3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Järavallens naturreservat UTVECKLING AV NATURVÄRDEN Det havsnära natur- och odlingslandskapet i kustzonen är en unik och värdefull tillgång, inte bara för kommunen utan också för hela landet. De höga natur- och landskapsvärden som finns i området måste också i fortsättningen värnas och bevaras. Stora delar är idag redan fredade genom olika bestämmelser men fler områden med höga natur- eller rekreationsvärden behöver skyddas och bevaras. Riksintresse för naturvården: Stora delar av området inom kustzonen omfattas av riksintresse för naturvården (Kuststräckan HäljarpLomma (N51). De representativa odlingslandskapen Järavallen och Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder med rikt fågelliv. Detta är även ett av de få obebyggda kustpartierna utmed Öresundskusten. Större delen av de riktigt kustnära avsnitten är naturreservat. Järavallen är en markant littorinastrandvall och strandhak. Saxtorpsdeltats yttre delar ligger i Kävlinge kommun är beläget över den så kallade Alnarpssänkan. I deltat finns en mångfald av former som dödiskontakter, dödishålor och fluviala erosionsrännor. Barsebäcks mosse ingår i området och utgör en övervintrings- och rastlokal för bland annat gräsand, bergand, storskrake och sångsvan. Här finns även kricka och salskrake under vinterhalvåret. Den grunda Lundåkrabukten är en viktig lokal för vadare och änder. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Natura 2000 Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande nätverket av områden inom EU som ska skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. Riksintresse för naturvården 0 VIKHÖG 1 km Karta 33. Riksintresse för naturvården. 67

2 SAMRÅDSHANDLING Medlemsstaterna är skyldiga att införliva och tillämpa bestämmelserna i det egna regelverket samt bland annat utse särskilda skyddsområden för fåglar (SPA) och särskilda bevarandeområden för andra artgrupper och naturtyper (SCI). Natura 2000-områden är i Sverige skyddade med stöd av miljöbalken och klassas som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Regeringens tillåtelse krävs för beslut om upphävande av områdesskydd eller dispens från skyddsföreskrifterna. Inom planområdet finns tre Natura 2000-områden: Lundåkrabukten (SPA), Löddeåns mynning (SPA) och Saxåns mynning-järavallen (SCI). Lundåkrabukten utgörs av grunda havsområden med huvudsakligen sand- eller lerbottnar. Betade salta våtmarker förekommer i den norra delen där det också finns vassbälten. I vissa delar finns det låga sanddyner. De grunda havsområdena är särskilt viktiga för flyttfåglar såsom änder och vadare. De betade delarna är värdefulla för häckande tärnor och vadare. Löddeåns mynning utgörs av salta våtmarker och grunda marina områden. Stora delar av landområdet är betade. Området är viktigt för flyttfåglar och häckande fåglar, särskilt andfåglar, samt utgör en viktig plats för några sällsynta växter. Saxåns mynning-järavallen utgörs av ett område med grunda sandbottnar och flacka stränder. De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk och av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Ramsarområde Ramsar-konventionen är en internationell överenskommelse där arbetet med bevarande och hållbart användande av våtmarker utgör kärnverksamheten. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst av sällsynta våtmarkstyper och/eller växt- och djurarter. Kävlinges kustremsa från Sjöbobadet och norrut inom Lundåkrabukten är utpekat som Ramsarområde. Området är dessutom Natura 2000-område och vissa delar är också naturreservat. Naturreservat Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas av länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också vilka föreskrifter som ska gälla för naturreservatet. Till beslutet hör också en skötselplan som styr 68 BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN VIKHÖG Ramsarområde 0 1 km Karta 34. Karta med Ramsarområde hur reservatet ska skötas för att reservatets värden ska kunna bevaras. De naturreservat som finns i planområdet är Järavallen, Salvikens strandängar och Löddeåns mynning. Järavallens naturreservat omfattar ca 730 ha, varav 466 ha är på land. Drygt 50 ha i söder upptas av golfbanor. Järavallen utgörs av ett mycket omväxlande område med stora natur- och friluftsvärden. Reservatet innefattar ett otal naturtyper med strandängar längst i väst som via den geologiskt intressanta littorinavallen övergår i skogs-, hed- och mossemarker. Skogsområdet består till största delen av tall som planterades på 1800-talet som skydd mot sandflykt. Inom området finns kulturhistoriskt intressanta och förhållandevis välbevarade tångvallar. Öster om E6:an finns en anlagd fågelsjö som tillkommit efter täktverksamhet i området. Denna är dessutom att betrakta som en av de bästa strandpaddelokalerna i Skåne tillika Sverige. Tack vare de varierade naturtyperna hyser Järavallens naturreservat mycket artrik och värdefull flora. I skogsområdena har tidigare siktats orkidéerna knärot och tvåblad medan man ut mot kusten stöter på havsstrandsvegetation. Fågelfaunan är liksom floran artrik och värdefull och strandområdena utgör ytterst viktiga övervintrings- och rastlokaler för and- och

3 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallens naturreservat Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salvikens strandängars naturreservat Salviken Lödde å VIKHÖG Naturreservat Naturreservat och Natura 2000-område enligt fågeldirektivet Natura 2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet (SCI) 0 1 km 2 km Löddeåns mynnings naturreservat Karta 35. Karta med skyddade naturområden 69

4 Bete på Salvikens strandängar. David Reuterskiöld Johan Krook vadarfåglar. Inåt land, i de mer bevuxna områdena, kan man då och då springa på rariteter som pungmes och brandkronad kungsfågel. Utbyggnad av golfanläggningar, beträdnad av känsliga områden under häckningssäsongen samt trafiken på E6:an utgör hot mot Järavallens naturreservat. Naturreservatet Salvikens strandängar omfattar ca 38 ha och utgörs av ett långgrunt varierat havsstrandområde med betesmark, marskland och sandstrand. Denna varierade miljö har skapat unika möjligheter för en karakteristisk fågelfauna med gästande arter som skärfläcka, rödstrupig piplärka, lappsparv och havsörn. De betade ängarna hyser dessutom värdefull torrängs- respektive fuktängsvegetation. I söder finns en badplats som nyttjas under sommarhalvåret. Identifierade hot mot bevarandet av naturvärdena i naturreservatet är upphörd beteshävd samt störningar från fiskare och badande under häckningstid. Naturreservatet Löddeåns mynning omfattar ca 195 ha, varav 46 ha är på land. Ytorna på land utgörs av betesmarker med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Området är en mycket betydelsefull rast- och övervintringslokal, på såväl internationell som nationell basis, för främst vadarfåglar, änder och gäss. Under häckningssäsongen finns här också tidvis de rödlistade arterna skärfläcka samt storspov. Större delen av reservatet är av hänsyn till den värdefulla fågelfaunan belagt med beträdnadsförbud under tiden 15 april 15 juli. Området är också botaniskt intressant med omväxlande fuktängs- och torrängsvegetation. Upphörd beteshävd utgör ett hot mot bevarandet av naturreservatets värden. 70

5 Nya naturreservat Ett av planens viktigaste syften är att bevara de höga värdena för flora och fauna som finns i kustzonen och att bevarandet och utvecklingen av naturvärden ska prioriteras före andra intressen. En del av natur- och kulturmiljön med höga bevarandevärden är sedan tidigare redan skyddade, genom exempelvis reservatsbildning och Natura 2000-föreskrifter, men stora delar av området saknar sådant starkt och formellt skydd. För att säkerställa och utveckla områden inom kustzonen föreslås att tre nya naturreservat inrättas. Lödde sandskog naturreservat, Lundåkrabuktens naturreservat och en utökning av Löddeåns naturreservat. (se karta på sidan 73). Namn och numrering av naturområdena inom parentes och på kartorna är de samma som i naturvårdprogrammet för Kävlinge kommun. Nytt naturreservat Lödde sandskog Följande områden föreslås avsättas som nya naturreservat: Lödde sandskog (49), Lyckehusen (50), Barsebäcks mosse (52), Salviksskogen (53), Ulakärr (54) och Salvikens norra strand (57). Dessa naturområden klassas i naturvårdsprogrammet uteslutande som områden med högsta eller mycket högt naturvärde. Utöver dessa områden bör även områdena A, B, C och D (se karta på sidan 75) ingå i det nya naturreservatet, då det har visat sig att områdena utgör livsmiljöer för flera skyddsvärda växt- och djurarter (se sidan 73). Genom att inkludera områdena A-D i naturreservatet erhålls ett stort och sammanhängande reservatsområde med goda förutsättningar för arternas och livsmiljöernas fortlevnad. Det nya naturreservatet kan eventuellt införlivas med Salvikens strandängars naturreservat. Eftersom kustzonen är ett sådant unikt område med höga värden av intresse för hela landet bör de nybildade naturreservaten vara statliga. Nedan följer en kort beskriving av delområden som föreslås ingå i Lödde Sandskog naturreservat. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning. Lödde sandskog (49). Ett ganska stort sammanhängande skogsområde väster om Löddeköpinge. Större delen av området är ursprungligen en tallplantering. Trädskiktet domineras av uppåt ca 100-åriga tallar. Under tallarna växer en mer ellermindre tät föryngring av yngre lövträd, och om detta får fortsätta att utvecklas så kommer skogen efter hand att bli en ännu rikare och mer varierad blandskog. Området har dock stora värden redan idag till exempel genom ett mycket rikt fågelliv. Lyckehusen (50). Välhävdade och magra betesmarker med värdefull torrängsvegetation. Norra delen av området ingår i ett hjorthägn. Barsebäcks mosse (52). Barsebäcks mosse är en vidsträckt våtmark som tidigare varit slåtterängar och betesmarker. Numera är den dikad och står utan hävd. Längst i söder finns en ganska ung fuktlövskog samt en öppen betesmark med artrik vegetation. I norra delen av våtmarksområdet ligger en nyanlagd damm på ca 5 ha. Barsebäcks mosse har utöver de biologiska värdena även ett stort geovetenskapligt värde då man i sedimentet kan studera Littorinahavets fluktuationer. De främsta hoten mot mossen är fortsatt igenväxning och uttorkning. Riktade röjningar samt återupptagen beteshävd skulle vara mycket gynnsamt för att bevara och återställa de naturvärden som finns och har funnits på Barsebäcks mosse. I områdets östra del bör man på sikt säkerställa reträttvägar för flora och fauna vid höga vattenflöden i mossen (se avsnitt havsnivåhöjningar sidan 56). Salviksskogen (53). Större sammanhängande och förhållandevis gammalt skogsområde. Skogen som är ett välbesökt rekreationsområde är av samma karaktär som den närliggande Lödde sandskog. Skogen som ligger på en geologiskt intressant isälvsavlagring är ursprungligen en tallplantering men håller på att utvecklas mot en värdefull blandskog. Skogsområdet är mycket rikt på biologiska värden med bland annat skogsduva (rödlistad), korp och hornuggla som trevliga inslag. I området finns dessutom flera fornlämningar. Ulakärr (54). Beteshagar söder om Salviksskogen. Hagarna är öppna och hyser en artrik och värdefull torrängsvegetation, dock är det i sydöstra delarna fuktigare och vegetationen består av en mer kvävegynnad växtlighet. Här planerar markägaren anlägga en större våtmark. Inom området kan man finna geologiskt intressanta isälvsavlagringar. Salvikens norra strand (57). Ett område av samma karaktär som angränsande naturreservat. Området håller höga biologiska värden även om vegetationen här är mer påverkad av gödsling. Norra stranden är inte lika flitigt utnyttjad av badande eller fiskande. 71

6 Johan Krook Cecilia Cecilia Holmström Holmström Ängstrollsländan trivs vid Barsebäcks mosse (52). Padda från lokal vid Lyckehusen (50). Nytt naturreservat Lundåkrabukten För Lundåkrabukten avses ett naturreservat inrättas av Länsstyrelsen. Strandängarna mellan Barsebäcks saltsjöbad och Järavallens naturreservat kommer ingå i det nya reservatet. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lundåkrabuktens naturreservat och som ligger inom kustzonen i Kävlinge kommun. Strandängar vid Lundåkrabukten (4). Betade havsstrandängar som är en direkt fortsättning på Järavallens naturreservat. Här finns en artrik och värdefull flora. Strandängarna med utanförliggande sandrevlar är mycket viktiga och värdefulla för den mångfald av häckande och rastande fåglar som finns här och är till stor glädje inte minst för Skånes ornitologer. Områdena har dessutom höga värden för rekreation och friluftsliv. Nytt naturreservat Löddeåns mynning Naturreservatet för Löddeåns mynning föreslås utökas till att även omfatta den norra strandkanten norr om det befintliga naturreservatet fram till motorvägen. På så vis kan hela åsträckan från motorvägen i norr till mynningen i söder skyddas och utgöra ett sammanhållet naturreservat. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lödde ås naturreservat. Lödde å med omgivningar (46). Stort område med vidsträckta öppna gräsmarker och betesmarker utmed Lödde å. Området är varierat i skötsel och hävd. Stora arealer är välhävdade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. Områdets läge utmed Lödde å ger en frisk-fuktig mark som dessutom tidvis översvämmas. Dessa områden utgör mycket värdefulla lokaler för bland annat vadarfåglar och med lite tur kan man få se spelande brushanar tidiga vårmorgnar. Värdefull natur - skyddade områden Utöver de tre föreslagna naturreservaten finns det inom kustsonen flera andra värdefulla naturområden med mycket höga naturvärden. Inom dessa områden finns ett stort antal arter som finns utpekade i artoch habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Art- och habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU. Landets kommuner har ansvar för frågor som berör skyddade arter i samband med till exempel planläggning. Nedan följer en kort beskrivning av delområden som föreslås skyddas med hänvisning till habitatdirektivet med en oförändrad markanvändning som följd. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning samt kartor på nästa uppslag. Löddesborgs åkrar De utpekade arterna finns främst i de södra delarna av planområdet, i trakterna runt Löddesborg och omfattar bland annat följande arter: lökgroda, grönfläckig padda, större vattensalamander, sandnejlika, backsippa, ängskorn och pudrad kärrtrollslända. Områdena är av stort nationellt intresse och värdena riskerar att på sikt gå förlorade om markens användning skulle ändras. Områdena bör genom statens försorg avsättas som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen, för att säkerställa att dagens markanvändning förblir oförändrad och att ingen ny exploatering medges. Syftet är att säkerställa arternas livsmiljöer. 72

7 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr ÅLSTORP Järavallens naturreservat (3) Johan Krook HOFTERUP Lundåkrabuktens naturreservat (4) BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Lödde sandskogs naturreservat (49-50, 52-54, 57) LYCKEHUSEN Lödde ås mynnings naturreservat (46) Salvikens strandängars naturreservat (56) Löddesborgs åkrar Nytt naturreservat VIKHÖG Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) 0 Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram 1 km Lödde ås mynnings naturreservat (55) 2 km Karta 36. Föreslagna områden för nya naturreservat och områden med höga bevarandevärden. 73

8 BARSEBÄCKS BY LÖDDEKÖPINGE SANDSKOGEN LYCKEHUSEN VIKHÖG m Karta 37. Områden med arter som är skyddade i enlighet med art- och habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Lökgrodelokaler >2010 Lökgroda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lokal för grönfläckig padda >2010 Grönfläckig padda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lökgrodalokaler <2010. Lämpliga för återetablering Lokaler med mycket hög nyetableringspotential Skyddade ryggradslösa djur Skyddade fågelarter Skyddade växtarter 74

9 BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse (52) SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE A Lödde sandskog (53) Salvikens norra strand (57) Salvikens strandängars naturreservat (56) Salviksskogen (53) D Ula kärr (54) 49 B LYCKEHUSEN 50 C 49 Jordbroskogen (51) Lödde ås mynnings naturreservat (46) Löddesborgs åkrar VIKHÖG Lödde ås mynnings naturreservat (55) m Nytt naturreservat Karta 38. Värdefulla naturområden i kustzonens södra del. Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning Nytt naturreservat (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram Befintligt naturreservat A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna 75

10 SAMRÅDSHANDLING Markförhållanden Berggrunden i planområdet består av sedimentär bergart i form av kalksten. Berggrunden ligger på ett relativt stort djup. Området domineras av sandjordar som fläckvis är kalkrika. Det finns också en del flygsandfält, som numera är skyddsplanterade med barrträd. Inom sandområdet på Barsebäckshalvön finns också områden med något lerig morän. Moränen är kalkhaltig men ofta urlakad i övre delen. Torvjord förekommer i ett mer eller mindre sammanhängande stråk kring Barsebäcks mosse. Jordbruksmarken varierar mellan klass 8-6 på Jordbruksverkets tiogradiga skala, där klass tio är den högsta. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Jordbruksmark klass 8 Jordbruksmark klass 7 Jordbruksmark klass 6 Jordbruksmark klass 5 0 VIKHÖG 1 km Karta 39. Klassning av jordbruksmark inom kustzonen. 76

11 David Reuterskiöld David Reuterskiöld David Reuterskiöld Getingspindel, nässelfjäril och marviol berikar kustzonens fauna och flora. Ställningstaganden Naturvården och bevarandet av naturvärdena ska prioriteras före andra intressen Utökat naturreservat för Löddeåns mynning föreslås. Den norra strandzonen utgör ett oskyddat område med höga naturvärden och föreslås ingå i nya naturreservatet Nytt statlig naturreservat ska inrättas för Lödde sandskog (46, 49, 50, 52-54, 57, A-D) Nytt naturreservat håller på att bildas för Lundåkrabukten (4) Områdena Löddesborgs åkrar med flera avsätts genom statens försorg som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen. Markanvändningen ska vara oförändrad och ingen ny exploatering tillåtas Skötsel av naturområden med höga värden ska ske i enlighet med vad som föreslås i kommunala styrdokument 77

12 3.12 MILJÖ & RISKFAKTORER Trafikbuller Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Väg E6 utgör planområdets östra gräns och är en källa till vägbuller och störningar. Trafikverkets kartläggning av buller i Kävlinge kommun visar att stora delar av Löddeköpinge, Sandskogen, Hofterup, Barsebäcks gods och de östra delarna av Barsebäcks by påverkas. Dessa områden har bullernivåer på över 55 dba ekvivalentnivå vilket innebär att särskilda åtgärder behöver vidtas för att klara riktlinjerna för ny bebyggelse. För den befintliga bebyggelsen i Sandskogen visar kartläggningen överskridande nivåer på över 65 dba ekvivalentnivå. Naturvårdsverket menar att för rekreationsområden i tätort ska en ekvivalentnivå på 55 dba eftersträvas. För friluftsområden där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ska ekvivalentnivå 40 dba för vardagsmedeldygn eftersträvas. Kartläggningen av ljudutbredningen från väg E6 visar att inom Järavallens naturreservat och Natura 2000-området kan inte dessa riktvärden innehållas. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag. Myndigheten är också väghållare och därmed verksamhetsutövare för de statliga vägarna och järnvägarna och ansvarar för byggande, drift och underhåll vilket inkluderar att åtgärda störningar. Trafikverket har som väghållare ansvaret för att se till att gällande riktlinjer innehålls. Kommunen bör snarast inleda en dialog med Trafikverket för att ta fram en strategi för bullerutsatta områden i kustzonen och vid väg E6. En detaljerad utredning över buller från väg E6 behöver tas fram i samband med den fortsatta planläggningen av Nya Lyckehusen. Kraftledningar Det finns två större kraftledningar i kustzonen som tillhör det nationella stamnätet och ägs av Svenska Kraftnät. Kraftledningsgatorna löper från gasturbinerna vid Barsebäcksverket vidare norr och söder om Sandskogen. Kraftledningar ger en dominerande avtryck i landskapsbilden väl synliga i hela kustzonen. Kraftledningen som löper från Barsebäck söderut mot Lödde å förbi Sandskogen ger också sämre förutsättningar för att skapa en attraktiv boende-och naturmiljö vid utbyggnaden av Nya Lyckorna. Kommunen bör i samråd med Svenska kraftnät ta fram en plan för en ny ledningssträcka för en markförlagd ledning. Radon En markradonundersökning gjordes 1989 som fortfarande är aktuell. Enligt undersökningen finns inga högriskområden för markradon inom kommunen. Större delen av kommunen är lågriskområde. De flesta tätorterna ligger emellertid på normalriskområde. Rekommendationerna är att nya byggnader ska byggas radonskyddande. 78

13 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort E6/E20 Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salviken Lödde å VIKHÖG Lden > 65 dba Lden > 55 dba 0 1 km 2 km Karta 40. Kartan redovisar nivåer för Lden (Day, evening, night) längs väg E6. 79

14 3.13 FRILUFTSLIV & REKREATION Naturen i kustzonen är inte bara en tillgång för växt- och djurlivet, utan även för människor. Det ska bli lättare att ta sig ut naturen och uppleva kustlandskapet. Utvecklingen av rekreationsmöjligheterna ska ske i balans med naturvården så att naturen inte tar skada av den ökade aktiviteten. Riksintresse för kustzonen Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen. Syftet med riksintresset är att säkra allmänhetens tillgång till strandområdena samt att skydda befintliga natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter. Bebyggelseutveckling bör ske på sådant sätt att sammanhängande fria områden kan bevaras. Ny mark får inte exploateras om projektet kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i direkt anslutning till sådan mark. Rekreation på naturens villkor Kustzonen är ett område som är attraktivt för boende och rekreation. Samtidigt som området måste kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av de värden som gör området så unikt och eftertraktat. Åtgärder som ökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna ska endast göras i de delar av naturområden som kan tåla en ökad mänsklig aktivitet utan att flora och fauna tar skada. Järavallen Järavallen är ett regionalt viktigt strövområde. Området har flera olika naturtyper; hav, strand och strandängar, våtmarker och skogar. Området är ca 730 ha stort och en stor del skyddas som naturreservat. Kuststräckan och skogsområdet vid Järavallen utgör ett av de minst exploaterade kustområdena i västra Skåne. I Järavallen finns anlagda motionsspår samt rast- och eldplatser i skogsområdet. Här finns också en ridstig och en kortare vandringsled som knyter ihop den östra och västra sidan av rekreationsområdet. Friluftsanläggningen är tillgänglig även för funktionsnedsatta. Strövområdet ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Tätortsnära natur Inom kustzonen finns flera naturområden. Vissa av dessa är mer eller mindre känsliga för mänsklig aktivitet och är därmed mindre lämpliga att använda som rekreationsområden. Andra naturområden är däremot mer lämpliga för rekreation och kan bättre tåla en ökad mänsklig aktivitet. 80

15 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr Bro över Lödde å Naturum Promenadstråk Lödde å Promenadastråk Strandängar Skogsstråket 6 Promenadstråk Barsebäcks mosse 7 Kuststråket 8 Ekodukt ÅLSTORP 8 Järavallen HOFTERUP Strandängar vid Lundåkrabukten 7 Barsebäcks Saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Stenbocksvallarna Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE 6 BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen Snärjet LYCKEHUSEN Salvikens strandängar Badstrand Lödde ås norra strandkant Tätortsnära natur Föreslagen eller förbättrad cykelväg Utvecklat promenadstråk Befintlig cykelväg Vikhögs hamn VIKHÖG Skåneleden 0 1 km 2 km Karta 41. Föreslagna rekreationsstråk i kustzonen. 81

16 Promenadspänger i Lomma kommun. De områden som är mest lämpliga för rekreation och som dessutom ligger nära orterna benämns som tätortsnära natur i kartan på sidan 82. Syftet med de tätortsnära naturområdena är att öka möjligheten för fler invånare att snabbt och lätt komma ut och vistas i naturen. Det är rekreationsaspekten och inte de biologiska värdena som är viktigast i utpekandet av de tätortsnära naturområdena. I det här fallet hyser dock flera av de tätortsnära naturområdena mycket höga värden för floran och faunan medan andra, såsom Snärjet, som med rätt skötsel på sikt kan utveckla dylika värden. Ökad rekreation i områdena får inte ske på bekostnad av de biologiska värdena. Samtliga tätortsnära naturområden ska skyddas från framtida exploatering och andra åtgärder som skadar dem. Inom området omfattande Lödde Sandskog till Salviken inklusive Barsebäcks mosse, Ulakärr och hedmarken ska åtgärder som gynnar områdets potential som sammanhängande naturområde prioriteras. Viss upprustning med spänger som ökar tillgängligheten i området bör övervägas. Flera nya promenad- och cykelstråk som förbinder de tätortsnära naturområdena med varandra och med orterna i kustzonen föreslås anläggas. Lödde ås mynning Området längs med Lödde å och dess mynning är ett högintressant naturområde med gott om skyddsvärda arter och biotoper. I närområdet finns dessutom ett antal biotopskyddade miljöer som hyser flera hotade arter. Det faktum att området besitter så höga värden gör det inte enbart skyddsvärt utan även besöksvärt. Möjligheten till rekreation och friluftsliv utmed Lödde ås norra strandkant och mynningsområdet föreslås utvecklas. Utvecklingen av rekreation och friluftsliv i området ska ske varsamt och under en längre tidsperiod. Åns potential för besöksnäringen är underskattad. Att utveckla den hållbara besöksnäringen och naturturismen i Lödde å bidrar till en hållbar utveckling och en god intäktskälla för kommunen och det lokala näringslivet. 82

17 Ett nytt Naturum, i vattnet vid Lödde ås mynning, kan bli ett attraktivt besöksmål och en värdefull tillgång för såväl Kävlinge som Lomma kommun. En vision för mynningsområdet är att stärka områdets besökspotential. Detta är något som kommunen bör arbeta med under en längre tidsperiod och sombör innehålla följande delmål: Utökning av betesmarksareal på såväl Kävlingesom Lommasidan. Vid den händelse att havsnivåhöjningen minskar betesmarks- och strandängsarealen bör markens femmetersnivå utgöra gränsen för ersättningsmark. Omställning av odling till ekologisk odling. Nya rekreationsstråk utmed ån som ansluter mot Löddeköpinge, Lomma kommun och vidare in mot andra delar av kustzonen. Nya stråk från Lomma kommun. Ett nytt besökscentrum - Naturum Sightseeingbåtar med rundturer mellan de olika noderna i ån, som det nya besökscentrumet, Vikingatider och Borgeby slott. Nytt Naturum Vid Lödde ås mynning föreslås ett nytt besökscentrum, i form av Naturum. Anläggningen ska nås via gångbroar från både den norra och södra strandkanten. På besökscentrumet kan det förslagsvis finnas permanenta utställningar om natur- och rekreationsvärden, utrymme för forskarplatser, konferenslokal, säsongsrestaurang som använder sig av ekologiska och närodlade råvaror samt kontorsrum för verksamhet med anknytning till natur- och vattenvården. Anläggningar för friluftsliv och turism Inom Järavallens rekreationsområde kan ett anordnande av ett informationscentrum i anslutning till parkeringen vid Lundåkrarondellen prövas. På informationscentrumet kan besökarna beredas tillfälle att lära sig mer om Järavallens natur och djurliv samt vilka rekreationsmöjligheter som erbjuds. Barsebäcks Saltsjöbad med camping utgör en viktig anläggning. För att tillförsäkra framtida utvecklingsmöjligheter kan ett mindre område norr om nuvarande campingplats reserveras för utvidgning av campingverksamheten. Campingen ska inte utökas med någon ny bebyggelse, utan endast med plats er för tält och husvagnar, vilket minimerar ingreppen i landskapet. 83

18 Exempel på hur ett promenadstråk utmed Lödde å kan gestaltas. Vandring och motionsanläggningar Det finns motionsanläggningar i form av löparslingor i Järavallen och Sandskogen, varav Sandskogen har elljusspår. I dessa områden finns även goda vandringsmöjligheter. Vandringsleder Skåneleden passerar genom planområdet och dragningen redovisas i rekreationskartan på sidan 81. Kävlinges sträckning invigdes 7 septemeber 2013 och är en del av den Skåneled som går under benämningen Öresundsleden. Det finns dessutom planer på att utveckla vandringsstråket längs Lödde å/kävlingeån så att det blir möjligt att vandra längs hela åns sträckning genom kommunen. Kartan på sidan 81 visar en möjlig sträckning längs strandängarna inom planområdet. Nya stråk och förbättrade kopplingar Planförslaget innebär att ett nytt nät av promenadstråk anläggs i kustzonen. De utgör ett komplement till de befintliga promenadstråken i kustzonen som i nuläget upplevs som något bristfälliga. Flera av de föreslagna promenadstråken erbjuder fina naturupple- velser utmed kusten, längs med åkrarna och ängarna eller i skogsområdena. Promenadstråken underlättar och skapar nya möjligheter för invånarna i kustzonen att vistas i natur- och kulturlandskapet. Promenadstråken fungerar samtidigt som motionsslingor för joggning eller raska promenader. Broar och spänger En enkel bro för gående och cyklister föreslås över Lödde å. Den skulle knyta ihop naturområdena på ömse sidor om ån samt utgöra en viktig länk för rekreationscykling längs kusten. Det exakta broläget är inte bestämt men det är kommunens intention att en ny bro ska anläggas någonstans söder om motorvägen. Broläget och kopplingen vidare utanför kommunen ska utredas i samråd med Lomma kommun. Utmed promenadstråk där marken och växtligheten är känslig för mänsklig aktivitet föreslås att spänger anläggs istället för nya stigar. På så vis kan människor röra sig genom naturområdena med minsta möjliga slitage och negativ påverkan. 84

19 Anläggande av spänger och bryggor utmed stråken i landskapet leder till minskat slitage av mark och störning av djurliv. Ridning Intresset för ridning är stort i kommunen och det finns både ryttarförening och ridklubb med ridhus och ridskolor med stor ungdomsverksamhet. Däremot är nätet av ridstigar dåligt utbyggt i kommunen och saknas helt inom planområdet. Det efterfrågas ytterligare ridstigar både i Kävlinge och i grannkommunerna. Kommunen avser därför ta upp en dialog med grannkommuner och markägare om en utvecklingsstrategi för ridstigar. Idag finns inga ridleder inom planområdet. Nya ridstigar planeras i samband med nya gång- och cykelvägar där så bedöms lämpligt. Ökad tillgänglighet till vattnet Tillgängligheten till vattnet, såväl hav som åar, är viktig för friluftslivet och något som kan utvecklas i förhållande till idag. Kustens strandområden bör, med undantag för häckningsperioden, vara tillgängliga för allmänheten på naturens villkor. Nya promenadstråk utmed Öresundskusten och Lödde å gör det möjligt att lättare ta sig ner till vattnet för att bada och fiska, eller bara för att promenera utmed kusten och njuta av havsluften och den fina utsikten. Fritidsaktiviteter Inom kustzonen finns goda möjligheter till ett brett utbud av fritidsaktiviteter såsom fågelskådning, havsbad, golf, fiske och segling. Bad Inom planområdet finns samtliga av kommunens tre badplatser; Barsebäcks Saltsjöbad, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst personer och klassas därför som EU-bad. Golf Golfintresset i kommunen är stort och i planområdet finns en av kommunens fyra golfklubbar, Barsebäck Golf & Country Club. Den ligger vid kusten söder om Järavallen och är en internationellt välkänd mästerskapsanläggning. Kulturrekreation Möjligheten till så kallad kulturrekreation bland fornlämningar och kulturhistoriskt intressant bebyggelse är också god i området, till exempel vid Stenbocksvallarna. 85

20 Segling i Barsebäckshamn. Fågelskådning Fågellivet i kommunen, och i synnerhet utmed kusten, är rikt. I Järavallens naturreservat kan man till exempel se arktiska vadare under flyttsträcken. I Järavallen finns en tillgänglighetsanpassad plattform för fågelskådning vid vattnet. Plattfomen har en ramp som underlättar vägen ner till stranden genom en annars relativt svårtillgänglig terräng. Anläggande av fågeltorn kan prövas i lämpliga lägen i kustzonen. Besökarna styrs då till dessa lägen och studier av djurlivet möjliggörs med minimal störning. Fritidsfiske Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt och lockar turistande sportfiskare från hela Europa. Ån anses av många vara ett av Europas bästa gäddvatten. Förutom gädda kan man även fiska efter abborre, braxen, gös, lax, ål och öring. Fisket i ån förvaltas av Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde. Utöver fiskemöjligheterna i ån finns kustfritidsfiske, i Barsebäckshamn finns till exempel organiserade sportfisketurer. Området norr om Barsebäckshamn, Lödde ås mynning och sträckan en bit uppströms är särskilt lämpliga platser för fritidsfisket och vid hamnarna i Barsebäckshamn och Vikhög finns bra förutsättningar för havsöringsfiske. Idag är förutsättning- arna för sportfiskerelaterad verksamhet goda i såväl Lödde å som i havet men det är av största vikt att fritidsfisket sker på sådant sätt att det inte påverkar fiskebestånden negativt. Segling Båda kommunens fritidshamnar, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn, finns i planområdet. Det finns också två segelföreningar; Segelsällskapet Pinnhättan och Vikhögs båtklubb. Med hänsyn till de stora natur- och kulturvärdena som finns längs kusten ska eventuella nya båtplatser tillskapas i befintliga hamnar eller redan påverkade områden. Utanför befintliga hamnar och i redan påverkade områden ska inga ytterligare båtplatser tillskapas. Det är idag långa köer för båtplatser i befintliga småbåtshamnar. Kommunen verkar för att Barsebäcksverkets djuphamn ska byggas om till småbåtshamn när verket avvecklats och marken sanerats. Paddling Kävlingeån/Lödde å utgör också ett attraktivt paddelvatten. Det går att paddla från Vombsjön via ån ut till Öresund. Det finns kanotuthyrare i Löddeköpinge och Hög. 86

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM

Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM Naturvårdsprogram för Kävlinge kommun Åtgärdsprogram (mars 2003) Projektgrupp Patrik Lund Kartor Patrik Lund Layout Ann Ekvall Fotografier Cecilia Backe, Cecilia Torle,

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Kävlinge kommuns Översiktsplan 2010

Kävlinge kommuns Översiktsplan 2010 Kävlinge kommuns Översiktsplan 2010 - en sammanfattning Hur kommer Kävlinge kommun att utvecklas framöver? Var kommer det att byggas bostäder? Vilka vägar och cykelvägar planeras? Planerad utbyggnad 2010

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan

Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Abborravan Foto: Lars Björkelid Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Abborravan, SE0810361 Kommun: Lycksele Skyddsstatus: Natura 2000:

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron.

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron. Trafiksituationen T rafiken med kommunikationsleder i Halmstad har stor betydelse för Tullkammarkajen. Det finns därför anledning att belysa detta mera ingående. Generellt sett är det biltrafikens tillväxt

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Ö versiktsplan Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan

Ö versiktsplan Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan Ö versiktsplan 2013 Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan Mellanbygdens kvalitéer saknar motstycke i norra Europa. Med en levande landsbygd, tysta områden, vild natur, unika kulturmiljöer och

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 3. PLANFÖRSLAG. Fördjupad översiktsplan för kustzonen - Kapitel 3 - Planförslag

SAMRÅDSHANDLING 3. PLANFÖRSLAG. Fördjupad översiktsplan för kustzonen - Kapitel 3 - Planförslag 3. PLANFÖRSLAG 16 3.1 JORDBRUKET, FISKELÄGENA OCH KYRKBYN Kustlandskapet präglas av ett storslaget öppet landskap, långa siktlinjer och karakteristiska höjder. De stora antalet fornlämningar och högar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

7.5.3 Assartorp - Bökesåkra

7.5.3 Assartorp - Bökesåkra Kommungränsen mot Svedala, med Assartorps gård i bakgrunden 7.5.3 Assartorp - Bökesåkra Naturförhållanden Backslandskapet i kommunens sydvästra del är ett öppet böljande landskap med en småskalig topografi

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge

Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE Stora Silpinge Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0410257 Stora Silpinge Natura 2000 Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura 2000- områden bygger på krav som

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda

Samråd II om utvecklingen av strövområdet Friseboda Regionstaben Centrum för folkhälsa och miljö Avdelning för miljöstrategier Eerika Olausson Utveckling av natur- och rekreationsområden 042-17 61 12, 0768-93 01 96 eerika.olausson@skane.se MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Kapitel 10. Riksintressen

Kapitel 10. Riksintressen Kapitel 10. Riksintressen Miljöbalkens 3 och 4 kap reglerar vad som omfattas av riksintressen, det vill säga. Särskilda områden eller anläggningar som har så stort värde eller stor betydelse i ett nationellt

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer