Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre 2011-02-03 kl 18"

Transkript

1 Gemensamt arbetsmaterial för - Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre (ALFSI) Evert Hermansson, sammankallande - Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Kristian Olofsson, kontaktperson 1 Inlägg från enskilda personer har avidentifierats i denna upplaga (markerat med A) Några inlägg från ej kända personer i församlingen har markerats med X. De offentliga personernas inlägg återges och refereras som vi uppfattade det. Våra synpunkter från Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre samt från Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand återges också konkret som vi agerade under mötet. Upplysande sidokommentarer markeras genomgående med kursiverad text. Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18 Inbjudan genom annons i Fjällposten av Älvdalens kommun genom Stefan Linde, samt Länsstyrelsen Dalarna. Ca 75 personer närvarande varav 15 offentliga personer; Maria Norrfalk, Landshövding Jemt Anna Eriksson, lst, ansvarig för naturvårdsfunktion och arbetet med skötselplaner Per Johansson, lst, samordnar naturvårdsenhetens förvaltningssektion Lennart Bratt, lst naturvårdshandläggare Ole Opseth, lst, tillsyn Idre Särskild notering av det faktum att Stig- Åke Svensson inte var ombedd att delta i detta Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordf. Älvdalen Stefan Linde, kommunchef Ola Strand, byggnadsinspektör Idre Tomas Olsson, stadsarkitekt Lotta Kvist, planarkitekt Leo Persson, oppositionspolitiker Jimmy Skord, miljö- och naturvårdsutredare Edita Platbardis, miljöchef Peter Entian, näringslivskontoret turismsamordnare. Ska ansvara som skotersamordnare. Agneta Zettervall, Processledare som gärna arbetar med att underlätta att komma vidare i svåra frågor. SLU, lärare. Inget eget intresse i frågan. Uppgift att bidra till öppenhet, transparens, genomskådlighet. Alla ska komma till tals och alla inklusive lst o kommun ska lyssna till varandra. Även: Ingemar Kyhlberg, Fjällpaketet och Malung- Sälen kommun INLEDNING Kjell Tenn hälsar välkommen till kvällens möte. Vi ska diskutera alla olika anspråk på fjällområdet. Detta blir en första kväll av flera. Vi ska komma till bra resultat med reservatet, både vårda och använda. Maria Norrfalk tycker det är roligt att vi är så många här. Frågan ska inte lösas i kväll, starta en process, hur vi ska sköta Drevfjället. Lst ska jobba med hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, miljö.

2 Första förslaget utskickat 2009 för revidering av skötselplan Drevfjället. Folket i Särna- Idre gick i taket, lst insåg att de inte kommer framåt - så här kan vi inte ha det. Lst måste starta om processen, göra omtag på ett annat sätt. Stor ambition och önskan att komma framåt. Vi når inte målet i kväll, men vi startar på ett bra sätt. PRESENTATION Agneta tar över och inleder med uppmaningen att alla ska spetsa öronen och lyssna med stor uppmärksamhet. Alla myndighetspersoner får ställa sig upp och presentera sig (enligt ovan) Alla övriga deltagare presenterar sig för de närsittande i lokalen. Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas ut på lst och kommunens hemsidor. Agneta vill bidra till största möjliga öppenhet. Fråga om möjligheten för justering av kvällens dokumentation. Agneta förklarar att man inte vill ha någon form av justering av anteckningar. Däremot kan man höra av sig med kompletteringar och synpunkter till minnesanteckningarna som ska kunna vara ett levande dokument. Det görs också en löpande notering av alla förslag och synpunkter här framme på tavlan för senare sammanställning av de viktigaste frågorna som underlag för det fortsatta arbetet vid de följande arbetsmötena. Agneta genomför sedan ett enkelt upprop utifrån kategorisering av deltagarna på olika sätt; Boende i området; Hur ofta man besöker Drevfjällen; Vad man ägnar sig åt för olika aktiviteter, och så vidare Möjligen får vi ut kompletterande sammanställningar av detta upprop samt redovisade och noterade förslag och synpunkter i samband med Agnetas/Länsstyrelsens minnesanteckningar. DREVFJÄLLEN; HISTORIK OCH NYTT FÖRSLAG Lennart Bratt. Redogör kortfattat för historik och bakgrund till reservatsbildningen. Bygd brukad i flera hundra år. Rester av ängs- och betesmarker. Rester av våtmarksslåtter och spår av flottning och skogsbruk. Upplevelse av stor tyst vildmark. Förändring i fordonstrafik spåren skall inte synas nästkommande säsong. Lennart har tittat på Google maps, och sett oerhört mycket körspår på myrarna, förmodar att det är efter uttransport av älg. Fyr- eller sexhjulsdrivet fordon. Isborr och båt eldrivna motorer lättnad i nya förslaget. Inkommit 50 remissvar och 5691 namnunderskrifter. Alla, utom ett, emot förslaget. Naturvårdsverkets remissvar var det enda som kritiserade förslaget och samtidigt efterlyste mer och hårdare restriktioner. Dialog och lokalt inflytande samt skotertrafiken de vanligaste synpunkterna. Intressant att läsa remissvaren, många förnuftiga synpunkter som kom fram, vi ska ha materialet som underlag i fortsättningen. Lennart presenterar sedan de viktigare punkterna i det nya förslaget till revidering skötselplan och föreskrifter. De är otidsenliga och behöver förtydligas och formuleras om. Behov att utveckla precisering av bevarandemålen för Natura Särskilt känsligt de värdefullaste urskogarna och de värdefullaste myrarna. Se även bilaga med de 8 bilder som Lennart visade. Agneta avrundar - 2

3 Nu är det dags för fika och efter det ska vi gå vidare med att gemensamt ta fram vad som är de viktigaste frågorna att gå vidare med i den fortsatta processen. Vi ska samla in detta som ett gemensamt underlag till kommande arbetsmöten senare i vår. Alla som vill vara med är välkomna i arbetsmötena. Det är planerat tre ytterligare träffar, preliminärt under vecka 14, 16 och 19, preliminärt på torsdagar. Detaljerad inbjudan kommer senare. Fika, kaffe och macka Återsamling DISKUSSION OCH SYNPUNKTER Agneta: Allas perspektiv om vad som måste med för att sammanvägas på klokt sätt för att naturen ska brukas inte förbrukas. Makten ligger i vårt politiska system, lst förlängda armen, besluten tas någon annan stans. Här ska det vara genomskinligt! Minnesanteckningar det är inget som sägs ska användas mot oss/er lokalt. Vi ska kunna komplettera minnesanteckningarna allteftersom. Ungefär som Wikipedia. A: Det som är väsentligt skötselplanen är en del av utvecklingsplan för norra Dalarna, konsekvensanalys saknades i förslaget. Näringslivsplan ska göras innan man börjar prata om skötselplan. Börja med näringslivsplan se hur hela området ska utvecklas, se sedan hur skötselplanen passar in. A: Jag har fastighet inom reservatet. Noterar att inskränkningar för privata fastighetsägarna drabbar dem dubbelt både som fastighetsägare och som lokalbefolkning. A: Det finns behov av att titta på äganderätten till Drevfjället. Vad innebär Natura Vad finns det för möjligheter för utveckling och turism, hamna inte i avveckling. Vad har egentligen hänt med Fulufjällets nationalpark - hur många arbetstillfällen har det givit och vad tjänar vi som bor här på att det är en nationalpark? A: Behov av att se närmare på frågan om skadestånd vid inskränkning av fast egendom. X: Jaktlag i Drevfjället. Efterfrågar diskussion om hur jakten ska gå till i framtiden - Vad får jagas? Vill ha en diskussion om vad vargen har för inflytande på ett lokalsamhälle. A: Vill peka på behovet av transporter in och ut i området även sommartid, det finns jaktmarker 7 km från väg. Det måste finnas realism i bestämmelser för transporterna. Hans Rustad, Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre: Vi arbetar med frågan om ökad lokal delaktighet och lokal förvaltning. Vi har även haft kontakter med Transtrand och Härjedalen. Vi måste ta oss framåt med lokal förvaltning. Vi har pratat med kommunen, vi är långt på väg. WWF stödjer vårt gemensamma arbete med :- för att utveckla lokala förvaltningsformer. Vi vill inte ha några som helst restriktioner nu, utan vi vill ha en viloperiod på minst 1,5 år för att jobba med mer kunskap om och organisering av lokal förvaltning. Agneta: Det är inte möjligt att utveckla denna intressanta fråga i kväll. Däremot senare i arbetsgrupperna. Det blir tre möten här i vår. Beslut om ev. kommande möten kommer att tas vid i kväll när vi ser om vi tycker att detta är en meningsfull process. 3

4 4 A: Jag bor i Idre, har stuga i Flötningen, även engagerad i företagarföreningen. Skoterturismen ger framtidshopp och tro för småbyarna att det går att leva på de små orterna. Största värdet för oss är att Drevfjället är det sista området där man får åka skoter fritt. Det är därför skoterturisterna kommer hit. Vill ha en redovisning på allt som har blivit förstört av skoteråkningen i Drevfjället hittills. Området hade inte varit värt något alls om inte lokalbefolkningen skött det i flera hundra år. Bedömer att minst 90% av användarna av Drevfjället är skoteråkare. För vem ska skötselplanerna vara? Skoteråkarna eller alla andra som aldrig är där? A: Efterfrågar resultat av bullerutredningen som myglats bort. Agneta: Vi ska ta fram bullerutredningen i ljuset. Allt som är relevant måste lyftas fram och sättas ord på. A: Representerar Härjehågnas skoterklubb, Drevdagen. Lars Hedlund saknas här i kväll, han som gjorde bullerutredningen. Agneta: Allt vi säger som kommer med i minnesanteckningarna ska vara grund för vad arbetsgrupperna ska arbeta med. A, Drevdagen: Jag kommer från Schweiz och har draghundar. Drabbas av inskränkningar av skoteråkning skoterspår minskar, svårare att bedriva hundkörning. Allt växer i glesbygden - skog, växter, utrotningshotade växter, björnar, vargar blir fler. Det enda som inte växer i glesbygden är befolkningen, vem är utrotningshotad, vem behöver skydd? Jag tänker att glesbygdsbefolkningen behöver skydd, hoppas det inte bli demonstration av makt från lst, utan istället samarbete. Agneta kommenterar att detta förhoppningsvis blir ett ömsesidigt lärande gemensamt med lst. A: Jag är delägare i 1/10 av Drevfjällets reservat. Ifrågasätter uppriktigheten i miljösnack, haven utfiskas, får inte riva en damm utan lst tillstånd. Kommer fler dammar att rivas så vattnet sjunker och fisket försvinner? Kristian Olofsson: Jag representerar som förtroendevald arbetet med lokal förvaltning i Transtrand. Vill lyfta den principiella frågan om syftet med Pilotstudien. Det är ju uppenbart att det handlar om/utgår från Drevfjällen. Men - annonsen syftar också på fjällreservaten (i plural) och det kan tolkas som att det även kan handla om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. I så fall berör ju detta arbete även övriga fjällbygder i Dalarna. Hur förhåller det sig och vad är egentligen syftet? Agneta kan som konsult inte svara på det direkt, men fortsätter ett resonemang Om det går bra i bemärkelsen att de flesta tycker det - det gick att prata och förstå, förtroendet och tilliten ökar. Om vi kan avstå från att åtminstone göra det värre. Då kommer det att bli en metodutveckling som lst och kommunen kan komma att gå vidare med. Då kan det bli en utveckling av ett arbetssätt i fortsättningen. Agneta tittar sig runt efter lst representanter som nickar instämmande A: VI måste ju också tycka det ska vara ok, inte bara lst och kommun. Agneta: Arbetsmöten med avsikt att på riktigt lyssna på varandra och komma vidare. Efter en liten paus ska vi öppna för era följdkommentarer, och sedan ska vi bunta ihop frågorna.

5 5 Kort paus och bensträckare A: De största hoten mot en utveckling är lst, miljövårdsenheten och lst i sig där de olika enheterna inte vet vad de andra gör. Det finns lysande exempel på att det fungerar bra. Miljöorganisationernas agerande måste få ifrågasättas! X: Är det nån från kommunen som sitter med i projektet tillsammans med Jemt Anna fr lst? Direkt svar från Stefan Linde att han och Jemt Anna samarbetar. A, Drevdagen: Vad som är regeringens och EU:s tanke med den här regionen? Ska det vara en enda stor djur- och naturskyddspark? A: Har kommunen djupare engagemang än att stå för lokal och kaffe? Stefan Linde: Kommunen har ett mycket stort intresse, även för näringslivsfrågor. Om detta blir en bra modell kommer lst att använda den i andra kommuner. Vårt intresse är att det ska fungera bra i vår kommun. Agneta understryker syftet Medborgardialog. Alla måste lyssna, lst och kommunen måste lyssna men ändå ha kvar och utöva den makt de ska ha. X: Det var 60 remissvar mot - ett var för - Naturvårdsverket, de borde vara med här från början och stöta och blöta och inte komma in på slutet och då bestämma att nu gör vi så här. X: Det väl är Naturvårdsverkets j- a skyldighet att delta i detta. A, Sälen: Hur stor del av Dalafjällen ska bli naturreservat? Vi har snart inget som inte är reservat. Hur stor del av Dalafjällen vill lst ha innan de blir nöjda? Är målet 100%? Hans Rustad: Titta bakåt, det har ju bildats en väldig massa reservat. Har funderingen vad egentligen de reservaten har medfört för riktigt positivt i utvecklingen. Har svårt att hitta det. Förhoppningsvis ska det här jobbet utmynna i något mer positivt. Är det rätt att använda Drevfjället som pilotprojekt? Jag är tveksam av flera skäl men vad har vi att välja på? Fulufjällets nationalpark också olämpligt, Vedungen som sträcker sig över länsgränsen också olämpligt. Agneta: Projektet handlar inte om att göra nytt reservat, utan om att göra skötselplaner på ett bättre sätt. Ha något som är värt namnet medborgardialog. A: Har frågat SÅS många ggr vad händer när man inte sköter om reservatet. Vad finns det för forskning om vad som händer när man inte sköter om reservaten, som Långfjället? Jag bor alldeles intill, det ser förskräckligt ut! A: Skötselplanen utgår från Natur, Kultur och Friluftsliv. Näringslivet saknas i tankegången. Titta på konsekvenserna för bygden! X: Kanske är pilotprojektet för begränsat med bara Drevfjället? Borde det inte gälla hela norra Dalarna? Agneta menar att man måste börja någon stans och man vill veta om detta kan bli ett bra sätt att arbeta.

6 6 Ola Strand: Naturvårdsenheten är kunniga, men de väger inte samman kunskaperna hur man gör i andra län. Se på andra län! A: Är det spel för galleriet eller har man en faktisk möjlighet att förändra Natura 2000? Finns det jurister med i detta? Vad är lagligt och inte? Gör lst som de vill sen i alla fall? Agneta: Det är viktigt att veta vad man lagligt kan påverka. Ibland måste man kanske jobba politiskt i stället. Hans Lind, Sälen: Jag är engagerad i arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, och ifrågasätter ärligheten med vad lst vill - vill de ha lokal delaktighet? Kommunerna i Älvdalen och Malung vet om att vi har lokalt projekt på gång för att skaffa mer kunskap. Är detta ett sätt för er att köra över oss innan vi hinner skaffa oss tillräcklig kunskap? Agneta: Dessa tre möten är bara en början. Detta måste bli en fortsättning. Jag tror detta är på riktigt, även om jag är betald av lst är det min ambition att det ska bli på riktigt. Säg ifrån om ni tror att jag har någon hemlig agenda. Jemt Anna: Jag läste i tidningen om pengarna från WWF och vi hade inte en aning om detta tidigare. Dessa möten var planerade av oss redan sen augusti. Agneta: Det förekommer medborgardialog som blir en parodi. Var gärna misstänksamma, men berätta om misstankarna. X: Finns det deadline när skötselplanen för Drevfjällen ska vara klar? A: Hoppas verkligen att det inte finns det, i så fall skulle detta möte vara onödigt. Jemt Anna: Det finns ingen deadline, vi går in i processen förutsättningslöst! A: Vem ska bestämma deadline? Agneta: Det är processen som ska bestämma det. A: Vill fråga angående beslut på hemsidan med diarienummer 511 vad är det? Maria N: Det var just det som var förslaget som vi tog tillbaka. När ni sa nej så sa vi att vi måste ta ett omtag. Det är därför vi sitter här ikväll. Agneta vill ha kort paus Stadsarkitekten: Kommunen har många olika delar, inte bara lst. Det är turismen som är motorn i kommunen. I Gördalen finns många projekt som står och vacklar pga. avloppsfrågan. Vi måste också se framåt på års perspektiv. Vi får ju leva med det vi bestämmer i dag. Agneta Det ordnade mötet slutar kl 21! (Klockan är nu 20.33) X: Är reservatets gränser fastställda? Som i Gördalen.

7 Ole Opseth: Gränsen finns, men har inte blivit uppmärkt så den syns i terrängen. Lantmäteriet har beställt uppmålning. 7 A: Jag har varit med sen Drevfjällets bildande, kollat med Korsnäs och Bergvik som rår om marken. Finns inget papper på att lst har tillstånd att lägga gränsen nere på 700- meters nivån. Men Korsnäs vet inget. Inne på jaktmarken står plötsligt reservatsstolpar. När reservatet bildades så var det på statlig mark, 20 år efteråt mättes en ny gräns ut som ingen hört talas om, definitivt utan samråd! Agneta: Tydlig att utredning av historia om hur saker kommit till behövs. Måste kolla alla källor! A: Föreslår att SLU gör en utredning om markhistorik i hela Särna- Idre. Agneta: Det är bra om alla har kvar engagemanget till arbetsmötena! A: En sak har vi alla glömt, troligen det viktigaste i biten om reservat och nationalpark - Vem är de till för? Bara de som är unga och friska orkar gå till fots upp på en fjälltopp - De som är handikappade och gamla har inte en chans att komma ut. Löjligt att förbjuda högkamsmattor när inget bevis finns att skoter har förstört något. A: Behövs det mer forskning, historiskt och biologiskt? Agneta vill nu gå vidare till en sammanfattning av kvällen och önskar sammanfattande kommentarer från Lst och Älvdalens kommun: Maria N: Det är fantastiskt att lyssna på engagemang och kunskap, att vi är här är inte spel för gallerierna. Vi vill göra ett nytt förslag på hur vi ska sköta Drevfjället. Vi hade ett förslag som ni inte ville ha, vi vill börja om, det finns inget dolt i detta. Vi begär inte att ni ska börja älska oss, men jag hoppas att vi under arbetsmötena ska få större förståelse för varandra,vi är del av ett demokratisk samhälle med uppdrag från regering och riksdag att skapa naturreservat. Kjell T: Jag är oerhört glad att vi kan starta en sån här process. Vi har antecknat flitigt. Det är väl en bra start till möte två och tre. Nu har vi öppnat upp en dialog med lst och kommunen och er som berörs i de här områdena. Agneta har gjort ett gott arbete i kväll. Agneta: Många har tagit chansen att säga något, ni andra har också reflektioner och tankar att komma fram med. Det tar vi i det följande arbetet i grupperna. Kristian Olofsson: Jag önskar få möjligheten för en kommentar till principfrågorna. Agneta föreslår att skjuta på det inlägget till den avslutande rundan. Hans Rustad: Vi från arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre tycker att det skulle vara bra om vi fick möta kommun och lst - vi bjuder in er, återkommer med tid och plats. Vi har skrivit ihop några rader som finns att hämta här framme

8 Agneta: Nu genomför vi den avslutande rundan när alla ska få möjlighet att yttra sig. I genomsnitt får var och en fyra sekunder på sig; 8 - Vissa tjänstemän lst har bränt sina skepp här uppe - Bra att något kommit igång, men. - Vi konkurrerar med Åre där man nästan får spränga bort fjäll - Ser fram emot en konstruktiv lösning i framtiden - Misstänksamheten har delvis skingrats - Ifrågasätter Natura 2000 och Drevfjället som pilotprojekt - Jättebra initiativ, men hög medelålder i kväll - Bra mötesupplägg - Riksintresse borde innebära utveckling inte bara bevarande - Efter v 19 delredovisning och inbjudan till nytt möte - Lst vill inte godtag talesman för fiskerätt på Fulufjället - Många bra frågor har kommit upp - Glad övar diskussionen stora problem inom besöksnäringen att vägleda turisterna i området. Efterlyser hållbar ekonomisk utveckling i norra Dalarna. - Bra att Näringsperspektivet lyfts fram - Ska Gördalen överleva måste vi få åka skoter och jaga - Mycket frågor som jag saknar, men jag vill vara med - Många fler än jag som var med i början på Fulufjället. Vi blev väldigt väl överkörda då, hoppas detta går bättre denna gången. - Stora utmaningen att få bort misstänksamheten när man känt sig överkörd - Det finns mycket att skriva om detta (Nisse Schmidt, journalist) - Obotlig optimism - Hoppas och tror att detta ska leda till något som fortsätter genom företagarföreningen - Blir det lika dåligt som Fulufjällets nationalpark - jag tar mig inte till min stuga - Gör Drevfjället till det reservatet där vi får åka skoter fritt. Vi är inringade och har rv 70 att åka på - Det berör inte bara oss, även våra barn som ska leva kvar med konsekvenserna. - Tror på landshövdingen att det blir ett förslag - Ligger kvar på minus, var med i Gördalen har inget positivt - Ripjägare lika mycket naturmänniska som mossforskare - Social och ekonomisk analys av konsekvenserna för befolkningen här uppe av reservat, skötselplaner och lst förvaltning i hela fjällområdet! - Kristian Olofsson: Vi har nu konstaterat att detta arbete också handlar om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. Det innebär alltså att även vi i Transtrand principiellt är berörda av arbetet och den fortsatta processen. Vi kan därmed ifrågasätta varför inte Malung- Sälens kommun involverats i arbetet, och varför det inte har annonserats i Västerdalarna? Vi är här tre representanter för arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, men vi kan ju inte ha synpunkter på hur folket i Särna- Idre vill hantera det fortsatta arbetet vad gäller Drevfjällen. Ur vårt perspektiv så är dock denna situation snarlik processen vi nyligen deltagit i vid bildandet av N Transtrandsfjällen naturreservat och där bygden hittills inte kunnat komma till tals på önskvärt sätt. Vad vi lärt oss under de senaste åren i samband med detta är att vi lokala aktörer behöver ökade kunskaper om förutsättningar och möjligheter för större lokal delaktighet, ökat lokalt inflytande och utveckling av lokala förvaltningsformer. Agneta talade ju tidigare om politiken samt lagar och regelverk - Vi vet att det på andra håll i

9 landet finns utvecklade alternativa modeller tagna i praktiskt bruk med betydande lokalt inflytande. Vi vet också att politiken talar för lokal delaktighet och inflytande. Utifrån detta har vi under det senaste året sökt samverkan med Särna- Idre som har en förtroendevald arbetsgrupp om sex personer varav fyra deltar ikväll. (Arne S Uno M Evert H - Hans R reser sig upp = Arbetsgruppen för Lokal Förvaltning i Särna-Idre) Vi har gemensamt utvecklat ett projektinitiativ med arbetsnamnet Dialog för naturvården, som Hans Rustad nämnde tidigare. Vi söker kontakt och samverkan med kommunerna och lst för att kunna arbeta med kompetensutveckling, att lära av erfarenheter på andra håll och öka våra kunskaper på lokal nivå. Jag vill passa på att nu formellt lämna över denna skrivelse till Maria. Skrivelsen överlämnas till Maria samt f ö även till Nisse Schmidt som sitter strax intill. Skrivelsen bifogas dessa minnesanteckningar Den avslutande rundan fortsätter - Vi vill fortsätta åka skoter på Drevfjället - Bra start, som boende är jag nyfiken - Hoppas på bra möten framöver - Det är ju lite nytt, men det känns bra, den enda väg vi har framåt är ju en dialog. Det känns bra. - Tycker det varit bra möte i kväll. Om jag ska jobba vidare hoppas jag på stor lyhördhet Agneta: Alla måste träna på lyhördhet, man är beredd att lyssna om motparten lyssnar. Nyttigt att lyssna på sin motståndare. Det är Jemt Anna, och inte SÅS, som har ansvar för den här processen. Vi måste på riktigt träna att lyssna också på dem som vi inte håller med. Spännande, inte lätt, men berikande. Agneta avslutar mötet för kvällen och denna första träff. 9 /Vid tangenterna, Tjern Inga Wall Minnesanteckningarna bekräftas; För Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Hans Lind

MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället

MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället 1 (7) Tomas Johnsson Stadsarkitekt tel: 0251-31172 MINNESANTECKNINGAR Samordningsmöte - Skoteråkning i Drevfjället Deltagare: Tomas Johnsson Kjell Tenn Kjell Landén Lennart Karlsson Hans Rustad Sven-Erik

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus

Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2011-04-04 Idre Kulturhus Inger Eriksson, länsråd & Stefan Linde, kommunchef i Älvdalen inledde och hälsade välkommen samt uttalade förhoppningar om ett framgångsrikt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Ca 50 personer närvarande varav 12 offentliga personer;

Ca 50 personer närvarande varav 12 offentliga personer; 1 Arbetsmaterial för interimsstyrelsen för lokal förvaltning i Särna-Idre (ILFSI) framtagna i samarbete med interimsstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand (ILFT) Leo Persson, ordf leo@projektcenter.se

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för Fulufjällets nationalpark; NFS 2002:21 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 22 maj 2002. Med stöd av

Läs mer

Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag

Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag Utvärdering av kulturplaneprocessen 2013, inkl förbättringsförslag Inledning Syftet är att utvärdera arbetet med framtagandet av Region Gotland Kulturplan 2014-2016. Arbetet med kulturplanen genomfördes

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades.

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades. Minnesanteckningar Naturvårdsgruppsmöte 2011-09-16 i Mark Deltagare: Svante Brandin Marks kommun Marie Nyberg Marks kommun Kerstin Furst Marks kommun Karl Edlund Uddevalla kommun David Alfredsson Uddevalla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur tillgängliga är våra skogar? Hur skötsamma är vi orienterare?

Hur tillgängliga är våra skogar? Hur skötsamma är vi orienterare? - en blick på markerna runt Stockholm, där vi kanske måste gå emot markägare!? Hur skötsamma är vi orienterare? - följer vi reglerna för vårdatumstoppet? SOFT ordf konferens 19-20 nov 2016 Eidar Lindgren,

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997.

H1b. J, -l. ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs. Antagen av Byggnadsnämnden den 16 juni 1997. Laga kraft den 11 juli 1997. GRÄNSBETECKNING ~ Område inom vilket gällande detaljplan upphävs UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR (del av Nätersäter 1 :6) I ÖGLUNDA FÖRSAMLING, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 28 MAJ 1997 ÖVRIGT Grundkartan utgörs

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (5) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 oktober 2015, kl 08.00 10.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Medlemsinformation Steg för steg november 2016 för en bra psykosocial miljö

Medlemsinformation Steg för steg november 2016 för en bra psykosocial miljö Medlemsinformation Steg för steg november 2016 för en bra psykosocial miljö Hänt i media Styrelsen Bli medlem och värva en vän! Ordföranden har ordet Nu är det dags för ett nytt medlemsblad från Steg för

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014

Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014 Möte i Steinkjer om snöskoterleder i Norge 30 januari 2014 Svensk lagstiftning som rör snöskotertrafik m m Terrängkörningslagen Terrängkörningsförordningen Miljöbalken Förordning om samråd (12 kap 6 miljöbalken)

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm

Ordningsföreskrifter i naturreservat. Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Ordningsföreskrifter i naturreservat Björn Carlberg Enheten för naturvård Länsstyrelsen Stockholm Kort om naturreservat Vanligaste skyddsformen för natur 4 000 i Sverige och 280 i Stockholms län Länsstyrelse

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 349:37 Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 Gäller fr o m 2014-08-14 Föreskrifter Inskränkning i rätten att använda

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen

Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen Möte 3 Arbetsmöte inom Nystartsgruppen 2016 12 02 Agenda Välkomna samt mål för dagens möte Plan för fortsatt arbete Återrapportering från styrgrupp, arbetsmöte med regionala bredbandskoordinatorer samt

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer