DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA BORGÅ STAD STADSPLANERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA 3.6.2015 BORGÅ STAD STADSPLANERING"

Transkript

1 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA BORGÅ STAD STADSPLANERING

2 Innehåll 1. Förfrågan, program för deltagande och bedömning och preliminära mål och dimensioneringsprinciper 1.1 Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbarna i området (2006) 1.2 Preliminära mål och dimensioneringsgrunder, åsikter som lämnats in (2007) 1.3 Myndighetssamråd i inledningsskedet Utkast till delgeneralplan Åsikter som lämnats in och bemötanden samt karta över områden som åsikterna gäller 2.2 Utlåtanden som lämnats in och bemötanden 2.3 Myndighetssamråd om utkastet till delgeneralplan Eftersom denna rapport publiceras på stadens webbplats innehåller texten inte namn till de privatpersoner som lämnat åsikter eller ställningstagande.

3 1. Förfrågan, program för deltagande och bedömning och preliminära mål och dimensioneringsprinciper 1.1 Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbarna i området (2006)

4

5 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD ( , , ) Planeringsskede: Svartbäck Namn By, Rnr, Holmens namn Svartbäck, 3:71, 3:73 Bässholmen Svartbäck, 3:69 Bässholmen Svartbäck 3:75 Bässholmen Svartbäck 3:78 Bässholmen Svartbäck, 3:77 Bässholmen Beredning av planen MarkByggL 62 växelverkan när planer bereds och MarkByggF 30 framförande av åsikter när planer bereds. Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbar med verksamhet i området. 1. Planeringsområdets nuläge. Områdets resurser och värden 1.1 Hela området 1.2 Vissa holmar/viss holme 1.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 1.4 Byggnaderna 1.2 Bässholmen, Tögholmen, Halsholmarna: Värdena torde ligga i egna stugor med egen strand och båtplats på fastlandet. Brunnsvatten till bastun och dricksvatten från butiken (butiksbåten till Kalvö) och indelning av sopor i sådana som transporteras bort och sådana som sorteras enligt våra resurser utan att belasta naturen är de viktigaste grunderna, liksom god grannsämja och samarbete. 1.3 Karaktären på den egna stranden har ändrats betydligt i och med den enorma oljetankertrafiken med sina oberäkneliga svallvågor. Vi har ingen vågbrytare, såsom många på Emsalösidan har. 1.4 fritidshus, lider 1.2. Bässholmen delades redan på 50-talet i mycket små ( m²) lägenheter, som nästan alla är bebyggda. 1.3 Bebyggt i slutet av 1950-talet. Användning: fritidshus 1.4 fritidshus (inkl. bastu), gäststuga, samfälld båtbrygga 1.1 Kalvö samt holmarna omkring har sedan 1950-talet varit parcellerade och utbyggda. Resurserna är optimalt utnyttjade. 1.2 På Bässholmen finns endast några obebyggda tomter som menats som tillägg till de bebyggda parcellerna :75 var menad som tilläggsmark till lägenheterna 3:74 och 3:76 på holmens västra sida och har utnyttjats som sådan. 1.1 Tomten har branta stränder. Svallet från fartygen kommer direkt i land. De kör för fort. 1.3 Illa att fartygen kör framför bryggan. Det går väl inte att flytta farleden! 1.4 fritidshus, bastu 2. Planeringsområdets framtid? Hur borde området utvecklas? 2.1 Hela området 2.2 Vissa holmar/viss holme 2.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 2.4 Övriga funderingar och åsikter 2.1 Som det heter i stadsplaneringsavdelningens brev om fritidshusområden beaktas bl.a. förbindelserna, som säkert kräver färjförbindelse till fastlandet. Båtstränder igen till sommaren, men vinterförvaret och båtplatser på fastlandet måste ordnas. 2.3 Lägenheten 3:73 kan lätt byggas med fritidshus utan att naturen, vattnet eller stranden belastas, om bygglov beviljas också för en ordentlig brygga (delvis med tanke på oljeskador). 2.4 Om fritidsfisket ökar ska utmärkningen av nät, signalflaggor m.fl. fasta fångstredskap förbättras Emedan hela Bässholmen redan är utbyggd och inga områden i naturtillstånd i praktiken längre återstår, bör enligt mig om- och tillbyggnad av nuvarande lägenheter inte begränsas. 2.3 Önskar förbehålla mig möjligheten att använda min lägenhet för utövande av turism (t.ex. stugor, uthyrning för grupper, stödpunkt för taxibåt). 2.1 Kalvö och området kring ön bör bevaras i nuvarande tillstånd. På området finns ingen möjlighet tills semesterbyar eller turism/båtsport. 2.2 Bässholmen är trivsam som den är. Inget utvecklingsbehov torde föreligga. 2.3 Sedan 1 ½ år är jag ägare till 3:75 och har för avsikt att bygga ett hus på parcellen I framtiden. Servitut som berättigar 3:74 och 3:76 till rekreation på min tomt finns, liksom min tomt är berättigad att utnyttja parcellerna på västra sidan för rekreation. 2.4 Tanken på turismfiske på området har ingen framtid. Butiksbåten är en stor tillgång, liksom soptunnorna på fastlandet. 2.1 Inga semesterbyar Kunde det sommartid finnas kollektiv båttransport eller taxibåt, som körde till holmen så att man inte skulle behöva en stor egen båt. Likaså underhåll/vinterförvar av =>näring. Butiksbåten ska hållas kvar/utvecklas =>näring. När befolkningen åldras blir det svårare att bo på holmarna. Kunde man göra det lättare! 2.4 På fastlandet bör ordnas en övervakad parkering, båtplats, vattenpost och bättre sophantering. 1.4 fritidshus, förråd 2.1 För stugägarna på holmarna är läget katastrofalt, båtplatser finns inte. Olovligt byggande ska övervakas. 2.3 Ok 2.4 Mycket flygbuller. Bör fås bort.

6 Svartbäck 3:5 Ånholmen Svartbäck, 2:107 Halsholmen Halsholmen Svartbäck 2:123 Svartbäck 4:36 Tögholmen 1.1 Stora skillnader mellan de olika holmarna vad byggtäthet och tomtstorlek gäller. 1.2 och 1.3 Ånholmen är ca 3 ha. För holmen har beviljats bygglov för en byggplats. Fritidsbostaden som håller på att byggas måste man bygga inom samma gårdsområde som den befintliga gäststugan och bastun för att inte vara tvungen att riva dessa. Sålunda utnyttjas ca 80 % av holmens yta inte till fullo och holmen har redan nu med sitt obebodda intryck lockat främmande båtfolk att ta i land utan lov. 1.4 fritidshus under byggnad, bastu, gäststuga 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga/lider 1.3 man kan komma i land på lägenheten bara vid den nuvarande byggnaden i stranden av viken mot norr. 1.4 bastu/förråd ¼ av Kiint. Oy Tögholmen 1.4 Obebyggd 2.1 Bygglov bör beviljas så att tomtens minimistorlek skulle vara ca m² och strandlinjen ha en längd på ca 50 m. 2.2 och 2.3 Holmen bör ges rätt till minst en, helst två byggplatser till. Om de är av samma storlek skulle arealen bli ca m² och ha strandlinje mer än nog. 2.3 Det är svårt att bygga i närheten av nuvarande byggnad. Det skulle förutsätta fällning av träd, flyttning/sprängning av flyttblock och byggande i två plan. Den bästa och fördelaktigaste byggplatsen ligger nordost om nuvarande byggnad. 2.4 Om delgeneralplanen ger möjlighet till en andra byggplats ska denna anvisas väster om viken som öppnas mot norr. 2.3 Jag ber att ni när ni utarbetar en delgeneralplan beviljar tomterna A och B (Termokoti Ky ja Heinonen) lov att bygga fritidshus på tomterna. Som byggrätt skulle det räcka med t.ex.80 m² för fritidsbostad och 30 m² för bastubyggnad. Meningen är att sälja tomterna. År 2003 sökte vi undantagslov för våra egna tomter. Lov beviljades inte. 2.4 Tögholmen är uppdelad i fyra delar. Södra ändans två tomter är bebyggda. Tomterna A och B ska säljas. År 2003 sökte vi undantagslov för våra egna tomter. Lov beviljades inte. Svartbäck Svartholmen, 1:118 Kalvö 4:99 Svartbäck, 4:58 Kalvö 1.1 Området har de senaste decennierna utvecklats till ett område för rekreation, fritidsbebyggelse och annan fritidsverksamhet. På hela området (här talas om Kalvön) torde i detta nu finnas enbart en året runt bebodd fastighet. Områdets karakteristiska användningssättet är nu fritidsbebyggelse. 1.2 Kalvön och öarna runt omkring är helt utbyggda. Torde ej finnas obebyggda stränder. På Kalvön bor en fast bosatt, all övrig bebyggelse är fritidsbebyggelse. Områden som utnyttjas för kommersiellt bruk finns ej. 1.3 Båda lägenheterna finns på fastställd strandplan 1.4 fritidshus 3, bastu 2, gäststuga, 2.1 Området är nästan helt utbyggt med fritidsstugor. Annan användning t.ex. turism, stugbyar är begränsad utan att det skulle medföra olägenheter för fastighetsägarna. Fiskenäringen upphört redan för 20 år. Förutom Onaslandet är de andra holmarna för små och bergiga för jord- eller skogsbruk. 2.2 Kalvö och öarna runt omkring är helt utbyggda eller stranddetaljplanerade. Motorbåtstrafiken som går mellan området samt den som går mellan Onas/Kalvö och Sjutsundsbryggan belastar området. Mera trafik skulle bara öka oljud, svallvågor m.m. 2.3 Fastställd stranddetaljplan. Inga flera önskemål. 2.4 Sköldvik belastar Kalvö och holmarna närmast Emsalö främst p.g.a. utloppsröret från reningsverket och svallvågorna. Vintertid blir menförestiden oskäligt lång (Spjutsundsbryggan-Kalvö) på grund av svallvågorna. Sommartid belastas vattnet och friden störs av oljetankerna. Farten i farleden borde begränsas. Olägenheten med isbildningen ökar också på grund av att den fast bosatta familjen på Kalvö bryter sönder isen mellan Kalvön och Spjutsundsbryggan. Detta kunde avhjälpas med att anvisa en annan landningsplats för familjen väster om Spjutsundsbryggan. 1.4 fritidsstuga, bastu, gäststuga 2.1 Mera parkeringsplatser vid Svartbäckbryggan. Sophämtning 2 ggr/år från den privata bryggan på Kalvö (enl. överenskommelse). Närmast fråga om bråte. Regelbundna besök av sotaren (fastslagen tidtabell). 2.4 Hoppas Borgå kan garantera att bussförbindelsen mellan Helsingfors och Svartbäcks brygga. upprätthålls. Vi utan bil är beroende av denna rutt. Förbindelsen Svartbäckbryggan-Kalvö fungerar numera förträffligt. Önskemål: Någon slags subventionering av trafikkostnaderna.

7 Svartbäck, 4:90 Kalvö Svartbäck, 1:126, 4:104 Kalvö Svartbäck, 4:25, 4:46 Kalvö Svartbäck, 4:30 Kalvö Svartbäck, 4:112 Kalvö Svartbäck, 4:118 Kalvö Svartbäck 4:42, 4:78 Kalvö, Majholmen Svartbäck 4:114 Kalvö 1. På fastlandssidan saknas brygga och platser för vinterförvar. Nu är allt beroende på privata markägares vilja att hyra ut båtplatser. En båtplats på fastlandet är nödvändig. 1.2 För Kalvöns norra del finns fastställd stranddetaljplan. Vår tomt ingår inte i den, Vi vill naturligtvis ha samma byggrätt som gäller runt vår tomt. 1.3 Vi behöver ca m² mera byggrätt för vår tomt. 1.4 fritidshus, bastu, lider 2.4 Fiske och rekreation har försämrats år för år. Vattenkvaliteten blivit sämre, blågröna alger en stor plåga. 1.4 fritidshus De obebyggda holmarna (Onas) borde bevaras för fritidsbruk. Finns så få kvar. 2.3 Barn och barnbarn borde ha rätt att bygga fritidshus för tomten är tillräckligt stor (avser sannolikt 1:126). 2.4 Fartygstrafiken till Sköldvik bör ha fartbegränsning. Stora svallvågor gör det svårt att hålla egna båtar vid brygga och strand. 1.1 En del av skärgården som lämpar sig för fritid. Lämpligt med fast bosättning som erbjuder service. 1.2 Kalvö: resurs: Villabebyggelsen. Redan nu trångt bebyggd. Öppna stränder svårt att förvara det nödvändiga färdmedlet båt. 1.3 Värde: Utsikten mot sydväst och den steniga stranden med tallar i samma väderstreck. 1.4 fritidshus 2, lider Traditionell semesterholme, gammalt fiskeläge, marin natur. Ingen exploatering. 1.2 Kalvö: stugholme, vacker till stor del orörd natur. Enstaka fritidshus. Ingen stugslum. Ingen exploatering. 1.3 Inre delen av lägenheten ansluten till WWF:s hemskogsregister. Lägenheten har varit nästan likadan i 60 år. 1.4 fritidshus, bastu, annat 1.1 Jag skulle gärna bygga men har inget byggnadslov. Om jag får lov skulle jag bygga ett fritidshus. Kan ansöka genast om det lyckas. 1.4 Inga byggnader 1.1 Jag skulle gärna bygga fritidshus men har inget byggnadslov 1.4 Inga byggnader 1.3 Fastigheten 4:78 på Majholmen är en byggd byggplats. Såväl lägenheten 4:42 på Majholmen som jordlotten till lägenheten 4:78 på Kalvö är obebyggda. Lägenheten 4:42 har haft bygglov vid övergången mellan och 1970-talen :78, Majholmen fritidshus 1, bastu/gäststuga 1, lider Sundet mellan Kalvö och Majholmen muddrades av fiskelaget Genomströmningen och vattenkvaliteten förbättrades. Fiskebeståndet blev bättre. Önskar att det beaktas i planeringen och att sundet hålls öppet också i fortsättningen. 1.3 Tomten har två stränder på 50 m på olika sidor av holmen. den kan planeras för 1 fritidshus. 1.4 fritidshus 1, bastu Skärgård lämpad för fritidsbruk. Mångsidig Kalvö är en villaholme och redan nu ganska tät. Marken bergig tillgång på hushållsvatten behandling av avloppsvatten. 2.3 Lägenheterna har bebyggts på 1930-talet som två familjers villalägenhet och som sådan fungerar den bra också i fortsättningen. Behov av att bygga en separat bastu och en gäststuga kan bli aktuellt. 2.4 Man borde kunna förvara den för boende nödvändiga båten också på fastlandet. För båtplatsernas del gäller för närvarande säljarens marknad. Det har inte planlagts tillräckligt med småbåthamnar på fastlandet. På holmarna har man redan planlagt alldeles tillräckligt av dem. 2.1 Att bevara skärgårdsnaturen är av största vikt. 2.2 Kalvö, Onas. Hoppas områdena bevaras som dagens naturnära stugholmar. Skarpt NEJ till alla stugbyar, turistanläggningar och intensiva skogsvårdsprojekt. En styckning av tomterna i små, tättbebyggda stugplättar bör förhindras. 2.3 Att bygga om nuvarande stuga om pengarna räcker. 2.4 Semesterbyar och turism på fastlandet. Hit kommer man för att varva ner och meta. Yrkesfiske kan inte skapas genom planläggning. Jord- och skogsbruk passar inte in i den här skärgården. 2.1 Skulle använda mitt barndomsarv som fritidsplats bara jag får bygglov. Fridfullt, inga grannar. 2.3 Min bror har 4 hus på Majholmen men jag har inget! 2.4 Jag lämnar in byggnadslovsansökan och hoppas jag får. Lägenheten stor och inga grannar. Nu är skogen vildvuxen men ett hus på tomten skulle vi röja upp och sköta den. Min man kommer att fiska till husbehov eftersom jag har fiskerätt. 2.3 Jag önskar att lägenheten 4:42 ska planläggas som byggplats samt att man i planläggningen också undersöker om jordlotten till lägenheten 4:78 på Kalvön kan planlägga en byggplats. 2.4 Mina tre söner äger båda lägenheterna, jag har livslång besittningsrätt, som jag nu ämnar avsäga mig i förtid. 2.1 Önskar att en förbindelsebrygga planeras på Kalvön. En omsorgsfullt planerad strandbebyggelse bl.a. färgsättning av hus, avstånd från strandlinjen, hur husen passar in i miljön. Önskar att vattenklosett inte används, de är oacceptabla i skärgården.

8 Svartbäck, 4:61 Kalvö Svartbäck, 2:101 Kalvö Svartbäck, 2:67 Kalvö Svartbäck, 3:106, 3:118 outbrutet område Kalvö 1.4 fritidshus, gäststuga 1.4 fritidshus, bastu, vedlider 2.1 Havsvattenkvaliteten har förbättrats. Bullernivån från hamnen, förankrade fartyg, farleden till Sköldvik kunde sänkas? 2.2 Grundvattenbrunnarna är beroende av trädbeståndet varför kalhyggen bör undvikas. 2.4 Butiksbåten är mycket viktig för semesterfirarna och turisterna. Stödåtgärder? 1.4 fritidshus 2, bastu 1, lider I Spjutsund bör fås parkeringsområde för sommargästerna på Kalvön. Motorbåtstrafik till Timmerviken på Kalvön åtminstone under veckosluten (till Kalvön fredag kväll och lördag morgon och tillbaka söndag kväll). 2.2 Ordentlig väg runt Timmerviken på Kalvön till båthamnen där butiksbåten lägger till, i stället för nuvarande stig. 1.4 stuga med bastu 2.2 Samfälld brygga på strandtomten Solklippan på Kalvön, som ägs av staden. En semesterby passar bra på holmen. 2.4 Båtförbindelsen från stranden i Svartbäck via Spjutsund-Kalvö till Onasarkipelagen bör utvecklas. Svartbäck, 1:65 Kalvö Svartbäck, 3:110, 3:118 outbrutet område Kalvö Svartbäck, 2:71 Kalvö Svartbäck, 3:113, 3:118 outbrutet område Kalvö 1.1 Stenig strandlinje ca 60 m., bara ca 30 m rensad. Sten- och betongbrygga i stranden. 1.4 fritidshus, bastu, ekonomibyggnad 1.2 Stuga på lägenheten 3:110, från stugan ca 300 m till stranden mot väster. Stranden gemensam med 15 andra samt med två andra, som har båtplats i stranden (lägenhet 1:118). Strandlinjen ca m. Tomten har infartsstrand på östra sidan, strandlinjen ca 8 m. Ingen torde ha använt den. Strandtomternas ägare förhåller sig fientligt till de s.k. skogsborna. 1.4 På lägenhet 3:110 fritidshus, lider 1.4 Inga byggnader. 1.2 Bussturerna Helsingfors Svartbäck för få. Båttransporterna beroende av en pensionerad fiskare. Lägenheten Solklippan ägs av staden, alltså en brygga där. Ägarna till 3:118 har servitut till halva stranden, dvs. rätt till båthamn Se nästa (3:110) 2.1 Hela området bör utvecklas så att det inte längre belastas ytterligare av oljeraffinaderiet och att avloppsvatten från andra områden inte leds till Svartbäcksfjärden. Antalet oljetankers ökar. Ingen semesterby på holmen, men en sådan kunde inrättas på en holme som inte från tidigare är bebodd. 2.2 Jag känner bara Kalvön, inga andra holmar. 2.3 Just nu inget behov av tillbygge, men i framtiden kanske. Arvingarna, nya ägare? Holmen och vattenområdena bör inte utsättas för alltför stor belastning. 2.4 Trafikförbindelserna måste tryggas. Alla har inte egen bil/båt. För bilarna finns inte tillräckligt med trygga parkeringsplatser. Trafiken till holmen tills vidare bra. Kankfelt pålitlig trafikant. Vindarna har numera blivit starkare och det är inte alltid tryggt att använda egen båt. Avfallshanteringen haltar och är dyr. Behållare för hushållsavfall finns i Svartbäcks strand. Avgiften är oskälig. Övrigt avfall, ugnar och annat problemavfall skräpar i knutarna eller vilar på havets botten. Avfallstransporten bör ordnas bättre. En transport räcker inte (väderleksförhållandena). Fastighetsskatt tas ut men invånarna på holmen får ingenting i gengäld. 2.1 Kärlen för hushållsavfall i Svarbäcksstranden ok, men holmen full av problemavfall, järnsängar, TV:n, målarpytsar mm. Avfallsbåten två gånger/sommar runt holmen som i Åbolands skärgård. 2.4 Önskemål: På sommargästernas hemadress meddelande om renoveringstjänster, till salu/önskas köpa-spalt osv. På grund av ovan nämnda brister blir jag tvungen att sälja min kära stuga 2008 om ingen förbättring sker.

9 Svartbäck, 3:117 Kalvö Svartbäck, 3:57 Kalvö Svartbäck, 3:81 Kalvö Svartbäck, 3:61 Kalvö Svartbäck, 3:43 Kalvö Svartbäck, 3:98 Kalvö Svartbäck, 2:73 Kalvö 1.4 fritidshus, lekstuga 2.4 Någon form av turbåt från Svartbäcks strand i samband med bussen. Nu blir en 3 km lång båtresa dyr. 1.2 Egen strand helt ok. 1.4 fritidshus, bastu, båthus, verkstad 1.1 Det finns kring ett par hundra stugor på Kalvön. Nästan alla stränder är redan byggda. Om en markägare önskar stycka och sälja tomter ska han ordna förbindelserna genom sin egen tomt. Det är inte tillåtet att ta i land på andra stugägares mark. Bilplatserna i Spjutsunds strand redan nu alldeles för få. 1.2 Holmen får inte förstöras med för mycket bosättning och avloppsvattnet från Borgå eller från fartygen bör inte släppas i havet. Vattnet var renare förr. 1.3 Det viktigaste med den egna lägenheten är en egen strandbastu, sandstrand, lugnt läge och egen ro och att grannarna hålls på sina egna tomter. Minimikravet 5 m från granntomtens gräns för en byggnad bör inte ändras. 1.4 fritidshus, bastu 1. Den härliga havsnära naturen har ett stort värde. 1.2 Kalvön är ett viktigt sommarställe för mig. Läget har emellertid blivit oroligare. Tankertrafiken har ökat. Svallet sliter stranden och slår sönder båtarna. Vi efterlyser fartbegränsningar. 1.3 Jag är nöjd. 2.2 Absolut inga semesterstugor/båtklubbar till Kalvön. 2.4 Kommunala båtplatser/bilplatser i Svartbäckstranden. Taxibåttrafik Svartbäck-Kalvö samt flera bussturer. Vattenpost för dricksvatten, om vattnet på holmen p.g.a. torka sinar. 2.1 Holmen är inte i behov av någon sorts utveckling. Om dagens stugägare vill fiska är det ok, men det finns inga större fiskemöjligheter i området. 2.2 Det vore fint om Borgå stad kunde stöda taxibåtverksamheten såsom förr i tiden. 2.3 På vår sommarstuga hittills allt bra. Inga utvecklingsbehov. Och under inga omständigheter har någon rätt att planera något på vår tomt. 2.1 Staden kunde bygga en allmän brygga för sommargästerna, Nuvarande transport kostar för mycket. 2.2 Ingen semesterby till Kalvön. Invånarna tillräckligt många redan nu. 2.3 Jag hoppas att utsläppen i området inte ska öka (Fortum, avloppsröret). Ibland en lugn sommardag är gaslukten så kraftig att man måste hålla sig inomhus. 2.4 Jag önskar också att en större avfallsbåt skulle komma och samla in alla ugnar, kylskåp, byggavfall från tomterna, skogen. 1.4 fritidshus 2, bastu, gäststuga, förråd 1.4 fritidshus, bastu, lekstuga, förråd/lider 2.1 Obyggda holmar bör sparas som rekreationsområden. Utskären och klipporna ska bevaras som skyddsområden. I planläggningen bör båt- och bilplatser reserveras på fastlandet. 2.2 Nestes rökgasutsläpp har förstört brunnarna. Sommarvattenledningar eller åtminstone en vattenpost bör dras till holmarna. Fartbegränsning för oljetankers. Stora svallvågor leder ofta till olyckstillbud. 1.1 Resurserna i området ringa på grund av att det är så litet. Värdena ligger i områdets känsliga natur, som bör skyddas för ökad båttrafik och massturism samt ökat buller från småflyg. 1.2 Kalvö: Holmens resurser och värde är naturen. resurserna redan utnyttjade. Naturen tål inte mera stugor och människor. Semesterbyar måste absolut förbjudas. Hyggen bör förbjudas. Holmen borde fredas för rekreationsbruk. 1.3 Naturfriden bör återställas i området genom begränsning av ytterligare byggande. 1.4 fritidshus, bastu, servicebyggnad fritidshus, 3 bastu, 1 lider, 2 lekstugor 2.1 Bör bevaras så nära naturtillstånd som möjligt. Obyggda holmar ska förbli obyggda, ingen avverkning. Sommarstugebebyggelsen får inte öka. Ytterligare byggande av semesterbyar och gästhamnar bör hindras. Avverkning av skog bör förbjudas på alla holmar i området. Beredskapen att bekämpa oljeolyckor bör utvecklas. 2.2 Kalvö: Allt tilläggsbyggande bör förbjudas. Den lilla holmens natur tål inte ytterligare belastning. Skogsavverkning bör förbjudas, eftersom rekreations- och naturvärdena försämras. Olovlig bergssprängning bör bestraffas. 2.3 Jag bevarar min egen lägenhet helt i naturtillstånd. 2.4 Fartbegränsning för oljetankers.

10 Svartbäck, 2:61,2:87 Kalvö Svartbäck, 1:55,1:49 Kalvö Svartbäck, 1:48,1:50 Kalvö Svartbäck, 1:60,1:94 Kalvö Svartbäck, 1:58 Kalvö 1.1 Oljeraffinaderiets negativa imageeffekt. Konkreta olägenheter: lukt, trafik, onaturliga dimensioner, rädsla för olyckor, utsläpp, förorening, ljus, ljud, besynnerlighet. 1.2 Viktig plats i livet. 1.3 Byggnaderna i dåligt skick. 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga, bod 1.1 I Svartbäcksstranden bör fås ordentliga båtplatser. 1.2 Borgås avloppsrör har utrotat fiskarna från strandvattnen och smutsat ned vattnet. 1.3 För den Ena av de egna lägenheterna finns en stranddetaljplan (1:49). Bra att också den andra kommer att få en. 1.4 fritidshus, gäststuga 1.1 Delvis fritidsbosättning, delvis obebyggd skärgårdsnatur, delvis kulturlandskap. Resurser: möjligheter att öka fritidsbosättningen. Också natur- och skärgårdsturismen kunde utvecklas. 1.2 Kalvön: Typisk grönskande holme för fritidsbosättning. Resurser: Timmerviken och andra hamnar för butiksbåten. Bäroch svampmarker i mitten av holmen. 1.3 I förhållande till lägenheternas storlek är bebyggelsen ringa. Lägenheterna i två familjers användning och ägo. 1.4 fritidshus/stuga med bastu 1:50, ekonomibyggnad 1: Markbyggande övervakas inte. Konstruktionerna för bryggor, vågbrytare, betongutfyllnad osv. förstör stränderna. Den allmänna nedskräpningen måste fås i schack. uppsamlingsplatser för avfall till de populäraste holmarna. 1.2 Söderskär bör bevaras som naturskyddsområde. Östra Finska vikens pärla. 1.3 Det gamla undantagslovet tillåter byggande alldeles i stranden. Inte bra. En lugn utsikt över havet förutsätter en zon för strandfrid. Trädbeståndet på lägenheten i naturtillstånd. Onödiga ingrepp i miljön bör undvikas. Bra är att mitten av holmen är i allmänt bruk. 1.4 fritidsbostad, bastu/båtskjul, lider 1.1 Fortum väcker rädsla för eventuella miljöskador. Båtplatserna på fastlandet viktiga. 1.2 Holmen präglas av de delvis fullbyggda stränderna och den igenvuxna mitten av holmen. En fin resurs är den ambulerande butiksbåten. 1.3 Härlig solig tomt med strandrätt. Byggnaderna från talet. Renovering pågår. 1.4 fritidshus, bastu, lider, i stranden samfällt lider och brygga 2.2 Lämplig för båtägare. Idealisk för den som får kraft av det lilla som återstår av den enastående naturen. 2.3 Till salu. 2.4 Jag hoppas att utvecklingen inte leder till att det blir en lekplats för nyrika uppkomlingar. 2.1 Min åsikt såsom ovan. 2.1 Fritidsbosättningen och strandbyggnationen en del av det värdefulla kulturlandskapet I planeringsområdet stora möjligheter att bygga till så att också enhetliga genuint obyggda stränder/ rekreationsområden kan bevaras. Turist/semesterbyar skulle medföra service, arbetsplatser och aktivitet i området. 2.2 Kalvö: Vårt önskemål om byggande inberäknat skulle holmens sydvästra udde fortfarande vara glest bebyggd jämfört med resten av holmen. 2.3 Vi hoppas på en byggplats var för vardera lägenheten så att bastun på den ena lägenheten ingår i den andra lägenhetens byggplats. I första hand byggande enligt ansökan om undantag från I andra hand enligt den 1996 godkända stranddetaljplanen, men lite närmare stranden (dåvarande markägare drog sig ur planen). 2.4 Vi finner strändernas landskapsmässiga värden och byggande som smälter in i landskapet vara viktiga. 1: Klarhet, områden för olika bruk naturskydd, dagsutflykter, stugliv. Kommunens skyldighet att ordna avfallshanteringen. Övrigt byggande på stränderna bör övervakas. Betongåbäkena bort från klipporna. 2.2 Naturvärdena betonas. Kan man förbjuda/begränsa kalhyggen? Förnyelsetakten på de klippiga holmarna är långsam. Den allmänna byggkulturen bör tyglas: på tomterna finns mycket minibyggnader (4 6m²), kåkbyar inne på tomten. 2.3 Möjliggör rimligt byggande. Totala byggrätten 80 m² + bastu/ekonomibyggnader. 1: Ett skyddsområde mot byggande på stranden för att bevara de naturenliga vyerna. Kåkstäderna på tomterna ska förhindras. Byggrätten ska motsvara dagens krav med beaktande av terrängen och tomtens areal. 2.2 Söderskär ska skyddas ordentligt. 2.3 Byggrätt ca 80 m² för fritidshus och bastu. Skyddsområde i stranden. 2.1 Området bör utvecklas med tanke på det allmänna bästa och landskapet. Gäst- och landstigningsplatserna bör ökas. Stugbebyggelsen på stränderna bör begränsas till platser som passar in i landskapet. 2.2 Exploateringen av Kalvön bör inte öka. Möjligheterna att utveckla de samfällda stränderna och bryggorna för fastigheterna som saknar egen strand bör utredas. I holmens inre delar ska anläggas ett heltäckande väl underhållet stignät. Kalhyggen bör inte tillåtas. Semesterbyar bör inte tillåtas och ingärdningar inne på holmen annat än i omedelbar närhet av husen bör förbjudas. 2.3 Servitutsvägen från vår tomt till stranden och strandrättsområdet med brygga ska beaktas i generalplanläggningen.

11 Svartbäck, 1:31 Kalvö Svartbäck, 1:89 Kalvö Svartbäck, 1:79 Kalvö 1.2 Vi önskar transport till skäligt pris. Vi hoppas att stigarna på holmen rustas upp i gångbart skick. Invånarna är till stor del äldre. Möjligheten att ta sig fram med små traktorer, mopeder eller snöskoters vore en fantastisk sak. 1.4 fritidshus, bastu, gäststuga, lekstuga, lider Vår stuga brann Vi söker nytt undantagslov. 1.4 bod, vedlider 1.1 I norr är Kalvön ett tätt fritidshusområde och Onas ögrupp har till sina norra delar huvudsakligen bevarats som rekreationsområde i naturtillstånd och mål för båtutflykter. 1.2 Halsholmen, Björkholmen och Fåfängholmen är obebodda holmar och bör som sådana bevaras. Ökad övernattning på holmarna bör begränsas. Byggande av fasta kojor och tältbastur bör förbjudas helt, likaså olovlig trädfällning. Segelsällskapen har ockuperat flera holmar och lokalbefolkningen har inget ärende till holmarna längre. 1.3 Vår tomt är stor, ca hälften av udden. Sett från havet verkar vår tomt med sitt täta trädbestånd och sina grå byggnader nästan obebodd. 1.4 fritidshus, bastu, snickarbod, förråd. 2.2 Förslag till byggrätt, som beaktar tomtens storlek: fritidsbostad 100 m² för varje påbörjad 5000 m² tomtmark. 2.1 Utvecklingen av området ska betona de enskilda människornas båtintresse, fritidsfiske samt utövande av skogsbruk. T.ex. semesterbyar i området skulle innebära att den lilla ögruppen förstörs. Omfattande fritidsbyggande bör inte tillåtas, särskilt inte i närheten av strandlinjen. 2.2 Onas ögrupp, som till många delar ännu är en pärla i Finska viken, bör skyddas och bevaras i naturtillstånd. Kalvön lär redan ha uppnått det tillstånd som man önskar att den ska bevaras i framöver. 2.3 jag önskar följande av delgeneralplanen: Vår lägenhet bör i delgeneralplanen uppdelas i två. Huvudbyggnaden bör få förstoras. 2.4 På Kalvö pågår många tillbyggnads- och utbyggnadsprojekt, men på små tomter bör utbyggnad av de gamla husen inte tillåtas. Infiltration av avloppsvatten bör tillåtas endast på den egna tomten. Byggande av vågbrytare från den egna stranden till oskiftat vattenområde bör förbjudas. De förstör i många fall helt strandvyerna.

12 DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD ( , , , , ) Planeringsskede: Onas Namn By, Rnr, Holmens namn Onas, 1:369 Rävholmen Onas, 1:416, 1:545 Rävholmen Onas, 1:478 Rävholmen Onas, 1:370 Rävholmen Onas, 1:481 Rävholmen Onas, 1:470, 1:384 Rävholmen Onas, 1:368 Rävholmen Onas, 1:233 Svedjeholmen Beredning av planen MarkByggL 62 växelverkan när planer bereds och MarkByggF 30 framförande av åsikter när planer bereds. Förfrågan till markägarna, Pro Pörtö r.f. och båtklubbar med verksamhet i området. 1. Planeringsområdets nuläge. Områdets resurser och värden 1.1 Hela området 1.2 Vissa holmar/viss holme 1.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 1.4 Byggnaderna 2. Planeringsområdets framtid? Hur borde området utvecklas? 2.1 Hela området 2.2 Vissa holmar/viss holme 2.3 Egna lägenheten/lägenheterna/området 2.4 Övriga funderingar och åsikter fritidshus/bastu, 1 gäststuga 2.1. Att få behålla butiksbåten till holmarna. Att med några års mellanrum få en pråm ut till holmarna som samlar in skrot, annat bråte. Sophantering med andra ord. 2.4 Förbindelsebåt mellan holmarna och fastlandet. Butik på fastlandet. Bättre bussförbindelse mellan H:fors, Svartbäck, Kitö. El till vettigt pris till holmarna. 1.1 Onas skärgård unik, nära Helsingfors. Bebyggelsen har ökat kraftigt men störta belastningen på miljön är ändå segel- och motorbåtsföreningarna. Varje weekend ankrar 100-tals båtar. 1.3 Lägenheterna är ca 6,9 ha med ca 500 meter strand fritidshus, 1 bastu, boda (På båda lägenheterna finns en sommarstuga) (B. har nekande undantagslov från 2003 på 1:416) 1.1Allmänt sett är området är trevligt och unikt. Bra att bebyggelsen är koncentrerad till vissa holmar och att det finns tillräckligt med obebyggda områden på andra holmar. 1.3 Lägenheten är ca 2 ha med 200 m strand fritidshus, 1 bastu, 1 lider 1.1 Hela området utbyggt. Tilläggsbyggande belastar området och naturen alltför mycket fritidshus/bastu, 1 gäststuga 1.1 Allmänt sett är hela området trevligt. Ingen del har direkt förstörts genom byggande fritidshus 1.1 Onas skärgård är ett naturnära rekreationsområde med lämplig byggnadstäthet. Trafiken till Fortum/Neste stör i den inre farleden. Båthamn + service fattas. 1.2 Kalvö är för tätt bebyggd. 1.3 Fritidshuset byggt 2001, bastubygget pågår :470, 1 fritidshus, kommande bastu 1.4 1:384, 1 fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Vattenkvaliteten har försämrats. 1.4 Enligt lov: 1 fritidshus, uthus 1.1 Onas är livligt sommartid och skulle gärna få förbli så obebyggt som möjligt. Båtklubbarna är ett gissel. 1.2 Björkholmen, Fåfängholmen är viktiga utflyktsmål. De yttersta holmarna i Onas arkipelag bör förbli obebyggda. 1.3 Stugorna på tomten ligger långt från stranden inne i skogen fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga 2.1 Skärgårdens nuvarande miljö bör bevaras. Ett bygglov/1 ha och 100 m strandlinje är bra. Att sommarstugornas antal ökar är väl väntat p.g.a. områdets läget. 2.2 Vill man bevara större områden utan bebyggelse vore det naturligt att områden fanns på Onaslandet och Brunnskär som ägs av Helsingfors stad. 2.3 Ansökt om ett tredje bygglov för tomten men inte beviljats. Tomtens sammanlagda storlek borde medgiva ett bygglov på västra udden. Hoppas detta beaktas då generalplanen uppgörs. 2.1 Miljön bör bevaras. Den fasta bosättningens önskemål bör beaktas och dess verksamhet bör understödas. Ett bygglov/ha och 100 meter strand borde beviljas. Samarbetsvilja gällande t.ex. sotning, avfallshantering finns på tätt bebyggda holmar men staden borde vart tredje år ordna t.ex. bortförande av avfall. Butiksbåten skall understödas. 2.3 Vi önskar dela tomten i två tomter med byggrätt för en sommarstuga till så båda hade var sin. Gemensam hamn finns. Våra rötter på Onas gör det speciellt viktigt för oss att vara på holmen. 2.1 Nuläget OK. Helst inte mera bosättning. 2.4 Havsbottnen bör återupplivas. Inget avloppsvatten i havet 2.1 Jämvikt mellan bebyggda stränder och stränder i naturtillstånd. Vissa holmar nu fullbyggda och andra obebyggda. 2.2 Yttre skärgården bör lämnas obebyggd. Söderskärs rekreationsmöjligheter bör utredas. 2.4 På tiden att det planeras var det finns byggplatser och vad som hålls som grönområde. 2.1 Båthamn + Service i Spjutsund. De stora fartygen stör. Båtföreningarnas antal är nu lämpligt. Ökning av byggrätten bör begränsas. 2.3 En fast brygga bör byggas för att ta sig till tomten. 1: Bensinstation + båthamn fattas. Föroreningar från Neste/Fortum begränsas ytterligare. Fritidsfiske bör skyddas också på vintern. Stora fartyg bort från området. 2.1 Vi önskar förbud för mattvätt i havet och okynneskörning med motorbåt och vattenskoter. 2.1 Vill ha hela området oförändrat så kan många olika typer av människor njuta av miljön och naturen. Inga fler båtklubbar. 2.2 Speciellt Björkholmen och Fåfängholmen + yttre skärgården måste förbli obebyggda. 2.3 Vårt område får förbli som det är just nu. Ev. utvidgning av stugorna kan bli aktuellt i framtiden. 2.4 Vi behöver en skärgård som inte är för tätt bebyggd. Rekreationsområde.

13 Onas, 1:500 Svedjeholmen Onas, 1:552 Svedjeholmen Onas, 1:150 Lilla Halsholmen Onas, 1:571 Linholmen Onas, 1:321, 1:601 Linholmen, Bässholmen Onas, 1:398 Solskensholmarna Onas, 1:485 Lammören Onas, 1:544 Risholmen Onas, 1:594, arrendeområde Risholmen fritidshus/bastu, boda 2.1 Jag önskar att området ska bibehålla sin nuvarande karaktär genom att spridd fritidsbosättning tillåts så att det blir kvar fria stränder och rekreationsområden. På de byggda tomterna kunde tilläggsbyggande tillåtas i samma gårdsmiljö, om byggnaderna inte syns störande från havet. En del av de obebyggda holmarna kunde fortfarande lämnas obebyggda. 2.2 Svedjeholmens nuvarande 8 fritidsfastigheter är enligt mig ett tillräckligt antal. Det behövs fria stränder. 2.4 Området är vintertid isolerat p.g.a. farlederna, varför fast bosättning knappast kan komma ifråga. 1.2 Svedjeholmen är en lugn holme. 1.3 Huset från 70-talet, bastun år fritidshus, 1 bastu 1.2 Halsholmen, Svedjeholmen är redan fullt exploaterade inom sina resurser. Halsholmen används av två båtklubbar och Svedjeholmen är utbyggd. 1.3 Vår lägenhet = hela holmen fritidshus, 1 bastu, båthus, verkstad/vedlider 2.2 Vi önskar att platsen förblir lugn. 2.3 Vår son önskar ett sommarhus på tomten bredvid. 2.4 Lugn och ro på området fritidshus, förråd 2.1 I området (Linholmen I think) finns ca 60 stugor med båthamnar. 2.2 Inte mera betydande byggande på Linholmen. 2.3 Förblir i nuvarande bruk. 1.2 Undertecknad är yrkesfiskare på annat håll. 1.3 En del av lägenheten 1:601 finns på Söderskär fågelskyddsområde. Används av Helsingforsborna som rekreationsområde. Bör förhindras i generalplanen :601 (Bässholmen) fritidshus Rävholmen är för tätt bebyggd fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, båthus 1.3 Alla träd har ännu inte röjts efter tre stormvintrar fiskestuga, 1 bastu, lider fritidshus, vedlider 2.1 Uranprospektering på Bodö och Söderskär bör förbjudas. Likaledes utvinning av sand från botten. Möjlighet till ny fast bosättning bör beredas på Bodö-Pörtö-området. Bodöviken är lämplig. 2.2 Landstigningsförbud på Söderskär under häckningstid för utomstående. Turism bör också förbjudas. 2.3 Behov finns att slå sig ner på fädernemark och utöva yrket. Göra området levande. Byggrätt för fast boende + fiskeredskapshall på Bässholmen. Tomten på Linholmen bör ha byggrätt för fritidshus. 2.4 Stomlägenhetsprincipen för byggrätt försätter markägare i ojämlik ställning, strider mot EU -lag. 2.1 Vi hoppas att områdets naturskönhet och känsliga natur bevaras. Ev. tilläggsbyggande ska ske glest, min. 200 m strandlinje/tomt. Bostäderna kunde vara stora, m 2. Hus som förstör landskapet såsom rundtimmervillor bör inte tillåtas. Båtklubbarna har redan alldeles tillräckligt många stödpunkter, mera behövs inte. 2.3 På holmen (egen lägenhet) finns bara ett fritidshus, men där kunde utmärkt rymmas också ett fritidshus till, strandlinjen är ju ca 800 m. Vi vill behålla holmen i rekreationsbruk, alltså för fritidsboende, men inte bebygga den alltför tätt. 1.4 bastu, grillkåta, lider 2.1 Området saknar nästan all infrastruktur. Bränslestation, allmän transport, handel. Tillgång till el är begränsad. Sophantering saknas helt. Förbindelserna mellan holmar och fastland försvårad p.g.a. att det inte finns allmänna bryggor på fastlandet. Även bilplatser och djuphamn på fastlandet saknas. 2.2 Bebyggelsen ökar hela tiden. Svårare att finna lämpliga ankringsplatser. Vissa delar av skärgården kunde hållas som allmänningar (rekreationsområden). Andra områden kunde planeras tätare som skärgårdsbyar. En viss del av bryggplatserna kunde frekventeras av utomstående. Båtklubbarna har fina bryggor. 2.3 Segelklubben har respekt för naturen och grannarna. Avfallshanteringen, grått vatten och toaletterna utgör ett problem. Naturens slitage har HSK löst med utmärkta stigar. 2.4 Populationen blir äldre och för att kunna utnyttja sin frihet bör grundservicen på området fungera. Butiksbåt, el transporter m.m. Hur skall avfallshanteringen ordnas. Bör varje stuga ha sin egna brygga? Okontrollerat byggande är ett problem. Byggloven är avsedda för ett visst byggande inte

14 Onas, 1:593, 1:567 Risholmen Onas, 1:558 Brännskär Onas, 1:314 Kaivokari Onas, 1:590, Fåfängholmen, Långön, Onaslandet Onas, 1:591 Onaslandet Fåfängholmen, Långön, 1.3 Ett fritidshus kommer att byggas på tomten 1:567 (lov finns). Tomterna kommer att sammanslås vid tillfälle bastu tillbyggnader t.ex. Vilken slags toatyper belastar naturen minst? Onas har en rik kultur/natur och ifall området skall bli ett attraktivt besöksområde behövs goda hamnar med olika utbud. Övernattning och rekreation kan säkert utvecklas i samförstånd med markägarna, segelföreningarna m.fl. 2.1 Båtklubbarna med sina stora bryggor och fritidsbebyggelsen borde inte planeras bredvid varandra utan ha sina åtskilda delar av området. 2.2 Kaivokari och sydostliga delen av Onaslandet bör reserveras för allmän rekreation. 2.3 Ett fritidshus kommer att uppföras fritidshus, 1 bastu, lider 2.1 Pörtö är en vacker helhet. Vi hoppas att de traditionella värdena beaktas också i framtiden. Traditionella rödmyllade och gråbetsade hus kan förhoppningsvis också i framtiden byggas intill vattnet. Söderskär kunde utvecklas för turism. 2.2, 2.3 Den egna holmen är ca 5 ha. Familjen har två pojkar och vi hoppas att de ska ges möjlighet att bygga egna hus på holmen. Vi har också planer på ett traditionellt båthus på den nuvarande bryggan. 2.4 Butiksbåtens existens ska tryggas och utvecklas också med tanke på turismen. 1.4 kokskjul, avfallshantering, WC 2.1 Att utveckla holmarna för allmänt rekreationsbruk är motiverat med tanke på hållbar utveckling. 2.2, 2.3 Utveckling av Kaivokari (ca 30 ha) för turism, semesterstugor för uthyrning, strandbastur, hamnar på norra, östra och västra sidan. 2.4 Stödpunkter för båtturism och fisketurism behövs, bryggor för vattentrafik. 1.1 Flera fastigheter i Onasområdet är obebyggda eller glest bebyggda. Helsingfors stad och rekreationsområdesföreningen äger stora områden. 1.3 Lägenheten är obebyggd och där finns ingen båtklubbsverksamhet. 2.1 Båtfärder och fiske är tryggade i Onasområdet. För yrkesfiske vore jag beredd att reservera av mina vattenområden. Jord- och skogsbruk är inte lönsamt på holmfastigheterna i dagens läge. 2.2 Ekonomibyggnaderna på Onaslandets fiskehemman bör bevaras. 2.3 Mitt eget område bör utvecklas för fritidsbyggande. Min fastighet lämpar sig bra för byggande med undantag för områdena som märkts ut på kartan (t.ex. boträd för fiskgjuse). 2.4 Om en byggplats planeras på grannfastighetens till en båtklubb utarrenderade område, ska båtklubbens bryggor placeras så att de inte inverkar menligt på användningen av hamnplatsen på min fastighet fritidshus, 1 bastu i själva byn. 2.1 Onas skärgård är en fredlig plats dit folk kommer för att njuta av naturen och stuglivet. Jag tycker att var och en skall få sitt bygglov. Det får inte vara så att hela området tilldelas ett antal bygglov och så börjar en ägare använda dem. 2.3 Båthamn för oss betyder att en båtklubb kontaktar oss och vill hyra strandområde och bygga en brygga där. Ev. vill de bygga en bastu efter en tid. Kan rymmas 4-5 båthamnar på mitt område. Onaslandet, 1:604 skiftet i vilken.. Detta är den gamla byn och backen har utmärkta byggplatser för kommande släkten. Önskemål för området är 3 bygglov + för någon extra bastu. Onaslandet. Västra stranden. 1:591, 1:604, På denna strand kan jag tänka mej 5 bygglov + 1 för båtklubben. Onaslandet, Östra stranden, 1:591, 1:604. Område där havet och stormarna tar på men skyddade vikar finns så, möjlighet till 5 bygglov borde ges. Onaslandet, Norra stranden, 1:591. Denna del ligger närmast fastlandet, är skyddat och ger möjlighet till försäljning av tomter. Ber om 10 bygglov på det här skiftet. Fåfängholmen, 1:591 Holmen har en naturlig vik så 4 hus smälter bra in i omgivningen. Långön, skyddade vikar, underbara platser. 5 byggplatser borde beviljas. (önskemål totalt byggplatser)

15 Onas, 1:564 Onaslandet, Furuskär Halsholmen, Killingholmen, Långholmen Onas, 1:566 Björkholmen, Långön, Bodö, Svartholmen, Öarna i yttre skärgården 1.1 Unik helhet, skyddad skärgård med fina naturhamnar. kulturhistoriskt värdefulla miljöer med de äldsta husen från talet. Riskfylld industri i närheten med Finlands mest trafikerade oljefarled. Ökat tryck med småbåtsturism. 1.2 Ögruppen runt Onaslandet. Totalt ca 20 båtklubbar äger eller har arrenderat mark. Relativt få privatägda sommarstugor. Inga regelrätta stugbyar. Stora skogsområden med normalt ekonomiskogsbruk. Kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader. Nylands friluftsområden äger ett större område som kan ta emot det största trycket av båtfolket. Fria obebyggda stränder som inte vid planeringen skall belasta markägarna negativt. Skärgården saknar ett fast elnät. Yrkesfisket tappat lönsamhet, fritids- och husbehovsfiske viktigt. 1.3 Stommen i lägenheten utgörs av den ena delen av den ursprungliga lägenheten som i början av 1800-talet styckades i två delar. Karaktärsbyggnaden härstammar från början av talet och största delen av gårdens uthus är också bevarade. På lägenheten finns några fritidshus för uthyrning och en del markområden har arrenderats åt båtklubbar. 1.4 Totalt: 7 fritidshus, 3 i egen ägo för uthyrning, 4 i arrendatorers ägo, 6 bastur varav 2 i egen ägo (1 uthyrd, 1 egen använd.) 4 i arrendatorers ägo. 1 åretruntbostad, 3 uthus 1.1 Unik helhet, skyddad skärgård med fina naturhamnar. kulturhistoriskt värdefulla miljöer med de äldsta husen från talet. Riskfylld industri i närheten med Finlands mest trafikerade oljefarled. Ökat tryck med småbåtsturism. 1.2 Ögruppen runt Onaslandet. Totalt ca 20 båtklubbar har äger eller har arrenderat mark. Relativt få privatägda sommarstugor. Inga regelrätta stugbyar. Stora skogsområden med normalt ekonomiskogsbruk. Kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader. Nylands friluftsområden äger ett större område som kan ta emot det största trycket av båtfolket. Fria obebyggda stränder som inte vid planeringen skall belasta markägarna negativt. Skärgården saknar ett fast elnät. Yrkesfisket tappat lönsamhet, fritids- och husbehovsfiske viktigt. 1.3 Två markområden har arrenderats åt båtklubbar samt ett område för ett privat fritidshus. 1.4 Totalt: 1 fritidshus i arrendatorns ägo, 2 bastur i arrendatorns ägo. 2.1 Allmän trend mot allt större och mera välutrustade fritidshus. Närheten till Helsingfors gör trycket stort. 2.2 Ögruppen runt Onaslandet: Tryck på : - nya fritidshus, -mera båtklubbar, - småskalig turistverksamhet, - mindre stugbyar, - fisketurism 2.3 Onaslandet, nordvästra skiftet: Viss kompletterande byggnation till den kulturhistoriskt värdefulla miljön borde vara möjlig. Det är helt möjligt att bygga så att byggnaderna smälter in i miljön. Skiftet obebyggt så när som på det gamla gårdstunet och en bastu + sjöbod. Ett hus i anslutning till bastun borde vara möjligt, men området runt byviken kan förbli obebyggt. En viss byggnadskoncentration kunde tänkas i den västra delen av skiftet. Onaslandet, östra skiftet: Två fritidshus och en bastu på den nordligaste delen på utarrenderad mark. Södra delen nära Ejderviken finns behov för en bastu. Ev. kunde man tänka sig en grupp hus vid Alviken och en annan söder om dansanberget i mitten av området. Stranden har dåligt med hamnplatser, men en gemensam brygga kunde byggas i vikbottnen i skiftets norra ända. Killingholmen: Här fanns före kriget Onas skärgårds enda herrskapsvilla och en bungalowvilla. Båda har dock brunnit upp. Källarvalv och pelare finns kvar av den första och två båtklubbar har byggt sin paviljong på resterna av bungalowvillan. Där finns också en bastu och på västra stranden en sommarvilla och bastu som är uthyrda. Holmen med sin fina hamnplats lämplig för en utbyggnad. Furuskär: Sommarvillan hyrs av en segelklubb och de har byggt en bastu vid sundet mot Långön. En byggnadsplats till på holmen vore rimligt. Halsholmen: Två båtklubbar har var sitt område med var sin bastu. Holmen är stor och borde kunna byggas ut en del speciellt på sydvästra stranden. Gåsören: Holmen skall väl förbli obebyggd. Långholmen: Också på denna holme har en segelklubb arrenderat mark och byggt en bastu med samlingsutrymme. Holmen är relativt stor och borde kunna byggas ut rejält. Byggnationen kunde koncentreras till de mellersta delarna av holmen så att den östra udden lämnas obebyggd. 2.4 En rättvis behandling med tanke på framtiden betyder att planen bör garantera kommande släktled att få bygga och bo på fädernemark. Trots att ingen för närvarande är fast bosatt i byn så är det inte uteslutet att ön i framtiden på nytt får fast bosättning. De tekniska förutsättningarna är idag bättre än någonsin tidigare. 2.1 Allmän trend mot allt större och mera välutrustade fritidshus. Närheten till Helsingfors gör trycket stort. 2.2 Ögruppen runt Onaslandet: Tryck på: - nya fritidshus, - mera båtklubbar, - mindre stugbyar, 2.3 Björkholmen: Holmen är helt obebyggd. Här finns stora möjligheter att bygga, dock så att byggandet koncentreras till holmen västra och södra sida. Andra delar kan lämnas fria. Långön: Två båtklubbar hyr var sitt område. Ena klubben har en bastu. Ett flertal byggplatser torde vara rimligt på området. Lämpliga platser i synnerhet på den sydliga sidan. Bodön: Finns fastställd strandplan på området. Svartholmen: En privat familj har ett fritidshus och en bastu på holmen. Den nästan 5 ha stora holmen kunde väl rymma ett par fritidshus till. Öarna i yttre skärgården: Öarna hör till Söderskär fågelskyddsområde. På öarna har i tiden funnits sk. fiskarbastur där man sökt skydd. Vore fint att i något skede kunna bygga någon eller några av dessa på nytt. 2.4 En rättvis behandling med tanke på framtiden betyder att planen bör garantera kommande släktled att få bygga och bo fädernemark.

16 Onas, 1:565 Onaslandet, Hundskär Krokholmen, Granholmen, Träskesholmen, Stormskär Onas, 1:212 Onaslandet Onas, 1:592 Getören, Orrören, Svedjeholmen, Aparholmen, Flakaholmen Skogsskär, Korsholmen,Onaslandet Onas, 1:591, vuokraalue Onaslandet Onas, 1:604 alue Onaslandet Onas, 1:541, 1:568, 1:124, 1:584 OnaslandetRisholmen Hamnholmen 1.1 Bevara kulturlandskapet för fritidsbruk där även fiske, skogsbruk och jakt kan bedrivas. En god blandning av fast bosättning, fritidsstugor och båtklubbar. Uthyrning av båtplatser och sommarstugor är en viktig inkomstkälla för markägarna. 1.2 Vårt område används flitigt som rekreation av familjen samt för uthyrning av båtplatser, stugor m.m. Onaslandet: Fritidshus, bastu, gäststuga för eget behov. 2 fritidshus i arrendatorernas ägo. Uthyrt område till båtklubb. Skogsbruk, utarrenderade jaktmarker. Krokholmen: 1 fritidsstuga, 1 bastu, uthyrda Granholmen: Uthyrd fritidsstuga, 2 arrendeområden med arrendatorernas stugor, uthyrt område till båtklubb. Uthyrd båtstrandplats för en familj. Hundskär: Uthyrd båt- och strandplats för en familj. Träskesholmen: Utflyktsmål för familjen. Tyvärr också besökt av oansvarsfulla personer. Stormskär: Obebyggd klippa 1.4 Totalt: 5 fritidshus, 4 bastur, 1 gäststuga, övriga 1.3 För fritidsvistelse fritidshus, 1 bastu, lider 1.4 Skogsskär: 1 nedbrunnet hus Flakaholmen: obebyggd? Getören: 1 bastu Svedjeholmen: obebyggd? Aparholmen: 1 skjul Orrören: 1 fritidsstuga Korsholmen: 1 sommarsuga 1.2 Holmen ger många möjligheter till rekreation. På holmen finns också ett fiskgjusbo. 1.3 Arrendeområdet har ca 200 m strandlinje. På området finns en stockbastu som byggts med tillfälligt lov och pontonbryggor. Var och en för sitt eget avfall till fastlandet. 1.2 Rätten att använda framför allt skogarna i mitten av holmen och stränderna i den södra delen ökar områdets rekreationsvärde. Rekreationsområdesföreningens område på sydspetsen är ett populärt bland klubbmedlemmarna. 1.3 Klubben har arrenderat området i mer än 15 år. Utmärkt med butiksbåtens besök på somrarna. Avfallet förs till sopkärlen i hemhamnen i Havshagen bastu/bastustuga, pontonbrygga, fast brygga, grilltak 1.1 Söderskärarkipelagen och dess fågelfauna är värdefullt :541 (Onaslandet), 1 fritidsstuga, 1:584 (Hamnholmen) 1 fritidsstuga, 1 bastu, 1 lider. 1:124 (Hamnholmen) obebyggd. 1:568 (Risholmen) obebyggd. 2.1 I princip borde området bevars i nuvarande tillstånd. Detta förutsätter dock att man borde få bygga rätt så många fritidshus. Byggande gäller främst för Onas med närliggande holmar. Massturism skulle förstöra området. 2.3 Framtida generationer skall ha rätt att bygga egna stugor vid stranden och på holmar vi äger. Vi vill också fortsätta att hyra ut stugor och bedriva skogsbruk samt jakt och fiske. Uppförande av ett par stugor på Träskholmen skulle minska okynnesvistelser på holmen och därmed slita mindre på naturen än vad nu är fallet. 2.4 Området har varit i vår släkt i århundraden. Ett arv som förs vidare till kommande generationer, som också i fortsättningen behöver kunna idka uthyrning av stugor, fiskevatten, båtplatser osv. Vår släkt har inte utnyttjat byggrätten till fullo och inte heller sålt ansenliga delar av området och kan nu inte straffas med mindre byggrätt. Detta gäller främst Träskisholmen/Hundskär, som nu är obebyggda. 2.1 Som glest bebyggt fritidsställe. 2.3 Som sommarställe och i nuvarande naturtillstånd. 2.4 I planläggningen bör beaktas tillgången på båt- och bilplats på fastlandet. 2.2,2:3 1. Skogsskär: återuppbyggnad av ett nerbrunnet hus. 2. Flakaholmen: bygglov för 2 sommarstugor 3. Getören:bygglov för 1 hus 4. Svedjeholmen: bygglov för 3 sommarstugor 5. Aparholmen: bygglov för 2 sommarstugor 6. Orrören: bygglov för 1 sommarstuga 7. Korsholmen: bygglov för 2 hus 8. Onaslandet : 1 bygglov, resten som skogsmark 2:4 Eftersom holmarna år små lämpar de sig bäst som sommarstugeområden. 2.2 Områdets rekreations- och naturvärden ska bevaras. Alla ska ges möjlighet att besöka utsiktsplatserna. 2.3 Stödpunkten för båtliv ska garanteras i framtiden. Genom bestående tillstånd ska det bli möjligt att bygga en bastu på området och placera andra mindre för fritidsbruk avsedda konstruktioner på området. Tillräckligt med bryggplatser ska finnas. Sandstranden norr om bryggorna har lämnats kvar som badstrand. År 2005 besökte sammanlagt 209 båtar hamnen. 2.2, 2.3 Båtklubben skulle mycket gärna se att områdena i båtklubbarnas användning kunde förbli i nuvarande bruk i den nya planen. Det är ändå frågan om flera hundra människors rekreationsmöjligheter jämfört med om platsen vore i privat bruk. Hamnen anlöptes 2005 av ca 300 båtar. 2.1 Jag hoppas på en balanserad utveckling utan massturism och intensiv semesterbybyggelse. Helst inte vindkraft (Söderskärsområdet) 2.3 Eftersom lägenheternas värde beror på byggrätten hoppas jag kunna påverka var och hur den beviljas. 2.4 Hoppas kunna vara med och diskutera planeringen av mina lägenheter.

17 Onas, 1:519, 1:521 Onaslandet, Rönnskär Onas, 1:100 Långön Onas 1:566, alue Långön 1.1 Vidsträckt, mångsidig och till sin natur värdefull skärgårdshelhet inom huvudstadens influensområde. 1.2 På Pörtö finns ännu kvar rester av levande skärgårdsliv. Söderskär är ett viktigt natur- och skyddsobjekt, som bör vara tillgängligt för vanligt folk, åtminstone huvudholmen. 1.3 Förblir i rekreationsbruk också framöver serviceskjul, 2 eldstäder 1.3 Vår lägenhet används av segelsällskapet för rekreation. På holmen finns bara några få byggnader. På holmens västra spets finns två landstigningsställen och den andra är bebyggd bastur, 2 gäststugor 2.1 Alla tomma holmar bör lämnas i red och byggrätten flyttas till huvudholmarnas byar. 2.3 Rekreationsbruket med tillhörande service blir effektivare. Området ska utvecklas till ett båt-, fiskeoch semesterparadis enligt principen för alla grupper. I området anläggs täckta eldstäder och ev. en bastantare brygga. Området kunde utvidgas till den obebyggda udden. Byggrätten i strandplanen bör kunna flyttas till huvudholmens by eller till Emsalö på något lämpligt ställe. 2.4 Man bygger någonstans en semesterby med många små hyresstugor. (Föreningen kunde vara initiativtagare här.) Dylik service saknas helt på hela kustområdet. Camping och annan service kunde höra till. 2.3 Avsikten är att ytterligare bygga en strandbrygga. 2.1 Vi hoppas att området i så stor utsträckning som möjligt förblir i rekreationsområdesföreningens och båtklubbens bruk. Onas, 1:190 Lilla Fårholmen Klubbhus, 1 bastu, förråd 2.3 Förbättring av hamnen genom att bygga nya bryggor och förbättra vågbrytarna. Vi kommer i år att söka bygglov för en andra bastu. Hamnen besöktes på sommaren av sammanlagt 344 båtar. Onas, 1:391 Stora Hästskär Onas, 1:276 Tredjeholmen Onas, 1:236, 1:396 Förstaholmen, Bodö Onas, 1:403 Bodö Onas, 1:407, 1:489, 1:380, 1:490 Bodö 1.1 Bäst lämpat för rekreation och fritidsbebyggelse. Den fasta bosättningen ganska liten. 1.3 Stora Hästön ca 2,3 ha stor med klippiga stränder som saknar en ordentlig hamn. Besöks sporadiskt av ägaren fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Havsbottnen i sämre skick än förr. 1.2 Byggande har börjat på 60-talet och byggnaderna är mycket varierande t.ex. vad stil och färg beträffar. Avfallshanteringen fungerar inte fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga fritidshus, båthus, förråd (Förstaholmen 1:236) 1.4 Obebyggd (Bodö, 1:396) 1.3 Lägenheten ligger vid en lugn vik skyddad från sjögång fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga 1.3 På området finns ett verksamt båtvarv sedan 1950-talet med tillhörande bryggplatser. Bostäder finns + ca 1 ha stor igenvuxen åker. 1:490 ägs tillsammans med Frank Jonasson. 1.4 På 1:407 1 åretruntbostad, 1:489 1 fritidshus, 1:380 båtslip och hallar, 1:490 gammalt bostadshus, stallbyggnad Totalt: 1 fritidshus, 2 åretruntbostäder, 2 båtförvaringshallar, 2 verkstäder 2.1 Antalet fast bosatta borde fås att öka och de kunde öka sin utkomst bl.a. med: - bygga och reparera semesterstugor - bygga mindre stugor på sina områden för uthyrning (max. 10 stugor/område) - vinterförvaring och service av båtar - fiske, småbruk m.m. 2.3 De nuvarande byggnaderna finns på västra sidan. Holmen kunde i framtiden delas i två fastigheter och bebyggas även på östra sidan. Detta med tanke på nästa generation. 2.1 Bränslestation, kafé och restaurangtjänster. 2.2 Färgskalan på byggnaderna bör förenhetligas. 2.3 Kommunalt vattensystem 2.4 Trafiken i vår skärgård (person- och varutrafik) är en utgångspunkt för en bättre framtid. Bra! 2.2 Förblir som sommarbostad. 2.3 Förblir som skogslägenhet, används också som sommarbostad. 2.2 På Bodö borde tillåtas åretruntbosättning i större utsträckning. Kollektivtrafiken borde utvecklas. 2.3 Anhåller om att få stycka tomten i minst två delar. Nuvarande strandlinje är ca 80 m. Byggnadernas placering möjliggör delning. 2.1 Den fasta befolkningen borde stärkas och tryggas. Förbindelsetrafiken är en livsnerv för befolkningen och förbindelsebryggan borde iståndsättas. Postservicen bör fortsätta. 2.2 Bodö förbindelsebrygga i behov av reparation. Önskemål att sjöbevakningsstationen på Pörtö får vara kvar. 2.3 Bygglov för en strandbastu på 1:489, Ändring av stallbyggnad till bostadshus på 1:490.

18 Onas, 1:188 Bodö Onas, 1:115, 1:116, 1:152, 1:187 Bodö Onas, 1:329, 1:487 Bodö Onas, 1:248 Bodö Onas, 1:260 Bodö Onas, 1:436 Bodö Onas, 1:435 Bodö Onas, 1:439 Bodö 1.1 Näringsidkning och stugliv är bra som det är idag. Strandlinjen tillåter inte ökad stugbebyggelse. Fiskeri som näringsgren har tyvärr dött bort. 1.2 Tågholmens båtklubbar får inte bli flera. 1.3 Lägenheten används för sommarrekreation. Stranden består av gräs och bottnen av lera och riktligt med vass fritidshus med bastu, lider. 2.1 Pörtö-Bodö med kringliggande öar: Butiksbåt och regelbunden trafik till fastlandet är livsviktig. Med tanke på miljön bör nybyggnad passa in i omgivningen. 2.2 Pörtö: Skolan/bryggan bör också i framtiden kunna vara samlingsplats för öborna. Byvikens bebyggelse är unik och bör bevaras. Militärområdet lämpar sig bäst som rekreationsområde p.g.a. sin unika natur. Bör inte uppspjälkas i små stugtomter. Skogen mitt på Bodö kunde behöva skötsel. Sundet mellan Bodö och Pörtö borde åtgärdas. 2.3 Vi har planerat bygga en gäststuga/strandlider på tomten ev. redan sommaren För den allmänna trygghetens och trivselns skull på Pörtöområdet önskar vi att sjöbevakningen blir kvar. För verksamheten på Söderskär bör man hitta en lösning, turism/fågelliv fritidshus på 1: Onasarkipelagen bör bibehållas i möjligast mån som den är nu. Stränderna bör inte bebyggas med synliga stugor. Inga flera båtklubbar. Avfallshantering (problemavfall) ordnad. Stora vågbrytare och bryggor som förfular miljön borde hindras. 2.2 Bodös inre del bör bibehållas som strövområde utan vägar. Bryggan borde förbättras och sundet muddras. (sjöbevakningen använder sundet) 2.3 Alla fyra lägenheter borde räknas som en helhet med möjlighet till ett hus till. En delägare skriven på Bodö varför området kunde få AT-status. 1.1 Tätare byggda områden ger tillfälle till gemensam avfallshantering. 1.2 Obebyggd holmar fungerar som rekreationsområde för bosatta och park för djurlivet. Båtförbindelsen till fastlandet är mycket viktig. 1.3 Brunnen har sinat. 1.4 På 1:329 1 fritidshus, 1 bastu, på 1:487 1 bastu. Dessutom finns 3 badhus, lider 2.1 Närheten till Helsingfors erbjuder möjlighet till turism, stuguthyrning, Bed & Breakfast, sommarkafé för båtfolket. Bensinstation, butik, stöd för butiksbåt, sommarturism på de boendes villkor. En större, koncentrerad byggrätt kunde tillåtas på områden som redan är tätt bebyggda. 2.2 Bodö: Mindre stugor kunde få utvidgas. Ekologisk utveckling; tvätt/bastuvatten sugs in i sandjorden. 2.3 Vi behöver en ny brygga att mina barna skall kunna fortsätta använda tomten, kanske bo året runt. Skulle önska en ny stuga för åretruntboende. Tillräckligt byggrätt. Kunde tänka mig Bed & Breakfast på tomten. 2.4 Privatområde bör respekteras fritidshus, 1 bastu, vedlider 2.2 För sommargästerna på norra Bodö bör ordnas officiella vägar till den gemensamma stranden. Servitutet på kartan betjänar inte de bakersta tomterna. Dessa tomter har använt samma (inofficiella?) rutt i ca 10 år, men under de senaste 2 åren har det varit förbjudet att gå igenom tomterna. Den officiella servitutsvägen är omöjlig att använda på grund av branta berg. Också en badplats ska reserveras. 1.3 Sommarställe. Den allmänna bryggan har byggts för nära min bastustrand. Bojarna är alldeles framför min bastun. Jag önskar att ni ger anvisningar om hur nära rån en brygga får byggas fritidshus, 1 strandbastu, 1 gäststuga 1.1 Fritidsbosättningsområde 1.2 Bodö är fritidsbosättningsområde. 1.3 Sommartid i ringa användning på grund av bristfälliga användningsmöjligheter strandbastu 2.4 Jag önskar att andra tomtägare skulle följa reglerna, och inte gå över min tomt. 2.1 För fritidsbosättning. 2.2 För fritidsbosättning. 2.3 Med hänsyn till lägenhetens storlek och strandlinjens längd samt den nuvarande byggnadens läge kunde flera fritidshus byggas på området fritidshus, 1 bastu, brygga 2.2 Vägförbindelse till byggplatserna från förbindelsebåtens brygga. Tillgången på bra bruksvatten bör utredas. 2.3 Möjlighet att bygga ett fritidshus till. 1.3 Tomten är putsad och man kan kalla området gårdsplan. Den ena bryggan finns på södra sidan och den andra på norra sidan fritidshus, 1 ekonomibyggnad, 2 bryggor 2.1 Förbjuda motor/segelklubbar att verka i små vikar. Belastningen är stor på natur, djurliv och grannar. 2.3 Har planerat att i framtiden dela tomten i två delar. Förstora fritidshuset på sydsidan, bygga en gäststuga och en bastu. På norra sidan bygga ett fritidshus, gäststuga och en bastu.

19 Onas, 1:532 Bodö Onas, 1:432 Bodö Onas, 1:547 Bodö, Långholmen Onas, 1:410 Bodö, Marholmen Onas, 1:479 Bodö, Marholmen Onas, 1:409, 1:465 Bodö, Marholmen Onas, 1:366 Bodö, Marholmen 1.1 Sekelgammal skärgårdskultur, varierande natur och rikt djurliv, goda möjligheter rill båtliv, tryck på stugbyggande. Hot: oljetransporterna, algmattor 1.2 Bodö-Pörtö: Fast bosättning. Aktiv bygemenskap, fin historisk miljö. Bra hamnar och sjöbevakningens kontroll. Negativt: stugbyområdet på Bodös norra strand. 1.3 Bakre delens ekonomiskog som sträcker sig till holmens mitt är i rekreationsbruk. På strandzonen två tomter med fritidshus. Värden: häckande fågelfauna på skären framför fritidshus med bastu, 2 andra 2.1 Rekreationsbruk, vars service ger utkomst också åt den fasta befolkningen. Tillräcklig minimistorlek på tomterna, högklassigt byggande. Urban semesterby kanske möjlig på Onaslandet. Fiskbeståndet bör återställas, dock inte laxkassar. Båtklubbarna ska svara för båthamnarnas administration Miljön och bosättningens karaktär ska bevaras. Kontrollerad turism till fyren. Båtsliparnas och sjöbevakningens fortsättning ska tryggas. Långsiktig sanering av stugghettot på norrstranden ska styras genom planläggning. 2.3 Ägaren ska ges möjligast stor planeringsfrihet. Bör dock minimihöjdläget fastslås i planen fritidshus, 1 bastu, 2 förråd, lekstuga 2.1 Det finn för lite obyggda utflyktsområden i naturtillstånd inga holmar/tomter mera till salu. 1.3 På min egen tomt bör tillåtas sådant byggande som skulle göra det möjligt att två generationer kan samsas på tomten. Det vill säga två sommarhus fritidshus 1.3 Att få byggrätt på tomterna på Bodö och Långholmen. Lägenheten har två skiften. 1.4 Obebyggd 2.3 Vi önskar att vi får byggrätt för en fritidsstuga och en bastu. 2.4 Lägenheten ligger på öns smalaste ställe och vi kan väl inte vara tvungna att upprätthålla gångväg mellan Bodö och Marholmen. Om vi inte får byggrätt på tomten borde Borgå stad inlösa tomten till allmänhetens användning. 1.1 Den ursprungliga utskärsprägeln väl bevarad. 1.2 Slumbebyggelse som på Tredjeholmen får unga inga omständigheter uppstå. Pörtös bymiljö ska skyddas. 1.3 Vi har försökt hålla tomten i så naturligt tillstånd som möjligt. Byggnaderna och konstruktionerna har gömts in i strandlandskapet fritidshus, förråd 1.1 Området har egna resurser för utveckling av fritidsfunktioner. Det är utmärkt att området börjar utvecklas genom delgeneralplanering. 1.2 Kaivokari som utflyktsmål för båtfolk är bra som obyggd. 1.3 Våra egna stränder är karga klippor och ger ett obebott intryck. Landskapet skulle bli vänligare genom tilläggsbyggande fritidshus 1.1 Områdets ekologiska tillstånd är inte bra. Nattetid lyser ljusen från Neste upp hela norra himlen. Vattnet är förorenat, blåstången, som redan var på väg tillbaka, håller på att försvinna. Den s.k. söndagsseglatsen har ökat, vilket syns som nedskräpning av holmarna och havet. 1.2 Gås- och skarvkolonierna på skären och holmarna kring Bodö och Pörtö har ökat och dit går det inte längre att fara. Minken har fått fotfäste i området och äter upp allt. 1.3 i naturen på Marholmen kan man igen se utsläppen från Neste t.ex. som gulnande tallbarr. Folk skräpar ner, stränderna är en enda stor soptunna fritidshus, 1 bastu, lider 2.1 Den känsliga utskärsnaturen ska skonas. 2.2 Obyggda holmar bör lämnas i fred. 2.4 Uppkomsten och placeringen av hamnar för båtklubbar ska styras och begränsas. De passar inte i närheten av fritidsbosättning. Standarden på byggnaderna och konstruktionerna i hamnarna ska kontrolleras. 2.1 Området bör utvecklas genom rimligt tillbyggande så att miljön ger ett bebott inryck. Skären och holmarna söder om Pörtö ska förbli obebyggda och fridlysta enligt dagens praxis. 2.2 Onaslandet är till storlek och läge ett område dit näringarna (semesterby, turism, båtliv osv.) bör koncentreras. 2.3 Vi önskar att våra lägenheter blir två lika stora byggplatser med egen strand för våra två barn. 2.4 Båtklubbarnas stödpunkter med sina bryggor ska placeras så att störningarna från dem inte blir en belastning för fritidsbosättningen. 2.1 Större uppmärksamhet bör fästas vid naturskyddet. Utsläppen från fartygen och Neste bör fås i schack. Kustbevakningen kunde göra razzior mot småbåtarna. 2.2 Jägarna i området bör ges tillstånd att jaga vildmink. 2.3 Bygglovskutymen bör göras mindre strikt. Det är svårt att få bygglov för gäststuga och tillbyggnad av sommarstugan. 2.4 Den nya lagen om vattentjänster kommer att ge problem i skärgården. Mera information behövs.

20 Onas, 1:550 Bodö, Marholmen Onas, 1:560 Bodö, Marholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:413 Lilla Bodö, Hamnholmen Onas, 1:446 Lilla Bodö Onas, 1:579 Lilla Bodö Onas, 1:333 Långholmen 1.1 Båtliv utan stuga är verkligen vanligt i huvudstadsregionen. Allmänna rekreationsområden ska beaktas i planläggningen med tanke på det ständigt ökade antalet besökare. 1.2 Jag önskar att nuvarande tomtstorlek på 1 ha ska bevaras, utom i områden där den tidigare planläggningen har tillåtit tät stugbebyggelse. 1.3 Jag är helt nöjd med mitt sommarställe. Jag önskar att möjligheten att använda gångvägen till butiksbåten och postbryggan till västra sidan av Bodön ska kvarstå fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, förråd 1.3 Bosättningen på Marholmen är lämpligt gles. Butiksbåten besöker två bryggor och posten till den s.k. allmänna bryggan på Bodö. Avfallet för vi till fastlandet, eftersom ingen annan möjglighet ges. Sötvatten får vi ur egen borrbrunn fritidshus, 1 bastu, lider 1.1 Naturskönt område med delvis levande skärgård. 1.2 Pörtö/Bodö/Hamholmen. Många överdimensionerade bryggor och muddrade hamnar fritidshus, 1 bastu (ägarandel ½) 1.3 Lägenheten är ett odelat dödsbo och används för både fast bosättning och fritidsboende. 1.1 Pörtö och öarna omkring, Bodö, Lästholmen m.fl, har gamla traditioner vad gäller både fast bosättning och sommargäster. I planen borde en viss struktur och den genuina karaktären beaktas. 1. Militärområdet har en fin orörd natur. Varven i Byviken erbjuder viktig service. 1.3 Fin miljö, ej grannar och inte byggnation direkt intill stranden fritidshus, 1 bastu, 4 övriga 1.1 Utökad turism medför olägenheter på Söderskärområdet. 1.2 Militärområdets framtid oklar. Skolhuset används som samlingslokal. Sundet mellan Bodö/Lilla Bodö har slammat igen 1.3 Byggrättsfrågan är viktig fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, båthamn, boda 1.3 Fungerar som fritidsställe fritidshus, 1 bastu, 1 gäststuga, lider 2.1 Den naturliga utvecklingstrenden för hela området är mot fritidsbruk. Samtransportnätet är viktigt, så att alla inte ska behöva ha egen båt. På de större holmarna bör reserveras vägområden (bred stig), allemansstigar, så att man inte blir tvungen att röra sig på andras mark om man här ärende till förbindelsebryggan, Stora ögrupper, såsom Pörtö, behöver en förbindelsebrygga. Kollektiv båtförbindelse t.ex. från Tolkis, som har bra bussförbindelser. Butiksbåten är ytterst viktig för stugfolket. Om man genom generalplanen på något sätt kunde påverka detta, bör man göra det. 2.2 Nya stugbyar kunde planläggas på lämpliga platser, t.ex. Onas-Kalvön. En officiell förbindelsebrygga på östra sidan vore viktig med tanke på fritidsbosättningen (förbindelsebåttrafik) Jag önskar att i generalplanen märks ut vägar från Marholmen till butiksbåtsbryggan och postbryggan. Jag önskar också att butiksbåtens verksamhet understöds så att den kan fortsätta. Mera resurser bör satsas på avfallshanteringen. Den luftiga bosättningen bär bevaras. Lekvikar för fisk får inte bosättas så att fiskarnas lek lider, och för båttrafiken bör ställas fartgränser. 2.1 Byggande borde koncentreras till redan bebyggda områden/byar och holmar så att det finns obebyggda stränder för rekreation 2.2 Pörtö/Bodö/Hamnholmen strängare krav på hamn/bryggbyggen. 2.3 Byggrätt önskas där det redan finns bebyggelse 2.4 Äger fritidsstuga på sterbhusets område, ej marken. 2.1 Området borde reserveras för fast- och fritidsbebyggelse. 2.2 Skolan bör reserveras för bybornas och sommargästernas olika verksamheter. Bevarandet av Söderskär fyr och byggnader bör beaktas i planeringen. 2.3 Tomtens västra del bör reserveras för fritidshus. Även skiftet på Lilla Bodö bör reserveras som tomt för fritidshus. 2.4 Ägare till tomter skall behandlas jämlikt oberoende om man styckat tidigare eller senare. Om det skall reserveras strövområden bör de planeras på det gamla militärområdet. 2.1 Man borde se till att det finns servitut för förbindelsebryggor och vägnät på holmarna. Skärgårdsbornas utkomstmöjligheter bör tryggas, likaså sjöbevakningens existens. Obebyggda rekreationsområden bör finnas, liksom också samlingsplatser för att kunna upprätthålla bygemenskapen. 2.2 Pörtö med omkringliggande holmar är för små för stugbyar och en utvidgad turism, båtsport. Söderskär borde bevaras som fågelskyddsområde. Byvikens karaktär bevaras, likaså varven. Vägar på Pörtö och Bodö. 2.3 Vår lägenhet är färdigt bebyggd och får fortsätta att vara i sitt nuvarande tillstånd. 2.4 Det finns dåliga exempel där man förstört fin ytterskärgård men stugbyar, båtturism. Pörtöarkipelagen kunde ju vara ett exempel på miljö där inte stugorna byggs för tätt utan att det också lämnas obebyggd miljö. 2.1 Söderskär borde bevaras som naturskyddsområde med begränsad rätt för turism. Säkerställa att förbindelsebryggorna hålls i skick och att parkeringsplatserna i Kalkstrand utökas. 2.2 Bästa lösningen skulle vara att militärområdet blir friluftsområde. Skolhuset bör även i fortsättningen kunna disponeras av öborna. Muddring av sundet mellan Bodö/Lilla Bodö 2.3 Byggrätten på lägenheten bör vara mer än 160 m 2 p.g.a. lång strandlinje. Om vissa stränder är för tätt bebyggda får det inte inverka på andras byggrätt. 2.4 Bör även i framtiden finnas möjligjet till olika näringsidkare på öarna. 1.3 Bör bevaras oförändrad. 1.4 Tilläggsbyggande bör begränsas för att skydda den sårbara faunan och naturen i skärgården.

DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA 3.6.2015 BORGÅ STAD STADSPLANERING

DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA 3.6.2015 BORGÅ STAD STADSPLANERING DELGENERALPLAN FÖR ONAS SKÄRGÅRD SAMMANDRAG ÖVER ÅSIKTERNA OCH UTLÅTANDENA 3.6.2015 BORGÅ STAD STADSPLANERING 3.6.2015 Innehåll 1. Förfrågan, program för deltagande och bedömning och preliminära mål och

Läs mer

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008

BORGÅ STAD 1 (6) Stadsplaneringen Delgeneralplanen för Onas skärgård. Mål 28.2.2008 BORGÅ STAD 1 (6) 1 MÅL 1.1 Definition av planeringsuppdraget och syftet med delgeneralplanen Enligt markanvändnings- och bygglagen skall kommunen se till att en generalplan utarbetas och hålls aktuell

Läs mer

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt.

Den nyttjade byggrätten minskas från stamfastighetens byggrätt. BORGÅ STAD 1 (9) 1 DIMENSIONERINGSGRUNDER 28.2.2008 1.1 Allmänt I samband med strandplanering avses med dimensionering definition av strandbyggandets omfattning och placering. Syftet med dimensioneringsgrunderna

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET Sibbo kommun Avdelning för teknik och miljö/ markanvändningsenheten PB 7 04131 SIBBO Ärende: Utlåtande gällande utkastet till delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo kommun. Hänvisning: Begäran

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige xx.xx.2011 Träder i kraft xx.xx.2011 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Utöver MBL och MBF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

5 BESKRIVNING AV DELGENERALPLANEN. 5.1 Planlösningens allmänna beskrivning och totaldimensionering

5 BESKRIVNING AV DELGENERALPLANEN. 5.1 Planlösningens allmänna beskrivning och totaldimensionering 5 BESKRIVNING AV DELGENERALPLANEN 5.1 Planlösningens allmänna beskrivning och totaldimensionering Delgeneralplanen grundar sig på gjorda utredningar, åsikter från intressenter och de mål som presenterats

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Frågor och svar om Svinö holme

Frågor och svar om Svinö holme Stadsarkitektkansliet 1/5 23.06.2015 Frågor och svar om Svinö holme På stadsfullmäktiges uppdrag har stadsarkitektkansliet tagit fram tre alternativa skisser gällande markanvändning för Svinö holme. En

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I HAMMARLANDS KOMMUN FREBBENBY, OMRÅDET BJÖRKLIDEN PLANBESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN. Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I Områdesbestämning: Detaljplanen omfattar

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Bättre bussförbindelser -Kunna bygga ut -Planera mer för Jutvikens badplats -Satsa på fritidsboende istället för åretrunt

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 Simstrand SOLLÄNGTAN TOSARBY, SUND I Torsarby finns en samfälld badstrand som sköts av Källbackens

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben

FÖRDELNING INLEDS attraktiva fritidstomter på. Klubben FÖRDELNING INLEDS 2014 22 attraktiva fritidstomter på Klubben Fritidsboendet vid havet Piteå Piteå kommun arbetar aktivt med att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för egnahem och fritidsboenden i

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR

PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Detaljplan för Antagandehandling Antagen av Miljö- och Byggnämnden 2001-03-19 Sotenäs kommun, 2004-04-22. Justerad 2004-04-22 Laga kraft 2006-12-07. PIREN TILL STORTÅNGSKÄR Kungshamn, Sotenäs kommun PLANBESKRIVNING

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping

Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Haparanda Stad infordrar anbud avseende objektet Seskarö camping Prospekt anbud avseende objektet seskarö camping n Den norra framgångsregionen Haparanda-Tornio är av tradition centrum för handel, kunskap,

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Nåttarö Vandrarhem, Stugby och Krog BAKGRUND Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar ca 12 000 hektar av Stockholms skärgård och de flesta områden är i dag

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland

STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland STRANDNÄRA TOMTER i nytt detaljplanerat bostadsområde, Öra Strand i Hammarland Presentation På vackra Öra holme, söder om Marsunds bro, i Hammarlands kommun är nu ett bostadsområde planlagt och färdigställt.

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

DOM 2012-10-24 Stockholm

DOM 2012-10-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2012-10-24 Stockholm Mål nr M 4246-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-04-18 i mål nr M 4545-11,

Läs mer

HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET

HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET FCG Finnish Consulting Group Oy Hangö stad HANGÖ GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN GENMÄLEN TILL DE SVENSKSPRÅKIGA ÅSIKTERNA I UTKASTSKEDET 20.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy 22.12.2009 I INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

FÖRSLAG MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLAN FÖR BRÄNDÖ

FÖRSLAG MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLAN FÖR BRÄNDÖ Områdesarkitektkontoret 25.11.2015 Ursula Koponen Områdesarkitekt FÖRSLAG MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLAN FÖR BRÄNDÖ NULÄGET Planområdet Området omfattar hela Brändö by. Markarealen är totalt 68,54 ha,

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Gruppen kan tänka sig att detta område utnyttjas för servicefunktioner, ex. förskola. Förskolan får på så sätt närheten till skogen och havet utan att behöva korsa vägen.

Läs mer

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING ANVISNING Den här anvisningen gäller ansökan om bygglov på områden i behov av planering. OMRÅDEN BEHOV AV PLANERING Med ett område i behov av planering avses ett område där

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Skogsbacksstigen 9 Kommun Värmdö Storlek 4484.0 m² Område Ingarö - Evlinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Skogsbacksstigen 9 Kommun Värmdö Storlek 4484.0 m² Område Ingarö - Evlinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Värmdö Storlek 4484.0 m² Område Ingarö - Evlinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin skogstomt mitt i naturen och ändå närheten till Stockholm. Kort promenad

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd

Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd Ympäristölautakunta 67 13.04.2016 Ansökan om förvaltningstvång gällande avslutande av verksamhet i båthamnar eller ansökan om miljötillstånd 2790/11.01.00/2016 Ympäristölautakunta 13.04.2016 67 Beredare

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta

Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta Presentation Fastigheten Skråbjörkö-Vestergårds med en total areal om 60,20 ha utgör ett sammanhängande skifte som till största del sträcker

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort

FÖRSTUDIE. Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort FÖRSTUDIE Nya områden för odlingslotter inom Härnösands tätort 1 Sammanfattning Det har valts ut några lämpliga platser i förstudien för odlingslotter med bra lägen och förutsättningar på ett antal olika

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn

Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Utbyggnad till 170 båtplatser i Kallaxskärgårdens hamn Kallaxskärgårdens samfällighetsförening (KSSF) förvaltar Kallaxskärgårdens hamn,

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön

Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön BESLUT Södra Finland Nr 51/2013/2 Dnr ESAVI/33/04.09/2012 Givet efter anslag 11.3.2013 ÄRENDE Byggande av två bryggor i Sundviken i Västanfjärd, Kimitoön SÖKANDE Krängbänken Ab ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Pellinge delgeneralplan. Sammandrag av svaren på enkäten bland markägarna

Pellinge delgeneralplan. Sammandrag av svaren på enkäten bland markägarna Pellinge delgeneralplan Sammandrag av svaren på enkäten bland markägarna 3.9.2008 Ramboll Finland Oy Terveystie 2 FI 15870 Hollola Finland Telefon: +358 3 52351 www.ramboll.fi INLEDNING Då arbetet med

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr

Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr 2007-11-20 TJÄNSTEYTTRANDE Kommunstyrelsen Detaljplan för del av fastigheten FURUSUND 2:1 avseende de fyra italienska villorna vid färjeläget i Blidö församling. Dnr 95-84.214 Ks 07-461 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

1 Boende FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY MINNESANTECKNING 1 (8) Eveliina Harsia 25.5.2009. Sandvikens medborgarforum 13.5.2009 / verkstadsrapport

1 Boende FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY MINNESANTECKNING 1 (8) Eveliina Harsia 25.5.2009. Sandvikens medborgarforum 13.5.2009 / verkstadsrapport FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY MINNESANTECKNING 1 (8) Sandvikens medborgarforum 13.5.2009 / verkstadsrapport 1 Boende Eveliina Harsia En småstad i staden Diskussionens bärande idé var "en småstad i staden".

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn. Uppdragsbeslut 2010-11-24 Samrådsbeslut 2013-05-14 Utställningsbeslut 2013-10-08 Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad

Läs mer

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2014 HANGÖ, VESTERVIK STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation

Läs mer

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m² Område Sund västra Uddevalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Detta

Läs mer

Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums)

Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums) Fina seglingsvatten för Meginjollar i Sverige Mikael Stenström (CLVII Plums) Misterhults skärgård, S:t Annas och Harstenas skärgård, sjön Fegen, norr om Varberg, Vendelsöarna, runt Kållandsö i Vänern Plums

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN

EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND. Rapport 12 september 2015 EN VISION FÖR FEJAN EN VISION FÖR FEJAN COMMUNITY PLANNING WEEKEND Rapport september 2015 EN VISION FÖR FEJAN Fastighetsägare och lokala näringsidkare på Fejan deltog i rundvandringar och workshops under En vision för Fejan

Läs mer

EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR. FREDRIK STENBERG KTH 2000, EXAMINATOR ANDERS BODIN

EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR. FREDRIK STENBERG KTH 2000, EXAMINATOR ANDERS BODIN Stockholm har en lång tradition av boende på vattnet. Gamla avbildningar av staden uppvisar ett myller av bebyggda bryggor och pålverk ute i vattnet. Genom åren har stadens invånare ofta tagit sin tillflykt

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer