Fördjupad förstudie av Ölanda flygplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad förstudie av Ölanda flygplats"

Transkript

1 Sida 1 av 32 Fördjupad förstudie avseende utbyggnad av Ölanda flygplats Motto: Landa på Ölanda! Ölanda hemsida: Mål 2 Södra Förstudien delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN EG:s strukturfonder

2 Sida 2 av 32 Innehållsöversikt 1. Sammanfattning Bakgrund Utvecklingsplaner Förbättring och utbyggnad Miljöfrågor...12 Bilaga 1 - Enkäter...14 Bilaga Emission av koldioxid, en jämförelse mellan flyg och andra transportmedel...17 Bilaga 3 - Teknisk- ekonomisk utredning...19 Bilaga Möjlig ekonomisk utveckling ställd mot investering i Ölanda flygfält...22 Bilaga 5 - Översiktskarta över Ölanda med omnejd...24 Bilaga 6 - EU Mål 2 Södra...25 Bilaga 7 - B7-gruppen...27 Bilaga 8 - Historisk bakgrund till Ölanda Flygplats...28 Bilaga 9 - Ledamöter i styrgruppen och flygklubbsstyrelsen...30 Bilaga 10 - Referensmaterial...31

3 Sida 3 av Sammanfattning Genom en förlängning av landningsbanan och en viss upprustning av flygplatsen för att fylla Luftfartsverkets krav skapas en möjlighet att utveckla och bredda samarbetet med intressenter inom privatflyg, rundflyg, taxiflyg, reklamflyg, fotoflyg, skolflyg, ambulansflyg och övervakningsflyg. En redan efterfrågad tjänst är dagsutflykter till Visby. En sammanställning över möjlig ekonomisk utveckling genom ökad användning av Ölanda flygplats visar att nusumman av skatteintäkter för kommunen den närmaste framtiden är högre än investeringsutgiften.. Alla ekonomer är eniga om att bristen på rörlighet på arbetsmarknaden är ett av Sveriges största problem. Ekonomisk utveckling kräver att folk flyttar från ett ställe till ett annat för att finna intressanta och vanligtvis bättre betalda arbetsuppgifter. En utveckling av samarbetet med lokala samarbetspartner möjliggör att nya och etablerade utflyktsmål kan utvecklas. Den satsning som gjorts för rekonstruktion av järnåldersbyn i Skäftekärr stärks av förbättrade möjligheter till transport av både turister och sakkunniga. Vidare underlättas resandet för sommar- och säsongsboende samt besökare till bl.a. golfbanor på norra Öland. Förbättrad möjlighet till distansarbete och pendling bör öka intresset för företagsetablering även utan direkt anknytning till flyget och därmed ge flera arbetstillfällen. En styrgrupp med företrädare för Ölanda Flyg- och Motorsällskap, Borgholms kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län och Högskolan i Kalmar under medverkan av entreprenadföretaget NCC och Svenska Allmänflygföreningen i Sverige (AOPA Sweden) har svarat för sammanställning av denna rapport. Det är styrgruppens uppfattning att en utbyggnad av Ölanda flygplats skapar attraktionskraft för landsbygden och ger underlag för nyföretagande och turism, speciellt genom möjligheten att nyttja ett tidsbesparande och miljövänligt transportsystem. Sveaskogs arbete med ekoparken i närheten av flygplatsen kan ge ökad besöksfrekvens i ekoparken. Den närliggande flygplatsen orsakar inga miljöproblem.

4 Sida 4 av 32 Nya nätverk kan åstadkommas genom snabbare kommunikationer mellan Öland och affärskontakter utanför Öland i Norden, på Östersjö-öarna (det s.k.b7-nätet,se bilaga 7) och i norra Europa Arbetstillfällen för kvinnor kan lättare arrangeras i ett nät av företag där distansarbete och pendling kan etableras. Minskad användning av bil och ökat nyttjande av flyg reducerar användningen av fossilt bränsle och förbättrar miljön i motsvarande grad, se bilaga 2, baserad på bl.a. underlag från länsstyrelsens miljöexpert. Pågående utveckling av dieselmotorer, ljuddämpare och propellrar kommer att ytterligare reducera miljöpåverkan från flygplanen. I styrgruppen har medverkat företrädare för anläggningsbranschen, vilkas utlåtande om renoverings- och utbyggnadsarbetenas omfattning, tidsåtgång och kostnader redovisas i bilaga 3. Genom att verksamheten på flygplatsen bedrivs ideellt blir de fortsatta driftkostnaderna små och kan bäras av smärre avgifter för landning, parkering och nyttjande av flygplatsens byggnader. En ökad aktivitet inom tävlingsåkning med mindre motorfordon (vanligen etanoldrivna) kan också ge drifttillskott. Kompletterande tjänster i anslutning till flygplatsen kommer att utvecklas, främst avseende taxi, cykeluthyrning och anvisning om bostäder, campingplatser, golfbanor, närbutiker, hantverkslokaler och serveringslokaler. Information om projektet och dess fortsatta utveckling kommer att ges genom bl.a. Borgholms kommun, turistaktörer, flygklubbens hemsida och Svenska Allmänflygföreningen-AOPA Sweden samt pressmeddelanden. Byxelkrok i augusti 2005 Bengt Eklund Ordförande Åke Silén Kassör Mål 2 Södra Förstudien delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN EG:s strukturfonder

5 Sida 5 av Bakgrund 2.1 Lokala förutsättningar Gemensamt för alla kommuner är en strävan efter att ge en kommunal service som uppfattas som kvalitativ av invånarna. Alla kommuner brottas i dagsläget med ekonomiska problem för att möjliggöra detta på ett tillfredsställande sätt. En viktig faktor i serviceutbudet är en väl fungerande infrastruktur. Initiativ för förbättrad sådan är betydelsefulla oavsett vilka ansvarskännande organisationer som står bakom. Kommunen har aktivt medverkat i utveckling av näringsliv och sysselsättning, bl.a. i form av ett antal projekt finansierade genom EU-medel. Målet är att nya arbetstillfällen skall skapas. Turismen betraktas ha goda möjligheter att agera motor och på så sätt öka kunskapen om Öland som företagsvänlig lokalisering. En effekt av Öland som turismområde är att besökare har insett möjligheten till pendlings- och/eller distansarbete. Öland har med sitt unika natur- och kulturlandskap ett arv att förmedla. Detta kan i sin tur ge effekter på turismen men också i ett längre perspektiv verkan på annan verksamhet, t.ex. intresse för företag och personer att flytta till Öland. Befolkning Byggandet av Ölandsbron vände en negativ befolkningsutveckling för båda Ölands-kommunerna. Under senare år har på nytt en negativ utveckling skett, och andelen äldre är ökande. Från kommunalt håll betonas vikten av att skapa attraktiva förutsättningar inom en rad fält för att bryta trenden. Genom att aktivt arbeta med instrument såsom kommunikationsteknik, bostadspolitik, samhällsplanering, service mm kan på sikt en förbättring ske. Sommarboende kanske kan förmås bli permanentboende. Bättre möjlighet till distansarbete och pendling är andra faktorer som kan gynna en mer positiv befolkningsutveckling. Kommunikationer Ett väl fungerande kommunikationsnät är en grundförutsättning för näringslivsutveckling, sysselsättning och befolkningsutveckling. Modern datorkommunikation möjliggör distansarbete och pendling. Väl utbyggda transportmöjligheter är en bas för utveckling av företag. Både pendlare och turister är beroende av bra och tillgängliga kommunikationer. Det finns därvid fyra realistiska möjligheter: 1) landtransport med bil från dörr till dörr. Detta transportsätt är för majoriteten det normala, speciellt för barnfamiljer med omfattande packning. 2) tågtransport till Kalmar. Tågbyte är oftast nödvändigt och efter ankomsten till Kalmar återstår resa med buss eller taxi till sommarboendet. 3) snabbuss från Mälardalsområdet och då främst Stockholm. 4) flygtransport, snabbt och bekvämt men i vissa fall dyrare Service Service omfattar samhälleligt engagemang från barnomsorg via skola och fritid till äldrevård. Samtidigt som ekonomiska medel minskat har kraven på ett fungerande servicesystem ökat. Detta är bekymmersamt då medel behövs för att attrahera och stimulera företagande. Ett brett utbud av

6 Sida 6 av 32 tjänster inom ett väl fungerande servicesystem är väsentligt för företag. Detta kan uppnås genom en väl fungerande infrastruktur. Planeringsinstrument såsom översiktsplanering är då av stor vikt. Inflyttare ställer krav men ger också stöd till ett servicesystem. Ökat företagande ger större utrymme för servicesatsningar, vilket är till gagn för alla. Näringsliv En stark inriktning på att nyttja det marknadsvärde Öland har som landskap kan på sikt ge ett differentierat näringsliv främst genom att tjänste- och servicesektorn utvecklas. Öland är känt för sin turism och är ett av de mest populära besöksmålen i Sverige. Inom turistnäringen talas det ofta om en säsongförlängning. Näringen är arbetsintensiv men borde kunna utvecklas genom exempelvis arbete med nya marknader och besökskategorier. Ett problem är att de flesta företagen koncentrerar sin verksamhet till sommaren och att verksamheten baseras på feriearbetande ungdomar. Turismen torde kunna nyttjas för att locka fler att bosätta sig och etablera sig som företagare i kommunerna. Redan idag finns det en trend till etablering av distansföretag. Kommunen bearbetar frågan och regionala och internationella satsningar görs, vilket bl.a. framgår av satsningen i Nederländerna och Tyskland. Öland och omvärlden Öland har som de allra flesta öar varit en form av språngbräda i ett internationellt perspektiv. I det öländska landskapet finns spår efter dessa internationella rörelsemönster. Nu talar man dagligdags om en ökad globalisering. Dagsaktuell är också öppningen mot Nederländerna och Tyskland. Vidare har öländska organisationer sedan flera år ett utbyte inom Östersjöområdet bland annat projektet B7, se bilaga 6. Mycket talar för att i ett framtida perspektiv måste även små områden och kommuner vara aktiva på den internationella arenan med målet att det skall gynna bland annat det lokala näringslivet. Politiker på Öland fullföljer genom sitt engagemang i olika projekt således en gammal tradition. 2.2 Flygplatsen Ölanda flygplats är belägen på norra Öland, öster om Byxelkroks samhälle och SSV fyren Ölands norra udde. Området kring flygplatsen är i huvudsak obebott och flygplatsen ligger på ett mindre alvar i ett skogsområde. Flygplatsen arrenderar marken från tre markägare, nämligen Torp bysamfällighet, Mellby 1:2 och Mellby 1:3. Med bil nås flygplatsen från skyltade avfarter vid Getterum och vid Nabbelund. Inom flygplatsen finns parkeringsplatser för ca 50 bilar. Kommunen har drivit Ölanda flygplats sedan 1970-talet fram till 1992 då Ölanda Flyg- och Motorsällskap bildades. I Borgholms kommuns översiktsplan En vision av Öland år 2015 anges under kommunikationer att målet med flyg bland annat skall vara ett kompletterande flygfält med utvecklingsmöjligheter på Öland där strategin skall vara att beakta befintliga lokala flygfälts utvecklingsmöjligheter. Av översiktsplanens 75 mål finns som nummer 51 ett kompletterande flygfält med utvecklingsmöjligheter på Öland.

7 Sida 7 av 32 Ölanda flygplats, öster om Byxelkrok, byggdes för ungefär 50 år sedan och är i dagsläget inte tillfyllest för de krav som är aktuella. Banan huvudarrenderades tidigare av Borgholms kommun men numera har arrende och förvaltning i form av drift och underhåll överförts till Ölands Flygoch Motorsällskap (ÖFM), en ideell förening med cirka 80 medlemmar. (Se bilaga 8). Landningsbanan har för närvarande måtten 600 x 23 m och är belagd med asfalt. På det delvis inhägnade flygplatsområdet finns en klubbstuga och en flygplanshangar. Kurser och tävlingar för fallskärmshoppare arrangeras årligen. I anslutning till flygplatsen finns en GoKart-bana. På flygfältet anordnas regelbundet uppvisningar och tävlingar för sportbilar och motorcyklar. Flygfältet medför inga kända olägenheter för boende, eftersom start och landning sker över relativt obebyggda områden. Årligen trafikeras flygplatsen av knappt ett hundra flygplan. Allt sedan starten har det bedrivits olika typer av rundflygsverksamhet från Ölanda flygplats. Även taxiflygstrafik har förekommit under vissa tider. ÖFM har arrangerat flygdagar med inbjudan till flygklubbar i Sverige. ÖFM har sedan något år tillbaka haft tankar på en utveckling av verksamheten på Ölanda Flygplats. Föreningen har diskuterat möjligheten av att genom erbjudanden till sommarboende på norra Öland kunna få igång en ökad trafik. För de sommarboende är en snabb, billig och säker transport till och från sommarvistelsen av stor vikt. 2.3 Ekonomiska konsekvenser Den satsning som skett genom Ölanda Flyg- och Motorsällskap har redan innevarande år resulterat i att en familj bestämt sig för att ha norra Öland som fast boplats. Mannen i familjen pendlar till Bromma och hustrun har etablerat sitt företag på platsen. Bakgrunden är möjligheten att enkelt ta privatflyg till och från arbetsplatsen. På sikt torde man kunna räkna med att en förbättrad flygplats bidrar till att nya bosättningar ökar och att både byggverksamhet och andra näringar medför ett ökande antal skattebetalare inom Borgholms kommun. I bilaga 4 görs en enkel kalkyl över möjlig utveckling och motsvarande nusumma av skatteintäkter ställda mot den beräknade investeringsutgiften för Ölanda flygplats. Det visar sig att den beräknade investeringsutgiften för flygplatsen blir lönsam redan vid en inflyttning av två personer per år med en lönenivå på kr/år.

8 Sida 8 av Utvecklingsplaner Styrgruppens syfte med projektet är att: göra en förstudie av Ölandas potential främst studera företagens och turismens långsiktiga utveckling och behovet av gränsöverskridande transporter Två övergripande frågor är Kan en utveckling och förbättring av Ölanda Flygplats generera effekter som motsvarar de generella mål som kommunen har? Är det värde som finns i flygplatsen av sådant intresse och av sådan vikt att kostnader för förbättring och utbyggnad kan anses vara befogade? Mål för projektet kan kortfattat uttryckas: en utbyggnad så att inhemska och utländska flygoperatörer på ett säkert och godkänt sätt kan transportera passagerare och gods till exempelvis Oskarshamn, Västervik, Visby, Stockholm och de baltiska staterna. en förlängd turistsäsong--- Det kan finnas en möjlighet till smärre förlängning om en effektiv samverkan sker med turismrelaterade företag på det lokala planet. Samverkanspartner bör väljas så, att ökade möjligheter ges andra tider än sommaren. en förbättrad lönsamhet nås för det lokala näringslivet--- Om en säsongsförlängning sker bör detta medföra en förbättrad ekonomi. att Ölanda Flygplats får en förbättrad ekonomi---om en ökad turisttrafik kommer igång bör detta generera ökade intäkter. att nya entreprenörföretag växer upp---det är mest troligt att en ökad tillgänglighet stärker redan befintliga entreprenörer. Dessa och nytillkommande företag kan nyttja möjligheten till snabb taxiflygtransport till andra regioner, främst Stockholm. ÖFM har utvecklingsplaner av skiftande karaktär som spänner över ett brett spektrum. Vissa planer är konkreta och näraliggande under det att andra är mer inriktade på framtiden. Exempel på förstnämnda är taxiflyg till och från Öland och rundflyg sommartid. Både företag och turister efterfrågar dagsturer med flyg till Visby. Här finns ett tydligt och lönsamt utvecklingsobjekt. Flygförarutbildning ingår i planerna för den framtida verksamheten. Ett besök från Trosa flygklubb, vid vilket ett stort antal cyklar hyrdes ut till besökarna visar utvecklingsmöjligheter för flygoch cykelturism. En framtida vision är att erbjuda flygplatshem för boende på norra Öland. Företrädare för föreningen arbetar med att tydliggöra de möjligheter som en förbättrad flygplats kan medföra. Härvid har nyckelorden utveckling av näringsliv inklusive turism, pendling, inflyttning, distansarbete och

9 Sida 9 av 32 nätverksarbete samverkan betonats. Styrgruppens rapport är baserad på både teoretiska resonemang och inhämtade fakta. I allt väsentligt bygger rapporten på resultat i form av intervjuer med aktörer, material relaterat till Ölandsstudier och material i form av inkomna enkätsvar, se bilaga 1, samt material relaterat till miljö och miljökonsekvenser inklusive byggnadstekniska rapporter. Vidare har styrgruppen diskuterat och kritiskt analyserat tankar och idéer, med utgångspunkt i personliga observationer under en rad år. I styrgruppen finns också lokal kompetens vilket har varit värdefullt. Dessa faktorer har bildat en grundstomme vid intervjuerna. På ett tidigt stadium har förslaget om en ekonomiskt förankrad organisation i rapporten kallad ÖFM Ekonomisk Förening behandlats. En fastare ekonomisk organisation är ett krav för att förverkliga en framtida satsning och utveckling. Det måste finnas ett privat ekonomiskt engagemang vid sidan av det samhälleliga. En utvecklingslinje kan vara följande: Den ideella föreningen Ölanda Flyg- och Motorsällskap skall fortbestå En ekonomisk förening eller ett bolag bildas av aktörer med intresse för flyg och för ökad aktivitet i anslutning till Ölanda Flygplats. Lämplig flygplatsägare är den ekonomiska föreningen eller bolaget Rangordning av aktiviteter Utgångspunkten är turistaktiviteter (X) medan andra utvecklingsmöjligheter kan vara mer svårbedömda (O). Bedömning av volym anges med sifferskalan 1 = liten 5 = stor ÖFMs utvecklingstankar 1-2 år 3-5år >5 år Sannolikhet Flygplats godkänd för rundtur X 4 Räddnings-och ambulansflyg X 3 Taxiflyg till valfri plats X 3 Flyg till Stockholm X 3 Flyg till Västervik X 3 Flyg till Oskarshamn X 3 Flyg till Visby X O 5 Flyg till de baltiska länderna. O X 3 Samverkan med Frivilliga flygkåren X 5 Assistans vid övervakning, X 3 Service med minibussar/taxi. X 3 Flygturer för specialintresserade X 3 Guider till världsunika miljö X X 3 Konferensresor, OX OX 3 Incentive resor mm. X 3 Samarbete med turistorganisationer X 3 Östersjösamverkan B7 O O 3

10 Sida 10 av 32 Besöksnäringen Nedanstående företag eller organisationer kan ses som exempel på samverkansaktörer. Intresseföreningen Ölands Norra Square Dance Ölands Turist AB Ölands forskningsstation Svenska turistföreningen Bödabaden Skäftekärr i samverkan med Eketorp Böda Kronocamping Sveaskog Ekopark Skedemosse Golfklubbar Resturangnäringen Jämställdhet och integration Integration är en ständig process där individens mål, syften och förutsättningar tas tillvara på ett för individen positivt sätt. Samhällets aktörer av idag anser att människorna bör ha lika möjligheter och att människors olikheter kan vara en tillgång. En utveckling av Ölanda Flygplats kan med viss sannolikhet skapa utrymme för en lokal tillväxt. Det är fullt möjligt att det vid en utveckling kan skapas ytterligare arbetstillfällen för både män och kvinnor, speciellt under sommarhalvåret. Skulle det visa sig att det går att arrangera konferenser kan ytterligare arbetstillfällen skapas även utanför sommarsäsongen.

11 Sida 11 av Förbättring och utbyggnad Styrgruppen gör följande bedömning av åtgärdsbehov för att ovan skisserade utvecklingsplaner skall vara genomförbara: Dagens flygfält har ett antal skavanker som gör fältet mindre attraktivt för besökare. Nuvarande banbeläggning är lös och kan ge propellerskador. En ny beläggning på landningsbanan är alltså nödvändig. För att flygfältet skall fungera för taxiflyg och annat kommersiellt flyg erfordras en förlängning till minst 900 m. Hangarbyggnaden är av gammalt datum och bör renoveras. Vägen till flygplatsen bör asfalteras. Övriga åtgärder som behöver genomföras i samband med en förlängning av banan är markarbeten för banunderlag söderut, parkeringsplatser för bilar och utbyggnad av klubbstuga. En företrädare för NCC har medverkat i styrgruppen och har genom sitt företag sammanställt uppgifter om erforderligt arbete för förbättring av nuvarande landningsbana, byggnader, anläggande av parkeringsutrymmen på gräsmark och banförlängning söderut samt tidsåtgång och kostnader för arbetena. Total kostnad för arbetena inklusive 10 % pålägg för osäkerhet uppgår till cirka 5 Mkr. Efter prövning enligt miljöbalken och eventuellt behov av bygglov samt kompletterande utredning om markarbeten kan en entreprenad genomföras under 2006, om medel härför beviljas. Se arbetsbeskrivning och kostnadssammanställning i bilaga 3

12 Sida 12 av Miljöfrågor 5.1 Miljö och tillstånd Aktuella lagrum är bl.a. följande: PBL(Plan- och bygglagen): Anläggande eller ändring av flygplats, som inte ligger inom område med detaljplan, är inte bygglovspliktig enligt 8 kap 2 PBL och erfordrar inte heller marklov enligt 8 kap 8. Byggnader inom flygplatsområdet är dock bygglovspliktiga. MB (Miljöbalken): Enligt 9 kap 8 MB jmf med bilagan till Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är flygplats av aktuell storlek (flygplats med kortare bana än 1200 m) en C-anläggning. Sådan anläggningsverksamhet skall inte tillståndsprövas utan anmälas till kommunen. Enligt, 21 pkt 1, i förordningen är det förbjudet att utan anmälan anlägga inrättning eller bedriva verksamhet med beteckningen C, och enligt pkt 2 bedriva verksamhet som avses i pkt 1, om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt. Anmälan skall enligt 22 i förordningen göras till den kommunala nämnden. Anmälan skall göras skriftligen och inges 2 ex. Den kommunala nämnden skall genast sända ett ex av handlingarna till länsstyrelsen. Anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens omfattning och miljöeffekter. I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet skall anmälan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. För en mindre del av det område där banan ligger och för det område som berörs av förlängningen söderut gäller förordnande till skydd för landskapsbilden enligt äldre lag. Till följd av övergångsbestämmelser gäller förordnandet alltjämt. Dispens måste sökas hos länsstyrelsen. Förlängning av banan söderut förutsätter att stenmuren söder om banan tas bort. Tillstånd enligt MB kan erfordras, vilket prövas av länsstyrelsen. Det bör noteras att stenmuren bör tas bort även om förlängning av banan inte skulle genomföras, eftersom muren utgör en flygsäkerhetsrisk. Ölanda är en etablerad flygplats sedan många år och miljöstudier har gjorts. Vid en expansion av trafiken om än i begränsad omfattning har företrädare för Ölanda öppet belyst konsekvenserna därav. Samverkan har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och Borgholms kommun. Närmaste bebyggelse ligger mera än en kilometer söder om flygfältet. In- och utflygningsriktningar kan anpassas så att bullerstörningarna begränsas. Inget har hittills under flygplatsens användningstid framkommit som medfört olägenheter för boende i området. Vad gäller buller från flygplanen har företrädare för Ölanda tagit del av en utredning för Norrtälje flygplats utförd av WSP Akustik. Med detta material som grund torde kunna konstateras att den planerade ökningen av verksamheten inte kan anses vara bullerstörande.

13 Sida 13 av Miljö speciella villkor I beslutet om strukturfondsmedel sägs att förstudien bör omfatta jämförelse av miljöpåverkan med alternativa transportsätt.. Vid genomgång av frågan med länsstyrelsens miljöexpert Roland Enefalk framkom att härmed i första hand avses jämförelse mellan transport t.ex. från Stockholm med bil och med flygplan av det slag som kan komma att nyttja banan. Den miljöpåverkan som primärt bör studeras är utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Normalt kan sådana utsläpp anses vara proportionella mot drivmedelsförbrukningen. Varje liter bensin ger upphov till cirka 3 kg koldioxid. I tabell i bilaga 2 redovisas en jämförande beräkning av bränsleförbrukningen för bil och flyg. Här bör nämnas att för kommersiell verksamhet har också tidsåtgången för resor stor betydelse. Ett par exempel kan illustrera detta: Transportsträcka Bil Flyg Byxelkrok-Oskarshamn 18 mil-2,5 h -18 liter 10 min 6 liter Byxelkrok-Bromma 50 mil- 6 h 50 liter 60 min 35 liter Byxelkrok - Visby bil 2,5 h + färja 4 h 30 min 18 liter Det bör också nämnas att flygbensin (alkylatbensin) är väsentligt renare än bilbensin. En flygplansmotor ger således mindre miljöpåverkan än en bilmotor vid samma bränsleförbrukning.

14 Sida 14 av 32 Bilaga 1 - Enkäter Inom projektets ram har två enkäter distribuerats till två grupper av svarande. Urvalen är inte stora men har av styrgruppen bedömts vara representativa. Svarsfrekvensen var ca 25 % för sommarboende och ca 38 % för lokalt boende. Resultaten får anses kunna ge en fingervisning om intresse för och vilja att nyttja Ölanda Flygplats. Enkät bland sommarboende år 2004 ( 56st) Det finns ett antal personer/familjer som reser till Öland flera gånger per år. Besöksresandet har under flera årtionden haft bilen som det främsta färdmedlet. Det finns inget som talar för att detta skall förändras på ett dramatiskt sätt. Besökarna är till övervägande delen barnfamiljer (i undersökningen 48 %) och då talar allt för ett system som går från dörr till dörr. I de flesta studier ser man också att veckosluten är de stora resdagarna och så är fallet även här. På fråga om intresset av att boka resan via Internet svarade en majoritet positivt. Se avsnitt A nedan. Enkät bland boende år 2005 ( 44 st ) Under vintern 2005tillfrågades medlemmar i Norra Ölands Intresseförening. De boende reser inte lika frekvent som sommargästerna. Intresse finns för att göra resor där företagsmöten och privatresande kan kombineras.. Önskemål om att resa under helgdagar överväger även för denna grupp. Även i denna undersökning visar de svarande intresse för att boka resor via Internet. En speciell kategori boende som kan vara av intresse för flygaktörer är pendlare och distansarbetare. Ett vanligt svar är att man har en anknytning till orten och att det känns naturligt att flytta verksamheten dit. Tekniken är kopplad till bredband vilket är nog ett krav vid distansarbete. Företagshuset i Löttorp är ett bra exempel på distansarbete/arbete med telekommunikation. Denna kategori människor har på senare år fokuserats av bland annat näringslivskontoren. Se avsnitt B nedan. Basservice från den offentliga sektorn kan behöva vägas in. Ett par uppsatser sammanställda på Högskolan i Kalmar kan ge viss information.

15 Sida 15 av 32 A. Enkätsvar från Norra Ölands intresseförening

16 Sida 16 av 32 B. Enkätsvar från allmänheten

17 Sida 17 av 32 Bilaga 2 Emission av koldioxid, en jämförelse mellan flyg och andra transportmedel I beslutet om strukturfondsmedel sägs att förstudien bör omfatta jämförelse av miljöpåverkan med alternativa transportsätt.. Vid genomgång av frågan med länsstyrelsens miljöexpert Roland Enefalk framkom att härmed i första hand avses jämförelse mellan transport med bil t.ex. från Stockholm och med flygplan av det slag som kan komma att nyttja banan. Den miljöpåverkan som primärt bör studeras är utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Normalt kan sådana utsläpp anses vara proportionella mot drivmedelsförbrukningen. Varje liter bensin ger upphov till cirka 3 kg koldioxid. I nedanstående tabell visas en beräkning av bränsleförbrukningen. Transportsätt Bil, bensindriven Bil diesel Flygplan Mooney 20 4-sitsigt 165 Nm/h Flygplan Cessna sitsigt 110 Nm/h Trafikflyg Boeing % beläggn. Avstånd/ körsträcka 500 km, via Kalmar 500 km via Kalmar 120 Nm 222 km, tar 50 min inkl start/landning 120 Nm, 222 km tar 70 min inkl start/landning 300 km + bil 105 km Förbrukning Totalt för Per person vid Per person vid l/mil resp l/h sträckan fyra resande en resande 0,9 l/mil 45 liter 11,25 liter 45 liter 0;7 l/mil 35 liter 8,75 l 35 l 34 l/h 28 liter 7 liter 28 liter 28 l/h 32 liter 8 liter 32 liter 0,5 dl/pers.km + 0,9 l/mil 15 l /person + 10,5 ggr 0,90 9,5 liter ,4= 17,4 liter ,5 = 24,5 liter Här bör nämnas att för kommersiell verksamhet har också tidsåtgången för resor stor betydelse. Ett par exempel kan illustrera detta: Transportsträcka Bil Flyg Byxelkrok-Oskarshamn 18 mil-2,5 h -18 liter 10 min 6 liter Byxelkrok-Bromma 50 mil- 6 h 50 liter 60 min 35 liter Byxelkrok - Visby bil 2,5 h + färja 4 h 30 min 18 liter

18 Sida 18 av 32 Det bör också nämnas att flygbensin (alkylatbensin) är väsentligt renare än bilbensin. En flygplansmotor ger således mindre miljöpåverkan än en bilmotor vid samma bränsleförbrukning. Exempel på flygtider till olika orter i Sverige Ort Flygtid minuter Gotland 25 Norrköping 40 Jönköping 40 Stockholm 60 Örebro 65 Eskilstuna 70 Västerås 75

19 Sida 19 av 32 Bilaga 3 - Teknisk- ekonomisk utredning Marktrafik och kommunikation Marktrafik till och från flygplatsen sker idag via väg tillhörande Sveaskog ut till allmän väg. Närmast flygplatsen saknas beläggning på en sträcka av 500 m. Vägen är ca 4 m bred. Vägen ansluter till huvudbyggnaden där det idag finns möjlighet till parkering av ett begränsat antal bilar på gräsyta. Hangar Det finns en hangar på Ölanda. Hangaren ligger i norra delen öster om rullbanan. Det är en murad byggnad med takstolar av trä. Hangaren är i stort behov av renovering eller utbyte. Mått: 13 x 18 m2. Tekniska anläggningar/försörjning Rullbanan har en cirka 3 cm tjock asfaltbeläggning. Beläggningen utfördes i början av 70-talet i samband med kommunsammanslagningen. Ytan är i stort behov av en toppbeläggning för att inte hela beläggningen skall falla sönder. Redan idag syns att skarvar har börjat gå upp med påföljd att stenar lossnar och ogräs växer. Sprucken asfalt finns fläckvis, vilket gör att större bitar asfalt lossnar. Slitaget på Ölanda är i första hand orsakat av tiden. Asfalten har oxiderat och torkat ur under inverkan av väder och vind. Flygplatsen har ingen dränering och inte heller någon belysning vilket heller inte behövs i dagsläget. Vatten och avlopp är inte heller framdraget till flygplatsen Bansystem och bankapacitet Rullbanan kommer att bli 900 m lång och 23 m bred med en vändplatsyta i vardera änden. Åtgärderna på banan kommer att utföras enligt kraven i Luftfartsverkets bestämmelser om utformning av godkänd flygplats. Referenskod för banan är beräknat enligt följande: Kodsiffra 2 och kodbokstav A. Taxibana är ej aktuell. Två asfalterade vägar ansluter till banan, varav den ena leder till hangaren och den andra till klubbstugan, som också tjänstgör som stationsbyggnad.. Båda vägarna har en bredd på ca 5,5 m. Flygtrafikledning och luftrumskontroll. Dessa tjänster är inte aktuella på Ölanda. Uppställningsplatser för flygplan. Befintliga ytor i anslutning till hangar och klubbstuga finns kvar toppbelagda efter ombyggnad. Uppställningsarean vid hangaren är cirka 400 m2 och vid klubbstugan cirka 450 m2. Detta gör att det för närvarande finns utrymme för 6 10 flygplan. Passagerarterminal Klubbstugan kommer att användas som stationsbyggnad för passagerare. Befintlig byggnad rustas upp eller byts ut. Här kommer att finnas erforderligt utrymme för den typ av verksamhet som är tänkt. I anslutning till klubbstugan en torrtoalett.

20 Sida 20 av 32 Marktrafik och kommunikation Vägen närmast flygplatsen, cirka 500 meter, belägges, så att hela vägen till flygplatsen får hårdgjord yta. Parkering I anslutning till klubbstugan avjämnas och grusas befintliga ytor. Parkeringsmöjligheter kvarstår som tidigare. Brand- och räddningstjänst Utöver sedvanlig enkel platsutrustning förutsätts flygplanen medföra enkel eldsläckningsutrustning. För större bränder är flygplatsen hänvisad till räddningstjänsten i orten. Hangarer Befintlig hangar renoveras genom att förses med nytt tak. Alternativt byts hela hangaren till ny begagnad hangar av plåt. Ny hangars area blir cirka 18 x 18 m2. Tekniska anläggningar En tankplats med en area av cirka 100 m2 kommer att anläggas i anslutning till hangaren. Tätskikt anordnas för att hindra spridning av ev. bränslespill. Banan Rullbanan förlängs åt sydost med 300 x 23 m. Urgrävning, terrassering, påföring av förstärkningslager och bärlager inklusive komprimering samt asfaltbeläggning i två lager utföres på denna del. Samtliga schaktmassor omplaceras inom området. En stenmur kommer att behöva nedmonteras. Nya avrullningsytor iordningställs. I båda ändarna av rullbanan anordnas med samma underarbete som för banförlängningen två vändytor för flygplanen på 160 m2 vardera. Befintlig rullbana justeras med asfaltmassa till rätt nivå. Ojämnheter avlägsnas och tvärlutning för vattenavrinning anordnas. Därefter toppbelägges hela banan med asfalt efter kantskärning. Ny målning med centrumlinje, trösklar och siffror utföres Vägar till och planer vid hangar och klubbstuga toppbelägges med asfalt efter viss urgrävning av dåliga ytor. Dränering eller anläggande av vatten- och avloppsledningar görs inte. Underlag för kostnadsberäkning Underlag för budget och kostnadsberäkning av underhåll och utbyggnad av Ölanda flygfält har varit en uppmätning av befintliga höjder och gränser med en totalstation av typ Trimble Anslutning till rikets system 2,5 g V, region 6, RH 70 har gjorts med realtids- RTK med en Leica Dessutom har två provgropar grävts och platsen har vid ett flertal tillfällen synats okulärt. Orienteringskarta bifogas.

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här!

Som vanligt har det återigen varit ett mödosamt år trots att det under sommaren 2007 inte bjöd på det Våren bästa flygvädret. är Många av våra. här! Nummer 7, mars 2008 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall utvecklas och bli ett naturligt mål för inhemska som utländska piloter" Stöd vår ambition

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

2005 har bjudit på mycket arbete och många positiva överraskningar för Ölanda.

2005 har bjudit på mycket arbete och många positiva överraskningar för Ölanda. Nummer 5, december 2005 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vårt mål är nu att hitta sponsorer som kan hjälpa till med finansiering av utbyggnaden av Ölanda" Stöd vår ambition - värva

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr

Flyingebygden ett Öresund i miniatyr Flyingebygden ett Öresund i miniatyr 2003-01-01 av Gunnar Petersson, ordförande Flyinge Utveckling www.flyinge.nu Sammanfattning Föreningen Flyinge Utveckling (FU) vill skapa en väl integrerad bygd inom

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén

Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén Ölanda Nytt Nummer 3, september 2003 Redaktör: Åke Silén Ölanda Flyg- och motorsällskap (ÖFM) "Vår ambition är att flygplatsen skall bli godkänd för rundflyg till sommaren 2004" Stöd vår ambition - värva

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys

FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys ALMEDALEN 2015-07-01 Av: Johan Ericson & Rickard Hammarberg Samhällsekonomiska kostnader Betalar flyget sina samhällsekonomiska kostnader? En modell att studera

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer