciella solidaritetsfonder till vilka arbetarna bidrar direkt och genom lönen för speciella frivilliga extra arbetsdagar för Chile. Alla dessa aktioner är ett värdefullt och effektivt bidrag till rörelsen för solidaritet med och stöd för det chilenska folkets kamp mot fascistdiktaturen. forts. fr. sida 32 analfabetismen framförallt genom att få till stånd nationella alfabetiseringsprogram. Låt oss tillsammans och enigt arbeta för en likvidering a analfabetismen en gång för alla. MOT DEN FASCISTISKA TERRORN I URUGUAY Legoknektarna i den fascistiska diktaturens tjänst i Uruguay har nyligen mördat Hugo Mendez, ledare för textilarbetarnas förbund och medlem av fackcentralen CNT:s sekretariat. FVF fördömer karftigt den uruguayanska diktaturen som inte kommer att kunna hålla stånd mot arbetarklassens och folkets tilltagande motstånd, trots att den hela tiden intensifierar sitt förtryck. Över fackliga och politiska fångar hålls i fängelser och kaserner där de utsätts för den grymmaste tortyr. Inför denna situation uppmanar FVF arbetrarna och fackorganisationerna i alla länder liksom även den med arbetarna och folket i Uruguay, att energiskt fördöma den uruguayanska diktaturens brott, att kräva frihet för fångarna och att krära den argentinska regeringen på garantier för de politiska landsflyktiga som tvingats slå sig ned i dess land. MOT DE TURKISKA SPECIALDOMSTOLARNA Den tuskiska regeringen har lagt fram ett nytt förslag till lag om domstolar för statens säkerhet, domstolar som redan en gång avvisats av landets författningsdomstol för ett år sedan. Ifall förslaget godkänns hotas de progressiva krafterna i landet av Jikvidering genom lagens extremt reaktionära åtgärder. Inför denna situation kräver FVF att den turkiska regeringen omedelbart avstår från sitt lagförslag ifråga, vilket är ett flagrant brott mot internationella konventioner och rekommendationer liksom även mot de mänskliga rättigheterna samt mot landets författning. På 160 miljoner medlemmars vägnar ger FVF uttryck för sin full solidaritet med de turkiska arbetarna samt deras framstegsvänliga fackcentral DISK och dess medlemsorganisationer

6 REFORM ELLER KAOS De latinamerikanska medlems Av Juan CAMPOS* Även i Latinamerika är lantbruks produktionen och livsmedelsfrågan ett första rangens politiska problem. Vissa regeringar tvekar att dra de nödvändiga konklusionerna av detta. Fackorganisationerna för sin del gör altt för att driva på regeringarna. nio Bardeev, sekreterare i Lantarbetarnas IF. Början till en dialog Mötets betydelse ligger i att det var första gången som representanter för regeringarna och fackorganisationerna i denna region I.staterna i FAO höll ett regionalt möte i Honduras den 4--8 okto- ber. FVF representerades av författaren åtföljd av Carmen Am.aro, generalsekreterare för Livsmedelsarbetarnas IF samt Eugesamlades inom ramen för F AO för att dyrfta jordbruks- och livsmedelsproblemen. Även om regeringarna inte alla var företrädda kom en effektiv diskussion till stånd, ty de 72 fackliga representanterna förde de tre fackliga internationalernas, en rad branschorganisationers och många nationella centralers talan. Mötet innebär även en framgång för ett initiativ av FVF, som i samband med FAO-konferensen i Rom år 1975 efter konsultationer med FFI och A VF beslöt att inleda regionala sam tal i syfte att ta upp varje enskild regions problem ifråga om livsmedel, jordbruk och boskapsskötsel. Tekniken i sig är inte tillräckligt Det faktum att medlemsstaterna accepterade principen att utvecklingen av deras länder bör ses soin följd av förändrade jordägoförhållanden visar att man allmänt inser hur allvarlig situationen är. Detta underlättade dialogen och möjligheterna till enighet. Trots det blev det klart att den ekonomiska och samhälleliga maktens koncentration och dess återverkan på den politiska makten fortfarande är ett allvarligt hinder. De fackliga internationalerna anser även att hela problemet inte är enbart tekniskt utan framförallt politiskt. Oroväckande olikheter Trots skillnaderna i ståndpunkter som kom fram uttryckte dock deltagarna en allmän strävan att nå resultat som kan omfattas av alla. Särskilt FVF :s delegation underströk nödvändigheten att * Sekreterare i FVF. I LAJINAMERIKA BEFOLKNING _ Av 320 miljoner invånare är 40 miljoner av dem hör till den aktiva befolkningen arbetslösa eller undersysselsatta. _ På landsbygden är arbetslöshets.procenten 343. _ Medelåldern är 40--:50 "1.r. -I lä.nder som Haiti, Guatemala, Brasilien "är den bara 30 år. LIVSl\fEDEL - Enligt WHO är existensminimum kalorier per person och dag. I Latiname~.i~an lider ö\'er 100 miljoner mänskor av undernarmg. ~nligt WHO är en miljon barn dömda till svä.ltdöden. Den genomsnittliga kalorimängden per person I några länder: Bolivia 1.940, Guateama 1.995, Salvador 1.884, Equador 2.0'70, Colombia _ Enligt officiell statistik l Braslllen finns det över 15 miljonet ungdomar under 18 Ar I landet som saknar tillräckligt med mat, kläder, bostad,hälsovlt.rd, skolor. _ Ar 1974 lmport.erade de latinamerikanska länderna över miljoner ton spannmål och ton ris. De importerade livsmedlen kostade 5,'7 miljarder dollars mot 2,3 miljarder är JORDBRUKET - Mindre än 8 3 av jordägarna äger över 80 3 av odlingsjorden. - I Mexiko ägs 65 3 av jorden a, storgodsägare som bor i städerna och äger äver över 1 miljon hektar var. _ Av de över hektar ordlingsjord som finns i Centra.lamerika är det bara 109 miljoner ha som odlas fortlöpande (bl.a. plantagerna som tillhör utländska bolag). _ Enligt FN-statistik var tillväxk'n i jordbruket i Latinamerika 2,2 3 är ,1 3 mindre ä.n 1974 och 1,3 3 mindre än befolkningsöknlngen. _ över 70 miljoner arbetare I Jordbruket får bara '70 dollars I Aret I lnkomsl Med ~ktande av att en latinamerikansk familj består av ~ personer I medeltal täcker summan inte em matutgifterna. I SIFFROR.. -

f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT

f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT Nr 9 SEPTEMBER 1976 f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT Läs i detta nummer: CHILE: Ineffektiv "chockbehandling" o OECD: Berget som födde en mus o SPANIEN: En tid av kamp och hopp o ITALIEN: Ett hot

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF FACKLIGA VÄRLDSFEDERATION Vad är FVF Fackliga Världsfederationen, FVF, grundades I Paris, den 3:e oktober 1945. FVF är den äldsta internationella fackliga organisation.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT Nr 9 SEPTEMBER 1974

f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT Nr 9 SEPTEMBER 1974 Nr 9 SEPTEMBER 1974 f ACKllGA YÄRlDSRÖRElSEN FVFs TIDSKRIFT Redaktionskommitte FACKLIGA VÄRLDSRöRELSEN Nr 9 September 1974 Pierre GENOUS, generalsekreterare för FVF (ordförande) Jevgenij TJEREDNITJENKO,

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet.

Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet. Allt mitt bär jag med mig Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet. Jag följer med strömmen in

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 21.6.2016 B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 Ändringsförslag 1 João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen PPE,

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 23.11.2009 B7-0173/2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om FAO:s världstoppmöte

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90: U614. Stopp för statsbesök av diktatorer. av Hans Lindblad (fp)

Motion till riksdagen 1989/90: U614. Stopp för statsbesök av diktatorer. av Hans Lindblad (fp) Motion till riksdagen 1989/90: U614 av Hans Lindblad (fp) Stopp för statsbesök av diktatorer De senaste månaderna har givit den lyckligaste tid Europa upplevt. Diktatur efter diktatur faller till följd

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN. Sammanträdeshandling. Utskottet för sociala frågor och miljö GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Sammanträdeshandling AVS EU/100.012/B/2007/SLUTLIG VERSION 8.3.2007 BETÄNKANDE om migration av utbildad arbetskraft och dess effekter på den nationella utvecklingen

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

- Detta har aldrig tidigare hänt i världshistorien, sade Ilkka Taipale under ett besök i det lilla centralamerikanska landet i februari.

- Detta har aldrig tidigare hänt i världshistorien, sade Ilkka Taipale under ett besök i det lilla centralamerikanska landet i februari. De borde få Nobels fredspris För ett år sedan var El Salvador världens nästfarligaste land med 14 mordoffer om dagen. Över en natt, den 9 mars 2012, sjönk antalet till fem. Fängslade gängmedlemmar kom

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR

UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 2 2013 Ur innehållet: En reflektion av avtalsrörelsen SÄG UPP AVTALETS 3 Så fungerar det i Norge BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Lång sikt: Arbetslöshet

Lång sikt: Arbetslöshet Del Lång sikt: Arbetslöshet Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Tänk på att det här kapitlet

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014

THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, JUNI 2014 En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats Ömtålig vändning i den spanska ekonomin Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien? Spanien vinnare som turistdestination

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:0645

Motion till riksdagen 1989/90:0645 Motion till riksdagen 1989/90:0645 av Lars Werner m.fl. (vpk) Mänskliga rättigheter och demokrati FN:s folkrättsdecennium 1989 blev ett genombrottsår i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. I

Läs mer

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering CERD/C/64/CO/8 12 mars 2004 Original: engelska oredigerad version Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering 64:e mötet

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL 40 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för mänskliga rättigheter

GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL 40 I KONVENTIONEN. Slutsatser av kommittén för mänskliga rättigheter CCPR/C/FIN/CO/6 24.7.2013 Originalspråk: engelska Kommittén för mänskliga rättigheter 108:e sessionen Genève, 8 26 juli 2013 GRANSKNING AV KONVENTIONSSTATERNAS RAPPORTER LÄMNADE I ENLIGHET MED ARTIKEL

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:A221 av Lars Werner m. fl. (vpk)

Motion till riksdagen 1987/88:A221 av Lars Werner m. fl. (vpk) Motion till riksdagen 1987/88: av Lars Werner m. fl. (vpk) om allas rätt till arbete Arbetslöshetsstatistikens baksida Sverige lever i dag i slutskedet av en högkonjunktur- en högkonjunktur som har gått

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer