Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar"

Transkript

1 Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar

2 Utveckla Ulrika! 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning Bakgrund Utgångspunkter Nollsummespel Långsiktighet Skapa bärkraft Självdriven verksamhet Metod Enkät till de boende Lokalekonomisk analys från SCB Möte med boende Möten med externa intressenter Barriärer och drivkrafter Barriärer Kommunikationer Åldersstruktur Syn på arbete Drivkrafter Entreprenörsanda Byalagsanda Externt stöd Internt stöd...15 Unika förutsättningar Näringsliv Näringslivsorganisation Företagarhotell Företagsutveckling Fastigheter Unika Ulrika! Fiske Styrkor Svagheter Jakt Styrkor Svagheter Friskvård/rehabilitering Styrkor Svagheter Sport Styrkor Svagheter Äventyr Styrkor Svagheter Häst Styrkor Svagheter Kulturverksamhet/utbildning Styrkor Svagheter Ulrika och upplevelseindustrin Fyra scenarios för Ulrika Scenario 1: Sommarlandet Scenario 2: Sovstaden på landet...42

3 Utveckla Ulrika! Scenario 3: Arbete men inte välstånd Scenario 4: Ett utvecklat Ulrika Samverkansmodell Krav på samlande av resurser Krav på nytt synsätt när det gäller kommunens nyn på Ulrika Krav på organisering i Ulrika Näringslivsorganisation Självförvaltning av skolan Självförvaltning av bostäder Självförvaltning av transporter Vad kan kommunen göra? Möjligheter till marknadsföring Leader + projekt Problemet skolan Skolans organisation Vad tycker man om skolan? Finns utrymme för förändring? En tydlig markering! Bilaga 1: Ansökan till Leader Figur 1: Resor till Ulrika från Linköpings centrum...9 Figur 2: Resor till Linköpings centrum från Ulrika...10 Figur 3: De boendes uppfattning om samhällelig service i Ulrika - kvalitet och vikt...11 Figur 4: Åldersstruktur hos boende i Ulrika. Staplar anger antalet män och kvinnor i respektive ålderssegment i Ulrika, skuggat fält motsvarande fördelning för hela Linköping Figur 5: Fastsighetsbeståndets ålder i Ulrika...21 Figur 6: Antal fastighetsaffärer i Ulrika över tid...22 Figur 7: Primärt upptagningsområde för Ulrika...24 Figur 8: Det naturliga fisket - Figur 9: Boxholms skogars vildmarksfiske - Figur 10: Större sjöar i Ulrika med omland...27 Figur 11: Exempel på jaktpaket samt priser...28 Figur 12: Exempel på jaktverksamhet i Ulrikas närhet. Figur 13: Inslag i Ekot om grön rehabilitering Figur 14: Hemsida för Jakt- och äventyrsgården Bäck...34 Figur 15: Hemsida för Äventyrsgården i Ulrika...34 Figur 16: Antal hästar och hästhållare i Sverige 2004 (Källa: Jordbruksverket)...35 Figur 17: Hemsida för Öknehults ridläger (http://home.swipnet.se/oknehult/ridlager/ridlager.htm)...36 Figur 18: Ulrika marknad besökare...37 Figur 19: Malexander förstår att utnyttja Ulrikas värde som turistmål Figur 20: Grundstenar för naturskolor...39 Figur 21: Exempel på lokalportal Klockrike Figur 22: Synen på grundskolan F 6 (Ulrika skola) fördelat på åldersgrupper...49 Figur 23: Ulrikaföräldrarnas uppfattning om vilka faktorer som är viktigast i skolan...49 Figur 24: Synen på grundskolan 7 9 (Skäggetorpsskolan) fördelat på åldersgrupper...50 Figur 25: Synen på gymnasieskolan fördelat på åldersgrupper...51 Tabell 1: Befolkningsutveckling i Ulrika tätort...6 Tabell 2: Näringsverksamhet i Ulrika...13 Tabell 3: Fastighetsägarnas i Ulrika hemort...21 Tabell 4: Upplevelsindustrin enligt KK-stiftelsen "Upplevelseindustrin 2003"...23

4 Utveckla Ulrika! 4 Sammanfattning Utredningen "Utveckla Ulrika!" har sin utgångspunkt i Barn- och ungdomsnämndens framställan till Kommunstyrelsen i februari 2004, där nämnden begär medel för att driva Ulrika skola under 2004 samt att en utredning om utvecklingen av Ulrika ur ett övergripande helhetsperspektiv skulle genomföras. Ulrika är ett utpräglat landsbygdsområde i södra delen av Linköping. I området bor knappt 400 personer. 47 företag finns inregistrerade främst inom jordbruks- och skogsbruksnäringen. På orten finns matvaruaffär, skola, distriktsköteerskemottagning samt servicehus som drivs i privat regi. Kommunikationerna till och från Ulrika är ett stort problem. Kollektivtrafiken har försämrats på senare tid, och vägen från Vikingstad är inte bra. Vägen till Rimforsa är däremot nyligen renoverad. Mobiltelefoni saknar ofta täckning, men fast telefoni fungerar oftast. Bredband saknas, men kommer att kopplas in i orten under våren Fastighetsbeståndet är ålderstiget och ingen nybyggnation har skett på senare tid. Ulrika ägs till stor del av personer som inte bor i området, och antalet fastighetsaffärer med ej boende har ökat starkt under senare år. I utredningen konstateras att Ulrika har potential att utvecklas starkt inom upplevelseindustrinäringen. Förutsättningar finns för utvecklad jakt, fiske, grön rehabilitering, hästverksamhet samt kultur och äventyr. Delar av denna industri finns redan i området. Vidare konstateras att det största hindret för utveckling ligger i bristen på organisation på orten. Ett EU-finansierat projekt (Unika Ulrika) har under utredningens förlopp startats för att förändra delar av denna situation. Linköpings kommun kan positivt bidra till utvecklingen av Ulrika genom ett antal konkreta åtgärder: 1) Kommunen bör bjuda in de aktörer som har möjlighet att påverka situationen i Ulrika (Länsstyrelse, Östsam, LRF m.fl.) till en rundabordskonferens om möjligheten att samordna resurserna till en effektiv insats. 2) Kommunen bör aktivt framhålla Ulrikas unika förutsättningar som ett tätortsnära vildmarksområde i marknadsföringen av Linköping. 3) Kommunen bör sätta upp en Internetportal där lokala organisationer i kommunen (byalag motsv.) erbjuds möjlighet att skapa lokal information och marknadsföring. 4) Kommunen bör genomföra en dialog med byalaget i Ulrika om möjligheterna till självförvaltning av skola, fastigheter och kollektivtrafik. 5) Kommunen bör garantera driften av skolan till och med Vid denna tidpunkt bör en förnyad utredning genomföras om det berättigade att driva skolan i ljuset av utecklingen på orten.

5 Utveckla Ulrika! 5 1 Bakgrund Ulrika ligger beläget i en skogrik trakt i den södra delen av Linköpings kommun. Vägavståndet till Linköpings centrum är c:a 40 km och avståndet till Kisa är 25 km. Detta innebär att området klassas som tätortsnära landsbygd. 1 Folkmängden i tätorten utgjordes till 193 personer och i omlandet fanns 216 personer. Antalet pensionärer är ungefär lika stort som antalet förvärvsarbetande i 1 Glesbygdsverket har tagit fram en metod där möjligheten att nå service och arbete avgör vad som är glesbygd respektive landsbygd. Glesbygd...har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort större än invånare. Denna glesbygd kan inkludera både landsbygd och tätorter med upp till 3000 invånare. Tätortsnära landsbygd...finns inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter större än invånare. Tätorter......har mer än 3000 invånare. Till tätorter räknas även området inom 5 minuters bilresa från tätorten.

6 Utveckla Ulrika! 6 Ulrika. Det föds ett till två barn i Ulrika samhälle per år. Befolkningsutvecklingen är också negativ: Befolkning Prognos Tabell 1: Befolkningsutveckling i Ulrika tätort Nybyggnation av bostäder kan räknas i ental de senaste åren. De flesta bostäder är byggda före % av de förvärvsarbetande pendlar ut ur området (52 av 64 personer) Största näringarna är vård och omsorg, handel och kommunikation samt jord- och skogsbruk. Antalet företag är emellertid mycket stort i området 47 firmor av olika slag med lokalisering till Ulrika med omland har registrerats. Dock saknas för de flesta firmorna uppgift om aktivitetsgrad och sysselsättningseffekt. Ulrika har sex ordinarie buss/tåg- förbindelser med Linköping i vardera riktningen på vardagar. Den kommunala servicen utgörs av skola för årskurserna F-6 med 35 elever vårterminen 2003 samt ett servicehus med 10 lägenheter. Vidare finns distriktsköterskemottagning med barnavårdscentral. Elevantalet i Ulrika minskar de kommande åren från 31 innevarande läsår till 19 elever 2007, varför barn- och ungdomsnämnden rest frågan om att avveckla Ulrika skola med ambitionen att slå samman den med Nykils skola, belägen c:a 1,5 mill norr om Ulrika. Enligt barn- och ungdomsnämndens uppfattning kan man emellertid inte enbart ta ställning till skolverksamheten i Ulrika ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. Barnoch ungdomsnämnden beslöt därför (Dnr Bou ) att vända sig till kommunstyrelsen med en begäran om att kommunstyrelsen utreder utveckling av Ulrika som landsbygdsområde ur ett övergripande helhetsperspektiv, samt att begära tilläggsanslag med kronor år 2004 för att täcka extra kostnader för drift av Ulrika skola. Kommunstyrelsen biföll (Dnr. Ks ) barn- och ungdomsnämndens begäran och gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra utredningen.

7 Utveckla Ulrika! 7 2 Utgångspunkter Utgångspunkten för utredningen har varit att genom en analys av hinder och drivkrafter avseende utveckling av området Ulrika kunna lämna förslag till vad kommunen kan göra för att främja en positiv utveckling i området. I analysen och vid förslagsställandet har fyra utgångspunkter varit vägledande. 2.1 Nollsummespel Linköpings kommun lägger idag förhållandevis stora resurser på Ulrika i form av utbildning, kollektivtrafik, äldreomsorg m.fl. kommunala insatser. På grund av fåtalet personer som bor på orten blir de kommunala tjänsterna per person räknat dyrare i Ulrika än i övriga delar av kommunen. En utgångspunkt för utredningen har varit att de förslag som lämnas kan medföra omfördelningar av kommunala kostnader, men att den totala kostnaden för kommunen inte får öka. Utredningens resultat skall därför bli ett nollsummespel sett ur kommunens ekonomiska perspektiv. 2.2 Långsiktighet Även om problemet med ett fåtal skolbarn är den omedelbara orsaken till frågan om utveckling av Ulrika måste lösningarna på problemet vara långsiktiga. I princip gäller att elevunderlaget för skolan enbart kan förbättras om antalet boende i området ökar, och då måste insatserna för att uppnå detta också med nödvändighet bli långsiktiga. 2.3 Skapa bärkraft Som framgått av bakgrunden till utredningen är ett grundläggande problem i området att det genererar för få arbetstillfällen (81 % av de arbetande pendlar ut ur orten). Detta är självsport också ett viktigt motiv till att antalet boende är lågt. En utgångspunkt för utredningen blir därför att söka lösningar som är ägnade att skapa ökad bärkraft i området. 2.4 Självdriven verksamhet Om utgångspunkten för utredningen är att hitta långsiktiga lösningar som skapar bärkraft i området och som är kostnadsneutrala för kommunen blir också en nästan naturlig konsekvens att de resultat utredningen finner måste vara självdrivande. Kommunen kan inte driva verksamhet i området som uppfyller de tre kraven samtidigt. De lösningar som lyfts fram måste därför ha utgångspunkten att de skall drivas av de boende eller av ekonomiska föreningar eller av företag i området.

8 Utveckla Ulrika! 8 3 Metod Utredningens utgångspunkt har varit att identifiera barriärer och drivkrafter för en långsiktig utveckling i Ulrikaområdet. För att identifiera dessa har ett antal olika instrument använts: 1.1 Enkät till de boende En enkät har skickats ut till samtliga boende i området. I enkäten ombads de boende bedöma kvalitet och betydelse för ett stort antal samhälleliga och privata tjänster utifrån perspektivet att man var boende i Ulrika. Till detta lämnades omfattande utrymme för egna synpunkter, förslag och idéer. Sammantaget 170 personer besvarade enkäten. 1.2 Lokalekonomisk analys från SCB I samarbete med Östgöta Coop Center har en lokalekonomisk analys tagits fram av Statistiska Centralbyrån. Denna analys ger dels en sammanfattande analys (statistiskt sett) av Ulrika boende, näringsliv m.m. Här ges också information om konsumtionsmönster och konsumtionsvolymer. 1.3 Möte med boende Ett flertal möten har hållits i Ulrika med olika grupperingar i samhället, både för att stämma av slutsatser och förslag, men också för att få idéer och förslag till möjliga insatser. Sammantaget har 12 möten hållits med olika grupper i Ulrika under Möten med externa intressenter Ett stort antal offentliga myndigheter har direkt eller indirekt påverkansmöjlighet på Ulrika. Sammantaget har 26 intervjuer genomförts med personer som företräder olika externa intressenter, främst offentliga myndigheter, avseende Ulrika. Sammantaget har utredningens metod en form av snowball sampling lett till att ett mycket stort antal beskrivningar av Ulrika, dess problem och förtjänster har kunnat samlas in och diskuteras med de boende. Metoden har också givit en bra bild av hur de boende ser på situationen, och vilka prioriteringar man gör.

9 Utveckla Ulrika! 9 4 Barriärer och drivkrafter Vilka drivkrafter finns i Ulrika för en långsiktig, självdriven bärkraftig verksamhet? Och vilka barriärer kan vi finna som arbetar emot sådana lösningar? Under utredningens arbete har ett antal sådana barriärer och drivkrafter kunnat identifieras. En del av dessa är påverkbara av kommunen, andra inte, men i det totala sammanhanget är samtliga intressanta. 4.1 Barriärer Vilka hinder finns för utveckling? I det långa perspektivet finns tre grundläggande problem som hindrar utvecklingen: Kommunikationer Kommunikationerna till och från området består av privattrafik via bil och kollektivtrafik via buss, färdtjänst och anropsstyrd kollektivtrafik. Trafiken till och från Ulrika går huvudsakligen på vägen från Vikingstad samt på vägen över Drögshult till Rimforsa. Den senare vägen har rätats och nybelagts under 2004, men vägen från Vikingstad är de sista 1,5 milen före Ulrika måste betecknas som såväl krokig som av sämre kvalitet. Vi de samtal som under ett antal gånger under utredningens förlopp har förts med boende i Ulrika har vägen, framförallt från Vikingstad, återkommande framförts som det stora problemet. Om man ser till kollektivtrafik har Ulrika idag 6 turer till och från orten till Linköpings resecentrum, men majoriteten av dessa resor är anropsstyrda. Som framgår av Figur 1 och Figur 2 är turerna förhållandevis jämt fördelade över dagen, men den förändring som inträffade i kollektivtrafiken i juni 2004 har inneburit svårigheter för orten. De bussar som nu går från centrum till Ulrika på morgonen kan inte längre ta med gods, vilket inneburit att såväl affären i Ulrika som näringsverksamheten, främst bilverkstäderna, har fått problem. Figur 1: Resor till Ulrika från Linköpings centrum Synpunkter på busstidernas förläggning saknas inte. Så har t.ex. de ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet svårt att delta i kvällsaktiviteter i Linköping eftersom den sista bussen lämnar staden kl , något som i praktiken gör det svårt att t.ex. gå på bio eller en ishockeymatch.

10 Utveckla Ulrika! 10 Figur 2: Resor till Linköpings centrum från Ulrika Nu är detta inte all kollektivtrafik till orten skolskjutsarna och färdtjänsten syns inte i tidtabellen men resandet med kollektivtrafik har trots detta blivit avsevärt besvärligare. Ungdomar som går i skolan i Linköping (högstadium + gymnasium) kan t.ex. oftast inte utnyttja sovmornar i skolan, eftersom man då inte kan vara i Resecentrum förrän kl Nu är de fysiska kommunikationerna inte de enda som är problematiska på orten. Även andra former av kommunikationer med omvärlden är besvärliga. Den fasta telefonin på orten fungerar oftast bra, men problemen är uppenbart många då det gäller mobiltelefoni. Täckningen generellt sett är svag, och för andra nätoperatörer än Telia mycket dålig. Det finns idag ingen fast dataförbindelse med orten, så det är uppringt modem som gäller. Orten har blivit lovad bredband under vecka , men när detta skrivs är det fortfarande på planeringsstadiet. Sannolikt kommer en tillfällig lösning i form av förhyrd koppartråd 2 från Telia att bli en temporär lösning, men när denna är implementerad går inte att säga. Sammantaget kan man konstatera, att kommunikationerna och kommunikationsmöjligheterna till och från Ulrika av de boende upplevs som det största problemet på orten. Detta syns tydligt om man visar de boendes uppfattningar om kvalitet och betydelse för ett antal samhälleliga funktioner (se Figur 3). I diagrammet visas dels uppfattningen om kvalitet hos den aktuella faktorn, dels betydelsen (vikten) av faktorn. Detta innebär att de samhällsfaktorer som har låg kvalitet men hög vikt/stor betydelse återfinns i övre vänstra hörnet, medan de faktorer som är viktiga och har hög kvalitet återfinns i det övre högra. På motsvarande sätt återfinns kvalitetsfyllda funktioner med lägre betydelse i det nedre högra hörnet och faktorer med såväl låg kvalitet som låg vikt i det nedre vänstra. Redovisningsmetoden ger en snabb uppfattning om hur de boende ser på olika samhällsfaktorer, och kan på detta sätt ses som en redovisning främst av barriärer enligt de boendes perspektiv. Skillnaderna mellan män och kvinnor, gamla och unga är mycket små uppfattningarna om den inbördes ordningen med avseende på kvalitet och vikt hos de olika faktorerna är mycket lika, men de unga tenderar att vara mer missnöjda generellt sett och de äldre mer nöjda. Det framkommer tydligt i redovisningen att vägar, kollektivtrafik, mobiltelefoni och skolskjutsar upplevs som problematiska. Här är betydelsen stor men kvaliteten låg. 2 Innebär att man använder det fasta telenätet som bärare av datasignalen (ADSL) samt att kapaciteten begränsas till 4 Mbit/s

11 Utveckla Ulrika! 11 Kvalitet och vikt - Samtliga 5 Vägar Livsmedelshandel Kollektivtrafik 4 Fast telefoni Kvalitet Mobil telefoni Barnomsorg Arbete på orten Skolskjutsar Sportaktiviteter He m tjänst Radio/TV Friluftsaktiviteter Datak om m unik ation Vårdcentral Arbetspendling Vård/service-bostäder Vatten/avlopp Före nings liv Hem sjukvård Tomtmark 3 Bygglov Fis k e Jakt Sjukhus Distansarbete Annan kultur Fackhandel Tandvård Grundskola 7-9 Teater/Bio Socialtjänst 2 Stormarknader 1 Vikt Figur 3: De boendes uppfattning om samhällelig service i Ulrika - kvalitet och vikt Det framkommer mycket tydligt av diagrammet (och genom möten med de boende) att kommunikation i olika former toppar listan över besvär. Samtidigt skall man också notera att ett antal kommunala funktioner återfinns i det kritiska hörnet vatten och avlopp, tillgång till tomtmark, möjligheter till bygglov, vård- och servicebostäder, hemsjukvård alla dessa finner vi i det övre vänstra hörnet Åldersstruktur Åldersstrukturen hos de boende i Ulrika avviker markant från åldersstrukturen hos övriga linköpingsbor. Av Figur 4 framgår att antalet personer över 55 år, särskilt män, är större i Ulrika än i kommunen som helhet, relativt sett. Detsamma gäller för kvinnor, men här är inte skillnaden lika stor. Vad som är mest framträdande är emellertid avsaknaden av mellangenerationen, år. Här har ålderspyramiden en midja i Ulrika, medan den har den sedvanliga utbuktningen i Linköping som helhet. Att antalet barn är litet var ju en utgångspunkt för utredningen, men det syns tydligt också i ålderspyramiden. Det egentliga problemet ligger nog emellertid mest i avsaknaden av unga vuxna. Detta säger någon om såväl möjligheterna till arbete på orten som förutsättningarna för att trenden med sjunkande barnantal skall vända.

12 Utveckla Ulrika! 12 Figur 4: Åldersstruktur hos boende i Ulrika. Staplar anger antalet män och kvinnor i respektive ålderssegment i Ulrika, skuggat fält motsvarande fördelning för hela Linköping. Samtidigt som detta sägs måste en varning resas för att övertolka effekterna av ålderspyramiden i Ulrika. Vi pratar här om mycket få personer (med åldersstatistiska ögon sett), varför staplarna snabbt kan förändras genom in- eller avflyttning av personer i olika åldersgrupper. Samtidigt som detta sägs skall en annan varning resas, och det är att underskatta problemet. Många fastigheter i Ulrika används av sommarboende/delårsboende, som är skrivna på andra orter. Det är i huvudsak äldre personer som flyttar in i området på detta sätt, vilket medför att pyramiden åtminstone under sommarhalvåret förmodligen är ännu skevare. Om åldersfördelningen är en orsak till problem eller ett resultat av problem kan diskuteras. Sannolikt är det så, att de yngre vuxna lämnar bygden på grund av brist på arbete arbetspendlingens omfattning talar för detta. Samtidigt är det naturligtvis också så att det är svårt att starta verksamhet i området om det saknas personer i arbetsför ålder. Förmodligen är det mest rätt att tala om en nedåtgående spiral i detta sammanhang. Färre jobb på orten ger utflyttning vilket resulterar i färre personer i arbetsför ålder vilket i sin tur leder till mer utflyttning osv. Om utflyttningen av familjer dessutom medför att antalet barn blir så litet att det inte går att bedriva skolverksamhet på orten kommer detta i sin tur att medföra att spiralen går ännu fortare eftersom det också medför att det blir i det närmaste otänkbart för yngre vuxna med familj att bosätta sig i orten Syn på arbete En barriär av ett något annat slag är synen på arbete, eller rättare vad som är arbete. Under de möten som hållits med de boende har det framkommit en tydligt fysisk uppfattning om vad arbete är, eller rättare vad man kan tjäna pengar på. Bilden är inte

13 Utveckla Ulrika! 13 entydig tydliga undantag finns men generellt sett är tjänste- och serviceyrken få i området och uppfattas kanske inte heller som riktiga jobb i alla lägen. Att bilden ser ut på detta sätt kan kanske enklast kan se och förstås om man ser på vilka företag som idag finns i bygden (Tabell 1). Bransch huvudnäring Bransch huvudnäring Blandat jordbruk (växtodling i kombination Rivning av hus; markarbeten 1 med djurskötsel) Nötköttsproduktion Byggande av hus Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m Värme- och sanitetsarbeten Småbruk Däckservice Allmän service och reparation av motorfordon Partihandel med virke, andra byggmaterial och 1 utom motorcyklar sanitetsgods Partihandel med metaller och metallmalmer Livsmedelshandel med brett sortiment, ej 1 varuhus eller stormarknad Vägtransport av gods Butikshandel med bröd och konditorivaror Mjölkproduktion Butikshandel med textilier Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och Hotellverksamhet med restaurangrörelse 1 getter Hästuppfödning m.m Restaurangverksamhet Skogsvård Linjebussverksamhet Avverkning Uthyrning och förvaltning av egna 1 industrilokaler Utvinning av sand, grus och berg Redovisning och bokföring, revision, 1 skatterådgivning Tillverkning av byggnads- och Konsultverksamhet avseende företags 1 inredningssnickerier organisation, information m.m Tryckning av böcker och övriga trycksaker Lokalvård Metallegoarbeten Hårvård Diverse annan tillverkning Kroppsvård 1 Tabell 2: Näringsverksamhet i Ulrika Här syn ganska tydligt den fysiska dimensionen i näringsverksamheten. Av de 47 näringsverksamheter som finns i SCB:s register avseende Ulrika kan 8 sägas utgöras av service eller tjänsteverksamheter. Övriga 39 bör nog klassas som tillverkning i någon form. Inte helt oväntat dominerar de areella näringarna med jord- och skogsbruk, men även transporter i olika form har flera näringsidkare. Hur kan nu detta vara en barriär för utveckling av området? Om det hade varit så att de tillverkande delarna av näringslivet hade varit stadda i expansion hade situationen i Ulrika knappast utgjort ett problem, men nu är det inte så, utan i stället service- och tjänstesektorerna som växer. I synnerhet är det i den omgivning som Ulrika finns i så, att det är turism- och upplevelseindustrierna som växer, och i det läget blir en näringsstruktur där tjänste- och servicesektorn är svag ett problem. Det finns i Ulrika satsningar på turism och upplevelseindustri, men dessa är förhållandevis små och måste betecknas som sköra. Ändock är det här som möjligheterna för att vända den nedåtgående spiralen finns. 4.2 Drivkrafter Av genomgången ovan kan man kanske få den uppfattningen att barriärerna för utveckling är många och tunga, och detta kanske är sant i någon mening. Men samtidigt som detta sägs så måste också konstateras att det finns drivkrafter i Ulrika

14 Utveckla Ulrika! 14 som kan hjälpa till att föra utvecklingen framåt och kan bidra till att vända den nedåtgående spiralen Entreprenörsanda En mycket viktig drivkraft för utveckling av Ulrika är den entreprenörsanda som finns i bygden. Vid redovisningen av antalet näringsverksamheter ovan ( sid. 12) fokuserades på bristen av tjänste- och serviceföretag. Här skall i stället fokuseras på antalet näringsverksamheter. Att det i en bygd med 400 personer finns 47 företag måste betecknas som anmärkningsvärt. Detta signalerar en stark entreprenörskapsanda i området, något som också förstärks vid möten med de verksamma näringsidkarna i området Byalagsanda Byalagsandan är mycket stark i Ulrika. Byalaget är en i vissa avseende paraplyorganisation som samlar ett antal olika föreningar och gemenskaper. Här finns företrädare för Ulrika museum och hembygdsföreningen, för idrottsföreningar m.m. Byalaget är en stark tillgång i området och en lokal kraft som kan bidra till att genomföra olika insatser. Genom att byalaget finns och är aktivt finns korta kommunikationsvägar och forum där gemensamma frågor kan resas. Nu är byalaget en ideell förening och har inga befogenheter, men det är en samlande kraft i området och kan utgöra en lokal gruppering med vilken externa aktörer kan föra samtal. Det är också möjligt att använda byalaget som en samtalspart när det gäller utformning av samhällelig service kollektivtrafik är ett exempel Externt stöd Det finns många parter utanför kommunen som har verksamhet som berör Ulrika. Det främsta exemplet är Länsstyrelsen, som genom att vara kanal för statliga insatser har en rad verksamheter som direkt eller indirekt berör bygden. Det kan gälla sådana frågor som näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, stöd till lanthandel eller reglering av fiskeriverksamhet. En genomgång visar att minst sju personer vid Länsstyrelsen har arbetsuppgifter som direkt berör verksamhet i Ulrika. Däremot är det tveksamt om samordning inom Länsstyrelsen är särskilt utpräglad, och inte heller kommunen har någon kontaktpunkt som kan föra en samlad dialog med alla relevanta aktörer på Länsstyrelsen. Detta medför sannolikt att de möjligheter som faktiskt står till buds inte utnyttjas fullt ut. Östsam som numera är huvudman för den omgjorda Östgötastiftelsen har också intressen i området genom att man stödjer utveckling av natur och fritid i Östergötland bl.a. i form av projekt. Östgötaleden administreras nu via Östsam, och leden går delvis genom Ulrika. Även andra organisationer har verksamhet som kan vara av stor betydelse för området. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har ett antal aktiviteter som direkt eller indirekt kan beröra Ulrika. Det gäller t.ex. projektet Upplev Östgötalandet som tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland bedriver utbildning för lantbrukare som vill ha kombinationsverksamhet med turistisk inriktning.

15 Utveckla Ulrika! 15 Ulrika är redan idag aktivt inom EU-projektet Leader + Sommenbygd. Detta projekt syftar till att stödja lokal utveckling inom stödområden, framförallt med hjälp av ny teknik och lokal samordning/lokalt resursutnyttjande. Även andra organisationer, t.ex. Östgöta Coop Center, har verksamhet som aktivt skulle kunna bidra till utvecklingen av Ulrika. Sammantaget innebär detta att det i Ulrikas omedelbara närhet finns tillgång till en omfattande kompetens för att utveckla området. Eftersom dessa organisationer desutom oftast har ett eget intresse av utveckling av området, blir förutsättningarna ännu bättre för att här finna gemensamma intressen Internt stöd Ett flertal interna aktörer i kommunen kan också utgöra resurser för Ulrika i ett utvecklingsperspektiv. Eftersom all kommunal verksamhet på något sätt berör eller berörs av Ulrika i någon mening går det inte att räkna upp alla här, men ett antal centrala funktioner förtjänar att nämnas. Kollektivtrafiknämnden spelar en central roll i Ulrika. Här finns en bredvillighet att utifrån givna ramar anpassa kollektivtrafiken så bra det går för att passa Ulrikabornas behov och önskemål. Bl.a. har frågan rests om nämndens totala budget för kollektivtrafik till och från Ulrika skulle kunna brytas ut och hanteras av eller i direkt samråd med byalag i Ulrika, för att på det sättet nå smidigare lösningar för de boende. Barn- och ungdomsnämnden som ju initierade denna utredning har med Ulrikabornas ögon sett ett avgörande inflytande över bygden. Om skolan läggs ned är detta enligt många särskilt de boende enligt enkäten - liktydigt med att bygden i praktiken dör ut. Givet den befolkningspyramid som visats tidigare (se sid. 12) är detta sannolikt inte en uppfattning som saknar stöd i verkligheten. Skulle ett antal familjer i åldersgrupperna år lämna orten, vilket inte är osannolikt om skolan läggs ned, minskar också bygdens bärkraft dramatiskt. Näringslivskommittén har i likhet med Barn- och ungdomsnämnden ett avgörande inflytande över bygden i och med att man hanterar stödet till lanthandeln samt hemkörningsbidragen. Det är tveksamt om butiken i Ulrika skulle kunna överleva utan kommunens direkta och indirekta stöd. Direkt i form av bidrag till driften, indirekt genom att kommunen fortsätter att föra dialog med Länsstyrelsen om vikten av fortsatta statliga bidrag. Näringslivskontoret hanterar också kommunens formella kontakter med Leader + Sommenbygd, vilket utgör en viktig inspirationskälla och möjliggörare för Ulrika. Byggnämnden hanterar bygglov, en fråga som irriterar många boende i området (se figuren sid. 11 ). Det har vid flera tillfällen i samband med möten med de boende framhållits att det är mycket svårt och omständligt att erhålla bygglov, eftersom Ulrika klassas som tätbebyggt område. Mycket irritation har också noterats över att det i ett område med 99 sjöar inte går att få bygglov för strandnära fastigheter, något man upplever skulle starkt öka attraktiviteten för att bygga fastigheter för permanentboende i området.

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder.

förklaring. Antalet kassaserviceställen fortsätter att minska, dock inte i glesbygder. TILLGÄNG- LIGhet 5 7 S A M M A N F A T T N I N G Nedläggningen av butiker fortsätter. Ett tiotal butiker har försvunnit i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena

Läs mer

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010 1 (28) Service- och varuförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 71, 2 (28) Innehållsförteckning 2 1. Lägesbeskrivning 3 A Lägesbeskrivning av kommunen 3 B Lägesbeskrivning

Läs mer

Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län

Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län Västra Hargs byalag 2015 INNEHÅLL 2 1 Västra Hargs bakgrund och historia 3 2 Lokal ekonomisk analys 3 2.1 Fungerar LEA för en liten bygd

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Rapport 2010:11 IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Tillgång till och användning av elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Väl utbyggd

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Ett Svartå i full blom

Ett Svartå i full blom Ett Svartå i full blom En förstudie av ett action research projekt som belyser glesbygdens attraktorer utförd på uppdrag av näringslivskontoret i Degerfors Ett svartå i full blom! Hur blir det till? En

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer