DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA BORGÅ STAD STADSPLANERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA 3.6.2015 BORGÅ STAD STADSPLANERING"

Transkript

1 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA BORGÅ STAD STADSPLANERING

2 Innehåll 1. Förfrågan, program för deltagande och bedömning och preliminära mål och dimensioneringsprinciper 1.1 Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbarna i området (2006) 1.2 Preliminära mål och dimensioneringsgrunder, åsikter som lämnats in (2007) 1.3 Myndighetssamråd i inledningsskedet Utkast till delgeneralplan Åsikter som lämnats in och bemötanden samt karta över områden som åsikterna gäller 2.2 Utlåtanden som lämnats in och bemötanden 2.3 Myndighetssamråd om utkastet till delgeneralplan Eftersom denna rapport publiceras på stadens webbplats innehåller texten inte namn till de privatpersoner som lämnat åsikter eller ställningstagande.

3 1. Förfrågan, program för deltagande och bedömning och preliminära mål och dimensioneringsprinciper 1.1 Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbarna i området (2006)

4

5 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD ( , , ) Planeringsskede: Svartbäck Namn By, Rnr, Holmens namn Svartbäck, 3:71, 3:73 Bässholmen Svartbäck, 3:69 Bässholmen Svartbäck 3:75 Bässholmen Svartbäck 3:78 Bässholmen Svartbäck, 3:77 Bässholmen Beredning av planen MarkByggL 62 växelverkan när planer bereds och MarkByggF 30 framförande av åsikter när planer bereds. Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbar med verksamhet i området. 1. Planeringsområdets nuläge. Områdets resurser och värden 1.1 Hela området 1.2 Vissa holmar/viss holme 1.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 1.4 Byggnaderna 1.2 Bässholmen, Tögholmen, Halsholmarna: Värdena torde ligga i egna stugor med egen strand och båtplats på fastlandet. Brunnsvatten till bastun och dricksvatten från butiken (butiksbåten till Kalvö) och indelning av sopor i sådana som transporteras bort och sådana som sorteras enligt våra resurser utan att belasta naturen är de viktigaste grunderna, liksom god grannsämja och samarbete. 1.3 Karaktären på den egna stranden har ändrats betydligt i och med den enorma oljetankertrafiken med sina oberäkneliga svallvågor. Vi har ingen vågbrytare, såsom många på Emsalösidan har. 1.4 fritidshus, lider 1.2. Bässholmen delades redan på 50-talet i mycket små ( m²) lägenheter, som nästan alla är bebyggda. 1.3 Bebyggt i slutet av 1950-talet. Användning: fritidshus 1.4 fritidshus (inkl. bastu), gäststuga, samfälld båtbrygga 1.1 Kalvö samt holmarna omkring har sedan 1950-talet varit parcellerade och utbyggda. Resurserna är optimalt utnyttjade. 1.2 På Bässholmen finns endast några obebyggda tomter som menats som tillägg till de bebyggda parcellerna :75 var menad som tilläggsmark till lägenheterna 3:74 och 3:76 på holmens västra sida och har utnyttjats som sådan. 1.1 Tomten har branta stränder. Svallet från fartygen kommer direkt i land. De kör för fort. 1.3 Illa att fartygen kör framför bryggan. Det går väl inte att flytta farleden! 1.4 fritidshus, bastu 2. Planeringsområdets framtid? Hur borde området utvecklas? 2.1 Hela området 2.2 Vissa holmar/viss holme 2.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 2.4 Övriga funderingar och åsikter 2.1 Som det heter i stadsplaneringsavdelningens brev om fritidshusområden beaktas bl.a. förbindelserna, som säkert kräver färjförbindelse till fastlandet. Båtstränder igen till sommaren, men vinterförvaret och båtplatser på fastlandet måste ordnas. 2.3 Lägenheten 3:73 kan lätt byggas med fritidshus utan att naturen, vattnet eller stranden belastas, om bygglov beviljas också för en ordentlig brygga (delvis med tanke på oljeskador). 2.4 Om fritidsfisket ökar ska utmärkningen av nät, signalflaggor m.fl. fasta fångstredskap förbättras Emedan hela Bässholmen redan är utbyggd och inga områden i naturtillstånd i praktiken längre återstår, bör enligt mig om- och tillbyggnad av nuvarande lägenheter inte begränsas. 2.3 Önskar förbehålla mig möjligheten att använda min lägenhet för utövande av turism (t.ex. stugor, uthyrning för grupper, stödpunkt för taxibåt). 2.1 Kalvö och området kring ön bör bevaras i nuvarande tillstånd. På området finns ingen möjlighet tills semesterbyar eller turism/båtsport. 2.2 Bässholmen är trivsam som den är. Inget utvecklingsbehov torde föreligga. 2.3 Sedan 1 ½ år är jag ägare till 3:75 och har för avsikt att bygga ett hus på parcellen I framtiden. Servitut som berättigar 3:74 och 3:76 till rekreation på min tomt finns, liksom min tomt är berättigad att utnyttja parcellerna på västra sidan för rekreation. 2.4 Tanken på turismfiske på området har ingen framtid. Butiksbåten är en stor tillgång, liksom soptunnorna på fastlandet. 2.1 Inga semesterbyar Kunde det sommartid finnas kollektiv båttransport eller taxibåt, som körde till holmen så att man inte skulle behöva en stor egen båt. Likaså underhåll/vinterförvar av =>näring. Butiksbåten ska hållas kvar/utvecklas =>näring. När befolkningen åldras blir det svårare att bo på holmarna. Kunde man göra det lättare! 2.4 På fastlandet bör ordnas en övervakad parkering, båtplats, vattenpost och bättre sophantering. 1.4 fritidshus, förråd 2.1 För stugägarna på holmarna är läget katastrofalt, båtplatser finns inte. Olovligt byggande ska övervakas. 2.3 Ok 2.4 Mycket flygbuller. Bör fås bort.

6 Svartbäck 3:5 Ånholmen Svartbäck, 2:107 Halsholmen Halsholmen Svartbäck 2:123 Svartbäck 4:36 Tögholmen 1.1 Stora skillnader mellan de olika holmarna vad byggtäthet och tomtstorlek gäller. 1.2 och 1.3 Ånholmen är ca 3 ha. För holmen har beviljats bygglov för en byggplats. Fritidsbostaden som håller på att byggas måste man bygga inom samma gårdsområde som den befintliga gäststugan och bastun för att inte vara tvungen att riva dessa. Sålunda utnyttjas ca 80 % av holmens yta inte till fullo och holmen har redan nu med sitt obebodda intryck lockat främmande båtfolk att ta i land utan lov. 1.4 fritidshus under byggnad, bastu, gäststuga 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga/lider 1.3 man kan komma i land på lägenheten bara vid den nuvarande byggnaden i stranden av viken mot norr. 1.4 bastu/förråd ¼ av Kiint. Oy Tögholmen 1.4 Obebyggd 2.1 Bygglov bör beviljas så att tomtens minimistorlek skulle vara ca m² och strandlinjen ha en längd på ca 50 m. 2.2 och 2.3 Holmen bör ges rätt till minst en, helst två byggplatser till. Om de är av samma storlek skulle arealen bli ca m² och ha strandlinje mer än nog. 2.3 Det är svårt att bygga i närheten av nuvarande byggnad. Det skulle förutsätta fällning av träd, flyttning/sprängning av flyttblock och byggande i två plan. Den bästa och fördelaktigaste byggplatsen ligger nordost om nuvarande byggnad. 2.4 Om delgeneralplanen ger möjlighet till en andra byggplats ska denna anvisas väster om viken som öppnas mot norr. 2.3 Jag ber att ni när ni utarbetar en delgeneralplan beviljar tomterna A och B (Termokoti Ky ja Heinonen) lov att bygga fritidshus på tomterna. Som byggrätt skulle det räcka med t.ex.80 m² för fritidsbostad och 30 m² för bastubyggnad. Meningen är att sälja tomterna. År 2003 sökte vi undantagslov för våra egna tomter. Lov beviljades inte. 2.4 Tögholmen är uppdelad i fyra delar. Södra ändans två tomter är bebyggda. Tomterna A och B ska säljas. År 2003 sökte vi undantagslov för våra egna tomter. Lov beviljades inte. Svartbäck Svartholmen, 1:118 Kalvö 4:99 Svartbäck, 4:58 Kalvö 1.1 Området har de senaste decennierna utvecklats till ett område för rekreation, fritidsbebyggelse och annan fritidsverksamhet. På hela området (här talas om Kalvön) torde i detta nu finnas enbart en året runt bebodd fastighet. Områdets karakteristiska användningssättet är nu fritidsbebyggelse. 1.2 Kalvön och öarna runt omkring är helt utbyggda. Torde ej finnas obebyggda stränder. På Kalvön bor en fast bosatt, all övrig bebyggelse är fritidsbebyggelse. Områden som utnyttjas för kommersiellt bruk finns ej. 1.3 Båda lägenheterna finns på fastställd strandplan 1.4 fritidshus 3, bastu 2, gäststuga, 2.1 Området är nästan helt utbyggt med fritidsstugor. Annan användning t.ex. turism, stugbyar är begränsad utan att det skulle medföra olägenheter för fastighetsägarna. Fiskenäringen upphört redan för 20 år. Förutom Onaslandet är de andra holmarna för små och bergiga för jord- eller skogsbruk. 2.2 Kalvö och öarna runt omkring är helt utbyggda eller stranddetaljplanerade. Motorbåtstrafiken som går mellan området samt den som går mellan Onas/Kalvö och Sjutsundsbryggan belastar området. Mera trafik skulle bara öka oljud, svallvågor m.m. 2.3 Fastställd stranddetaljplan. Inga flera önskemål. 2.4 Sköldvik belastar Kalvö och holmarna närmast Emsalö främst p.g.a. utloppsröret från reningsverket och svallvågorna. Vintertid blir menförestiden oskäligt lång (Spjutsundsbryggan-Kalvö) på grund av svallvågorna. Sommartid belastas vattnet och friden störs av oljetankerna. Farten i farleden borde begränsas. Olägenheten med isbildningen ökar också på grund av att den fast bosatta familjen på Kalvö bryter sönder isen mellan Kalvön och Spjutsundsbryggan. Detta kunde avhjälpas med att anvisa en annan landningsplats för familjen väster om Spjutsundsbryggan. 1.4 fritidsstuga, bastu, gäststuga 2.1 Mera parkeringsplatser vid Svartbäckbryggan. Sophämtning 2 ggr/år från den privata bryggan på Kalvö (enl. överenskommelse). Närmast fråga om bråte. Regelbundna besök av sotaren (fastslagen tidtabell). 2.4 Hoppas Borgå kan garantera att bussförbindelsen mellan Helsingfors och Svartbäcks brygga. upprätthålls. Vi utan bil är beroende av denna rutt. Förbindelsen Svartbäckbryggan-Kalvö fungerar numera förträffligt. Önskemål: Någon slags subventionering av trafikkostnaderna.

7 Svartbäck, 4:90 Kalvö Svartbäck, 1:126, 4:104 Kalvö Svartbäck, 4:25, 4:46 Kalvö Svartbäck, 4:30 Kalvö Svartbäck, 4:112 Kalvö Svartbäck, 4:118 Kalvö Svartbäck 4:42, 4:78 Kalvö, Majholmen Svartbäck 4:114 Kalvö 1. På fastlandssidan saknas brygga och platser för vinterförvar. Nu är allt beroende på privata markägares vilja att hyra ut båtplatser. En båtplats på fastlandet är nödvändig. 1.2 För Kalvöns norra del finns fastställd stranddetaljplan. Vår tomt ingår inte i den, Vi vill naturligtvis ha samma byggrätt som gäller runt vår tomt. 1.3 Vi behöver ca m² mera byggrätt för vår tomt. 1.4 fritidshus, bastu, lider 2.4 Fiske och rekreation har försämrats år för år. Vattenkvaliteten blivit sämre, blågröna alger en stor plåga. 1.4 fritidshus De obebyggda holmarna (Onas) borde bevaras för fritidsbruk. Finns så få kvar. 2.3 Barn och barnbarn borde ha rätt att bygga fritidshus för tomten är tillräckligt stor (avser sannolikt 1:126). 2.4 Fartygstrafiken till Sköldvik bör ha fartbegränsning. Stora svallvågor gör det svårt att hålla egna båtar vid brygga och strand. 1.1 En del av skärgården som lämpar sig för fritid. Lämpligt med fast bosättning som erbjuder service. 1.2 Kalvö: resurs: Villabebyggelsen. Redan nu trångt bebyggd. Öppna stränder svårt att förvara det nödvändiga färdmedlet båt. 1.3 Värde: Utsikten mot sydväst och den steniga stranden med tallar i samma väderstreck. 1.4 fritidshus 2, lider Traditionell semesterholme, gammalt fiskeläge, marin natur. Ingen exploatering. 1.2 Kalvö: stugholme, vacker till stor del orörd natur. Enstaka fritidshus. Ingen stugslum. Ingen exploatering. 1.3 Inre delen av lägenheten ansluten till WWF:s hemskogsregister. Lägenheten har varit nästan likadan i 60 år. 1.4 fritidshus, bastu, annat 1.1 Jag skulle gärna bygga men har inget byggnadslov. Om jag får lov skulle jag bygga ett fritidshus. Kan ansöka genast om det lyckas. 1.4 Inga byggnader 1.1 Jag skulle gärna bygga fritidshus men har inget byggnadslov 1.4 Inga byggnader 1.3 Fastigheten 4:78 på Majholmen är en byggd byggplats. Såväl lägenheten 4:42 på Majholmen som jordlotten till lägenheten 4:78 på Kalvö är obebyggda. Lägenheten 4:42 har haft bygglov vid övergången mellan och 1970-talen :78, Majholmen fritidshus 1, bastu/gäststuga 1, lider Sundet mellan Kalvö och Majholmen muddrades av fiskelaget Genomströmningen och vattenkvaliteten förbättrades. Fiskebeståndet blev bättre. Önskar att det beaktas i planeringen och att sundet hålls öppet också i fortsättningen. 1.3 Tomten har två stränder på 50 m på olika sidor av holmen. den kan planeras för 1 fritidshus. 1.4 fritidshus 1, bastu Skärgård lämpad för fritidsbruk. Mångsidig Kalvö är en villaholme och redan nu ganska tät. Marken bergig tillgång på hushållsvatten behandling av avloppsvatten. 2.3 Lägenheterna har bebyggts på 1930-talet som två familjers villalägenhet och som sådan fungerar den bra också i fortsättningen. Behov av att bygga en separat bastu och en gäststuga kan bli aktuellt. 2.4 Man borde kunna förvara den för boende nödvändiga båten också på fastlandet. För båtplatsernas del gäller för närvarande säljarens marknad. Det har inte planlagts tillräckligt med småbåthamnar på fastlandet. På holmarna har man redan planlagt alldeles tillräckligt av dem. 2.1 Att bevara skärgårdsnaturen är av största vikt. 2.2 Kalvö, Onas. Hoppas områdena bevaras som dagens naturnära stugholmar. Skarpt NEJ till alla stugbyar, turistanläggningar och intensiva skogsvårdsprojekt. En styckning av tomterna i små, tättbebyggda stugplättar bör förhindras. 2.3 Att bygga om nuvarande stuga om pengarna räcker. 2.4 Semesterbyar och turism på fastlandet. Hit kommer man för att varva ner och meta. Yrkesfiske kan inte skapas genom planläggning. Jord- och skogsbruk passar inte in i den här skärgården. 2.1 Skulle använda mitt barndomsarv som fritidsplats bara jag får bygglov. Fridfullt, inga grannar. 2.3 Min bror har 4 hus på Majholmen men jag har inget! 2.4 Jag lämnar in byggnadslovsansökan och hoppas jag får. Lägenheten stor och inga grannar. Nu är skogen vildvuxen men ett hus på tomten skulle vi röja upp och sköta den. Min man kommer att fiska till husbehov eftersom jag har fiskerätt. 2.3 Jag önskar att lägenheten 4:42 ska planläggas som byggplats samt att man i planläggningen också undersöker om jordlotten till lägenheten 4:78 på Kalvön kan planlägga en byggplats. 2.4 Mina tre söner äger båda lägenheterna, jag har livslång besittningsrätt, som jag nu ämnar avsäga mig i förtid. 2.1 Önskar att en förbindelsebrygga planeras på Kalvön. En omsorgsfullt planerad strandbebyggelse bl.a. färgsättning av hus, avstånd från strandlinjen, hur husen passar in i miljön. Önskar att vattenklosett inte används, de är oacceptabla i skärgården.

8 Svartbäck, 4:61 Kalvö Svartbäck, 2:101 Kalvö Svartbäck, 2:67 Kalvö Svartbäck, 3:106, 3:118 outbrutet område Kalvö 1.4 fritidshus, gäststuga 1.4 fritidshus, bastu, vedlider 2.1 Havsvattenkvaliteten har förbättrats. Bullernivån från hamnen, förankrade fartyg, farleden till Sköldvik kunde sänkas? 2.2 Grundvattenbrunnarna är beroende av trädbeståndet varför kalhyggen bör undvikas. 2.4 Butiksbåten är mycket viktig för semesterfirarna och turisterna. Stödåtgärder? 1.4 fritidshus 2, bastu 1, lider I Spjutsund bör fås parkeringsområde för sommargästerna på Kalvön. Motorbåtstrafik till Timmerviken på Kalvön åtminstone under veckosluten (till Kalvön fredag kväll och lördag morgon och tillbaka söndag kväll). 2.2 Ordentlig väg runt Timmerviken på Kalvön till båthamnen där butiksbåten lägger till, i stället för nuvarande stig. 1.4 stuga med bastu 2.2 Samfälld brygga på strandtomten Solklippan på Kalvön, som ägs av staden. En semesterby passar bra på holmen. 2.4 Båtförbindelsen från stranden i Svartbäck via Spjutsund-Kalvö till Onasarkipelagen bör utvecklas. Svartbäck, 1:65 Kalvö Svartbäck, 3:110, 3:118 outbrutet område Kalvö Svartbäck, 2:71 Kalvö Svartbäck, 3:113, 3:118 outbrutet område Kalvö 1.1 Stenig strandlinje ca 60 m., bara ca 30 m rensad. Sten- och betongbrygga i stranden. 1.4 fritidshus, bastu, ekonomibyggnad 1.2 Stuga på lägenheten 3:110, från stugan ca 300 m till stranden mot väster. Stranden gemensam med 15 andra samt med två andra, som har båtplats i stranden (lägenhet 1:118). Strandlinjen ca m. Tomten har infartsstrand på östra sidan, strandlinjen ca 8 m. Ingen torde ha använt den. Strandtomternas ägare förhåller sig fientligt till de s.k. skogsborna. 1.4 På lägenhet 3:110 fritidshus, lider 1.4 Inga byggnader. 1.2 Bussturerna Helsingfors Svartbäck för få. Båttransporterna beroende av en pensionerad fiskare. Lägenheten Solklippan ägs av staden, alltså en brygga där. Ägarna till 3:118 har servitut till halva stranden, dvs. rätt till båthamn Se nästa (3:110) 2.1 Hela området bör utvecklas så att det inte längre belastas ytterligare av oljeraffinaderiet och att avloppsvatten från andra områden inte leds till Svartbäcksfjärden. Antalet oljetankers ökar. Ingen semesterby på holmen, men en sådan kunde inrättas på en holme som inte från tidigare är bebodd. 2.2 Jag känner bara Kalvön, inga andra holmar. 2.3 Just nu inget behov av tillbygge, men i framtiden kanske. Arvingarna, nya ägare? Holmen och vattenområdena bör inte utsättas för alltför stor belastning. 2.4 Trafikförbindelserna måste tryggas. Alla har inte egen bil/båt. För bilarna finns inte tillräckligt med trygga parkeringsplatser. Trafiken till holmen tills vidare bra. Kankfelt pålitlig trafikant. Vindarna har numera blivit starkare och det är inte alltid tryggt att använda egen båt. Avfallshanteringen haltar och är dyr. Behållare för hushållsavfall finns i Svartbäcks strand. Avgiften är oskälig. Övrigt avfall, ugnar och annat problemavfall skräpar i knutarna eller vilar på havets botten. Avfallstransporten bör ordnas bättre. En transport räcker inte (väderleksförhållandena). Fastighetsskatt tas ut men invånarna på holmen får ingenting i gengäld. 2.1 Kärlen för hushållsavfall i Svarbäcksstranden ok, men holmen full av problemavfall, järnsängar, TV:n, målarpytsar mm. Avfallsbåten två gånger/sommar runt holmen som i Åbolands skärgård. 2.4 Önskemål: På sommargästernas hemadress meddelande om renoveringstjänster, till salu/önskas köpa-spalt osv. På grund av ovan nämnda brister blir jag tvungen att sälja min kära stuga 2008 om ingen förbättring sker.

9 Svartbäck, 3:117 Kalvö Svartbäck, 3:57 Kalvö Svartbäck, 3:81 Kalvö Svartbäck, 3:61 Kalvö Svartbäck, 3:43 Kalvö Svartbäck, 3:98 Kalvö Svartbäck, 2:73 Kalvö 1.4 fritidshus, lekstuga 2.4 Någon form av turbåt från Svartbäcks strand i samband med bussen. Nu blir en 3 km lång båtresa dyr. 1.2 Egen strand helt ok. 1.4 fritidshus, bastu, båthus, verkstad 1.1 Det finns kring ett par hundra stugor på Kalvön. Nästan alla stränder är redan byggda. Om en markägare önskar stycka och sälja tomter ska han ordna förbindelserna genom sin egen tomt. Det är inte tillåtet att ta i land på andra stugägares mark. Bilplatserna i Spjutsunds strand redan nu alldeles för få. 1.2 Holmen får inte förstöras med för mycket bosättning och avloppsvattnet från Borgå eller från fartygen bör inte släppas i havet. Vattnet var renare förr. 1.3 Det viktigaste med den egna lägenheten är en egen strandbastu, sandstrand, lugnt läge och egen ro och att grannarna hålls på sina egna tomter. Minimikravet 5 m från granntomtens gräns för en byggnad bör inte ändras. 1.4 fritidshus, bastu 1. Den härliga havsnära naturen har ett stort värde. 1.2 Kalvön är ett viktigt sommarställe för mig. Läget har emellertid blivit oroligare. Tankertrafiken har ökat. Svallet sliter stranden och slår sönder båtarna. Vi efterlyser fartbegränsningar. 1.3 Jag är nöjd. 2.2 Absolut inga semesterstugor/båtklubbar till Kalvön. 2.4 Kommunala båtplatser/bilplatser i Svartbäckstranden. Taxibåttrafik Svartbäck-Kalvö samt flera bussturer. Vattenpost för dricksvatten, om vattnet på holmen p.g.a. torka sinar. 2.1 Holmen är inte i behov av någon sorts utveckling. Om dagens stugägare vill fiska är det ok, men det finns inga större fiskemöjligheter i området. 2.2 Det vore fint om Borgå stad kunde stöda taxibåtverksamheten såsom förr i tiden. 2.3 På vår sommarstuga hittills allt bra. Inga utvecklingsbehov. Och under inga omständigheter har någon rätt att planera något på vår tomt. 2.1 Staden kunde bygga en allmän brygga för sommargästerna, Nuvarande transport kostar för mycket. 2.2 Ingen semesterby till Kalvön. Invånarna tillräckligt många redan nu. 2.3 Jag hoppas att utsläppen i området inte ska öka (Fortum, avloppsröret). Ibland en lugn sommardag är gaslukten så kraftig att man måste hålla sig inomhus. 2.4 Jag önskar också att en större avfallsbåt skulle komma och samla in alla ugnar, kylskåp, byggavfall från tomterna, skogen. 1.4 fritidshus 2, bastu, gäststuga, förråd 1.4 fritidshus, bastu, lekstuga, förråd/lider 2.1 Obyggda holmar bör sparas som rekreationsområden. Utskären och klipporna ska bevaras som skyddsområden. I planläggningen bör båt- och bilplatser reserveras på fastlandet. 2.2 Nestes rökgasutsläpp har förstört brunnarna. Sommarvattenledningar eller åtminstone en vattenpost bör dras till holmarna. Fartbegränsning för oljetankers. Stora svallvågor leder ofta till olyckstillbud. 1.1 Resurserna i området ringa på grund av att det är så litet. Värdena ligger i områdets känsliga natur, som bör skyddas för ökad båttrafik och massturism samt ökat buller från småflyg. 1.2 Kalvö: Holmens resurser och värde är naturen. resurserna redan utnyttjade. Naturen tål inte mera stugor och människor. Semesterbyar måste absolut förbjudas. Hyggen bör förbjudas. Holmen borde fredas för rekreationsbruk. 1.3 Naturfriden bör återställas i området genom begränsning av ytterligare byggande. 1.4 fritidshus, bastu, servicebyggnad fritidshus, 3 bastu, 1 lider, 2 lekstugor 2.1 Bör bevaras så nära naturtillstånd som möjligt. Obyggda holmar ska förbli obyggda, ingen avverkning. Sommarstugebebyggelsen får inte öka. Ytterligare byggande av semesterbyar och gästhamnar bör hindras. Avverkning av skog bör förbjudas på alla holmar i området. Beredskapen att bekämpa oljeolyckor bör utvecklas. 2.2 Kalvö: Allt tilläggsbyggande bör förbjudas. Den lilla holmens natur tål inte ytterligare belastning. Skogsavverkning bör förbjudas, eftersom rekreations- och naturvärdena försämras. Olovlig bergssprängning bör bestraffas. 2.3 Jag bevarar min egen lägenhet helt i naturtillstånd. 2.4 Fartbegränsning för oljetankers.

10 Svartbäck, 2:61,2:87 Kalvö Svartbäck, 1:55,1:49 Kalvö Svartbäck, 1:48,1:50 Kalvö Svartbäck, 1:60,1:94 Kalvö Svartbäck, 1:58 Kalvö 1.1 Oljeraffinaderiets negativa imageeffekt. Konkreta olägenheter: lukt, trafik, onaturliga dimensioner, rädsla för olyckor, utsläpp, förorening, ljus, ljud, besynnerlighet. 1.2 Viktig plats i livet. 1.3 Byggnaderna i dåligt skick. 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga, bod 1.1 I Svartbäcksstranden bör fås ordentliga båtplatser. 1.2 Borgås avloppsrör har utrotat fiskarna från strandvattnen och smutsat ned vattnet. 1.3 För den Ena av de egna lägenheterna finns en stranddetaljplan (1:49). Bra att också den andra kommer att få en. 1.4 fritidshus, gäststuga 1.1 Delvis fritidsbosättning, delvis obebyggd skärgårdsnatur, delvis kulturlandskap. Resurser: möjligheter att öka fritidsbosättningen. Också natur- och skärgårdsturismen kunde utvecklas. 1.2 Kalvön: Typisk grönskande holme för fritidsbosättning. Resurser: Timmerviken och andra hamnar för butiksbåten. Bäroch svampmarker i mitten av holmen. 1.3 I förhållande till lägenheternas storlek är bebyggelsen ringa. Lägenheterna i två familjers användning och ägo. 1.4 fritidshus/stuga med bastu 1:50, ekonomibyggnad 1: Markbyggande övervakas inte. Konstruktionerna för bryggor, vågbrytare, betongutfyllnad osv. förstör stränderna. Den allmänna nedskräpningen måste fås i schack. uppsamlingsplatser för avfall till de populäraste holmarna. 1.2 Söderskär bör bevaras som naturskyddsområde. Östra Finska vikens pärla. 1.3 Det gamla undantagslovet tillåter byggande alldeles i stranden. Inte bra. En lugn utsikt över havet förutsätter en zon för strandfrid. Trädbeståndet på lägenheten i naturtillstånd. Onödiga ingrepp i miljön bör undvikas. Bra är att mitten av holmen är i allmänt bruk. 1.4 fritidsbostad, bastu/båtskjul, lider 1.1 Fortum väcker rädsla för eventuella miljöskador. Båtplatserna på fastlandet viktiga. 1.2 Holmen präglas av de delvis fullbyggda stränderna och den igenvuxna mitten av holmen. En fin resurs är den ambulerande butiksbåten. 1.3 Härlig solig tomt med strandrätt. Byggnaderna från talet. Renovering pågår. 1.4 fritidshus, bastu, lider, i stranden samfällt lider och brygga 2.2 Lämplig för båtägare. Idealisk för den som får kraft av det lilla som återstår av den enastående naturen. 2.3 Till salu. 2.4 Jag hoppas att utvecklingen inte leder till att det blir en lekplats för nyrika uppkomlingar. 2.1 Min åsikt såsom ovan. 2.1 Fritidsbosättningen och strandbyggnationen en del av det värdefulla kulturlandskapet I planeringsområdet stora möjligheter att bygga till så att också enhetliga genuint obyggda stränder/ rekreationsområden kan bevaras. Turist/semesterbyar skulle medföra service, arbetsplatser och aktivitet i området. 2.2 Kalvö: Vårt önskemål om byggande inberäknat skulle holmens sydvästra udde fortfarande vara glest bebyggd jämfört med resten av holmen. 2.3 Vi hoppas på en byggplats var för vardera lägenheten så att bastun på den ena lägenheten ingår i den andra lägenhetens byggplats. I första hand byggande enligt ansökan om undantag från I andra hand enligt den 1996 godkända stranddetaljplanen, men lite närmare stranden (dåvarande markägare drog sig ur planen). 2.4 Vi finner strändernas landskapsmässiga värden och byggande som smälter in i landskapet vara viktiga. 1: Klarhet, områden för olika bruk naturskydd, dagsutflykter, stugliv. Kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen. Övrigt byggande på stränderna bör övervakas. Betongåbäkena bort från klipporna. 2.2 Naturvärdena betonas. Kan man förbjuda/begränsa kalhyggen? Förnyelsetakten på de klippiga holmarna är långsam. Den allmänna byggkulturen bör tyglas: på tomterna finns mycket minibyggnader (4 6m²), kåkbyar inne på tomten. 2.3 Möjliggör rimligt byggande. Totala byggrätten 80 m² + bastu/ekonomibyggnader. 1: Ett skyddsområde mot byggande på stranden för att bevara de naturenliga vyerna. Kåkstäderna på tomterna ska förhindras. Byggrätten ska motsvara dagens krav med beaktande av terrängen och tomtens areal. 2.2 Söderskär ska skyddas ordentligt. 2.3 Byggrätt ca 80 m² för fritidshus och bastu. Skyddsområde i stranden. 2.1 Området bör utvecklas med tanke på det allmänna bästa och landskapet. Gäst- och landstigningsplatserna bör ökas. Stugbebyggelsen på stränderna bör begränsas till platser som passar in i landskapet. 2.2 Exploateringen av Kalvön bör inte öka. Möjligheterna att utveckla de samfällda stränderna och bryggorna för fastigheterna som saknar egen strand bör utredas. I holmens inre delar ska anläggas ett heltäckande väl underhållet stignät. Kalhyggen bör inte tillåtas. Semesterbyar bör inte tillåtas och ingärdningar inne på holmen annat än i omedelbar närhet av husen bör förbjudas. 2.3 Servitutsvägen från vår tomt till stranden och strandrättsområdet med brygga ska beaktas i generalplanläggningen.

11 Svartbäck, 1:31 Kalvö Svartbäck, 1:89 Kalvö Svartbäck, 1:79 Kalvö 1.2 Vi önskar transport till skäligt pris. Vi hoppas att stigarna på holmen rustas upp i gångbart skick. Invånarna är till stor del äldre. Möjligheten att ta sig fram med små traktorer, mopeder eller snöskoters vore en fantastisk sak. 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga, lekstuga, lider Vår stuga brann Vi söker nytt undantagslov. 1.4 bod, vedlider 1.1 I norr är Kalvön ett tätt fritidshusområde och Onas ögrupp har till sina norra delar huvudsakligen bevarats som rekreationsområde i naturtillstånd och mål för båtutflykter. 1.2 Halsholmen, Björkholmen och Fåfängholmen är obebodda holmar och bör som sådana bevaras. Ökad övernattning på holmarna bör begränsas. Byggande av fasta kojor och tältbastur bör förbjudas helt, likaså olovlig trädfällning. Segelsällskapen har ockuperat flera holmar och lokalbefolkningen har inget ärende till holmarna längre. 1.3 Vår tomt är stor, ca hälften av udden. Sett från havet verkar vår tomt med sitt täta trädbestånd och sina grå byggnader nästan obebodd. 1.4 fritidshus, bastu, snickarbod, förråd. 2.2 Förslag till byggrätt, som beaktar tomtens storlek: fritidsbostad 100 m² för varje påbörjad 5000 m² tomtmark. 2.1 Utvecklingen av området ska betona de enskilda människornas båtintresse, fritidsfiske samt utövande av skogsbruk. T.ex. semesterbyar i området skulle innebära att den lilla ögruppen förstörs. Omfattande fritidsbyggande bör inte tillåtas, särskilt inte i närheten av strandlinjen. 2.2 Onas ögrupp, som till många delar ännu är en pärla i Finska viken, bör skyddas och bevaras i naturtillstånd. Kalvön lär redan ha uppnått det tillstånd som man önskar att den ska bevaras i framöver. 2.3 jag önskar följande av delgeneralplanen: Vår lägenhet bör i delgeneralplanen uppdelas i två. Huvudbyggnaden bör få förstoras. 2.4 På Kalvö pågår många tillbyggnads- och utbyggnadsprojekt, men på små tomter bör utbyggnad av de gamla husen inte tillåtas. Infiltration av avloppsvatten bör tillåtas endast på den egna tomten. Byggande av vågbrytare från den egna stranden till oskiftat vattenområde bör förbjudas. De förstör i många fall helt strandvyerna.

12 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD ( , , , , ) Planeringsskede: Onas Namn By, Rnr, Holmens namn Onas, 1:369 Rävholmen Onas, 1:416, 1:545 Rävholmen Onas, 1:478 Rävholmen Onas, 1:370 Rävholmen Onas, 1:481 Rävholmen Onas, 1:470, 1:384 Rävholmen Onas, 1:368 Rävholmen Onas, 1:233 Svedjeholmen Beredning av planen MarkByggL 62 växelverkan när planer bereds och MarkByggF 30 framförande av åsikter när planer bereds. Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbar med verksamhet i området. 1. Planeringsområdets nuläge. Områdets resurser och värden 1.1 Hela området 1.2 Vissa holmar/viss holme 1.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 1.4 Byggnaderna 2. Planeringsområdets framtid? Hur borde området utvecklas? 2.1 Hela området 2.2 Vissa holmar/viss holme 2.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 2.4 Övriga funderingar och åsikter fritidshus/bastu, 1 gäststuga 2.1. Att få behålla butiksbåten till holmarna. Att med några års mellanrum få en pråm ut till holmarna som samlar in skrot, annat bråte. Sophantering med andra ord. 2.4 Förbindelsebåt mellan holmarna och fastlandet. Butik på fastlandet. Bättre bussförbindelse mellan H:fors, Svartbäck, Kitö. El till vettigt pris till holmarna. 1.1 Onas skärgård unik, nära Helsingfors. Bebyggelsen har ökat kraftigt men störta belastningen på miljön är ändå segel- och motorbåtsföreningarna. Varje weekend ankrar 100-tals båtar. 1.3 Lägenheterna är ca 6,9 ha med ca 500 meter strand fritidshus, 1 bastu, boda (På båda lägenheterna finns en sommarstuga) (B. har nekande undantagslov från 2003 på 1:416) 1.1Allmänt sett är området är trevligt och unikt. Bra att bebyggelsen är koncentrerad till vissa holmar och att det finns tillräckligt med obebyggda områden på andra holmar. 1.3 Lägenheten är ca 2 ha med 200 m strand fritidshus, 1 bastu, 1 lider 1.1 Hela området utbyggt. Tilläggsbyggande belastar området och naturen alltför mycket fritidshus/bastu, 1 gäststuga 1.1 Allmänt sett är hela området trevligt. Ingen del har direkt förstörts genom byggande fritidshus 1.1 Onas skärgård är ett naturnära rekreationsområde med lämplig byggnadstäthet. Trafiken till Fortum/Neste stör i den inre farleden. Båthamn + service fattas. 1.2 Kalvö är för tätt bebyggd. 1.3 Fritidshuset byggt 2001, bastubygget pågår :470, 1 fritidshus, kommande bastu 1.4 1:384, 1 fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Vattenkvaliteten har försämrats. 1.4 Enligt lov: 1 fritidshus, uthus 1.1 Onas är livligt sommartid och skulle gärna få förbli så obebyggt som möjligt. Båtklubbarna är ett gissel. 1.2 Björkholmen, Fåfängholmen är viktiga utflyktsmål. De yttersta holmarna i Onas arkipelag bör förbli obebyggda. 1.3 Stugorna på tomten ligger långt från stranden inne i skogen fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga 2.1 Skärgårdens nuvarande miljö bör bevaras. Ett bygglov/1 ha och 100 m strandlinje är bra. Att sommarstugornas antal ökar är väl väntat p.g.a. områdets läget. 2.2 Vill man bevara större områden utan bebyggelse vore det naturligt att områden fanns på Onaslandet och Brunnskär som ägs av Helsingfors stad. 2.3 Ansökt om ett tredje bygglov för tomten men inte beviljats. Tomtens sammanlagda storlek borde medgiva ett bygglov på västra udden. Hoppas detta beaktas då generalplanen uppgörs. 2.1 Miljön bör bevaras. Den fasta bosättningens önskemål bör beaktas och dess verksamhet bör understödas. Ett bygglov/ha och 100 meter strand borde beviljas. Samarbetsvilja gällande t.ex. sotning, avfallshantering finns på tätt bebyggda holmar men staden borde vart tredje år ordna t.ex. bortförande av avfall. Butiksbåten skall understödas. 2.3 Vi önskar dela tomten i två tomter med byggrätt för en sommarstuga till så båda hade var sin. Gemensam hamn finns. Våra rötter på Onas gör det speciellt viktigt för oss att vara på holmen. 2.1 Nuläget OK. Helst inte mera bosättning. 2.4 Havsbottnen bör återupplivas. Inget avloppsvatten i havet 2.1 Jämvikt mellan bebyggda stränder och stränder i naturtillstånd. Vissa holmar nu fullbyggda och andra obebyggda. 2.2 Yttre skärgården bör lämnas obebyggd. Söderskärs rekreationsmöjligheter bör utredas. 2.4 På tiden att det planeras var det finns byggplatser och vad som hålls som grönområde. 2.1 Båthamn + Service i Spjutsund. De stora fartygen stör. Båtföreningarnas antal är nu lämpligt. Ökning av byggrätten bör begränsas. 2.3 En fast brygga bör byggas för att ta sig till tomten. 1: Bensinstation + båthamn fattas. Föroreningar från Neste/Fortum begränsas ytterligare. Fritidsfiske bör skyddas också på vintern. Stora fartyg bort från området. 2.1 Vi önskar förbud för mattvätt i havet och okynneskörning med motorbåt och vattenskoter. 2.1 Vill ha hela området oförändrat så kan många olika typer av människor njuta av miljön och naturen. Inga fler båtklubbar. 2.2 Speciellt Björkholmen och Fåfängholmen + yttre skärgården måste förbli obebyggda. 2.3 Vårt område får förbli som det är just nu. Ev. utvidgning av stugorna kan bli aktuellt i framtiden. 2.4 Vi behöver en skärgård som inte är för tätt bebyggd. Rekreationsområde.

13 Onas, 1:500 Svedjeholmen Onas, 1:552 Svedjeholmen Onas, 1:150 Lilla Halsholmen Onas, 1:571 Linholmen Onas, 1:321, 1:601 Linholmen, Bässholmen Onas, 1:398 Solskensholmarna Onas, 1:485 Lammören Onas, 1:544 Risholmen Onas, 1:594, arrendeområde Risholmen fritidshus/bastu, boda 2.1 Jag önskar att området ska bibehålla sin nuvarande karaktär genom att spridd fritidsbosättning tillåts så att det blir kvar fria stränder och rekreationsområden. På de byggda tomterna kunde tilläggsbyggande tillåtas i samma gårdsmiljö, om byggnaderna inte syns störande från havet. En del av de obebyggda holmarna kunde fortfarande lämnas obebyggda. 2.2 Svedjeholmens nuvarande 8 fritidsfastigheter är enligt mig ett tillräckligt antal. Det behövs fria stränder. 2.4 Området är vintertid isolerat p.g.a. farlederna, varför fast bosättning knappast kan komma ifråga. 1.2 Svedjeholmen är en lugn holme. 1.3 Huset från 70-talet, bastun år fritidshus, 1 bastu 1.2 Halsholmen, Svedjeholmen är redan fullt exploaterade inom sina resurser. Halsholmen används av två båtklubbar och Svedjeholmen är utbyggd. 1.3 Vår lägenhet = hela holmen fritidshus, 1 bastu, båthus, verkstad/vedlider 2.2 Vi önskar att platsen förblir lugn. 2.3 Vår son önskar ett sommarhus på tomten bredvid. 2.4 Lugn och ro på området fritidshus, förråd 2.1 I området (Linholmen I think) finns ca 60 stugor med båthamnar. 2.2 Inte mera betydande byggande på Linholmen. 2.3 Förblir i nuvarande bruk. 1.2 Undertecknad är yrkesfiskare på annat håll. 1.3 En del av lägenheten 1:601 finns på Söderskär fågelskyddsområde. Används av Helsingforsborna som rekreationsområde. Bör förhindras i generalplanen :601 (Bässholmen) fritidshus Rävholmen är för tätt bebyggd fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, båthus 1.3 Alla träd har ännu inte röjts efter tre stormvintrar fiskestuga, 1 bastu, lider fritidshus, vedlider 2.1 Uranprospektering på Bodö och Söderskär bör förbjudas. Likaledes utvinning av sand från botten. Möjlighet till ny fast bosättning bör beredas på Bodö-Pörtö-området. Bodöviken är lämplig. 2.2 Landstigningsförbud på Söderskär under häckningstid för utomstående. Turism bör också förbjudas. 2.3 Behov finns att slå sig ner på fädernemark och utöva yrket. Göra området levande. Byggrätt för fast boende + fiskeredskapshall på Bässholmen. Tomten på Linholmen bör ha byggrätt för fritidshus. 2.4 Stomlägenhetsprincipen för byggrätt försätter markägare i ojämlik ställning, strider mot EU -lag. 2.1 Vi hoppas att områdets naturskönhet och känsliga natur bevaras. Ev. tilläggsbyggande ska ske glest, min. 200 m strandlinje/tomt. Bostäderna kunde vara stora, m 2. Hus som förstör landskapet såsom rundtimmervillor bör inte tillåtas. Båtklubbarna har redan alldeles tillräckligt många stödpunkter, mera behövs inte. 2.3 På holmen (egen lägenhet) finns bara ett fritidshus, men där kunde utmärkt rymmas också ett fritidshus till, strandlinjen är ju ca 800 m. Vi vill behålla holmen i rekreationsbruk, alltså för fritidsboende, men inte bebygga den alltför tätt. 1.4 bastu, grillkåta, lider 2.1 Området saknar nästan all infrastruktur. Bränslestation, allmän transport, handel. Tillgång till el är begränsad. Sophantering saknas helt. Förbindelserna mellan holmar och fastland försvårad p.g.a. att det inte finns allmänna bryggor på fastlandet. Även bilplatser och djuphamn på fastlandet saknas. 2.2 Bebyggelsen ökar hela tiden. Svårare att finna lämpliga ankringsplatser. Vissa delar av skärgården kunde hållas som allmänningar (rekreationsområden). Andra områden kunde planeras tätare som skärgårdsbyar. En viss del av bryggplatserna kunde frekventeras av utomstående. Båtklubbarna har fina bryggor. 2.3 Segelklubben har respekt för naturen och grannarna. Avfallshanteringen, grått vatten och toaletterna utgör ett problem. Naturens slitage har HSK löst med utmärkta stigar. 2.4 Populationen blir äldre och för att kunna utnyttja sin frihet bör grundservicen på området fungera. Butiksbåt, el transporter m.m. Hur skall avfallshanteringen ordnas. Bör varje stuga ha sin egna brygga? Okontrollerat byggande är ett problem. Byggloven är avsedda för ett visst byggande inte

14 Onas, 1:593, 1:567 Risholmen Onas, 1:558 Brännskär Onas, 1:314 Kaivokari Onas, 1:590, Fåfängholmen, Långön, Onaslandet Onas, 1:591 Onaslandet Fåfängholmen, Långön, 1.3 Ett fritidshus kommer att byggas på tomten 1:567 (lov finns). Tomterna kommer att sammanslås vid tillfälle bastu tillbyggnader t.ex. Vilken slags toatyper belastar naturen minst? Onas har en rik kultur/natur och ifall området skall bli ett attraktivt besöksområde behövs goda hamnar med olika utbud. Övernattning och rekreation kan säkert utvecklas i samförstånd med markägarna, segelföreningarna m.fl. 2.1 Båtklubbarna med sina stora bryggor och fritidsbebyggelsen borde inte planeras bredvid varandra utan ha sina åtskilda delar av området. 2.2 Kaivokari och sydostliga delen av Onaslandet bör reserveras för allmän rekreation. 2.3 Ett fritidshus kommer att uppföras fritidshus, 1 bastu, lider 2.1 Pörtö är en vacker helhet. Vi hoppas att de traditionella värdena beaktas också i framtiden. Traditionella rödmyllade och gråbetsade hus kan förhoppningsvis också i framtiden byggas intill vattnet. Söderskär kunde utvecklas för turism. 2.2, 2.3 Den egna holmen är ca 5 ha. Familjen har två pojkar och vi hoppas att de ska ges möjlighet att bygga egna hus på holmen. Vi har också planer på ett traditionellt båthus på den nuvarande bryggan. 2.4 Butiksbåtens existens ska tryggas och utvecklas också med tanke på turismen. 1.4 kokskjul, avfallshantering, WC 2.1 Att utveckla holmarna för allmänt rekreationsbruk är motiverat med tanke på hållbar utveckling. 2.2, 2.3 Utveckling av Kaivokari (ca 30 ha) för turism, semesterstugor för uthyrning, strandbastur, hamnar på norra, östra och västra sidan. 2.4 Stödpunkter för båtturism och fisketurism behövs, bryggor för vattentrafik. 1.1 Flera fastigheter i Onasområdet är obebyggda eller glest bebyggda. Helsingfors stad och rekreationsområdesföreningen äger stora områden. 1.3 Lägenheten är obebyggd och där finns ingen båtklubbsverksamhet. 2.1 Båtfärder och fiske är tryggade i Onasområdet. För yrkesfiske vore jag beredd att reservera av mina vattenområden. Jord- och skogsbruk är inte lönsamt på holmfastigheterna i dagens läge. 2.2 Ekonomibyggnaderna på Onaslandets fiskehemman bör bevaras. 2.3 Mitt eget område bör utvecklas för fritidsbyggande. Min fastighet lämpar sig bra för byggande med undantag för områdena som märkts ut på kartan (t.ex. boträd för fiskgjuse). 2.4 Om en byggplats planeras på grannfastighetens till en båtklubb utarrenderade område, ska båtklubbens bryggor placeras så att de inte inverkar menligt på användningen av hamnplatsen på min fastighet fritidshus, 1 bastu i själva byn. 2.1 Onas skärgård är en fredlig plats dit folk kommer för att njuta av naturen och stuglivet. Jag tycker att var och en skall få sitt bygglov. Det får inte vara så att hela området tilldelas ett antal bygglov och så börjar en ägare använda dem. 2.3 Båthamn för oss betyder att en båtklubb kontaktar oss och vill hyra strandområde och bygga en brygga där. Ev. vill de bygga en bastu efter en tid. Kan rymmas 4-5 båthamnar på mitt område. Onaslandet, 1:604 skiftet i vilken.. Detta är den gamla byn och backen har utmärkta byggplatser för kommande släkten. Önskemål för området är 3 bygglov + för någon extra bastu. Onaslandet. Västra stranden. 1:591, 1:604, På denna strand kan jag tänka mej 5 bygglov + 1 för båtklubben. Onaslandet, Östra stranden, 1:591, 1:604. Område där havet och stormarna tar på men skyddade vikar finns så, möjlighet till 5 bygglov borde ges. Onaslandet, Norra stranden, 1:591. Denna del ligger närmast fastlandet, är skyddat och ger möjlighet till försäljning av tomter. Ber om 10 bygglov på det här skiftet. Fåfängholmen, 1:591 Holmen har en naturlig vik så 4 hus smälter bra in i omgivningen. Långön, skyddade vikar, underbara platser. 5 byggplatser borde beviljas. (önskemål totalt byggplatser)

15 Onas, 1:564 Onaslandet, Furuskär Halsholmen, Killingholmen, Långholmen Onas, 1:566 Björkholmen, Långön, Bodö, Svartholmen, Öarna i yttre skärgården 1.1 Unik helhet, skyddad skärgård med fina naturhamnar. kulturhistoriskt värdefulla miljöer med de äldsta husen från talet. Riskfylld industri i närheten med Finlands mest trafikerade oljefarled. Ökat tryck med småbåtsturism. 1.2 Ögruppen runt Onaslandet. Totalt ca 20 båtklubbar äger eller har arrenderat mark. Relativt få privatägda sommarstugor. Inga regelrätta stugbyar. Stora skogsområden med normalt ekonomiskogsbruk. Kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader. Nylands friluftsområden äger ett större område som kan ta emot det största trycket av båtfolket. Fria obebyggda stränder som inte vid planeringen skall belasta markägarna negativt. Skärgården saknar ett fast elnät. Yrkesfisket tappat lönsamhet, fritids- och husbehovsfiske viktigt. 1.3 Stommen i lägenheten utgörs av den ena delen av den ursprungliga lägenheten som i början av 1800-talet styckades i två delar. Karaktärsbyggnaden härstammar från början av talet och största delen av gårdens uthus är också bevarade. På lägenheten finns några fritidshus för uthyrning och en del markområden har arrenderats åt båtklubbar. 1.4 Totalt: 7 fritidshus, 3 i egen ägo för uthyrning, 4 i arrendatorers ägo, 6 bastur varav 2 i egen ägo (1 uthyrd, 1 egen använd.) 4 i arrendatorers ägo. 1 åretruntbostad, 3 uthus 1.1 Unik helhet, skyddad skärgård med fina naturhamnar. kulturhistoriskt värdefulla miljöer med de äldsta husen från talet. Riskfylld industri i närheten med Finlands mest trafikerade oljefarled. Ökat tryck med småbåtsturism. 1.2 Ögruppen runt Onaslandet. Totalt ca 20 båtklubbar har äger eller har arrenderat mark. Relativt få privatägda sommarstugor. Inga regelrätta stugbyar. Stora skogsområden med normalt ekonomiskogsbruk. Kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader. Nylands friluftsområden äger ett större område som kan ta emot det största trycket av båtfolket. Fria obebyggda stränder som inte vid planeringen skall belasta markägarna negativt. Skärgården saknar ett fast elnät. Yrkesfisket tappat lönsamhet, fritids- och husbehovsfiske viktigt. 1.3 Två markområden har arrenderats åt båtklubbar samt ett område för ett privat fritidshus. 1.4 Totalt: 1 fritidshus i arrendatorns ägo, 2 bastur i arrendatorns ägo. 2.1 Allmän trend mot allt större och mera välutrustade fritidshus. Närheten till Helsingfors gör trycket stort. 2.2 Ögruppen runt Onaslandet: Tryck på : - nya fritidshus, -mera båtklubbar, - småskalig turistverksamhet, - mindre stugbyar, - fisketurism 2.3 Onaslandet, nordvästra skiftet: Viss kompletterande byggnation till den kulturhistoriskt värdefulla miljön borde vara möjlig. Det är helt möjligt att bygga så att byggnaderna smälter in i miljön. Skiftet obebyggt så när som på det gamla gårdstunet och en bastu + sjöbod. Ett hus i anslutning till bastun borde vara möjligt, men området runt byviken kan förbli obebyggt. En viss byggnadskoncentration kunde tänkas i den västra delen av skiftet. Onaslandet, östra skiftet: Två fritidshus och en bastu på den nordligaste delen på utarrenderad mark. Södra delen nära Ejderviken finns behov för en bastu. Ev. kunde man tänka sig en grupp hus vid Alviken och en annan söder om dansanberget i mitten av området. Stranden har dåligt med hamnplatser, men en gemensam brygga kunde byggas i vikbottnen i skiftets norra ända. Killingholmen: Här fanns före kriget Onas skärgårds enda herrskapsvilla och en bungalowvilla. Båda har dock brunnit upp. Källarvalv och pelare finns kvar av den första och två båtklubbar har byggt sin paviljong på resterna av bungalowvillan. Där finns också en bastu och på västra stranden en sommarvilla och bastu som är uthyrda. Holmen med sin fina hamnplats lämplig för en utbyggnad. Furuskär: Sommarvillan hyrs av en segelklubb och de har byggt en bastu vid sundet mot Långön. En byggnadsplats till på holmen vore rimligt. Halsholmen: Två båtklubbar har var sitt område med var sin bastu. Holmen är stor och borde kunna byggas ut en del speciellt på sydvästra stranden. Gåsören: Holmen skall väl förbli obebyggd. Långholmen: Också på denna holme har en segelklubb arrenderat mark och byggt en bastu med samlingsutrymme. Holmen är relativt stor och borde kunna byggas ut rejält. Byggnationen kunde koncentreras till de mellersta delarna av holmen så att den östra udden lämnas obebyggd. 2.4 En rättvis behandling med tanke på framtiden betyder att planen bör garantera kommande släktled att få bygga och bo på fädernemark. Trots att ingen för närvarande är fast bosatt i byn så är det inte uteslutet att ön i framtiden på nytt får fast bosättning. De tekniska förutsättningarna är idag bättre än någonsin tidigare. 2.1 Allmän trend mot allt större och mera välutrustade fritidshus. Närheten till Helsingfors gör trycket stort. 2.2 Ögruppen runt Onaslandet: Tryck på: - nya fritidshus, - mera båtklubbar, - mindre stugbyar, 2.3 Björkholmen: Holmen är helt obebyggd. Här finns stora möjligheter att bygga, dock så att byggandet koncentreras till holmen västra och södra sida. Andra delar kan lämnas fria. Långön: Två båtklubbar hyr var sitt område. Ena klubben har en bastu. Ett flertal byggplatser torde vara rimligt på området. Lämpliga platser i synnerhet på den sydliga sidan. Bodön: Finns fastställd strandplan på området. Svartholmen: En privat familj har ett fritidshus och en bastu på holmen. Den nästan 5 ha stora holmen kunde väl rymma ett par fritidshus till. Öarna i yttre skärgården: Öarna hör till Söderskär fågelskyddsområde. På öarna har i tiden funnits sk. fiskarbastur där man sökt skydd. Vore fint att i något skede kunna bygga någon eller några av dessa på nytt. 2.4 En rättvis behandling med tanke på framtiden betyder att planen bör garantera kommande släktled att få bygga och bo fädernemark.

16 Onas, 1:565 Onaslandet, Hundskär Krokholmen, Granholmen, Träskesholmen, Stormskär Onas, 1:212 Onaslandet Onas, 1:592 Getören, Orrören, Svedjeholmen, Aparholmen, Flakaholmen Skogsskär, Korsholmen,Onaslandet Onas, 1:591, vuokraalue Onaslandet Onas, 1:604 alue Onaslandet Onas, 1:541, 1:568, 1:124, 1:584 OnaslandetRisholmen Hamnholmen 1.1 Bevara kulturlandskapet för fritidsbruk där även fiske, skogsbruk och jakt kan bedrivas. En god blandning av fast bosättning, fritidsstugor och båtklubbar. Uthyrning av båtplatser och sommarstugor är en viktig inkomstkälla för markägarna. 1.2 Vårt område används flitigt som rekreation av familjen samt för uthyrning av båtplatser, stugor m.m. Onaslandet: Fritidshus, bastu, gäststuga för eget behov. 2 fritidshus i arrendatorernas ägo. Uthyrt område till båtklubb. Skogsbruk, utarrenderade jaktmarker. Krokholmen: 1 fritidsstuga, 1 bastu, uthyrda Granholmen: Uthyrd fritidsstuga, 2 arrendeområden med arrendatorernas stugor, uthyrt område till båtklubb. Uthyrd båtstrandplats för en familj. Hundskär: Uthyrd båt- och strandplats för en familj. Träskesholmen: Utflyktsmål för familjen. Tyvärr också besökt av oansvarsfulla personer. Stormskär: Obebyggd klippa 1.4 Totalt: 5 fritidshus, 4 bastur, 1 gäststuga, övriga 1.3 För fritidsvistelse fritidshus, 1 bastu, lider 1.4 Skogsskär: 1 nedbrunnet hus Flakaholmen: obebyggd? Getören: 1 bastu Svedjeholmen: obebyggd? Aparholmen: 1 skjul Orrören: 1 fritidsstuga Korsholmen: 1 sommarsuga 1.2 Holmen ger många möjligheter till rekreation. På holmen finns också ett fiskgjusbo. 1.3 Arrendeområdet har ca 200 m strandlinje. På området finns en stockbastu som byggts med tillfälligt lov och pontonbryggor. Var och en för sitt eget avfall till fastlandet. 1.2 Rätten att använda framför allt skogarna i mitten av holmen och stränderna i den södra delen ökar områdets rekreationsvärde. Rekreationsområdesföreningens område på sydspetsen är ett populärt bland klubbmedlemmarna. 1.3 Klubben har arrenderat området i mer än 15 år. Utmärkt med butiksbåtens besök på somrarna. Avfallet förs till sopkärlen i hemhamnen i Havshagen bastu/bastustuga, pontonbrygga, fast brygga, grilltak 1.1 Söderskärarkipelagen och dess fågelfauna är värdefullt :541 (Onaslandet), 1 fritidsstuga, 1:584 (Hamnholmen) 1 fritidsstuga, 1 bastu, 1 lider. 1:124 (Hamnholmen) obebyggd. 1:568 (Risholmen) obebyggd. 2.1 I princip borde området bevars i nuvarande tillstånd. Detta förutsätter dock att man borde få bygga rätt så många fritidshus. Byggande gäller främst för Onas med närliggande holmar. Massturism skulle förstöra området. 2.3 Framtida generationer skall ha rätt att bygga egna stugor vid stranden och på holmar vi äger. Vi vill också fortsätta att hyra ut stugor och bedriva skogsbruk samt jakt och fiske. Uppförande av ett par stugor på Träskholmen skulle minska okynnesvistelser på holmen och därmed slita mindre på naturen än vad nu är fallet. 2.4 Området har varit i vår släkt i århundraden. Ett arv som förs vidare till kommande generationer, som också i fortsättningen behöver kunna idka uthyrning av stugor, fiskevatten, båtplatser osv. Vår släkt har inte utnyttjat byggrätten till fullo och inte heller sålt ansenliga delar av området och kan nu inte straffas med mindre byggrätt. Detta gäller främst Träskisholmen/Hundskär, som nu är obebyggda. 2.1 Som glest bebyggt fritidsställe. 2.3 Som sommarställe och i nuvarande naturtillstånd. 2.4 I planläggningen bör beaktas tillgången på båt- och bilplats på fastlandet. 2.2,2:3 1. Skogsskär: återuppbyggnad av ett nerbrunnet hus. 2. Flakaholmen: bygglov för 2 sommarstugor 3. Getören:bygglov för 1 hus 4. Svedjeholmen: bygglov för 3 sommarstugor 5. Aparholmen: bygglov för 2 sommarstugor 6. Orrören: bygglov för 1 sommarstuga 7. Korsholmen: bygglov för 2 hus 8. Onaslandet : 1 bygglov, resten som skogsmark 2:4 Eftersom holmarna år små lämpar de sig bäst som sommarstugeområden. 2.2 Områdets rekreations- och naturvärden ska bevaras. Alla ska ges möjlighet att besöka utsiktsplatserna. 2.3 Stödpunkten för båtliv ska garanteras i framtiden. Genom bestående tillstånd ska det bli möjligt att bygga en bastu på området och placera andra mindre för fritidsbruk avsedda konstruktioner på området. Tillräckligt med bryggplatser ska finnas. Sandstranden norr om bryggorna har lämnats kvar som badstrand. År 2005 besökte sammanlagt 209 båtar hamnen. 2.2, 2.3 Båtklubben skulle mycket gärna se att områdena i båtklubbarnas användning kunde förbli i nuvarande bruk i den nya planen. Det är ändå frågan om flera hundra människors rekreationsmöjligheter jämfört med om platsen vore i privat bruk. Hamnen anlöptes 2005 av ca 300 båtar. 2.1 Jag hoppas på en balanserad utveckling utan massturism och intensiv semesterbybyggelse. Helst inte vindkraft (Söderskärsområdet) 2.3 Eftersom lägenheternas värde beror på byggrätten hoppas jag kunna påverka var och hur den beviljas. 2.4 Hoppas kunna vara med och diskutera planeringen av mina lägenheter.

17 Onas, 1:519, 1:521 Onaslandet, Rönnskär Onas, 1:100 Långön Onas 1:566, alue Långön 1.1 Vidsträckt, mångsidig och till sin natur värdefull skärgårdshelhet inom huvudstadens influensområde. 1.2 På Pörtö finns ännu kvar rester av levande skärgårdsliv. Söderskär är ett viktigt natur- och skyddsobjekt, som bör vara tillgängligt för vanligt folk, åtminstone huvudholmen. 1.3 Förblir i rekreationsbruk också framöver serviceskjul, 2 eldstäder 1.3 Vår lägenhet används av segelsällskapet för rekreation. På holmen finns bara några få byggnader. På holmens västra spets finns två landstigningsställen och den andra är bebyggd bastur, 2 gäststugor 2.1 Alla tomma holmar bör lämnas i red och byggrätten flyttas till huvudholmarnas byar. 2.3 Rekreationsbruket med tillhörande service blir effektivare. Området ska utvecklas till ett båt-, fiskeoch semesterparadis enligt principen för alla grupper. I området anläggs täckta eldstäder och ev. en bastantare brygga. Området kunde utvidgas till den obebyggda udden. Byggrätten i strandplanen bör kunna flyttas till huvudholmens by eller till Emsalö på något lämpligt ställe. 2.4 Man bygger någonstans en semesterby med många små hyresstugor. (Föreningen kunde vara initiativtagare här.) Dylik service saknas helt på hela kustområdet. Camping och annan service kunde höra till. 2.3 Avsikten är att ytterligare bygga en strandbrygga. 2.1 Vi hoppas att området i så stor utsträckning som möjligt förblir i rekreationsområdesföreningens och båtklubbens bruk. Onas, 1:190 Lilla Fårholmen Klubbhus, 1 bastu, förråd 2.3 Förbättring av hamnen genom att bygga nya bryggor och förbättra vågbrytarna. Vi kommer i år att söka bygglov för en andra bastu. Hamnen besöktes på sommaren av sammanlagt 344 båtar. Onas, 1:391 Stora Hästskär Onas, 1:276 Tredjeholmen Onas, 1:236, 1:396 Förstaholmen, Bodö Onas, 1:403 Bodö Onas, 1:407, 1:489, 1:380, 1:490 Bodö 1.1 Bäst lämpat för rekreation och fritidsbebyggelse. Den fasta bosättningen ganska liten. 1.3 Stora Hästön ca 2,3 ha stor med klippiga stränder som saknar en ordentlig hamn. Besöks sporadiskt av ägaren fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Havsbottnen i sämre skick än förr. 1.2 Byggande har börjat på 60-talet och byggnaderna är mycket varierande t.ex. vad stil och färg beträffar. Avfallshanteringen fungerar inte fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga fritidshus, båthus, förråd (Förstaholmen 1:236) 1.4 Obebyggd (Bodö, 1:396) 1.3 Lägenheten ligger vid en lugn vik skyddad från sjögång fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga 1.3 På området finns ett verksamt båtvarv sedan 1950-talet med tillhörande bryggplatser. Bostäder finns + ca 1 ha stor igenvuxen åker. 1:490 ägs tillsammans med Frank Jonasson. 1.4 På 1:407 1 åretruntbostad, 1:489 1 fritidshus, 1:380 båtslip och hallar, 1:490 gammalt bostadshus, stallbyggnad Totalt: 1 fritidshus, 2 åretruntbostäder, 2 båtförvaringshallar, 2 verkstäder 2.1 Antalet fast bosatta borde fås att öka och de kunde öka sin utkomst bl.a. med: - bygga och reparera semesterstugor - bygga mindre stugor på sina områden för uthyrning (max. 10 stugor/område) - vinterförvaring och service av båtar - fiske, småbruk m.m. 2.3 De nuvarande byggnaderna finns på västra sidan. Holmen kunde i framtiden delas i två fastigheter och bebyggas även på östra sidan. Detta med tanke på nästa generation. 2.1 Bränslestation, kafé och restaurangtjänster. 2.2 Färgskalan på byggnaderna bör förenhetligas. 2.3 Kommunalt vattensystem 2.4 Trafiken i vår skärgård (person- och varutrafik) är en utgångspunkt för en bättre framtid. Bra! 2.2 Förblir som sommarbostad. 2.3 Förblir som skogslägenhet, används också som sommarbostad. 2.2 På Bodö borde tillåtas åretruntbosättning i större utsträckning. Kollektivtrafiken borde utvecklas. 2.3 Anhåller om att få stycka tomten i minst två delar. Nuvarande strandlinje är ca 80 m. Byggnadernas placering möjliggör delning. 2.1 Den fasta befolkningen borde stärkas och tryggas. Förbindelsetrafiken är en livsnerv för befolkningen och förbindelsebryggan borde iståndsättas. Postservicen bör fortsätta. 2.2 Bodö förbindelsebrygga i behov av reparation. Önskemål att sjöbevakningsstationen på Pörtö får vara kvar. 2.3 Bygglov för en strandbastu på 1:489, Ändring av stallbyggnad till bostadshus på 1:490.

18 Onas, 1:188 Bodö Onas, 1:115, 1:116, 1:152, 1:187 Bodö Onas, 1:329, 1:487 Bodö Onas, 1:248 Bodö Onas, 1:260 Bodö Onas, 1:436 Bodö Onas, 1:435 Bodö Onas, 1:439 Bodö 1.1 Näringsidkning och stugliv är bra som det är idag. Strandlinjen tillåter inte ökad stugbebyggelse. Fiskeri som näringsgren har tyvärr dött bort. 1.2 Tågholmens båtklubbar får inte bli flera. 1.3 Lägenheten används för sommarrekreation. Stranden består av gräs och bottnen av lera och riktligt med vass fritidshus med bastu, lider. 2.1 Pörtö-Bodö med kringliggande öar: Butiksbåt och regelbunden trafik till fastlandet är livsviktig. Med tanke på miljön bör nybyggnad passa in i omgivningen. 2.2 Pörtö: Skolan/bryggan bör också i framtiden kunna vara samlingsplats för öborna. Byvikens bebyggelse är unik och bör bevaras. Militärområdet lämpar sig bäst som rekreationsområde p.g.a. sin unika natur. Bör inte uppspjälkas i små stugtomter. Skogen mitt på Bodö kunde behöva skötsel. Sundet mellan Bodö och Pörtö borde åtgärdas. 2.3 Vi har planerat bygga en gäststuga/strandlider på tomten ev. redan sommaren För den allmänna trygghetens och trivselns skull på Pörtöområdet önskar vi att sjöbevakningen blir kvar. För verksamheten på Söderskär bör man hitta en lösning, turism/fågelliv fritidshus på 1: Onasarkipelagen bör bibehållas i möjligast mån som den är nu. Stränderna bör inte bebyggas med synliga stugor. Inga flera båtklubbar. Avfallshantering (problemavfall) ordnad. Stora vågbrytare och bryggor som förfular miljön borde hindras. 2.2 Bodös inre del bör bibehållas som strövområde utan vägar. Bryggan borde förbättras och sundet muddras. (sjöbevakningen använder sundet) 2.3 Alla fyra lägenheter borde räknas som en helhet med möjlighet till ett hus till. En delägare skriven på Bodö varför området kunde få AT-status. 1.1 Tätare byggda områden ger tillfälle till gemensam avfallshantering. 1.2 Obebyggd holmar fungerar som rekreationsområde för bosatta och park för djurlivet. Båtförbindelsen till fastlandet är mycket viktig. 1.3 Brunnen har sinat. 1.4 På 1:329 1 fritidshus, 1 bastu, på 1:487 1 bastu. Dessutom finns 3 badhus, lider 2.1 Närheten till Helsingfors erbjuder möjlighet till turism, stuguthyrning, Bed & Breakfast, sommarkafé för båtfolket. Bensinstation, butik, stöd för butiksbåt, sommarturism på de boendes villkor. En större, koncentrerad byggrätt kunde tillåtas på områden som redan är tätt bebyggda. 2.2 Bodö: Mindre stugor kunde få utvidgas. Ekologisk utveckling; tvätt/bastuvatten sugs in i sandjorden. 2.3 Vi behöver en ny brygga att mina barna skall kunna fortsätta använda tomten, kanske bo året runt. Skulle önska en ny stuga för åretruntboende. Tillräckligt byggrätt. Kunde tänka mig Bed & Breakfast på tomten. 2.4 Privatområde bör respekteras fritidshus, 1 bastu, vedlider 2.2 För sommargästerna på norra Bodö bör ordnas officiella vägar till den gemensamma stranden. Servitutet på kartan betjänar inte de bakersta tomterna. Dessa tomter har använt samma (inofficiella?) rutt i ca 10 år, men under de senaste 2 åren har det varit förbjudet att gå igenom tomterna. Den officiella servitutsvägen är omöjlig att använda på grund av branta berg. Också en badplats ska reserveras. 1.3 Sommarställe. Den allmänna bryggan har byggts för nära min bastustrand. Bojarna är alldeles framför min bastun. Jag önskar att ni ger anvisningar om hur nära rån en brygga får byggas fritidshus, 1 strandbastu, 1 gäststuga 1.1 Fritidsbosättningsområde 1.2 Bodö är fritidsbosättningsområde. 1.3 Sommartid i ringa användning på grund av bristfälliga användningsmöjligheter strandbastu 2.4 Jag önskar att andra tomtägare skulle följa reglerna, och inte gå över min tomt. 2.1 För fritidsbosättning. 2.2 För fritidsbosättning. 2.3 Med hänsyn till lägenhetens storlek och strandlinjens längd samt den nuvarande byggnadens läge kunde flera fritidshus byggas på området fritidshus, 1 bastu, brygga 2.2 Vägförbindelse till byggplatserna från förbindelsebåtens brygga. Tillgången på bra bruksvatten bör utredas. 2.3 Möjlighet att bygga ett fritidshus till. 1.3 Tomten är putsad och man kan kalla området gårdsplan. Den ena bryggan finns på södra sidan och den andra på norra sidan fritidshus, 1 ekonomibyggnad, 2 bryggor 2.1 Förbjuda motor/segelklubbar att verka i små vikar. Belastningen är stor på natur, djurliv och grannar. 2.3 Har planerat att i framtiden dela tomten i två delar. Förstora fritidshuset på sydsidan, bygga en gäststuga och en bastu. På norra sidan bygga ett fritidshus, gäststuga och en bastu.

19 Onas, 1:532 Bodö Onas, 1:432 Bodö Onas, 1:547 Bodö, Långholmen Onas, 1:410 Bodö, Marholmen Onas, 1:479 Bodö, Marholmen Onas, 1:409, 1:465 Bodö, Marholmen Onas, 1:366 Bodö, Marholmen 1.1 Sekelgammal skärgårdskultur, varierande natur och rikt djurliv, goda möjligheter rill båtliv, tryck på stugbyggande. Hot: oljetransporterna, algmattor 1.2 Bodö-Pörtö: Fast bosättning. Aktiv bygemenskap, fin historisk miljö. Bra hamnar och sjöbevakningens kontroll. Negativt: stugbyområdet på Bodös norra strand. 1.3 Bakre delens ekonomiskog som sträcker sig till holmens mitt är i rekreationsbruk. På strandzonen två tomter med fritidshus. Värden: häckande fågelfauna på skären framför fritidshus med bastu, 2 andra 2.1 Rekreationsbruk, vars service ger utkomst också åt den fasta befolkningen. Tillräcklig minimistorlek på tomterna, högklassigt byggande. Urban semesterby kanske möjlig på Onaslandet. Fiskbeståndet bör återställas, dock inte laxkassar. Båtklubbarna ska svara för båthamnarnas administration Miljön och bosättningens karaktär ska bevaras. Kontrollerad turism till fyren. Båtsliparnas och sjöbevakningens fortsättning ska tryggas. Långsiktig sanering av stugghettot på norrstranden ska styras genom planläggning. 2.3 Ägaren ska ges möjligast stor planeringsfrihet. Bör dock minimihöjdläget fastslås i planen fritidshus, 1 bastu, 2 förråd, lekstuga 2.1 Det finn för lite obyggda utflyktsområden i naturtillstånd inga holmar/tomter mera till salu. 1.3 På min egen tomt bör tillåtas sådant byggande som skulle göra det möjligt att två generationer kan samsas på tomten. Det vill säga två sommarhus fritidshus 1.3 Att få byggrätt på tomterna på Bodö och Långholmen. Lägenheten har två skiften. 1.4 Obebyggd 2.3 Vi önskar att vi får byggrätt för en fritidsstuga och en bastu. 2.4 Lägenheten ligger på öns smalaste ställe och vi kan väl inte vara tvungna att upprätthålla gångväg mellan Bodö och Marholmen. Om vi inte får byggrätt på tomten borde Borgå stad inlösa tomten till allmänhetens användning. 1.1 Den ursprungliga utskärsprägeln väl bevarad. 1.2 Slumbebyggelse som på Tredjeholmen får unga inga omständigheter uppstå. Pörtös bymiljö ska skyddas. 1.3 Vi har försökt hålla tomten i så naturligt tillstånd som möjligt. Byggnaderna och konstruktionerna har gömts in i strandlandskapet fritidshus, förråd 1.1 Området har egna resurser för utveckling av fritidsfunktioner. Det är utmärkt att området börjar utvecklas genom delgeneralplanering. 1.2 Kaivokari som utflyktsmål för båtfolk är bra som obyggd. 1.3 Våra egna stränder är karga klippor och ger ett obebott intryck. Landskapet skulle bli vänligare genom tilläggsbyggande fritidshus 1.1 Områdets ekologiska tillstånd är inte bra. Nattetid lyser ljusen från Neste upp hela norra himlen. Vattnet är förorenat, blåstången, som redan var på väg tillbaka, håller på att försvinna. Den s.k. söndagsseglatsen har ökat, vilket syns som nedskräpning av holmarna och havet. 1.2 Gås- och skarvkolonierna på skären och holmarna kring Bodö och Pörtö har ökat och dit går det inte längre att fara. Minken har fått fotfäste i området och äter upp allt. 1.3 i naturen på Marholmen kan man igen se utsläppen från Neste t.ex. som gulnande tallbarr. Folk skräpar ner, stränderna är en enda stor soptunna fritidshus, 1 bastu, lider 2.1 Den känsliga utskärsnaturen ska skonas. 2.2 Obyggda holmar bör lämnas i fred. 2.4 Uppkomsten och placeringen av hamnar för båtklubbar ska styras och begränsas. De passar inte i närheten av fritidsbosättning. Standarden på byggnaderna och konstruktionerna i hamnarna ska kontrolleras. 2.1 Området bör utvecklas genom rimligt tillbyggande så att miljön ger ett bebott inryck. Skären och holmarna söder om Pörtö ska förbli obebyggda och fridlysta enligt dagens praxis. 2.2 Onaslandet är till storlek och läge ett område dit näringarna (semesterby, turism, båtliv osv.) bör koncentreras. 2.3 Vi önskar att våra lägenheter blir två lika stora byggplatser med egen strand för våra två barn. 2.4 Båtklubbarnas stödpunkter med sina bryggor ska placeras så att störningarna från dem inte blir en belastning för fritidsbosättningen. 2.1 Större uppmärksamhet bör fästas vid naturskyddet. Utsläppen från fartygen och Neste bör fås i schack. Kustbevakningen kunde göra razzior mot småbåtarna. 2.2 Jägarna i området bör ges tillstånd att jaga vildmink. 2.3 Bygglovskutymen bör göras mindre strikt. Det är svårt att få bygglov för gäststuga och tillbyggnad av sommarstugan. 2.4 Den nya lagen om vattentjänster kommer att ge problem i skärgården. Mera information behövs.

20 Onas, 1:550 Bodö, Marholmen Onas, 1:560 Bodö, Marholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:446 Lilla Bodö Onas, 1:579 Lilla Bodö Onas, 1:333 Långholmen 1.1 Båtliv utan stuga är verkligen vanligt i huvudstadsregionen. Allmänna rekreationsområden ska beaktas i planläggningen med tanke på det ständigt ökade antalet besökare. 1.2 Jag önskar att nuvarande tomtstorlek på 1 ha ska bevaras, utom i områden där den tidigare planläggningen har tillåtit tät stugbebyggelse. 1.3 Jag är helt nöjd med mitt sommarställe. Jag önskar att möjligheten att använda gångvägen till butiksbåten och postbryggan till västra sidan av Bodön ska kvarstå fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, förråd 1.3 Bosättningen på Marholmen är lämpligt gles. Butiksbåten besöker två bryggor och posten till den s.k. allmänna bryggan på Bodö. Avfallet för vi till fastlandet, eftersom ingen annan möjglighet ges. Sötvatten får vi ur egen borrbrunn fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Naturskönt område med delvis levande skärgård. 1.2 Pörtö/Bodö/Hamholmen. Många överdimensionerade bryggor och muddrade hamnar fritidshus, 1 bastu (ägarandel ½) 1.3 Lägenheten är ett odelat dödsbo och används för både fast bosättning och fritidsboende. 1.1 Pörtö och öarna omkring, Bodö, Lästholmen m.fl, har gamla traditioner vad gäller både fast bosättning och sommargäster. I planen borde en viss struktur och den genuina karaktären beaktas. 1. Militärområdet har en fin orörd natur. Varven i Byviken erbjuder viktig service. 1.3 Fin miljö, ej grannar och inte byggnation direkt intill stranden fritidshus, 1 bastu, 4 övriga 1.1 Utökad turism medför olägenheter på Söderskärområdet. 1.2 Militärområdets framtid oklar. Skolhuset används som samlingslokal. Sundet mellan Bodö/Lilla Bodö har slammat igen 1.3 Byggrättsfrågan är viktig fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, båthamn, boda 1.3 Fungerar som fritidsställe fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, lider 2.1 Den naturliga utvecklingstrenden för hela området är mot fritidsbruk. Samtransportnätet är viktigt, så att alla inte ska behöva ha egen båt. På de större holmarna bör reserveras vägområden (bred stig), allemansstigar, så att man inte blir tvungen att röra sig på andras mark om man här ärende till förbindelsebryggan, Stora ögrupper, såsom Pörtö, behöver en förbindelsebrygga. Kollektiv båtförbindelse t.ex. från Tolkis, som har bra bussförbindelser. Butiksbåten är ytterst viktig för stugfolket. Om man genom generalplanen på något sätt kunde påverka detta, bör man göra det. 2.2 Nya stugbyar kunde planläggas på lämpliga platser, t.ex. Onas-Kalvön. En officiell förbindelsebrygga på östra sidan vore viktig med tanke på fritidsbosättningen (förbindelsebåttrafik) Jag önskar att i generalplanen märks ut vägar från Marholmen till butiksbåtsbryggan och postbryggan. Jag önskar också att butiksbåtens verksamhet understöds så att den kan fortsätta. Mera resurser bör satsas på avfallshanteringen. Den luftiga bosättningen bär bevaras. Lekvikar för fisk får inte bosättas så att fiskarnas lek lider, och för båttrafiken bör ställas fartgränser. 2.1 Byggande borde koncentreras till redan bebyggda områden/byar och holmar så att det finns obebyggda stränder för rekreation 2.2 Pörtö/Bodö/Hamnholmen strängare krav på hamn/bryggbyggen. 2.3 Byggrätt önskas där det redan finns bebyggelse 2.4 Äger fritidsstuga på sterbhusets område, ej marken. 2.1 Området borde reserveras för fast- och fritidsbebyggelse. 2.2 Skolan bör reserveras för bybornas och sommargästernas olika verksamheter. Bevarandet av Söderskär fyr och byggnader bör beaktas i planeringen. 2.3 Tomtens västra del bör reserveras för fritidshus. Även skiftet på Lilla Bodö bör reserveras som tomt för fritidshus. 2.4 Ägare till tomter skall behandlas jämlikt oberoende om man styckat tidigare eller senare. Om det skall reserveras strövområden bör de planeras på det gamla militärområdet. 2.1 Man borde se till att det finns servitut för förbindelsebryggor och vägnät på holmarna. Skärgårdsbornas utkomstmöjligheter bör tryggas, likaså sjöbevakningens existens. Obebyggda rekreationsområden bör finnas, liksom också samlingsplatser för att kunna upprätthålla bygemenskapen. 2.2 Pörtö med omkringliggande holmar är för små för stugbyar och en utvidgad turism, båtsport. Söderskär borde bevaras som fågelskyddsområde. Byvikens karaktär bevaras, likaså varven. Vägar på Pörtö och Bodö. 2.3 Vår lägenhet är färdigt bebyggd och får fortsätta att vara i sitt nuvarande tillstånd. 2.4 Det finns dåliga exempel där man förstört fin ytterskärgård men stugbyar, båtturism. Pörtöarkipelagen kunde ju vara ett exempel på miljö där inte stugorna byggs för tätt utan att det också lämnas obebyggd miljö. 2.1 Söderskär borde bevaras som naturskyddsområde med begränsad rätt för turism. Säkerställa att förbindelsebryggorna hålls i skick och att parkeringsplatserna i Kalkstrand utökas. 2.2 Bästa lösningen skulle vara att militärområdet blir friluftsområde. Skolhuset bör även i fortsättningen kunna disponeras av öborna. Muddring av sundet mellan Bodö/Lilla Bodö 2.3 Byggrätten på lägenheten bör vara mer än 160 m 2 p.g.a. lång strandlinje. Om vissa stränder är för tätt bebyggda får det inte inverka på andras byggrätt. 2.4 Bör även i framtiden finnas möjligjet till olika näringsidkare på öarna. 1.3 Bör bevaras oförändrad. 1.4 Tilläggsbyggande bör begränsas för att skydda den sårbara faunan och naturen i skärgården.

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit föremål för programsamråd.

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT

ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT ENKÄT OM DISTANSARBETE DRAGSFJÄRD RESULTAT FÖRORD I juni 2007 verkställdes en enkät om distansarbete i Dragsfjärd. Med enkäten utreddes sommarinvånarnas, deltidsinvånarnas och fritidsinvånarnas intresse

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN INGÅ KOMMUN INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN 26.04.2013 uppdaterad 5.6.2013 Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan 1 (62) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare: Ingå kommun Inre

Läs mer

SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ

SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ SKÄRGÅRDSUTREDNING: UTVECKLANDET AV SIMSALÖ Skärgårdsutredning: Utvecklandet av Simsalö 1 (33) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkterna för utvecklandet... 3 2.1 Plansituation... 4 2.2

Läs mer

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön

Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön Diarienummer Egentliga Finland 18.6.2013 VARELY/5/07.04/2013 Föreningen Konstsamfundet r.f. Utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Olofsgårds vindkraftspark på Kimitoön Föreningen Konstsamfundet

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Ljusterö planprogram April 2010

Ljusterö planprogram April 2010 Ljusterö planprogram April 2010 Planprogrammet har godkänts i kommunfullmäktige 2010-04-12/-14 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- & exploateringsenheten Organisation Fotografier: Sweco

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Förstudien är framtagen av Hans Arén, Göran Lyth samt Eric

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm

Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden OBS! Tiden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2011-08-30 kl. 8.30 i

Läs mer

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse

Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse Arbets- och näringsministeriets publikationer Utvecklande av regionerna 55/2010 elina auri Permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse Arbets- och näringsministeriets

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

Vi formar framtiden på Holmön

Vi formar framtiden på Holmön Vi formar framtiden på Holmön Framtidsfolket på Holmön Presenterar en sammanfattning av vår utvecklingsplan för 2000 2010 Arbetet med utvecklingsplanen har genomförts som ett LEADER projekt och med stöd

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN Piteå kommuns beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) beslutar Piteå kommun att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL

UTKAST. Avgränsningssammanträde MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 PROTOKOLL ÖSTRA FÖGLÖ MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 2014.10.11 Avgränsningssammanträde PROTOKOLL Deltagare: Allmänheten, enligt bilagd närvarolista Mikael Korpela, Landskapsregeringen Ian Bergström, Landskapsregeringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

Bredband till Pörtö. Felix Fagerström. Förnamn Efternamn

Bredband till Pörtö. Felix Fagerström. Förnamn Efternamn Bredband till Pörtö Felix Fagerström Förnamn Efternamn Examensarbete Maskin- och Produktiosteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ Bästä läsare, Stugan är fi nländarens paradis. Dit tar vi varken arbetsmappar, dieter eller vardagliga bekymmer. Morgondagen är något vi helst

Läs mer