Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre 2011-02-03 kl 18"

Transkript

1 Gemensamt arbetsmaterial för - Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre (ALFSI) Evert Hermansson, sammankallande - Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Kristian Olofsson, kontaktperson 1 Inlägg från enskilda personer har avidentifierats i denna upplaga (markerat med A) Några inlägg från ej kända personer i församlingen har markerats med X. De offentliga personernas inlägg återges och refereras som vi uppfattade det. Våra synpunkter från Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna-Idre samt från Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand återges också konkret som vi agerade under mötet. Upplysande sidokommentarer markeras genomgående med kursiverad text. Minnesanteckningar (9 sid) vid möte angående Pilotstudie Drevfjällen på Kulturhuset i Idre kl 18 Inbjudan genom annons i Fjällposten av Älvdalens kommun genom Stefan Linde, samt Länsstyrelsen Dalarna. Ca 75 personer närvarande varav 15 offentliga personer; Maria Norrfalk, Landshövding Jemt Anna Eriksson, lst, ansvarig för naturvårdsfunktion och arbetet med skötselplaner Per Johansson, lst, samordnar naturvårdsenhetens förvaltningssektion Lennart Bratt, lst naturvårdshandläggare Ole Opseth, lst, tillsyn Idre Särskild notering av det faktum att Stig- Åke Svensson inte var ombedd att delta i detta Kjell Tenn, kommunstyrelsens ordf. Älvdalen Stefan Linde, kommunchef Ola Strand, byggnadsinspektör Idre Tomas Olsson, stadsarkitekt Lotta Kvist, planarkitekt Leo Persson, oppositionspolitiker Jimmy Skord, miljö- och naturvårdsutredare Edita Platbardis, miljöchef Peter Entian, näringslivskontoret turismsamordnare. Ska ansvara som skotersamordnare. Agneta Zettervall, Processledare som gärna arbetar med att underlätta att komma vidare i svåra frågor. SLU, lärare. Inget eget intresse i frågan. Uppgift att bidra till öppenhet, transparens, genomskådlighet. Alla ska komma till tals och alla inklusive lst o kommun ska lyssna till varandra. Även: Ingemar Kyhlberg, Fjällpaketet och Malung- Sälen kommun INLEDNING Kjell Tenn hälsar välkommen till kvällens möte. Vi ska diskutera alla olika anspråk på fjällområdet. Detta blir en första kväll av flera. Vi ska komma till bra resultat med reservatet, både vårda och använda. Maria Norrfalk tycker det är roligt att vi är så många här. Frågan ska inte lösas i kväll, starta en process, hur vi ska sköta Drevfjället. Lst ska jobba med hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt, miljö.

2 Första förslaget utskickat 2009 för revidering av skötselplan Drevfjället. Folket i Särna- Idre gick i taket, lst insåg att de inte kommer framåt - så här kan vi inte ha det. Lst måste starta om processen, göra omtag på ett annat sätt. Stor ambition och önskan att komma framåt. Vi når inte målet i kväll, men vi startar på ett bra sätt. PRESENTATION Agneta tar över och inleder med uppmaningen att alla ska spetsa öronen och lyssna med stor uppmärksamhet. Alla myndighetspersoner får ställa sig upp och presentera sig (enligt ovan) Alla övriga deltagare presenterar sig för de närsittande i lokalen. Minnesanteckningar från mötet kommer att läggas ut på lst och kommunens hemsidor. Agneta vill bidra till största möjliga öppenhet. Fråga om möjligheten för justering av kvällens dokumentation. Agneta förklarar att man inte vill ha någon form av justering av anteckningar. Däremot kan man höra av sig med kompletteringar och synpunkter till minnesanteckningarna som ska kunna vara ett levande dokument. Det görs också en löpande notering av alla förslag och synpunkter här framme på tavlan för senare sammanställning av de viktigaste frågorna som underlag för det fortsatta arbetet vid de följande arbetsmötena. Agneta genomför sedan ett enkelt upprop utifrån kategorisering av deltagarna på olika sätt; Boende i området; Hur ofta man besöker Drevfjällen; Vad man ägnar sig åt för olika aktiviteter, och så vidare Möjligen får vi ut kompletterande sammanställningar av detta upprop samt redovisade och noterade förslag och synpunkter i samband med Agnetas/Länsstyrelsens minnesanteckningar. DREVFJÄLLEN; HISTORIK OCH NYTT FÖRSLAG Lennart Bratt. Redogör kortfattat för historik och bakgrund till reservatsbildningen. Bygd brukad i flera hundra år. Rester av ängs- och betesmarker. Rester av våtmarksslåtter och spår av flottning och skogsbruk. Upplevelse av stor tyst vildmark. Förändring i fordonstrafik spåren skall inte synas nästkommande säsong. Lennart har tittat på Google maps, och sett oerhört mycket körspår på myrarna, förmodar att det är efter uttransport av älg. Fyr- eller sexhjulsdrivet fordon. Isborr och båt eldrivna motorer lättnad i nya förslaget. Inkommit 50 remissvar och 5691 namnunderskrifter. Alla, utom ett, emot förslaget. Naturvårdsverkets remissvar var det enda som kritiserade förslaget och samtidigt efterlyste mer och hårdare restriktioner. Dialog och lokalt inflytande samt skotertrafiken de vanligaste synpunkterna. Intressant att läsa remissvaren, många förnuftiga synpunkter som kom fram, vi ska ha materialet som underlag i fortsättningen. Lennart presenterar sedan de viktigare punkterna i det nya förslaget till revidering skötselplan och föreskrifter. De är otidsenliga och behöver förtydligas och formuleras om. Behov att utveckla precisering av bevarandemålen för Natura Särskilt känsligt de värdefullaste urskogarna och de värdefullaste myrarna. Se även bilaga med de 8 bilder som Lennart visade. Agneta avrundar - 2

3 Nu är det dags för fika och efter det ska vi gå vidare med att gemensamt ta fram vad som är de viktigaste frågorna att gå vidare med i den fortsatta processen. Vi ska samla in detta som ett gemensamt underlag till kommande arbetsmöten senare i vår. Alla som vill vara med är välkomna i arbetsmötena. Det är planerat tre ytterligare träffar, preliminärt under vecka 14, 16 och 19, preliminärt på torsdagar. Detaljerad inbjudan kommer senare. Fika, kaffe och macka Återsamling DISKUSSION OCH SYNPUNKTER Agneta: Allas perspektiv om vad som måste med för att sammanvägas på klokt sätt för att naturen ska brukas inte förbrukas. Makten ligger i vårt politiska system, lst förlängda armen, besluten tas någon annan stans. Här ska det vara genomskinligt! Minnesanteckningar det är inget som sägs ska användas mot oss/er lokalt. Vi ska kunna komplettera minnesanteckningarna allteftersom. Ungefär som Wikipedia. A: Det som är väsentligt skötselplanen är en del av utvecklingsplan för norra Dalarna, konsekvensanalys saknades i förslaget. Näringslivsplan ska göras innan man börjar prata om skötselplan. Börja med näringslivsplan se hur hela området ska utvecklas, se sedan hur skötselplanen passar in. A: Jag har fastighet inom reservatet. Noterar att inskränkningar för privata fastighetsägarna drabbar dem dubbelt både som fastighetsägare och som lokalbefolkning. A: Det finns behov av att titta på äganderätten till Drevfjället. Vad innebär Natura Vad finns det för möjligheter för utveckling och turism, hamna inte i avveckling. Vad har egentligen hänt med Fulufjällets nationalpark - hur många arbetstillfällen har det givit och vad tjänar vi som bor här på att det är en nationalpark? A: Behov av att se närmare på frågan om skadestånd vid inskränkning av fast egendom. X: Jaktlag i Drevfjället. Efterfrågar diskussion om hur jakten ska gå till i framtiden - Vad får jagas? Vill ha en diskussion om vad vargen har för inflytande på ett lokalsamhälle. A: Vill peka på behovet av transporter in och ut i området även sommartid, det finns jaktmarker 7 km från väg. Det måste finnas realism i bestämmelser för transporterna. Hans Rustad, Arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre: Vi arbetar med frågan om ökad lokal delaktighet och lokal förvaltning. Vi har även haft kontakter med Transtrand och Härjedalen. Vi måste ta oss framåt med lokal förvaltning. Vi har pratat med kommunen, vi är långt på väg. WWF stödjer vårt gemensamma arbete med :- för att utveckla lokala förvaltningsformer. Vi vill inte ha några som helst restriktioner nu, utan vi vill ha en viloperiod på minst 1,5 år för att jobba med mer kunskap om och organisering av lokal förvaltning. Agneta: Det är inte möjligt att utveckla denna intressanta fråga i kväll. Däremot senare i arbetsgrupperna. Det blir tre möten här i vår. Beslut om ev. kommande möten kommer att tas vid i kväll när vi ser om vi tycker att detta är en meningsfull process. 3

4 4 A: Jag bor i Idre, har stuga i Flötningen, även engagerad i företagarföreningen. Skoterturismen ger framtidshopp och tro för småbyarna att det går att leva på de små orterna. Största värdet för oss är att Drevfjället är det sista området där man får åka skoter fritt. Det är därför skoterturisterna kommer hit. Vill ha en redovisning på allt som har blivit förstört av skoteråkningen i Drevfjället hittills. Området hade inte varit värt något alls om inte lokalbefolkningen skött det i flera hundra år. Bedömer att minst 90% av användarna av Drevfjället är skoteråkare. För vem ska skötselplanerna vara? Skoteråkarna eller alla andra som aldrig är där? A: Efterfrågar resultat av bullerutredningen som myglats bort. Agneta: Vi ska ta fram bullerutredningen i ljuset. Allt som är relevant måste lyftas fram och sättas ord på. A: Representerar Härjehågnas skoterklubb, Drevdagen. Lars Hedlund saknas här i kväll, han som gjorde bullerutredningen. Agneta: Allt vi säger som kommer med i minnesanteckningarna ska vara grund för vad arbetsgrupperna ska arbeta med. A, Drevdagen: Jag kommer från Schweiz och har draghundar. Drabbas av inskränkningar av skoteråkning skoterspår minskar, svårare att bedriva hundkörning. Allt växer i glesbygden - skog, växter, utrotningshotade växter, björnar, vargar blir fler. Det enda som inte växer i glesbygden är befolkningen, vem är utrotningshotad, vem behöver skydd? Jag tänker att glesbygdsbefolkningen behöver skydd, hoppas det inte bli demonstration av makt från lst, utan istället samarbete. Agneta kommenterar att detta förhoppningsvis blir ett ömsesidigt lärande gemensamt med lst. A: Jag är delägare i 1/10 av Drevfjällets reservat. Ifrågasätter uppriktigheten i miljösnack, haven utfiskas, får inte riva en damm utan lst tillstånd. Kommer fler dammar att rivas så vattnet sjunker och fisket försvinner? Kristian Olofsson: Jag representerar som förtroendevald arbetet med lokal förvaltning i Transtrand. Vill lyfta den principiella frågan om syftet med Pilotstudien. Det är ju uppenbart att det handlar om/utgår från Drevfjällen. Men - annonsen syftar också på fjällreservaten (i plural) och det kan tolkas som att det även kan handla om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. I så fall berör ju detta arbete även övriga fjällbygder i Dalarna. Hur förhåller det sig och vad är egentligen syftet? Agneta kan som konsult inte svara på det direkt, men fortsätter ett resonemang Om det går bra i bemärkelsen att de flesta tycker det - det gick att prata och förstå, förtroendet och tilliten ökar. Om vi kan avstå från att åtminstone göra det värre. Då kommer det att bli en metodutveckling som lst och kommunen kan komma att gå vidare med. Då kan det bli en utveckling av ett arbetssätt i fortsättningen. Agneta tittar sig runt efter lst representanter som nickar instämmande A: VI måste ju också tycka det ska vara ok, inte bara lst och kommun. Agneta: Arbetsmöten med avsikt att på riktigt lyssna på varandra och komma vidare. Efter en liten paus ska vi öppna för era följdkommentarer, och sedan ska vi bunta ihop frågorna.

5 5 Kort paus och bensträckare A: De största hoten mot en utveckling är lst, miljövårdsenheten och lst i sig där de olika enheterna inte vet vad de andra gör. Det finns lysande exempel på att det fungerar bra. Miljöorganisationernas agerande måste få ifrågasättas! X: Är det nån från kommunen som sitter med i projektet tillsammans med Jemt Anna fr lst? Direkt svar från Stefan Linde att han och Jemt Anna samarbetar. A, Drevdagen: Vad som är regeringens och EU:s tanke med den här regionen? Ska det vara en enda stor djur- och naturskyddspark? A: Har kommunen djupare engagemang än att stå för lokal och kaffe? Stefan Linde: Kommunen har ett mycket stort intresse, även för näringslivsfrågor. Om detta blir en bra modell kommer lst att använda den i andra kommuner. Vårt intresse är att det ska fungera bra i vår kommun. Agneta understryker syftet Medborgardialog. Alla måste lyssna, lst och kommunen måste lyssna men ändå ha kvar och utöva den makt de ska ha. X: Det var 60 remissvar mot - ett var för - Naturvårdsverket, de borde vara med här från början och stöta och blöta och inte komma in på slutet och då bestämma att nu gör vi så här. X: Det väl är Naturvårdsverkets j- a skyldighet att delta i detta. A, Sälen: Hur stor del av Dalafjällen ska bli naturreservat? Vi har snart inget som inte är reservat. Hur stor del av Dalafjällen vill lst ha innan de blir nöjda? Är målet 100%? Hans Rustad: Titta bakåt, det har ju bildats en väldig massa reservat. Har funderingen vad egentligen de reservaten har medfört för riktigt positivt i utvecklingen. Har svårt att hitta det. Förhoppningsvis ska det här jobbet utmynna i något mer positivt. Är det rätt att använda Drevfjället som pilotprojekt? Jag är tveksam av flera skäl men vad har vi att välja på? Fulufjällets nationalpark också olämpligt, Vedungen som sträcker sig över länsgränsen också olämpligt. Agneta: Projektet handlar inte om att göra nytt reservat, utan om att göra skötselplaner på ett bättre sätt. Ha något som är värt namnet medborgardialog. A: Har frågat SÅS många ggr vad händer när man inte sköter om reservatet. Vad finns det för forskning om vad som händer när man inte sköter om reservaten, som Långfjället? Jag bor alldeles intill, det ser förskräckligt ut! A: Skötselplanen utgår från Natur, Kultur och Friluftsliv. Näringslivet saknas i tankegången. Titta på konsekvenserna för bygden! X: Kanske är pilotprojektet för begränsat med bara Drevfjället? Borde det inte gälla hela norra Dalarna? Agneta menar att man måste börja någon stans och man vill veta om detta kan bli ett bra sätt att arbeta.

6 6 Ola Strand: Naturvårdsenheten är kunniga, men de väger inte samman kunskaperna hur man gör i andra län. Se på andra län! A: Är det spel för galleriet eller har man en faktisk möjlighet att förändra Natura 2000? Finns det jurister med i detta? Vad är lagligt och inte? Gör lst som de vill sen i alla fall? Agneta: Det är viktigt att veta vad man lagligt kan påverka. Ibland måste man kanske jobba politiskt i stället. Hans Lind, Sälen: Jag är engagerad i arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, och ifrågasätter ärligheten med vad lst vill - vill de ha lokal delaktighet? Kommunerna i Älvdalen och Malung vet om att vi har lokalt projekt på gång för att skaffa mer kunskap. Är detta ett sätt för er att köra över oss innan vi hinner skaffa oss tillräcklig kunskap? Agneta: Dessa tre möten är bara en början. Detta måste bli en fortsättning. Jag tror detta är på riktigt, även om jag är betald av lst är det min ambition att det ska bli på riktigt. Säg ifrån om ni tror att jag har någon hemlig agenda. Jemt Anna: Jag läste i tidningen om pengarna från WWF och vi hade inte en aning om detta tidigare. Dessa möten var planerade av oss redan sen augusti. Agneta: Det förekommer medborgardialog som blir en parodi. Var gärna misstänksamma, men berätta om misstankarna. X: Finns det deadline när skötselplanen för Drevfjällen ska vara klar? A: Hoppas verkligen att det inte finns det, i så fall skulle detta möte vara onödigt. Jemt Anna: Det finns ingen deadline, vi går in i processen förutsättningslöst! A: Vem ska bestämma deadline? Agneta: Det är processen som ska bestämma det. A: Vill fråga angående beslut på hemsidan med diarienummer 511 vad är det? Maria N: Det var just det som var förslaget som vi tog tillbaka. När ni sa nej så sa vi att vi måste ta ett omtag. Det är därför vi sitter här ikväll. Agneta vill ha kort paus Stadsarkitekten: Kommunen har många olika delar, inte bara lst. Det är turismen som är motorn i kommunen. I Gördalen finns många projekt som står och vacklar pga. avloppsfrågan. Vi måste också se framåt på års perspektiv. Vi får ju leva med det vi bestämmer i dag. Agneta Det ordnade mötet slutar kl 21! (Klockan är nu 20.33) X: Är reservatets gränser fastställda? Som i Gördalen.

7 Ole Opseth: Gränsen finns, men har inte blivit uppmärkt så den syns i terrängen. Lantmäteriet har beställt uppmålning. 7 A: Jag har varit med sen Drevfjällets bildande, kollat med Korsnäs och Bergvik som rår om marken. Finns inget papper på att lst har tillstånd att lägga gränsen nere på 700- meters nivån. Men Korsnäs vet inget. Inne på jaktmarken står plötsligt reservatsstolpar. När reservatet bildades så var det på statlig mark, 20 år efteråt mättes en ny gräns ut som ingen hört talas om, definitivt utan samråd! Agneta: Tydlig att utredning av historia om hur saker kommit till behövs. Måste kolla alla källor! A: Föreslår att SLU gör en utredning om markhistorik i hela Särna- Idre. Agneta: Det är bra om alla har kvar engagemanget till arbetsmötena! A: En sak har vi alla glömt, troligen det viktigaste i biten om reservat och nationalpark - Vem är de till för? Bara de som är unga och friska orkar gå till fots upp på en fjälltopp - De som är handikappade och gamla har inte en chans att komma ut. Löjligt att förbjuda högkamsmattor när inget bevis finns att skoter har förstört något. A: Behövs det mer forskning, historiskt och biologiskt? Agneta vill nu gå vidare till en sammanfattning av kvällen och önskar sammanfattande kommentarer från Lst och Älvdalens kommun: Maria N: Det är fantastiskt att lyssna på engagemang och kunskap, att vi är här är inte spel för gallerierna. Vi vill göra ett nytt förslag på hur vi ska sköta Drevfjället. Vi hade ett förslag som ni inte ville ha, vi vill börja om, det finns inget dolt i detta. Vi begär inte att ni ska börja älska oss, men jag hoppas att vi under arbetsmötena ska få större förståelse för varandra,vi är del av ett demokratisk samhälle med uppdrag från regering och riksdag att skapa naturreservat. Kjell T: Jag är oerhört glad att vi kan starta en sån här process. Vi har antecknat flitigt. Det är väl en bra start till möte två och tre. Nu har vi öppnat upp en dialog med lst och kommunen och er som berörs i de här områdena. Agneta har gjort ett gott arbete i kväll. Agneta: Många har tagit chansen att säga något, ni andra har också reflektioner och tankar att komma fram med. Det tar vi i det följande arbetet i grupperna. Kristian Olofsson: Jag önskar få möjligheten för en kommentar till principfrågorna. Agneta föreslår att skjuta på det inlägget till den avslutande rundan. Hans Rustad: Vi från arbetsgruppen för lokal förvaltning i Särna- Idre tycker att det skulle vara bra om vi fick möta kommun och lst - vi bjuder in er, återkommer med tid och plats. Vi har skrivit ihop några rader som finns att hämta här framme

8 Agneta: Nu genomför vi den avslutande rundan när alla ska få möjlighet att yttra sig. I genomsnitt får var och en fyra sekunder på sig; 8 - Vissa tjänstemän lst har bränt sina skepp här uppe - Bra att något kommit igång, men. - Vi konkurrerar med Åre där man nästan får spränga bort fjäll - Ser fram emot en konstruktiv lösning i framtiden - Misstänksamheten har delvis skingrats - Ifrågasätter Natura 2000 och Drevfjället som pilotprojekt - Jättebra initiativ, men hög medelålder i kväll - Bra mötesupplägg - Riksintresse borde innebära utveckling inte bara bevarande - Efter v 19 delredovisning och inbjudan till nytt möte - Lst vill inte godtag talesman för fiskerätt på Fulufjället - Många bra frågor har kommit upp - Glad övar diskussionen stora problem inom besöksnäringen att vägleda turisterna i området. Efterlyser hållbar ekonomisk utveckling i norra Dalarna. - Bra att Näringsperspektivet lyfts fram - Ska Gördalen överleva måste vi få åka skoter och jaga - Mycket frågor som jag saknar, men jag vill vara med - Många fler än jag som var med i början på Fulufjället. Vi blev väldigt väl överkörda då, hoppas detta går bättre denna gången. - Stora utmaningen att få bort misstänksamheten när man känt sig överkörd - Det finns mycket att skriva om detta (Nisse Schmidt, journalist) - Obotlig optimism - Hoppas och tror att detta ska leda till något som fortsätter genom företagarföreningen - Blir det lika dåligt som Fulufjällets nationalpark - jag tar mig inte till min stuga - Gör Drevfjället till det reservatet där vi får åka skoter fritt. Vi är inringade och har rv 70 att åka på - Det berör inte bara oss, även våra barn som ska leva kvar med konsekvenserna. - Tror på landshövdingen att det blir ett förslag - Ligger kvar på minus, var med i Gördalen har inget positivt - Ripjägare lika mycket naturmänniska som mossforskare - Social och ekonomisk analys av konsekvenserna för befolkningen här uppe av reservat, skötselplaner och lst förvaltning i hela fjällområdet! - Kristian Olofsson: Vi har nu konstaterat att detta arbete också handlar om kunskapsuppbyggnad, metodfrågor och modellutveckling. Det innebär alltså att även vi i Transtrand principiellt är berörda av arbetet och den fortsatta processen. Vi kan därmed ifrågasätta varför inte Malung- Sälens kommun involverats i arbetet, och varför det inte har annonserats i Västerdalarna? Vi är här tre representanter för arbetet med lokal förvaltning i Transtrand, men vi kan ju inte ha synpunkter på hur folket i Särna- Idre vill hantera det fortsatta arbetet vad gäller Drevfjällen. Ur vårt perspektiv så är dock denna situation snarlik processen vi nyligen deltagit i vid bildandet av N Transtrandsfjällen naturreservat och där bygden hittills inte kunnat komma till tals på önskvärt sätt. Vad vi lärt oss under de senaste åren i samband med detta är att vi lokala aktörer behöver ökade kunskaper om förutsättningar och möjligheter för större lokal delaktighet, ökat lokalt inflytande och utveckling av lokala förvaltningsformer. Agneta talade ju tidigare om politiken samt lagar och regelverk - Vi vet att det på andra håll i

9 landet finns utvecklade alternativa modeller tagna i praktiskt bruk med betydande lokalt inflytande. Vi vet också att politiken talar för lokal delaktighet och inflytande. Utifrån detta har vi under det senaste året sökt samverkan med Särna- Idre som har en förtroendevald arbetsgrupp om sex personer varav fyra deltar ikväll. (Arne S Uno M Evert H - Hans R reser sig upp = Arbetsgruppen för Lokal Förvaltning i Särna-Idre) Vi har gemensamt utvecklat ett projektinitiativ med arbetsnamnet Dialog för naturvården, som Hans Rustad nämnde tidigare. Vi söker kontakt och samverkan med kommunerna och lst för att kunna arbeta med kompetensutveckling, att lära av erfarenheter på andra håll och öka våra kunskaper på lokal nivå. Jag vill passa på att nu formellt lämna över denna skrivelse till Maria. Skrivelsen överlämnas till Maria samt f ö även till Nisse Schmidt som sitter strax intill. Skrivelsen bifogas dessa minnesanteckningar Den avslutande rundan fortsätter - Vi vill fortsätta åka skoter på Drevfjället - Bra start, som boende är jag nyfiken - Hoppas på bra möten framöver - Det är ju lite nytt, men det känns bra, den enda väg vi har framåt är ju en dialog. Det känns bra. - Tycker det varit bra möte i kväll. Om jag ska jobba vidare hoppas jag på stor lyhördhet Agneta: Alla måste träna på lyhördhet, man är beredd att lyssna om motparten lyssnar. Nyttigt att lyssna på sin motståndare. Det är Jemt Anna, och inte SÅS, som har ansvar för den här processen. Vi måste på riktigt träna att lyssna också på dem som vi inte håller med. Spännande, inte lätt, men berikande. Agneta avslutar mötet för kvällen och denna första träff. 9 /Vid tangenterna, Tjern Inga Wall Minnesanteckningarna bekräftas; För Interimstyrelsen för lokal förvaltning i Transtrand Hans Lind

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Lokal förvaltning av naturresurser

Lokal förvaltning av naturresurser Lokal förvaltning av naturresurser Från ord och till handling Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Equal UP Glesbygdens förnyelse, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer