Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Furuby Vindbrukspark. Samrådsunderlag. Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun"

Transkript

1 Furuby Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Växjö kommun Bilaga 5 - Fågel- och naturvärdesinventering Februari 2015 Samrådsunderlag

2

3 Inventering och bedömning av naturvärden inklusive utredning av fågelliv och inventering av nattskärra Gruppstation Furuby Planerad vindkraft i Växjö kommun, Kronobergs län

4 HS Kraft AB Gruppstation Furuby - inventering och bedömning av naturvärden inklusive utredning av fågelliv och inventering av nattskärra inför vindkraftetablering i Växjö kommun, Kronobergs län. Utredningen har genomförts under augusti 2009 och maj-augusti Följande personer har medverkat i inventeringen: Sofia Lund inventering, bedömningar och rapportering Niklas Lindberg utredning av fågellivet Janne Dahlén inventerig av nattskärra Jonna Enetjärn kartor Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB. Omslagsbild: Hygge i södra delen av inventeringsområdet vid Furuby. Samtliga foton i rapporten är tagna av Sofia Lund. 2

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Metodik Omgivande landskap Inventeringsområdet Översiktlig beskrivning Objektsbeskrivningar 15 5 Djurliv och artskydd Fåglar Inventering av nattskärra Fladdermusförekomst Övrigt djurliv Artskyddsförordningen 21 6 Verksplaceringar Bedömningar och rekommendationer Bedömningar Rekommendationer 30 Källor

6 SAMMANFATTNING Sammanfattning En naturvärdesinventering av utredningsområdet Furuby i Småland genomfördes under augusti 2009 på uppdrag av HS Kraft AB. Utredningen ingår som en del i en miljökonsekvensbeskrivning, som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av en vindkraftanläggning. Fältbesök på plats kompletterades med sammanställning av befintlig kunskap. Dessutom har en utredning av områdets fågelliv gjorts. Denna grundar sig främst på tillgänglig kunskap om området samt observationer och slutsatser från naturinventeringarna. En inventering av nattskärra har också genomförts under två nätter i maj-juni Inventeringsområdet vid Furuby ligger på sydsvenska höglandet, ca 15 km öster om Växjö i Kronobergs län. Området ligger på ett höjdområde på ca m ö h och utgörs av flack terräng utan markerade höjder. Området utgörs av brukade skogar med gran och tall samt mindre våtmarker. Skogen domineras av tall och gran. Bestånden utgörs främst av medelålders gallringsskogar men även hyggen och äldre, snart avverkningsmogna bestånd. De områden som befanns ha högre naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp utgörs av en mindre sjö, ett biotopskyddat blandskogsbestånd och ett antal mindre våtmarker och sumpskogar centralt i området. Dessa områden bör hållas intakta. I dessa områden bör placering av vindkraftverk och nya vägar undvikas då de är känsliga för ingrepp. Däremot råder det i landskapet ingen brist på brukad skog och hyggen som varken har speciella naturvärden eller är särskilt känsliga. De av HS Kraft AB föreslagna verksplaceringarna är alla lokaliserade till sådan mark. Resultatet från inventeringen av nattskärra visar att utredningsområdet har förekomster av nattskärra men det är oklart hur fasta de skilda reviren är mellan år. Den samlade bedömningen är därför att en vindkraftetablering i det föreslagna området vid Furuby går att genomföra utan att inkräkta på områdets naturvärden. Konsekvenserna för fågelfaunan av en vindkraftetablering bedöms bli små. 4

7 Inventeringsområde Km Översiktskarta med inventeringsområdet vid Furuby inringat. SAMMANFATTNING 5

8 1 Inledning HS Kraft AB planerar tillsammans med markägare att uppföra en vindkraftanläggning med elva vindkraftverk vid Furuby i Småland. Som en del i miljökonsekvensbeskrivningen, som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av anläggningen, har en naturvärdesinventering utförts. Fältbesök gjordes i augusti 2009 och en kompletterande inventering av nattskärra genomfördes i maj-juni I denna rapport presenteras resultaten. Rapporten belyser naturvärdena och ger rekommendationer om hur anläggningen kan utformas för att minimera negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå i samband med en vindkraftetablering i området. Genom att göra en naturvärdesinventering kan framtida negativa konsekvenser undvikas, större hänsyn tas och mindre lämpliga etableringar modifieras i den fortsatta planeringsprocessen. Syfte Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla och känsliga naturmiljöer inom det inventeringsområde som är aktuellt för vindkraftanläggningen. Målet är också att göra en bedömning av eventuell påverkan på de värdefullare naturmiljöerna vid en vindkraftetablering inom inventeringsområdet. Naturinventeringen ska således vara en utgångspunkt för fortsatt projektering och utredning av den planerade vindkraftanläggningen. 1 INLEDNING Figur 1.1. Det finns ett antal skogsbilvägar inom det inventerade området vid Furuby. Flera av vägarna är dock försedda med låst bom. 6

9 2 Metodik Naturvärdesbedömning Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Detta innebär rutiner för hur olika naturmiljöer beskrivs och hur naturvärden bedöms. Metodiken bygger på bedömningsgrunder i olika nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag är ofta ganska smala och anpassade bara till en viss naturtyp. Vi har anpassat dessa till att omfatta alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper bedöms på ett så likartat sätt som möjligt. Vi gör en samlad bedömning av varje objekt där naturvärde och känslighet vägs ihop. Objekten bedöms utifrån vedertagna och definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. Värderingen är delvis en relativ jämförelse med liknande objektstyper/biotoper i regionen. De bedömningsgrunder som används för naturvärdesklassningen är mångformighet, historik, naturlighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artinnehåll, påverkansgrad och utvecklingspotential. Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har dock olika betydelse i olika typer av naturmiljöer och för olika organismer. För bedömning av objektens naturvärde kan aspekter som friluftsliv och närnatur till skolor och bostadsområden väga in. Friluftsliv avgränsas här till den typen av friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig del. Känslighetsanalysen är kopplad till den påverkan som planeras i området. I det här fallet planeras en vindkraftpark och analysen har därför fokuserat på påverkan i form av vägdragning, uppställningsytor och ledningsdragning. Syftet är att redovisa alla objekt inom inventeringsområdet som hyser höga naturvärden och alla objekt som trots att de inte hyser några högre naturvärden är känsliga för ingrepp. Dessa objekt klassas till klass 1 och 2 enligt tabell nedan. Resultatet av inventeringen sätts även in i ett större sammanhang, ett större rumsligt perspektiv. Eftersom de olika nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan de olika naturtyperna, och vi har valt att använda en metod där alla naturtyper bedöms enligt ett och samma klassningssystem, så kan våra klassningar skilja sig från de som gjorts i t.ex. våtmarksinventeringen. Detta beror till viss del på att vi har lagt olika vikt vid de olika värderingsgrunderna. Det beror även på att vår inventering i många fall är mer detaljerad än tidigare tidigare gjorda inventeringar där fältbesök inte alltid har utförts. Naturvärdesinventering vid Furuby Den här naturvärdesinventeringen av Furuby omfattar inventering i fält och sammanställning av annat relevant kunskapsunderlag. Området besöktes i fält under augusti Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöken samt annan kunskapssammanställning. Inventeringen inleddes med en tolkning av flygbilder och topografiska kartor. Flygbildstolkningen har fokuserat på att lokalisera särskilt värdefulla, äldre skogsbestånd, bergbranter, våtmarker, bäckar och andra intressanta naturmiljöer. Flygbildstolkningen har också utgjort grund för Naturvärdesklass Bedömning Innebörd 1 Högsta naturvärde Värdekärna 2 Högt naturvärde och/eller naturmiljö känslig för ingrepp Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter. Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla strukturer eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med ett ringa inslag av värdefulla strukturer eller arter. Hit räknas också områden med stor naturvärdespotential, skyddszoner, känslig mark och i övrigt hänsynskrävande ytor. Ordinärt Ordinärt naturvärde Låga naturvärden och starkt påverkad mark. Figur 2.1. Naturvärde och känslighet har bedömts för varje objekt enligt ovan. Redovisningen av inventeringen tydliggörs på en naturvärdeskarta i figur METODIK 7

10 den objektsindelning som redovisas i avsnitt 4.2. Flygbildstolkningen följdes upp med en fältinventering för att bedöma naturvärdena i de avgränsade objekten samt identifiera ytterligare intressanta områden. Samtliga skogsbestånd besöktes i fält liksom bäckar och våtmarker. Vidare besöktes samtliga planerade verksplaceringar. Delområden med potential att hysa högre naturvärden eller vara känsliga för ingrepp har studerats mer noggrant. Inventeringen har dock varit översiktlig och inriktad på att identifiera storskaliga naturvärden. Mindre objekt med höga naturvärden kan ha förbisetts. Detaljkännedomen om områdets flora och fauna är begränsad. Inventering och eftersök av arter hade låg prioritet på grund av att det är mycket resurskrävande. Speciell uppsikt hölls dock efter rödlistade arter, signalarter och andra intressanta arter. Vidare har befintligt kunskapsunderlag sammanställts. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun, ArtDatabanken, Artportalen och olika sportfiskeföreningar. Dessutom har underlag hämtats från Skogens Pärlor, Naturvårdsverket och länsstyrelsens våtmarksinventering. gjordes med bil och till fots utefter det befintliga vägnätet. Täta stopp efter vägarna gjordes inom själva utredningsområdet. På vissa sträckor gjordes observationerna till fots. Vid varje stopp lyssnades efter nattskärra under minst ca 10 minuter. Varje observationer registreras med en så exakt position med GPS och kompass som möjligt. Hela inventeringen genomfördes under dygnets mörka timmar. Fågelutredning 2 METODIK En utredning av fågellivet i området har också gjorts. Denna grundar sig i första hand på fågelobservationer och slutsatser från naturvärdesinventeringarna. Detta har kompletterats med tillgänglig kunskap om fågelfaunan i den aktuella trakten, i huvudsak från den nätbaserade databasen Artportalen och genom samtal med lokal expertis. Tillgång har även funnits till sekretessbelagd information från Artportalen (ArtDatabanken 2009), vilken också har nyttjats. Ingen regelrätt fågelinventering har genomförts, utom för nattskärra där en riktad inventering av spelande nattskärror gjorts (se nästa stycke). I fågelutredningen ingår även en bedömning av vilken påverkan den planerade vindkraftetableringen kommer att medföra på fågellivet. Eftersom vindkraftsutbyggnad bedöms kunna påverka fåglar upp till åtminstone ett par kilometer från verkens lokalisering (se t.ex. Bright m.fl. 2006, SOF 2009) har dock även fågelliv och natur i kringliggande landskap vägts in i bedömningarna. Inventering av nattskärra En riktad inventering av nattskärra genomfördes under två nätter i maj-juni 2011 Inventeringen 8

11 3 Omgivande landskap Furuby ligger i östra delen av Växjö kommun i Kronobergs län. Inventeringsområdet ligger ca 3 km öster om byn. Naturgeografi Inventeringsområdet ligger på sydsvenska höglandet i Kronobergs län. Sydsvenska höglandet är benämningen på ett höglandsområde i Västergötland, Småland och Östergötland som mäter över 200 m ö h. Dess högsta punkt Tomtabacken i Nässjö kommun, 377 meter över havet, utgör Götalands högsta. Området tillhör den boreonemorala zonen och ligger inom naturgeografisk region 12 Sydöstra Smålands skogs- och sjörika slättområden. Det omgivande landskapet domineras av skogsmark med sjöar och mindre våtmarker. Barrskog med tall och gran dominerar. Landskapet präglas av skogsbruk och jordbruk. Mindre vattendrag rinner i nord-sydlig riktning genom landskapet. Inventeringsområdet ligger ca 15 km öster om Växjö. Boreonemorala vegetationszonen Sveriges vegetation brukar delas in i ett antal vegetationszoner baserat framför allt på de dominerande trädslagen. De olika vegetationszonerna ingår i ett system som sträcker sig över hela norra halvklotet. Furuby ingår i det som kallas den boreonemorala zonen. Den boreonemorala zonen domineras av blandskogar med tall, gran, lövträd (framförallt asp och björk men även ädla lövträd) är vanliga. Den uppodlade arealen är stor i slättbygderna och arealen myrar är stor i de västra delarna. Zonens nordgräns sammanfaller med ekens nordgräns. Zonen täcker stora delar av södra Sverige, från Gävle i norr till Karlskrona i söder. Naturgeografisk region 12 Nordiska ministerrådet har delat in Norden i 76 naturgeografiska regioner. 29 av dessa berör Sverige. Indelningen bygger preliminärt på växttäckets sammansättning som i sin tur bestäms av klimatet, jordmånen och avrinningsförhållandena. Region 12 (Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden), har en tämligen flack terräng med enstaka restberg. Skogarna i regionen domineras av barr men har ett stort inslag av löv. Kring odlingsbyggd dominerar lövskogar. Vattendrag Inventeringsområdet ligger i Ronnebyåns avrinningsområde. Ronnebyån är en å i sydöstra Götaland. Ronnebyåns källflöden upprinner på sydsluttningen av småländska höglandet och mynnar i Östersjön söder om Ronneby. Vattendraget mäter 110 km från källa till hav. Största biflödet är Lesseboån och de största sjöarna är Rottnen och Läen. Avrinningsområdet är km². Ronnebyån är kraftigt utnyttjad för vattenkraft vilket innebär många vattenmagasin och få kvarvarande forssträckor. Industriutsläpp förekommer på flera ställen. Lessebo bruk utnyttjar vattensystemet både för vattenuttag och som recipient. I vattensystemet finns fyra vattentäkter. I ån lever abborre, braxen, ål, gädda, regnbåge, havsöring, sutare, gös och bäcköring. Här finns även en havsöringsstam med egen reproduktion i biflödet Sörbybäcken. Nedre delen av ån är känd för sitt regnbågsfiske. Vidare finns det flodkräfta, bergsimpa och bäcknejonöga i Ronnebyån. I vattensystemet finns dessutom fiskberoende fåglar såsom storlom samt strömstare. Ronneby kommun och Bräkne Hoby folkhögskola har gemensamt arbetat för att skapa bra förutsättningar för fisken och fisket i ån. Inom avrinningsområdet finns fyra vattenrelaterade Natura 2000 områden, Horsasjön, Storasjöområdet, Stora Hensjön och Stocksmyr. 3 OMGIVANDE LANDSKAP 9

12 Särskilt skyddsvärda områden I det omgivande landskapet finns det relativt få skyddsvärda områden. Två områden har pekats ut som riksintresse för natur. Dessa är Storasjöområdet och Stocksmyr. De naturreservat och Natura 2000-områden som har inrättats inom ca 10 km radie är följande: Hedansjön, naturreservat ca 6 km öster om inventeringsområdet. Sjö omgiven av äldre tallskog. Området nyttjas för friluftsliv. Storasjöområdet, naturreservat och Natura 2000-område ca 8 km nordost om inventeringsområdet. Gammal skog och myrmarker med rikt fågelliv. Stocksmyr, Natura 2000-område ca 10 km öster om inventeringsområdet. Mosaik av öppna myrar, sumpskogar, sjöar och skog på fastmark. Inom en mils radie från inventeringsområdet finns vidare fyra våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering har bedömts till klass 1 (mycket höga naturvärden). Inom detta område finns även ett tjugotal våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden). Det rör sig främst om mindre våtmarksområden. 3 OMGIVANDE LANDSKAP Inventeringsområde Naturreservat Natura 2000 Riksintresse naturvård Våtmarksinventeringen klass 1 Våtmarksinventeringen klass Km Figur 3.1. Skyddad natur och andra områden med höga naturvärden i omgivningen runt Furuby. 10

13 4 Inventeringsområdet 4.1 Översiktlig beskrivning Det område som varit föremål för naturinventering - hädanefter kallat inventeringsområdet - täcker en areal av ca 560 ha. Inventeringsområdet Furuby ligger öster om byn Furuby i Växjö kommun. Området ligger på ca m ö h och utgörs av flack terräng utan markerade höjder. Området utgörs av brukade skogar med gran och tall samt mindre våtmarker. Ett torp i området, Ekedal, nyttjas som sommarstuga. Ett antal skogsbilvägar finns i området. Flera av vägarna är dock försedda med låst bom. sammansättningen av floran som överlag är fattig. Markvegetationen domineras av kruståtel, blåbär och lingon. Andra vanliga skogsarter i området är örnbräken, skogsstjärna, ärenpris och ekorrbär. På fuktigare mark växer bindvide, veketåg, stjärnstarr, gråstarr och blåtåtel. På hyggena växer glasbjörk, hallon, lingon, ljung, mjölkört och bergkorsört. Skog Större delen av det inventerade området utgörs av produktionsskog. Skogen domineras av tall och gran. Lärk har planterats på mindre arealer. Här finns inslag av glasbjörk, vårtbjörk, rönn och asp. Bestånden utgörs främst av medelålders gallringsskogar men även hyggen och äldre, snart avverkningsmogna bestånd. Gammal skog saknas dock. Den näringsfattiga berggrunden återspeglar sig i Figur 4.1. På hyggena växer bland annat glasbjörk, ljung och lingon. Figur 4.2. Skogsbestånden i inventeringsområdet utgörs främst av medelålders gallringsskogar med gran och tall. 4 INVENTERINGSOMRÅDET 11

14 Våtmarker I det inventerade området finns en del våtmarker. Dessa ligger dels centralt i området och dels i anslutning till Björkesjö. Det är dels öppna våtmarker med starrvegetation och dels sumpiga tallskogar med skvattram, hjortron, tuvull och vitmossor. Ytterligare våtmarker i området har dikats ut till förmån för skogsbruket. Sjöar och vattendrag I norra delen av inventeringsområdet ligger en sjö, Björkesjö. Det är en mindre sjö med mörkt, humusfärgat vatten. I sjön växer sjöfräken och vit näckros. I strandkanten växer bladvass, starr och pors. Sjön omges av tallskog. I det område som har inventerats finns några mindre bäckar, Malmabäcken i söder och Klackabäcken i öster. Samtliga bäckar i området är mer eller mindre rätade och omgrävda och utgörs idag av mindre diken. Vattnet rinner mot sjön Rottnen och vidare mot Ronnebyån. Kärlväxter Under fältinventeringen noterades följande arter: sjöfräken, örnbräken, hultbräken, majbräken, gran, tall, lärk, en, bindvide, asp, pors, glasbjörk, vårtbjörk, dvärgbjörk, klibbal, ek, svinmålla, rödnarv, vit näckros, hallon, björnbär sp, hjortron, fingerört, rönn, käringtand, gökärt, kärrviol, mjölkört, kärrsilja, vattenklöver, ljung, klockljung, skvattram, odon, blåbär, lingon, kråkbär, skogsstjärna, ärenpris, ängskovall, groblad, rundsileshår, bergkorsört, höstfibbla, styvfibbla, ekorrbär, myrlilja, missne, veketåg, vårfryle, tuvull, ängsull, stjärnstarr, gråstarr, hundstarr, flaskstarr, trådstarr, mannagräs, piprör, kruståtel, blåtåtel, rödven och krypven. 4 INVENTERINGSOMRÅDET Figur 4.3. I det inventerade området finns enstaka mindre öppna våtmarker med starrvegetation. 12

15 Tidigare kända naturvärden Det enda tidigare kända naturvärde inom inventeringsområdet är en nyckelbiotop som omfattas av biotopskydd. Det rör sig om ett källpåverkat område med blandskog (se avsnitt 4.2). I övrigt finns inga naturvärden dokumenterade sedan tidigare. Figur 4.4. Sumpig tallskog med tuvull, odon och hjortron i fältskiktet. Figur 4.5. Tidigare kända naturvärden inom det inventerade området vid Furuby. Inventeringsområde Biotopskydd Nyckelbiotop Naturvärde, Skogsstyrelsen 0 0,5 1 Km 4 INVENTERINGSOMRÅDET 13

16 Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa skogar har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter. Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk innebörd, det finns alltså inget automatiskt skydd för nyckelbiotoper. Däremot har de stora skogsägarna och virkesköparna som policy att undanta nyckelbiotoper från skogsbruk, vilket innebär att nyckelbiotoperna i praktiken åtnjuter en sorts frivilligt naturskydd. Naturvärdesområden är skogsbestånd som uppmärksammats under nyckelbiotopsinventeringen men som inte håller lika höga naturvärden som nyckelbiotoperna. Områdena har inget lagligt skydd. Friluftsliv Det inventerade området är inget direkt friluftsområde. Området nyttjas troligen mest av närboende. Jakt bedrivs i området och en cykelväg med namnet Kronobergstrampen följer grusvägarna genom inventeringsområdet. 4 INVENTERINGSOMRÅDET 14

17 4.2 Objektsbeskrivningar Nedan beskrivs de objekt som i samband med naturinventeringen bedömts hysa höga naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp, se karta i figur 4.6. Dessa objekt kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av vindkraftanläggningen. A B C D E F Figur 4.6. Naturvärden och känsliga områden inom inventeringsområdet vid Furuby. Inventeringsområde Naturvärdesklass 2 0 0,5 1 Km 4 INVENTERINGSOMRÅDET 15

18 A Björkesjö Klass 2 Beskrivning: Björkesjö är en mindre sjö med mörkt, humusfärgat vatten. I sjön växer sjöfräken och vit näckros. I strandkanten växer bladvass, starr och pors. Sjön omges av tallskog. Bedömning: Vattenmiljö känslig för ingrepp. Figur 4.8. Sumpskog med tall, tuvull, blåbär, odon och hjortron. Objekt C. Figur 4.7. I norra delen av inventeringsområdet ligger en mindre sjö, Björkesjö. Objekt A. D Sumpskog Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Markvegetationen utgörs av skvattram, pors, hjortron, tuvull och vitmossa. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Här finns enstaka torrträd. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. 4 INVENTERINGSOMRÅDET B Tallmosse Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Markvegetationen domineras av tuvull, odon och blåbär. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. C Delvis öppen våtmark Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en öppen våtmark och anslutande sumpskog. Vegetationen på de öppna ytorna utgörs av trådstarr, vattenklöver, pors, dvärgbjörk, myrlilja, ängsull, tuvull och rundsileshår. På mindre fastmarksholmar växer äldre tallskog. Den anslutande sumpskogen domineras av tall. I fältskiktet växer tuvull, blåbär, odon och hjortron. Här finns enstaka torrträd och en del knotiga tallar. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. E Tallmosse Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av en tallbärande våtmark. Markvegetationen utgörs av skvattram, pors, hjortron, tuvull och vitmossa. Trädskiktet utgörs av tall med visst inslag av gran. Här finns enstaka torrträd. Bedömning: Hydrologi känslig för ingrepp. F Biotopskyddad sumpskog Klass 2 Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett källpåverkat område med blandskog. Trädskiktet utgörs av gran, tall och björk. Här finns även enstaka klibbal och ek. I fältskiktet växer bland annat mannagräs, missne, kärrsilja och veketåg. I beståndet finns en del död ved i form av lågor och stående torrträd. Objektet är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och omfattas av biotopskydd. En art som Skogsstyrelsen funnit i objektet är gammelgranslav. Bedömning: Höga skogliga naturvärden och hydrologi känslig för ingrepp. 16

19 5 Djurliv och artskydd 5.1 Fåglar Översikt Trakten runt utredningsområdet för vindkraft vid Furuby är i första hand betydelsefull för häckfåglar. I skogsbygden på denna del av Småländska höglandet förekommer en rad arter rovfåglar häckande. De atlasrutor som täcker inventeringsområdet (05F0B och 05F1B) har hittills varit lite besökta under den pågående atlasinventeringen i Småland (Artportalen 2009). De inventeringar som genomförts i angränsande atlasrutor det senaste decenniet visar dock att sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk och lärkfalk troligen alla tillhör häckfåglarna i den omgivande trakten. Inga uppgifter om förekomst av kungsörn finns i det aktuella området, men arten är i ett expansivt skede i södra Sverige just nu och kan kanske etablera sig här inom en nära framtid (P-E Larsson, muntl.). Enstaka icke-häckande kungsörnar och havsörnar kan antas passera över området ibland. De flesta sjöarna i trakten är till sin karaktär vegetationsfattiga skogssjöar och är omgivna av skogsmark. Några är klarvattensjöar, andra är skogstjärnar med humusfärgat vatten. Förutom Björkesjö utgörs närmaste större sjö av Attsjön drygt 3 km åt NNO och en rad små skogstjärnar spridda i sektorn öster om området, som närmast 1,7 km från området (Tälla göl). Attsjön har för traktens sjöar typiska fågelarter som sångsvan, kanadagås, gräsand, knipa och storlom (Artportalen 2009). Rikare sjöar och våtmarker finns inte i närheten av inventeringsområdet, men nära Furuby ca 3 km åt V samt Strömbergshyttan 9 km åt SO finns några lokaler där mindre antal av slättsjöarter häckar, t ex grågås, skäggdopping och skrattmås. Inventeringsområdet Skogarna inom inventeringsområdet vid Furuby besöks av allt att döma sällan av ornitologer men fältinventeringen visar att fågelfaunan i stort består av arter som är allmänna och utbredda i brukad skogsmark i denna del av Småland. Vanliga arter i områdets barrdominerade terräng är enligt naturvärdesinventeringen t ex rödhake, koltrast, svartmes och bofink. I lövrikare miljöer och fuktstråk förekommer arter som t ex gärdsmyg. Spillkråka förekommer inom inventeringsområdet och i anslutning till bebyggelse, lövrika bryn och fuktstråk förekommer även gröngöling och troligen mindre hackspett. Endast några få rödlistade fågelarter bedöms förekomma i inventeringsområdet (nattskärra, entita, nötkråka, törnskata), och då med enstaka par. Såväl orre som tjäder har fasta populationer i kringliggande områden. I trakten finns spelplatser för orre t ex vid Attsjö och Fägerstad (Artportalen 2009). Uppgifter tyder på att det kan finnas ett par spelplatser för orre i utredningsområdet, i norra respektive södra delen av Ekekärret (Svensson 2011). Inga uppgifter om spelens storlek finns. Eftersom inventeringsområdet saknar stora öppna våtmarker bedöms det dock f.n. inte troligt att någon stor spelplats för orre berörs av utbyggnaden. Däremot kan sådana finnas på öppna våtmarker på större avstånd, t ex norr om Björkesjö (knappt 1 km norrut), Askatorpa fly (1,2 km västerut) samt vid Tälla göl (1,5 km österut). Tjädern bedöms inte ha någon stark förekomst i det berörda området eftersom starkt brukade skogar och hyggen dominerar så stort. Tjäder och orre är båda utpekade av EUs fågeldirektiv men de är inte rödlistade i Sverige. Det svenska beståndet av tjäder beräknades i slutet av 1990-talet till par och av orre till minst par (Svensson m fl 1999). Den pågående atlasinventeringen visar inte på några förekomster av järpe i eller nära området, men arten har förekomster i trakten och kan möjligen finnas med något enstaka par i fuktiga och lövrika stråk. Minst fyra arter ugglor häckar i trakten: sparv-, pärl-, katt- och hornuggla. Inga av arterna är rödlistade men sparvuggla och pärluggla är utpekade av fågeldirektivet. Årliga uggleinventeringar i ett studieområde öster om Växjö (Ylvén 2006) ger en fingervisning om ugglearternas tätheter i denna del av Småland. Sparvugglan är troligen skogsbygdens vanligaste uggla och finns med all säkerhet häckande i området. Tidigare nämnda studie visar på medeltätheter på ca 0,1 revir/km 2 (Ylvén 2006). Populationen av sparvuggla beräknas uppgå till max par i Sverige (Svensson m fl 1999). Sannolikt finns även pärluggla i inventeringsområdet. Studierna i Växjötrakten pekar på en medeltäthet av 0,06 revir/km 2, dock med stora mellanårsvariationer (Ylvén 2006). Framför allt i kanter mot områdets våtmarker kan den hitta lämpliga bohål (hackspetthål) i sumpskog och hänsynszoner som skogsbruket lämnat. Pärlugg- 5 DJURLIV OCH ARTSKYDD 17

20 5 DJURLIV OCH ARTSKYDD lan är en av våra allmännaste ugglor med max par i Sverige (Svensson m fl 1999). Kattuggla och hornuggla kan förekomma med något par i närområdet, även om de i första hand är knutna till lövskog, odlingslandskap och bebyggelse. De hör båda till våra vanligaste ugglor och den svenska kattugglestammen beräknas till par medan hornugglorna uppgår till par (Svensson m fl 1999). Möjligen kan någon av arterna finnas i lövrik miljö vid Sjöaryd lite åt väster, men i övrigt förekommer katt- och hornuggla som närmast vid Attsjö, Furuby och Fägerstad, d.v.s. betydligt längre bort. Inga förekomster av berguv är kända i denna trakt på senare år (P-E Larsson, muntl.). Rovfåglar Skogarna inom inventeringsområdet är starkt präglade av skogsbruk och lämplig skog med passande boträd för stora rovfåglar saknas i stort sett. I sumpskogar och kantzoner finns endast något enstaka gammalt grovt träd sparat. Ormvråk och sparvhök sågs under naturvärdesinventeringen och bedöms också häcka med något par vardera inom området. Det är dock långt till kringliggande större naturskyddade skogsområden som naturreservat och biotopskydd. Som närmast ligger Hedansjön på cirka 6 km avstånd österut. Inga bergbranter passande för klipphäckande rovfåglar som pilgrimsfalk finns i eller intill området. Bivråk (rödlistad som starkt hotad EN och utpekad av fågeldirektivet) förekommer i Smålands skogsbygder men föredrar i södra Sverige ett varierat landskap med högproduktiva, lövdominerade miljöer (ArtDatabanken 2009). Utifrån dominansen av brukad barrskog och hyggen är bedömningen att bivråk troligtvis inte förekommer inom inventeringsområdet. Ett par gamla fynd finns i närområdet men inga förekomster finns registrerade i angränsande atlasrutor under det senaste decenniet (Artportalen 2009). Fiskgjusen häckar med en betydande stam vid sjöarna på Sydsvenska höglandet. Växjötrakten är ganska sjörik och häckande fiskgjuse finns på ett par lokaler i kringliggande områden, som närmast vid Attsjön ca 3 km NNO om inventeringsområdet (ArtDatabanken 2009). Säkert kan fiskande gjusar passera området ibland men det är inte troligt att Björkesjö med sitt humusrika vatten utgör någon viktig fiskesjö. Under fältinventeringarna gjordes inga observationer som tyder på etablering i eller direkt intill inventeringsområdet för vindkraft. Fiskgjusen är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska populationen beräknades till par i mitten av 1990-talet (Svensson m fl 1999). Stammen anses som helhet stabil även om tecken på lokala minskningar finns. Lärkfalk observerades inte under fältinventeringarna och bedöms inte heller häcka i inventeringsområdet även om den är sedd vid Attsjö längre norrut vid något tillfälle. Arten är i första hand knuten till ett varierat landskap med närhet till våtmarker, sjöar och odlingsmark och det är troligt att området ibland besöks av fåglar från passande miljöer längre bort från området, t ex Fägerstad i sydväst. Våtmarksfåglar Björkesjö är ingen fågelrik sjö, endast en gräsand observerades under inventeringen. Våtmarkerna i området är fågelfattiga, de är små och saknar dessutom öppna vattenspeglar. Flera av dem är tallbeväxta. Tranan finns i flera av de kringliggande atlasrutorna (Artportalen 2009). Med all säkerhet finns den i de lite större våtmarkerna som ligger spridda runt området, t ex norr om Björkesjö respektive vid Tälla göl, och den bedöms också kunna häcka med något par i de små våtmarkerna i området. Tranan är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska stammen ökar stadigt sedan lång tid och beräknades till par i slutet av 1990-talet (Svensson m fl 1999). Utifrån våtmarkernas storlek och karaktär bedöms häckande vadare av rödlistade och utpekade arter som storspov, ljungpipare och grönbena inte förekomma på våtmarkerna i inventeringsområdet. Inga tecken på sådana förekomster hördes heller under nattskärreinventeringen i maj-juni Storlom häckar i flera av traktens sjöar (ArtDatabanken 2009) och den närmaste förekomsten är troligen i Attsjön. Det är inte troligt att Björkesjö i inventeringsområdet besöks ofta av fiskande lommar p g a dess humusrika vatten. Storlommen har en stark stam i de sjörika områdena på Sydsvenska höglandet. Den är utpekad av EUs fågeldirektiv men är inte rödlistad i Sverige. Den svenska populationen beräknades till par i slutet av 1990-talet (Svensson m fl 1999) och anses som helhet stabil även om tecken på lokala minskningar finns. Vattendrag Skogsbäckarna i inventeringsområdet är små och starkt påverkade av dikning. De bedöms inte ha 18

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun

Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun MAGNUS GELANG Skrivbordsutredning av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Stickninge, Lekebergs kommun.

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Inventering och bedömning av naturvärde Haganäs Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 Planerad exploatering i Älmhults kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns AB Inventering och bedömning

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2

4 INVENTERINGSOMRÅDET. Klass 2 23 Hagesjön Beskrivning: Hagesjön är en lite större sjö med flikig strandkant. Vattnet är mörkfärgat. Botten består av sten och humus. Sjöns största djup ligger på ca 20 m. Stränderna utgörs omväxlande

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INVENTERING AV VÅTMARKSFÅGLAR FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Augusti 2011 Miljötjänst Nord AB Sture Gustafsson Inga Olofsson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

Läs mer

Planavdelningen. Härryda Kommun

Planavdelningen. Härryda Kommun Planavdelningen Härryda Kommun Yttrande angående programsamråd för Airport city Ett drygt 200 ha stort område planeras att bebyggas norr om Landvetter flygplats. Detta yttrande berör de naturutredningar

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning

PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning PM Inventering av våtmarksfåglar och rovfågelbon vid Brattberget vindkraftanläggning 2014-08-25 Enetjärn Natur AB Bakgrund Inför en planerad vindkraftanläggning vid Brattberget i Arvidsjaurs kommun har

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun

Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Naturvärdesinventering Hybbelberget, Ljusdal kommun Skogsstyrelsen november 2011. Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen - en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Fågelinventering vid Storfinnforsen

Fågelinventering vid Storfinnforsen Fågelinventering vid Storfinnforsen Naturföretaget 2016 Inventering: Arvid Löf Foto: Arvid Löf Rapport: Arvid Löf Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-08-26 Version: 1 Kontaktperson för

Läs mer

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar

Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Bilaga 5 Rapport hönsfåglar Hönsfåglar och vindkraftverk i skogsmiljö En kort sammanställning av kunskapsläget JP Fågelvind Sveriges Ornitologiska Förening tar upp hönsfåglar i sin vindkraftpolicy (SOF

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Naturinventering till program för Landvetter Airport City

Naturinventering till program för Landvetter Airport City 2011-01-07 Naturinventering till program för Landvetter Airport City Inventering utförd under september/oktober 2010 av biologerna Linda Karlsson och Emma Nevander, Härryda kommun. Materialet är utformat

Läs mer

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun

REVIRKARTERING AV FÅGLAR. Norra Våxnäs, Karlstads kommun REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun 2016-06-20 REVIRKARTERING AV FÅGLAR Norra Våxnäs, Karlstads kommun KUND Karlstads kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Sverige Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön

Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön Sida 1 av 5 Översiktig inventering av fåglar i planområde på Koön 2012-06-11 Uppdrag Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult har genom Åsa Röstell, Melica fått uppdrag av Pauline Svensson, Kungälvs

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VÄSTER OM HEDENSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, FÖR DETALJPLAN BERGSBYNS INDUSTRIOMRÅDE, SKELLEFTEÅ KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN Peter Lundström, juli 2017 Swenature AB Brinkvägen 21,

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees

Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011. Nina Rees Version 1.00 Projekt 7303 Upprättad 2011-10-26 Häckfågelinventering vid Galtryggen våren 2011 Nina Rees home:henric:arbete:hekonsult:7303:hackfagelinventering_galtryggen_v100.docx / utskriven: 2011-11-03

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin. Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för vindkraftpark

Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin. Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för vindkraftpark Beställare: VKS Ann-Sofi Laurin Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för Naturmiljöaspekter avseende förstudie vid Breberg inför tillståndsansökan för 1.Sammanfattning

Läs mer

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder

BOSTADSBRIST I SKOGEN. - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder BOSTADSBRIST I SKOGEN - Hur skogsbruket har rivit fåglarnas bostäder Bostadspolitik för skogen I och med den ökade exploateringen av skogen och det intensivare skogsbruk som började utövas under andra

Läs mer

2 ALLMÄN BESKRIVNING

2 ALLMÄN BESKRIVNING Uppdragsnr: 10195058 Daterad: 2015-08-13 Reviderad: Naturvärdesinventering Ekhyddan Handläggare Status: Utkast 1 INLEDNING E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag.

Läs mer

Gruppstation Degerkölen

Gruppstation Degerkölen Gruppstation Degerkölen Planerad vindkraft i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Inventering och bedömning av naturvärden Produktion: Enetjärn Natur AB 2010 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft AB Gruppstation

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun

Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun Planerade vindkraftverk vid Torkelsrud, Munkedals kommun En analys av effekterna på fågelfaunan PM 2014-10-08 På uppdrag av HS Kraft AB Uppdragstagare: Naturvårdskonsult Gerell Tomelillavägen 456-72 275

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: 2010-06-21 Henrick Blank Naturavdelningen Land och miljömål 036-395037 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 Arter och vindkraft Hänsyn till förekomst av

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Fåglar och vindkraft Martin Green Biologiska institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 Klient Rubrik Projekt Vattenfall Vindkraft AB, Anders Jansson Hydrologisk utvärdering, Grönhult, Store Mosse Grönhult Vindkraftpark Projektnr. 8H50080.120

Läs mer

BILAGA 6 FÅGELINVENTERING

BILAGA 6 FÅGELINVENTERING BILAGA 6 FÅGELINVENTERING Utredning, inventering och bedömning av fågellivet vid Gästern Planerad stamnätsstation vid Oskarshamn kommun, Kalmar län Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 version 2012-09-17

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Naturreservatet Pipmossens domänreservat

Naturreservatet Pipmossens domänreservat Naturreservatet Pipmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR PIPMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Vindkraft och fåglar Martin Green Biologiska i institutionen, Lunds Universitet Vem är Martin Green? Forskare vid Lunds Universitet Miljöövervakningsprojekt & studier av påverkan Vindkraft och fåglar ca

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Kompletterande inventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Kompletterande inventering inför detaljplan

Läs mer

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö

Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö Kungsörnsinventering av området kring vindkraftprojekt Mjösjö i Bräcke kommun, Jämtlands län Ett underlag till JämtVind AB Konsultrapport 2012-05-21 Författare: Jan Henriksson Amalina Natur & Miljökonsult

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

Ny 170 kv kraftledning Botsmark

Ny 170 kv kraftledning Botsmark Bilaga 3F Inventering av skogshöns Ny 170 kv kraftledning Botsmark utredning av olika linjeförslag Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 2015-06-24 Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Sweco AB Inventering

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 (enligt 17 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken) SE0620096 Högsveden Innehållsförteckning Beskrivning... 1 Bevarandesyfte... 2 Bevarandemål... 2 Beskrivning av arter/livsmiljöer...

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat

Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Naturreservatet Fågelmossens domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR FÅGELMOSSENS DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS-

KÅNNA BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- BIOTOPKARTERING, NATURVÄRDES- BEDÖMNING OCH BIOTOPSKYDD I ODLINGSLANDSKAPET KÅNNA UNDERLAG FÖR VINDKRAFTS- ETABLERING OCH MKB PÅ UPPDRAG AV COWI AB OCH SCANERGY SOUTH AB 2012-11-15 Inventering, text och

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun Rapport den 21 juli 2013 Reviderad den 12 mars 2014 På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72,

Läs mer