3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Järavallens naturreservat UTVECKLING AV NATURVÄRDEN Det havsnära natur- och odlingslandskapet i kustzonen är en unik och värdefull tillgång, inte bara för kommunen utan också för hela landet. De höga natur- och landskapsvärden som finns i området måste också i fortsättningen värnas och bevaras. Stora delar är idag redan fredade genom olika bestämmelser men fler områden med höga natur- eller rekreationsvärden behöver skyddas och bevaras. Riksintresse för naturvården: Stora delar av området inom kustzonen omfattas av riksintresse för naturvården (Kuststräckan HäljarpLomma (N51). De representativa odlingslandskapen Järavallen och Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder med rikt fågelliv. Detta är även ett av de få obebyggda kustpartierna utmed Öresundskusten. Större delen av de riktigt kustnära avsnitten är naturreservat. Järavallen är en markant littorinastrandvall och strandhak. Saxtorpsdeltats yttre delar ligger i Kävlinge kommun är beläget över den så kallade Alnarpssänkan. I deltat finns en mångfald av former som dödiskontakter, dödishålor och fluviala erosionsrännor. Barsebäcks mosse ingår i området och utgör en övervintrings- och rastlokal för bland annat gräsand, bergand, storskrake och sångsvan. Här finns även kricka och salskrake under vinterhalvåret. Den grunda Lundåkrabukten är en viktig lokal för vadare och änder. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Natura 2000 Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande nätverket av områden inom EU som ska skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. Riksintresse för naturvården 0 VIKHÖG 1 km Karta 33. Riksintresse för naturvården. 67

2 SAMRÅDSHANDLING Medlemsstaterna är skyldiga att införliva och tillämpa bestämmelserna i det egna regelverket samt bland annat utse särskilda skyddsområden för fåglar (SPA) och särskilda bevarandeområden för andra artgrupper och naturtyper (SCI). Natura 2000-områden är i Sverige skyddade med stöd av miljöbalken och klassas som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Regeringens tillåtelse krävs för beslut om upphävande av områdesskydd eller dispens från skyddsföreskrifterna. Inom planområdet finns tre Natura 2000-områden: Lundåkrabukten (SPA), Löddeåns mynning (SPA) och Saxåns mynning-järavallen (SCI). Lundåkrabukten utgörs av grunda havsområden med huvudsakligen sand- eller lerbottnar. Betade salta våtmarker förekommer i den norra delen där det också finns vassbälten. I vissa delar finns det låga sanddyner. De grunda havsområdena är särskilt viktiga för flyttfåglar såsom änder och vadare. De betade delarna är värdefulla för häckande tärnor och vadare. Löddeåns mynning utgörs av salta våtmarker och grunda marina områden. Stora delar av landområdet är betade. Området är viktigt för flyttfåglar och häckande fåglar, särskilt andfåglar, samt utgör en viktig plats för några sällsynta växter. Saxåns mynning-järavallen utgörs av ett område med grunda sandbottnar och flacka stränder. De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk och av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Ramsarområde Ramsar-konventionen är en internationell överenskommelse där arbetet med bevarande och hållbart användande av våtmarker utgör kärnverksamheten. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst av sällsynta våtmarkstyper och/eller växt- och djurarter. Kävlinges kustremsa från Sjöbobadet och norrut inom Lundåkrabukten är utpekat som Ramsarområde. Området är dessutom Natura 2000-område och vissa delar är också naturreservat. Naturreservat Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas av länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också vilka föreskrifter som ska gälla för naturreservatet. Till beslutet hör också en skötselplan som styr 68 BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN VIKHÖG Ramsarområde 0 1 km Karta 34. Karta med Ramsarområde hur reservatet ska skötas för att reservatets värden ska kunna bevaras. De naturreservat som finns i planområdet är Järavallen, Salvikens strandängar och Löddeåns mynning. Järavallens naturreservat omfattar ca 730 ha, varav 466 ha är på land. Drygt 50 ha i söder upptas av golfbanor. Järavallen utgörs av ett mycket omväxlande område med stora natur- och friluftsvärden. Reservatet innefattar ett otal naturtyper med strandängar längst i väst som via den geologiskt intressanta littorinavallen övergår i skogs-, hed- och mossemarker. Skogsområdet består till största delen av tall som planterades på 1800-talet som skydd mot sandflykt. Inom området finns kulturhistoriskt intressanta och förhållandevis välbevarade tångvallar. Öster om E6:an finns en anlagd fågelsjö som tillkommit efter täktverksamhet i området. Denna är dessutom att betrakta som en av de bästa strandpaddelokalerna i Skåne tillika Sverige. Tack vare de varierade naturtyperna hyser Järavallens naturreservat mycket artrik och värdefull flora. I skogsområdena har tidigare siktats orkidéerna knärot och tvåblad medan man ut mot kusten stöter på havsstrandsvegetation. Fågelfaunan är liksom floran artrik och värdefull och strandområdena utgör ytterst viktiga övervintrings- och rastlokaler för and- och

3 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallens naturreservat Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salvikens strandängars naturreservat Salviken Lödde å VIKHÖG Naturreservat Naturreservat och Natura 2000-område enligt fågeldirektivet Natura 2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet (SCI) 0 1 km 2 km Löddeåns mynnings naturreservat Karta 35. Karta med skyddade naturområden 69

4 Bete på Salvikens strandängar. David Reuterskiöld Johan Krook vadarfåglar. Inåt land, i de mer bevuxna områdena, kan man då och då springa på rariteter som pungmes och brandkronad kungsfågel. Utbyggnad av golfanläggningar, beträdnad av känsliga områden under häckningssäsongen samt trafiken på E6:an utgör hot mot Järavallens naturreservat. Naturreservatet Salvikens strandängar omfattar ca 38 ha och utgörs av ett långgrunt varierat havsstrandområde med betesmark, marskland och sandstrand. Denna varierade miljö har skapat unika möjligheter för en karakteristisk fågelfauna med gästande arter som skärfläcka, rödstrupig piplärka, lappsparv och havsörn. De betade ängarna hyser dessutom värdefull torrängs- respektive fuktängsvegetation. I söder finns en badplats som nyttjas under sommarhalvåret. Identifierade hot mot bevarandet av naturvärdena i naturreservatet är upphörd beteshävd samt störningar från fiskare och badande under häckningstid. Naturreservatet Löddeåns mynning omfattar ca 195 ha, varav 46 ha är på land. Ytorna på land utgörs av betesmarker med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Området är en mycket betydelsefull rast- och övervintringslokal, på såväl internationell som nationell basis, för främst vadarfåglar, änder och gäss. Under häckningssäsongen finns här också tidvis de rödlistade arterna skärfläcka samt storspov. Större delen av reservatet är av hänsyn till den värdefulla fågelfaunan belagt med beträdnadsförbud under tiden 15 april 15 juli. Området är också botaniskt intressant med omväxlande fuktängs- och torrängsvegetation. Upphörd beteshävd utgör ett hot mot bevarandet av naturreservatets värden. 70

5 Nya naturreservat Ett av planens viktigaste syften är att bevara de höga värdena för flora och fauna som finns i kustzonen och att bevarandet och utvecklingen av naturvärden ska prioriteras före andra intressen. En del av natur- och kulturmiljön med höga bevarandevärden är sedan tidigare redan skyddade, genom exempelvis reservatsbildning och Natura 2000-föreskrifter, men stora delar av området saknar sådant starkt och formellt skydd. För att säkerställa och utveckla områden inom kustzonen föreslås att tre nya naturreservat inrättas. Lödde sandskog naturreservat, Lundåkrabuktens naturreservat och en utökning av Löddeåns naturreservat. (se karta på sidan 73). Namn och numrering av naturområdena inom parentes och på kartorna är de samma som i naturvårdprogrammet för Kävlinge kommun. Nytt naturreservat Lödde sandskog Följande områden föreslås avsättas som nya naturreservat: Lödde sandskog (49), Lyckehusen (50), Barsebäcks mosse (52), Salviksskogen (53), Ulakärr (54) och Salvikens norra strand (57). Dessa naturområden klassas i naturvårdsprogrammet uteslutande som områden med högsta eller mycket högt naturvärde. Utöver dessa områden bör även områdena A, B, C och D (se karta på sidan 75) ingå i det nya naturreservatet, då det har visat sig att områdena utgör livsmiljöer för flera skyddsvärda växt- och djurarter (se sidan 73). Genom att inkludera områdena A-D i naturreservatet erhålls ett stort och sammanhängande reservatsområde med goda förutsättningar för arternas och livsmiljöernas fortlevnad. Det nya naturreservatet kan eventuellt införlivas med Salvikens strandängars naturreservat. Eftersom kustzonen är ett sådant unikt område med höga värden av intresse för hela landet bör de nybildade naturreservaten vara statliga. Nedan följer en kort beskriving av delområden som föreslås ingå i Lödde Sandskog naturreservat. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning. Lödde sandskog (49). Ett ganska stort sammanhängande skogsområde väster om Löddeköpinge. Större delen av området är ursprungligen en tallplantering. Trädskiktet domineras av uppåt ca 100-åriga tallar. Under tallarna växer en mer ellermindre tät föryngring av yngre lövträd, och om detta får fortsätta att utvecklas så kommer skogen efter hand att bli en ännu rikare och mer varierad blandskog. Området har dock stora värden redan idag till exempel genom ett mycket rikt fågelliv. Lyckehusen (50). Välhävdade och magra betesmarker med värdefull torrängsvegetation. Norra delen av området ingår i ett hjorthägn. Barsebäcks mosse (52). Barsebäcks mosse är en vidsträckt våtmark som tidigare varit slåtterängar och betesmarker. Numera är den dikad och står utan hävd. Längst i söder finns en ganska ung fuktlövskog samt en öppen betesmark med artrik vegetation. I norra delen av våtmarksområdet ligger en nyanlagd damm på ca 5 ha. Barsebäcks mosse har utöver de biologiska värdena även ett stort geovetenskapligt värde då man i sedimentet kan studera Littorinahavets fluktuationer. De främsta hoten mot mossen är fortsatt igenväxning och uttorkning. Riktade röjningar samt återupptagen beteshävd skulle vara mycket gynnsamt för att bevara och återställa de naturvärden som finns och har funnits på Barsebäcks mosse. I områdets östra del bör man på sikt säkerställa reträttvägar för flora och fauna vid höga vattenflöden i mossen (se avsnitt havsnivåhöjningar sidan 56). Salviksskogen (53). Större sammanhängande och förhållandevis gammalt skogsområde. Skogen som är ett välbesökt rekreationsområde är av samma karaktär som den närliggande Lödde sandskog. Skogen som ligger på en geologiskt intressant isälvsavlagring är ursprungligen en tallplantering men håller på att utvecklas mot en värdefull blandskog. Skogsområdet är mycket rikt på biologiska värden med bland annat skogsduva (rödlistad), korp och hornuggla som trevliga inslag. I området finns dessutom flera fornlämningar. Ulakärr (54). Beteshagar söder om Salviksskogen. Hagarna är öppna och hyser en artrik och värdefull torrängsvegetation, dock är det i sydöstra delarna fuktigare och vegetationen består av en mer kvävegynnad växtlighet. Här planerar markägaren anlägga en större våtmark. Inom området kan man finna geologiskt intressanta isälvsavlagringar. Salvikens norra strand (57). Ett område av samma karaktär som angränsande naturreservat. Området håller höga biologiska värden även om vegetationen här är mer påverkad av gödsling. Norra stranden är inte lika flitigt utnyttjad av badande eller fiskande. 71

6 Johan Krook Cecilia Cecilia Holmström Holmström Ängstrollsländan trivs vid Barsebäcks mosse (52). Padda från lokal vid Lyckehusen (50). Nytt naturreservat Lundåkrabukten För Lundåkrabukten avses ett naturreservat inrättas av Länsstyrelsen. Strandängarna mellan Barsebäcks saltsjöbad och Järavallens naturreservat kommer ingå i det nya reservatet. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lundåkrabuktens naturreservat och som ligger inom kustzonen i Kävlinge kommun. Strandängar vid Lundåkrabukten (4). Betade havsstrandängar som är en direkt fortsättning på Järavallens naturreservat. Här finns en artrik och värdefull flora. Strandängarna med utanförliggande sandrevlar är mycket viktiga och värdefulla för den mångfald av häckande och rastande fåglar som finns här och är till stor glädje inte minst för Skånes ornitologer. Områdena har dessutom höga värden för rekreation och friluftsliv. Nytt naturreservat Löddeåns mynning Naturreservatet för Löddeåns mynning föreslås utökas till att även omfatta den norra strandkanten norr om det befintliga naturreservatet fram till motorvägen. På så vis kan hela åsträckan från motorvägen i norr till mynningen i söder skyddas och utgöra ett sammanhållet naturreservat. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lödde ås naturreservat. Lödde å med omgivningar (46). Stort område med vidsträckta öppna gräsmarker och betesmarker utmed Lödde å. Området är varierat i skötsel och hävd. Stora arealer är välhävdade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. Områdets läge utmed Lödde å ger en frisk-fuktig mark som dessutom tidvis översvämmas. Dessa områden utgör mycket värdefulla lokaler för bland annat vadarfåglar och med lite tur kan man få se spelande brushanar tidiga vårmorgnar. Värdefull natur - skyddade områden Utöver de tre föreslagna naturreservaten finns det inom kustsonen flera andra värdefulla naturområden med mycket höga naturvärden. Inom dessa områden finns ett stort antal arter som finns utpekade i artoch habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Art- och habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU. Landets kommuner har ansvar för frågor som berör skyddade arter i samband med till exempel planläggning. Nedan följer en kort beskrivning av delområden som föreslås skyddas med hänvisning till habitatdirektivet med en oförändrad markanvändning som följd. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning samt kartor på nästa uppslag. Löddesborgs åkrar De utpekade arterna finns främst i de södra delarna av planområdet, i trakterna runt Löddesborg och omfattar bland annat följande arter: lökgroda, grönfläckig padda, större vattensalamander, sandnejlika, backsippa, ängskorn och pudrad kärrtrollslända. Områdena är av stort nationellt intresse och värdena riskerar att på sikt gå förlorade om markens användning skulle ändras. Områdena bör genom statens försorg avsättas som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen, för att säkerställa att dagens markanvändning förblir oförändrad och att ingen ny exploatering medges. Syftet är att säkerställa arternas livsmiljöer. 72

7 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr ÅLSTORP Järavallens naturreservat (3) Johan Krook HOFTERUP Lundåkrabuktens naturreservat (4) BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Lödde sandskogs naturreservat (49-50, 52-54, 57) LYCKEHUSEN Lödde ås mynnings naturreservat (46) Salvikens strandängars naturreservat (56) Löddesborgs åkrar Nytt naturreservat VIKHÖG Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) 0 Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram 1 km Lödde ås mynnings naturreservat (55) 2 km Karta 36. Föreslagna områden för nya naturreservat och områden med höga bevarandevärden. 73

8 BARSEBÄCKS BY LÖDDEKÖPINGE SANDSKOGEN LYCKEHUSEN VIKHÖG m Karta 37. Områden med arter som är skyddade i enlighet med art- och habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Lökgrodelokaler >2010 Lökgroda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lokal för grönfläckig padda >2010 Grönfläckig padda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lökgrodalokaler <2010. Lämpliga för återetablering Lokaler med mycket hög nyetableringspotential Skyddade ryggradslösa djur Skyddade fågelarter Skyddade växtarter 74

9 BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse (52) SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE A Lödde sandskog (53) Salvikens norra strand (57) Salvikens strandängars naturreservat (56) Salviksskogen (53) D Ula kärr (54) 49 B LYCKEHUSEN 50 C 49 Jordbroskogen (51) Lödde ås mynnings naturreservat (46) Löddesborgs åkrar VIKHÖG Lödde ås mynnings naturreservat (55) m Nytt naturreservat Karta 38. Värdefulla naturområden i kustzonens södra del. Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning Nytt naturreservat (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram Befintligt naturreservat A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna 75

10 SAMRÅDSHANDLING Markförhållanden Berggrunden i planområdet består av sedimentär bergart i form av kalksten. Berggrunden ligger på ett relativt stort djup. Området domineras av sandjordar som fläckvis är kalkrika. Det finns också en del flygsandfält, som numera är skyddsplanterade med barrträd. Inom sandområdet på Barsebäckshalvön finns också områden med något lerig morän. Moränen är kalkhaltig men ofta urlakad i övre delen. Torvjord förekommer i ett mer eller mindre sammanhängande stråk kring Barsebäcks mosse. Jordbruksmarken varierar mellan klass 8-6 på Jordbruksverkets tiogradiga skala, där klass tio är den högsta. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Jordbruksmark klass 8 Jordbruksmark klass 7 Jordbruksmark klass 6 Jordbruksmark klass 5 0 VIKHÖG 1 km Karta 39. Klassning av jordbruksmark inom kustzonen. 76

11 David Reuterskiöld David Reuterskiöld David Reuterskiöld Getingspindel, nässelfjäril och marviol berikar kustzonens fauna och flora. Ställningstaganden Naturvården och bevarandet av naturvärdena ska prioriteras före andra intressen Utökat naturreservat för Löddeåns mynning föreslås. Den norra strandzonen utgör ett oskyddat område med höga naturvärden och föreslås ingå i nya naturreservatet Nytt statlig naturreservat ska inrättas för Lödde sandskog (46, 49, 50, 52-54, 57, A-D) Nytt naturreservat håller på att bildas för Lundåkrabukten (4) Områdena Löddesborgs åkrar med flera avsätts genom statens försorg som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen. Markanvändningen ska vara oförändrad och ingen ny exploatering tillåtas Skötsel av naturområden med höga värden ska ske i enlighet med vad som föreslås i kommunala styrdokument 77

12 3.12 MILJÖ & RISKFAKTORER Trafikbuller Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Väg E6 utgör planområdets östra gräns och är en källa till vägbuller och störningar. Trafikverkets kartläggning av buller i Kävlinge kommun visar att stora delar av Löddeköpinge, Sandskogen, Hofterup, Barsebäcks gods och de östra delarna av Barsebäcks by påverkas. Dessa områden har bullernivåer på över 55 dba ekvivalentnivå vilket innebär att särskilda åtgärder behöver vidtas för att klara riktlinjerna för ny bebyggelse. För den befintliga bebyggelsen i Sandskogen visar kartläggningen överskridande nivåer på över 65 dba ekvivalentnivå. Naturvårdsverket menar att för rekreationsområden i tätort ska en ekvivalentnivå på 55 dba eftersträvas. För friluftsområden där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ska ekvivalentnivå 40 dba för vardagsmedeldygn eftersträvas. Kartläggningen av ljudutbredningen från väg E6 visar att inom Järavallens naturreservat och Natura 2000-området kan inte dessa riktvärden innehållas. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag. Myndigheten är också väghållare och därmed verksamhetsutövare för de statliga vägarna och järnvägarna och ansvarar för byggande, drift och underhåll vilket inkluderar att åtgärda störningar. Trafikverket har som väghållare ansvaret för att se till att gällande riktlinjer innehålls. Kommunen bör snarast inleda en dialog med Trafikverket för att ta fram en strategi för bullerutsatta områden i kustzonen och vid väg E6. En detaljerad utredning över buller från väg E6 behöver tas fram i samband med den fortsatta planläggningen av Nya Lyckehusen. Kraftledningar Det finns två större kraftledningar i kustzonen som tillhör det nationella stamnätet och ägs av Svenska Kraftnät. Kraftledningsgatorna löper från gasturbinerna vid Barsebäcksverket vidare norr och söder om Sandskogen. Kraftledningar ger en dominerande avtryck i landskapsbilden väl synliga i hela kustzonen. Kraftledningen som löper från Barsebäck söderut mot Lödde å förbi Sandskogen ger också sämre förutsättningar för att skapa en attraktiv boende-och naturmiljö vid utbyggnaden av Nya Lyckorna. Kommunen bör i samråd med Svenska kraftnät ta fram en plan för en ny ledningssträcka för en markförlagd ledning. Radon En markradonundersökning gjordes 1989 som fortfarande är aktuell. Enligt undersökningen finns inga högriskområden för markradon inom kommunen. Större delen av kommunen är lågriskområde. De flesta tätorterna ligger emellertid på normalriskområde. Rekommendationerna är att nya byggnader ska byggas radonskyddande. 78

13 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort E6/E20 Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salviken Lödde å VIKHÖG Lden > 65 dba Lden > 55 dba 0 1 km 2 km Karta 40. Kartan redovisar nivåer för Lden (Day, evening, night) längs väg E6. 79

14 3.13 FRILUFTSLIV & REKREATION Naturen i kustzonen är inte bara en tillgång för växt- och djurlivet, utan även för människor. Det ska bli lättare att ta sig ut naturen och uppleva kustlandskapet. Utvecklingen av rekreationsmöjligheterna ska ske i balans med naturvården så att naturen inte tar skada av den ökade aktiviteten. Riksintresse för kustzonen Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen. Syftet med riksintresset är att säkra allmänhetens tillgång till strandområdena samt att skydda befintliga natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter. Bebyggelseutveckling bör ske på sådant sätt att sammanhängande fria områden kan bevaras. Ny mark får inte exploateras om projektet kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i direkt anslutning till sådan mark. Rekreation på naturens villkor Kustzonen är ett område som är attraktivt för boende och rekreation. Samtidigt som området måste kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av de värden som gör området så unikt och eftertraktat. Åtgärder som ökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna ska endast göras i de delar av naturområden som kan tåla en ökad mänsklig aktivitet utan att flora och fauna tar skada. Järavallen Järavallen är ett regionalt viktigt strövområde. Området har flera olika naturtyper; hav, strand och strandängar, våtmarker och skogar. Området är ca 730 ha stort och en stor del skyddas som naturreservat. Kuststräckan och skogsområdet vid Järavallen utgör ett av de minst exploaterade kustområdena i västra Skåne. I Järavallen finns anlagda motionsspår samt rast- och eldplatser i skogsområdet. Här finns också en ridstig och en kortare vandringsled som knyter ihop den östra och västra sidan av rekreationsområdet. Friluftsanläggningen är tillgänglig även för funktionsnedsatta. Strövområdet ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Tätortsnära natur Inom kustzonen finns flera naturområden. Vissa av dessa är mer eller mindre känsliga för mänsklig aktivitet och är därmed mindre lämpliga att använda som rekreationsområden. Andra naturområden är däremot mer lämpliga för rekreation och kan bättre tåla en ökad mänsklig aktivitet. 80

15 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr Bro över Lödde å Naturum Promenadstråk Lödde å Promenadastråk Strandängar Skogsstråket 6 Promenadstråk Barsebäcks mosse 7 Kuststråket 8 Ekodukt ÅLSTORP 8 Järavallen HOFTERUP Strandängar vid Lundåkrabukten 7 Barsebäcks Saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Stenbocksvallarna Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE 6 BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen Snärjet LYCKEHUSEN Salvikens strandängar Badstrand Lödde ås norra strandkant Tätortsnära natur Föreslagen eller förbättrad cykelväg Utvecklat promenadstråk Befintlig cykelväg Vikhögs hamn VIKHÖG Skåneleden 0 1 km 2 km Karta 41. Föreslagna rekreationsstråk i kustzonen. 81

16 Promenadspänger i Lomma kommun. De områden som är mest lämpliga för rekreation och som dessutom ligger nära orterna benämns som tätortsnära natur i kartan på sidan 82. Syftet med de tätortsnära naturområdena är att öka möjligheten för fler invånare att snabbt och lätt komma ut och vistas i naturen. Det är rekreationsaspekten och inte de biologiska värdena som är viktigast i utpekandet av de tätortsnära naturområdena. I det här fallet hyser dock flera av de tätortsnära naturområdena mycket höga värden för floran och faunan medan andra, såsom Snärjet, som med rätt skötsel på sikt kan utveckla dylika värden. Ökad rekreation i områdena får inte ske på bekostnad av de biologiska värdena. Samtliga tätortsnära naturområden ska skyddas från framtida exploatering och andra åtgärder som skadar dem. Inom området omfattande Lödde Sandskog till Salviken inklusive Barsebäcks mosse, Ulakärr och hedmarken ska åtgärder som gynnar områdets potential som sammanhängande naturområde prioriteras. Viss upprustning med spänger som ökar tillgängligheten i området bör övervägas. Flera nya promenad- och cykelstråk som förbinder de tätortsnära naturområdena med varandra och med orterna i kustzonen föreslås anläggas. Lödde ås mynning Området längs med Lödde å och dess mynning är ett högintressant naturområde med gott om skyddsvärda arter och biotoper. I närområdet finns dessutom ett antal biotopskyddade miljöer som hyser flera hotade arter. Det faktum att området besitter så höga värden gör det inte enbart skyddsvärt utan även besöksvärt. Möjligheten till rekreation och friluftsliv utmed Lödde ås norra strandkant och mynningsområdet föreslås utvecklas. Utvecklingen av rekreation och friluftsliv i området ska ske varsamt och under en längre tidsperiod. Åns potential för besöksnäringen är underskattad. Att utveckla den hållbara besöksnäringen och naturturismen i Lödde å bidrar till en hållbar utveckling och en god intäktskälla för kommunen och det lokala näringslivet. 82

17 Ett nytt Naturum, i vattnet vid Lödde ås mynning, kan bli ett attraktivt besöksmål och en värdefull tillgång för såväl Kävlinge som Lomma kommun. En vision för mynningsområdet är att stärka områdets besökspotential. Detta är något som kommunen bör arbeta med under en längre tidsperiod och sombör innehålla följande delmål: Utökning av betesmarksareal på såväl Kävlingesom Lommasidan. Vid den händelse att havsnivåhöjningen minskar betesmarks- och strandängsarealen bör markens femmetersnivå utgöra gränsen för ersättningsmark. Omställning av odling till ekologisk odling. Nya rekreationsstråk utmed ån som ansluter mot Löddeköpinge, Lomma kommun och vidare in mot andra delar av kustzonen. Nya stråk från Lomma kommun. Ett nytt besökscentrum - Naturum Sightseeingbåtar med rundturer mellan de olika noderna i ån, som det nya besökscentrumet, Vikingatider och Borgeby slott. Nytt Naturum Vid Lödde ås mynning föreslås ett nytt besökscentrum, i form av Naturum. Anläggningen ska nås via gångbroar från både den norra och södra strandkanten. På besökscentrumet kan det förslagsvis finnas permanenta utställningar om natur- och rekreationsvärden, utrymme för forskarplatser, konferenslokal, säsongsrestaurang som använder sig av ekologiska och närodlade råvaror samt kontorsrum för verksamhet med anknytning till natur- och vattenvården. Anläggningar för friluftsliv och turism Inom Järavallens rekreationsområde kan ett anordnande av ett informationscentrum i anslutning till parkeringen vid Lundåkrarondellen prövas. På informationscentrumet kan besökarna beredas tillfälle att lära sig mer om Järavallens natur och djurliv samt vilka rekreationsmöjligheter som erbjuds. Barsebäcks Saltsjöbad med camping utgör en viktig anläggning. För att tillförsäkra framtida utvecklingsmöjligheter kan ett mindre område norr om nuvarande campingplats reserveras för utvidgning av campingverksamheten. Campingen ska inte utökas med någon ny bebyggelse, utan endast med plats er för tält och husvagnar, vilket minimerar ingreppen i landskapet. 83

18 Exempel på hur ett promenadstråk utmed Lödde å kan gestaltas. Vandring och motionsanläggningar Det finns motionsanläggningar i form av löparslingor i Järavallen och Sandskogen, varav Sandskogen har elljusspår. I dessa områden finns även goda vandringsmöjligheter. Vandringsleder Skåneleden passerar genom planområdet och dragningen redovisas i rekreationskartan på sidan 81. Kävlinges sträckning invigdes 7 septemeber 2013 och är en del av den Skåneled som går under benämningen Öresundsleden. Det finns dessutom planer på att utveckla vandringsstråket längs Lödde å/kävlingeån så att det blir möjligt att vandra längs hela åns sträckning genom kommunen. Kartan på sidan 81 visar en möjlig sträckning längs strandängarna inom planområdet. Nya stråk och förbättrade kopplingar Planförslaget innebär att ett nytt nät av promenadstråk anläggs i kustzonen. De utgör ett komplement till de befintliga promenadstråken i kustzonen som i nuläget upplevs som något bristfälliga. Flera av de föreslagna promenadstråken erbjuder fina naturupple- velser utmed kusten, längs med åkrarna och ängarna eller i skogsområdena. Promenadstråken underlättar och skapar nya möjligheter för invånarna i kustzonen att vistas i natur- och kulturlandskapet. Promenadstråken fungerar samtidigt som motionsslingor för joggning eller raska promenader. Broar och spänger En enkel bro för gående och cyklister föreslås över Lödde å. Den skulle knyta ihop naturområdena på ömse sidor om ån samt utgöra en viktig länk för rekreationscykling längs kusten. Det exakta broläget är inte bestämt men det är kommunens intention att en ny bro ska anläggas någonstans söder om motorvägen. Broläget och kopplingen vidare utanför kommunen ska utredas i samråd med Lomma kommun. Utmed promenadstråk där marken och växtligheten är känslig för mänsklig aktivitet föreslås att spänger anläggs istället för nya stigar. På så vis kan människor röra sig genom naturområdena med minsta möjliga slitage och negativ påverkan. 84

19 Anläggande av spänger och bryggor utmed stråken i landskapet leder till minskat slitage av mark och störning av djurliv. Ridning Intresset för ridning är stort i kommunen och det finns både ryttarförening och ridklubb med ridhus och ridskolor med stor ungdomsverksamhet. Däremot är nätet av ridstigar dåligt utbyggt i kommunen och saknas helt inom planområdet. Det efterfrågas ytterligare ridstigar både i Kävlinge och i grannkommunerna. Kommunen avser därför ta upp en dialog med grannkommuner och markägare om en utvecklingsstrategi för ridstigar. Idag finns inga ridleder inom planområdet. Nya ridstigar planeras i samband med nya gång- och cykelvägar där så bedöms lämpligt. Ökad tillgänglighet till vattnet Tillgängligheten till vattnet, såväl hav som åar, är viktig för friluftslivet och något som kan utvecklas i förhållande till idag. Kustens strandområden bör, med undantag för häckningsperioden, vara tillgängliga för allmänheten på naturens villkor. Nya promenadstråk utmed Öresundskusten och Lödde å gör det möjligt att lättare ta sig ner till vattnet för att bada och fiska, eller bara för att promenera utmed kusten och njuta av havsluften och den fina utsikten. Fritidsaktiviteter Inom kustzonen finns goda möjligheter till ett brett utbud av fritidsaktiviteter såsom fågelskådning, havsbad, golf, fiske och segling. Bad Inom planområdet finns samtliga av kommunens tre badplatser; Barsebäcks Saltsjöbad, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst personer och klassas därför som EU-bad. Golf Golfintresset i kommunen är stort och i planområdet finns en av kommunens fyra golfklubbar, Barsebäck Golf & Country Club. Den ligger vid kusten söder om Järavallen och är en internationellt välkänd mästerskapsanläggning. Kulturrekreation Möjligheten till så kallad kulturrekreation bland fornlämningar och kulturhistoriskt intressant bebyggelse är också god i området, till exempel vid Stenbocksvallarna. 85

20 Segling i Barsebäckshamn. Fågelskådning Fågellivet i kommunen, och i synnerhet utmed kusten, är rikt. I Järavallens naturreservat kan man till exempel se arktiska vadare under flyttsträcken. I Järavallen finns en tillgänglighetsanpassad plattform för fågelskådning vid vattnet. Plattfomen har en ramp som underlättar vägen ner till stranden genom en annars relativt svårtillgänglig terräng. Anläggande av fågeltorn kan prövas i lämpliga lägen i kustzonen. Besökarna styrs då till dessa lägen och studier av djurlivet möjliggörs med minimal störning. Fritidsfiske Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt och lockar turistande sportfiskare från hela Europa. Ån anses av många vara ett av Europas bästa gäddvatten. Förutom gädda kan man även fiska efter abborre, braxen, gös, lax, ål och öring. Fisket i ån förvaltas av Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde. Utöver fiskemöjligheterna i ån finns kustfritidsfiske, i Barsebäckshamn finns till exempel organiserade sportfisketurer. Området norr om Barsebäckshamn, Lödde ås mynning och sträckan en bit uppströms är särskilt lämpliga platser för fritidsfisket och vid hamnarna i Barsebäckshamn och Vikhög finns bra förutsättningar för havsöringsfiske. Idag är förutsättning- arna för sportfiskerelaterad verksamhet goda i såväl Lödde å som i havet men det är av största vikt att fritidsfisket sker på sådant sätt att det inte påverkar fiskebestånden negativt. Segling Båda kommunens fritidshamnar, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn, finns i planområdet. Det finns också två segelföreningar; Segelsällskapet Pinnhättan och Vikhögs båtklubb. Med hänsyn till de stora natur- och kulturvärdena som finns längs kusten ska eventuella nya båtplatser tillskapas i befintliga hamnar eller redan påverkade områden. Utanför befintliga hamnar och i redan påverkade områden ska inga ytterligare båtplatser tillskapas. Det är idag långa köer för båtplatser i befintliga småbåtshamnar. Kommunen verkar för att Barsebäcksverkets djuphamn ska byggas om till småbåtshamn när verket avvecklats och marken sanerats. Paddling Kävlingeån/Lödde å utgör också ett attraktivt paddelvatten. Det går att paddla från Vombsjön via ån ut till Öresund. Det finns kanotuthyrare i Löddeköpinge och Hög. 86

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26

Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 Hofterup- Ålstorp Fördjupad översiktsplan Antagen i kommunfullmäktige 2009-03-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan SAMMANFATTANDE KARTA 4 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgång 1.3 Läsanvisningar 2 EN KORT INTRODUKTION

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2006-10-25 Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2 Innehållsförteckning 1. Naturvårdsprogram... 6 1.1. Syfte och användningsområde... 6 1.2. Naturvårdsprogrammets förhållande till annat miljöarbete...

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 Medverkande tjänstemän: MAF Arkitektkontor AB: Mats Sandqvist, Annika Ohls Frida Eriksson Kiruna

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2012-07-09 Rev 2012-12-06 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Planprogram för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Perspektiv norrut från Spångholmsvägen över

Läs mer

DEL 2 - Planeringsförutsättningar

DEL 2 - Planeringsförutsättningar Landskrona stad Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort DEL 2 - Planeringsförutsättningar SAMRÅDSHANDLING 2012-05-02 Titel Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, Landskrona

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan

FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan FÖRSTUDIE Väg 770, gång- och cykelväg, delen Krontofta Kolhättan Stenungsunds kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSHANDLING 2013-02-19 Objekt nr: 130986 Beställare: Projektledare: Trafikverket Mark Rodger

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE

PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE PLAN- PROGRAM FÖR MÖLLE Upprättat den 4 september 2012 Godkänt i kommunstyrelsen den 2 oktober 2012 Reviderat inför andra upplagan den 14 augusti 2014 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INNEHÅLL SYFTE...3 GEOGRAFI...4

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer