Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun"

Transkript

1 Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering Februari 2015 Samrådsunderlag

2

3 Inventering och bedömning av naturvärden inklusive utredning av fågelliv och inventering av nattskärra Gruppstation Furuby Planerad vindkraft i Växjö kommun, Kronobergs län

4 HS Kraft AB Gruppstation Furuby - inventering och bedömning av naturvärden inklusive utredning av fågelliv och inventering av nattskärra inför vindkraftetablering i Växjö kommun, Kronobergs län. Utredningen har genomförts under augusti 2009 och maj-augusti Följande personer har medverkat i inventeringen: Sofia Lund inventering, bedömningar och rapportering Niklas Lindberg utredning av fågellivet Janne Dahlén inventerig av nattskärra Jonna Enetjärn kartor Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB. Omslagsbild: Hygge i södra delen av inventeringsområdet vid Furuby. Samtliga foton i rapporten är tagna av Sofia Lund. 2

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Metodik Omgivande landskap Inventeringsområdet Översiktlig beskrivning Objektsbeskrivningar 15 5 Djurliv och artskydd Fåglar Inventering av nattskärra Fladdermusförekomst Övrigt djurliv Artskyddsförordningen 21 6 Verksplaceringar Bedömningar och rekommendationer Bedömningar Rekommendationer 30 Källor

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning En naturvärdesinventering av utredningsområdet Furuby i Småland genomfördes under augusti 2009 på uppdrag av HS Kraft AB. Utredningen ingår som en del i en miljökonsekvensbeskrivning, som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av en vindkraftanläggning. Fältbesök på plats kompletterades med sammanställning av befintlig kunskap. Dessutom har en utredning av områdets fågelliv gjorts. Denna grundar sig främst på tillgänglig kunskap om området samt observationer och slutsatser från naturinventeringarna. En inventering av nattskärra har också genomförts under två nätter i maj-juni Inventeringsområdet vid Furuby ligger på sydsvenska höglandet, ca 15 km öster om Växjö i Kronobergs län. Området ligger på ett höjdområde på ca m ö h och utgörs av flack terräng utan markerade höjder. Området utgörs av brukade skogar med gran och tall samt mindre våtmarker. Skogen domineras av tall och gran. Bestånden utgörs främst av medelålders gallringsskogar men även hyggen och äldre, snart avverkningsmogna bestånd. De områden som befanns ha högre naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp utgörs av en mindre sjö, ett biotopskyddat blandskogsbestånd och ett antal mindre våtmarker och sumpskogar centralt i området. Dessa områden bör hållas intakta. I dessa områden bör placering av vindkraftverk och nya vägar undvikas då de är känsliga för ingrepp. Däremot råder det i landskapet ingen brist på brukad skog och hyggen som varken har speciella naturvärden eller är särskilt känsliga. De av HS Kraft AB föreslagna verksplaceringarna är alla lokaliserade till sådan mark. Resultatet från inventeringen av nattskärra visar att utredningsområdet har förekomster av nattskärra men det är oklart hur fasta de skilda reviren är mellan år. Den samlade bedömningen är därför att en vindkraftetablering i det föreslagna området vid Furuby går att genomföra utan att inkräkta på områdets naturvärden. Konsekvenserna för fågelfaunan av en vindkraftetablering bedöms bli små. 4

7 Inventeringsområde Km Översiktskarta med inventeringsområdet vid Furuby inringat. SAMMANFATTNING 5

8 1 Inledning HS Kraft AB planerar tillsammans med markägare att uppföra en vindkraftanläggning med elva vindkraftverk vid Furuby i Småland. Som en del i miljökonsekvensbeskrivningen, som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av anläggningen, har en naturvärdesinventering utförts. Fältbesök gjordes i augusti 2009 och en kompletterande inventering av nattskärra genomfördes i maj-juni I denna rapport presenteras resultaten. Rapporten belyser naturvärdena och ger rekommendationer om hur anläggningen kan utformas för att minimera negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå i samband med en vindkraftetablering i området. Genom att göra en naturvärdesinventering kan framtida negativa konsekvenser undvikas, större hänsyn tas och mindre lämpliga etableringar modifieras i den fortsatta planeringsprocessen. Syfte Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla och känsliga naturmiljöer inom det inventeringsområde som är aktuellt för vindkraftanläggningen. Målet är också att göra en bedömning av eventuell påverkan på de värdefullare naturmiljöerna vid en vindkraftetablering inom inventeringsområdet. Naturinventeringen ska således vara en utgångspunkt för fortsatt projektering och utredning av den planerade vindkraftanläggningen. 1 INLEDNING Figur 1.1. Det finns ett antal skogsbilvägar inom det inventerade området vid Furuby. Flera av vägarna är dock försedda med låst bom. 6

9 2 Metodik Naturvärdesbedömning Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Detta innebär rutiner för hur olika naturmiljöer beskrivs och hur naturvärden bedöms. Metodiken bygger på bedömningsgrunder i olika nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag är ofta ganska smala och anpassade bara till en viss naturtyp. Vi har anpassat dessa till att omfatta alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper bedöms på ett så likartat sätt som möjligt. Vi gör en samlad bedömning av varje objekt där naturvärde och känslighet vägs ihop. Objekten bedöms utifrån vedertagna och definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. Värderingen är delvis en relativ jämförelse med liknande objektstyper/biotoper i regionen. De bedömningsgrunder som används för naturvärdesklassningen är mångformighet, historik, naturlighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artinnehåll, påverkansgrad och utvecklingspotential. Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har dock olika betydelse i olika typer av naturmiljöer och för olika organismer. För bedömning av objektens naturvärde kan aspekter som friluftsliv och närnatur till skolor och bostadsområden väga in. Friluftsliv avgränsas här till den typen av friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig del. Känslighetsanalysen är kopplad till den påverkan som planeras i området. I det här fallet planeras en vindkraftpark och analysen har därför fokuserat på påverkan i form av vägdragning, uppställningsytor och ledningsdragning. Syftet är att redovisa alla objekt inom inventeringsområdet som hyser höga naturvärden och alla objekt som trots att de inte hyser några högre naturvärden är känsliga för ingrepp. Dessa objekt klassas till klass 1 och 2 enligt tabell nedan. Resultatet av inventeringen sätts även in i ett större sammanhang, ett större rumsligt perspektiv. Eftersom de olika nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan de olika naturtyperna, och vi har valt att använda en metod där alla naturtyper bedöms enligt ett och samma klassningssystem, så kan våra klassningar skilja sig från de som gjorts i t.ex. våtmarksinventeringen. Detta beror till viss del på att vi har lagt olika vikt vid de olika värderingsgrunderna. Det beror även på att vår inventering i många fall är mer detaljerad än tidigare tidigare gjorda inventeringar där fältbesök inte alltid har utförts. Naturvärdesinventering vid Furuby Den här naturvärdesinventeringen av Furuby omfattar inventering i fält och sammanställning av annat relevant kunskapsunderlag. Området besöktes i fält under augusti Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöken samt annan kunskapssammanställning. Inventeringen inleddes med en tolkning av flygbilder och topografiska kartor. Flygbildstolkningen har fokuserat på att lokalisera särskilt värdefulla, äldre skogsbestånd, bergbranter, våtmarker, bäckar och andra intressanta naturmiljöer. Flygbildstolkningen har också utgjort grund för Naturvärdesklass Bedömning Innebörd 1 Högsta naturvärde Värdekärna 2 Högt naturvärde och/eller naturmiljö känslig för ingrepp Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter. Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla strukturer eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med ett ringa inslag av värdefulla strukturer eller arter. Hit räknas också områden med stor naturvärdespotential, skyddszoner, känslig mark och i övrigt hänsynskrävande ytor. Ordinärt Ordinärt naturvärde Låga naturvärden och starkt påverkad mark. Figur 2.1. Naturvärde och känslighet har bedömts för varje objekt enligt ovan. Redovisningen av inventeringen tydliggörs på en naturvärdeskarta i figur METODIK 7

10 den objektsindelning som redovisas i avsnitt 4.2. Flygbildstolkningen följdes upp med en fältinventering för att bedöma naturvärdena i de avgränsade objekten samt identifiera ytterligare intressanta områden. Samtliga skogsbestånd besöktes i fält liksom bäckar och våtmarker. Vidare besöktes samtliga planerade verksplaceringar. Delområden med potential att hysa högre naturvärden eller vara känsliga för ingrepp har studerats mer noggrant. Inventeringen har dock varit översiktlig och inriktad på att identifiera storskaliga naturvärden. Mindre objekt med höga naturvärden kan ha förbisetts. Detaljkännedomen om områdets flora och fauna är begränsad. Inventering och eftersök av arter hade låg prioritet på grund av att det är mycket resurskrävande. Speciell uppsikt hölls dock efter rödlistade arter, signalarter och andra intressanta arter. Vidare har befintligt kunskapsunderlag sammanställts. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun, ArtDatabanken, Artportalen och olika sportfiskeföreningar. Dessutom har underlag hämtats från Skogens Pärlor, Naturvårdsverket och länsstyrelsens våtmarksinventering. gjordes med bil och till fots utefter det befintliga vägnätet. Täta stopp efter vägarna gjordes inom själva utredningsområdet. På vissa sträckor gjordes observationerna till fots. Vid varje stopp lyssnades efter nattskärra under minst ca 10 minuter. Varje observationer registreras med en så exakt position med GPS och kompass som möjligt. Hela inventeringen genomfördes under dygnets mörka timmar. Fågelutredning 2 METODIK En utredning av fågellivet i området har också gjorts. Denna grundar sig i första hand på fågelobservationer och slutsatser från naturvärdesinventeringarna. Detta har kompletterats med tillgänglig kunskap om fågelfaunan i den aktuella trakten, i huvudsak från den nätbaserade databasen Artportalen och genom samtal med lokal expertis. Tillgång har även funnits till sekretessbelagd information från Artportalen (ArtDatabanken 2009), vilken också har nyttjats. Ingen regelrätt fågelinventering har genomförts, utom för nattskärra där en riktad inventering av spelande nattskärror gjorts (se nästa stycke). I fågelutredningen ingår även en bedömning av vilken påverkan den planerade vindkraftetableringen kommer att medföra på fågellivet. Eftersom vindkraftsutbyggnad bedöms kunna påverka fåglar upp till åtminstone ett par kilometer från verkens lokalisering (se t.ex. Bright m.fl. 2006, SOF 2009) har dock även fågelliv och natur i kringliggande landskap vägts in i bedömningarna. Inventering av nattskärra En riktad inventering av nattskärra genomfördes under två nätter i maj-juni 2011 Inventeringen 8

11 3 Omgivande landskap Furuby ligger i östra delen av Växjö kommun i Kronobergs län. Inventeringsområdet ligger ca 3 km öster om byn. Naturgeografi Inventeringsområdet ligger på sydsvenska höglandet i Kronobergs län. Sydsvenska höglandet är benämningen på ett höglandsområde i Västergötland, Småland och Östergötland som mäter över 200 m ö h. Dess högsta punkt Tomtabacken i Nässjö kommun, 377 meter över havet, utgör Götalands högsta. Området tillhör den boreonemorala zonen och ligger inom naturgeografisk region 12 Sydöstra Smålands skogs- och sjörika slättområden. Det omgivande landskapet domineras av skogsmark med sjöar och mindre våtmarker. Barrskog med tall och gran dominerar. Landskapet präglas av skogsbruk och jordbruk. Mindre vattendrag rinner i nord-sydlig riktning genom landskapet. Inventeringsområdet ligger ca 15 km öster om Växjö. Boreonemorala vegetationszonen Sveriges vegetation brukar delas in i ett antal vegetationszoner baserat framför allt på de dominerande trädslagen. De olika vegetationszonerna ingår i ett system som sträcker sig över hela norra halvklotet. Furuby ingår i det som kallas den boreonemorala zonen. Den boreonemorala zonen domineras av blandskogar med tall, gran, lövträd (framförallt asp och björk men även ädla lövträd) är vanliga. Den uppodlade arealen är stor i slättbygderna och arealen myrar är stor i de västra delarna. Zonens nordgräns sammanfaller med ekens nordgräns. Zonen täcker stora delar av södra Sverige, från Gävle i norr till Karlskrona i söder. Naturgeografisk region 12 Nordiska ministerrådet har delat in Norden i 76 naturgeografiska regioner. 29 av dessa berör Sverige. Indelningen bygger preliminärt på växttäckets sammansättning som i sin tur bestäms av klimatet, jordmånen och avrinningsförhållandena. Region 12 (Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden), har en tämligen flack terräng med enstaka restberg. Skogarna i regionen domineras av barr men har ett stort inslag av löv. Kring odlingsbyggd dominerar lövskogar. Vattendrag Inventeringsområdet ligger i Ronnebyåns avrinningsområde. Ronnebyån är en å i sydöstra Götaland. Ronnebyåns källflöden upprinner på sydsluttningen av småländska höglandet och mynnar i Östersjön söder om Ronneby. Vattendraget mäter 110 km från källa till hav. Största biflödet är Lesseboån och de största sjöarna är Rottnen och Läen. Avrinningsområdet är km². Ronnebyån är kraftigt utnyttjad för vattenkraft vilket innebär många vattenmagasin och få kvarvarande forssträckor. Industriutsläpp förekommer på flera ställen. Lessebo bruk utnyttjar vattensystemet både för vattenuttag och som recipient. I vattensystemet finns fyra vattentäkter. I ån lever abborre, braxen, ål, gädda, regnbåge, havsöring, sutare, gös och bäcköring. Här finns även en havsöringsstam med egen reproduktion i biflödet Sörbybäcken. Nedre delen av ån är känd för sitt regnbågsfiske. Vidare finns det flodkräfta, bergsimpa och bäcknejonöga i Ronnebyån. I vattensystemet finns dessutom fiskberoende fåglar såsom storlom samt strömstare. Ronneby kommun och Bräkne Hoby folkhögskola har gemensamt arbetat för att skapa bra förutsättningar för fisken och fisket i ån. Inom avrinningsområdet finns fyra vattenrelaterade Natura 2000 områden, Horsasjön, Storasjöområdet, Stora Hensjön och Stocksmyr. 3 OMGIVANDE LANDSKAP 9

12 Särskilt skyddsvärda områden I det omgivande landskapet finns det relativt få skyddsvärda områden. Två områden har pekats ut som riksintresse för natur. Dessa är Storasjöområdet och Stocksmyr. De naturreservat och Natura 2000-områden som har inrättats inom ca 10 km radie är följande: Hedansjön, naturreservat ca 6 km öster om inventeringsområdet. Sjö omgiven av äldre tallskog. Området nyttjas för friluftsliv. Storasjöområdet, naturreservat och Natura 2000-område ca 8 km nordost om inventeringsområdet. Gammal skog och myrmarker med rikt fågelliv. Stocksmyr, Natura 2000-område ca 10 km öster om inventeringsområdet. Mosaik av öppna myrar, sumpskogar, sjöar och skog på fastmark. Inom en mils radie från inventeringsområdet finns vidare fyra våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering har bedömts till klass 1 (mycket höga naturvärden). Inom detta område finns även ett tjugotal våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Det rör sig främst om mindre våtmarksområden. 3 OMGIVANDE LANDSKAP Inventeringsområde Naturreservat Natura 2000 Riksintresse naturvård Våtmarksinventeringen klass 1 Våtmarksinventeringen klass Km Figur 3.1. Skyddad natur och andra områden med höga naturvärden i omgivningen runt Furuby. 10

13 4 Inventeringsområdet 4.1 Översiktlig beskrivning Det område som varit föremål för naturinventering - hädanefter kallat inventeringsområdet - täcker en areal av ca 560 ha. Inventeringsområdet Furuby ligger öster om byn Furuby i Växjö kommun. Området ligger på ca m ö h och utgörs av flack terräng utan markerade höjder. Området utgörs av brukade skogar med gran och tall samt mindre våtmarker. Ett torp i området, Ekedal, nyttjas som sommarstuga. Ett antal skogsbilvägar finns i området. Flera av vägarna är dock försedda med låst bom. sammansättningen av floran som överlag är fattig. Markvegetationen domineras av kruståtel, blåbär och lingon. Andra vanliga skogsarter i området är örnbräken, skogsstjärna, ärenpris och ekorrbär. På fuktigare mark växer bindvide, veketåg, stjärnstarr, gråstarr och blåtåtel. På hyggena växer glasbjörk, hallon, lingon, ljung, mjölkört och bergkorsört. Skog Större delen av det inventerade området utgörs av produktionsskog. Skogen domineras av tall och gran. Lärk har planterats på mindre arealer. Här finns inslag av glasbjörk, vårtbjörk, rönn och asp. Bestånden utgörs främst av medelålders gallringsskogar men även hyggen och äldre, snart avverkningsmogna bestånd. Gammal skog saknas dock. Den näringsfattiga berggrunden återspeglar sig i Figur 4.1. På hyggena växer bland annat glasbjörk, ljung och lingon. Figur 4.2. Skogsbestånden i inventeringsområdet utgörs främst av medelålders gallringsskogar med gran och tall. 4 INVENTERINGSOMRÅDET 11

14 Våtmarker I det inventerade området finns en del våtmarker. Dessa ligger dels centralt i området och dels i anslutning till Björkesjö. Det är dels öppna våtmarker med starrvegetation och dels sumpiga tallskogar med skvattram, hjortron, tuvull och vitmossor. Ytterligare våtmarker i området har dikats ut till förmån för skogsbruket. Sjöar och vattendrag I norra delen av inventeringsområdet ligger en sjö, Björkesjö. Det är en mindre sjö med mörkt, humusfärgat vatten. I sjön växer sjöfräken och vit näckros. I strandkanten växer bladvass, starr och pors. Sjön omges av tallskog. I det område som har inventerats finns några mindre bäckar, Malmabäcken i söder och Klackabäcken i öster. Samtliga bäckar i området är mer eller mindre rätade och omgrävda och utgörs idag av mindre diken. Vattnet rinner mot sjön Rottnen och vidare mot Ronnebyån. Kärlväxter Under fältinventeringen noterades följande arter: sjöfräken, örnbräken, hultbräken, majbräken, gran, tall, lärk, en, bindvide, asp, pors, glasbjörk, vårtbjörk, dvärgbjörk, klibbal, ek, svinmålla, rödnarv, vit näckros, hallon, björnbär sp, hjortron, fingerört, rönn, käringtand, gökärt, kärrviol, mjölkört, kärrsilja, vattenklöver, ljung, klockljung, skvattram, odon, blåbär, lingon, kråkbär, skogsstjärna, ärenpris, ängskovall, groblad, rundsileshår, bergkorsört, höstfibbla, styvfibbla, ekorrbär, myrlilja, missne, veketåg, vårfryle, tuvull, ängsull, stjärnstarr, gråstarr, hundstarr, flaskstarr, trådstarr, mannagräs, piprör, kruståtel, blåtåtel, rödven och krypven. 4 INVENTERINGSOMRÅDET Figur 4.3. I det inventerade området finns enstaka mindre öppna våtmarker med starrvegetation. 12

15 Tidigare kända naturvärden Det enda tidigare kända naturvärde inom inventeringsområdet är en nyckelbiotop som omfattas av biotopskydd. Det rör sig om ett källpåverkat område med blandskog (se avsnitt 4.2). I övrigt finns inga naturvärden dokumenterade sedan tidigare. Figur 4.4. Sumpig tallskog med tuvull, odon och hjortron i fältskiktet. Figur 4.5. Tidigare kända naturvärden inom det inventerade området vid Furuby. Inventeringsområde Biotopskydd Nyckelbiotop Naturvärde, Skogsstyrelsen 0 0,5 1 Km 4 INVENTERINGSOMRÅDET 13

16 Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk innebörd, det finns alltså inget automatiskt skydd för nyckelbiotoper. Däremot har de stora skogsägarna och virkesköparna som policy att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk, vilket innebär att nyckelbiotoperna i praktiken åtnjuter en sorts frivilligt naturskydd. Naturvärdesområden är skogsbestånd som uppmärksammats under nyckelbiotopsinventeringen men som inte håller lika höga naturvärden som nyckelbiotoperna. Områdena har inget lagligt skydd. Friluftsliv Det inventerade området är inget direkt friluftsområde. Området nyttjas troligen mest av närboende. Jakt bedrivs i området och en cykelväg med namnet Kronobergstrampen följer grusvägarna genom inventeringsområdet. 4 INVENTERINGSOMRÅDET 14

17 4.2 Objektsbeskrivningar Nedan beskrivs de objekt som i samband med naturinventeringen bedömts hysa höga naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp, se karta i figur 4.6. Dessa objekt kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av vindkraftanläggningen. A B C D E F Figur 4.6. Naturvärden och känsliga områden inom inventeringsområdet vid Furuby. Inventeringsområde Naturvärdesklass 2 0 0,5 1 Km 4 INVENTERINGSOMRÅDET 15

18 A Björkesjö Klass 2 Beskrivning: Björkesjö är en mindre sjö med mörkt, humusfärgat vatten. I sjön växer sjöfräken och vit näckros. I strandkanten växer bladvass, starr och pors. Sjön omges av tallskog. Bedömning: Vattenmiljö känslig för ingrepp. Figur 4.8. Sumpskog med tall, tuvull, blåbär, odon och hjortron. Objekt C. Figur 4.7. I norra delen av inventeringsområdet ligger en mindre sjö, Björkesjö. Objekt A. D Sumpskog Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Markvegetationen utgörs av skvattram, pors, hjortron, tuvull och vitmossa. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Här finns enstaka torrträd. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. 4 INVENTERINGSOMRÅDET B Tallmosse Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Markvegetationen domineras av tuvull, odon och blåbär. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. C Delvis öppen våtmark Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en öppen våtmark och anslutande sumpskog. Vegetationen på de öppna ytorna utgörs av trådstarr, vattenklöver, pors, dvärgbjörk, myrlilja, ängsull, tuvull och rundsileshår. På mindre fastmarksholmar växer äldre tallskog. Den anslutande sumpskogen domineras av tall. I fältskiktet växer tuvull, blåbär, odon och hjortron. Här finns enstaka torrträd och en del knotiga tallar. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. E Tallmosse Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Markvegetationen utgörs av skvattram, pors, hjortron, tuvull och vitmossa. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Här finns enstaka torrträd. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. F Biotopskyddad sumpskog Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett källpåverkat område med blandskog. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk. Här finns även enstaka klibbal och ek. I fältskiktet växer bland annat mannagräs, missne, kärrsilja och veketåg. I beståndet finns en del död ved i form av lågor och stående torrträd. Objektet är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och omfattas av biotopskydd. En art som Skogsstyrelsen funnit i objektet är gammelgranslav. Bedömning: Höga skogliga naturvärden och hydrologi känslig för ingrepp. 16

19 5 Djurliv och artskydd 5.1 Fåglar Översikt Trakten runt utredningsområdet för vindkraft vid Furuby är i första hand betydelsefull för häckfåglar. I skogsbygden på denna del av Småländska höglandet förekommer en rad arter rovfåglar häckande. De atlasrutor som täcker inventeringsområdet (05F0B och 05F1B) har hittills varit lite besökta under den pågående atlasinventeringen i Småland (Artportalen 2009). De inventeringar som genomförts i angränsande atlasrutor det senaste decenniet visar dock att sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk och lärkfalk troligen alla tillhör häckfåglarna i den omgivande trakten. Inga uppgifter om förekomst av kungsörn finns i det aktuella området, men arten är i ett expansivt skede i södra Sverige just nu och kan kanske etablera sig här inom en nära framtid (P-E Larsson, muntl.). Enstaka icke-häckande kungsörnar och havsörnar kan antas passera över området ibland. De flesta sjöarna i trakten är till sin karaktär vegetationsfattiga skogssjöar och är omgivna av skogsmark. Några är klarvattensjöar, andra är skogstjärnar med humusfärgat vatten. Förutom Björkesjö utgörs närmaste större sjö av Attsjön drygt 3 km åt NNO och en rad små skogstjärnar spridda i sektorn öster om området, som närmast 1,7 km från området (Tälla göl). Attsjön har för traktens sjöar typiska fågelarter som sångsvan, kanadagås, gräsand, knipa och storlom (Artportalen 2009). Rikare sjöar och våtmarker finns inte i närheten av inventeringsområdet, men nära Furuby ca 3 km åt V samt Strömbergshyttan 9 km åt SO finns några lokaler där mindre antal av slättsjöarter häckar, t ex grågås, skäggdopping och skrattmås. Inventeringsområdet Skogarna inom inventeringsområdet vid Furuby besöks av allt att döma sällan av ornitologer men fältinventeringen visar att fågelfaunan i stort består av arter som är allmänna och utbredda i brukad skogsmark i denna del av Småland. Vanliga arter i områdets barrdominerade terräng är enligt naturvärdesinventeringen t ex rödhake, koltrast, svartmes och bofink. I lövrikare miljöer och fuktstråk förekommer arter som t ex gärdsmyg. Spillkråka förekommer inom inventeringsområdet och i anslutning till bebyggelse, lövrika bryn och fuktstråk förekommer även gröngöling och troligen mindre hackspett. Endast några få rödlistade fågelarter bedöms förekomma i inventeringsområdet (nattskärra, entita, nötkråka, törnskata), och då med enstaka par. Såväl orre som tjäder har fasta populationer i kringliggande områden. I trakten finns spelplatser för orre t ex vid Attsjö och Fägerstad (Artportalen 2009). Uppgifter tyder på att det kan finnas ett par spelplatser för orre i utredningsområdet, i norra respektive södra delen av Ekekärret (Svensson 2011). Inga uppgifter om spelens storlek finns. Eftersom inventeringsområdet saknar stora öppna våtmarker bedöms det dock f.n. inte troligt att någon stor spelplats för orre berörs av utbyggnaden. Däremot kan sådana finnas på öppna våtmarker på större avstånd, t ex norr om Björkesjö (knappt 1 km norrut), Askatorpa fly (1,2 km västerut) samt vid Tälla göl (1,5 km österut). Tjädern bedöms inte ha någon stark förekomst i det berörda området eftersom starkt brukade skogar och hyggen dominerar så stort. Tjäder och orre är båda utpekade av EUs fågeldirektiv men de är inte rödlistade i Sverige. Det svenska beståndet av tjäder beräknades i slutet av 1990-talet till par och av orre till minst par (Svensson m fl 1999). Den pågående atlasinventeringen visar inte på några förekomster av järpe i eller nära området, men arten har förekomster i trakten och kan möjligen finnas med något enstaka par i fuktiga och lövrika stråk. Minst fyra arter ugglor häckar i trakten: sparv-, pärl-, katt- och hornuggla. Inga av arterna är rödlistade men sparvuggla och pärluggla är utpekade av fågeldirektivet. Årliga uggleinventeringar i ett studieområde öster om Växjö (Ylvén 2006) ger en fingervisning om ugglearternas tätheter i denna del av Småland. Sparvugglan är troligen skogsbygdens vanligaste uggla och finns med all säkerhet häckande i området. Tidigare nämnda studie visar på medeltätheter på ca 0,1 revir/km 2 (Ylvén 2006). Populationen av sparvuggla beräknas uppgå till max par i Sverige (Svensson m fl 1999). Sannolikt finns även pärluggla i inventeringsområdet. Studierna i Växjötrakten pekar på en medeltäthet av 0,06 revir/km 2, dock med stora mellanårsvariationer (Ylvén 2006). Framför allt i kanter mot områdets våtmarker kan den hitta lämpliga bohål (hackspetthål) i sumpskog och hänsynszoner som skogsbruket lämnat. Pärlugg- 5 DJURLIV OCH ARTSKYDD 17

20 5 DJURLIV OCH ARTSKYDD lan är en av våra allmännaste ugglor med max par i Sverige (Svensson m fl 1999). Kattuggla och hornuggla kan förekomma med något par i närområdet, även om de i första hand är knutna till lövskog, odlingslandskap och bebyggelse. De hör båda till våra vanligaste ugglor och den svenska kattugglestammen beräknas till par medan hornugglorna uppgår till par (Svensson m fl 1999). Möjligen kan någon av arterna finnas i lövrik miljö vid Sjöaryd lite åt väster, men i övrigt förekommer katt- och hornuggla som närmast vid Attsjö, Furuby och Fägerstad, d.v.s. betydligt längre bort. Inga förekomster av berguv är kända i denna trakt på senare år (P-E Larsson, muntl.). Rovfåglar Skogarna inom inventeringsområdet är starkt präglade av skogsbruk och lämplig skog med passande boträd för stora rovfåglar saknas i stort sett. I sumpskogar och kantzoner finns endast något enstaka gammalt grovt träd sparat. Ormvråk och sparvhök sågs under naturvärdesinventeringen och bedöms också häcka med något par vardera inom området. Det är dock långt till kringliggande större naturskyddade skogsområden som naturreservat och biotopskydd. Som närmast ligger Hedansjön på cirka 6 km avstånd österut. Inga bergbranter passande för klipphäckande rovfåglar som pilgrimsfalk finns i eller intill området. Bivråk (rödlistad som starkt hotad EN och utpekad av fågeldirektivet) förekommer i Smålands skogsbygder men föredrar i södra Sverige ett varierat landskap med högproduktiva, lövdominerade miljöer (ArtDatabanken 2009). Utifrån dominansen av brukad barrskog och hyggen är bedömningen att bivråk troligtvis inte förekommer inom inventeringsområdet. Ett par gamla fynd finns i närområdet men inga förekomster finns registrerade i angränsande atlasrutor under det senaste decenniet (Artportalen 2009). Fiskgjusen häckar med en betydande stam vid sjöarna på Sydsvenska höglandet. Växjötrakten är ganska sjörik och häckande fiskgjuse finns på ett par lokaler i kringliggande områden, som närmast vid Attsjön ca 3 km NNO om inventeringsområdet (ArtDatabanken 2009). Säkert kan fiskande gjusar passera området ibland men det är inte troligt att Björkesjö med sitt humusrika vatten utgör någon viktig fiskesjö. Under fältinventeringarna gjordes inga observationer som tyder på etablering i eller direkt intill inventeringsområdet för vindkraft. Fiskgjusen är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska populationen beräknades till par i mitten av 1990-talet (Svensson m fl 1999). Stammen anses som helhet stabil även om tecken på lokala minskningar finns. Lärkfalk observerades inte under fältinventeringarna och bedöms inte heller häcka i inventeringsområdet även om den är sedd vid Attsjö längre norrut vid något tillfälle. Arten är i första hand knuten till ett varierat landskap med närhet till våtmarker, sjöar och odlingsmark och det är troligt att området ibland besöks av fåglar från passande miljöer längre bort från området, t ex Fägerstad i sydväst. Våtmarksfåglar Björkesjö är ingen fågelrik sjö, endast en gräsand observerades under inventeringen. Våtmarkerna i området är fågelfattiga, de är små och saknar dessutom öppna vattenspeglar. Flera av dem är tallbeväxta. Tranan finns i flera av de kringliggande atlasrutorna (Artportalen 2009). Med all säkerhet finns den i de lite större våtmarkerna som ligger spridda runt området, t ex norr om Björkesjö respektive vid Tälla göl, och den bedöms också kunna häcka med något par i de små våtmarkerna i området. Tranan är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska stammen ökar stadigt sedan lång tid och beräknades till par i slutet av 1990-talet (Svensson m fl 1999). Utifrån våtmarkernas storlek och karaktär bedöms häckande vadare av rödlistade och utpekade arter som storspov, ljungpipare och grönbena inte förekomma på våtmarkerna i inventeringsområdet. Inga tecken på sådana förekomster hördes heller under nattskärreinventeringen i maj-juni Storlom häckar i flera av traktens sjöar (ArtDatabanken 2009) och den närmaste förekomsten är troligen i Attsjön. Det är inte troligt att Björkesjö i inventeringsområdet besöks ofta av fiskande lommar p g a dess humusrika vatten. Storlommen har en stark stam i de sjörika områdena på Sydsvenska höglandet. Den är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska populationen beräknades till par i slutet av 1990-talet (Svensson m fl 1999) och anses som helhet stabil även om tecken på lokala minskningar finns. Vattendrag Skogsbäckarna i inventeringsområdet är små och starkt påverkade av dikning. De bedöms inte ha 18

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun

Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun Vindkraftsplan Tematiskt tillägg till översiktsplanen Ulricehamns kommun ANTAGANDEHANDLING Upprättat 2010-11-19 Rev. 2011-20-25, 2012-06-18, 2013-03-01 och 2013-06-27 Medverkan Vindkraftsplan för Ulricehamns

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282 i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= k~íìêëâóçç Marie Hedman 063-14 63 40 Hanna Wallén 063-14 62 76 a~íìã Utkast den 14 februari -06 aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 511- -05 Bevarandeplan för Natura 2000-område

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft. Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17

Vindkraft. Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17 Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplan DEL 3: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Dnr: 2010-2965 2014-04-11 Vunnit laga kraft 2014-06-17 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se

Läs mer

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21

VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN. TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 VINDKRAFT KARLSKOGA KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Antagandehandling 2012-05-21 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Lars Näsström, Kommunledningskontoret Bosse Björk, stab, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun. Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se

VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun. Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se VINDKRAFT I KRAMFORS Tematiskt tillägg till översiktsplan för Kramfors kommun Kraften finns i vinden Foto: bildarkivet.se Beställare: Kramfors kommun Projektledare: Ulf Breitholtz Konsult: Sweco Uppdragsledare:

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Ann-Christin Olofsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Svensson, Stadsarkitekt Josef Wårdsäter,

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008

Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks kommun Vindkraft i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008 2 VINDKRAFT I ÖRNSKÖLDSVIK Tillägg till Översiktsplan 2007 för Örnsköldsviks

Läs mer

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6

Inventering av naturvärden och groddjur. med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del av Flig 1:6 Linda Andersson och Cecilia Nilsson Inventering av naturvärden och groddjur med anledning av detaljplan för del

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer