3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN"

Transkript

1 SAMRÅDSHANDLING Järavallens naturreservat UTVECKLING AV NATURVÄRDEN Det havsnära natur- och odlingslandskapet i kustzonen är en unik och värdefull tillgång, inte bara för kommunen utan också för hela landet. De höga natur- och landskapsvärden som finns i området måste också i fortsättningen värnas och bevaras. Stora delar är idag redan fredade genom olika bestämmelser men fler områden med höga natur- eller rekreationsvärden behöver skyddas och bevaras. Riksintresse för naturvården: Stora delar av området inom kustzonen omfattas av riksintresse för naturvården (Kuststräckan HäljarpLomma (N51). De representativa odlingslandskapen Järavallen och Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder med rikt fågelliv. Detta är även ett av de få obebyggda kustpartierna utmed Öresundskusten. Större delen av de riktigt kustnära avsnitten är naturreservat. Järavallen är en markant littorinastrandvall och strandhak. Saxtorpsdeltats yttre delar ligger i Kävlinge kommun är beläget över den så kallade Alnarpssänkan. I deltat finns en mångfald av former som dödiskontakter, dödishålor och fluviala erosionsrännor. Barsebäcks mosse ingår i området och utgör en övervintrings- och rastlokal för bland annat gräsand, bergand, storskrake och sångsvan. Här finns även kricka och salskrake under vinterhalvåret. Den grunda Lundåkrabukten är en viktig lokal för vadare och änder. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Natura 2000 Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande nätverket av områden inom EU som ska skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. Riksintresse för naturvården 0 VIKHÖG 1 km Karta 33. Riksintresse för naturvården. 67

2 SAMRÅDSHANDLING Medlemsstaterna är skyldiga att införliva och tillämpa bestämmelserna i det egna regelverket samt bland annat utse särskilda skyddsområden för fåglar (SPA) och särskilda bevarandeområden för andra artgrupper och naturtyper (SCI). Natura 2000-områden är i Sverige skyddade med stöd av miljöbalken och klassas som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Regeringens tillåtelse krävs för beslut om upphävande av områdesskydd eller dispens från skyddsföreskrifterna. Inom planområdet finns tre Natura 2000-områden: Lundåkrabukten (SPA), Löddeåns mynning (SPA) och Saxåns mynning-järavallen (SCI). Lundåkrabukten utgörs av grunda havsområden med huvudsakligen sand- eller lerbottnar. Betade salta våtmarker förekommer i den norra delen där det också finns vassbälten. I vissa delar finns det låga sanddyner. De grunda havsområdena är särskilt viktiga för flyttfåglar såsom änder och vadare. De betade delarna är värdefulla för häckande tärnor och vadare. Löddeåns mynning utgörs av salta våtmarker och grunda marina områden. Stora delar av landområdet är betade. Området är viktigt för flyttfåglar och häckande fåglar, särskilt andfåglar, samt utgör en viktig plats för några sällsynta växter. Saxåns mynning-järavallen utgörs av ett område med grunda sandbottnar och flacka stränder. De grunda bottnarna utgör en viktiga lek- och yngelplatser för fisk och av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Ramsarområde Ramsar-konventionen är en internationell överenskommelse där arbetet med bevarande och hållbart användande av våtmarker utgör kärnverksamheten. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst av sällsynta våtmarkstyper och/eller växt- och djurarter. Kävlinges kustremsa från Sjöbobadet och norrut inom Lundåkrabukten är utpekat som Ramsarområde. Området är dessutom Natura 2000-område och vissa delar är också naturreservat. Naturreservat Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas av länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också vilka föreskrifter som ska gälla för naturreservatet. Till beslutet hör också en skötselplan som styr 68 BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN VIKHÖG Ramsarområde 0 1 km Karta 34. Karta med Ramsarområde hur reservatet ska skötas för att reservatets värden ska kunna bevaras. De naturreservat som finns i planområdet är Järavallen, Salvikens strandängar och Löddeåns mynning. Järavallens naturreservat omfattar ca 730 ha, varav 466 ha är på land. Drygt 50 ha i söder upptas av golfbanor. Järavallen utgörs av ett mycket omväxlande område med stora natur- och friluftsvärden. Reservatet innefattar ett otal naturtyper med strandängar längst i väst som via den geologiskt intressanta littorinavallen övergår i skogs-, hed- och mossemarker. Skogsområdet består till största delen av tall som planterades på 1800-talet som skydd mot sandflykt. Inom området finns kulturhistoriskt intressanta och förhållandevis välbevarade tångvallar. Öster om E6:an finns en anlagd fågelsjö som tillkommit efter täktverksamhet i området. Denna är dessutom att betrakta som en av de bästa strandpaddelokalerna i Skåne tillika Sverige. Tack vare de varierade naturtyperna hyser Järavallens naturreservat mycket artrik och värdefull flora. I skogsområdena har tidigare siktats orkidéerna knärot och tvåblad medan man ut mot kusten stöter på havsstrandsvegetation. Fågelfaunan är liksom floran artrik och värdefull och strandområdena utgör ytterst viktiga övervintrings- och rastlokaler för and- och

3 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallens naturreservat Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salvikens strandängars naturreservat Salviken Lödde å VIKHÖG Naturreservat Naturreservat och Natura 2000-område enligt fågeldirektivet Natura 2000-område enligt fågel- och habitatdirektivet (SCI) 0 1 km 2 km Löddeåns mynnings naturreservat Karta 35. Karta med skyddade naturområden 69

4 Bete på Salvikens strandängar. David Reuterskiöld Johan Krook vadarfåglar. Inåt land, i de mer bevuxna områdena, kan man då och då springa på rariteter som pungmes och brandkronad kungsfågel. Utbyggnad av golfanläggningar, beträdnad av känsliga områden under häckningssäsongen samt trafiken på E6:an utgör hot mot Järavallens naturreservat. Naturreservatet Salvikens strandängar omfattar ca 38 ha och utgörs av ett långgrunt varierat havsstrandområde med betesmark, marskland och sandstrand. Denna varierade miljö har skapat unika möjligheter för en karakteristisk fågelfauna med gästande arter som skärfläcka, rödstrupig piplärka, lappsparv och havsörn. De betade ängarna hyser dessutom värdefull torrängs- respektive fuktängsvegetation. I söder finns en badplats som nyttjas under sommarhalvåret. Identifierade hot mot bevarandet av naturvärdena i naturreservatet är upphörd beteshävd samt störningar från fiskare och badande under häckningstid. Naturreservatet Löddeåns mynning omfattar ca 195 ha, varav 46 ha är på land. Ytorna på land utgörs av betesmarker med mycket höga natur- och rekreationsvärden. Området är en mycket betydelsefull rast- och övervintringslokal, på såväl internationell som nationell basis, för främst vadarfåglar, änder och gäss. Under häckningssäsongen finns här också tidvis de rödlistade arterna skärfläcka samt storspov. Större delen av reservatet är av hänsyn till den värdefulla fågelfaunan belagt med beträdnadsförbud under tiden 15 april 15 juli. Området är också botaniskt intressant med omväxlande fuktängs- och torrängsvegetation. Upphörd beteshävd utgör ett hot mot bevarandet av naturreservatets värden. 70

5 Nya naturreservat Ett av planens viktigaste syften är att bevara de höga värdena för flora och fauna som finns i kustzonen och att bevarandet och utvecklingen av naturvärden ska prioriteras före andra intressen. En del av natur- och kulturmiljön med höga bevarandevärden är sedan tidigare redan skyddade, genom exempelvis reservatsbildning och Natura 2000-föreskrifter, men stora delar av området saknar sådant starkt och formellt skydd. För att säkerställa och utveckla områden inom kustzonen föreslås att tre nya naturreservat inrättas. Lödde sandskog naturreservat, Lundåkrabuktens naturreservat och en utökning av Löddeåns naturreservat. (se karta på sidan 73). Namn och numrering av naturområdena inom parentes och på kartorna är de samma som i naturvårdprogrammet för Kävlinge kommun. Nytt naturreservat Lödde sandskog Följande områden föreslås avsättas som nya naturreservat: Lödde sandskog (49), Lyckehusen (50), Barsebäcks mosse (52), Salviksskogen (53), Ulakärr (54) och Salvikens norra strand (57). Dessa naturområden klassas i naturvårdsprogrammet uteslutande som områden med högsta eller mycket högt naturvärde. Utöver dessa områden bör även områdena A, B, C och D (se karta på sidan 75) ingå i det nya naturreservatet, då det har visat sig att områdena utgör livsmiljöer för flera skyddsvärda växt- och djurarter (se sidan 73). Genom att inkludera områdena A-D i naturreservatet erhålls ett stort och sammanhängande reservatsområde med goda förutsättningar för arternas och livsmiljöernas fortlevnad. Det nya naturreservatet kan eventuellt införlivas med Salvikens strandängars naturreservat. Eftersom kustzonen är ett sådant unikt område med höga värden av intresse för hela landet bör de nybildade naturreservaten vara statliga. Nedan följer en kort beskriving av delområden som föreslås ingå i Lödde Sandskog naturreservat. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning. Lödde sandskog (49). Ett ganska stort sammanhängande skogsområde väster om Löddeköpinge. Större delen av området är ursprungligen en tallplantering. Trädskiktet domineras av uppåt ca 100-åriga tallar. Under tallarna växer en mer ellermindre tät föryngring av yngre lövträd, och om detta får fortsätta att utvecklas så kommer skogen efter hand att bli en ännu rikare och mer varierad blandskog. Området har dock stora värden redan idag till exempel genom ett mycket rikt fågelliv. Lyckehusen (50). Välhävdade och magra betesmarker med värdefull torrängsvegetation. Norra delen av området ingår i ett hjorthägn. Barsebäcks mosse (52). Barsebäcks mosse är en vidsträckt våtmark som tidigare varit slåtterängar och betesmarker. Numera är den dikad och står utan hävd. Längst i söder finns en ganska ung fuktlövskog samt en öppen betesmark med artrik vegetation. I norra delen av våtmarksområdet ligger en nyanlagd damm på ca 5 ha. Barsebäcks mosse har utöver de biologiska värdena även ett stort geovetenskapligt värde då man i sedimentet kan studera Littorinahavets fluktuationer. De främsta hoten mot mossen är fortsatt igenväxning och uttorkning. Riktade röjningar samt återupptagen beteshävd skulle vara mycket gynnsamt för att bevara och återställa de naturvärden som finns och har funnits på Barsebäcks mosse. I områdets östra del bör man på sikt säkerställa reträttvägar för flora och fauna vid höga vattenflöden i mossen (se avsnitt havsnivåhöjningar sidan 56). Salviksskogen (53). Större sammanhängande och förhållandevis gammalt skogsområde. Skogen som är ett välbesökt rekreationsområde är av samma karaktär som den närliggande Lödde sandskog. Skogen som ligger på en geologiskt intressant isälvsavlagring är ursprungligen en tallplantering men håller på att utvecklas mot en värdefull blandskog. Skogsområdet är mycket rikt på biologiska värden med bland annat skogsduva (rödlistad), korp och hornuggla som trevliga inslag. I området finns dessutom flera fornlämningar. Ulakärr (54). Beteshagar söder om Salviksskogen. Hagarna är öppna och hyser en artrik och värdefull torrängsvegetation, dock är det i sydöstra delarna fuktigare och vegetationen består av en mer kvävegynnad växtlighet. Här planerar markägaren anlägga en större våtmark. Inom området kan man finna geologiskt intressanta isälvsavlagringar. Salvikens norra strand (57). Ett område av samma karaktär som angränsande naturreservat. Området håller höga biologiska värden även om vegetationen här är mer påverkad av gödsling. Norra stranden är inte lika flitigt utnyttjad av badande eller fiskande. 71

6 Johan Krook Cecilia Cecilia Holmström Holmström Ängstrollsländan trivs vid Barsebäcks mosse (52). Padda från lokal vid Lyckehusen (50). Nytt naturreservat Lundåkrabukten För Lundåkrabukten avses ett naturreservat inrättas av Länsstyrelsen. Strandängarna mellan Barsebäcks saltsjöbad och Järavallens naturreservat kommer ingå i det nya reservatet. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lundåkrabuktens naturreservat och som ligger inom kustzonen i Kävlinge kommun. Strandängar vid Lundåkrabukten (4). Betade havsstrandängar som är en direkt fortsättning på Järavallens naturreservat. Här finns en artrik och värdefull flora. Strandängarna med utanförliggande sandrevlar är mycket viktiga och värdefulla för den mångfald av häckande och rastande fåglar som finns här och är till stor glädje inte minst för Skånes ornitologer. Områdena har dessutom höga värden för rekreation och friluftsliv. Nytt naturreservat Löddeåns mynning Naturreservatet för Löddeåns mynning föreslås utökas till att även omfatta den norra strandkanten norr om det befintliga naturreservatet fram till motorvägen. På så vis kan hela åsträckan från motorvägen i norr till mynningen i söder skyddas och utgöra ett sammanhållet naturreservat. Nedan följer en kort beskriving av den del av området som föreslås ingå i Lödde ås naturreservat. Lödde å med omgivningar (46). Stort område med vidsträckta öppna gräsmarker och betesmarker utmed Lödde å. Området är varierat i skötsel och hävd. Stora arealer är välhävdade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. Områdets läge utmed Lödde å ger en frisk-fuktig mark som dessutom tidvis översvämmas. Dessa områden utgör mycket värdefulla lokaler för bland annat vadarfåglar och med lite tur kan man få se spelande brushanar tidiga vårmorgnar. Värdefull natur - skyddade områden Utöver de tre föreslagna naturreservaten finns det inom kustsonen flera andra värdefulla naturområden med mycket höga naturvärden. Inom dessa områden finns ett stort antal arter som finns utpekade i artoch habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Art- och habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU. Landets kommuner har ansvar för frågor som berör skyddade arter i samband med till exempel planläggning. Nedan följer en kort beskrivning av delområden som föreslås skyddas med hänvisning till habitatdirektivet med en oförändrad markanvändning som följd. Se naturvårdsprogrammet för en utförligare redovisning samt kartor på nästa uppslag. Löddesborgs åkrar De utpekade arterna finns främst i de södra delarna av planområdet, i trakterna runt Löddesborg och omfattar bland annat följande arter: lökgroda, grönfläckig padda, större vattensalamander, sandnejlika, backsippa, ängskorn och pudrad kärrtrollslända. Områdena är av stort nationellt intresse och värdena riskerar att på sikt gå förlorade om markens användning skulle ändras. Områdena bör genom statens försorg avsättas som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen, för att säkerställa att dagens markanvändning förblir oförändrad och att ingen ny exploatering medges. Syftet är att säkerställa arternas livsmiljöer. 72

7 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr ÅLSTORP Järavallens naturreservat (3) Johan Krook HOFTERUP Lundåkrabuktens naturreservat (4) BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Lödde sandskogs naturreservat (49-50, 52-54, 57) LYCKEHUSEN Lödde ås mynnings naturreservat (46) Salvikens strandängars naturreservat (56) Löddesborgs åkrar Nytt naturreservat VIKHÖG Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) 0 Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram 1 km Lödde ås mynnings naturreservat (55) 2 km Karta 36. Föreslagna områden för nya naturreservat och områden med höga bevarandevärden. 73

8 BARSEBÄCKS BY LÖDDEKÖPINGE SANDSKOGEN LYCKEHUSEN VIKHÖG m Karta 37. Områden med arter som är skyddade i enlighet med art- och habitatdirektivet eller artskyddsförordningen. Lökgrodelokaler >2010 Lökgroda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lokal för grönfläckig padda >2010 Grönfläckig padda: Buffertområde baserat på artens ekologi Lökgrodalokaler <2010. Lämpliga för återetablering Lokaler med mycket hög nyetableringspotential Skyddade ryggradslösa djur Skyddade fågelarter Skyddade växtarter 74

9 BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse (52) SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE A Lödde sandskog (53) Salvikens norra strand (57) Salvikens strandängars naturreservat (56) Salviksskogen (53) D Ula kärr (54) 49 B LYCKEHUSEN 50 C 49 Jordbroskogen (51) Lödde ås mynnings naturreservat (46) Löddesborgs åkrar VIKHÖG Lödde ås mynnings naturreservat (55) m Nytt naturreservat Karta 38. Värdefulla naturområden i kustzonens södra del. Befintligt naturreservat Höga naturvärden, oförändrad markanvändning Nytt naturreservat (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram Befintligt naturreservat A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna Höga naturvärden, oförändrad markanvändning (0) Områdesnumrering enligt naturvårdsprogram A-D Livsmiljö för skyddsvärd flora och fauna 75

10 SAMRÅDSHANDLING Markförhållanden Berggrunden i planområdet består av sedimentär bergart i form av kalksten. Berggrunden ligger på ett relativt stort djup. Området domineras av sandjordar som fläckvis är kalkrika. Det finns också en del flygsandfält, som numera är skyddsplanterade med barrträd. Inom sandområdet på Barsebäckshalvön finns också områden med något lerig morän. Moränen är kalkhaltig men ofta urlakad i övre delen. Torvjord förekommer i ett mer eller mindre sammanhängande stråk kring Barsebäcks mosse. Jordbruksmarken varierar mellan klass 8-6 på Jordbruksverkets tiogradiga skala, där klass tio är den högsta. BARSEBÄCKS BY SANDSKOGEN BARSEBÄCKSHAMN LYCKEHUSEN Jordbruksmark klass 8 Jordbruksmark klass 7 Jordbruksmark klass 6 Jordbruksmark klass 5 0 VIKHÖG 1 km Karta 39. Klassning av jordbruksmark inom kustzonen. 76

11 David Reuterskiöld David Reuterskiöld David Reuterskiöld Getingspindel, nässelfjäril och marviol berikar kustzonens fauna och flora. Ställningstaganden Naturvården och bevarandet av naturvärdena ska prioriteras före andra intressen Utökat naturreservat för Löddeåns mynning föreslås. Den norra strandzonen utgör ett oskyddat område med höga naturvärden och föreslås ingå i nya naturreservatet Nytt statlig naturreservat ska inrättas för Lödde sandskog (46, 49, 50, 52-54, 57, A-D) Nytt naturreservat håller på att bildas för Lundåkrabukten (4) Områdena Löddesborgs åkrar med flera avsätts genom statens försorg som skyddat område med hänvisning till art- och habitatdirektivet/artskyddsförordningen. Markanvändningen ska vara oförändrad och ingen ny exploatering tillåtas Skötsel av naturområden med höga värden ska ske i enlighet med vad som föreslås i kommunala styrdokument 77

12 3.12 MILJÖ & RISKFAKTORER Trafikbuller Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. Väg E6 utgör planområdets östra gräns och är en källa till vägbuller och störningar. Trafikverkets kartläggning av buller i Kävlinge kommun visar att stora delar av Löddeköpinge, Sandskogen, Hofterup, Barsebäcks gods och de östra delarna av Barsebäcks by påverkas. Dessa områden har bullernivåer på över 55 dba ekvivalentnivå vilket innebär att särskilda åtgärder behöver vidtas för att klara riktlinjerna för ny bebyggelse. För den befintliga bebyggelsen i Sandskogen visar kartläggningen överskridande nivåer på över 65 dba ekvivalentnivå. Naturvårdsverket menar att för rekreationsområden i tätort ska en ekvivalentnivå på 55 dba eftersträvas. För friluftsområden där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ska ekvivalentnivå 40 dba för vardagsmedeldygn eftersträvas. Kartläggningen av ljudutbredningen från väg E6 visar att inom Järavallens naturreservat och Natura 2000-området kan inte dessa riktvärden innehållas. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag. Myndigheten är också väghållare och därmed verksamhetsutövare för de statliga vägarna och järnvägarna och ansvarar för byggande, drift och underhåll vilket inkluderar att åtgärda störningar. Trafikverket har som väghållare ansvaret för att se till att gällande riktlinjer innehålls. Kommunen bör snarast inleda en dialog med Trafikverket för att ta fram en strategi för bullerutsatta områden i kustzonen och vid väg E6. En detaljerad utredning över buller från väg E6 behöver tas fram i samband med den fortsatta planläggningen av Nya Lyckehusen. Kraftledningar Det finns två större kraftledningar i kustzonen som tillhör det nationella stamnätet och ägs av Svenska Kraftnät. Kraftledningsgatorna löper från gasturbinerna vid Barsebäcksverket vidare norr och söder om Sandskogen. Kraftledningar ger en dominerande avtryck i landskapsbilden väl synliga i hela kustzonen. Kraftledningen som löper från Barsebäck söderut mot Lödde å förbi Sandskogen ger också sämre förutsättningar för att skapa en attraktiv boende-och naturmiljö vid utbyggnaden av Nya Lyckorna. Kommunen bör i samråd med Svenska kraftnät ta fram en plan för en ny ledningssträcka för en markförlagd ledning. Radon En markradonundersökning gjordes 1989 som fortfarande är aktuell. Enligt undersökningen finns inga högriskområden för markradon inom kommunen. Större delen av kommunen är lågriskområde. De flesta tätorterna ligger emellertid på normalriskområde. Rekommendationerna är att nya byggnader ska byggas radonskyddande. 78

13 Plangräns DÖSJEBRO ÅLSTORP Järavallen HOFTERUP Lundåkrabukten Barsebäck Resort E6/E20 Barsebäcks saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen LYCKEHUSEN Barsebäcksverket Salviken Lödde å VIKHÖG Lden > 65 dba Lden > 55 dba 0 1 km 2 km Karta 40. Kartan redovisar nivåer för Lden (Day, evening, night) längs väg E6. 79

14 3.13 FRILUFTSLIV & REKREATION Naturen i kustzonen är inte bara en tillgång för växt- och djurlivet, utan även för människor. Det ska bli lättare att ta sig ut naturen och uppleva kustlandskapet. Utvecklingen av rekreationsmöjligheterna ska ske i balans med naturvården så att naturen inte tar skada av den ökade aktiviteten. Riksintresse för kustzonen Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen. Syftet med riksintresset är att säkra allmänhetens tillgång till strandområdena samt att skydda befintliga natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter. Bebyggelseutveckling bör ske på sådant sätt att sammanhängande fria områden kan bevaras. Ny mark får inte exploateras om projektet kan genomföras på redan ianspråktagen mark eller i direkt anslutning till sådan mark. Rekreation på naturens villkor Kustzonen är ett område som är attraktivt för boende och rekreation. Samtidigt som området måste kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av de värden som gör området så unikt och eftertraktat. Åtgärder som ökar tillgängligheten och rekreationsmöjligheterna ska endast göras i de delar av naturområden som kan tåla en ökad mänsklig aktivitet utan att flora och fauna tar skada. Järavallen Järavallen är ett regionalt viktigt strövområde. Området har flera olika naturtyper; hav, strand och strandängar, våtmarker och skogar. Området är ca 730 ha stort och en stor del skyddas som naturreservat. Kuststräckan och skogsområdet vid Järavallen utgör ett av de minst exploaterade kustområdena i västra Skåne. I Järavallen finns anlagda motionsspår samt rast- och eldplatser i skogsområdet. Här finns också en ridstig och en kortare vandringsled som knyter ihop den östra och västra sidan av rekreationsområdet. Friluftsanläggningen är tillgänglig även för funktionsnedsatta. Strövområdet ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne och förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap. Tätortsnära natur Inom kustzonen finns flera naturområden. Vissa av dessa är mer eller mindre känsliga för mänsklig aktivitet och är därmed mindre lämpliga att använda som rekreationsområden. Andra naturområden är däremot mer lämpliga för rekreation och kan bättre tåla en ökad mänsklig aktivitet. 80

15 SAMRÅDSHANDLING äns Plangr Bro över Lödde å Naturum Promenadstråk Lödde å Promenadastråk Strandängar Skogsstråket 6 Promenadstråk Barsebäcks mosse 7 Kuststråket 8 Ekodukt ÅLSTORP 8 Järavallen HOFTERUP Strandängar vid Lundåkrabukten 7 Barsebäcks Saltsjöbad BARSEBÄCKS BY Stenbocksvallarna Barsebäcks mosse SANDSKOGEN LÖDDEKÖPINGE 6 BARSEBÄCKSHAMN Salviksskogen Snärjet LYCKEHUSEN Salvikens strandängar Badstrand Lödde ås norra strandkant Tätortsnära natur Föreslagen eller förbättrad cykelväg Utvecklat promenadstråk Befintlig cykelväg Vikhögs hamn VIKHÖG Skåneleden 0 1 km 2 km Karta 41. Föreslagna rekreationsstråk i kustzonen. 81

16 Promenadspänger i Lomma kommun. De områden som är mest lämpliga för rekreation och som dessutom ligger nära orterna benämns som tätortsnära natur i kartan på sidan 82. Syftet med de tätortsnära naturområdena är att öka möjligheten för fler invånare att snabbt och lätt komma ut och vistas i naturen. Det är rekreationsaspekten och inte de biologiska värdena som är viktigast i utpekandet av de tätortsnära naturområdena. I det här fallet hyser dock flera av de tätortsnära naturområdena mycket höga värden för floran och faunan medan andra, såsom Snärjet, som med rätt skötsel på sikt kan utveckla dylika värden. Ökad rekreation i områdena får inte ske på bekostnad av de biologiska värdena. Samtliga tätortsnära naturområden ska skyddas från framtida exploatering och andra åtgärder som skadar dem. Inom området omfattande Lödde Sandskog till Salviken inklusive Barsebäcks mosse, Ulakärr och hedmarken ska åtgärder som gynnar områdets potential som sammanhängande naturområde prioriteras. Viss upprustning med spänger som ökar tillgängligheten i området bör övervägas. Flera nya promenad- och cykelstråk som förbinder de tätortsnära naturområdena med varandra och med orterna i kustzonen föreslås anläggas. Lödde ås mynning Området längs med Lödde å och dess mynning är ett högintressant naturområde med gott om skyddsvärda arter och biotoper. I närområdet finns dessutom ett antal biotopskyddade miljöer som hyser flera hotade arter. Det faktum att området besitter så höga värden gör det inte enbart skyddsvärt utan även besöksvärt. Möjligheten till rekreation och friluftsliv utmed Lödde ås norra strandkant och mynningsområdet föreslås utvecklas. Utvecklingen av rekreation och friluftsliv i området ska ske varsamt och under en längre tidsperiod. Åns potential för besöksnäringen är underskattad. Att utveckla den hållbara besöksnäringen och naturturismen i Lödde å bidrar till en hållbar utveckling och en god intäktskälla för kommunen och det lokala näringslivet. 82

17 Ett nytt Naturum, i vattnet vid Lödde ås mynning, kan bli ett attraktivt besöksmål och en värdefull tillgång för såväl Kävlinge som Lomma kommun. En vision för mynningsområdet är att stärka områdets besökspotential. Detta är något som kommunen bör arbeta med under en längre tidsperiod och sombör innehålla följande delmål: Utökning av betesmarksareal på såväl Kävlingesom Lommasidan. Vid den händelse att havsnivåhöjningen minskar betesmarks- och strandängsarealen bör markens femmetersnivå utgöra gränsen för ersättningsmark. Omställning av odling till ekologisk odling. Nya rekreationsstråk utmed ån som ansluter mot Löddeköpinge, Lomma kommun och vidare in mot andra delar av kustzonen. Nya stråk från Lomma kommun. Ett nytt besökscentrum - Naturum Sightseeingbåtar med rundturer mellan de olika noderna i ån, som det nya besökscentrumet, Vikingatider och Borgeby slott. Nytt Naturum Vid Lödde ås mynning föreslås ett nytt besökscentrum, i form av Naturum. Anläggningen ska nås via gångbroar från både den norra och södra strandkanten. På besökscentrumet kan det förslagsvis finnas permanenta utställningar om natur- och rekreationsvärden, utrymme för forskarplatser, konferenslokal, säsongsrestaurang som använder sig av ekologiska och närodlade råvaror samt kontorsrum för verksamhet med anknytning till natur- och vattenvården. Anläggningar för friluftsliv och turism Inom Järavallens rekreationsområde kan ett anordnande av ett informationscentrum i anslutning till parkeringen vid Lundåkrarondellen prövas. På informationscentrumet kan besökarna beredas tillfälle att lära sig mer om Järavallens natur och djurliv samt vilka rekreationsmöjligheter som erbjuds. Barsebäcks Saltsjöbad med camping utgör en viktig anläggning. För att tillförsäkra framtida utvecklingsmöjligheter kan ett mindre område norr om nuvarande campingplats reserveras för utvidgning av campingverksamheten. Campingen ska inte utökas med någon ny bebyggelse, utan endast med plats er för tält och husvagnar, vilket minimerar ingreppen i landskapet. 83

18 Exempel på hur ett promenadstråk utmed Lödde å kan gestaltas. Vandring och motionsanläggningar Det finns motionsanläggningar i form av löparslingor i Järavallen och Sandskogen, varav Sandskogen har elljusspår. I dessa områden finns även goda vandringsmöjligheter. Vandringsleder Skåneleden passerar genom planområdet och dragningen redovisas i rekreationskartan på sidan 81. Kävlinges sträckning invigdes 7 septemeber 2013 och är en del av den Skåneled som går under benämningen Öresundsleden. Det finns dessutom planer på att utveckla vandringsstråket längs Lödde å/kävlingeån så att det blir möjligt att vandra längs hela åns sträckning genom kommunen. Kartan på sidan 81 visar en möjlig sträckning längs strandängarna inom planområdet. Nya stråk och förbättrade kopplingar Planförslaget innebär att ett nytt nät av promenadstråk anläggs i kustzonen. De utgör ett komplement till de befintliga promenadstråken i kustzonen som i nuläget upplevs som något bristfälliga. Flera av de föreslagna promenadstråken erbjuder fina naturupple- velser utmed kusten, längs med åkrarna och ängarna eller i skogsområdena. Promenadstråken underlättar och skapar nya möjligheter för invånarna i kustzonen att vistas i natur- och kulturlandskapet. Promenadstråken fungerar samtidigt som motionsslingor för joggning eller raska promenader. Broar och spänger En enkel bro för gående och cyklister föreslås över Lödde å. Den skulle knyta ihop naturområdena på ömse sidor om ån samt utgöra en viktig länk för rekreationscykling längs kusten. Det exakta broläget är inte bestämt men det är kommunens intention att en ny bro ska anläggas någonstans söder om motorvägen. Broläget och kopplingen vidare utanför kommunen ska utredas i samråd med Lomma kommun. Utmed promenadstråk där marken och växtligheten är känslig för mänsklig aktivitet föreslås att spänger anläggs istället för nya stigar. På så vis kan människor röra sig genom naturområdena med minsta möjliga slitage och negativ påverkan. 84

19 Anläggande av spänger och bryggor utmed stråken i landskapet leder till minskat slitage av mark och störning av djurliv. Ridning Intresset för ridning är stort i kommunen och det finns både ryttarförening och ridklubb med ridhus och ridskolor med stor ungdomsverksamhet. Däremot är nätet av ridstigar dåligt utbyggt i kommunen och saknas helt inom planområdet. Det efterfrågas ytterligare ridstigar både i Kävlinge och i grannkommunerna. Kommunen avser därför ta upp en dialog med grannkommuner och markägare om en utvecklingsstrategi för ridstigar. Idag finns inga ridleder inom planområdet. Nya ridstigar planeras i samband med nya gång- och cykelvägar där så bedöms lämpligt. Ökad tillgänglighet till vattnet Tillgängligheten till vattnet, såväl hav som åar, är viktig för friluftslivet och något som kan utvecklas i förhållande till idag. Kustens strandområden bör, med undantag för häckningsperioden, vara tillgängliga för allmänheten på naturens villkor. Nya promenadstråk utmed Öresundskusten och Lödde å gör det möjligt att lättare ta sig ner till vattnet för att bada och fiska, eller bara för att promenera utmed kusten och njuta av havsluften och den fina utsikten. Fritidsaktiviteter Inom kustzonen finns goda möjligheter till ett brett utbud av fritidsaktiviteter såsom fågelskådning, havsbad, golf, fiske och segling. Bad Inom planområdet finns samtliga av kommunens tre badplatser; Barsebäcks Saltsjöbad, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst personer och klassas därför som EU-bad. Golf Golfintresset i kommunen är stort och i planområdet finns en av kommunens fyra golfklubbar, Barsebäck Golf & Country Club. Den ligger vid kusten söder om Järavallen och är en internationellt välkänd mästerskapsanläggning. Kulturrekreation Möjligheten till så kallad kulturrekreation bland fornlämningar och kulturhistoriskt intressant bebyggelse är också god i området, till exempel vid Stenbocksvallarna. 85

20 Segling i Barsebäckshamn. Fågelskådning Fågellivet i kommunen, och i synnerhet utmed kusten, är rikt. I Järavallens naturreservat kan man till exempel se arktiska vadare under flyttsträcken. I Järavallen finns en tillgänglighetsanpassad plattform för fågelskådning vid vattnet. Plattfomen har en ramp som underlättar vägen ner till stranden genom en annars relativt svårtillgänglig terräng. Anläggande av fågeltorn kan prövas i lämpliga lägen i kustzonen. Besökarna styrs då till dessa lägen och studier av djurlivet möjliggörs med minimal störning. Fritidsfiske Fisket i Kävlingeån/Lödde å är internationellt känt och lockar turistande sportfiskare från hela Europa. Ån anses av många vara ett av Europas bästa gäddvatten. Förutom gädda kan man även fiska efter abborre, braxen, gös, lax, ål och öring. Fisket i ån förvaltas av Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde. Utöver fiskemöjligheterna i ån finns kustfritidsfiske, i Barsebäckshamn finns till exempel organiserade sportfisketurer. Området norr om Barsebäckshamn, Lödde ås mynning och sträckan en bit uppströms är särskilt lämpliga platser för fritidsfisket och vid hamnarna i Barsebäckshamn och Vikhög finns bra förutsättningar för havsöringsfiske. Idag är förutsättning- arna för sportfiskerelaterad verksamhet goda i såväl Lödde å som i havet men det är av största vikt att fritidsfisket sker på sådant sätt att det inte påverkar fiskebestånden negativt. Segling Båda kommunens fritidshamnar, Barsebäckshamn samt Vikhögs hamn, finns i planområdet. Det finns också två segelföreningar; Segelsällskapet Pinnhättan och Vikhögs båtklubb. Med hänsyn till de stora natur- och kulturvärdena som finns längs kusten ska eventuella nya båtplatser tillskapas i befintliga hamnar eller redan påverkade områden. Utanför befintliga hamnar och i redan påverkade områden ska inga ytterligare båtplatser tillskapas. Det är idag långa köer för båtplatser i befintliga småbåtshamnar. Kommunen verkar för att Barsebäcksverkets djuphamn ska byggas om till småbåtshamn när verket avvecklats och marken sanerats. Paddling Kävlingeån/Lödde å utgör också ett attraktivt paddelvatten. Det går att paddla från Vombsjön via ån ut till Öresund. Det finns kanotuthyrare i Löddeköpinge och Hög. 86

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM

Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM Naturvårdsprogram ÅTGÄRDSPROGRAM Naturvårdsprogram för Kävlinge kommun Åtgärdsprogram (mars 2003) Projektgrupp Patrik Lund Kartor Patrik Lund Layout Ann Ekvall Fotografier Cecilia Backe, Cecilia Torle,

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser MARKANVÄNDNING Förutsättningar Planområdet består till stora delar av obebyggd mark; skog, öppna beteshagar och strandremsor. I områdets sydöstra del ligger golfbanan som omfattar en stor markyta. Befintliga

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Långvråns Naturreservat

Långvråns Naturreservat Långvråns Naturreservat Skötselplan Upprättad 1991 Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄN BESKRIVNING...5 1. ADMINISTRATIVA DATA...5 2. ÖVERSIKTEIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

bygga samman byar och tätorter. Om tätorterna växer samman minskas möjligheterna att förstå områdets förändring i ett historiskt perspektiv.

bygga samman byar och tätorter. Om tätorterna växer samman minskas möjligheterna att förstå områdets förändring i ett historiskt perspektiv. Råd och rekommendationer för bebyggelse på landet utanför planlagt område; Bygga på landet uppdatering utifrån översiktsplan 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-09 Bakgrund Begäran om tillstånd för

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun

Hofterup tomtmark. Kävlinge kommun Hofterup tomtmark Kävlinge kommun FASTIGHETSBESKRIVNING Skapa Ditt eget drömhus på ett unikt läge i hästtäta Hofterup. Högt belägen tomt om ca 3 ha hag-/skogsmark med positivt förhandsbesked om nybyggnation

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet Planeringsförutsättningar Översiktsplan 2000 I översiktsplanen för Västerviks kommun ÖP 2000, antagen 2001-06-28, föreslås att en fördjupning görs över Norrlandet, Piperskärr Gränsö, med inriktningen att

Läs mer