Fördjupad förstudie av Ölanda flygplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad förstudie av Ölanda flygplats"

Transkript

1 Sida 1 av 32 Fördjupad förstudie avseende utbyggnad av Ölanda flygplats Motto: Landa på Ölanda! Ölanda hemsida: Mål 2 Södra Förstudien delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN EG:s strukturfonder

2 Sida 2 av 32 Innehållsöversikt 1. Sammanfattning Bakgrund Utvecklingsplaner Förbättring och utbyggnad Miljöfrågor...12 Bilaga 1 - Enkäter...14 Bilaga Emission av koldioxid, en jämförelse mellan flyg och andra transportmedel...17 Bilaga 3 - Teknisk- ekonomisk utredning...19 Bilaga Möjlig ekonomisk utveckling ställd mot investering i Ölanda flygfält...22 Bilaga 5 - Översiktskarta över Ölanda med omnejd...24 Bilaga 6 - EU Mål 2 Södra...25 Bilaga 7 - B7-gruppen...27 Bilaga 8 - Historisk bakgrund till Ölanda Flygplats...28 Bilaga 9 - Ledamöter i styrgruppen och flygklubbsstyrelsen...30 Bilaga 10 - Referensmaterial...31

3 Sida 3 av Sammanfattning Genom en förlängning av landningsbanan och en viss upprustning av flygplatsen för att fylla Luftfartsverkets krav skapas en möjlighet att utveckla och bredda samarbetet med intressenter inom privatflyg, rundflyg, taxiflyg, reklamflyg, fotoflyg, skolflyg, ambulansflyg och övervakningsflyg. En redan efterfrågad tjänst är dagsutflykter till Visby. En sammanställning över möjlig ekonomisk utveckling genom ökad användning av Ölanda flygplats visar att nusumman av skatteintäkter för kommunen den närmaste framtiden är högre än investeringsutgiften.. Alla ekonomer är eniga om att bristen på rörlighet på arbetsmarknaden är ett av Sveriges största problem. Ekonomisk utveckling kräver att folk flyttar från ett ställe till ett annat för att finna intressanta och vanligtvis bättre betalda arbetsuppgifter. En utveckling av samarbetet med lokala samarbetspartner möjliggör att nya och etablerade utflyktsmål kan utvecklas. Den satsning som gjorts för rekonstruktion av järnåldersbyn i Skäftekärr stärks av förbättrade möjligheter till transport av både turister och sakkunniga. Vidare underlättas resandet för sommar- och säsongsboende samt besökare till bl.a. golfbanor på norra Öland. Förbättrad möjlighet till distansarbete och pendling bör öka intresset för företagsetablering även utan direkt anknytning till flyget och därmed ge flera arbetstillfällen. En styrgrupp med företrädare för Ölanda Flyg- och Motorsällskap, Borgholms kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Högskolan i Kalmar under medverkan av entreprenadföretaget NCC och Svenska Allmänflygföreningen i Sverige (AOPA Sweden) har svarat för sammanställning av denna rapport. Det är styrgruppens uppfattning att en utbyggnad av Ölanda flygplats skapar attraktionskraft för landsbygden och ger underlag för nyföretagande och turism, speciellt genom möjligheten att nyttja ett tidsbesparande och miljövänligt transportsystem. Sveaskogs arbete med ekoparken i närheten av flygplatsen kan ge ökad besöksfrekvens i ekoparken. Den närliggande flygplatsen orsakar inga miljöproblem.

4 Sida 4 av 32 Nya nätverk kan åstadkommas genom snabbare kommunikationer mellan Öland och affärskontakter utanför Öland i Norden, på Östersjö-öarna (det s.k.b7-nätet,se bilaga 7) och i norra Europa Arbetstillfällen för kvinnor kan lättare arrangeras i ett nät av företag där distansarbete och pendling kan etableras. Minskad användning av bil och ökat nyttjande av flyg reducerar användningen av fossilt bränsle och förbättrar miljön i motsvarande grad, se bilaga 2, baserad på bl.a. underlag från länsstyrelsens miljöexpert. Pågående utveckling av dieselmotorer, ljuddämpare och propellrar kommer att ytterligare reducera miljöpåverkan från flygplanen. I styrgruppen har medverkat företrädare för anläggningsbranschen, vilkas utlåtande om renoverings- och utbyggnadsarbetenas omfattning, tidsåtgång och kostnader redovisas i bilaga 3. Genom att verksamheten på flygplatsen bedrivs ideellt blir de fortsatta driftkostnaderna små och kan bäras av smärre avgifter för landning, parkering och nyttjande av flygplatsens byggnader. En ökad aktivitet inom tävlingsåkning med mindre motorfordon (vanligen etanoldrivna) kan också ge drifttillskott. Kompletterande tjänster i anslutning till flygplatsen kommer att utvecklas, främst avseende taxi, cykeluthyrning och anvisning om bostäder, campingplatser, golfbanor, närbutiker, hantverkslokaler och serveringslokaler. Information om projektet och dess fortsatta utveckling kommer att ges genom bl.a. Borgholms kommun, turistaktörer, flygklubbens hemsida och Svenska Allmänflygföreningen-AOPA Sweden samt pressmeddelanden. Byxelkrok i augusti 2005 Bengt Eklund Ordförande Åke Silén Kassör Mål 2 Södra Förstudien delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN EG:s strukturfonder

5 Sida 5 av Bakgrund 2.1 Lokala förutsättningar Gemensamt för alla kommuner är en strävan efter att ge en kommunal service som uppfattas som kvalitativ av invånarna. Alla kommuner brottas i dagsläget med ekonomiska problem för att möjliggöra detta på ett tillfredsställande sätt. En viktig faktor i serviceutbudet är en väl fungerande infrastruktur. Initiativ för förbättrad sådan är betydelsefulla oavsett vilka ansvarskännande organisationer som står bakom. Kommunen har aktivt medverkat i utveckling av näringsliv och sysselsättning, bl.a. i form av ett antal projekt finansierade genom EU-medel. Målet är att nya arbetstillfällen skall skapas. Turismen betraktas ha goda möjligheter att agera motor och på så sätt öka kunskapen om Öland som företagsvänlig lokalisering. En effekt av Öland som turismområde är att besökare har insett möjligheten till pendlings- och/eller distansarbete. Öland har med sitt unika natur- och kulturlandskap ett arv att förmedla. Detta kan i sin tur ge effekter på turismen men också i ett längre perspektiv verkan på annan verksamhet, t.ex. intresse för företag och personer att flytta till Öland. Befolkning Byggandet av Ölandsbron vände en negativ befolkningsutveckling för båda Ölands-kommunerna. Under senare år har på nytt en negativ utveckling skett, och andelen äldre är ökande. Från kommunalt håll betonas vikten av att skapa attraktiva förutsättningar inom en rad fält för att bryta trenden. Genom att aktivt arbeta med instrument såsom kommunikationsteknik, bostadspolitik, samhällsplanering, service mm kan på sikt en förbättring ske. Sommarboende kanske kan förmås bli permanentboende. Bättre möjlighet till distansarbete och pendling är andra faktorer som kan gynna en mer positiv befolkningsutveckling. Kommunikationer Ett väl fungerande kommunikationsnät är en grundförutsättning för näringslivsutveckling, sysselsättning och befolkningsutveckling. Modern datorkommunikation möjliggör distansarbete och pendling. Väl utbyggda transportmöjligheter är en bas för utveckling av företag. Både pendlare och turister är beroende av bra och tillgängliga kommunikationer. Det finns därvid fyra realistiska möjligheter: 1) landtransport med bil från dörr till dörr. Detta transportsätt är för majoriteten det normala, speciellt för barnfamiljer med omfattande packning. 2) tågtransport till Kalmar. Tågbyte är oftast nödvändigt och efter ankomsten till Kalmar återstår resa med buss eller taxi till sommarboendet. 3) snabbuss från Mälardalsområdet och då främst Stockholm. 4) flygtransport, snabbt och bekvämt men i vissa fall dyrare Service Service omfattar samhälleligt engagemang från barnomsorg via skola och fritid till äldrevård. Samtidigt som ekonomiska medel minskat har kraven på ett fungerande servicesystem ökat. Detta är bekymmersamt då medel behövs för att attrahera och stimulera företagande. Ett brett utbud av

6 Sida 6 av 32 tjänster inom ett väl fungerande servicesystem är väsentligt för företag. Detta kan uppnås genom en väl fungerande infrastruktur. Planeringsinstrument såsom översiktsplanering är då av stor vikt. Inflyttare ställer krav men ger också stöd till ett servicesystem. Ökat företagande ger större utrymme för servicesatsningar, vilket är till gagn för alla. Näringsliv En stark inriktning på att nyttja det marknadsvärde Öland har som landskap kan på sikt ge ett differentierat näringsliv främst genom att tjänste- och servicesektorn utvecklas. Öland är känt för sin turism och är ett av de mest populära besöksmålen i Sverige. Inom turistnäringen talas det ofta om en säsongförlängning. Näringen är arbetsintensiv men borde kunna utvecklas genom exempelvis arbete med nya marknader och besökskategorier. Ett problem är att de flesta företagen koncentrerar sin verksamhet till sommaren och att verksamheten baseras på feriearbetande ungdomar. Turismen torde kunna nyttjas för att locka fler att bosätta sig och etablera sig som företagare i kommunerna. Redan idag finns det en trend till etablering av distansföretag. Kommunen bearbetar frågan och regionala och internationella satsningar görs, vilket bl.a. framgår av satsningen i Nederländerna och Tyskland. Öland och omvärlden Öland har som de allra flesta öar varit en form av språngbräda i ett internationellt perspektiv. I det öländska landskapet finns spår efter dessa internationella rörelsemönster. Nu talar man dagligdags om en ökad globalisering. Dagsaktuell är också öppningen mot Nederländerna och Tyskland. Vidare har öländska organisationer sedan flera år ett utbyte inom Östersjöområdet bland annat projektet B7, se bilaga 6. Mycket talar för att i ett framtida perspektiv måste även små områden och kommuner vara aktiva på den internationella arenan med målet att det skall gynna bland annat det lokala näringslivet. Politiker på Öland fullföljer genom sitt engagemang i olika projekt således en gammal tradition. 2.2 Flygplatsen Ölanda flygplats är belägen på norra Öland, öster om Byxelkroks samhälle och SSV fyren Ölands norra udde. Området kring flygplatsen är i huvudsak obebott och flygplatsen ligger på ett mindre alvar i ett skogsområde. Flygplatsen arrenderar marken från tre markägare, nämligen Torp bysamfällighet, Mellby 1:2 och Mellby 1:3. Med bil nås flygplatsen från skyltade avfarter vid Getterum och vid Nabbelund. Inom flygplatsen finns parkeringsplatser för ca 50 bilar. Kommunen har drivit Ölanda flygplats sedan 1970-talet fram till 1992 då Ölanda Flyg- och Motorsällskap bildades. I Borgholms kommuns översiktsplan En vision av Öland år 2015 anges under kommunikationer att målet med flyg bland annat skall vara ett kompletterande flygfält med utvecklingsmöjligheter på Öland där strategin skall vara att beakta befintliga lokala flygfälts utvecklingsmöjligheter. Av översiktsplanens 75 mål finns som nummer 51 ett kompletterande flygfält med utvecklingsmöjligheter på Öland.

7 Sida 7 av 32 Ölanda flygplats, öster om Byxelkrok, byggdes för ungefär 50 år sedan och är i dagsläget inte tillfyllest för de krav som är aktuella. Banan huvudarrenderades tidigare av Borgholms kommun men numera har arrende och förvaltning i form av drift och underhåll överförts till Ölands Flygoch Motorsällskap (ÖFM), en ideell förening med cirka 80 medlemmar. (Se bilaga 8). Landningsbanan har för närvarande måtten 600 x 23 m och är belagd med asfalt. På det delvis inhägnade flygplatsområdet finns en klubbstuga och en flygplanshangar. Kurser och tävlingar för fallskärmshoppare arrangeras årligen. I anslutning till flygplatsen finns en GoKart-bana. På flygfältet anordnas regelbundet uppvisningar och tävlingar för sportbilar och motorcyklar. Flygfältet medför inga kända olägenheter för boende, eftersom start och landning sker över relativt obebyggda områden. Årligen trafikeras flygplatsen av knappt ett hundra flygplan. Allt sedan starten har det bedrivits olika typer av rundflygsverksamhet från Ölanda flygplats. Även taxiflygstrafik har förekommit under vissa tider. ÖFM har arrangerat flygdagar med inbjudan till flygklubbar i Sverige. ÖFM har sedan något år tillbaka haft tankar på en utveckling av verksamheten på Ölanda Flygplats. Föreningen har diskuterat möjligheten av att genom erbjudanden till sommarboende på norra Öland kunna få igång en ökad trafik. För de sommarboende är en snabb, billig och säker transport till och från sommarvistelsen av stor vikt. 2.3 Ekonomiska konsekvenser Den satsning som skett genom Ölanda Flyg- och Motorsällskap har redan innevarande år resulterat i att en familj bestämt sig för att ha norra Öland som fast boplats. Mannen i familjen pendlar till Bromma och hustrun har etablerat sitt företag på platsen. Bakgrunden är möjligheten att enkelt ta privatflyg till och från arbetsplatsen. På sikt torde man kunna räkna med att en förbättrad flygplats bidrar till att nya bosättningar ökar och att både byggverksamhet och andra näringar medför ett ökande antal skattebetalare inom Borgholms kommun. I bilaga 4 görs en enkel kalkyl över möjlig utveckling och motsvarande nusumma av skatteintäkter ställda mot den beräknade investeringsutgiften för Ölanda flygplats. Det visar sig att den beräknade investeringsutgiften för flygplatsen blir lönsam redan vid en inflyttning av två personer per år med en lönenivå på kr/år.

8 Sida 8 av Utvecklingsplaner Styrgruppens syfte med projektet är att: göra en förstudie av Ölandas potential främst studera företagens och turismens långsiktiga utveckling och behovet av gränsöverskridande transporter Två övergripande frågor är Kan en utveckling och förbättring av Ölanda Flygplats generera effekter som motsvarar de generella mål som kommunen har? Är det värde som finns i flygplatsen av sådant intresse och av sådan vikt att kostnader för förbättring och utbyggnad kan anses vara befogade? Mål för projektet kan kortfattat uttryckas: en utbyggnad så att inhemska och utländska flygoperatörer på ett säkert och godkänt sätt kan transportera passagerare och gods till exempelvis Oskarshamn, Västervik, Visby, Stockholm och de baltiska staterna. en förlängd turistsäsong--- Det kan finnas en möjlighet till smärre förlängning om en effektiv samverkan sker med turismrelaterade företag på det lokala planet. Samverkanspartner bör väljas så, att ökade möjligheter ges andra tider än sommaren. en förbättrad lönsamhet nås för det lokala näringslivet--- Om en säsongsförlängning sker bör detta medföra en förbättrad ekonomi. att Ölanda Flygplats får en förbättrad ekonomi---om en ökad turisttrafik kommer igång bör detta generera ökade intäkter. att nya entreprenörföretag växer upp---det är mest troligt att en ökad tillgänglighet stärker redan befintliga entreprenörer. Dessa och nytillkommande företag kan nyttja möjligheten till snabb taxiflygtransport till andra regioner, främst Stockholm. ÖFM har utvecklingsplaner av skiftande karaktär som spänner över ett brett spektrum. Vissa planer är konkreta och näraliggande under det att andra är mer inriktade på framtiden. Exempel på förstnämnda är taxiflyg till och från Öland och rundflyg sommartid. Både företag och turister efterfrågar dagsturer med flyg till Visby. Här finns ett tydligt och lönsamt utvecklingsobjekt. Flygförarutbildning ingår i planerna för den framtida verksamheten. Ett besök från Trosa flygklubb, vid vilket ett stort antal cyklar hyrdes ut till besökarna visar utvecklingsmöjligheter för flygoch cykelturism. En framtida vision är att erbjuda flygplatshem för boende på norra Öland. Företrädare för föreningen arbetar med att tydliggöra de möjligheter som en förbättrad flygplats kan medföra. Härvid har nyckelorden utveckling av näringsliv inklusive turism, pendling, inflyttning, distansarbete och

9 Sida 9 av 32 nätverksarbete samverkan betonats. Styrgruppens rapport är baserad på både teoretiska resonemang och inhämtade fakta. I allt väsentligt bygger rapporten på resultat i form av intervjuer med aktörer, material relaterat till Ölandsstudier och material i form av inkomna enkätsvar, se bilaga 1, samt material relaterat till miljö och miljökonsekvenser inklusive byggnadstekniska rapporter. Vidare har styrgruppen diskuterat och kritiskt analyserat tankar och idéer, med utgångspunkt i personliga observationer under en rad år. I styrgruppen finns också lokal kompetens vilket har varit värdefullt. Dessa faktorer har bildat en grundstomme vid intervjuerna. På ett tidigt stadium har förslaget om en ekonomiskt förankrad organisation i rapporten kallad ÖFM Ekonomisk Förening behandlats. En fastare ekonomisk organisation är ett krav för att förverkliga en framtida satsning och utveckling. Det måste finnas ett privat ekonomiskt engagemang vid sidan av det samhälleliga. En utvecklingslinje kan vara följande: Den ideella föreningen Ölanda Flyg- och Motorsällskap skall fortbestå En ekonomisk förening eller ett bolag bildas av aktörer med intresse för flyg och för ökad aktivitet i anslutning till Ölanda Flygplats. Lämplig flygplatsägare är den ekonomiska föreningen eller bolaget Rangordning av aktiviteter Utgångspunkten är turistaktiviteter (X) medan andra utvecklingsmöjligheter kan vara mer svårbedömda (O). Bedömning av volym anges med sifferskalan 1 = liten 5 = stor ÖFMs utvecklingstankar 1-2 år 3-5år >5 år Sannolikhet Flygplats godkänd för rundtur X 4 Räddnings-och ambulansflyg X 3 Taxiflyg till valfri plats X 3 Flyg till Stockholm X 3 Flyg till Västervik X 3 Flyg till Oskarshamn X 3 Flyg till Visby X O 5 Flyg till de baltiska länderna. O X 3 Samverkan med Frivilliga flygkåren X 5 Assistans vid övervakning, X 3 Service med minibussar/taxi. X 3 Flygturer för specialintresserade X 3 Guider till världsunika miljö X X 3 Konferensresor, OX OX 3 Incentive resor mm. X 3 Samarbete med turistorganisationer X 3 Östersjösamverkan B7 O O 3

10 Sida 10 av 32 Besöksnäringen Nedanstående företag eller organisationer kan ses som exempel på samverkansaktörer. Intresseföreningen Ölands Norra Square Dance Ölands Turist AB Ölands forskningsstation Svenska turistföreningen Bödabaden Skäftekärr i samverkan med Eketorp Böda Kronocamping Sveaskog Ekopark Skedemosse Golfklubbar Resturangnäringen Jämställdhet och integration Integration är en ständig process där individens mål, syften och förutsättningar tas tillvara på ett för individen positivt sätt. Samhällets aktörer av idag anser att människorna bör ha lika möjligheter och att människors olikheter kan vara en tillgång. En utveckling av Ölanda Flygplats kan med viss sannolikhet skapa utrymme för en lokal tillväxt. Det är fullt möjligt att det vid en utveckling kan skapas ytterligare arbetstillfällen för både män och kvinnor, speciellt under sommarhalvåret. Skulle det visa sig att det går att arrangera konferenser kan ytterligare arbetstillfällen skapas även utanför sommarsäsongen.

11 Sida 11 av Förbättring och utbyggnad Styrgruppen gör följande bedömning av åtgärdsbehov för att ovan skisserade utvecklingsplaner skall vara genomförbara: Dagens flygfält har ett antal skavanker som gör fältet mindre attraktivt för besökare. Nuvarande banbeläggning är lös och kan ge propellerskador. En ny beläggning på landningsbanan är alltså nödvändig. För att flygfältet skall fungera för taxiflyg och annat kommersiellt flyg erfordras en förlängning till minst 900 m. Hangarbyggnaden är av gammalt datum och bör renoveras. Vägen till flygplatsen bör asfalteras. Övriga åtgärder som behöver genomföras i samband med en förlängning av banan är markarbeten för banunderlag söderut, parkeringsplatser för bilar och utbyggnad av klubbstuga. En företrädare för NCC har medverkat i styrgruppen och har genom sitt företag sammanställt uppgifter om erforderligt arbete för förbättring av nuvarande landningsbana, byggnader, anläggande av parkeringsutrymmen på gräsmark och banförlängning söderut samt tidsåtgång och kostnader för arbetena. Total kostnad för arbetena inklusive 10 % pålägg för osäkerhet uppgår till cirka 5 Mkr. Efter prövning enligt miljöbalken och eventuellt behov av bygglov samt kompletterande utredning om markarbeten kan en entreprenad genomföras under 2006, om medel härför beviljas. Se arbetsbeskrivning och kostnadssammanställning i bilaga 3

12 Sida 12 av Miljöfrågor 5.1 Miljö och tillstånd Aktuella lagrum är bl.a. följande: PBL(Plan- och bygglagen): Anläggande eller ändring av flygplats, som inte ligger inom område med detaljplan, är inte bygglovspliktig enligt 8 kap 2 PBL och erfordrar inte heller marklov enligt 8 kap 8. Byggnader inom flygplatsområdet är dock bygglovspliktiga. MB (Miljöbalken): Enligt 9 kap 8 MB jmf med bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är flygplats av aktuell storlek (flygplats med kortare bana än 1200 m) en C-anläggning. Sådan anläggningsverksamhet skall inte tillståndsprövas utan anmälas till kommunen. Enligt, 21 pkt 1, i förordningen är det förbjudet att utan anmälan anlägga inrättning eller bedriva verksamhet med beteckningen C, och enligt pkt 2 bedriva verksamhet som avses i pkt 1, om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt. Anmälan skall enligt 22 i förordningen göras till den kommunala nämnden. Anmälan skall göras skriftligen och inges 2 ex. Den kommunala nämnden skall genast sända ett ex av handlingarna till länsstyrelsen. Anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens omfattning och miljöeffekter. I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet skall anmälan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. För en mindre del av det område där banan ligger och för det område som berörs av förlängningen söderut gäller förordnande till skydd för landskapsbilden enligt äldre lag. Till följd av övergångsbestämmelser gäller förordnandet alltjämt. Dispens måste sökas hos länsstyrelsen. Förlängning av banan söderut förutsätter att stenmuren söder om banan tas bort. Tillstånd enligt MB kan erfordras, vilket prövas av länsstyrelsen. Det bör noteras att stenmuren bör tas bort även om förlängning av banan inte skulle genomföras, eftersom muren utgör en flygsäkerhetsrisk. Ölanda är en etablerad flygplats sedan många år och miljöstudier har gjorts. Vid en expansion av trafiken om än i begränsad omfattning har företrädare för Ölanda öppet belyst konsekvenserna därav. Samverkan har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och Borgholms kommun. Närmaste bebyggelse ligger mera än en kilometer söder om flygfältet. In- och utflygningsriktningar kan anpassas så att bullerstörningarna begränsas. Inget har hittills under flygplatsens användningstid framkommit som medfört olägenheter för boende i området. Vad gäller buller från flygplanen har företrädare för Ölanda tagit del av en utredning för Norrtälje flygplats utförd av WSP Akustik. Med detta material som grund torde kunna konstateras att den planerade ökningen av verksamheten inte kan anses vara bullerstörande.

13 Sida 13 av Miljö speciella villkor I beslutet om strukturfondsmedel sägs att förstudien bör omfatta jämförelse av miljöpåverkan med alternativa transportsätt.. Vid genomgång av frågan med länsstyrelsens miljöexpert Roland Enefalk framkom att härmed i första hand avses jämförelse mellan transport t.ex. från Stockholm med bil och med flygplan av det slag som kan komma att nyttja banan. Den miljöpåverkan som primärt bör studeras är utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Normalt kan sådana utsläpp anses vara proportionella mot drivmedelsförbrukningen. Varje liter bensin ger upphov till cirka 3 kg koldioxid. I tabell i bilaga 2 redovisas en jämförande beräkning av bränsleförbrukningen för bil och flyg. Här bör nämnas att för kommersiell verksamhet har också tidsåtgången för resor stor betydelse. Ett par exempel kan illustrera detta: Transportsträcka Bil Flyg Byxelkrok-Oskarshamn 18 mil-2,5 h -18 liter 10 min 6 liter Byxelkrok-Bromma 50 mil- 6 h 50 liter 60 min 35 liter Byxelkrok - Visby bil 2,5 h + färja 4 h 30 min 18 liter Det bör också nämnas att flygbensin (alkylatbensin) är väsentligt renare än bilbensin. En flygplansmotor ger således mindre miljöpåverkan än en bilmotor vid samma bränsleförbrukning.

14 Sida 14 av 32 Bilaga 1 - Enkäter Inom projektets ram har två enkäter distribuerats till två grupper av svarande. Urvalen är inte stora men har av styrgruppen bedömts vara representativa. Svarsfrekvensen var ca 25 % för sommarboende och ca 38 % för lokalt boende. Resultaten får anses kunna ge en fingervisning om intresse för och vilja att nyttja Ölanda Flygplats. Enkät bland sommarboende år 2004 ( 56st) Det finns ett antal personer/familjer som reser till Öland flera gånger per år. Besöksresandet har under flera årtionden haft bilen som det främsta färdmedlet. Det finns inget som talar för att detta skall förändras på ett dramatiskt sätt. Besökarna är till övervägande delen barnfamiljer (i undersökningen 48 %) och då talar allt för ett system som går från dörr till dörr. I de flesta studier ser man också att veckosluten är de stora resdagarna och så är fallet även här. På fråga om intresset av att boka resan via Internet svarade en majoritet positivt. Se avsnitt A nedan. Enkät bland boende år 2005 ( 44 st ) Under vintern 2005tillfrågades medlemmar i Norra Ölands Intresseförening. De boende reser inte lika frekvent som sommargästerna. Intresse finns för att göra resor där företagsmöten och privatresande kan kombineras.. Önskemål om att resa under helgdagar överväger även för denna grupp. Även i denna undersökning visar de svarande intresse för att boka resor via Internet. En speciell kategori boende som kan vara av intresse för flygaktörer är pendlare och distansarbetare. Ett vanligt svar är att man har en anknytning till orten och att det känns naturligt att flytta verksamheten dit. Tekniken är kopplad till bredband vilket är nog ett krav vid distansarbete. Företagshuset i Löttorp är ett bra exempel på distansarbete/arbete med telekommunikation. Denna kategori människor har på senare år fokuserats av bland annat näringslivskontoren. Se avsnitt B nedan. Basservice från den offentliga sektorn kan behöva vägas in. Ett par uppsatser sammanställda på Högskolan i Kalmar kan ge viss information.

15 Sida 15 av 32 A. Enkätsvar från Norra Ölands intresseförening

16 Sida 16 av 32 B. Enkätsvar från allmänheten

17 Sida 17 av 32 Bilaga 2 Emission av koldioxid, en jämförelse mellan flyg och andra transportmedel I beslutet om strukturfondsmedel sägs att förstudien bör omfatta jämförelse av miljöpåverkan med alternativa transportsätt.. Vid genomgång av frågan med länsstyrelsens miljöexpert Roland Enefalk framkom att härmed i första hand avses jämförelse mellan transport med bil t.ex. från Stockholm och med flygplan av det slag som kan komma att nyttja banan. Den miljöpåverkan som primärt bör studeras är utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Normalt kan sådana utsläpp anses vara proportionella mot drivmedelsförbrukningen. Varje liter bensin ger upphov till cirka 3 kg koldioxid. I nedanstående tabell visas en beräkning av bränsleförbrukningen. Transportsätt Bil, bensindriven Bil diesel Flygplan Mooney 20 4-sitsigt 165 Nm/h Flygplan Cessna sitsigt 110 Nm/h Trafikflyg Boeing % beläggn. Avstånd/ körsträcka 500 km, via Kalmar 500 km via Kalmar 120 Nm 222 km, tar 50 min inkl start/landning 120 Nm, 222 km tar 70 min inkl start/landning 300 km + bil 105 km Förbrukning Totalt för Per person vid Per person vid l/mil resp l/h sträckan fyra resande en resande 0,9 l/mil 45 liter 11,25 liter 45 liter 0;7 l/mil 35 liter 8,75 l 35 l 34 l/h 28 liter 7 liter 28 liter 28 l/h 32 liter 8 liter 32 liter 0,5 dl/pers.km + 0,9 l/mil 15 l /person + 10,5 ggr 0,90 9,5 liter ,4= 17,4 liter ,5 = 24,5 liter Här bör nämnas att för kommersiell verksamhet har också tidsåtgången för resor stor betydelse. Ett par exempel kan illustrera detta: Transportsträcka Bil Flyg Byxelkrok-Oskarshamn 18 mil-2,5 h -18 liter 10 min 6 liter Byxelkrok-Bromma 50 mil- 6 h 50 liter 60 min 35 liter Byxelkrok - Visby bil 2,5 h + färja 4 h 30 min 18 liter

18 Sida 18 av 32 Det bör också nämnas att flygbensin (alkylatbensin) är väsentligt renare än bilbensin. En flygplansmotor ger således mindre miljöpåverkan än en bilmotor vid samma bränsleförbrukning. Exempel på flygtider till olika orter i Sverige Ort Flygtid minuter Gotland 25 Norrköping 40 Jönköping 40 Stockholm 60 Örebro 65 Eskilstuna 70 Västerås 75

19 Sida 19 av 32 Bilaga 3 - Teknisk- ekonomisk utredning Marktrafik och kommunikation Marktrafik till och från flygplatsen sker idag via väg tillhörande Sveaskog ut till allmän väg. Närmast flygplatsen saknas beläggning på en sträcka av 500 m. Vägen är ca 4 m bred. Vägen ansluter till huvudbyggnaden där det idag finns möjlighet till parkering av ett begränsat antal bilar på gräsyta. Hangar Det finns en hangar på Ölanda. Hangaren ligger i norra delen öster om rullbanan. Det är en murad byggnad med takstolar av trä. Hangaren är i stort behov av renovering eller utbyte. Mått: 13 x 18 m2. Tekniska anläggningar/försörjning Rullbanan har en cirka 3 cm tjock asfaltbeläggning. Beläggningen utfördes i början av 70-talet i samband med kommunsammanslagningen. Ytan är i stort behov av en toppbeläggning för att inte hela beläggningen skall falla sönder. Redan idag syns att skarvar har börjat gå upp med påföljd att stenar lossnar och ogräs växer. Sprucken asfalt finns fläckvis, vilket gör att större bitar asfalt lossnar. Slitaget på Ölanda är i första hand orsakat av tiden. Asfalten har oxiderat och torkat ur under inverkan av väder och vind. Flygplatsen har ingen dränering och inte heller någon belysning vilket heller inte behövs i dagsläget. Vatten och avlopp är inte heller framdraget till flygplatsen Bansystem och bankapacitet Rullbanan kommer att bli 900 m lång och 23 m bred med en vändplatsyta i vardera änden. Åtgärderna på banan kommer att utföras enligt kraven i Luftfartsverkets bestämmelser om utformning av godkänd flygplats. Referenskod för banan är beräknat enligt följande: Kodsiffra 2 och kodbokstav A. Taxibana är ej aktuell. Två asfalterade vägar ansluter till banan, varav den ena leder till hangaren och den andra till klubbstugan, som också tjänstgör som stationsbyggnad.. Båda vägarna har en bredd på ca 5,5 m. Flygtrafikledning och luftrumskontroll. Dessa tjänster är inte aktuella på Ölanda. Uppställningsplatser för flygplan. Befintliga ytor i anslutning till hangar och klubbstuga finns kvar toppbelagda efter ombyggnad. Uppställningsarean vid hangaren är cirka 400 m2 och vid klubbstugan cirka 450 m2. Detta gör att det för närvarande finns utrymme för 6 10 flygplan. Passagerarterminal Klubbstugan kommer att användas som stationsbyggnad för passagerare. Befintlig byggnad rustas upp eller byts ut. Här kommer att finnas erforderligt utrymme för den typ av verksamhet som är tänkt. I anslutning till klubbstugan en torrtoalett.

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse Kortversion 2010-04-13 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse 2010-04-13 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!

Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här! Nummer 7, mars 2008 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall utvecklas och bli ett naturligt mål för inhemska som utländska piloter" Stöd vår ambition

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Senast uppdaterad: 2008-09-24 Fotografer: Bengt Bengtsson, Marie Carlberg, Fredrik Ekblad, Peggy Eklöf, Elinor Engman, Björn Gran och

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del A Tillväxt med kulturen som motor En studie av förutsättningarna på Öland Våren 2010 Per Branthle Klas Bergman Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer