Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre 2011-02-03 kl 18"

Transkript

1 Gemensamt arbetsmaterial för - Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre (ALFSI) Evert Hermansson, sammankallande - Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Kristian Olofsson, kontaktperson 1 Inlägg från enskilda personer har avidentifierats i denna upplaga (markerat med A) Några inlägg från ej kända personer i församlingen har markerats med X. De offentliga personernas inlägg återges och refereras som vi uppfattade det. Våra synpunkter från Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre samt från Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand återges också konkret som vi agerade under mötet. Upplysande sidokommentarer markeras genomgående med kursiverad text. Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18 Inbjudan genom annons i Fjällposten av Älvdalens kommun genom Stefan Linde, samt Länsstyrelsen Dalarna. Ca 75 personer närvarande varav 15 offentliga personer; Maria Norrfalk, Landshövding Jemt Anna Eriksson, lst, ansvarig för naturvårdsfunktion och arbetet med skötselplaner Per Johansson, lst, samordnar naturvårdsenhetens förvaltningssektion Lennart Bratt, lst naturvårdshandläggare Ole Opseth, lst, tillsyn Idre Särskild notering av det faktum att Stig- Åke Svensson inte var ombedd att delta i detta Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordf. Älvdalen Stefan Linde, kommunchef Ola Strand, byggnadsinspektör Idre Tomas Olsson, stadsarkitekt Lotta Kvist, planarkitekt Leo Persson, oppositionspolitiker Jimmy Skord, miljö- och naturvårdsutredare Edita Platbardis, miljöchef Peter Entian, näringslivskontoret turismsamordnare. Ska ansvara som skotersamordnare. Agneta Zettervall, Processledare som gärna arbetar med att underlätta att komma vidare i svåra frågor. SLU, lärare. Inget eget intresse i frågan. Uppgift att bidra till öppenhet, transparens, genomskådlighet. Alla ska komma till tals och alla inklusive lst o kommun ska lyssna till varandra. Även: Ingemar Kyhlberg, Fjällpaketet och Malung- Sälen kommun INLEDNING Kjell Tenn hälsar välkommen till kvällens möte. Vi ska diskutera alla olika anspråk på fjällområdet. Detta blir en första kväll av flera. Vi ska komma till bra resultat med reservatet, både vårda och använda. Maria Norrfalk tycker det är roligt att vi är så många här. Frågan ska inte lösas i kväll, starta en process, hur vi ska sköta Drevfjället. Lst ska jobba med hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, miljö.

2 Första förslaget utskickat 2009 för revidering av skötselplan Drevfjället. Folket i Särna- Idre gick i taket, lst insåg att de inte kommer framåt - så här kan vi inte ha det. Lst måste starta om processen, göra omtag på ett annat sätt. Stor ambition och önskan att komma framåt. Vi når inte målet i kväll, men vi startar på ett bra sätt. PRESENTATION Agneta tar över och inleder med uppmaningen att alla ska spetsa öronen och lyssna med stor uppmärksamhet. Alla myndighetspersoner får ställa sig upp och presentera sig (enligt ovan) Alla övriga deltagare presenterar sig för de närsittande i lokalen. Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas ut på lst och kommunens hemsidor. Agneta vill bidra till största möjliga öppenhet. Fråga om möjligheten för justering av kvällens dokumentation. Agneta förklarar att man inte vill ha någon form av justering av anteckningar. Däremot kan man höra av sig med kompletteringar och synpunkter till minnesanteckningarna som ska kunna vara ett levande dokument. Det görs också en löpande notering av alla förslag och synpunkter här framme på tavlan för senare sammanställning av de viktigaste frågorna som underlag för det fortsatta arbetet vid de följande arbetsmötena. Agneta genomför sedan ett enkelt upprop utifrån kategorisering av deltagarna på olika sätt; Boende i området; Hur ofta man besöker Drevfjällen; Vad man ägnar sig åt för olika aktiviteter, och så vidare Möjligen får vi ut kompletterande sammanställningar av detta upprop samt redovisade och noterade förslag och synpunkter i samband med Agnetas/Länsstyrelsens minnesanteckningar. DREVFJÄLLEN; HISTORIK OCH NYTT FÖRSLAG Lennart Bratt. Redogör kortfattat för historik och bakgrund till reservatsbildningen. Bygd brukad i flera hundra år. Rester av ängs- och betesmarker. Rester av våtmarksslåtter och spår av flottning och skogsbruk. Upplevelse av stor tyst vildmark. Förändring i fordonstrafik spåren skall inte synas nästkommande säsong. Lennart har tittat på Google maps, och sett oerhört mycket körspår på myrarna, förmodar att det är efter uttransport av älg. Fyr- eller sexhjulsdrivet fordon. Isborr och båt eldrivna motorer lättnad i nya förslaget. Inkommit 50 remissvar och 5691 namnunderskrifter. Alla, utom ett, emot förslaget. Naturvårdsverkets remissvar var det enda som kritiserade förslaget och samtidigt efterlyste mer och hårdare restriktioner. Dialog och lokalt inflytande samt skotertrafiken de vanligaste synpunkterna. Intressant att läsa remissvaren, många förnuftiga synpunkter som kom fram, vi ska ha materialet som underlag i fortsättningen. Lennart presenterar sedan de viktigare punkterna i det nya förslaget till revidering skötselplan och föreskrifter. De är otidsenliga och behöver förtydligas och formuleras om. Behov att utveckla precisering av bevarandemålen för Natura Särskilt känsligt de värdefullaste urskogarna och de värdefullaste myrarna. Se även bilaga med de 8 bilder som Lennart visade. Agneta avrundar - 2

3 Nu är det dags för fika och efter det ska vi gå vidare med att gemensamt ta fram vad som är de viktigaste frågorna att gå vidare med i den fortsatta processen. Vi ska samla in detta som ett gemensamt underlag till kommande arbetsmöten senare i vår. Alla som vill vara med är välkomna i arbetsmötena. Det är planerat tre ytterligare träffar, preliminärt under vecka 14, 16 och 19, preliminärt på torsdagar. Detaljerad inbjudan kommer senare. Fika, kaffe och macka Återsamling DISKUSSION OCH SYNPUNKTER Agneta: Allas perspektiv om vad som måste med för att sammanvägas på klokt sätt för att naturen ska brukas inte förbrukas. Makten ligger i vårt politiska system, lst förlängda armen, besluten tas någon annan stans. Här ska det vara genomskinligt! Minnesanteckningar det är inget som sägs ska användas mot oss/er lokalt. Vi ska kunna komplettera minnesanteckningarna allteftersom. Ungefär som Wikipedia. A: Det som är väsentligt skötselplanen är en del av utvecklingsplan för norra Dalarna, konsekvensanalys saknades i förslaget. Näringslivsplan ska göras innan man börjar prata om skötselplan. Börja med näringslivsplan se hur hela området ska utvecklas, se sedan hur skötselplanen passar in. A: Jag har fastighet inom reservatet. Noterar att inskränkningar för privata fastighetsägarna drabbar dem dubbelt både som fastighetsägare och som lokalbefolkning. A: Det finns behov av att titta på äganderätten till Drevfjället. Vad innebär Natura Vad finns det för möjligheter för utveckling och turism, hamna inte i avveckling. Vad har egentligen hänt med Fulufjällets nationalpark - hur många arbetstillfällen har det givit och vad tjänar vi som bor här på att det är en nationalpark? A: Behov av att se närmare på frågan om skadestånd vid inskränkning av fast egendom. X: Jaktlag i Drevfjället. Efterfrågar diskussion om hur jakten ska gå till i framtiden - Vad får jagas? Vill ha en diskussion om vad vargen har för inflytande på ett lokalsamhälle. A: Vill peka på behovet av transporter in och ut i området även sommartid, det finns jaktmarker 7 km från väg. Det måste finnas realism i bestämmelser för transporterna. Hans Rustad, Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre: Vi arbetar med frågan om ökad lokal delaktighet och lokal förvaltning. Vi har även haft kontakter med Transtrand och Härjedalen. Vi måste ta oss framåt med lokal förvaltning. Vi har pratat med kommunen, vi är långt på väg. WWF stödjer vårt gemensamma arbete med :- för att utveckla lokala förvaltningsformer. Vi vill inte ha några som helst restriktioner nu, utan vi vill ha en viloperiod på minst 1,5 år för att jobba med mer kunskap om och organisering av lokal förvaltning. Agneta: Det är inte möjligt att utveckla denna intressanta fråga i kväll. Däremot senare i arbetsgrupperna. Det blir tre möten här i vår. Beslut om ev. kommande möten kommer att tas vid i kväll när vi ser om vi tycker att detta är en meningsfull process. 3

4 4 A: Jag bor i Idre, har stuga i Flötningen, även engagerad i företagarföreningen. Skoterturismen ger framtidshopp och tro för småbyarna att det går att leva på de små orterna. Största värdet för oss är att Drevfjället är det sista området där man får åka skoter fritt. Det är därför skoterturisterna kommer hit. Vill ha en redovisning på allt som har blivit förstört av skoteråkningen i Drevfjället hittills. Området hade inte varit värt något alls om inte lokalbefolkningen skött det i flera hundra år. Bedömer att minst 90% av användarna av Drevfjället är skoteråkare. För vem ska skötselplanerna vara? Skoteråkarna eller alla andra som aldrig är där? A: Efterfrågar resultat av bullerutredningen som myglats bort. Agneta: Vi ska ta fram bullerutredningen i ljuset. Allt som är relevant måste lyftas fram och sättas ord på. A: Representerar Härjehågnas skoterklubb, Drevdagen. Lars Hedlund saknas här i kväll, han som gjorde bullerutredningen. Agneta: Allt vi säger som kommer med i minnesanteckningarna ska vara grund för vad arbetsgrupperna ska arbeta med. A, Drevdagen: Jag kommer från Schweiz och har draghundar. Drabbas av inskränkningar av skoteråkning skoterspår minskar, svårare att bedriva hundkörning. Allt växer i glesbygden - skog, växter, utrotningshotade växter, björnar, vargar blir fler. Det enda som inte växer i glesbygden är befolkningen, vem är utrotningshotad, vem behöver skydd? Jag tänker att glesbygdsbefolkningen behöver skydd, hoppas det inte bli demonstration av makt från lst, utan istället samarbete. Agneta kommenterar att detta förhoppningsvis blir ett ömsesidigt lärande gemensamt med lst. A: Jag är delägare i 1/10 av Drevfjällets reservat. Ifrågasätter uppriktigheten i miljösnack, haven utfiskas, får inte riva en damm utan lst tillstånd. Kommer fler dammar att rivas så vattnet sjunker och fisket försvinner? Kristian Olofsson: Jag representerar som förtroendevald arbetet med lokal förvaltning i Transtrand. Vill lyfta den principiella frågan om syftet med Pilotstudien. Det är ju uppenbart att det handlar om/utgår från Drevfjällen. Men - annonsen syftar också på fjällreservaten (i plural) och det kan tolkas som att det även kan handla om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. I så fall berör ju detta arbete även övriga fjällbygder i Dalarna. Hur förhåller det sig och vad är egentligen syftet? Agneta kan som konsult inte svara på det direkt, men fortsätter ett resonemang Om det går bra i bemärkelsen att de flesta tycker det - det gick att prata och förstå, förtroendet och tilliten ökar. Om vi kan avstå från att åtminstone göra det värre. Då kommer det att bli en metodutveckling som lst och kommunen kan komma att gå vidare med. Då kan det bli en utveckling av ett arbetssätt i fortsättningen. Agneta tittar sig runt efter lst representanter som nickar instämmande A: VI måste ju också tycka det ska vara ok, inte bara lst och kommun. Agneta: Arbetsmöten med avsikt att på riktigt lyssna på varandra och komma vidare. Efter en liten paus ska vi öppna för era följdkommentarer, och sedan ska vi bunta ihop frågorna.

5 5 Kort paus och bensträckare A: De största hoten mot en utveckling är lst, miljövårdsenheten och lst i sig där de olika enheterna inte vet vad de andra gör. Det finns lysande exempel på att det fungerar bra. Miljöorganisationernas agerande måste få ifrågasättas! X: Är det nån från kommunen som sitter med i projektet tillsammans med Jemt Anna fr lst? Direkt svar från Stefan Linde att han och Jemt Anna samarbetar. A, Drevdagen: Vad som är regeringens och EU:s tanke med den här regionen? Ska det vara en enda stor djur- och naturskyddspark? A: Har kommunen djupare engagemang än att stå för lokal och kaffe? Stefan Linde: Kommunen har ett mycket stort intresse, även för näringslivsfrågor. Om detta blir en bra modell kommer lst att använda den i andra kommuner. Vårt intresse är att det ska fungera bra i vår kommun. Agneta understryker syftet Medborgardialog. Alla måste lyssna, lst och kommunen måste lyssna men ändå ha kvar och utöva den makt de ska ha. X: Det var 60 remissvar mot - ett var för - Naturvårdsverket, de borde vara med här från början och stöta och blöta och inte komma in på slutet och då bestämma att nu gör vi så här. X: Det väl är Naturvårdsverkets j- a skyldighet att delta i detta. A, Sälen: Hur stor del av Dalafjällen ska bli naturreservat? Vi har snart inget som inte är reservat. Hur stor del av Dalafjällen vill lst ha innan de blir nöjda? Är målet 100%? Hans Rustad: Titta bakåt, det har ju bildats en väldig massa reservat. Har funderingen vad egentligen de reservaten har medfört för riktigt positivt i utvecklingen. Har svårt att hitta det. Förhoppningsvis ska det här jobbet utmynna i något mer positivt. Är det rätt att använda Drevfjället som pilotprojekt? Jag är tveksam av flera skäl men vad har vi att välja på? Fulufjällets nationalpark också olämpligt, Vedungen som sträcker sig över länsgränsen också olämpligt. Agneta: Projektet handlar inte om att göra nytt reservat, utan om att göra skötselplaner på ett bättre sätt. Ha något som är värt namnet medborgardialog. A: Har frågat SÅS många ggr vad händer när man inte sköter om reservatet. Vad finns det för forskning om vad som händer när man inte sköter om reservaten, som Långfjället? Jag bor alldeles intill, det ser förskräckligt ut! A: Skötselplanen utgår från Natur, Kultur och Friluftsliv. Näringslivet saknas i tankegången. Titta på konsekvenserna för bygden! X: Kanske är pilotprojektet för begränsat med bara Drevfjället? Borde det inte gälla hela norra Dalarna? Agneta menar att man måste börja någon stans och man vill veta om detta kan bli ett bra sätt att arbeta.

6 6 Ola Strand: Naturvårdsenheten är kunniga, men de väger inte samman kunskaperna hur man gör i andra län. Se på andra län! A: Är det spel för galleriet eller har man en faktisk möjlighet att förändra Natura 2000? Finns det jurister med i detta? Vad är lagligt och inte? Gör lst som de vill sen i alla fall? Agneta: Det är viktigt att veta vad man lagligt kan påverka. Ibland måste man kanske jobba politiskt i stället. Hans Lind, Sälen: Jag är engagerad i arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, och ifrågasätter ärligheten med vad lst vill - vill de ha lokal delaktighet? Kommunerna i Älvdalen och Malung vet om att vi har lokalt projekt på gång för att skaffa mer kunskap. Är detta ett sätt för er att köra över oss innan vi hinner skaffa oss tillräcklig kunskap? Agneta: Dessa tre möten är bara en början. Detta måste bli en fortsättning. Jag tror detta är på riktigt, även om jag är betald av lst är det min ambition att det ska bli på riktigt. Säg ifrån om ni tror att jag har någon hemlig agenda. Jemt Anna: Jag läste i tidningen om pengarna från WWF och vi hade inte en aning om detta tidigare. Dessa möten var planerade av oss redan sen augusti. Agneta: Det förekommer medborgardialog som blir en parodi. Var gärna misstänksamma, men berätta om misstankarna. X: Finns det deadline när skötselplanen för Drevfjällen ska vara klar? A: Hoppas verkligen att det inte finns det, i så fall skulle detta möte vara onödigt. Jemt Anna: Det finns ingen deadline, vi går in i processen förutsättningslöst! A: Vem ska bestämma deadline? Agneta: Det är processen som ska bestämma det. A: Vill fråga angående beslut på hemsidan med diarienummer 511 vad är det? Maria N: Det var just det som var förslaget som vi tog tillbaka. När ni sa nej så sa vi att vi måste ta ett omtag. Det är därför vi sitter här ikväll. Agneta vill ha kort paus Stadsarkitekten: Kommunen har många olika delar, inte bara lst. Det är turismen som är motorn i kommunen. I Gördalen finns många projekt som står och vacklar pga. avloppsfrågan. Vi måste också se framåt på års perspektiv. Vi får ju leva med det vi bestämmer i dag. Agneta Det ordnade mötet slutar kl 21! (Klockan är nu 20.33) X: Är reservatets gränser fastställda? Som i Gördalen.

7 Ole Opseth: Gränsen finns, men har inte blivit uppmärkt så den syns i terrängen. Lantmäteriet har beställt uppmålning. 7 A: Jag har varit med sen Drevfjällets bildande, kollat med Korsnäs och Bergvik som rår om marken. Finns inget papper på att lst har tillstånd att lägga gränsen nere på 700- meters nivån. Men Korsnäs vet inget. Inne på jaktmarken står plötsligt reservatsstolpar. När reservatet bildades så var det på statlig mark, 20 år efteråt mättes en ny gräns ut som ingen hört talas om, definitivt utan samråd! Agneta: Tydlig att utredning av historia om hur saker kommit till behövs. Måste kolla alla källor! A: Föreslår att SLU gör en utredning om markhistorik i hela Särna- Idre. Agneta: Det är bra om alla har kvar engagemanget till arbetsmötena! A: En sak har vi alla glömt, troligen det viktigaste i biten om reservat och nationalpark - Vem är de till för? Bara de som är unga och friska orkar gå till fots upp på en fjälltopp - De som är handikappade och gamla har inte en chans att komma ut. Löjligt att förbjuda högkamsmattor när inget bevis finns att skoter har förstört något. A: Behövs det mer forskning, historiskt och biologiskt? Agneta vill nu gå vidare till en sammanfattning av kvällen och önskar sammanfattande kommentarer från Lst och Älvdalens kommun: Maria N: Det är fantastiskt att lyssna på engagemang och kunskap, att vi är här är inte spel för gallerierna. Vi vill göra ett nytt förslag på hur vi ska sköta Drevfjället. Vi hade ett förslag som ni inte ville ha, vi vill börja om, det finns inget dolt i detta. Vi begär inte att ni ska börja älska oss, men jag hoppas att vi under arbetsmötena ska få större förståelse för varandra,vi är del av ett demokratisk samhälle med uppdrag från regering och riksdag att skapa naturreservat. Kjell T: Jag är oerhört glad att vi kan starta en sån här process. Vi har antecknat flitigt. Det är väl en bra start till möte två och tre. Nu har vi öppnat upp en dialog med lst och kommunen och er som berörs i de här områdena. Agneta har gjort ett gott arbete i kväll. Agneta: Många har tagit chansen att säga något, ni andra har också reflektioner och tankar att komma fram med. Det tar vi i det följande arbetet i grupperna. Kristian Olofsson: Jag önskar få möjligheten för en kommentar till principfrågorna. Agneta föreslår att skjuta på det inlägget till den avslutande rundan. Hans Rustad: Vi från arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre tycker att det skulle vara bra om vi fick möta kommun och lst - vi bjuder in er, återkommer med tid och plats. Vi har skrivit ihop några rader som finns att hämta här framme

8 Agneta: Nu genomför vi den avslutande rundan när alla ska få möjlighet att yttra sig. I genomsnitt får var och en fyra sekunder på sig; 8 - Vissa tjänstemän lst har bränt sina skepp här uppe - Bra att något kommit igång, men. - Vi konkurrerar med Åre där man nästan får spränga bort fjäll - Ser fram emot en konstruktiv lösning i framtiden - Misstänksamheten har delvis skingrats - Ifrågasätter Natura 2000 och Drevfjället som pilotprojekt - Jättebra initiativ, men hög medelålder i kväll - Bra mötesupplägg - Riksintresse borde innebära utveckling inte bara bevarande - Efter v 19 delredovisning och inbjudan till nytt möte - Lst vill inte godtag talesman för fiskerätt på Fulufjället - Många bra frågor har kommit upp - Glad övar diskussionen stora problem inom besöksnäringen att vägleda turisterna i området. Efterlyser hållbar ekonomisk utveckling i norra Dalarna. - Bra att Näringsperspektivet lyfts fram - Ska Gördalen överleva måste vi få åka skoter och jaga - Mycket frågor som jag saknar, men jag vill vara med - Många fler än jag som var med i början på Fulufjället. Vi blev väldigt väl överkörda då, hoppas detta går bättre denna gången. - Stora utmaningen att få bort misstänksamheten när man känt sig överkörd - Det finns mycket att skriva om detta (Nisse Schmidt, journalist) - Obotlig optimism - Hoppas och tror att detta ska leda till något som fortsätter genom företagarföreningen - Blir det lika dåligt som Fulufjällets nationalpark - jag tar mig inte till min stuga - Gör Drevfjället till det reservatet där vi får åka skoter fritt. Vi är inringade och har rv 70 att åka på - Det berör inte bara oss, även våra barn som ska leva kvar med konsekvenserna. - Tror på landshövdingen att det blir ett förslag - Ligger kvar på minus, var med i Gördalen har inget positivt - Ripjägare lika mycket naturmänniska som mossforskare - Social och ekonomisk analys av konsekvenserna för befolkningen här uppe av reservat, skötselplaner och lst förvaltning i hela fjällområdet! - Kristian Olofsson: Vi har nu konstaterat att detta arbete också handlar om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. Det innebär alltså att även vi i Transtrand principiellt är berörda av arbetet och den fortsatta processen. Vi kan därmed ifrågasätta varför inte Malung- Sälens kommun involverats i arbetet, och varför det inte har annonserats i Västerdalarna? Vi är här tre representanter för arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, men vi kan ju inte ha synpunkter på hur folket i Särna- Idre vill hantera det fortsatta arbetet vad gäller Drevfjällen. Ur vårt perspektiv så är dock denna situation snarlik processen vi nyligen deltagit i vid bildandet av N Transtrandsfjällen naturreservat och där bygden hittills inte kunnat komma till tals på önskvärt sätt. Vad vi lärt oss under de senaste åren i samband med detta är att vi lokala aktörer behöver ökade kunskaper om förutsättningar och möjligheter för större lokal delaktighet, ökat lokalt inflytande och utveckling av lokala förvaltningsformer. Agneta talade ju tidigare om politiken samt lagar och regelverk - Vi vet att det på andra håll i

9 landet finns utvecklade alternativa modeller tagna i praktiskt bruk med betydande lokalt inflytande. Vi vet också att politiken talar för lokal delaktighet och inflytande. Utifrån detta har vi under det senaste året sökt samverkan med Särna- Idre som har en förtroendevald arbetsgrupp om sex personer varav fyra deltar ikväll. (Arne S Uno M Evert H - Hans R reser sig upp = Arbetsgruppen för Lokal Förvaltning i Särna-Idre) Vi har gemensamt utvecklat ett projektinitiativ med arbetsnamnet Dialog för naturvården, som Hans Rustad nämnde tidigare. Vi söker kontakt och samverkan med kommunerna och lst för att kunna arbeta med kompetensutveckling, att lära av erfarenheter på andra håll och öka våra kunskaper på lokal nivå. Jag vill passa på att nu formellt lämna över denna skrivelse till Maria. Skrivelsen överlämnas till Maria samt f ö även till Nisse Schmidt som sitter strax intill. Skrivelsen bifogas dessa minnesanteckningar Den avslutande rundan fortsätter - Vi vill fortsätta åka skoter på Drevfjället - Bra start, som boende är jag nyfiken - Hoppas på bra möten framöver - Det är ju lite nytt, men det känns bra, den enda väg vi har framåt är ju en dialog. Det känns bra. - Tycker det varit bra möte i kväll. Om jag ska jobba vidare hoppas jag på stor lyhördhet Agneta: Alla måste träna på lyhördhet, man är beredd att lyssna om motparten lyssnar. Nyttigt att lyssna på sin motståndare. Det är Jemt Anna, och inte SÅS, som har ansvar för den här processen. Vi måste på riktigt träna att lyssna också på dem som vi inte håller med. Spännande, inte lätt, men berikande. Agneta avslutar mötet för kvällen och denna första träff. 9 /Vid tangenterna, Tjern Inga Wall Minnesanteckningarna bekräftas; För Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Hans Lind

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby.

Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Dialog för ett lärande Väsby Nils Munthe 08-590 974 02 Nils.munthe@upplandsvasby.se Mötesanteckningar 2014-10-23 Mötesanteckningar arbetsgrupps möte två. - Dialog för ett lärande Väsby. Tid: Torsdagen

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27

Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27 1 (5) Projekt Östersjön-Florsjön Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2007-09-27 Närvarande: se bifogad deltagarförteckning. Välkomna Magnus Svensson ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6

Innehållsförteckning. Inledning... 3. Introduktion... 4. Övrigt... 5. Presentationens innehåll... 6 Anteckningsunderlag 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Introduktion... 4 Övrigt... 5 Presentationens innehåll... 6 Förutsättningar för en intressant presentation... 8 Presentationens tre delar... 9

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Lathund Fokusgrupps Teknik

Lathund Fokusgrupps Teknik Lathund Fokusgrupps Teknik Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Målsättning. Getskär / Renskär

Målsättning. Getskär / Renskär Getskär / Renskär På ön finns grillplatser, en kaj-anläggning, en brunn med färskvatten och ett antal privata sommarstugor. Intill kajen ligger en mindre sandstrand med möjlighet till camping samt bastu.

Läs mer

Lägesrapport 2011-2012

Lägesrapport 2011-2012 Lägesrapport 2011-2012 21 februari 2013 Upplägg Beslut Aktiviteter Handlingsplan 2013-2014 BESLUT Sammanfattning interregbeslut Motivering till beslut stärka regionen som turistdestination. En central

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 1 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är ett första nyhetsbrev med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun

Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs kommun LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten Maria Taberman BESLUT åååå-04-22 1(5) 2310-10289-95 0562-204 Assi Domän AB 105 22 STOCKHOLM Bildande av naturreservatet Pipmossens domänreservat i Finspångs

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. Datum: 2010-04-12 Tid: 19.00 20.50 Plats: Hembygdsgården, Tidersrum Deltagare: 14 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer